D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb"

Transkript

1 VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění se uveřejňuje. Současně se ruší stávající dohoda uveřejněná ve Věstníku Ministerstva vnitra čá. 40/2007. Č.j. MV-5081/EKO-2008 Ředitel kabinetu ministra vnitra Mgr. Rudolf VYČICHLA v. r. D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb uzavřená mezi Ministerstvem vnitra zastoupeném ministrem vnitra MUDr. Mgr. Ivanem LANGEREM na straně jedné a na straně druhé 1. základní odborovou organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací na Ministerstvu vnitra, jejímž jménem vystupuje předseda závodního výboru Ing. Jaroslav MADĚRA, 2. Koordinačním výborem základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky, Odborového svazu státních orgánů a organizací, jehož jménem vystupuje předseda pan Petr TACHECÍ, 3. Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky, jehož jménem vystupuje předseda JUDr. Milan ŠTĚPÁNEK. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato dohoda upravuje postup při tvorbě fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), hospodaření s fondem a způsob jeho čerpání podle vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) v podmínkách působnosti Ministerstva vnitra a Policie České republiky jako zaměstnavatele (dále jen zaměstnavatel ). Čl. 2 Účel fondu 1. Fond slouží k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru k Ministerstvu vnitra, Policii České republiky a generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a příslušníků Policie České republiky a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky zařazených v generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve služebním poměru a důchodců, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u Ministerstva vnitra, Policie České republiky a v generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen zaměstnanec ).

2 VMV čá. 39/2008 (část II) Strana 2 2. Pokud to umožňuje vyhláška, lze fond použít i ve prospěch rodinných příslušníků zaměstnanců a dalších osob. Čl. 3 Organizace správy fondu 1. Zaměstnavatel tvoří fond, který je dále členěn na dílčí fondy, jejichž správu uskutečňují vedoucí zaměstnanci územních pracovišť 1) a ředitel odboru personálního 2) (dále jen správci fondu ). 2. Vedle kontrolní činnosti zabezpečované po linii řídící a odborně-metodické působnosti jsou oprávněny vykonávat kontrolní činnost u správců fondu i specializované kontrolní útvary zaměstnavatele a příslušné odborové orgány. Čl. 4 Tvorba fondu 1. Správce fondu v rámci své působnosti tvoří dílčí fond základním přídělem ze svého rozpočtu ve smyslu 2 odst. 1 vyhlášky. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskutečňují nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo, v souladu s 3 odst. 2 vyhlášky. 2. Objem finančních prostředků na tvorbu základního přídělu do fondu stanoví jednotlivým správcům fondu ekonomický odbor na návrh odboru personálního při rozpisu rozpočtu na daný rozpočtový rok formou ukazatele (závazného limitu regulace zaměstnanosti) jako neinvestiční převod ve výši 2% z rozpočtovaného objemu mzdových prostředků určených na platy zaměstnanců. Při úpravách závazných limitů regulace zaměstnanosti v průběhu rozpočtového roku ekonomický odbor na návrh odboru personálního současně upraví i závazný ukazatel převodu do fondu. 3. Další příjmy fondu ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 vyhlášky jsou příjmy dílčího fondu toho správce fondu, u kterého vznikly. 4. Vyúčtování skutečného základního přídělu do fondu provádí správci fondu v souladu s předpisy k roční uzávěrce, přičemž základní příděl musí odpovídat 2% z ročního objemu nákladů určených v 2 odst. 1 vyhlášky. Čl. 5 Správa a používání dílčích fondů 1. Za správu a použití dílčích fondů v souladu s vyhláškou a touto dohodou v rámci své působnosti odpovídají jednotliví správci fondů. 2. Správce fondu sestavuje s příslušným odborovým orgánem vlastní rozpočet o čerpání prostředků fondu. Současně správce fondu vypracuje vlastní pravidla čerpání fondu - zásady, ve kterých podrobněji vymezí podmínky užití fondu s přihlédnutím ke specifickým potřebám jím zabezpečovaných útvarů (dále jen zása- 1) 2) Čl. 10 nařízení Ministerstva vnitra č. 73/2001 o řízení, organizaci a výkonu ekonomické činnosti, ve znění pozdějších přepisů. Příloha č. 1 bod 1 písm. c) nařízení Ministerstva vnitra č. 73/2001.

3 VMV čá. 39/2008 (část II) Strana 3 dy ). Je třeba, aby s rozpočtem i zásadami odborový orgán vyslovil písemný souhlas. Obsah zásad o používání fondu a způsob jejich realizace v působnosti jednotlivých správců fondu nesmějí být v rozporu s ustanoveními vyhlášky a této dohody. 3. Správce fondu zřizuje komisi pro hospodaření s prostředky fondu (dále jen komise ), která je jeho poradním orgánem pro posouzení žádostí o čerpání prostředků fondu. Členem komise musí být zástupce příslušného odborového orgánu. Postavení a činnost komise je upravena statutem a jednání komise se řídí jednacím řádem. Vzor statutu a jednacího řádu komise je uveden v příloze. 4. Správce fondu je povinen po projednání s odborovým orgánem zaslat oddělení finanční metodiky ekonomického odboru v souladu s čl. 3 bod 2 dohody a) návrh nebo změny zásad k posouzení, b) platné zásady a jejich změny na vědomí. 5. K čerpání fondu mají rovný přístup všichni zaměstnanci. Při čerpání prostředků fondu je však správce fondu povinen zvažovat přiměřenost poskytování prostředků fondu a přihlížet k požadavkům jednotlivých zaměstnanců podle reálné potřebnosti a předchozí četnosti jejich uspokojených požadavků a čerpání souhrnného objemu prostředků fondu. 6. Veškerá plnění z fondu mají nepeněžní formu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů. 7. Správce fondu vede průkaznou evidenci o plnění poskytnutých z fondu, a to jak z hlediska účelu, tak z hlediska plnění vůči jednotlivým zaměstnancům. Pokud správce fondu vede evidenci osobních limitů na jednotlivé zaměstnance, tak i z hlediska čerpání těchto osobních limitů. 8. V případě nezbytnosti získání odborného vysvětlení k uplatňování některého z ustanovení vyhlášky bude toto vysvětlení vyžadováno jako závazné výhradně písemnou formou prostřednictvím Ministerstva vnitra (oddělením finanční metodiky ekonomického odboru) od věcně příslušného orgánu, který je tvůrcem vyhlášky a gestorem jejího plnění. Získané informace předá všem správcům fondu. Čl. 6 Půjčky na bytové účely Půjčku na bytové účely nebo bytové zařízení lze zaměstnanci poskytnout nejdříve po roce trvání jeho pracovního nebo služebního poměru k zaměstnavateli. Postup při podání žádosti a poskytnutí půjčky je stanoven v příloze. Čl. 7 Sociální půjčky U sociálních půjček lze půjčku ve výjimečných případech poskytnout již po půl roce trvání pracovního nebo služebního poměru. Výši půjčky každý správce fondu stanovuje ve vlastních zásadách s přihlédnutím ke specifickým potřebám jím zabezpečovaných útvarů. Přitom respektuje ustanovení vyhlášky a bere v úvahu věcné zaměření sociálního programu.

4 VMV čá. 39/2008 (část II) Strana 4 Čl. 8 Stravování 1. Správce fondu přispívá na stravování podle vlastních zásad a s přihlédnutím ke specifickým potřebám jím zabezpečovaných útvarů. Přitom příspěvek činí minimálně 7,- Kč na jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele alespoň 3 hodiny. Další hlavní jídlo v kalendářním dni může být poskytnuto za sníženou cenu pouze v případě, pokud zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele déle než 11 hodin 3). 2. O poskytování příspěvku z fondu na závodní stravování důchodcům rozhoduje každý správce fondu spolu s odborovým orgánem. Rozhodnutí o poskytování příspěvku musí být upraveno kolektivní smlouvou. Čl. 9 Poskytování dalších plnění z fondu si každý správce fondu stanoví ve svých zásadách podle vlastních podmínek a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky. Čl. 10 Závěrečná ustanovení 1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. Lze ji vypovědět za stejných podmínek jako platnou kolektivní smlouvu. 2. Obě strany se dohodly na tom, že ve společné pracovní skupině zřizované Ministerstvem vnitra vyhodnotí každým rokem plnění jednotlivých ustanovení této dohody. Tato pracovní skupina bude oprávněna také shromažďovat, posuzovat a dále využívat podklady pro přijetí změn nebo dodatků této dohody, navrhovat doporučení vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků a předkládat zaměstnavateli podněty k event. novelizaci dohody. 3. Tuto dohodu a její přílohu lze měnit nebo doplňovat jen písemnou formou a po dohodě smluvních stran. 4. O důsledcích porušení některého z ustanovení této dohody správcem fondu na základě zjištění věcně příslušných útvarů zaměstnavatele nebo odborových orgánů bude v pracovním nebo služebním pořádku rozhodovat statutární orgán zaměstnavatele, který tuto dohodu uzavřel. 5. Schválenou dohodu včetně příloh bude zaměstnavatel neprodleně publikovat ve II. části Věstníku Ministerstva vnitra. Odborový orgán seznámí zaměstnance s jejím obsahem jako v případě platné kolektivní smlouvy. 3) 5 odst. 3 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů.

5 VMV čá. 39/2008 (část II) Strana 5 6. Příslušnými odborovými orgány se rozumí zástupce základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací na Ministerstvu vnitra, zástupce Koordinačního výboru základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky a zástupce místně příslušné Krajské rady Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, pokud byly uvedené odborové orgány v místě zřízeny. V Praze dne 15. dubna 2008 Ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan LANGER v. r. Předseda závodního výboru základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací na Ministerstvu vnitra Ing. Jaroslav MADĚRA v. r. Předseda koordinačního výboru základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky, Odborového svazu státních orgánů a organizací Petr TACHECÍ v. r. Předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky JUDr. Milan ŠTĚPÁNEK v. r.

6 VMV čá. 39/2008 (část II) Strana 6 Půjčky na bytové účely Příloha č Zaměstnanec předkládá žádost o poskytnutí půjčky vedoucímu zaměstnanci (služebnímu funkcionáři) s personální pravomocí, který ji spolu se svým stanoviskem postoupí správci fondu. 2. O poskytnutí půjčky rozhoduje správce fondu, který též vyhotovuje smlouvu o půjčce (dále jen smlouva ). Smlouva o půjčce obsahuje účel půjčky, dobu splatnosti, výši půjčky a výši splátek, ručitele, způsob splacení při skončení pracovního nebo služebního poměru. 3. Půjčky se poskytují pouze nepeněžní formou. Prostředky z poskytnuté půjčky lze použít jen k úhradě účelu dohodnutému ve smlouvě o půjčce. 4. Výši půjčky na jednotlivé účely může správce fondu stanovit v zásadách s přihlédnutím k místním podmínkám a sociálnímu programu zaměstnavatele, přičemž nesmí být překročeny limity uvedené ve vyhlášce. 5. Půjčka se splácí ve sjednaných měsíčních splátkách, které činí minimálně 300,- Kč měsíčně. První splátka, není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, se provede z platu za měsíc následující po podepsání smlouvy o poskytnutí půjčky. V zásadách může správce upravit odchylky, kdy lze na základě žádosti zaměstnance prodloužit lhůtu ke splacení půjčky, avšak pouze při zachování zásady, že půjčka musí být splacena nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy o půjčce. 6. Srážky na splátku půjčky jsou prováděny příslušnou mzdovou účtárnou, která vyplácí zaměstnanci plat. Uhrazené splátky odvádí zpět na příslušný bankovní účet fondu. 7. Při skončení pracovního nebo služebního poměru je zaměstnanec povinen splatit půjčku nebo její zůstatek do šesti měsíců ode dne skončení pracovního nebo služebního poměru. V případech hodných zvláštního zřetele, tedy ze sociálních důvodů a při mimořádných událostech v rodině zaměstnance, nebo při přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovního poměru k zaměstnavateli na nového zaměstnavatele, správce fondu může, na základě žádosti zaměstnance, tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však na deset let od uzavření smlouvy o půjčce. 8. Na změnu, resp. skončení pracovního nebo služebního poměru, na které bezprostředně navazuje vznik nového pracovního nebo služebního poměru a při nichž zůstává zachován vztah uvažovaného zaměstnance k fondu zaměstnavatele, se nevztahuje ustanovení 6 odst. 3 vyhlášky. V takovém případě správce fondu, do jehož působnosti zaměstnanec přechází, převezme pohledávku a uhradí nesplacený zůstatek půjčky správci fondu, který půjčku jako pohledávku převedl. Původně dohodnutá výše splátek se přitom nemění.

7 VMV čá. 39/2008 (část II) Strana 7 9. V souladu s 3 odst. 7 vyhlášky může správce fondu v mimořádně závažných případech, jako je např. pracovní (služební) úraz, nemoc z povolání nebo úmrtí v jejich důsledku, prominout nesplacený zůstatek půjčky, nejvýše však částku Kč. 10. Pokud půjčka není splacena v souladu s uzavřenou smlouvou a dojde k prodlení ve splácení půjčky, postupuje správce fondu v souladu s nařízením Ministerstva vnitra č. 84/2002 o postupu při nakládání s pohledávkami, ve znění nařízení Ministerstva vnitra č. 53/2007, a metodickým návodem ředitele ekonomického odboru (SIAŘ čá. 7/2003), kterým se stanoví podrobnosti při provádění NMV č. 84/2002.

8 VMV čá. 39/2008 (část II) Strana 8 Příloha č. 2 Statut komise správce fondu kulturních a sociálních potřeb pro posouzení žádostí na čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb Čl Komise správce fondu kulturních a sociálních potřeb ( dále jen komise ) je poradním orgánem správce fondu. 2. Předmětem činnosti komise je soustřeďování, projednávání a posuzování žádostí na čerpání prostředků fondu. Čl Podkladem pro jednání komise jsou žádosti a návrhy na čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb, které jsou předkládány komisi způsobem stanoveným dle Zásad pro používání a hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb. 2. Jednání komise svolává a řídí předseda komise. 3. K jednání komise mohou být přizváni další pracovníci zabezpečovaných útvarů jednotlivých správců fondu. 4. Výsledkem jednání je rozhodnutí komise, které je závazné pro její členy a doporučující pro rozhodnutí správce fondu.

9 VMV čá. 39/2008 (část II) Strana 9 Příloha č. 3 Jednací řád komise správce fondu kulturních a sociálních potřeb pro posouzení žádostí na čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb Čl Jednání komise správce fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen komise ) je neveřejné. 2. Komise se schází k jednotlivým jednáním podle potřeby. Jednání komise svolává její předseda. Pokud není termín jednání stanoven v zápise z posledního jednání, musí být členové komise písemně obesláni k dalšímu jednání nejpozději 3 pracovní dny před jejím konáním. V neodkladných případech mohou být členové komise vyrozuměni o jednání komise telefonicky nebo faxem nejpozději jeden pracovní den předem. Čl Předseda komise svolává jednání komise, řídí jeho průběh, určuje pořadí projednávaných problematik a odpovídá za její činnost. 2. Tajemník komise zajišťuje veškerou běžnou administrativní agendu komise, zejména organizační přípravu jejího jednání, eviduje uložené úkoly a vede přehled o jejich plnění, pořizuje zápis z průběhu jednání komise. Vyhotovený zápis zasílá tajemník komise nejpozději do 10 pracovních dnů všem členům komise. Vykonává další činnosti, kterými ho předseda pověří. 3. Členové komise se podílejí na přípravě a předkládání podkladů k jednotlivým bodům jednání podle dohody na předcházejícím jednání. Člen komise je povinen zúčastnit se jednání. 1. Komise rozhoduje hlasováním. Čl Komise může přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnému hlasování je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise. 3. Hlasování je veřejné, pokud komise nerozhodne o tajném hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

Úplné znění. kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra. (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A

Úplné znění. kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra. (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A Úplné znění kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné a 1. základní odborová

Více

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky Sbírka interních aktů řízení PP ČR čá. 188/2009 (část II) 33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru Policejního prezidia České republiky, kterým se uveřejňuje Kolektivní smlouva (1)

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 810/b komplexní pozměňovací návrh k návrhu poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,

Více

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Zpracoval: Ing. Naděžda Knězková, MBA, ekonomická náměstkyně Dne: 20. února 2015 Schválil za ZZS JmK: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel Dne: 10. dubna

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více