Slovo šéfredaktora na úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo šéfredaktora na úvod"

Transkript

1 Veletržní noviny kvìten 2014 RICOH THETA Nová dimenze v komunikaci obrazem! Ricoh uvedl na trh novinku pro sférické snímání pod oznaèením RICOH THE- TA a tato novinka je v akci k vidìní na stánku spoleènosti IMPROMAT. Unikátní zaøízení umožòuje plnì sférické, tedy kruhové snímání scény na jedno jediné kliknutí. Jeho nasazení zcela jistì pøekraèuje souèasné možnosti, které nás mohou napadat. Jednoduchá obsluha a snadné ovládání Kompletní okolí mùžete zachytit stisk- Slovo šéfredaktora na úvod Na veletrhu to žije! Vèera jsme oslavovali narozeniny a výroèí spolupráce Spandexu a Mimaki. Zahrálo nám houslové duo Famme 2 Fatale, které ostatnì vystupuje každý den v 11:30 a 15:30 na stánku Ricoh. Absolvovali jsme tøi tiskové konference, jedno vyhlášení výsledkù a jednu párty. Život je zkrátka tìžký. No a pak jsme pro vás chystali noviny... František Kavecký nutím spouštì ještì snadnìji, než je tomu pøi fotografování. RICOH THE- TA pracuje s novou technologií optického systému založeného na velmi malých dvojitých objektivech otoèených proti sobì. Plnì automaticky upraví orientaci obrazu i ostatní parametry. Díky tomu, že je celé zaøízení velmi malé a jeho hmotnost pouhých 95 gramù, vždy si najde své místo kdekoli. Zaøízení je synchronizováno s chytrými telefony, které pøenesou obraz okamžitì pomocí Wi-Fi, a prohlížet ho mùžete následnì pomocí zdarma dostupné aplikace. Aplikace vám také umožòuje úpravu snímkù, jako jejich oøez, otáèení, zmìnu Pokračování na straně 3 Událost dne Dnes zazáøí Duhový paprsek Nezapomeòte, že dnes v 17:00 h. se v konfernèním sále 1 ve vstupní hale I budou vyhlašovat výsledky soutìže Duhový paprsek a svá ocenìní dostanou nejlepší reklamní realizace roku Buïte u toho, bude se na co dívat. Letošní roèník dal porotì poøádnì zabrat. Jednak byl v nìkterých kategoriích velmi tìžký výbìr a jednak u mnoha realizací bylo témou velmi živé diskuze, zda je práce správnì zaøazena do kategorie nebo zda má dostat pøednost perfektnì odvedená práce typické zakázky pøed svìžím nápadem. Diskuse nebyly dlouhé, protože všichni èlenové komise dokázali pochopit, co nìkterým z nich na dané práci nesedí nebo proè se oduševòují, ale bylo vidìt, že Duhový paprsek urèitì potøebuje novou kategorii pro signmaking užitý v architektuøe. Myslíte si to i vy? 3D Moiré Efekt Fascinující optická iluze Spandex SyndiCUT, s.r.o.

2 HSW Signall, VGP Park, hala D1, F. V. Veselého 2635/15, Praha 9, tel.: ,

3 3 Pokračování ze strany 1 RICOH THETA velikosti, doostøení nebo zmìnu kompozice. Nahráním fotografie na theta360. com dosáhnete rychlého a snadného sdílení zábìrù na sociálních sítích jako Facebook, Twitter a Tumblr a podporu Microsoft Corporation sphotosynth. Soubory také mùžete sdílet ve svém firemním prostøedí. Nadèasová fotografie, obrovský pøínos pro business Pøedstavte si nyní napøíklad vašeho obchodního zástupce v oblasti realit. Klik, klik a klik a celý byt nebo dùm je na pár klikù ihned na vaší firemní prezentaci èi zaveden v databázi a následnì si ho mùže zájemce v klidu panoramaticky procházet, rozhlížet se na všechny strany, jakoby stál pøímo na místì. Klasickým fotografováním toto nikdy nenahradí ani velký poèet zábìrù v rùzných smìrech. Jiným pøíkladem mùže být architekt a jeho projekt nebo pracovník pojišśovací èi reklamní spoleènosti. RICOH THETA pøináší vašemu obchodu zcela nové dimenze vnímání, a to bez složitých a nákladných procesù èi pøístrojù. Pochopitelnì umožòuje ukládat a sdílet také informace o poloze. Cestovní kanceláø tak mùže poslat svého klienta, aby se rozhlédl pøímo v cílové destinaci, než si zakoupí zájezd. Pøesah a využití je skuteènì nepøeberné množství. Nová dimenze redakèní práce, reportážní rodinná fotografie. týmy nebo jen jinak pojatá Axom Kladno s.r.o., hala 4, stánek è ) Co zajímavého najde návštìvník na vašem stánku? Firma Axom Kladno s.r.o. dodává kompletní sortiment plastových desek pro signmaking. Naší hlavní komoditou jsou akrylátové desky Perspex, na které je zamìøena i naše expozice. Na stánku budeme prezentovat také poslední novinky pøedstavené výrobcem na letošním Euroshopu. 2) Jaké jsou trendy na trhu pro aktuální sezónu? Desky pro signmaking jsou relativnì konzervativní oblastí a trendy jsou urèovány pøedevším jejich dalším zpracováním a moderními technologiemi. Napøíklad pro LED technologie se dnes už bìžnì používají speciálnì vyvinuté desky øady Perspex Spectrum LED. Po letech ovlivnìných dlouhodobou recesí, kdy se pøedevším používaly co nejlevnìjší a bohužel ne pøíliš kvalitní materiály, registrujeme v poslední dobì rùst poptávky po luxusnìjších materiálech. Doufáme, že tento trend bude pokraèovat i v budoucnu a vrátíme se opìt do doby, kdy nerozhodovala pouze cena, ale zejména nápaditost a atraktivita originálního øešení.

4 4 nabídku velkoplošných technologií Malý stánek silného partnera Fujifilm svou v plné síle. Spoleènost Fujifilm se úspìšnì zhostila svého zámìru stát se významným hráèem i v oblasti velkoplošného digitálního tisku. Její stánek patøí k tìm menším, ale firma hodlá pozvat své zákazníky na veletrh FESPA Digital 2014 do Mnichova, kde jim pøedvede Tøi nové tiskárny Mutoh Na veletrhu FESPA Digital spoleènost Mutoh pøedstaví tøi nové tiskárny. Jedná se o kompaktní 24 roll- to-roll tiskárnu a dvì tiskárny LED UV, které smìøují na speciální a prùmyslové tiskové aplikace. Na stánku 550 v hale B1 Mnichovského výstavište nebudou chybìt ani nedávno uvedené stroje øady Mutoh ValueJet 1638 X Jsme velmi rádi, že na veletrhu FESPA Digital pøedstavíme naše rozšíøené portfólio produktù. Nové modely tiskáren ValueJet umožní svým uživatelùm vstoupit do svìta velkoplošného tisku nebo prozkoumat schopnosti digitální technologie tisknout nové produkty s vysokou pøidanou hodnotou a vytváøet tak nové zdroje pøíjmù, øekl ve svém projevu Arthur Vanhoutte, generální øeditel spo- leènosti Mutoh Belgium. Mutoh ValueJet 628 Nejmenší, jen 24 (610 mm) široká roll-to-roll tiskárna z rodiny Mutoh, je urèená pro ekonomicky nenároèný vstup do svìta velkoplošného tisku. Stroj je vybaven nejnovìjší generací micro piezo tiskové hlavy s osmi kanály pro barvy CMYK a je vhodný pro interiérovou i exteriérovou grafiku. Výstupy lze uplatnit jako komerèní grafiku, znaèení a výrobu samolepek. Mutoh ValueJet 426UF Tento model otevírá pro znaèku Mutoh nové horizonty. Je to totiž stolní LED UV tiskárna o rozmìru A3+, umožòující potisknout širokou škálu pevných materiálù s tloušśkou do 7 cm. Pro tech- Pražskému publiku pøedvede tedy zejména nabídku spotøebních materiálù, barev pro sítotisk a flexotisk a hybridní tiskárnu Fujifilm Acuity LED 1600 vybavenou už v základní verzi bílým inkoustem a bezbarvým lakem. Co hraje ve prospìch znaèky Fujifilm jako dodavatele pro velkoplošný tisk? Kromì širokého portfólia tiskových technologií, které uspokojí firmy všech velikostí, je to nedávná akvizice spoleènosti Sericol, která byla integrována do struktur Fujifilmu. Díky tomu se znaèka dostala k množství zákazníkù, které by musela pracnì získávat. nologii LED UV vytvrzování byly vyvinuty nové inkousty s oznaèení Mutoh LED UV VOC-free. Maximální plocha vloženého média je 483x329x70 mm. Tiskárna je urèena pro potisk customizovaných dárkových pøedmìtù, prototypù obalù, štítky, nálepky, odznaky a speciální prùmyslové výrobky. Mutoh ValueJet 1626UH Hybridní tiskárna s pracovní šíøkou 64 (165 cm) rovnìž využívá technologii LED UV vytvrzování. Pro malé a støední firmy je to velmi pohodlné øešení pro potisk rolových i deskových materiálù. LED UV vytvrzování je vhodné i k potisku materiálù citlivých na teplo jako ABS, polycarbonát, polystyrén, polyethylén, akrylát èi polypropylén. Tiskárna pracuje v systému míchání barev CMYK s možností bílé barvy a laku.

5 5 HP Indigo 7600 poprvé v Èesku Poprvé v Èesku uvidíte HP Indigo Dìjištìm významné èeské premiéry bude stánek spoleènosti DataLine Technology, kde poprvé u nás uvidíte vystavený digitální tiskový stroj HP Indigo Zušlechśovací digitální lakovací stroj Scodix S 75 bude asi nejatraktivnìjší pro diváky a dva hlavní exponáty doplní øezací stùl Kongsberg i-xe 10. Nabídku firmy kromì zmínìných technologií tvoøí i mìøicí pøístroje, kalibraèní sondy a CMS software spoleènosti X-Rite. Vyberete si i ze široké palety vzorníkù Pantone. Všechny pøístroje i software na stánku budou prezentovány na monitorech NEC. HP Indigo 7600 Stroj HP Indigo 7600 bude vystaven v maximální výbavì a bìhem veletrhu se bude možné seznámit s jeho unikátními funkcemi jako je napøíklad tisk bílou barvou na barevné substráty, tisk na speciální fotopapíry a plastové materiály nebo využití rozšíøeného barevného prostoru pro vìrnou simulaci pøímých barev. HP Indigo 7600 je nejvýkonnìjším archovým digitálním tiskovým strojem spoleènosti HP pro formát A3+. Je urèen pro provozy, kde jsou kombinovány požadavky na velmi vysoký produkèní výkon stroje s vysokou kreativitou èásti zakázek. Scodix S75 Digitální lakovací stroj Scodix S75 dokáže dodat tiskùm mimoøádnou pøidanou hodnotu. Dává tisku další rozmìr a umožòuje realizovat výrazné efekty Lze tisknout motivy od vlasových linií až po 3D imitace kapek. Reálnì simuluje povrchy tištìných motivù. Basketbalový míè, kožená kabelka, Spidermanova pavuèina, to vše dostává zcela nový rozmìr. Stroj disponuje i možností digitálního tisku Braillova písma. Zušlechtìní, která technologie Scodix Více informací naleznete zde Spandex SyndiCUT, s.r.o. umožòuje realizovat, mají proti klasickým analogovým technologiím výhodu v tom, že nejsou potøeba žádné tiskové formy. Je tedy možné udìlat vzorky nebo velmi malé i kusové série. V Praze bude k vidìní poprvé. Lahùdka pro grafiky Nejvìtší zájem bude zøejmì z øad grafikù a designerù, kterým umožní tyto systémy zachování správné barevnosti v rámci celého procesu. Xerox IJP2000 Desaťmetrový banner za 1 minútu? Farebný plagát za 5 sekúnd? Výkon 420 m 2 za hodinu?

6 6 Reklama prostøednictvím klíèových slov (PPC) Reklama typu PPC je dnes jednou z velmi využívaných možností propagace v prostøedí internetu. Zkratka PPC (Pay Per Click - platba za proklik) znamená, že inzerent platí za reklamu až tehdy, kdy dojde k prokliknutí a pøechodu návštìvníka na jeho web èi e-shop. PPC systémy mùžete vidìt napøíklad na vyhledávaèích Seznam.cz nebo Google.cz. Pøi tvorbì reklamy typu PPC inzerent zadává množinu slov, kterým se øíká klíèová slova (napø. nábytek, nábytek z masívu, nábytek Praha, levný nábytek). Jakmile uživatel internetu zadá do vyhledavaèe nìkteré z tìchto slov (napø. nábytek), zobrazí se reklamy zadavatelù, kteøí tato slova mají ve svých kampaních nastavená. Výsledky hledání se pak seøadí v závislosti na cenì, kterou inzerent urèil jako hodnotu jednoho prokliku. Bohužel ne všichni se však chovají v souladu s dobrými mravy. Mnohdy pøi volbì klíèových slov používají názvy zavedených produktù konkurence a využívají tak známosti jejich znaèky a jejich dobrého jména na trhu ve svùj prospìch. Dlouhou dobu pøevládal mezi veøejností názor, že takové chování je buï v poøádku, nebo že s ním nelze nic udìlat. To však není pravda. Existuje možnost, jak tomu zabránit. Pokud totiž vlastníte na název firmy, domény nebo produktu ochrannou známku, pak máte v ruce silný nástroj, jak se takovému jednání bránit. Spoleènosti Seznam.cz i Google se k tomuto problému staví serióznì. Aktivita však musí vyjít z vaší strany. Obì spoleènosti mají ve svých smluvních podmínkách uvedeno, že reklamu lze uveøejòovat pouze v souladu s platnými pøedpisy. Spoleènost Google má velmi propracovaná pravidla týkající se užití ochranných známek jako klíèových slov v kampani PPC. Seznam.cz se tak podrobnì nerozepisuje, nicménì to u obou spoleèností funguje pøibližnì stejnì. Pokud jako majitel ochranné známky zjistíte, že váš konkurent používá pøi své kampani PPC jako klíèové slovo vaši ochrannou známku nebo slovo velmi podobné vaší ochranné známce, pak je tøeba podniknout tyto kroky. Podat u pøíslušné spoleènosti stížnost na použití ochranné známky v reklamách. K tomu lze využít i on-line formuláø pøíslušných spoleèností. Zde se vyplní údaje o majiteli ochranné známky, údaje o ochranné známce a také identifikace reklam, které práva k ochranné známce porušují. Je-li to požadováno, pak oprávnìnost stížnosti prokazujete dodáním kopie Osvìdèení o zápisu ochranné známky, ze kterého je zøejmé, jakou ochrannou známku máte zapsánu a pro jaké výrobky nebo služby. Dále lze doplnit, v èem spatøujete porušení, pøípadnì dodat i znalecký posudek, když si to situace vyžádá. Spoleènost Seznam.cz nebo Google vìc prošetøí. Pokud shledá stížnost oprávnìnou, mùže použití ochranné známky v textu reklamy omezit. Reklamy, jejichž text obsahuje omezené ochranné známky, se pak nemohou zobrazovat. Výsledkem je, že reklama konkurenta neoprávnìnì využívajícího znaèky chránìné ochrannou známkou, je zablokována a tento již nemùže nijak tìžit z dobrého jména vaší spoleènosti nebo vašeho produktu. Mgr. Michaela Chytilová Èeský patentový a známkový zástupce Evropský zástupce pro ochranné známky a vzory Soudní znalec pro dotazy použijte Zdroj Brands&Stories

7 11 Argonic GmbH, hala 4, stánek è ) Co zajímavého najde návštìvník na vašem stánku? Pøedstavíme celou øadu LED modulù CHIPLITE, která je navržena tak, aby pokryla co nejširší spektrum požadavkù výrobcù svìtelné reklamy. Použít je lze stejnì tak dobøe k prosvìtlení písma o hloubce 30 mm jako i 300 mm. Pro oboustranné svìtelné boxy je urèen stranový modul se speciální optikou, který se instaluje po obvodu rámu. Poslední novinkou je skuteènì první modul, který je schopen dlouhodobì pracovat pod vodou i v hloubkách vìtších než 1m s krytím IP68. I pøes dokonalou neprodyšnost je zaruèeno bezproblémové chlazení, které umožòuje tištìný spoj ze skelných vláken. LED technologii ARGONIC budou reprezentovat zejména reflektory napøíklad pro vnìjší nasvícení reklam a trubice. Nejnovìjší generace je už vizuálnì nerozeznatelná od bìžných záøivek a pøiblížila se jim nejen hodnotou svìtelného toku, ale i úhlem, pod kterým z nich vystupuje svìtlo. 2) Jaké jsou trendy na trhu pro aktuální sezónu? Naše produkty se vyvíjí smìrem k vyšší životnosti a efektivitì pøemìny energie elektrické na svìtelnou. V modulech pro reklamu se stává bìžným používání pøedøazených èoèek, pomocí kterých dochází ke smìrování svìtla nebo rozšiøování úhlu, pod kterým z modulu vystupuje. To umožòuje svìtlo lépe rozptýlit a zmenšit hloubku a/nebo snížit poèet modulù v reklamách. Zákazníci kladou dùraz na lepší služby jako jsou rychlé dodávky nebo tvorba plánù pro uložení modulù. Požadují vyšší kvalitu a záruky. Zdá se, že doznívá vlna individuálních dovozù a obchodování se dostává do tradièního formátu výrobce distributor zpracovatel. Klienti už mìli možnost získat vlastní zkušenost s tím, že o nìkolik centù nižší nákupní cena pøi pøímém dovozu má daleko ke skuteèné finanèní úspoøe. Odpovídal Jan Oboda Antalis, s.r.o., hala 4, stánek è ) Co zajímavého najde návštìvník na vašem stánku? Na letošním roèníku veletrhu Raklama - Polygraf se zamìøíme na prezentaci materialù vhodných pro design interiérù, jelikož poptávka po jedineèném designu výraznì roste nejen u bytových architektù, ale i v oblasti designù obchodù, hotelù, kanceláøí, restaurací apod. Designeøi hledají nové zpùsoby, jak zohlednit individuální vkus svých zákazníkù z firemní i soukromé sféry. Díky moderním velkoformátovým tiskárnám, kvalitním inkoustùm a materiálùm urèených pro dekoraci interiérù se signmakerùm otvírají nové obchodní pøíležitosti zejména možnost nabídnout nìco jedineèného, uvést v život kreativitu designérù èi koneèných spotøebitelù. Na našem stánku každého zákazníka rádi seznámíme s naší širokou škálou materiálù vhodných pro dekoraci interiérù, aś už se jedná o materiály pro tisk umìleckých reprodukcí, velkoformátových fotografií, materiály pro dekoraci stìn, výrobu designových pøíèek a obložení, výrobu nábytku, osvìtlení èi podlahové dekorace. 2) Jaké jsou trendy na trhu pro aktuální sezónu? Jak jsem už uvedl výše, poptávka po jedineèném designu interiérù výraznì roste. Interiéry jsou pro nás novou pøíležitostí. Odpovídal Libor Rùžièka

8 8 Vyhlášení kalendáøe roku 2014 Soutìž vyhlašují èasopis Typografia a M.I.P. Group, a.s. Cílem soutìže je podpoøit kreativitu, tiskovou a grafickou úroveò kalendáøù a upozornit na novátorské poèiny v této oblasti. Èlenové poroty jsou odborníci z oblasti polygrafie, fotografie, grafického designu, typografie a marketingu, kteøí posuzují kalendáøe velmi peèlivì. Cenu proto mohou získat opravdu jen ti nejlepší, jejichž kalendáøe splní všechna nároèná kritéria. Úroveò kalendáøù pøihlášených do 14. roèníku soutìže byla podle slov porotcù vysoká. Porota posuzovala jednotlivé kalendáøe velmi peèlivì a pøísnì. To je dùvod, proè v nìkterých kategoriích nebyly nìkteré ceny udìleny. Myšlenkové poselství kalendáøe by mìlo být na první pohled patrné. Mìla by jej podtrhovat volba fotografií nebo jiných obrazù v kombinaci s kvalitní grafickou úpravou. Fotografie musí být zajímavé nejen jednotlivì, ale mìly by tvoøit harmonický soubor. Perfektní kvalita tisku a bezchybné knihaøské zpracování je u kalendáøù samozøejmostí. Hojné jsou rùzné druhy zušlechtìní zejména parciální lakování, vyskytlo se také oproti minulým letùm více kalendáøù používajících dva a více druhù papírù. Po technické stránce se nedalo kalendáøùm pøihlášeným do soutìže nic vytknout. Slavnostní vyhlášení výsledkù soutìže Kalendáø roku 2014 probìhlo 13. kvìtna Výsledky soutìže Kalendáø roku 2014 Grand Prix Set kalendáøe a diáøe Krvavý rok, vydavatel H.R.G. spol. s r.o. Design 1. cena Kreativní nástìnný kalendáø, vydavatel Antalis s.r.o. 2. cena The Originals Jan Kaplický, vydavatel Presco Group, a.s. 3. cena Kalendáø Miloš Budík 2014, vydavatel Tiskárna Helbich, a.s. Fotografie 1. cena Koleèko 2014, pøihlašovatel David Židlický 2. cena Zapomenutý svìt 2014, vydavatel Èeský egyptologický ústav FF UK Praha 3. cena Kalendáø Miloš Budík 2014, vydavatel Tiskárna Helbich, a.s. Propagaèní úèin a hlavní idea 1. cena The Originals Jan Kaplický, vydavatel Presco Group, a.s. 2. cena Kreativní nástìnný kalendáø a Kreativní stolní kalendáø do obálky, vydavatel Antalis s.r.o. 2. cena AGFA Calendar 2014, pøihlašovatel AGFA Graphics NV, organizaèní složka 3. cena nebyla udìlena Kvalita tisku a celkového zhotovení 1. cena AGFA Calendar 2014, pøihlašovatel AGFA Graphics NV, organizaèní složka 2. cena The Originals Jan Kaplický, vydavatel Presco Group, a.s. 3. cena Graficarium cirkus barev, vydavatel Tiskárna Grafico s.r.o. 3. cena 4014, vydavatel CeWe Color, a.s. Digitální tisk 1. cena Antonio Tempesto: Album s rytinami zvíøat, pøihlašovatel Vyšší odborná škola grafická a Støední prùmyslová škola grafická 2. cena Tichý svìt 2014, vydavatel APPN o.s. (Agentura pro neslyšící) 3. cena nebyla udìlena Osobité ztvárnìní celebrit 1. cena Èeské ženy bez hranic, vydavatel Plzeòská Teplárenská, a.s. 2. cena Kalendáø Profimedia 2014, vydavatel Profimedia.cz a.s. 3. cena nebyla udìlena Vyjádøení sociální role 1. cena Babièky a holèièky s rùžovou mašlí, vydavatel Mamma HELP, o. s. 2. cena za fotografie Koleèko 2014, pøihlašovatel David Židlický 2. cena za tvùrèí zpracování Letem svìtem, vydavatel DDM Stodùlky 3. cena To je mùj život, pøihlašovatel Kalibračný softvér: ColorNavigator teraz v cene Grafické 27 AdobeRGB LCD monitory CX271-CN/CG277 Nová MG-LED obrazovka IPS: 2560 x Integrovaný kalibračný/autokorekčný senzor. Obvody DUE pre dokonalú homogenitu obrazu. Podpora VIDEO: vstupy HDMI, DP, DVI-I.

9 9 CeWe Color, a.s. Podpora cestovního ruchu 1. cena Zapomenutý svìt 2014, vydavatel Èeský egyptologický ústav FF UK Praha 2. cena nebyla udìlena 3. cena nebyla udìlena Stolní kalendáø 1. cena Atmedia & Friends, vydavatel Atmedia sp. z o.o., organizaèní složka 2. cena Kalendáø ROP Jihovýchod 2014: Pomáháme kvalitním projektùm rozvíjet jižní Moravu a Vysoèinu, vydavatel Úøad Regionální rady Jihovýchod 3. cena nebyla udìlena Zvláštní ceny partnerù soutìže Zvláštní cena spoleènosti CzechTourism za pøínos pro rozvoj turismu v oblasti Zlína Magický Zlín 2014, pøihlašovatel Z Studio, spol. s r.o. Zvláštní cena spoleènosti PaperlinX za jedineèný grafický design podpoøený kombinací materiálù The Originals Jan Kaplický, vydavatel Presco Group, a.s. Zvláštní cena spoleènosti Heidelberg za kvalitní øemeslo a jednoduchost, ve které je krása Kalendáø Miloš Budík 2014, vydavatel Tiskárna Helbich, a.s. Zvláštní cena Svazu polygrafických podnikatelù Krajina Ivan Král, pøihlašovatelé Authentic HS, s.r.o., Qara, s.r.o. Zvláštní cena Novin pre grafický priemysel za tisk a celkové zpracování Gustav Klimt, vydavatel Spektrum Grafik a.s. Zvláštní ceny poøadatelù soutìže Zvláštní cena èasopisu Typografia za spojení moderního designu s technikami starých mistrù a za pøíkladné vedení studentù Antonio Tempesto: Album s rytinami zvíøat, pøihlašovatel Vyšší odborná škola grafická a Støední prùmyslová škola grafická Zvláštní cena M.I.P. Group a.s. za netradièní propagaci ženského florbalu jako mladého kreativního sportu Florbal 2014, pøihlašovatel Èeská florbalová unie a Jaroslav Skokan Cena návštìvníka veletrhu Reklama Polygraf 2014 Bude udìlena dodateènì po skonèení veletrhu Reklama - Polygraf na základì výsledkù hlasování návštìvníkù. Partneøi: CzechTourism, PaperlinX, Heidelberg, tiskdo1000.cz Hlavní mediální partneøi: Typografia, Marketing & Media Mediální partner pro Slovenskou republiku: Noviny pre grafický priemysel, PrintProgress Web: Le a gr footp EKO with EF UV PROVOZ inkj solu UV LED TISKOVÁ TECHNOLOGIE o krok dále STÁNEK EFI HALA B1 STÁNEK Č. 110

10 10 Kdo je kdo? Petr Bibr technický øeditel spoleènosti Dencop Lighting 1) Kolik let pracujete v oboru? Více než 20 let. 2) Jak se signmaking za ta léta mìnil? Velmi výraznì, a to po všech stránkách. Nejvìtší zlom nastal vstupem Èeské republiky do EU, kdy otevøený trh ovlivnil mj. také chování firem v rámci obchodních vztahù. Bìhem tìchto let se objevilo mnoho nových technologií, které se neustále vyvíjí k možná co nejvyššímu pomìru cena/ výkon. Bohužel tyto nìkteré novinky vytlaèují z trhu technologie, na kterých reklama vyrùstala a dlouhá léta tvoøila prim. Mám na mysli pøedevším neon, kdy pøes fakt, že dodnes tato technologie nebyla pøekonaná, je nyní o kreativní zakázky z neonu nouze. Signmakingem také øádnì zacloumala ekonomická krize a nìkteré firmy už v oboru nefigurují a vìnují se tøeba jiným aktivitám 3) Co vás na signmakingu stále baví? Konstatoval bych, že po období tzv. zamilovanosti, nastalo období, pevného pouta s oborem. František Potužník HSW Signall s.r.o., oblastní manažer 1) Kolik let pracujete v oboru? Letos je to 20 let. První tøi roky ve firmì Klinger Kladno a pak 17 let v HSW. 2) Jak se signmaking za ta léta mìnil? Vzhledem k dobì, co jsem v signmakingu, mùžu øíct, že jsem zažil všechny jeho vývojová stádia od doby kamené (písmomalíøství), pøes øezanou grafiku, tisk na samolepící fólii, pak pøímý potisk desek, textil a dnes je tu pøesah do interiérové tvorby a designu. 3) Co vás na signmakingu stále baví? Nic není stejné, svìt signmakingu se rychle mìní a otevírají se stále nové možnosti. Baví mì práce s lidmi, protože vztah obchodník zákazník je velmi delikátní. Èasto musím poradit ve výbìru materiálu èi technologie pro konkrétní zakázku a tu mám tedy i èásteènou odpovìdnost za její úspìšnou realizaci. Nìkomu se mùže zdát 17 let u jednoho zamìstnavatele dlouhá doba, ale zákazníci jsou se mnou asi spokojeni. :-) Michal Schoøík Spandex SyndiCUT s.r.o., Asistent prodeje Morava 1) Kolik let pracujete v oboru? 20 let. 2) Jak se signmaking za ta léta mìnil? Neuvìøitelnì a dynamicky. V technologiích od ruèních skalpelù a prvních plotrù na vyøezávání písmen z fólií po nejnovìjší tisková zaøízení i s 3D efektním potiskem široké škály materiálù v podstatì èehokoliv. Široká nabídka materiálù pro reklamu dávno pøesahuje vlastní obor a nachází pøímé uplatnìní v dalších odvìtvích prùmyslu, obchodu nebo služeb. S tím pochopitelnì došlo k užší specializaci dodavatelù materiálù i výrobcù reklamy. 3) Co vás na signmakingu stále baví? Zmìna, neustálý vývoj, nové a nové materiály pro další a další aplikace, které si nikdo pøed pár lety neumìl pøedstavit. V neposlední øadì také opakovaná i nová setkání s kreativními a vynalézavými lidmi z našeho oboru.

11 11 Kdo je kdo? Radim Rosendorf Comimpex Print, s.r.o., obchodní manažer 1) Kolik let pracujete v oboru? V oboru signmakingu se pohybuji osm let. Mìl jsem možnost pracovat jak na stranì výrobcù reklamy tak na stranì dodavatelù materiálu. Zkušenosti, které jsem zde nasbíral, mohu teï plnì využívat na své souèasné pozici. 2) Jak se signmaking za ta léta mìnil? Urèitì se v oboru projevila zhoršená ekonomická situace napøíè celou Evropou. Pokroku a rozvoji technologií však paradoxnì podle mého názoru tento tlak prospìl. 3) Co vás na signmakingu stále baví? Jedná se o dynamický a kreativní obor, kde vás výrobci technologií a tiskových materiálù stále udivují novýmí aplikacemi a postupy. Zdenìk Marèák Comimpex Print, s.r.o., servisní technik / vedoucí servisního oddìlení 1) Kolik let pracujete v oboru? Deset let, z toho devìt pro Geodis a teï rok pro Comimpex Print. 2) Jak se signmaking za ta léta mìnil? Mìní se neustále, díky rozvoji technologií, inkoustù i používaných materiálù. Technik v tomto oboru musí tyto zmìny neustále vstøebávat, vytváøet si nové zkušenosti a návyky. Pro nás byl nejvìtším skokem za poslední roky proniknutí do segmentu produkèních UV tiskáren, a to díky spolupráci s firmou EFI. Nároky na rychlost a cenu servisních zásahù po celé republice stále roste, na což jsme reagovali rozšíøením našeho servisního týmu o dalšího technika od 1. dubna. 3) Co vás na signmakingu stále baví? Baví mì technika, která jde neustále kupøedu. Baví mì øešení technických problémù a kdybych mìl možnost jezdit po našich silnicích sám, bavilo by mì i to cestování. Tomáš Macek Antalis s.r.o, Purchasing and Procurement Specialist Visual Communication 1) Kolik let pracujete v oboru? Pìt. 2) Jak se signmaking za ta léta mìnil? Požadavky zákazníkù se za tuto dobu velice zmìnily. S rozvojem techniky se objevují stále nové materiály, které je možné zpracovávat. Jako pøíklad bych uvedl nárùst používání hliníkových sendvièových desek, které svým všestranným užitím z èásti nahradily pìnìné PVC desky. Zákazníci také èím dál více požadují ekologické materiály a materiály pro interiérový design. 3) Co vás na signmakingu stále baví? Rùznorodost, každý den požadavky po nových materiálech, permanentní mírný stres a komunikace s lidmi. ONSET SE ZAPLATÍ JIŽ ZA 6 MĚSÍCŮ Investice do stroje Onset, nejvýkonnější platformy digitálních UV fl atbed tiskáren na světě, se může vrátit již za šest měsíců. Navštivte stránku onsetchallenge.com a přesvědčíte se, že Onset nabízí výjimečnou návratnost. Můžete si dovolit promarnit takovou výhodu? 5 m 2 ve vynikající kvalitě za 38 vteřin Onset je budoucnost velkoformátového UV tisku.

12 Odborný časopis o konceptech kamenných obchodů a in-store komunikaci. Časopis STORES je odbornou přílohou časopisu Brands&Stories. Inspiruje ukázkami zdařilých realizací v kamenných obchodech u nás i v zahraničí. Přináší novinky a trendy z oborů P.O.P. marketing, interiérový design, signmaking, digital signage a vizual merchandising. Doprovodný program veletrhu kvě tna 2014 Konferenèní sál 1 vstupní hala I h. Odborný semináø Asociace sítotisku a digitálního tisku Využití sítotisku pøi výrobì smaltovaných tabulí Pøednášející: J. Duchan Ukázky možností budou vystaveny na stánku ASD ÈR Legislativní novinky týkající se segmentu tiskového prùmyslu Pøednášející: T. Ježek Možnosti kombinace technologií sítotisku a digitálního tisku Prezentátoøi: Servis centrum Brno, Spandex, samolepky.cz Prezentováno bude nanesení bílé krycí barvy sítotiskem, její následný potisk digitálním tiskem na flatbed inkjetovém stroji a finálním nanesením antigraffiti laku sítotiskem h. Vyhlášení výsledkù soutìže Hvìzda 3D reklamy Asociace tøídimenzionální reklamy a M.I.P. Group vyhlásí výsledky už 13. roèníku oborové soutìže o nejlepší reklamní pøedmìt roku h. Vyhlášení výsledkù soutìže Duhový paprsek M.I.P. Group a Sdružení dodavatelù pro signmaking vyhlásí výsledky soutìže o nejlepší signmakingovou realizaci roku 2013 Konferenèní sál 2 vstupní hala I h. Odborná konference Nepodceòujme pøidanou hodnotu v tiskových službách! Poøádá Spoleènost tisku spolu se Svazem polygrafických podnikatelù a M.I.P. Group noviny pre grafický priemysel 21. roèník výstavy, Veletržní noviny RaP - vydáva GRAFIE SK s. r. o., šéfredaktor: Ing. František Kavecký - Sídlo vydavate¾a: Svetlá 1, Bratislava 1, IÈO , tel: 02/ Vychádza v náklade kusov Inzercia a informácie: GRAFIE SK s. r. o., Svetlá 1, Bratislava, Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov Inzercia neprešla jazykovou úpravou Dobrovo¾né príspevky nevraciame a nehonorujeme Tlaè - IMPROMAT, s.r.o. pracovisko na ve¾trhu Reklama a Polygraf tlaèový stroj Pro TM C901 Graphic Arts + Edition, vytlaèené na papier Color Copy coated glossy 135gr/m 2 Spoloènosś GRAFIE SK s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka: 22196/B.

Co je soutěž Duhový paprsek

Co je soutěž Duhový paprsek Co je soutěž Duhový paprsek Soutěž Duhový paprsek se stala součástí života české odborné veřejnosti v oblasti výroby reklamy. Zajímavý koncept, podpora Sdružení dodavatelů pro signmaking, mediální podpora

Více

Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy

Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy Media infa Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy SVĚT TISKU - časopis o předtiskové přípravě, tisku a dokončujícím zpracovaní PAPÍR A CELULÓZA - časopis českého a slovenského

Více

Čtenáři časopisu SIGN

Čtenáři časopisu SIGN Čtenáři časopisu SIGN Časopis SIGN SIGN odborný dvouměsíčník pro vizuální komerční komunikaci. Věnuje se kreativitě v komerční komunikaci a výrobě reklamy v oborech tisk, světelná a venkovní reklama a

Více

mediakit 2016 úspešné ˇ technické výstavy a konference populární strojírenské magazíny a publikace navštevované ˇ oborové weby

mediakit 2016 úspešné ˇ technické výstavy a konference populární strojírenské magazíny a publikace navštevované ˇ oborové weby mediakit 2016 populární strojírenské magazíny a publikace úspešné ˇ technické výstavy a konference navštevované ˇ oborové weby 2 Uděláme vám dobrou reklamu Pokud hledáte příležitosti ke zviditelnění vašich

Více

www.unimark.cz představení společnosti

www.unimark.cz představení společnosti www.unimark.cz představení společnosti O společnosti Full service reklamní agentura výroba reklamy grafické studio prezentační systémy reklamní předměty webdesign tiskárna Prezentace v tisku za nízké

Více

Ceník velkoformátového tisku

Ceník velkoformátového tisku Ceník velkoformátového tisku Automatický ořez, lemování a očkování zdarma! U nás zahrnuje komplexní dodávku velkoplošného tisku také ořez samolepek i bannerů, lemování a očkování zdarma. Níže pod tabulkami

Více

www.euronovagroup.com

www.euronovagroup.com www.euronovagroup.com KVALITA dokonalé výrobní know how nejnovější technologie moderní návrhy grafického designu kvalitní zpracování odborná konzultace SPOLEHLIVOST komplexní řešení zakázek - klientům

Více

Co je soutěž Duhový paprsek

Co je soutěž Duhový paprsek Co je soutěž Duhový paprsek Soutěž Duhový paprsek se stala součástí života české odborné veřejnosti v oblasti výroby reklamy. Zajímavý koncept, podpora Sdružení dodavatelů pro signmaking, mediální podpora

Více

P R I N T A N D P O S T P R E S S

P R I N T A N D P O S T P R E S S o společnosti CMYK 1 2 Tiskárna Jiskra vznikla v roce 1992. Z malé tiskárny se postupně vypracovala až do současné podoby, kdy patří mezi nejvýznamnější společnosti na trhu polygrafického průmyslu v České

Více

Ceník služeb platný od 18.4.2016

Ceník služeb platný od 18.4.2016 Ceník služeb platný od 18.4.2016 Alexandr Zlesák, DiS. info@azcomputers.cz + 420 605 905 218 1. Tvorba webových stránek, e-shopů A. tvorba www stránek individuální nabídka ceny pro každý projekt (zahrnuje

Více

Závěrečná zpráva. 21. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 13. 15. 5. 2014 PVA EXPO Praha - Letňany

Závěrečná zpráva. 21. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 13. 15. 5. 2014 PVA EXPO Praha - Letňany Závěrečná zpráva 21. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 13. 15. 5. 2014 PVA EXPO Praha - Letňany www.reklama-fair.cz www.facebook.com/reklamapolygraf Děkujeme partnerům veletrhu Úvodní

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Digitální marketing se zaměřením na export. Markéta Kabátová Web: ulab.rocks Twitter: @marketakabat

Digitální marketing se zaměřením na export. Markéta Kabátová Web: ulab.rocks Twitter: @marketakabat Digitální marketing se zaměřením na export Markéta Kabátová Web: ulab.rocks Twitter: @marketakabat Moje zkušenosti: 2010 2014 2016 Digitální svět v číslech Česká Republika Slovensko Kolik lidí je vlastně

Více

Využití webových kapacit v cestovním ruchu

Využití webových kapacit v cestovním ruchu Využití webových kapacit v cestovním ruchu CÍL KAPITOLY Cíl 1. Představit základy projektů tvorby webových stránek Cíl 2. Představit řešení pro online ukládání a sdílení souborů Cíl 3. Představit základy

Více

Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic...

Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic... Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic... S novou výkonnou softwarovou sadou! 2 Systém DCN Next Generation Osobitý systém Systém Digital Congress Network (DCN) Next Generation od společnosti

Více

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování)

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) PŘÍLOHY Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) Příloha II- Seznam slevových

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Doprovodný program veletrhů REKLAMA POLYGRAF 2017, OBALY 2017

Doprovodný program veletrhů REKLAMA POLYGRAF 2017, OBALY 2017 Doprovodný program veletrhů REKLAMA POLYGRAF 2017, OBALY 2017 24. 4. 2017 Vstupní hala II, Přednáškový sál 4 11:00 11:45 ČEŠI A REKLAMA výsledky výzkumu postojů české veřejnosti k reklamě Účastníci panelu:

Více

Reklamní a mediální agentura. Ceník WWW.SILICMEDIA.CZ

Reklamní a mediální agentura. Ceník WWW.SILICMEDIA.CZ Reklamní a mediální agentura Ceník WWW.SILICMEDIA.CZ OBSAH 2. str Obsah 3. - 6. str Silikonové náramky 7. - 9. str Reklamní magické kostky 10. str Bannerové pero 11. str Rukavice Silic DOT 12. str Háčky

Více

Datec News 2012/1. Moderní marketingové technologie v řešení Datec Retail Solutions. OBSAH Datum vydání: 20.4.2012

Datec News 2012/1. Moderní marketingové technologie v řešení Datec Retail Solutions. OBSAH Datum vydání: 20.4.2012 1 OBSAH Datum vydání: 20.4.2012 Moderní marketingové technologie v řešení Datec Retail Solutions webové aplikace mobilní technologie QR kódy Moderní marketingové technologie v řešení Datec Retail Solutions

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ 35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ KREATIVNÍ PRÁCE 1. TVORBA BLOGU Nezáleží na tom, o čem váš blog je. Důležité je, aby byl neustále aktuální, s relevantními informacemi a aktivní ve

Více

Důmyslná technika na cesty: Řada VAIO TT

Důmyslná technika na cesty: Řada VAIO TT Tisková zpráva Praha, 21. října 2008 Důmyslná technika na cesty: Řada VAIO TT Dlouhá výdrž baterie, nízká hmotnost a propracovaný design dokonalý společník na cesty Širokoúhlý displej X-black LCD se zvýšenou

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol 1. Co jsou Shopletáky.cz... 2 2. Jak webová služba Shopletáky.cz funguje... 3 3. Registrační údaje...... 5 4. Podmínky použití webu Shopletáky.cz... 6

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

GROUP OBCHODNÍ PREZENTACE 19. 10. 2015

GROUP OBCHODNÍ PREZENTACE 19. 10. 2015 GROUP OBCHODNÍ PREZENTACE 19. 10. 2015 KDO JSME ÓČKO OBSAH HUDBA ZÁBAVA LIFE STYLE INFORMACE KDO JSME ÓČKO PLATFORMY 3 TELEVIZNÍ STANICE CHYTRÁ MÉDIA EVENTY KDO JSME TELEVIZE TELEVIZE 3 TELEVIZNÍ STANICE

Více

03-04 / 09 / 2016. Bohatý doprovodný program. Stovky netradičních automobilů. Přes 14 000 návštěvníků z 9 zemí

03-04 / 09 / 2016. Bohatý doprovodný program. Stovky netradičních automobilů. Přes 14 000 návštěvníků z 9 zemí 03-04 / 09 / 2016 Stovky netradičních automobilů Bohatý doprovodný program Přes 14 000 návštěvníků z 9 zemí 03-04 / 09 / 2016 3. až 4. 9. 2016, PVA EXPO PRAHA Velkolepá automobilová show evropského formátu

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

Jak nastavit komunikaci, aby byla přidanou hodnotou fundraisingu. Tomáš Jindříšek

Jak nastavit komunikaci, aby byla přidanou hodnotou fundraisingu. Tomáš Jindříšek Jak nastavit komunikaci, aby byla přidanou hodnotou fundraisingu Tomáš Jindříšek Komunikace, jak zaujmout veřejnost? Žijeme a pracujeme v bublinách Lidé chtějí jednoduché věci??? Kouzlo jednoho tlačítka

Více

Zvolte si správný monitor pro vaši práci

Zvolte si správný monitor pro vaši práci 1. Monitory pro fotografy, grafiky a postprodukci 2. Monitory pro reklamní agentury a vydavatele 3. Rozdělení monitorů podle použití 4. Monitory pro polygrafickou výrobu 6. Softwarová podpora monitorů

Více

Nejoblíbenější textilní materiály od HSW Signall

Nejoblíbenější textilní materiály od HSW Signall Nejoblíbenější textilní materiály od HSW Signall Orientační přehled nejprodávanějších textilních materiálů pro velkoplošný digitální tisk www.hsw.cz Textil je na vzestupu Přímý potisk textilních materiálů

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Podnikání na internetu Bc. Miloslav Vaněk Abstrakt: Vědecká práce Podnikání na internetu pojednává o možnosti nabízet své zboží a služby přes internet. Součástí vědecké práce je i zjednodušená struktura

Více

tisk Hledáte spolehlivého partnera, který Vám zajistí kompletní výrobu? Tlačí Vás zákazníci do nižších cen?

tisk Hledáte spolehlivého partnera, který Vám zajistí kompletní výrobu? Tlačí Vás zákazníci do nižších cen? Hledáte spolehlivého partnera, který Vám zajistí kompletní výrobu? Tlačí Vás zákazníci do nižších cen? Express tisk Tapeta HP wall art samolepící od 250,- kč/m 2 Papírový billboard 2,4 m x 5,1 m od 500,-

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

A4 A3 A2 A1 A0 6,60 Kč 11,60 Kč 19,80 Kč 37,20 Kč 72,70 Kč

A4 A3 A2 A1 A0 6,60 Kč 11,60 Kč 19,80 Kč 37,20 Kč 72,70 Kč ceník bez DPH KOPÍROVACÍ a tiskové SLUŽBY Maloformátové kopírování a digitální tisk ( do A3 ) Černobílé kopírování A4 jednostranné A4 oboustranné A3 jednostranné A3 oboustranné 1 Kopie 2,50 Kč 4,10 Kč

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

2.0 Inkousty a provozní kapaliny 44

2.0 Inkousty a provozní kapaliny 44 Obsah 1.0 Materiály pro digitální tisk 6 1.1 Samolepicí fólie 7 1.1.1 Samolepicí fólie krátkodobé (1 až 2 roky) 7 1.1.2 Samolepicí fólie střednědobé (2 až 4 roky) 8 1.1.3 Samolepicí fólie dlouhodobé (4

Více

vše od jednoho výrobce mnoho ocenění kvalitní reference kartonáž pop/pos 19 LET velkoplošný a maloplošný tisk

vše od jednoho výrobce mnoho ocenění kvalitní reference kartonáž pop/pos 19 LET velkoplošný a maloplošný tisk Jsme výrobci nápadů vše od jednoho výrobce NOVÉ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM mnoho ocenění kvalitní reference kartonáž pop/pos 19 LET ZKUŠENOSTÍ velkoplošný a maloplošný tisk 2 POP/POS Kartonáž DISPLEJE A OBALY

Více

WWW stránky pro obce a města

WWW stránky pro obce a města WWW stránky pro obce a města Stručné představení společnosti Rok vzniku: 2002 Obchodní název: Galileo Corporation s.r.o. Provozovny: Chomutov, Praha, Plzeň Působnost: Celá ČR Počet zákazníků: Cca 2500

Více

Ukázky aplikací. Power line XP-G 9 3 P, spol. s r.o. DX-3 4 Česká energie a.s. Typ LED: Strana: Realizace: Typ LED: Strana: Realizace:

Ukázky aplikací. Power line XP-G 9 3 P, spol. s r.o. DX-3 4 Česká energie a.s. Typ LED: Strana: Realizace: Typ LED: Strana: Realizace: Ukázky aplikací Strana: Realizace: Power line XP-G 9 3 P, spol. s r.o. Strana: Realizace: DX-3 4 Česká energie a.s. Strana: Realizace: Basic line 10 Pavel Nejtek Elektro NEON Strana: Realizace: Hobby line

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu

Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu O masivním rozvoji oboru digitálního, u nás častěji označovaného jako internetového, marketingu už dnes asi není sporu. Předpokládá

Více

VHK V MÉDIÍCH Články a fotografie v tištěných médiích a jejich internetových verzích Zpravodajství na radiových vlnách Televizní reportáže Outdoorová reklama U příležitosti významných utkání a událostí

Více

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 2015 SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 Obsah On-page faktory...4 1. Technický stav stránek www.stranka.cz...4 2. Hodnocení on-page

Více

Přehled produktů VIDEOTELEFONY KATALOG COMMAX VIDEOTELEFONY DOMÁCÍ TELEFONY DVEŘNÍ STANICE PŘIPRAVENÉ SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přehled produktů VIDEOTELEFONY KATALOG COMMAX VIDEOTELEFONY DOMÁCÍ TELEFONY DVEŘNÍ STANICE PŘIPRAVENÉ SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ VIDEOTELEFONY Přehled produktů 015 KATALOG COMMAX VIDEOTELEFONY DOMÁCÍ TELEFONY DVEŘNÍ STANICE PŘIPRAVENÉ SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ Když chcete kvalitní systém... Společnost Commax Co., Ltd. vznikla v roce 1968

Více

Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Marie Adamová, Petra Beníčková

Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Marie Adamová, Petra Beníčková Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Slůně svět t jazyků,, s.r.o. Marie Adamová, Petra Beníčková Obsah marketingového plánu Situační analýza (podniková, produktová, cenová,

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Facebook, propagace na sociální síti Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Jedním ze základu úspěchu je umět originálně a atraktivně reagovat na

Více

PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA A TISK

PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA A TISK STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ BRNO, ŠMAHOVA 110, 627 00 BRNO Maturitní okruhy Obor vzdělání: 34-41-M/01 Polygrafie PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA A TISK Třída: P4 2013/2014 Polygrafická produkce. Obecné rozdělení polygrafických

Více

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu SOUTĚŽÍCÍ A METODIKA HODNOCENÍ Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce s rozšířenou působností v ČR (205 municipalit). Město Praha bude vyhodnoceno samostatně (22 městských správních obvodů).

Více

Marketing. Modul 7 Internetový marketing

Marketing. Modul 7 Internetový marketing Marketing Modul 7 Internetový marketing Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty. Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ

Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty. Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ TISKOVÁ INFORMACE Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ Hamburk, 2. února 2010 Společnost Olympus s hrdostí představuje nejnovější

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 Revize č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Povinné náležitosti publicity doplněny o slovní dodatek Evropská unie Doplněny příklady povinných náležitostí

Více

Tisková zpráva Kalendář roku 2017

Tisková zpráva Kalendář roku 2017 Tisková zpráva Kalendář roku 2017 1 7 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Kalendář roku 2017 proběhlo 4. května 2017 v reprezentačních prostorách Poslanecké sněmovny ve Státních aktech pod záštitou poslance

Více

Tisková zpráva říjen 2014

Tisková zpráva říjen 2014 Tisková zpráva říjen 2014 Mezinárodní veletrh Frankfurt Tereza Zelenková Tel. +420 777 338 894 Tereza.Zelenkova@messefrankfurt.cz www.messefrankfurt.cz www.ambiente.messefrankfurt.com 2015: nejvýznamnější

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

Zachránit život uchovat hodnoty. Požární systémy, které mají budoucnost. FIRE ALARM

Zachránit život uchovat hodnoty. Požární systémy, které mají budoucnost. FIRE ALARM Zachránit život uchovat hodnoty. Požární systémy, které mají budoucnost. FIRE ALARM FIRE ALARM Nekompromisní požární ochrana na nejvyšší úrovni. INTEGRAL Osvědčené know-how a IP technologie jako standard.

Více

Závěrečná zpráva. 20. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 14. 16. 5. 2013 PVA EXPO Praha - Letňany

Závěrečná zpráva. 20. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 14. 16. 5. 2013 PVA EXPO Praha - Letňany Závěrečná zpráva 20. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 14. 16. 5. 2013 PVA EXPO Praha - Letňany www.reklama-fair.cz www.facebook.com/reklamapolygraf Děkujeme partnerům veletrhu Úvodní

Více

Mobilní reklama ve vyhledávání

Mobilní reklama ve vyhledávání Mobilní reklama ve vyhledávání Mobilní vyhledávání ve světě roste a s ním i možnosti, které poskytují jednotlivé PPC systémy. Co všechno je tedy s mobilní reklamou ve vyhledávání možné? Má pro nás smysl

Více

Pokrok v lékařském osvětlování a dokumentaci OPERAČNÍ SVĚTLA A VIDEOSYSTÉMY FIRMY DRÄGER

Pokrok v lékařském osvětlování a dokumentaci OPERAČNÍ SVĚTLA A VIDEOSYSTÉMY FIRMY DRÄGER D-22550-2010 Pokrok v lékařském osvětlování a dokumentaci OPERAČNÍ SVĚTLA A VIDEOSYSTÉMY FIRMY DRÄGER 2 OPERAČNÍ SVĚTLA A VIDEOSYSTÉMY FIRMY DRÄGER D-22551-2010 Pro dosažení těch nejlepších možných výsledků

Více

Autorské honoráře. Prize List

Autorské honoráře. Prize List 1 z 6 3.1.2008 15:30 Autorské honoráře Prize List V roce 2001 vydala Asociace užité grafiky aktualizovaný ceník (bližší podrobnosti na tel. čísle AUG) Zde uvádíme pro orientaci zásady výpočtu honorářů

Více

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Kvalitní a nepřetržitá globální podpora Flexibilní nástroj pro vývojáře Kentico

Více

Krizová komunikace a jak se s ní vypořádat? Pravidelné květnové neformální setkání 3. 5. 2012, 18:00 hodin, společnost NET4GAS

Krizová komunikace a jak se s ní vypořádat? Pravidelné květnové neformální setkání 3. 5. 2012, 18:00 hodin, společnost NET4GAS Krizová komunikace a jak se s ní vypořádat? Pravidelné květnové neformální setkání 3. 5. 2012, 18:00 hodin, společnost NET4GAS Co nás dnes čeká? Agenda (co už běží a co máme pro Vás připravené) Informace

Více

www.eclipse-print.cz PLAKÁTY POS VLAJKY TISK VE VELKÉM FORMÁTU Lidé v pohybu.

www.eclipse-print.cz PLAKÁTY POS VLAJKY TISK VE VELKÉM FORMÁTU Lidé v pohybu. PLAKÁTY POS VLAJKY TISK VE VELKÉM FORMÁTU Lidé v pohybu. KONTAKTY ECLIPSE GROUP je výrobce velkoplošné grafiky se špičkovým servisem pro každého klienta. Vyškolený a profesionální tým využívá moderní technologické

Více

Jak on-line reklama přivádí zákazníky na kamennou pobočku

Jak on-line reklama přivádí zákazníky na kamennou pobočku Jak on-line reklama přivádí zákazníky na kamennou pobočku Pavlína Šedivá, Vedoucí marketingu, Sconto nábytek David Začal, Manažer oddělení pro klíčové zákazníky, Seznam.cz Z internetu do obchodu Z internetu

Více

Važení přátelé, Věřím, že zaujme široké spektrum lidí a získáme tak prostředky pro další vývoj. Držte nám palce a pokud můžete, dejte o tom vědět.

Važení přátelé, Věřím, že zaujme široké spektrum lidí a získáme tak prostředky pro další vývoj. Držte nám palce a pokud můžete, dejte o tom vědět. Važení přátelé, rád bych Vám stručně představil poslední práci u jejíhož vývoje jsem stál. Jde o mobilní telefony a hrdě jim přiřazujeme přídomek revoluční. Jaké budou důsledky této malé re-evoluce je

Více

Vítejte v naší Wi-Fi síti

Vítejte v naší Wi-Fi síti Co je MarketingBox Marketing Box - unikátní komunikační Wi-Fi přístroj mezi Vámi a Vašimi klienty Marketing Box - efektivní nástroj pro online marketing Marketing Box - alternativa věrnostních kartiček

Více

KATALOG VÝROBKŮ LED OSVĚTLENÍ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NEDOSTIŽNÁ ŽIVOTNOST JEDINEČNÝ ČESKÝ PATENT UNIKÁTNÍ CHLAZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST

KATALOG VÝROBKŮ LED OSVĚTLENÍ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NEDOSTIŽNÁ ŽIVOTNOST JEDINEČNÝ ČESKÝ PATENT UNIKÁTNÍ CHLAZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST KATALOG VÝROBKŮ LED OSVĚTLENÍ UNIKÁTNÍ CHLAZENÍ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA JEDINEČNÝ ČESKÝ PATENT NEDOSTIŽNÁ ŽIVOTNOST ČESKÁ SPOLEČNOST OBSAH: LED TECHNOLOGIE 3 MONKEY MODUL 4 LINEAR 6 LINEAR 2 INDUSTRY 8 HOME

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda. Bezplatné využití tepla z okolního vzduchu tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé vody

Tepelná čerpadla vzduch voda. Bezplatné využití tepla z okolního vzduchu tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé vody OBNOVITELNÉ ENERGIE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH / VODA Tepelná čerpadla vzduch voda Bezplatné využití tepla z okolního vzduchu tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé vody 02 2016 Kvality se nedosáhne

Více

Zajištění speciálně upraveného autobusu pro mobilní informační centrum

Zajištění speciálně upraveného autobusu pro mobilní informační centrum Výzva k podání nabídky (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie (VZMR III.) v souladu se Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje a Pokyny pro zadávání veřejných

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

3 BMW ConnectedDrive: revoluční propojení. 3.3 Služby BMW ConnectedDrive.

3 BMW ConnectedDrive: revoluční propojení. 3.3 Služby BMW ConnectedDrive. Média Strana 1 Group Česká republika 3 ConnectedDrive: revoluční propojení. 3.3 Služby ConnectedDrive. dále posiluje svoji pozici vedoucí společnosti automobilového sektoru v oblasti služeb využívajících

Více

To nejlepší z obou světů...

To nejlepší z obou světů... To nejlepší z obou světů... je kompetence v průmyslových lacích v rámci silné skupiny. 3H-Lacke tradiční a inovativní 200 zaměstnanců a spolupracovníků špičkové materiály pro průmyslové technologie povrchových

Více

Competitive Intelligence 24.11.2006

Competitive Intelligence 24.11.2006 Competitive Intelligence 24.11.2006 Bitevní pole trhu je poseto padlými firmami, jejichž vedení dávalo pozor na všechno, kromě dynamicky se měnící strategie konkurentů. W.L. Sammon Business Competitor

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

vše od jednoho výrobce mnoho ocenění kvalitní reference LET

vše od jednoho výrobce mnoho ocenění kvalitní reference LET Jsme výrobci nápadů vše od jednoho výrobce NOVÉ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM mnoho ocenění kvalitní reference 19 LET ZKUŠENOSTÍ 2 Tailor made ORIGINÁLNÍ PRODUKTY S PŘIDANOU HODNOTOU. Vše pod jednou střechou Přímá

Více

Jak se tvoří kniha - 17. 3. 2016 - Jitka Babíčková

Jak se tvoří kniha - 17. 3. 2016 - Jitka Babíčková 1. Trocha z historie 2. Současná situace na knižním trhu 3. Podrobněji z hlediska nakladatelství 4. Titul vydávaný Vaší knihovnou 5. Ocenění pro krásné knihy 6. Unikátní knihy 7. Trocha ze statistiky 8.

Více

Nová technologie mìøení emisí pro kominíky a kontrolní orgány

Nová technologie mìøení emisí pro kominíky a kontrolní orgány testo 330-3 Nová technologie mìøení emisí pro kominíky a kontrolní orgány Nová dimenze rychlosti a spolehlivosti C hpa O 2 CO/H 2 testo 330-3 nová dimenze rychlosti a i na poli analýzy spalin Nová generace

Více

MaR. zpravodaj. Obsah. www.jsp.cz. JSP Měření a regulace. Měříme průtok: software OrCal 1.1... 2. škrticí orgány clony a dýzy... 3

MaR. zpravodaj. Obsah. www.jsp.cz. JSP Měření a regulace. Měříme průtok: software OrCal 1.1... 2. škrticí orgány clony a dýzy... 3 JSP Měření a regulace Obsah Měříme průtok: software OrCal 1.1... 2 škrticí orgány clony a dýzy... 3 Představujeme: nedestruktivní testování materiálů NT sondy... 4 oporučujeme: osvědčené produkty z JSP

Více

CREATIV BUSINESS IDEA

CREATIV BUSINESS IDEA TEXTY PRO SAMOSTUDIUM CREATIV BUSINESS IDEA IDENTIFIKACE PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.11/03.0072 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 KREATIVITA... 4 2.1 Výzkum... 4 2.2 Nej značky... 7 3 REKLAMA... 10 4 KONKRÉTNÍ UKÁZKA... 11

Více

Představení Pražského fotbalového speciálu

Představení Pražského fotbalového speciálu 1 Představení Pražského fotbalového speciálu Pražský fotbalový speciál je nový měsíčník vydávaný Pražským fotbalovým svazem především pro své členy, tedy aktivní fotbalové hráče, trenéry, klubové funkcionáře

Více

Nabídka manažerských simulátorů z EF JU

Nabídka manažerských simulátorů z EF JU Nabídka manažerských simulátorů z EF JU Na EF JU jsou od roku 2009 soustavně vyvíjeny online počítačové manažerské simulátory, které jsou využívány interně pro trénink manažerského rozhodování v oblastech

Více

Objevte skutečné dobrodružství s kamerou. Action Cam od Sony

Objevte skutečné dobrodružství s kamerou. Action Cam od Sony Light, asdasdasdosokuna Tisková zpráva 10. říjen 2013 Objevte skutečné dobrodružství s kamerou Action Cam od Sony Nahrávejte plynulá a nerozmazaná videa ve formátu Full HD a pořizujte nádherné digitální

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

ALogomanuál PRAVIDLA POUŽITÍ KOMBINOVANÉ ZNAČKY

ALogomanuál PRAVIDLA POUŽITÍ KOMBINOVANÉ ZNAČKY A ALogomanuál PRAVIDLA POUŽITÍ KOMBINOVANÉ ZNAČKY ALogomanuál PRAVIDLA POUŽITÍ KOMBINOVANÉ ZNAČKY A. FILOZOFIE FIREMNÍ ZNAČKY.0 Filozofie firemní značky .0 FILOZOFIE FIREMNÍ ZNAČKY Nově upravený grafický

Více

INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING. Kompaktní rozvaděče

INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING. Kompaktní rozvaděče INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING Kompaktní rozvaděče integ kompaktní rozvaděče Skupina kompaktních rozvaděčů integ je díky nejmodernější technologii laserového svařování unikátní svým čistým

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Soutìž Land Rover 4x4 ve školách

Soutìž Land Rover 4x4 ve školách ORGANIZAÈN?PRAVIDLA Soutìž Land Rover 4x4 ve školách roèn?k 2015/2016 OFFICIAL LAND ROVER 4X4 IN SCHOOLS DOCUMENT Obsah OFICIÁLNÍ DOKUMENT SOUTÌŽE LAND ROVER 4X4 VE ŠKOLÁCH 1.0 Úvod...3 2.0 Definice...4

Více

Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel.

Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel. Výroční zpráva 2006 Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel. Naplno se rozjely práce na rehabilitaci objektu,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství, 3. ročník Funkce vedoucí sekce Propagace v rámci realizace 24.

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku Nová (digitální) ekonomika jako východiska pro pochopení MŘP Co je marketing? Marketing není jenom barevný leták, ale komplexní, navazující, žijící proces, zahrnující

Více

VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace

VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace závereèná zpráva 2012 VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace 20. 23. 3. 2012 VÝSTAVIŠTE BRNO Základní statistické údaje AMPER 2012 Hrubá výstavní plocha:

Více

Obsah ÚVOD 10 KAPITOLA 1: CO JE DSLR VIDEO? 13 Proč je DSLR video tak populární? 18 Co je na DSLR videu skvělého? 19 Estetické výhody 19 Technické výhody 21 Co na DSLR videu už není tak skvělé? 22 Práce

Více

27. duben 2016 HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE 21. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

27. duben 2016 HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE 21. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 21. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 27. 4. 2016 Hotel International Prague Koulova 15, Praha 6, www.internationalprague.cz PRO KOHO JE AKCE URČENA Odborníci z oblasti

Více