Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 2011/2012 (platnost od ) ředitel školy: Mgr., Bc. František Klapal razítko

2 1. Identifikační údaje: Název organizace: Sídlo organizace: Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Dukelská 52, Doudleby nad Orlicí Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo organizace: Adresa pro dálkový přístup: Zřizovatel školy: Městys Doudleby nad Orlicí Údaje o vedení školy: ředitel Mgr., Bc. František Klapal zástupce pro ZŠ Mgr. Lenka Jeništová zástupce pro MŠ Mgr. Alena Mitanová vedoucí ŠJ ZŠ Jana Kopsová vedoucí ŠJ MŠ Irena Sokolová Součásti organizace: základní škola, školní druţina, mateřská škola, školní jídelna základní školy, školní jídelna výdejna mateřské školy Odloučená pracoviště: mateřská škola, Komenského 365 školní druţina, Školní 156 školní jídelna výdejna mateřské školy, Komenského 365 školní jídelna základní školy, Dukelská 68

3 2. Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí leţí v podhůří Orlických hor v okrese Rychnov nad Kněţnou, který náleţí Královéhradeckému kraji. Škola se nachází téměř ve středu městyse, leţí při levém břehu řeky Divoká Orlice. Objekt školy tvoří původní budova s přístavbou a samostatná budova, takzvaný domeček, kde se nachází pracovna, cvičná kuchyňka a školní druţina. V období prošla budova školy mnoha úpravami výměna oken, celková vnitřní rekonstrukce, přístavba nového schodiště s výtahovou šachtou, postupná modernizace vnitřního vybavení, nová počítačová učebna. Vzhledem k nedostatku financí nebyla přestavba školy dokončena, takţe škola stále čeká na dobudování půdních prostor. Samostatně byla v roce 2008 přistavěna tělocvična. V roce 2009 prošla rekonstrukcí školní jídelna ZŠ a v MŠ byla školní jídelna přebudována na výdejnu. V květnu srpnu 2011 proběhla celková rekonstrukce budovy MŠ ročník školy navštěvuje 185 ţáků. Kaţdý ročník má jednu třídu s průměrnou naplněností 21 ţáků. V třípatrové budově je 9 tříd pro jednotlivé ročníky, tři multimediální učebny, počítačová učebna, dvě sborovny, ředitelna, kancelář školy, šatna se skříňkami a kvalitní moderně vybavené WC na kaţdém patře. Na oběd dochází ţáci i vyučující do jídelny v budově úřadu městyse /asi 5O m od školy/.v době velké přestávky si mohou ţáci zakoupit občerstvení. Vyuţíváme program školní mléko. K mnohým pohybovým aktivitám v hodinách tělesné výchovy jsou vyuţívány prostory nové tělocvičny, sportovní areál místního Sokola, v zimních měsících ţáci 2. a 3. ročníku absolvují plaveckou výuku. Materiální vybavení školy je průběţně doplňováno novým zařízením a pomůckami. Ţáci integrovaní pro specifické poruchy učení a chování jsou v evidenci PPP, navštěvují dyslektická cvičení a pracují podle individuálního plánu. Ze zájmových krouţků škola nabízí paličkování, keramický a zdravotní krouţek, sboreček, floorbal, rybářský krouţek, šachový krouţek, někteří ţáci jsou členy sportovního klubu. Několikrát do roka škola organizuje kulturní či sportovní akce /rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení pro důchodce, vánoční besídka, velikonoční dílny pro děti i dospělé, zimní pětiboj, turisticko-branné dny, cyklistické výlety/. Ţáci se během roku zapojují do různých soutěţí v rámci okresu /Pythagoriáda, olympiády z ČJ, AJ, M, PŘ, fotbal, vybíjená, atletika, soutěţ paragraf 11/55 atd./ Součástí výuky 2. a 3. ročníku je plavecký výcvik. Pro ţáky 7. ročníku je dle sněhových podmínek pořádán lyţařský kurz.

4 Organizační schéma školy Škola jako příspěvková organizace má celkem 30 pracovníků v pěti součástech. V ZŠ pracuje 14 pedagogických pracovníků včetně ředitele a zástupce, hospodářka školy a pokladní na 50%, školník a 2 uklízečky. V ŠD je pouze 1 vychovatelka na 100%. V MŠ jsou 4 učitelky včetně zástupkyně pro MŠ a školnice. Ve školní jídelně ZŠ s výdejnou pro MŠ pracují 3 kuchařky na 100%, 1 pracovník provozu na 40%, vedoucí jídelny na 60% a vedoucí jídelny na 50%. Ředitel školy Zástupce RŠ pro ZŠ Učitelé ZŠ Zástupce RŠ pro MŠ Učitelé MŠ Vedoucí ŠJ Kuchařky Vedoucí ŠJ Kuchařky Hospodářka školy Pokladní Vychovatelka ŠD Školnice Školník Uklízečky ZŠ

5 SWOT analýza školy: září 2009 WC společná sborovna ţaluzie vybavení lyţemi teplo, osvětlení šatna na 1. pohled bezpečné únikové cesty výtah s obsluhou počítačová učebna keramická pec opravený interiér (např. okna, chodby) pedagog. pracovníci splňují podmínky dané zákonem (563/2004) kolektiv relativně mladý (na věku nezáleţí, vzájemné uznání) jazyková odbornost pedagog. pracovníků počítačová gramotnost (teoreticky) nekuřácký kolektiv kvalifikace lyţařského kurzu pomoc při výběru SŠ, příprava univerzálnost pedagog. pracovníků prostředí pro vstřícnou komunikaci sportovně zdatný kolektiv ochota vzdělávat se vstřícný přístup vedení k učitelům ochota pracovníků pracovat s dětmi mimo vyučování spolupráce ZŠ s MŠ příprava dětí na soutěţe dopravní kurz ve 4. třídě školní výlety, exkurze, divadla výchovné koncerty tradiční akce dostavba školy příliv ţáků dělení tříd na skupiny úspěch ţáků při přijímacím řízení na SŠ

6 Chybí odborné učebny VV, F, Ch, Př systém šaten rozmístění ţáků botníky větrání skříněk opadávání omítky (venkovní) nedokončená dostavba školní jídelny kuchyňka jídelna okolí školy vybavení tříd (nábytek) vybavení druţiny prostory jazykové učebny dílny, pozemky málo prostoru pro děti o přestávkách kabinety na pomůcky málo muţů v kolektivu počítačová gramotnost (prakticky) pasivita rodičů (jednotlivci) sociální sloţení ţáků rozvrh hodin dozory lhostejnost ţáků k okolí školy nedokončení přestavby školy - odliv ţáků úbytek (populační) ţáků nedocenění pedagogických pracovníků přestup ţáků na jinou školy

7 Personální analýza Složení dle pohlaví Na naší základní škole pracuje v současnosti 14 učitelů ZŠ a 1 vychovatelka ŠD. Jeden pedagog je muţského pohlaví a 14 pedagogů ţenského. Věkové rozložení Věkové sloţení všech pracovníků školy se příliš neliší od stejného pohledu na sloţení pedagogického sboru ZŠ a naznačuje mírně stárnoucí kolektiv. Věkové rozloţení pedagogů je rozmanité: 3 do 35 let, 2 do 40 let, 3 do 45 let, 3 do 50 let, 3 do 55 let a 1 nad 60 let věku. Délka praxe Učitelé na naší škole zůstávají rádi, o čemţ svědčí fakt, ţe máme jednu učitelku na škole více neţ 30 let, jednu do 30 let, dvě do 27 let, po jedné do 24 let a do 21 let, dvě do 18 let, tři do 12 let a tři do 9 let. Pouze jedna paní učitelka tu pracuje dobu kratší neţ 6 let. Vzdělanostní struktura školy Všichni učitelé na základní škole mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, pouze jedna paní učitelka je zemědělská inţenýrka s doplněným pedagogickým vzděláním.

8 Dlouhodobé projekty Od října 2008 je naše škola zapojena do projektu Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje VOLBA POVOLÁNÍ se zaměřením na zvyšování podílu technických profesí na trhu práce. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou ţáci základních a studenti středních škol v Královéhradeckém kraji. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je výrazné posílení zájmu a motivace ţáků a studentů o technicky orientované obory, zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol v Královéhradeckém kraji na trhu práce, záleţitosti klíčové pro posílení konkurenceschopnosti ČR s předpokladem pro zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji průmyslu České republiky a s tím souvisí i rozvoj podnikatelských schopností a dovedností ţáků. V rámci projektu Volba povolání se ţáci 2. stupně naší školy zúčastnili několika exkurzí do firem v našem okrese i mimo něj. Výhodou bylo, ţe cestu autobusem na exkurze zaměřené do strojírenství zdarma zprostředkovala Krajská hospodářská komora. Od března 2009 je naše škola zapojena do projektu ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO A ČISTÉ RUCE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací kurzy jsou inovativního charakteru v souladu s moderními trendy a poţadavky na pomoc pedagogům a ţákům při jejich nejnáročnějším kroku volbě povolání. Projektové aktivity směřují k nastavení přímé diskuse škol, ţáků i rodičů se zaměstnavateli a tak mohou pomoci ovlivňovat a pruţně reagovat na poţadavky trhu práce, zejména v oblasti technických profesí. V rámci projektu Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce navštívili vybraní učitelé významné průmyslové podniky v kraji a zúčastnili se vzdělávacích kurzů zaměřených na komunikaci a práci s informačními systémy a ICT technikou. Od je naše škola zapojena do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM, jehoţ účelem je podpora kvalitního vzdělávání ţáků na základních školách a realizace projektu v rámci OP VK v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.4 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

9 Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu ŠKOLNÍ MLÉKO. Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací ţáky ve školách. Ţáci tak mají celoročně přístup k široké škále mléčných výrobků za dotované ceny. Od září 2010 je naše škola zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL. Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výţivě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie (73%) a Česká republika (27%). Mezinárodní spolupráce Naše škola v současné době není zapojena do ţádné mezinárodní spolupráce. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále vyvíjí. Kaţdé čtvrtletí se konají třídní schůzky, na začátku školního roku informativní a dále formou konzultačního odpoledne. Rodiče mohou po předběţné domluvě navštívit školu kdykoliv. Při potřebě školy informovat rodiče jsou vyuţívány různé komunikační kanály: internetové stránky školy, , školní kalendář, obecní zpravodaj, v akutních případech telefon.

10 Snahou je vtáhnout rodiče co nejvíce do chodu školy. Uskutečňují se akce zaměřené na netradiční formy spolupráci rodiny a školy, například dílny pro rodiče a děti, adventní rozsvícení stromu, Velikonoce a další, při nichţ pracují rodiče se svými dětmi a učiteli. Řada rodičů se účastní školních výletů a exkurzí. Na škole pracuje Školská rada sloţená ze zástupců rodičů, pedagogického sboru a zřizovatele. Tento orgán se v souladu s 168 zákona č. 561/2004 Sb. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu, školní řád a pravidla pro hodnocení, projednává návrh rozpočtu a inspekční zprávy ČŠI, podílí se na zpracování koncepčních materiálů školy a podává podněty a oznámení. Škola se snaţí aktivně zapojit do dění v obci, aby byla ţivou součástí lokality i celého mikroregionu. Pravidelně spolupracujeme v rámci výuky i mimoškolních aktivit s místními a regionálními institucemi (např. místní knihovna, klub důchodců, Sbor dobrovolných hasičů, Policie ČR, atp). Společně s úřadem městyse kaţdoročně organizujeme Adventní rozsvícení stromu a Vítání léta v Doudlebách. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Motivační název školního vzdělávacího programu JAK vychází z principů učitele Jana Amose Komenského, na kterých škola staví svůj přístup ke vzdělávání. Škola chce ţáky naučit Jak A Kam procházet ţivotem, aby se pro ně stal úspěšným. A v neposlední řadě se škola zaměří především na Jazyk A Komunikaci. Po provedené analýze podmínek školy, moţností a potřeb ţáků a poţadavků rodičů je zaměření školy upřesněno do podoby těchto vzdělávacích priorit: Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti ţáků Rozvíjet komunikační dovednosti ţáků: v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích, v sociálních vztazích Podporovat rozvíjení pohybových dovedností ţáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách

11 Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení - Učíme ţáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. - Učíme ţáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - Učíme ţáky vyhledávat, zpracovávat a pouţívat potřebné informace v literatuře a na internetu. - Učíme ţáky zpracovávat informace z hlediska důleţitosti a objektivity a vyuţívat je k dalšímu učení. - Podporujeme pouţívání cizího jazyka a výpočetní techniky. - Umoţňujeme ţákovi pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. - Učíme ţáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment. - Uplatňujeme individuální přístup k ţákovi. - Motivujeme k učení snaţíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichţ má ţák radost z učení. - Při hodnocení pouţíváme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů - Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme ţáky prakticky problémy řešit. - Na modelových příkladech naučíme ţáky algoritmu řešení problémů. - Učíme ţáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání zaloţeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.

12 - Učíme ţáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech ţivota. - Učíme ţáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů. - Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení. - Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - Podporujeme vyuţívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů. - Učíme, jak některým problémům předcházet. - Průběţně monitorujeme, jak ţáci řešení problémů prakticky zvládají. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci - Vedeme ţáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. - Učíme ţáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů. - Klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu. - Ve výuce podporujeme pouţívání cizího jazyka a výpočetní techniky. - Vedeme ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - Podporujeme kritiku a sebekritiku. - Učíme ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. - Podporujeme přátelskou komunikaci mezi ţáky a vyučujícím a mezi ţáky navzájem. - Připravujeme ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. - Důsledně vyţadujeme dodrţování pravidel stanovených v řádu pro odborné učebny. - Důsledně vyţadujeme dodrţování pravidel pro zacházení s chemickými látkami.

13 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých - Vedeme ţáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů. - Minimalizujeme pouţívání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. - Podporujeme inkluzi ( začlenění ) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umoţňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima kaţdého člena třídního kolektivu. - Učíme ţáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost ţáků zastávat v týmu různé role. - Učíme ţáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. - Podporujeme vzájemnou pomoc ţáků, vytváříme situace, kdy se ţáci vzájemně potřebují. - Upevňujeme v ţácích vědomí, ţe ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. - Podporujeme integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. - Průběţně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. - Učíme ţáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky, (mezi ţáky a učiteli). - Důsledně vyţadujeme dodrţování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulaci se ţáci sami podíleli. KOMPETENCE OBČANSKÉ - vychovávat ţáky - jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a - respektující práva druhých - jako osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, své zdraví a za své ţivotní prostředí - jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci - Vedeme ţáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování ţivotního prostředí. - Vedeme ţáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně ţivotního prostředí. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ţáků.

14 - Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí poţadované pomoci. - Netolerujeme ţádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. - Učíme ţáky správně jednat v různých mimořádných ţivot ohroţujících situacích. - Podporujeme vzájemnou pomoc ţáků, vytváříme situace, kdy se ţáci vzájemně potřebují. - Učíme ţáky preventivně předcházet nemocem a úrazům. - Učíme ţáky poskytnout účinnou první pomoc. - Důsledně vyţadujeme dodrţování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce při fyzikálních měřeních, pozorováních a experimentech, pravidla chování ve škole, v odborných učebnách, dodrţování stanovených pracovních postupů apod.. - Neustále monitorujeme chování ţáků, včas přijímáme účinná opatření. KOMPETENCE PRACOVNÍ - vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit ţáky chránit své zdraví při práci, pomoci ţákům při volbě jejich budoucího povolání - Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k práci. - Učíme ţáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. - V rámci moţností a podmínek školy učíme ţáky při práci vyuţívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku. - Podporujeme vyuţívání výpočetní techniky, internetu a pouţívání cizího jazyka. - Seznamujeme ţáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyţadujeme jejich dodrţování. - Vedeme ţáky k dodrţování a plnění jejich povinností a závazků. - Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, ţáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - Různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme ţáky s různými profesemi.

15 Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni základního vzdělávání ţák: KU1 vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení KU2 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě KU3 operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy KU4 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti KU5 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Na úrovni základního vzdělávání ţák: KR1 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností KR2 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému KR3 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumává řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací KR4 kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů

16 zhodnotí Kompetence komunikativní Na úrovni základního vzdělávání ţák: KK1 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu KK2 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje KK3 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běţně uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění KK4 vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem KK5 vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na úrovni základního vzdělávání ţák: KS1 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce KS2 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá KS3 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají KS4 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování

17 tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské Na úrovni základního vzdělávání ţák: KO1 respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí KO2 chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu KO3 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých moţností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka KO4 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit KO5 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udrţitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní Na úrovni základního vzdělávání ţák: KP1 pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky KP2 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot KP3 vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podloţená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

18 KP4 Rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola přijímá kaţdé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a s mimořádným nadáním. Přistupujeme k těmto ţákům naší školy diferencovaně, individuálně, s profesionálním respektem jejich vzdělávacích potřeb, výchovných a sociálních interakcí. Jsme si vědomi a je naší prioritou, ţe jedině včasná a vhodná intervence, volba podněcujících výukových a sociálně komunikačních metod, forem a spolupráce všech zainteresovaných subjektů, zejména s rodinou ţáka rodiči (zákonnými zástupci) dává těmto našim ţákům moţnost dobré a úspěšné školní práce a výkonů, naplnění jejich ambicí a spokojenost s naší školou. Nastavíme pro kaţdého jedince vhodné pracovní, výkonové dimenze, vymezujeme adekvátní poţadavky a hranice jeho školního vzdělávání a výchovy. V celé šíři této edukační oblasti se řídíme aktuálně platnými školskými zákony, vyhláškami, metodickými pokyny a s dalšími, s nimi souvisejícími právními předpisy. Vzdělávání ţáků se SVP učení a chování probíhá ve třídách na 1. stupni a na 2. stupni základní školy formou individuální integrace, reedukačních hodin a přímou prací (individuální, skupinovou) se ţákem při vyučování. Pro vzdělávání těchto ţáků má škola zajištěny odborně vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují, pomáhají kompenzovat a reedukovat jejich obtíţe. Ţáky s vývojovými poruchami učení a chování pravidelně posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito ţáci zařazováni do reedukační péče a jsou zohledňováni v celém školním edukačním procesu. Aktuální stav a stávající problémy vţdy konzultujeme s příslušnými školskými poradenskými pracovišti (zejména PPP) a seznamujeme s nimi rodiče zákonné zástupce ţáka.

19 Disponujeme s kvalitním kompenzačním materiálně technickým vybavením, které postupně rozšiřujeme a inovujeme: např. speciální výukové pomůcky, učebnice, pracovní listy a PC programy. Ţáci, jejichţ výukové obtíţe byly diagnostikovány odbornými poradenskými zařízeními (PPP) v rozsahu vyšších stupňů a vyţadují integraci, vzděláváme podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP a zpracovaných podle učebního plánu běţných tříd. Individuální vzdělávací plán obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě pouţívat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga a je s ním seznámen rodič zákonný zástupce dítěte. Reedukace specifických poruch učení u integrovaných ţáků probíhá individuální nebo skupinovou formou 1x týdně. Snaţíme se tyto hodiny zařazovat před vyučováním nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Při klasifikaci přihlíţíme ke stupni a druhu specifické poruchy učení a chování. Volíme v závěru kaţdého klasifikačního období pololetí po dohodě s rodiči zákonnými zástupci ţáka i formu slovního hodnocení. ŠVP v současné době neobsahuje informace o vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením, se zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a ţáků mimořádně nadaných, neboť v současné době tito ţáci naší školu nenavštěvují. Jsme připraveni tyto materiály vypracovat v okamţiku jejich nástupu na školu dle aktuálních individuálních potřeb. Průřezová témata Do základního vzdělávání je zařazeno 6 průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV1 Osobnostní rozvoj OSV2 Sociální rozvoj

20 OSV3 Morální rozvoj Výchova demokratického občana (VDO) VDO1 Občanská společnost a škola VDO2 Občan,občanská společnost a stát VDO3 Formy participace občanů v politickém ţivotě VDO4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) VMEGS1 Evropa a svět nás zajímá VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět VMEGS3 Jsme Evropané Multikulturní výchova (MuV) MuV1 Kulturní diference MuV2 Lidské vztahy MuV3 Etnický původ MuV4 Multikulturalita MuV5 Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova (EV) EV1 Ekosystémy EV2 Základní podmínky ţivota

21 EV3 EV4 Lidské aktivity a ţivotní prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MeV) MeV1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MeV2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MeV3 Stavba mediálních sdělení MeV4 Vnímání autora mediálních sdělení MeV5 Fungování a vliv médií ve společnosti MeV6 Tvorba mediálních sdělení MeV7 Práce v realizačním týmu Etická výchova (EtV) Projekty, soutěže, exkurze Projekt, soutěž Zařazení k předmětu Třída Termín Školní kolo olympiády angličtina 7., 8., 9. leden v anglickém jazyce třída Školní kolo Pythagoriády matematika 6., 7. třída únor Matematický klokan matematika třída duben Caruso show hudební výchova třída listopad Doudlebský mistřík přírodověda, vlastivěda, třída září

22 tělesná výchova Recitační soutěţ český jazyk třída březen Hudební den hudební výchova třída duben Školní kolo olympiády český jazyk 8., 9. třída únor-březen v českém jazyce Oblastní kolo dopravní dopravní výchova třída květen soutěţe Okresní kolo soutěţe dopravní výchova 5. třída říjen mladých cyklistů Dětské dopravní hřiště dopravní výchova 4. třída červen v Rychnově n. Kn. získání průkazu cyklisty Martinské skákání tělesná výchova třída listopad Mikulášský výstup tělesná výchova třída prosinec Jarní šplhání tělesná výchova třída březen Školní kolo ve: Vybíjené Přehazované Floorbale Zimním pětiboji tělesná výchova, sportovní hry třída třída třída třída před okresním kolem Okresní kolo ve: Vybíjené Přehazované Floorbale Zimním pětiboji Atletice Fotbale tělesná výchova, sportovní hry třída třída třída třída třída třída květen, červen září, prosinec, květen listopad, prosinec únor, březen září, květen, červen prosinec, leden, květen Adventní dílny Velikonoční dílny pracovní činnosti, výtvarná výchova pracovní činnosti, výtvarná výchova třída listopad třída březen

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy z předmětů

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více