Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne jako rozpočet přebytkový. Přebytek ,-- Kč byl použitý na investice. Z roku 2013 byl k dispozici zůstatek ve výši ,66,52 Kč, ze kterého se financovala část výstavby vodovodu. Během roku 2014 byl rozpočet 5 krát upravován rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby včetně úpravy rozpočtu jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce a je přílohou tohoto zápisu na elektronické úřední desce města. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k upr.rozpočtu Třída1-daňové příjmy , , ,39 94,32 Třída 2- nedaňové příjmy 5.219, , ,17 88,84 Třída 3- kapitálové příjmy 4.132, , ,35 81,37 Třída 4 přijaté dotace, převody 4.084, , ,45 84,74 Příjmy celkem , , ,16 91,17 Třída 5 běžné výdaje , , ,04 87,15 Třída 6 kapitálové výdaje 9.200, , ,18 75,52 Výdaje celkem , , ,22 84,10 Třída 8 financování /2013/ 2.244, , ,43 377,99 Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů a půjček 1.535, , ,58 99,97 Pol 8901 DPH, mzdy ,08 0 Financování celkem 3.779, , ,93 224,29 Třída 1 - daňové příjmy V této části rozpočtu jsou zahrnuty místní a správní poplatky a daňové příjmy, které spravuje finanční úřad a část výnosů náleží obcím. Za rok 2014 se příjmy od Finančních úřadů proti předpokladu překročily o cca 1 milión korun, ale naopak se nenaplnily ostatní daňové příjmy. Daň z nemovitosti nepatří mezi sdílené daně. Výnos z této daně převádí FÚ v plné výši městu. Plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje město samo sobě. Město je povinno podávat daňové přiznání a zároveň proúčtuje příjem z daně /1122/ proti odvodu daně /par položka 5362/. Místní a správní poplatky jsou vybírány na účet města. V roce 2014 se opět projevilo zvýšení stavebních poplatků a město proti rozpočtu inkasovalo zhruba o 230 tisíc Kč více. Celkový příjem za výherní hrací automaty představuje částku 891 tisíc Kč. Místní poplatky poplatek za odvoz odpadu, poplatek ze psa a poplatek za veřejné prostranství se dlouhodobě plní na cca 90% rozpočtu. Pohledávky za odvoz odpadu za 1

2 rok 2014 činí částku 119 tisíc Kč /za roky činí celková výše nedoplatků ,-- Kč/. Jedná se především o občany, kteří mají v Městci Králové trvalé bydliště, ale nezdržují se tady a nikdo neví, kde bydlí a dalšími dlužníky jsou sociálně slabší občané. Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů jsou hlavně příjmy z nájemného z bytů a pronájmu nemovitostí, pronájmu pozemků a lesů. Poměrně malé částky tvoří příjmy za tříděný odpad, vstupné v kině, poplatky za půjčovné a další služby v knihovně, vstupné na kulturní akce, vstupné na koupaliště, pokuty a přestupky, prodej zboží /popelnice, pytle, turistické známky, pohledy apod./, hlášení rozhlasem, úroky z účtů. Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků a prodeje hmotného majetku. V roce 2014 město prodalo 5 pozemků na výstavbu RD v ulici Husova a dále transformátor u DPS. Třída 6 kapitálové výdaje /investice/ V roce 2014 bylo proinvestováno ,-- Kč dle přiložené tabulky: Úsek Druh investice Kč: Silnice V ulici Kolárova ,-- Chodníky Parkoviště u ZŠ nám. Svobody ,-- Vodovod Vodovod po městě ,-- Vodovod Příspěvky občanům na vodovodní přípojky ,-- Dětská hřiště Doplnění Sokolské hřiště, nové hřiště v Novém, ,-- Veřejné osvětlení Husova a Malátova ulice ,-- Komunální služby Zateplení Domu s pečovatelskou službou ,-- Vana pro pečovatelky v Domě s peč. službou ,-- Objekt Kulturního domu Pojezdová brána ,-- Sítě Husova ulice vodovod, plyn, kanalizace ,-- Odvoz odpadu Nákladní auto ,-- Kontejnery, kompostéry ,-- Technický dvůr Automatická závora 2x ,-- Zájmové organizace Investiční příspěvek Junák ,-- Pozemky Naproti nemocnici / na parkoviště / ,-- Třída 8 financování Město doplatilo splátky úvěru /na nákup technického dvora z roku 2008/ v částce ,-- Kč a za úvěr pro nemocnici splatilo částku ,-- Kč. 2) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu dotace / ,-- Kč/ Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SR - dotace na volby do zastupitelstev , ,-- SR- dotace na volby do evr.parlamentu , ,-- KÚ SK -plánovaná dotace na veř.správu , ,-- 2

3 Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SFŽP neinv.dotace na odd.sběr bioodpadu , ,52 Min.kultury- rozšíření služeb v knihovně , ,-- ÚP- dotace na refundaci VPP + EU , ,-- ERDF neinv.dotace na odd.sběr bioodpadu , ,35 Neinv.transf. od obcí na hasiče, přestupky , ,-- KÚ SK dotace hasiči OON, PHM, výzbroj , ,-- KÚ SK dotace na lesy /Deblice/ , ,-- SFŽP inv.dotace zateplení DPS , ,25 SFŽP inv.dotace odd.sběr bioodpadu , ,47 MŽP- inv.dotace zateplení DPS , ,25 MŽP inv.dotace odd.sběr biol.odpadu , ,75 3/ Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Příspěvková organizace Dotace ve výši Výsledek hospodaření Mateřská škola , ,59 Základní škola ,-- Hlavní činnost ,42 Hospodářská činnost ,88 Školní jídelna , ,82 Celkem , ,71 Roční uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Města Městec Králové. Hospodářské výsledky a závěrky příspěvkových organizací nebyly dosud projednány v radě /termín je do /. 4) Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu ze dne Zůstatek účtu SF ke dni činí ,71. 5) Běžné účty Stav všech účtů města ke dni činí částku ,37 Kč 5) Účasti ve společnostech a) s rozhodujícím vlivem % účast ve společnosti Nemocnice Městec Králové a.s. b) s menšinovým vlivem - 4,5,% účast ve společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk c) Mikroregion Střední Polabí - 6,7 % vliv v dobrovolném svazku obcí d) Svazek NYKO 3,85 % v dobrovolném svazku obcí e) MAS Mezilesí 0 % 3

4 Výroční zprávy těchto organizací za rok 2014 nejsou ještě k dispozici/ termín schválení do 30.6./ 6) Neinvestiční příspěvky zájmovým a ostatním organizacím Zájmové a neziskové organizace neinvestiční Dotace celkem Sportovní klub-všechny oddíly ,-- Junák ,-- Rybáři ,-- Myslivci ,-- Rodinné centrum volného času ,-- Zahrádkáři ,-- Kynologové ,-- Včelaři ,-- Spolek Otakar ,-- Invalidi ,-- Hasiči ,-- Ruku v ruce /ZŠ čp.303/ ,-- Bohoušek ,-- Automotoklub ,-- Mažoretky Kněžice 5.540,-- Okresní myslivecká jednota Nymburk 5.000,-- Hasiči Nymburk 5.000,-- Diakonie Libice ,-- Linka bezpečí 3.000,-- MAS Mezilesí 1.000,-- Svaz města obcí ,-- Organizace mají povinnost předložit doklady o použití těchto prostředků. 7) Půjčky a úvěry dlouhodobé pohledávky a závazky Půjčky poskytnuté zaměstnancům ze sociálního fondu Města Městec Králové Stav k Poskytnuté půjčky Splacené půjčky Stav k , , , ,-- Úvěry splácené Městem Městec Králové Úvěr, půjčka Z roku Stav k Splaceno: Stav k ČS , , ,97 0 ČS , , , ,-- 4

5 8) Krátkodobé pohledávky a závazky Pohledávky Kč: Závazky Kč: Nájemné BH ,-- Neuhrazené došlé faktury ,83 Pronájem nebytových prostor ,43 Přijaté zálohy na náklady BH ,91 Prodej pozemků/část/ ,-- Mzdy za měsíc prosinec ,-- Neuhrazené vydané faktury ,60 Účet nesvéprávného občana ,70 Pronájem pozemky 2.661,-- DPH za IV.Q ,-- Zálohy elektrické energie, plyn ,74 Daň z příjmu za obec odhad ,-- Přestupky ,-- Dohadné položky ,40 Hrobová místa ,-- MP Pes, odpad / / ,-- Půjčka SF ,-- FÚ přeplatek daň srážková 856,-- Nevyúčt.náklady BH, soc. pohřby ,45 Dohadné položky ,-- 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bude provedené Kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 8. a Zpráva o provedené kontrole bude součástí projednávání v zastupitelstvu. Přílohy: Účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Fin 2-12 M, Výkazy a přehledy hospodaření PO jsou k nahlédnutí v účtárně Města Městec Králové, kancelář č.1. Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne: Vladislava Smolíková - účetní Milan Pavlík - starosta 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 1 0

11 1 1

12 1 2

13 1 3

14 1 4

15 1 5

16 1 6

17 1 7

18 1 8

19 1 9

20 2 0

21 2 1

22 2 2

23 2 3

24 2 4

25 2 5

26 2 6

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

OBEC PÍSEK. Návrh. "Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich

OBEC PÍSEK. Návrh. Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011 Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich OBEC PÍSEK Návrh "Závěrečného účtu obce Písek za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek obce A. Aktiva B. Pasiva 3. Rozpočet

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více