O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů"

Transkript

1

2 O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Závěr XVI. Příloha: Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. 2

3 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy, adresa: Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko Pod Strážnicí 499, Velké Opatovice Zřizovatel školy: Město Velké Opatovice, Zámek 14, PSČ Ředitel školy: PhDr. Jarmila Smetanová Škola byla zařazena do sítě dne Celková kapacita školy a jejích součástí je následující: ZŠ kapacita 720 IZO školní družina kapacita 125 IZO školní klub kapacita 500 IZO školní jídelna kapacita 600 IZO telefon: (ředitelka), (sekretariát) fax: Počty tříd a žáků počet tříd počet ročníků počet žáků průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,3 2.stupeň ,6 celkem ,1 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 45 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): Rada školy (školská rada) - byla ustanovena a má 9 členů: Jaroslav Mikeš, Mgr. Karin Petrželková, Ing. Bernardetta Macková (za zřizovatele) Libor Bartošek, Ing. Jan Šafář, Jana Zemánková (za zákonné zástupce žáků) Mgr. Markéta Illová, Mgr. Marie Šimáčková, Mgr. Ivona Weigelová (za pg. pracovníky školy) Na ustavujícím zasedání zvolili členové předsedu Jaroslava Mikeše, místopředsedkyni.mgr.marii Šimáčkovou a schválili jednací řád Školské rady. Na jednání byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 a bylo projednáno čerpání rozpočtu školy. Školská rada projednala návrh Školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/2010, návrh rozpočtu, Školní řád a seznámila se s Organizačním řádem školy. 3

4 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2009/2010 v 1.,2.,3.,6.,7., a 8.ročníku podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko č.j. ZŠ 706/ /2009, ve 4. a 5. ročníku a v 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96 2 (79-01-C/001). Ve škole se vyučovaly čtyři cizí jazyky angličtina, němčina, ruština a francouzština. Výuka angličtiny jako povinného předmětu probíhala od 3. do 9. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V sedmém až devátém ročníku mohli zájemci navštěvovat volitelný předmět Seminář a praktikum ze zeměpisu, Sportovní výchovu, Seminář a praktikum z přírodopisu. Obohacením nabídky školy byla výuka dalších tří cizích jazyků jako volitelných předmětů od 7.ročníku ruštiny, němčiny a francouzštiny. Povinná výuka informatiky probíhala od 6.ročníku podle Školního vzdělávacího programu, v 8.ročníku došlo k rozšíření znalostí žáků ve volitelném předmětu informatika. Zařízení školního stravování typ jídelny- dle výkazu Z počet počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatel (firmy), Počet pracovníků školního stravování k fyzické osoby 5 přepočtení na plně zaměstnané 4 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz./2,1 přepoč. Z činnosti školní družiny : viz. část VIII., oddíl A Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. /0,64 přepoč. Z činnosti školní družiny : viz. část VIII., oddíl A 4

5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy V průběhu školního roku pracovalo ve škole 27 pedagogických pracovníků (24 učitelů a učitelek a 3 vychovatelky školní družiny), 1 učitelka a 2 vychovatelky čerpaly mateřskou dovolenou. Nezbytný chod školy zajišťovali rovněž provozní zaměstnanci mzdová účetní, ekonomka, školník - topič - údržbář, pracovnice školní jídelny a úseku úklidu. 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 26,15 /27 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle 24,83/25 96,86/96,30 z.č.563/2004 Sb. 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení pedagogů Věk učitelé (vychovatelky) muži ženy do 35 let let 0 19 nad 50 let 3 4 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 0 0 celkem 3 24 rodičovská dovolená 0 3 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2009/ žáků, výuka probíhala ve dvou třídách. K zápisu se dostavilo dětí, z toho 5 dětem byl povolen odklad školní docházky již v minulém roce. Zákonným zástupcům 40 dětí bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Šesti dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. 5

6 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospěl Opakují žáků vyznamenání bez (*) o bez (*) ** *** 1*** Celkem za I. stupeň *** *** Celkem za II. stupeň *** 0 Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2009 **) žák měl odloženou klasifikaci, neprospěl ***) žák konal opravnou zkoušku 2.Snížený stupeň z chování: stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy 2-hý stupeň 3 (1.pololetí)+1 (2.pololetí) 1,12% 3-tí stupeň 0 (1.pololetí)+ 2 (2.pololetí) 0,56% 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2009/2010: 54, průměr na jednoho žáka: 0,15 Údaje o přijímacím řízení na střední školu školní rok 2009/10 počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ ročník gymnázia SOŠ SOU konzervatoř 4 leté 6 leté 8 leté studium studium studium počet žáků 9.ročník 31 nižší ročník 0 Celkem 31 6

7 Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání probíhalo průběžně, pozornost byla věnována zejména realizaci Školního vzdělávacího programu v a ročníku s ohledem na utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků s pomocí postupů, metod a forem práce, které vedou k jejich naplňování. Hodnocení průběhu a výsledků výchovy a vzdělávání bylo projednáváno při rozborech hodin, při jednáních předmětových komisí a metodického sdružení. Škola se rovněž zapojila do celostátního testování žáků formou testů Scio ve 3.,6. a 9.ročníku. Ve 3.ročníku se jednalo o testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, klíčových kompetenci a člověk a jeho svět. Výsledek má sloužit pro porovnání s jinými školami a po dalších dvou letech 1.stupně. Výsledek byl kromě testu z angličtiny srovnatelný s celorepublikovým výsledkem, v testu z oblasti člověk a jeho svět byly výsledky školy nadprůměrné, škola dosáhla lepších výsledků než 70 % zúčastněných škol. Žáci 6.ročníku se zúčastnili celostátního testování Stonožka VI. Důvodem testování bylo porovnat výsledky školy s celostátním výsledkem. Testy proběhly z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že ve škole je studijní potenciál žáků z českého jazyka využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují nad svoje možnosti. Rovněž výsledky školy v matematice v 6.ročníku jsou nadprůměrné, dosáhli jsme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v matematice je využíván dobře, jejich výsledky byly na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijního potenciálu, žáci pracují nad svoje možnosti. Výsledky žáků v 6.ročníku budou následně porovnány s dosaženými výsledky týchž žáků za dva roky. Proběhlo také testování žáků 9.ročníku z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s testem obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a výsledky v testech odpovídají studijním předpokladům žáků. V testu z matematiky při porovnání výsledků testu s výsledky testu z obecných studijních předpokladů byly zjištěny rezervy ve výuce matematiky. Výsledky testů z matematiky byly předmětem jednání předmětové komise matematiky a sloužily jako zpětná vazba pro učitele matematiky. Následně byly učiněny závěry pro práci předmětové komise matematiky v budoucnu. Po vyhodnocení výsledků obdržel každý žák podrobnou individuální zprávu včetně grafů a textových informací s doporučením pro další osobní rozvoj. Klasifikace žáků odpovídala výsledkům, kterých žáci dosáhli. Analýza výsledků všech testovaných žáků umožnila škole uvědomit si řadu podnětu ke zkvalitnění vzdělávání a byla předmětem jednání v rámci metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí 2.stupně, či individuálních rozhovorů s vyučujícími a následné sebereflexe jednotlivých vyučujících. Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů zajišťuje na škole školní metodička prevence. V rámci své činnosti využívá poznatků, které získává v rámci specializačního studia prevence sociálně patologických jevů. Spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov, pracoviště Boskovice, okresní metodičkou prevence a dalšími odbornými institucemi. Poskytuje materiály ostatním pedagogickým pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření, preventivní programy pro žáky školy. V rámci práce školního metodika prevence byly realizovány tyto akce: 7

8 Září (srpen) Říjen Hodnocení MPP za školní rok 2008/2009 Zpracování MPP, Programu proti šikaně a Krizových plánů I., II. pro školní rok 2009/2010 Seznámení pedagogické rady s příslušnými dokumenty Dotazník k průzkumu šikany na škole Pracovní setkání ŠMP ve Sloupě Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy Zavedení konzultačních hodin ŠMP Vyhodnocení dotazníků k šikaně (osobní konzultace s TU) Seminář Mgr. M. Veselé k právní problematice prevence Spolupráce na prezentaci školy na DOD k výročí školy Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Seminář Roberta Čapka Klima třídy Preventivní akce Policie ČR zejména k alkoholismu nezletilých v rámci burzy SŠ Dílčí hodnocení MPP pro potřeby ŠMP Zahájení specializačního studia Prevence sociálně patologických jevů na PdF MU Brno ( ) Výtvarná soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku Jsme chytří, nekouříme Konzultace studia ŠMP ( ) Preventivní program Normální je nekouřit v 2.B Vyhodnocení výtvarné soutěže. Jsme chytří, nekouříme Konzultace studia ŠMP ( ) Konzultace studia ŠMP ( , ) Preventivní program pro žáky 6. ročníku Mgr. M. Krucká Teambuilding ( ) Preventivní akce Policie ČR pro žáky 9. ročníku Právní vědomí ( ) Filmové představení Katka pro žáky 8. a 9. ročníku ( ) Pravidelné pracovní setkání ŠMP Blansko ( ) Konzultace studia ŠMP ( ) XII. ODM 1. ročníků ( ) SWOT analýza tříd pro potřeby MPP ŠMP na příští školní rok 8

9 Červen Beseda s kurátorem pro žáky 9. ročníku ( ) Evaluace MPP a příslušných programů ŠMP v rámci výkonu své funkce měla pravidelné konzultační hodiny (pátek 7:50 10:40) a dle potřeby. Tyto konzultace pravidelně využívala VP, dále byly konány konzultace s TU (dle výskytu soc.patologického jevu a dle potřeby). O všech aktivitách a konzultacích si vedla Deník ŠMP a přehled konzultací. Ve třídě 6. B konala ŠMP vlastní orientační sociometrické šetření na základě upozornění matky žákyně. Výsledky předány TU a vedení školy. Ve spolupráci s PPP sledovala práci Mgr. Dymokurského při diagnostickém programu Barvy života ve třídách 7.B a 8.A. Předané závěry pak zohlednila při preventivní práci. ŠMP dále kontrolovala plnění MPP, příslušných preventivních programů a přijímala návrhy TU a vyučujících. Všem pedagogům byly k dispozici metodické materiály knihovny ŠMP. Dle potřeby se scházel výchovný tým ve složení ředitelka školy, zástupci pro 1.a 2.stupeň, výchovná poradkyně, školní metodička prevence. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 kvalifikační studium VP VŠ, Bi-Ped studium pro výchovné poradce na PdF UP Olomouc školní metodik prevence 1 studium Prevence sociálně patologických jevů na PdF MU Brno VŠ, Čj-Ov úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce, školní metodik prevence: 9

10 Studium pro výchovné poradce na PdF UP Olomouc Prevence sociálně patologických jevů na PdF MU Brno Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování mládeže v období Seminář pro metodiky prevence - Prevence kriminality a SPJ ve školním prostředí Pravidelná setkání školních metodiků prevence Pravidelná setkání výchovných poradců Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Zákoník práce pro ředitele škol 1 Aktuální stav školské legislativy 1 Konference k projektu Cesta ke kvalitě 1 Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Platové předpisy 2010 ve školství, veřejných službách a správě 2 Vzdělávání v rámci ICT 2.metodická konference Jak na výuku informatiky na ZŠ a víceletých gymnáziích 1 Aktivní škola - školení k interaktivní tabuli 27 Konference AKTIVní školy 2 Setkání koordinátorů ICT - Technologie jako třetí pilíř kompetencí učitele 1 Studium doplnění kvalifikace, rozšíření kvalifikace Bakalářský studijní obor Tělesná výchova a sport, směr Výživa ve sportu 1 Studium pro asistenty pedagoga 2 Rozšiřující studium dějepisu na ZŠ 1 Specializační kurz pro koordinátory ŠVP 1 Studium pro výchovné poradce 1 Studium prevence sociálně-patologických jevů 1 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Jazyk - nástroj komunikace 1 Metodická konference pro učitele cizích jazyků Tipy a triky k aktivizaci žáků 1 Vychovatelky ŠD a ŠK Náměty projektových her pro ŠD a ŠK s celoročním využitím 1 Vzdělávání RVP, ŠVP Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky ŠD a ŠK 1 Jak pracovat s žáky se specifickými potřebami učení (nadanými žáky) v rámci vašeho ŠVP 1 Specializační kurz pro koordinátory ŠVP 1 Vzdělávání výchovné poradenství, prevence sociálně-patologických jevů Když voláte o pomoc 1 10

11 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování mládeže v období Hrozby neonacismu, příležitosti demokracie 1 Seminář pro metodiky prevence - Prevence kriminality a SPJ ve školním prostředí 1 Setkání školních metodiků prevence 1 Setkání výchovných poradců 1 Třídní a školní klima a jeho měření 1 Studium pro výchovné poradce 1 Studium prevence sociálně-patologických jevů 1 Vzdělávací a informativní semináře k projektům EU EU peníze školám - regionální workshop 1 Komplexní řešení šablon 1 EU- peníze školám informativní seminář 2 Další vzdělávací akce 2.konference Člověk a společnost - Vužití filmu ve výuce dějepisu aneb Hraný historický film a školní dějepis 1 Aktivizující formy a metody práce v matematice 1 Forum bohemicum XXVIII 2 Současné trendy ve výuce matematiky 1 Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství 1 Bakaláři - Školní matrika a předávání dat UIV 1 Regionální ekologická konference 1 Rizika ve výuce tělesné výchovy 1 A/ Mimoškolní aktivity Část VIII. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Školní družina a školní klub Ve školním roce 2009/2010 byla v provozu 3 oddělení školní družiny. 1. oddělení: zapsáno 30 dětí 2. oddělení: zapsáno 29 dětí 3. oddělení: zapsáno 28 dětí Ranní provoz: Školní klub navštěvovali žáci pátých, osmých a devátých ročníků. Aktivně tu trávili volné hodiny v době mezi vyučováním a to dle rozvrhu. Do školního klubu bylo přihlášeno 168 žáků. Provoz zajišťovaly dvě vychovatelky. Při ŠD a ŠK pracovalo 10 zájmových útvarů: ŠD: florbal, taneční kroužek, všeumílek, sportovky ŠK: florbal, taneční kroužek, dívčí klub, ranní stolní tenis, školní časopis, počítače a tvorba www stránek 11

12 Výchovně vzdělávací činnost: Vychovatelky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, část II. ŠD a část III: - ŠK. Měsíční náměty spadaly do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a jeho tématických okruhů. Září Já a moji kamarádi, Jsme jedna parta Říjen Putování naší školou Listopad Chutě, barvy a vůně podzimu Prosinec Adventní čas Leden Pohádková zima Únor Tak jde čas Březen Jak se budí semínko, Cestou necestou Duben Slavnosti jara, Svátky Země Květen Zachránci Červen Příroda naše tělocvična, Ve zdravém těle zdravý duch Všechny činnosti v jednotlivých odděleních školní družiny a klubu byly přizpůsobeny věkové skladbě a délce provozu. K pohybovým činnostem bylo využíváno přírodní okolí školy, sportovní areál školy, hřiště školní družiny, školní tělocvična a bazén. Své dovednosti a zájmy děti rozvíjely v kroužcích školní družiny a v jednotlivých činnostech v rámci ŠD a ŠK. Výsledky práce dětí byly prezentovány na nástěnkách, ve školním časopisu CIK-CAK a Družináček, vystoupeními tanečních kroužků. Na městské vývěsce a v kronikách byly umísťovány prezentace s fotografiemi. Pravidelně také byla prezentována činnost ŠD a ŠK na www stránkách školy. Články o činnosti byly umístěny také do městského Zpravodaje. V letošním školním roce byl podán projekt na vybavení školní družiny a školního klubu nábytkem (stoly a židlemi). Jednalo se o projekt, jehož žadatelem bylo MAS partnerství. Akce školní družiny: Září: Člověče, nezlob se! soutěž (ŠD, ŠK) Logo oddělení výtvarná soutěž (ŠD, ŠK) Říjen: Jak to chodilo ve škole dříve? beseda s p.pospíšilovou kronikářkou (ŠD) návštěva městského muzea + výstava Proměny (ŠD) putování naší školou (ŠD) turnaj ve stolním tenisu zahájení (ŠK) výstava učebnic a pomůcek k DOD (výročí školy) vystoupení tanečních kroužků na DOD v tělocvičně (výročí školy) Listopad: koláž z přírodnin výtvarná soutěž (ŠD) příprava vánočních balíčků pro městský úřad na stromeček u kostela (ŠK) turnaj ve stolním fotbalu - zahájení (ŠK) zahájení turnaje FLORBAL-CUP (ŠD, ŠK) Prosinec: družinové pečení vánočního cukroví (ŠD) Ježíškova dílna (ŠD) plavání se ŠD Vanovice (ŠD) Mikulášská besídka (ŠD, ŠK) účast kroužku Dívčí klub na akci ÚSP Vypouštění balónků Ježíškovi společné zpívání koled u vánočního stromu ve vestibulu s následnou besídko společná akce s rodiči dětí (ŠD) strom splněných přání soutěž (ŠK) vystoupení tanečního kroužku na akci SDH - Mikulášská besídka (ŠD) šachový turnaj (ŠK) 12

13 Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: finále stolního fotbalu (ŠK) finále stolního tenisu (ŠK) stavby ze sněhu a nejdelší jízda (ŠD) výroba dárečků k zápisu dětí do prvních tříd (ŠD, ŠK) Chcete být milionářem? vědomostní soutěž (ŠD, ŠK) Pohádkový kvíz pro prvňáčky (ŠD) vystoupení tanečního kroužku na plese SRPDŠ (ŠK) Stroj času výtvarná soutěž (ŠD, ŠK) zakončení turnaje FLORBAL-CUP (ŠD, ŠK) Družinový masopust (ŠD) puzzliáda soutěž (ŠD, ŠK) návštěva MŠ II. (ŠD) přírodovědný kvíz (ŠD, ŠK) Zajíčkova dílna účast rodičů nebo starších sourozenců (ŠD, ŠK) Pexesový král (ŠD, ŠK) zahájení Fotbalového poháru (ŠK) vystoupení tanečních kroužků na setkání zaměstnanců (ŠD, ŠK) Bzučím tiše celodružinová akce ke Dni proti hluku (ŠD, ŠK) beseda s p.uč. Seidlovou akce ke Dni Země (ŠD) vystoupení tanečního kroužku na akci SDH - Pálení čarodějnic (ŠD) návštěva hasičské zbrojnice (ŠD) soutěžní stezka s úkoly Strážnický les (ŠD, ŠK) záchranářský kvíz (ŠD, ŠK) Malování na chodníku před olympiádou 1. Tříd (ŠD) návštěva MŠ I. návštěva ŠD Vanovice (ŠD) Rekordiáda školní družiny sportovní odpoledne zakončení Fotbalového poháru vystoupení žáků 9.ročníku v kině Rozloučení se školou Celkem se konalo 59 akcí a zúčastnilo se jich dětí. Praxi ve školní družině absolvovaly tři studentky SPgŠ Boskovice a jedna studentka Univerzity Palackého Olomouc. O prázdninách proběhly čtyři akce a to plavání ve školním bazénu, stopovaná, sportovní aktivity na hřišti nebo v tělocvičně, vyrábění ve školní družině, zpívání a tancování. B/ Účast školy v soutěžích, olympiádách Kulturní akce, besedy název akce doprovod Kulturní program - vernisáž I.Weigelová Výstava ovoce, zeleniny, jiřin, včelařů L.Mikulášková, P.Kuda, I.Weigelová, R.Krejčířová, L.Zemánková, J.Havlíčková,J.Burianová,Z.Seidlová, I.Veselá Divadelní představení Vodnická pohádka TU roč. Dokumentární film a beseda Nicholas Winton-Síla lidskosti J.Pospíšilová, M.Illová, J.Lišková, Z.Kouřilová, P.Rotalová Návštěvě dětí z MŠ II v 1. roč. V.Slepánek, J.Luňáček Preventivní akce policie ČR M.Illová, L.Mikulášková Burza středních škol na ZŠ V. O. J.Smetanová, L.Mikulášková Burza středních škol pro žáky 9. roč., L.Mikulášková, Z.Kouřilová, M.Illová 13

14 Boskovice Divadelní představení O perníkové V.Slepánek, J.Luňáček chaloupce Zahájení projektu Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I. Weigelová, P.Kuda Filmové představení Doba ledová 3 určení Návštěva učitelek MŠ I, MŠ II v 1. roč. V. Slepáček, J.Luňáček Návštěva výstavy o Jeruzalému J.Pospíšilová, Z. Seidlová Návštěva výstavy o Jeruzalému Z. Seidlová Návštěva výstavy o Jeruzalému Z. Kouřilová, P.Rotalová Filmové představení Jánošík Z. Kouřilová, J.Pospíšilová Návštěva výstavy o Jeruzalému P.Rotalová, M.Illová Koncert J. Kryla J.Pospíšilová, J.Burianová, Z.Seidlová, R.Krjčířová Kytarový koncert Fleisingera TU roč. Muzikál Čertův švagr TU roč. Vystoupení pěveckého sboru na plese J.Schichová ÚSP Paprsek Vánoční besídka v MŠI J.Luňáček, V.Slepánek Vánoční koncert určení Vánoční besídka v MŠII J.Luňáček, V.Slepánek Pokračování projektu Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I.Weigelová, P.Kuda Beseda s rodiči předškoláků v MŠ I. a II. J.Havlíčková, J.Smetanová, J.Zemánková Beseda s cestovatelem Kocůrkem Mexické sopky a pyramidy P.Rotalová, J.Lišková, M.Illová, I.Veselá, Z.Kouřilová, J.Schichová Návštěva MKC v rámci SPZ Z.Seidlová Návštěva MKC v rámci SPZ a SPPř Z.Seidlová, L.Mikulášková Beseda se starostou města pro žáky 6. r. M. Illová, R.Krejčířová, J.Smetanová Zápis do 1. ročníku J.Havlíčková, J.Smetanová, M.Šimáčková, L.Zemánková, J.Zemánková, P.Dostálová, J.Schichová, Z.Kikalová, V.Slepánek, P.Kuda Návštěva dětí z MŠ II v ŠD J. Zemánková Projekt ve 2. A Normální je nekouřit P. Kuda Vystoupení skupiny Marbo určení Návštěva městské knihovny a MŠ I V.Slepánek, J.Luňáček Beseda s pracovníky Policie ČR M.Illová, L.Mikulášková 3. blok projekt Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I.Weigelová, P.Kuda Vystoupení tanečního kroužku na Pálení J.Zemánková čarodějnic Filmové představení Katka J.Lišková, J.Pospíšilová, L.Mikulášková, Z.Kouřilová, M.Illová Beseda s kurátorem L. Mikulášková Slavnost slabikáře J. Luňáček, V. Slepánek Ukázka práce policie určení Dětský den Závěrečné setkání v rámci projektu Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I.Weigelová, P.Kuda, J.Smetanová Návštěva MŠ Borotín v 1.třídách V.Slepánek, J.Luňáček Koncert ZUŠ pro žáky školy TU roč. Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku Sborem M.Šimáčková, L.Mikulášková, Z.Kouřilová pro občanské záležitosti 14

15 Přijetí nejlepších žáků starostou města, obřadní síň Přijetí úspěšných žáků starostou města, sál MSKS Návštěva galerie SŠUPT Slavnostní rozloučení s deváťáky Soutěže J.Smetanová, P.Kuda, J.Luňáček, R.Krejčířová, Z.Kouřilová, P.Rotalová J.Smetanová, P.Kuda, J.Luňáček, R.Krejčířová, P.Rotalová,V.Slepánek, J.Havlíčková, I.Weigelová, P.Dostálová, J.Trnečková, L.Mikulášková,J.Lišková,P.Müllerová, M.Šimáčková,Z.Seidlová P.Rotalová, J.Pospíšilová, J.Lišková určení, J.Zemánková, Z.Kouřilová název akce Okresní přebor v přespolním běhu Sportovní hrátky Oblastní soutěž O putovní pohár Heyrovského Okresní přebor ve stolním tenisu Finále florbalového přeboru Orion Florbal Cup, mladší dívky Oblastní kolo florbalového přeboru, starší dívky Oblastní kolo florbalového přeboru, starší dívky Oblastní kolo florbalového přeboru Orion Florbal Cup, mladší žáci Školní kolo recitační soutěže-2.stup. Školní kolo D olympiády Okresní kolo florbalového přeboru Orion Florbal Cup, mladší žáci Školní kolo olympiády z ČJ Praktická část školního kola chemické olympiády Vánoční turnaj ve florbalu 4. a 5. roč. Školní kolo chemické olympiády Okresní kolo olympiády z Ch Okresní kolo olympiády z D Školní kolo olympiády z AJ0, Školní kolo Pythagoriády 6. a 7.roč. Školní kolo olympiády ze Z Vyhlášení 4. roč. školního turnaje Fotbalový pohár Školní kolo olympiády z biologie Okresní kolo olympiády z ČJ Slavnostní zahájení 4. ročníku Fotbalového poháru Halový turnaj ve fotbale Adamov Okresní kolo olympiády ze Z Okresní turnaj v basketbalu První kolo školního turnaje Fotbalový pohár Okresní kolo Pythagoriády Okresní kolo recitační soutěže Adamov Kunštátská laťka Okresní kolo olympiády z M Pokračování školního turnaje Fotbalový pohár0 Krajské kolo v recitaci McDonald Cup Třetí kolo školního turnaje Fotbalový pohár Okresní kolo biologické olympiády Memoriál Vladimíra Kotrhonze 15

16 Krajské kolo olympiády z ČJ 4. kolo školního turnaje Fotbalový pohár Pohár rozhlasu, mladší žáci Okresní kolo ve vybíjené - dívky Pohár rozhlasu, starší žáci Semifinále a finále školního turnaje Fotbalový pohár Plavecké závody Sportovní dopoledne v MŠ I,MŠ II Výuka v přírodě, exkurze, vycházky název akce ročník Výuka v terénu okolí školy(sppř) 8.roč. Vycházka okolí školy,areál školy 1.roč. Výuka v terénu SPPř,SPZ 9.roč. Výuka v přírodě v rámci Vv 6.A,6.B Exkurze žáků 8.roč. v DOD na soc ústavu Paprsek 8.roč. Den výtvarných aktivit na SŠUPT V. O. vybraní žáci 8. B Návštěva DDH Blansko 4.roč. Vycházka v rámci Přv 4.A Exkurze žáků 8. roč. v rámci volitel. předmětu SPZ,SPPř Mars Jevíčko 8.roč. Exkurze žáků 8. roč. v rámci volitel. předmětu SPZ,SPPř Ústav sociální 8.roč. péče Paprsek LVK Čenkovice 7. roč. Exkurze žáků Úřad práce 8. B Exkurze žáků Úřad práce 8. A Exkurze žákův rámci VP SPZ Dům sociální péče Šebetov 8. roč. Vycházka v rámci VP SPPř 8.roč. Vycházka v rámci Př 4.B Návštěva DDH Blansko 4. roč. 4.A,B Školní výlet Veveří 6. roč. 6.A,B Školní výlet Brno 8. B 8. B Školní výlet 2. ročník 2.A,2.B Školní výlet 9.A - Suchý Školní výlet 1. ročník okolí V.O. 1. A,B Školní výlet 3. ročník - Bouzov 3. A, B Školní výlet Moravský kras 4.B,5.A Školní výlet Kopřivnice, Rožnov pod Radhoštěm 7.B,8.A Školní výlet Blansko, Boskovice 7.A Sportovní výlet Baldovec zájemci Školní výlet Brno 4.A,5.B Exkurze žáků 8.A Lescus Cetkovice 8.A Umístění žáků v soutěžích Olympijská výprava XII.ODM 1.ročníků 1.místo výtvarná soutěž k ODM 2. místo hod kriketovým míčkem, atletický čtyřboj 16

17 Naukové, sportovní a výtvarné soutěže 1. místo - okresní kolo Pythagoriády, okresní kolo matematické olympiády, výtvarná soutěž pro žáky 8.a 9. ročníků, krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky, výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí, krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky 2. místo - krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky, okresní turnaj ve stolním tenise, výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 3. místo - okresní kolo matematické olympiády, krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky, okresní kolo olympiády z českého jazyka, výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Kulturní soutěže 2.místo - okresní recitační soutěž, reprezentace školy v krajském kole v krajském kole recitační soutěži Environmentální výchova - naše škola je nadále zapojena do celorepublikové sítě škol zabývajících se environmentální tématikou = M.R.K.E.V. (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické výchovy). Proto je nám zasílán časopis Bedrník (každé číslo je zaměřeno na jiné téma, např. Město, Obchod, Hluk, ) a jiné praktické náměty - od října roku 2009 do května 2010 jsme se 7. ročníkem Vp Spz pracovali na projektu Globe. - v rámci výuky jednotlivé třídy využívaly příhodného umístění školy (les, zahrada, skleník, hřiště, naučná stezka) - se žáky 9. roč. jsme pracovali na vlastním projektu Globální problémy Země, Plánujeme výlet nebo dovolenou. Žáci si tak vyzkoušeli, zda by byli schopni zajistit pro své blízké zajímavou dovolenou nebo se učili pojmenovávat globální problémy a hlavně o nich hovořit a diskutovat - naše škola se opět zapojila do programů Rovná záda (2.A,2.B a 3.A ) a Zdravé zuby, v projektu Normální je nekouřit pracovala 2.B - v měsících březen a duben jsme vystavovali materiály ke Dni vody, Země a Meteorologickému dni - jarní měsíce mají žáci nejraději, neboť všechny třídy se zúčastnily buď vlastivědných výletů nebo přírodovědných vycházek. Žáci 5. ročníků navštívili planetárium v Brně - zúčastnili jsme se Malé regionální konference o ekologické výchově v Brně. - Vp Spz a Sppp navštívil na podzim výstavu ovoce, zeleniny a jiřin ve Velkých Opatovicích - mnoho dalších zajímavých akcí s tématikou environmentální výchovy pořádal buď školní klub nebo školní družina: Koláž z přírodnin (listopad), Stavby ze sněhu, beseda s myslivcem (leden), Přírodovědný a ekologický kvíz (březen), od března práce na pozemku ŠD, beseda ke Dni Země (duben), soutěžní odpoledne ve Strážnickém lese (duben), Bzučím tiše ke Dni proti hluku (duben) - ŠD po celý rok třídí papír a plasty, nevyhazují jej do koše, pečují o květiny ve třídách, využívají školní bazén při plavání, využívají některých obalů od potravin v pracovních dílnách (využití neekologického odpadu pro výtvarné zpracování), pořádá sběr léčivých rostlin - využívali jsme prostory MKC a IC Velké Opatovice - další akce: exkurze Mars Jevíčko ( Vp SPZ a SPPP 8. roč.) návštěva Paprsku Velké Opatovice ( Vp SPZ a SPPP 8. roč.) beseda o Mexiku (7.-9. roč.) 1.2. návštěva MKC Velké Opatovice (Vp SPZ a SPPP 8. roč.) exkurze ÚSP Šebetov ( Vp SPZ 8.roč.) 17

18 C/ Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s Úřadem práce Blansko - návštěva Úřadu práce Blansko s žáky 8. ročníku v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání. Na základě dotazníkových metod a počítačových programů byly provedeny analýzy profesních předpokladů žáků - během měsíce listopadu nám Informační a poradenské středisko pro volbu povolání zaslalo Atlasy školství 2010/2011 pro Jihomoravský kraj určený pro žáky 9. ročníků. Spolupráce se SŠ a SOU okresu - ve škole proběhla Burza středních škol našeho regionu pro žáky a rodiče 5.,8. a 9. ročníků, zúčastnilo se celkem 15 zástupců středních škol - jednání s náboráři jiných regionů - individuální jednání s řediteli škol v rámci přijímacího a odvolacího řízení - Burza středních škol v Boskovicích spojená se Dnem otevřených dveří na SŠ a SOU Spolupráce se Střední školou uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice - zástupci školy informovali rodiče žáků 9.a 8. ročníků na Burze SŠ na naší škole o nabídce učebních a maturitních oborů na jejich škole - zájemci z řad žáků společně s rodiči navštívili Dny otevřených dveří Spolupráce s PPP Boskovice - individuální konzultace s ředitelkou PPP Boskovice dr. Pešovou integrovaný žák 3. ročníku, individuální vzdělávací plány, účast na schůzkách pro výchovné poradce - vyšetření žáků v PPP zprávy, zařazení dětí do dyslektického kroužku - spolupráce s psychologem Mgr. Dymokurským při sociometrickém šetření Barvy života v 7.B a 8.A a jednotlivých žáků Spolupráce s PPP Blansko - vyšetření některých našich žáků v PPP zprávy, zařazení do dyslektických kroužků - účast na seminářích určených pro výchovné poradce a školní metodiky prevence - spolupráce s okresním metodikem prevence na výukových programech zaměřených na budování kolektivu v 6. ročnících Spolupráce s SPC Moravská Třebová - konzultace pracovnic SPC s ředitelkou školy, třídní učitelkou, asistentkou pedagoga a s výchovnou poradkyní, která se týkala individuální integrace žáka 3. ročníku s tělesným postižením Spolupráce se sociálním kurátorem a orgánem sociálně právní ochrany dětí - beseda s kurátorem Mgr. Kvapilem pro žáky 9. ročníků Kriminalita mládeže a trestně právní odpovědnost mladistvých - individuální konzultace a posudky na děti v péči tohoto orgánu Spolupráce s Policií ČR - posudky tř. učitelů na žáky, které si vyžádala Policie ČR Spolupráce školy se SRPDŠ Činnost SRPDŠ vycházela z potřeb školy a jejího plánu práce. Výborové schůze byly svolávány tři. Uskutečnila se jedna plenární schůze a čtyři třídní schůzky s konzultacemi pro rodiče. Výborových schůzí se účastnila ředitelka školy. 18

19 Činnost SRPDŠ se zaměřila na jednání s ředitelstvím školy a třídními učiteli. Podněty k práci organizace byly přijímány z řad rodičů zástupců jednotlivých tříd, kteří tvoří výbor SRPDŠ. SRPDŠ se podle svých možností zaměřilo na finanční podporu zájmové i vzdělávací činnosti žáků školy. Přispělo na zápis dětí do 1.tříd, lyžařský výcvikový kurs žáků 7.ročníku, na školní dužinu, turnaj v kopané a florbalu, na žákovskou knihovnu, ODM I. ročníků okresu Blansko a některých škol pozvaných z jiných okresů.podílelo se na konání celoměstského i školního Dne dětí. Uspořádalo přátelský ples. Spolupráce s MŠ I, MŠ II, MŠ Borotín Spolupráce vycházela z plánu práce základní školy a mateřských škol. Zaměřila se na konzultace o dětech při návštěvách učitelek mateřských škol v prvních třídách ZŠ, na vzájemná setkání dětí v mateřských školách a v základní škole např. vánoční besídky v MŚ I a MŚ II, účast dětí z MŠ na adventním odpoledni pořádaném ZŠ, vítání jara v MŠ II, návštěva prvňáčků v městské knihovně spojená se setkáním dětí v MŠ I, návštěva předškoláků z MŠ I a MŠ II v prvních třídách, sportovní dopoledne všech prvňáků a dětí z obou mateřských škol a z Borotína na hřišti základní školy, hrátky na zahradě MŠ I na Dětský den. Děti společně zhlédly i několik divadelních představení. Účast žáků a pedagogů na životě v obci První zvonění Slavnost Prvního zvonění pro děti z Velkých Opatovic proběhla v základní škole 1. září 2009 o půl deváté. Ve školním vestibulu je přivítali starší kamarádi z devátých ročníků a zavedli je, spolu s rodiči, k slavnostnímu uvítání do školy. V krátkém kulturním programu se představili jejich mladší spolužáci s pásmem básní, pohádkou O veliké řepě a ukázkou tanečního vystoupení. Každý prvňáček byl představen paní ředitelce a všem přítomným. Od paní ředitelky dostal stužku s označením Prvňáček Od svých starších kamarádů obdržel každý malý dárek. Třídní učitelé dětem předali pamětní listy. Po představení se prvňáčci vydali na svou první cestu do třídy. Ve školním roce měla naše škola dvě první třídy. Projekt Předškoláček anebo Hrajeme si na školu Letos již počtvrté naše základní škola připravila pro předškolní děti projekt Předškoláček anebo Hrajeme si na školu. Při této akci jsme se snažili rodičům umožnit poznávání jejich dítěte při různých činnostech v kolektivu svých vrstevníků a poskytnout jim náměty pro přípravu na vstup do školy. Děti se měly možnost seznámit se svými budoucími spolužáky a postupně i s novým prostředím školy. Paní učitelky využily společné setkání k poznání svých budoucích žáků a navázaly kontakt s rodiči, který je pro úspěšný start ve škole velice potřebný. Do projektu se zapojilo 47 dětí z Velkých Opatovic a okolí. V projektu na děti čekaly čtyři klubíčka pohádek a do programu každé schůzky byly zařazeny cviky na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Postupně děti trénovaly kreslení jednoduchých tvarů a správné držení tužky. Do jednotlivých lekcí byla formou her zařazena další témata jako hudební cítění, rytmus, jazyková výchova a matematické představy. Každý předškoláček dostal "sešit Předškoláka", do kterého si postupně zakládal jednotlivé pracovní listy a domácí úkoly. Pokud naši malí předškoláčci splnili všechny úkoly, zasloužili si titul Školák/Školačka, který jim byl formou diplomu na poslední schůzce udělen. 19

20 Výročí školy Při příležitosti 35. výročí otevření školních budov se uskutečnil Den otevřených dveří. Škola vydala sborník Školní střípky a v rámci Dne otevřených dveří připravila následující program: recitační přehlídka žáků 1.stupně, kulturní program, Svátek slabikáře, ukázky práce s interaktivní tabulí, promítání videozáznamů ze školních akcí, ukázka práce s počítači, ukázky tanců, vystoupení pěveckého sboru, prohlídku bazénu a stálá expozice výstava žákovských prací, starých učebnic a učebních pomůcek, výstava o akcích školy a školních kronik. Prezentace práce školy byla občany hodnocena velmi kladně, o čemž svědčí i uveřejněný článek ve zpravodaji města. Zápis do 1. ročníku Ve středu 4. února 2010 jsme přivítali první předškoláky ve škole. Tento den probíhal zápis dětí do prvních ročníků Základní školy ve Velkých Opatovicích. K zápisu přišlo 53 prvňáčků. V letošním roce jsme motivovali zápis pohádkovými hádankami. Děti hádaly hádanky z našich nejznámějších pohádek. Děti skládaly obrázky z pohádky O červené Karkulce, s neposlušnými kůzlátky poznávaly zvířátka a jejich mláďata, počítaly kolik jezinek uneslo Smolíčka. S Budulínkem hrály na housličky a bubínek, zpívaly písničky a poznávaly hudební nástroje. Se svými staršími kamarády si děti zahrály pohádku O kohoutkovi a slepičce. Děti skákaly po kamenech ke studánce, prolézaly pytlem ke švadlence, přecházely přes lavičku ke kravičce, skákaly na gymnastickém míči na louce a zachránily kohoutka. Za správné splnění úkolů obdržely kartičky omalovánek s pohádkami a kouzelný klíček od truhly s pokladem, kde našly dárkový balíček. Za své snažení byly děti odměněny batůžkem, zápisníčkem pohádkových hádanek. V zápisníčku na ně čekaly zábavné úlohy a pro rodiče všechny důležité informace. Na památku děti dostaly pamětní list a papírový dáreček. XII. olympiáda žáků 1.ročníků ve Velkých Opatovicích Ve středu 26. května 2010 proběhla na naší škole XII. olympiáda žáků prvních ročníků okresu Blansko. Olympiády se zúčastnilo 216 mladých sportovců z 25 základních škol Blanenska, Svitavska a Prostějovska. Letos jsme také ve Velkých Opatovicích přivítali prvňáčky ze ZŠ Praha 4 Podolí, Nedvědovo náměstí. Za naši školu soutěžilo desetičlenné družstvo. Soutěžilo se ve čtyřech disciplinách: hod kriketovým míčkem, běh na 50 m, skok z místa, maraton, atletický čtyřboj. Naše olympijské družstvo reprezentovalo naši školu s výbornými výsledky. V celkovém hodnocení všech škol se Základní škola Velké Opatovice umístila na 7. místě s deseti olympijskými body. Sportovní zápolení bylo zpestřeno Pohádkovým lesem, děti se tu setkaly s pohádkovými postavičkami, s jejichž pomocí plnily různé úkoly. Doprovodnou soutěží olympiády byla výtvarná soutěž se sportovní tematikou. Evropský den jazyků Připravili jsme nástěnku o cizích jazycích, žáci v průběhu vyučování stahovali z internetu zajímavé informace o zemích, jejichž cizí jazyk se učí. V průběhu výuky zorganizovali soutěže a hry v cizím jazyce, učitelé českého jazyka pracovali v hodinách se slovenským textem, seznamovali děti s pravidly výslovnosti slovenštiny. Přehlídka v recitaci Během měsíců září a říjen probíhala ve třídách 1.stupně třídní kola recitační soutěže. Byli vybráni nejlepší a nejúspěšnější recitátoři, kteří zastupovali třídu na recitační přehlídce v rámci oslav 30. výročí otevření naší základní školy. Zúčastnilo se 50 dětí, z hlediště je přišli podpořit jejich sourozenci, rodiče i prarodiče. Recitační přehlídka v rámci výročí školy byla součástí odpoledního programu, který se uskutečnil v budově školy pro veřejnost. 20

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více