Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690"

Transkript

1 Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Školní řád - dle 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Upravuje : - podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a při školních akcích a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky - provoz a vnitřní režim školy - podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Součástí školního řádu jsou také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád je závazný pro všechny žáky, jejích zákonné zástupce, všechny pracovníky školy a uživatele školních.prostor. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti žákovi uložit výchovné opatření. Pojmem žák/žáci se rozumí chlapci i dívky zapsaní v evidenci školy. 1. Práva žáků: 1.1 Źák má právo na vzdělávání a školské služby poskytované školou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a jeho cíli vzdělávání 1.2 Žák má právo na objektivní informace-o průběhu a výsledcích svého vzdělávání o organizaci a obsahu výuky-o možnostem dalšího studia a volby povolání a na poradenskou pomoc týkající se vzdělávání... v průběhu celého školního roku. Informace jsou poskytovány přednostně vyučujícím příslušného předmětu, třídním učitelem, výchovnou poradkyní, případně ředitelem školy formou - osobní konzultace, zápisem do ŽK/notýsku 1.3 Žák má právo na objektivní způsob hodnocení své práce, na kontrolu tohoto hodnocení a na znalost zásad a kritérií svého hodnocení předem-zajišťují pedag. pracovníci školy dle předmětů učebního plánu-písemně prostřednictvím žákovské knížky a vysvědčení, konzultací se žákem a jeho zákonnými zástupci. 1.4 Žák má právo na vyjádření svého vlastního názoru, podnětu ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, tomuto názoru musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje 1.5 Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, který je povinen se vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat 1.6 Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), informace jsou předávány písemně, formou bulletinu na začátku šk. roku, zápisem do žákovské knížky/notýsku žáka, konzultací s příslušným pedagogem 1.7 Žák má právo na respektování své individuality, na zvláštní péči a toleranci individuálních odchylek v odůvodněných případech - speciální vzdělávací potřeby, zdravotní a sociální důvody, při mimořádných schopnostech a talentu, žák má právo na ochranu své osoby před projevy intolerance, násilí aj. negativními projevy chování - zjištěné skutečnosti jsou povinni řešit všichni pracovníci školy v součinnosti se zákonnými zástupci žáka 1.8 Žák má právo na poskytnutí učebnic, učebních textů a základních školních potřeb žákovi prvního ročníku se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 200,- za jeden školní rok, žákům se zdravotním postižením druhých a vyšších ročníků se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 100,- Kč na žáka za jeden školní rok 1.9 Žák má právo na ochranu svých osobních údajů, na taktnost, diskrétnost a vstřícné jednání ze strany všech pracovníků školy 2. Povinnosti žáků: 2.1 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, být včas připraven na určeném místě na každou vyučovací hodinu dle rozvrhu výuky, v případě nepřítomnosti ve škole si za metodické pomoci učitele doplnit a osvojit zameškané učivo, nosit na všechny vyučovací hodiny žákovskou knížku nebo záznamník školáka, které slouží k zapisování výsledků vzdělávání a chování, k omlouvání žákovy nepřítomnosti a ke sdělení školy rodičům. Žáci jsou povinni na vyzvání vyučujícího žákovskou knížku nebo záznamník školáka předložit. Ztrátu žákovské knížky nebo záznamníku školáka je žák povinen bez prodlení nahlásit třídnímu učiteli a uhradit náklady za náhradní vydání (20,-Kč). 2.2 dodržovat školní řád aj. předpisy školy k organizaci vzdělávání a k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, chovat se ve škole a na akcích pořádaných školou v souladu s pravidly společenského chování, zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny. neprojevovat slovní ani fyzickou agresivitu, hrubost či jiné podoby nesnášenlivosti vůči ostatním 2.3 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy nejsou-li v rozporu s právními předpisy a školním řádem 2.4 jednat a chovat se v průběhu výuky tak, aby byl aktivně účastný, ale záměrně a bezdůvodně nenarušoval její plynulost a efektivitu, výklad vyučujícího ani soustředěnost spolužáků 2.5 respektovat jak ve škole, tak při všech akcích pořádaných školou, zákazy - vnášet, přechovávat nebo konzumovat alkohol, užívat tabákové výrobky či jiné návykové látky, přechovávat či manipulovat zápalnými prostředky (zápalky, zapalovače, pyrotechnika ap.), střelnými zbraněmi, náboji, bodnými, sečnými či řeznými zbraněmi nebo jejich napodobeninami vč.hraček, airsoftovými či plynovými výrobky, kosmetickými či chemickými výrobky (zvl. spreji), které by mohly ohrozit bezpečnost či zdraví žáků nebo zaměstnanců školy. Pozn. : Dojde-li k porušení této povinnosti bude předmětná věc zajištěna a na vyžádání protokolárně předána zákonnému zástupci žáka a záležitost bude řešena v souladu s oznamovací povinností školy. Žákům jevícím známky požití alkoholu, příp. užití jiných návykových látek, nebude umožněn přístup do školní budovy ani do prostoru venkovního školního areálu, ani nebude umožněna účast na výuce či akci pořádané školou zákonní zástupci žáka budou telefonicky vyzváni k převzetí dítěte a situace bude řešena v součinnosti s odborem sociálních věcí MÚ-oddělením sociálně-právní ochrany dětí, příp. Policií ČR 2.6 žák má povinnost neprodleně oznámit vyučujícímu změnu zdravotního stavu či úraz, aby mu mohla být zajištěna pomoc 2.7 žáci jsou zapojeni do systému třídění odpadu a jsou povinni respektovat pokyny k jeho ukládání ve třídách a na chodbách 2.8 žáci přihlášení zák.zástupcem k pobytu ve škole po dobu mezi dopolední a odpolední výukou mají povinnost se hlásit pedag. dozoru ve šk. klubu, kde jim jsou určeny prostory a činnosti, kde se musí zdržovat a kde je zajištěn dozor. Nepřihlášení žáci jsou po tuto dobu povinni opustit prostor budovy a areál školy

2 3. Provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zacházení s majetkem školy 3.1 Žákům je umožněn vstup do školní budovy od hodin po dobu vyučování podle platného rozvrhu. Vstup rodičů žáků školy a veřejnosti je umožněn po předchozí domluvě s žádaným pracovníkem školy. Budova se uzavírá v 7:45 (zahájení výuky) a opozdilý žák je vpuštěn jen přes systém domácí vrátný. Na odpolední výuku jsou žáci nepřihlášení k pobytu v budově školy vpouštěni ve 13:50 hod do šaten, kde vyčkají pod dohledem dozoru vyučujícího, který je odvede na výuku do učeben Žáci nemají povoleno vpouštět další osoby. Opustit školní budovy jsou žáci povinni neprodleně po skončení své výuky dle rozvrhu, resp. naobědvání se, nejsou-li zapojeni do dalších aktivit školy se zajištěným dohledem, do činnosti školní družiny, školního klubu, zájmových kroužků apod.. Časový přehled výuky : 1. vyuč. hodina : Staroklánovická 230 (1.-4. ročník) 7:45 8:30 Polesná 1690 (5.-9.ročník) 7:45 8:30 2. vyuč. hodina : 8:40 9:25 8:40 9:25 3. vyuč. hodina : 9:45 10:30 9:35 10:20 4. vyuč. hodina : 10:40 11:25 10:40 11:25 5. vyuč. hodina : 11:35 12:20 11:35 12:20 6. vyuč. hodina : - 12:30 13:15 7. vyuč. hodina : - polední přestávka 8. vyuč. hodina : - 14:05 14:50 9. vyuč. hodina : - 15:00 15: Žákům je zakázáno vzdalovat se v době vyučování a přestávek bez vědomí vyučujícího nebo dozoru z budovy či areálu školy. Výjimku tvoří pouze čas, který je v rozvrhu výuky určen jako polední přestávka. V tuto dobu je naopak žák povinen opustit budovu a areál školy, není-li k pobytu v budově školy přihlášen 3.3 Během přestávek se žáci v Polesné 1690 pohybují po budově školy pouze za účelem přesunu do jiné učebny, ale nevstupují do odborných učeben, tělocvičny, školní jídelny a technického zázemí školy, neurčí-li pedag.dozor jinak. O velké přestávce není pohyb po budově omezen s výjimkou prostorů šaten a schodišť, kde se žáci nesmějí zdržovat. Žáci 1. stupně se po budově a areálu školy pohybují dle pokynů třídního učitele, příp. pedag. dozoru. Neukázněným žákům může být volnost pohybu omezena. 3.4 Žákům je povoleno pohybovat se po budově školy z bezpečnostních důvodů jen chůzí, z hygienických důvodů jen přezutí do čisté domácí obuvi (ne sportovní, uzavřená obuv) 3.5 Do odborných učeben žáci vstupují pouze s vyučujícím, řídí se vnitřními řády těchto učeben, se kterými jsou povinni být seznámeni před zahájením činností, zpravidla na začátku školního roku (zajišťuje příslušný vyučující zápis do TK) 3.6 Žáci II.st.se na čtvrtou vyučovací hodinu stěhují na konci hlavní přestávky, po signálu 5 min. před další vyuč.hodinou 3.7 K odkládání svršků, obuvi a drobných osobních věcí je žákovi přidělena zamykatelná šatní skříňka (není určena k odkládání brašen, bruslí, koloběžek aj. rozměrných předmětů; jejich příp.uložení lze dojednat s TU nebo školníkem). Písemná dohoda stanovuje podmínky jejího využívání. V prostoru šaten mohou žáci pobývat jen po dobu nezbytně nutnou na převlékání, přezouvání nebo vyzvednutí osobních věcí ze skříňky, příp. zajištění si nápoje z automatu. 3.8 Ztrátu klíče od šatní skříňky žák hlásí neprodleně panu školníkovi. Zhotovení nového klíče žák uhradí, klíč zajistí škola. 3.9 Nalezené předměty předává žák hospodářce školy, školníkovi, příp. kterémukoliv vyučujícímu 3.10 Zjistí-li žák poškození majetku osob, majetku školy, učební pomůcky nebo jiného inventáře školy, je povinen neprodleně tuto skutečnost ohlásit kterémukoliv pracovníkovi školy 3.11 Žáci jsou povinni všechny věci svěřené jim do užívání, zařízení školy a vybavení třídy používat pouze k účelům, pro které jsou určeny a zacházet s nimi tak, aby nedošlo k jejich poškození 3.12 Při úmyslném poškození zapůjčených učebnic, či jiného majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob, je žák nebo zákonný zástupce žáka povinen uvést věci do původního stavu, nahradit odpovídajícím způsobem nebo finančně uhradit. O způsobené škodě je sepisován protokol. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3.13 Na začátku školního roku a vždy před zahájením nové činnosti jsou žáci poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví a o pravidlech bezpečnosti silničního provozu. Tato témata jsou i součástí obsahu některých vyučovaných předmětů V rámci činností v odborných pracovnách, tělocvičnách aj., kde hrozí zvýšení riziko úrazu, jsou žáci poučeni o zásadách BOZ v těchto prostorách a jsou seznámeni s provozními řády těchto prostor - vždy během první vyučovací hodiny Při všech činnostech organizovaných školou je nad žáky zajištěn pedagogický dozor, který odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. Všichni pracovníci školy jsou proškoleni a seznámeni s traumatologickým plánem, znají zásady poskytnutí 1. pomoci a rozmístění lékárniček v areálu školy Oznámí-li žák vyučujícímu změnu zdravotního stavu či úraz, je vyučující povinen zajistit neprodleně žákovi pomoc, oznámit situaci rodičům, informovat vedení školy a v případě úrazu zapsat okolnosti do knihy úrazů 3.16 V rámci prevence negativních jevů a šikanování má škola zpracovaný tzv. Minimální preventivní program, se kterým jsou seznámeni všichni vyučující a jsou schopni se jím řídit. Případné problémy jsou řešeny v součinnosti třídního učitele a metodika prevence individuálně Žákům školy je v rámci seznámení se školním řádem doporučeno nenosit do školy cenné věci a větší finanční částky. Osobní předměty neurčené učitelem přímo k výuce (zvl. mobilní telefony, MP3-4, tablety aj. audio/video/data nosiče, fotoaparáty, kamery apod.) nesmí být při výuce bez souhlasu učitele žákem používány a musí být zajištěny tak, aby nenarušovaly výuku - např.vyzváněním, pípáním aj. Dojde-li přesto k narušení výuky, bude předmětná věc žákovi zabavena a vydána zpět až na žádost zákonného zástupce žáka. Škola v tomto případě neručí za stav věci - vybití baterií, příp. jiné poškození. Zabavené věci se ukládají v ředitelně. Žák si zodpovídá za uložení věcí a financí tak, aby předcházel možnosti jejich zcizení nebo ztráty (možnost využití zamykatelné šatní skříňky, požádání o úschovu vyučujícího) nenechává tyto věci volně v lavici, v odložené školní brašně u ŠJ, v šatně TV apod.). Prostor k odložení osobních věcí nebo svršků žáka během někt. výuky-např.tv, informatiky, výuky v terénu aj.-určuje vyučující a odpovídá za jeho zajištění 3.18 Je nepřípustné, aby žák přinesl do školy věc, která by mohla ohrozit zdraví nebo přivodit úraz jemu či spolužákům, nebo věc, která ohrožuje mravní výchovu žáků. Stejně tak je nepřípustné vyhazovat jakékoliv předměty z oken školy.

3 3.19 Ve škole jsou rovněž nepřípustné jakékoli projevy nebo propagace násilí a intolerance nebo hnutí směřujících k potlačování práv jedince či skupiny osob. Žáci se k sobě chovají přátelsky, korektně a tolerantně Technickým zařízením v budově nebo areálu školy smí žák manipulovat jen za účelem, pro který je zařízení určeno a který jednoznačně vyplývá z potřeb výuky nebo návštěvy školy, nebo je v souladu s pokyny učitele či jiné oprávněné osoby. Bez přímého pokynu učitele/oprávněné osoby nesmí žák manipulovat okny, audio-video-data přístroji ani jinou elektronikou umístěnou v prostorách školy a šk. areálu, ani jiným zařízením, které není určeno a označeno k volnému užití. Žákům není povoleno užívat elektr. zásuvky např. k dobíjení mobilů ani k provozu elektronických či elektrických zařízení Svévolnou manipulací prostředky protipožární či jiné zabezpečovací či bezpečnostní ochrany (ovládací panely, hasicí přístroje, požární hydranty, kouřové hlásiče, detektory pohybu, el. ovladače zavírání dveří, bezpečnostní tabulky apod.), která může vést k poruše nebo poškození tohoto zařízení, se žák vystavuje možnosti nejen kázeňského opatření a vymáhání náhrady škody, ale v případě obecného ohrožení i trestního postihu Používání výtahu žáky je povoleno jen v odůvodněných případech na žádost rodičů a po proškolení k obsluze zařízení 3.23 Žáci zapojení do mimoškolních aktivit a zájmových kroužků organizovaných školou se řídí školním řádem. 4. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále jen rodiče): 4.1 Rodiče mají právo na vzdělávání a školské služby poskytované školou pro své dítě v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a jeho cíli vzdělávání 4.2 Rodiče mají právo být objektivně informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte o organizaci a obsahu výuky - o možnostem dalšího studia a volby povolání - v průběhu celého školního roku. Informace jsou poskytovány přednostně vyučujícím příslušného předmětu, třídním učitelem, výchovnou poradkyní, metodikem prevence, speciálním pedagogem, případně ředitelem školy -formou zápisu do žákovské knížky, konzultací po předchozí dohodě s konkrétním vyučujícím, informací na třídní schůzce, případně jinou vzájemně domluvenou formou ( , tel.), obecné informace o průběhu vzdělávání na škole lze získat na webových stránkách školy, kde jsou umístěny i stránky jednotlivých tříd 4.3 Rodiče mají právo na objektivní způsob hodnocení svého dítěte, na kontrolu tohoto hodnocení a na znalost zásad a kritérií tohoto hodnocení předem - zajišťují pedag. pracovníci školy dle předmětů učebního plánu-písemně prostřednictvím žákovské knížky a vysvědčení, konzultací se zákonným zástupcem žáka 4.4 Rodiče mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 4.5 Rodiče mají právo na poradenskou pomoc, kterou zajišťuje škola přímo výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog a zprostředkovaně školní psycholog 4.6 Rodič má právo být po předchozí dohodě s vedením školy přítomen na výuce svého dítěte 4.7 Rodič má právo odvolat se k řediteli školy v případě pochybností o objektivitě klasifikace svého dítěte - do tří dnů po zjištění, v případě, že vyučujícím je ředitel školy, ke školní inspekci, prostřednictvím školy 4.8 Rodiče mají právo volit a být voleni do Rady školy, její pravomoci jsou dány školským zákonem 4.9 Rodič má právo uvolnit žáka z vyučování na základě předloženého písemného sdělení: z jedné vyučovací hodinyuvolňuje vyučující daného předmětu, z celého vyučovacího dne do celkového počtu 10 vyučovacích dní uvolňuje třídní učitel, na více dní uvolňuje ředitel školy. Písemná žádost o uvolnění z vyučování je předkládána osobně nebo prostřednictvím žáka, předem ve všech případech, a to třídnímu učiteli Rodič má právo přihlásit písemnou formou žáka k pobytu ve škole v době mezi dopolední a odpolední výukou, škola zajišťuje dohled nad přihlášeným žákem 4.11 Rodič má právo na základě písemné dohody zapůjčit pro žáka zamykatelnou šatní skříňku proti vratné záloze 200,- Kč, která se zúčtuje při ukončení jeho školní docházky na škole Rodiče mají povinnost zajistit pravidelnou docházku a domácí přípravu svého dítěte do školy, kontrolovat zápisy v žákovské knížce žáka, na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte 4.13 Rodiče mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání, oznamovat škole údaje podle 28 odst.2 a 3, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny těchto údajů.v případě náhlé změny zdravotního stavu či úrazu žáka mají rodiče po vyrozumění školou povinnost převzít žáka do své péče Rodiče mají zákonnou povinnost doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (Zákon č. 561, 50, odst.1) a při nástupu žáka zpět do školy tuto nepřítomnost omluvit písemně do žákovské knížky. V odůvodněných případech může třídní učitel žádat o omluvení žákovy nepřítomnosti lékařem Rodič má povinnost uhradit škole v případě prokázaného úmyslného poškození zapůjčené učebnice, učební pomůcky, vybavení školy apod., poměrnou částku jako náhradu 4.16 Vstup rodičů aj.veřejnosti do budovy školy je možný po ohlášení se v kanceláři školy pomocí vchodového telefonu Rodiče jsou školou kontaktováni přednostně zápisem do žákovské knížky, příp. ovou zprávou nebo telefonicky 5) Pravidla vzájemných vztahů žáků a pedagogických pracovníků 5.1 Vztahy mezi žáky a pedagogickými pracovníky jsou založeny na vzájemném respektu a toleranci. 5.2 Žáci i pedagogičtí pracovníci dodržují ve vzájemném vztahu zásady slušného chování, žáci oslovují pedagogy slovy paní učitelko, pane učiteli, žáci jsou oslovováni křestním jménem, při vstupu dospělé osoby do třídy zdraví žáci povstáním. (případné zvláště hrubé slovní či úmyslné fyzické útoky žáka vůči kterémukoliv pracovníkovi školy jsou vždy považovány za porušení zákonných povinností žáka (viz 31, zákona č.561/2004 Sb.- školský zákon v platném znění) 5.3 Organizační záležitosti spojené s výukou zajišťuje pro žáky třídní učitel, poradenské služby zajišťují - výchovná poradkyně, metodik prevence a speciální pedagog, zprostředkovaně školní psycholog 5.4 Žáci společně s třídním učitelem vytvářejí vlastní třídní pravidla, která doplňují školní řád

4 6) Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na škole a na akcích pořádaných školou Hodnocení žáků vymezuje v 51 a 52 zákona č. 561/2004 Sb. a upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb. v platném znění. 6.1 Základní zásady hodnocení výsledků vzdělávání - hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu - cílem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu; tj. informaci, co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. - hodnocení musí být pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné a musí respektovat individuální vzdělávací potřeby žáka a doporučení školského poradenského pracoviště. - pro hodnocení jsou stanovena jasná kritéria a požadavky, se kterými jsou žáci předem seznámeni - výkon žáka je hodnocen podle jeho individuálního pokroku, není srovnáván s ostatními žáky - při hodnocení žákových vědomostí, dovedností, klíčových kompetencí, postojů a chování je důležité uvědomovat si, že se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. - žáci jsou zapojováni do hodnocení, jsou vedeni k sebehodnocení a sebekontrole, s chybou a nedostatkem se dále pracuje 6.2 Způsoby hodnocení a sebehodnocení žáka - za první 1/2letí šk. roku se vydává žákovi výpis z vysvědčení, na konci šk. roku vysvědčení s hodnocením za obě 1/2letí - hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace ), v odůvodněných případech a na žádost rodičů slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. - u žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti rodiče žáka - převod slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení se provádí v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Rovněž se převádí slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání - sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Žáci jsou navykáni na situaci, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem bude předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno. Žák si tak porovná svůj pohled na sebe sama, na své výkony s pohledy pedagogů a ostatních spolužáků. Sebehodnocení žáka zpravidla předchází hodnocení pedagogem. Pedagog vede žáka v dovednostech hodnotit sám sebe ve smyslu zdravého sociálního a psychického rozvoje. Sebehodnocení žáků nenahrazuje klasické hodnocení, pouze doplňuje a rozšiřuje evaluační procesy a aktivizuje žáka. 6.3 Základní pravidla pro použití klasifikace: - klasifikuje se jen probrané a procvičené učivo - v jednom vyučovacím dnu mohou žáci psát jen jednu shrnující, zásadní písemnou práci /přesahující 30 minut/ a taková práce je nejméně jeden týden dopředu oznámena, není zadávána bez ohlášení; ostatní vyučující jsou informováni zápisem termínu do třídní knihy - hodnocení probíhá průběžně v celém pololetí a výsledná známka zahrnuje zvládnutí očekávaných výstupů, úroveň komunikace a tvořivosti a míru zodpovědnosti a úsilí, jež žák projevuje v jednotlivých vyučovacích předmětech - stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace - známka z vyuč. předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování 6.4 Stupnice hodnocení - pro hodnocení je používáno pět klasifikačních stupňů (1=nejlepší až 5=nejhorší) - u průběžného hodnocení jsou používány různé formy - známky, bodové či procentuální hodnocení, slovní popis aj. Hodnocení v 1. a 3. čtvrtletí - zápis do žákovské knížky/notýsku žáka na samostatnou stránku: Cílem tohoto hodnocení je podat informaci nejen o dosavadním výkonu v jednotlivých předmětech, ale i o výhledu do dalšího období. Kromě stupnice známek 1,2,3,4,5 mohou být použita i zpřesňující znaménka mínus, lomeno a plus s následujícím významem: mínus : žák nesmí výkon zhoršit, aby si známku udržel, známka není nepochybná a jednoznačná; př.: 1- lomeno : výkon žáka je zatím na hranici mezi dvěma známkami, záleží na výkonu v dalším čtvrtletí, jaké bude celkové hodnocení; př.: 2/3 plus : když bude žák podávat lepší výkon, má dobrou šanci na změnu známky k lepšímu; př.: 2+ 1 Prakticky bezchybný stav vynikající, příkladný, bezvadný, výborný vždy alespoň 90% z celkového počtu bodů 2 Převládají pozitivní zjištění, dílčí chyby velmi dobrý, nadprůměrný, chvalitebný většinou % celkového počtu bodů 3 Pozitivní a negativní v rovnováze průměrný, dobrý někdy nejméně polovina celkového počtu bodů 4 Převaha negativních zjištění, výrazné chyby podprůměrný, citelně slabá místa, dostatečný málokdy nejméně čtvrtina celkového počtu bodů 5 Zásadní nedostatky nevyhovující stav, nedostatečný nikdy méně než čtvrtina celkového počtu bodů 6.5 Hodnocení prospěchu v předmětech s převahou výchovného zaměření V předmětech s převahou výchovného zaměření / Pv, Hv, Tv, Vv, Gv a OSV / je důležitým kriteriem při hodnocení prospěchu nejen tvořivost, aktivita, originalita, vědomosti a dovednosti žáka, ale i jeho kázeň a dodržování všech pravidel potřebných pro zajištění bezpečnosti žáků /Tv, Vv, Pv/ a pro vytvoření prostředí, které dovoluje vnímat umění /Hv, Vv/ a respektovat spolužáky /OSV, Gv/.

5 6.6 Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - žáci mají právo a vyučující povinnost na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení, které odpovídající stupni jejich postižení nebo znevýhodnění - vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení vzdělání i chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů - pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv, upřednostňuje se ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkon, při klasifikaci se nevychází z počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl, kontrolní práce a diktáty (patří-li mezi vhodné druhy projevu) píší tito žáci po předchozí přípravě - pokud je to nutné, není dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům - všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají s rodiči a jejich názor je respektován 6.7 Základní pravidla pro použití slovního hodnocení: - slovně nebo kombinací s klasifikačním stupněm může být žák hodnocen jen v odůvodněných případech - slovně může být hodnocen ze všech předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, včetně chování nebo jen v předmětech, do kterých se žákovy speciální vzdělávací potřeby či vývojové poruchy učení nebo chování promítají - o způsobu hodnocení rozhodne na základě žádosti rodičů a doporučení poradenského pracoviště ředitel - ze slovního popisu hodnocení musí být zřejmá úroveň žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku - je hodnocen osobní pokrok žáka, jeho přístup ke vzdělání, porovnává se jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon - hodnocení naznačuje další vývoj žáka a obsahuje zdůvodnění a doporučení, jak předcházet neúspěchům a jak je překonávat - výsledky vzdělávání žáka lze na konci prvního pololetí hodnotit souhrnně za všechny předměty - hodnocení je adresné a osobně se obrací k tomu, komu je určeno k žákovi - žák dostává zpětnou vazbu o průběhu a výsledku svého učení a o tom, jakým způsobem může dosáhnout lepších výsledků Učitel se vyjadřuje k těmto oblastem: - osvojení znalostí základního učiva - úroveň dovedností a schopnost aplikovat získané poznatky - přístup žáka k předmětu (zájem, snaha, úsilí) - úroveň přípravy žáka (příprava žáka na vyučování, domácí úkoly) Učitel vychází: - z hodnocení výsledků ústního i písemného projevu, - z pracovního tempa, - ze schopnosti samostatně pracovat, - ze schopnosti soustředit se Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Do slovního hodnocení vzdělávání se nesmí promítnout chování žáka - převod slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení a naopak se provádí v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Rovněž se převádí slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání Vyučující jednotlivých předmětů ohodnotí všechny níže uvedené složky žákova výkonu /úroveň ovládnutí učiva, myšlení, vyjadřování, celková aplikace vědomostí, píle a zájem o učení/ a převedou je podle tabulky. úroveň ovládnutí učiva 1 výborný ovládá bezpečně 2 chvalitebný ovládá 3 dobrý v podstatě ovládá 4 dostatečný ovládá se značnými mezerami 5 - nedostatečný neovládá úroveň myšlení 1 výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 2 chvalitebný uvažuje celkem samostatně 3 dobrý menší samostatnost v myšlení 4 dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky úroveň vyjadřování 1 výborný výstižné a poměrně přesné 2 chvalitebný celkem výstižné 3 dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 4 dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně celková aplikace vědomostí 1 výborný užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a s jistotou 2 chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 3 dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby 4 dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

6 píle a zájem o učení 1 výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 2 chvalitebný učí se svědomitě 3 dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 4 dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 6.8 Hodnocení žáka na vysvědčení: - při použití klasifikace se výsledky chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni : 1... velmi dobré 2... uspokojivé 3... neuspokojivé - při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu : 1... výborný 2... chvalitebný 3... dobrý 4... dostatečný 5... nedostatečný U...uvolněn - píše se slovně v případě, je-li žák uvolněn z předmětu ze zdravotních důvodů N...nehodnocen - píše se slovně, nelze-li žáka hodnotit např. z důvodů časté absence - výsledky vzdělávání žáka jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobním předpokladům a věku, klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon - klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ - při hodnocení žáků cizinců se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost ovlivňující jejich výkon - celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni : a) prospěl(a) s vyznamenáním... žák není v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu horším než 2, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1, 5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré b) prospěl(a)... žák není v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5 nebo odpovídajícím slovním hodnocením c) neprospěl(a)... žák je v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5 nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo z něho není hodnocen na konci druhého pololetí d) nehodnocen... není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů na konci 2. pololetí 6.9 Postup žáka do vyššího ročníku, opravné a komisionální zkoušky - do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, bez ohledu na prospěch tohoto žáka. - nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy náhradní termín, nejpozději do dvou měsíců po skočení pololetí. Nelze-li žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. - nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy náhradní termín hodnocení nejpozději do konce září následujícího školního roku, do té doby navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník - žák plnící povinnou školní docházku nepostupuje do dalšího ročníku a opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl a nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Z vážných zdravotních důvodů může ředitel školy povolit na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře a žádosti zákonného zástupce žáka opakování ročníku bez ohledu na to, zda ji žák na daném stupni opakoval. Opravné zkoušky : - žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky - opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy, termín je žákovi i zákonnému zástupci žáka sdělen na výpise z katalogového listu žáka spolu s ostatní klasifikací - žák může konat v jednom dnu jen jednu opravnou zkoušku, opravné zkoušky jsou komisionální - žák, který opravnou zkoušku nevykonal nebo se k ní nedostavil, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín, nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, případně znovu do deváté třídy - v odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky na jiné škole Komisionální zkoušky : Komisionální přezkoušení žáka se koná v těchto případech: - opravné zkoušky na konci druhého pololetí, byl-li žák klasifikován nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech s výjimkou předmětů výchovného zaměření - na základě žádosti zákonného zástupce o přezkoušení v případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí (Zákon č. 561/2004 Sb., 52, odst. 4)

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace (platný od 1. září 2009)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1 ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 I. PREAMBULE (platný od 1.9. 2014) Všichni žáci, kteří plní povinnou školní

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

Školní řád. 1. Práva a povinnosti, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole Školní řád Ředitel Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace. (platný od 1. září 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace. (platný od 1. září 2014) ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace (platný od 1. září 2014) I. PREAMBULE Všichni žáci, kteří plní povinnou školní docházku na Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk,

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO okres Kladno Školská 284 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydávaný ředitelem školy je závazný pro všechny žáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Školní řád vychází ze zákona

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Školní řád Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j. Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j. ZŠNV 420/13 Vydáno dne: 31. 1. 2013 Pedagogická rada projednala dne: 23. 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace Č.j. 465/2013 Školní řád Základní školy M. Kudeříkové Strážnice Účelem školního řádu je vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání žáků a stanovit pravidla chování žáků ve škole, které by žákům pomohly co

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád nabývá účinnosti: od 1. 10.2013 Schváleno školskou radou pod číslem jednacím 01-10-02/ŠR/2013: 01. 10. 2013 Projednáno v pedagogické radě

Více

1. základní školy Hořovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci

1. základní školy Hořovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci 1. základní školy Hořovice ŠKOLNÍ ŘÁD Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala dne 30.8.2013 Schválen školskou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

1. Organizace vyučováni a režim školy

1. Organizace vyučováni a režim školy Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A B R N O, B L A Ž K O V A 9 Š K O L N Í Ř Á D Z Á K L A D N Í Š K O L Y 1. Organizace vyučováni a režim školy Vyučování ve škole v průběhu celého školního

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více