Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2011/2012

2 Informace o škole...3 Název školy... 3 Zřizovatel... 3 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol... 3 Charakteristika školy... 3 Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání... 5 Jazykové vzdělávání a jeho podpora... 7 Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů ) Věková struktura pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/ Hodnocení činnosti školních družin a klubů...13 Poradenské služby škol a spolupráce s dalšími subjekty...15 Výchovné poradenství 2011/ Spolupráce s OPP Spolupráce s rodiči Spolupráce se speciálním pedagogem Spolupráce s jinými výchovnými zařízeními Individuální plán učiva Spolupráce s policií Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech...19 Zkušenosti s péčí o nadané žáky...19 Polytechnická výchova Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ...20 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin...22 Environmentální výchova Multikulturní výchova Prevence rizikového chování...25 Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji...26 Další údaje o ZŠ (naplňování cílů a priorit apod.)...27 Dlouhodobé projekty Příloha č. 1: Akce na doplnění učiva...28 Příloha č. 2: Projekty...35 Příloha č. 3: Výukové metody ve školním roce 2011/ Příloha č. 4: Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu...39

3 Informace o škole Název školy Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol Charakteristika školy Sídlištní škola v severní části Zahradního Města, Záběhlice, Praha 10, je z roku 1968, kdy se otvírala pro první žáky. Jedná se o panelovou monolitní školu, kde v hlavní budově jsou třídy a pracovny, v samostatné sekci se nacházejí 2 tělocvičny, školní jídelna a hala se šatními skříněmi. Postupně bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem a běžecký ovál s doskočištěm. V rozšiřování sportovního zázemí na hřišti pokračujeme, vybudována bude cvičná tenisová stěna a cyklistická tracková stezka. V září 2007 došlo ke sloučení se ZŠ Jahodová. Do ZŠ Švehlova přešlo 136 žáků a 7 učitelů. V některých případech došlo ke sloučení či úpravě třídních kolektivů, což se obešlo bez větších problémů. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 303 žáků v 15 třídách, ve školním roce 2009/2010 jsme končili s 309 žáky ve 14 třídách, ve školním roce 2010/11 s 320 žáky, v roce 2011/12 s 332 žáky. Naplněnost tříd se zvýšila z 20,2 v roce 2008/2009 na 22,85 žáků v tomto školním roce. Poslední 3 školní roky otevíráme třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. V příštím školním roce vstoupí projekt do 4. ročníku. Tzv. hudební třídy vedou kvalifikované učitelky se zaměřením na sbormistrovství. Děti se zúčastňují veřejných vystoupení a soutěží. Společným zájmem o hudební výchovu získávají děti kultivovaný projev i v jiných oblastech. Dětem s SPU pomáhá úspěšnost v sólových vystoupeních k celkovému zlepšení jejich problémů a získávají tak sebevědomí i do dalších předmětů. 3

4 Škola má nové připojení na internet, smlouvu se společností O2 jsme vyměnili za UPC. Cena se snížila, zatímco rychlost připojení se mnohonásobně zvýšila. K dispozici máme rychlost 2x100Mbit/sec. V plánu bylo zasíťování celé školy svépomocí, avšak po nabídce MČ Praha 10 zavést elektronické žákovské knížky a třídní knihy jsme od tohoto plánu upustili. Akce MČ však zatím nebyla realizována. Po prázdninových výměnách oken, instalaci barevných žaluzií, pastelových nátěrech na chodbách je v budově a ve třídách příjemné prostředí. Díky novým oknům došlo také k výrazné úspoře tepla, na chodbách je i v zimním období příjemná teplota. Rovněž celá školní družina je vybavena novým dětským nábytkem s barevnými plochami na židličkách. Snažíme se i o doplnění hracích prvků na terasu školní družiny. Zápis do 1. tříd každoročně upravujeme a snažíme se, aby jak po obsahové, tak i organizační stránce byl zajištěn hladký chod zápisu. Rodiče obdrželi po vstupu do budovy pořadová čísla. Zápisní lístek si mohli připravit a vyplnit již doma, byl ke stažení na webových stránkách školy. Organizačně nám také vypomohli žáci 8. a 9. tříd. Ve škole pracuje již 3. rok žákovský parlament. Tvoří ho zástupci tříd, schází se pravidelně každý první pátek v měsíci se zástupcem ředitelky. Žáci vznáší návrhy na vylepšení materiálového vybavení školy (např. výmalba chodeb a tříd, zrcadla na WC, úprava prostoru před tělocvičnami apod.), připravují hry a soutěže, pomáhají i řešit kázeňské problémy. Parlament pomáhá žákům pochopit principy zastupitelské demokracie a přispívá k prohloubení pocitu zodpovědnosti za školu, spolužáky i sebe sama. Během školního roku došlo k reorganizaci školního archivu. Archivář z Archivu hl. m. Prahy provedl kontrolu a vyřazení dokumentů vzniklých za posledních 10 let. Během školního roku byl upraven školní řád, spisový a skartační řád a rovněž školní vzdělávací program Moje škola, který byl průběžně aktualizován na základě změn ve škole i v souvisejících právních předpisech. Škola se účastní charitativních akcí Srdíčkové dny, Chrpa aj. 4

5 Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Moje škola se nadále pozměňuje podle zkušeností učitelů. Během středečních odpolední, která jsme si zavedli pravidelně, řešíme jak provoz školy, tak změny v právních předpisech, požadavky zřizovatele, ale zároveň i zkušenosti se školním vzdělávacím programem. Na zahajovací pedagogické radě byla stanovena hlavní kritéria pro školní rok 2011/12. Jejich plnění sledujeme při hospitacích. Na průřezová témata (PT) používáme tabulku, která po vyplnění ukáže, zda všechna průřezová témata byla splněna podle plánu a jakým konkrétním způsobem. PT propojují vzájemně obsahy různých oborů, umožňují komplexnost, rozvíjí klíčové kompetence, otvírají nové možnosti poznání a získání nových zkušeností využitelných v praxi, reflektují problémy současného světa. Rozvíjejí spolupráci, komunikativní dovednosti, zodpovědnost a spolehlivost, postoje a hodnoty. Větší problémy během školního roku jsme nezaznamenali, do roku dalšího bude vždy provedena změna v přesunech učiva, pokud vyučující narazí na něco, co je potřeba upravit či změnit. Tuto dynamickou práci na ŠVP podporujeme. ŠVP byl dodržován. Při hospitacích jsme zjistili, že probírané učivo odpovídá tematickým a časovým plánům, které si vyučující upravili na začátku školního roku. V některých případech se časový plán nedodržel kvůli akcím v závěru školního roku, ale vyučující již promysleli zařazení neprobraných spíše drobností na zářijová opakování. Tematické plány neměníme podle vyučujících, ale jednotliví vyučující si udělají svůj časový plán podle tempa třídy a schopností žáků, což se osvědčilo a zjednodušilo učitelům práci. Většina vyučujících se při plnění školního vzdělávacího programu snaží využívat krátkodobých i dlouhodobých projektů, které motivují žáky k samostatnému přístupu k výuce, k samostatnosti a zodpovědnosti. Projekty prolínají různými časovými obdobími a žáci tak jsou trvale zapojeni do určitého systému. Z toho vyplývá i hodnocení v jednotlivých čtvrtletích. Výčet projektů je přílohou č. 2 této zprávy. Vyučující stále častěji využívají vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků (někdy nebývá upřímné, ale úroveň se zlepšuje), žáci mají prostor k zažití úspěchu či 5

6 zaznamenání pokroku ve výsledcích. Stejně tak zhoršení prospěchu signalizuje problém. Při hospitacích jsme zaznamenali řadu aktivizujících metod. Jsou to již zmíněné projekty, hry, diskuse, hra na učitele, kdy žák musí vysvětlit podstatu nového učiva ostatním, simulační a situační metody reagující na reálné příklady ze života, dramatizace a inscenace, skupinové a problémové vyučování, soutěže a pod. Práce s internetem či výukovými programy v počítačové učebně a práce s interaktivní tabulí jsou každým rokem častěji zařazovány do každodenní výuky. Výukové metody jsou přílohou č. 3 této zprávy. Na hospitace používáme jednotné záznamové archy, k hodnocení hodin se vyjadřují i sami učitelé. Každým rokem přibývá i vzájemných hospitací mezi učiteli. Tuto aktivitu vítáme, protože doplňuje práci metodických sdružení a předmětových komisí, učitelé se vzájemně poznají přímo při práci a mohou konzultovat různé metody. Třídní učitelé také vidí své žáky v jiných předmětech než v jejich vlastních (týká se 2. stupně). Kladně hodnotím řadu diskusí mezi učiteli (často i velmi dramatických), při kterých je patrný zájem o vyřešení problému, zaujatost pro věc i odhodlání prosadit určitý názor. Často je však potřeba výsledek usměrnit především z organizačních důvodů. S učitelským sborem jsem velmi spokojena. Je stabilní, akceschopný, samostatný a tvůrčí. Pedagogové dostávají dostatek prostoru pro kreativní práci i vlastní iniciativu. Učivo doplňovaly nejrůznější akce exkurze, kulturní pořady, divadlo, výstavy, výlety, sportovní akce, soutěže, olympiády. Jejich výčet je přílohou č. 1 zprávy. V květnu proběhlo celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd. Díky dobré organizaci a příprav ze strany zástupce ředitele a dalších vyučujících proběhlo toto testování bez problémů, ani rodiče se nad testováním nijak nepozastavovali a neshledali jsme žádné stížnosti. Žáci k testování přistupovali až na pár výjimek zodpovědně. Ve většině případů výsledky odpovídaly realitě. V každém roce vyučující matematiky na 2. stupni pořádají anketu s hodnocením výuky matematiky. Otevřeně se vyjadřují k úrovni výuky, práci a metodám učitelek a vyjadřují svůj vztah k předmětu. 6

7 Jazykové vzdělávání a jeho podpora žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní Výuka AJ probíhá od 1. ročníku, kdy mají žáci 1 hodinu týdně. Výuku podporuje a financuje MČ Praha 10 a je vedena jako nepovinný předmět, kterého se však zúčastňují všichni žáci. Ve 2. ročníku mají žáci 2 hodiny týdně, od 3. do 9. ročníku 4 hodiny Aj týdně. Výuka angličtiny v prvním ročníku je specifická, probíhá hlavně na základě sluchového vnímání. Cvičení děláme tak, aby se do práce mohla zapojit celá třída najednou. Malé děti potřebují určitou jistotu plynoucí z větší skupiny, je to pro ně často obtížné používat jazyk jen ve dvojicích nebo menších skupinách. Vedle sluchu je potřeba zapojit i zrak, popř. hmat slyšet, vidět, uchopit, pojmenovat, mluvit. Činnosti musí být rozmanité příběhy, říkanky, písničky, hádanky, pohybové hry, výtvarná výchova probíraná v dané lekci další dobrý způsob, jak si toho z hodin angličtiny co nejvíc zapamatovat. Osvědčené jsou pracovní listy ještě nepíšící žáci je vybarvují, doplňují a upravují. V počáteční výuce nám moc pomáhají názorné karty s obrázky. Od 2.třídy se žáci seznámili i s psanou podobou slov. Jsou pyšní, že sami dokáží zapsat první anglická slova a také si přečíst první anglické věty a jednoduché obrázkové příběhy. Stále využíváme jako v 1.třídě pracovní listy a karty s obrázky dají se využít i pro další činnosti paměťové hry, Snip-snap, Bingo a dále se dají spojovat se slovními kartami při procvičování psané podoby slov. Žáci se na přípravě obrázků sami aktivně podílejí a využívají je při prvních jednoduchých nenáročných komunikacích. 7

8 Od 3.třídy byly děti schopné vytvářet i elementární samostatné projekty. Např.v souvislosti s projektem Domácí mazlíčci popsat své zvíře. Ve 4. třídě začíná těžší učivo, již se hodně píše, nároky a požadavky na přípravu se stupňují, nestačí jen poslouchat a dávat ve škole pozor. Někteří by si chtěli stále jen hrát. Je obtížné v této přechodové fázi (ve 3.třídě jsou děti malé a leccos se odpustí, v 5. třídě se předpokládá, že se již dokáží vyjadřovat bez problémů nejen ústně, ale i písemně) děti zaujmout a dokázat je motivovat, je třeba vymýšlet zábavy soutěže, kvizy, hádanky. Úspěšně se daly využít reálie anglicky mluvících zemí, o ty se děti zajímají, stejně tak se až hádají, kdo najde neznámé slovíčko ve slovníku. Ve 4. a 5. třídě jsou žáci schopni pracovat i týmově např. překládali ve skupinkách se slovníkem neznámý jednoduchý text. Ve všech věkových skupinách měly úspěch příběhy na pokračování s patřičnou zvukovou kulisou. Děti je rády čtou a následně dramatizují. Od 6. do 9. ročníku přibylo gramatiky, slovní zásoby a učení bylo již dost pamětní. Velmi dobře se dala využít interaktivní tabule či programy v počítačové učebně. Hry, četba zjednodušených knížek, vlastní písemné i ústní projekty, komunikace a konverzace již byla na vyšší úrovni. V 9. třídách byli již někteří žáci schopni plynule reagovat na pokyny vyučujícího. Mezi některými žáky sice převládal názor, že nejlépe se jazyk naučí při pobytu v anglicky hovořících zemích (což je pravda) a výuku ignorovali, ale většina dětí odcházela ze základní školy s dobrými znalostmi, které jistě uplatní a budou dále rozvíjet v dalším studiu. Snažili jsme se rovněž o vedení hodin v angličtině. Projekty a metody používané při výuce v Aj Dlouhodobá soutěž pro všechny žáky od 2. do 9. ročníků Postcards for our class. Třídní kolektivy kontaktovaly školy v zahraničí a snažily se získat od nich pohlednici. Pohlednice, jichž jsme nashromáždili téměř 300, byly vystaveny na konzultačních hodinách dne Soutěž pomohla k rozvoji komunikativních kompetencí v cizím jazyce. Brainstorming nejlépe jako úvod do problematiky nového učiva 8

9 Dril cílem drillových cvičení je pomoci žákům s nácvikem výslovnosti a osvojení struktur nového učiva. Řetězové drily -- jeden žák se zeptá dalšího, další odpoví a zeptá se třetího...atd. Back-changing stavění vět odzadu, pro nacvičení delších vět. Práce ve dvojicích Otázky a odpovědi vedou přirozeně k práci ve dvojicích. Rozhovory a hraní rolí Songs and rhymes Třídní nebo týmové hry, hry ve dvojicích nebo pro jednotlivce Procvičování slovní zásoby nebo gramatických jevů na PC nebo interaktivní tabuli Tvorba obrázkového slovníčku Čtení s poslechem Internet v hodinách slouží převážně k dohledávání informací i jako slovník. Dále pak při práci na cvičeních, které poskytují stránky apod. Nedílnou součástí je odesílání zadaných domácích úkolů za použití u. V počítačové pracovně žáci pravidelně využívají angličtiny z programového balíku Terasoft, který se (zejména pro rozšíření žákovy slovní zásoby) velice osvědčil. Interaktivní tabule zábavnou formou žáků prověřuje a rozvíjí slovní zásobu, znalosti gramatických jevů, porozumění mluvenému slovu. Tabule lze využít k nepřebernému množství různých aktivit. Další pozitivem je, že práce s interaktivní tabulí po žácích vyžaduje i aktivitu pohybovou. Na prvním stupni hojně využíváme programy Angličtina s Bolkem a Lolkem, Moje první anglická slovíčka, AJ hrou, Dobrodružná Angličtina. Žáci mohou využívat dvě interaktivní tabule, jedna je určena pro starší žáky, druhá dotyková a níže zavěšená pro žáky z prvního stupně. Materiály: učebnice a pracovní sešity New Chatter Box a Project I-IV Časopis R+R, anglický tisk internet, internetové testy, výukové programy firmy Terasoft, programy na interaktivní tabuli 9

10 Obrazový anglicko český slovník + nakopírované materiály Slovníky, Pohádky a bajky PC testy a procvičování Audio nahrávky DVD dokumenty a filmy v orig. znění Pracovní listy Učitelé jsou kvalifikovaní, účastní se mnoha jazykových projektů a dále si prohlubují kvalifikaci. Ve školním roce 2011/2012 podporovala a financovala MČ Praha 10 vzdělávání 2 vyučujících v celoročním kurzu v IH AKCENT, Praha 4, Bítovská 4, Zástupce ředitele absolvoval 2leté rozšiřující studium Aj na Ped FUK. Výuka NJ 1 učitelka s odbornou kvalifikací Výuka FJ 1 učitel bez odborné kvalifikace Rodilého mluvčího nemáme na žádný z jazyků. Jazykové vyučování je na velmi dobré úrovni. Učitelé mají zkušenost s jazykem buď dlouholetou praxí nebo přímým pobytem v anglicky hovořících zemích, např. 3 roky v Irsku. 10

11 Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů ) počet fyz. osoby) ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace Věková struktura pedagogických pracovníků věk počet (fyz.osoby) k a méně a více Další vzdělávání pedagogických pracovníků zástupce ředitele: rozšiřující studium Aj na Ped FUK poslední rok 160 hodin uč. 1. stupně: ukončení UJAK magisterské studium speciální pedagogiky; poslední rok vedoucí ŠD: ukončení bakalářského programu na UJAK obor vychovatelství; poslední rok Akcent IH Prague Course for Primary Teachers, 45 hodin ( ); 2 učitelé učitelka 1. stupně: Dvouleté studium na FFUK Výchovné poradenství 2 učitelé: Inspirace Dějepis, celoroční kurz, 40 hodin První pomoc u dětí a kojenců všichni pedagogové, 4 hodiny x 2 skupiny 8 pedagogů: kurz Aj; září 2011 leden 2012 Zvládání problémových žáků (Descartes); Využití her pro rozvoj početních dovedností na I. stupni ZŠ (Descartes) Asertivita s vlídnou tváří (Descartes) Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků ZŠ Relaxační techniky: Mgr. Žáčková v OPPP Poruchy chování v dětském věku na Magistrátu hl. m. Prahy Právní povědomí v práci školy; přednáška v OPPP Příležitostné komentované kulturně-historické prohlídky s PIS Projekty ve školních družinách 11

12 Výstava v památníku v Lidicích Seminář: Inkluzivní vzdělávání UJAK (od do ) Seminář pro vychovatelky ve školní družině: Žáci s SPU Seminář: Půvabně utajeno Tvořivá škola činnostní učení v matematice v 7. ročníku (2 semináře) Ekoatelier p.horové Velikonoce Učitelství jako pomáhající profese, syndrom vyhoření, jeho prevence, hranice autonomie (Descartes) Čtyři koledníci hudebně pedagogický kurz Pavla Jurkoviče PORTÁL Krajská soutěžní přehlídka školních dětských pěveckých sborů Praha, Ministerstvo kultury a NIPOS ARTAMA: XXII. Ročník celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, Uničov Seminář sportovní úrazy na soutěžích (SZČR) Seminář první pomoci při luxacích kloubů (SZČR) První pomoc ve sportu (SZČR) Sportovní medicína v 21.století (SZČR) Čeština s humorem 1. a 2. část Čeština nás baví Přednáška o ADHD PhDr. Žáčková Přednáška o poruchách chování PhDr. Altman; všichni ped. pracovníci školy Učím se rád motivující metody pro 1. a 2. třídu Komentovaná prohlídka pro pedagogy v NG Byli čtyři koledníci pro učitele MŠ a ZŠ Pravidelná pracovní setkání ŠMP v PPP Praha 10 Workshop pro školní metodiky prevence ze ZŠ Prahy 10: Prevence výskytu nežádoucích jevů u dětí a mládeže Dnešní finanční svět VŠCHT: celoživotní vzdělávání FŽP; 1. pololetí šk. roku Školení MŽPČR: Zhodnocení ŽP ČR 2011, Výročí Černobylu, Metodika spolupráce Infocentra MŽPČR se ZŠ, SŠ Školení Fraus k učebnici Chemie (Pavučina) Seminář SÚJRO pro pedagogy: Nebojte se jádra Seminář Infocentrum PRE o Recyklaci a nových možnostech OŽP v Energetice Rozvíjejme kompetence v českém jazyce pomocí projektů Praktický seminář k výuce COMENIA SCRIPT Návštěva ZŠ Karla Čapka k praktické ukázce písma Comenia script Průměr na 1 učitele za rok: 38 hodin 12

13 Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/13 a odkladů školní docházky (z výkazů pro daný školní rok) zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet Hodnocení činnosti školních družin a klubů Úhrada za provoz ŠD byla 250,- Kč měsíčně, platí se předem, v případě nemoci není částka vrácena. Jeden žák byl od poplatků osvobozen na základě žádosti rodičů a dodaných dokladů. Na fond ŠD vybíráme 100,- Kč za rok (sirup pitný režim, výtvarné potřeby, odměny pro děti a další). Výchovně vzdělávací činnost probíhala v 5 odděleních školní družiny. Vychovatelky pracovaly podle školního vzdělávacího programu ŠD. Celkem navštěvovalo školní družinu 150 dětí. Při dlouhodobé nemoci jedné z vychovatelek byla přijata vychovatelka na zástup. Při všech složkách výchovně-vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem dětí a k principu dobrovolnosti. Žáci, navštěvující školní družinu, byli z prvního až pátého ročníku. Provoz družiny byl od 6,30 do 7,40 (při půleném vyučování tříd byl ranní provoz do 8,45) a od 11,40 do 18,00 hodin. Školní družina otevřela tyto zájmové kroužky: Šikulové M. Novotná (vychovatelka ŠD) Sportovní hry M. Žáčková (vychovatelka ŠD) Cvičení s hudbou P. Strejčková (vychovatelka ŠD) Keramika K. Drápalová (externí lektorka) 13

14 Akce školní družiny Toulcův dvůr, Vánoční jarmark (příprava, výrobky, organizace), Vánoční besídka, beseda s příslušníky Městské policie, Myslivci, Lesníci, Ekologové, Hasiči návštěva stanice, Malování na hrnečky a ozdobná placka, zápis příprava dárků, Černá hora ŠvP, Den dětí organizace akce Školní družina využívala školní hřiště, školní terasu, tělocvičnu, jídelnu, keramickou dílnu a školní knihovnu. Paní vychovatelky vyjely s dětmi na ŠvP: Černá hora Janské Lázně, Jizerské hory Lučany, Lipno, Železná Ruda Vychovatelkám se podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí v kmenových třídách, vzájemně dobré vztahy mezi dětmi, stmelení kolektivů a začlenění nově příchozích dětí. Další informace o ŠD: - pitný režim je pravidelně dodržován - denně čteme - praktikujeme odpočinkovou činnost pomocí relaxace na koberci - učíme děti bezpečnosti silničního provozu, organizujeme besedy s policií - výsledky výtvarné práce dětí tvoří pravidelnou výzdobu chodeb v přízemí - děti mají prostor pro vlastní hru a zájmy - účastníme se soutěží Vánoční hvězda, Velikonoční vajíčko, Vánoční čas (výstava prací v 5. patře MŠ Praha 10) aj. - sportujeme v tělocvičně a na hřišti - vyrábíme dárky pro budoucí prvňáky - vychovatelky doprovázejí děti na školu v přírodě - děti mají možnost psát DÚ, příprava na vyučování probíhá zábavnou formou didaktických her Novinkou, která se nám velmi osvědčila, bylo zavedení dopoledních služeb vychovatelek v rámci jejich pracovní náplně. Jejich úkolem bylo doprovázet třídy při mimoškolních akcích, ale zejména pracovaly jako asistentky dětí s SPU, které jsou 14

15 zařazeny v běžných třídách. Zejména asistenční služby v 1. třídách byly velmi účinné, v této praxi proto budeme určitě pokračovat. Protože se vychovatelky a učitelky dobře znají, bylo možno se vzájemně na typu spolupráce dohodnout. Asistenční služby byly přínosné a vychovatelky rovněž poznaly problémy dětí, které se ve školní družině projevují rozdílně. Poradenské služby škol a spolupráce s dalšími subjekty Výchovné poradenství 2011/12 Volba povolání: V říjnu zajištěny pro žáky 9.tříd sady brožur s přehledem SŠ, SOU, SOU, gymnázií z Pražské pedagogické poradny Ohradní, Praha4 Projekt Řemeslo žije: V 1. pololetí Magistrát hl. m. Prahy zaslal na školu příručky oborů vzdělávání s výučním listem Řemeslo žije, které byly žákům rozdány, aby byli aktuálně informováni při volbě dalšího studia. V listopadu dostali žáci 9.tříd informace od výchovného poradce ze SŠ hotelové a SOU z P4, Vrbova. Mailem docházely další nabídky ze středních škol a učilišť. Rozmisťovací řízení: Podrobné předání informací o způsobu podávání přihlášek na SŠ a OU zástupcem ředitelky školy na společné schůzce rodičů v lednu. V l. kole přijímacího řízení se dostali do zvolených oborů všichni žáci 9. tříd. Na víceletá gymnázia byli přijati z 5. třídy 2 žáci, 1 žák odchází na ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Profitesty: V červnu realizovala OPP profitesty pro žáky 8. tříd, zúčastnilo se 15 žáků, vyhodnocení a výsledky byly projednány individuálně s rodiči. Spolupráce s OPP Evidence žáků se SPU, zajišťování tolerance a spolupráce s jejich učiteli, konzultování jejich problémů s Mgr. Bédovou a její pravidelné návštěvy 1krát měsíčně na škole. Kromě toho Mgr. Bédová s Mgr. Zindrovou provedla ve 2. třídách depistáž, v l. třídách sledovaly zralost a úroveň žáků. 15

16 Spolupráce s rodiči Pedagogičtí pracovníci si vedou písemné záznamy o jednání s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. Škola intenzivně spolupracuje s rodiči problémových žáků, několikrát do roka se konala výchovné komise, která řešila kázeňské problémy, nedostatečnou přípravu na vyučování apod. Nejvíce žáků s výchovnými i výukovými problémy bylo v VI. A celkem 4 a v IX. B. Třídní učitelé s rodiči těchto žáků často jednali, aktuálně se snažili řešit problémy osobně nebo telefonicky. Spolupráce se speciálním pedagogem Dvakrát týdně, ve středu a v pátek, docházela do školy Mgr. Martina Radonská v rámci dvouletého projektu PPP v Praze 10. Speciální pedagožka měla v péči dvacet žáků z II. až IX. tříd, u kterých byly diagnostikovány SPU. Spolupráce s Mgr. Radonskou byla velmi dobrá a účinná. Součástí projektu byla především individuální práce s vybranými dětmi, schůzky s rodiči a dvě přednášky pro učitele. Protože práce speciálního pedagoga byla opravdu velmi dobrá, rodiče si Mgr. Radonskou oblíbili a řešili s ní i problémy nad rámec projektu. S prací speciálního pedagoga počítáme i v následujících letech, přestože projekt PPP Praha 10 již skončil. Spolupráce s jinými výchovnými zařízeními V uplynulém školním roce jsme spolupracovali se dvěma zařízeními. Žák V. třídy byl rozhodnutím soudu umístěn v Klokánku na Praze 8, do školy dojížděl, příští šk. rok už bude chodit do ZŠ v Praze 8. Další žák školy, tentokrát z třídy IX.B, byl též rozhodnutím soudu umístěn v Dětském domově v Klánovicích. Spolupráce s oběma zařízeními byla dobrá. Individuální plán učiva Na základě doporučení PPP byla diagnostikována dyskalkulie u dvou dívek z V. a IX. třídy. Oběma byl vytvořen individuální plán. Žákyně IX. třídy se díky individuálnímu 16

17 plánu a vytrvalé práci vyučující matematiky velmi zlepšila a byla schopna v rámci možností zvládnout základní učivo v 9. ročníku. Spolupráce s policií Každé ráno je díky strážníkům Městské policie zabezpečen přechod pro chodce na křižovatce ulic Topolová, Macešková a Karafiátová. Rodiče hodnotí přístup policistů velmi kladně a vyjadřují se pozitivně na adresu všech pracovníků Městské policie. Městská policie rovněž připravila přednášku o bezpečnosti silničního provozu pro cyklisty, která se uskutečnila ve školní družině. Bezpečnosti silničního provozu se věnovala i soutěž pro žáky 1. stupně, která se zaměřila jak na dopravní předpisy pro cyklisty, tak na jízdu zručnosti na kole. Příslušníci Městské policie v Praze 10 rovněž obcházejí budovu a prostory areálu školy alespoň jedenkrát denně. Často nám také pomáhají řešit nejrůznější problémy (bezdomovci v okolí školy, podivné existence v areálu a podobně). Často jsme také spolupracovali se sociálním odborem a to nejen v MČ Praha 10. Řešili jsme problém dvou sester, kde nebylo dodrženo soudní rozhodnutí o svěření dívek do péče. Rovněž jsme spolupracovali s Klokánkem na Praze 8 a Dětským domovem v Klánovicích. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Ve škole pracuje Sdružení rodičů jakožto občanské sdružení. Rodičovské schůzky proběhly třikrát, před každou se schází třídní důvěrníci s vedením školy a projednávají program tř. schůzek, organizaci školy a aktuální problémy. Ve škole pracovala Školská rada, v 1. polovině roku ale nebyli určeni zástupci zřizovatele, proto se scházeli pouze zástupci pedagogů a žáků/rodičů. Nová Školská rada byla ustanovena na podzim, voleb se zúčastnilo 65 % rodičů a 100% pedagogických pracovníků. S mírným zpožděním, v květnu 2012, dodal své zástupce i Úřad MČ Prahy 10. Uskutečnily se celkem 3 setkání, na všech byla přítomna i ředitelka školy. Školská rada se mimo jiné vyjadřovala k případnému konkurzu na 17

18 nového ředitele školy, který zamítla a podpořila současnou ředitelku. Po dosazení zástupců zřizovatele se Školská rada sešla ke schválení hospodaření školy za kalendářní rok 2011 a byla seznámena se změnami ve školním řádu. Pan zástupce ředitele aktivoval facebookovou stránku školy Rodiče ZŠ Švehlova, kde operativně informujeme rodiče o školních a mimoškolních akcích a aktivitách školy, uveřejňujeme fotografie a moderujeme diskuse s/mezi rodiči. Protože tato diskuse je hodně neformální, dozvídáme se nové podněty a nápady, které jinak rodiče nezveřejňují. Škola obdržela certifikát Aktivní škola a zapojila se tak do projektu Rodiče vítáni, organizovaném společností EDUin. Celkově byla spolupráce s rodiči velmi intenzivní, vedení školy se setkává s rodiči před každými třídními schůzkami, probíráme náměty a nápady naše i rodičů. Rovněž třídní schůzky dostávají méně formální podobu. V některých třídách děti připravují pro rodiče malé občerstvení, třídní učitelé zvou rodiče na třídní besídky či workshopy na nejrůznější témata, 3x se také uskutečnilo opékání buřtů s dětmi i rodiči v bezpečných prostorách školního hřiště. Díky neformálnosti akcí je pak spolupráce tř. učitelů a rodičů velmi dobrá. O neformálnost a snahu najít vždy to nejlepší řešení usilovalo i vedení školy. Komunikačními kanály mezi rodiči a učiteli jsou telefon, , www stránky, Facebook a samozřejmě osobní setkání, 3x ročně třídní schůzky, 3x ročně konzultační hodiny. Rodičům vycházíme vstříc pozdějšími hodinami začátků schůzek. Na konzultační hodiny se rodiče mohou zapsat ve vrátnici školy do předtištěných archů na konkrétní čas. Během roku je kdykoli možné se domluvit na osobní schůzce s učiteli, s výchovným poradcem či s vedením školy. Mimoškolní aktivity: Školy v přírodě během celého školního roku, lyžařský výcvik, sportovně poznávací výjezdy do zahraničí, plavání pro žáky 1. stupně, vícedenní tématické výlety, spolupráce s NTM Enter praktika pro žáky, Klub mladého diváka, Knižní klub Albatros a Fragment, veřejná vystoupení a koncerty hudebních tříd, spolupráce s Domem seniorů Zvonková v Praze 10, 18

19 Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Ve školním roce 2011/12 jsme se nezapojili do žádného mezinárodního programu. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Nadané děti se v posledních třech letech projevují hlavně v hudebních třídách. Vytipovaným dětem z okolních mateřských škol jsou nabídnuty hudební třídy ještě před zápisem do 1. tříd v lednu. Tyto hudební třídy mají upravený učební plán, žáci se učí hudební výchovu tři hodiny týdně. Děti se učí sborovému i sólovému zpěvu, hře na flétnu, hře na dětské bicí nástroje a pronikají do hudební nauky. Během školního roku udělají obrovský pokrok v intonaci, rytmickém cítění a sólovém zpěvu. Jejich hudební povědomí je ještě posíleno cykly pořadů např. Hurá do opery nebo Hudba jako řeč srdce v Rudolfinu. Sólisté vystupují na koncertech a to značně posiluje jejich sebevědomí. V některých případech je tento úspěch kompenzací neúspěchu v jiných předmětech. Vyučující v hudebních třídách mají mimořádný cit pro nadané žáky a dokáží je patřičně prezentovat. Hudební zaměření školy podporujeme i kurzy předškolní hudební výchovy pro skupiny dětí od 3 do 6 let. Ve škole je řada žáků, kteří mají zájem o výuku a znalosti a dovednosti nad rámec školní výuky. Někteří navštěvují již od I. třídy další kurzy - Aj, sporty, počítače, fotografování aj. Tradičně posíláme nadané žáky do soutěží. Účast zajišťujeme v soutěžích pěveckých, výtvarných, sportovních, jazykových, vědomostních (olympiády) výsledky jsou standardní. Škola se každým rokem více profiluje ve sportovních soutěžích kopaná, florbal, basketbal, miniházená, vybíjená, softbal. Nadaní žáci pomáhají slabším žákům, vysvětlují látku pomalejším dětem, jsou dále zaměstnáváni prací navíc apod. Většina nadaných dětí odchází na víceletá gymnázia či výběrové školy. 19

20 Polytechnická výchova Polytechnická výchova je uskutečňována především v předmětu Člověk a svět práce. Byla zde patrná snaha o celkové zlepšení manuální činnosti dětí dle školních možností a to na obou stupních. Tradičně děti zvládají výrobu drobných předmětů. Prakticky se někdy i účastní z výchovných důvodů drobných úprav v budově školy či na školním hřišti. Drobné opravy, které pod dohledem učitele provádějí, je motivují k lepšímu vztahu k majetku školy. Došlo například k údržbě květin na chodbách školy, malování květináčů pro pestřejší vzhled chodeb, děti se učily různé techniky práce s nářadím, zahradničení, úpravu keřů a podobně. Jejich výchova po této stránce však nespočívá v náhradě práce za školníka či jiné zaměstnance. Je to spíše praktická ukázka zručnosti v reálném prostředí a cílem je naučit děti poradit si s drobnými opravami. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy jako takové ve škole nemáme, přesto jsme ale v uplynulém roce zavedli tzv. Přípravná odpoledne pro žáky budoucích I. tříd. Děti mohly od března do června celkem 5x přijít do školy odpoledne na cca 90 minut. Poznaly třídní učitelky, prostředí školy a zkusily si školu nanečisto. V mnoha případech byli přítomni i rodiče. I když všichni tuto možnost nevyužili, přesto měla přípravná odpoledne pozitivní dopad na děti i učitelky. Bohužel se nám ale nepodařilo získat rodiče pro nové písmo Comenia script, přestože paní učitelky byly v této oblasti informovány a měly chuť zahájit výuku tohoto nového trendu. Protože nové písmo nebylo rodiči jednomyslně schváleno, museli jsme od něho ustoupit a v příštím roce budeme psaní vyučovat tradiční metodou. Žákům s nálezem z PPP (ADHD, SPU, ADD) je věnováno více pozornosti, jsou posazeni na místa blíže k učiteli, dle diagnózy je jim dáváno více času na práci dle vlastního tempa, učitelé se přesvědčují, zda pochopili zadání, případně zadání znovu vysvětlí. Součástí je i komunikace s rodiči o probírané (nepochopené) látce. 20

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO:

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: 63831252 Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 00063517 Vedení školy: Do 16.5.2016 pověřena vedením : Hana Hlaváčková Od 16.5.2016

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více