VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ, OSOBNOSTNÍHO AUDITU A PROFESNÍHO AUDITU Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5. POŢADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 9. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY 10. ČLENĚNÍ NABÍDKY 11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 12. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 13. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE PŘÍLOHY: 1. VZOR KRYCÍHO LISTU NABÍDKY 2. VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ dle 53 odst. 1 písm. a) j) zákona 3. ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele : POMOCNÉ RUCE, O.S. Sídlo : Pelešany 95, Turnov IČ : Telefon : Kontaktní osoby Jméno : Michal Kříž Funkce : Předseda sdružení, projektový manažer Telefon : PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Stručná charakteristika předmětu zakázky Předmětem zakázky je dodávka poradenských služeb, které budou realizovány v rámci projektu Do práce i s handicapem. Kariérové poradenství a Osobnostní a profesní audit jsou klíčovými aktivitami projektu Do práce i s handicapem, registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky a který byl zpracován v souladu s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osy 4.2a Aktivní politiky na trhu práce, oblast podpory 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. 2. Obsah Kariérového poradenství Zaměření Kariérového poradenství Cílem kariérového poradenství je zlepšení orientace v aktuálních požadavcích trhu práce a trénink dovedností pro trh práce. Naplnění těchto cílů povede k usnadnění návratu do práce a efektivnější fungování v pracovním prostředí. Kariérové poradenství bude probíhat formou skupinového kotingu. Jedná se o komplexní poradenský program, který má za cíl aktivizovat účastníky/ce k uplatnění na trhu práce a dalšímu profesnímu vzdělávání. Za pomoci interaktivních metod, účasti ve skupině a individuálního přístupu lektora budou mít účastníci/ce možnost lépe poznat sebe sama, dospět k objektivnějšímu sebehodnocení svých schopností a dovedností, zmapovat své silné a slabé stránky, zrevidovat své dovednosti a kompetence pro trh práce a cíleně na nich během programu pracovat. Součástí 2/12

3 kariérového poradenství bude mimo jiné orientace na trhu práce, zpracování osobního portfolia (CV, motivační dopis) a trénink sebeprezentace k pracovnímu pohovoru apod. V rámci Kariérového poradenství bude kladen důraz na využití získaných vědomostí a dovedností v praxi. K tomu bude mimo jiné sloužit zapojení níže uvedených modelových situací a praktického nácviku souvisejícího s tematickými okruhy. V rámci Kariérového poradenství absolvují účastníci následující tematické okruhy: - Orientace na trhu práce (práce s disponibilními informačními zdroji, nabídka služeb zaměstnanosti nástroje APZ) - Portál MPSV a další personální portály (registrace účastníků, založení agenta a další ) - Aktivní vyhledávání pracovních míst a oslovování zaměstnavatelů se zpětnou vazbou - Sebepoznání a sebeprezentace (principy úspěšné sebeprezantace a sebeprosazení na trhu práce) - Měkké dovednosti a jejich rozvíjení - Osobní portfolio a jeho zpracování (životopis, motivační dopis, další složky osobního portfolia) - Zásady efektivní komunikace a jejich využití na trhu práce - Základy asertivního jednání - Příprava na pracovní pohovor - Psychohygiena a zvládání stresu - Pracovněprávní problematika - Možnosti dalšího vzdělávání (rekvalifikace, dálkové studium, celoživotní vzdělávání) - Finanční gramotnost V rámci Kariérového poradenství absolvují účastníci následující modelové situace: - Trénink rozvoje efektivní komunikace - Trénink rozvoje asertivního jednání - Nácvik pracovního pohovoru s videozáznamem Zásady zabezpečení kariérového poradenství Metody práce s účastníky V rámci Kariérového poradenství budou využívány a kombinovány moderní aktivizační metody práce s klientem (kombinace skupinové a individuální práce, diskuze, videotrénink, hry, ). Účastníci poradenství budou mít možnost využívat moderní výpočetní techniku a internet. Budou vypracovány pracovní listy pro účastníky, které účastníci obdrží ke každému vyučovanému tématu. V průběhu práce s účastníky při jednotlivých setkání v rámci poradenství bude brán ohled na jejich aktuální znalosti, dovednosti a možnosti (přizpůsobení tempa, stylu požadavkům cílové skupiny projektu). V rámci kariérového poradenství bude s každým účastníkem/účastnicí uzavřen a zpracován Kariérní plán (formulář nutno vytvořit a předložit jako součást nabídky). Principy uplatňované v rámci kariérového poradenství V průběhu kariérového poradenství požadujeme dodržování následujících principů: 3/12

4 Princip užitečnosti a praktičnosti předávané informace budou pro účastníky maximálně využitelné v praxi, účastníci budou mít prostor si řadu získaných vědomostí ihned vyzkoušet. Partnerský princip lektoři budou respektovat znalosti a zkušenosti účastníků, budou volit vhodný jazyk a budou vystupovat z pozice partnera/poradce, ne z pozice autority, důraz bude kladen na partnerský dialog. Toto je důležité především u cílové skupiny tohoto programu tedy cílové skupiny nezaměstnaných osob se zdravotním postižením. Princip zábavnosti, pestrosti podoba kariérového poradenství a uplatňovaných metod bude vycházet ze zásad moderní pedagogiky a zásad vzdělávání dospělých, maximálně využívá aktivizačních metod. Prostřednictvím aktivizačních metod budou účastníci aktivně vtaženi do programu jednotlivých setkání, budou mít možnost si vyzkoušet řadu nových, a pro ně nezvyklých situací, které podporují jejich osobnostní rozvoj a sebepoznání. Princip otevřenosti účastníci budou mít prostor pro ventilaci vlastních názorů a zkušeností, ale také problémů, lektoři budou umět naslouchat a sdílet, dát doporučení. Individuální přístup v průběhu kariérového poradenství bude samozřejmostí individuální přístup ke každému účastníkovi, ohled na jeho možnosti a pracovní tempo. Důraz na zpětnou vazbu lektor bude poskytovat účastníkům v průběhu všech aktivit a plnění úkolů pozitivní zpětnou vazbu v maximální možné míře tak, aby byl účastník motivován Osoby zapojené do kariérového poradenství Osoby spadající do cílové skupiny projektu - nezaměstnané osoby se zdravotním postižením. Počty osob zapojených do kariérového poradenství Počet účastníků/účastnic skupiny se bude pohybovat v rozmezí od 8 do maximálně 12 osob ve skupině. Kariérového poradenství se zúčastní minimálně 100 osob za celý projekt. V rámci celé zakázky bude realizována poradenská činnost pro minimálně 10 skupin, tzn., v průběhu plnění zakázky absolvuje poradenskou činnost minimálně 100 osob. Hodinová dotace kariérového poradenství Kariérové poradenství (KP) pro cílovou skupinu bude koncipováno dle požadavků cílové skupiny projektu jako dopolední setkání, vždy dvakrát, nebo třikrát v týdnu. KP pro jednu skupinu bude probíhat v průběhu zhruba čtyř týdnů. Jedno skupinové setkání v délce 5 vyučovacích hodin bude začínat v 8:00 hod a trvat bude do 12:00 hod (tedy 4 hodiny reálného času). Minimální hodinová dotace je 50 vyučovacích hodin, maximální hodinová dotace je 60 vyučovacích hodin. Výstupy kariérového poradenství pro účastníky Pracovní listy Vypracovaný kariérní plán Osvědčení o absolvování poradenství Výstupy kariérového poradenství pro zadavatele Prezenční listiny z jednotlivých setkání Kopie kariérního plánu účastníků Evaluační dotazníky od účastníků Kopie osvědčení o absolvování Fotodokumentace dle náležitostí publicity projektu ESF 4/12

5 3. Obsah Osobnostního a profesního auditu Zaměření Osobnostního a profesního auditu Cílem osobnostního auditu (OA) a profesního auditu (PA) je zjištění reálných předpokladů k začlenění na trh práce za pomoci psychodiagnostických metod, především série standardizovaných testů orientovaných na obecné schopnosti klientů/ek, týmové role, profesní orientaci, temperament, asertivitu atd. Tyto testy mají napomoci k lepší představě o svém profesním směřování, zhodnocení schopností s ohledem na budoucí pracovní uplatnění a odhalení výkonového potenciálu. Zaměření testové baterie: Testy zaměřující se na zhodnocení obecných schopností Test zaměřený na volby povolání a plánování profesní kariéry Test zaměřený na týmové role Test zaměřený na míru pozornosti a koncentrace při výkonu Test zaměřený na interpersonální diagnózu Test zaměřený na osobnost, temperament osobnosti Zásady zabezpečení Osobnostního a profesního auditu Forma práce s účastníky Osobnostní a profesní audit bude zajišťován prostřednictvím psychodiagnostických testů. Po vyhodnocení těchto testů budou provedeny dva individuální pohovory vždy po cca jedné hodině, nebo dle individuálních potřeb, na kterých budou sděleny a rozebrány výsledky testů, bude provedeno jejich zhodnocení s ohledem na aktuální situaci klienta/ky a zájem o případné rekvalifikační kurzy. Výstupem bude doporučení dalšího kariérního směřování. Toto doporučení bude provedeno s ohledem na vstupní pohovor a dotazník a jejich výsledky. Doporučení bude zaznamenáno do Kariérního plánu. OA a PA bude prováděn koučem kariérového poradenství a psychologem projektu. Psycholog projektu bude především vyhodnocovat standardizované testy, v případě zájmu nebo v případě potřeby bude přizván také k individuálním konzultacím. Výsledky testů OA a PA budou zaznamenány do formuláře Osobnostní profil a Profesní profil (nutno vytvořit a předložit v nabídce) a také do Kariérního plánu. Osoby zapojené do Osobnostního a profesního auditu Osoby spadající do cílové skupiny projektu - nezaměstnané osoby se zdravotním postižením. Počty osob zapojených do Osobnostního a profesního auditu Osobnostní a profesní audit absolvuje každý účastník zapojený do klíčové aktivity projektu kariérové poradenství. Osobnostního a profesního auditu se zúčastní minimálně 100 osob za celý projekt. Hodinová dotace Osobnostního a profesního auditu OA a PA budou realizovány během dvou setkání po 5 vyučovacích hodinách - testová část, nebo dle individuálních potřeb klienta/ky. Po vyhodnocení testů budou s klienty provedeny dva individuální pohovory vždy po cca jedné hodině (min. 2 x 45 min), nebo dle individuálních potřeb. Výstupy Osobnostního a profesního auditu pro účastníky 5/12

6 Osobnostní a Profesní profil (dokument obdrží klient) Osvědčení o absolvování OA a PO Záznam doporučení v Kariérním plánu (dokument obdrží klient) Výstupy Osobnostního a profesního auditu pro zadavatele Prezenční listiny z testové i individuální části Osobnostní a Profesní profil část doporučující další zařazení a uplatnění klienta Originály vyplněných testů (pro archivaci) Evaluační dotazníky od účastníků Kopie osvědčení o absolvování Fotodokumentace dle náležitostí publicity projektu ESF 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Místem plnění veřejné zakázky jsou města: 1) Semily 2) Jablonec nad Nisou 3) Liberec 4. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaný termín zahájení plnění : 08/2011 Předpokládaný termín ukončení plnění : 02/ POŢADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 5.1. Základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle 53 odst. 1 písm. a) j): a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 6/12

7 b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) j) předložením čestného prohlášení - vzor příloha č. 2 této ZD. Tento doklad nesmí být k termínu pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle 53 odst. 1 písm. k) a l): k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a Kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. k) neprokazují akciové společnosti, na které se vztahuje zvláštní úprava v 53 odst. 1 písm. m). Dodavatel prokazuje splnění základních 7/12

8 kvalifikačních předpokladů dle písm. k) a l) předložením seznamu. Tyto poţadované doklady nesmějí být k termínu pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. Jestliţe se na dodavatele ustanovení v 53 písm. k) nevztahují nebo nezaměstnávají osoby nebo nemají členy statutárních orgánů uvedené v 53 písm. l), předloţí v rámci prokazování kvalifikace v tomto smyslu čestné prohlášení. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle 53 odst. 1 písm. m), který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle 52 zákona Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží podle 54 písm.: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel je povinen předloţit doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů Ve smyslu 55 zákona požaduje zadavatel dále k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeče předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 1, ,- Kč. Pojistnou smlouvu předloží uchazeč v prosté kopii Ve smyslu 56 zákona prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel, který předloží seznam významných služeb s obdobným předmětem plnění a obdobného rozsahu poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění v tomto rozsahu: a. nejméně 3 sluţby týkající se poradenství nezaměstnaných osob kaţdá v ceně nejméně ,- Kč bez DPH. Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu příslušných služeb, kde bude uveden jejich rozsah, doba poskytnutí, zadavatel, stručný obsah a kontaktní osoba. Dále uchazeč předloží profesní životopisy lektorů, kteří budou zapojeni do řešení projektu, profesní životopis psychologa, který bude zapojen do projektu; z životopisů musí být patrné, že lektor je dostatečně kvalifikovaný a má nejméně tříletou zkušenost se vzděláváním v daném oboru; lektor má aspoň jednu zkušenost využitím vzdělávacích nástrojů, které jsou uvedeny v jednotlivých dílčích částech této nabídky. Z životopisu psychologa musí být patrné, že je osoba, která má dostatečnou zkušenost a kvalifikaci kopie vysokoškolského diplomu. Dále uchazeč dodá seznam 8/12

9 míst vhodných pro plnění předmětu zakázky (adresu učebny ve městech Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou), vybavených dle norem a standardů a čestné prohlášení o tom, že každý účastník během plnění předmětu zakázky bude mít k dispozici vlastní PC nebo notebook Pravost a stáří dokladů Zadavatel požaduje v souladu s 57 odst. 1 zákona před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona. 6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Stanovení nabídkové ceny za provedení veřejné zakázky: Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Členění nabídkové ceny: Nabídková cena bude uvedena v členění: Nabídková cena za jednotlivé služby bez DPH DPH 20 % Nabídková cena za jednotlivé sluţby vč. DPH Nabídková cena za jednotlivé účastníky bez DPH DPH 20 % Nabídková cena za jednotlivé účastníky vč. DPH Celková nabídková cena bez DPH DPH 20% Celková nabídková cena vč. DPH Náleţitosti nabídkové ceny: Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky, a to včetně dopravy do místa plnění a instalace. Nabídková cena nesmí přesáhnout celkovou částku za Kariérové poradenství ,- Kč včetně DPH, za profesní audit ,- včetně DPH a za osobnostní audit ,- Kč včetně DPH. Počet účastníků všech aktivit je 100. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč včetně DPH. 9/12

10 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY Realizace předmětu veřejné zakázky bude financována z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zálohy zadavatel neposkytuje. Splatnost daňového dokladu bude 30 kalendářních dnů od data jejího doručení zadavateli. Fakturace bude prováděna průběžně po úplném předání výstupů uchazečům a zadavateli v rámci předmětu zakázky a po odsouhlasení zadavatelem. Dodavatel se zavazuje jasně identifikovat na veškerých fakturách projekt Do práce i s handicapem, registrační číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. a) zákona ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria včetně vah v této specifikaci: KRITÉRIUM Č.1 Nabídková cena včetně DPH váha 60% Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami soutěže vyhlášenými v této výzvě k podání nabídky. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní částkou v českých korunách. Předložená nabídková cena vč. DPH bude předmětem hodnocení tohoto kritéria postupem pro číselně vyjádřitelná kritéria. KRITÉRIUM Č. 2 KRITÉRIUM Č. 3 Lektorský tým a reference váha 30% Předmětem hodnocení bude kvalita a zkušenost lektorského týmu, lektoři musejí mít minimálně středoškolské vzdělání a minimálně tříletou praxi v dalším (mimoškolském) vzdělávání, celkové reference na uchazeče. Kvalita nabízeného programu váha 10% Předmětem hodnocení bude míra splnění požadavků zadavatele na kvalitu navržených učebních materiálů a osnov, popis práce s účastníkem projektu, popis realizace včetně organizačního zajištění, kvalita učebních pomůcek, vhodnost metod výuky, kvalita vybavení učeben. 10/12

11 9. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY Součástí nabídky musí být závazný návrh smlouvy o dodávce sluţeb, který je přílohou č.3. této ZD. Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto návrhem Smlouvy o dodávce zařízení a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu Smlouvy o dodávce zařízení uvedené. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč pouţívá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 10. ČLENĚNÍ NABÍDKY 1) Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této ZD) 2) Doklady ke splnění kvalifikačních a profesních předpokladů 3) Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených v této ZD 4) Cenová nabídka dle požadavků stanovených v této ZD 5) Návrh smlouvy dle bodu 9. této ZD 11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK POMOCNÉ RUCE, O.S. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY : Antonína Dvořáka 504, Turnov, LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK : do 14:00 hodin ČAS PRO OSOBNÍ DORUČENÍ : 08:00 16: POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Označení nabídky: Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné prosté kopii jako výtisk č. 2. Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené 11/12

12 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ, OSOBNOSTNÍHO AUDITU A PROFESNÍHO AUDITU NEOTEVÍRAT! Poţadavky na zpracování nabídky: Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této ZD. Úprava nabídky: Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Bude-li nabídka obsahovat přílohy (fotografie, prospekty), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 13. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel nepřipouští podání nabídky na dílčí plnění. Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. Zadavatel informuje uchazeče, že se nejedná o zadávací řízení dle 21 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů V Turnově dne Michal Kříţ, předseda sdruţení 12/12

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více