Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63"

Transkript

1 Název organizace: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Zpracoval: Zdeněk Klimeš, ředitel školy V Rudě nad Moravou Razítko organizace:

2 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy a) Základní údaje o škole b) Učební plán, přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti i) Česká školní inspekce j) Základní údaje o hospodaření školy k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 a) Základní údaje o škole Zřizovatel Obec Ruda nad Moravou je zřizovatelem Základní školy Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Obec Ruda nad Moravou 9. května Ruda nad Moravou Název organizace a kontakty Název organizace: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, IČO: Telefon: zsruda.cz Internetová adresa: www. zsruda.cz Ředitel školy: Zdeněk Klimeš Zástupce ředitele školy: Milan Mazák Výchovný poradce: Marie Baslerová Koordinátor pro ŠVP: Jana Kuchtíková ICT koordinátor: Martin Havlíček Školská rada Předseda školské rady: Petr Basler seznam.cz Školská rada při ZŠ Ruda nad Moravou: Členové volení jako zástupci rodičů Členové jmenovaní zřizovatelem Členové volení jako zástupci pedagogických pracovníků - Jana Jílovcová - Iveta Pleyerová - Martin Ševčík - Petr Basler - Jana Léharová - Ing. Jan Rýznar - Mgr. Helena Blehová - Mgr. Martin Havlíček - Mgr. Jana Kuchtíková

4 Základní škola v Rudě nad Moravou je úplnou základní školou. Je spádovou školou pro děti, které se učí na 2. stupni ZŠ. Spádový region je historicky daný od počátků školství v Rudě nad Moravou. Cílem školy je pracovat tak, aby rodiče a žáci, kteří z různých důvodů nemají možnost volby školy, byli s prací školy spokojeni a získali oprávněné přesvědčení, že si školu "vybrali" správně. Ve školním roce 2011/2012 se ve škole učili žáci a žákyně nejen z Rudy nad Moravou, ale i ze spádových obcí Bušín, Olšany, Klášterec, Bohutín, Bartoňov, Radomilov, Hrabenov, Lhota Štědrákova, Bohdíkov, Komňátka, Raškov, Jakubovice a Janoušov. Navíc do školy v Rudě nad Moravou chodili žáci s trvalým bydlištěm i ve vzdálenějších obcích, ale přechodně bydlící ve spádovém regionu školy v Rudě nad Moravou. Ve školním roce 2011/2012, který byl zahájen , bylo k 30. červnu 2012 zapsáno celkem 330 žáků. Počet žáků na 1. stupni byl 155 a na druhém stupni 175. Složení žáků školy dle místa bydliště: Ruda nad Moravou (Bartoňov, Radomilov, Lhota Štědrákova, Hrabenov, Hostice). 202 Olšany (Klášterec) Bušín Bohdíkov (Raškov, Komňátka, Alojzov). 46 Bohutín Jakubovice Janoušov Šumperk... 4 Hanušovice 2 Sokolov. 1 Jindřichov.. 1 Hluboká 1 Vyučovalo se v 15 třídách. Došlo tedy k nárůstu počtu tříd oproti předcházejícímu školnímu roku. Z hlediska ekonomického byla nejsložitější situace s počty žáků v ročnících prvním a devátém.

5 Naplněnost tříd - statistika počtu žáků na konci školního roku k dle ročníků a tříd: Třída ročník žáků chlapců dívek Třídní učitel I.A / Petra Hlásná I.B / Věra Kubíčková II.A / Soňa Likavcová III.A / Alena Švehlová IV.A / Jana Polášková V.A / Jana Kuchtíková V.B / Drahomíra Hošková I.st VI.A / Marie Baslerová VI.B / Pavel Polák VII.A / Barbora Řihošková VII.B / Iva Kleinová VIII.A / Hana Hofschneiderová VIII.B / Helena Blehová IX.A / Věra Rulíšková IX.B / Eva Wolfová II.st Celkem

6 b) Učební plán, přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk je zapsána ve školském rejstříku se součástmi školní družina a školní klub. Školní vzdělávací program (ŠVP) Školní rok 2011/12 byl obdobím, které přivedlo školní vzdělávací program do 5. ročníku na prvním stupni. Vyučující stále sbírali zkušenosti a poznatky získané při práci s novou verzí ŠVP, podle které se začalo pracovat od 1. září Název nového programu je Tvořivá škola. Tímto přihlášením se k síti tvořivých škol je naznačeno, jakým směrem se ubírá výuka ve škole v Rudě nad Moravou. Základními principy jsou názornost a výstupy českého činnostní učení a také vedení žáků k dovednostem prakticky využívat získané vědomosti. V průběhu celého školního roku bylo se ŠVP pracováno tak, aby pro další školní léta mohly být zapracovány nové zkušenosti. Škola v Rudě nad Moravou nabízí nadstavbový výukový program pro ty, kteří nechtějí, anebo nemají možnost, navštěvovat specializované ZŠ nebo gymnázia. Systém volitelných a nepovinných předmětů umožnil žákům vybrat si obor, ve kterém se mohli hlouběji seznámit s danou problematikou. Ve školním roce 2011/2012 byla nabídka tvořena níže uvedenými předměty, které do jisté míry profilovaly učební plán školy. Nabídka byla připravena na základě odborných možností pedagogů školy, ale také byla limitována ekonomickými podmínkami. Širší nabídku rozpočet školy neumožnil. Nabídka aktivit pro žáky byla organizována tak, aby byla přístupná dojíždějícím žákům. Volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročnících: Nabídka je tvořena tak, aby žáci mohli pracovat ve skupinách menších, než je běžná školní třída. Výuka je tak velmi efektivní díky velikosti skupin a možnosti žáků volit si předmět podle zájmu. Prioritou je zařazení žáků do výuky druhého cizího jazyka. Příchod talentovaných žáků do tohoto předmětu je faktorem, který limituje možnost další nabídky

7 těmto žákům. Pestřejší možnost volby nepovinného předmětu přinesou až školní vzdělávací programy, bude-li druhý cizí jazyk zařazen jako povinný. Informatika Německý jazyk Technické činnosti - práce s počítačem s cílem vychovat poučené uživatele - je určen žákům již od sedmého ročníku, - vedou žáky k praktické práci ve školní dílně se zaměřením na realizace v materiálu Nepovinné předměty na 2. stupni: Nepovinné předměty umožňují žákům doplnit si svou vzdělávací cestu. Profilace školy v nepovinných předmětech byla nabízena jen v programovací informatice. Důvodem takto připravené nabídky žákům byl mzdový rozpočet školy. Informatika - práce s počítačem se specializací pro talentované žáky z různých ročníků, cílem je vést žáky jejich individuálním tempem a vzdělávacím směrem Jako nepovinný předmět bylo zařazeno i náboženství. Ve školním roce byly 2011/2012 byly další profilující aktivity směrovány do sportu, přírodovědy a techniky. Většina z nich byla žákům nabízena jako činnost školního klubu.

8 Učební plán povinných a volitelných předmětů 2011/2012 II. stupeň 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Třídní Bas Pol Klei Hof Ble Rul Wolf Žáci M Č A A I VkObč TvH TvD VkZ D Z Př Hv F Ch Vv Pč v-1. In 2 In 2 In 2 6 v-1. Tč 2 2 v-1. Nj 2 Nj 2 Nj Cel Třídy Děl A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Nepovinná informatika 1

9 Učební plán povinných předmětů 2011/2012 I. Stupeň 1.A 1.B 2.A 3.A 4.A 5.A 5.B Celkem dělení 31 dělení Třídní KubV Hlá Lik Šve PolJ Kuch Hoš Info. techn M Čj Aj Tv Prvouka Přírodov Vlastivěda Hv Vv Pč Třída dle ŠVP Dělení Celkem Celkem 172 Počty vyučovacích hodin v rozdělení na 1. a na 2. stupeň Tabulka uvádí počty vyučovacích hodin k povinné nepovinné Celkem 1. stupeň náboženství 1 2. stupeň náboženství 1 Celkem

10 Školní družina Žáci zařazení do školní družiny byli rozděleni do tří skupin. Provoz školní družiny byl od začátku září 2011 zajištěn stejně jako v předcházejícím školním roce. Začátek ranního provozu byl od 6:30 hodin. Ranní provoz končil v 7:30 hodin. Odpolední provoz byl organizován v době od 11:40 do 16:00 hodin. Prodlouženou dobu provozu rodiče využívali. V závěru provozní doby je ve školní družině tak malý počet žáků, že se nepředpokládá další prodloužení provozní doby. Rozvrh zájmových útvarů ve školní družině: Zájmové kroužky ve školní družině ve školním roce 2011/2012 Pondělí Malování - od do (vedoucí Iva Danielová) Úterý Zpívání - od do 14 hodin (vedoucí Ivana Kotrašová) Středa Sportovní hry - od do (vedoucí Iva Danielová) Čtvrtek Florbal - od do 15 hodin (vedoucí Simona Gronychová) Pátek Taneční kroužek - od do 15 hodin (vedoucí Ivana Kotrašová) Florbal - od do (vedoucí Iva Danielová)

11 Školní klub Nabídka aktivit školního klubu je směrována do různých zájmově zaměřených skupin. Aktivity sportovní byly realizovány ve skupinách volejbal, basketbal a florbal. V přírodovědném klubu se žáci starali o živé tvory v teraristické a akvaristické pracovně. Technický klub patří k prioritám školy. Jeho aktivity v oblasti modelářství a solární techniky jsou v souladu s profilací školy v oblasti techniky. Výtvarný klub se soustředil na podporu talentovaných žáků v oblasti kresby a malby. Rozvrh zájmových útvarů ve školním klubu: Školní klub ve škole v Rudě nad Moravou ve školním roce 2011/2012 Pondělí Výtvarný klub - od do (I. Danielová) Úterý Basketbal - od do (P. Polák) Středa Sportovní hry - od do (I. Danielová) Basketbal - od do (P. Polák) Čtvrtek Modelářský klub Přírodovědný klub - od do (M. Havlíček) - od do (V. Rulíšková) Volejbal Basketbal do (P. Polák) - od do (M. Mazák) Pátek Florbal Basketbal - od 6.45 do 7.45 (P. Polák) - od do (I. Danielová)

12 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Na začátku školního roku 2011/2012 k měla škola 22 pedagogických pracovníků ve funkci učitel (s celkovým počtem zaměstnaneckých úvazků 21,00). 14 zaměstnanců bylo správních a v kuchyňském provoze pro školu (s celkovým počtem zaměstnaneckých úvazků 9,301). V oblasti hospodářské činnosti v oblasti stravování byl počet zaměstnaneckých úvazků 0,8. K byl do zaměstnaneckého poměru přijat pan Jaroslav Kuchtík jako školník a topič. Do pracovního poměru na dobu určitou byla přijata Mgr. Alena Švehlová. Pracovní poměr Mgr. Jitka Odstrčilová pokračoval jako pracovní poměr na dobu neurčitou. V pracovním poměru ve formě dohody o pracovní činnosti vedla náboženství Mgr. Lenka Nezbedová. Na mateřské dovolené byly Jaroslava Ondráčková, Petra Hönigová a Lenka Hulíková. Mgr. Lenka Vykonalová celý školní rok nevyučovala z důvodu péče o rodinného příslušníka. Funkci ICT koordinátora vykonával Mgr. Martin Havlíček. Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. Marie Baslerová. Pedagogická práce byla zajištěna učitelskými úvazky ve výši 21,00 (kromě náboženství), vychovatelskými úvazky ve školní družině ve výši 1.84 a vychovatelskými úvazky ve školním klubu ve výši Pedagogičtí pracovníci a aprobační předpoklady: Baslerová Marie výchovný poradce, třídní učitel v 6.A Č, OV Blehová Helena třídní učitel v 8.B M, BV Havlíček Martin ICT koordinátor Z, ZT, IN, F Hlásná Petra třídní učitel v 1.A 1. stupeň Hofschneiderová Hana třídní učitel v 8.A 1. st. Hošková Drahomíra třídní učitel v 5.A 1. st.

13 Kleinová Iva třídní učitel v 7.B M, CH, Z Klimeš Zdeněk ředitel školy Č, VV Kubíčková Věra třídní učitel v 1.B 1. st. Kuchtíková Jana koordinátor pro ŠVP, třídní učitel v 5. B 1. st. Laštůvková Vladimíra Č, R, OV Likavcová Soňa třídní učitel v 2.B 1. st. Mazák Milan zástupce ředitele školy F, ZT Odstrčilová Jitka D Polák Pavel třídní učitel v 6.B M, CH Polášková Jana třídní učitel v 4.A 1. st. Rulíšková Věra třídní učitel v 9.A M, OV Řihošková Barbora třídní učitel v 7.A ČJ, OV Švehlová Alena třídní učitel v 3.A 1. st. Vepřek Jarmil Č, HV Wolfová Eva třídní učitel v 9.B Bi Nezbedová Lenka Kotrašová Ivana Gronychová Simona Ivana Danielová náboženství vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družina a školního klubu Administrativní a provozní zaměstnanci: Kašparová Květoslava ekonomka Špačková Jaroslava administrativní pracovnice Dohnálek Jaroslav školník Uklízečky: Bečvářová Milena Dohnálková Olga Hýblová Eva Pilařová Alena Poprachová Věra

14 Školní jídelna: Novotná Jarmila Jedličková Zdeňka Novotná Eva Schmitdová Anna Vepřková Jiřina Špačková Jaroslava vedoucí školní jídelny hlavní kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka administrativní pracovnice Seznam zkratek Č - český jazyk M - matematika R - ruský jazyk F - fyzika Z - zeměpis CH - chemie Bi - biologie OV - občanská výchova PŘ - přírodopis PV - pracovní vyučování D - dějepis VV - výtvarná výchova HV - hudební výchova BV - branná výchova ZT - základy techniky IN - informatika

15 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do I. ročníku Dne do prvního ročníku nastoupili 33 žáci. Při zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2012/2013 bylo zapsáno 35 dětí. Z toho: - poprvé u zápisu počet dětí u zápisu s odkladem školní docházky. 4

16 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Výsledky vzdělávání jsou shrnuty do statistiky prospěchu žáků všech ročníků. Evidence žáků a statistika vzdělávacích výsledků žáků je vedena v programu Bakaláři. Statistická vyhodnocení jsou součástí veřejně přístupné dokumentace školy, která je uložena v kanceláři školy. Český jazyk Český jazyk a literatura patří k nejdůležitějším předmětům, její výuce musí tedy být věnována velká pozornost. Rozděluje se na tři základní složky. Na jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a literární výchovu. Rozvíjí čtenářskou dovednost. Výuka českého jazyka a literatury vede nejen k získání znalostí a vědomostí, ale k rozvoji celé řady klíčových kompetencí. Metodické schůzky vyučujících se konají nejméně čtyřikrát za rok K hodnocení a klasifikaci žáků přistupují všichni učitelé obdobně, podstatným základem hodnocení jsou čtyři čtvrtletní práce. Jejich zadání i hodnocení je jednotné, v paralelních třídách jsou po dohodě vyučujících psány ve stejném termínu. V rámci výuky slohu je psána jedna slohová práce. Je snaha o zadávání prověrek, které objektivně zjišťují úroveň znalostí žáků vzhledem k očekávaným výstupům a učivu danému naším ŠVP. Důležitou součástí hodnocení českého jazyka a literatury a především možností srovnat úroveň znalostí našich žáků s žáky jiných škol je testování SCIO, Kalibro, Kea. Souhrn výsledků testování, do kterého se naše škola v tomto školním roce zapojila, je součástí přílohy. Výsledky testování jsou ovlivněny přístupem jednotlivých žáků, mnohým chybí správná motivace k zodpovědnému vypracování testových otázek. Na základě srovnání dosažených výsledků v jednotlivém testování se řadí naše škola mezi průměrné ve znalostech v jazyce českém. Úkoly pro další období: Každý vyučující by měl především velmi dobře promýšlet hodiny z pohledu dobré organizace a struktury. Základem dobré hodiny je mít ji promyšlenou, připravenou do nejmenších detailů, předvídat, jak asi budou žáci reagovat, co všechno mohu použít k tomu, aby žáci lépe porozuměli a současně je hodina zaujala. Tento základní didaktický postup souvisí i s lepším udržením kázně v hodinách. Při promýšlení hodin každý vyučující musí vědět, který výstup právě plní a zda obsah hodiny souvisí s některým z průřezových témat. Dále je třeba si vždy uvědomit, které kompetence rozvíjí tím, co se bude v hodině dělat a jaké formy a metody se využijí.

17 Je potřeba větší použití pomůcek a názornosti, intenzivnější využívání počítačové techniky a využití praktických znalostí a dovedností získaných v hodinách informatiky i v dalších předmětech. Do jednotlivých vyučovacích hodin zakomponovat nové formy a metody. Uplatňování činnostního učení. K základním pracovním metodám patří metody činností práce s učebnicemi, pracovními sešity a didaktickými pomůckami a metody samostatné činnostní práce žáků, metody situační, problémová a projektová. Dále metody slovní, především dialogické, metody názorně demonstrační, metody výzkumné a metody dramatizace a tvořivých her. Za hlavní metodu, která prolíná veškerým činnostním učením, lze označit metodu objevování. Výsledky testování žáků v jednotlivých ročnících: Z výsledků testování a čtvrtletních písemných prací, které jsou součástí přílohy, vyplývá, že problémy dětí v českém jazyce jsou často způsobeny nepozorností, nesoustředěností, špatnou přípravou, která vede k chybám a chybějící sebekontrola.některým žákům chybí motivace k lepším výsledkům. Velmi často žáci chybují proto, že špatně přečtou nebo pochopí zadání otázek a při vypracovávání jazykových úkolů nedovedou aplikovat gramatická pravidla. Dále je třeba vést žáky k pečlivé a zodpovědné práci, k tomu, aby prováděli zpětnou kontrolu své práce a učili se odhalovat a napravovat vlastní chyby. Je potřeba především zvýšit zájem o souvislé čtení s důrazem na porozumění textu. Snažíme se přimět žáky k vyhledávání informací v literatuře, encyklopediích, slovnících,, na CD Romu a internetu. Získané informace zpracovat a využít k dalšímu sebevzdělávaní. V letošním roce se při výuce využívaly pracovní listy vytvořené v rámci šablon, které napomáhaly při ověřování čtenářské gramotnosti. 6. ročník V jednotlivých třídách si děti zavedly opakovací sešit, do kterého se pravidelně zapisuje nově probraná látka. Tento sešit je výbornou pomůckou pro opakování jednotlivých gramatických jevů. Při výuce se využívaly nástěnné mapy a jazykové příručky. Pro některé žáky však bylo zpočátku velmi obtížné orientovat se v mnoha nových termínech a správně je přiřadit k danému větnému členu. Žáci se většinou dobře orientovali v základních větných členech, dovedli sestavit další skladební dvojice, ale v některých případech již nepřiřadili správný název větného členu (časté chyby přívlastek neshodný), čemuž bude vhodné věnovat pozornost v sedmém ročníku. Žáci většinou zvládli pravopis podstatných jmen, přídavných jmen, sloves (shoda přísudku s podmětem) a zájmen. V literatuře žáci pracovali na zdokonalení svých čtenářských dovedností, někteří však stále ještě na zlepšení techniky čtení. Plnili úkoly podporující porozumění čtenému, připravovali

18 seznámení s přečtenou knihou pro své spolužáky. Pracovali takovými metodami, jejichž cílem bylo zvýšit zájem o čtení a literaturu. Ve výuce se využívaly šablony, které vhodně doplňovaly probíranou látku. Tyto šablony tvořily pracovní listy, které byly vytvořeny v rámci projektu EU peníze školám Žáci se nejen učili orientaci v textu, ale měli i možnost vyjádřit svůj názor na dané téma. 8. ročník Poměrně bez problémů třídí slovní druhy, rozlišují větné členy a určují mluvnické významy slov. V osmém ročníku se učivo zaměřovalo mimo jiné především na prohloubení znalostí o souvětí podřadném a souřadném, na spojovací výrazy podřadicí a souřadicí, pozornost byla věnována také významovým poměrům mezi členy v několikanásobném větném členu i mezi větami. Náplní osmého ročníku byly také slovesné třídy a vzory, slovesný rod a vid, přejímaní slov do českého jazyka. Velká pozornost byla také věnována komplexním jazykovým rozborům. V rámci literární výchovy byl opět kladen důraz na práci s textem, čtení s porozuměním, na samostatnou reprodukci přečteného nebo slyšeného textu. Ve 2. pol. žáci v hodinách JČ pracovali s pracovními listy, které byly vytvořeny v rámci projektu EU peníze školám. Tyto šablony napomáhaly zlepšovat orientaci v textu a využívání znalostí z výuky. Zlepšení bylo zaznamenáno i v oblasti komplexních jazykových rozborů, rozlišování větných členů a třídění slovních druhů. U některých žáků stále přetrvávají problémy při rozeznávání druhů zájmen, číslovek a neohebných slovních druhů. Jedná se však spíše o žáky, kteří nemají zájem na zlepšení svých výsledků. Neuplatňují sebekontrolu a nevyužívají zpětnou vazbu poučení z chyb. S menšími problémy zvládali žáci také učivo o slovesném vidu. Větší problémy nastaly u slovesných tříd a vzorů, problém spočívá zřejmě v zatím nedostatečně osvojeném učivu (vyjmenování všech tříd a vzorů). Je proto potřeba se na toto téma zaměřit v příštím roce při opakování této látky. Žáci 8. ročníku absolvovali v letošním roce testy KALIBRO z českého jazyka. V rámci testování řešili otázky, jež rozvíjejí logické a kreativní myšlení, vlastní úsudek a podporují aplikaci osvojených gramatických pravidel v praxi. V testování byl kladen důraz na čtení s porozuměním.

19 Žáci odpovídali na otázky a plnili úkoly, které zjišťovaly, do jaké míry textu porozuměli. Žáci sestavovali sled událostí, odhalovali pravdivost argumentů vyskytujících se v textu a také se pokoušeli odhadnout, s jakým záměrem byla ukázka vytvořena. Některé otázky byly zaměřeny na práci se slovem (významy slov a slovních spojení, ustálená slovní spojení, výstižné nadpisy), jiné pak byly orientovány na oblast gramatiky (vyhledávání slov se stejným kořenem a vět bez gramatických chyb). Ve třídě 8.A se testu zúčastnilo 20 žáků, v 8.B 19 žáků. Lépe si vedla třída 8.B, která dosáhla úspěšnosti 53,8%, třída 8.A měla úspěšnost 51,5%. Celostátní průměrná úspěšnost byla 57,2%. Nejlépe si žáci obou tříd vedli v úkolech týkajících se významů ustálených slovních spojení. Dařilo se jim rovněž v úkolech zkoumajících porozumění textu pravdivost argumentů a sled jednotlivých událostí v ukázce. Menší problémy se objevily v oblasti gramatické, kde měli žáci za úkol vyhledat věty bez gramatických chyb. Největším úskalím byla pro žáky otázka, v níž měli vyvodit pravidlo, kterým se autor ukázky řídil při psaní uvozovek. Rovněž s pochopením záměru celé ukázky měli žáci problém. Závěrem lze říci, že žáci dosahovali dobrých výsledků při práci s textem a čtení s porozuměním, avšak je nutno se této problematice i nadále intenzivně věnovat v hodinách českého jazyka a literatury.

20 Matematika Matematika patří k nejnáročnějším ale také nejdůležitějším předmětům, její výuce musí tedy být věnována náležitá pozornost. Úkolem matematiky není jen naučit žáky počítat, rýsovat a řešit matematické úlohy, jejím cílem je především rozvíjet logické myšlení, systematický přístup k práci, pečlivost, hledání správné strategie a postupů při řešení daných problémů, hledání a odstraňování chyb, kritický a sebekritický postoj k postupům řešení i k výsledkům úloh. Výuka matematiky vede nejen k získání znalostí a vědomostí, ale k rozvoji celé řady klíčových kompetencí. Stěžejním učivem v 6. ročníku jsou desetinná čísla, dělitelnost, v geometrii úhly a trojúhelníky. Matematika v 7. ročnících se zaměřuje na početní operace se zlomky, celými a racionálními čísly, přímou a nepřímou úměrnost, procenta, základním učivem geometrie jsou konstrukce čtyřúhelníků a hranoly. V 8. ročníku jsou nejdůležitějším učivem základy algebry, včetně řešení rovnic, geometrie je zaměřena na Pythagorovu větu, složitější konstrukce trojúhelníků i čtyřúhelníků, kruh a válec. V 9. ročníku se prohlubují znalosti algebry, která se zde zaměřuje na lomené výrazy, řešení soustavy rovnic a slovní úlohy řešené pomocí rovnic či jejich soustav, dále se žáci seznamují s funkcemi, včetně goniometrických a s dalšími tělesy, jako je jehlan, kužel, koule. Hodnocení a testování žáků K hodnocení a klasifikaci žáků přistupují všichni učitelé obdobně, podstatným základem hodnocení jsou čtyři čtvrtletní práce, jejich zadání i hodnocení je jednotné, v paralelních třídách jsou po dohodě vyučujících psány ve stejném termínu. Ve školním roce 2011/2012 v návaznosti na nový typ používaných žákovských knížek, byli žáci vedeni rovněž k samostatného zamyšlení a zhodnocení svých dovedností v matematice a zapsání svého názoru do příslušné rubriky žákovské knížky. Důležitou součástí hodnocení matematiky a především možností srovnat úroveň matematických dovedností našich žáků s žáky jiných škol je testování SCIO a Kalibro. Souhrn výsledků testování, do kterého se naše škola ve školním roce 2011/2012 zapojila, je součástí přílohy. Jedná se o testy KALIBRO v 8. ročníku a testy SCIO KEA v 9. ročníku. Výsledky testování jsou ovlivněny přístupem jednotlivých žáků, mnohým z nich chybí správná motivace k zodpovědnému vypracování testových otázek.

21 Matematické soutěže a projekty Tradičně se nejnadanější žáci naší školy zúčastňují matematických soutěží a v okresních kolech obvykle patří k úspěšným řešitelům. Asi nejprestižnější z nich je Matematická olympiáda, která je určena pro děti z 5. až 9. tříd. Zadání školního kola obsahují ve všech kategoriích 6 úloh, které se hodnotí známkami 1, 2, 3. Podmínkou pro postup do okresního kola je vypracování alespoň 4 úloh a jejich hodnocení aspoň známkou 2. Nestačí zadané příklady správně vyřešit, důležitou součástí hodnocení je komentář, vysvětlení postupu a zdůvodnění výsledků. Soutěž je náročná, tím je ovlivněn nízký počet řešitelů školního kola. Okresní kolo matematické olympiády 5. a 9. tříd se konalo v Šumperku ve středu 25. ledna. Naši školu reprezentovali dva soutěžící z 5. a tři z 9. tříd. Úspěšnější byli deváťáci: Tomáš Jurásek obsadil skvělé 2. místo se ztrátou pouhých dvou bodů na místo 1., vybojoval si tak postup do krajského kola, které se uskutečnilo 21. března. Vlasta Ohlídalová se umístila ve stejné kategorii na 7. a Tomáš Brothánek na 21. místě. Martin Klimeš se zařadil v kategorii páťáků mezi úspěšné řešitele a obsadil místo, Lenka Janků skončila 33. Další matematická soutěž Pythagoriáda byla v tomto školním roce připravena pro páťáky až osmáky. Její školní kolo se u nás ve škole uskutečnilo v prosinci. Z 5. a 6. tříd soutěžily všechny děti, z ročníku 7. a 8. pouze zájemci. Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6., 7. a 8. ročníku se uskutečnilo v Šumperku ve středu 18. ledna. Z našich soutěžících se nejvíce dařilo Barboře Skoumalové se stala úspěšnou řešitelkou a propočítala se na místo, Petr Spáčil ve stejné kategorii obsadil se ztrátou jediného bodu místo 13. Mezi sedmáky se umístil Petr Šťastný na místě , Denisa Böserová a David Tyšlic shodně obsadili místo. Lucie Cendelínová skončila v kategorii 8. tříd Páťáci se v okresním kole utkali 26. března, Martin Klimeš se stal úspěšným řešitelem, obsadil 18. místo, Hugo Staroveský skončil na 28 a Lenka Janků na 32. místě. Do Matematického Klokana jsme se v tomto školním roce nezapojili. Důvodem byla velká kumulace celé řady naukových soutěží do jarního období. Výuka matematiky v jednotlivých ročnících Z výsledků testování a čtvrtletních písemných prací, které jsou součástí přílohy, vyplývá, že problémy dětí v matematice jsou často způsobeny, nikoliv neznalostí nebo nepochopením

22 daného matematického problému, ale nepozorností, nesoustředěností, špatnou úpravou, která vede k chybám, protože žáci sami po sobě špatně přečtou číslici, vynechají znaménko apod. Časté jsou drobné chyby v základní numerice, malé násobilce, v záměně umocňování a násobení, příčinou bývá ukvapenost a chybějící zpětná kontrola sebe sama. Největším problémem v geometrii je nečisté a nepřesné rýsování. Velmi často žáci chybují proto, že špatně přečtou nebo pochopí zadání úlohy, to souvisí s malou slovní zásobou, a tím, že děti stále méně čtou. Na problémech se podílí také velmi malá, nesoustavná nebo žádná domácí příprava. 6. ročník V 6. ročníku dělá dětem největší potíže dělení dvojciferným dělitelem. Dopouštějí se drobných numerických chyb, mnohé chyby vyplývají z nepozornosti nebo zbrklosti, jedná se o formální záležitosti, jako jsou zápisy a odpovědi u slovních úloh, zkoušky, náčrtky v geometrii. Při řešení slovních úloh je častým problémem nesprávné pochopení textu úlohy, v geometrii nepřesnost a nečisté rýsování. 7. ročník Potíže v 7. ročníku jsou především při počítání se zlomky, žáci se často dopouštějí numerických chyb, velkým problémem je znalost případně odvození a využití vzorců v geometrii. Často děti chybují při převádění jednotek, výpočtu povrchu hranolů. Chyby při řešení slovních úloh souvisí s potížemi ve čtení, kdy žáci mnohdy správně vypočítají něco jiného, než bylo v textu úlohy vyžadováno. 8. ročník V 8. ročníku je největším problémem nedodržování pořadí početních výkonů, chybování při úpravách znamének plus a mínus, neznalost algebraických vzorců, nepřehlednost. Velký problém jim činí počítání s mocninami a odmocninami. V konstrukční geometrii je to nepřesné a nečisté rýsování a popis konstrukce. 9. ročník V 9. ročníku jsou opět problémem znaménka, jejich změny při úpravě rovnic, odstraňování závorek či úpravách lomených výrazů, časté vynechání zkoušky u rovnic, špatné pochopení textu slovních úloh. V posledních letech stále více středních škol upouští od přijímacích zkoušek z matematiky, důsledkem pak je chybějící motivace u mnoha žáků.

23 Anglický jazyk Ve školním roce 2011/12 bylo probráno všechno učivo stanovené ŠVP pro vyučovací předmět Anglický jazyk ve všech ročnících. Žáci si osvojili probírané učivo v rámci svých individuálních možností a schopností. Mezi jednotlivými žáky se však projevují velké rozdíly v úrovni zvládání učiva. Mnoho žáků má problémy s dlouhodobou pamětí naučené učivo, které se po nějakou dobu neopakuje, zapomínají. Je proto nutné základní učivo stále zařazovat do procvičování, znovu vysvětlovat zapomenuté. Objevuje se velké množství chyb v psaných textech většina žáků je však schopna tvořit věty ústně, komunikovat na úrovni svých schopností a věku. Z toho vyplývá, že chyby při psaní jsou způsobeny především nepozorností a neochotou žáků kontrolovat svou vlastní práci. Na základě hodnocení kontrolních prací lze konstatovat, že došlo ke zlepšení práce s texty žákům činí vyhledávání informací v textech menší potíže, méně chybují při tvoření otázek a odpovědí k textům. 3. ročník Učební plán pro 3. ročník počítá s probráním prvních šesti lekcí + dvou opakovacích lekcí (za 3. a 6. lekcí). Pro výuku anglického jazyka byli žáci třetího ročníku rozděleni do dvou skupin po 14ti žácích. V průběhu tohoto školního roku se třeťáci seznámili se slovní zásobou k tematickým okruhům: barvy, čísla 1-20, věci ve třídě, zvířecí mazlíčci, pocity, dny v týdnu, obličej a rodina. Žáci se také učili aktivně používat sloveso být a mít v 1. a 3. os. č. j. Během školního roku se začaly projevovat rozdíly mezi jazykovými schopnostmi jednotlivých žáků. Aktivní slovní zásobu, která je stanovena učebnicí Chit Chat 1 si žáci v zásadě osvojili jak v psané, tak v písemné formě. Pouze u slabších dětí se objevují problémy, které jsou důsledkem nižší schopnosti osvojit si nové učivo, což se projevuje i v jiných předmětech. Vzhledem ke skutečnosti, že některým žákům činí potíže rozlišit sloveso to be a sloveso to have got, je třeba používat spíše plné tvary a zaměřit se na tuto oblast i v příštím roce. 4. ročník Ve čtvrtém ročníku si žáci osvojovali slovní zásobu týkající se části těla, jídla, věcí, některých cizokrajných zvířat, měsíce, vybraná slovesa. Žáci danou slovní zásobu zvládli dle svých možností, chybovost se objevovala ve vynechání písmene, záměně písmen,

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Terezín, okres Litoměřice

Základní škola Terezín, okres Litoměřice 1 Základní škola Terezín, okres Litoměřice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2009-2010 Září 2010 Zpracovala: Mgr. Hana Bažantová 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, Václavkova 1082, příspěvková organizace IZO: 600049248 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 IČ : 750 34 018 Zpracoval: Mgr. Jan Novotný Datum: 3. 9. 2012 OBSAH

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více