ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace

2 1 Identifikační údaje NÁZEV ŠKOLY NÁZEV ŠVP Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,, č.j. : Npor. 284/2008 ADRESA ŠKOLY Školní 1510, Příbor, PSČ: ŘEDITEL Mgr. Ján Drtil TELEFON WWW FAX IZO REDIZO IČO ZŘIZOVATEL Město Příbor KONTAKTY Příbor, Náměstí S.Freuda 19 TELEFON FAX PLATNOST DOKUMENTU OD VERZE 2/2008 KOORDINÁTOR ŠKOLY KOORDINÁTOR PRO 1.STUPEŇ Mgr. Ivana Dreslerová Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Jitka Šmídová PODPIS ŘEDITELE ŠKOLY - 2 -

3 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou základní školou s 1. aţ 9. postupným ročníkem. Nacházíme se na panelovém sídlišti v Příboře. Škola vzdělává necelých 400 ţáků, průměrná naplněnost je 23 ţáků ve třídě. Výuka probíhá většinou ve dvou paralelních třídách. 2.2 Vybavení školy V budově je 18 kmenových tříd, odborná pracovna fyziky, chemie, pracovna výpočetní techniky, výtvarné výchovy, cvičná kuchyň, dřevodílna, kovodílna, odborná pracovna jazyka anglického, jazyka německého a pracovna pozemků. K výuce pozemků slouţí školní pozemek a ovocný sad. Některé kmenové třídy slouţí zároveň jako odborné pracovny pro tyto předměty: zeměpis, dějepis a hudební výchova. Pro výuku tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny,vnitřní 50-ti metrová běţecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál, jehoţ součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běţecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným mnoţstvím pomůcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. V době volna a přestávek mohou ţáci vyuţívat venkovní atrium s lavičkami a prostor školního hřiště. Jsou jim k dispozici dva nápojové automaty a automat na školní mléko a jogurty. Pro ţáky 1.stupně je k dispozici školní druţina, která je rovněţ velmi dobře vybavena spoustou hraček, stavebnic a dalších pomůcek. Prostory školní druţiny jsou velmi pěkné, k dispozici mají děti i venkovní atrium a malou tělocvičnu. Součástí školy je i školní kuchyň a jídelna, která zajišťuje školní stravování. Vyučující 1.stupně mají vlastní sborovnu a dva kabinety vybavené PC s přístupem na internet, vyučující 2.stupně jsou všichni ve vlastních kabinetech. Kabinety jsou propojeny sítí LAN s přístupem na internet. Ke schůzovní činnosti slouţí sborovna s PC a internetem. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 25 členů, věkový průměr je 44 let. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Vyučující se pravidelně zapojují do DVPP, prošli kurzy: kritické myšlení, tvorba ŠVP, nové metody a formy práce, práce s dysporuchami, šikana, oborové kurzy a další. 92 % učitelů je proškoleno v práci na PC v rámci SIPVZ z toho 32 % úrovně P a 60 % úrovně Z. U zdravotně postiţených ţáků pracuje osobní asistent a asistent pedagoga. Ve školní druţině máme dvě vychovatelky. 2.4 Charakteristika žáků Většina ţáků je ze spádové oblasti školy sídliště, Klokočov, místní část Hájov. Do školy dojíţdí asi 40 aţ 50 ţáků i z okolních obcí: Kateřince, Trnávka, Mošnov, Skotnice

4 2.5 Akce a dlouhodobé projekty Škola je zapojena od roku 1992 do Hnutí na vlastních nohou. Jedná se o dětské humanitární hnutí, které pomáhá dětem postiţeným válkou a přírodními katastrofami. Pomáhá také našemu zdravotnictví, dětské psychiatrické léčebně v Opařanech a pomohlo i školám, které byly postiţeny záplavami v letech 1997 a Jednou z těchto škol jsme byli i my. Dále je škola zapojena v síti škol podporujících zdraví. Ţáci 1.stupně pravidelně jezdí na plavecký výcvik, pro ţáky 7.tříd organizujeme LVVZ. Třídní kolektivy vyjíţdějí na exkurze: 4.ročník památná místa našeho regionu (Fulnek, Hodslavice), 5.ročník - planetárium, Klimkovice - lázně, Záchranná stanice ţivočichů, Bartošovice, 6.ročník Štramberk, 7.ročník hasičský záchranný sbor,divadlo, 8.ročník úřad práce, elektrárna Šance, 9.ročník planetárium, hornické muzeum, Darkovičky, Hrabyně. Rovněţ v rámci školních výletů navštěvují třídy zajímavá místa našeho regionu a republiky. Pravidelně organizujeme: - Stonoţkový týden - Školu hrou - Den otevřených dveří - vánoční koncert ve školní jídelně - vánoční jarmark - Den Země, Den zdraví - branný den a sportovní den Naši ţáci se zúčastňují pravidelně soutěţí a olympiád olympiáda z jazyka českého, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematická olympiáda, chemická olympiáda, Pythagoriáda, recitační soutěţ, dopravní soutěţ, výtvarné a tělovýchovné soutěţe. V soutěţích dosahujeme velmi dobrých výsledků v okresních, krajských i republikových kolech. Na škole pracuje ţákovský parlament. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit v době třídních schůzek, v konzultačních dnech výchovného poradce a metodika prevence. Po dohodě s vyučujícím i v jinou dobu. Škola pořádá den otevřených dveří, vánoční koncert pro rodiče ve školní jídelně, společné vycházky, besídky, drakiádu. Rodiče pomáhají i na sportovním dnu. Rodiče jsou o činnosti školy informováni v Měsíčníku města Příbora a na webových stránkách školy. Na škole pracuje Školská rada. Dále spolupracujeme s MŠ Pionýrů, základními školami ve městě a referátem městského úřadu

5 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Co chceme a kam směřujeme Naše škola vychází z motivačního názvu Svět Sport, Vědění, Tvořivost Sport - Rozvíjíme tělesnou zdatnost a pohybovou aktivitu - Vytváříme u ţáků kladný vztah k pohybu a pocit zodpovědnosti k jejich tělesnému a duševnímu zdraví - Učíme děti zdravému soutěţení a fairplay Vědění - Učíme ţáky takovým všeobecným znalostem a dovednostem, které budou uplatnitelné v ţivotě - Omezujeme vyţadování encyklopedických poznatků a zaměřujeme se na učení pro praxi - Vedeme ţáky k vyuţívání komunikačních a informačních technologií - Podporujeme zavádění výpočetní techniky do všech předmětů - Pro budoucí ţivot posilujeme výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický - Věnujeme stejnou péči ţákům nadaným, průměrným i slabým - Staráme se o ţáky se zdravotním postiţením či sociálním znevýhodněním a nevydělujeme je do samostatných skupin - Vzděláváme ţáky tak, aby mohli uplatnit své individuální předpoklady a nabízíme jim velký výběr nepovinných a volitelných předmětů i zájmových činností Tvořivost - Nepreferujeme jen intelektuální nadání u ţáků, ale i nadání estetické, hudební, pohybové apod. - Ve výuce upřednostňujeme metody, které rozvíjejí tvůrčí činnost formou specifických úkolů, projektů a prezentace vlastní tvorby - Obohacujeme výuku výběrem vhodných exkurzí, besed, návštěv výstav, divadel, koncertů apod. - Rozvíjíme komunikační a sociální dovednosti dětí - Zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými učíme ţáky týmové práci, vzájemné pomoci, sounáleţitosti a vzájemnému respektu - Ve všech předmětech podporujeme kreativitu a snahu dále rozvíjet svoji osobnost Pro děti - Chceme vytvořit atmosféru vzájemného respektu a porozumění mezi školou, ţákem a rodinou - Snaţíme se připravit takové klima školy, ve kterém se budou děti cítit v klidu a bezpečí - Vytváříme podmínky k tomu, aby se děti učily rády a se zájmem - Podporujeme jejich touhu po dlouhodobém a celoţivotním vzdělávání - Umoţňujeme ţákům zúročit všechny získané sportovní dovednosti, vědomosti a tvořivost v různých akcích a soutěţích školního, městského, okresního, krajského i celostátního charakteru Chtěli bychom navázat na dobré tradice naší školy. Budeme dále rozvíjet její silné stránky a snaţit se odstranit všechno, co povaţujeme za nedostačující. Přejeme si, aby pedagogové i ţáci byli na svou školu hrdi

6 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiţ škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence ţáků Kompetence k učení - Škola aktivně poskytuje ţákům přístup k mnoha zdrojům informací (encyklopedie, ţákovská knihovna, knihy, internet, video, televizní programy, atlasy, tisk, počítačové programy, výstavy aj.). Vyuţívá je přímo ve výuce ve všech předmětech a učí ţáky různé strategie práce s informacemi. - Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. - Ţákům umoţňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost a prezentaci výsledků jejich práce. - Vedeme ţáky k logickému propojení učiva v podobě integrované výuky. - Ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo pouţíváme jako prostředek k jejich získávání. - Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Ţáci jsou postupně vedeni k vyuţívání vlastních vědomostí pro pomoc spoluţákům (skupinová práce, společné řešení úkolů). - Vedeme ţáky k potřebě dalšího vzdělávání. - Vedeme ţáky k sebehodnocení. - Ţáci se zúčastňují různých soutěţí a olympiád. Kompetence k řešení problémů - Výuku vedeme tak, aby ţáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení si dokázali obhájit. - Motivujeme ţáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického ţivota. - Ve vhodných oblastech vzdělávání pouţíváme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan). - Učíme děti formou dramatizace modelových situací řešit vzniklé problémy, konfliktní situace. - V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. - Vedeme ţáky k prezentaci svých nápadů, myšlenek, úspěchů (internet, informátor, časopis, projekt). - Při řešení problémových situací klademe důraz na osobní vztah ţáků k danému úkolu, na jeho individuální schopnosti a dovednosti, sledujeme jejich pokrok při zdolávání problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Učíme ţáky nebát se problémů( problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva ). - Řešíme problémy společně: ţák ţák, ţák učitel, školní parlament, schránka důvěry, komunikace v kruhu

7 - Vedeme ţáky s ohledem na věk a schopnosti činit rozhodnutí, která jsou schopni obhájit a nést za ně odpovědnost. - Nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem i mopedem. Kompetence komunikativní - Vedeme ţáky k vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. - Učíme ţáky obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor, argumentovat a zároveň poslouchat názor jiných. - Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. - Umoţníme fungování patronátu starších spoluţáků nad mladšími. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Učíme ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, web). - V dramatické výchově se učíme dalším prostředkům komunikace (nonverbální). - Vyuţíváme komunitní kruh k vyjádření názorů, myšlenek, řešení problémů. - Připravujeme ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. - Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci s ţáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Kompetence sociální a personální - Ţáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulaci se sami podílejí. - Pomocí pravidelných třídnických hodin umoţňujeme řešit ţákům jejich problémy, vyjadřovat se k tomu, co se ve škole děje. - Vedeme ke spolupráci, pomoci a předávání zkušeností, znalostí a dovedností mezi staršími a mladšími. - Vedeme k vzájemné toleranci a respektování výsledků (handicapů, ale i úspěchů) druhých. - Podporujeme individuální rozvoj ţákovy osobnosti, jeho proces sebepoznání a seberegulace pomocí her a technik osobnostní a emoční výchovy, dramatické výchovy. - Pracujeme na prevenci šikany, snaţíme se odstranit prvky agresivity ţáků na třídnických hodinách pomocí modelových situací, které předcházejí krizovým situacím. - Vyuţíváme příleţitostí k multikulturní výchově, netolerujeme rasismus, xenofobii a nacionalismus. - Učíme ţáky základům kooperace a týmové práce. - Učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost ţáků zastávat v týmu různé role. - Učíme ţáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky, mezi ţáky a učiteli. - Učíme ţáky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmů

8 Kompetence občanské - Ve třídních kolektivech ţáci společně stanovují pravidla chování. - Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. - Vytváříme pozitivní vztah k ţivotně důleţitým hodnotám (potrava, prostředí, lidské výtvory). - Ţáky vedeme k třídění odpadů. - Ve škole pracuje ţákovský parlament, který se podílí na organizování programů a akcí ţáků při sportovních, kulturních a společenských aktivitách školy, podílí se na přípravě a znění Řádu školy, spolupracuje s učiteli a vedením školy při zlepšování prostor školy. - Důsledně dbáme na dodrţování pravidel chování ve škole stanovených vnitřními normami školy. - Vedeme ţáky k sebeúctě a k úctě k jiným lidem, k odmítání násilí a bezpráví. - Vedeme ţáky k ochraně a ocenění našich tradic a kulturně historického dědictví. - Pomáháme vytvářet pozitivní postoj k uměleckým dílům a kulturním hodnotám formou projektového vyučování. - Pracujeme s handicapovanými dětmi za spolupráce asistenta. - Jdeme příkladem- respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své povinnosti. Kompetence pracovní - Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných moţností při jeho profesní orientaci. - Výběrem volitelných předmětů pomáháme ţákům při profesní orientaci. - Výuku doplňujeme o různé praktické exkurze, besedy, filmy apod., seznamujeme ţáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme představu ţáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. - Důsledně vedeme ţáky k dodrţování vymezených pravidel a k plnění svých povinností a závazků, vedeme ţáky k bezpečnosti práce a k ochraně zdraví. - Vedeme ţáky ke správným způsobům uţití materiálu, techniky a vybavení. - Vedeme ţáky k sebehodnocení své práce, za vykonanou práci je chválíme. - Seznamujeme ţáky se základními ekologickými problémy. - Rozvíjíme u ţáků podnikatelské myšlení, vedeme je k chápání podstaty, cílů a rizik podnikání. - Rozvíjíme u ţáků uvědomění si celoţivotního vzdělávání a formulujeme hypotézy o ţivotních změnách. - Seznamujeme ţáky s právem na práci, s právem se učit a vzdělávat a s rovností příleţitosti na trhu práce

9 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení Ţáky s podezřením na vývojové poruchy učení budeme posílat se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Je v kompetenci rodičů, zda závěrečnou zprávu z vyšetření předají ředitelství školy a poţádají o vzdělávání podle individuálního plánu, podle kterého se s ţákem bude pracovat a který bude obsahovat doporučení z PPP. Na základě vyšetření a doporučení budou pak tito ţáci zařazování do reedukační péče. Dyslektické asistentky budou konzultovat reedukační péči s rodiči ţáků. Rodiče budou mít moţnost po celý školní rok navštěvovat jednotlivé hodiny, zapůjčit si odbornou literaturu nebo pomůcky. Reedukace specifických poruch učení bude probíhat ve skupinách, které povedou speciálně vyškolení učitelé. Hodiny budeme zařazovat podle návrhu pedagogicko psychologické poradny, především v odpoledních hodinách. Při reedukaci budeme vycházet z individuálních potřeb ţáka. K tomu slouţí vhodně vybavena učebna, praktické pomůcky a osvědčený výukový program DYS EDICE. U ţáků, kterým bude reedukace ukončena, bude při výuce českého a cizího jazyka věnována individuální péče za strany vyučujících. Při klasifikaci budeme přihlíţet ke stupni a druhu specifické poruchy. Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením Práce s ţáky na vozíčku Vzdělávání bude probíhat podle individuálního vzdělávacího plánu za účasti osobního asistenta. Budeme vyuţívat kompenzační pomůcky (počítač, výukové programy a pracovní listy). Upravíme pracovní prostředí ţák bude pouţívat speciálně výškově nastavitelnou lavici zapůjčenou ze SPC. Ţák bude uvolněn z výuky TV. V této době bude probíhat nácvik psaní na běţné klávesnici PC. Při práci ţáků budeme tolerovat pomalejší pracovní tempo, zadávat menší rozsah písemných prací, poskytneme dostatek času na vypracování úkolů a pochopení nového učiva. Práce s ţáky s růstovými vadami Na základě rozhodnutí dětských lékařů, budeme zařazovat ţáky s růstovými vadami do hodin ZdTV. Tito ţáci budou cvičit podle speciálního cvičebního plánu. Do těchto hodin zařazují lékaři i ţáky s obezitou. Nesouhlas rodičů se zařazením do ZdTV musí být písemně podloţen

10 Ţáci s lehčím smyslovým postiţením sluchovým, zrakovým Vzdělávání ţáků bude probíhat formou individuální integrace. Ţáci budou vyučováni podle učebních plánů běţných tříd, pokud bude postiţení těţší, bude ţák pracovat podle stanoveného individuálního plánu IVP. Při vzdělávání bude v kaţdém ohledu přihlédnuto k individuálním vzdělávacím potřebám jednotlivého ţáka. Budeme dbát na to, aby správně pouţívali kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadla apod.). Bude vhodné zachovávat co moţno nejniţší počet ţáků ve třídě. U sluchově postiţených budeme umoţňovat podporu porozumění sdělovaného odezíráním z úst všech mluvících osob otáčením se k nim. Dále umoţníme těmto ţákům ihned se doptat při neporozumění sdělení, otázce, odpovědi učitele i spoluţáků. U obou typů postiţení budeme dbát na to, aby ţáci seděli s takovým spoluţákem, který jim dokáţe diskrétně pomoci při neporozumění pokynu, zadání atp. V neposlední řadě se budeme řídit radami a závěry vyšetření jak lékaře, tak příslušného speciálně pedagogického centra, se kterým budeme dle potřeby konzultovat aktuální otázky vzdělávání ţáka s postiţením. Nezbytná bude taktéţ úzká spolupráce s rodinou Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Cílem školy je integrace ţáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Vnímáme jinou národnost, etnicitu či hodnotovou orientaci všech našich ţáků a v rámci moţností pruţně reagujeme na jejich kulturní rozdíly. Podmínky vzdělávání Vyuţíváme výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly ţáků a různé způsoby organizace výuky, plánujeme výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb ţáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pro úspěšné vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči - odpovídající metody a formy práce - specifické materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky

11 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní ţáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něţ budeme reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. Ţáky budeme systematicky sledovat, budeme se snaţit rozpoznat jejich nadání, vhodně je motivovat, vytvářet vhodné podmínky a rozvíjet jejich nadání pro uplatnění v jejich konkrétních činnostech. Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného ţáka nám mohou se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců poskytnout psychologové v síti pedagogicko-psychologických poraden. Ţáky budeme motivovat k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání ţáka. Ve výuce budeme vyuţívat metod výuky s preferencí individuálního přístupu, s moţností individuální konzultace. Budeme ţáky zařazovat do skupin podle úrovně znalostí i napříč ročníky. Ţákům budeme zadávat specifické úkoly a zapojovat je do samostatných rozsáhlejších prací a projektů. Poskytneme jim všestrannou nabídku volitelných předmětů. Pro nadané děti by měli udělat nejvíce jejich rodiče. Ti by pro ně měli vytvářet příjemné a podpůrné prostředí, které bude stimulovat rozvoj dětského nadání. Měli by se zajímat o oblasti zájmů svých dětí, aby jim mohli poradit nebo pomoci. Budeme se snaţit o vzájemnou spolupráci učitel rodič ţák

12 3.5 Průřezová témata Začlenění průřezových témat Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této moţnosti vyuţili co nejlépe, nevytváříme pro průřezové témata samostatné vyučovací předměty. Průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tematických okruhů do vzdělávacího obsahu jiných vyučovacích předmětů a formou projektů, ve kterých ţáci pouţívají znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Některé tematické okruhy budou realizovány v třídnických hodinách, které budou pevně stanoveny v rozvrhu. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vţdy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme přehled realizace všech průřezových témat a jejich tematických okruhů: a) formou integrace do jiných vyučovacích předmětů b) formou projektů Realizace tematických okruhů průřezových témat formou integrace do jiných vyučovacích předmětů Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace 1.stupeň stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ČJ, PRV, VV, M PRV, TV TV, VV ČJ, PRV, VV, M, ZdTV PRV, TV, ZdTV PRV, TV, VV ČJ, PRV, VV, ZdTV PRV, TV, ZdTV PRV, TV, VV ČJ, M, VL, VV, TV, PČ, ZdTV VL, PŘ, VV, TV, ZdTV M, PŘ, PČ, VL ČJ, M, VL, VV, TV, PČ, HV, ZdTV ČJ, PŘ, VV, TV, ZdTV M, PŘ, PČ,INF D, Z, PŘ, VV, TV, PČ-PT, DV, ZdTV TV, DRAM, ZdTV VO, TV, DV, INF, PČ-PT, PČ- Z, D, VV, TV, VZ, PČ-PT, ZdTV, SH TV, ZdTV, SH TV, INF, PČ-PT, PČ-PCH Z, D, CH, VV, TV, PČ-SP, ZP, ZdTV, SH VO, PČ-SP, TV, HV, ZdTV, SH TV, VZ, CH, INFv Z, VV, TV, ZP, PČ-PÚ, ZdTV, SH VV, HV PČ- SP, TV, ZdTV, SH TV, INFv, PČ-PÚ

13 PCH Psychohygiena ZdTV AJ, ZdTV AJ, PČ, PŘ, ZdTV Kreativita ČJ, PRV, HV ČJ, PRV, VV, HV ČJ, PRV, VV, HV, M ČJ, M, VL, HV, VV, PČ Sociální rozvoj Poznávání lidí PRV PRV, ZdTV PRV, ZdTV ČJ, TV, VL, ZdTV Mezilidské vztahy PRV PRV, ZdTV PRV, ZdTV ČJ, VL, TV, PŘ, VV, ZdTV AJ, PČ, ZdTV ČJ, M, HV, VV, PČ ČJ, TV, ZdTV ČJ, VL, TV, PŘ, VV, INF, VV, ZdTV Komunikace ČJ ČJ, M ČJ ČJ, AJ, VV ČJ, VL, AJ, INF Kooperace a kompetice ČJ, M ČJ, M M, VV ČJ, M, VL, PČ, VV, INF Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PRV, TV PRV, TV M, PRV, TV M, PŘ, VL VL, M, PŘ, INF VO, VV, TV, HV, PČ-PCH, AJ, ZdTV ČJ, D, VV, HV, TV, INF, PČ-PT D, TV, DRAM, ZdTV TV, INF, PČ-PT, D, ZdTV ČJ, D, AJ, HV, TV, DRAM, INF D, TV, INF, PČ-PCH TV, INF, PČ-PT VV, TV, HV, PČ- PCH, AJ, AJv, ZdTV ČJ, D, VV, HV, TV, INF, PČ-PT D, ČJ, TV, ZdTV, SH VO, TV, INF, PČ-PT, ZdTV, SH ČJ, AJ, NJ, Z, D, TV, INF, AJv TV, INF, PČ-PCH TV, VZ, INF, PČ-PT, DOM VV, TV, HV, PŘ, AJ, ZdTV ČJ, D, VV, TV, PČ-SP, INFv, DOM, PČ-PP Z, TV, ZdTV, SH TV, VZ, INFv, CH, ZdTV, SH ČJ, AJ, D, CH, INFv, AJv, PČ-SP D, TV, INFv, PČ-PP TV, INFv, DOM VV, TV, ZdTV ČJ, D, VV, HV, TV, PČ, INFv, DOM TV, ZdTV, SH Z, TV, INFv, CHP, ZdTV, SH ČJ, AJ, TV, CH, PČ-SP, VZ, CHP, INFv, AJv D, TV, INFv Z, TV, INFv, VZ, DOM

14 Hodnoty, postoje, praktická etika PČ PČ PČ VL VL TV, PČ-PT TV, PČ-PT, PČ-PCH, VZ TV Z, VV, TV, VZ Výchova demokratického občana Název tematického okruhu Občanská společnost a škola 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník PRV VL Z, VO Z, ČJ, VZ, INF Z, RJv, ZP ČJ, VZ, Z, ZP Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ZdTV ZdTV VL, TV, ZdTV VL, TV, ZdTV TV, INF, DV, D, ZdTV VO, TV, INF, ZdTV, SH PČ-SP, TV, INFv, D, ZdTV, SH HV HV HV VO Z VO Z, D PČ-SP, VO, TV, INFv, ZdTV, SH Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ZdTV ZdTV ČJ, VL, AJ, PČ, TV, ZdTV ČJ, VL, AJ, PČ, TV, ZdTV ČJ, D, VO, Z, AJ, NJ, HV, TV, ZdTV ČJ, D, Z, AJv, NJ, HV, TV, NJv, ZdTV, SH ČJ, AJ, HV, NJv, TV, ZdTV, SH AJ, NJ, Z, HV, TV, PŘ, AJv, RJv, ZdTV, SH

15 Objevujeme Evropu a svět PČ, ČJ VL, PČ, PŘ Z, VO, D, M Z, AJ, M Z, AJv, PČ-SP, NJ, RJv, ZP Jsme Evropané VL, VV ČJ, Z, VV, TV, D Z, ČJ, VV, TV, D VV, D, TV, VZ, AJ, Z Z, PČ-SP, NJv, ČJ, F, ZP VO, Z, D, VV, ČJ, TV Multikulturní výchova 1.stupeň 2.stupeň Název tematického okruhu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference VV, HV VV, HV VL, PČ, HV VL, ČJ, HV, PČ TV Z, VO, TV, SH TV, D, SH TV, SH Lidské vztahy PRV M, PRV M, PRV M, ČJ, VL, VV, PŘ M, ČJ, VL, VV, PŘ D, VO, TV, DV D, Z, TV, SH D, PŘ, TV, SH VO, TV, SH Etnický původ VL, PŘ, PČ VL, PČ DRAM Z D, PŘ, VO, HV D, Z Multikulturalita TV ČJ, TV ČJ, VV, PČ ČJ, VL, VV, PČ D NJ, HV, RJv ČJ, NJv ČJ, NJv Princip sociálního smíru a solidarity TV TV Z, TV TV VZ, TV Z, TV

16 Environmentální výchova Název tematického okruhu Ekosystémy 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ČJ, VL, PŘ, VV, PČ ČJ, PŘ, VV, PČ PŘ, VV PŘ, Z, VV PŘ PŘ, Z, VV Základní podmínky ţivota PRV PRV PŘ, PČ, VV PŘ, PČ, VV PŘ, PČ- PCH PČ-PCH, F, PŘ CH PŘ, Z, CH Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vztah člověka k prostředí PČ PČ M, ČJ, VL, PŘ, PČ, TV ZdTV PRV, ZdTV ČJ, VL, PŘ, VV, PČ, M, ZdTV M, VL, PŘ, TV ČJ, VL, PŘ, VV, M, PČ, ZdTV D, TV, PČ-PCH ČJ, PČ, F, TV, Z, M, DV, ZdTV D, TV, SH D, Z, CH, F, TV, NJ, SH VZ, PŘ, Z, VO, PČ-PT, TV, DOM, SH, ZdTV Z, NJ, VZ, TV, CH, PŘ, DOM, SH, PČ-PP, ZdTV D, Z, PŘ, CH, TV, CHP, SH, PČ-PÚ VZ, PŘ, CH, F, TV, CHP, DOM, SH, ZdTV

17 Mediální výchova 1.stupeň 2.stupeň Název tematického okruhu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení VV, PČ VV, PČ, TV ČJ, VV, PČ, TV ČJ ČJ ČJ, VO ČJ ČJ, Z ČJ, NJ, Z, D Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení ZdTV ZdTV PŘ, M, TV, ZdTV PŘ, VL, M, VV, TV, ZdTV TV, ZdTV ČJ, DRAM TV, ZdTV, SH TV, VZ, ZdTV, SH TV, D, ZdTV, SH ČJ Vnímání autora mediálních sdělení HV HV HV HV HV ČJ ČJ ČJ Fungování a vliv médií ve společnosti Tematické okruhy produktivních činností Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu ČJ VV, Z, DRAM Z, DOM PŘ, PČ-SP, DOM, PČ-PP, ZP PŘ, PČ-SP, DOM, ZP ČJ, PŘ ČJ, M, VV INF, DRAM INF, VV INFv ČJ, INFv DRAM INF-vp INF-vp Zkratky pouţité v tabulkách průřezových témat jsou vysvětleny na konci dokumentu

18 Realizace tematických okruhů průřezových témat formou projektů a dalších akcí Osobnostní a sociální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Projekty Malý spisovatel Malý spisovatel Malý spisovatel Mladý spisovatel Mladý spisovatel Mladý spisovatel Mladý spisovatel Hrajeme divadlo Hrajeme divadlo Další akce Den her Den her Den her Den her Den her Den her Den her Den her Den her Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční koncert Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Soutěţ v recitaci Doremičko Doremičko Poţární prevence-beseda Doremičko Doremičko Dopravní výchova Doremičko Dopravní výchova Poţární prevence-beseda Dopravní výchova Beseda s policisty Beseda s policisty Beseda s policisty

19 Výchova demokratického občana 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Projekty Další akce Branný den Branný den Branný den Branný den Příbor-návštěva MěÚ a infocentra Branný den Branný den Štramberk-exkurze Branný den Příbor-historie města Branný den Branný den Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň Projekty 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Kniha přítel člověka Den Evropy Den Evropy Den Evropy Den Evropy Den Evropy Den Evropy Další akce Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Návštěva divadelních představení Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Výchovné koncerty Exkurze významná místa a osobnosti regionu Exkurze MINI UNI Ostrava

20 Multikulturní výchova Projekty 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Stonoţka Vánoce v jiných zemích Velikonoce Velikonoce Velikonoce Velikonoce u nás i jinde Velikonoce u nás i jinde Další akce Dopravní výchova Dopravní výchova Dopravní výchova Mediální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Projekty Další akce Příspěvky do časopisu Příspěvky do časopisu Příspěvky do časopisu Příspěvky do časopisu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007 č.j. 560/2007 Předkladatel : Základní škola Ţidlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Radost z vědění, radost ze života

Radost z vědění, radost ze života 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 312 09 PLZEŇ Radost z vědění, radost ze života 1 KONTAKTY: 22. základní škola Na Dlouhých 49 312 09 Plzeň : 378 028 731 skola@zs22.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OTEVŘENÝ SVĚT Č.j. ZŠ/Ze/1/2007 Chceme být školou přístupnou všem dětem Školní vzdělávací program Základní školy Havířov Ţivotice, Zelená 2 1 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hravá škola RVP ZV č.j. 31504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27002/2005-22 Platnost dokumentu

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více