ČLOVĚK JE TÍM, ČÍM SE ŽIVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK JE TÍM, ČÍM SE ŽIVÍ"

Transkript

1 ČLOVĚK JE TÍM, ČÍM SE ŽIVÍ METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vzorová příprava 2 vyučovacích hodin zaměřených na podporu volby učebních oborů 1 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

2 Člověk je tím, čím se živí L. Feuerbach Kompletní metodické materiály a pracovní listy dodávané jako celek (možné rozšíření o exkurzní/projektovou část). MOTTO: Pozitivní PR myslí i na učitele základních škol a snaží se jim efektivně pomáhat v jejich každodenní práci! 2 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

3 ŠPINAVÁ PRÁCE? 3 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

4 OBSAH I.... Zdůvodnění, ukotvení II.... Podrobný popis vyučovací jednotky III.... Rozsah vyučovací jednotky IV.... Průběh vyučovací jednotky, stavba V.... Pracovní listy VI.... Přílohy VII.... Evaluační dotazník 4 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

5 I. ZDŮVODNĚNÍ, UKOTVENÍ VÝCHODISKA školy mají k dispozici zpravidla vůbec nevyužívané bulletiny Řemeslo žije! projekt umožňuje jejich popularizaci a aktivní využívání učiteli, žáky, rodiči motivace k zvýšení návštěvnosti webu Řemeslo žije! posílení osobní odpovědnosti a aktivního přístupu rodičů k profesní orientaci a volbě povolání jejich dítěte POZNÁMKY: 1. metodika pro učitele kompletní přípravy na vyučovací jednotku 2. jednotlivé strany = pracovní listy pro žáky, přehledný pracovní sešit, příp. volné listy k zakládání do desek tvorba portfolia rozšíření o projektovou/exkurzní část 3. distribuce na jednotlivé městské části zřizovatele ZŠ 4. zapojení rodičů do problematiky důraz na jejich osobní odpovědnost za profesní orientaci dítěte 5. varianta př. letáková forma* umožňuje lektorovi/učiteli přizpůsobit přípravu na konkrétní podmínky a konkrétní kolektiv žáků (orientace, zájmy, výstupy z evokace, regionální preference, aktivní spolupráce s rodiči, rychlost práce kolektivu apod.) VÝSTUP Z VYUČOVACÍ JEDNOTKY: Portfolio, na němž lze dále pracovat projektová/exkurzní část poznávání konkrétních SOŠ/SOU. 5 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

6 VZDĚLÁVACÍ OBLAST, obor, průřezové téma, vyučovací předmět: Člověk a svět práce, osobnostní a sociální výchova, občanská výchova/občanská nauka/výchova k občanství, pracovní vyučování, fi nanční a ekonomická gramotnost Cílové skupiny: učitelé 9. tříd, výchovní poradci, žáci 9. tříd bonusem je přítomnost výchovného poradce na vyučovací hodině Ročník: 9. (lze využít i s předstihem, v druhém pololetí 8. ročníku) Cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno: pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny ve vyučovací jednotce: kompetence sociální a personální, kompetence pracovní Použité metody: brainstorming, komunitní učení, řízený rozhovor, skupinové učení, refl exe, sebehodnocení, prezentace, diskuse, argumentace 6 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

7 II. PODROBNÝ POPIS VYUČOVACÍ JEDNOTKY CÍL VYUČOVACÍ JEDNOTKY: Seznámit žáky s možnostmi jejich budoucího uplatnění v přímé závislosti na reálném hodnocení vlastních schopností a preferencí. Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno: 6. Hodnocení Pomůcky: IA tabule, případně poster/fl ipchart, čisté listy papíru/fl ipchartu, barevný samolepicí bloček, fi xy, případně desky na tvorbu portfolia Náplň (dle RVP ZV): trh práce povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifi kační, zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce volba profesní orientace základní principy; sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace; informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb možnosti vzdělávání náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby zaměstnání pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce; práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů podnikání druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání 7 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

8 III. ROZSAH VYUČOVACÍ JEDNOTKY: 2 vyučovací hodiny POZNÁMKA: vyučovací jednotky jsou zařazeny v prvním pololetí 9. třídy, kdy se žáci rozhodují o volbě SŠ 8 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

9 IV. PRŮBĚH VYUČOVACÍ JEDNOTKY, STAVBA 1) EVOKACE (A, B varianty dle konkrétního složení kolektivu počet, zaměření, povolání rodičů, místo...) každý žák má k dispozici desky, volné listy papíru, psací potřeby, pracovní listy jsou A rozdávány průběžně, aby neodváděly pozornost mimo svůj čas Na volný list papíru FIKTIVNÍ BIOGRAFIE myslete si člověka zapište jeho jméno, místo bydliště, věk, profesi čím se živí, zda ho profese baví, zda je podle vás v pohodě... následuje diskusní kolečko nad zápisy B Diskusní kolečko krátké hodnocení povolání jednoho z rodičů maximálně 3 věty 9 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

10 AKTIVITA: (směřující k další části mýty o řemeslech) přiřaď k sobě obrázky a pocity, myšlenky, které vyvolávají Obrázek číslo: 1 Vizualizace uveď 5 přídavných jmen dokreslujících obrázek Tvrzení: doplň písmeno Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

11 Obr. 1 Obr. 2 Obr Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

12 Obr. 4 Obr Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

13 Texty k přiřazení: A Řemeslo je jen pro hloupé. B Řemeslo je špinavé a nebezpečné povolání. C Řemeslo je fyzicky namáhavé a vyčerpávající. D Řemeslo je časově náročné povolání. E Řemeslo je jen pro kluky. 13 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

14 2) SKUPINOVÁ PRÁCE pracovní list s mýtem č. 1 dichotomické třídění (rozlišení dvou kvalitativně odlišných stavů jevu nebo vlastnosti ANO/NE) část skupiny si losuje postoj ANO, část postoj NE, 1 člen skupiny je vždy zapisovatel obhájení postoje vůči druhé části skupiny v diskusi argumentace, hraní rolí, vyhodnocení práce skupin, záznamu zapisovatele fakultativně možné využití formou debatní ligy (dle konkrétního zaměření kolektivu, schopnosti diskuse, vyspělosti, časových možností...) PŘESTÁVKA 14 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

15 IV. PRŮBĚH VYUČOVACÍ JEDNOTKY, STAVBA 3) BRAINSTORMING / KRITICKÉ ČTENÍ varianty IA tabule, případně poster, brainstorming na IA tabuli/posteru jsou připravena A jednotlivá hesla tučný text, učitel nechá žáky komentovat jejich obsah, dle potřeby sám vysvětlí kurzíva a v případě použití IA tabule zobrazí, dále diskutuje s žáky o platnosti jednotlivých mýtů argumentace doložená příklady z konkrétního okolí žáků... rozstříhané mýty a komentáře kompletace smysluplných vět s pochopením významu B KRITICKÉ ČTENÍ diskuse nad komentáři, vysvětlení vlastními slovy, klíčová slova shrnutí, návrat ke zkresleným představám z úvodních obrázků (Mýty jsou umístěny rovněž v části pracovní listy k samostatnému tisku) 10 MÝTŮ O ŘEMESLECH A ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ A JAK JE TO DOOPRAVDY 1. Řemeslo je špinavá práce Mýtus: Řemeslník pracuje v prašném a špinavém prostředí od mouru, sazí, oleje a provozních kapalin Jak je to doopravdy: Dnešní řemeslník chodí do práce i z práce v čistém. Hygienické předpisy, technologický pokrok, osobní ochranné pomůcky a zručnost pracovníků způsobují, že ve fi rmách vídáme řemeslníky v sněhobílých kombinézách, využívající řadu výhod péče o zaměstnance. 2. Řemeslo je vnímáno ve společnosti jako podřadné zaměstnání Mýtus: Kdo se zabývá řemeslem, zřejmě to daleko nedotáhl a je vnímán ve společnosti jako někdo níže postavený na společenském žebříčku... Jak je to doopravdy: Nejen fi rmy si váží dobrých fachmanů, ale i jako spotřebitelé chodíme za těmi, kteří své řemeslo ovládají, na které máme dobrá doporučení a máme k nim důvěru stejně jako k ostatním profesím. Zvláště když dobrých řemeslníků je málo, vážíme si těch, kteří mají vpravdě zlaté ruce. 15 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

16 3. Řemeslo je špatně placené. Mýtus: V řemeslných profesích jsou menší platy než v ostatních sférách... Jak je to doopravdy: Je pravda, že generální ředitelé, manažeři a hvězdy show businessu mají astronomické příjmy. Ale dobrý řemeslník si dnes vydělá stejně tolik, a mnohdy více, než úředník, nebo dokonce lékař či učitel, který ho učil na základní škole i učilišti. Lidé si stále více váží toho, že se mohou spolehnout na dobře odvedenou práci a rádi za ni zaplatí. 4. Řemeslo omezuje možnosti dalšího profesního vývoje. Mýtus: Po ukončení učení nastoupí řemeslník do práce a dál se už nikam neposunuje... Jak je to doopravdy: V dnešní době jsou všechny obory natolik zasaženy technologickým pokrokem, že každý rok musí dobrý řemeslník projít celou řadou inovačních školení. Většina z nich proto musí, ale také chce, pokračovat v dalším vzdělávání na vyšší odborné nebo vysoké škole, nebo minimálně pravidelně sleduje všechny dostupné novinky svého oboru. 5. Řemeslo je jen pro hloupé. Mýtus: Řemeslu se vyučí každý, a tak do učení chodí jen ti méně pilní a méně chytří... Jak je to doopravdy: Řemeslo není pro hloupé, ale pro ty, kdo mají rádi praktickou činnost. Mnohé postupy by čistý teoretik (třeba z gymnázia) ani nepochopil, nebo si jejich realizaci nedovedl představit a uskutečnit ji. Řemeslo tedy není pro hloupé, ale pro mimořádně šikovné mladé lidi. 6. Řemeslo je nebezpečné povolání. Mýtus: Riziko v řemesle ohrožuje pracovníky daleko více než práce v kanceláři... Jak je to doopravdy: Dnešní postup automatizace a přísné evropské bezpečnostní normy snižují jakékoliv riziko na minimum. Pracovních úrazů ubývá, pravidelné bezpečnostní prověrky jim předcházejí. Vysloužilá nebezpečná zařízení jsou vyřazena z provozu, nebezpečné látky jsou eliminovány na minimum a práce s nimi je pod přísnou kontrolou. 7. Řemeslo není tvůrčí, omezuje osobnost. Mýtus: Řemeslník vykonává většinou jen jednotvárné operace stále dokola... Jak je to doopravdy: Praktická činnost je mnohdy daleko více tvůrčí než např. vyplňování výkazů v kanceláři. A zpravidla se hned ukáže výsledek tvůrčího přístupu řemeslníka, jeho inovativnosti a kreativity. 16 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

17 8. Řemeslo je fyzicky namáhavé a vyčerpávající. Mýtus: Řemeslo je tak náročné, že člověka postupně udolá nemocemi z velké námahy... Jak je to doopravdy: Řemeslo opravdu není pro astenické chudinky. Ale namáhavé práce dnes už vykonávají stroje a člověk je jen řídí a ovládá. Stává se tak jejich mozkem, ne rukou. Navíc je stále více dbáno na péči o zaměstnance, na zkvalitňování pracovních podmínek, prodlužuje se dovolená a rozšiřují se regenerační programy. 9. Řemeslo je časové náročné a nesvobodné povolání. Mýtus: Řemeslník svou práci nikdy nekončí a stává se jejím otrokem... Jak je to doopravdy: Řemeslník si musí přizpůsobit čas své práci a svým klientům. Ale to mu umožňuje naopak lépe si plánovat osobní život a koníčky. Mnohem častěji se otroky své práce stávají úředníci a manažeři, kterým pracovní doba, telefonování, papírování a elektronická komunikace nekončí ani v noci, o víkendu a o dovolené. 10. Řemeslo se nedělá v dobrém kolektivu a podnětném prostředí. Mýtus: V dílnách a řemeslných partách nejsou dobré vztahy a svádějí k různým nepravostem... Jak je to doopravdy: Zejména starší fachmani dbají více než kdy jindy na profesní čest a dobré jméno, které se lehce pozbude, ale těžce nabude. A k dobrému výkonu patří i kvalitní vztahy mezi kolegy. V menších podnicích a malých dílnách bývají naopak vztahy průzračné a přátelské, každý zná osobně své spolupracovníky a jeden spoléhá na kvalitní práci a um druhého. Z úředníků a manažerů se naproti tomu stávají jen ové adresy a telefonní čísla, opravdové mezilidské vztahy jdou stranou. (www.remeslozije.cz) 17 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

18 4) INFORMAČNÍ BLOK obory studia, číselník oborů, učební obor/studijní obor, poradenské služby ve škole i mimo ni (www.stredniskoly.cz, varianty a) letáková forma*- předtisk infoletáku k založení do desek/portfolia/vlepení do sešitu informace je opakovaně využitelná, dojde až k rodičům, b) on-line využití webu Řemeslo žije*, c) využití bulletinů Řemeslo žije*, příp. dalších propagačních materiálů konkrétních škol* 18 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

19 5) ZÁVĚR: Co je mýtus? O řemeslech panují mýty. Snažíme se poznat realitu a získat informace potřebné k přehodnocení panujících mýtů a k utvoření vlastního názoru. Fakultativně: (varianty pro případ rychlé, motivované skupiny s velkým zájmem; případně možnost rozšíření o další hodiny s odstupem času příp. o realizaci exkurzně-projektové části, návštěv dnů otevřených dveří apod.) 19 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

20 V. PRACOVNÍ LISTY 20 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

21 PL 1 PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKA Jsi typ praktický, teoretický nebo komunikativní? Tento dotazník/test může být prvním krokem na tvé cestě k odbornému poradenství zaměřenému na tvou profesní orientaci. Tento dotazník/test může být prvním krokem na tvé cestě k odbornému poradenství zaměřenému na tvou profesní orientaci. Pokyny k vyplnění: oboduj každé tvrzení podle toho, zda je pro tebe realizace velmi snadná 3 body, snadná 2 body, těžká 1 bod a velmi těžká 0 bodů. Jde tedy o vyjádření stupně obtížnosti dané činnosti/úkonu právě pro vás samotné. 1. Samostatně provádět údržbu kola tak, aby bylo stále ve výborném stavu. 2. Samostatně vypracovat referát/ročníkovou práci na téma Začátek první světové války. 3. Samostatně vyjednat dovolenou pro celou rodinu. 4. Zcela sám/sama vyrobit dřevěný/kovový věšák na stěnu pokoje/chaty. 5. Samostatně nastudovat z odborné literatury, jak se trénují hlídací psi. 6. Diplomaticky přesvědčit rodiče (ne vynucení), že potřebujete zvýšit kapesné. 7. Samostatně připravit pro celou rodinu jídlo na celodenní výlet do přírody. 8. Samostatně se z odborné literatury naučit pravidla společenského chování. 9. Mluvit povídat si z lidmi střední a starší generace. 10. Pro chlapce: Samostatně provádět drobné opravy v domácnosti (výměna žárovky, pověšení obrázku, oprava odpadu, kohoutku ) Pro dívky: Samostatně ušít sukni/uplést svetr/uháčkovat šálu 11. Je pro vás snadné čtení odborné literatury z oblasti, která vás zajímá? 12. Dokážete se uspokojivě pro obě strany domluvit s rodiči na tom, které činnosti budete doma vykonávat (vynášení odpadků, vysávání, mytí nádobí/obsluha myčky ) tak, aby to byla skutečná domluva a ne neustálé dohadování? 21 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

22 Vyhodnocení: Praktické dovednosti: sečtěte si body za otázky 1, 4, 7, 10 Teoretické dovednosti: sečtěte si body za otázky 2, 5, 8, 11 Komunikační předpoklady: sečtěte si body za otázky 3, 6, 9, 12 Nyní si porovnejte, v které oblasti jste dosáhli nejvíce bodů. Z toho lze vyvodit, kde je těžiště vašich schopností. Maximum bodů v jednotlivých oblastech je 12. Dosáhnete-li např. v oblasti praktických dovedností bodů, dá se předpokládat, že jste skutečně prakticky zaměřený/á a nadaný/á. Pokud nedosáhnete v žádné oblasti více než 6 bodů, měl/a byste se zaměřit na rozvoj svých schopností, především více koncentrovat svou pozornost na to, co děláte a chcete dělat úspěšně. 22 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

23 PL 2 MOTIVACE K BUDOUCÍMU SAMOSTATNÉMU PODNIKÁNÍ A. Vlastnosti podnikatele Vlastnosti z nabídky roztřiď do sloupců a samostatně okomentuj Nabídka vlastností Žádoucí vlastnosti podnikatele (označ křížkem) Nežádoucí vlastnosti podnikatele (označ křížkem) Vlastní komentář k vlastnosti Odvaha Touha po rychlém a snadném zisku Zvýšené sociální cítění Odhodlání Potřeba dalšího sebevzdělávání Přecitlivělost Komunikační dovednosti Vize (schopnost vidět dopředu, jít za svým cílem) Vysoké pracovní nasazení Přehnaná skromnost Ochota obětovat (čas, přátele, rodinný život) Zaujetí pro věc Ochota riskovat Přílišná opatrnost Ochota připustit si a analyzovat vlastní chyby Realistický odhad situace Psychická a fyzická odolnost Schopnost odhadnout vlastní síly a možnosti Přepínání vlastních sil Schopnost práce s lidmi 23 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

24 B. Jaké vlastnosti musí mít podnikatel? (máte k dispozici celkem 100 bodů zkuste je rozdělit dle důležitosti jednotlivých vlastností čím více bodů, tím důležitější, jedné vlastnosti můžete dát maximálně 20 bodů, můžete udělit i 0 bodů) Vlastnost Přidělené body Kreativita a vynalézavost Cit pro finance Zodpovědnost Umění mluvit Umění pracovat s lidmi Obchodní talent, instinkt pro příležitost Vytrvalost Dobré zázemí a podpora Umění odpočívat, musí mít kvalitní koníčky Nesmí být na ničem závislý Musí být machr ve svém oboru Dobrá duševní i fyzická kondice Celkem bodů 100 Varianty individuální práce, práce ve dvojicích, skupinová práce s nutným konsensem, prezentace, argumentace, diskuse 24 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

25 PL 3 MÝTY O ŘEMESLECH 10 MÝTŮ O ŘEMESLECH A ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ A JAK JE TO DOOPRAVDY 1. Řemeslo je špinavá práce Mýtus: Řemeslník pracuje v prašném a špinavém prostředí od mouru, sazí, oleje a provozních kapalin Jak je to doopravdy: Dnešní řemeslník chodí do práce i z práce v čistém. Hygienické předpisy, technologický pokrok, osobní ochranné pomůcky a zručnost pracovníků způsobují, že ve fi rmách vídáme řemeslníky v sněhobílých kombinézách, využívající řadu výhod péče o zaměstnance. 2. Řemeslo je vnímáno ve společnosti jako podřadné zaměstnání Mýtus: Kdo se zabývá řemeslem, zřejmě to daleko nedotáhl a je vnímán ve společnosti jako někdo níže postavený na společenském žebříčku... Jak je to doopravdy: Nejen fi rmy si váží dobrých fachmanů, ale i jako spotřebitelé chodíme za těmi, kteří své řemeslo ovládají, na které máme dobrá doporučení a máme k nim důvěru stejně jako k ostatním profesím. Zvláště když dobrých řemeslníků je málo, vážíme si těch, kteří mají vpravdě zlaté ruce 3. Řemeslo je špatně placené. Mýtus: V řemeslných profesích jsou menší platy než v ostatních sférách... Jak je to doopravdy: Je pravda, že generální ředitelé, manažeři a hvězdy show businessu mají astronomické příjmy. Ale dobrý řemeslník si dnes vydělá stejně tolik, a mnohdy více, než úředník, nebo dokonce lékař či učitel, který ho učil na základní škole i učilišti. Lidé si stále více váží toho, že se mohou spolehnout na dobře odvedenou práci a rádi za ni zaplatí. 4. Řemeslo omezuje možnosti dalšího profesního vývoje. Mýtus: Po ukončení učení nastoupí řemeslník do práce a dál se už nikam neposunuje... Jak je to doopravdy: V dnešní době jsou všechny obory natolik zasaženy technologickým pokrokem, že každý rok musí dobrý řemeslník projít celou řadou inovačních školení. Většina z nich proto musí, ale také chce, pokračovat v dalším vzdělávání na vyšší odborné nebo vysoké škole, nebo minimálně pravidelně sleduje všechny dostupné novinky svého oboru. 5. Řemeslo je jen pro hloupé. Mýtus: Řemeslu se vyučí každý, a tak do učení chodí jen ti méně pilní a méně chytří... Jak je to doopravdy: Řemeslo není pro hloupé, ale pro ty, kdo mají rádi praktickou činnost. Mnohé postupy by čistý teoretik (třeba z gymnázia) ani nepochopil, nebo si jejich realizaci nedovedl představit a uskutečnit ji. Řemeslo tedy není pro hloupé, ale pro mimořádně šikovné mladé lidi. 25 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

26 6. Řemeslo je nebezpečné povolání. Mýtus: Riziko v řemesle ohrožuje pracovníky daleko více než práce v kanceláři... Jak je to doopravdy: Dnešní postup automatizace a přísné evropské bezpečnostní normy snižují jakékoliv riziko na minimum. Pracovních úrazů ubývá, pravidelné bezpečnostní prověrky jim předcházejí. Vysloužilá nebezpečná zařízení jsou vyřazena z provozu, nebezpečné látky jsou eliminovány na minimum a práce s nimi je pod přísnou kontrolou. 7. Řemeslo není tvůrčí, omezuje osobnost. Mýtus: Řemeslník vykonává většinou jen jednotvárné operace stále dokola... Jak je to doopravdy: Praktická činnost je mnohdy daleko více tvůrčí než např. vyplňování výkazů v kanceláři. A zpravidla se hned ukáže výsledek tvůrčího přístupu řemeslníka, jeho inovativnosti a kreativity. 8. Řemeslo je fyzicky namáhavé a vyčerpávající. Mýtus: Řemeslo je tak náročné, že člověka postupně udolá nemocemi z velké námahy... Jak je to doopravdy: Řemeslo opravdu není pro astenické chudinky. Ale namáhavé práce dnes už vykonávají stroje a člověk je jen řídí a ovládá. Stává se tak jejich mozkem, ne rukou. Navíc je stále více dbáno na péči o zaměstnance, na zkvalitňování pracovních podmínek, prodlužuje se dovolená a rozšiřují se regenerační programy. 9. Řemeslo je časové náročné a nesvobodné povolání. Mýtus: Řemeslník svou práci nikdy nekončí a stává se jejím otrokem... Jak je to doopravdy: Řemeslník si musí přizpůsobit čas své práci a svým klientům. Ale to mu umožňuje naopak lépe si plánovat osobní život a koníčky. Mnohem častěji se otroky své práce stávají úředníci a manažeři, kterým pracovní doba, telefonování, papírování a elektronická komunikace nekončí ani v noci, o víkendu a o dovolené. 10. Řemeslo se nedělá v dobrém kolektivu a podnětném prostředí. Mýtus: V dílnách a řemeslných partách nejsou dobré vztahy a svádějí k různým nepravostem... Jak je to doopravdy: Zejména starší fachmani dbají více než kdy jindy na profesní čest a dobré jméno, které se lehce pozbude, ale těžce nabude. A k dobrému výkonu patří i kvalitní vztahy mezi kolegy. V menších podnicích a malých dílnách bývají naopak vztahy průzračné a přátelské, každý zná osobně své spolupracovníky a jeden spoléhá na kvalitní práci a um druhého. Z úředníků a manažerů se naproti tomu stávají jen ové adresy a telefonní čísla, opravdové mezilidské vztahy jdou stranou. (www.remeslozije.cz) 26 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

27 PŘÍLOHY: 27 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

28 PŘÍLOHY: PŘÍLOHA Č. 1 Průřezová témata RVP ZV Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova (RVP ZV, 28 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

29 PŘÍLOHA Č. 2 Bloomova taxonomie kognitivních cílů Hladina Vhodná slovesa popisující činnost odpovídající dané hladině 1. Znalost popsat, identifi kovat, naučit se zpaměti, recitovat, pojmenovat, vyjmenovat, reprodukovat, vybavit si, uvést seznam, nazvat, označit, seřadit, 2. Porozumění zdůvodnit, parafrázovat, uvést příklady, vyjádřit vlastními slovy, podpořit názor, přiřadit, vysvětlit, shrnout, defi novat, 3. Aplikace nalézt, vybrat, zařadit, použít, připravit, vytvořit, vyřešit, předvést, nakreslit, aplikovat, roztřídit, vypočítat, 4. Analýza porovnat, analyzovat, rozdělit, roztřídit, rozdělit do skupin, vysvětlit proč, ukázat jak, nakreslit schéma, načrtnout, prozkoumat, 5. Syntéza vytvořit, postavit, komponovat, napsat, vyřešit, předvést, stanovit, předpovědět, naplánovat, vytvořit hypotézu, navrhnout, rozvinout, vynalézt, zorganizovat, zkombinovat, 6. Hodnocení zvážit, pochválit, doporučit, obhájit nebo vyvrátit, rozvíjet a kritizovat, posoudit, zaujmout nebo podpořit stanovisko, ospravedlnit, diskutovat, shrnout, 29 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

30 PŘÍLOHA Č. 3 Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (RVP ZV, 30 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

31 EVALUAČNÍ DOTAZNÍK Vzdělávací program ČLOVĚK JE TÍM, ČÍM SE ŽIVÍ. Lektor/učitel: Datum: 1. Do jaké míry splnily hodiny zaměřené na profesní orientaci tvé očekávání? Označ křížkem (hodnocení jako ve škole 1 zcela, 5 vůbec): Komentář: 2. Do jaké míry byly hodiny přínosné pro tvůj budoucí život a volbu povolání/ střední školy? Komentář: 3. Do jaké míry tě tyto hodiny v tvé volbě ovlivní? Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

32 4. Při pohledu do skutečné praxe mě v pozitivním smyslu nejvíce překvapilo 5. Při pohledu do skutečné praxe mě v negativním smyslu nejvíce překvapilo 6. Nejvíce užitečnou činností (tématem) pro mě bylo. protože 7. Pokud chceš cokoliv dodat, rozvést, komentovat, glosovat zde máš prostor: Děkujeme ti za ochotu podělit se s námi o své názory. 32 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd :49

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Zemědělské práce RVP: 41-51-E/01 Zemědělské práce Platnost od 1.6.2012 Ředitel školy: PaedDr. Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. PROFIL

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více