ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace

2 1 Identifikační údaje NÁZEV ŠKOLY NÁZEV ŠVP Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,, č.j. : Npor. 284/2008 ADRESA ŠKOLY Školní 1510, Příbor, PSČ: ŘEDITEL Mgr. Ján Drtil TELEFON WWW FAX IZO REDIZO IČO ZŘIZOVATEL Město Příbor KONTAKTY Příbor, Náměstí S.Freuda 19 TELEFON FAX PLATNOST DOKUMENTU OD VERZE 2/2008 KOORDINÁTOR ŠKOLY KOORDINÁTOR PRO 1.STUPEŇ Mgr. Ivana Dreslerová Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Jitka Šmídová PODPIS ŘEDITELE ŠKOLY - 2 -

3 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou základní školou s 1. aţ 9. postupným ročníkem. Nacházíme se na panelovém sídlišti v Příboře. Škola vzdělává necelých 400 ţáků, průměrná naplněnost je 23 ţáků ve třídě. Výuka probíhá většinou ve dvou paralelních třídách. 2.2 Vybavení školy V budově je 18 kmenových tříd, odborná pracovna fyziky, chemie, pracovna výpočetní techniky, výtvarné výchovy, cvičná kuchyň, dřevodílna, kovodílna, odborná pracovna jazyka anglického, jazyka německého a pracovna pozemků. K výuce pozemků slouţí školní pozemek a ovocný sad. Některé kmenové třídy slouţí zároveň jako odborné pracovny pro tyto předměty: zeměpis, dějepis a hudební výchova. Pro výuku tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny,vnitřní 50-ti metrová běţecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál, jehoţ součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běţecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným mnoţstvím pomůcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. V době volna a přestávek mohou ţáci vyuţívat venkovní atrium s lavičkami a prostor školního hřiště. Jsou jim k dispozici dva nápojové automaty a automat na školní mléko a jogurty. Pro ţáky 1.stupně je k dispozici školní druţina, která je rovněţ velmi dobře vybavena spoustou hraček, stavebnic a dalších pomůcek. Prostory školní druţiny jsou velmi pěkné, k dispozici mají děti i venkovní atrium a malou tělocvičnu. Součástí školy je i školní kuchyň a jídelna, která zajišťuje školní stravování. Vyučující 1.stupně mají vlastní sborovnu a dva kabinety vybavené PC s přístupem na internet, vyučující 2.stupně jsou všichni ve vlastních kabinetech. Kabinety jsou propojeny sítí LAN s přístupem na internet. Ke schůzovní činnosti slouţí sborovna s PC a internetem. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 25 členů, věkový průměr je 44 let. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Vyučující se pravidelně zapojují do DVPP, prošli kurzy: kritické myšlení, tvorba ŠVP, nové metody a formy práce, práce s dysporuchami, šikana, oborové kurzy a další. 92 % učitelů je proškoleno v práci na PC v rámci SIPVZ z toho 32 % úrovně P a 60 % úrovně Z. U zdravotně postiţených ţáků pracuje osobní asistent a asistent pedagoga. Ve školní druţině máme dvě vychovatelky. 2.4 Charakteristika žáků Většina ţáků je ze spádové oblasti školy sídliště, Klokočov, místní část Hájov. Do školy dojíţdí asi 40 aţ 50 ţáků i z okolních obcí: Kateřince, Trnávka, Mošnov, Skotnice

4 2.5 Akce a dlouhodobé projekty Škola je zapojena od roku 1992 do Hnutí na vlastních nohou. Jedná se o dětské humanitární hnutí, které pomáhá dětem postiţeným válkou a přírodními katastrofami. Pomáhá také našemu zdravotnictví, dětské psychiatrické léčebně v Opařanech a pomohlo i školám, které byly postiţeny záplavami v letech 1997 a Jednou z těchto škol jsme byli i my. Dále je škola zapojena v síti škol podporujících zdraví. Ţáci 1.stupně pravidelně jezdí na plavecký výcvik, pro ţáky 7.tříd organizujeme LVVZ. Třídní kolektivy vyjíţdějí na exkurze: 4.ročník památná místa našeho regionu (Fulnek, Hodslavice), 5.ročník - planetárium, Klimkovice - lázně, Záchranná stanice ţivočichů, Bartošovice, 6.ročník Štramberk, 7.ročník hasičský záchranný sbor,divadlo, 8.ročník úřad práce, elektrárna Šance, 9.ročník planetárium, hornické muzeum, Darkovičky, Hrabyně. Rovněţ v rámci školních výletů navštěvují třídy zajímavá místa našeho regionu a republiky. Pravidelně organizujeme: - Stonoţkový týden - Školu hrou - Den otevřených dveří - vánoční koncert ve školní jídelně - vánoční jarmark - Den Země, Den zdraví - branný den a sportovní den Naši ţáci se zúčastňují pravidelně soutěţí a olympiád olympiáda z jazyka českého, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematická olympiáda, chemická olympiáda, Pythagoriáda, recitační soutěţ, dopravní soutěţ, výtvarné a tělovýchovné soutěţe. V soutěţích dosahujeme velmi dobrých výsledků v okresních, krajských i republikových kolech. Na škole pracuje ţákovský parlament. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit v době třídních schůzek, v konzultačních dnech výchovného poradce a metodika prevence. Po dohodě s vyučujícím i v jinou dobu. Škola pořádá den otevřených dveří, vánoční koncert pro rodiče ve školní jídelně, společné vycházky, besídky, drakiádu. Rodiče pomáhají i na sportovním dnu. Rodiče jsou o činnosti školy informováni v Měsíčníku města Příbora a na webových stránkách školy. Na škole pracuje Školská rada. Dále spolupracujeme s MŠ Pionýrů, základními školami ve městě a referátem městského úřadu

5 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Co chceme a kam směřujeme Naše škola vychází z motivačního názvu Svět Sport, Vědění, Tvořivost Sport - Rozvíjíme tělesnou zdatnost a pohybovou aktivitu - Vytváříme u ţáků kladný vztah k pohybu a pocit zodpovědnosti k jejich tělesnému a duševnímu zdraví - Učíme děti zdravému soutěţení a fairplay Vědění - Učíme ţáky takovým všeobecným znalostem a dovednostem, které budou uplatnitelné v ţivotě - Omezujeme vyţadování encyklopedických poznatků a zaměřujeme se na učení pro praxi - Vedeme ţáky k vyuţívání komunikačních a informačních technologií - Podporujeme zavádění výpočetní techniky do všech předmětů - Pro budoucí ţivot posilujeme výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický - Věnujeme stejnou péči ţákům nadaným, průměrným i slabým - Staráme se o ţáky se zdravotním postiţením či sociálním znevýhodněním a nevydělujeme je do samostatných skupin - Vzděláváme ţáky tak, aby mohli uplatnit své individuální předpoklady a nabízíme jim velký výběr nepovinných a volitelných předmětů i zájmových činností Tvořivost - Nepreferujeme jen intelektuální nadání u ţáků, ale i nadání estetické, hudební, pohybové apod. - Ve výuce upřednostňujeme metody, které rozvíjejí tvůrčí činnost formou specifických úkolů, projektů a prezentace vlastní tvorby - Obohacujeme výuku výběrem vhodných exkurzí, besed, návštěv výstav, divadel, koncertů apod. - Rozvíjíme komunikační a sociální dovednosti dětí - Zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými učíme ţáky týmové práci, vzájemné pomoci, sounáleţitosti a vzájemnému respektu - Ve všech předmětech podporujeme kreativitu a snahu dále rozvíjet svoji osobnost Pro děti - Chceme vytvořit atmosféru vzájemného respektu a porozumění mezi školou, ţákem a rodinou - Snaţíme se připravit takové klima školy, ve kterém se budou děti cítit v klidu a bezpečí - Vytváříme podmínky k tomu, aby se děti učily rády a se zájmem - Podporujeme jejich touhu po dlouhodobém a celoţivotním vzdělávání - Umoţňujeme ţákům zúročit všechny získané sportovní dovednosti, vědomosti a tvořivost v různých akcích a soutěţích školního, městského, okresního, krajského i celostátního charakteru Chtěli bychom navázat na dobré tradice naší školy. Budeme dále rozvíjet její silné stránky a snaţit se odstranit všechno, co povaţujeme za nedostačující. Přejeme si, aby pedagogové i ţáci byli na svou školu hrdi

6 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiţ škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence ţáků Kompetence k učení - Škola aktivně poskytuje ţákům přístup k mnoha zdrojům informací (encyklopedie, ţákovská knihovna, knihy, internet, video, televizní programy, atlasy, tisk, počítačové programy, výstavy aj.). Vyuţívá je přímo ve výuce ve všech předmětech a učí ţáky různé strategie práce s informacemi. - Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. - Ţákům umoţňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost a prezentaci výsledků jejich práce. - Vedeme ţáky k logickému propojení učiva v podobě integrované výuky. - Ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo pouţíváme jako prostředek k jejich získávání. - Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Ţáci jsou postupně vedeni k vyuţívání vlastních vědomostí pro pomoc spoluţákům (skupinová práce, společné řešení úkolů). - Vedeme ţáky k potřebě dalšího vzdělávání. - Vedeme ţáky k sebehodnocení. - Ţáci se zúčastňují různých soutěţí a olympiád. Kompetence k řešení problémů - Výuku vedeme tak, aby ţáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení si dokázali obhájit. - Motivujeme ţáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického ţivota. - Ve vhodných oblastech vzdělávání pouţíváme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan). - Učíme děti formou dramatizace modelových situací řešit vzniklé problémy, konfliktní situace. - V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. - Vedeme ţáky k prezentaci svých nápadů, myšlenek, úspěchů (internet, informátor, časopis, projekt). - Při řešení problémových situací klademe důraz na osobní vztah ţáků k danému úkolu, na jeho individuální schopnosti a dovednosti, sledujeme jejich pokrok při zdolávání problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Učíme ţáky nebát se problémů( problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva ). - Řešíme problémy společně: ţák ţák, ţák učitel, školní parlament, schránka důvěry, komunikace v kruhu

7 - Vedeme ţáky s ohledem na věk a schopnosti činit rozhodnutí, která jsou schopni obhájit a nést za ně odpovědnost. - Nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem i mopedem. Kompetence komunikativní - Vedeme ţáky k vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. - Učíme ţáky obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor, argumentovat a zároveň poslouchat názor jiných. - Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. - Umoţníme fungování patronátu starších spoluţáků nad mladšími. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Učíme ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, web). - V dramatické výchově se učíme dalším prostředkům komunikace (nonverbální). - Vyuţíváme komunitní kruh k vyjádření názorů, myšlenek, řešení problémů. - Připravujeme ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. - Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci s ţáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Kompetence sociální a personální - Ţáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulaci se sami podílejí. - Pomocí pravidelných třídnických hodin umoţňujeme řešit ţákům jejich problémy, vyjadřovat se k tomu, co se ve škole děje. - Vedeme ke spolupráci, pomoci a předávání zkušeností, znalostí a dovedností mezi staršími a mladšími. - Vedeme k vzájemné toleranci a respektování výsledků (handicapů, ale i úspěchů) druhých. - Podporujeme individuální rozvoj ţákovy osobnosti, jeho proces sebepoznání a seberegulace pomocí her a technik osobnostní a emoční výchovy, dramatické výchovy. - Pracujeme na prevenci šikany, snaţíme se odstranit prvky agresivity ţáků na třídnických hodinách pomocí modelových situací, které předcházejí krizovým situacím. - Vyuţíváme příleţitostí k multikulturní výchově, netolerujeme rasismus, xenofobii a nacionalismus. - Učíme ţáky základům kooperace a týmové práce. - Učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost ţáků zastávat v týmu různé role. - Učíme ţáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky, mezi ţáky a učiteli. - Učíme ţáky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmů

8 Kompetence občanské - Ve třídních kolektivech ţáci společně stanovují pravidla chování. - Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. - Vytváříme pozitivní vztah k ţivotně důleţitým hodnotám (potrava, prostředí, lidské výtvory). - Ţáky vedeme k třídění odpadů. - Ve škole pracuje ţákovský parlament, který se podílí na organizování programů a akcí ţáků při sportovních, kulturních a společenských aktivitách školy, podílí se na přípravě a znění Řádu školy, spolupracuje s učiteli a vedením školy při zlepšování prostor školy. - Důsledně dbáme na dodrţování pravidel chování ve škole stanovených vnitřními normami školy. - Vedeme ţáky k sebeúctě a k úctě k jiným lidem, k odmítání násilí a bezpráví. - Vedeme ţáky k ochraně a ocenění našich tradic a kulturně historického dědictví. - Pomáháme vytvářet pozitivní postoj k uměleckým dílům a kulturním hodnotám formou projektového vyučování. - Pracujeme s handicapovanými dětmi za spolupráce asistenta. - Jdeme příkladem- respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své povinnosti. Kompetence pracovní - Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných moţností při jeho profesní orientaci. - Výběrem volitelných předmětů pomáháme ţákům při profesní orientaci. - Výuku doplňujeme o různé praktické exkurze, besedy, filmy apod., seznamujeme ţáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme představu ţáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. - Důsledně vedeme ţáky k dodrţování vymezených pravidel a k plnění svých povinností a závazků, vedeme ţáky k bezpečnosti práce a k ochraně zdraví. - Vedeme ţáky ke správným způsobům uţití materiálu, techniky a vybavení. - Vedeme ţáky k sebehodnocení své práce, za vykonanou práci je chválíme. - Seznamujeme ţáky se základními ekologickými problémy. - Rozvíjíme u ţáků podnikatelské myšlení, vedeme je k chápání podstaty, cílů a rizik podnikání. - Rozvíjíme u ţáků uvědomění si celoţivotního vzdělávání a formulujeme hypotézy o ţivotních změnách. - Seznamujeme ţáky s právem na práci, s právem se učit a vzdělávat a s rovností příleţitosti na trhu práce

9 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení Ţáky s podezřením na vývojové poruchy učení budeme posílat se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Je v kompetenci rodičů, zda závěrečnou zprávu z vyšetření předají ředitelství školy a poţádají o vzdělávání podle individuálního plánu, podle kterého se s ţákem bude pracovat a který bude obsahovat doporučení z PPP. Na základě vyšetření a doporučení budou pak tito ţáci zařazování do reedukační péče. Dyslektické asistentky budou konzultovat reedukační péči s rodiči ţáků. Rodiče budou mít moţnost po celý školní rok navštěvovat jednotlivé hodiny, zapůjčit si odbornou literaturu nebo pomůcky. Reedukace specifických poruch učení bude probíhat ve skupinách, které povedou speciálně vyškolení učitelé. Hodiny budeme zařazovat podle návrhu pedagogicko psychologické poradny, především v odpoledních hodinách. Při reedukaci budeme vycházet z individuálních potřeb ţáka. K tomu slouţí vhodně vybavena učebna, praktické pomůcky a osvědčený výukový program DYS EDICE. U ţáků, kterým bude reedukace ukončena, bude při výuce českého a cizího jazyka věnována individuální péče za strany vyučujících. Při klasifikaci budeme přihlíţet ke stupni a druhu specifické poruchy. Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením Práce s ţáky na vozíčku Vzdělávání bude probíhat podle individuálního vzdělávacího plánu za účasti osobního asistenta. Budeme vyuţívat kompenzační pomůcky (počítač, výukové programy a pracovní listy). Upravíme pracovní prostředí ţák bude pouţívat speciálně výškově nastavitelnou lavici zapůjčenou ze SPC. Ţák bude uvolněn z výuky TV. V této době bude probíhat nácvik psaní na běţné klávesnici PC. Při práci ţáků budeme tolerovat pomalejší pracovní tempo, zadávat menší rozsah písemných prací, poskytneme dostatek času na vypracování úkolů a pochopení nového učiva. Práce s ţáky s růstovými vadami Na základě rozhodnutí dětských lékařů, budeme zařazovat ţáky s růstovými vadami do hodin ZdTV. Tito ţáci budou cvičit podle speciálního cvičebního plánu. Do těchto hodin zařazují lékaři i ţáky s obezitou. Nesouhlas rodičů se zařazením do ZdTV musí být písemně podloţen

10 Ţáci s lehčím smyslovým postiţením sluchovým, zrakovým Vzdělávání ţáků bude probíhat formou individuální integrace. Ţáci budou vyučováni podle učebních plánů běţných tříd, pokud bude postiţení těţší, bude ţák pracovat podle stanoveného individuálního plánu IVP. Při vzdělávání bude v kaţdém ohledu přihlédnuto k individuálním vzdělávacím potřebám jednotlivého ţáka. Budeme dbát na to, aby správně pouţívali kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadla apod.). Bude vhodné zachovávat co moţno nejniţší počet ţáků ve třídě. U sluchově postiţených budeme umoţňovat podporu porozumění sdělovaného odezíráním z úst všech mluvících osob otáčením se k nim. Dále umoţníme těmto ţákům ihned se doptat při neporozumění sdělení, otázce, odpovědi učitele i spoluţáků. U obou typů postiţení budeme dbát na to, aby ţáci seděli s takovým spoluţákem, který jim dokáţe diskrétně pomoci při neporozumění pokynu, zadání atp. V neposlední řadě se budeme řídit radami a závěry vyšetření jak lékaře, tak příslušného speciálně pedagogického centra, se kterým budeme dle potřeby konzultovat aktuální otázky vzdělávání ţáka s postiţením. Nezbytná bude taktéţ úzká spolupráce s rodinou Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Cílem školy je integrace ţáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Vnímáme jinou národnost, etnicitu či hodnotovou orientaci všech našich ţáků a v rámci moţností pruţně reagujeme na jejich kulturní rozdíly. Podmínky vzdělávání Vyuţíváme výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly ţáků a různé způsoby organizace výuky, plánujeme výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb ţáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pro úspěšné vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči - odpovídající metody a formy práce - specifické materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky

11 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní ţáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něţ budeme reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. Ţáky budeme systematicky sledovat, budeme se snaţit rozpoznat jejich nadání, vhodně je motivovat, vytvářet vhodné podmínky a rozvíjet jejich nadání pro uplatnění v jejich konkrétních činnostech. Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného ţáka nám mohou se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců poskytnout psychologové v síti pedagogicko-psychologických poraden. Ţáky budeme motivovat k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání ţáka. Ve výuce budeme vyuţívat metod výuky s preferencí individuálního přístupu, s moţností individuální konzultace. Budeme ţáky zařazovat do skupin podle úrovně znalostí i napříč ročníky. Ţákům budeme zadávat specifické úkoly a zapojovat je do samostatných rozsáhlejších prací a projektů. Poskytneme jim všestrannou nabídku volitelných předmětů. Pro nadané děti by měli udělat nejvíce jejich rodiče. Ti by pro ně měli vytvářet příjemné a podpůrné prostředí, které bude stimulovat rozvoj dětského nadání. Měli by se zajímat o oblasti zájmů svých dětí, aby jim mohli poradit nebo pomoci. Budeme se snaţit o vzájemnou spolupráci učitel rodič ţák

12 3.5 Průřezová témata Začlenění průřezových témat Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této moţnosti vyuţili co nejlépe, nevytváříme pro průřezové témata samostatné vyučovací předměty. Průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tematických okruhů do vzdělávacího obsahu jiných vyučovacích předmětů a formou projektů, ve kterých ţáci pouţívají znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Některé tematické okruhy budou realizovány v třídnických hodinách, které budou pevně stanoveny v rozvrhu. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vţdy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme přehled realizace všech průřezových témat a jejich tematických okruhů: a) formou integrace do jiných vyučovacích předmětů b) formou projektů Realizace tematických okruhů průřezových témat formou integrace do jiných vyučovacích předmětů Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace 1.stupeň stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ČJ, PRV, VV, M PRV, TV TV, VV ČJ, PRV, VV, M, ZdTV PRV, TV, ZdTV PRV, TV, VV ČJ, PRV, VV, ZdTV PRV, TV, ZdTV PRV, TV, VV ČJ, M, VL, VV, TV, PČ, ZdTV VL, PŘ, VV, TV, ZdTV M, PŘ, PČ, VL ČJ, M, VL, VV, TV, PČ, HV, ZdTV ČJ, PŘ, VV, TV, ZdTV M, PŘ, PČ,INF D, Z, PŘ, VV, TV, PČ-PT, DV, ZdTV TV, DRAM, ZdTV VO, TV, DV, INF, PČ-PT, PČ- Z, D, VV, TV, VZ, PČ-PT, ZdTV, SH TV, ZdTV, SH TV, INF, PČ-PT, PČ-PCH Z, D, CH, VV, TV, PČ-SP, ZP, ZdTV, SH VO, PČ-SP, TV, HV, ZdTV, SH TV, VZ, CH, INFv Z, VV, TV, ZP, PČ-PÚ, ZdTV, SH VV, HV PČ- SP, TV, ZdTV, SH TV, INFv, PČ-PÚ

13 PCH Psychohygiena ZdTV AJ, ZdTV AJ, PČ, PŘ, ZdTV Kreativita ČJ, PRV, HV ČJ, PRV, VV, HV ČJ, PRV, VV, HV, M ČJ, M, VL, HV, VV, PČ Sociální rozvoj Poznávání lidí PRV PRV, ZdTV PRV, ZdTV ČJ, TV, VL, ZdTV Mezilidské vztahy PRV PRV, ZdTV PRV, ZdTV ČJ, VL, TV, PŘ, VV, ZdTV AJ, PČ, ZdTV ČJ, M, HV, VV, PČ ČJ, TV, ZdTV ČJ, VL, TV, PŘ, VV, INF, VV, ZdTV Komunikace ČJ ČJ, M ČJ ČJ, AJ, VV ČJ, VL, AJ, INF Kooperace a kompetice ČJ, M ČJ, M M, VV ČJ, M, VL, PČ, VV, INF Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PRV, TV PRV, TV M, PRV, TV M, PŘ, VL VL, M, PŘ, INF VO, VV, TV, HV, PČ-PCH, AJ, ZdTV ČJ, D, VV, HV, TV, INF, PČ-PT D, TV, DRAM, ZdTV TV, INF, PČ-PT, D, ZdTV ČJ, D, AJ, HV, TV, DRAM, INF D, TV, INF, PČ-PCH TV, INF, PČ-PT VV, TV, HV, PČ- PCH, AJ, AJv, ZdTV ČJ, D, VV, HV, TV, INF, PČ-PT D, ČJ, TV, ZdTV, SH VO, TV, INF, PČ-PT, ZdTV, SH ČJ, AJ, NJ, Z, D, TV, INF, AJv TV, INF, PČ-PCH TV, VZ, INF, PČ-PT, DOM VV, TV, HV, PŘ, AJ, ZdTV ČJ, D, VV, TV, PČ-SP, INFv, DOM, PČ-PP Z, TV, ZdTV, SH TV, VZ, INFv, CH, ZdTV, SH ČJ, AJ, D, CH, INFv, AJv, PČ-SP D, TV, INFv, PČ-PP TV, INFv, DOM VV, TV, ZdTV ČJ, D, VV, HV, TV, PČ, INFv, DOM TV, ZdTV, SH Z, TV, INFv, CHP, ZdTV, SH ČJ, AJ, TV, CH, PČ-SP, VZ, CHP, INFv, AJv D, TV, INFv Z, TV, INFv, VZ, DOM

14 Hodnoty, postoje, praktická etika PČ PČ PČ VL VL TV, PČ-PT TV, PČ-PT, PČ-PCH, VZ TV Z, VV, TV, VZ Výchova demokratického občana Název tematického okruhu Občanská společnost a škola 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník PRV VL Z, VO Z, ČJ, VZ, INF Z, RJv, ZP ČJ, VZ, Z, ZP Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ZdTV ZdTV VL, TV, ZdTV VL, TV, ZdTV TV, INF, DV, D, ZdTV VO, TV, INF, ZdTV, SH PČ-SP, TV, INFv, D, ZdTV, SH HV HV HV VO Z VO Z, D PČ-SP, VO, TV, INFv, ZdTV, SH Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ZdTV ZdTV ČJ, VL, AJ, PČ, TV, ZdTV ČJ, VL, AJ, PČ, TV, ZdTV ČJ, D, VO, Z, AJ, NJ, HV, TV, ZdTV ČJ, D, Z, AJv, NJ, HV, TV, NJv, ZdTV, SH ČJ, AJ, HV, NJv, TV, ZdTV, SH AJ, NJ, Z, HV, TV, PŘ, AJv, RJv, ZdTV, SH

15 Objevujeme Evropu a svět PČ, ČJ VL, PČ, PŘ Z, VO, D, M Z, AJ, M Z, AJv, PČ-SP, NJ, RJv, ZP Jsme Evropané VL, VV ČJ, Z, VV, TV, D Z, ČJ, VV, TV, D VV, D, TV, VZ, AJ, Z Z, PČ-SP, NJv, ČJ, F, ZP VO, Z, D, VV, ČJ, TV Multikulturní výchova 1.stupeň 2.stupeň Název tematického okruhu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference VV, HV VV, HV VL, PČ, HV VL, ČJ, HV, PČ TV Z, VO, TV, SH TV, D, SH TV, SH Lidské vztahy PRV M, PRV M, PRV M, ČJ, VL, VV, PŘ M, ČJ, VL, VV, PŘ D, VO, TV, DV D, Z, TV, SH D, PŘ, TV, SH VO, TV, SH Etnický původ VL, PŘ, PČ VL, PČ DRAM Z D, PŘ, VO, HV D, Z Multikulturalita TV ČJ, TV ČJ, VV, PČ ČJ, VL, VV, PČ D NJ, HV, RJv ČJ, NJv ČJ, NJv Princip sociálního smíru a solidarity TV TV Z, TV TV VZ, TV Z, TV

16 Environmentální výchova Název tematického okruhu Ekosystémy 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ČJ, VL, PŘ, VV, PČ ČJ, PŘ, VV, PČ PŘ, VV PŘ, Z, VV PŘ PŘ, Z, VV Základní podmínky ţivota PRV PRV PŘ, PČ, VV PŘ, PČ, VV PŘ, PČ- PCH PČ-PCH, F, PŘ CH PŘ, Z, CH Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vztah člověka k prostředí PČ PČ M, ČJ, VL, PŘ, PČ, TV ZdTV PRV, ZdTV ČJ, VL, PŘ, VV, PČ, M, ZdTV M, VL, PŘ, TV ČJ, VL, PŘ, VV, M, PČ, ZdTV D, TV, PČ-PCH ČJ, PČ, F, TV, Z, M, DV, ZdTV D, TV, SH D, Z, CH, F, TV, NJ, SH VZ, PŘ, Z, VO, PČ-PT, TV, DOM, SH, ZdTV Z, NJ, VZ, TV, CH, PŘ, DOM, SH, PČ-PP, ZdTV D, Z, PŘ, CH, TV, CHP, SH, PČ-PÚ VZ, PŘ, CH, F, TV, CHP, DOM, SH, ZdTV

17 Mediální výchova 1.stupeň 2.stupeň Název tematického okruhu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení VV, PČ VV, PČ, TV ČJ, VV, PČ, TV ČJ ČJ ČJ, VO ČJ ČJ, Z ČJ, NJ, Z, D Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení ZdTV ZdTV PŘ, M, TV, ZdTV PŘ, VL, M, VV, TV, ZdTV TV, ZdTV ČJ, DRAM TV, ZdTV, SH TV, VZ, ZdTV, SH TV, D, ZdTV, SH ČJ Vnímání autora mediálních sdělení HV HV HV HV HV ČJ ČJ ČJ Fungování a vliv médií ve společnosti Tematické okruhy produktivních činností Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu ČJ VV, Z, DRAM Z, DOM PŘ, PČ-SP, DOM, PČ-PP, ZP PŘ, PČ-SP, DOM, ZP ČJ, PŘ ČJ, M, VV INF, DRAM INF, VV INFv ČJ, INFv DRAM INF-vp INF-vp Zkratky pouţité v tabulkách průřezových témat jsou vysvětleny na konci dokumentu

18 Realizace tematických okruhů průřezových témat formou projektů a dalších akcí Osobnostní a sociální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Projekty Malý spisovatel Malý spisovatel Malý spisovatel Mladý spisovatel Mladý spisovatel Mladý spisovatel Mladý spisovatel Hrajeme divadlo Hrajeme divadlo Další akce Den her Den her Den her Den her Den her Den her Den her Den her Den her Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Doremičko Doremičko Poţární prevence-beseda Doremičko Doremičko Dopravní výchova Doremičko Dopravní výchova Poţární prevence-beseda Dopravní výchova Beseda s policisty Beseda s policisty Beseda s policisty

19 Výchova demokratického občana 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Projekty Další akce Branný den Branný den Branný den Branný den Příbor-návštěva MěÚ a infocentra Branný den Branný den Štramberk-exkurze Branný den Příbor-historie města Branný den Branný den Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň Projekty 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Den Evropy Den Evropy Den Evropy Den Evropy Den Evropy Den Evropy Další akce Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Exkurze významná místa a osobnosti regionu Exkurze MINI UNI Ostrava

20 Multikulturní výchova Projekty 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Velikonoce Velikonoce Velikonoce Velikonoce u nás i jinde Velikonoce u nás i jinde Další akce Dopravní výchova Dopravní výchova Dopravní výchova Mediální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Projekty Další akce Příspěvky do časopisu Příspěvky do časopisu Příspěvky do časopisu Příspěvky do časopisu

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více