O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů"

Transkript

1

2 O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Závěr XVI. Příloha: Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. 2

3 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy, adresa: Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko Pod Strážnicí 499, Velké Opatovice Zřizovatel školy: Město Velké Opatovice, Zámek 14, PSČ Ředitel školy: PhDr. Jarmila Smetanová Škola byla zařazena do sítě dne Celková kapacita školy a jejích součástí je následující: ZŠ kapacita 720 IZO školní družina kapacita 125 IZO školní klub kapacita 500 IZO školní jídelna kapacita 600 IZO telefon: (ředitelka), (sekretariát) fax: Počty tříd a žáků počet tříd počet ročníků počet žáků průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,3 2.stupeň ,6 celkem ,1 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 45 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): Rada školy (školská rada) - byla ustanovena a má 9 členů: Jaroslav Mikeš, Mgr. Karin Petrželková, Ing. Bernardetta Macková (za zřizovatele) Libor Bartošek, Ing. Jan Šafář, Jana Zemánková (za zákonné zástupce žáků) Mgr. Markéta Illová, Mgr. Marie Šimáčková, Mgr. Ivona Weigelová (za pg. pracovníky školy) Na ustavujícím zasedání zvolili členové předsedu Jaroslava Mikeše, místopředsedkyni.mgr.marii Šimáčkovou a schválili jednací řád Školské rady. Na jednání byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 a bylo projednáno čerpání rozpočtu školy. Školská rada projednala návrh Školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/2010, návrh rozpočtu, Školní řád a seznámila se s Organizačním řádem školy. 3

4 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2009/2010 v 1.,2.,3.,6.,7., a 8.ročníku podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko č.j. ZŠ 706/ /2009, ve 4. a 5. ročníku a v 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96 2 (79-01-C/001). Ve škole se vyučovaly čtyři cizí jazyky angličtina, němčina, ruština a francouzština. Výuka angličtiny jako povinného předmětu probíhala od 3. do 9. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V sedmém až devátém ročníku mohli zájemci navštěvovat volitelný předmět Seminář a praktikum ze zeměpisu, Sportovní výchovu, Seminář a praktikum z přírodopisu. Obohacením nabídky školy byla výuka dalších tří cizích jazyků jako volitelných předmětů od 7.ročníku ruštiny, němčiny a francouzštiny. Povinná výuka informatiky probíhala od 6.ročníku podle Školního vzdělávacího programu, v 8.ročníku došlo k rozšíření znalostí žáků ve volitelném předmětu informatika. Zařízení školního stravování typ jídelny- dle výkazu Z počet počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatel (firmy), Počet pracovníků školního stravování k fyzické osoby 5 přepočtení na plně zaměstnané 4 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz./2,1 přepoč. Z činnosti školní družiny : viz. část VIII., oddíl A Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. /0,64 přepoč. Z činnosti školní družiny : viz. část VIII., oddíl A 4

5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy V průběhu školního roku pracovalo ve škole 27 pedagogických pracovníků (24 učitelů a učitelek a 3 vychovatelky školní družiny), 1 učitelka a 2 vychovatelky čerpaly mateřskou dovolenou. Nezbytný chod školy zajišťovali rovněž provozní zaměstnanci mzdová účetní, ekonomka, školník - topič - údržbář, pracovnice školní jídelny a úseku úklidu. 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 26,15 /27 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle 24,83/25 96,86/96,30 z.č.563/2004 Sb. 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení pedagogů Věk učitelé (vychovatelky) muži ženy do 35 let let 0 19 nad 50 let 3 4 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 0 0 celkem 3 24 rodičovská dovolená 0 3 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2009/ žáků, výuka probíhala ve dvou třídách. K zápisu se dostavilo dětí, z toho 5 dětem byl povolen odklad školní docházky již v minulém roce. Zákonným zástupcům 40 dětí bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Šesti dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. 5

6 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospěl Opakují žáků vyznamenání bez (*) o bez (*) ** *** 1*** Celkem za I. stupeň *** *** Celkem za II. stupeň *** 0 Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2009 **) žák měl odloženou klasifikaci, neprospěl ***) žák konal opravnou zkoušku 2.Snížený stupeň z chování: stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy 2-hý stupeň 3 (1.pololetí)+1 (2.pololetí) 1,12% 3-tí stupeň 0 (1.pololetí)+ 2 (2.pololetí) 0,56% 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2009/2010: 54, průměr na jednoho žáka: 0,15 Údaje o přijímacím řízení na střední školu školní rok 2009/10 počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ ročník gymnázia SOŠ SOU konzervatoř 4 leté 6 leté 8 leté studium studium studium počet žáků 9.ročník 31 nižší ročník 0 Celkem 31 6

7 Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání probíhalo průběžně, pozornost byla věnována zejména realizaci Školního vzdělávacího programu v a ročníku s ohledem na utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků s pomocí postupů, metod a forem práce, které vedou k jejich naplňování. Hodnocení průběhu a výsledků výchovy a vzdělávání bylo projednáváno při rozborech hodin, při jednáních předmětových komisí a metodického sdružení. Škola se rovněž zapojila do celostátního testování žáků formou testů Scio ve 3.,6. a 9.ročníku. Ve 3.ročníku se jednalo o testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, klíčových kompetenci a člověk a jeho svět. Výsledek má sloužit pro porovnání s jinými školami a po dalších dvou letech 1.stupně. Výsledek byl kromě testu z angličtiny srovnatelný s celorepublikovým výsledkem, v testu z oblasti člověk a jeho svět byly výsledky školy nadprůměrné, škola dosáhla lepších výsledků než 70 % zúčastněných škol. Žáci 6.ročníku se zúčastnili celostátního testování Stonožka VI. Důvodem testování bylo porovnat výsledky školy s celostátním výsledkem. Testy proběhly z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že ve škole je studijní potenciál žáků z českého jazyka využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují nad svoje možnosti. Rovněž výsledky školy v matematice v 6.ročníku jsou nadprůměrné, dosáhli jsme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v matematice je využíván dobře, jejich výsledky byly na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijního potenciálu, žáci pracují nad svoje možnosti. Výsledky žáků v 6.ročníku budou následně porovnány s dosaženými výsledky týchž žáků za dva roky. Proběhlo také testování žáků 9.ročníku z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s testem obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a výsledky v testech odpovídají studijním předpokladům žáků. V testu z matematiky při porovnání výsledků testu s výsledky testu z obecných studijních předpokladů byly zjištěny rezervy ve výuce matematiky. Výsledky testů z matematiky byly předmětem jednání předmětové komise matematiky a sloužily jako zpětná vazba pro učitele matematiky. Následně byly učiněny závěry pro práci předmětové komise matematiky v budoucnu. Po vyhodnocení výsledků obdržel každý žák podrobnou individuální zprávu včetně grafů a textových informací s doporučením pro další osobní rozvoj. Klasifikace žáků odpovídala výsledkům, kterých žáci dosáhli. Analýza výsledků všech testovaných žáků umožnila škole uvědomit si řadu podnětu ke zkvalitnění vzdělávání a byla předmětem jednání v rámci metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí 2.stupně, či individuálních rozhovorů s vyučujícími a následné sebereflexe jednotlivých vyučujících. Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů zajišťuje na škole školní metodička prevence. V rámci své činnosti využívá poznatků, které získává v rámci specializačního studia prevence sociálně patologických jevů. Spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov, pracoviště Boskovice, okresní metodičkou prevence a dalšími odbornými institucemi. Poskytuje materiály ostatním pedagogickým pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření, preventivní programy pro žáky školy. V rámci práce školního metodika prevence byly realizovány tyto akce: 7

8 Září (srpen) Říjen Hodnocení MPP za školní rok 2008/2009 Zpracování MPP, Programu proti šikaně a Krizových plánů I., II. pro školní rok 2009/2010 Seznámení pedagogické rady s příslušnými dokumenty Dotazník k průzkumu šikany na škole Pracovní setkání ŠMP ve Sloupě Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy Zavedení konzultačních hodin ŠMP Vyhodnocení dotazníků k šikaně (osobní konzultace s TU) Seminář Mgr. M. Veselé k právní problematice prevence Spolupráce na prezentaci školy na DOD k výročí školy Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Seminář Roberta Čapka Klima třídy Preventivní akce Policie ČR zejména k alkoholismu nezletilých v rámci burzy SŠ Dílčí hodnocení MPP pro potřeby ŠMP Zahájení specializačního studia Prevence sociálně patologických jevů na PdF MU Brno ( ) Výtvarná soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku Jsme chytří, nekouříme Konzultace studia ŠMP ( ) Preventivní program Normální je nekouřit v 2.B Vyhodnocení výtvarné soutěže. Jsme chytří, nekouříme Konzultace studia ŠMP ( ) Konzultace studia ŠMP ( , ) Preventivní program pro žáky 6. ročníku Mgr. M. Krucká Teambuilding ( ) Preventivní akce Policie ČR pro žáky 9. ročníku Právní vědomí ( ) Filmové představení Katka pro žáky 8. a 9. ročníku ( ) Pravidelné pracovní setkání ŠMP Blansko ( ) Konzultace studia ŠMP ( ) XII. ODM 1. ročníků ( ) SWOT analýza tříd pro potřeby MPP ŠMP na příští školní rok 8

9 Červen Beseda s kurátorem pro žáky 9. ročníku ( ) Evaluace MPP a příslušných programů ŠMP v rámci výkonu své funkce měla pravidelné konzultační hodiny (pátek 7:50 10:40) a dle potřeby. Tyto konzultace pravidelně využívala VP, dále byly konány konzultace s TU (dle výskytu soc.patologického jevu a dle potřeby). O všech aktivitách a konzultacích si vedla Deník ŠMP a přehled konzultací. Ve třídě 6. B konala ŠMP vlastní orientační sociometrické šetření na základě upozornění matky žákyně. Výsledky předány TU a vedení školy. Ve spolupráci s PPP sledovala práci Mgr. Dymokurského při diagnostickém programu Barvy života ve třídách 7.B a 8.A. Předané závěry pak zohlednila při preventivní práci. ŠMP dále kontrolovala plnění MPP, příslušných preventivních programů a přijímala návrhy TU a vyučujících. Všem pedagogům byly k dispozici metodické materiály knihovny ŠMP. Dle potřeby se scházel výchovný tým ve složení ředitelka školy, zástupci pro 1.a 2.stupeň, výchovná poradkyně, školní metodička prevence. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 kvalifikační studium VP VŠ, Bi-Ped studium pro výchovné poradce na PdF UP Olomouc školní metodik prevence 1 studium Prevence sociálně patologických jevů na PdF MU Brno VŠ, Čj-Ov úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce, školní metodik prevence: 9

10 Studium pro výchovné poradce na PdF UP Olomouc Prevence sociálně patologických jevů na PdF MU Brno Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování mládeže v období Seminář pro metodiky prevence - Prevence kriminality a SPJ ve školním prostředí Pravidelná setkání školních metodiků prevence Pravidelná setkání výchovných poradců Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Zákoník práce pro ředitele škol 1 Aktuální stav školské legislativy 1 Konference k projektu Cesta ke kvalitě 1 Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Platové předpisy 2010 ve školství, veřejných službách a správě 2 Vzdělávání v rámci ICT 2.metodická konference Jak na výuku informatiky na ZŠ a víceletých gymnáziích 1 Aktivní škola - školení k interaktivní tabuli 27 Konference AKTIVní školy 2 Setkání koordinátorů ICT - Technologie jako třetí pilíř kompetencí učitele 1 Studium doplnění kvalifikace, rozšíření kvalifikace Bakalářský studijní obor Tělesná výchova a sport, směr Výživa ve sportu 1 Studium pro asistenty pedagoga 2 Rozšiřující studium dějepisu na ZŠ 1 Specializační kurz pro koordinátory ŠVP 1 Studium pro výchovné poradce 1 Studium prevence sociálně-patologických jevů 1 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Jazyk - nástroj komunikace 1 Metodická konference pro učitele cizích jazyků Tipy a triky k aktivizaci žáků 1 Vychovatelky ŠD a ŠK Náměty projektových her pro ŠD a ŠK s celoročním využitím 1 Vzdělávání RVP, ŠVP Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky ŠD a ŠK 1 Jak pracovat s žáky se specifickými potřebami učení (nadanými žáky) v rámci vašeho ŠVP 1 Specializační kurz pro koordinátory ŠVP 1 Vzdělávání výchovné poradenství, prevence sociálně-patologických jevů Když voláte o pomoc 1 10

11 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování mládeže v období Hrozby neonacismu, příležitosti demokracie 1 Seminář pro metodiky prevence - Prevence kriminality a SPJ ve školním prostředí 1 Setkání školních metodiků prevence 1 Setkání výchovných poradců 1 Třídní a školní klima a jeho měření 1 Studium pro výchovné poradce 1 Studium prevence sociálně-patologických jevů 1 Vzdělávací a informativní semináře k projektům EU EU peníze školám - regionální workshop 1 Komplexní řešení šablon 1 EU- peníze školám informativní seminář 2 Další vzdělávací akce 2.konference Člověk a společnost - Vužití filmu ve výuce dějepisu aneb Hraný historický film a školní dějepis 1 Aktivizující formy a metody práce v matematice 1 Forum bohemicum XXVIII 2 Současné trendy ve výuce matematiky 1 Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství 1 Bakaláři - Školní matrika a předávání dat UIV 1 Regionální ekologická konference 1 Rizika ve výuce tělesné výchovy 1 A/ Mimoškolní aktivity Část VIII. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Školní družina a školní klub Ve školním roce 2009/2010 byla v provozu 3 oddělení školní družiny. 1. oddělení: zapsáno 30 dětí 2. oddělení: zapsáno 29 dětí 3. oddělení: zapsáno 28 dětí Ranní provoz: Školní klub navštěvovali žáci pátých, osmých a devátých ročníků. Aktivně tu trávili volné hodiny v době mezi vyučováním a to dle rozvrhu. Do školního klubu bylo přihlášeno 168 žáků. Provoz zajišťovaly dvě vychovatelky. Při ŠD a ŠK pracovalo 10 zájmových útvarů: ŠD: florbal, taneční kroužek, všeumílek, sportovky ŠK: florbal, taneční kroužek, dívčí klub, ranní stolní tenis, školní časopis, počítače a tvorba www stránek 11

12 Výchovně vzdělávací činnost: Vychovatelky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, část II. ŠD a část III: - ŠK. Měsíční náměty spadaly do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a jeho tématických okruhů. Září Já a moji kamarádi, Jsme jedna parta Říjen Putování naší školou Listopad Chutě, barvy a vůně podzimu Prosinec Adventní čas Leden Pohádková zima Únor Tak jde čas Březen Jak se budí semínko, Cestou necestou Duben Slavnosti jara, Svátky Země Květen Zachránci Červen Příroda naše tělocvična, Ve zdravém těle zdravý duch Všechny činnosti v jednotlivých odděleních školní družiny a klubu byly přizpůsobeny věkové skladbě a délce provozu. K pohybovým činnostem bylo využíváno přírodní okolí školy, sportovní areál školy, hřiště školní družiny, školní tělocvična a bazén. Své dovednosti a zájmy děti rozvíjely v kroužcích školní družiny a v jednotlivých činnostech v rámci ŠD a ŠK. Výsledky práce dětí byly prezentovány na nástěnkách, ve školním časopisu CIK-CAK a Družináček, vystoupeními tanečních kroužků. Na městské vývěsce a v kronikách byly umísťovány prezentace s fotografiemi. Pravidelně také byla prezentována činnost ŠD a ŠK na www stránkách školy. Články o činnosti byly umístěny také do městského Zpravodaje. V letošním školním roce byl podán projekt na vybavení školní družiny a školního klubu nábytkem (stoly a židlemi). Jednalo se o projekt, jehož žadatelem bylo MAS partnerství. Akce školní družiny: Září: Člověče, nezlob se! soutěž (ŠD, ŠK) Logo oddělení výtvarná soutěž (ŠD, ŠK) Říjen: Jak to chodilo ve škole dříve? beseda s p.pospíšilovou kronikářkou (ŠD) návštěva městského muzea + výstava Proměny (ŠD) putování naší školou (ŠD) turnaj ve stolním tenisu zahájení (ŠK) výstava učebnic a pomůcek k DOD (výročí školy) vystoupení tanečních kroužků na DOD v tělocvičně (výročí školy) Listopad: koláž z přírodnin výtvarná soutěž (ŠD) příprava vánočních balíčků pro městský úřad na stromeček u kostela (ŠK) turnaj ve stolním fotbalu - zahájení (ŠK) zahájení turnaje FLORBAL-CUP (ŠD, ŠK) Prosinec: družinové pečení vánočního cukroví (ŠD) Ježíškova dílna (ŠD) plavání se ŠD Vanovice (ŠD) Mikulášská besídka (ŠD, ŠK) účast kroužku Dívčí klub na akci ÚSP Vypouštění balónků Ježíškovi společné zpívání koled u vánočního stromu ve vestibulu s následnou besídko společná akce s rodiči dětí (ŠD) strom splněných přání soutěž (ŠK) vystoupení tanečního kroužku na akci SDH - Mikulášská besídka (ŠD) šachový turnaj (ŠK) 12

13 Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: finále stolního fotbalu (ŠK) finále stolního tenisu (ŠK) stavby ze sněhu a nejdelší jízda (ŠD) výroba dárečků k zápisu dětí do prvních tříd (ŠD, ŠK) Chcete být milionářem? vědomostní soutěž (ŠD, ŠK) Pohádkový kvíz pro prvňáčky (ŠD) vystoupení tanečního kroužku na plese SRPDŠ (ŠK) Stroj času výtvarná soutěž (ŠD, ŠK) zakončení turnaje FLORBAL-CUP (ŠD, ŠK) Družinový masopust (ŠD) puzzliáda soutěž (ŠD, ŠK) návštěva MŠ II. (ŠD) přírodovědný kvíz (ŠD, ŠK) Zajíčkova dílna účast rodičů nebo starších sourozenců (ŠD, ŠK) Pexesový král (ŠD, ŠK) zahájení Fotbalového poháru (ŠK) vystoupení tanečních kroužků na setkání zaměstnanců (ŠD, ŠK) Bzučím tiše celodružinová akce ke Dni proti hluku (ŠD, ŠK) beseda s p.uč. Seidlovou akce ke Dni Země (ŠD) vystoupení tanečního kroužku na akci SDH - Pálení čarodějnic (ŠD) návštěva hasičské zbrojnice (ŠD) soutěžní stezka s úkoly Strážnický les (ŠD, ŠK) záchranářský kvíz (ŠD, ŠK) Malování na chodníku před olympiádou 1. Tříd (ŠD) návštěva MŠ I. návštěva ŠD Vanovice (ŠD) Rekordiáda školní družiny sportovní odpoledne zakončení Fotbalového poháru vystoupení žáků 9.ročníku v kině Rozloučení se školou Celkem se konalo 59 akcí a zúčastnilo se jich dětí. Praxi ve školní družině absolvovaly tři studentky SPgŠ Boskovice a jedna studentka Univerzity Palackého Olomouc. O prázdninách proběhly čtyři akce a to plavání ve školním bazénu, stopovaná, sportovní aktivity na hřišti nebo v tělocvičně, vyrábění ve školní družině, zpívání a tancování. B/ Účast školy v soutěžích, olympiádách Kulturní akce, besedy název akce doprovod Kulturní program - vernisáž I.Weigelová Výstava ovoce, zeleniny, jiřin, včelařů L.Mikulášková, P.Kuda, I.Weigelová, R.Krejčířová, L.Zemánková, J.Havlíčková,J.Burianová,Z.Seidlová, I.Veselá Divadelní představení Vodnická pohádka TU roč. Dokumentární film a beseda Nicholas Winton-Síla lidskosti J.Pospíšilová, M.Illová, J.Lišková, Z.Kouřilová, P.Rotalová Návštěvě dětí z MŠ II v 1. roč. V.Slepánek, J.Luňáček Preventivní akce policie ČR M.Illová, L.Mikulášková Burza středních škol na ZŠ V. O. J.Smetanová, L.Mikulášková Burza středních škol pro žáky 9. roč., L.Mikulášková, Z.Kouřilová, M.Illová 13

14 Boskovice Divadelní představení O perníkové V.Slepánek, J.Luňáček chaloupce Zahájení projektu Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I. Weigelová, P.Kuda Filmové představení Doba ledová 3 určení Návštěva učitelek MŠ I, MŠ II v 1. roč. V. Slepáček, J.Luňáček Návštěva výstavy o Jeruzalému J.Pospíšilová, Z. Seidlová Návštěva výstavy o Jeruzalému Z. Seidlová Návštěva výstavy o Jeruzalému Z. Kouřilová, P.Rotalová Filmové představení Jánošík Z. Kouřilová, J.Pospíšilová Návštěva výstavy o Jeruzalému P.Rotalová, M.Illová Koncert J. Kryla J.Pospíšilová, J.Burianová, Z.Seidlová, R.Krjčířová Kytarový koncert Fleisingera TU roč. Muzikál Čertův švagr TU roč. Vystoupení pěveckého sboru na plese J.Schichová ÚSP Paprsek Vánoční besídka v MŠI J.Luňáček, V.Slepánek Vánoční koncert určení Vánoční besídka v MŠII J.Luňáček, V.Slepánek Pokračování projektu Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I.Weigelová, P.Kuda Beseda s rodiči předškoláků v MŠ I. a II. J.Havlíčková, J.Smetanová, J.Zemánková Beseda s cestovatelem Kocůrkem Mexické sopky a pyramidy P.Rotalová, J.Lišková, M.Illová, I.Veselá, Z.Kouřilová, J.Schichová Návštěva MKC v rámci SPZ Z.Seidlová Návštěva MKC v rámci SPZ a SPPř Z.Seidlová, L.Mikulášková Beseda se starostou města pro žáky 6. r. M. Illová, R.Krejčířová, J.Smetanová Zápis do 1. ročníku J.Havlíčková, J.Smetanová, M.Šimáčková, L.Zemánková, J.Zemánková, P.Dostálová, J.Schichová, Z.Kikalová, V.Slepánek, P.Kuda Návštěva dětí z MŠ II v ŠD J. Zemánková Projekt ve 2. A Normální je nekouřit P. Kuda Vystoupení skupiny Marbo určení Návštěva městské knihovny a MŠ I V.Slepánek, J.Luňáček Beseda s pracovníky Policie ČR M.Illová, L.Mikulášková 3. blok projekt Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I.Weigelová, P.Kuda Vystoupení tanečního kroužku na Pálení J.Zemánková čarodějnic Filmové představení Katka J.Lišková, J.Pospíšilová, L.Mikulášková, Z.Kouřilová, M.Illová Beseda s kurátorem L. Mikulášková Slavnost slabikáře J. Luňáček, V. Slepánek Ukázka práce policie určení Dětský den Závěrečné setkání v rámci projektu Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I.Weigelová, P.Kuda, J.Smetanová Návštěva MŠ Borotín v 1.třídách V.Slepánek, J.Luňáček Koncert ZUŠ pro žáky školy TU roč. Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku Sborem M.Šimáčková, L.Mikulášková, Z.Kouřilová pro občanské záležitosti 14

15 Přijetí nejlepších žáků starostou města, obřadní síň Přijetí úspěšných žáků starostou města, sál MSKS Návštěva galerie SŠUPT Slavnostní rozloučení s deváťáky Soutěže J.Smetanová, P.Kuda, J.Luňáček, R.Krejčířová, Z.Kouřilová, P.Rotalová J.Smetanová, P.Kuda, J.Luňáček, R.Krejčířová, P.Rotalová,V.Slepánek, J.Havlíčková, I.Weigelová, P.Dostálová, J.Trnečková, L.Mikulášková,J.Lišková,P.Müllerová, M.Šimáčková,Z.Seidlová P.Rotalová, J.Pospíšilová, J.Lišková určení, J.Zemánková, Z.Kouřilová název akce Okresní přebor v přespolním běhu Sportovní hrátky Oblastní soutěž O putovní pohár Heyrovského Okresní přebor ve stolním tenisu Finále florbalového přeboru Orion Florbal Cup, mladší dívky Oblastní kolo florbalového přeboru, starší dívky Oblastní kolo florbalového přeboru, starší dívky Oblastní kolo florbalového přeboru Orion Florbal Cup, mladší žáci Školní kolo recitační soutěže-2.stup. Školní kolo D olympiády Okresní kolo florbalového přeboru Orion Florbal Cup, mladší žáci Školní kolo olympiády z ČJ Praktická část školního kola chemické olympiády Vánoční turnaj ve florbalu 4. a 5. roč. Školní kolo chemické olympiády Okresní kolo olympiády z Ch Okresní kolo olympiády z D Školní kolo olympiády z AJ0, Školní kolo Pythagoriády 6. a 7.roč. Školní kolo olympiády ze Z Vyhlášení 4. roč. školního turnaje Fotbalový pohár Školní kolo olympiády z biologie Okresní kolo olympiády z ČJ Slavnostní zahájení 4. ročníku Fotbalového poháru Halový turnaj ve fotbale Adamov Okresní kolo olympiády ze Z Okresní turnaj v basketbalu První kolo školního turnaje Fotbalový pohár Okresní kolo Pythagoriády Okresní kolo recitační soutěže Adamov Kunštátská laťka Okresní kolo olympiády z M Pokračování školního turnaje Fotbalový pohár0 Krajské kolo v recitaci McDonald Cup Třetí kolo školního turnaje Fotbalový pohár Okresní kolo biologické olympiády Memoriál Vladimíra Kotrhonze 15

16 Krajské kolo olympiády z ČJ 4. kolo školního turnaje Fotbalový pohár Pohár rozhlasu, mladší žáci Okresní kolo ve vybíjené - dívky Pohár rozhlasu, starší žáci Semifinále a finále školního turnaje Fotbalový pohár Plavecké závody Sportovní dopoledne v MŠ I,MŠ II Výuka v přírodě, exkurze, vycházky název akce ročník Výuka v terénu okolí školy(sppř) 8.roč. Vycházka okolí školy,areál školy 1.roč. Výuka v terénu SPPř,SPZ 9.roč. Výuka v přírodě v rámci Vv 6.A,6.B Exkurze žáků 8.roč. v DOD na soc ústavu Paprsek 8.roč. Den výtvarných aktivit na SŠUPT V. O. vybraní žáci 8. B Návštěva DDH Blansko 4.roč. Vycházka v rámci Přv 4.A Exkurze žáků 8. roč. v rámci volitel. předmětu SPZ,SPPř Mars Jevíčko 8.roč. Exkurze žáků 8. roč. v rámci volitel. předmětu SPZ,SPPř Ústav sociální 8.roč. péče Paprsek LVK Čenkovice 7. roč. Exkurze žáků Úřad práce 8. B Exkurze žáků Úřad práce 8. A Exkurze žákův rámci VP SPZ Dům sociální péče Šebetov 8. roč. Vycházka v rámci VP SPPř 8.roč. Vycházka v rámci Př 4.B Návštěva DDH Blansko 4. roč. 4.A,B Školní výlet Veveří 6. roč. 6.A,B Školní výlet Brno 8. B 8. B Školní výlet 2. ročník 2.A,2.B Školní výlet 9.A - Suchý Školní výlet 1. ročník okolí V.O. 1. A,B Školní výlet 3. ročník - Bouzov 3. A, B Školní výlet Moravský kras 4.B,5.A Školní výlet Kopřivnice, Rožnov pod Radhoštěm 7.B,8.A Školní výlet Blansko, Boskovice 7.A Sportovní výlet Baldovec zájemci Školní výlet Brno 4.A,5.B Exkurze žáků 8.A Lescus Cetkovice 8.A Umístění žáků v soutěžích Olympijská výprava XII.ODM 1.ročníků 1.místo výtvarná soutěž k ODM 2. místo hod kriketovým míčkem, atletický čtyřboj 16

17 Naukové, sportovní a výtvarné soutěže 1. místo - okresní kolo Pythagoriády, okresní kolo matematické olympiády, výtvarná soutěž pro žáky 8.a 9. ročníků, krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky, výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí, krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky 2. místo - krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky, okresní turnaj ve stolním tenise, výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 3. místo - okresní kolo matematické olympiády, krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky, okresní kolo olympiády z českého jazyka, výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Kulturní soutěže 2.místo - okresní recitační soutěž, reprezentace školy v krajském kole v krajském kole recitační soutěži Environmentální výchova - naše škola je nadále zapojena do celorepublikové sítě škol zabývajících se environmentální tématikou = M.R.K.E.V. (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické výchovy). Proto je nám zasílán časopis Bedrník (každé číslo je zaměřeno na jiné téma, např. Město, Obchod, Hluk, ) a jiné praktické náměty - od října roku 2009 do května 2010 jsme se 7. ročníkem Vp Spz pracovali na projektu Globe. - v rámci výuky jednotlivé třídy využívaly příhodného umístění školy (les, zahrada, skleník, hřiště, naučná stezka) - se žáky 9. roč. jsme pracovali na vlastním projektu Globální problémy Země, Plánujeme výlet nebo dovolenou. Žáci si tak vyzkoušeli, zda by byli schopni zajistit pro své blízké zajímavou dovolenou nebo se učili pojmenovávat globální problémy a hlavně o nich hovořit a diskutovat - naše škola se opět zapojila do programů Rovná záda (2.A,2.B a 3.A ) a Zdravé zuby, v projektu Normální je nekouřit pracovala 2.B - v měsících březen a duben jsme vystavovali materiály ke Dni vody, Země a Meteorologickému dni - jarní měsíce mají žáci nejraději, neboť všechny třídy se zúčastnily buď vlastivědných výletů nebo přírodovědných vycházek. Žáci 5. ročníků navštívili planetárium v Brně - zúčastnili jsme se Malé regionální konference o ekologické výchově v Brně. - Vp Spz a Sppp navštívil na podzim výstavu ovoce, zeleniny a jiřin ve Velkých Opatovicích - mnoho dalších zajímavých akcí s tématikou environmentální výchovy pořádal buď školní klub nebo školní družina: Koláž z přírodnin (listopad), Stavby ze sněhu, beseda s myslivcem (leden), Přírodovědný a ekologický kvíz (březen), od března práce na pozemku ŠD, beseda ke Dni Země (duben), soutěžní odpoledne ve Strážnickém lese (duben), Bzučím tiše ke Dni proti hluku (duben) - ŠD po celý rok třídí papír a plasty, nevyhazují jej do koše, pečují o květiny ve třídách, využívají školní bazén při plavání, využívají některých obalů od potravin v pracovních dílnách (využití neekologického odpadu pro výtvarné zpracování), pořádá sběr léčivých rostlin - využívali jsme prostory MKC a IC Velké Opatovice - další akce: exkurze Mars Jevíčko ( Vp SPZ a SPPP 8. roč.) návštěva Paprsku Velké Opatovice ( Vp SPZ a SPPP 8. roč.) beseda o Mexiku (7.-9. roč.) 1.2. návštěva MKC Velké Opatovice (Vp SPZ a SPPP 8. roč.) exkurze ÚSP Šebetov ( Vp SPZ 8.roč.) 17

18 C/ Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s Úřadem práce Blansko - návštěva Úřadu práce Blansko s žáky 8. ročníku v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání. Na základě dotazníkových metod a počítačových programů byly provedeny analýzy profesních předpokladů žáků - během měsíce listopadu nám Informační a poradenské středisko pro volbu povolání zaslalo Atlasy školství 2010/2011 pro Jihomoravský kraj určený pro žáky 9. ročníků. Spolupráce se SŠ a SOU okresu - ve škole proběhla Burza středních škol našeho regionu pro žáky a rodiče 5.,8. a 9. ročníků, zúčastnilo se celkem 15 zástupců středních škol - jednání s náboráři jiných regionů - individuální jednání s řediteli škol v rámci přijímacího a odvolacího řízení - Burza středních škol v Boskovicích spojená se Dnem otevřených dveří na SŠ a SOU Spolupráce se Střední školou uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice - zástupci školy informovali rodiče žáků 9.a 8. ročníků na Burze SŠ na naší škole o nabídce učebních a maturitních oborů na jejich škole - zájemci z řad žáků společně s rodiči navštívili Dny otevřených dveří Spolupráce s PPP Boskovice - individuální konzultace s ředitelkou PPP Boskovice dr. Pešovou integrovaný žák 3. ročníku, individuální vzdělávací plány, účast na schůzkách pro výchovné poradce - vyšetření žáků v PPP zprávy, zařazení dětí do dyslektického kroužku - spolupráce s psychologem Mgr. Dymokurským při sociometrickém šetření Barvy života v 7.B a 8.A a jednotlivých žáků Spolupráce s PPP Blansko - vyšetření některých našich žáků v PPP zprávy, zařazení do dyslektických kroužků - účast na seminářích určených pro výchovné poradce a školní metodiky prevence - spolupráce s okresním metodikem prevence na výukových programech zaměřených na budování kolektivu v 6. ročnících Spolupráce s SPC Moravská Třebová - konzultace pracovnic SPC s ředitelkou školy, třídní učitelkou, asistentkou pedagoga a s výchovnou poradkyní, která se týkala individuální integrace žáka 3. ročníku s tělesným postižením Spolupráce se sociálním kurátorem a orgánem sociálně právní ochrany dětí - beseda s kurátorem Mgr. Kvapilem pro žáky 9. ročníků Kriminalita mládeže a trestně právní odpovědnost mladistvých - individuální konzultace a posudky na děti v péči tohoto orgánu Spolupráce s Policií ČR - posudky tř. učitelů na žáky, které si vyžádala Policie ČR Spolupráce školy se SRPDŠ Činnost SRPDŠ vycházela z potřeb školy a jejího plánu práce. Výborové schůze byly svolávány tři. Uskutečnila se jedna plenární schůze a čtyři třídní schůzky s konzultacemi pro rodiče. Výborových schůzí se účastnila ředitelka školy. 18

19 Činnost SRPDŠ se zaměřila na jednání s ředitelstvím školy a třídními učiteli. Podněty k práci organizace byly přijímány z řad rodičů zástupců jednotlivých tříd, kteří tvoří výbor SRPDŠ. SRPDŠ se podle svých možností zaměřilo na finanční podporu zájmové i vzdělávací činnosti žáků školy. Přispělo na zápis dětí do 1.tříd, lyžařský výcvikový kurs žáků 7.ročníku, na školní dužinu, turnaj v kopané a florbalu, na žákovskou knihovnu, ODM I. ročníků okresu Blansko a některých škol pozvaných z jiných okresů.podílelo se na konání celoměstského i školního Dne dětí. Uspořádalo přátelský ples. Spolupráce s MŠ I, MŠ II, MŠ Borotín Spolupráce vycházela z plánu práce základní školy a mateřských škol. Zaměřila se na konzultace o dětech při návštěvách učitelek mateřských škol v prvních třídách ZŠ, na vzájemná setkání dětí v mateřských školách a v základní škole např. vánoční besídky v MŚ I a MŚ II, účast dětí z MŠ na adventním odpoledni pořádaném ZŠ, vítání jara v MŠ II, návštěva prvňáčků v městské knihovně spojená se setkáním dětí v MŠ I, návštěva předškoláků z MŠ I a MŠ II v prvních třídách, sportovní dopoledne všech prvňáků a dětí z obou mateřských škol a z Borotína na hřišti základní školy, hrátky na zahradě MŠ I na Dětský den. Děti společně zhlédly i několik divadelních představení. Účast žáků a pedagogů na životě v obci První zvonění Slavnost Prvního zvonění pro děti z Velkých Opatovic proběhla v základní škole 1. září 2009 o půl deváté. Ve školním vestibulu je přivítali starší kamarádi z devátých ročníků a zavedli je, spolu s rodiči, k slavnostnímu uvítání do školy. V krátkém kulturním programu se představili jejich mladší spolužáci s pásmem básní, pohádkou O veliké řepě a ukázkou tanečního vystoupení. Každý prvňáček byl představen paní ředitelce a všem přítomným. Od paní ředitelky dostal stužku s označením Prvňáček Od svých starších kamarádů obdržel každý malý dárek. Třídní učitelé dětem předali pamětní listy. Po představení se prvňáčci vydali na svou první cestu do třídy. Ve školním roce měla naše škola dvě první třídy. Projekt Předškoláček anebo Hrajeme si na školu Letos již počtvrté naše základní škola připravila pro předškolní děti projekt Předškoláček anebo Hrajeme si na školu. Při této akci jsme se snažili rodičům umožnit poznávání jejich dítěte při různých činnostech v kolektivu svých vrstevníků a poskytnout jim náměty pro přípravu na vstup do školy. Děti se měly možnost seznámit se svými budoucími spolužáky a postupně i s novým prostředím školy. Paní učitelky využily společné setkání k poznání svých budoucích žáků a navázaly kontakt s rodiči, který je pro úspěšný start ve škole velice potřebný. Do projektu se zapojilo 47 dětí z Velkých Opatovic a okolí. V projektu na děti čekaly čtyři klubíčka pohádek a do programu každé schůzky byly zařazeny cviky na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Postupně děti trénovaly kreslení jednoduchých tvarů a správné držení tužky. Do jednotlivých lekcí byla formou her zařazena další témata jako hudební cítění, rytmus, jazyková výchova a matematické představy. Každý předškoláček dostal "sešit Předškoláka", do kterého si postupně zakládal jednotlivé pracovní listy a domácí úkoly. Pokud naši malí předškoláčci splnili všechny úkoly, zasloužili si titul Školák/Školačka, který jim byl formou diplomu na poslední schůzce udělen. 19

20 Výročí školy Při příležitosti 35. výročí otevření školních budov se uskutečnil Den otevřených dveří. Škola vydala sborník Školní střípky a v rámci Dne otevřených dveří připravila následující program: recitační přehlídka žáků 1.stupně, kulturní program, Svátek slabikáře, ukázky práce s interaktivní tabulí, promítání videozáznamů ze školních akcí, ukázka práce s počítači, ukázky tanců, vystoupení pěveckého sboru, prohlídku bazénu a stálá expozice výstava žákovských prací, starých učebnic a učebních pomůcek, výstava o akcích školy a školních kronik. Prezentace práce školy byla občany hodnocena velmi kladně, o čemž svědčí i uveřejněný článek ve zpravodaji města. Zápis do 1. ročníku Ve středu 4. února 2010 jsme přivítali první předškoláky ve škole. Tento den probíhal zápis dětí do prvních ročníků Základní školy ve Velkých Opatovicích. K zápisu přišlo 53 prvňáčků. V letošním roce jsme motivovali zápis pohádkovými hádankami. Děti hádaly hádanky z našich nejznámějších pohádek. Děti skládaly obrázky z pohádky O červené Karkulce, s neposlušnými kůzlátky poznávaly zvířátka a jejich mláďata, počítaly kolik jezinek uneslo Smolíčka. S Budulínkem hrály na housličky a bubínek, zpívaly písničky a poznávaly hudební nástroje. Se svými staršími kamarády si děti zahrály pohádku O kohoutkovi a slepičce. Děti skákaly po kamenech ke studánce, prolézaly pytlem ke švadlence, přecházely přes lavičku ke kravičce, skákaly na gymnastickém míči na louce a zachránily kohoutka. Za správné splnění úkolů obdržely kartičky omalovánek s pohádkami a kouzelný klíček od truhly s pokladem, kde našly dárkový balíček. Za své snažení byly děti odměněny batůžkem, zápisníčkem pohádkových hádanek. V zápisníčku na ně čekaly zábavné úlohy a pro rodiče všechny důležité informace. Na památku děti dostaly pamětní list a papírový dáreček. XII. olympiáda žáků 1.ročníků ve Velkých Opatovicích Ve středu 26. května 2010 proběhla na naší škole XII. olympiáda žáků prvních ročníků okresu Blansko. Olympiády se zúčastnilo 216 mladých sportovců z 25 základních škol Blanenska, Svitavska a Prostějovska. Letos jsme také ve Velkých Opatovicích přivítali prvňáčky ze ZŠ Praha 4 Podolí, Nedvědovo náměstí. Za naši školu soutěžilo desetičlenné družstvo. Soutěžilo se ve čtyřech disciplinách: hod kriketovým míčkem, běh na 50 m, skok z místa, maraton, atletický čtyřboj. Naše olympijské družstvo reprezentovalo naši školu s výbornými výsledky. V celkovém hodnocení všech škol se Základní škola Velké Opatovice umístila na 7. místě s deseti olympijskými body. Sportovní zápolení bylo zpestřeno Pohádkovým lesem, děti se tu setkaly s pohádkovými postavičkami, s jejichž pomocí plnily různé úkoly. Doprovodnou soutěží olympiády byla výtvarná soutěž se sportovní tematikou. Evropský den jazyků Připravili jsme nástěnku o cizích jazycích, žáci v průběhu vyučování stahovali z internetu zajímavé informace o zemích, jejichž cizí jazyk se učí. V průběhu výuky zorganizovali soutěže a hry v cizím jazyce, učitelé českého jazyka pracovali v hodinách se slovenským textem, seznamovali děti s pravidly výslovnosti slovenštiny. Přehlídka v recitaci Během měsíců září a říjen probíhala ve třídách 1.stupně třídní kola recitační soutěže. Byli vybráni nejlepší a nejúspěšnější recitátoři, kteří zastupovali třídu na recitační přehlídce v rámci oslav 30. výročí otevření naší základní školy. Zúčastnilo se 50 dětí, z hlediště je přišli podpořit jejich sourozenci, rodiče i prarodiče. Recitační přehlídka v rámci výročí školy byla součástí odpoledního programu, který se uskutečnil v budově školy pro veřejnost. 20

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více