12. schůze rady města konaná dne Výpis z přijatých usnesení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:"

Transkript

1 12. schůze rady města konaná dne Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum Ivančice RM schvaluje, v souladu s Vyhláškou Ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních organizací, účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum Ivančice za rok Schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum Ivančice RM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum Ivančice za rok Akce Kulturního a informačního centra Ivančice RM bere na vědomí konání níže uvedených akcí pořádaných příspěvkovou organizací města - Kulturním a informačním centrem Ivančice: uzavření parkoviště před MěÚ od 6.00 hodin stavba pódia, slavnosti chřestu, uzavření Palackého náměstí, využití nádvoří a vestibulu radnice, ivančická pouť, uzavření Palackého náměstí, využití nádvoří a vestibulu radnice, uzavření parkoviště před MěÚ od 6.00 hodin stavba pódia, svatováclavské trhy, uzavření Palackého náměstí, využití nádvoří a vestibulu radnice, rozsvícení vánočního stromu, uzavření Palackého náměstí, 4., 11. a Palackého náměstí prostor před kostelem advent. Zápis č. 16 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny RM bere na vědomí zápis č. 16 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne Smlouva o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE RM schvaluje Smlouvu o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Ivančice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, Brno, IČ Plán mimořádné inventury příspěvkové organizace Besední dům Ivančice k RM schvaluje Plán mimořádné inventury Besedního domu Ivančice k a složení dílčích inventarizačních komisí (DIK zařízení, vybavení, věci movité; DIK zásoby; DIK hotovost, ceniny, stavy na účtech, neuhrazené závazky a pohledávky). Smlouva 03/2015 o poskytování daňového poradenství RM schvaluje Smlouvu 03/2015 o poskytování daňového poradenství mezi Městem Ivančice a daňovou poradkyní PhDr. Marií Slámovou, Rešice, IČ Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou. K předloží odbor plánovací a finanční radě vyhodnocení účinnosti smlouvy. Uzavření Třístranného supervizního kontraktu RM schvaluje uzavření třístranného supervizního kontraktu mezi Městem Ivančice, spolkem TREMEDIAS, Třebíč, IČ , zastoupeným supervizorkou Mgr. Ivou Mackovou a supervidovanými zaměstnanci Pečovatelské služby Ivančice. Kontrakt se uzavírá na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou. Uzavírání veřejnoprávních smluv na výkon sociálně-právní ochrany dětí 1

2 RM schvaluje uzavírání veřejnoprávních smluv na výkon sociálně-právní ochrany dětí s obcemi ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice dle předloženého vzoru a stanovuje částku 10 Kč/1 obyvatel obce/1 rok za výkon předmětu smlouvy. Splatnost příspěvku obce na daný kalendářní rok - do daného roku. Dohoda o ukončení provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů RM schvaluje Dohodu o ukončení provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů mezi Městem Ivančice a KTS EKOLOGIE s.r.o, Zastávka, IČ , a to dnem Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků a výpůjčce věci movitých č KTS EKOLOGIE s.r.o. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků a výpůjčce věcí movitých uzavřené dne mezi Městem Ivančice, IČ , jako pronajímatelem a KTS EKOLOGIE s.r.o., Zastávka, IČ , jako nájemcem. Dodatkem se smlouva ruší dohodou k Záměr směny pozemků mezi městem a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směny pozemků - st.914 o výměře 38 m 2 v k.ú. Kounické Předměstí, - p.č. 2607/26 ost. plocha, manipulační plocha o výměře m 2 v k.ú. Kounické Předměstí, - dílu b1 o výměře 477 m 2 z pozemku p.č. ZE 2649/8 a dílu c1 o výměře 327 m 2 z pozemku p.č. ZE 2649/9 označených v geom. plánu č /96 jako pozemek p.č. 301/167 pastvina o výměře 804 m 2 v k.ú. Kounické Předměstí, - části pozemku p.č. ZE 428 označeného v geom. plánu č /96 jako pozemek p.č. 301/172 pastvina o výměře 24 m 2 v k.ú. Němčice u Ivančic, ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 2686/1 označeného v geom. plánu č /2015 jako p.č. 2686/6 ost. plocha, manipulační plocha o výměře m 2 v k.ú. Kounické Předměstí ve vlastnictví Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice s tím, že rozdíl ve výměrách doplatí město na účet Svazku dle znaleckého posudku. RM ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit znalecký posudek na pozemky ve vlastnictví města. Dodatek č. 1 úplné znění Smlouvy o dílo na servis zdvihacích zařízení RM schvaluje Dodatek č. 1, úplné znění smlouvy o dílo na servis zdvihacích zařízení s firmou KONE, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 178, IČ Dodatek bude účinný od Hrazeno bude z rozpočtu odboru majetkoprávního. Záměr pachtu části pozemku p.č v k.ú. Alexovice RM schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č orná o výměře m 2 v k.ú. Alexovice. Záměr pachtu pozemků (lokalita Černá, Na Brněnce, u silnice do Oslavan a v Neslovicích) RM schvaluje záměr pachtu těchto pozemků v: k.ú.ivančice: p.č. ZE 681/1 o výměře m 2 p.č. ZE 681/2 o výměře m 2 p.č. ZE 681/3 o výměře m 2 p.č. ZE 681/4 o výměře m 2 p.č. 2000/44 orná o výměře m 2 p.č. 2000/45 orná o výměře m 2 p.č. 2230/34 orná o výměře 430 m 2 p.č orná o výměře m 2 p.č. 2309/52 orná o výměře 296 m 2 p.č. 2309/53 orná o výměře m 2 p.č. 2309/67 orná o výměře 488 m 2 p.č. 2309/70 orná o výměře m 2 p.č. 2309/99 orná o výměře 402 m 2 p.č. 2400/33 orná o výměře m 2 p.č orná o výměře 270 m 2 2

3 p.č. 2848/1 orná o výměře m 2 p.č. 2848/2 orná o výměře 761 m 2 p.č. 2852/1 orná o výměře m 2 p,č, 2852/2 orná o výměře 580 m 2 p.č. 2860/29 orná o výměře m 2 p.č. 2860/45 orná o výměře m 2 p.č. 2860/66 orná o výměře m 2 p.č. 2860/68 orná o výměře 621 m 2 p.č. 3025/1 orná o výměře 134 m 2 p.č. 3025/29 orná o výměře 39 m 2 p.č orná o výměře 993 m 2 k.ú. Kounické Předměstí p.č. ZE 2753 o výměře m 2 k.ú. Neslovice p.č. 2226/60 orná o výměře 356 m 2 Smlouva o pachtu pozemků p.č. 1211/1 a 1211/3 a části pozemku 1218 v k.ú. Alexovice RM schvaluje Smlouvu o pachtu pozemků p.č. 1211/1 orná o výměře 883 m 2, p.č. 1211/3 orná o výměře 813 m 2 a části pozemku p.č orná o výměře m 2 v k.ú. Alexovice. Pachtýřem je R., nar., bytem v, okr. Znojmo, pachtovné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o právu provést stavbu Rekonstrukce VO Na Hrázi RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Rekonstrukce VO Na Hrázi. Stavebníkem je město Ivančice, IČ Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 3163/1 v k.ú. Ivančice L., Vedrovice RM odkládá projednání bodu do doby vyjasnění otázky napojení nájemce na zdroj el. energie. Smlouvy o nájmu pozemků Tulerex, s.r.o. RM schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. ZE 2784/1 označenou v geom. plánu č /2011 jako st o výměře 967 m 2 v k.ú. Kounické Předměstí, za nájemné 10,-Kč/m 2 /rok. RM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 2596/2 ost. vodní plocha o výměře m 2 v k.ú. Kounické Předměstí, za nájemné 1,- Kč/m 2 /rok. V obou případech je nájemcem Tulerex, s.r.o., Šlapanice, IČ , smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou. Nájem nebytových prostor M.K.P. service s.r.o. RM odkládá projednání bodu; dle usnesení rady č. 3/R4 ze dne budou nájemní smlouvy revidovány k Výpůjčka nábytku První garanční s.r.o. RM neschvaluje výpůjčku 10 ks stolů a 40 ks židlí z inventáře Besedního domu pro První garanční s.r.o., IČ Povolení výjimky z počtu dětí v mateřských školách RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí pro mateřské školy Chřestová, Němčice, Alexovice a pro I., IV. a V. třídu MŠ Na Úvoze vždy 28 dětí na třídu pro školní rok 2015/2016. Přijetí dotace od sdružení ENERGOREGION 2020 RM schvaluje přijetí dotace od sdružení ENERGOREGION 2020, IČ , ve výši ,- Kč formou daru na zakoupení malé komunální techniky a zavazuje se k minimálnímu spolufinancování ve výši ,- Kč. Zplnomocnění k disponování s finančními prostředky k zajištění finanční záruky na zhotovené dílo Ivančice-Řeznovice, Sportovní multifunkční hřiště 3

4 RM zplnomocňuje Ing. Ladislava Pešku, vedoucího odboru plánovacího a finančního, k disponování s finančními prostředky na termínovaném účtu č /0100 vedeném u Komerční banky, a.s., jehož majitelem je firma Betostav Development, s.r.o, na Brněnce 1589/36, Ivančice, IČ Peněžní prostředky na uvedeném účtu budou krýt nároky Města Ivančice za případné škody z důvodu porušení povinností zhotovitele ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu záruční doby na dílo Ivančice Řeznovice, Sportovní multifunkční hřiště. Schválení textu výzvy na Zpracování projektové dokumentace na akci Nástavba budovy Základní školy Ivančice-Němčice RM schvaluje na základě zápisu z jednání Komise pro zadávání veřejných zakázek města Ivančice text výzvy na Zpracování projektové dokumentace na akci Nástavba budovy Základní školy Ivančice-Němčice s úpravami dle doporučení obsaženého v zápisu komise. Dotace z Ministerstva kultury ČR na nepamátkové objekty na území městských památkových zón RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR na nepamátkový objekt na území městské památkové zóny v Ivančicích - Besední dům repase 12 ks oken na jižní straně jako I. etapu. Dále RM ukládá odboru majetkoprávnímu zabezpečit podklady na kalkulaci repase 12 oken Besedního domu k podání žádosti. Hospoda Řeznovice ukončení nájmu; záměr pronájmu RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor (pohostinství Řeznovice, č.p. 154 na pozemku p.č. 303 v k.ú. Řeznovice) a pronájmu věcí movitých uzavřené dne mezi městem Ivančice, IČ , jako pronajímatelem a Pivovarem Padochov s.r.o., IČ , jako nájemcem. Dodatkem se smlouva ruší v celém rozsahu dohodou k RM neschvaluje odkoupení elektronického zabezpečovacího systému, který v objektu nainstaloval a uhradil výše uvedený nájemce, od Pivovaru Padochov za cenu ,- Kč bez DPH. RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor pohostinství Řeznovice, č.p. 154 na pozemku p.č. 303 v k.ú. Řeznovice jedná se o prostory: restaurace s výčepem, příruční sklad, kuchyň, WC muži, WC ženy, 2 skladové prostory ve sklepě, celková výměra je 141 m 2. Výpůjčka části pozemku st. 31/1 a p.č v k.ú. Ivančice k letnímu promítání filmů RM schvaluje výpůjčku části pozemku st. 31/1 a p.č (nádvoří radnice) v k.ú. Ivančice pro Kulturní a informační centrum Ivančice, IČ , k letnímu promítání filmů v období od do vždy v pátek a sobotu od do hodin a souhlasí s využitím kuchyňky vedle zasedací místnosti (bez možnosti používat nádobí); pro tento účel stanoví Kulturní a informační centrum Ivančice písemně odpovědnou osobu. Smlouva inominátní - údržba svodu dešťové vody RM schvaluje Smlouvu o provádění údržby svodu dešťové vody uloženého v pozemcích st. 351 a p.č. 9/2 v k.ú. Budkovice mezi Š.,, Ivančice, a Městem Ivančice, jako povinným. Smlouva je bezúplatná, na dobu neurčitou. Smlouva o právu provést stavbu uložení kanalizační přípojky k RD na pozemku st. 665 v k.ú. Ivančice RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu uložení kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. na pozemku st. 665 v k.ú. Ivančice. Stavebníkem je D., nar., bytem v Radosticích,... Smlouva o právu provést stavbu uložení plynovodního vedení a STK domovní přípojky k budoucímu RD na pozemku p.č. 432/5 v k.ú. Ivančice RM odkládá projednání bodu. Souhlas k oplocení pozemku p.č. 1158/70 v k.ú. Němčice u Ivančic 4

5 RM uděluje N., nar., bytem v Ivančicích,, souhlas k oplocení pozemku p.č. 1158/70 v k.ú. Němčice u Ivančic drátěným pletivem včetně umístění zahradního přístřešku 3 x 3 m na prefabrikovaných patkách na tomto pozemku. Souhlas k výsadbě živého plotu na pozemku p.č. 2747/1 podél pozemku p.č. 123/2 v k.ú. Kounické Předměstí RM uděluje B., bytem v Ivančicích,, souhlas k výsadbě živého plotu na pozemku p.č. 2747/1 podél pozemku p.č. 123/2 v k.ú. Kounické Předměstí. Jmenovaný je povinen provádět pravidelnou údržbu živého plotu včetně úklidu materiálu spadaného z dřevin. Souhlas ke vstupu na pozemky za účelem provedení stavby Ivančice, VN Kabel, TS OUNZ TS Kino RM uděluje E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ , souhlas ke vstupu na pozemky p.č. ZE 3130/4, 3104, 3160, 3165/1, 3164/2, p.č. 3167/6, 3166/3, 3104/2, 532/10, 3164/1, 3164/2, 3153/3, 3163/1 a st. 718 v k.ú. Ivančice za účelem provedení stavby Ivančice, VN Kabel, TS OUNZ TS Kino. Podmínkou je dodržení harmonogramu prací a vypínání tvořícího Přílohu č. 1 smlouvy a umožnění využití stávajících sloupů NN vedoucích do Řeznovic, Budkovic a Hrubšic pro umístění vzdušného kabelového vedení kabelové televize. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3161/3 v k.ú. Ivančice RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 3161/3 v k.ú. Ivančice o výměře 20 m 2 před domem Jana Fibicha. Hrobová zařízení na hřbitově v Ivančicích věci opuštěné RM bere na vědomí, že hrobová zařízení na hrobech: A 159, A 291, A 312, A 373, B 64, B 74, B 107, B 124a, B 147, B 153, B 159, B 242, B 252, B 253, B 257, B 290a, B 291, B 430, B 460, B 654a, B 689, B 692, C 21, D 102 budou jako věci opuštěné zařazena do majetku města Ivančice. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12 v Ivančicích, Chřestová 1018/41 RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemci manželé H., kterým se doba nájmu prodlužuje do Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v Ivančicích, U Jatek 1019/5 RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. 2 na adrese U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemkyně paní H. Nájem na dobu určitou do Záměr opravit a zrekonstruovat budovu Besední dům Ivančice s následným pronájmem plátci DPH RM schvaluje záměr opravit a zrekonstruovat budovu Besední dům Ivančice s následným pronájmem plátci DPH. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa D 81 RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa D 81 na hřbitově v Ivančicích s paní K., Prostějov a panem P., Prostějov. Smluvní vztah bude ukončen k Smlouva o nájmu hrobového místa D 81 RM schvaluje Smlouvu č. 215/2015 o nájmu hrobového místa D 81 na hřbitově v Ivančicích s panem P., Prostějov. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou od do Zřízení pracovní pozice v režimu dohody o pracovní činnosti k provozování odpadního dvora RM schvaluje s účinností od k provozování odpadního dvora města Ivančice zřízení pracovní pozice v režimu dohody o pracovní činnosti. 5

6 Doména parkrena.cz RM neschvaluje prodloužení domény parkrena.cz, kterou městu Ivančice poskytovala společnosti CZ.NIC, z.s.p.o., Milešovská 1136/5, Praha 3, IČ Doména parkrena.cz bude ukončena ke dni Dětský svět uprostřed města sadovnické úpravy - Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti RM schvaluje Smlouvu č o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši ,50 Kč na akci Dětský svět uprostřed města sadovnické úpravy, dále RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti v max. výši ,- Kč. Regenerace sídlištní zeleně města Ivančice Staré sídliště, Nové sídliště - Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti RM schvaluje Smlouvu č o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši ,55 Kč na akci Regenerace sídlištní zeleně města Ivančice Staré sídliště, Nové sídliště, dále RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti v max. výši ,70 Kč. Přidělení zakázky malého rozsahu Oprava chodníku na ul. K Pekárce a schválení smlouvy o dílo RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek města Ivančice přidělení zakázky malého rozsahu Oprava chodníku na ul. K Pekárce firmě STAFIZ-K, s.r.o., Horní Hlinky 77, Ivančice, IČ , za cenu ,- Kč včetně DPH. RM současně schvaluje příslušnou smlouvu o dílo. Byly podány dvě nabídky, všechny hodnotila komise. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města RM schvaluje Objednávku č. 002/15 na zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro budovy v majetku města Ivančice od dodavatele oekoplan Czech Republic s.r.o., Rašínova 103/2, Brno, IČ Cena zakázky je ,- Kč vč. DPH. Vybíráno bylo ze 3 nabídek. Hrazeno bude z rozpočtu odboru majetkoprávního. Soutěž v požárním sportu RM uděluje Sboru dobrovolných hasičů obcí - hasebního obvodu Ivančice a okrsek č. 4 Dolní Kounice souhlas ke zvláštnímu užívání komunikace Palackého náměstí, pozemky p.č. 3163/1, 3163/9 a 3163/10 v k.ú. Ivančice a k úplné uzavírce Palackého náměstí dne od do hodin. Důvodem je pořádání soutěže v požárním sportu. Pořadatel je povinen požádat silniční správní úřad o vydání příslušného správního rozhodnutí. RM ukládá starostovi města zajistit prostřednictvím městské policie uzavírku náměstí. Dovybavení interiéru společných prostor MěÚ Ivančice RM schvaluje dovybavení interiéru společných prostor MěÚ Ivančice za ,61 Kč včetně DPH, zhotovitel Aleš Vít, IČ Hrazeno bude z rezervy rady. Rozpočtové opatření č. 2 rezerva rady RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 (v pravomoci RM dle metodického pokynu), které zahrnuje čerpání rezervy rady vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 1 až č. 12 roku

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ 14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Smlouva

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

13. schůze rady města, konaná dne 11.6.2007 Výpis z přijatých usnesení:

13. schůze rady města, konaná dne 11.6.2007 Výpis z přijatých usnesení: 13. schůze rady města, konaná dne 11.6.2007 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č.101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Dodatek

Více

14. schůze rady města, konaná dne 25.6.2007 Výpis z přijatých usnesení:

14. schůze rady města, konaná dne 25.6.2007 Výpis z přijatých usnesení: 14. schůze rady města, konaná dne 25.6.2007 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č.101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Dodatek

Více

15. schůze rady města, konaná dne 18.7.2006 Výpis z přijatých usnesení:

15. schůze rady města, konaná dne 18.7.2006 Výpis z přijatých usnesení: 15. schůze rady města, konaná dne 18.7.2006 Výpis z přijatých usnesení: Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Šlapanice RM schvaluje dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006

9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006 9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006 Výpis z přijatých usnesení: Rozbory hospodaření škol a školských zařízení za rok 2005 RM bere na vědomí rozbory hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 22. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 22. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 22. schůze rady města konané dne 27.7.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení:

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: 16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o výpůjčce Model města Ivančic v r. 1875 Muzeum Brněnska RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 11/2006/MIV s Muzeem Brněnska,

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

4. schůze rady města konaná dne Výpis z přijatých usnesení: Zpráva o činnosti MěP Ivančice za období od do 16.2.

4. schůze rady města konaná dne Výpis z přijatých usnesení: Zpráva o činnosti MěP Ivančice za období od do 16.2. 4. schůze rady města konaná dne 24.2.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zpráva

Více

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení:

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: 10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Příloha

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Město Horažďovice Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2015 ze dne 19.11.2015 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2015 ze dne 19.11.2015 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2015 ze dne 19.11.2015 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomno: 7 členů OZ, omluven 1 člen OZ. Jmenovitě dle prezenční listiny. Zapisovatel:

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 12. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 12. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 12. schůze rady města konané dne 31.5.2017 Penzion pro důchodce Ivančice úprava odpisového plánu 2017 RM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne 26.10.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

38. schůze rady města konaná dne 18.11.2015 Výpis z přijatých usnesení:

38. schůze rady města konaná dne 18.11.2015 Výpis z přijatých usnesení: 38. schůze rady města konaná dne 18.11.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Usnesení 03/01/12R: RM doporučuje ZM schválit projekt III. etapy regenerace panelového sídliště a souhlasí s podáním žádosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

23. schůze rady města konaná dne 15.7.2015 Výpis z přijatých usnesení:

23. schůze rady města konaná dne 15.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: 23. schůze rady města konaná dne 15.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Sb.

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 132. schůze Rada města Hustopeče konané dne 23.09.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/132/14: RM schválila program jednání dnešní RM. Usnesení RM č. 2/132/14: RM bere

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 3. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 3. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 3. schůze rady města konané dne 8.2.2017 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne 29.6.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 16. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 16. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 16. schůze rady města konané dne 23.5.2018 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 21. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 21. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 21. schůze rady města konané dne 11.7.2018 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Přítomni: Mgr. Malotová - PR

Přítomni: Mgr. Malotová - PR - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 42. jednání Rady města

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice 21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Záměr

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12 /2008 konané dne 28. dubna 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 12 /2008 konané dne 28. dubna 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 12 /2008 konané dne 28. dubna 2008 RM schvaluje: 1. Ceny vstupného a poplatků na koupališti pro rok 2008 dle předloženého návrhu. 2. Časový harmonogram rozpočtového procesu Města

Více

Přijatá usnesení z 11. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18.5.2011

Přijatá usnesení z 11. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18.5.2011 Přijatá usnesení z 11. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18.5.2011 Usnesení 11/01/11R: RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje zakázku na stavební práce PC síť a rekonstrukce elektroinstalace

Více

20. schůze rady města, konaná dne 19.9.2006 Výpis z přijatých usnesení:

20. schůze rady města, konaná dne 19.9.2006 Výpis z přijatých usnesení: 20. schůze rady města, konaná dne 19.9.2006 Výpis z přijatých usnesení: Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 komunální odpady RM souhlasí s předloženým zněním návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 kterou

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 4. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 4. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 4. schůze rady města konané dne 22.2.2017 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 8. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 8. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 8. schůze rady města konané dne 5.4.2017 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

Výpis z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 24. 11. 2010

Výpis z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 24. 11. 2010 Výpis z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 24. 11. 2010 1. upravený program zasedání ZO ze dne 24. 11. 2010 2. rozpočtové opatření č. 11/2010 (viz příloha) 3. návrh rozpočtu obce Zastávka

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

28. schůze rady města konaná dne 26.8.2015 Výpis z přijatých usnesení: Minimální síť sociálních služeb prevence pro rok 2016

28. schůze rady města konaná dne 26.8.2015 Výpis z přijatých usnesení: Minimální síť sociálních služeb prevence pro rok 2016 28. schůze rady města konaná dne 26.8.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Minimální

Více

Omluveni: Ing. Pavel. Program:

Omluveni: Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 30. jednání Rady města

Více

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 10. května 2011 R M 1 / 1 6 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V

M Ě S T O I V A N Č I C E V M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 11. schůze rady města konané dne 25.4.2018 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V

M Ě S T O I V A N Č I C E V M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z 18. schůze rady města konané dne 05.06.2019 ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané 29. 11. 2016 2016-RM-53-1 Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 29. 11. 2016. 2016-RM-53-2 Rada města bere na

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 2. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 2. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 2. schůze rady města konané dne 25.1.2017 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

2. Správa a provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci Usnesení č. 1403/2004 (88/22a)

2. Správa a provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci Usnesení č. 1403/2004 (88/22a) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 23. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 23. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 23. schůze rady města konané dne 10.8.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 8. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 8. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 8. schůze rady města konané dne 23.3.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Předvolební mítink ČSSD U tohoto bodu nehlasoval Mgr. Musil.

Předvolební mítink ČSSD U tohoto bodu nehlasoval Mgr. Musil. 9. schůze rady města konaná dne 22.4.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zpráva

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 28. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 28. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 28. schůze rady města konané dne 12.9.2018 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Rada města Třešť v působnosti jediného společníka Technických služeb Třešť, spol. s r.o. 492/S/2012-23/5-R nákup infranahřívače KM2-18X určeného

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E

M Ě S T O I V A N Č I C E M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 32. schůze rady města konané dne 20.12.2017 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2010 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 15. listopadu 2010 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

22. schůze rady města konaná dne 22.9.2014 Výpis z přijatých usnesení: Školní jídelna Ivančice předchozí souhlas k přijetí sponzorského daru

22. schůze rady města konaná dne 22.9.2014 Výpis z přijatých usnesení: Školní jídelna Ivančice předchozí souhlas k přijetí sponzorského daru 22. schůze rady města konaná dne 22.9.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Školní

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014 Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář Antonín

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 254/10/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více