Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

2 [1]

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav adresa školy Sokolovská Mnichovo Hradiště právní forma příspěvková organizace IČ IZO identifikátor školy vedení školy kontakt ředitelka: Mgr. Vlasta Dittrichová zástupkyně ředitelky: Mgr. Veronika Sluková, Mgr. Eva Hajzlerová tel.: sekretariát, ředitelna webové stránky: 1.2 Zřizovatel název zřizovatele Město Mnichovo Hradiště adresa zřizovatele Masarykovo náměstí Mnichovo Hradiště tel.: kontakt fa: Součásti školy kapacita Základní škola 640 žáků Školní družina 120 žáků 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet žáků Počet žáků Počet žáků oddělení na třídu na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,9 19,9 2. stupeň ZŠ ,29 10,83 Školní družina [2]

4 1.5 Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny z toho: odborné pracovny Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj, opravy, údržba 28 učeben 2 počítačové, 9 s interaktivní technikou, 1 keramická dílna, 1 pro výuku pracovních činností, 1 pro výuku předmětu domácnost Relaační areál na školní zahradě školního pozemku, 1 travnaté hřiště, 1 zrekonstruované víceúčelové hřiště s umělým povrchem Sportovní hala BIOS (samostatná správní jednotka MěÚ) včetně malé posilovny, běžecká dráha za halou, zařízení pro pohybovou relaaci na chodbách školy 1 dílna, 1 pozemek Ve výborném stavu, průběžně obnovován Na dostatečné úrovni, technické zabezpečení výuky tělesné výchovy nadstandardní. Ve šk. roce byly do tříd pořízeny další nové tabule, instalovány čtyři interaktivní tabule včetně souvisejícího hardware Splňuje podmínky dle ŠVP ZV č. j. 443/07 Učíme se pro život a dle ŠVP ZV č. j. 312/13 a osnov pro ZŠ Splňuje podmínky dle ŠVP ZV č. j. 443/07 Učíme se pro život a dle ŠVP ZV č. j. 312/13 a osnov pro ZŠ Na dostatečné úrovni, 36 žákovských počítačů v počítačových třídách, 13 dataprojektorů, 9 interaktivních tabulí. Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím mh2net, z. s., od září 2011 zdarma v rámci projektu MDOŠ Z oprav prováděných ve škole jsou to zejména opravy malířské. V nové budově školy vymalovány všechny třídy a šatny. Dále provedena oprava kanalizační šachty v pavilonu, odizolování stěn v kuchyňce. Budovy školy byly propojeny optickým vláknem, instalovány datové zásuvky ve staré budově. Komentář ředitelky školy materiálně technické podmínky: Během září 2013 byla zřizovatelem za nemalé finanční prostředky provedena rekonstrukce povrchu školního hřiště a rozběhové dráhy k doskočišti, což přispělo ke zkvalitnění hodin tělesné výchovy. V rámci projektu EU peníze školám byla modernizována a rozšířena počítačová učebna. Je vybavena novými stoly a židlemi, které jsou určeny pro práci s výpočetní technikou a novými počítači. Jejich počet se zvýšil z 16 na 24 žákovských počítačů. Byly zakoupeny nové výukové programy. Došlo k propojení staré a nové části školní budovy optickým vláknem a byly pořízeny nové servery pro plné využití funkcí počítačových učeben. V historické budově školy byly instalovány datové zásuvky do všech učeben, čímž jsou tedy učebny síťově propojeny a je tak možné plně využít služeb nových serverů. Také byl zakoupen software pro řízení a správu výukového procesu v počítačových učebnách. Dalším novým vybavením jsou čtyři interaktivní dataprojektory včetně software, dva přenosné dataprojektory a dvě stativová projekční plátna. V současné době je devět učeben vybaveno interaktivní technikou. [3]

5 1.6. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt 1.7 Údaje o Sdružení rodičů školy Registrace Zaměření Kontakt MUDr. Dagmar Karásková tři stanovené schůzky ročně, operativní kontakty, financování školních akcí , , Komentář ředitelky školy spolupráce s rodičovskou veřejností: Jako každý rok, v září 2013 se uskutečnila zahajovací schůze, na které ředitelka školy zhodnotila uplynulý školní rok a seznámila rodičovskou veřejnost s plánem činnosti školy na nový školní rok. V prosinci se konala klasická třídní schůzka, která byla spojena se školním vánočním jarmarkem, kde si rodiče mohli zakoupit různé výrobky a zhlédnout vystoupení našich žáků. Před třídními schůzkami v září a prosinci proběhly schůzky vedení školy a výboru SRŠ s třídními důvěrníky, kteří byli seznámeni s děním ve škole a poté na třídních schůzkách informovali ostatní rodiče. Podobu jarní třídní schůzky jsme zcela změnili. Místo společné třídní schůzky se konaly konzultační schůzky. Na ty byli rodiče se svými dětmi jednotlivě zváni třídními učiteli na konkrétní termín. Tato forma spolupráce rodičů a školy se u velké většiny rodičů a všech učitelů setkala s velmi dobrým ohlasem. V průběhu školního roku s rodiči průběžně dle potřeby spolupracovali všichni pedagogičtí pracovníci. Veškeré základní akce byly stejně, jako v předchozích letech, přístupné rodičům. Největší zájem byl o Vítání prvňáčků, Vánoční jarmark, Den otevřených dveří a Loučení s 9. třídami. Pokud měli rodiče zájem, mohli se po domluvě s příslušným pedagogem zúčastnit i kterékoli vyučovací hodiny. Rodiče se se svými problémy obraceli i na vedení školy to se jim vždy snažilo maimálně vyjít vstříc. [4]

6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Název vzdělávacího programu Kód Zařazené třídy Školní vzdělávací program Základní vzdělávání č. j. 443/07 Učíme se pro život 2., 3., 4.,5., 7., 8., 9. Školní vzdělávací program Základní vzdělávání č. j. 312/13 Učíme se pro život 1., 6. Komentář ředitelky školy: Výuka žáků probíhala podle školního vzdělávacího programu Učíme se pro život, který byl přepracován dle požadavků MŠMT některá témata byla dopracována, upravena nebo nově začleněna (např. finanční gramotnost, povinný druhý cizí jazyk, zlomky a desetinná čísla přesunuta do 5. ročníku. Větší důraz je kladen na témata dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, rodinná a seuální výchova). Po celý školní rok byl ŠVP průběžně naplňován, splněn byl ve všech vzdělávacích oblastech. [5]

7 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 35 Počet učitelů ZŠ 21 pedagogů s plným úvazkem 3 pedagogové s částečným úvazkem 4 asistenti pedagoga s částečným úvazkem Počet pedagogických pracovníků přepočtených na úvazky: 22,68 Počet vychovatelů ŠD 1 vychovatelka s plným úvazkem 3 vychovatelky s částečným úvazkem Počet pedagogických pracovníků školní družiny přepočtených na úvazky: 3,1 Celkový počet pracovníků přepočtených na úvazky: 25,78 Počet správních zaměstnanců 1 ekonomka 1 školník s částečným úvazkem 3 uklízečky s plným úvazkem 1 uklízečka s částečným úvazkem Počet provozních pracovníků přepočtených na úvazky: 5,44 Komentář ředitelky školy: Pedagogický sbor, tvořený převážně ženami, i nadále zůstává vysoce kvalifikovaný a stabilizovaný. Hned na začátku školního roku odešla jedna učitelka z 1. stupně na mateřskou dovolenou. Nastoupila za ni nová kolegyně. Za hlavní vychovatelku, která odešla do starobního důchodu, byla do kolektivu vychovatelek školní družiny přijata nová vychovatelka. Pracovní poměr na vlastní žádost ukončila dohodou jedna učitelka prvního stupně, do starobního důchodu odešla jedna učitelka prvního stupně, ke konci druhého pololetí odešla na mateřskou dovolenou zástupkyně ředitelky. [6]

8 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 92,3 Vychovatelky ŠD Pracovníci podle věkové skladby do 30 let celkem - ženy let celkem - ženy 46 důch. věk celkem - ženy v důch. věku celkem - ženy celkem - ženy Kvalifik. učitelé Nekval. uč. VŠ Nekval. uč. SŠ Učitelé celkem Asistent pedagoga Vychovatelé Provozní prac Absence zaměstnanců ve školním roce v měsíci na 1. stupni na 2. stupni září říjen listopad prosinec leden únor 30 5 březen duben květen červen Absence celkem 739 hodin na pedagogického pracovníka 25,48 hodiny [7]

9 3.5 Přehled aprobovanosti výuky ve školním roce I. stupeň předmět celkem hodin aprob. hod. % neaprob. hod. % Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Informatika I. st. celkem , ,49 II. stupeň předmět celkem hodin* aprob. hod. % neaprob. hod. % Český jazyk Anglický jazyk Německý j. volit Matematika IT, ITV, SVI Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Prac. činn. volit Domácnost volit Chemie - seminář Zájmová TV Seminář ze zem Český jazyk-semin Matematika-semin II. stupeň celkem , ,33 [8]

10 4. Žáci 4.1 Celkový přehled počtu žáků ve školním roce k Třída A B A + B celkem CH D CH D I. stupeň celkem II. stupeň celkem ZŠ celkem Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6i let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 4 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední šk. odb. učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední šk. odb. učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijat: z devátých ročníků z nižších ročníků 7 2 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 31 2 Komentář ředitelky školy: Počet žáků ve třídách i nadále zůstává velmi nízký. Hned začátkem školního roku došlo k odchodu několika žáků, kteří se odstěhovali. V poslední době je právě stěhování rodin, většinou za prací rodičů, nejčastějším důvodem úbytku žáků. [9]

11 4.4 Školní družina Počet oddělení a žáků v oddělení Oddělení Počet žáků v oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Celkem Počet žáků docházejících do ŠD z jednotlivých ročníků 1. ročník ročník ročník ročník ročník 0 Celkem 120 Komentář ředitelky školy: Pravidelná činnost školní družiny byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti osvojovaly základy slušného chování, začleňování se do kolektivu dětí, učily se spolupracovat, zdokonalovat se v rukodělných činnostech, rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost, samostatnost, ohleduplnost atd. Každá vychovatelka vede v rámci družiny kroužek (hra na zobcovou flétnu, tvořivý atelier, sportík pro kluky a holky, dramatická a zahradnická dílnička). Byla uspořádána řada akcí, kterých se účastnila všechna oddělení školní družiny. Např.: návštěva koňů a poníků z jízdárny Dřevona Hrabětice v Jizerských horách, barmanská show, návštěva Optiky, Halloween. Dále: Ježíšek ve školní družině, únorový karneval, návštěva folklorního tanečního souboru z Malé Bělé. Valentýnské vyrábění, Malování kraslic, Čarodějnice, dárky ke Svátku matek, přednáška pracovnice ze záchranné služby, Dětský den. Nápaditý byl i Ruličkový den zaměřený na ekologii. V družině probíhala společná četba knih, festival rámusu, šití na šicím stroji, malování na chodník, batikování, mikulášské soutěžení, zhotovování jablíčkového kompotu, příprava banánů v čokoládě, chlebíčková párty, jojo-fest a další zajímavé činnosti. Po pečlivých přípravách a zkouškách před dětmi z družiny a ve třídách vystoupila i Divadelní dílnička se svou pohádkou. Dílnička potěšila i seniory z domova důchodců, také zahrála dětem čekajícím na zápis. Zajímavé bylo i kouzelnické představení neslyšícího žáka 3. třídy Davida Mainera. Děti se přesvědčily, že handicap nemusí být překážkou v životě. Zpestřením školního roku se stalo i Štěpánovo kouzelné divadlo, které dětem několikrát předvedl žák 9. A Štěpán Tuček. V červnu družinu navštívili kouzelníci z Prahy a také děti připravily velmi povedené první farmářské trhy [10]

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu a chování 1. pololetí Ročník Počet Klasifikace: žáků vyznamen. prospěli neprosp. dostat. Důtka TU Důtka ŘŠ Chování 2. st. 3. st. 1. A B A B A B A B A B I. st. celkem A B A B A A B II. st. celkem ZŠ v % ,64 36,75 3,61 17,17 5,72 3,01 1, Přehled o prospěchu a chování 2. pololetí Ročník Počet Klasifikace: žáků vyznamen. prospěli neprosp. dostat. Důtka TU Důtka ŘŠ Chování 2. st. 3. st. 1. A B A B A B A B A B I. st. celkem A B A B A A B II. st. celkem ZŠ v % ,86 37,68 4,45 18,99 5,04 2,08 2,08 0,30 [11]

13 Přehled o prospěchu: šk. rok vyznamenání prospěli neprospěli dostatečně 2009/ pololetí 56,71 42,19 1,10 12, / pololetí 53,44 45,45 1,10 15, / pololetí 56,40 43,32 0,27 16, / pololetí 55,22 44,78 0,00 19, / pololetí 61,46 37,20 1,35 16, / pololetí 57,64 39,95 2,41 18, / pololetí 59,21 38,57 2,27 15, / pololetí 57,06 42,97 1,15 18, / pololetí 59,64 36,75 3,61 17, / pololetí 57,86 37,68 4,45 18,99 [12]

14 0,55 0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,27 0,29 0,00 0,30 1,37 0,83 1,10 1,09 1,15 1,62 1,62 1,34 1,42 1,13 1,20 2,18 2,02 2,08 2,08 2,68 2,59 3,29 3,12 3,01 [%] 4,90 4,12 4,67 4,12 5,04 5,95 5,72 7,44 7,55 7,51 Přehled o chování: šk. rok důtka TU důtka ŘŠ 2.st. 3.st 2009/ pololetí 3,29 1,37 0,55 0, / pololetí 7,44 0,83 1,10 0, / pololetí 4,90 2,18 1,09 0, / pololetí 4,12 4,67 4,12 0, / pololetí 7,55 1,62 1,62 0, / pololetí 7,51 2,68 1,34 0, / pololetí 5,95 3,12 1,42 1, / pololetí 2,59 1,15 2,02 0, / pololetí 5,72 3,01 1,20 0, / pololetí 5,04 2,08 2,08 0, důtka TU důtka ŘŠ 2.st. 3.st [13]

15 Komentář ředitelky školy: Výsledky prospěchu a chování žáků se příliš neliší od předchozích let. Žáci 1. stupně opakovaně dosahují větších úspěchů a je jim udělováno méně kázeňských opatření. Souvisí to jistě s tím, že velké procento žáků 5. ročníků odchází studovat na gymnázium a navíc žákům 2. stupně chybí motivace, jelikož na většinu středních škol a do učilišť jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Ve dnech proběhlo výběrové ověření výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování žáků (iset). Naše škola byla povinně zařazena do vzorku 400 škol. Testovanými oblastmi byly Člověk a jeho svět (4. ročníky), jazyk a přírodovědná gramotnost (8. ročníky). Žáci 4. ročníků naší školy dosáhli, stejně jako v celostátním měřítku, lepších výsledků, než žáci 8. ročníků. Škola se svými výsledky řadí mezi školy průměrné. 5.3 Údaje o zameškaných hodinách Školní rok Celkem hodin Z toho na 1. stupni Z toho na 2. stupni hodin hod./žák hodin hod./žák Počet neomluvených hodin ,24 Počet omluvených hodin , ,99 počet všech zameškaných hodin na 1 žáka 81, Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 4. 1 Zrakové postižení Autismus 3. 1 Vady řeči 4., 5. 4 Tělesné postižení 4., 6. 2 S kombinací postižení 4., 6. 2 S vývojovými poruchami učení 3., 4., 5., 6., 7., 8., S vývojovými poruchami chování 1., 2., 3., 4., 6., 7., Kombinace VPU a VPCH 4., 7., 8. 5 [14]

16 5.5 Údaje o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Navíc pohybové přestávky 25 minut za každého počasí venku (otužování). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na individuální péči a odpovídající metody a formy práce. Individuální vzdělávací plány. Spolupráce: výchovný poradce, ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, pedagogicko psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Jedličkův ústav v Liberci, Speciální centrum Základní školy v Mnichově Hradišti. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, jsou jim zadávány specifické úlohy, konzultace. Školní řád, klasifikační řád Zpracován dle zásad MŠMT Informační systém vůči žákům a rodičům Zahajovací bulletin, webové stránky (častá aktualizace), informační panely, městský rozhlas, tři třídní schůzky ročně, možnost individuálního vstupu rodičů do vyučovacích hodin. Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Pouze spolupráce s PPP a SPC. Konzultace s vedoucí PPP na začátku školního roku, pomoc s individuálními vzdělávacími plány, schůzka s rodiči budoucích žáků prvních tříd. Prevence sociálně patologických jevů Vyučující mají k dispozici materiály s protidrogovým zaměřením, časopisy (Prevence, Učitelské noviny), publikace s problematikou sociálně patologických jevů, konzultace s vedením školy, výchovnou poradkyní a protidrogovým preventistou, vyhledávání informací na internetu. Ve školním roce pokračujeme v plnění konkrétních cílů pro jednotlivé ročníky a školní družinu, to chceme uplatňovat i v dalších letech. Prostřednictvím žákovské samosprávy se žáci podíleli na organizování školních aktivit. Své problémy mohli řešit za pomoci pedagogických pracovníků nebo prostřednictvím schránky důvěry. Škola je zařazena do projektu Škol podporujících zdraví (ŠPZ). Tento projekt se prolíná i s preventivním programem sociálně patologických jevů. V rámci primární prevence nadále pokračuje spolupráce: škola, výchovná poradkyně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, Pedagogicko psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Policie ČR, městská policie. Dochází k propojení ŠVP, projektu Škola podporující zdraví a programu primární prevence, průběžnému zařazování motivačních rozhovorů do výuky. Jsou využívány projektové dny nebo dlouhodobější projekty zaměřené na zdravý životní styl, správnou výživu, péči o zdraví, mezilidské vztahy, dopravní výchovu, seuální výchovu, na prevenci Probíhá vzájemná spolupráce pedagogů a žákovské samosprávy. Ve škole běží školní informační kanál ŠIK. Spolupracujeme s o. s. Semiramis (centrum primární prevence) naplňováním programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na rizikové chování, zdravý životní styl a zdravé mezilidské vztahy (pro 2. stupeň). Spolupracujeme s o. s. Slánka - žáci 5. r. procházejí preventivním programem zaměřeným na mezilidské vztahy, šikanu. [15]

17 Probíhá i dopravní výchova směřující k získání průkazu cyklisty (4. r.). Klima školy Využití poznatků z členství Škol podporujících zdraví. Vliv školního parlamentu na odstraňování rizikových míst (úrazy atp.). Přijímaná opatření a vliv na zlepšení výchovně vzdělávacího procesu Uvedena v zápisech z pedagogických rad a zápisech výchovné poradkyně, provozních porad. Hospitační činnost: pracovníci počet hospitaci ředitel 17 zástupce ředitele 10 ostatní pracovníci 17 celkem Plánování a příprava na výuku učivo v souladu s ŠVP vhodnost a přiměřenost cílů výuky konkretizace cílů ve výuce návaznost učiva na předcházející témata příprava techniky a dalších materiálů Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 2. Materiální podpora výuky uspořádání a využití vybavení učebny podnětnost učebny účelné využívání pomůcek a techniky Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 3. Vyučovací metody, organizace a řízení výuky, psychohygiena řízení výuky účelné pokyny, pravidla, členění účelnost výuky frontální, skupinové a individuální zohledňování žáků se SPU účelné využívání vyučovacího času účelné využívání zdrojů informací prostor pro samostatné učení prostor pro procvičování a opakování učiva věcná a odborná správnost výuky psychohygienické zásady Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 4. Účinnost a motivace žáků využití vstupní motivace aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí v činnostech žáků využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb na motivaci žáků Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne [16]

18 5. Interakce a komunikace akceptování pravidel komunikace rozvoj komunikativních dovedností rozvoj smyslu pro spolupráci a toleranci prostor pro vlastní názor žáků, argumentace, diskuze možnosti různých způsobů řešení respektování osobnosti žáka klima třídy Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 4. Hodnocení žáků ověřování pochopení učiva využití zpětné vazby a analýza chyb vhodnost využitých metod hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání hodnocení a sebehodnocení žáků vyhodnocení práce žáků ve vyučovací hodině využití klasifikačního řádu zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Komentář ředitelky školy: Výuka probíhá v souladu s cíli a zásadami vzdělávání. Školní vzdělávací program Učíme se pro život byl ve všech ročnících realizován a naplňován. K lepšímu uskutečnění cílů školního vzdělávacího programu zcela určitě velkou měrou přispěla modernizace a rozšíření počítačové učebny a zvýšení počtu učeben s interaktivní technikou. Nyní je možné s touto technikou pracovat v jedenácti učebnách. Učitelé ve všech vyučovacích hodinách dbají a na osobnostní a sociální rozvoj žáků, podporují rozvoj jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektu a tolerance. I nadále jsou rozvíjeny komunikativní dovednosti žáků, jsou vedeni ke spolupráci, učí se vyjadřovat své vlastní názory a pocity. Žáci jsou průběžně vedeni k tomu, aby dokázali ohodnotit nejen výsledky své práce formou sebehodnocení, ale i práci svých spolužáků. Pro obohacení výuky probíhaly v jednotlivých vyučovacích předmětech ve všech ročnících různé projekty. Na naší škole je celkem vysoké procento žáků se specifickými poruchami učení. Učitelé s těmito žáky pracují jednotlivě podle individuálního vzdělávacího plánu. Čtyři žáci, kteří potřebují zvýšený individuální přístup, pracovali ve školním roce 2013/2014 navíc pod vedením asistenta pedagoga. [17]

19 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci ve školním roce zúčastnili. Vzdělávací akce byly hrazeny z prostředků poskytovaných KÚ Středočeského kraje a projektu EU. pracovník 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění --- kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti --- pedagogických věd b) Studium pedagogiky --- c) Studium pro asistenta --- pedagoga d) Studium pro ředitele škol --- e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti ICT d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Hajzlerová E Sluková V. Lánská L. Bukvičková Sv. Pförtnerová D. Sluková V. Rašínová J. Myšková S. Lánská L. Chomoutová Ol. Rašínová J. Myšková S. Lánská L. všichni zaměstnanci Lánská L. Dittrichová Vl. Hajzlerová E.. všichni pedagog. pr. Pförtnerová D. Pförtnerová D. všichni pedagog. pr. termín studia od 06/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2014 instituce PedF UK, Praha ComeniaConsult, Pha VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB Služba škole, MB Služba škole, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB Služba škole, MB VISK - ZDVPP, MB Služba škole, MB Služba škole, MB J. Pavlíček, MH PaeDr. Pavelka, Lomnice Nakl. Forum, Pha 2 J. Pavlíček, MH název akce Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce BOZP školn. a mimošk. akcí Podpora mat. gram. Kreativní témata ve VV Nová verze SW Bakaláři Nová verze SW Bakaláři Genet. metoda výuky čtení Genet. metoda výuky čtení Genet. metoda výuky čtení Genet. metoda výuky čtení Čteme dětem a s dětmi Čteme dětem a s dětmi Čteme dětem a s dětmi Základní norma zdrav. znal. Podpora matemat. gram. SW Bakaláři SW Bakaláři Síťová komunikace Závěr šk. r. v Bakalářích Výhody,, výkon práce VPN přístup, Bakaláři 2. Samostudium [18]

20 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů mateřské školy, ZUŠ, ZŠ, Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav, SPŠ, Mladá Boleslav, TU Liberec, mh2net, z. s., občanské sdružení Spokojený domov, domov důchodců Modrý kámen, knihovna, Městské muzeum, Policie ČR Významné akce školy Vítání prvňáčků Mikulášská nadílka, Vánoční ladění Školní vánoční jarmark (výrobky i krátké vystoupení žáků), městský vánoční jarmark Setkání s rodiči dětí z mateřské školy před zápisem do školy Den otevřených dveří se zápisem do 1. tříd Tři předškolní setkání před zápisem žáků Zápis do školy Školička nanečisto tři lekce pro předškoláky (ČJ, AJ, M) Dětský den Sportovní den Diplomka aneb Odejdi jako vítěz (prezentace žáků 9. tříd) Loučení s 9. třídami Soutěž o nejlepší sportovce školy ve školním roce Plavecký výcvik tříd v Mladé Boleslavi Sportovní kurz pro šesté třídy s náplní netradičních sportovních her, turistikou apod. Lyžařský výcvik sedmých tříd Klub mladých diváků 1. a 2. stupně (divadelní představení v Mladé Boleslavi, v Praze) Návštěvy výchovných koncertů a filmových představení aj. kulturních akcí Divadelní představení Projekt EU peníze školám Ovoce do škol (1. 5. ročník) Výběrové ověření výsledků žáků prostřednictvím elektronického systému testování zaměřené na 4. a 8. ročníky Besedy s cestovateli pro veřejnost (Kanada, Na kole kolem světa, Střední Amerika, Závod psích spřežení) Den s vědou (s TU Liberec) Věda má budoucnost (Škoda Auto, a. s., MB) Veřejná sbírka Život dětem (Kč 2 300,--) Veřejná sbírka Fond Sinus (Kč 1 862,--) sbírka víček pro Davídka Akce k prevenci sociálně patologických Zdravý životní styl (1. 9. r.) jevů Zdravá škola (1. 9. r.) (7) Den Země (1. 9. r.) Preventivní program pro žáky 5. r. o. s. Slánka Mladá Boleslav (Kamarádství, Mediální chaos) Preventivní programy s o. s. Semiramis pro 2. st. Drogy beseda s vedoucím nadace Drop In (5. 9. r.) Průkaz cyklisty (4. r.) Čas proměn (dívky 6. r.) Akce k environmentální výchově Sběry kaštanů, žaludů, pomerančové kůry [19]

21 (4) Sběry papíru Tonda Obal na cestách třídění a recyklace odpadu Návštěva Úřadu práce žáků 8. a 9. tříd 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Počet žáků Matematický klokan 266 Pythagoriáda 90 Olympiáda v českém jazyce školní kolo 15 Literární a výtvarná soutěž Příběh planety 5 Literární soutěž Pelíšky, pelíšky, Účast žáků školy ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Přespolní běh v Mn. Hradišti 20 Zimní víceboj v Bakově n. Jiz. 16 Coca Cola Cup 15 McDonald s Cup 22 Laťka skok vysoký 16 Atletický čtyřboj 10 Pohár rozhlasu v Ml. Boleslavi 18 Školní turnaj ve futsalu 70 Školní turnaj ve florbalu 70 Florbalový turnaj v Benátkách n. Jiz. 7 Florbalový Orion Cup v Ml. Boleslavi 22 Celkový počet soutěží ve školním roce: 16 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: Péče o volný čas žáků Zájmové kroužky Počet zařazených žáků Flétna 21 Florbal (tři oddělení) 61 Keramický (dvě oddělení) 13 Rybářský 19 Basketball 17 Stolní tenis 5 Turistický 13 Vaření (3 oddělení) 41 Volejbal 18 [20]

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2012 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více