VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice na Hané Školská rada

2 1

3 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ PLÁN 1. STUPNĚ UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ NEPOVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁJMOVÉ KROUŽKY, AKCE SPORTOVNÍHO KLUBU ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚVAZKY, TŘÍDNICTVÍ, FUNKCE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SEZNAM NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ STAV POČTU ŽÁKŮ K 30. ZÁŘÍ ŽÁCI ZMĚNY POČTU V PRŮBĚHU ROKU ŽÁCI VOLBA POVOLÁNÍ, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PŘEHLEDY KLASIFIKACÍ A ABSENCÍ ŽÁKŮ ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ KONTROLY KONTROLY VNITŘNÍ - HOSPITAČNÍ ČINNOST VEDENÍ ŠKOLY KONTROLY VNITŘNÍ - OSTATNÍ KONTROLNÍ ČINNOST KONTROLY ŠKOLY AKTIVITY ŠKOLY NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŠKOLY PROJEKTOVÁ ČINNOST ŠKOLY REKONSTRUKCE A OPRAVY ŠKOLY ŽÁKOVSKÁ RADA ŠKOLSKÁ RADA SPOLUPRÁCE S ODBORY PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ HOSPODAŘENÍ ŠKOLY SPONZOŘI ŠKOLY PŘÍLOHY

4 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy Žižkov 300, Senice na Hané Odloučené pracoviště Zákostelí 164, Senice na Hané IČ DIČ (CZ) Spojení ředitel zástupce stupeň 2. stupeň družina jídelna Internetové stránky Datové schránky 3hsmsad Právní forma příspěvková organizace, od , č.j /03-21 Zařazení do sítě škol , č.j. 1664/99 Název zřizovatele Obec Senice na Hané, okres Olomouc Součásti školy Základní škola ( ) Školní družina ( ) Školní jídelna ( ) IZO ředitelství Vedoucí a Ředitel školy: Mgr. Kateřina Prucková hospodářští Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Růžena Hynková pracovníci Mzdová účetní: Eva Hubáčková Ekonomka: Gabriela Konečná Řízení Při řízení školy se ředitel školy i zástupkyně ředitele školy řídili platnými zákony, nařízeními a metodickými pokyny vztahujícími se k základnímu školství, dále pak pokyny Krajského úřadu Olomouckého kraje (odboru školství, mládeže a tělovýchovy), spolupracovali s Obcí Senice na Hané, se SRPŠ (Sdružením rodičů a přátel školy v Senici na Hané), se školskou radou a obvodovými školami. Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), novelizace č.49/2009 Sb. a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Základní škola poskytuje základní vzdělávání. Zabezpečuje rozvoj rozumové výchovy, rozvoj odborného poznání, škola dbá na zásady vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje také mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. Škola umožňuje žákům i náboženskou výchovu. Základní škola se snaží připravovat žáky pro další studium a praxi.

5 II. Organizace ZŠ ve školním roce 2012/2013 Stupeň Ročník Počet tříd Počet žáků Chlapci Dívky Průměr na třídu , Celkem 1. st , Celkem 2. st Celkem ,8 Vyučování probíhalo podle ŠVP ZV Světozor. Ředitelka školy v souladu s učebním plánem a požadavkem hygienika rozděluje třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině je určen podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola zřizovala pro žáky, kteří nezvládali učivo, doučovací skupiny, v nichž pracovali po dobu nezbytně nutnou ke zvládnutí učiva. Dva žáci na základě doporučení PPP nebo SPC v Olomouci pracovali ve výuce podle individuálních vzdělávacích plánů. Dalším žákům se SPU opět na základě doporučení PPP a na základě souhlasu rodičů bylo umožněno navštěvovat reedukační kroužky a v průběhu školního roku byla jejich práce zohledňována. Mimo základní vzdělávání zřizovala škola pro žáky zájmové útvary (kroužky), které vedli učitelé. Škole se podařilo zajistit také dva externí kroužky. Během školního roku bylo vedeno celkem 18 školních kroužků a 2 reedukace. V rozsahu stanoveném vládou byly žákům poskytovány bezplatné učebnice, učební texty a základní školní potřeby. Na škole pracovala pedagogická rada jako poradní orgán ředitele. Členy této rady byli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Škola organizovala ve spolupráci s Obcí Senice na Hané a Plaveckou školou v Olomouci plavecký výcvik pro žáky 1., 2. a 3. třídy, kterého se celkem účastnilo 58 žáků. Z 1. ročníku 21 žáků, z 2. ročníku 19 žáků, 18 žáků ze 3. ročníku. Žáci ročníku se účastnili základního kurzu, žáci 3. ročníku postoupili do zdokonalovacího kurzu. Obec Senice na Hané a SRPŠ pomohly také při organizaci Lyžařského výcvikového kurzu pro žáky 7. a 8. ročníku, který se uskutečnil na přelomu února a března 2013 v areálu Sachovy studánky na Horní Bečvě. Kurzu se zúčastnilo celkem 38 žáků, kteří byli zařazeni do tří družstev dvou lyžařských a jednoho snowboardového. Vyučující uspořádali pro žáky školní výlety, exkurze, projektové dny, výchovně vzdělávací pořady, školu v přírodě, příměstský tábor, divadelní představení a další akce, které jsou následně popsány v dalších kapitolách výroční zprávy. Zápis dětí do 1. třídy proběhl v pátek dne K zápisu se dostavilo 24 předškoláků. Z tohoto počtu bylo uděleno 7 odkladů školní docházky. Do první třídy v novém školním roce 2013/2014 nastoupí pravděpodobně 17 žáků. Součástí školy je školní družina, která má vzhledem ke zvýšenému zájmu dětí od září 2006 již 2 oddělení. Školní družinu navštěvovalo v průběhu roku 40 dětí ročníku, což je maximální kapacita pro naši školu. 4

6 Provoz družiny byl na základě zájmu rodičů pouze odpolední. V době prázdnin probíhal na škole týdenní letní tábor, po zbývající dny prázdnin byla družina pro nezájem ze strany rodičů uzavřena. Součástí školy je i školní jídelna, ve které bylo ve školním roce celkem uvařeno a vydáno obědů, z toho pro děti, pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky. Na obědy chodilo ve školním roce celkem 164 žáků (1. tř. 20, 2. tř. 17, 3. tř. 17, 4. tř. 20, 5. tř. 15, 6. tř. 16, 7. tř. 18, 8. tř. 26, 9. tř. 15 žáků), 22 zaměstnanců školy a 10 cizích strávníků. Měsíc Počty uvařených obědů Měsíc Počty uvařených obědů září únor říjen březen listopad duben prosinec květen leden červen Ceny za 1 oběd ve školním roce 2012/2013 žáci ve věku 7 10 let 21,- žáci ve věku let 22,- žáci ve věku nad 14 let 23,- zaměstnanci školy (zbytek příspěvek FKSP) 20,- cizí strávníci 56,- III. Působnost školy: Základní škola Senice na Hané je spádovou vesnickou školou. do 5. ročníku přišli žáci ze ZŠ Cholina školu navštěvovali žáci z těchto vesnic a obcí: Senice na Hané, Senička, Cakov, Vilémov, Bílsko, Loučka, Cholina, Odrlice, Dubčany, Náměšť na Hané, Loučany, Litovel. Žáci dojíždějí vlaky a autobusy, k této skutečnosti musí přihlížet také režim školy (zahájení a konec výuky). 5

7 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ve školním roce 2012/2013 byli žáci vzdělávání v oboru C/01 a ve všech ročnících se vyučovalo podle ŠVP ZV Světozor. Školní vzdělávací program vznikal během dvou školních roků 2005/2006 a 2006/2007. Následně jsme se snažili program vylepšovat dodatky, které vznikají na základě legislativních změn a nebo nových zkušeností vyučujících. V tomto školním roce proběhly změny ŠVP na základě požadavků MŠMT (zařazení standardů učiva českého jazyka, matematiky a angličtiny), byl přidán dodatek k nepovinnému předmětu Hrátky s angličtinou k volitelnému předmětu Mediální výchova, byl upraven program pro výuku zeměpisu, přírodopisu v 6. ročníku a konverzace v anglickém jazyce. Školní vzdělávací program je umístěn v ředitelně školy i na školních webových stránkách. Níže je uveden název našeho programu a nejvýstižnější popis a zaměření. SVĚTOZOR Program naší školy je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele, který ve své práci využívá tradiční i moderní metody pedagogiky. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. Světozor je motto, kterým prezentujeme charakteristiku našeho školního vzdělávacího programu, prostě celkový náhled na svět a dění v něm. Podaří-li se nám alespoň částečně uvést do praxe tyto myšlenky, staneme se SVĚTOZORem. Tedy školou, která zírá, to je dívá se s otevřenýma očima do Evropy, přístupna všemu novému, co je pozitivní, kreativní, ochotna se dále učit a zdokonalovat. SVĚT chápání světa v nejširším slova smyslu, my jako součást Evropy, hledání kontaktů v Evropě i ve světě, spolupráce se školami v zahraničí formou dopisů, návštěv, prezentací, spoluúčast učitelů na tvorbě projektů, posílení výuky cizích jazyků od třetí třídy jako důležitý krok pro budoucí život v EU, globální otázky a problémy světa, pochopení vztahů v životě lidí celého světa, chápání odlišností lidí T tolerance, partnerský a tolerantní vztah mezi žáky a učiteli založený na vzájemném respektu, přibírání dětí do spolurozhodování o životě školy, péče o talentované děti O - otevřenost školy dětem, rodičům, veřejnosti, otevřenost obsahem vzdělání, demokratickými principy, nabídkou činností, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků, také zapojením školy i jejich absolventů do veřejného života, jejich profesní orientací, samostatným myšlením a odpovědným rozhodováním, chápáním globálních vztahů, pochopením a sžitím s přírodou, souladem s životními a mravními hodnotami ZO vychováváme k zodpovědnosti za své chování, získání jistého penza znalostí, vědomostí, dovedností, návyků a postojů, vedení žáků ke zdravému životnímu stylu R respektování osobnosti žáka, realizace společných akcí, hledání efektivnější cesty při nezdaru, ocenění úspěchů, radost z příjemných a hezkých prožitků - škola v přírodě, výlety, třídní akce, vítání prvňáčků, slavnostní dny, Čertovský rej, Vánoce,, toto vše vhodně doplňováno relaxačními aktivitami 6

8 ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP a z koncepce, která vznikla snahou pedagogického sboru o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec. Vychází z vlastních možností, zkušeností a schopností pedagogického sboru, z požadavků rodičů a navazuje na tradice školy. Společné výchovné a vzdělávací strategie, směřující k utváření klíčových kompetencí, jsou zajišťovány promyšlenými a koordinovanými didaktickými prostředky, od výuky jednotlivých předmětů, přes průřezová témata, až po krátkodobé i dlouhodobé projekty, směřující k aktivnímu přístupu žáků k poznávání a řešení problémů i k rozvoji jejich kritického myšlení. Považujeme za nutné naznačit cestu k zdravému životnímu stylu, vést ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, k zájmu o věci veřejné jak lokálního tak globálního charakteru. 7

9 hodinová dotace ročníku (1. stupeň) Povinné předměty Třída 2.1. UČEBNÍ PLÁN 1. STUPNĚ Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Povinné předměty celkem 118 hodin Nepovinné Náboženství předměty Hrátky v angličtině Nepovinné předměty celkem 3 hodiny 8

10 hodinová dotace ročníku (2. stupeň) Povinné předměty Třída 2.2. UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ Český jazyk Cizí jazyk Matematika Občanská výchova Výchova ke zdraví Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelný předmět Týdenní dotace povinných předmětů Povinné předměty celkem 122 hodin Nepovinné Náboženství předměty Nepovinné předměty celkem 1 1 hodina 9

11 2.3. NEPOVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1. Nepovinné předměty Náboženství Skupina Ročník Počet žáků Den výuky Délka výuky Vyučující A B C čtvrtek hod. 1 hod. Mgr. Alžběta Skopalová čtvrtek hod. 1 hod. P. ThLic. Tomáš Klíč čtvrtek hod. 1 hod. P. ThLic. Tomáš Klíč 9. 2 Hrátky s angličtinou Středa hod. 1 hod. Mgr. Monika Kalabisová Volitelné předměty Předmět Ročník Třída Pololetí Počet hodin týdně Vyučující Výpočetní technika VII Mgr. Jana Střídová Mediální výchova VII Mgr. Zdeňka Ševčíková 7. Ruský jazyk VII. sk.a 1.a 2. 2 Mgr. Kateřina Prucková Německý jazyk VII. sk. B 1.a 2. 2 Mgr. Růžena Hynková Výpočetní technika VIII.sk.A 1. VIII.sk.B 2. 1 Mgr. Jana Střídová Konverzace v ang. j. 8. VIII.sk.B 1. VIII.sk.A 2. 1 Mgr. Regina Střížová Ruský jazyk VIII.sk. A 1.a 2. 2 Mgr. Kateřina Prucková Německý jazyk VIII.sk.B 1.a 2. 2 Mgr. Růžena Hynková Výpočetní technika IX.sk 1.a 2. 1 Mgr. Jana Střídová Ruský jazyk IX.sk.A 1.a 2. 2 Mgr. Kateřina Prucková Německý jazyk 9. IX.sk.B 1.a 2. 2 Mgr. Růžena Hynková Konverzace z anglického jazyka IX. 1.a 2. 1 Mgr. Regina Střížová 10

12 2.4. ZÁJMOVÉ KROUŽKY, AKCE SPORTOVNÍHO KLUBU Poř. číslo Zájmový útvar - školní Vyučující Třídy 1. Míčové hry Mgr. Jana Barabášová Kroužek výtvarný Mgr. Jana Barabášová Kroužek anglického jazyka Mgr. Monika Kalabisová Kroužek aerobiku Mgr. Monika Kalabisová Kroužek přírodovědný Mgr. Renata Kubová Kroužek pěvecký Mgr. Anna Květoňová Kroužek náboženství ThLic. Tomáš Klič Kroužek informatiky Mgr. Jana Střídová Kroužek výtvarně keramický Mgr. Kateřina Prucková Kroužek dramatický Mgr. Zdeňka Ševčíková 2. st. 11. Kroužek pěvecký PaedDr. Nataša Látalová Kroužek německého jazyka Mgr. Růžena Hynková Kroužek přírodovědný Mgr. Monika Polášková Kroužek e-twinning Mgr. Regina Střížová 2. st. 15. Kroužek sportovní (dívky) Mgr. Lenka Neckářová 2. st. 16. Zumba Mgr. Lenka Neckářová 2. st Poř. číslo Zájmový útvar - externí Vedoucí/organizace Třídy 1. Kroužek výtvarný MaDaMi Slatinice 2. st. 2. Kroužek sportovní (chlapci) Bc. Jiří Kopecký 2. st. 11

13 Sportovní klub vedoucí Mgr. Lenka Neckářová počet členů 58 Pod jeho hlavičkou proběhly následující soutěže: Senická laťka Školní kolo: - 54 žáků (1. 5. tř.) Meziškolní 37 žáků (6. 9. ročníku) Street hockey ČEZ - 41 žák (4. 7. roč.) Fotbal soutěž družstev tříd 39 žáků (6.- 9.roč.) Turnaj v přehazované Podzimní kolo roč. (32 dívek) Jarní kolo ročník (31 dívek) Turnaj v kopané - 15 žáků (žáci 1. stupně) 12

14 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH Od začátku školního roku 2012/2013 pracovalo na škole celkem 17 vyučujících. V prosinci 2012 odešel Mgr. Ivo Anton (M, F, Z) a od ledna 2013 nastoupily a převzaly jeho úvazek dvě vyučující Mgr. Leona Vrbová (F) a Mgr. Jitka Reichlová (M, Z, Pč), počet vyučujících se tedy změnil na 18. 1a. Pedagogičtí pracovníci (k ) Celkem Muži Ženy Učitelé Vychovatelé + asistent pedagoga Vyučující náboženství Pedagogičtí pracovníci celkem b. Pedagogičtí pracovníci (k ) Celkem Muži Ženy Učitelé Vychovatelé + asistent pedagoga Vyučující náboženství Pedagogičtí pracovníci celkem Pozn. vyučující náboženství mají uzavřeny dohody o pracovní činnosti. Během roku došlo k některým změnám ve vyučovaní jednotlivých předmětů i v úvazcích pracovníků. Celkem se na škole odučilo 254 hodin týdně v prvním pololetí a 253 ve druhém pololetí, z toho bylo přidělena v průběhu 1. pololetí 1 přesčasová hodina a další vyučující pracovali na plný úvazek. Od ledna a 2. pololetí pak na částečný úvazek pracovaly 2 vyučující. Všichni pedagogičtí pracovníci (učitelé) mají k výkonu své funkce požadovanou kvalifikaci, popř. si kvalifikaci doplňují. V průběhu školního roku absolvovala ředitelka školy studium pro ředitele škol a školských zařízení a jedna vyučující ukončila 1. ročník specializačního studia na PF UP Olomouc (výchovné poradenství). 2. Správní zaměstnanci a pracovníci školní jídelny: Celkem Muži Ženy Správní zaměstnanci Školník + topič Uklízečky Pracovníci školní jídelny Vedoucí školní jídelny Vedoucí kuchařka Samostatná kuchařka Pomocná pracovnice provozu školní jídelny V srpnu 2013 došlo k ukončení pracovní smlouvy s uklízečkou 1. stupně p. J. Vičarovou, na její místo nastoupila p. M. Vyvážilová. Ze správních zaměstnanců pracovali s neúplným úvazkem 2 uklízečky, dále pak vedoucí školní jídelny a pracovnice provozu školní jídelny. Topič má rozdílný úvazek v období zimního a letního období. 13

15 3.1. SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚVAZKY, TŘÍDNICTVÍ, FUNKCE Číslo Pedagogický pracovník pracovní zařazení třídní učitel uvádějící učitel vedoucí předmětové komise Jiné funkce 1. Mgr. Ivo Anton učitel 2. st. dopravní referent, sběrový referent 2. Mgr. Jana Barabášová učitelství ŠMVZP učitelka 1. st. 2. metodického sdružení 1. stupně kronikář, vedoucí učitelské knihovny 1. st., výzdoba školy 1. st., propagace školy (časopisy), koordinátor projektu Odhalujeme tajemství přírody, Házená do škol 3. Mgr. Zdeňka Ševčíková Čj Ov učitelka 2. st. 7. koordinátorka ŠVP, vedoucí učitelské knihovny 2. st., školní časopis 4. Mgr. Růžena Hynková D- Rj Nj zástupkyně ředitele školy jazyků a dějepisu zástupce velitele CO 5. Bc. Eva Juříková vychovatelka ŠD asistent pedagoga zdravotník školy, koordinátor sběru elektroodpadu 6. Mgr. Monika Kalabisová 1. stupeň učitelka 1. st. 3. plavání 1. st. 14

16 7. Mgr. Renata Kubová učitelství ŠMVZP učitelka 1. st. 4. dopravní referent, archivace 8. Mgr. Anna Květoňová 1. stupeň učitelka 1. st. 1. učebnice 1. st., kulturní akce 1. st., zástup za vedení školy v nepřítomnosti 9. PaedDr. Nataša Látalová Čj Hv učitelka 2. st. 5. vedoucí žákovské knihovny, kulturní akce 2. st. 10. Markéta Mačáková vychovatelka ŠD asistent pedagoga pomocník dopravního referenta 11. Mgr. Lenka Neckářová Čj Tv učitelka 2. st. 8. českého jazyka a výchov Metodik prevence, pochodová cvičení (mimořádné situace), Klub mladých čtenářů, AŠSK, lyžařský výcvik, propagace 12. Mgr. Monika Polášková Př Ch učitelka 2. st. 6. koordinátor environmentální výchovy, správce školního pozemku, výzdoba školy 2. st., koordinátor projektu Blíže přírodě 13. Mgr. Kateřina Prucková Čj Rj Nj ředitel školy propagace školy (časopisy), BOZP, PO, velitel CO, vedení projektů 14 Mgr. Jitka Reichlová M Tv učitelka 2. st. sběrový referent 15

17 15. Mgr. Jana Střídová M Tp učitelka 2. st. 9. uvádějící učitel matematiky a přírodních věd ICT koordinátor, metodik ICT, referent AVT, web. stránky, fotodokumentace 16. Mgr. Regina Střížová D Aj učitelka 2. st. komise pro nápravu výuk. potíží učebnice 2. st., výchovný poradce, pomocník sběrového referenta, zástup za vedení v nepřítomnosti 17. Mgr. Leona Vrbová M F učitelka 2. st. 16

18 3.2. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogický pracovník Anton Ivo Barabášová Jana Hynková Růžena Juříková Eva Kalabisová Monika Kubová Renata Vzdělávání E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost SMART Klub krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost Reedukace dysgrafie Školení první pomoci Tvořivá škola s prvky kritického myšlení na 1. stupni ZŠ Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti oblast pravopisného učiva Velikonoční výtvarné dílny Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě Další rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů Školení první pomoci E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost Hry s hudbou ve školní družině E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě Brána jazyků otevřená AJ Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti oblast pravopisného učiva Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě Angličtina pro 2. st. ZŠ I. Školení první pomoci E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost Na hudbu trochu jinak Podpora integrace nově vytvořených materiálů do výuky Metodika práce s žákem se zdravotním postižením (narušená komunikační schopnost) Bylinkárna Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě Školení první pomoci E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost Využití příběhu v ekologické výchově (Bobr a ozvěna) 17

19 Květoňová Anna Látalová Nataša Mačáková Markéta Neckářová Lenka Polášková Monika Prucková Kateřina Střídová Jana Střížová Regina Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě Školení první pomoci E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost Další vzdělávání pedagogů 1. stupně ZŠ v oblasti EVVO Jak zní světadíly? Brána jazyků AJ Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost Školení první pomoci Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě Neklidné dítě na základní škole Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost Seminář EDUR: Udržitelný rozvoj Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce 2012 Tvorba a modifikace her v zážitkové pedagogice E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost Studium pro ředitele škol a školských zařízení Finanční řízení v praxi ředitele školy Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství Specifika a hodnocení pracovního výkonu pedagogů Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě Velikonoční výtvarné dílny Spolu a jinak ve vzdělávání Adlerovský přístup k výuce na základních a středních školách Školení první pomoci E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost SMART Klub krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě Konference ICT ve vzdělávání E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě Angličtina pro 2. st. ZŠ I. Aktivizující metody při výuce angličtiny VI. Aktivizující metody při výuce angličtiny V. E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost 18

20 Ševčíková Zdeňka Vrbová Leona Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě Školení první pomoci E-learning pro učitele ZŠ: Čtenářská gramotnost Seminář pro učitele českého jazyka PdUP Olomouc Porozumění dynamice chování dětí a podpora spolupracujícího chování ve třídě 19

21 3.3. SEZNAM NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Číslo Nepedagogický pracovník Zaměření 1. Alena Havlíčková uklízečka v budově 2. Stupně 2. Pavel Hrachovina školník, topič 3. Jitka Hrachovinová uklízečka v budově 2. stupně, pomocná pracovnice ve školní kuchyni 4. Eva Kouřilová vedoucí školní jídelny 5. Drahomíra Králová 6. Miroslava Maksantová pracovnice ve školní kuchyni a pracovnice obchodního provozu pracovnice ve školní kuchyni (vedoucí školní kuchyně) a pracovnice obchodního provozu 7. Jitka Vičarová uklízečka v budově 1. stupně (do ) 8. Miloslava Vyvážilová uklízečka v budově 1. stupně (od ) 20

22 4. STAV POČTU ŽÁKŮ K 30. ZÁŘÍ 2012 Stupeň školy Třída Počet žáků Chlapci Dívky I II III IV V VI VII VIII IX Celkem

23 4.1. ŽÁCI ZMĚNY POČTU V PRŮBĚHU ROKU K jsme přivítali 20 prvňáčků, 3 žáky ze ZŠ Cholina, kteří přestoupili do 5. ročníku, do 6. ročníku nepřestoupil ze ZŠ Vilémov žádný žák. Tzn., že do naší školy k 1. září nastoupilo 187 žáků. V prosinci 2012 přestoupil jeden žák do 3. třídy a od pak dva žáci, jeden do 1. a druhý do 4. třídy. V průběhu měsíce září se odhlásili z důvodu stěhování 2 žáci. Na konci roku odchází celkem 23 žáků 9. ročníku, 1 žákyně z 8. ročníku, 1 žák z 1. a 2 žákyně z 5. třídy. K Má škola 188 žáků, z nichž odchází celkem 27 žáků. Ročník Počet příchozích žáků k Počet příchozích žáků během škol. roku Počet odcházejících žáků během škol. roku Počet odcházejících žáků na konci škol. roku I II III IV V VI VII VIII IX Celkem

24 4.2. ŽÁCI VOLBA POVOLÁNÍ, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ I. Výběr povolání a výchova k v volbě povolání V tomto školním roce byli žáci devátého ročníku přijati ke studiu na středních školách převážně bez vykonání přijímací zkoušky, a to na základě prospěchu ze základní školy (žáci splnili požadovaný průměr). Přijímací zkoušku v 1. kole vykonávali pouze 4 žáci 9. ročníku a dvě žákyně 5. ročníku. Všichni byli přijati na vybrané školy. Rodiče byli jako každoročně na třídních schůzkách informováni výchovným poradcem o průběhu a správném postupu při přijímacím řízení. Individuální konzultace probíhaly po předchozí domluvě. Škola nabízí žákům více možností k zamyšlení nad budoucností. Hlavními zdroji jsou hodiny vyučovacího předmětu volba povolání, který je součástí pracovních činností v 8. ročníku (volby profesní orientace, možnosti vzdělávání, zaměstnání, trhu práce a podnikání), ale také v hodinách občanské výchovy (pracovní právo), v rámci exkurzí a dalších aktivit školy. V rámci našeho ŠVP jsou před žáky kladeny následující vzdělávací cíle: 1. Žáci si uvědomují vlastní odpovědnost při volbě profesního zaměření. 2. Žáci využívají poznatků z oblasti sebepoznávání, rozhodování při plánování vlastní budoucnosti. 3. Žáci chápou souvislosti mezi požadavky na výkon vybraného povolání a svými reálnými osobními předpoklady a konkrétními možnostmi vhodného povolání. 4. Objektivně hodnotí vlastní šance na trhu práce. 5. Žáci se orientují v profesní nabídce a informačních zdrojích pro volbu povolání. V letošním roce měli žáci 9. třídy možnost navštívit Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Olomouci. Seznámili se zde s jeho činností a zopakovali si základní informace o průběhu přijímacího řízení v tomto školním roce. Zhodnotili své osobní dovednosti a schopnosti ve vazbě na vybraný studijní směr a rovněž si mohli odnést materiály, které jim poskytovaly důležité informace o pro ně zajímavých povoláních. Dále se naši žáci v listopadu zúčastnili přehlídky studijních a učebních oborů Olomouckého kraje Scholaris a Dne otevřených dveří na SŠ zemědělské v Olomouci. Pro žáky 9. ročníku byla zorganizována exkurze ve firmě John Crane v Lutíně a pro zájemce z řad žáků 8. a 9. ročníku exkurze do Sigmundovy SŠ strojírenské v Lutíně. Žáci společně s rodiči využívali Dnů otevřených dveří v jednotlivých školách, o nichž byli ve škole informováni prostřednictvím letáků a propagačních materiálů na nástěnce věnované výběru povolání. II. Přijímací řízení Ve školním roce 2012/2013 se přijímacího řízení zúčastnilo celkem 26 žáků: z 5. ročníku 2 žáci z 8. ročníku 1 žák z 9. ročníku 23 žáků 23

25 Umístění Škola Celkem Chlapci Dívky 1. Gymnázium Gymnázium Litovel osmileté Gymnázium Litovel Střední zdravotnická škola, Olomouc Střední školy Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc Střední škola technická a obchodní, Olomouc Trivis SŠ veřejnosprávní, Prostějov Střední Olomouc škola logistiky a chemie, Olomouc Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK, Olomouc Střední odborná škola, Uničov Střední odborná škola, Olomouc Učební obory na SOŠ a SOU Sigmundova SŠS, Lutín SOŠ podnikání a obchodu, Prostějov SOŠ, Litovel SOŠ a SOU služeb, Velký Újezd CELKEM

26 4.3. PŘEHLEDY KLASIFIKACÍ A ABSENCÍ ŽÁKŮ PŘEHLED KLASIFIKACE A ABSENCE ŽÁKŮ: ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 POLOLETÍ: 1. Třídy Žáků celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Budou opakovat ročník Hodnocen slovně Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Snížená známka z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Počet zameškaných hodin Z toho neomluvených

27 PŘEHLED KLASIFIKACE A ABSENCE ŽÁKŮ: ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 POLOLETÍ: 2. Třídy Žáků celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Budou opakovat ročník Hodnocen slovně Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Snížená známka z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Počet zameškaných hodin Z toho neomluvených

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více