O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů"

Transkript

1

2 O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Závěr XVI. Příloha: Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. 2

3 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy, adresa: Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko Pod Strážnicí 499, Velké Opatovice Zřizovatel školy: Město Velké Opatovice, Zámek 14, PSČ Ředitel školy: PhDr. Jarmila Smetanová Škola byla zařazena do sítě dne Celková kapacita školy a jejích součástí je následující: ZŠ kapacita 720 IZO školní družina kapacita 125 IZO školní klub kapacita 500 IZO školní jídelna kapacita 600 IZO telefon: (ředitelka), (sekretariát) fax: Počty tříd a žáků počet tříd počet ročníků počet žáků průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,3 2.stupeň ,6 celkem ,1 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 45 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): Rada školy (školská rada) - byla ustanovena a má 9 členů: Jaroslav Mikeš, Mgr. Karin Petrželková, Ing. Bernardetta Macková (za zřizovatele) Libor Bartošek, Ing. Jan Šafář, Jana Zemánková (za zákonné zástupce žáků) Mgr. Markéta Illová, Mgr. Marie Šimáčková, Mgr. Ivona Weigelová (za pg. pracovníky školy) Na ustavujícím zasedání zvolili členové předsedu Jaroslava Mikeše, místopředsedkyni.mgr.marii Šimáčkovou a schválili jednací řád Školské rady. Na jednání byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 a bylo projednáno čerpání rozpočtu školy. Školská rada projednala návrh Školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/2010, návrh rozpočtu, Školní řád a seznámila se s Organizačním řádem školy. 3

4 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2009/2010 v 1.,2.,3.,6.,7., a 8.ročníku podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko č.j. ZŠ 706/ /2009, ve 4. a 5. ročníku a v 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96 2 (79-01-C/001). Ve škole se vyučovaly čtyři cizí jazyky angličtina, němčina, ruština a francouzština. Výuka angličtiny jako povinného předmětu probíhala od 3. do 9. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V sedmém až devátém ročníku mohli zájemci navštěvovat volitelný předmět Seminář a praktikum ze zeměpisu, Sportovní výchovu, Seminář a praktikum z přírodopisu. Obohacením nabídky školy byla výuka dalších tří cizích jazyků jako volitelných předmětů od 7.ročníku ruštiny, němčiny a francouzštiny. Povinná výuka informatiky probíhala od 6.ročníku podle Školního vzdělávacího programu, v 8.ročníku došlo k rozšíření znalostí žáků ve volitelném předmětu informatika. Zařízení školního stravování typ jídelny- dle výkazu Z počet počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatel (firmy), Počet pracovníků školního stravování k fyzické osoby 5 přepočtení na plně zaměstnané 4 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz./2,1 přepoč. Z činnosti školní družiny : viz. část VIII., oddíl A Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. /0,64 přepoč. Z činnosti školní družiny : viz. část VIII., oddíl A 4

5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy V průběhu školního roku pracovalo ve škole 27 pedagogických pracovníků (24 učitelů a učitelek a 3 vychovatelky školní družiny), 1 učitelka a 2 vychovatelky čerpaly mateřskou dovolenou. Nezbytný chod školy zajišťovali rovněž provozní zaměstnanci mzdová účetní, ekonomka, školník - topič - údržbář, pracovnice školní jídelny a úseku úklidu. 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 26,15 /27 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle 24,83/25 96,86/96,30 z.č.563/2004 Sb. 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení pedagogů Věk učitelé (vychovatelky) muži ženy do 35 let let 0 19 nad 50 let 3 4 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 0 0 celkem 3 24 rodičovská dovolená 0 3 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2009/ žáků, výuka probíhala ve dvou třídách. K zápisu se dostavilo dětí, z toho 5 dětem byl povolen odklad školní docházky již v minulém roce. Zákonným zástupcům 40 dětí bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Šesti dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. 5

6 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospěl Opakují žáků vyznamenání bez (*) o bez (*) ** *** 1*** Celkem za I. stupeň *** *** Celkem za II. stupeň *** 0 Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2009 **) žák měl odloženou klasifikaci, neprospěl ***) žák konal opravnou zkoušku 2.Snížený stupeň z chování: stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy 2-hý stupeň 3 (1.pololetí)+1 (2.pololetí) 1,12% 3-tí stupeň 0 (1.pololetí)+ 2 (2.pololetí) 0,56% 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2009/2010: 54, průměr na jednoho žáka: 0,15 Údaje o přijímacím řízení na střední školu školní rok 2009/10 počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ ročník gymnázia SOŠ SOU konzervatoř 4 leté 6 leté 8 leté studium studium studium počet žáků 9.ročník 31 nižší ročník 0 Celkem 31 6

7 Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání probíhalo průběžně, pozornost byla věnována zejména realizaci Školního vzdělávacího programu v a ročníku s ohledem na utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků s pomocí postupů, metod a forem práce, které vedou k jejich naplňování. Hodnocení průběhu a výsledků výchovy a vzdělávání bylo projednáváno při rozborech hodin, při jednáních předmětových komisí a metodického sdružení. Škola se rovněž zapojila do celostátního testování žáků formou testů Scio ve 3.,6. a 9.ročníku. Ve 3.ročníku se jednalo o testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, klíčových kompetenci a člověk a jeho svět. Výsledek má sloužit pro porovnání s jinými školami a po dalších dvou letech 1.stupně. Výsledek byl kromě testu z angličtiny srovnatelný s celorepublikovým výsledkem, v testu z oblasti člověk a jeho svět byly výsledky školy nadprůměrné, škola dosáhla lepších výsledků než 70 % zúčastněných škol. Žáci 6.ročníku se zúčastnili celostátního testování Stonožka VI. Důvodem testování bylo porovnat výsledky školy s celostátním výsledkem. Testy proběhly z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že ve škole je studijní potenciál žáků z českého jazyka využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují nad svoje možnosti. Rovněž výsledky školy v matematice v 6.ročníku jsou nadprůměrné, dosáhli jsme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v matematice je využíván dobře, jejich výsledky byly na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijního potenciálu, žáci pracují nad svoje možnosti. Výsledky žáků v 6.ročníku budou následně porovnány s dosaženými výsledky týchž žáků za dva roky. Proběhlo také testování žáků 9.ročníku z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s testem obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a výsledky v testech odpovídají studijním předpokladům žáků. V testu z matematiky při porovnání výsledků testu s výsledky testu z obecných studijních předpokladů byly zjištěny rezervy ve výuce matematiky. Výsledky testů z matematiky byly předmětem jednání předmětové komise matematiky a sloužily jako zpětná vazba pro učitele matematiky. Následně byly učiněny závěry pro práci předmětové komise matematiky v budoucnu. Po vyhodnocení výsledků obdržel každý žák podrobnou individuální zprávu včetně grafů a textových informací s doporučením pro další osobní rozvoj. Klasifikace žáků odpovídala výsledkům, kterých žáci dosáhli. Analýza výsledků všech testovaných žáků umožnila škole uvědomit si řadu podnětu ke zkvalitnění vzdělávání a byla předmětem jednání v rámci metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí 2.stupně, či individuálních rozhovorů s vyučujícími a následné sebereflexe jednotlivých vyučujících. Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů zajišťuje na škole školní metodička prevence. V rámci své činnosti využívá poznatků, které získává v rámci specializačního studia prevence sociálně patologických jevů. Spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov, pracoviště Boskovice, okresní metodičkou prevence a dalšími odbornými institucemi. Poskytuje materiály ostatním pedagogickým pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření, preventivní programy pro žáky školy. V rámci práce školního metodika prevence byly realizovány tyto akce: 7

8 Září (srpen) Říjen Hodnocení MPP za školní rok 2008/2009 Zpracování MPP, Programu proti šikaně a Krizových plánů I., II. pro školní rok 2009/2010 Seznámení pedagogické rady s příslušnými dokumenty Dotazník k průzkumu šikany na škole Pracovní setkání ŠMP ve Sloupě Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy Zavedení konzultačních hodin ŠMP Vyhodnocení dotazníků k šikaně (osobní konzultace s TU) Seminář Mgr. M. Veselé k právní problematice prevence Spolupráce na prezentaci školy na DOD k výročí školy Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Seminář Roberta Čapka Klima třídy Preventivní akce Policie ČR zejména k alkoholismu nezletilých v rámci burzy SŠ Dílčí hodnocení MPP pro potřeby ŠMP Zahájení specializačního studia Prevence sociálně patologických jevů na PdF MU Brno ( ) Výtvarná soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku Jsme chytří, nekouříme Konzultace studia ŠMP ( ) Preventivní program Normální je nekouřit v 2.B Vyhodnocení výtvarné soutěže. Jsme chytří, nekouříme Konzultace studia ŠMP ( ) Konzultace studia ŠMP ( , ) Preventivní program pro žáky 6. ročníku Mgr. M. Krucká Teambuilding ( ) Preventivní akce Policie ČR pro žáky 9. ročníku Právní vědomí ( ) Filmové představení Katka pro žáky 8. a 9. ročníku ( ) Pravidelné pracovní setkání ŠMP Blansko ( ) Konzultace studia ŠMP ( ) XII. ODM 1. ročníků ( ) SWOT analýza tříd pro potřeby MPP ŠMP na příští školní rok 8

9 Červen Beseda s kurátorem pro žáky 9. ročníku ( ) Evaluace MPP a příslušných programů ŠMP v rámci výkonu své funkce měla pravidelné konzultační hodiny (pátek 7:50 10:40) a dle potřeby. Tyto konzultace pravidelně využívala VP, dále byly konány konzultace s TU (dle výskytu soc.patologického jevu a dle potřeby). O všech aktivitách a konzultacích si vedla Deník ŠMP a přehled konzultací. Ve třídě 6. B konala ŠMP vlastní orientační sociometrické šetření na základě upozornění matky žákyně. Výsledky předány TU a vedení školy. Ve spolupráci s PPP sledovala práci Mgr. Dymokurského při diagnostickém programu Barvy života ve třídách 7.B a 8.A. Předané závěry pak zohlednila při preventivní práci. ŠMP dále kontrolovala plnění MPP, příslušných preventivních programů a přijímala návrhy TU a vyučujících. Všem pedagogům byly k dispozici metodické materiály knihovny ŠMP. Dle potřeby se scházel výchovný tým ve složení ředitelka školy, zástupci pro 1.a 2.stupeň, výchovná poradkyně, školní metodička prevence. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 kvalifikační studium VP VŠ, Bi-Ped studium pro výchovné poradce na PdF UP Olomouc školní metodik prevence 1 studium Prevence sociálně patologických jevů na PdF MU Brno VŠ, Čj-Ov úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce, školní metodik prevence: 9

10 Studium pro výchovné poradce na PdF UP Olomouc Prevence sociálně patologických jevů na PdF MU Brno Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování mládeže v období Seminář pro metodiky prevence - Prevence kriminality a SPJ ve školním prostředí Pravidelná setkání školních metodiků prevence Pravidelná setkání výchovných poradců Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Zákoník práce pro ředitele škol 1 Aktuální stav školské legislativy 1 Konference k projektu Cesta ke kvalitě 1 Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Platové předpisy 2010 ve školství, veřejných službách a správě 2 Vzdělávání v rámci ICT 2.metodická konference Jak na výuku informatiky na ZŠ a víceletých gymnáziích 1 Aktivní škola - školení k interaktivní tabuli 27 Konference AKTIVní školy 2 Setkání koordinátorů ICT - Technologie jako třetí pilíř kompetencí učitele 1 Studium doplnění kvalifikace, rozšíření kvalifikace Bakalářský studijní obor Tělesná výchova a sport, směr Výživa ve sportu 1 Studium pro asistenty pedagoga 2 Rozšiřující studium dějepisu na ZŠ 1 Specializační kurz pro koordinátory ŠVP 1 Studium pro výchovné poradce 1 Studium prevence sociálně-patologických jevů 1 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Jazyk - nástroj komunikace 1 Metodická konference pro učitele cizích jazyků Tipy a triky k aktivizaci žáků 1 Vychovatelky ŠD a ŠK Náměty projektových her pro ŠD a ŠK s celoročním využitím 1 Vzdělávání RVP, ŠVP Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky ŠD a ŠK 1 Jak pracovat s žáky se specifickými potřebami učení (nadanými žáky) v rámci vašeho ŠVP 1 Specializační kurz pro koordinátory ŠVP 1 Vzdělávání výchovné poradenství, prevence sociálně-patologických jevů Když voláte o pomoc 1 10

11 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování mládeže v období Hrozby neonacismu, příležitosti demokracie 1 Seminář pro metodiky prevence - Prevence kriminality a SPJ ve školním prostředí 1 Setkání školních metodiků prevence 1 Setkání výchovných poradců 1 Třídní a školní klima a jeho měření 1 Studium pro výchovné poradce 1 Studium prevence sociálně-patologických jevů 1 Vzdělávací a informativní semináře k projektům EU EU peníze školám - regionální workshop 1 Komplexní řešení šablon 1 EU- peníze školám informativní seminář 2 Další vzdělávací akce 2.konference Člověk a společnost - Vužití filmu ve výuce dějepisu aneb Hraný historický film a školní dějepis 1 Aktivizující formy a metody práce v matematice 1 Forum bohemicum XXVIII 2 Současné trendy ve výuce matematiky 1 Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství 1 Bakaláři - Školní matrika a předávání dat UIV 1 Regionální ekologická konference 1 Rizika ve výuce tělesné výchovy 1 A/ Mimoškolní aktivity Část VIII. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Školní družina a školní klub Ve školním roce 2009/2010 byla v provozu 3 oddělení školní družiny. 1. oddělení: zapsáno 30 dětí 2. oddělení: zapsáno 29 dětí 3. oddělení: zapsáno 28 dětí Ranní provoz: Školní klub navštěvovali žáci pátých, osmých a devátých ročníků. Aktivně tu trávili volné hodiny v době mezi vyučováním a to dle rozvrhu. Do školního klubu bylo přihlášeno 168 žáků. Provoz zajišťovaly dvě vychovatelky. Při ŠD a ŠK pracovalo 10 zájmových útvarů: ŠD: florbal, taneční kroužek, všeumílek, sportovky ŠK: florbal, taneční kroužek, dívčí klub, ranní stolní tenis, školní časopis, počítače a tvorba www stránek 11

12 Výchovně vzdělávací činnost: Vychovatelky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, část II. ŠD a část III: - ŠK. Měsíční náměty spadaly do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a jeho tématických okruhů. Září Já a moji kamarádi, Jsme jedna parta Říjen Putování naší školou Listopad Chutě, barvy a vůně podzimu Prosinec Adventní čas Leden Pohádková zima Únor Tak jde čas Březen Jak se budí semínko, Cestou necestou Duben Slavnosti jara, Svátky Země Květen Zachránci Červen Příroda naše tělocvična, Ve zdravém těle zdravý duch Všechny činnosti v jednotlivých odděleních školní družiny a klubu byly přizpůsobeny věkové skladbě a délce provozu. K pohybovým činnostem bylo využíváno přírodní okolí školy, sportovní areál školy, hřiště školní družiny, školní tělocvična a bazén. Své dovednosti a zájmy děti rozvíjely v kroužcích školní družiny a v jednotlivých činnostech v rámci ŠD a ŠK. Výsledky práce dětí byly prezentovány na nástěnkách, ve školním časopisu CIK-CAK a Družináček, vystoupeními tanečních kroužků. Na městské vývěsce a v kronikách byly umísťovány prezentace s fotografiemi. Pravidelně také byla prezentována činnost ŠD a ŠK na www stránkách školy. Články o činnosti byly umístěny také do městského Zpravodaje. V letošním školním roce byl podán projekt na vybavení školní družiny a školního klubu nábytkem (stoly a židlemi). Jednalo se o projekt, jehož žadatelem bylo MAS partnerství. Akce školní družiny: Září: Člověče, nezlob se! soutěž (ŠD, ŠK) Logo oddělení výtvarná soutěž (ŠD, ŠK) Říjen: Jak to chodilo ve škole dříve? beseda s p.pospíšilovou kronikářkou (ŠD) návštěva městského muzea + výstava Proměny (ŠD) putování naší školou (ŠD) turnaj ve stolním tenisu zahájení (ŠK) výstava učebnic a pomůcek k DOD (výročí školy) vystoupení tanečních kroužků na DOD v tělocvičně (výročí školy) Listopad: koláž z přírodnin výtvarná soutěž (ŠD) příprava vánočních balíčků pro městský úřad na stromeček u kostela (ŠK) turnaj ve stolním fotbalu - zahájení (ŠK) zahájení turnaje FLORBAL-CUP (ŠD, ŠK) Prosinec: družinové pečení vánočního cukroví (ŠD) Ježíškova dílna (ŠD) plavání se ŠD Vanovice (ŠD) Mikulášská besídka (ŠD, ŠK) účast kroužku Dívčí klub na akci ÚSP Vypouštění balónků Ježíškovi společné zpívání koled u vánočního stromu ve vestibulu s následnou besídko společná akce s rodiči dětí (ŠD) strom splněných přání soutěž (ŠK) vystoupení tanečního kroužku na akci SDH - Mikulášská besídka (ŠD) šachový turnaj (ŠK) 12

13 Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: finále stolního fotbalu (ŠK) finále stolního tenisu (ŠK) stavby ze sněhu a nejdelší jízda (ŠD) výroba dárečků k zápisu dětí do prvních tříd (ŠD, ŠK) Chcete být milionářem? vědomostní soutěž (ŠD, ŠK) Pohádkový kvíz pro prvňáčky (ŠD) vystoupení tanečního kroužku na plese SRPDŠ (ŠK) Stroj času výtvarná soutěž (ŠD, ŠK) zakončení turnaje FLORBAL-CUP (ŠD, ŠK) Družinový masopust (ŠD) puzzliáda soutěž (ŠD, ŠK) návštěva MŠ II. (ŠD) přírodovědný kvíz (ŠD, ŠK) Zajíčkova dílna účast rodičů nebo starších sourozenců (ŠD, ŠK) Pexesový král (ŠD, ŠK) zahájení Fotbalového poháru (ŠK) vystoupení tanečních kroužků na setkání zaměstnanců (ŠD, ŠK) Bzučím tiše celodružinová akce ke Dni proti hluku (ŠD, ŠK) beseda s p.uč. Seidlovou akce ke Dni Země (ŠD) vystoupení tanečního kroužku na akci SDH - Pálení čarodějnic (ŠD) návštěva hasičské zbrojnice (ŠD) soutěžní stezka s úkoly Strážnický les (ŠD, ŠK) záchranářský kvíz (ŠD, ŠK) Malování na chodníku před olympiádou 1. Tříd (ŠD) návštěva MŠ I. návštěva ŠD Vanovice (ŠD) Rekordiáda školní družiny sportovní odpoledne zakončení Fotbalového poháru vystoupení žáků 9.ročníku v kině Rozloučení se školou Celkem se konalo 59 akcí a zúčastnilo se jich dětí. Praxi ve školní družině absolvovaly tři studentky SPgŠ Boskovice a jedna studentka Univerzity Palackého Olomouc. O prázdninách proběhly čtyři akce a to plavání ve školním bazénu, stopovaná, sportovní aktivity na hřišti nebo v tělocvičně, vyrábění ve školní družině, zpívání a tancování. B/ Účast školy v soutěžích, olympiádách Kulturní akce, besedy název akce doprovod Kulturní program - vernisáž I.Weigelová Výstava ovoce, zeleniny, jiřin, včelařů L.Mikulášková, P.Kuda, I.Weigelová, R.Krejčířová, L.Zemánková, J.Havlíčková,J.Burianová,Z.Seidlová, I.Veselá Divadelní představení Vodnická pohádka TU roč. Dokumentární film a beseda Nicholas Winton-Síla lidskosti J.Pospíšilová, M.Illová, J.Lišková, Z.Kouřilová, P.Rotalová Návštěvě dětí z MŠ II v 1. roč. V.Slepánek, J.Luňáček Preventivní akce policie ČR M.Illová, L.Mikulášková Burza středních škol na ZŠ V. O. J.Smetanová, L.Mikulášková Burza středních škol pro žáky 9. roč., L.Mikulášková, Z.Kouřilová, M.Illová 13

14 Boskovice Divadelní představení O perníkové V.Slepánek, J.Luňáček chaloupce Zahájení projektu Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I. Weigelová, P.Kuda Filmové představení Doba ledová 3 určení Návštěva učitelek MŠ I, MŠ II v 1. roč. V. Slepáček, J.Luňáček Návštěva výstavy o Jeruzalému J.Pospíšilová, Z. Seidlová Návštěva výstavy o Jeruzalému Z. Seidlová Návštěva výstavy o Jeruzalému Z. Kouřilová, P.Rotalová Filmové představení Jánošík Z. Kouřilová, J.Pospíšilová Návštěva výstavy o Jeruzalému P.Rotalová, M.Illová Koncert J. Kryla J.Pospíšilová, J.Burianová, Z.Seidlová, R.Krjčířová Kytarový koncert Fleisingera TU roč. Muzikál Čertův švagr TU roč. Vystoupení pěveckého sboru na plese J.Schichová ÚSP Paprsek Vánoční besídka v MŠI J.Luňáček, V.Slepánek Vánoční koncert určení Vánoční besídka v MŠII J.Luňáček, V.Slepánek Pokračování projektu Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I.Weigelová, P.Kuda Beseda s rodiči předškoláků v MŠ I. a II. J.Havlíčková, J.Smetanová, J.Zemánková Beseda s cestovatelem Kocůrkem Mexické sopky a pyramidy P.Rotalová, J.Lišková, M.Illová, I.Veselá, Z.Kouřilová, J.Schichová Návštěva MKC v rámci SPZ Z.Seidlová Návštěva MKC v rámci SPZ a SPPř Z.Seidlová, L.Mikulášková Beseda se starostou města pro žáky 6. r. M. Illová, R.Krejčířová, J.Smetanová Zápis do 1. ročníku J.Havlíčková, J.Smetanová, M.Šimáčková, L.Zemánková, J.Zemánková, P.Dostálová, J.Schichová, Z.Kikalová, V.Slepánek, P.Kuda Návštěva dětí z MŠ II v ŠD J. Zemánková Projekt ve 2. A Normální je nekouřit P. Kuda Vystoupení skupiny Marbo určení Návštěva městské knihovny a MŠ I V.Slepánek, J.Luňáček Beseda s pracovníky Policie ČR M.Illová, L.Mikulášková 3. blok projekt Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I.Weigelová, P.Kuda Vystoupení tanečního kroužku na Pálení J.Zemánková čarodějnic Filmové představení Katka J.Lišková, J.Pospíšilová, L.Mikulášková, Z.Kouřilová, M.Illová Beseda s kurátorem L. Mikulášková Slavnost slabikáře J. Luňáček, V. Slepánek Ukázka práce policie určení Dětský den Závěrečné setkání v rámci projektu Předškoláček J.Havlíčková, L.Zemánková, I.Weigelová, P.Kuda, J.Smetanová Návštěva MŠ Borotín v 1.třídách V.Slepánek, J.Luňáček Koncert ZUŠ pro žáky školy TU roč. Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku Sborem M.Šimáčková, L.Mikulášková, Z.Kouřilová pro občanské záležitosti 14

15 Přijetí nejlepších žáků starostou města, obřadní síň Přijetí úspěšných žáků starostou města, sál MSKS Návštěva galerie SŠUPT Slavnostní rozloučení s deváťáky Soutěže J.Smetanová, P.Kuda, J.Luňáček, R.Krejčířová, Z.Kouřilová, P.Rotalová J.Smetanová, P.Kuda, J.Luňáček, R.Krejčířová, P.Rotalová,V.Slepánek, J.Havlíčková, I.Weigelová, P.Dostálová, J.Trnečková, L.Mikulášková,J.Lišková,P.Müllerová, M.Šimáčková,Z.Seidlová P.Rotalová, J.Pospíšilová, J.Lišková určení, J.Zemánková, Z.Kouřilová název akce Okresní přebor v přespolním běhu Sportovní hrátky Oblastní soutěž O putovní pohár Heyrovského Okresní přebor ve stolním tenisu Finále florbalového přeboru Orion Florbal Cup, mladší dívky Oblastní kolo florbalového přeboru, starší dívky Oblastní kolo florbalového přeboru, starší dívky Oblastní kolo florbalového přeboru Orion Florbal Cup, mladší žáci Školní kolo recitační soutěže-2.stup. Školní kolo D olympiády Okresní kolo florbalového přeboru Orion Florbal Cup, mladší žáci Školní kolo olympiády z ČJ Praktická část školního kola chemické olympiády Vánoční turnaj ve florbalu 4. a 5. roč. Školní kolo chemické olympiády Okresní kolo olympiády z Ch Okresní kolo olympiády z D Školní kolo olympiády z AJ0, Školní kolo Pythagoriády 6. a 7.roč. Školní kolo olympiády ze Z Vyhlášení 4. roč. školního turnaje Fotbalový pohár Školní kolo olympiády z biologie Okresní kolo olympiády z ČJ Slavnostní zahájení 4. ročníku Fotbalového poháru Halový turnaj ve fotbale Adamov Okresní kolo olympiády ze Z Okresní turnaj v basketbalu První kolo školního turnaje Fotbalový pohár Okresní kolo Pythagoriády Okresní kolo recitační soutěže Adamov Kunštátská laťka Okresní kolo olympiády z M Pokračování školního turnaje Fotbalový pohár0 Krajské kolo v recitaci McDonald Cup Třetí kolo školního turnaje Fotbalový pohár Okresní kolo biologické olympiády Memoriál Vladimíra Kotrhonze 15

16 Krajské kolo olympiády z ČJ 4. kolo školního turnaje Fotbalový pohár Pohár rozhlasu, mladší žáci Okresní kolo ve vybíjené - dívky Pohár rozhlasu, starší žáci Semifinále a finále školního turnaje Fotbalový pohár Plavecké závody Sportovní dopoledne v MŠ I,MŠ II Výuka v přírodě, exkurze, vycházky název akce ročník Výuka v terénu okolí školy(sppř) 8.roč. Vycházka okolí školy,areál školy 1.roč. Výuka v terénu SPPř,SPZ 9.roč. Výuka v přírodě v rámci Vv 6.A,6.B Exkurze žáků 8.roč. v DOD na soc ústavu Paprsek 8.roč. Den výtvarných aktivit na SŠUPT V. O. vybraní žáci 8. B Návštěva DDH Blansko 4.roč. Vycházka v rámci Přv 4.A Exkurze žáků 8. roč. v rámci volitel. předmětu SPZ,SPPř Mars Jevíčko 8.roč. Exkurze žáků 8. roč. v rámci volitel. předmětu SPZ,SPPř Ústav sociální 8.roč. péče Paprsek LVK Čenkovice 7. roč. Exkurze žáků Úřad práce 8. B Exkurze žáků Úřad práce 8. A Exkurze žákův rámci VP SPZ Dům sociální péče Šebetov 8. roč. Vycházka v rámci VP SPPř 8.roč. Vycházka v rámci Př 4.B Návštěva DDH Blansko 4. roč. 4.A,B Školní výlet Veveří 6. roč. 6.A,B Školní výlet Brno 8. B 8. B Školní výlet 2. ročník 2.A,2.B Školní výlet 9.A - Suchý Školní výlet 1. ročník okolí V.O. 1. A,B Školní výlet 3. ročník - Bouzov 3. A, B Školní výlet Moravský kras 4.B,5.A Školní výlet Kopřivnice, Rožnov pod Radhoštěm 7.B,8.A Školní výlet Blansko, Boskovice 7.A Sportovní výlet Baldovec zájemci Školní výlet Brno 4.A,5.B Exkurze žáků 8.A Lescus Cetkovice 8.A Umístění žáků v soutěžích Olympijská výprava XII.ODM 1.ročníků 1.místo výtvarná soutěž k ODM 2. místo hod kriketovým míčkem, atletický čtyřboj 16

17 Naukové, sportovní a výtvarné soutěže 1. místo - okresní kolo Pythagoriády, okresní kolo matematické olympiády, výtvarná soutěž pro žáky 8.a 9. ročníků, krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky, výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí, krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky 2. místo - krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky, okresní turnaj ve stolním tenise, výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 3. místo - okresní kolo matematické olympiády, krajské kolo korespondenční soutěže z fyziky, okresní kolo olympiády z českého jazyka, výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Kulturní soutěže 2.místo - okresní recitační soutěž, reprezentace školy v krajském kole v krajském kole recitační soutěži Environmentální výchova - naše škola je nadále zapojena do celorepublikové sítě škol zabývajících se environmentální tématikou = M.R.K.E.V. (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické výchovy). Proto je nám zasílán časopis Bedrník (každé číslo je zaměřeno na jiné téma, např. Město, Obchod, Hluk, ) a jiné praktické náměty - od října roku 2009 do května 2010 jsme se 7. ročníkem Vp Spz pracovali na projektu Globe. - v rámci výuky jednotlivé třídy využívaly příhodného umístění školy (les, zahrada, skleník, hřiště, naučná stezka) - se žáky 9. roč. jsme pracovali na vlastním projektu Globální problémy Země, Plánujeme výlet nebo dovolenou. Žáci si tak vyzkoušeli, zda by byli schopni zajistit pro své blízké zajímavou dovolenou nebo se učili pojmenovávat globální problémy a hlavně o nich hovořit a diskutovat - naše škola se opět zapojila do programů Rovná záda (2.A,2.B a 3.A ) a Zdravé zuby, v projektu Normální je nekouřit pracovala 2.B - v měsících březen a duben jsme vystavovali materiály ke Dni vody, Země a Meteorologickému dni - jarní měsíce mají žáci nejraději, neboť všechny třídy se zúčastnily buď vlastivědných výletů nebo přírodovědných vycházek. Žáci 5. ročníků navštívili planetárium v Brně - zúčastnili jsme se Malé regionální konference o ekologické výchově v Brně. - Vp Spz a Sppp navštívil na podzim výstavu ovoce, zeleniny a jiřin ve Velkých Opatovicích - mnoho dalších zajímavých akcí s tématikou environmentální výchovy pořádal buď školní klub nebo školní družina: Koláž z přírodnin (listopad), Stavby ze sněhu, beseda s myslivcem (leden), Přírodovědný a ekologický kvíz (březen), od března práce na pozemku ŠD, beseda ke Dni Země (duben), soutěžní odpoledne ve Strážnickém lese (duben), Bzučím tiše ke Dni proti hluku (duben) - ŠD po celý rok třídí papír a plasty, nevyhazují jej do koše, pečují o květiny ve třídách, využívají školní bazén při plavání, využívají některých obalů od potravin v pracovních dílnách (využití neekologického odpadu pro výtvarné zpracování), pořádá sběr léčivých rostlin - využívali jsme prostory MKC a IC Velké Opatovice - další akce: exkurze Mars Jevíčko ( Vp SPZ a SPPP 8. roč.) návštěva Paprsku Velké Opatovice ( Vp SPZ a SPPP 8. roč.) beseda o Mexiku (7.-9. roč.) 1.2. návštěva MKC Velké Opatovice (Vp SPZ a SPPP 8. roč.) exkurze ÚSP Šebetov ( Vp SPZ 8.roč.) 17

18 C/ Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s Úřadem práce Blansko - návštěva Úřadu práce Blansko s žáky 8. ročníku v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání. Na základě dotazníkových metod a počítačových programů byly provedeny analýzy profesních předpokladů žáků - během měsíce listopadu nám Informační a poradenské středisko pro volbu povolání zaslalo Atlasy školství 2010/2011 pro Jihomoravský kraj určený pro žáky 9. ročníků. Spolupráce se SŠ a SOU okresu - ve škole proběhla Burza středních škol našeho regionu pro žáky a rodiče 5.,8. a 9. ročníků, zúčastnilo se celkem 15 zástupců středních škol - jednání s náboráři jiných regionů - individuální jednání s řediteli škol v rámci přijímacího a odvolacího řízení - Burza středních škol v Boskovicích spojená se Dnem otevřených dveří na SŠ a SOU Spolupráce se Střední školou uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice - zástupci školy informovali rodiče žáků 9.a 8. ročníků na Burze SŠ na naší škole o nabídce učebních a maturitních oborů na jejich škole - zájemci z řad žáků společně s rodiči navštívili Dny otevřených dveří Spolupráce s PPP Boskovice - individuální konzultace s ředitelkou PPP Boskovice dr. Pešovou integrovaný žák 3. ročníku, individuální vzdělávací plány, účast na schůzkách pro výchovné poradce - vyšetření žáků v PPP zprávy, zařazení dětí do dyslektického kroužku - spolupráce s psychologem Mgr. Dymokurským při sociometrickém šetření Barvy života v 7.B a 8.A a jednotlivých žáků Spolupráce s PPP Blansko - vyšetření některých našich žáků v PPP zprávy, zařazení do dyslektických kroužků - účast na seminářích určených pro výchovné poradce a školní metodiky prevence - spolupráce s okresním metodikem prevence na výukových programech zaměřených na budování kolektivu v 6. ročnících Spolupráce s SPC Moravská Třebová - konzultace pracovnic SPC s ředitelkou školy, třídní učitelkou, asistentkou pedagoga a s výchovnou poradkyní, která se týkala individuální integrace žáka 3. ročníku s tělesným postižením Spolupráce se sociálním kurátorem a orgánem sociálně právní ochrany dětí - beseda s kurátorem Mgr. Kvapilem pro žáky 9. ročníků Kriminalita mládeže a trestně právní odpovědnost mladistvých - individuální konzultace a posudky na děti v péči tohoto orgánu Spolupráce s Policií ČR - posudky tř. učitelů na žáky, které si vyžádala Policie ČR Spolupráce školy se SRPDŠ Činnost SRPDŠ vycházela z potřeb školy a jejího plánu práce. Výborové schůze byly svolávány tři. Uskutečnila se jedna plenární schůze a čtyři třídní schůzky s konzultacemi pro rodiče. Výborových schůzí se účastnila ředitelka školy. 18

19 Činnost SRPDŠ se zaměřila na jednání s ředitelstvím školy a třídními učiteli. Podněty k práci organizace byly přijímány z řad rodičů zástupců jednotlivých tříd, kteří tvoří výbor SRPDŠ. SRPDŠ se podle svých možností zaměřilo na finanční podporu zájmové i vzdělávací činnosti žáků školy. Přispělo na zápis dětí do 1.tříd, lyžařský výcvikový kurs žáků 7.ročníku, na školní dužinu, turnaj v kopané a florbalu, na žákovskou knihovnu, ODM I. ročníků okresu Blansko a některých škol pozvaných z jiných okresů.podílelo se na konání celoměstského i školního Dne dětí. Uspořádalo přátelský ples. Spolupráce s MŠ I, MŠ II, MŠ Borotín Spolupráce vycházela z plánu práce základní školy a mateřských škol. Zaměřila se na konzultace o dětech při návštěvách učitelek mateřských škol v prvních třídách ZŠ, na vzájemná setkání dětí v mateřských školách a v základní škole např. vánoční besídky v MŚ I a MŚ II, účast dětí z MŠ na adventním odpoledni pořádaném ZŠ, vítání jara v MŠ II, návštěva prvňáčků v městské knihovně spojená se setkáním dětí v MŠ I, návštěva předškoláků z MŠ I a MŠ II v prvních třídách, sportovní dopoledne všech prvňáků a dětí z obou mateřských škol a z Borotína na hřišti základní školy, hrátky na zahradě MŠ I na Dětský den. Děti společně zhlédly i několik divadelních představení. Účast žáků a pedagogů na životě v obci První zvonění Slavnost Prvního zvonění pro děti z Velkých Opatovic proběhla v základní škole 1. září 2009 o půl deváté. Ve školním vestibulu je přivítali starší kamarádi z devátých ročníků a zavedli je, spolu s rodiči, k slavnostnímu uvítání do školy. V krátkém kulturním programu se představili jejich mladší spolužáci s pásmem básní, pohádkou O veliké řepě a ukázkou tanečního vystoupení. Každý prvňáček byl představen paní ředitelce a všem přítomným. Od paní ředitelky dostal stužku s označením Prvňáček Od svých starších kamarádů obdržel každý malý dárek. Třídní učitelé dětem předali pamětní listy. Po představení se prvňáčci vydali na svou první cestu do třídy. Ve školním roce měla naše škola dvě první třídy. Projekt Předškoláček anebo Hrajeme si na školu Letos již počtvrté naše základní škola připravila pro předškolní děti projekt Předškoláček anebo Hrajeme si na školu. Při této akci jsme se snažili rodičům umožnit poznávání jejich dítěte při různých činnostech v kolektivu svých vrstevníků a poskytnout jim náměty pro přípravu na vstup do školy. Děti se měly možnost seznámit se svými budoucími spolužáky a postupně i s novým prostředím školy. Paní učitelky využily společné setkání k poznání svých budoucích žáků a navázaly kontakt s rodiči, který je pro úspěšný start ve škole velice potřebný. Do projektu se zapojilo 47 dětí z Velkých Opatovic a okolí. V projektu na děti čekaly čtyři klubíčka pohádek a do programu každé schůzky byly zařazeny cviky na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Postupně děti trénovaly kreslení jednoduchých tvarů a správné držení tužky. Do jednotlivých lekcí byla formou her zařazena další témata jako hudební cítění, rytmus, jazyková výchova a matematické představy. Každý předškoláček dostal "sešit Předškoláka", do kterého si postupně zakládal jednotlivé pracovní listy a domácí úkoly. Pokud naši malí předškoláčci splnili všechny úkoly, zasloužili si titul Školák/Školačka, který jim byl formou diplomu na poslední schůzce udělen. 19

20 Výročí školy Při příležitosti 35. výročí otevření školních budov se uskutečnil Den otevřených dveří. Škola vydala sborník Školní střípky a v rámci Dne otevřených dveří připravila následující program: recitační přehlídka žáků 1.stupně, kulturní program, Svátek slabikáře, ukázky práce s interaktivní tabulí, promítání videozáznamů ze školních akcí, ukázka práce s počítači, ukázky tanců, vystoupení pěveckého sboru, prohlídku bazénu a stálá expozice výstava žákovských prací, starých učebnic a učebních pomůcek, výstava o akcích školy a školních kronik. Prezentace práce školy byla občany hodnocena velmi kladně, o čemž svědčí i uveřejněný článek ve zpravodaji města. Zápis do 1. ročníku Ve středu 4. února 2010 jsme přivítali první předškoláky ve škole. Tento den probíhal zápis dětí do prvních ročníků Základní školy ve Velkých Opatovicích. K zápisu přišlo 53 prvňáčků. V letošním roce jsme motivovali zápis pohádkovými hádankami. Děti hádaly hádanky z našich nejznámějších pohádek. Děti skládaly obrázky z pohádky O červené Karkulce, s neposlušnými kůzlátky poznávaly zvířátka a jejich mláďata, počítaly kolik jezinek uneslo Smolíčka. S Budulínkem hrály na housličky a bubínek, zpívaly písničky a poznávaly hudební nástroje. Se svými staršími kamarády si děti zahrály pohádku O kohoutkovi a slepičce. Děti skákaly po kamenech ke studánce, prolézaly pytlem ke švadlence, přecházely přes lavičku ke kravičce, skákaly na gymnastickém míči na louce a zachránily kohoutka. Za správné splnění úkolů obdržely kartičky omalovánek s pohádkami a kouzelný klíček od truhly s pokladem, kde našly dárkový balíček. Za své snažení byly děti odměněny batůžkem, zápisníčkem pohádkových hádanek. V zápisníčku na ně čekaly zábavné úlohy a pro rodiče všechny důležité informace. Na památku děti dostaly pamětní list a papírový dáreček. XII. olympiáda žáků 1.ročníků ve Velkých Opatovicích Ve středu 26. května 2010 proběhla na naší škole XII. olympiáda žáků prvních ročníků okresu Blansko. Olympiády se zúčastnilo 216 mladých sportovců z 25 základních škol Blanenska, Svitavska a Prostějovska. Letos jsme také ve Velkých Opatovicích přivítali prvňáčky ze ZŠ Praha 4 Podolí, Nedvědovo náměstí. Za naši školu soutěžilo desetičlenné družstvo. Soutěžilo se ve čtyřech disciplinách: hod kriketovým míčkem, běh na 50 m, skok z místa, maraton, atletický čtyřboj. Naše olympijské družstvo reprezentovalo naši školu s výbornými výsledky. V celkovém hodnocení všech škol se Základní škola Velké Opatovice umístila na 7. místě s deseti olympijskými body. Sportovní zápolení bylo zpestřeno Pohádkovým lesem, děti se tu setkaly s pohádkovými postavičkami, s jejichž pomocí plnily různé úkoly. Doprovodnou soutěží olympiády byla výtvarná soutěž se sportovní tematikou. Evropský den jazyků Připravili jsme nástěnku o cizích jazycích, žáci v průběhu vyučování stahovali z internetu zajímavé informace o zemích, jejichž cizí jazyk se učí. V průběhu výuky zorganizovali soutěže a hry v cizím jazyce, učitelé českého jazyka pracovali v hodinách se slovenským textem, seznamovali děti s pravidly výslovnosti slovenštiny. Přehlídka v recitaci Během měsíců září a říjen probíhala ve třídách 1.stupně třídní kola recitační soutěže. Byli vybráni nejlepší a nejúspěšnější recitátoři, kteří zastupovali třídu na recitační přehlídce v rámci oslav 30. výročí otevření naší základní školy. Zúčastnilo se 50 dětí, z hlediště je přišli podpořit jejich sourozenci, rodiče i prarodiče. Recitační přehlídka v rámci výročí školy byla součástí odpoledního programu, který se uskutečnil v budově školy pro veřejnost. 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více