Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ web: zs-vysokenj.netair.cz tel.: Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Předkládá: Mgr. Radka Farská Ve Vysokém nad Jizerou

2 1. Základní údaje o škole Základní škola Vysoké nad Jizerou, okres Semily náměstí Dr. K. Kramáře čp Vysoké nad Jizerou Příspěvková organizace od IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Město Vysoké nad Jizerou náměstí Dr. K. Kramáře Vysoké nad Jizerou IČO: Ředitel školy: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Zástupce ředitele školy: Mgr. Radka Farská Zařazení do sítě dne Kapacita školy Základní ročník plně organizovaná, 135 ţáků, spádová škola 73 ţáků dojíţdějících z patnácti obcí (to je 54 %), + 1 ţák studuje v Anglii a jedna ţákyně v Irsku, kapacita školy 270 ţáků Součásti školy: a) školní druţina, IZO: , kapacita 45 ţáků zapsaných 46 ţáků. Ranní provoz od 7 do 7,45 hodin, odpolední provoz od 11,30 do 15,30 hodin zahájen provoz v ŠD po rekonstrukci. b) školní jídelna, IZO: , kapacita 250 jídel, celkem pravidelně stravovaných: 157 (ţáci, zaměstnanci, cizí strávníci) zahájen provoz po rekonstrukci. 2. Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ) Slučování nebo rozdělování tříd Tělesná výchova spojená 6. a 7. třída dívky, 6. a 7. třída chlapci, spojená 8. a 9. třída dívky a 8. a 9. třída chlapci Volitelné předměty dělená 9. třída 2

3 Volitelné předměty Anglický jazyk 1 hodina týdně 2. třída Druhý cizí jazyk 2 hodiny týdně 9. třída Seminář z matematiky 1 hodina týdně 9. třída Seminář z českého jazyka 1 hodina týdně 9. třída Disponibilní hodiny 1. tř.:zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), tělesné výchovy (1hod.) 2. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), volitelný anglický jazyk (1 hod.) 3. tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.) 4. tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod.) a matematiky (1 hod.) 5. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (2 hod.), matematika (1 hod.) a přírodověda (1hod.) 6. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), matematiky (2 hod.) a přírodopisu (1hod.), pracovní činnosti (1 hod.) 7. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), dějepisu (1hod.), přírodopisu (1hod.) a fyziky (1hod.), volitelného předmětu (2 hod.) 8. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), anglického jazyka (1 hod.), německého jazyka (1 hodina) tělesné výchovy (1 hod.), přírodopisu (1 hod.) 9. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.), fyziky (1 hod.), průřezové téma (1 hod. Právo pro kaţdý den), tělesné výchovy (1 hod.), volitelný předmět (2 hod.) Předpokládané změny ve školním roce 2014/2015 Zlepšovat materiální podmínky o prázdninách dojde k zateplování budovy, práce se zřejmě protáhnou i do nového školního roku, oprava střechy + nákup vnitřního vybavení školy obojí z rezervního fondu, oprava školního dvorku (z finančních důvodů k ní moţná nedojde). Zajistit personální změny: nové vedení školy, mateřské dovolené. Nebudou volitelné předměty na druhém stupni, protoţe se nevejdou do rozvrhu místo toho bude německý jazyk. 3. Výkon státní správy Počet řízení: 33 Druh řízení: přestup z jiné školy 7 přijetí do 1. třídy Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků: 13 z toho 2 vychovatelky ŠD Počet nepedagogických pracovníků: 6 (2 uklízečky na plný úvazek, VŠJ na 90% a 2 kuchařky na plný úvazek, školník 35 %, topič 25%) Pedagogická praxe: 1 ŠD 14 dní 3

4 Odborná kvalifikace Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důchodový věk Důchodový věk celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Ano 2/1 2/2 3/3 2/1 9/7 Ne 1/1 2/2 3/3 Platové podmínky pracovníků 2012/ /2014 Celkový počet pracovníků 18,15 18,58 Počet pedagogických pracovníků 12,25 13,08 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků Celkem dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Dlouhodobé: Studium 3. aprobace na PF 2x (matematika uč. na MD, anglický jazyk) V rámci projektu Moderní experiment ve školách Pojizeří 6 učitelů kaţdý 80 hodin E Kariéra 90 hodin (uč. na MD) Krátkodobé: Oblast poradenství - 4x Odborné - 9x Řízení školy - 3x První pomoc - 12x 4

5 5. Údaje o počtu žáků Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Šk. rok 2012/ / / / / / / / , ,3 11,25 Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015 U zápisu Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy U zápisu Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Jedna ţákyně se odstěhovala, jedna ţákyně přestoupila z Prahy do naší školy, takţe do první třídy nastoupilo 23 dětí. 6. Výsledky výchovy a vzdělávání Rozbor prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním 2012/ / / / / / / / I. stupeň II.stupeň Prospělo Neprospělo

6 Rozbor chování Stupeň 2012/ /2014 Počet % Počet % ,49 1 0, Byla udělena 1 důtka ředitele školy, 3 důtky třídního učitele a 1 napomenutí třídního učitele. 43 ţáků obdrţelo pochvalné listy nebo knihy, byly uděleny 2 pochvaly na vysvědčení. Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 Omluvených Neomluvených Celkem Průměr na 1 žáka Celkem Průměr na 1 žáka I.pololetí ,38 1 0,007 II.pololetí , ,2 Celkem školní rok , ,21 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách pro školní rok 2014/2015 Na osmileté gymnázium odchází 3 ţákyně z 5. třídy. Ţáci končící povinnou školní docházku: Celkem: 20 dětí - z toho11 dívek Na gymnázium: 0 Na střední školy (učiliště) s maturitou: 9 z toho 6 dívek Na střední školy (učiliště) s výučním listem: 11 z toho 5 dívek Na PrŠ a OU: 0 Zájmové útvary a) školní - modelářský krouţek 5 ţáků - ekologický krouţek - 3 ţáci a) ve spolupráci se školou - ZUŠ Semily hudební, pěvecký a výtvarný obor 19 ţáků ve škole, dalších 6 jezdí do Semil a do Bozkova - ZUŠ jablonec nad Jizerou taneční, hudební obor, keramika, ruční práce 24 ţáků ve škole, 30 jezdí do Jablonce nad Jizerou - aby ţáci nemuseli dojíţdět do Semil a Jablonce n. J., přijíţdějí učitelé k nám a vyučují přímo v naší škole. Na některé obory děti dojíţdějí do ZUŠ. 6

7 c) mimo školu cvičení a gymnastika v TJ Vysoké n. J. (12 ţáků), volejbal (7 ţáků), lyţování (14 ţáků), kopaná (17 ţáků), cyklistika (6 ţáků), hasiči (23 ţáků ve Vysokém, 30 v okolních obcích), recitační v knihovně (3 ţákyně), dalších 34 ţáků je zapojeno v zájmových útvarech ve svých obcích (cvičení v Roprachticích a Bozkově, divadlo ve Vysokém a Bozkově, myslivost, včelařství, florbal, rybářství, karate, maţoretky a další). Celkem je zapojených 246 ţáků, to znamená, ţe někteří mají i více zájmových útvarů neţ jeden. Ale na druhé straně je 30 ţáků (20 z druhého stupně), kteří nemají ţádný zájmový útvar. 7. Další vzdělávání konané školou Neposkytujeme. 8. Řízení školy Pedagogické rady, třídní schůzky, kontakt s rodiči Během školního roku se uskutečnilo 6 pedagogických rad, proběhly 3 třídní schůzky: 2 pro rodiče třídy a jedna schůzka s rodiči budoucích prvňáčků za přítomnosti pracovnice PPP Semily, ředitelky mateřské školy, učitelky první třídy a ředitelky ZŠ. Při listopadových třídních schůzkách jsme uspořádali malou burzu škol na sále. Pozvání přijalo 9 škol a jejich zástupci představili školy rodičům 8. a 9. třídy a zájemci z řad rodičů 5. třídy se informovali o osmiletých gymnáziích. Osvědčilo se nám vyuţívat individuálních pozvání rodičů a hovořit s nimi přímo o jednotlivých problémech a hledat společně řešení. Školská rada Proběhly dvě schůze školské rady v říjnu a v červnu. Kontrolní činnost vedení školy Vedení školy provedlo 20 hospitací a zadalo 7 prověrek na zjištění úrovně vědomostí ţáků + 3 prověrky v rámci projektu Stonoţka společnosti Scio, která srovnávala vědomosti ţáků v průběhu od 6. do 9. ročníku (výsledky prověrek jsou k nahlédnutí ve škole), a 1 anketa týkající se projektu Pobavme se o alkoholu. Vedení školy kontroluje pravidelně dokumentaci školy (např. třídní knihy na konci kaţdého měsíce, katalogové listy 2x za rok), dodrţování dozorů a bezpečnosti ţáků, čistotu a pořádek v prostorách školy, estetickou výzdobu tříd a celé budovy. Zvláštní pozornost věnovalo kontrole ţákovských kníţek zápisy učitelů, pochvaly, podpisy rodičů, frekvence známek. Jsou prováděny kontroly na dodrţování zásad BOZP a PO. V závěru školního roku proběhla kontrola ČŠI, celkové hodnocení školy je k nahlédnutí. 7

8 Spolupráce s organizacemi Mateřská škola -společné akce (divadla, plavání, Zdravá pětka) -vzájemné návštěvy (děti z MŠ ve škole, učitelky 1. třídy v MŠ) -společná schůzka rodičů budoucích prvňáčků, ZŠ a MŠ Integrovaná střední škola - část ţáků deváté třídy odchází studovat do ISŠ - ISŠ zajistila dopravu našich dětí na Chovatelský den do Roprachtic - naši ţáci se zúčastnili projektu TechUp v ISŠ Městská knihovna - paní knihovnice vede recitační krouţek - učitelé i ţáci vyuţívají moţnost půjčovat si knihy a materiály do vyučování Divadelní soubor Krakonoš Vyuţíváme tradiční podzimní přehlídky a navštěvujeme divadelní představení. Budovu divadla vyuţíváme i k dalším akcím školy, např. k slavnostnímu závěru školního roku. Svaz dobrovolných hasičů ţáci chodí do hasičského krouţku hasiči kaţdoročně provádějí nějakou akci pro děti (přednášky s ukázkami, cvičný poplach, ukázky techniky ) 9. Poradenské služby Výchovné poradenství V letošním školním roce jsme měli 31 ţáků, u kterých jsou zavedené karty a třídní učitelé je pravidelně doplňují (ZP: 10, ZZ: 9, mají zavedenou kartu: 12). Spolupracujeme s PPP v Semilech a s SPC pro tělesně postiţené v Liberci (2 ţákyně). Ţáci jsou v péči dyslektických asistentek, vše řídí výchovný poradce. Dyslektická náprava probíhá ve spolupráci s rodiči. Dvakrát navštívily školu pracovnice PPP Semily kontrola IVP, kontrolní šetření dětí, schůzky s rodiči. Třikrát navštívily školu pracovnice SPC Liberec - kontrola IVP, kontrolní šetření dětí zrakově a sluchově postiţených. Ţákyni zrak. postiţené byla zapůjčena televizní lupa. Práce s talentovanými ţáky: příprava dětí na soutěţe a olympiády, diferencované vyučování, moţnost studia ZUŠ přímo ve škole. Máme dvě vystudované výchovné poradkyně, ale obě jsou v současné době na mateřské dovolené. O jejich práci se dočasně dělí třídní uč. 9. třídy a ředitelka školy. Vedeme veškerou agendu týkající se ţáků s nějakými problémy a provádíme vše potřebné, co souvisí s volbou povolání. Úřední hodiny pro rodiče a ţáky nemáme pevně stanovené, rodiče i ţáci se domlouvají na konkrétním termínu schůzky. Ţáci 8. a 9. třídy navštěvují pravidelně úřad práce a burzu škol. Na třídní schůzky zveme zástupce středních škol a učilišť letos bylo ve škole zastoupeno 9 středních škol a učilišť. Úzce spolupracujeme s učiteli, s metodikem primární prevence, PPP Semily, SPC Liberec, a rodiči. Vyuţíváme konkrétních nabídek na 8

9 akce týkající se volby povolání (např. DOD a TechUp v ISŠ Vysoké nad Jizerou) a spolupracujeme s Úřadem práce Semily. Primární prevence Metodička primární prevence, která má ukončené předepsané vzdělání a dále se pravidelně vzdělává na seminářích a kurzech, je v současné době na MD. Její práci převzal pan učitel, který ji zastupuje ve výuce. Konzultace je moţné domluvit dle potřeb rodičů nebo ţáků. Máme zpracovaný minimální preventivní program, vyhodnocení tohoto programu je v příloze. Děti mají moţnost anonymně se vyjádřit prostřednictvím schránky důvěry na chodbě školy a tematicky zaměřenými testy. Tyto metody se nám osvědčily. Velký důraz klademe na prevenci: besedy a přednášky pro ţáky i rodiče, spolupráce s policií, dětskou lékařkou, s pracovnicemi oddělení péče o dítě a PPP. Jsme rádi, ţe většina rodičů i veřejnost se obrací ke škole, ţádají o pomoc, snaţí se spolupracovat. O problémech se hovoří, řešíme je, neskrýváme. V letošním roce jsme neřešili ţádný případ sociálně patologických jevů. Oblast BOZP Cvičný poplach (škola byla evakuována za 1 minutu 30 sekund) Úrazy pracovní: 0 Úrazy školní: 16 (z toho 10 při TV, 6 při jiných školních činnostech, ţádný nebyl hlášen na pojišťovnu, odškodněn jede úraz z minulého roku částkou Kč) Chování za mimořádných situací máme zpracovaný plán, jednotlivé úkoly jsou rozděleny do vyučovacích předmětů. Vyuţíváme i nových videokazet první pomoci. Praktické ověření získaných poznatků proběhlo ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči a pracovníky horské sluţby z Rokytnice nad Jizerou. Byla to velmi zajímavá akce, při evakuaci (škola byla zakouřená doutnajícím senem) přímo ţákyně ohlašovala telefonicky poţár, tři ţáci zůstali ve škole, hasiči přijeli s houkáním a v plné výzbroji, prohledali školu, zachránili ţáky, pak všem vysvětlili a ukázali, jak probíhá kontrola hořící budovy. Vše od počátku probíhalo pod vedením velitele hasičů. Potom se ţáci rozdělili do skupin a procházeli jednotlivá stanoviště, kde plnili úkoly. Stanoviště horské sluţby bylo velmi poučné a pro děti zajímavé, také ukázky hasičské techniky se dětem líbily. Na stanovišti první pomoci si děti vyzkoušely ošetřit různá zranění, s mimořádnými událostmi se seznámily také prostřednictvím interaktivní tabule. Prověrka BOZP Údaje o průběhu a výsledku kontrol kontrola OSSZ Semily KHS Semily proběhla kontrola školy a kontrola jídelny ČŠI kontrola školy, druţiny a kontrola jídelny Veřejnosprávní kontrola Měření radonu během celého školního roku podle výsledků byly hodnoty překročeny v přízemí budovy a je objednáno podrobné týdenní měření, aby se vyloučily zkreslující vlivy. 9

10 SPC Liberec 2x PPP Semily 2x 11. Další aktivity školy Výsledky žáků v soutěžích Olympiáda ČJ okresní kolo starší ţáci 9. místo Olympiáda BIO starší ţáci 3. místo + postup do krajského kola místo, 20. místo Recitace okresní kolo a 3. místo + postup do krajského kola připravuje paní knihovnice Olympiáda zeměpisná okres. kolo - kategorie A - 9.a 12. místo kategorie B 5. a 13. místo kategorie C 10., 12. a 15. místo Olympiáda matematická okresní kolo 5. třída 2. místo Taktik mezinárodní matematická soutěţ, konečné výsledky jsme nedostali Dopravní soutěţ okresní kolo mladší ţáci 6. místo, starší ţáci 3. místo Literární soutěţe: Literární soutěţ Čes. pošty v psaní dopisů zúčastnily se 4 dívky z 8. a 9. třídy Stáří čas zralosti, moudrosti a vzpomínek (ZŠ Vrchlického + Liberecký kraj) ţákyně 7. třídy získala čestné uznání Národní soutěţ dětského literárního projevu Náš svět (Národní institut dětí a mládeţe MŠMT) čestné uznání za školní časopis (34 prací, jen 6 oceněných) ve všech kategoriích byla jen čestná uznání Literární soutěţ ke knize Neobyčejný chlapec zapojili se 2 ţáci ze 4. a 6. třídy, jeden ţák postoupil mezi 20 nejlepších prací. Výtvarné soutěţe: Poţární ochrana očima dětí jedno první místo, dvě druhá místa a dvě třetí místa Krkonoše očima dětí Šťastné stáří očima dětí Výtvarná soutěţ k mezinárodnímu dni zvířat kolektivní práce školní druţiny 2. místo Soutěţ k prohlubování znalostí regionálních dějin sázení lip na památku stanného soudu ve Vysokém, beseda, výtvarná soutěţ vyhodnocena 26. června ve škole. Sportovní soutěţe: Plavání Jilemnice okresní finále zúčastnilo se 11 dětí 6 nejlepších umístění: 1x 2.místo, 3x 4. místo, 2x 5.místo Florbal okrskové kolo starší ţákyně 2. místo postup do okresního kola 4. místo Fotbal okrskové kolo 2. místo, okresní kolo 9. místo Pohár rozhlasu v jednotlivcích bylo několik hezkých umístění, za druţstva výsledky nemáme Dětské olympijské hry ţákyně 8. a 9. třídy získaly 3 medaile: 1., 2. a 3. místo 10

11 Školní sportovní akce Lyţařský výcvik 7. třídy 3 dny v lednu (pouze sjezd, běh dokončíme příští rok, nebyl sníh) Školní lyţařské závody (s Českým skiklubem Vysoké n. J.) pouze sjezd (na běţeckých tratích bylo málo sněhu) 14 ţáků Plavání třída jiţ tradičně jezdí i 1. a 2. třída, která to nemá povinné Volejbal 9. třída proti učitelům na rozloučenou v červnu Divadelní představení Revizor Krakonošův divadelní podzim přehlídka 8. a 9. třída S čerty nejsou ţerty Krakonošův divadelní podzim třída Gotika a Lucemburkové Agentura Pernštejni třída divadlo Neklid O králi Ječmínkovi (1. stupeň), Apokryfy (2. stupeň) Divadélko pro školy Divadlo nekouše jednotlivé literární ţánry a jejich vývoj 5. třída a 2. stupeň Vlastní vystoupení rozsvěcování vánočního stromu vystupovala 1. a 2. třída Dva tovaryši pohádku nacvičila 5. třída a zahrála ji třídě vystoupení 9. třídy v Krakonošově divadle ţáci sami vymysleli i nacvičili Slavnostní zakončení školního roku má dlouholetou tradici, koná se v divadelním sále, kde se sejde celá škola, mohou přijít i rodiče a veřejnost. Devátá třída vystoupila s vlastním představením, ve které ţáci vzpomínali na svou školní docházku, představili své koníčky a záliby a vtipně se prezentovali. Pak následuje krátký projev ředitelky školy, znovu vystoupí slavnostně oblečená devátá třída a loučí se s učiteli a všemi pracovníky školy. Potom přijdou na jeviště prvňáčci a předají ţákům 9. třídy dárky na rozloučenou od zřizovatele, vedení školy a třídní učitelé předají pamětní listy a poháry. Závěr probíhá opět ve škole, kde učitelé rozdají vysvědčení. K tradicím školy patří i zahájení školního roku, které probíhá ve škole. Prvňáčky přivítá ředitelka školy. Nejstarší ţáci 9. třídy popřejí nejmladším hodně štěstí ve škole a předají kaţdému kytičku. Kino v letošním roce nebylo Hudební programy a akce první stupeň navštívil ZUŠ v Jablonci nad Jizerou taneční vystoupení, kde vystupovali i naši ţáci třída strávila dopoledne v ZUŠ Jablonec n.j., kde si ţáci zkoušeli různé činnosti navštívil školu pan Brádle a vybíral talentované děti z třídy, které by mohly zpívat v přípravném sboru Jizerky ZUŠ Semily přihlášku podali tři zájemci ţáci 1. a 2. třídy vyslechli koncert učitelů ZUŠ Semily a aktivně se zapojili do hudebních činností, koncert byl zároveň motivací pro ţáky, aby se přihlásili do některého z hudebních oborů 11

12 Besedy, přednášky Autorské čtení z kníţky Další vyprávění čubičky Kvídy, četl a vyprávěl sám autor Ing. Petr Holán, přítomna byla i drsnosrstá jezevčice Kvída. Poučné příběhy s věnováním významných osobností. Účastnil se první stupeň O hadech přednášel pan Voňka, přednáška byla doplněná ukázkami ţivých hadů a vyprávěním o jejich chovu. Akce pro třídu Za kamerou TV RT mediální výchova, interaktivní hry, práce s jazykem, slohové dovednosti, soutěţivost, práce v týmu, respekt k ostatním, improvizace, moderování, reţie, práce scénáristy. Účastnila se třída Dravci akce pro celou školu přednáška s ukázkami ţivých dravců Zdravá pětka paní Mgr. Věra Jeţková přednášela o zdravé výţivě a zdravém ţivotním stylu, praktické činnosti ţáků, ochutnávky, postupně se vystřídaly všechny třídy včetně mateřské školy MASH ukázka vojenské techniky, přednáška Beseda s účastníky ZOH v Soči panem Jindřichem Šikolou a biatlonistkou Veronikou Vítkovou Beseda s členy Vlasteneckého sdruţení antifašistů o událostech druhé světové války v našem kraji a o stanném soudu ve Vysokém n. J. Exkurze, výlety ZD Roprachtice 9. třída v rámci výuky (Svět práce) Úřad práce Semily 9. třída (Svět práce) truhlárna ve Vysokém 9. třída (Svět práce) Burza škol Turnov 9. třída svozovým autobusem ÚP, 8. třída linkovým autobusem, ještě navštívila knihovnu a muzeum v Semilech vyuţila tak čekání mezi jednotlivými autobusovými spoji Ţivot je hra, ze které se nemůţeš odhlásit preventivní program v Semilech pro devátou třídu Den otevřených dveří ISŠ Vysoké nad Jizerou zájemci z osmé a deváté třídy Městská knihovna Vysoké n. J. navštívila ji v rámci výuky 2.třída Úřad práce Semily 8. třída někteří ţáci z osmé a deváté třídy se účastnili jako diváci mezinárodní soutěţe v ISŠ Vysoké n. J Farmářský den v Roprachticích třída Dále ţáci v rámci školních výletů a exkurzí navštívili IQ Landii v Liberci, Vědeckou knihovnu v Liberci, Prahu, Adršpašské skály, Malou Skálu - Zbirohy, Dolánky Dlaskův statek, Krkonoše Sněţku, Kořenov, Příchovice, Velké Hamry, Štěpánku. Podpora čtenářství Jsme členy čtenářských klubů těchto nakladatelství: Albatros, Fragmen, Egmont, Mladá fronta a Grada. Jsme zapojeni do akce Čtení pomáhá (výsledek v článku Pomáháme druhým). 12

13 Environmentální výchova Pracujeme dle plánu EV. Sběr druhotných surovin: Odevzdali jsme kg starého papíru, PET lahví, ţeleza a hliníku. Víčka z PET lahví sbíráme pro nemocnou Barunku. Třídíme odpad: papír ve třídách, PET láhve - na kaţdém patře krabice, víčka samostatná popelnice, plechovky na chodbě krabice, sbíráme baterie a drobné elektrospotřebiče v rámci projektu Recyklohraní. Z Recyklohraní dostáváme kaţdý rok Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování, za rok 2013 jsme odevzdali 12 TV, 5 monitorů, 5 počítačů a 192 kg ostatních drobných elektrospotřebičů, celkem 504 kg. Dále 61 mobilních telefonů a 28 kg baterií. Den Země: Vedeme ţáky k tomu, ţe se musíme chovat k přírodě ohleduplně po celý rok. Přesto má kaţdá třída nějakou akci k tomuto dni. Letos jsme si připomněli Den Země besedou s lektorkou Recyklohraní (druhý stupeň) a první stupeň měl nádhernou akci v lese s místními myslivci od rána do tří hodin odpoledne, kde děti získaly poučení, vyzkoušely si spoustu věcí včetně střelby, viděly práci s dravci a další zajímavosti. Dopisování do Větrníku Pravidelně píšeme příspěvky do místního časopisu Větrník. Učitelé a ţáci naší školy tak informují veřejnost o zajímavých akcích školy. Školní větrník Ţáci 9. třídy s paní učitelkou Farskou pokračovali ve vydávání školního časopisu. V letošním roce získali čestné uznání v Národní soutěţi dětského literárního projevu. Pedagogická praxe jedna studentka ve školní druţině Pomáháme druhým Patnáctiletí ţáci prodávají předměty ve městě: Světluška Kč Červená stuţka Kč Český den proti rakovině Kč Prodej předmětů ve škole: Ţivot dětem Kč Fond Sidus Kč Další aktivity: Adopce zvířat ZOO Dvůr Králové nad Labem Kč Patříme k sobě zajišťovali jsme večeři, malovali výzdobu jeviště, večerní koncert - natáčení a zpracování na DVD Čtení pomáhá děti se zaregistrují na počítači, přečtou knihu, odpoví na kontrolní otázky a získají moţnost poslat 50 Kč organizaci, kterou si vyberou, děti čtou, coţ je pro ně prospěšné, ale nic neplatí, peníze posílají organizátoři tohoto projektu. Zapojilo se 5 tříd, děti přečetly 111 knih, čímţ darovaly vybraným organizacím Kč. Nejúspěšnější byla 4. třída 39 knih a 3. třída 33 knih. 13

14 Projekty, výzkumy Školní mléko stále pokračujeme v tradici, zajišťuje vedoucí školní jídelny, ţáci si objednávají dotované mléčné výrobky. Ovoce do škol zapojen 1. stupeň, hodnoceno kladně. Zdravé zuby: účastnily se všechny třídy prvního stupně, ţáci vyplnili pracovní listy, ale potvrzení od zubního lékaře přineslo jen 13 ţáků. AŠSK ČR: jsme členy, účastníme se některých sportovních akcí. Recyklohraní zapojili jsme se hned v prvním roce vzniku tohoto projektu, sbíráme drobné elektrospotřebiče a baterie, plníme úkoly a za získané body si vybíráme odměny. Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování dostávají školy vţdy za kalendářní rok. V roce 2013 jsme odevzdali 12 TV, 5 monitorů, 5 počítačů, 192 kg ostatních elektrospotřebičů (celkem 504 kg), 28 kg baterií a 61 mobilních telefonů. Projekt Školák balíčky k zápisu do první třídy a na první den ve škole. Projekt Ministerstva dopravy ČR Besip - vyuţíváme didaktický materiál pro první třídu. Čtení pomáhá - projekt podporuje čtení dětí a zároveň přispívá na charitativní účely. Hasík celonárodní projekt pro 2. a 6. třídu jsme jednou ze tří škol okresu Semily. Moderní experiment ve školách Pojizeří projekt spolufinancovaný EU, zapojeno 5 škol (Desná, Josefův Důl, Harrachov, Vysoké nad Jizerou, Velké Hamry), 22 učitelů (z naší školy 6 učitelů) a 545 ţáků. Cílem je nové pojetí experimentu na školách, výuka s aktivní účastí ţáků, spolupráce mezi školami a zatraktivnění výuky předmětů fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis (na druhém stupni), vlastivěda a přírodověda (na prvním stupni). Zúčastněné školy dostanou moderní měřicí systém obsahující různé senzory a také výukový software. Kaţdý učitel zapojený do tohoto projektu absolvuje 80 hodin školení a vypracuje 10 učebních materiálů. Projekt letos dokončen. Veselé zoubky preventivní program společnosti dm drogerie s.r.o. zaměřený na děti 1. tříd základních škol, cílem je pomoci dětem a jejich rodičům v oblasti správné péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Taktik mezinárodní projekt (ČR a SR) matematická soutěţ, do které se zapojilo 8 ţáků naší školy. Zájem o tuto soutěţ oproti loňsku klesl, také výsledky byly horší skončili jsme na 203. místě z 293 škol. Mezinárodní česko-německý projekt zúčastnily se ho 4 dívky z 8. a 9. třídy + paní učitelka týdenní pobyt v Berlíně (prohlídka města a některých institucí, vánoční trhy, výtvarné dílny, setkávání s německou mládeţí ). Organizátor: TANGRAM sdruţení dětí a mládeţe pro volný čas a integraci zdravotně a sociálně handicapovaných. Další návštěva proběhla o hlavních prázdninách. 14

15 Pobavme se o alkoholu sdruţení FÓRUM PSR probráno se ţáky při hodinách výchovy ke zdraví a občanské výchovy, letáky rozdány rodičům na třídních schůzkách, anonymní anketa zadaná ţákům 2. stupně, s výsledky byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách. TechUp společně s ISŠ Vysoké n. J. ţáci 9. třídy a 3 ţáci 8. třídy absolvovali v areálu ISŠ 4 hodiny praktických činností zaměřených na techniku. Rozumíme penězům dle výzvy MŠMT jsme oslovili rodiče a nabídli jim moţnost vzdělávání v oblasti financí (v domácnosti, spoření, investování, zadluţování ). Protoţe se nepřihlásil potřebný počet zájemců, uţ jsme dále nemohli pokračovat. OHS Semily v rámci projektu o správném stravování a pitném reţimu jsme nechali děti vyplnit dotazníky, které jsme odevzdali na OHS ke zpracování. Zdravá pětka nadačního fondu Albert učí děti základních a mateřských škol po celé ČR zásadám zdravé výţivy a jejich důleţitosti v rámci zdravého ţivotního stylu. Vše probíhalo na naší škole formou her, soutěţí a veselých výukových materiálů. Projektem prošly všechny třídy a také děti z mateřské školy. Moje jídlo podpořeno ministerstvem zemědělství, mezi partnery patří i Laktea, o.p.s. děti si do pracovního listu po celý týden zaznamenávaly vše, co snědly. Dověděly se, co je jedna porce, jak se dá odměřit, kolik porcí čeho by měly sníst, ale hlavně si mohly zhodnotit své stravovací návyky a posoudit. Co dělají dobře a co špatně. Někteří ţáci se přihlásili na Fitkonto, pokračují dál a dostávají ceny za zvládnuté úkoly. Česko sportuje ČOV připravil také program pro školy, do kterého jsme se zapojili. Vybrali jsme si běţeckou štafetu na 2014 m symbolicky propojuje soutěţní program se zimními OH v Soči, hod míčkem a skok z místa. Starší ţáci vyzkoušeli sportovně zaměřený vědomostní kvíz. V Libereckém kraji byla naše škola šestá z deseti, celkově 59. z 253. Po skončení OH pokračovaly některé třídy Olympijským vícebojem. Obdrţeli jsme poděkování ČOV za aktivní účast (45% zapojených ţáků) a pan učitel obdrţel Certifikát olymp. víceboje. Školní projekty (podrobněji jsou popsány na webových stránkách školy) Krakonoš projekt zaměřený na náš kraj, děti se seznámily se zvyky, historií, pověstmi, ale i vyuţily vlastní fantazii. Malovaly obrázky, vymýšlely a psaly příběhy, hledaly recepty a vařily podle nich, putovaly po Krkonoších, postava Krakonoše vítala příchozí na chodbě při vstupu do školy, ve školní jídelně jsme se týden stravovali podle starých krkonošských receptur. Své práce prezentovali ţáci na nástěnkách a ve vitrínách ve škole, velký obraz předali ţáci 8. třídy na MÚ ve Vysokém n. J., kde byl vystaven při podzimní přehlídce ochotnických divadel a mohl by být instalován nastálo na chodbě. Dopravní výchova Čtvrtá třída absolvovala 2x DDH v Košťálově, všichni ţáci udělali testy na plný počet bodů a získali průkaz cyklisty. Dopravní soutěţe se zúčastnila 2 druţstva, obsadili jsme 3. a 6. místo. Školní budova a pomůcky V rámci projektu Aktivní škola jsme dostali dotaci na interaktivní tabuli, která bude na druhém stupni a bude slouţit především na výuku jazyků. Dále jsme koupili 6 notebooků (5 15

16 pro učitele, 1 k interaktivní tabuli), 3 počítače, 2x příslušenství a 4 ţidle a 4 stolky k počítačům. Na podzim byl před školou opraven chodník. O hlavních prázdninách proběhla výměna oken v prvním a druhém patře a začalo zateplení půdy. Plánované venkovní zateplení budovy se odloţilo na jaro 2015, protoţe nebyla včas opravena střecha. Třídy byly vymalovány. V učebně chemie byla odstraněna stará tabule a provedeny zednické úpravy pro instalaci nových tabulí. Bylo odstraněno školní zvonění a nainstalováno nové. 12. Další záměry školy Výchova a vzdělávání Zkvalitňovat výchovu a vzdělávání: - spoluprací rodiny a školy - dalším vzděláváním učitelů - pořádáním výchovně-vzdělávacích akcí a exkurzí na doplnění učiva - zapojováním do projektů - pouţíváním efektivních metod a forem práce a moderní techniky - hledáním vhodné motivace pro učení - podporováním sportovních a zájmových činností ţáků i mimo vyučování - zaměřit se na výuku matematiky a jazyků - připravovat ţáky 9. ročníku na přijímací řízení na střední školy a pokračovat v dosavadním trendu stoprocentní přijetí na střední školy - kaţdý rok zrealizovat alespoň jeden celoškolní projekt Kontakt s rodiči říjen - schůzka s rodiči budoucích prvňáčků + zástupce PPP, mateřské školy, ZŠ listopad - třídní schůzky všech tříd + zástupci středních škol a učilišť - devátá a pátá třída duben - třídní schůzky všech tříd červen - zaslat rodičům budoucích prvňáčků seznam věcí, které budou ve škole potřebovat Dle potřeby - informativní odpoledne, schůzky s jednotlivými rodiči, schůzky s výchovnou poradkyní (u dětí s poruchami, volba povolání...). Uspořádat přednášku (besedu) s rodiči ţáků na aktuální téma (např. na dubnové schůzce). Na přání rodičů zpracuje ředitelka školy písemné informace pro rodiče o činnosti školy a pošle je po ţácích rodičům (asi 3x za rok) pokračovat i v příštím školním roce. Další vzdělávání učitelů Školení dle aprobace a vyuč. předmětů: kaţdý pracovník absolvuje alespoň jedno školení, dále by bylo vhodné vybírat vzdělávací akce zaměřené na práci třídního učitele, stmelování třídního kolektivu, řešení situací v souvislosti se spol. neţádoucími jevy. Dále se školit v zacházení s interaktivními tabulemi a projekční technikou obecně. Odborná školení ze zákona: BOZP, PO, vyhl. 50/78 Sb. a další Další aprobace 2 vyučující si rozšiřují aprobaci (matematika, anglický jazyk) tím se udrţí aprobovanost po odchodu některých učitelů do důchodu a stabilizuje se pedagogický sbor 16

17 Samostudium a četba odborné literatury: všichni průběţně - hlavně o vedlejších prázdninách Výchovný poradce a metodik primární prevence: účastnit se školení pořádaných PPP a dalších akcí Studium jedné učitelky nemá potřebnou kvalifikaci Ředitelka školy doplnit funkční studium Spolupráce s organizacemi Rozvíjet nadále spolupráci s organizacemi ve Vysokém, spolupracovat s MÚ Semily odbor péče o dítě, Policií ČR, PPP Semily, SPC Liberec, HZS Semily, KRNAP. Zvát zástupce středních škol na listopadové třídní schůzky 9. třídy (pro zájemce 8. třídy) a umoţňovat jim prezentace škol i mimo třídní schůzky. Udrţovat spolupráci s malotřídními ZŠ v okolí, získávat ţáky na druhý stupeň. Vyuţívat nabídku poznávacích a výměnných zahraničních pobytů pro ţáky. Výchovné poradenství V oblasti integrace úzce spolupracovat s rodinou a odborníky, vyučovat podle IVP, zajišťovat vhodné podmínky pro tyto ţáky. Máme vystudované 4 dyslektické asistentky a jednu učitelku pro první stupeň ZŠ a speciální školy, které budou provádět nápravu poruch učení. Máme vystudované 2 výchovné poradkyně, obě v současné době na MD, takţe musíme řešit jejich zástup. V oblasti volby povolání spolupracovat se středními školami, umoţnit rodičům maximální informovanost a poradenství, nabídky předávat ţákům do třídy na nástěnku a také zasílat e- mailem domů, poskytnout pomoc při vyplňování přihlášek a dodrţování termínů. Primární prevence Pořádat besedy, přednášky a různé akce v oblasti primární prevence, zapojovat ţáky do projektů ASUP a Kybez, aby mohli následně předávat své poznatky ve třídách druhého stupně. Práce s talentovanými žáky - problém je v tom, ţe talentovaní ţáci odcházejí na osmiletá gymnázia (v tomto šk. roce to bylo 25% ţáků 5. ročníku) - diferencované vyučování a individuální přístup - účast na soutěţích a olympiádách - zapojení dětí do zájmových činností - příprava dětí páté třídy na přechod do gymnázia - příprava dětí na střední školy Personální zajištění školy Školu stále ovlivňuje nedostatečný počet ţáků. Zatím jsme nemuseli propouštět, protoţe máme 3 učitelky na mateřské dovolené. Jsou nějaké odchody do důchodu a mladí učitelé se přihlásili ke studiu třetí aprobace, aby mohli na škole zůstat. Takţe perspektiva je jasná, ale přechodné období bude sloţité a bude vyţadovat náročnou organizaci. Výjimka z počtu žáků Jiţ 6krát jsme ţádali o výjimku z počtu ţáků, ale ještě ani jednou nemusel zřizovatel na školu doplácet, protoţe jsme přijali úsporná opatření v rámci školy. 17

18 Snaţíme se, aby naše škola měla v okolí dobrý kredit, a přicházeli k nám ţáci z okolních obcí. Toto se nám daří, neboť stále máme větší počet ţáků dojíţdějících neţ místních. A nejsou to jen spádové obce, odkud k nám děti dojíţdějí. Je to Škodějov, Roztoky, Jesenný, Bozkov, Zlatá Olešnice, Příkrý, jezdily i děti ze Semil a Jilemnice. Vytváříme jim podmínky tím, ţe sestavujeme rozvrh podle autobusových spojů, ráno mohou čekat v druţině i děti z druhého stupně, odpoledne dohlíţejí vyučující na správný odjezd malých dětí domů. Snaţíme se i o prosazení změny v připravovaných jízdních řádech, ale ne vţdy jsme vyslyšeni. Zviditelňujeme školu účastí na olympiádách a soutěţích, zapojováním do mnoha projektů, pořádáním tradičních školních akcí a dalšími činnostmi. Pokračovat v tomto trendu je úkolem i pro další rok. Budova a její vybavení - dokončit zateplení budovy - dovybavit třídy nábytkem a interaktivními tabulemi - výměna dveří v prvním patře - malování zbývajících prostor + přízemí - úprava školního dvora - oprava střechy 13. Seznam příloha 1. Plnění Minimálního preventivního programu 2. Kontrola OSSZ Semily 3. Kontrola KHS Semily 4. Kontrola ČŠI 5. Veřejnosprávní kontrola 6. Měření radonu ţádné výsledky dosud nepřišly 18

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ 512 11 e-mail: zsvys@seznam.cz web: http://zs-vysokenj.netair.cz tel.: 481 593 119 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Drahoslava

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ 512 11 e-mail: zsvys@krakonos.cz web: http://zs-vysokenj.netair.cz tel.: 481 593 119 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Drahoslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 Zprávu

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více