Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Obsah A.Charakteristika školy...2 B.Vzdělávací program školy...2 C.Personální obsazení školy...4 D.Přehled počtů tříd a žáků...5 E.Výsledky vzdělávání...7 F.Vzdělávání pedagogických pracovníků:...7 G.Výsledky inspekcí a kontrol ve škole...8 H.Další aktivity školy...8 a.zájmové kroužky...8 b.soutěže...8 i.soutěže vyhlašované krajským úřadem, MŠMT ČR a AŠSK...8 ii.akce pořádané ve škole...10 c.spolupráce, partnerství s organizacemi nebo školami...10 I.Spolupráce s Městským úřadem v Kraslicích...10 J.Závěr / 11

2 A. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola je příspěvkovou organizací od Zřizovatelem školy je Město Kraslice. Škola je úplnou základní školou s odloučeným pracovištěm v Jindřichovicích. Ve školním roce 2005/06 bylo v naší škole otevřeno 20 tříd základní školy, z toho jedna na odloučeném pracovišti v Jindřichovicích jako třída smíšená pro žáky 1. až 4. ročníku a 1 třída mateřské školy také v Jindřichovicích, Celkem bylo na začátku školního roku zapsáno 484 žáků v Kraslicích, 13 žáků ve třídě v Jindřichovicích a 15 žáků ve třídě mateřské školy v Jindřichovicích a 451 žáků při jeho ukončení, to je 70% kapacity školy. Třídy byly rozděleny na mateřskou školu, 1. a 2. stupeň základní školy. Na 1. stupni bylo 11 tříd s 258 žáky v 1. až 5. postupném ročníku, přičemž třída II.C byla na odloučeném pracovišti v Jindřichovicích společná pro žáky 1. až 4. ročníku. Na 2. stupni bylo celkem 9 tříd s 239 žáky v 6. až 9. postupném ročníku. Škola je koncipována pro všeobecné vzdělání. Pokračovali jsme v práci se žáky s vývojovými poruchami učení a chování a integrovali jsme tyto žáky do běžných tříd. Se čtyřmi integrovanými žáky pracovaly proškolené paní učitelky v rámci individuální nápravy specifických poruch. Škola je spádovou školou pro žáky dojíždějící z Bublavy, Stříbrné a z odlehlejších částí Kraslic a od roku 2004 také pro žáky z Jindřichovic a přilehlých osad. K byla ke škole připojena dvoutřídní ZŠ Jindřichovice, kde bylo 13 žáků v 1. až 4. ročníku a třída mateřské školy s 15 dětmi. Pro žáky v 1. až 5. ročníku pracovala školní družina se 3 odděleními, kterou navštěvovalo 75 žáků jedno oddělení školní družiny je také ve škole v Jindřichovicích. Součástí školy je školní jídelna s odloučeným pracovištěm v Jindřichovicích pro potřeby žáků ZŠ i MŠ, jejíž služby využívalo v průměru 215 žáků. B. Vzdělávací program školy V naší škole učíme na 1. stupni podle učebního plánu - Základní škola, č.j.16847/96-2, schváleném MŠMT ČR dne Cizí jazyk je podle tohoto plánu vyučován od 4. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně. Vyučujeme jazyk německý a anglický. Učební plán Základní škola, č. j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk 3 3 Německý jazyk 3 3 Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Sportovní hry 2 Sborový zpěv 1 Celková dotace / 11

3 Na 2. stupni jsme navázali na výuku 1. stupně a v 6. až 9. ročníku jsme vyučovali podle učebního plánu Základní škola, č.j /96 2, schváleném MŠMT ČR dne tak, aby absolventi školy splňovali standard základního vzdělání schválený MŠMT ČR čj / Předmět Ročník součet Český jazyk Cizí Anglický Jazyk Německý Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Volba povolání Praktické činnosti Vedení domácnosti 1 1 Technické kreslení 1 1 Voli Informatika telné Sem. z přír. předm před Anglický jazyk měty Sem ze zeměpisu Ruský jazyk 0 Tělesná výchova Sborový zpěv 1 Nepov. Výtvarná výchova 2 2 předm. Sportovní hry 2 2 Informatika 2 2 Celková dotace Žáci si od 7. ročníku vybírali volitelný předmět z nabídky, kterou může škola poskytnout. Byly to předměty: Informatika ročník Seminář z přírodovědných předmětů ročník Anglický jazyk ročník Seminář ze zeměpisu ročník Nabídka pro žáky je dále rozšířena o nepovinné předměty: Informatika, Sportovní hry, Zájmová výtvarná výchova a Sborový zpěv. 3 / 11

4 Úspěšní jsme byli v podávání projektů Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Pokračovali jsme v práci na třech dvouletých projektech: 1. VYUŽITÍ PROGRAMU BALTÍK PŘI ZAVÁDĚNÍ VÝUKY INFORMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ v celkové hodnotě ,-Kč 2. PROMĚNY KRASLICKA v celkové hodnotě ,-Kč 3. PRACOVNÍ LISTY K VÝUCE ČTENÍ PRO DĚTI S PORUCHAMI ZRAKU v celkové hodnotě ,-Kč. S úspěchem byly schváleny tři další projekty SIPVZ: 1. PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY S POSTIŽENÍM ZRAKU ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ KOMPETENCÍ V RÁMCI RVP ,- Kč. 2. PROMĚNY PŘÍRODY V ROČNÍCH OBDOBÍCH ,-Kč 3. KRAJSKÝ VZDĚLÁVACÍ INFORMAČNÍ SYTÉM (KVIS) ,-Kč. Projekty byly prezentovány na krajské přehlídce projektů SIPVZ, kde se Pracovní listy umístily na 2. místě. Projekt byl delegován k prezentaci na celorepublikovou konferenci Počítače na základní škole v Novém městě na Moravě. Další projekt Proměny Kraslicka byl prezentován v souvislostí s propagací projektu Krajina za školou. Projekt využití programu Baltík vyústil v zaslání soutěžních prací do celorepublikové přehlídky programů. Díky těmto projektům se podařilo dále vylepšit vybavení školy a pracovat na užší spolupráci mezi učiteli žáky a rodiči. Dále jsme pokračovali v práci na projektu Dokážu to - Trvalá obnova školy, který pořádá agentura AISIS Kladno a připravuje vedení školy a pedagogy na přechod k vzdělávání podle rámcově vzdělávacího programu. V rámci projektu jsme byli přijati do projektu Minimalizace šikany. Společně se všemi zaměstnanci jsme pokračovali v naplňování Strategického plánu rozvoje školy na období Základem je vize: Škola, ve které je harmonické prostředí pro práci a pobyt ve škole. Jako první cíle, které by nás měly přiblížit ke společné vizi, jsme vybrali: Zlepšení vztahů mezi žáky a učiteli. Zlepšení komunikace mezi zaměstnanci školy. Rekonstrukce školního hřiště. Strategický plán rozvoje školy byl předložen k posouzení nově vzniklé školské radě, která ho vzala na vědomí. Dokumentace je uložena s ostatními dokumenty ve škole. C. Personální obsazení školy Profese celkem Přepočtených mužů studující důchodci nekvalifikovaných Ředitel Zástupce ředitele Vedoucí odloučeného 1 1 pracoviště Jindřichovice Základní škola a mateřská škola Kraslice Výchovný poradce Učitel 1. stupeň 12 11,2 1 1 Učitel 2. stupeň 18 13, Vychovatel ,73 1 Školník 1 0,875 1 Údržbář a strojník 1 0,875 1 Uklízečka Vedoucí jídelny 1 1 Kuchařka Pedagogický sbor se stabilizoval. Dva učitelé studují pedagogickou fakultu a doplňují si vzdělání. Výchovná poradkyně na 2. stupni si dokončuje studiem kvalifikaci 4 / 11

5 výchovného poradce. Ředitel školy zahájil studium vedoucích pedagogických pracovníků II a zástupce ředitele pokračuje ve studiu vedoucích pedagogických pracovníků I. Zároveň klesá počet tříd a snižuje se procento nekvalifikovaných učitelů. Pan učitel Štěpán a paní vychovatelka Bydžovská odešli do starobního důchodu. Pracujícím důchodcům byly obnoveny pracovní smlouvy pouze na část úvazku. D. Přehled počtů tříd a žáků POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 1.A Mgr. Semrádová Lenka 1.B Vázlerová Daniela 1. ročník A Mgr. Svobodová Ivana 2.B Mgr. Pečenková Anna 2.C Mgr. Kaiserová Daniela 2. ročník A Chalupská Ilona 3.B Šiklová Zuzana 3. ročník A Lukašáková Mgr Olga 4.B Mgr. Čechová Blanka 4. ročník A Břízová Mgr Eva 5.B Mgr. Trnková Jana 5. ročník A Mgr. Bříza Libor 6.B Mgr. Habartová Věra 6. ročník A Mgr. Poledňáková Pavlína 7.B Mgr. Krejzová Jana 7. ročník A Mgr. Fourová Stanislava 8.B ing. Matulová Iva 8. ročník A Körfer Petr 9.B Mgr. Bartošová Monika 9.C Čermáková Alena 9. ročník Celkem stupeň stupeň V průběhu školního roku byli 2 žáci přeřazeni do ZVŠ Kraslice. Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2006/2007 místo počet Kraslice 25 Stříbrná 3 Bublava 1 Rotava 2 Jiné 0 Základní škola a mateřská škola Kraslice K zápisu se dostavilo celkem 31 žáků, tři žáci se dostavili k zápisu na odloučené pracoviště v Jindřichovicích. Celkem nastoupí 34 žáků. 11 žákům byl udělen odklad školní docházky. Jeden žák se odstěhoval. 17 žáků nastoupí po odkladu školní docházky uděleném v předcházejícím školním roce. 1 žák se přistěhoval. 5 / 11

6 Přehled umístění vycházejících žáků víceleté gymnázium - prima 2 bez přihlášky 1 gymnázium 12 střední odborná škola 38 střední odborné učiliště 22 celkem 75 Z celkového počtu 73 vycházejících žáků bylo 13 z 8. a 7. ročníků. Všichni žáci, kteří si podali přihlášku, byli přijati v přijímacím řízení na střední školy a střední odborná učiliště do zvolených studijních a učebních oborů. Jedna žákyně si nepodala přihlášku na žádnou střední školu ani učiliště. Dva žáci byli přijati z 5. ročníku do primy víceletého gymnázia v Sokolově. 6 / 11

7 E. Výsledky vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno stupeň z chování stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka 50,161 40,294 59,227 59,886 61,043 54,009 60,491 73,567 89,842 89,367 78,552 66, , ,8298 0, ,1667 1,6316 0,1333 0,4784 0,441 Školu navštěvují tři žáci s tělesným postižením. Jeden z nich využívá služeb asistenta a asistenčního psa. Zvýšené náklady spojené s jejich zařazením do vyučování se podařilo vyřešit po velkých obtížích. Současná legislativa neumožňuje řádné financování asistenčních služeb ve škole. Jednu asistenci vykonává přímo matka a druhou se podařilo zajistit matce postiženého žáka prostřednictvím úřadu práce v Sokolově. Vycházející žáci byli testováni v rámci projektu organizovaného firmou CERMAT. Výstupní osvědčení z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu mohli někteří využít při přijímacím řízení na střední školy. F. Vzdělávání pedagogických pracovníků: V rámci SIPVZ bylo proškoleno celkem 25 pedagogických pracovníků. Z toho 9 pedagogů získalo závěrečný certifikát úrovně P. Splnili jsme tak doporučené procento proškolených pedagogických pracovníků, která jsou dána metodickým pokynem MŠMT. Ředitel a zástupce ředitele pokračují v dalším vzdělávání školního managementu v rámci projektu Trvalá obnova školy a v rámci programů organizovaných NIDV. Dvě paní učitelky absolvovaly kurz Koordinátor tvorby ŠVP a využívají nabytých zkušeností při práci a koordinování ŠVP přímo ve škole. Další zaměstnanci se vzdělávají v rámci akcí pořádaných Pedagogickým centrem v Karlových Varech 7 / 11

8 G. Výsledky inspekcí a kontrol ve škole V průběhu roku proběhly kontroly hospodaření a kontroly odvodů zdravotním pojišťovnám. Čtyřikrát ročně je kontrolován školní bazén Krajskou hygienickou stanicí při Zdravotním ústavu Karlovy Vary. Výsledky kontrol jsou uloženy v kanceláři školy. Nebyla zjištěna porušení zákonných norem a nedostatky jsou průběžně odstraňovány dle možností školy. H. Další aktivity školy a. Zájmové kroužky Ve městě je Základní umělecká škola a v těsné blízkosti školy je Centrum pro volný čas mládeže. Škola s těmito zařízeními úzce spolupracuje a poskytuje pro jejich činnost prostory i vybavení. Řada učitelů také vede kroužky v těchto organizacích. Z těchto důvodů sama škola kroužky neorganizuje. b. Soutěže Základní škola a mateřská škola Kraslice i. Soutěže vyhlašované krajským úřadem, MŠMT ČR a AŠSK Soutěž Umístění Jména žáků Minifotbal - starší žáci Minifotbal - starší žáci Plavání - mladší žákyně Plavání - starší žáci Korespondenční soutěž v chemii Halový fotbal - starší žáci Olympiáda v matematice Míčový trojboj Konverzace v anglickém jazyce Olympiáda v českém jazyce 2. místo v krajském kole Postup do 3. kola (mezi 36 nejlepších řešitelů). 2. místo v krajském kole Vázler Martin (9.B), Odvárko Petr (9.C), Hudák Roman (9.A), Berdych Jiří (9.B), Vildumetz Patrik (8.B), Topor Jiří (9.B), Palocsanyi David (9.C), Lomoz Sláva (7.B), Cina Pavel (9.B) Rozsíval Oldřich (9.B), Vildumetz Patrik (8.B), Odvárko Petr (9.C), Palocsanyi David (9.C), Hudák Roman (9.A), Cina Pavel (9.B), Lomoz Sláva (7.B), Berdych Jiří (9.B), Topor Jiří (9.B) Nečasová Nikol (7.A), Havelková Denisa (7.A), Riedlová Světla (7.B), Klvačová Eliška (7.B), Sotáková Veronika (7.B), Slováková Barbora (6.B) Chvalina Lukáš (9.A), Skrbek Stanislav (9.A), Slovák Martin (8.A), Mikle Martin (8.B), Hospr Karel (9.C), Farský Jakub (9.C), Žolták Michal (8.A), Brodníček Daniel (9.B) Jarosil Lukáš (9.B) Hudák Roman (9.A), Odvárko Petr (9.C), Berdych Jiří (9.B), Vázler Martin (9.B), Vildumetz Patrik (8.B), Rozsíval Oldřich (9.B), Lomoz Vítězslav (7.B), Palocsanyi David (9.C), Topor Jiří (9.B), Cina Pavel (9.B) Jarosil Lukáš (9.B) Bartoš Ivan (4.B), Kačírek Lukáš (5.A), Klvač Pavel (4.A), Hofmann Ota (4.A), Hollý Miroslav (5.B), Žolták Vojtěch (5.A), Schnorrerová Pavla (5.B), Šebková Lucie (4.B), Kabelková Kateřina (5.B), Riedlová Pavla (4.A), Princlová Kateřina (4.A), Schmidtová Mandy (4.A) Kubicová Markéta (9.C) Kubicová Markéta (9.C) 8 / 11

9 Soutěž Umístění Jména žáků krajském kole 1. místo v republikovém finále Šubrt Vladislav (7.A) Pythagoriáda Florbal - starší žáci Sálová kopaná - mladší žákyně Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Matematická olympiáda Basketbal - starší žáci Basketbal - minižačky Basketbal - mladší žákyně Coca cola cup - fotbal - žáci Kinderiáda Srnčí trofej 4. místo v 5. místo v 4. místo v 2. místo v krajském kole 2. místo v Základní škola a mateřská škola Kraslice Dašková Dominika (6.A) Topor Jiří (9.B), Cina Pavel (9.B), Berdych Jiří (9.B), Odvárko Petr (9.C), Vázler Martin (9.B), Palocsanyi David (9.C), Hudák Roman (9.A) Schnorrerová Pavla (5.B), Hrubcová Jana (3.A), Šebková Lucie (4.B), Studeníková Kateřina (3.B), Bittmanová Jana (4.A), Rubešová Olga (4.A) Jarosil Lukáš (9.B) Kubicová Markéta (9.C) Jarosil Lukáš (9.B) Dašková Dominika (6.A) Jarosilová Kateřina (7.A) Svátek Martin (9.B), Farský Jakub (9.C), Langmaier Jaromír (9.C), Hudák Roman (9.A), Odvárko Miroslav (8.A), Klimeš František (9.C), Gössl Martin (9.A) Schnorrerová Pavla (5.B), Šebková Lucie (4.B), Červenková Anna (5.A), Egermaierová Dita (5.A), Nováková Soňa (5.A), Rýnešová Olga (4.A), Studeníková Kateřina (3.B) Slováková Barbora (6.B), Toporová Dominika (6.B), Talianová Dana (7.B), Tatarová Daniela (7.A), Jarosilová Kateřina (7.A), Havelková Denisa (7.A), Husáková Veronika (7.A), Siegertová Tereza (7.A), Pakostová Michaela (7.A) Vázler Martin (9.B), Odvárko Petr (9.C), Berdych Jiří (9.B), Palocsanyi David (9.C), Vildumetz Patrik (8.B), Farský Jakub (9.C), Langmaier Jaromír (9.C), Topor Jiří (9.B), Lomoz Vítězslav (7.B), Gubčo Ladislav (7.B), Kabelka Miroslav (8.B), Šutovec Tomáš (8.B), Studeník Tomáš (6.B), Hudák Roman (9.A), Hudák Richard (7.B), Cina Pavel (9.B), Rozsíval Oldřich (9.B) 3. místo Schmidtová Mandy (4.A) - hod kriketovým míčkem 3. místo Lysáčková Kateřina (5.B) - skok daleký 1. místo Kubicová Markéta (9.C) 2. místo Langmaier Jaromír (9.C) 3. místo Gössl Martin (9.A) 5. místo Benešová Jaroslava (9.A) V celkovém vyhodnocení sportovních soutěží okresu Sokolov se žáci prvního stupně umístili na velmi pěkném hodnoceném sedmém místě. Finanční odměnu, kterou získali za své umístění, jsme použili na sportovní dovybavení kabinetu 1. stupně. Největší zásluhy na tomto úspěchu mají paní učitelky Břízová a Trnková, které děti systematicky připravovaly. Žáci druhého stupně se v tomto školním roce sportovně prosadili především v kopané, kde se zúčastnili krajského kola soutěže. Žákyně Markéta Kubicová dosáhla vynikajících úspěchů ve vědomostních soutěžích a 9 / 11

10 v olympiádě z Českého jazyka obsadila v republikovém finále vynikající první místo.ve vědomostních soutěžích velmi úspěšně reprezentovali školu také Oldřich Rozsíval a Lukáš Jarosil. Tito tři žáci byli oceněni i na závěrečném vyhodnocení v rámci Posledního zvonění starostou města. ii. Akce pořádané ve škole Název akce Drakiáda Mikulášská nadílka v čertovském podání Projektový den Ježdění na sněhu Projektový den Čarodějnické kouzlení Projektový den Indiánský den Výstava Svátky jara a vynášení Morany Den matek Sportovní den Základní škola a mateřská škola Kraslice c. Spolupráce, partnerství s organizacemi nebo školami Navázali jsme na loňskou spolupráci se školou v německém Unterschneidheimu. S touto školou jsme uspořádali reciproční setkání žáků a žáci ze SRN byli na návštěvě v naší škole a ubytováni byli v rodinách našich žáků. Spolupráce se úspěšně rozvíjí a je připravena reciproční akce v naší škole. Pro nedostatek času se na jaře nepodařilo realizovat připravovanou návštěvu v SRN. Naše škola se připravuje na tvorbu školního vzdělávacího programu, partnerskou školou je ZŠ Sadov, se kterou se pravidelně setkáváme na seminářích a spolupracujeme na projektech, které se týkají problematiky tvorby rámcově vzdělávacího programu. Waldjugendspiele Hry v lese organizované Úřadem ochrany životního prostředí v Sasku ve Spolkové republice Německo zúčastnili se žáci čtvrtého ročníku. Obecně prospěšná práce Příprava a vlastní realizace akce Krušnohorské svátky jara. Tyto svátky zahájili žáci naší školy slovanským tradičním zvykem: vynášením Morany. Výstava i doprovodný program měly velký úspěch u široké veřejnosti. Nadační a charitativní činnost Ve škole jsme uspořádali sbírku pro opuštěná zvířata a její výtěžek předali v útulku v Krajkové ve formě krmiva. Dny otevřených dveří Ve škole pořádáme pro rodiče přibližně jednou měsíčně informační odpoledne. Při příležitosti zápisu a zahradní slavnosti si mohou rodiče též prohlédnout celou školu. I. Spolupráce s Městským úřadem v Kraslicích Spolupráce s městským úřadem je na dobré úrovni. Školy v Kraslicích patří mezi zodpovědně zajištěné organizace a pracovníci městského úřadu se snaží operativně a obětavě vyhovět požadavkům, které díky stárnoucím budovám vznikají. Vše však vázne na špatné finanční situaci města. V průběhu prázdnin byly vymalovány učebny na prvním stupni. Dále byla provedena oprava, údržba a rozšíření počítačové sítě na 1. stupni. Na druhém stupni byla doplněna učebna výpočetní techniky o interaktivní tabuli a zařízení pro plné využití multimédií. Základní škola je připojena k internetu pevnou linkou s přenosovou rychlostí 512Mb/s. Díky dobrému vybavení je 10 / 11

11 škola úspěšným Informačním centrem Excelence s certifikátem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Je dále školícím střediskem Centra internetu pro širokou veřejnost a také střediskem pro další vzdělávání pedagogů v rámci SIPVZ úrovně Z a P a některých volitelných modulů. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem jsme se stali prezentačním centrem pro výukové programy firmy Langmaster a pracujeme na recenzích výukového softwaru v rámci Evaluace výukových programů pro MŠMT ČR. Tyto aktivity vynesly škole v doplňkové činnosti téměř ,-Kč a v navýšených dotacích ze státního rozpočtu dalších ,-Kč. Přes výrazné škrty v rozpočtu je materiálně a provozně škola zabezpečena tak, aby mohla výuka probíhat nerušeně a na odpovídající úrovni. Přesto stále zůstávají nedořešeny mnohé velké akce. Za všechny jen ty nejtíživější: oprava nádvoří, oprava spojovací chodby, oprava plochých střech, oprava fasády a výměna oken a celková rekonstrukce školního hřiště. Podařilo se opravit střechu nad tělocvičnou a vyměnit kotel ve školní jídelně. J. Závěr Výsledky vzdělávání jsou srovnatelné s minulým rokem. Všichni žáci uspěli při přijímacím řízení na středních školách tak, jak si je ve spolupráci s rodiči a výchovným poradcem vybrali. Výsledky výstupních testů z pilotního projektu CERMAT byly zpracovány v předmětových komisích a bylo konstatováno, že škola naplňuje standard základního vzdělávání. Zlepšuje se situace oblasti kvalifikovanosti pedagogického sboru. V neutěšeném stavu stále zůstává nádvoří školy, školní hřiště, fasáda a ploché střechy. Nepodařilo se pokračovat ve výměně oken v pavilonu 1. stupně a pavilonu tělocvičny a bazénu. Pevně věřím, že s pochopením všech zúčastněných stran, bude příští rok alespoň tak dobrý, jako minulý. V Kraslicích dne Mgr. Zdeněk Pečenka ředitel školy 11 / 11

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 V Milevsku 4. 9. 2008 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006/2007 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola Náměšť na Hané,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2010/2011 Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 22. 9. 2011 Projednáno a schváleno školskou

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více