Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2011/2012

2 Informace o škole...3 Název školy... 3 Zřizovatel... 3 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol... 3 Charakteristika školy... 3 Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání... 5 Jazykové vzdělávání a jeho podpora... 7 Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů ) Věková struktura pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/ Hodnocení činnosti školních družin a klubů...13 Poradenské služby škol a spolupráce s dalšími subjekty...15 Výchovné poradenství 2011/ Spolupráce s OPP Spolupráce s rodiči Spolupráce se speciálním pedagogem Spolupráce s jinými výchovnými zařízeními Individuální plán učiva Spolupráce s policií Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech...19 Zkušenosti s péčí o nadané žáky...19 Polytechnická výchova Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ...20 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin...22 Environmentální výchova Multikulturní výchova Prevence rizikového chování...25 Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji...26 Další údaje o ZŠ (naplňování cílů a priorit apod.)...27 Dlouhodobé projekty Příloha č. 1: Akce na doplnění učiva...28 Příloha č. 2: Projekty...35 Příloha č. 3: Výukové metody ve školním roce 2011/ Příloha č. 4: Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu...39

3 Informace o škole Název školy Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol Charakteristika školy Sídlištní škola v severní části Zahradního Města, Záběhlice, Praha 10, je z roku 1968, kdy se otvírala pro první žáky. Jedná se o panelovou monolitní školu, kde v hlavní budově jsou třídy a pracovny, v samostatné sekci se nacházejí 2 tělocvičny, školní jídelna a hala se šatními skříněmi. Postupně bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem a běžecký ovál s doskočištěm. V rozšiřování sportovního zázemí na hřišti pokračujeme, vybudována bude cvičná tenisová stěna a cyklistická tracková stezka. V září 2007 došlo ke sloučení se ZŠ Jahodová. Do ZŠ Švehlova přešlo 136 žáků a 7 učitelů. V některých případech došlo ke sloučení či úpravě třídních kolektivů, což se obešlo bez větších problémů. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 303 žáků v 15 třídách, ve školním roce 2009/2010 jsme končili s 309 žáky ve 14 třídách, ve školním roce 2010/11 s 320 žáky, v roce 2011/12 s 332 žáky. Naplněnost tříd se zvýšila z 20,2 v roce 2008/2009 na 22,85 žáků v tomto školním roce. Poslední 3 školní roky otevíráme třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. V příštím školním roce vstoupí projekt do 4. ročníku. Tzv. hudební třídy vedou kvalifikované učitelky se zaměřením na sbormistrovství. Děti se zúčastňují veřejných vystoupení a soutěží. Společným zájmem o hudební výchovu získávají děti kultivovaný projev i v jiných oblastech. Dětem s SPU pomáhá úspěšnost v sólových vystoupeních k celkovému zlepšení jejich problémů a získávají tak sebevědomí i do dalších předmětů. 3

4 Škola má nové připojení na internet, smlouvu se společností O2 jsme vyměnili za UPC. Cena se snížila, zatímco rychlost připojení se mnohonásobně zvýšila. K dispozici máme rychlost 2x100Mbit/sec. V plánu bylo zasíťování celé školy svépomocí, avšak po nabídce MČ Praha 10 zavést elektronické žákovské knížky a třídní knihy jsme od tohoto plánu upustili. Akce MČ však zatím nebyla realizována. Po prázdninových výměnách oken, instalaci barevných žaluzií, pastelových nátěrech na chodbách je v budově a ve třídách příjemné prostředí. Díky novým oknům došlo také k výrazné úspoře tepla, na chodbách je i v zimním období příjemná teplota. Rovněž celá školní družina je vybavena novým dětským nábytkem s barevnými plochami na židličkách. Snažíme se i o doplnění hracích prvků na terasu školní družiny. Zápis do 1. tříd každoročně upravujeme a snažíme se, aby jak po obsahové, tak i organizační stránce byl zajištěn hladký chod zápisu. Rodiče obdrželi po vstupu do budovy pořadová čísla. Zápisní lístek si mohli připravit a vyplnit již doma, byl ke stažení na webových stránkách školy. Organizačně nám také vypomohli žáci 8. a 9. tříd. Ve škole pracuje již 3. rok žákovský parlament. Tvoří ho zástupci tříd, schází se pravidelně každý první pátek v měsíci se zástupcem ředitelky. Žáci vznáší návrhy na vylepšení materiálového vybavení školy (např. výmalba chodeb a tříd, zrcadla na WC, úprava prostoru před tělocvičnami apod.), připravují hry a soutěže, pomáhají i řešit kázeňské problémy. Parlament pomáhá žákům pochopit principy zastupitelské demokracie a přispívá k prohloubení pocitu zodpovědnosti za školu, spolužáky i sebe sama. Během školního roku došlo k reorganizaci školního archivu. Archivář z Archivu hl. m. Prahy provedl kontrolu a vyřazení dokumentů vzniklých za posledních 10 let. Během školního roku byl upraven školní řád, spisový a skartační řád a rovněž školní vzdělávací program Moje škola, který byl průběžně aktualizován na základě změn ve škole i v souvisejících právních předpisech. Škola se účastní charitativních akcí Srdíčkové dny, Chrpa aj. 4

5 Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Moje škola se nadále pozměňuje podle zkušeností učitelů. Během středečních odpolední, která jsme si zavedli pravidelně, řešíme jak provoz školy, tak změny v právních předpisech, požadavky zřizovatele, ale zároveň i zkušenosti se školním vzdělávacím programem. Na zahajovací pedagogické radě byla stanovena hlavní kritéria pro školní rok 2011/12. Jejich plnění sledujeme při hospitacích. Na průřezová témata (PT) používáme tabulku, která po vyplnění ukáže, zda všechna průřezová témata byla splněna podle plánu a jakým konkrétním způsobem. PT propojují vzájemně obsahy různých oborů, umožňují komplexnost, rozvíjí klíčové kompetence, otvírají nové možnosti poznání a získání nových zkušeností využitelných v praxi, reflektují problémy současného světa. Rozvíjejí spolupráci, komunikativní dovednosti, zodpovědnost a spolehlivost, postoje a hodnoty. Větší problémy během školního roku jsme nezaznamenali, do roku dalšího bude vždy provedena změna v přesunech učiva, pokud vyučující narazí na něco, co je potřeba upravit či změnit. Tuto dynamickou práci na ŠVP podporujeme. ŠVP byl dodržován. Při hospitacích jsme zjistili, že probírané učivo odpovídá tematickým a časovým plánům, které si vyučující upravili na začátku školního roku. V některých případech se časový plán nedodržel kvůli akcím v závěru školního roku, ale vyučující již promysleli zařazení neprobraných spíše drobností na zářijová opakování. Tematické plány neměníme podle vyučujících, ale jednotliví vyučující si udělají svůj časový plán podle tempa třídy a schopností žáků, což se osvědčilo a zjednodušilo učitelům práci. Většina vyučujících se při plnění školního vzdělávacího programu snaží využívat krátkodobých i dlouhodobých projektů, které motivují žáky k samostatnému přístupu k výuce, k samostatnosti a zodpovědnosti. Projekty prolínají různými časovými obdobími a žáci tak jsou trvale zapojeni do určitého systému. Z toho vyplývá i hodnocení v jednotlivých čtvrtletích. Výčet projektů je přílohou č. 2 této zprávy. Vyučující stále častěji využívají vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků (někdy nebývá upřímné, ale úroveň se zlepšuje), žáci mají prostor k zažití úspěchu či 5

6 zaznamenání pokroku ve výsledcích. Stejně tak zhoršení prospěchu signalizuje problém. Při hospitacích jsme zaznamenali řadu aktivizujících metod. Jsou to již zmíněné projekty, hry, diskuse, hra na učitele, kdy žák musí vysvětlit podstatu nového učiva ostatním, simulační a situační metody reagující na reálné příklady ze života, dramatizace a inscenace, skupinové a problémové vyučování, soutěže a pod. Práce s internetem či výukovými programy v počítačové učebně a práce s interaktivní tabulí jsou každým rokem častěji zařazovány do každodenní výuky. Výukové metody jsou přílohou č. 3 této zprávy. Na hospitace používáme jednotné záznamové archy, k hodnocení hodin se vyjadřují i sami učitelé. Každým rokem přibývá i vzájemných hospitací mezi učiteli. Tuto aktivitu vítáme, protože doplňuje práci metodických sdružení a předmětových komisí, učitelé se vzájemně poznají přímo při práci a mohou konzultovat různé metody. Třídní učitelé také vidí své žáky v jiných předmětech než v jejich vlastních (týká se 2. stupně). Kladně hodnotím řadu diskusí mezi učiteli (často i velmi dramatických), při kterých je patrný zájem o vyřešení problému, zaujatost pro věc i odhodlání prosadit určitý názor. Často je však potřeba výsledek usměrnit především z organizačních důvodů. S učitelským sborem jsem velmi spokojena. Je stabilní, akceschopný, samostatný a tvůrčí. Pedagogové dostávají dostatek prostoru pro kreativní práci i vlastní iniciativu. Učivo doplňovaly nejrůznější akce exkurze, kulturní pořady, divadlo, výstavy, výlety, sportovní akce, soutěže, olympiády. Jejich výčet je přílohou č. 1 zprávy. V květnu proběhlo celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd. Díky dobré organizaci a příprav ze strany zástupce ředitele a dalších vyučujících proběhlo toto testování bez problémů, ani rodiče se nad testováním nijak nepozastavovali a neshledali jsme žádné stížnosti. Žáci k testování přistupovali až na pár výjimek zodpovědně. Ve většině případů výsledky odpovídaly realitě. V každém roce vyučující matematiky na 2. stupni pořádají anketu s hodnocením výuky matematiky. Otevřeně se vyjadřují k úrovni výuky, práci a metodám učitelek a vyjadřují svůj vztah k předmětu. 6

7 Jazykové vzdělávání a jeho podpora žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní Výuka AJ probíhá od 1. ročníku, kdy mají žáci 1 hodinu týdně. Výuku podporuje a financuje MČ Praha 10 a je vedena jako nepovinný předmět, kterého se však zúčastňují všichni žáci. Ve 2. ročníku mají žáci 2 hodiny týdně, od 3. do 9. ročníku 4 hodiny Aj týdně. Výuka angličtiny v prvním ročníku je specifická, probíhá hlavně na základě sluchového vnímání. Cvičení děláme tak, aby se do práce mohla zapojit celá třída najednou. Malé děti potřebují určitou jistotu plynoucí z větší skupiny, je to pro ně často obtížné používat jazyk jen ve dvojicích nebo menších skupinách. Vedle sluchu je potřeba zapojit i zrak, popř. hmat slyšet, vidět, uchopit, pojmenovat, mluvit. Činnosti musí být rozmanité příběhy, říkanky, písničky, hádanky, pohybové hry, výtvarná výchova probíraná v dané lekci další dobrý způsob, jak si toho z hodin angličtiny co nejvíc zapamatovat. Osvědčené jsou pracovní listy ještě nepíšící žáci je vybarvují, doplňují a upravují. V počáteční výuce nám moc pomáhají názorné karty s obrázky. Od 2.třídy se žáci seznámili i s psanou podobou slov. Jsou pyšní, že sami dokáží zapsat první anglická slova a také si přečíst první anglické věty a jednoduché obrázkové příběhy. Stále využíváme jako v 1.třídě pracovní listy a karty s obrázky dají se využít i pro další činnosti paměťové hry, Snip-snap, Bingo a dále se dají spojovat se slovními kartami při procvičování psané podoby slov. Žáci se na přípravě obrázků sami aktivně podílejí a využívají je při prvních jednoduchých nenáročných komunikacích. 7

8 Od 3.třídy byly děti schopné vytvářet i elementární samostatné projekty. Např.v souvislosti s projektem Domácí mazlíčci popsat své zvíře. Ve 4. třídě začíná těžší učivo, již se hodně píše, nároky a požadavky na přípravu se stupňují, nestačí jen poslouchat a dávat ve škole pozor. Někteří by si chtěli stále jen hrát. Je obtížné v této přechodové fázi (ve 3.třídě jsou děti malé a leccos se odpustí, v 5. třídě se předpokládá, že se již dokáží vyjadřovat bez problémů nejen ústně, ale i písemně) děti zaujmout a dokázat je motivovat, je třeba vymýšlet zábavy soutěže, kvizy, hádanky. Úspěšně se daly využít reálie anglicky mluvících zemí, o ty se děti zajímají, stejně tak se až hádají, kdo najde neznámé slovíčko ve slovníku. Ve 4. a 5. třídě jsou žáci schopni pracovat i týmově např. překládali ve skupinkách se slovníkem neznámý jednoduchý text. Ve všech věkových skupinách měly úspěch příběhy na pokračování s patřičnou zvukovou kulisou. Děti je rády čtou a následně dramatizují. Od 6. do 9. ročníku přibylo gramatiky, slovní zásoby a učení bylo již dost pamětní. Velmi dobře se dala využít interaktivní tabule či programy v počítačové učebně. Hry, četba zjednodušených knížek, vlastní písemné i ústní projekty, komunikace a konverzace již byla na vyšší úrovni. V 9. třídách byli již někteří žáci schopni plynule reagovat na pokyny vyučujícího. Mezi některými žáky sice převládal názor, že nejlépe se jazyk naučí při pobytu v anglicky hovořících zemích (což je pravda) a výuku ignorovali, ale většina dětí odcházela ze základní školy s dobrými znalostmi, které jistě uplatní a budou dále rozvíjet v dalším studiu. Snažili jsme se rovněž o vedení hodin v angličtině. Projekty a metody používané při výuce v Aj Dlouhodobá soutěž pro všechny žáky od 2. do 9. ročníků Postcards for our class. Třídní kolektivy kontaktovaly školy v zahraničí a snažily se získat od nich pohlednici. Pohlednice, jichž jsme nashromáždili téměř 300, byly vystaveny na konzultačních hodinách dne Soutěž pomohla k rozvoji komunikativních kompetencí v cizím jazyce. Brainstorming nejlépe jako úvod do problematiky nového učiva 8

9 Dril cílem drillových cvičení je pomoci žákům s nácvikem výslovnosti a osvojení struktur nového učiva. Řetězové drily -- jeden žák se zeptá dalšího, další odpoví a zeptá se třetího...atd. Back-changing stavění vět odzadu, pro nacvičení delších vět. Práce ve dvojicích Otázky a odpovědi vedou přirozeně k práci ve dvojicích. Rozhovory a hraní rolí Songs and rhymes Třídní nebo týmové hry, hry ve dvojicích nebo pro jednotlivce Procvičování slovní zásoby nebo gramatických jevů na PC nebo interaktivní tabuli Tvorba obrázkového slovníčku Čtení s poslechem Internet v hodinách slouží převážně k dohledávání informací i jako slovník. Dále pak při práci na cvičeních, které poskytují stránky apod. Nedílnou součástí je odesílání zadaných domácích úkolů za použití u. V počítačové pracovně žáci pravidelně využívají angličtiny z programového balíku Terasoft, který se (zejména pro rozšíření žákovy slovní zásoby) velice osvědčil. Interaktivní tabule zábavnou formou žáků prověřuje a rozvíjí slovní zásobu, znalosti gramatických jevů, porozumění mluvenému slovu. Tabule lze využít k nepřebernému množství různých aktivit. Další pozitivem je, že práce s interaktivní tabulí po žácích vyžaduje i aktivitu pohybovou. Na prvním stupni hojně využíváme programy Angličtina s Bolkem a Lolkem, Moje první anglická slovíčka, AJ hrou, Dobrodružná Angličtina. Žáci mohou využívat dvě interaktivní tabule, jedna je určena pro starší žáky, druhá dotyková a níže zavěšená pro žáky z prvního stupně. Materiály: učebnice a pracovní sešity New Chatter Box a Project I-IV Časopis R+R, anglický tisk internet, internetové testy, výukové programy firmy Terasoft, programy na interaktivní tabuli 9

10 Obrazový anglicko český slovník + nakopírované materiály Slovníky, Pohádky a bajky PC testy a procvičování Audio nahrávky DVD dokumenty a filmy v orig. znění Pracovní listy Učitelé jsou kvalifikovaní, účastní se mnoha jazykových projektů a dále si prohlubují kvalifikaci. Ve školním roce 2011/2012 podporovala a financovala MČ Praha 10 vzdělávání 2 vyučujících v celoročním kurzu v IH AKCENT, Praha 4, Bítovská 4, Zástupce ředitele absolvoval 2leté rozšiřující studium Aj na Ped FUK. Výuka NJ 1 učitelka s odbornou kvalifikací Výuka FJ 1 učitel bez odborné kvalifikace Rodilého mluvčího nemáme na žádný z jazyků. Jazykové vyučování je na velmi dobré úrovni. Učitelé mají zkušenost s jazykem buď dlouholetou praxí nebo přímým pobytem v anglicky hovořících zemích, např. 3 roky v Irsku. 10

11 Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů ) počet fyz. osoby) ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace Věková struktura pedagogických pracovníků věk počet (fyz.osoby) k a méně a více Další vzdělávání pedagogických pracovníků zástupce ředitele: rozšiřující studium Aj na Ped FUK poslední rok 160 hodin uč. 1. stupně: ukončení UJAK magisterské studium speciální pedagogiky; poslední rok vedoucí ŠD: ukončení bakalářského programu na UJAK obor vychovatelství; poslední rok Akcent IH Prague Course for Primary Teachers, 45 hodin ( ); 2 učitelé učitelka 1. stupně: Dvouleté studium na FFUK Výchovné poradenství 2 učitelé: Inspirace Dějepis, celoroční kurz, 40 hodin První pomoc u dětí a kojenců všichni pedagogové, 4 hodiny x 2 skupiny 8 pedagogů: kurz Aj; září 2011 leden 2012 Zvládání problémových žáků (Descartes); Využití her pro rozvoj početních dovedností na I. stupni ZŠ (Descartes) Asertivita s vlídnou tváří (Descartes) Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků ZŠ Relaxační techniky: Mgr. Žáčková v OPPP Poruchy chování v dětském věku na Magistrátu hl. m. Prahy Právní povědomí v práci školy; přednáška v OPPP Příležitostné komentované kulturně-historické prohlídky s PIS Projekty ve školních družinách 11

12 Výstava v památníku v Lidicích Seminář: Inkluzivní vzdělávání UJAK (od do ) Seminář pro vychovatelky ve školní družině: Žáci s SPU Seminář: Půvabně utajeno Tvořivá škola činnostní učení v matematice v 7. ročníku (2 semináře) Ekoatelier p.horové Velikonoce Učitelství jako pomáhající profese, syndrom vyhoření, jeho prevence, hranice autonomie (Descartes) Čtyři koledníci hudebně pedagogický kurz Pavla Jurkoviče PORTÁL Krajská soutěžní přehlídka školních dětských pěveckých sborů Praha, Ministerstvo kultury a NIPOS ARTAMA: XXII. Ročník celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, Uničov Seminář sportovní úrazy na soutěžích (SZČR) Seminář první pomoci při luxacích kloubů (SZČR) První pomoc ve sportu (SZČR) Sportovní medicína v 21.století (SZČR) Čeština s humorem 1. a 2. část Čeština nás baví Přednáška o ADHD PhDr. Žáčková Přednáška o poruchách chování PhDr. Altman; všichni ped. pracovníci školy Učím se rád motivující metody pro 1. a 2. třídu Komentovaná prohlídka pro pedagogy v NG Byli čtyři koledníci pro učitele MŠ a ZŠ Pravidelná pracovní setkání ŠMP v PPP Praha 10 Workshop pro školní metodiky prevence ze ZŠ Prahy 10: Prevence výskytu nežádoucích jevů u dětí a mládeže Dnešní finanční svět VŠCHT: celoživotní vzdělávání FŽP; 1. pololetí šk. roku Školení MŽPČR: Zhodnocení ŽP ČR 2011, Výročí Černobylu, Metodika spolupráce Infocentra MŽPČR se ZŠ, SŠ Školení Fraus k učebnici Chemie (Pavučina) Seminář SÚJRO pro pedagogy: Nebojte se jádra Seminář Infocentrum PRE o Recyklaci a nových možnostech OŽP v Energetice Rozvíjejme kompetence v českém jazyce pomocí projektů Praktický seminář k výuce COMENIA SCRIPT Návštěva ZŠ Karla Čapka k praktické ukázce písma Comenia script Průměr na 1 učitele za rok: 38 hodin 12

13 Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/13 a odkladů školní docházky (z výkazů pro daný školní rok) zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet Hodnocení činnosti školních družin a klubů Úhrada za provoz ŠD byla 250,- Kč měsíčně, platí se předem, v případě nemoci není částka vrácena. Jeden žák byl od poplatků osvobozen na základě žádosti rodičů a dodaných dokladů. Na fond ŠD vybíráme 100,- Kč za rok (sirup pitný režim, výtvarné potřeby, odměny pro děti a další). Výchovně vzdělávací činnost probíhala v 5 odděleních školní družiny. Vychovatelky pracovaly podle školního vzdělávacího programu ŠD. Celkem navštěvovalo školní družinu 150 dětí. Při dlouhodobé nemoci jedné z vychovatelek byla přijata vychovatelka na zástup. Při všech složkách výchovně-vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem dětí a k principu dobrovolnosti. Žáci, navštěvující školní družinu, byli z prvního až pátého ročníku. Provoz družiny byl od 6,30 do 7,40 (při půleném vyučování tříd byl ranní provoz do 8,45) a od 11,40 do 18,00 hodin. Školní družina otevřela tyto zájmové kroužky: Šikulové M. Novotná (vychovatelka ŠD) Sportovní hry M. Žáčková (vychovatelka ŠD) Cvičení s hudbou P. Strejčková (vychovatelka ŠD) Keramika K. Drápalová (externí lektorka) 13

14 Akce školní družiny Toulcův dvůr, Vánoční jarmark (příprava, výrobky, organizace), Vánoční besídka, beseda s příslušníky Městské policie, Myslivci, Lesníci, Ekologové, Hasiči návštěva stanice, Malování na hrnečky a ozdobná placka, zápis příprava dárků, Černá hora ŠvP, Den dětí organizace akce Školní družina využívala školní hřiště, školní terasu, tělocvičnu, jídelnu, keramickou dílnu a školní knihovnu. Paní vychovatelky vyjely s dětmi na ŠvP: Černá hora Janské Lázně, Jizerské hory Lučany, Lipno, Železná Ruda Vychovatelkám se podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí v kmenových třídách, vzájemně dobré vztahy mezi dětmi, stmelení kolektivů a začlenění nově příchozích dětí. Další informace o ŠD: - pitný režim je pravidelně dodržován - denně čteme - praktikujeme odpočinkovou činnost pomocí relaxace na koberci - učíme děti bezpečnosti silničního provozu, organizujeme besedy s policií - výsledky výtvarné práce dětí tvoří pravidelnou výzdobu chodeb v přízemí - děti mají prostor pro vlastní hru a zájmy - účastníme se soutěží Vánoční hvězda, Velikonoční vajíčko, Vánoční čas (výstava prací v 5. patře MŠ Praha 10) aj. - sportujeme v tělocvičně a na hřišti - vyrábíme dárky pro budoucí prvňáky - vychovatelky doprovázejí děti na školu v přírodě - děti mají možnost psát DÚ, příprava na vyučování probíhá zábavnou formou didaktických her Novinkou, která se nám velmi osvědčila, bylo zavedení dopoledních služeb vychovatelek v rámci jejich pracovní náplně. Jejich úkolem bylo doprovázet třídy při mimoškolních akcích, ale zejména pracovaly jako asistentky dětí s SPU, které jsou 14

15 zařazeny v běžných třídách. Zejména asistenční služby v 1. třídách byly velmi účinné, v této praxi proto budeme určitě pokračovat. Protože se vychovatelky a učitelky dobře znají, bylo možno se vzájemně na typu spolupráce dohodnout. Asistenční služby byly přínosné a vychovatelky rovněž poznaly problémy dětí, které se ve školní družině projevují rozdílně. Poradenské služby škol a spolupráce s dalšími subjekty Výchovné poradenství 2011/12 Volba povolání: V říjnu zajištěny pro žáky 9.tříd sady brožur s přehledem SŠ, SOU, SOU, gymnázií z Pražské pedagogické poradny Ohradní, Praha4 Projekt Řemeslo žije: V 1. pololetí Magistrát hl. m. Prahy zaslal na školu příručky oborů vzdělávání s výučním listem Řemeslo žije, které byly žákům rozdány, aby byli aktuálně informováni při volbě dalšího studia. V listopadu dostali žáci 9.tříd informace od výchovného poradce ze SŠ hotelové a SOU z P4, Vrbova. Mailem docházely další nabídky ze středních škol a učilišť. Rozmisťovací řízení: Podrobné předání informací o způsobu podávání přihlášek na SŠ a OU zástupcem ředitelky školy na společné schůzce rodičů v lednu. V l. kole přijímacího řízení se dostali do zvolených oborů všichni žáci 9. tříd. Na víceletá gymnázia byli přijati z 5. třídy 2 žáci, 1 žák odchází na ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Profitesty: V červnu realizovala OPP profitesty pro žáky 8. tříd, zúčastnilo se 15 žáků, vyhodnocení a výsledky byly projednány individuálně s rodiči. Spolupráce s OPP Evidence žáků se SPU, zajišťování tolerance a spolupráce s jejich učiteli, konzultování jejich problémů s Mgr. Bédovou a její pravidelné návštěvy 1krát měsíčně na škole. Kromě toho Mgr. Bédová s Mgr. Zindrovou provedla ve 2. třídách depistáž, v l. třídách sledovaly zralost a úroveň žáků. 15

16 Spolupráce s rodiči Pedagogičtí pracovníci si vedou písemné záznamy o jednání s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. Škola intenzivně spolupracuje s rodiči problémových žáků, několikrát do roka se konala výchovné komise, která řešila kázeňské problémy, nedostatečnou přípravu na vyučování apod. Nejvíce žáků s výchovnými i výukovými problémy bylo v VI. A celkem 4 a v IX. B. Třídní učitelé s rodiči těchto žáků často jednali, aktuálně se snažili řešit problémy osobně nebo telefonicky. Spolupráce se speciálním pedagogem Dvakrát týdně, ve středu a v pátek, docházela do školy Mgr. Martina Radonská v rámci dvouletého projektu PPP v Praze 10. Speciální pedagožka měla v péči dvacet žáků z II. až IX. tříd, u kterých byly diagnostikovány SPU. Spolupráce s Mgr. Radonskou byla velmi dobrá a účinná. Součástí projektu byla především individuální práce s vybranými dětmi, schůzky s rodiči a dvě přednášky pro učitele. Protože práce speciálního pedagoga byla opravdu velmi dobrá, rodiče si Mgr. Radonskou oblíbili a řešili s ní i problémy nad rámec projektu. S prací speciálního pedagoga počítáme i v následujících letech, přestože projekt PPP Praha 10 již skončil. Spolupráce s jinými výchovnými zařízeními V uplynulém školním roce jsme spolupracovali se dvěma zařízeními. Žák V. třídy byl rozhodnutím soudu umístěn v Klokánku na Praze 8, do školy dojížděl, příští šk. rok už bude chodit do ZŠ v Praze 8. Další žák školy, tentokrát z třídy IX.B, byl též rozhodnutím soudu umístěn v Dětském domově v Klánovicích. Spolupráce s oběma zařízeními byla dobrá. Individuální plán učiva Na základě doporučení PPP byla diagnostikována dyskalkulie u dvou dívek z V. a IX. třídy. Oběma byl vytvořen individuální plán. Žákyně IX. třídy se díky individuálnímu 16

17 plánu a vytrvalé práci vyučující matematiky velmi zlepšila a byla schopna v rámci možností zvládnout základní učivo v 9. ročníku. Spolupráce s policií Každé ráno je díky strážníkům Městské policie zabezpečen přechod pro chodce na křižovatce ulic Topolová, Macešková a Karafiátová. Rodiče hodnotí přístup policistů velmi kladně a vyjadřují se pozitivně na adresu všech pracovníků Městské policie. Městská policie rovněž připravila přednášku o bezpečnosti silničního provozu pro cyklisty, která se uskutečnila ve školní družině. Bezpečnosti silničního provozu se věnovala i soutěž pro žáky 1. stupně, která se zaměřila jak na dopravní předpisy pro cyklisty, tak na jízdu zručnosti na kole. Příslušníci Městské policie v Praze 10 rovněž obcházejí budovu a prostory areálu školy alespoň jedenkrát denně. Často nám také pomáhají řešit nejrůznější problémy (bezdomovci v okolí školy, podivné existence v areálu a podobně). Často jsme také spolupracovali se sociálním odborem a to nejen v MČ Praha 10. Řešili jsme problém dvou sester, kde nebylo dodrženo soudní rozhodnutí o svěření dívek do péče. Rovněž jsme spolupracovali s Klokánkem na Praze 8 a Dětským domovem v Klánovicích. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Ve škole pracuje Sdružení rodičů jakožto občanské sdružení. Rodičovské schůzky proběhly třikrát, před každou se schází třídní důvěrníci s vedením školy a projednávají program tř. schůzek, organizaci školy a aktuální problémy. Ve škole pracovala Školská rada, v 1. polovině roku ale nebyli určeni zástupci zřizovatele, proto se scházeli pouze zástupci pedagogů a žáků/rodičů. Nová Školská rada byla ustanovena na podzim, voleb se zúčastnilo 65 % rodičů a 100% pedagogických pracovníků. S mírným zpožděním, v květnu 2012, dodal své zástupce i Úřad MČ Prahy 10. Uskutečnily se celkem 3 setkání, na všech byla přítomna i ředitelka školy. Školská rada se mimo jiné vyjadřovala k případnému konkurzu na 17

18 nového ředitele školy, který zamítla a podpořila současnou ředitelku. Po dosazení zástupců zřizovatele se Školská rada sešla ke schválení hospodaření školy za kalendářní rok 2011 a byla seznámena se změnami ve školním řádu. Pan zástupce ředitele aktivoval facebookovou stránku školy Rodiče ZŠ Švehlova, kde operativně informujeme rodiče o školních a mimoškolních akcích a aktivitách školy, uveřejňujeme fotografie a moderujeme diskuse s/mezi rodiči. Protože tato diskuse je hodně neformální, dozvídáme se nové podněty a nápady, které jinak rodiče nezveřejňují. Škola obdržela certifikát Aktivní škola a zapojila se tak do projektu Rodiče vítáni, organizovaném společností EDUin. Celkově byla spolupráce s rodiči velmi intenzivní, vedení školy se setkává s rodiči před každými třídními schůzkami, probíráme náměty a nápady naše i rodičů. Rovněž třídní schůzky dostávají méně formální podobu. V některých třídách děti připravují pro rodiče malé občerstvení, třídní učitelé zvou rodiče na třídní besídky či workshopy na nejrůznější témata, 3x se také uskutečnilo opékání buřtů s dětmi i rodiči v bezpečných prostorách školního hřiště. Díky neformálnosti akcí je pak spolupráce tř. učitelů a rodičů velmi dobrá. O neformálnost a snahu najít vždy to nejlepší řešení usilovalo i vedení školy. Komunikačními kanály mezi rodiči a učiteli jsou telefon, , www stránky, Facebook a samozřejmě osobní setkání, 3x ročně třídní schůzky, 3x ročně konzultační hodiny. Rodičům vycházíme vstříc pozdějšími hodinami začátků schůzek. Na konzultační hodiny se rodiče mohou zapsat ve vrátnici školy do předtištěných archů na konkrétní čas. Během roku je kdykoli možné se domluvit na osobní schůzce s učiteli, s výchovným poradcem či s vedením školy. Mimoškolní aktivity: Školy v přírodě během celého školního roku, lyžařský výcvik, sportovně poznávací výjezdy do zahraničí, plavání pro žáky 1. stupně, vícedenní tématické výlety, spolupráce s NTM Enter praktika pro žáky, Klub mladého diváka, Knižní klub Albatros a Fragment, veřejná vystoupení a koncerty hudebních tříd, spolupráce s Domem seniorů Zvonková v Praze 10, 18

19 Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Ve školním roce 2011/12 jsme se nezapojili do žádného mezinárodního programu. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Nadané děti se v posledních třech letech projevují hlavně v hudebních třídách. Vytipovaným dětem z okolních mateřských škol jsou nabídnuty hudební třídy ještě před zápisem do 1. tříd v lednu. Tyto hudební třídy mají upravený učební plán, žáci se učí hudební výchovu tři hodiny týdně. Děti se učí sborovému i sólovému zpěvu, hře na flétnu, hře na dětské bicí nástroje a pronikají do hudební nauky. Během školního roku udělají obrovský pokrok v intonaci, rytmickém cítění a sólovém zpěvu. Jejich hudební povědomí je ještě posíleno cykly pořadů např. Hurá do opery nebo Hudba jako řeč srdce v Rudolfinu. Sólisté vystupují na koncertech a to značně posiluje jejich sebevědomí. V některých případech je tento úspěch kompenzací neúspěchu v jiných předmětech. Vyučující v hudebních třídách mají mimořádný cit pro nadané žáky a dokáží je patřičně prezentovat. Hudební zaměření školy podporujeme i kurzy předškolní hudební výchovy pro skupiny dětí od 3 do 6 let. Ve škole je řada žáků, kteří mají zájem o výuku a znalosti a dovednosti nad rámec školní výuky. Někteří navštěvují již od I. třídy další kurzy - Aj, sporty, počítače, fotografování aj. Tradičně posíláme nadané žáky do soutěží. Účast zajišťujeme v soutěžích pěveckých, výtvarných, sportovních, jazykových, vědomostních (olympiády) výsledky jsou standardní. Škola se každým rokem více profiluje ve sportovních soutěžích kopaná, florbal, basketbal, miniházená, vybíjená, softbal. Nadaní žáci pomáhají slabším žákům, vysvětlují látku pomalejším dětem, jsou dále zaměstnáváni prací navíc apod. Většina nadaných dětí odchází na víceletá gymnázia či výběrové školy. 19

20 Polytechnická výchova Polytechnická výchova je uskutečňována především v předmětu Člověk a svět práce. Byla zde patrná snaha o celkové zlepšení manuální činnosti dětí dle školních možností a to na obou stupních. Tradičně děti zvládají výrobu drobných předmětů. Prakticky se někdy i účastní z výchovných důvodů drobných úprav v budově školy či na školním hřišti. Drobné opravy, které pod dohledem učitele provádějí, je motivují k lepšímu vztahu k majetku školy. Došlo například k údržbě květin na chodbách školy, malování květináčů pro pestřejší vzhled chodeb, děti se učily různé techniky práce s nářadím, zahradničení, úpravu keřů a podobně. Jejich výchova po této stránce však nespočívá v náhradě práce za školníka či jiné zaměstnance. Je to spíše praktická ukázka zručnosti v reálném prostředí a cílem je naučit děti poradit si s drobnými opravami. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy jako takové ve škole nemáme, přesto jsme ale v uplynulém roce zavedli tzv. Přípravná odpoledne pro žáky budoucích I. tříd. Děti mohly od března do června celkem 5x přijít do školy odpoledne na cca 90 minut. Poznaly třídní učitelky, prostředí školy a zkusily si školu nanečisto. V mnoha případech byli přítomni i rodiče. I když všichni tuto možnost nevyužili, přesto měla přípravná odpoledne pozitivní dopad na děti i učitelky. Bohužel se nám ale nepodařilo získat rodiče pro nové písmo Comenia script, přestože paní učitelky byly v této oblasti informovány a měly chuť zahájit výuku tohoto nového trendu. Protože nové písmo nebylo rodiči jednomyslně schváleno, museli jsme od něho ustoupit a v příštím roce budeme psaní vyučovat tradiční metodou. Žákům s nálezem z PPP (ADHD, SPU, ADD) je věnováno více pozornosti, jsou posazeni na místa blíže k učiteli, dle diagnózy je jim dáváno více času na práci dle vlastního tempa, učitelé se přesvědčují, zda pochopili zadání, případně zadání znovu vysvětlí. Součástí je i komunikace s rodiči o probírané (nepochopené) látce. 20

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více