Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2011/2012

2 Informace o škole...3 Název školy... 3 Zřizovatel... 3 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol... 3 Charakteristika školy... 3 Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání... 5 Jazykové vzdělávání a jeho podpora... 7 Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů ) Věková struktura pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/ Hodnocení činnosti školních družin a klubů...13 Poradenské služby škol a spolupráce s dalšími subjekty...15 Výchovné poradenství 2011/ Spolupráce s OPP Spolupráce s rodiči Spolupráce se speciálním pedagogem Spolupráce s jinými výchovnými zařízeními Individuální plán učiva Spolupráce s policií Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech...19 Zkušenosti s péčí o nadané žáky...19 Polytechnická výchova Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ...20 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin...22 Environmentální výchova Multikulturní výchova Prevence rizikového chování...25 Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji...26 Další údaje o ZŠ (naplňování cílů a priorit apod.)...27 Dlouhodobé projekty Příloha č. 1: Akce na doplnění učiva...28 Příloha č. 2: Projekty...35 Příloha č. 3: Výukové metody ve školním roce 2011/ Příloha č. 4: Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu...39

3 Informace o škole Název školy Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol Charakteristika školy Sídlištní škola v severní části Zahradního Města, Záběhlice, Praha 10, je z roku 1968, kdy se otvírala pro první žáky. Jedná se o panelovou monolitní školu, kde v hlavní budově jsou třídy a pracovny, v samostatné sekci se nacházejí 2 tělocvičny, školní jídelna a hala se šatními skříněmi. Postupně bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem a běžecký ovál s doskočištěm. V rozšiřování sportovního zázemí na hřišti pokračujeme, vybudována bude cvičná tenisová stěna a cyklistická tracková stezka. V září 2007 došlo ke sloučení se ZŠ Jahodová. Do ZŠ Švehlova přešlo 136 žáků a 7 učitelů. V některých případech došlo ke sloučení či úpravě třídních kolektivů, což se obešlo bez větších problémů. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 303 žáků v 15 třídách, ve školním roce 2009/2010 jsme končili s 309 žáky ve 14 třídách, ve školním roce 2010/11 s 320 žáky, v roce 2011/12 s 332 žáky. Naplněnost tříd se zvýšila z 20,2 v roce 2008/2009 na 22,85 žáků v tomto školním roce. Poslední 3 školní roky otevíráme třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. V příštím školním roce vstoupí projekt do 4. ročníku. Tzv. hudební třídy vedou kvalifikované učitelky se zaměřením na sbormistrovství. Děti se zúčastňují veřejných vystoupení a soutěží. Společným zájmem o hudební výchovu získávají děti kultivovaný projev i v jiných oblastech. Dětem s SPU pomáhá úspěšnost v sólových vystoupeních k celkovému zlepšení jejich problémů a získávají tak sebevědomí i do dalších předmětů. 3

4 Škola má nové připojení na internet, smlouvu se společností O2 jsme vyměnili za UPC. Cena se snížila, zatímco rychlost připojení se mnohonásobně zvýšila. K dispozici máme rychlost 2x100Mbit/sec. V plánu bylo zasíťování celé školy svépomocí, avšak po nabídce MČ Praha 10 zavést elektronické žákovské knížky a třídní knihy jsme od tohoto plánu upustili. Akce MČ však zatím nebyla realizována. Po prázdninových výměnách oken, instalaci barevných žaluzií, pastelových nátěrech na chodbách je v budově a ve třídách příjemné prostředí. Díky novým oknům došlo také k výrazné úspoře tepla, na chodbách je i v zimním období příjemná teplota. Rovněž celá školní družina je vybavena novým dětským nábytkem s barevnými plochami na židličkách. Snažíme se i o doplnění hracích prvků na terasu školní družiny. Zápis do 1. tříd každoročně upravujeme a snažíme se, aby jak po obsahové, tak i organizační stránce byl zajištěn hladký chod zápisu. Rodiče obdrželi po vstupu do budovy pořadová čísla. Zápisní lístek si mohli připravit a vyplnit již doma, byl ke stažení na webových stránkách školy. Organizačně nám také vypomohli žáci 8. a 9. tříd. Ve škole pracuje již 3. rok žákovský parlament. Tvoří ho zástupci tříd, schází se pravidelně každý první pátek v měsíci se zástupcem ředitelky. Žáci vznáší návrhy na vylepšení materiálového vybavení školy (např. výmalba chodeb a tříd, zrcadla na WC, úprava prostoru před tělocvičnami apod.), připravují hry a soutěže, pomáhají i řešit kázeňské problémy. Parlament pomáhá žákům pochopit principy zastupitelské demokracie a přispívá k prohloubení pocitu zodpovědnosti za školu, spolužáky i sebe sama. Během školního roku došlo k reorganizaci školního archivu. Archivář z Archivu hl. m. Prahy provedl kontrolu a vyřazení dokumentů vzniklých za posledních 10 let. Během školního roku byl upraven školní řád, spisový a skartační řád a rovněž školní vzdělávací program Moje škola, který byl průběžně aktualizován na základě změn ve škole i v souvisejících právních předpisech. Škola se účastní charitativních akcí Srdíčkové dny, Chrpa aj. 4

5 Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Moje škola se nadále pozměňuje podle zkušeností učitelů. Během středečních odpolední, která jsme si zavedli pravidelně, řešíme jak provoz školy, tak změny v právních předpisech, požadavky zřizovatele, ale zároveň i zkušenosti se školním vzdělávacím programem. Na zahajovací pedagogické radě byla stanovena hlavní kritéria pro školní rok 2011/12. Jejich plnění sledujeme při hospitacích. Na průřezová témata (PT) používáme tabulku, která po vyplnění ukáže, zda všechna průřezová témata byla splněna podle plánu a jakým konkrétním způsobem. PT propojují vzájemně obsahy různých oborů, umožňují komplexnost, rozvíjí klíčové kompetence, otvírají nové možnosti poznání a získání nových zkušeností využitelných v praxi, reflektují problémy současného světa. Rozvíjejí spolupráci, komunikativní dovednosti, zodpovědnost a spolehlivost, postoje a hodnoty. Větší problémy během školního roku jsme nezaznamenali, do roku dalšího bude vždy provedena změna v přesunech učiva, pokud vyučující narazí na něco, co je potřeba upravit či změnit. Tuto dynamickou práci na ŠVP podporujeme. ŠVP byl dodržován. Při hospitacích jsme zjistili, že probírané učivo odpovídá tematickým a časovým plánům, které si vyučující upravili na začátku školního roku. V některých případech se časový plán nedodržel kvůli akcím v závěru školního roku, ale vyučující již promysleli zařazení neprobraných spíše drobností na zářijová opakování. Tematické plány neměníme podle vyučujících, ale jednotliví vyučující si udělají svůj časový plán podle tempa třídy a schopností žáků, což se osvědčilo a zjednodušilo učitelům práci. Většina vyučujících se při plnění školního vzdělávacího programu snaží využívat krátkodobých i dlouhodobých projektů, které motivují žáky k samostatnému přístupu k výuce, k samostatnosti a zodpovědnosti. Projekty prolínají různými časovými obdobími a žáci tak jsou trvale zapojeni do určitého systému. Z toho vyplývá i hodnocení v jednotlivých čtvrtletích. Výčet projektů je přílohou č. 2 této zprávy. Vyučující stále častěji využívají vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků (někdy nebývá upřímné, ale úroveň se zlepšuje), žáci mají prostor k zažití úspěchu či 5

6 zaznamenání pokroku ve výsledcích. Stejně tak zhoršení prospěchu signalizuje problém. Při hospitacích jsme zaznamenali řadu aktivizujících metod. Jsou to již zmíněné projekty, hry, diskuse, hra na učitele, kdy žák musí vysvětlit podstatu nového učiva ostatním, simulační a situační metody reagující na reálné příklady ze života, dramatizace a inscenace, skupinové a problémové vyučování, soutěže a pod. Práce s internetem či výukovými programy v počítačové učebně a práce s interaktivní tabulí jsou každým rokem častěji zařazovány do každodenní výuky. Výukové metody jsou přílohou č. 3 této zprávy. Na hospitace používáme jednotné záznamové archy, k hodnocení hodin se vyjadřují i sami učitelé. Každým rokem přibývá i vzájemných hospitací mezi učiteli. Tuto aktivitu vítáme, protože doplňuje práci metodických sdružení a předmětových komisí, učitelé se vzájemně poznají přímo při práci a mohou konzultovat různé metody. Třídní učitelé také vidí své žáky v jiných předmětech než v jejich vlastních (týká se 2. stupně). Kladně hodnotím řadu diskusí mezi učiteli (často i velmi dramatických), při kterých je patrný zájem o vyřešení problému, zaujatost pro věc i odhodlání prosadit určitý názor. Často je však potřeba výsledek usměrnit především z organizačních důvodů. S učitelským sborem jsem velmi spokojena. Je stabilní, akceschopný, samostatný a tvůrčí. Pedagogové dostávají dostatek prostoru pro kreativní práci i vlastní iniciativu. Učivo doplňovaly nejrůznější akce exkurze, kulturní pořady, divadlo, výstavy, výlety, sportovní akce, soutěže, olympiády. Jejich výčet je přílohou č. 1 zprávy. V květnu proběhlo celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd. Díky dobré organizaci a příprav ze strany zástupce ředitele a dalších vyučujících proběhlo toto testování bez problémů, ani rodiče se nad testováním nijak nepozastavovali a neshledali jsme žádné stížnosti. Žáci k testování přistupovali až na pár výjimek zodpovědně. Ve většině případů výsledky odpovídaly realitě. V každém roce vyučující matematiky na 2. stupni pořádají anketu s hodnocením výuky matematiky. Otevřeně se vyjadřují k úrovni výuky, práci a metodám učitelek a vyjadřují svůj vztah k předmětu. 6

7 Jazykové vzdělávání a jeho podpora žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní Výuka AJ probíhá od 1. ročníku, kdy mají žáci 1 hodinu týdně. Výuku podporuje a financuje MČ Praha 10 a je vedena jako nepovinný předmět, kterého se však zúčastňují všichni žáci. Ve 2. ročníku mají žáci 2 hodiny týdně, od 3. do 9. ročníku 4 hodiny Aj týdně. Výuka angličtiny v prvním ročníku je specifická, probíhá hlavně na základě sluchového vnímání. Cvičení děláme tak, aby se do práce mohla zapojit celá třída najednou. Malé děti potřebují určitou jistotu plynoucí z větší skupiny, je to pro ně často obtížné používat jazyk jen ve dvojicích nebo menších skupinách. Vedle sluchu je potřeba zapojit i zrak, popř. hmat slyšet, vidět, uchopit, pojmenovat, mluvit. Činnosti musí být rozmanité příběhy, říkanky, písničky, hádanky, pohybové hry, výtvarná výchova probíraná v dané lekci další dobrý způsob, jak si toho z hodin angličtiny co nejvíc zapamatovat. Osvědčené jsou pracovní listy ještě nepíšící žáci je vybarvují, doplňují a upravují. V počáteční výuce nám moc pomáhají názorné karty s obrázky. Od 2.třídy se žáci seznámili i s psanou podobou slov. Jsou pyšní, že sami dokáží zapsat první anglická slova a také si přečíst první anglické věty a jednoduché obrázkové příběhy. Stále využíváme jako v 1.třídě pracovní listy a karty s obrázky dají se využít i pro další činnosti paměťové hry, Snip-snap, Bingo a dále se dají spojovat se slovními kartami při procvičování psané podoby slov. Žáci se na přípravě obrázků sami aktivně podílejí a využívají je při prvních jednoduchých nenáročných komunikacích. 7

8 Od 3.třídy byly děti schopné vytvářet i elementární samostatné projekty. Např.v souvislosti s projektem Domácí mazlíčci popsat své zvíře. Ve 4. třídě začíná těžší učivo, již se hodně píše, nároky a požadavky na přípravu se stupňují, nestačí jen poslouchat a dávat ve škole pozor. Někteří by si chtěli stále jen hrát. Je obtížné v této přechodové fázi (ve 3.třídě jsou děti malé a leccos se odpustí, v 5. třídě se předpokládá, že se již dokáží vyjadřovat bez problémů nejen ústně, ale i písemně) děti zaujmout a dokázat je motivovat, je třeba vymýšlet zábavy soutěže, kvizy, hádanky. Úspěšně se daly využít reálie anglicky mluvících zemí, o ty se děti zajímají, stejně tak se až hádají, kdo najde neznámé slovíčko ve slovníku. Ve 4. a 5. třídě jsou žáci schopni pracovat i týmově např. překládali ve skupinkách se slovníkem neznámý jednoduchý text. Ve všech věkových skupinách měly úspěch příběhy na pokračování s patřičnou zvukovou kulisou. Děti je rády čtou a následně dramatizují. Od 6. do 9. ročníku přibylo gramatiky, slovní zásoby a učení bylo již dost pamětní. Velmi dobře se dala využít interaktivní tabule či programy v počítačové učebně. Hry, četba zjednodušených knížek, vlastní písemné i ústní projekty, komunikace a konverzace již byla na vyšší úrovni. V 9. třídách byli již někteří žáci schopni plynule reagovat na pokyny vyučujícího. Mezi některými žáky sice převládal názor, že nejlépe se jazyk naučí při pobytu v anglicky hovořících zemích (což je pravda) a výuku ignorovali, ale většina dětí odcházela ze základní školy s dobrými znalostmi, které jistě uplatní a budou dále rozvíjet v dalším studiu. Snažili jsme se rovněž o vedení hodin v angličtině. Projekty a metody používané při výuce v Aj Dlouhodobá soutěž pro všechny žáky od 2. do 9. ročníků Postcards for our class. Třídní kolektivy kontaktovaly školy v zahraničí a snažily se získat od nich pohlednici. Pohlednice, jichž jsme nashromáždili téměř 300, byly vystaveny na konzultačních hodinách dne Soutěž pomohla k rozvoji komunikativních kompetencí v cizím jazyce. Brainstorming nejlépe jako úvod do problematiky nového učiva 8

9 Dril cílem drillových cvičení je pomoci žákům s nácvikem výslovnosti a osvojení struktur nového učiva. Řetězové drily -- jeden žák se zeptá dalšího, další odpoví a zeptá se třetího...atd. Back-changing stavění vět odzadu, pro nacvičení delších vět. Práce ve dvojicích Otázky a odpovědi vedou přirozeně k práci ve dvojicích. Rozhovory a hraní rolí Songs and rhymes Třídní nebo týmové hry, hry ve dvojicích nebo pro jednotlivce Procvičování slovní zásoby nebo gramatických jevů na PC nebo interaktivní tabuli Tvorba obrázkového slovníčku Čtení s poslechem Internet v hodinách slouží převážně k dohledávání informací i jako slovník. Dále pak při práci na cvičeních, které poskytují stránky apod. Nedílnou součástí je odesílání zadaných domácích úkolů za použití u. V počítačové pracovně žáci pravidelně využívají angličtiny z programového balíku Terasoft, který se (zejména pro rozšíření žákovy slovní zásoby) velice osvědčil. Interaktivní tabule zábavnou formou žáků prověřuje a rozvíjí slovní zásobu, znalosti gramatických jevů, porozumění mluvenému slovu. Tabule lze využít k nepřebernému množství různých aktivit. Další pozitivem je, že práce s interaktivní tabulí po žácích vyžaduje i aktivitu pohybovou. Na prvním stupni hojně využíváme programy Angličtina s Bolkem a Lolkem, Moje první anglická slovíčka, AJ hrou, Dobrodružná Angličtina. Žáci mohou využívat dvě interaktivní tabule, jedna je určena pro starší žáky, druhá dotyková a níže zavěšená pro žáky z prvního stupně. Materiály: učebnice a pracovní sešity New Chatter Box a Project I-IV Časopis R+R, anglický tisk internet, internetové testy, výukové programy firmy Terasoft, programy na interaktivní tabuli 9

10 Obrazový anglicko český slovník + nakopírované materiály Slovníky, Pohádky a bajky PC testy a procvičování Audio nahrávky DVD dokumenty a filmy v orig. znění Pracovní listy Učitelé jsou kvalifikovaní, účastní se mnoha jazykových projektů a dále si prohlubují kvalifikaci. Ve školním roce 2011/2012 podporovala a financovala MČ Praha 10 vzdělávání 2 vyučujících v celoročním kurzu v IH AKCENT, Praha 4, Bítovská 4, Zástupce ředitele absolvoval 2leté rozšiřující studium Aj na Ped FUK. Výuka NJ 1 učitelka s odbornou kvalifikací Výuka FJ 1 učitel bez odborné kvalifikace Rodilého mluvčího nemáme na žádný z jazyků. Jazykové vyučování je na velmi dobré úrovni. Učitelé mají zkušenost s jazykem buď dlouholetou praxí nebo přímým pobytem v anglicky hovořících zemích, např. 3 roky v Irsku. 10

11 Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů ) počet fyz. osoby) ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace Věková struktura pedagogických pracovníků věk počet (fyz.osoby) k a méně a více Další vzdělávání pedagogických pracovníků zástupce ředitele: rozšiřující studium Aj na Ped FUK poslední rok 160 hodin uč. 1. stupně: ukončení UJAK magisterské studium speciální pedagogiky; poslední rok vedoucí ŠD: ukončení bakalářského programu na UJAK obor vychovatelství; poslední rok Akcent IH Prague Course for Primary Teachers, 45 hodin ( ); 2 učitelé učitelka 1. stupně: Dvouleté studium na FFUK Výchovné poradenství 2 učitelé: Inspirace Dějepis, celoroční kurz, 40 hodin První pomoc u dětí a kojenců všichni pedagogové, 4 hodiny x 2 skupiny 8 pedagogů: kurz Aj; září 2011 leden 2012 Zvládání problémových žáků (Descartes); Využití her pro rozvoj početních dovedností na I. stupni ZŠ (Descartes) Asertivita s vlídnou tváří (Descartes) Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků ZŠ Relaxační techniky: Mgr. Žáčková v OPPP Poruchy chování v dětském věku na Magistrátu hl. m. Prahy Právní povědomí v práci školy; přednáška v OPPP Příležitostné komentované kulturně-historické prohlídky s PIS Projekty ve školních družinách 11

12 Výstava v památníku v Lidicích Seminář: Inkluzivní vzdělávání UJAK (od do ) Seminář pro vychovatelky ve školní družině: Žáci s SPU Seminář: Půvabně utajeno Tvořivá škola činnostní učení v matematice v 7. ročníku (2 semináře) Ekoatelier p.horové Velikonoce Učitelství jako pomáhající profese, syndrom vyhoření, jeho prevence, hranice autonomie (Descartes) Čtyři koledníci hudebně pedagogický kurz Pavla Jurkoviče PORTÁL Krajská soutěžní přehlídka školních dětských pěveckých sborů Praha, Ministerstvo kultury a NIPOS ARTAMA: XXII. Ročník celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, Uničov Seminář sportovní úrazy na soutěžích (SZČR) Seminář první pomoci při luxacích kloubů (SZČR) První pomoc ve sportu (SZČR) Sportovní medicína v 21.století (SZČR) Čeština s humorem 1. a 2. část Čeština nás baví Přednáška o ADHD PhDr. Žáčková Přednáška o poruchách chování PhDr. Altman; všichni ped. pracovníci školy Učím se rád motivující metody pro 1. a 2. třídu Komentovaná prohlídka pro pedagogy v NG Byli čtyři koledníci pro učitele MŠ a ZŠ Pravidelná pracovní setkání ŠMP v PPP Praha 10 Workshop pro školní metodiky prevence ze ZŠ Prahy 10: Prevence výskytu nežádoucích jevů u dětí a mládeže Dnešní finanční svět VŠCHT: celoživotní vzdělávání FŽP; 1. pololetí šk. roku Školení MŽPČR: Zhodnocení ŽP ČR 2011, Výročí Černobylu, Metodika spolupráce Infocentra MŽPČR se ZŠ, SŠ Školení Fraus k učebnici Chemie (Pavučina) Seminář SÚJRO pro pedagogy: Nebojte se jádra Seminář Infocentrum PRE o Recyklaci a nových možnostech OŽP v Energetice Rozvíjejme kompetence v českém jazyce pomocí projektů Praktický seminář k výuce COMENIA SCRIPT Návštěva ZŠ Karla Čapka k praktické ukázce písma Comenia script Průměr na 1 učitele za rok: 38 hodin 12

13 Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/13 a odkladů školní docházky (z výkazů pro daný školní rok) zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet Hodnocení činnosti školních družin a klubů Úhrada za provoz ŠD byla 250,- Kč měsíčně, platí se předem, v případě nemoci není částka vrácena. Jeden žák byl od poplatků osvobozen na základě žádosti rodičů a dodaných dokladů. Na fond ŠD vybíráme 100,- Kč za rok (sirup pitný režim, výtvarné potřeby, odměny pro děti a další). Výchovně vzdělávací činnost probíhala v 5 odděleních školní družiny. Vychovatelky pracovaly podle školního vzdělávacího programu ŠD. Celkem navštěvovalo školní družinu 150 dětí. Při dlouhodobé nemoci jedné z vychovatelek byla přijata vychovatelka na zástup. Při všech složkách výchovně-vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem dětí a k principu dobrovolnosti. Žáci, navštěvující školní družinu, byli z prvního až pátého ročníku. Provoz družiny byl od 6,30 do 7,40 (při půleném vyučování tříd byl ranní provoz do 8,45) a od 11,40 do 18,00 hodin. Školní družina otevřela tyto zájmové kroužky: Šikulové M. Novotná (vychovatelka ŠD) Sportovní hry M. Žáčková (vychovatelka ŠD) Cvičení s hudbou P. Strejčková (vychovatelka ŠD) Keramika K. Drápalová (externí lektorka) 13

14 Akce školní družiny Toulcův dvůr, Vánoční jarmark (příprava, výrobky, organizace), Vánoční besídka, beseda s příslušníky Městské policie, Myslivci, Lesníci, Ekologové, Hasiči návštěva stanice, Malování na hrnečky a ozdobná placka, zápis příprava dárků, Černá hora ŠvP, Den dětí organizace akce Školní družina využívala školní hřiště, školní terasu, tělocvičnu, jídelnu, keramickou dílnu a školní knihovnu. Paní vychovatelky vyjely s dětmi na ŠvP: Černá hora Janské Lázně, Jizerské hory Lučany, Lipno, Železná Ruda Vychovatelkám se podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí v kmenových třídách, vzájemně dobré vztahy mezi dětmi, stmelení kolektivů a začlenění nově příchozích dětí. Další informace o ŠD: - pitný režim je pravidelně dodržován - denně čteme - praktikujeme odpočinkovou činnost pomocí relaxace na koberci - učíme děti bezpečnosti silničního provozu, organizujeme besedy s policií - výsledky výtvarné práce dětí tvoří pravidelnou výzdobu chodeb v přízemí - děti mají prostor pro vlastní hru a zájmy - účastníme se soutěží Vánoční hvězda, Velikonoční vajíčko, Vánoční čas (výstava prací v 5. patře MŠ Praha 10) aj. - sportujeme v tělocvičně a na hřišti - vyrábíme dárky pro budoucí prvňáky - vychovatelky doprovázejí děti na školu v přírodě - děti mají možnost psát DÚ, příprava na vyučování probíhá zábavnou formou didaktických her Novinkou, která se nám velmi osvědčila, bylo zavedení dopoledních služeb vychovatelek v rámci jejich pracovní náplně. Jejich úkolem bylo doprovázet třídy při mimoškolních akcích, ale zejména pracovaly jako asistentky dětí s SPU, které jsou 14

15 zařazeny v běžných třídách. Zejména asistenční služby v 1. třídách byly velmi účinné, v této praxi proto budeme určitě pokračovat. Protože se vychovatelky a učitelky dobře znají, bylo možno se vzájemně na typu spolupráce dohodnout. Asistenční služby byly přínosné a vychovatelky rovněž poznaly problémy dětí, které se ve školní družině projevují rozdílně. Poradenské služby škol a spolupráce s dalšími subjekty Výchovné poradenství 2011/12 Volba povolání: V říjnu zajištěny pro žáky 9.tříd sady brožur s přehledem SŠ, SOU, SOU, gymnázií z Pražské pedagogické poradny Ohradní, Praha4 Projekt Řemeslo žije: V 1. pololetí Magistrát hl. m. Prahy zaslal na školu příručky oborů vzdělávání s výučním listem Řemeslo žije, které byly žákům rozdány, aby byli aktuálně informováni při volbě dalšího studia. V listopadu dostali žáci 9.tříd informace od výchovného poradce ze SŠ hotelové a SOU z P4, Vrbova. Mailem docházely další nabídky ze středních škol a učilišť. Rozmisťovací řízení: Podrobné předání informací o způsobu podávání přihlášek na SŠ a OU zástupcem ředitelky školy na společné schůzce rodičů v lednu. V l. kole přijímacího řízení se dostali do zvolených oborů všichni žáci 9. tříd. Na víceletá gymnázia byli přijati z 5. třídy 2 žáci, 1 žák odchází na ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Profitesty: V červnu realizovala OPP profitesty pro žáky 8. tříd, zúčastnilo se 15 žáků, vyhodnocení a výsledky byly projednány individuálně s rodiči. Spolupráce s OPP Evidence žáků se SPU, zajišťování tolerance a spolupráce s jejich učiteli, konzultování jejich problémů s Mgr. Bédovou a její pravidelné návštěvy 1krát měsíčně na škole. Kromě toho Mgr. Bédová s Mgr. Zindrovou provedla ve 2. třídách depistáž, v l. třídách sledovaly zralost a úroveň žáků. 15

16 Spolupráce s rodiči Pedagogičtí pracovníci si vedou písemné záznamy o jednání s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. Škola intenzivně spolupracuje s rodiči problémových žáků, několikrát do roka se konala výchovné komise, která řešila kázeňské problémy, nedostatečnou přípravu na vyučování apod. Nejvíce žáků s výchovnými i výukovými problémy bylo v VI. A celkem 4 a v IX. B. Třídní učitelé s rodiči těchto žáků často jednali, aktuálně se snažili řešit problémy osobně nebo telefonicky. Spolupráce se speciálním pedagogem Dvakrát týdně, ve středu a v pátek, docházela do školy Mgr. Martina Radonská v rámci dvouletého projektu PPP v Praze 10. Speciální pedagožka měla v péči dvacet žáků z II. až IX. tříd, u kterých byly diagnostikovány SPU. Spolupráce s Mgr. Radonskou byla velmi dobrá a účinná. Součástí projektu byla především individuální práce s vybranými dětmi, schůzky s rodiči a dvě přednášky pro učitele. Protože práce speciálního pedagoga byla opravdu velmi dobrá, rodiče si Mgr. Radonskou oblíbili a řešili s ní i problémy nad rámec projektu. S prací speciálního pedagoga počítáme i v následujících letech, přestože projekt PPP Praha 10 již skončil. Spolupráce s jinými výchovnými zařízeními V uplynulém školním roce jsme spolupracovali se dvěma zařízeními. Žák V. třídy byl rozhodnutím soudu umístěn v Klokánku na Praze 8, do školy dojížděl, příští šk. rok už bude chodit do ZŠ v Praze 8. Další žák školy, tentokrát z třídy IX.B, byl též rozhodnutím soudu umístěn v Dětském domově v Klánovicích. Spolupráce s oběma zařízeními byla dobrá. Individuální plán učiva Na základě doporučení PPP byla diagnostikována dyskalkulie u dvou dívek z V. a IX. třídy. Oběma byl vytvořen individuální plán. Žákyně IX. třídy se díky individuálnímu 16

17 plánu a vytrvalé práci vyučující matematiky velmi zlepšila a byla schopna v rámci možností zvládnout základní učivo v 9. ročníku. Spolupráce s policií Každé ráno je díky strážníkům Městské policie zabezpečen přechod pro chodce na křižovatce ulic Topolová, Macešková a Karafiátová. Rodiče hodnotí přístup policistů velmi kladně a vyjadřují se pozitivně na adresu všech pracovníků Městské policie. Městská policie rovněž připravila přednášku o bezpečnosti silničního provozu pro cyklisty, která se uskutečnila ve školní družině. Bezpečnosti silničního provozu se věnovala i soutěž pro žáky 1. stupně, která se zaměřila jak na dopravní předpisy pro cyklisty, tak na jízdu zručnosti na kole. Příslušníci Městské policie v Praze 10 rovněž obcházejí budovu a prostory areálu školy alespoň jedenkrát denně. Často nám také pomáhají řešit nejrůznější problémy (bezdomovci v okolí školy, podivné existence v areálu a podobně). Často jsme také spolupracovali se sociálním odborem a to nejen v MČ Praha 10. Řešili jsme problém dvou sester, kde nebylo dodrženo soudní rozhodnutí o svěření dívek do péče. Rovněž jsme spolupracovali s Klokánkem na Praze 8 a Dětským domovem v Klánovicích. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Ve škole pracuje Sdružení rodičů jakožto občanské sdružení. Rodičovské schůzky proběhly třikrát, před každou se schází třídní důvěrníci s vedením školy a projednávají program tř. schůzek, organizaci školy a aktuální problémy. Ve škole pracovala Školská rada, v 1. polovině roku ale nebyli určeni zástupci zřizovatele, proto se scházeli pouze zástupci pedagogů a žáků/rodičů. Nová Školská rada byla ustanovena na podzim, voleb se zúčastnilo 65 % rodičů a 100% pedagogických pracovníků. S mírným zpožděním, v květnu 2012, dodal své zástupce i Úřad MČ Prahy 10. Uskutečnily se celkem 3 setkání, na všech byla přítomna i ředitelka školy. Školská rada se mimo jiné vyjadřovala k případnému konkurzu na 17

18 nového ředitele školy, který zamítla a podpořila současnou ředitelku. Po dosazení zástupců zřizovatele se Školská rada sešla ke schválení hospodaření školy za kalendářní rok 2011 a byla seznámena se změnami ve školním řádu. Pan zástupce ředitele aktivoval facebookovou stránku školy Rodiče ZŠ Švehlova, kde operativně informujeme rodiče o školních a mimoškolních akcích a aktivitách školy, uveřejňujeme fotografie a moderujeme diskuse s/mezi rodiči. Protože tato diskuse je hodně neformální, dozvídáme se nové podněty a nápady, které jinak rodiče nezveřejňují. Škola obdržela certifikát Aktivní škola a zapojila se tak do projektu Rodiče vítáni, organizovaném společností EDUin. Celkově byla spolupráce s rodiči velmi intenzivní, vedení školy se setkává s rodiči před každými třídními schůzkami, probíráme náměty a nápady naše i rodičů. Rovněž třídní schůzky dostávají méně formální podobu. V některých třídách děti připravují pro rodiče malé občerstvení, třídní učitelé zvou rodiče na třídní besídky či workshopy na nejrůznější témata, 3x se také uskutečnilo opékání buřtů s dětmi i rodiči v bezpečných prostorách školního hřiště. Díky neformálnosti akcí je pak spolupráce tř. učitelů a rodičů velmi dobrá. O neformálnost a snahu najít vždy to nejlepší řešení usilovalo i vedení školy. Komunikačními kanály mezi rodiči a učiteli jsou telefon, , www stránky, Facebook a samozřejmě osobní setkání, 3x ročně třídní schůzky, 3x ročně konzultační hodiny. Rodičům vycházíme vstříc pozdějšími hodinami začátků schůzek. Na konzultační hodiny se rodiče mohou zapsat ve vrátnici školy do předtištěných archů na konkrétní čas. Během roku je kdykoli možné se domluvit na osobní schůzce s učiteli, s výchovným poradcem či s vedením školy. Mimoškolní aktivity: Školy v přírodě během celého školního roku, lyžařský výcvik, sportovně poznávací výjezdy do zahraničí, plavání pro žáky 1. stupně, vícedenní tématické výlety, spolupráce s NTM Enter praktika pro žáky, Klub mladého diváka, Knižní klub Albatros a Fragment, veřejná vystoupení a koncerty hudebních tříd, spolupráce s Domem seniorů Zvonková v Praze 10, 18

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět

žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : 12. 6. 2007 Charakteristika školy Jedná

Více

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009)

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009) Výroční zpráva Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10 (Školní rok 2008 / 2009) 1 Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více