Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2013 RNDr. Věra Havelková

2 Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru vzdělávání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje zápisu o povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání 2

3 a) Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Adresa školy Družební 336, Ostrava Krásné Pole Právní forma Příspěvková organizace IČO DIČ CZ IZO základní škola IZO mateřská škola IZO školní družina IZO školní jídelna IZO výdejna ŠJ Identifikátor zařízení Ředitelka statutární zástupce RNDr. Věra Havelková Statutární zástupce ředitelky kontakty Mgr. Ludmila Tuhovčáková Fax Školská rada Zřízena Počet členů 6 Zařazení do sítě škol Změna k Odloučené pracoviště Družební 5, Ostrava Krásné Pole Mateřská škola kontakt Tel: Zřizovatel Statutární město Ostrava, Městský obvod Krásné Pole adresa Družební 576, Ostrava Krásné Pole, Právní forma obec IČ kontakty Tel:

4 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Škola sdružuje Cílová kapacita Stav k Základní škola C/01 Studium denní Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Výdejna - ŠJ Vzdělávací programy Ročníky název ZŠ ŠVP pro základní vzdělávání platný od l. 3. MŠ - Perlička ŠVP pro předškolní vzdělávání platný od Školní družina ŠVP pro školní družinu platný od ŠVP Školní vzdělávací program Statistické údaje pro školní rok 2012/2013 Počet tříd ZŠ Počet žáků Počet žáků na l třídu Počet žáků na l pedagoga ,1 15,24 Počet tříd MŠ Počet dětí Počet dětí na l třídu Počet dětí na 1 pedagoga ,04 Počet tříd ŠD Počet dětí Počet dětí na l Počet dětí na 1 pedagoga oddělení Základní škola poskytuje vzdělání základní v rozsahu stanoveném Standardem základního vzdělání a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kromě předávání znalostí a dovedností žákům je snahou školy rozvíjet také osobnost žáka. Ke splnění cílů v oblasti vzdělávání má škola zpracován Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání se zvýšenou 4

5 pozorností na environmentální (ekologickou) výchovu a prvky programu Zdravá škola. Výuce anglického jazyka se věnujeme od 1. ročníku, druhým cizím jazykem je jazyk německý vyučovaný od 8. ročníku. Mateřská škola PERLIČKA pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, se zaměřením na ekologickou výchovu, zdravý životní styl a rozvíjení talentu, dále jsou do výchovně vzdělávacího procesu zaváděny prvky alternativní MŠ a Začít spolu. Školní družina pracuje podle Školního programu pro ŠD. Vývoj počtu žáků ZŠ Školní rok Počet žáků Školní rok Počet žáků 2003/ / / / / / / / / / Vybavení základní školy: 10 kmenových tříd 1 hřiště tartanový povrch 1 tělocvična 1 žákovská knihovna 1 učitelská knihovna Odborné učebny: pro fyziku, chemii a biologii jazyková laboratoř cvičná kuchyně dílna pro pracovní vyučování počítačová učebna - 22 žákovských PC a 1 učitelský PC interaktivní tabule ve speciálních učebnách 3ks interaktivní tabule v kmenových třídách 5 ks keramická dílna žákovský školní nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky 5

6 Pracovní činnosti: Výchova mimo vyučování: Předškolní výchova: Školní stravování: Výdejna: Jiná zařízení: školní pozemek školní družina - herna realizována v samostatné budově MŠ školní jídelna v budově MŠ dětské hřiště v areálu školy Vybavení mateřské školy 3 samostatné třídy / Kuřátka, Žabičky, Berušky / samostatná jídelna samostatná lehárna počítačové pracoviště dětské hřiště dětský nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky třídy jsou vybaveny klavír, televize, DVD a CD přehrávač, počítačové pracoviště, sportovní nářadí a náčiní, hrací koutky, hračky atd. Budova, kde sídlí základní škola a školní družina, je v technicky vyhovujícím stavu. V areálu školy byla nově vystavěna moderní mateřské škola, která zahájí provoz v září 2013, celkové náklady na výstavbu přesáhly částku 25 mil Kč. Školní jídelna sídlí v nové, moderně vybavené budově vedle základní školy. 6

7 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 1) Pedagogové ZŠ, ŠD Funkce Kvalifikace Aprobace ředitelka VŠ CH, BI zástupkyně ŘŠ VŠ M, PČ učitelka, výchovná poradkyně učitelka koordinátorka ŠVP VŠ VŠ NŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka SŠ Vychovatelství, SOPŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ JA, JN, HV učitelka VŠ JA učitel VŠ JČ, D učitel VŠ Z, INF učitel metodik prevence učitelka koordinátorka EVVO VŠ VŠ OV, TV M, BI vychovatelka SŠ vychovatelství vychovatelka VŠ vychovatelství věkový průměr: 46 let 2) Pedagogové MŠ Funkce Kvalifikace Aprobace vedoucí učitelka VŠ učitelka MŠ učitelka VŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ věkový průměr: 44 let 7

8 3) Odborná kvalifikace Pracoviště Kvalifikovanost ZŠ 86,66 % MŠ 100 % ŠD 100 % 4) Správní zaměstnanci ZŠ Pracovní zařazení Počet hospodářka 1 účetní 1 uklízečka 3 topič + údržbář 1 školnice 1 5) Správní zaměstnanci MŠ Pracovní zařazení Počet školnice 1 uklízečka 1 topič 1 6) Absolventi, kteří nastoupili na školu v tomto školním roce Pracoviště Počet ZŠ 1 MŠ 1 ŠD 0 7) Pedagogové, kteří nastoupili nebo odešli v tomto školním roce: Odešli: Pracoviště Počet - odešli ZŠ 1 MŠ 1 ŠD 1 8

9 Nastoupili: Pracoviště Počet - nastoupili ZŠ 1 MŠ 1 ŠD 1 8) Počet zaměstnanců v důchodovém věku Pracoviště Počet - důchodci ZŠ 2 MŠ 0 ŠD 0 9) Přepočtený počet zaměstnanců školy: Základní škola - pedagogové: 14,32 ostatní zaměstnanci: 4,25 celkem: 18,57 Mateřská škola - pedagogové: 5,75 ostatní zaměstnanci: 1,75 celkem: 7,50 Školní družina - vychovatelky: 1,75 Školní jídelna - ostatní zaměstnanci: 4,5 Školní výdejna - ostatní zaměstnanci: 0,75 Celkem: 5,25 Doplňková činnost ŠJ 1,00 Celkový počet 34,07 9

10 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do základní školy a mateřské školy Zápis do první třídy Počet zapsaných žáků: 37 Počet odkladů k : 2 Počet nepřijatých žáků: 0 Počet přijatých žáků: 35 Zápis do mateřské školy Počet žádostí o přijetí: 46 Počet přijatých dětí: 33 Počet nepřijatých dětí: 13 10

11 Žáci končící povinnou školní docházku Státní školy obory s maturitou Délka studia Počet přijatých žáků Informační technologie 4 3 Gymnázium 4 4 Mechanik elektronik 4 1 Laboratorní asistent 4 1 Státní školy - obory s výučním listem Délka studia Počet přijatých žáků Řezník - uzenář 3 1 Cukrář 3 1 Soukromé školy - obory s maturitou Délka studia Počet přijatých žáků Animace 4 1 Grafika 4 1 Sportovní management 4 1 Pedagogické lyceum 4 1 Veřejnoprávní činnost 4 1 Soukromé školy obory bez maturity Délka studia Počet přijatých žáků Kuchař - číšník 3 1 Mechanik a opravář motorových vozidel 3 1 Víceleté gymnáziu Délka studia Počet přijatých žáků Nižší stupeň - Gymnázium 8 4 Nižší stupeň - Gymnázium

12 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP ročník počet žáků na prospělo Prospělo neprospělo nehodnoceno konci pololetí s vyznamenáním 1. pol. / 2.pol. 1. pol. / 2. pol. 1. pol. / 2.pol. 1. pol./ 2. pol. 1. pol. / 2.pol. 1. A 18 /18 18 / B 19 / / / / / / 25 1 / / / 22 4 / / / 20 6 / Celkem 148 / / / 19 - l.stupeň / 19 9 / 7 9 / / 23 7 / 7 16 / / 14 4 / 5 10 / / 18 6 / 5 12 / Celkem 73 / / / stupeň Celkem ZŠ 221/ / / Snížený stupeň z chování Stupeň z chování Počet 1. pol. / 2. pol. 2 3 / / 0 Celkový počet neomluvených hodin / Celkový počet omluvených hodin 1. pololetí Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka 7 0, ,52 2. pololetí Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka 1 0, ,59 Na neomluvených hodinách se podíleli 3 žáci 12

13 Učební plán Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyk. komunikace I. stupeň Názvy vyučovacích předmětů celkem Český jazyk a literatura ds 7 39 Anglický jazyk 1 ds 1 ds Matematika a její aplikace Matematika ds 4+1 ds 24 Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Výtvarná výchova 1+1 ds Hudební výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a zdraví Tělesná výchova ds 2+1 ds Informační technologie Informatika 1 ds 1 2 celkem ds = disponibilní hodina 13

14 Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyk. komunikace II. stupeň Názvy vyučovacích předmětů celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk ds 3 ds 7 Matematika a její aplikace Matematika Informační technologie Informatika 1 1 ds 2 Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis ds 1 7 Zeměpis ds 7 Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Volitelné předměty celkem ds =disponibilní hodina 14

15 Vývojové poruchy učení a chování Integrovaní individuálně Na začátku školního roku 13 Na konci školního roku - 12 Integrovaní skupinově -speciální třída 0 Integrovaní bez zvýšených finančních 0 nároků Zdravotně znevýhodnění žáci 0 Počet hodin individuální výuky 3 skupiny, tj. celkem 3 hodiny týdně Počet kontrolních vyšetření na PPP 11 Počet kontrolních vyšetření na SCP 1 Počet nově podaných žádostí o 2 vyšetření na PPP Počet zohledněných žáků při 31 hodnocení VPUCH vývojové poruchy učení a chování PPP Pedagogicko psychologická poradna SPC Speciální pedagogické centrum Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování, péče o žáky nadané Výuka i reedukační péče probíhala dle vypracovaných individuálních plánů. Reedukační péče je na naší škole zajištěna dvěma pedagogy s příslušným vzděláním pro práci s těmito žáky. Ve výuce se pak používají potřeby pro integrované žáky, např. speciální čtenářské tabulky, pracovní listy, počítačové programy, pomůcky pro rozvoj pozornosti, grafomotoriky a početních představ. Odborná metodická pomoc ostatním pedagogům i zákonným zástupcům je poskytována výchovnou poradkyní, která pracuje zároveň jako metodik pro VPUCH, vede evidenci žáků s VPUCH, provádí depistáž, spolupracuje s PPP, SPC, školním psychologem a metodikem prevence, zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb. Žákům nadaným je ze strany pedagogů věnována zvýšená pozornost tak, aby se co nejlépe mohly rozvíjet jejich individuální schopnosti. Výuka a výchova k volbě povolání Výchovná poradkyně vede poradenství pro volbu povolání a výběr vhodné střední školy. Výuka a výchova k volbě povolání je řešena převážně formou samostatného celoročního vyučovacího celku v rámci předmětu Pracovní činnosti v devátém ročníku, menší míře je zařazována i do ročníku nižších. Žáci se účastnili tradiční besedy k volbě povolání na IPS Úřadu práce v Ostravě. Škola také umožňuje propagaci středních škol mezi žáky a jejich rodiči. 15

16 Výchovné poradenství Výchovné poradenství vede výchovné poradkyně s požadovaným odborným vzděláním. Pro školní rok 2012/13 byly stanoveny v oblasti výchovy tyto priority: posilovat tolerantní jednání a chování žáků, sledovat vzájemné vztahy žáků a plnění školních povinností. V celém průběhu školního roku učitelé řešili mnoho drobných přestupků a problémů. Závažné přestupky byly projednány na ředitelství školy za účasti zákonných zástupců, výchovné poradkyně a metodika prevence. Zejména na druhém stupni přetrvává problém s přípravou žáků na vyučování, s plněním školních povinností a v oblasti tolerance došlo sice ke zlepšení, ale i nadále dochází k incidentům a proto bylo nutné přistoupit k udělení kázeňských opatření Žáci, kteří se snažili dobře a svědomitě připravovat na výuku, spolupracovat, komunikovat a byli tak přínosem pro kolektiv třídy, obdrželi na konci školního roku pochvalu. 16

17 Soutěže a olympiády Sportovní Školní kola Další kola Vánoční turnaj - volejbal - 24 Turnaj stolní tenis 20 - Halový turnaj v kopané - 6 Turnaj volejbal 9 9 Velikonoční turnaj - volejbal - 16 Volejbal krajské kolo - 9 Streethockey 30 6 Atletický víceboj Velká Polom - 16 Plážový volejbal - 24 Ostatní Pohádky dětí dětem 51 3 ZOO Brouci Jazyk anglický - olympiáda 15 2 Harry Potter s Day - 4 Jazyk český - olympiáda 12 - ZOO Savci Austrálie Dopravní soutěž 95 8 Pěvecká soutěž Skřivánek 32 7 Recitace Rolnička 43 6 Výuka plavání: Probíhala ve 2. pololetí školního roku, účastnili se žáci 2. a 3. třídy v krytém bazénu SAREZA v Ostravě - Porubě. Přeprava žáků byla zajištěna autobusem. Plavecká výuka probíhala bez problémů a žáci získali plavecká vysvědčení. Dramatická výchova: Byla zajištěna pro 4. a 5. ročník. Pro každou třídu bylo připraveno 5 lekcí. Dramatická výchova se zaměřuje na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce, rozvíjí tělesné a duševní schopnosti, herní a komunikační dovednosti. Směřuje žáky k tomu, aby porozuměli rozličným způsobům mezilidské komunikace. Environmentální výchova: Cílem letošního školního roku bylo: - začlenění ekologických zřetelů do jednotlivých vyučovacích předmětů a aktivit školy, - vytvoření integrujících celků učiva zaměřených na vztah k životnímu prostředí, 17

18 - ekologizaci provozu a fungování školy jako celku. V průběhu celého školního roku žáci zpracovávali projekty s touto tématikou. Spolupracujeme s organizacemi VITA, OZO a další. Tradiční je také účast na soutěžích pořádaných ZOO s velmi dobrým umístěním mezi soutěžícími. Nedílnou součástí práce je trvalé vedení žáků ke třídění odpadů, šetření energiemi, vodou a kladnému vztahu k přírodě. Dopravní výchova: Dopravní výchově se věnují učitelé průběžně celý rok. Školního kola dopravní soutěže se účastnily třídy. Vítězové pak postoupili do obvodního kola, kde dosáhli velmi solidního umístění. Školní družina: V letošním roce bylo přihlášeno 60 dětí, které byly rozděleny do dvou oddělení. Družina se podílí na životě školy, připravuje kulturní vystoupení, účastní se sportovních turnajů. Žáci vyrábějí dárky pro budoucí prvňáčky. Během školního roku probíhají tyto soutěže: Družinový Slavík, turnaj v piškvorkách, skládání hlavolamu, zkoušky postřehu, paměti a síly, Mistr křížovkář a další. V zimních měsících vyrobili žáci jednoduchá krmítka pro ptáky a následně sbírali a donášeli suché pečivo a pozorovali přilétající ptactvo. Maškarní odpoledne se velmi vydařilo i díky tomu, že paní vychovatelky připravily spousty zábavných soutěží. Paní vychovatelky dbají na to, aby se v družinovém kolektivu vytvořily přátelské vztahy. Pokud to počasí dovolilo, trávily děti odpoledne venku na dětském hřišti. 18

19 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Tato prevence se řídila minimálním preventivním programem vypracovaným pro tento školní rok a Školní preventivní strategie školy na roky Celý školní rok byl zaměřen na prevenci sociálně - patologických jevů. Dva vyučující absolvovali specializační studium v minimálním rozsahu 250 hodin realizované Moravskoslezským krajem, jehož hlavním cílem bylo zvyšování klíčových kompetencí u pedagogů a pedagogických kolektivů v oblasti prevence rizikových projevů chování ve školách a tím splnili podmínky k výkonu těchto specializovaných funkcí. Žáci jsou během celého roku seznamováni s riziky, které vyplývají z užívání, přechovávání a distribucí návykových látek, s problémem šikany, závislostmi, jsou seznamováni s pojmy xenofobie, rasismus, antisemitismus, terorismus. Na začátku školního roku byli seznámeni, jak postupovat v případě, pokud by se ve škole / i mimo ni / setkali s negativními sociálně patologickými jevy. Dále jsou seznámeni s trestním zákoníkem, zejména v souvislosti s trestním chováním a odpovědností mládeže, to vždy s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. Žáci třídy byli začleněni do dlouhodobého preventivního programu BUĎ OK. Třídy absolvovaly vzdělávací bloky Vztahy, Zdravý životní styl, AIDS, Drogy, Šikana, Netolismus. Celá problematika sociálně patologických jevů je zapracována do učebních plánů všech vyučovacích předmětů, zvláště pak do prvouky, přírodovědy, chemie, přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Škola spolupracuje s městskou policií a s okresním metodikem prevence. Školní metodik prevence se účastní pravidelných školení a seminářů. Výchovné a vzdělávací problémy řeší průběžně výchovná komise. Školní metodik prevence spolu s výchovnou poradkyní a vedení školy řešili tři případy záškoláctví / 8 neomluvených hodin /, vyskytly se případy poškozování školního majetku, kouření u žáků druhého stupně, podvody v žákovských knížkách, problémem bylo i nevhodné chování žáků mezi sebou i k vyučující. Problematické se mám jeví vztahy mezi chlapci 8. a 9. třídy / vzájemná agresivita a netolerantnost / a děvčaty ze sedmé třídy, kdy některé z nich usilují o dominantní postavení v kolektivu, což nepřispívá k dobrým vztahům. Po vyšetření všech přestupků a prohřešků a projednání se zákonnými zástupci byly v roce 2012/2013 uděleny celkem tři druhé stupně z chování. Rozbor úrazovosti Do knihy úrazů bylo zapsáno celkem 14 úrazů / 13 ZŠ, 1 MŠ /. Jednalo se většinou o úrazy končetin způsobené při sportovních činnostech. Úrazy byly postupně odškodňovány pojišťovnou Kooperativa, k byly odškodněny 4 úrazy v celkové výši ,-Kč. 19

20 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu počet zúčastněných Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny 1 Finanční matematika v kostce 1 Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Úlohy a jednoduché experimenty 1 Čtenářská gramotnost v přírodních vědách 2 Geometrické útvary a mozaika 2 Dokumentace v metodice prevence 1 Nové předpisy 1 Vernier 1 Vlastivěda 1 Životní prostředí a já 2 Fraus - matematika 2 Činnostní matematika 3 Pracovní seminář ke standardům 1 Jak na ŠVP 1 ŠVP změny a realizace 1 Funkční studium - ICT 1 Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole 1 Spolu a jinak v mateřské škole 1 Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů 1 20

21 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vítání jara Ve čtvrtek 14. března se konaly velikonoční dílny, celou akci zahajoval pěvecký kroužek a jeho vystoupení bylo oceněno velkým aplausem. Po vystoupení se mohli návštěvníci pustit do jarního tvoření. Rodiče spolu s dětmi si mohli vybrat ze sedmi dílem, kde vytvářeli velikonoční ozdoby. Velký úspěch měla keramická dílna, zdobení perníčků, výroba šperků, velikonoční přáníčka i kraslice. A kdo se už dostatečně vydováděl při tvoření, mohl si zasoutěžit v tělocvičně. O občerstvení se postarali šikovní rodiče a prarodiče, kteří napekli spoustu výborných buchet a zákusků. Pro nás všechny byla odměnou spokojenost a pochvala rodičů, kteří strávili příjemné odpoledne a podvečer se svými dětmi. Akce byla spolufinancována z rozpočtu Statutární města Ostravy. Adaptační kurz Tento kurz probíhal v Hippocentru v Koryčanech v termínu a zúčastnilo se jej 17 žáků. Cílem bylo stmelit kolektiv 6. třídy, seznámit žáky s novými pedagogy a tím usnadnit žákům přestup na druhý stupeň základní školy. Náplň kurzu sportovní aktivity družstev, týmové hry se zapojením různých skupin, práce s koňmi ve stáji, ukázka výcviku koní, jízda na koních, lasování, práce s bičem, práce s kůží. Návštěva zříceniny Cimburku, spojená s hledáním pokladu a půldenní návštěva aquaparku v Uherském Hradišti byly zpestřením velmi nabitého a atraktivního programu. Všichni zúčastněni hodnotili pobyt velmi kladně. Zotavovací pobyt - ŘEKA hotel Javor Zotavovací pobyt / / pro třetí a pátou třídu byl tematicky zaměřen pod názvem Pirátská plavba za pokladem. Žáci byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Skupiny měly svůj název družstva, lodi, kapitána, vlajku, erb a pirátský pokřik. V literární části vymysleli pirátský příběh a ten v části dramatické prezentovali a nakonec výtvarně i ztvárnili. Pěvecké karaoke se velmi podařilo. Počasí bylo slunečné a sportovní aktivity byly splněny na sto procent / turistika, plavání, soutěže /. Zotavovací pobyt se dětem velmi líbil a přijely spokojené a hlavně bez úrazů. Spolupráce s Dětským rehabilitačním stacionářem Již tradičně žáci druhého stupně připravili pod vedením paní učitelky vánoční vystoupení v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě - Porubě. Finanční 21

22 dar ve výši 1000,-Kč byl použitý na nákup pomůcek a hraček pro zdravotně postižené děti. Školní výlety 6. třída sportovní výlet do HEI parku Odry - Tošovice 1. A, 1. B, 2., 4. třídy - výlet do ZOO Lešná 7., 9.,třída - exkurze do Prahy 8. třída sportovní den Zájmové kroužky: matematický, keramický, pěvecký, redakční, rozhlasový, pohybové hry, florbal, volejbal, turistický, šachový, umělec, školní televize. Sběrová činnost: Škola ve spolupráci se Sdružením rodičů pořádala tradiční podzimní sběr papíru. Starého papíru se sesbíralo cca 8 tun. Výtěžek sloužil k nákupu kopírovacího papíru a odměny žákům za soutěže. Jarní sběr se nekonal, protože pozemek, kde mohl stát kontejner, zabrala stavební firma, která stavěla novou školku. Činnost Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole účast na slavnostním zahájení a ukončení školního roku Mikulášská nadílka Dětský maškarní ples spolupořádání a financování akcí ke Dni dětí odměny vycházejícím žákům a dětem příspěvky na odměny za soutěže, ozdravné a sportovní pobyty pořízení skříněk pro žáky do jednotlivých tříd 22

23 PROJEKTOVÉ DNY A VÝZNAMNÉ ŠKOLNÍ AKCE Název Datum Forma Slavnostní zahájení školního roku září celoškolní Adaptační kurz 6. třída Divadlo loutek 1. stupeň Dravci celoškolní Knihovna 5. třída Dopravní výchova na dopravním hřišti 4. třída Projektový den AJ třída Ajax - policie říjen 2. třída Renarkon - Vztahy 6. třída Renarkon Zdravý životní styl 7. třída Renarkon - Vztahy 8. třída Renarkon - Drogy 9. třída Dramatická výchova 4. třída Sběr starého papíru celoškolní Knihovna 2. třída Drakiáda 1. stupeň ZOO soutěž družstev listopad 7., 8. třída Exkurze Osvětim 8., 9. třída Dramatická výchova 4., 5. třída Městská policie besedy celoškolní Testování Gepard 5. a 9. třída SCIO srovnávací testy 9. třída Exkurze AHOL volba povolání 9. třída Knihovna prosinec 1. A,1. B,7., 8. tř. Natáčení pořadu Šikulové 3. třída Návštěva dětského rehabilitačního stacionáře 9. třída Mikulášské dopoledne celoškolní AJAX - policie 2. třída Renarkon Šikana leden 6. třída Renarkon Drogy 7. třída Renarkon - Šikana 8. třída Renarkon - Netolismus 9. třída Úřad práce volba povolání 9. třída Dramatická výchova 4., 5. třída AJAX - policie 2. třída Knihovna třída Divadlo Stepující stonožka 8., 9. třída Poldík Webík třída Návštěva MŠ v prvních třídách 1. A, 1. B 23

24 Divadlo loutek Ze starých pověstí českých třída Beseda s městskou policií 3. třída Plavání únor 2., 3. třída Testy SCIO Gepard 5., 9. třída AJAX policie 2. třída Dramatická výchova 4., 5. třída Exkurze stanice mladých přírodovědců 6. třída Dětský maškarní ples celoškolní Plavání březen 2., 3. třída Knihovna 1. A,1. B, 2. třída AJAX policie 2. třída Vítání jara celoškolní Divadlo loutek - Broučci 2., 3. třída Dramatická výchova 4., 5. třída Plavání duben 2., 3. třída Den Země 6. třída AJAX policie 2. třída Knihovna 3., 4. třída Dramatická výchova 4., 5. třída Plavání květen 2., 3. třída AJAX policie 2. třída Projektový den dopravní výchova celoškolní NIQES plošné testování, ČŠI 5., 9. třída Dramatická výchova 5. třída Kino Nickiho rodina třída První pomoc kurz červen 9. třída Plavání 2., 3. třída BESIP 9. třída AJAX policie 2. třída Hasík 2. a 6. třída Kino Croodsovi třída Škola v přírodě Řeka, hotel Javor 3. a 5. třída Školní výlety celoškolní Folklórní odpoledne celoškolní SCIO Gepard 2 5., 9. třída Běh olympijského dne celoškolní Slavnostní ukončení školního roku celoškolní 24

25 Mateřská škola 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 školu navštěvovalo 75 dětí. Z toho 38 děvčat, 37 chlapců. Kapacita školy byla naplněna na 100%. Předškolním dětem byly nabídnuty zájmové kroužky: Flétna Píšťalka Výtvarný Barvínek Pohybově taneční Kometky Experimentální Zvídálkové Spolupráce s jinými organizacemi: HELEN DORON LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA TANEČNÍ ŠKOLA Dětská angličtina Skaláček Carmen ZÁŘÍ ŠKOLNÍ AKCE Radostné dopoledne v MŠ Divadlo Smíšek O kocourovi Čičínovi Ukázková hodina AJ /rodiče s dětmi/ Společná třídní schůzka Divadlo Šternberk 3 pohádky s písničkami Vánoční fotografování ŘÍJEN Divadlo Smíšek Vesmírná pohádka Kino Klimkovice Madagaskar III. Uspávání broučků Výstava drobného zvířectva ČSCH v KP LISTOPAD Martinský lampionový průvod s rodiči Divadlo Smíšek Jak babka s dědkem měnili Městská policie Ostrava Honzíkova cesta /beseda/ Kašpárkův svět O princezně Rozmařilce 25

26 Dílny s předškoláky Předvánoční čas Vánoční výstava Dům zahrádkářů /VV kroužek i práce dětí z celé MŠ/ PROSINEC Pekelná diskotéka s rodiči Návštěva Mikuláše s čerty a anděly / Sdružení rodičů/ Posezení u vánočního stromečku Divadlo Smíšek Dva mrazíci / pro rodiče a sourozence/ LEDEN Lyžování dětí Divadlo Smíšek Princ a čočka Návštěva předškoláků v ZŠ Koncert v ZUŠ Polanka Šikulka naučné pohádky /Adélka a zoubečky,neposedný Matýsek, O pyšné princezně Zlatušce/ Maškarní ples Hopsalín / s rodiči/ Divadlo ŠTERNBERK 3 pohádky s písničkami ÚNOR Divadlo Smíšek Trpasličí pohádka Klaun Pepino prcek LD Ostrava Broučci BŘEZEN Divadlo Smíšek Jak švec ke štěstí přišel Návštěva knihovny v KP jarní beseda Probouzení broučků Velikonoční dílny s předškoláky DUBEN Sokolníci Divadlo Smíšek O líném Honzovi Den země společný úklid zahrady Městská policie Ostrava Besip /beseda/ Hvězdárna Zápis do MŠ Den otevřených dveří 26

27 KVĚTEN Divadlo Smíšek Jízda trabantíka Ferdíka Fotografování tříd Besídka Den matek Školní výlet Sklep strašidel,mořské akvárium - Černá louka Ostrava Šikulka Ekologická pohádka : Les, O Závistivém Kazimírovi Týdenní olympiáda všichni po 2 disciplínách /den ČERVEN MDD hledání pokladu Divadlo Smíšek Pirátská pohádka Rozloučení se školáky Hasičárna exkurze Návštěva předškoláků družina, ŠJ - oběd Spolupráce Školská rada Žákovská rada Sdružení rodičů Český zahrádkářský svaz TJ Sokol Krásné Pole DTJ Krásné Pole Svaz chovatelů drobného zvířectva Krásné Pole Sbor dobrovolných hasičů Krásné Pole Městská knihovna Krásné Pole Městská policie ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou ZŠ a MŠ v Ostravě Svinově ZŠ a MŠ ve Velké Polomi ZŠ v Polance nad Odrou Spolupráce s Městským obvodem Krásné Pole Spolupráce školy a zřizovatele SMO městského obvodu Krásné Pole je nadále na velmi vysoké úrovni. Zřizovatel se o svou základní školu a mateřskou školu stará příkladně. 27

28 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti školy provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhlo žádné šetření ČŠI. j) Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření ke dni Hlavní činností Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole je vzdělávání, Zákon o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. Základní škola provozuje i činnost doplňkovou. Základní škola a Mateřská škola Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace (dále jen škola) v účetním období 2012 hospodařila s finančními prostředky, které byly vytvořeny příjmy v celkové výši ,34 Kč ve složení: Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje ,00 Kč Příspěvky MO Krásné Pole ,00 Kč Dotace na plavecký výcvik žáků ,00 Kč Účelová dotace MMO správce hřiště, Vítání jara ,00 Kč Projekt Šablony ,12 Kč Ostatní příjmy ,22 Kč Příjmy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly jako účelové prostředky použity na výplatu mezd, úhradu zákonných odvodů zdravotního a sociálního pojistného, daně z příjmů, tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb, zákonných odvodů za zaměstnance, na úhradu ostatních neinvestičních výdajů v období 1-12/2012. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Příspěvky MO Krásné Pole, vlastní příjmy školní jídelny, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve škole, příjmy z úroků na běžném účtu školy, příjmy z kroužků byly použity na krytí provozních výdajů. Jsou jimi především úhrady za odběr energií (elektřina, plyn, voda), úhrady za provedené služby (vývoz odpadů, poštovné, telefonní poplatky, školení nepedagogických pracovníků, ostatní 28

29 služby nevýrobní povahy atp.), úhrady na opravy a údržbu, revize, úhrady bankovních poplatků na běžném účtu, úhrada DDHM (např. vybavení učebny) a ostatních spotřebních materiálů nutných pro provoz a úhradu odpisů z DHM. Doplňková činnost školy: hostinská (obědy cizí strávníci) realitní (pronájem nebytových prostor) výuka a mimoškolní vzdělávání (kroužky). Hospodaření školy hlavní a doplňkové činnosti činí 2 011,35 Kč a je zlepšeným hospodářským výsledkem roku Základní škola a Mateřská škola za období roku 2012 vytvořila fond reprodukce majetku ve výši ,- Kč, přičemž fond byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného majetku (plynový kotel ve školní jídelně, interaktivní tabule v základní škole) ve výši Kč. Stav fondu reprodukce k je ,- Kč. Tyto prostředky obec ponechává škole, která je v budoucím období může použít k financování pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Z fondu reprodukce majetku byl nařízen odvod ve výši Kč. Stav rezervního fondu k je ,79 Kč. Zpráva o hospodaření školy je zpracována na základě účetních a finančních výkazů Výkaz zisku a ztráty a Rozvahy (Bilance) za období 12/2012, které jsou přílohou Zprávy o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace za rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2011 RNDr.Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace Sídlo školy U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více