ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace

2 1 Identifikační údaje NÁZEV ŠKOLY NÁZEV ŠVP Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,, č.j. : Npor. 284/2008 ADRESA ŠKOLY Školní 1510, Příbor, PSČ: ŘEDITEL Mgr. Ján Drtil TELEFON WWW FAX IZO REDIZO IČO ZŘIZOVATEL Město Příbor KONTAKTY Příbor, Náměstí S.Freuda 19 TELEFON FAX PLATNOST DOKUMENTU OD VERZE 2/2008 KOORDINÁTOR ŠKOLY KOORDINÁTOR PRO 1.STUPEŇ Mgr. Ivana Dreslerová Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Jitka Šmídová PODPIS ŘEDITELE ŠKOLY - 2 -

3 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou základní školou s 1. aţ 9. postupným ročníkem. Nacházíme se na panelovém sídlišti v Příboře. Škola vzdělává necelých 400 ţáků, průměrná naplněnost je 23 ţáků ve třídě. Výuka probíhá většinou ve dvou paralelních třídách. 2.2 Vybavení školy V budově je 18 kmenových tříd, odborná pracovna fyziky, chemie, pracovna výpočetní techniky, výtvarné výchovy, cvičná kuchyň, dřevodílna, kovodílna, odborná pracovna jazyka anglického, jazyka německého a pracovna pozemků. K výuce pozemků slouţí školní pozemek a ovocný sad. Některé kmenové třídy slouţí zároveň jako odborné pracovny pro tyto předměty: zeměpis, dějepis a hudební výchova. Pro výuku tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny,vnitřní 50-ti metrová běţecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál, jehoţ součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běţecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným mnoţstvím pomůcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. V době volna a přestávek mohou ţáci vyuţívat venkovní atrium s lavičkami a prostor školního hřiště. Jsou jim k dispozici dva nápojové automaty a automat na školní mléko a jogurty. Pro ţáky 1.stupně je k dispozici školní druţina, která je rovněţ velmi dobře vybavena spoustou hraček, stavebnic a dalších pomůcek. Prostory školní druţiny jsou velmi pěkné, k dispozici mají děti i venkovní atrium a malou tělocvičnu. Součástí školy je i školní kuchyň a jídelna, která zajišťuje školní stravování. Vyučující 1.stupně mají vlastní sborovnu a dva kabinety vybavené PC s přístupem na internet, vyučující 2.stupně jsou všichni ve vlastních kabinetech. Kabinety jsou propojeny sítí LAN s přístupem na internet. Ke schůzovní činnosti slouţí sborovna s PC a internetem. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 25 členů, věkový průměr je 44 let. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Vyučující se pravidelně zapojují do DVPP, prošli kurzy: kritické myšlení, tvorba ŠVP, nové metody a formy práce, práce s dysporuchami, šikana, oborové kurzy a další. 92 % učitelů je proškoleno v práci na PC v rámci SIPVZ z toho 32 % úrovně P a 60 % úrovně Z. U zdravotně postiţených ţáků pracuje osobní asistent a asistent pedagoga. Ve školní druţině máme dvě vychovatelky. 2.4 Charakteristika žáků Většina ţáků je ze spádové oblasti školy sídliště, Klokočov, místní část Hájov. Do školy dojíţdí asi 40 aţ 50 ţáků i z okolních obcí: Kateřince, Trnávka, Mošnov, Skotnice

4 2.5 Akce a dlouhodobé projekty Škola je zapojena od roku 1992 do Hnutí na vlastních nohou. Jedná se o dětské humanitární hnutí, které pomáhá dětem postiţeným válkou a přírodními katastrofami. Pomáhá také našemu zdravotnictví, dětské psychiatrické léčebně v Opařanech a pomohlo i školám, které byly postiţeny záplavami v letech 1997 a Jednou z těchto škol jsme byli i my. Dále je škola zapojena v síti škol podporujících zdraví. Ţáci 1.stupně pravidelně jezdí na plavecký výcvik, pro ţáky 7.tříd organizujeme LVVZ. Třídní kolektivy vyjíţdějí na exkurze: 4.ročník památná místa našeho regionu (Fulnek, Hodslavice), 5.ročník - planetárium, Klimkovice - lázně, Záchranná stanice ţivočichů, Bartošovice, 6.ročník Štramberk, 7.ročník hasičský záchranný sbor,divadlo, 8.ročník úřad práce, elektrárna Šance, 9.ročník planetárium, hornické muzeum, Darkovičky, Hrabyně. Rovněţ v rámci školních výletů navštěvují třídy zajímavá místa našeho regionu a republiky. Pravidelně organizujeme: - Stonoţkový týden - Školu hrou - Den otevřených dveří - vánoční koncert ve školní jídelně - vánoční jarmark - Den Země, Den zdraví - branný den a sportovní den Naši ţáci se zúčastňují pravidelně soutěţí a olympiád olympiáda z jazyka českého, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematická olympiáda, chemická olympiáda, Pythagoriáda, recitační soutěţ, dopravní soutěţ, výtvarné a tělovýchovné soutěţe. V soutěţích dosahujeme velmi dobrých výsledků v okresních, krajských i republikových kolech. Na škole pracuje ţákovský parlament. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit v době třídních schůzek, v konzultačních dnech výchovného poradce a metodika prevence. Po dohodě s vyučujícím i v jinou dobu. Škola pořádá den otevřených dveří, vánoční koncert pro rodiče ve školní jídelně, společné vycházky, besídky, drakiádu. Rodiče pomáhají i na sportovním dnu. Rodiče jsou o činnosti školy informováni v Měsíčníku města Příbora a na webových stránkách školy. Na škole pracuje Školská rada. Dále spolupracujeme s MŠ Pionýrů, základními školami ve městě a referátem městského úřadu

5 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Co chceme a kam směřujeme Naše škola vychází z motivačního názvu Svět Sport, Vědění, Tvořivost Sport - Rozvíjíme tělesnou zdatnost a pohybovou aktivitu - Vytváříme u ţáků kladný vztah k pohybu a pocit zodpovědnosti k jejich tělesnému a duševnímu zdraví - Učíme děti zdravému soutěţení a fairplay Vědění - Učíme ţáky takovým všeobecným znalostem a dovednostem, které budou uplatnitelné v ţivotě - Omezujeme vyţadování encyklopedických poznatků a zaměřujeme se na učení pro praxi - Vedeme ţáky k vyuţívání komunikačních a informačních technologií - Podporujeme zavádění výpočetní techniky do všech předmětů - Pro budoucí ţivot posilujeme výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický - Věnujeme stejnou péči ţákům nadaným, průměrným i slabým - Staráme se o ţáky se zdravotním postiţením či sociálním znevýhodněním a nevydělujeme je do samostatných skupin - Vzděláváme ţáky tak, aby mohli uplatnit své individuální předpoklady a nabízíme jim velký výběr nepovinných a volitelných předmětů i zájmových činností Tvořivost - Nepreferujeme jen intelektuální nadání u ţáků, ale i nadání estetické, hudební, pohybové apod. - Ve výuce upřednostňujeme metody, které rozvíjejí tvůrčí činnost formou specifických úkolů, projektů a prezentace vlastní tvorby - Obohacujeme výuku výběrem vhodných exkurzí, besed, návštěv výstav, divadel, koncertů apod. - Rozvíjíme komunikační a sociální dovednosti dětí - Zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými učíme ţáky týmové práci, vzájemné pomoci, sounáleţitosti a vzájemnému respektu - Ve všech předmětech podporujeme kreativitu a snahu dále rozvíjet svoji osobnost Pro děti - Chceme vytvořit atmosféru vzájemného respektu a porozumění mezi školou, ţákem a rodinou - Snaţíme se připravit takové klima školy, ve kterém se budou děti cítit v klidu a bezpečí - Vytváříme podmínky k tomu, aby se děti učily rády a se zájmem - Podporujeme jejich touhu po dlouhodobém a celoţivotním vzdělávání - Umoţňujeme ţákům zúročit všechny získané sportovní dovednosti, vědomosti a tvořivost v různých akcích a soutěţích školního, městského, okresního, krajského i celostátního charakteru Chtěli bychom navázat na dobré tradice naší školy. Budeme dále rozvíjet její silné stránky a snaţit se odstranit všechno, co povaţujeme za nedostačující. Přejeme si, aby pedagogové i ţáci byli na svou školu hrdi

6 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiţ škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence ţáků Kompetence k učení - Škola aktivně poskytuje ţákům přístup k mnoha zdrojům informací (encyklopedie, ţákovská knihovna, knihy, internet, video, televizní programy, atlasy, tisk, počítačové programy, výstavy aj.). Vyuţívá je přímo ve výuce ve všech předmětech a učí ţáky různé strategie práce s informacemi. - Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. - Ţákům umoţňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost a prezentaci výsledků jejich práce. - Vedeme ţáky k logickému propojení učiva v podobě integrované výuky. - Ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo pouţíváme jako prostředek k jejich získávání. - Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Ţáci jsou postupně vedeni k vyuţívání vlastních vědomostí pro pomoc spoluţákům (skupinová práce, společné řešení úkolů). - Vedeme ţáky k potřebě dalšího vzdělávání. - Vedeme ţáky k sebehodnocení. - Ţáci se zúčastňují různých soutěţí a olympiád. Kompetence k řešení problémů - Výuku vedeme tak, aby ţáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení si dokázali obhájit. - Motivujeme ţáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického ţivota. - Ve vhodných oblastech vzdělávání pouţíváme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan). - Učíme děti formou dramatizace modelových situací řešit vzniklé problémy, konfliktní situace. - V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. - Vedeme ţáky k prezentaci svých nápadů, myšlenek, úspěchů (internet, informátor, časopis, projekt). - Při řešení problémových situací klademe důraz na osobní vztah ţáků k danému úkolu, na jeho individuální schopnosti a dovednosti, sledujeme jejich pokrok při zdolávání problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Učíme ţáky nebát se problémů( problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva ). - Řešíme problémy společně: ţák ţák, ţák učitel, školní parlament, schránka důvěry, komunikace v kruhu

7 - Vedeme ţáky s ohledem na věk a schopnosti činit rozhodnutí, která jsou schopni obhájit a nést za ně odpovědnost. - Nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem i mopedem. Kompetence komunikativní - Vedeme ţáky k vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. - Učíme ţáky obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor, argumentovat a zároveň poslouchat názor jiných. - Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. - Umoţníme fungování patronátu starších spoluţáků nad mladšími. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Učíme ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, web). - V dramatické výchově se učíme dalším prostředkům komunikace (nonverbální). - Vyuţíváme komunitní kruh k vyjádření názorů, myšlenek, řešení problémů. - Připravujeme ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. - Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci s ţáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Kompetence sociální a personální - Ţáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulaci se sami podílejí. - Pomocí pravidelných třídnických hodin umoţňujeme řešit ţákům jejich problémy, vyjadřovat se k tomu, co se ve škole děje. - Vedeme ke spolupráci, pomoci a předávání zkušeností, znalostí a dovedností mezi staršími a mladšími. - Vedeme k vzájemné toleranci a respektování výsledků (handicapů, ale i úspěchů) druhých. - Podporujeme individuální rozvoj ţákovy osobnosti, jeho proces sebepoznání a seberegulace pomocí her a technik osobnostní a emoční výchovy, dramatické výchovy. - Pracujeme na prevenci šikany, snaţíme se odstranit prvky agresivity ţáků na třídnických hodinách pomocí modelových situací, které předcházejí krizovým situacím. - Vyuţíváme příleţitostí k multikulturní výchově, netolerujeme rasismus, xenofobii a nacionalismus. - Učíme ţáky základům kooperace a týmové práce. - Učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost ţáků zastávat v týmu různé role. - Učíme ţáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky, mezi ţáky a učiteli. - Učíme ţáky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmů

8 Kompetence občanské - Ve třídních kolektivech ţáci společně stanovují pravidla chování. - Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. - Vytváříme pozitivní vztah k ţivotně důleţitým hodnotám (potrava, prostředí, lidské výtvory). - Ţáky vedeme k třídění odpadů. - Ve škole pracuje ţákovský parlament, který se podílí na organizování programů a akcí ţáků při sportovních, kulturních a společenských aktivitách školy, podílí se na přípravě a znění Řádu školy, spolupracuje s učiteli a vedením školy při zlepšování prostor školy. - Důsledně dbáme na dodrţování pravidel chování ve škole stanovených vnitřními normami školy. - Vedeme ţáky k sebeúctě a k úctě k jiným lidem, k odmítání násilí a bezpráví. - Vedeme ţáky k ochraně a ocenění našich tradic a kulturně historického dědictví. - Pomáháme vytvářet pozitivní postoj k uměleckým dílům a kulturním hodnotám formou projektového vyučování. - Pracujeme s handicapovanými dětmi za spolupráce asistenta. - Jdeme příkladem- respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své povinnosti. Kompetence pracovní - Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných moţností při jeho profesní orientaci. - Výběrem volitelných předmětů pomáháme ţákům při profesní orientaci. - Výuku doplňujeme o různé praktické exkurze, besedy, filmy apod., seznamujeme ţáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme představu ţáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. - Důsledně vedeme ţáky k dodrţování vymezených pravidel a k plnění svých povinností a závazků, vedeme ţáky k bezpečnosti práce a k ochraně zdraví. - Vedeme ţáky ke správným způsobům uţití materiálu, techniky a vybavení. - Vedeme ţáky k sebehodnocení své práce, za vykonanou práci je chválíme. - Seznamujeme ţáky se základními ekologickými problémy. - Rozvíjíme u ţáků podnikatelské myšlení, vedeme je k chápání podstaty, cílů a rizik podnikání. - Rozvíjíme u ţáků uvědomění si celoţivotního vzdělávání a formulujeme hypotézy o ţivotních změnách. - Seznamujeme ţáky s právem na práci, s právem se učit a vzdělávat a s rovností příleţitosti na trhu práce

9 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení Ţáky s podezřením na vývojové poruchy učení budeme posílat se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Je v kompetenci rodičů, zda závěrečnou zprávu z vyšetření předají ředitelství školy a poţádají o vzdělávání podle individuálního plánu, podle kterého se s ţákem bude pracovat a který bude obsahovat doporučení z PPP. Na základě vyšetření a doporučení budou pak tito ţáci zařazování do reedukační péče. Dyslektické asistentky budou konzultovat reedukační péči s rodiči ţáků. Rodiče budou mít moţnost po celý školní rok navštěvovat jednotlivé hodiny, zapůjčit si odbornou literaturu nebo pomůcky. Reedukace specifických poruch učení bude probíhat ve skupinách, které povedou speciálně vyškolení učitelé. Hodiny budeme zařazovat podle návrhu pedagogicko psychologické poradny, především v odpoledních hodinách. Při reedukaci budeme vycházet z individuálních potřeb ţáka. K tomu slouţí vhodně vybavena učebna, praktické pomůcky a osvědčený výukový program DYS EDICE. U ţáků, kterým bude reedukace ukončena, bude při výuce českého a cizího jazyka věnována individuální péče za strany vyučujících. Při klasifikaci budeme přihlíţet ke stupni a druhu specifické poruchy. Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením Práce s ţáky na vozíčku Vzdělávání bude probíhat podle individuálního vzdělávacího plánu za účasti osobního asistenta. Budeme vyuţívat kompenzační pomůcky (počítač, výukové programy a pracovní listy). Upravíme pracovní prostředí ţák bude pouţívat speciálně výškově nastavitelnou lavici zapůjčenou ze SPC. Ţák bude uvolněn z výuky TV. V této době bude probíhat nácvik psaní na běţné klávesnici PC. Při práci ţáků budeme tolerovat pomalejší pracovní tempo, zadávat menší rozsah písemných prací, poskytneme dostatek času na vypracování úkolů a pochopení nového učiva. Práce s ţáky s růstovými vadami Na základě rozhodnutí dětských lékařů, budeme zařazovat ţáky s růstovými vadami do hodin ZdTV. Tito ţáci budou cvičit podle speciálního cvičebního plánu. Do těchto hodin zařazují lékaři i ţáky s obezitou. Nesouhlas rodičů se zařazením do ZdTV musí být písemně podloţen

10 Ţáci s lehčím smyslovým postiţením sluchovým, zrakovým Vzdělávání ţáků bude probíhat formou individuální integrace. Ţáci budou vyučováni podle učebních plánů běţných tříd, pokud bude postiţení těţší, bude ţák pracovat podle stanoveného individuálního plánu IVP. Při vzdělávání bude v kaţdém ohledu přihlédnuto k individuálním vzdělávacím potřebám jednotlivého ţáka. Budeme dbát na to, aby správně pouţívali kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadla apod.). Bude vhodné zachovávat co moţno nejniţší počet ţáků ve třídě. U sluchově postiţených budeme umoţňovat podporu porozumění sdělovaného odezíráním z úst všech mluvících osob otáčením se k nim. Dále umoţníme těmto ţákům ihned se doptat při neporozumění sdělení, otázce, odpovědi učitele i spoluţáků. U obou typů postiţení budeme dbát na to, aby ţáci seděli s takovým spoluţákem, který jim dokáţe diskrétně pomoci při neporozumění pokynu, zadání atp. V neposlední řadě se budeme řídit radami a závěry vyšetření jak lékaře, tak příslušného speciálně pedagogického centra, se kterým budeme dle potřeby konzultovat aktuální otázky vzdělávání ţáka s postiţením. Nezbytná bude taktéţ úzká spolupráce s rodinou Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Cílem školy je integrace ţáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Vnímáme jinou národnost, etnicitu či hodnotovou orientaci všech našich ţáků a v rámci moţností pruţně reagujeme na jejich kulturní rozdíly. Podmínky vzdělávání Vyuţíváme výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly ţáků a různé způsoby organizace výuky, plánujeme výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb ţáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pro úspěšné vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči - odpovídající metody a formy práce - specifické materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky

11 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní ţáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něţ budeme reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. Ţáky budeme systematicky sledovat, budeme se snaţit rozpoznat jejich nadání, vhodně je motivovat, vytvářet vhodné podmínky a rozvíjet jejich nadání pro uplatnění v jejich konkrétních činnostech. Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného ţáka nám mohou se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců poskytnout psychologové v síti pedagogicko-psychologických poraden. Ţáky budeme motivovat k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání ţáka. Ve výuce budeme vyuţívat metod výuky s preferencí individuálního přístupu, s moţností individuální konzultace. Budeme ţáky zařazovat do skupin podle úrovně znalostí i napříč ročníky. Ţákům budeme zadávat specifické úkoly a zapojovat je do samostatných rozsáhlejších prací a projektů. Poskytneme jim všestrannou nabídku volitelných předmětů. Pro nadané děti by měli udělat nejvíce jejich rodiče. Ti by pro ně měli vytvářet příjemné a podpůrné prostředí, které bude stimulovat rozvoj dětského nadání. Měli by se zajímat o oblasti zájmů svých dětí, aby jim mohli poradit nebo pomoci. Budeme se snaţit o vzájemnou spolupráci učitel rodič ţák

12 3.5 Průřezová témata Začlenění průřezových témat Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této moţnosti vyuţili co nejlépe, nevytváříme pro průřezové témata samostatné vyučovací předměty. Průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tematických okruhů do vzdělávacího obsahu jiných vyučovacích předmětů a formou projektů, ve kterých ţáci pouţívají znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Některé tematické okruhy budou realizovány v třídnických hodinách, které budou pevně stanoveny v rozvrhu. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vţdy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme přehled realizace všech průřezových témat a jejich tematických okruhů: a) formou integrace do jiných vyučovacích předmětů b) formou projektů Realizace tematických okruhů průřezových témat formou integrace do jiných vyučovacích předmětů Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace 1.stupeň stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ČJ, PRV, VV, M PRV, TV TV, VV ČJ, PRV, VV, M, ZdTV PRV, TV, ZdTV PRV, TV, VV ČJ, PRV, VV, ZdTV PRV, TV, ZdTV PRV, TV, VV ČJ, M, VL, VV, TV, PČ, ZdTV VL, PŘ, VV, TV, ZdTV M, PŘ, PČ, VL ČJ, M, VL, VV, TV, PČ, HV, ZdTV ČJ, PŘ, VV, TV, ZdTV M, PŘ, PČ,INF D, Z, PŘ, VV, TV, PČ-PT, DV, ZdTV TV, DRAM, ZdTV VO, TV, DV, INF, PČ-PT, PČ- Z, D, VV, TV, VZ, PČ-PT, ZdTV, SH TV, ZdTV, SH TV, INF, PČ-PT, PČ-PCH Z, D, CH, VV, TV, PČ-SP, ZP, ZdTV, SH VO, PČ-SP, TV, HV, ZdTV, SH TV, VZ, CH, INFv Z, VV, TV, ZP, PČ-PÚ, ZdTV, SH VV, HV PČ- SP, TV, ZdTV, SH TV, INFv, PČ-PÚ

13 PCH Psychohygiena ZdTV AJ, ZdTV AJ, PČ, PŘ, ZdTV Kreativita ČJ, PRV, HV ČJ, PRV, VV, HV ČJ, PRV, VV, HV, M ČJ, M, VL, HV, VV, PČ Sociální rozvoj Poznávání lidí PRV PRV, ZdTV PRV, ZdTV ČJ, TV, VL, ZdTV Mezilidské vztahy PRV PRV, ZdTV PRV, ZdTV ČJ, VL, TV, PŘ, VV, ZdTV AJ, PČ, ZdTV ČJ, M, HV, VV, PČ ČJ, TV, ZdTV ČJ, VL, TV, PŘ, VV, INF, VV, ZdTV Komunikace ČJ ČJ, M ČJ ČJ, AJ, VV ČJ, VL, AJ, INF Kooperace a kompetice ČJ, M ČJ, M M, VV ČJ, M, VL, PČ, VV, INF Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PRV, TV PRV, TV M, PRV, TV M, PŘ, VL VL, M, PŘ, INF VO, VV, TV, HV, PČ-PCH, AJ, ZdTV ČJ, D, VV, HV, TV, INF, PČ-PT D, TV, DRAM, ZdTV TV, INF, PČ-PT, D, ZdTV ČJ, D, AJ, HV, TV, DRAM, INF D, TV, INF, PČ-PCH TV, INF, PČ-PT VV, TV, HV, PČ- PCH, AJ, AJv, ZdTV ČJ, D, VV, HV, TV, INF, PČ-PT D, ČJ, TV, ZdTV, SH VO, TV, INF, PČ-PT, ZdTV, SH ČJ, AJ, NJ, Z, D, TV, INF, AJv TV, INF, PČ-PCH TV, VZ, INF, PČ-PT, DOM VV, TV, HV, PŘ, AJ, ZdTV ČJ, D, VV, TV, PČ-SP, INFv, DOM, PČ-PP Z, TV, ZdTV, SH TV, VZ, INFv, CH, ZdTV, SH ČJ, AJ, D, CH, INFv, AJv, PČ-SP D, TV, INFv, PČ-PP TV, INFv, DOM VV, TV, ZdTV ČJ, D, VV, HV, TV, PČ, INFv, DOM TV, ZdTV, SH Z, TV, INFv, CHP, ZdTV, SH ČJ, AJ, TV, CH, PČ-SP, VZ, CHP, INFv, AJv D, TV, INFv Z, TV, INFv, VZ, DOM

14 Hodnoty, postoje, praktická etika PČ PČ PČ VL VL TV, PČ-PT TV, PČ-PT, PČ-PCH, VZ TV Z, VV, TV, VZ Výchova demokratického občana Název tematického okruhu Občanská společnost a škola 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník PRV VL Z, VO Z, ČJ, VZ, INF Z, RJv, ZP ČJ, VZ, Z, ZP Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ZdTV ZdTV VL, TV, ZdTV VL, TV, ZdTV TV, INF, DV, D, ZdTV VO, TV, INF, ZdTV, SH PČ-SP, TV, INFv, D, ZdTV, SH HV HV HV VO Z VO Z, D PČ-SP, VO, TV, INFv, ZdTV, SH Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ZdTV ZdTV ČJ, VL, AJ, PČ, TV, ZdTV ČJ, VL, AJ, PČ, TV, ZdTV ČJ, D, VO, Z, AJ, NJ, HV, TV, ZdTV ČJ, D, Z, AJv, NJ, HV, TV, NJv, ZdTV, SH ČJ, AJ, HV, NJv, TV, ZdTV, SH AJ, NJ, Z, HV, TV, PŘ, AJv, RJv, ZdTV, SH

15 Objevujeme Evropu a svět PČ, ČJ VL, PČ, PŘ Z, VO, D, M Z, AJ, M Z, AJv, PČ-SP, NJ, RJv, ZP Jsme Evropané VL, VV ČJ, Z, VV, TV, D Z, ČJ, VV, TV, D VV, D, TV, VZ, AJ, Z Z, PČ-SP, NJv, ČJ, F, ZP VO, Z, D, VV, ČJ, TV Multikulturní výchova 1.stupeň 2.stupeň Název tematického okruhu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference VV, HV VV, HV VL, PČ, HV VL, ČJ, HV, PČ TV Z, VO, TV, SH TV, D, SH TV, SH Lidské vztahy PRV M, PRV M, PRV M, ČJ, VL, VV, PŘ M, ČJ, VL, VV, PŘ D, VO, TV, DV D, Z, TV, SH D, PŘ, TV, SH VO, TV, SH Etnický původ VL, PŘ, PČ VL, PČ DRAM Z D, PŘ, VO, HV D, Z Multikulturalita TV ČJ, TV ČJ, VV, PČ ČJ, VL, VV, PČ D NJ, HV, RJv ČJ, NJv ČJ, NJv Princip sociálního smíru a solidarity TV TV Z, TV TV VZ, TV Z, TV

16 Environmentální výchova Název tematického okruhu Ekosystémy 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ČJ, VL, PŘ, VV, PČ ČJ, PŘ, VV, PČ PŘ, VV PŘ, Z, VV PŘ PŘ, Z, VV Základní podmínky ţivota PRV PRV PŘ, PČ, VV PŘ, PČ, VV PŘ, PČ- PCH PČ-PCH, F, PŘ CH PŘ, Z, CH Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vztah člověka k prostředí PČ PČ M, ČJ, VL, PŘ, PČ, TV ZdTV PRV, ZdTV ČJ, VL, PŘ, VV, PČ, M, ZdTV M, VL, PŘ, TV ČJ, VL, PŘ, VV, M, PČ, ZdTV D, TV, PČ-PCH ČJ, PČ, F, TV, Z, M, DV, ZdTV D, TV, SH D, Z, CH, F, TV, NJ, SH VZ, PŘ, Z, VO, PČ-PT, TV, DOM, SH, ZdTV Z, NJ, VZ, TV, CH, PŘ, DOM, SH, PČ-PP, ZdTV D, Z, PŘ, CH, TV, CHP, SH, PČ-PÚ VZ, PŘ, CH, F, TV, CHP, DOM, SH, ZdTV

17 Mediální výchova 1.stupeň 2.stupeň Název tematického okruhu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení VV, PČ VV, PČ, TV ČJ, VV, PČ, TV ČJ ČJ ČJ, VO ČJ ČJ, Z ČJ, NJ, Z, D Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení ZdTV ZdTV PŘ, M, TV, ZdTV PŘ, VL, M, VV, TV, ZdTV TV, ZdTV ČJ, DRAM TV, ZdTV, SH TV, VZ, ZdTV, SH TV, D, ZdTV, SH ČJ Vnímání autora mediálních sdělení HV HV HV HV HV ČJ ČJ ČJ Fungování a vliv médií ve společnosti Tematické okruhy produktivních činností Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu ČJ VV, Z, DRAM Z, DOM PŘ, PČ-SP, DOM, PČ-PP, ZP PŘ, PČ-SP, DOM, ZP ČJ, PŘ ČJ, M, VV INF, DRAM INF, VV INFv ČJ, INFv DRAM INF-vp INF-vp Zkratky pouţité v tabulkách průřezových témat jsou vysvětleny na konci dokumentu

18 Realizace tematických okruhů průřezových témat formou projektů a dalších akcí Osobnostní a sociální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Projekty Malý spisovatel Malý spisovatel Malý spisovatel Mladý spisovatel Mladý spisovatel Mladý spisovatel Mladý spisovatel Hrajeme divadlo Hrajeme divadlo Další akce Den her Den her Den her Den her Den her Den her Den her Den her Den her Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Doremičko Doremičko Poţární prevence-beseda Doremičko Doremičko Dopravní výchova Doremičko Dopravní výchova Poţární prevence-beseda Dopravní výchova Beseda s policisty Beseda s policisty Beseda s policisty

19 Výchova demokratického občana 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Projekty Další akce Branný den Branný den Branný den Branný den Příbor-návštěva MěÚ a infocentra Branný den Branný den Štramberk-exkurze Branný den Příbor-historie města Branný den Branný den Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň Projekty 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Den Evropy Den Evropy Den Evropy Den Evropy Den Evropy Den Evropy Další akce Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Exkurze významná místa a osobnosti regionu Exkurze MINI UNI Ostrava

20 Multikulturní výchova Projekty 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Velikonoce Velikonoce Velikonoce Velikonoce u nás i jinde Velikonoce u nás i jinde Další akce Dopravní výchova Dopravní výchova Dopravní výchova Mediální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Projekty Další akce Příspěvky do časopisu Příspěvky do časopisu Příspěvky do časopisu Příspěvky do časopisu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Motto: Nezlob se na růži, že má trny; raduj se, že tak trnitý keř má růže.

Motto: Nezlob se na růži, že má trny; raduj se, že tak trnitý keř má růže. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice Motto: Nezlob se na růži, že má trny; raduj se, že tak trnitý keř má růže. 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŢIVOT Adresa školy : Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace Pohořská 1010/8 742 35 Odry IZO: 600 138 267 IČO: 603 36 269 Zřizovatel:

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více