Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 2011/2012 (platnost od ) ředitel školy: Mgr., Bc. František Klapal razítko

2 1. Identifikační údaje: Název organizace: Sídlo organizace: Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Dukelská 52, Doudleby nad Orlicí Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo organizace: Adresa pro dálkový přístup: Zřizovatel školy: Městys Doudleby nad Orlicí Údaje o vedení školy: ředitel Mgr., Bc. František Klapal zástupce pro ZŠ Mgr. Lenka Jeništová zástupce pro MŠ Mgr. Alena Mitanová vedoucí ŠJ ZŠ Jana Kopsová vedoucí ŠJ MŠ Irena Sokolová Součásti organizace: základní škola, školní druţina, mateřská škola, školní jídelna základní školy, školní jídelna výdejna mateřské školy Odloučená pracoviště: mateřská škola, Komenského 365 školní druţina, Školní 156 školní jídelna výdejna mateřské školy, Komenského 365 školní jídelna základní školy, Dukelská 68

3 2. Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí leţí v podhůří Orlických hor v okrese Rychnov nad Kněţnou, který náleţí Královéhradeckému kraji. Škola se nachází téměř ve středu městyse, leţí při levém břehu řeky Divoká Orlice. Objekt školy tvoří původní budova s přístavbou a samostatná budova, takzvaný domeček, kde se nachází pracovna, cvičná kuchyňka a školní druţina. V období prošla budova školy mnoha úpravami výměna oken, celková vnitřní rekonstrukce, přístavba nového schodiště s výtahovou šachtou, postupná modernizace vnitřního vybavení, nová počítačová učebna. Vzhledem k nedostatku financí nebyla přestavba školy dokončena, takţe škola stále čeká na dobudování půdních prostor. Samostatně byla v roce 2008 přistavěna tělocvična. V roce 2009 prošla rekonstrukcí školní jídelna ZŠ a v MŠ byla školní jídelna přebudována na výdejnu. V květnu srpnu 2011 proběhla celková rekonstrukce budovy MŠ ročník školy navštěvuje 185 ţáků. Kaţdý ročník má jednu třídu s průměrnou naplněností 21 ţáků. V třípatrové budově je 9 tříd pro jednotlivé ročníky, tři multimediální učebny, počítačová učebna, dvě sborovny, ředitelna, kancelář školy, šatna se skříňkami a kvalitní moderně vybavené WC na kaţdém patře. Na oběd dochází ţáci i vyučující do jídelny v budově úřadu městyse /asi 5O m od školy/.v době velké přestávky si mohou ţáci zakoupit občerstvení. Vyuţíváme program školní mléko. K mnohým pohybovým aktivitám v hodinách tělesné výchovy jsou vyuţívány prostory nové tělocvičny, sportovní areál místního Sokola, v zimních měsících ţáci 2. a 3. ročníku absolvují plaveckou výuku. Materiální vybavení školy je průběţně doplňováno novým zařízením a pomůckami. Ţáci integrovaní pro specifické poruchy učení a chování jsou v evidenci PPP, navštěvují dyslektická cvičení a pracují podle individuálního plánu. Ze zájmových krouţků škola nabízí paličkování, keramický a zdravotní krouţek, sboreček, floorbal, rybářský krouţek, šachový krouţek, někteří ţáci jsou členy sportovního klubu. Několikrát do roka škola organizuje kulturní či sportovní akce /rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení pro důchodce, vánoční besídka, velikonoční dílny pro děti i dospělé, zimní pětiboj, turisticko-branné dny, cyklistické výlety/. Ţáci se během roku zapojují do různých soutěţí v rámci okresu /Pythagoriáda, olympiády z ČJ, AJ, M, PŘ, fotbal, vybíjená, atletika, soutěţ paragraf 11/55 atd./ Součástí výuky 2. a 3. ročníku je plavecký výcvik. Pro ţáky 7. ročníku je dle sněhových podmínek pořádán lyţařský kurz.

4 Organizační schéma školy Škola jako příspěvková organizace má celkem 30 pracovníků v pěti součástech. V ZŠ pracuje 14 pedagogických pracovníků včetně ředitele a zástupce, hospodářka školy a pokladní na 50%, školník a 2 uklízečky. V ŠD je pouze 1 vychovatelka na 100%. V MŠ jsou 4 učitelky včetně zástupkyně pro MŠ a školnice. Ve školní jídelně ZŠ s výdejnou pro MŠ pracují 3 kuchařky na 100%, 1 pracovník provozu na 40%, vedoucí jídelny na 60% a vedoucí jídelny na 50%. Ředitel školy Zástupce RŠ pro ZŠ Učitelé ZŠ Zástupce RŠ pro MŠ Učitelé MŠ Vedoucí ŠJ Kuchařky Vedoucí ŠJ Kuchařky Hospodářka školy Pokladní Vychovatelka ŠD Školnice Školník Uklízečky ZŠ

5 SWOT analýza školy: září 2009 WC společná sborovna ţaluzie vybavení lyţemi teplo, osvětlení šatna na 1. pohled bezpečné únikové cesty výtah s obsluhou počítačová učebna keramická pec opravený interiér (např. okna, chodby) pedagog. pracovníci splňují podmínky dané zákonem (563/2004) kolektiv relativně mladý (na věku nezáleţí, vzájemné uznání) jazyková odbornost pedagog. pracovníků počítačová gramotnost (teoreticky) nekuřácký kolektiv kvalifikace lyţařského kurzu pomoc při výběru SŠ, příprava univerzálnost pedagog. pracovníků prostředí pro vstřícnou komunikaci sportovně zdatný kolektiv ochota vzdělávat se vstřícný přístup vedení k učitelům ochota pracovníků pracovat s dětmi mimo vyučování spolupráce ZŠ s MŠ příprava dětí na soutěţe dopravní kurz ve 4. třídě školní výlety, exkurze, divadla výchovné koncerty tradiční akce dostavba školy příliv ţáků dělení tříd na skupiny úspěch ţáků při přijímacím řízení na SŠ

6 Chybí odborné učebny VV, F, Ch, Př systém šaten rozmístění ţáků botníky větrání skříněk opadávání omítky (venkovní) nedokončená dostavba školní jídelny kuchyňka jídelna okolí školy vybavení tříd (nábytek) vybavení druţiny prostory jazykové učebny dílny, pozemky málo prostoru pro děti o přestávkách kabinety na pomůcky málo muţů v kolektivu počítačová gramotnost (prakticky) pasivita rodičů (jednotlivci) sociální sloţení ţáků rozvrh hodin dozory lhostejnost ţáků k okolí školy nedokončení přestavby školy - odliv ţáků úbytek (populační) ţáků nedocenění pedagogických pracovníků přestup ţáků na jinou školy

7 Personální analýza Složení dle pohlaví Na naší základní škole pracuje v současnosti 14 učitelů ZŠ a 1 vychovatelka ŠD. Jeden pedagog je muţského pohlaví a 14 pedagogů ţenského. Věkové rozložení Věkové sloţení všech pracovníků školy se příliš neliší od stejného pohledu na sloţení pedagogického sboru ZŠ a naznačuje mírně stárnoucí kolektiv. Věkové rozloţení pedagogů je rozmanité: 3 do 35 let, 2 do 40 let, 3 do 45 let, 3 do 50 let, 3 do 55 let a 1 nad 60 let věku. Délka praxe Učitelé na naší škole zůstávají rádi, o čemţ svědčí fakt, ţe máme jednu učitelku na škole více neţ 30 let, jednu do 30 let, dvě do 27 let, po jedné do 24 let a do 21 let, dvě do 18 let, tři do 12 let a tři do 9 let. Pouze jedna paní učitelka tu pracuje dobu kratší neţ 6 let. Vzdělanostní struktura školy Všichni učitelé na základní škole mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, pouze jedna paní učitelka je zemědělská inţenýrka s doplněným pedagogickým vzděláním.

8 Dlouhodobé projekty Od října 2008 je naše škola zapojena do projektu Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje VOLBA POVOLÁNÍ se zaměřením na zvyšování podílu technických profesí na trhu práce. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou ţáci základních a studenti středních škol v Královéhradeckém kraji. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je výrazné posílení zájmu a motivace ţáků a studentů o technicky orientované obory, zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol v Královéhradeckém kraji na trhu práce, záleţitosti klíčové pro posílení konkurenceschopnosti ČR s předpokladem pro zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji průmyslu České republiky a s tím souvisí i rozvoj podnikatelských schopností a dovedností ţáků. V rámci projektu Volba povolání se ţáci 2. stupně naší školy zúčastnili několika exkurzí do firem v našem okrese i mimo něj. Výhodou bylo, ţe cestu autobusem na exkurze zaměřené do strojírenství zdarma zprostředkovala Krajská hospodářská komora. Od března 2009 je naše škola zapojena do projektu ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO A ČISTÉ RUCE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací kurzy jsou inovativního charakteru v souladu s moderními trendy a poţadavky na pomoc pedagogům a ţákům při jejich nejnáročnějším kroku volbě povolání. Projektové aktivity směřují k nastavení přímé diskuse škol, ţáků i rodičů se zaměstnavateli a tak mohou pomoci ovlivňovat a pruţně reagovat na poţadavky trhu práce, zejména v oblasti technických profesí. V rámci projektu Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce navštívili vybraní učitelé významné průmyslové podniky v kraji a zúčastnili se vzdělávacích kurzů zaměřených na komunikaci a práci s informačními systémy a ICT technikou. Od je naše škola zapojena do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM, jehoţ účelem je podpora kvalitního vzdělávání ţáků na základních školách a realizace projektu v rámci OP VK v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.4 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

9 Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu ŠKOLNÍ MLÉKO. Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací ţáky ve školách. Ţáci tak mají celoročně přístup k široké škále mléčných výrobků za dotované ceny. Od září 2010 je naše škola zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL. Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výţivě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie (73%) a Česká republika (27%). Mezinárodní spolupráce Naše škola v současné době není zapojena do ţádné mezinárodní spolupráce. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále vyvíjí. Kaţdé čtvrtletí se konají třídní schůzky, na začátku školního roku informativní a dále formou konzultačního odpoledne. Rodiče mohou po předběţné domluvě navštívit školu kdykoliv. Při potřebě školy informovat rodiče jsou vyuţívány různé komunikační kanály: internetové stránky školy, , školní kalendář, obecní zpravodaj, v akutních případech telefon.

10 Snahou je vtáhnout rodiče co nejvíce do chodu školy. Uskutečňují se akce zaměřené na netradiční formy spolupráci rodiny a školy, například dílny pro rodiče a děti, adventní rozsvícení stromu, Velikonoce a další, při nichţ pracují rodiče se svými dětmi a učiteli. Řada rodičů se účastní školních výletů a exkurzí. Na škole pracuje Školská rada sloţená ze zástupců rodičů, pedagogického sboru a zřizovatele. Tento orgán se v souladu s 168 zákona č. 561/2004 Sb. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu, školní řád a pravidla pro hodnocení, projednává návrh rozpočtu a inspekční zprávy ČŠI, podílí se na zpracování koncepčních materiálů školy a podává podněty a oznámení. Škola se snaţí aktivně zapojit do dění v obci, aby byla ţivou součástí lokality i celého mikroregionu. Pravidelně spolupracujeme v rámci výuky i mimoškolních aktivit s místními a regionálními institucemi (např. místní knihovna, klub důchodců, Sbor dobrovolných hasičů, Policie ČR, atp). Společně s úřadem městyse kaţdoročně organizujeme Adventní rozsvícení stromu a Vítání léta v Doudlebách. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Motivační název školního vzdělávacího programu JAK vychází z principů učitele Jana Amose Komenského, na kterých škola staví svůj přístup ke vzdělávání. Škola chce ţáky naučit Jak A Kam procházet ţivotem, aby se pro ně stal úspěšným. A v neposlední řadě se škola zaměří především na Jazyk A Komunikaci. Po provedené analýze podmínek školy, moţností a potřeb ţáků a poţadavků rodičů je zaměření školy upřesněno do podoby těchto vzdělávacích priorit: Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti ţáků Rozvíjet komunikační dovednosti ţáků: v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích, v sociálních vztazích Podporovat rozvíjení pohybových dovedností ţáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách

11 Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení - Učíme ţáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. - Učíme ţáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - Učíme ţáky vyhledávat, zpracovávat a pouţívat potřebné informace v literatuře a na internetu. - Učíme ţáky zpracovávat informace z hlediska důleţitosti a objektivity a vyuţívat je k dalšímu učení. - Podporujeme pouţívání cizího jazyka a výpočetní techniky. - Umoţňujeme ţákovi pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. - Učíme ţáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment. - Uplatňujeme individuální přístup k ţákovi. - Motivujeme k učení snaţíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichţ má ţák radost z učení. - Při hodnocení pouţíváme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů - Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme ţáky prakticky problémy řešit. - Na modelových příkladech naučíme ţáky algoritmu řešení problémů. - Učíme ţáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání zaloţeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.

12 - Učíme ţáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech ţivota. - Učíme ţáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů. - Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení. - Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - Podporujeme vyuţívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů. - Učíme, jak některým problémům předcházet. - Průběţně monitorujeme, jak ţáci řešení problémů prakticky zvládají. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci - Vedeme ţáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. - Učíme ţáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů. - Klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu. - Ve výuce podporujeme pouţívání cizího jazyka a výpočetní techniky. - Vedeme ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - Podporujeme kritiku a sebekritiku. - Učíme ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. - Podporujeme přátelskou komunikaci mezi ţáky a vyučujícím a mezi ţáky navzájem. - Připravujeme ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. - Důsledně vyţadujeme dodrţování pravidel stanovených v řádu pro odborné učebny. - Důsledně vyţadujeme dodrţování pravidel pro zacházení s chemickými látkami.

13 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých - Vedeme ţáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů. - Minimalizujeme pouţívání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. - Podporujeme inkluzi ( začlenění ) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umoţňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima kaţdého člena třídního kolektivu. - Učíme ţáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost ţáků zastávat v týmu různé role. - Učíme ţáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. - Podporujeme vzájemnou pomoc ţáků, vytváříme situace, kdy se ţáci vzájemně potřebují. - Upevňujeme v ţácích vědomí, ţe ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. - Podporujeme integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. - Průběţně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. - Učíme ţáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky, (mezi ţáky a učiteli). - Důsledně vyţadujeme dodrţování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulaci se ţáci sami podíleli. KOMPETENCE OBČANSKÉ - vychovávat ţáky - jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a - respektující práva druhých - jako osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, své zdraví a za své ţivotní prostředí - jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci - Vedeme ţáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování ţivotního prostředí. - Vedeme ţáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně ţivotního prostředí. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ţáků.

14 - Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí poţadované pomoci. - Netolerujeme ţádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. - Učíme ţáky správně jednat v různých mimořádných ţivot ohroţujících situacích. - Podporujeme vzájemnou pomoc ţáků, vytváříme situace, kdy se ţáci vzájemně potřebují. - Učíme ţáky preventivně předcházet nemocem a úrazům. - Učíme ţáky poskytnout účinnou první pomoc. - Důsledně vyţadujeme dodrţování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce při fyzikálních měřeních, pozorováních a experimentech, pravidla chování ve škole, v odborných učebnách, dodrţování stanovených pracovních postupů apod.. - Neustále monitorujeme chování ţáků, včas přijímáme účinná opatření. KOMPETENCE PRACOVNÍ - vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit ţáky chránit své zdraví při práci, pomoci ţákům při volbě jejich budoucího povolání - Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k práci. - Učíme ţáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. - V rámci moţností a podmínek školy učíme ţáky při práci vyuţívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku. - Podporujeme vyuţívání výpočetní techniky, internetu a pouţívání cizího jazyka. - Seznamujeme ţáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyţadujeme jejich dodrţování. - Vedeme ţáky k dodrţování a plnění jejich povinností a závazků. - Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, ţáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - Různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme ţáky s různými profesemi.

15 Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni základního vzdělávání ţák: KU1 vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení KU2 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě KU3 operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy KU4 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti KU5 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Na úrovni základního vzdělávání ţák: KR1 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností KR2 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému KR3 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumává řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací KR4 kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů

16 zhodnotí Kompetence komunikativní Na úrovni základního vzdělávání ţák: KK1 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu KK2 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje KK3 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běţně uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění KK4 vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem KK5 vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na úrovni základního vzdělávání ţák: KS1 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce KS2 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá KS3 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají KS4 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování

17 tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské Na úrovni základního vzdělávání ţák: KO1 respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí KO2 chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu KO3 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých moţností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka KO4 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit KO5 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udrţitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní Na úrovni základního vzdělávání ţák: KP1 pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky KP2 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot KP3 vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podloţená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

18 KP4 Rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola přijímá kaţdé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a s mimořádným nadáním. Přistupujeme k těmto ţákům naší školy diferencovaně, individuálně, s profesionálním respektem jejich vzdělávacích potřeb, výchovných a sociálních interakcí. Jsme si vědomi a je naší prioritou, ţe jedině včasná a vhodná intervence, volba podněcujících výukových a sociálně komunikačních metod, forem a spolupráce všech zainteresovaných subjektů, zejména s rodinou ţáka rodiči (zákonnými zástupci) dává těmto našim ţákům moţnost dobré a úspěšné školní práce a výkonů, naplnění jejich ambicí a spokojenost s naší školou. Nastavíme pro kaţdého jedince vhodné pracovní, výkonové dimenze, vymezujeme adekvátní poţadavky a hranice jeho školního vzdělávání a výchovy. V celé šíři této edukační oblasti se řídíme aktuálně platnými školskými zákony, vyhláškami, metodickými pokyny a s dalšími, s nimi souvisejícími právními předpisy. Vzdělávání ţáků se SVP učení a chování probíhá ve třídách na 1. stupni a na 2. stupni základní školy formou individuální integrace, reedukačních hodin a přímou prací (individuální, skupinovou) se ţákem při vyučování. Pro vzdělávání těchto ţáků má škola zajištěny odborně vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují, pomáhají kompenzovat a reedukovat jejich obtíţe. Ţáky s vývojovými poruchami učení a chování pravidelně posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito ţáci zařazováni do reedukační péče a jsou zohledňováni v celém školním edukačním procesu. Aktuální stav a stávající problémy vţdy konzultujeme s příslušnými školskými poradenskými pracovišti (zejména PPP) a seznamujeme s nimi rodiče zákonné zástupce ţáka.

19 Disponujeme s kvalitním kompenzačním materiálně technickým vybavením, které postupně rozšiřujeme a inovujeme: např. speciální výukové pomůcky, učebnice, pracovní listy a PC programy. Ţáci, jejichţ výukové obtíţe byly diagnostikovány odbornými poradenskými zařízeními (PPP) v rozsahu vyšších stupňů a vyţadují integraci, vzděláváme podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP a zpracovaných podle učebního plánu běţných tříd. Individuální vzdělávací plán obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě pouţívat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga a je s ním seznámen rodič zákonný zástupce dítěte. Reedukace specifických poruch učení u integrovaných ţáků probíhá individuální nebo skupinovou formou 1x týdně. Snaţíme se tyto hodiny zařazovat před vyučováním nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Při klasifikaci přihlíţíme ke stupni a druhu specifické poruchy učení a chování. Volíme v závěru kaţdého klasifikačního období pololetí po dohodě s rodiči zákonnými zástupci ţáka i formu slovního hodnocení. ŠVP v současné době neobsahuje informace o vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením, se zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a ţáků mimořádně nadaných, neboť v současné době tito ţáci naší školu nenavštěvují. Jsme připraveni tyto materiály vypracovat v okamţiku jejich nástupu na školu dle aktuálních individuálních potřeb. Průřezová témata Do základního vzdělávání je zařazeno 6 průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV1 Osobnostní rozvoj OSV2 Sociální rozvoj

20 OSV3 Morální rozvoj Výchova demokratického občana (VDO) VDO1 Občanská společnost a škola VDO2 Občan,občanská společnost a stát VDO3 Formy participace občanů v politickém ţivotě VDO4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) VMEGS1 Evropa a svět nás zajímá VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět VMEGS3 Jsme Evropané Multikulturní výchova (MuV) MuV1 Kulturní diference MuV2 Lidské vztahy MuV3 Etnický původ MuV4 Multikulturalita MuV5 Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova (EV) EV1 Ekosystémy EV2 Základní podmínky ţivota

21 EV3 EV4 Lidské aktivity a ţivotní prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MeV) MeV1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MeV2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MeV3 Stavba mediálních sdělení MeV4 Vnímání autora mediálních sdělení MeV5 Fungování a vliv médií ve společnosti MeV6 Tvorba mediálních sdělení MeV7 Práce v realizačním týmu Etická výchova (EtV) Projekty, soutěže, exkurze Projekt, soutěž Zařazení k předmětu Třída Termín Školní kolo olympiády angličtina 7., 8., 9. leden v anglickém jazyce třída Školní kolo Pythagoriády matematika 6., 7. třída únor Matematický klokan matematika třída duben Caruso show hudební výchova třída listopad Doudlebský mistřík přírodověda, vlastivěda, třída září

22 tělesná výchova Recitační soutěţ český jazyk třída březen Hudební den hudební výchova třída duben Školní kolo olympiády český jazyk 8., 9. třída únor-březen v českém jazyce Oblastní kolo dopravní dopravní výchova třída květen soutěţe Okresní kolo soutěţe dopravní výchova 5. třída říjen mladých cyklistů Dětské dopravní hřiště dopravní výchova 4. třída červen v Rychnově n. Kn. získání průkazu cyklisty Martinské skákání tělesná výchova třída listopad Mikulášský výstup tělesná výchova třída prosinec Jarní šplhání tělesná výchova třída březen Školní kolo ve: Vybíjené Přehazované Floorbale Zimním pětiboji tělesná výchova, sportovní hry třída třída třída třída před okresním kolem Okresní kolo ve: Vybíjené Přehazované Floorbale Zimním pětiboji Atletice Fotbale tělesná výchova, sportovní hry třída třída třída třída třída třída květen, červen září, prosinec, květen listopad, prosinec únor, březen září, květen, červen prosinec, leden, květen Adventní dílny Velikonoční dílny pracovní činnosti, výtvarná výchova pracovní činnosti, výtvarná výchova třída listopad třída březen

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. 9. 2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Ruku v ruce za vzděláním Předkladatel: název školy Základní škola Nové Město nad Metují

Více

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou Otevírat Nové Ekologické Cítění Obsah ZŠ A MŠ JÍLOVICE... 1 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. VELIKOST A ÚPLNOST

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více