VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2013/2014

2 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny řizovatel:město Podbořany Adresa školy: Š T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, PSČ IČO: Součásti školy : ákladní škola Školní družina Dům dětí a mládeže Vedení školy:dagmar Rathová ředitelka školy Danuše Parpelová-zástupkyně Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola Pohoda v ročníku Školská rada: předseda Danuše Parpelová složena s devíti členů ( 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci rodičů 3 zástupci školy) 2. Charakteristika školy 2.1. ákladní škola Přípravný stupeň: Školní rok 2013/2014 je šestým rokem fungování přípravné třídy. Od samého začátku byla třída naplněna na 100% - tj. 15 žáků. Cíle přípravné třídy jsou obsa ve vlastním vzdělávacím programu, který byl rovně plněn na 100%. Při plnění výchovně vzdělávacích cílů bylo přihlíženo k individuálním potřebám žáků, které byly formulovány ve zprávách poradenských zařízení. Žáci mají pro vzdělávání velmi dobré prostorové i materiální zázemí. Mezi hlavní metody výuky patří hra, tématické rozhovory a časté střídání činností. Při výuce bylo využíváno školní hřiště i družinová zahrada, byl podporován rozvoj jemné i hrubé motoriky, sluchové vnímání. Výuka byla podporována řádou akcí a aktivit ve spolupráci se školou, domem dětí i 2

3 školní družinou, děti měly možnost získávat nové zkušenosti z různých oblastí života a seznamovat se spolupracovat s dalšími dětmi. V rámci výuky jsme se zaměřili i nápravu výslovnosti a rozvoj řeči, do přípravné třídy pravidelně docházela logopedka. Během roku bylo rovněž průběžně spolupracováno s se speciálními pedagogy a psychology P v Žatci a se sociálními pracovnicemi z Městského úřadu v Podbořanech. hospitační činnosti ředitelky školy i z hodnocení vyučující je patrné, že přípravná třída má nezastupitelné místo v předškolním vzdělávání. Formou individuální výuky výrazným způsobem přispívá k všestrannému rozvoji dítěte a vytváří podmínky pro úspěšný start v první třídě. Kromě vzdělávání žáků má přípravná třída význam pro navázání spolupráce s rodiči, rodiče jsou vedeni k dodržování pravidelné docházky, k podpoře režimu v přípravné třídě, k pravidelné spolupráci. Nutným předpokladem dobrých výsledků je navázání kvalitní spolupráce s rodinou, přesvědčit je, že učitel má opravdový zájem o rozvoj jejich dítěte a že pravidlená docházka je nutným předpokladem pro úspěšný rozvoj a posun dítětě a je tedy pro jejich dítě velkým přínosem. ákladní škola 245 žáků 12 tříd Škola plnila výchovně vzdělávací cíle v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Tvořivá škola POHODA v ročníku včetně dodatku platného od se zaměřením na finanční gramotnost, obranu vlasti, korupci, dopravní výchovu, zdraví a sexuální výchovu, ochranu člověka. Tématika daných oblastí byla už z velké části obsažena v původním ŠVP, takže úpravy nepřinesly příliš velké odchylky a změny. V rámci volitelných předmětů byla nabídka upravena. V 8. ročníku žáci nepřibírají další volitelný předmět, ale volí další cizí jazyk a v 9. ročníku pak mají žáci možnost vybírat ze čtyř nabídek ( ekologie, technika administrativy, aplikovaná matematika, seminář z Čj). Výstupy stanovené ŠVP se podařilo naplnit. Došlo pouze k malým odchylkám - přírodopis 8.ročník (dědičnost), chemie 8.r. (kyseliny, soli), dějepis 7.r. ( reformy Marie Terezie, matematika 8.r. (konstrukce čtyřúhelníků). Informace o těchto nedostatcích byly předány na pedagogické radě a příslušní vyučující je zařadí do výuky v následujícím školním roce. V devátém ročníku bylo dosaženo 100% plnění. hlediska rozvoje klíčových kompetencí se objevují problémy zejména na druhém stupni. Jedná se zejména o kompetence komunikativní, řešení problémů, pracovní a k učení. Je to proces dlouhodobý, vyžaduje těsnou spolupráci všech pedagogů. Na řešení tohoto problému se škola zaměřuje delší období, ale zásadnějšího 3

4 posunu se nedaří dosáhnout. Je velmi obtížné motivovat žáka ke svému zlepšování a rozvoji ze dvou hlavních důvodů - může opakovat ročník na každém stupni jen jednou, tedy postupuje věkem aniž by odstranil nedostatky, které mu pak brání v osvojování nového učiva i kompetencí ve vyšším ročníku a druhým faktorem je postoj a postup při přijímání žáků na střední školy či učiliště, při němž žák nemusí prokázat žádné dovednosti či předpoklady. Dalšími závaznými dokumenty byl Plán práce školy, Program primární prevence, Plán EVVO, Ochrana člověka v mimořádných situacích. Cíle obsažené v těchto oblastech se podařilo beze zbytku splnit formou zařazování témat do předmětu a realizací projektů. Průřezová témata byla zařazována a následně plněna v jednotlivých předmětech i v projektových dnech v souladu s cíli stanovenými v ŠVP. Plnění průřezových témat bylo vyhodnoceno koordinátorem ŠVP jako 100%. Prostřednicvím zkvalitnění spolupráce vyučujících se podařilo naplňovat i cíle OSV (průřezové téma č. 1) pravidelně v průběhu celého roku v naprosté většině předmětů. Ekologická výchova probíhá na 1. stupni prostřednictvím projektu Stezky Ferdy Mravence, kde žáci formou her, soutěží řeší ekologické problémy a osvojují si potřebné postoje a důležité návyky. Na 2. stupni jsou plněny jednotlivé okruhy zařazením do běžných předmětů a volitelného předmětu v 9. r. Společně pak žáci školy získávají důležíté informace i dovednosti v projektu Den emě letos byl zaměřen na téma Balím, balíš, balíme. Celoškolní projekt byl zaměřen na rozvoj informací a postojů k tématu třídění a nakládání s obaly. Akce byla na 1. stupni spojena s exkurzí do sběrného dvora (1.ročník), na skládku a do kompostárny a třídírny odpadů ( 4. a 5. ročník ). Na druhém stupni žáci vycházeli z osobních analýz využívání obalů (týdenní mapování osobních spotřeb), hledání alternativních metod při využívání obalů s cílem snížit osobní i následně rodinné produkce odpadů v souvislosti s obaly. ávěrem byla provedena celoškolní prezentace zjištěných problémů s návrhy na opatření a změny chování. Posouzení změny chování bude provedeno v následujícím školním roce. Součástí ekologické výchovy jsou i další doprovodné aktivity. K nim patří celoroční sběr víček, letos získána částka 815,- Kč, což je srovnatelná částka s rokem minulým. de je výrazně zapojen první stupeň, u žáků druhého stupně se to týká pouze jednotlivců. Dále 2 sběrové týdny, do kterých se zapojili zejména žáci 1.stupně. Nejaktivnější byla třída II. A. a sběr byla získána částka 3036,- Kč, což je navýšení o 35% oproti minulému roku. Na škole pracoval Ekotým, jehož úkolem byl dohled na třídění odpadu ve třídách, zápis nasbíraných víček a aktualizace ekologické nástěnky, podávání návrhů na změny v chování školy ve prospěch ekologie. Ve vyučovacím procesu je kladen důraz na využívání efektivních metod práce, které využívají aktivní přístup žáka. aměřujeme se na práci ve dvojicích, ve skupině, podporujeme rozvoj 4

5 spolupráce, využíváme žákovo sebehodnocení. V hodinách je využívána výpočetní technika, výukové programy, internet. Ve výuce je již samozřejmostí využívání interaktivních tabulí. V následujícím období si klademe za cíl dále modernizovat výuku se zaměřením na vybudování digitální třídy pro žáky druhého stupně. ŠVP je orientován i na žáky se specifickými poruchami učení a chování. Hlavním dokumentem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu a pro individuální práci se žákem jsou závěry a doporučení školského poradenského zařízení, se kterým je i způsob plnění IVP pravidelně konzultován. Součástí péče o žáky s SPU je pravidelná činnost v dyslektických skupinách. V letošním školním roce pracovaly na škole 3. skupiny. Na prvním stupni 1 skupina - 4 žáci ( ročníku).při výuce jsou využívány výukkové programy, pracovní listy, didaktické pomůcky. Práce v DS se jeví jako velmi přínosná pro nápravu SPU. Na 2. stupni pracovaly 2 DS - 7. a 9. ročník (11 žáků 9ch + 2 d) a 6. a 8. ročník (8 žáků 7ch + 1 d). Docházka do skupin byla pravidelná, při drobných obtítížích ve spolupráci s rodiči byla zajištěna náprava. Žáci pracovali se souborem pravopisných cvičení Pavučinka, využívali pracovní listy s gramatickými pravidly, využívali s digitální programy pro český jazyk. Dyslektické skupiny zaujímají významné místo při zajišťování náprav a individuálního přístupu u žáků s SPU. U řady žáků se podařilo výrazných posunů i zlepšení prospěchu. Celkem k je evidováno 22 žáků s integrací v běžné třídě, v průběhu školního roku byly IVP kontrolovány výchovným poradcem a 2 x proběhly kontroly P Žatec, jedna dle harmonogramu za přítomnosti rodičů. IVP a práce s nimi byly hodnoceny pozitivně bez nutnosti náprav. Škola se snaží vytvářet příznivé podmínky pro tyto žáky i z hlediska počtu žáků v třídních kolektivech, nadále udržujeme 2 třídy v 7. ročníku, kde máme 27 žáků z 9 integrovaných. Škola se zaměřuje i na rozvoj zájmové činnosti ve spolupráci s DDM, ŠD, ale rovněž vlastními zájmovými kroužky, které vychází z požadavků a zájmů žáků a současně z možností pedagogického sboru. V tomto školním roce se jednalo o kroužky atletická školka, atletický 2. stupeň, kopaná, florbal, přírodovědný, informatika, foukání na flétnu a konverzace v Aj. Při nabízení kroužků však narážíme na problémy spojené se skloubením časových možností žáků a pedagogických pracovníků v kontextu s možnostmi hromadné dopravy. Největší zájem byl o kroužky sportovní. 2.2 Školní družina Školní družina pracuje ve čtyřech odděleních, v maximálním počtu 25 žáků na jedno oddělení. Všechna oddělení mají k dispozici kmenovou třídu. 5

6 Děti ze třetího oddělení jsou, z důvodu nízkého úvazku vychovatelky, po skončení její pracovní doby, rozděleny do ostatních tříd. Toto spojování žáků probíhá v čase od 13:30 do 14:30 hodin. Oddělení jsou smíšená s ohledem na potřeby mladších dětí, které jsou v družinových třídách umístěny společně, podle zařazení do školních tříd. Vychovatelky se při své práci řídí družinovým ŠVP. Akce pro veřejnost pořádané v tomto školním roce: Název akce účastníků zájmového vzdělávání Adventní vystoupení dětí 25 Den otevřených dveří pro MŠ 82 Oslavy Dne matek 48 Interní akce: Název akce Popis účastníků Atletický trojboj ábavné soutěžení v atletických disciplínách na školním hřišti. 100 Nejkrásnější klobouk Akce spojená se spaním v ŠD. Diskotéka, volba majitele nejkrásnějšího klobouku, hry, stezka odvahy. 46 Vánoční večírek Předvánoční setkání, zpěv koled, vánoční příběhy, výroba přáníček. 44 Velikonoce v přírodě Oslava velikonočních svátků na zahradě DDM 70 Oslavy dne dětí Akce spojená se spaním v DDM. Karneval s diskotékou, soutěže o ceny, stezka odvahy. 38 V tomto školním roce se konalo 8 družinových akcí, kterých se zúčastnilo 453 účastníků zájmového vzdělávání ŠD. Největší ohlas a velkou návštěvnost z řad rodičů a přátel školy měly akce pořádané pro veřejnost. Adventní vystoupení dětí na náměstí sledovalo několik set diváků, oslav Dne matek se zúčastnilo přes sto návštěvníků. interních akcí se s velice kladným ohlasem z řad dětí i rodičů setkaly obě akce spojené s přespáním ve školní družině a v DDM, Atletický trojboj a Vánoční večírek. Školní družina se aktivně podílela na akcích školy. Družinové děti dostaly prostor pro své vystoupení i na Vánočním naladění a Školní akademii. V letošním školním roce jsme, z důvodu prováděné rekonstrukce fasády školy, ke své činnosti hojně využívali zahradu DDM. V souladu s vyhláškou o zájmovém vzdělávání se nabídky činností Školní družiny pravidelně, a v počtu odpovídajícím bezpečnostním předpisům, účastnili i žáci, kteří nebyli přijati k pravidelné denní docházce. 6

7 Materiální vybavenost tříd ŠD byla dobrá. Inventář ŠD byl v tomto školním roce obohacen o nové stavebnice a hry do tříd, a sportovní náčiní na zahradu. Vychovatelky měly ke své práci dostatek výtvarného materiálu i ostatních potřeb dle osobního výběru Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže je od součástí Š T. G. Masaryka, která se podílí na řešení volnočasových aktivit žáků a studentů Podbořanska. Aktivity jsou zaměřeny na: 1.ájmová činnost příležitostná a spontánní Akce Připravovaných toho o sobotách a nedělích 765/ účastníků 83/ účastníků 20/ 321 účastníků Mezi nejúspěšnější akce již tradičně patří oslavy MDD, burza dětského oblečení a sportovního vybavení, kvizové soutěže, Dny her a soutěží, hry a soutěže pro MŠ, výtvarné soutěže, Čertovské dílny, Pochod za velikonočním vajíčkem pro MŠ, příměstské tábory atd. Děti hodně využívají i zábavné hřiště na zahradě DDM. Navštěvují ho i maminky na mateřské dovolené a školky v dopoledních hodinách. 2.ájmová činnost pravidelná zájmových útvarů 24 členů Ú 271 dětí a mládeže do 18 let 271 dětí ve věku do 6 let 1 dětí ve věku od 6 do 15 let 270 členů ve věku od 15 do18 let 270 členů ve věku od 18 do 25 let 0 členů ve věku nad 25 let 0 7

8 Přehled zájmových kroužků Název kroužku členů Fotografický 5 Počítače a internet 2x 53 Rybářský 12 Dovedné ruce 8 Vaření 7 Německý jazyk 7 Keramika 10 Elektronika 6 Výtvarný 13 Taneční 18 Dramatický 12 Správná dívka 9 Francoužština pro stř. pokr. 6 Chovatelství 12 Orientální tance 9 Francouzština pro zač. 5 Šachy 7 Počítače 12 Angličtina 1,2 9 Stolní tenis 9 Flétna 6 Halová kopaná 20 3.Prázdninová činnost Tábory Tábory Celkem letní zimní / jarní Poznámka táborů příměstské účastníků osobodní prac. tábora toho interních prac

9 Od do byl dům dětí uzavřen z důvodů malování. Od se o prázdninách uskutečnily čtyři běhy příměstského tábora a to v těchto termínech: o jarních prázdninách proběhl jeden běh - tento tábor se konal již počtvrté a měl u rodičů kladný ohlas, zúčastnilo se ho 13 dětí. ároveň s tímto táborem měly děti, které se nezúčastnily tábora možnost navštěvovat dům dětí na spontánní činnost a účastnit se akcí pro ně připravených. O letních prázdninách proběhly čtyři běhy tábora. V termínu se uskutečnil první družební tábor, kterého se zúčastnilo dle dohody mezi oběma stranami 10 dětí z Podbořan a 25 dětí z družebního města Spalt. V termínu se uskutečnil druhý družební tábor, kterého se zúčastnilo 20 dětí z Podbořan a 24 dětí z družebního města Edorf. První běh příměstského tábora proběhl od do a zúčastnilo se ho 31 dětí. Druhý běh příměstského tábora se uskutečnil v termínu od do a zúčastnilo se ho 27 dětí. Na všech táborech byl pro děti připraven zajímavý program. Všechny tábory měly úspěch a byly rodiči hodnoceny velmi kladně. Prostory domu dětí využilo k rekreaci i 19 dětí folklorního souboru Stázka z Teplé u Karlových Varů. O prázdninách proběhlo 15 akcí s účastí 136 účastníků bez příměstských táborů. Organizace soutěží a přehlídek: Dům dětí a mládeže v Podbořanech neorganizuje žádné soutěže vyhlášené MŠMT Dům dětí pořádá pouze své soutěže v rámci DDM bez možnosti postupu do dalších kol. V prostorách DDM a za spolupráce pracovnic DDM je Domem dětí a mládeže v Žatci pořádáno okresní kolo Pythagoriády. Soutěže Vyhlašované Ostatní kol účastníků MŠMT ákladní Okresní Krajské Republikové Ostatní Metodická a hospitační činnost: Cílem metodických návštěv a hospitací bylo získat přehled o celkové úrovni činnosti jednotlivých zájmových kroužků, odstranění nedostatků a poskytování odborné a metodické 9

10 pomoci vedoucím jednotlivých kroužků. Hospitace byly také zaměřeny především na dodržování bezpečnosti práce a hygieny, na zapojení členů do činnosti, na úroveň a náplň schůzek. Propagační a ediční činnost: K jednotlivým akcím byly vyvěšovány plakáty, ve vitrínce u I. Š a na nástěnkách ve školní jídelně a prostorách DDM. Do všech tříd byly pravidelně doručovány plakáty s akcemi na celý měsíc. Tyto akce byly také prezentovány v tisku. Na začátku školního roku obdržely všechny děti od první do páté třídy přehled zájmových kroužků s datem a hodinou první schůzky. Stejným způsobem byly děti i rodiče informováni o pořádání příměstských táborů o jarních a letních prázdninách. Pedagogické pracovnice provedly na začátku školního roku náborovou akci ve všech třídách podbořanských základních škol, takže podrobné informace o nabídce zájmových útvarů měli i žáci vyšších ročníků. Dále byly k jednotlivým větším soutěžím vydávány propozice. O průběhu některých akcí informoval i regionální tisk, který také obdrží každý měsíc seznam akcí pořádaných DDM. Dům dětí a mládeže v rámci propagace také pořádá pravidelně Den otevřených dveří mezi zářím. Do dnu otevřených dveří se zapojují všichni externí pracovníci, kteří seznamují rodiče s náplní svých zájmových kroužků a dalšími podrobnostmi, které se toho daného kroužku týkají. Kroužek Vaření připravil menší občerstvení pro návštěvníky tohoto dne i pro akci Vánoční ladění s domem dětí. Dále je naše činnost propagována vystoupením zájmových kroužků v Kulturním domě Podbořany v prosinci a květnu. V předvánoční době jsme uspořádali vystoupení zájmových kroužků pro děti a rodiče s názvem Vánoční ladění s domem. Další hodnocení, poznatky, závěry a návrhy Na činnosti Domu dětí a mládeže v Podbořanech se podílí dvě stálé pedagogické pracovnice a jedna provozní pracovnice. Pedagogická práce je uskutečňována formou výchovně vzdělávací činnosti pravidelné, příležitostné a spontánní. ájmová činnost pravidelná je zajišťována v zájmových kroužcích jak interními tak externími pracovníky. Úroveň práce externích pracovníků a zájmových útvarů lze hodnotit jako velmi dobrou a dobrou. Příležitostné akce jsou organizovány pedagogickými pracovnicemi a probíhají pod jejich dozorem. Dále je to spontánní činnost, kdy děti docházejí do domu dětí dle vlastního zájmu a pod nepřímým pedagogickým dozorem si zde hrají stolní tenis, míčové hry, stolní hry apod., jsou zajišťovány interními pracovnicemi. Ty mají ve své pracovní náplni také pořádání 10

11 soutěží, kurzů a soutěžních her. de klademe hlavní důraz na pedagogickou práci. Děti učíme soutěživosti a sebepoznávání, ale také dodržování pravidel a ocenění práce těch druhých. Hlavním smyslem činnosti domu dětí a mládeže je poskytnout dětem i mládeži prostor, kde mohou trávit účelně svůj volný čas, objevovat své schopnosti, navázat nová přátelství a prosadit se i v kolektivu dětí různého věku. Naší prioritou je nabídnout jim přitažlivou a zajímavou náplň jejich volného času a předcházet tím i případné delikventní činnosti. Snažíme se do všech našich aktivit nenásilnou formou zařazovat protidrogovou prevenci a předcházet tak sociálně patologickým jevům. Velmi dobrý ohlas mezi lidmi mají i naše příměstské tábory. V letošním roce byl zateplen celý dům dětí a byla vyměněna dlažba před hlavním vchodem. Dále se letošním školním roce vylepšily podmínky pro činnost zájmových útvarů elektronického, biologického,halovou kopanou, orientální tance a dalším zájmovým kroužkům byl poskytován potřebný materiál pro jejich činnost dle aktuálních požadavků. Externí pracovníci se zúčastnily školení externích pracovníků v Žatci, po jehož absolvování mají splňovat podmínky o vzdělání externích pracovníků k Do dnešního dne však nemají žádné osvědčení o získání vzdělání a ani nebyli informováni jak dopadli se závěrečnými pracemi. Výhledy a náměty do dalších období: ájmové útvary: nadále zlepšovat pracovní podmínky pro externí pracovníky, dle jejich možností a zájmů je vysílat na další vzdělávání vztahující se k náplni Ú pokusit se získat nové externí spolupracovníky pro vedení nových zájmových kroužků, a nebo pro kroužky kde skončil vedoucí opravit a vylepšit stávající hřiště při DDM zařídit klubovnu na výuku cizích jazyků odpovídající tabule, přehrávače, atd. Některé úkoly trvají z minulé hodnotící zprávy, protože to jsou úkoly dlouhodobé a některé záleží na finančních podmínkách DDM. Náměty pro další činnost DDM opravit nebo přebudovat hřiště, aby mohlo plnit svůj účel a opravdu sloužit jako sportoviště a ne pískoviště /několikrát na to bylo upozorňováno a to ihned po dokončení/ 11

12 na zahradě zřídit koutek s lavičkami a stolky pro Ú, aby se mohly scházet s dětmi i na zahradě za pěkného počasí /výtvarný, dovedné ruce atd/. Tento úkol trvá z minulé hodnotící zprávy, protože to je výhledový plán do budoucna. V letošním roce byl opraven plot mezi knihovnou a domem dětí, který byl zničen vandaly. 3. Personální zabezpečení A. Přípravná třída Pracovníci fyzicky Přepočtení Ped.pracovníci interní 1 1,0 Ped.pracovníci externí 0 0 Neped. pracovníci interní 0 0 Neped. pracovníci externí 0 0 B. ákladní škola Pracovníci fyzicky Přepočtení Ped.pracovníci interní 17 16,36 Ped.pracovníci externí 0 0 Neped. pracovníci interní 5 3,9 Neped. pracovníci externí 1 0,5 C. Školní družina Pracovníci fyzicky Přepočtení Ped.pracovníci interní 4 3,25 Ped.pracovníci externí 0 0 Neped. pracovníci interní 0 0 Neped. pracovníci externí

13 D. Dům dětí a mládeže Pracovníci fyzicky Přepočtení Ped.pracovníci interní 2 2 Ped.pracovníci externí Neped. pracovníci interní 1 1 Neped. pracovníci externí Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků I. Přípravný stupeň do toho toho toho Toho toho 35 let bez bez bez 55 bez v kval kval. kval. důch. kval. důch. do důch II. ákladní škola do toho toho toho Toho toho 35 let bez bez bez 55 bez v kval kval. kval. důch. kval. důch. do důch

14 Kvalifikovanost pedagogů se stále zlepšuje, v současné době na prvním stupni nemá jeden pedagogický pracovník doplněné magisterské studium o pedagogické minimum, na druhém stupni jeden pracovník v tomto školním roce dokončuje studium a nekvalifikovaný zaměstnanec s úvazkem 0,27 ukončil pracovní poměr, ostatní zaměstnanci jsou plně kvalifikováni. III. Školní družina do toho toho toho Toho toho 35 let bez bez bez 55 bez v kval kval. kval. důch. kval. důch. do důch IV. DDM - pouze interní zaměstnanci do toho toho toho Toho toho 35 let bez bez bez 55 bez v kval kval. kval. důch. kval. důch. do důch ápis do prvních tříd Pro školní rok 2014/2015 bylo zapsáno 43 žáků, 5 žákům byl udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok, 1 žákyni nebylo povoleno předčasné zaškolení a 1 žákyně se přestěhovala, 2 žáci přijati přestupem z jiných škol. Během školního roku se škola snažila přiblížit školní prostředí budoucím prvňáčkům řadou aktivit. Již 10. rokem byl realizován projekt První třída nanečisto, jedná se o pravidelná 14

15 setkávání budoucích prvňáčků s vyučující první třídy vždy 1 x za měsíc za účelem poznání školního prostředí, učitelky, práce školy. Na podzim byl uspořádán atletický den pro mateřské školky a prvňáčky školy. Tradičně v měsíci lednu probíhá Den otevřených dveří, kde jsou zařazeny programy pro školky, organizovány prezentační akce pro rodiče a žáky ve spolupráci učitelů a žáků školy. Předškoláci z MŠ Bří Čapků využívají 1 x v týdnu tělocvičnu školy. Děti z mateřských škol byly pozvány na školní akademii. Během školního roku pořádá škola řadu prezentačních akcí, na které jsou zvány děti z MŠ i jejich rodiče. Ředitelka školy, budoucí vyučující prvních tříd, vedoucí vychovatelka pravidelně organizují setkání s rodiči dětí předškolního věku s cílem představit rodičům výchovně vzdělávací program školy, způsoby práce, zájmovou činnost i organizaci výuky. Škola se snaží co nejpestřejšími aktivitami seznámit rodiče se záměry školy i pedagogickými pracovníky, aby jim usnadnila rozhodování o volbě školy pro své dítě. 5. Výsledky přijímacího řízení Přijímací řízení probíhalo ve standardním režimu, tedy stejně jako v uplynulých školních rocích. Kladl velký důraz na rodiče vystupujících žáků a zároveň stupňoval požadavky na mnohem větší informovanost žáků a rodičů vycházejících žáků. Škola prostřednictvím aktivit výchovného poradce, vyučovacích předmětů pracovní činnosti a občanská výchova, věnuje přijímacímu řízení velkou pozornost. V tradičním duchu byl pro vystupující žáky zajištěn informační servis v podobě distribuce informací ze středních škol, www stránek i informačních brožur a CD. Dle potřeby bylo zajištěno případné vypálení CD s potřebnými informacemi. Celkově je třeba říci, že informovanost o možnostech studia díky informačním technologiím rapidně roste. Dává možnost všem žákům a rodičům, kteří projeví zájem a mají představu o svém budoucím povolání, získat dostatečné množství potřebných informací. Přesto pomoc učitele a potažmo výchovného poradce se ukazuje být nepostradatelnou. I v tomto roce se realizovala mnohá setkání s rodiči a dětmi za účelem doplnění či upřesnění informací. Škola má již několik let zakoupenou licenci na výukové programy zaměřené na zjišťování osobnostních předpokladů a provádění profesního testování, které žáci běžně využívali. de má žák další možnost dozvědět se informace o sobě samém, uvědomit si své dispozice, což je určitě přínosem při rozhodování o své budoucnosti. V prvním kole se hlásili všichni vystupující žáci naší školy. jedna žákyně byla přijata na odvolání, ostatní byli přijati hned v prvním kole. O studium na víceleté gymnázium projevili zájem v 5. ročníku 4 žáci, všichni byli přijati. 15

16 Přehled počtu přijatých žáků pro školní rok 2014/2015 V. ročník VII. VIII. ročník IX. ročník Celkem Gymnázium 4-leté Gymnázium 8-leté Maturitní obory SOŠ a SOU Učební obory SOŠ a SOU Celkem: Údaje o výsledcích vzdělávání Výsledkům vzdělávání je ve škole stále věnována mimořádná pozornost. Při naplňování cílů se snažíme vycházet z individuálních možností žáků, přizpůsobovat požadavky i metody práce možnostem žáků s SPU a s SPUCH, kteří pracují podle individuálního plánu. Současně 1 x v týdnu pracují v dyslektických skupinách, v nichž jsou individuálně řešeny jejich problémy s využitím vhodných pomůcek i výukových programů. Práce v dyslektických skupinách je hodnocena jako významná pomoc v posunu žákovy školní úspěšnosti. V tomto školním roce bylo k integrováno 22 žáků z toho 5 na 1. stupni. V hodinách se snažíme zařazovat zejména ty metody práce, které kladou důraz především na aktivitu žáka. Úspěšnost našich žáků posuzujeme na základě vnitřního hodnocení školy prostřednictvím předem stanovených kriterií stanovených v ŠVP. Dále sledujeme úspěšnost našich žáků při přijímacích řízeních, v účasti na olympiádách a soutěžích a celorepublikové srovnání nám umožňují každoročně využívané testy KALIBRO V tomto školním roce jsme využili testů KALIBRO pro 3., 5., 7. a 9. ročník. Posuny žáků v 1. a 2. a 4. ročníku jsou sledovány pomocí testování ředitelky školy zde je nutno konstatovat, že v 1. ročníku se nepodařilo zvládnout potřebné kompetence pro postup do 2. ročníku 4 žákům. Ostatní žáci však prokázali poměrně dobrou kvalitu čtení i práce 16

17 s textem. V druhém ročníku se žákům podařilo v oblasti čtenářské gramotnosti dosáhnout nadprůměrných výsledků. V matematice ve 4. ročníku žáci prokázali velmi dobrou schopnost orientovat se v nových úlohách a situacích, získávat informace a data z grafů a diagramů. I při těchto uspokojivých výsledcích je třeba nadále klast důraz na práci s textem, zaměřit se na porozumění textu, vyhledávání informací, hledání vztahů a souvislostí. Tyto dovednosti jsou nezbytným předpokladem pro úspěšnou práci téměř ve všech předmětech. Výsledky poskytují zpětnou vazbu žákům, vyučujícím i rodičům, jsou pravidelně rozebírány a slouží i pro přípravu a organizaci výuky v následujícím roce. Hodnocení testů KALIBRO 3.ročník Předmět Republikový průměr % Škola % Český jazyk 55,4 51,7-3,7 Matematika 50,1 38,5-11,6 Prvouka 60,9 53,1-7,8 Anglický jazyk 67,2 65,4-1,8 5. ročník Český jazyk 64,1 62,1-2 Matematika 54,3 48,8-5,5 Humanitní základ 58,7 57,8-0,9 Přírodovědný základ 63,5 59,7-3,8 Anglický jazyk 53,7 49,7-4 Výsledky v humanitních předmětech jsou srovnatelné s republikovými průměry, vyšší odchylky se projevují v přírodovědných předmětech, nejvyšší rozdíly jsou v matematice. Velmi vysoká odchylka je v matematice ve 3. třídě. Žákům činí obtíže využívat získané 17

18 vědomosti a dovednosti v nových situacích, nalézat vztahy a souvislosti, práce s návodem. Na to je třeba se v budoucnu zaměřit. 7.ročník Předmět Republikový průměr % Škola % Česká jazyk 64,4 60,8-3,6 Matematika 48,6 44,8-3,8 Humanitní základ 57,9 56,5-1,4 Přírodovědný základ 53,4 48,9-4,5 Anglický jazyk 60,8 74,1 + 13,3 9.ročník nový Předmět Republikový průměr % Škola % Český jazyk 67,3 65,3-2 Matematika 46,4 37,4-9 Humanitní základ 58,5 51,7-6,8 Přírodovědný základ 60, 8 58,3-2,5 Anglický jazyk 61,5 62,5 +1 Ekonomické dovednosti 56,2 50,2-6 tabulek je patrné, že druhý stupeň vykazuje obdobnou úspěšnost jako stupeň první. I zde dělají žákům větší obtíže přírodovědné předměty, vztahy, souvislosti, řešení problémů a nových situací s využitím získaných poznatků a dovedností. Je tedy nutné, vedle typových příkladů, častěji zadávat žákům problémové situace i s přesahem přes daný předmět, aby měli více možností k řešení aplikačních úloh a situací nejpestřejších a nejširších oborových kompetencí. Dalším důležitým a trvalým úkolem bude vymýšlení a nastavení vhodných motivačních prvků s cílem vzbudit zájem žáků o matematiku a vysvětlovat její důležité místo 18

19 v pracovním i osobním životě každého člověka. Nadále bude nutné pokračovat v individualizaci výuky matematiky ve 3., 4., 7. a 8. ročníku. Při výuce vycházet z individuálních možností žáků a zatraktivnit vyučovací hodiny matematiky využitím moderních technologií. I pro matematiku je důležité nadále rozvíjet čtenářskou gramotnost, soustředit se na efektivní práci s textem. Nadále je třeba posilovat zájem žáků o četbu jednou z možností je pokračovat v projektu Čtení pomáhá, spolupracovat s městskou knihovnou. Je potěšitelné, že anglický jazyk vykazuje dlouhodobě nadprůměrné výsledky Výsledky žáků ve školní roce 2013/2014 V obou pololetích bylo hodnoceno v prvním pololetí 244 žáků a v druhém pololetí 245 žáků, 4 žáci školy plní povinnou školní docházku v zahraničí. údajů je patrné, že výsledky v druhém pololetí jsou mírně zhoršené oproti 1. pololetí. Důvodem je růst náročnosti učiva během školního roku a současně vyšší požadavek na udržení návaznosti učiva a zajištění trvalosti vědomostí, dovedností i návyků. Často se ukazuje, že přestože si žáci spoustu poznatků osvojují na základě prožitku, nejsou jejich vědomosti trvalé. Jedním z problémů je i to, že žáci ne vždy správně posoudí důležitost informací. žáků s vyznamenáním na prvním stupni se již dlouhodobě pohybuje kolem 60% - letos dokonce 68%, na 2. stupni pouze kolem 15% - letos 158% Pokles výsledků na 2. stupni je způsoben odchodem schopných mnohdy i průměrných žáků na víceleté gymnázium. Ve třídách tak chybí zdravá konkurence i osobní příklad spolužáka, který by mohl přispět k posílení vnitřní motivace. Demotivující je pro žáky současný způsob přijímacího řízení a i skutečnost, že žák při opakovaném neúspěchu nemůže na stejném stupni vícekrát ročník opakovat. Stává se tedy, že při nezvládnutí potřebných dovedností, žák postupuje, ale v dalším ročníku se vůbec nebo jen s velkými obtížemi zapojuje do výuky zejména v přírodovědných předmětech, pro které je návaznost učiva klíčová. Přesto bude škola usilovat o zlepšení tohoto stavu dalšími opatřeními individualizace výuky, zapojením do projektů viz. výše. Na prvním stupni patří mezi problematičtější předměty vlastivěda, český jazyk, přírodověda, což patrně souvisí právě se čtenářskou a informační gramotností, (matematika je až na 5. místě, takže neúspěch v KALIBRU souvisí s rozdílnou volbou úloh při testování). Na 2. stupni je to především matematika, český jazyk, fyzika. Na 2.stupni se. projevuje vzrůstající náročnost učiva v M, neuchování potřebných informací a dovedností pro úspěšné navázání a další pokračování. 19

20 Bude nutno stále spolupracovat mezi vyučujícími 1. a 2.st. za účelem výměny informací, zkušeností, konzultace požadavků, aby se podařilo tyto nedostatky alespoň částečně odstranit. PROSPĚCH 1.pol. 2.pol Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 4 4 Nehodnocen 0 0 CHOVÁNÍ 1.pol. 2.pol Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele 11 9 Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování 1 2 Vyučující využívali při hodnocení chování rovněž kladné motivace za 1.pololetí bylo uděleno 60 pochval za svědomité plnění povinností, příkladné chování, umístění v soutěžích. V druhém pololetí bylo uděleno 79 pochval z toho 18 žáků bylo oceněno pochvalou i odměnou na školní akademii. Kladná motivace je více využívána na prvním stupni, kde má i mnohem vyšší účinek. Úkolem pro příští období bude vyhledávat příležitosti k většímu využití kladné motivace i na druhém stupni. Kázeňská opatření byla využita zejména k nápravě nekvalitní spolupráce při výchovně vzdělávací práci, porušování školního řádu a neomluvené absenci. Docházka 1.pol. 2.pol Omluvená absence Neomluvená absence

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více