Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV"

Transkript

1 Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace

2 Spolu to zvládneme Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu to zvládneme Předkladatel: název školy Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice, příspěvková organizace sídlo školy Světecká 285, Kostomlaty pod Milešovkou odloučené pracoviště Školní 118, Kostomlaty pod Milešovkou ředitel školy Mgr. Jana Kudláčková IČO IZO RED-IZO právní forma příspěvková organizace koordinátor ŠVP Mgr. Jarmila Palicová kontakty telefon www fax Zřizovatel školy: 2

3 Spolu to zvládneme Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou zřizovatel Obec Kostomlaty pod Milešovkou adresa zřizovatele Lhenická 310, Kostomlaty pod Milešovkou IČ telefon www Platnost dokumentu: od , 2. verze ŠVP ZV Spolu to zvládneme V Kostomlatech pod Milešovkou, dne Mgr. Jana Kudláčková, řed. školy 3

4 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy Základní škola v Kostomlatech pod Milešovkou má své kořeny hluboko zapuštěné. Existence školy podle nejstarších archivních záznamů je uvedena v roce 1654 a je úzce propojena s historií kostela. Výuka v budově 1. stupně ZŠ ve Školní ul. 118 byla slavnostně zahájena 8. září V prosinci 1936 byla dokončena stavba nové budovy školy, v současné době Světecká ul Vyučovat se zde začalo dne Úplnost a velikost školy Základní škola ve Kostomlatech pod Milešovkou, okres Teplice, příspěvková organizace, je plně organizovanou základní školou s postupným ročníkem a současně také spádovou školou pro děti z okolních obcí (cca 30 % dojíždějících žáků). Škola je zřízena Obcí Kostomlaty pod Milešovkou, má formu příspěvkové organizace. Jedná se o školu úplnou s maximální kapacitou 110 žáků. Na 1.stupni probíhá výuka málotřídním způsobem, ročník je vzděláván ve třech třídách, průměrná naplněnost je 22 žáků na jednu třídu. Spojení ročníků je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících. Na 2. stupni jsou žáci ročníku vzděláváni v jednotlivých, samostatných třídách, průměrný počet je 13 žáků na jednu třídu. Na obou stupních školy je rovněž zabezpečena výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro žáky s mentálním postižením je zajišťována formou skupinové integrace se zajištěním služeb asistenta pedagoga. Žáci se specifickými poruchami učení se vzdělávají formou individuální integrace. Pro žáky skupinově i individuálně integrované se vypracovává individuální vzdělávací plán. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny s kapacitou 30 žáků.

5 2.3 Vybavení školy Prostorové Vyučuje se ve dvou od sebe poměrně vzdálených budovách. Budovu ve Školní ul. navštěvují žáci I. stupně. Ředitelství školy sídlí v budově ve Světecké ul., ve které se vzdělávají žáci II. stupně. Postupnými opravami a údržbou jsou obě budovy v dobrém stavu. Velkými investicemi zřizovatele byla rekonstrukce vytápění budovy II. stupně základní školy plynem, její zateplení a výměna oken za plastová, v budově I. stupně základní školy nová fasáda, vybudování školní výdejny obědů, celková rekonstrukce sociálních zařízení. Škola má pěkné, světlé a esteticky zařízené prostory. Celkový počet učeben školy je 9, herna školní družiny slouží jako učebna na dělené hodiny. Ve všech třech učebnách na I. stupni jsou oddechové koutky vybavené relaxačním kobercem. Žáci I.stupně také pracují ve své počítačové učebně. K relaxaci a odpočinku mimo vyučování slouží herna školní družiny. Na II. stupni jsou dlouhodobým problémem chybějící specializované učebny, např. jazykové, chemické, fyzikální, hudební výchovy. Výuka probíhá ve čtyřech kmenových třídách, tzn. časté stěhování žáků o přestávkách. Vyučující se schází ve sborovnách, kde jsou umístěny i publikace učitelské knihovny. Pro potřeby pracovního vyučování jsou k dispozici cvičná kuchyňka a školní dílna. Na estetickém vzhledu prostor školy se v obou budovách ve velké míře podílí žáci, kteří na chodbách prezentují své práce a společné projekty. K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy i volnočasových činností slouží tělocvična, která je propůjčována škole Obecním úřadem a je umístěna mimo areál školy. Tělocvična spolu s venkovním hřištěm slouží potřebám školy i veřejnosti. Škola nemá svou vlastní kuchyň. Do nově zřízené výdejny obědů v budově I. stupně jsou obědy donášeny z kuchyně MŠ Kostomlaty pod Milešovkou. Pro zlepšení prostředí školy, zkvalitnění výuky a zatraktivnění vyučovacího procesu bylo vybudováno nové víceúčelové venkovní hřiště s umělým povrchem (malá kopaná, házená, tenis, volejbal, nohejbal, basketbal). Hřiště mohou v době mimo vyučování a o víkendech volně využívat jak žáci školy, tak i širší veřejnost. Škola navíc nabízí keramickou dílnu, vybavenou keramickým kruhem a pecí. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a školní jarmarky škola využívá nejen prostor školy, ale ve spolupráci s obcí i místní kinosál nebo sál Obecního úřadu.

6 Materiální Materiální vybavení je dostatečné. Především díky sponzorům došlo ke zlepšení ve vybavení výpočetní i prezentační technikou. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které je ale třeba průběžně doplňovat a modernizovat. Na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí sami vyučující i žáci. Při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. Multimediální učebna na II. stupni byla vybavena interaktivní tabulí SMART Board, dataprojektorem, vizualizérem, DVD přehrávačem. Na I. stupni je žáky užíváno 6 počítačů. Oba stupně byly propojeny do společné sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. V učebnách jsou umístěny kvalitní kopírky, které mohou přes přístupový kód využívat. Učitelé mají k dispozici své počítače ve sborovnách. Hygienické V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, mohou hrát drobné hry, např. kopanou s měkkým míčem, skákat panáka, cvičit na nafukovacích skákacích míčích. K občerstvení je i školní obchůdek s nápoji a svačinkami. Odpočinek a aktivní vyžití poskytují dětem mladšího školního věku odpočinkový areál, zahrada a dětské hřiště v obci. Žáci II. stupně mají k dispozici školní zahradu a hřiště u své budovy, které při hezkém počasí slouží pro oddech i pro výuku pod širým nebem. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí. Všechna hygienická zařízení byla nově vybavena (obklady, podlahy, toalety, umyvadla. teplá voda, osoušeče rukou).

7 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 12 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. 75% učitelů je plně kvalifikovaných, 2 učitelé si doplňují vysokoškolské vzdělání, vychovatelka družiny má středoškolské vzdělání. Pedagogický sbor je ve vyváženém složení (odborném, věkovém). Je tvořen ředitelkou školy, zástupkyní ředitelky, učitelkami, vychovatelkou školní družiny a asistentkou pedagoga. Ve škole jsou zřízeny funkce výchovné poradkyně, metodika prevence sociálně patologických jevů, správce počítačové sítě, vedoucí metodických sdružení, koordinátorky školního kurikula a koordinátorky environmentální výchovy. Učitelé se snaží ve škole vytvářet příjemné prostředí plné vzájemné důvěry a spolupráce. Odborný růst pedagogických pracovníků je zajištěn dalším vzděláváním učitelů. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů, uplatnění metod RWCT, semináře zaměřené na zkvalitňování péče o děti se SPU, prevenci sociálně patologických jevů a v neposlední řadě práce s výpočetní a komunikační technikou. Díky dlouholetým zkušenostem s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a díky různorodosti zaměření pedagogů (výtvarná výchova, hudební výchova, zájem o ekologii, keramika apod.) je možné uspokojit velké množství potřeb žáků, a to nejen v oblasti výuky, ale i v oblastech zájmových (pestrá nabídka zájmových kroužků ve škole - keramika, aerobic, rybáři, vodáci, zdravotníci, dovedné ruce, angličtina, informatika). Učitelé jsou ochotní a mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností, projevují se u nich i schopnosti organizační, a to zejména pořádáním akcí pro žáky i jejich rodiče. 2.5 Charakteristika žáků Kromě žáků z Kostomlat pod Milešovkou tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí. Do školy také přicházejí děti se zdravotním postižením (lehké mentální postižení, sluchové postižení), zdravotním znevýhodněním (specifické poruchy učení) a sociálním znevýhodněním (komplikované rodinné a sociální prostředí), a proto jedním ze zaměření školy je skupinová a individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je

8 pravidelně aktualizován a doplňován. Se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami máme dlouholeté zkušenosti a dosahujeme dobrých výsledků. 2.6 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Školní projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (také krátkodobé i celoroční). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků i ostatních subjektů ve městě a okolí. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Mezi pravidelné projekty školy patří: "Drakiáda" - výroba a pouštění draků, soutěž o nejkrásnějšího draka (žáci ročníku) "Vánoční jarmark" - výroba a prodej vlastních dárečků, představení pro rodiče,kulturní událost pro celou obec (žáci 1. 9.ročníku) " Velikonoční dílna" - výroba dárků, výrobky s velikonoční tematikou (žáci ročníku) "Pálení čarodějnic" - průvod čarodějnic, hry a soutěže s čarodějnickou tematickou (žáci ročníku) "Den Země" - uplatnění principů a realizace ekologické výchovy v každodenním provozu školy, života obce, aktivní ochrana životního prostředí "Den bez rozvrhu" - aktivní poznávání zajímavých míst z našeho regionu, zpracování informací o historii a tradicích poznávaných míst (žáci ročníku) "Akademie" - prezentace kulturního programu pro rodiče a místní obyvatele (žáci ročníku)

9 "Eurorebus" - státní zeměpisný projekt (od roku 2005, žáci ročníku) Ajaxův zápisník - ve spolupráci s Policií ČR, projekt je zaměřen především na prevenci kriminality dětí a na jejich bezpečnost v silničním provozu (od roku 2005, žáci 2. ročníku) "Paragraf 11/55" - problematika zákonů, ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (od roku 2005, žáci ročníku) Třídíme odpad - ochrana životního prostředí (od roku 2004, žáci ročníku) Zdravé zuby - člověk a jeho zdraví, dodržování základních hygienických návyků (od roku 2000, žáci ročníku) Tematické akce - Preventivní programy (Co je šikana, Jak se bránit šikaně, Umění asertivity, apod.) - Den matek - Den dětí - Návštěvy kin, divadel, výstav, exkurze - Vítání prvňáčků - Slavnostní ukončení šk. docházky žáků 9. ročníku - Ozdravné a poznávací pobyty - týdenní tuzemské nebo zahraniční pobyty se zaměřením na sportovní, kulturní a environmentální výchovu) - Kulturně-historické exkurze do Prahy (Parlament ČR, Pražský hrad, Národní divadlo, Národní muzeum, Židovské muzeum, Památník národního písemnictví apod.) - Zájmové kroužky pro děti 1. i 2. stupně

10 V současné době ZŠ nerozvíjí žádný dlouhodobý systematický projekt mezinárodní spolupráce (probíhá nanejvýše na úrovni konkrétních krátkodobých akcí). 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. Klademe proto důraz na spolupráci a partnerské vztahy s rodiči žáků, snažíme se o neustálý rozvoj. Projekty, které škola vymýšlí a realizuje, otevírají prostor pro vytváření dobrých vztahů na úrovni rodič x škola, rodič x učitel x žák. Při realizaci těchto projektů má škola možnost přibližovat a vysvětlovat rodičům i širší veřejnosti vlastní záměry, strategie i plány. Nabízíme konzultační hodiny, třídní schůzky, dny otevřených dveří, webové stránky školy, školy, zjišťování názorů rodičů na dílčí problémy vzdělávání v ZŠ formou dotazníků. Třídní schůzky se konají pravidelně 3x ročně. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, informovat se o dění ve škole kdykoliv telefonicky, mohou se s dotazy a podněty obracet i přímo na vedení školy, v rámci konzultačních hodin na výchovného poradce. Mají rovněž možnost se prostřednictvím internetu elektronické žákovské knížky se pravidelně seznamovat s hodnocením Výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů, kteří jsou k dispozici žákům i jejich rodičům při řešení konfliktních situací. Pro rodiče vycházejících žáků pořádá výchovný poradce mimořádné schůzky zaměřené na volbu povolání a přijímacího řízení, pro zájemce i individuální konzultace při hledání vhodného učebního nebo studijního oboru. Do budoucna chce škola výrazně rozšířit možnost vzájemných informací se širokou veřejností po internetu a zavést elektronickou žákovskou knížku. Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena ze zástupců obce, učitelů a rodičů v roce Její členové projevují o dění ve škole velký zájem a svými podněty přispívají k jejímu neustálému vylepšování.

11 Škola samozřejmě spolupracuje se svým zřizovatelem Obecním úřadem v Kostomlatech pod Milešovkou, který pro snazší komunikaci zřídil Školskou komisi. Pedagogicko psychologická poradna zajišťuje nejen potřebná vyšetření žáků (integrace, školní zralost), ale každoročně pomáhá speciálním programem žákům osmého a devátého ročníku s volbou povolání. V oblasti volby povolání pomáhá i Úřad práce. V případě integrovaných žáků se zdravotním postižením škola spolupracuje se Speciálně pedagogickými centry. Ve výjimečných případech jsou problémy v rodinném prostředí řešeny ve spolupráci s příslušnými sociálními odbory Magistrátu města Teplice. Škola pravidelně spolupracuje a navštěvuje akce těchto organizací: Místní lidová knihovna, DDM v Bílině, DDM v Teplicích, DDM v Duchcově, Sbor dobrovolných hasičů v Kostomlatech p/mil., Hasičský sbor Teplice, Kulturní centrum v Bílině, Severočeská vědecká knihovna, Červený kříž v Teplicích, Policie ČR, ZOO Ústí nad Labem, ekologické centrum SEVER Litoměřice. Škola využívá možnosti sponzorských darů od podnikatelských subjektů v obci i mimo obec, za něž se žáci snaží poděkovat drobnými výrobky: Severočeské doly Chomutov, Stavoren Kostomlaty, Elektrárna Ledvice. Prostory školy využívají v odpoledních a večerních hodinách místní obyvatelé (kurz angličtiny, keramická dílna, sportovní vyžití). O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v Kostomlatském zpravodaji, o větších událostech informuje v Severočeském deníku. 2.8 Školní parlament Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty.

12 2.9 Školní družina Činnost školní družiny je úzce propojena s činností školy. Organizuje a spolupodílí se na organizování akcí pro děti 1. stupně. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Školní družinu navštěvují žáci ročníku, je tvořena jedním oddělením. Svou činností navazuje na práci školy a rodiny. Děti se mohou věnovat širokému výběru zaměstnání a zábav podle svého zájmu. Hlavními oblastmi výchovného programu školní družiny je posilování komunikačních dovedností, schopnosti sebepoznání, sebehodnocení a uplatnění se ve skupině. Je zde podporována tvořivost a zručnost, harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Rozpracovaný program školní družiny je nedílnou součástí našeho ŠVP. 3. Charakteristika ŠVP

13 Náš Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV, z tradičního postavení školy v obci a koncepce školy, která propojuje její působení se životem i potřebami obce Kostomlaty pod Milešovkou. Navíc se program opírá o prvky metodického modelu Začít spolu, který svými východisky naprosto koresponduje se současnými požadavky na výchovu a vzdělávání, představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě a je zcela v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Název "Spolu to zvládneme" vyjadřuje, že škola je místo, kde dítě tráví značnou část dne, a je proto pro něj výhodné a potřebné, když rodina a škola o sobě ví a jsou pokud možno navzájem propojené. Vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti a to obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, naplňováním nejzákladnějších potřeb, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků. 3.1 Zaměření školy Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Chceme, aby každý náš žák mohl zažít úspěch a měl pocit, že je v něčem dobrý. Vycházíme z toho, že u každého žáka lze najít oblast, ve které může vyniknout a být v ní úspěšný. Vzdělávací priority naší školy 1) umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení 2) vytvářet podmínky pro všechny žáky, inklusivní vzdělávání ( respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků nadaných i žáků se vzdělávacími potížemi) 3) podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy 4 rozvíjet jazykové a komunikační dovednosti, vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 5) zavádět do výuky efektivní metody kooperativního a projektového vyučování

14 6) vést k využívání komunikačních a informačních technologií 7) vychovávat ke zdravému životnímu stylu 8) vést žáky k dodržování stanovených pravidel, výchova k zodpovědnosti 9) rozvíjet mezilidské vztahy žák x žák, žák x dospělý, dospělý x dospělý 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie směřují k cílům základního vzdělávání a představují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. V rámci vzdělávacího procesu budou uplatňovány všemi pedagogy naší školy. Na úrovni našeho ŠVP vycházejí z: 1) stanovení vzdělávacích priorit 2) rozvíjení silných stránek školy 3) vytyčení základních podmínek úspěšnosti vzdělávání na naší ZŠ - pohoda prostředí (školní prostory, lidé, společná činnost, komunikace, kooperace, školní klima) - zdravé učení (smysluplné stanovení cílů, aktivní zapojení žáků, nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodná evokace a motivace, vyhledávání mezipředmětových vztahů, evaluační nástroje, individualizace a respektování osobního maxima dítěte) - otevřené partnerství Cíle základního vzdělávání podle RVP ZV V základním vzdělávání se usiluje o naplňování těchto cílů:

15 - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti - vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Výčet klíčových kompetencí podle RVP ZV Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů

16 - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence občanské - kompetence pracovní Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: ٠ vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení ٠ vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě ٠ operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy ٠ samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti ٠ poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák:

17 ٠ vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností ٠ vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému ٠ samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ٠ ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů ٠ kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: ٠ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu ٠ naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje ٠ rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění ٠ využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem ٠ využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák:

18 ٠ účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce ٠ podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá ٠ přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají ٠ vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: ٠ respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí ٠ chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu ٠ rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka ٠ respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit ٠ chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní

19 Na konci základního vzdělávání žák: ٠ používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky ٠ přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot ٠ využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření ٠ orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy Strategie (společné postupy, metody a formy práce a činnosti jsou uplatňovány všemi pedagogy ZŠ Kostomlaty při výuce i mimo ni) jsou členěny podle toho, kterou z klíčových kompetencí rozvíjejí přednostně, je však zcela jasné, že jednotlivé výchovné a vzdělávací strategie směřují současně k několika klíčovým kompetencím. Členění v textu je proto pouze orientační a záleží na dohodě učitelů v rámci pedagogického sboru, ke které klíčové kompetenci konkrétní strategii využijí.

20 KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - umožňujeme žákům získávat nové zdroje informací s využitím veškeré dostupné techniky - učíme žáky hledat souvislosti mezi jevy, zpracovávat a používat informace v literatuře a na internetu - klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací - zúčastňujeme se různých olympiád a soutěží - ve vhodných případech umožňujeme žákům realizaci vlastních nápadů - učíme žáky vyjadřovat své názory - pracujeme s chybou jako s vodítkem ke správnému řešení - využíváme sebekontrolu a sebehodnocení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti - vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy - zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - zařazujeme metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami - podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a týmovou spolupráci - vedeme žáky k ověřování pravdivosti informací, k práci s vlastní chybou KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

21 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu - umožňujeme žákům projevit svůj názor a klást otázky - umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce - umožňujeme žákům přístup k různým druhům informačních, komunikačních technologií a obrazových materiálů - začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při vyučování - nabízíme žákům možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty, řízené diskuse, komunitní kruhy) - vybízíme žáky ke sdělování a využívání vlastních zkušeností - vedeme žáky k prodiskutování odlišných názorů - podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami - organizujeme dle možností ozdravné pobyty v tuzemsku i v zahraničí - žáci se účastní výletů, výstav a exkurzí - ve třídních kolektivech umožňujeme žákům spoluvytvářet pravidla chování - vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli - od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci - vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9.

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. 2014 MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více