Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

2 [1]

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav adresa školy Sokolovská Mnichovo Hradiště právní forma příspěvková organizace IČ IZO identifikátor školy vedení školy kontakt ředitelka: Mgr. Vlasta Dittrichová zástupkyně ředitelky: Mgr. Veronika Sluková, Mgr. Eva Hajzlerová tel.: sekretariát, ředitelna webové stránky: 1.2 Zřizovatel název zřizovatele Město Mnichovo Hradiště adresa zřizovatele Masarykovo náměstí Mnichovo Hradiště tel.: kontakt fa: Součásti školy kapacita Základní škola 640 žáků Školní družina 120 žáků 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet žáků Počet žáků Počet žáků oddělení na třídu na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,9 19,9 2. stupeň ZŠ ,29 10,83 Školní družina [2]

4 1.5 Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny z toho: odborné pracovny Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj, opravy, údržba 28 učeben 2 počítačové, 9 s interaktivní technikou, 1 keramická dílna, 1 pro výuku pracovních činností, 1 pro výuku předmětu domácnost Relaační areál na školní zahradě školního pozemku, 1 travnaté hřiště, 1 zrekonstruované víceúčelové hřiště s umělým povrchem Sportovní hala BIOS (samostatná správní jednotka MěÚ) včetně malé posilovny, běžecká dráha za halou, zařízení pro pohybovou relaaci na chodbách školy 1 dílna, 1 pozemek Ve výborném stavu, průběžně obnovován Na dostatečné úrovni, technické zabezpečení výuky tělesné výchovy nadstandardní. Ve šk. roce byly do tříd pořízeny další nové tabule, instalovány čtyři interaktivní tabule včetně souvisejícího hardware Splňuje podmínky dle ŠVP ZV č. j. 443/07 Učíme se pro život a dle ŠVP ZV č. j. 312/13 a osnov pro ZŠ Splňuje podmínky dle ŠVP ZV č. j. 443/07 Učíme se pro život a dle ŠVP ZV č. j. 312/13 a osnov pro ZŠ Na dostatečné úrovni, 36 žákovských počítačů v počítačových třídách, 13 dataprojektorů, 9 interaktivních tabulí. Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím mh2net, z. s., od září 2011 zdarma v rámci projektu MDOŠ Z oprav prováděných ve škole jsou to zejména opravy malířské. V nové budově školy vymalovány všechny třídy a šatny. Dále provedena oprava kanalizační šachty v pavilonu, odizolování stěn v kuchyňce. Budovy školy byly propojeny optickým vláknem, instalovány datové zásuvky ve staré budově. Komentář ředitelky školy materiálně technické podmínky: Během září 2013 byla zřizovatelem za nemalé finanční prostředky provedena rekonstrukce povrchu školního hřiště a rozběhové dráhy k doskočišti, což přispělo ke zkvalitnění hodin tělesné výchovy. V rámci projektu EU peníze školám byla modernizována a rozšířena počítačová učebna. Je vybavena novými stoly a židlemi, které jsou určeny pro práci s výpočetní technikou a novými počítači. Jejich počet se zvýšil z 16 na 24 žákovských počítačů. Byly zakoupeny nové výukové programy. Došlo k propojení staré a nové části školní budovy optickým vláknem a byly pořízeny nové servery pro plné využití funkcí počítačových učeben. V historické budově školy byly instalovány datové zásuvky do všech učeben, čímž jsou tedy učebny síťově propojeny a je tak možné plně využít služeb nových serverů. Také byl zakoupen software pro řízení a správu výukového procesu v počítačových učebnách. Dalším novým vybavením jsou čtyři interaktivní dataprojektory včetně software, dva přenosné dataprojektory a dvě stativová projekční plátna. V současné době je devět učeben vybaveno interaktivní technikou. [3]

5 1.6. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt 1.7 Údaje o Sdružení rodičů školy Registrace Zaměření Kontakt MUDr. Dagmar Karásková tři stanovené schůzky ročně, operativní kontakty, financování školních akcí , , Komentář ředitelky školy spolupráce s rodičovskou veřejností: Jako každý rok, v září 2013 se uskutečnila zahajovací schůze, na které ředitelka školy zhodnotila uplynulý školní rok a seznámila rodičovskou veřejnost s plánem činnosti školy na nový školní rok. V prosinci se konala klasická třídní schůzka, která byla spojena se školním vánočním jarmarkem, kde si rodiče mohli zakoupit různé výrobky a zhlédnout vystoupení našich žáků. Před třídními schůzkami v září a prosinci proběhly schůzky vedení školy a výboru SRŠ s třídními důvěrníky, kteří byli seznámeni s děním ve škole a poté na třídních schůzkách informovali ostatní rodiče. Podobu jarní třídní schůzky jsme zcela změnili. Místo společné třídní schůzky se konaly konzultační schůzky. Na ty byli rodiče se svými dětmi jednotlivě zváni třídními učiteli na konkrétní termín. Tato forma spolupráce rodičů a školy se u velké většiny rodičů a všech učitelů setkala s velmi dobrým ohlasem. V průběhu školního roku s rodiči průběžně dle potřeby spolupracovali všichni pedagogičtí pracovníci. Veškeré základní akce byly stejně, jako v předchozích letech, přístupné rodičům. Největší zájem byl o Vítání prvňáčků, Vánoční jarmark, Den otevřených dveří a Loučení s 9. třídami. Pokud měli rodiče zájem, mohli se po domluvě s příslušným pedagogem zúčastnit i kterékoli vyučovací hodiny. Rodiče se se svými problémy obraceli i na vedení školy to se jim vždy snažilo maimálně vyjít vstříc. [4]

6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Název vzdělávacího programu Kód Zařazené třídy Školní vzdělávací program Základní vzdělávání č. j. 443/07 Učíme se pro život 2., 3., 4.,5., 7., 8., 9. Školní vzdělávací program Základní vzdělávání č. j. 312/13 Učíme se pro život 1., 6. Komentář ředitelky školy: Výuka žáků probíhala podle školního vzdělávacího programu Učíme se pro život, který byl přepracován dle požadavků MŠMT některá témata byla dopracována, upravena nebo nově začleněna (např. finanční gramotnost, povinný druhý cizí jazyk, zlomky a desetinná čísla přesunuta do 5. ročníku. Větší důraz je kladen na témata dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, rodinná a seuální výchova). Po celý školní rok byl ŠVP průběžně naplňován, splněn byl ve všech vzdělávacích oblastech. [5]

7 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 35 Počet učitelů ZŠ 21 pedagogů s plným úvazkem 3 pedagogové s částečným úvazkem 4 asistenti pedagoga s částečným úvazkem Počet pedagogických pracovníků přepočtených na úvazky: 22,68 Počet vychovatelů ŠD 1 vychovatelka s plným úvazkem 3 vychovatelky s částečným úvazkem Počet pedagogických pracovníků školní družiny přepočtených na úvazky: 3,1 Celkový počet pracovníků přepočtených na úvazky: 25,78 Počet správních zaměstnanců 1 ekonomka 1 školník s částečným úvazkem 3 uklízečky s plným úvazkem 1 uklízečka s částečným úvazkem Počet provozních pracovníků přepočtených na úvazky: 5,44 Komentář ředitelky školy: Pedagogický sbor, tvořený převážně ženami, i nadále zůstává vysoce kvalifikovaný a stabilizovaný. Hned na začátku školního roku odešla jedna učitelka z 1. stupně na mateřskou dovolenou. Nastoupila za ni nová kolegyně. Za hlavní vychovatelku, která odešla do starobního důchodu, byla do kolektivu vychovatelek školní družiny přijata nová vychovatelka. Pracovní poměr na vlastní žádost ukončila dohodou jedna učitelka prvního stupně, do starobního důchodu odešla jedna učitelka prvního stupně, ke konci druhého pololetí odešla na mateřskou dovolenou zástupkyně ředitelky. [6]

8 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 92,3 Vychovatelky ŠD Pracovníci podle věkové skladby do 30 let celkem - ženy let celkem - ženy 46 důch. věk celkem - ženy v důch. věku celkem - ženy celkem - ženy Kvalifik. učitelé Nekval. uč. VŠ Nekval. uč. SŠ Učitelé celkem Asistent pedagoga Vychovatelé Provozní prac Absence zaměstnanců ve školním roce v měsíci na 1. stupni na 2. stupni září říjen listopad prosinec leden únor 30 5 březen duben květen červen Absence celkem 739 hodin na pedagogického pracovníka 25,48 hodiny [7]

9 3.5 Přehled aprobovanosti výuky ve školním roce I. stupeň předmět celkem hodin aprob. hod. % neaprob. hod. % Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Informatika I. st. celkem , ,49 II. stupeň předmět celkem hodin* aprob. hod. % neaprob. hod. % Český jazyk Anglický jazyk Německý j. volit Matematika IT, ITV, SVI Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Prac. činn. volit Domácnost volit Chemie - seminář Zájmová TV Seminář ze zem Český jazyk-semin Matematika-semin II. stupeň celkem , ,33 [8]

10 4. Žáci 4.1 Celkový přehled počtu žáků ve školním roce k Třída A B A + B celkem CH D CH D I. stupeň celkem II. stupeň celkem ZŠ celkem Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6i let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 4 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední šk. odb. učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední šk. odb. učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijat: z devátých ročníků z nižších ročníků 7 2 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 31 2 Komentář ředitelky školy: Počet žáků ve třídách i nadále zůstává velmi nízký. Hned začátkem školního roku došlo k odchodu několika žáků, kteří se odstěhovali. V poslední době je právě stěhování rodin, většinou za prací rodičů, nejčastějším důvodem úbytku žáků. [9]

11 4.4 Školní družina Počet oddělení a žáků v oddělení Oddělení Počet žáků v oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Celkem Počet žáků docházejících do ŠD z jednotlivých ročníků 1. ročník ročník ročník ročník ročník 0 Celkem 120 Komentář ředitelky školy: Pravidelná činnost školní družiny byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti osvojovaly základy slušného chování, začleňování se do kolektivu dětí, učily se spolupracovat, zdokonalovat se v rukodělných činnostech, rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost, samostatnost, ohleduplnost atd. Každá vychovatelka vede v rámci družiny kroužek (hra na zobcovou flétnu, tvořivý atelier, sportík pro kluky a holky, dramatická a zahradnická dílnička). Byla uspořádána řada akcí, kterých se účastnila všechna oddělení školní družiny. Např.: návštěva koňů a poníků z jízdárny Dřevona Hrabětice v Jizerských horách, barmanská show, návštěva Optiky, Halloween. Dále: Ježíšek ve školní družině, únorový karneval, návštěva folklorního tanečního souboru z Malé Bělé. Valentýnské vyrábění, Malování kraslic, Čarodějnice, dárky ke Svátku matek, přednáška pracovnice ze záchranné služby, Dětský den. Nápaditý byl i Ruličkový den zaměřený na ekologii. V družině probíhala společná četba knih, festival rámusu, šití na šicím stroji, malování na chodník, batikování, mikulášské soutěžení, zhotovování jablíčkového kompotu, příprava banánů v čokoládě, chlebíčková párty, jojo-fest a další zajímavé činnosti. Po pečlivých přípravách a zkouškách před dětmi z družiny a ve třídách vystoupila i Divadelní dílnička se svou pohádkou. Dílnička potěšila i seniory z domova důchodců, také zahrála dětem čekajícím na zápis. Zajímavé bylo i kouzelnické představení neslyšícího žáka 3. třídy Davida Mainera. Děti se přesvědčily, že handicap nemusí být překážkou v životě. Zpestřením školního roku se stalo i Štěpánovo kouzelné divadlo, které dětem několikrát předvedl žák 9. A Štěpán Tuček. V červnu družinu navštívili kouzelníci z Prahy a také děti připravily velmi povedené první farmářské trhy [10]

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu a chování 1. pololetí Ročník Počet Klasifikace: žáků vyznamen. prospěli neprosp. dostat. Důtka TU Důtka ŘŠ Chování 2. st. 3. st. 1. A B A B A B A B A B I. st. celkem A B A B A A B II. st. celkem ZŠ v % ,64 36,75 3,61 17,17 5,72 3,01 1, Přehled o prospěchu a chování 2. pololetí Ročník Počet Klasifikace: žáků vyznamen. prospěli neprosp. dostat. Důtka TU Důtka ŘŠ Chování 2. st. 3. st. 1. A B A B A B A B A B I. st. celkem A B A B A A B II. st. celkem ZŠ v % ,86 37,68 4,45 18,99 5,04 2,08 2,08 0,30 [11]

13 Přehled o prospěchu: šk. rok vyznamenání prospěli neprospěli dostatečně 2009/ pololetí 56,71 42,19 1,10 12, / pololetí 53,44 45,45 1,10 15, / pololetí 56,40 43,32 0,27 16, / pololetí 55,22 44,78 0,00 19, / pololetí 61,46 37,20 1,35 16, / pololetí 57,64 39,95 2,41 18, / pololetí 59,21 38,57 2,27 15, / pololetí 57,06 42,97 1,15 18, / pololetí 59,64 36,75 3,61 17, / pololetí 57,86 37,68 4,45 18,99 [12]

14 0,55 0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,27 0,29 0,00 0,30 1,37 0,83 1,10 1,09 1,15 1,62 1,62 1,34 1,42 1,13 1,20 2,18 2,02 2,08 2,08 2,68 2,59 3,29 3,12 3,01 [%] 4,90 4,12 4,67 4,12 5,04 5,95 5,72 7,44 7,55 7,51 Přehled o chování: šk. rok důtka TU důtka ŘŠ 2.st. 3.st 2009/ pololetí 3,29 1,37 0,55 0, / pololetí 7,44 0,83 1,10 0, / pololetí 4,90 2,18 1,09 0, / pololetí 4,12 4,67 4,12 0, / pololetí 7,55 1,62 1,62 0, / pololetí 7,51 2,68 1,34 0, / pololetí 5,95 3,12 1,42 1, / pololetí 2,59 1,15 2,02 0, / pololetí 5,72 3,01 1,20 0, / pololetí 5,04 2,08 2,08 0, důtka TU důtka ŘŠ 2.st. 3.st [13]

15 Komentář ředitelky školy: Výsledky prospěchu a chování žáků se příliš neliší od předchozích let. Žáci 1. stupně opakovaně dosahují větších úspěchů a je jim udělováno méně kázeňských opatření. Souvisí to jistě s tím, že velké procento žáků 5. ročníků odchází studovat na gymnázium a navíc žákům 2. stupně chybí motivace, jelikož na většinu středních škol a do učilišť jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Ve dnech proběhlo výběrové ověření výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování žáků (iset). Naše škola byla povinně zařazena do vzorku 400 škol. Testovanými oblastmi byly Člověk a jeho svět (4. ročníky), jazyk a přírodovědná gramotnost (8. ročníky). Žáci 4. ročníků naší školy dosáhli, stejně jako v celostátním měřítku, lepších výsledků, než žáci 8. ročníků. Škola se svými výsledky řadí mezi školy průměrné. 5.3 Údaje o zameškaných hodinách Školní rok Celkem hodin Z toho na 1. stupni Z toho na 2. stupni hodin hod./žák hodin hod./žák Počet neomluvených hodin ,24 Počet omluvených hodin , ,99 počet všech zameškaných hodin na 1 žáka 81, Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 4. 1 Zrakové postižení Autismus 3. 1 Vady řeči 4., 5. 4 Tělesné postižení 4., 6. 2 S kombinací postižení 4., 6. 2 S vývojovými poruchami učení 3., 4., 5., 6., 7., 8., S vývojovými poruchami chování 1., 2., 3., 4., 6., 7., Kombinace VPU a VPCH 4., 7., 8. 5 [14]

16 5.5 Údaje o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Navíc pohybové přestávky 25 minut za každého počasí venku (otužování). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na individuální péči a odpovídající metody a formy práce. Individuální vzdělávací plány. Spolupráce: výchovný poradce, ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, pedagogicko psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Jedličkův ústav v Liberci, Speciální centrum Základní školy v Mnichově Hradišti. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, jsou jim zadávány specifické úlohy, konzultace. Školní řád, klasifikační řád Zpracován dle zásad MŠMT Informační systém vůči žákům a rodičům Zahajovací bulletin, webové stránky (častá aktualizace), informační panely, městský rozhlas, tři třídní schůzky ročně, možnost individuálního vstupu rodičů do vyučovacích hodin. Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Pouze spolupráce s PPP a SPC. Konzultace s vedoucí PPP na začátku školního roku, pomoc s individuálními vzdělávacími plány, schůzka s rodiči budoucích žáků prvních tříd. Prevence sociálně patologických jevů Vyučující mají k dispozici materiály s protidrogovým zaměřením, časopisy (Prevence, Učitelské noviny), publikace s problematikou sociálně patologických jevů, konzultace s vedením školy, výchovnou poradkyní a protidrogovým preventistou, vyhledávání informací na internetu. Ve školním roce pokračujeme v plnění konkrétních cílů pro jednotlivé ročníky a školní družinu, to chceme uplatňovat i v dalších letech. Prostřednictvím žákovské samosprávy se žáci podíleli na organizování školních aktivit. Své problémy mohli řešit za pomoci pedagogických pracovníků nebo prostřednictvím schránky důvěry. Škola je zařazena do projektu Škol podporujících zdraví (ŠPZ). Tento projekt se prolíná i s preventivním programem sociálně patologických jevů. V rámci primární prevence nadále pokračuje spolupráce: škola, výchovná poradkyně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, Pedagogicko psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Policie ČR, městská policie. Dochází k propojení ŠVP, projektu Škola podporující zdraví a programu primární prevence, průběžnému zařazování motivačních rozhovorů do výuky. Jsou využívány projektové dny nebo dlouhodobější projekty zaměřené na zdravý životní styl, správnou výživu, péči o zdraví, mezilidské vztahy, dopravní výchovu, seuální výchovu, na prevenci Probíhá vzájemná spolupráce pedagogů a žákovské samosprávy. Ve škole běží školní informační kanál ŠIK. Spolupracujeme s o. s. Semiramis (centrum primární prevence) naplňováním programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na rizikové chování, zdravý životní styl a zdravé mezilidské vztahy (pro 2. stupeň). Spolupracujeme s o. s. Slánka - žáci 5. r. procházejí preventivním programem zaměřeným na mezilidské vztahy, šikanu. [15]

17 Probíhá i dopravní výchova směřující k získání průkazu cyklisty (4. r.). Klima školy Využití poznatků z členství Škol podporujících zdraví. Vliv školního parlamentu na odstraňování rizikových míst (úrazy atp.). Přijímaná opatření a vliv na zlepšení výchovně vzdělávacího procesu Uvedena v zápisech z pedagogických rad a zápisech výchovné poradkyně, provozních porad. Hospitační činnost: pracovníci počet hospitaci ředitel 17 zástupce ředitele 10 ostatní pracovníci 17 celkem Plánování a příprava na výuku učivo v souladu s ŠVP vhodnost a přiměřenost cílů výuky konkretizace cílů ve výuce návaznost učiva na předcházející témata příprava techniky a dalších materiálů Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 2. Materiální podpora výuky uspořádání a využití vybavení učebny podnětnost učebny účelné využívání pomůcek a techniky Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 3. Vyučovací metody, organizace a řízení výuky, psychohygiena řízení výuky účelné pokyny, pravidla, členění účelnost výuky frontální, skupinové a individuální zohledňování žáků se SPU účelné využívání vyučovacího času účelné využívání zdrojů informací prostor pro samostatné učení prostor pro procvičování a opakování učiva věcná a odborná správnost výuky psychohygienické zásady Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 4. Účinnost a motivace žáků využití vstupní motivace aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí v činnostech žáků využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb na motivaci žáků Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne [16]

18 5. Interakce a komunikace akceptování pravidel komunikace rozvoj komunikativních dovedností rozvoj smyslu pro spolupráci a toleranci prostor pro vlastní názor žáků, argumentace, diskuze možnosti různých způsobů řešení respektování osobnosti žáka klima třídy Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 4. Hodnocení žáků ověřování pochopení učiva využití zpětné vazby a analýza chyb vhodnost využitých metod hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání hodnocení a sebehodnocení žáků vyhodnocení práce žáků ve vyučovací hodině využití klasifikačního řádu zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Komentář ředitelky školy: Výuka probíhá v souladu s cíli a zásadami vzdělávání. Školní vzdělávací program Učíme se pro život byl ve všech ročnících realizován a naplňován. K lepšímu uskutečnění cílů školního vzdělávacího programu zcela určitě velkou měrou přispěla modernizace a rozšíření počítačové učebny a zvýšení počtu učeben s interaktivní technikou. Nyní je možné s touto technikou pracovat v jedenácti učebnách. Učitelé ve všech vyučovacích hodinách dbají a na osobnostní a sociální rozvoj žáků, podporují rozvoj jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektu a tolerance. I nadále jsou rozvíjeny komunikativní dovednosti žáků, jsou vedeni ke spolupráci, učí se vyjadřovat své vlastní názory a pocity. Žáci jsou průběžně vedeni k tomu, aby dokázali ohodnotit nejen výsledky své práce formou sebehodnocení, ale i práci svých spolužáků. Pro obohacení výuky probíhaly v jednotlivých vyučovacích předmětech ve všech ročnících různé projekty. Na naší škole je celkem vysoké procento žáků se specifickými poruchami učení. Učitelé s těmito žáky pracují jednotlivě podle individuálního vzdělávacího plánu. Čtyři žáci, kteří potřebují zvýšený individuální přístup, pracovali ve školním roce 2013/2014 navíc pod vedením asistenta pedagoga. [17]

19 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci ve školním roce zúčastnili. Vzdělávací akce byly hrazeny z prostředků poskytovaných KÚ Středočeského kraje a projektu EU. pracovník 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění --- kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti --- pedagogických věd b) Studium pedagogiky --- c) Studium pro asistenta --- pedagoga d) Studium pro ředitele škol --- e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti ICT d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Hajzlerová E Sluková V. Lánská L. Bukvičková Sv. Pförtnerová D. Sluková V. Rašínová J. Myšková S. Lánská L. Chomoutová Ol. Rašínová J. Myšková S. Lánská L. všichni zaměstnanci Lánská L. Dittrichová Vl. Hajzlerová E.. všichni pedagog. pr. Pförtnerová D. Pförtnerová D. všichni pedagog. pr. termín studia od 06/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2014 instituce PedF UK, Praha ComeniaConsult, Pha VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB Služba škole, MB Služba škole, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB Služba škole, MB VISK - ZDVPP, MB Služba škole, MB Služba škole, MB J. Pavlíček, MH PaeDr. Pavelka, Lomnice Nakl. Forum, Pha 2 J. Pavlíček, MH název akce Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce BOZP školn. a mimošk. akcí Podpora mat. gram. Kreativní témata ve VV Nová verze SW Bakaláři Nová verze SW Bakaláři Genet. metoda výuky čtení Genet. metoda výuky čtení Genet. metoda výuky čtení Genet. metoda výuky čtení Čteme dětem a s dětmi Čteme dětem a s dětmi Čteme dětem a s dětmi Základní norma zdrav. znal. Podpora matemat. gram. SW Bakaláři SW Bakaláři Síťová komunikace Závěr šk. r. v Bakalářích Výhody,, výkon práce VPN přístup, Bakaláři 2. Samostudium [18]

20 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů mateřské školy, ZUŠ, ZŠ, Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav, SPŠ, Mladá Boleslav, TU Liberec, mh2net, z. s., občanské sdružení Spokojený domov, domov důchodců Modrý kámen, knihovna, Městské muzeum, Policie ČR Významné akce školy Vítání prvňáčků Mikulášská nadílka, Vánoční ladění Školní vánoční jarmark (výrobky i krátké vystoupení žáků), městský vánoční jarmark Setkání s rodiči dětí z mateřské školy před zápisem do školy Den otevřených dveří se zápisem do 1. tříd Tři předškolní setkání před zápisem žáků Zápis do školy Školička nanečisto tři lekce pro předškoláky (ČJ, AJ, M) Dětský den Sportovní den Diplomka aneb Odejdi jako vítěz (prezentace žáků 9. tříd) Loučení s 9. třídami Soutěž o nejlepší sportovce školy ve školním roce Plavecký výcvik tříd v Mladé Boleslavi Sportovní kurz pro šesté třídy s náplní netradičních sportovních her, turistikou apod. Lyžařský výcvik sedmých tříd Klub mladých diváků 1. a 2. stupně (divadelní představení v Mladé Boleslavi, v Praze) Návštěvy výchovných koncertů a filmových představení aj. kulturních akcí Divadelní představení Projekt EU peníze školám Ovoce do škol (1. 5. ročník) Výběrové ověření výsledků žáků prostřednictvím elektronického systému testování zaměřené na 4. a 8. ročníky Besedy s cestovateli pro veřejnost (Kanada, Na kole kolem světa, Střední Amerika, Závod psích spřežení) Den s vědou (s TU Liberec) Věda má budoucnost (Škoda Auto, a. s., MB) Veřejná sbírka Život dětem (Kč 2 300,--) Veřejná sbírka Fond Sinus (Kč 1 862,--) sbírka víček pro Davídka Akce k prevenci sociálně patologických Zdravý životní styl (1. 9. r.) jevů Zdravá škola (1. 9. r.) (7) Den Země (1. 9. r.) Preventivní program pro žáky 5. r. o. s. Slánka Mladá Boleslav (Kamarádství, Mediální chaos) Preventivní programy s o. s. Semiramis pro 2. st. Drogy beseda s vedoucím nadace Drop In (5. 9. r.) Průkaz cyklisty (4. r.) Čas proměn (dívky 6. r.) Akce k environmentální výchově Sběry kaštanů, žaludů, pomerančové kůry [19]

21 (4) Sběry papíru Tonda Obal na cestách třídění a recyklace odpadu Návštěva Úřadu práce žáků 8. a 9. tříd 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Počet žáků Matematický klokan 266 Pythagoriáda 90 Olympiáda v českém jazyce školní kolo 15 Literární a výtvarná soutěž Příběh planety 5 Literární soutěž Pelíšky, pelíšky, Účast žáků školy ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Přespolní běh v Mn. Hradišti 20 Zimní víceboj v Bakově n. Jiz. 16 Coca Cola Cup 15 McDonald s Cup 22 Laťka skok vysoký 16 Atletický čtyřboj 10 Pohár rozhlasu v Ml. Boleslavi 18 Školní turnaj ve futsalu 70 Školní turnaj ve florbalu 70 Florbalový turnaj v Benátkách n. Jiz. 7 Florbalový Orion Cup v Ml. Boleslavi 22 Celkový počet soutěží ve školním roce: 16 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: Péče o volný čas žáků Zájmové kroužky Počet zařazených žáků Flétna 21 Florbal (tři oddělení) 61 Keramický (dvě oddělení) 13 Rybářský 19 Basketball 17 Stolní tenis 5 Turistický 13 Vaření (3 oddělení) 41 Volejbal 18 [20]

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více