Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690"

Transkript

1 Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Školní řád - dle 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Upravuje : - podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a při školních akcích a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky - provoz a vnitřní režim školy - podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Součástí školního řádu jsou také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád je závazný pro všechny žáky, jejích zákonné zástupce, všechny pracovníky školy a uživatele školních.prostor. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti žákovi uložit výchovné opatření. Pojmem žák/žáci se rozumí chlapci i dívky zapsaní v evidenci školy. 1. Práva žáků: 1.1 Źák má právo na vzdělávání a školské služby poskytované školou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a jeho cíli vzdělávání 1.2 Žák má právo na objektivní informace-o průběhu a výsledcích svého vzdělávání o organizaci a obsahu výuky-o možnostem dalšího studia a volby povolání a na poradenskou pomoc týkající se vzdělávání... v průběhu celého školního roku. Informace jsou poskytovány přednostně vyučujícím příslušného předmětu, třídním učitelem, výchovnou poradkyní, případně ředitelem školy formou - osobní konzultace, zápisem do ŽK/notýsku 1.3 Žák má právo na objektivní způsob hodnocení své práce, na kontrolu tohoto hodnocení a na znalost zásad a kritérií svého hodnocení předem-zajišťují pedag. pracovníci školy dle předmětů učebního plánu-písemně prostřednictvím žákovské knížky a vysvědčení, konzultací se žákem a jeho zákonnými zástupci. 1.4 Žák má právo na vyjádření svého vlastního názoru, podnětu ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, tomuto názoru musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje 1.5 Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, který je povinen se vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat 1.6 Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), informace jsou předávány písemně, formou bulletinu na začátku šk. roku, zápisem do žákovské knížky/notýsku žáka, konzultací s příslušným pedagogem 1.7 Žák má právo na respektování své individuality, na zvláštní péči a toleranci individuálních odchylek v odůvodněných případech - speciální vzdělávací potřeby, zdravotní a sociální důvody, při mimořádných schopnostech a talentu, žák má právo na ochranu své osoby před projevy intolerance, násilí aj. negativními projevy chování - zjištěné skutečnosti jsou povinni řešit všichni pracovníci školy v součinnosti se zákonnými zástupci žáka 1.8 Žák má právo na poskytnutí učebnic, učebních textů a základních školních potřeb žákovi prvního ročníku se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 200,- za jeden školní rok, žákům se zdravotním postižením druhých a vyšších ročníků se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 100,- Kč na žáka za jeden školní rok 1.9 Žák má právo na ochranu svých osobních údajů, na taktnost, diskrétnost a vstřícné jednání ze strany všech pracovníků školy 2. Povinnosti žáků: 2.1 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, být včas připraven na určeném místě na každou vyučovací hodinu dle rozvrhu výuky, v případě nepřítomnosti ve škole si za metodické pomoci učitele doplnit a osvojit zameškané učivo, nosit na všechny vyučovací hodiny žákovskou knížku nebo záznamník školáka, které slouží k zapisování výsledků vzdělávání a chování, k omlouvání žákovy nepřítomnosti a ke sdělení školy rodičům. Žáci jsou povinni na vyzvání vyučujícího žákovskou knížku nebo záznamník školáka předložit. Ztrátu žákovské knížky nebo záznamníku školáka je žák povinen bez prodlení nahlásit třídnímu učiteli a uhradit náklady za náhradní vydání (20,-Kč). 2.2 dodržovat školní řád aj. předpisy školy k organizaci vzdělávání a k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, chovat se ve škole a na akcích pořádaných školou v souladu s pravidly společenského chování, zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny. neprojevovat slovní ani fyzickou agresivitu, hrubost či jiné podoby nesnášenlivosti vůči ostatním 2.3 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy nejsou-li v rozporu s právními předpisy a školním řádem 2.4 jednat a chovat se v průběhu výuky tak, aby byl aktivně účastný, ale záměrně a bezdůvodně nenarušoval její plynulost a efektivitu, výklad vyučujícího ani soustředěnost spolužáků 2.5 respektovat jak ve škole, tak při všech akcích pořádaných školou, zákazy - vnášet, přechovávat nebo konzumovat alkohol, užívat tabákové výrobky či jiné návykové látky, přechovávat či manipulovat zápalnými prostředky (zápalky, zapalovače, pyrotechnika ap.), střelnými zbraněmi, náboji, bodnými, sečnými či řeznými zbraněmi nebo jejich napodobeninami vč.hraček, airsoftovými či plynovými výrobky, kosmetickými či chemickými výrobky (zvl. spreji), které by mohly ohrozit bezpečnost či zdraví žáků nebo zaměstnanců školy. Pozn. : Dojde-li k porušení této povinnosti bude předmětná věc zajištěna a na vyžádání protokolárně předána zákonnému zástupci žáka a záležitost bude řešena v souladu s oznamovací povinností školy. Žákům jevícím známky požití alkoholu, příp. užití jiných návykových látek, nebude umožněn přístup do školní budovy ani do prostoru venkovního školního areálu, ani nebude umožněna účast na výuce či akci pořádané školou zákonní zástupci žáka budou telefonicky vyzváni k převzetí dítěte a situace bude řešena v součinnosti s odborem sociálních věcí MÚ-oddělením sociálně-právní ochrany dětí, příp. Policií ČR 2.6 žák má povinnost neprodleně oznámit vyučujícímu změnu zdravotního stavu či úraz, aby mu mohla být zajištěna pomoc 2.7 žáci jsou zapojeni do systému třídění odpadu a jsou povinni respektovat pokyny k jeho ukládání ve třídách a na chodbách 2.8 žáci přihlášení zák.zástupcem k pobytu ve škole po dobu mezi dopolední a odpolední výukou mají povinnost se hlásit pedag. dozoru ve šk. klubu, kde jim jsou určeny prostory a činnosti, kde se musí zdržovat a kde je zajištěn dozor. Nepřihlášení žáci jsou po tuto dobu povinni opustit prostor budovy a areál školy

2 3. Provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zacházení s majetkem školy 3.1 Žákům je umožněn vstup do školní budovy od hodin po dobu vyučování podle platného rozvrhu. Vstup rodičů žáků školy a veřejnosti je umožněn po předchozí domluvě s žádaným pracovníkem školy. Budova se uzavírá v 7:45 (zahájení výuky) a opozdilý žák je vpuštěn jen přes systém domácí vrátný. Na odpolední výuku jsou žáci nepřihlášení k pobytu v budově školy vpouštěni ve 13:50 hod do šaten, kde vyčkají pod dohledem dozoru vyučujícího, který je odvede na výuku do učeben Žáci nemají povoleno vpouštět další osoby. Opustit školní budovy jsou žáci povinni neprodleně po skončení své výuky dle rozvrhu, resp. naobědvání se, nejsou-li zapojeni do dalších aktivit školy se zajištěným dohledem, do činnosti školní družiny, školního klubu, zájmových kroužků apod.. Časový přehled výuky : 1. vyuč. hodina : Staroklánovická 230 (1.-4. ročník) 7:45 8:30 Polesná 1690 (5.-9.ročník) 7:45 8:30 2. vyuč. hodina : 8:40 9:25 8:40 9:25 3. vyuč. hodina : 9:45 10:30 9:35 10:20 4. vyuč. hodina : 10:40 11:25 10:40 11:25 5. vyuč. hodina : 11:35 12:20 11:35 12:20 6. vyuč. hodina : - 12:30 13:15 7. vyuč. hodina : - polední přestávka 8. vyuč. hodina : - 14:05 14:50 9. vyuč. hodina : - 15:00 15: Žákům je zakázáno vzdalovat se v době vyučování a přestávek bez vědomí vyučujícího nebo dozoru z budovy či areálu školy. Výjimku tvoří pouze čas, který je v rozvrhu výuky určen jako polední přestávka. V tuto dobu je naopak žák povinen opustit budovu a areál školy, není-li k pobytu v budově školy přihlášen 3.3 Během přestávek se žáci v Polesné 1690 pohybují po budově školy pouze za účelem přesunu do jiné učebny, ale nevstupují do odborných učeben, tělocvičny, školní jídelny a technického zázemí školy, neurčí-li pedag.dozor jinak. O velké přestávce není pohyb po budově omezen s výjimkou prostorů šaten a schodišť, kde se žáci nesmějí zdržovat. Žáci 1. stupně se po budově a areálu školy pohybují dle pokynů třídního učitele, příp. pedag. dozoru. Neukázněným žákům může být volnost pohybu omezena. 3.4 Žákům je povoleno pohybovat se po budově školy z bezpečnostních důvodů jen chůzí, z hygienických důvodů jen přezutí do čisté domácí obuvi (ne sportovní, uzavřená obuv) 3.5 Do odborných učeben žáci vstupují pouze s vyučujícím, řídí se vnitřními řády těchto učeben, se kterými jsou povinni být seznámeni před zahájením činností, zpravidla na začátku školního roku (zajišťuje příslušný vyučující zápis do TK) 3.6 Žáci II.st.se na čtvrtou vyučovací hodinu stěhují na konci hlavní přestávky, po signálu 5 min. před další vyuč.hodinou 3.7 K odkládání svršků, obuvi a drobných osobních věcí je žákovi přidělena zamykatelná šatní skříňka (není určena k odkládání brašen, bruslí, koloběžek aj. rozměrných předmětů; jejich příp.uložení lze dojednat s TU nebo školníkem). Písemná dohoda stanovuje podmínky jejího využívání. V prostoru šaten mohou žáci pobývat jen po dobu nezbytně nutnou na převlékání, přezouvání nebo vyzvednutí osobních věcí ze skříňky, příp. zajištění si nápoje z automatu. 3.8 Ztrátu klíče od šatní skříňky žák hlásí neprodleně panu školníkovi. Zhotovení nového klíče žák uhradí, klíč zajistí škola. 3.9 Nalezené předměty předává žák hospodářce školy, školníkovi, příp. kterémukoliv vyučujícímu 3.10 Zjistí-li žák poškození majetku osob, majetku školy, učební pomůcky nebo jiného inventáře školy, je povinen neprodleně tuto skutečnost ohlásit kterémukoliv pracovníkovi školy 3.11 Žáci jsou povinni všechny věci svěřené jim do užívání, zařízení školy a vybavení třídy používat pouze k účelům, pro které jsou určeny a zacházet s nimi tak, aby nedošlo k jejich poškození 3.12 Při úmyslném poškození zapůjčených učebnic, či jiného majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob, je žák nebo zákonný zástupce žáka povinen uvést věci do původního stavu, nahradit odpovídajícím způsobem nebo finančně uhradit. O způsobené škodě je sepisován protokol. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3.13 Na začátku školního roku a vždy před zahájením nové činnosti jsou žáci poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví a o pravidlech bezpečnosti silničního provozu. Tato témata jsou i součástí obsahu některých vyučovaných předmětů V rámci činností v odborných pracovnách, tělocvičnách aj., kde hrozí zvýšení riziko úrazu, jsou žáci poučeni o zásadách BOZ v těchto prostorách a jsou seznámeni s provozními řády těchto prostor - vždy během první vyučovací hodiny Při všech činnostech organizovaných školou je nad žáky zajištěn pedagogický dozor, který odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. Všichni pracovníci školy jsou proškoleni a seznámeni s traumatologickým plánem, znají zásady poskytnutí 1. pomoci a rozmístění lékárniček v areálu školy Oznámí-li žák vyučujícímu změnu zdravotního stavu či úraz, je vyučující povinen zajistit neprodleně žákovi pomoc, oznámit situaci rodičům, informovat vedení školy a v případě úrazu zapsat okolnosti do knihy úrazů 3.16 V rámci prevence negativních jevů a šikanování má škola zpracovaný tzv. Minimální preventivní program, se kterým jsou seznámeni všichni vyučující a jsou schopni se jím řídit. Případné problémy jsou řešeny v součinnosti třídního učitele a metodika prevence individuálně Žákům školy je v rámci seznámení se školním řádem doporučeno nenosit do školy cenné věci a větší finanční částky. Osobní předměty neurčené učitelem přímo k výuce (zvl. mobilní telefony, MP3-4, tablety aj. audio/video/data nosiče, fotoaparáty, kamery apod.) nesmí být při výuce bez souhlasu učitele žákem používány a musí být zajištěny tak, aby nenarušovaly výuku - např.vyzváněním, pípáním aj. Dojde-li přesto k narušení výuky, bude předmětná věc žákovi zabavena a vydána zpět až na žádost zákonného zástupce žáka. Škola v tomto případě neručí za stav věci - vybití baterií, příp. jiné poškození. Zabavené věci se ukládají v ředitelně. Žák si zodpovídá za uložení věcí a financí tak, aby předcházel možnosti jejich zcizení nebo ztráty (možnost využití zamykatelné šatní skříňky, požádání o úschovu vyučujícího) nenechává tyto věci volně v lavici, v odložené školní brašně u ŠJ, v šatně TV apod.). Prostor k odložení osobních věcí nebo svršků žáka během někt. výuky-např.tv, informatiky, výuky v terénu aj.-určuje vyučující a odpovídá za jeho zajištění 3.18 Je nepřípustné, aby žák přinesl do školy věc, která by mohla ohrozit zdraví nebo přivodit úraz jemu či spolužákům, nebo věc, která ohrožuje mravní výchovu žáků. Stejně tak je nepřípustné vyhazovat jakékoliv předměty z oken školy.

3 3.19 Ve škole jsou rovněž nepřípustné jakékoli projevy nebo propagace násilí a intolerance nebo hnutí směřujících k potlačování práv jedince či skupiny osob. Žáci se k sobě chovají přátelsky, korektně a tolerantně Technickým zařízením v budově nebo areálu školy smí žák manipulovat jen za účelem, pro který je zařízení určeno a který jednoznačně vyplývá z potřeb výuky nebo návštěvy školy, nebo je v souladu s pokyny učitele či jiné oprávněné osoby. Bez přímého pokynu učitele/oprávněné osoby nesmí žák manipulovat okny, audio-video-data přístroji ani jinou elektronikou umístěnou v prostorách školy a šk. areálu, ani jiným zařízením, které není určeno a označeno k volnému užití. Žákům není povoleno užívat elektr. zásuvky např. k dobíjení mobilů ani k provozu elektronických či elektrických zařízení Svévolnou manipulací prostředky protipožární či jiné zabezpečovací či bezpečnostní ochrany (ovládací panely, hasicí přístroje, požární hydranty, kouřové hlásiče, detektory pohybu, el. ovladače zavírání dveří, bezpečnostní tabulky apod.), která může vést k poruše nebo poškození tohoto zařízení, se žák vystavuje možnosti nejen kázeňského opatření a vymáhání náhrady škody, ale v případě obecného ohrožení i trestního postihu Používání výtahu žáky je povoleno jen v odůvodněných případech na žádost rodičů a po proškolení k obsluze zařízení 3.23 Žáci zapojení do mimoškolních aktivit a zájmových kroužků organizovaných školou se řídí školním řádem. 4. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále jen rodiče): 4.1 Rodiče mají právo na vzdělávání a školské služby poskytované školou pro své dítě v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a jeho cíli vzdělávání 4.2 Rodiče mají právo být objektivně informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte o organizaci a obsahu výuky - o možnostem dalšího studia a volby povolání - v průběhu celého školního roku. Informace jsou poskytovány přednostně vyučujícím příslušného předmětu, třídním učitelem, výchovnou poradkyní, metodikem prevence, speciálním pedagogem, případně ředitelem školy -formou zápisu do žákovské knížky, konzultací po předchozí dohodě s konkrétním vyučujícím, informací na třídní schůzce, případně jinou vzájemně domluvenou formou ( , tel.), obecné informace o průběhu vzdělávání na škole lze získat na webových stránkách školy, kde jsou umístěny i stránky jednotlivých tříd 4.3 Rodiče mají právo na objektivní způsob hodnocení svého dítěte, na kontrolu tohoto hodnocení a na znalost zásad a kritérií tohoto hodnocení předem - zajišťují pedag. pracovníci školy dle předmětů učebního plánu-písemně prostřednictvím žákovské knížky a vysvědčení, konzultací se zákonným zástupcem žáka 4.4 Rodiče mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 4.5 Rodiče mají právo na poradenskou pomoc, kterou zajišťuje škola přímo výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog a zprostředkovaně školní psycholog 4.6 Rodič má právo být po předchozí dohodě s vedením školy přítomen na výuce svého dítěte 4.7 Rodič má právo odvolat se k řediteli školy v případě pochybností o objektivitě klasifikace svého dítěte - do tří dnů po zjištění, v případě, že vyučujícím je ředitel školy, ke školní inspekci, prostřednictvím školy 4.8 Rodiče mají právo volit a být voleni do Rady školy, její pravomoci jsou dány školským zákonem 4.9 Rodič má právo uvolnit žáka z vyučování na základě předloženého písemného sdělení: z jedné vyučovací hodinyuvolňuje vyučující daného předmětu, z celého vyučovacího dne do celkového počtu 10 vyučovacích dní uvolňuje třídní učitel, na více dní uvolňuje ředitel školy. Písemná žádost o uvolnění z vyučování je předkládána osobně nebo prostřednictvím žáka, předem ve všech případech, a to třídnímu učiteli Rodič má právo přihlásit písemnou formou žáka k pobytu ve škole v době mezi dopolední a odpolední výukou, škola zajišťuje dohled nad přihlášeným žákem 4.11 Rodič má právo na základě písemné dohody zapůjčit pro žáka zamykatelnou šatní skříňku proti vratné záloze 200,- Kč, která se zúčtuje při ukončení jeho školní docházky na škole Rodiče mají povinnost zajistit pravidelnou docházku a domácí přípravu svého dítěte do školy, kontrolovat zápisy v žákovské knížce žáka, na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte 4.13 Rodiče mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání, oznamovat škole údaje podle 28 odst.2 a 3, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny těchto údajů.v případě náhlé změny zdravotního stavu či úrazu žáka mají rodiče po vyrozumění školou povinnost převzít žáka do své péče Rodiče mají zákonnou povinnost doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (Zákon č. 561, 50, odst.1) a při nástupu žáka zpět do školy tuto nepřítomnost omluvit písemně do žákovské knížky. V odůvodněných případech může třídní učitel žádat o omluvení žákovy nepřítomnosti lékařem Rodič má povinnost uhradit škole v případě prokázaného úmyslného poškození zapůjčené učebnice, učební pomůcky, vybavení školy apod., poměrnou částku jako náhradu 4.16 Vstup rodičů aj.veřejnosti do budovy školy je možný po ohlášení se v kanceláři školy pomocí vchodového telefonu Rodiče jsou školou kontaktováni přednostně zápisem do žákovské knížky, příp. ovou zprávou nebo telefonicky 5) Pravidla vzájemných vztahů žáků a pedagogických pracovníků 5.1 Vztahy mezi žáky a pedagogickými pracovníky jsou založeny na vzájemném respektu a toleranci. 5.2 Žáci i pedagogičtí pracovníci dodržují ve vzájemném vztahu zásady slušného chování, žáci oslovují pedagogy slovy paní učitelko, pane učiteli, žáci jsou oslovováni křestním jménem, při vstupu dospělé osoby do třídy zdraví žáci povstáním. (případné zvláště hrubé slovní či úmyslné fyzické útoky žáka vůči kterémukoliv pracovníkovi školy jsou vždy považovány za porušení zákonných povinností žáka (viz 31, zákona č.561/2004 Sb.- školský zákon v platném znění) 5.3 Organizační záležitosti spojené s výukou zajišťuje pro žáky třídní učitel, poradenské služby zajišťují - výchovná poradkyně, metodik prevence a speciální pedagog, zprostředkovaně školní psycholog 5.4 Žáci společně s třídním učitelem vytvářejí vlastní třídní pravidla, která doplňují školní řád

4 6) Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na škole a na akcích pořádaných školou Hodnocení žáků vymezuje v 51 a 52 zákona č. 561/2004 Sb. a upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb. v platném znění. 6.1 Základní zásady hodnocení výsledků vzdělávání - hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu - cílem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu; tj. informaci, co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. - hodnocení musí být pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné a musí respektovat individuální vzdělávací potřeby žáka a doporučení školského poradenského pracoviště. - pro hodnocení jsou stanovena jasná kritéria a požadavky, se kterými jsou žáci předem seznámeni - výkon žáka je hodnocen podle jeho individuálního pokroku, není srovnáván s ostatními žáky - při hodnocení žákových vědomostí, dovedností, klíčových kompetencí, postojů a chování je důležité uvědomovat si, že se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. - žáci jsou zapojováni do hodnocení, jsou vedeni k sebehodnocení a sebekontrole, s chybou a nedostatkem se dále pracuje 6.2 Způsoby hodnocení a sebehodnocení žáka - za první 1/2letí šk. roku se vydává žákovi výpis z vysvědčení, na konci šk. roku vysvědčení s hodnocením za obě 1/2letí - hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace ), v odůvodněných případech a na žádost rodičů slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. - u žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti rodiče žáka - převod slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení se provádí v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Rovněž se převádí slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání - sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Žáci jsou navykáni na situaci, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem bude předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno. Žák si tak porovná svůj pohled na sebe sama, na své výkony s pohledy pedagogů a ostatních spolužáků. Sebehodnocení žáka zpravidla předchází hodnocení pedagogem. Pedagog vede žáka v dovednostech hodnotit sám sebe ve smyslu zdravého sociálního a psychického rozvoje. Sebehodnocení žáků nenahrazuje klasické hodnocení, pouze doplňuje a rozšiřuje evaluační procesy a aktivizuje žáka. 6.3 Základní pravidla pro použití klasifikace: - klasifikuje se jen probrané a procvičené učivo - v jednom vyučovacím dnu mohou žáci psát jen jednu shrnující, zásadní písemnou práci /přesahující 30 minut/ a taková práce je nejméně jeden týden dopředu oznámena, není zadávána bez ohlášení; ostatní vyučující jsou informováni zápisem termínu do třídní knihy - hodnocení probíhá průběžně v celém pololetí a výsledná známka zahrnuje zvládnutí očekávaných výstupů, úroveň komunikace a tvořivosti a míru zodpovědnosti a úsilí, jež žák projevuje v jednotlivých vyučovacích předmětech - stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace - známka z vyuč. předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování 6.4 Stupnice hodnocení - pro hodnocení je používáno pět klasifikačních stupňů (1=nejlepší až 5=nejhorší) - u průběžného hodnocení jsou používány různé formy - známky, bodové či procentuální hodnocení, slovní popis aj. Hodnocení v 1. a 3. čtvrtletí - zápis do žákovské knížky/notýsku žáka na samostatnou stránku: Cílem tohoto hodnocení je podat informaci nejen o dosavadním výkonu v jednotlivých předmětech, ale i o výhledu do dalšího období. Kromě stupnice známek 1,2,3,4,5 mohou být použita i zpřesňující znaménka mínus, lomeno a plus s následujícím významem: mínus : žák nesmí výkon zhoršit, aby si známku udržel, známka není nepochybná a jednoznačná; př.: 1- lomeno : výkon žáka je zatím na hranici mezi dvěma známkami, záleží na výkonu v dalším čtvrtletí, jaké bude celkové hodnocení; př.: 2/3 plus : když bude žák podávat lepší výkon, má dobrou šanci na změnu známky k lepšímu; př.: 2+ 1 Prakticky bezchybný stav vynikající, příkladný, bezvadný, výborný vždy alespoň 90% z celkového počtu bodů 2 Převládají pozitivní zjištění, dílčí chyby velmi dobrý, nadprůměrný, chvalitebný většinou % celkového počtu bodů 3 Pozitivní a negativní v rovnováze průměrný, dobrý někdy nejméně polovina celkového počtu bodů 4 Převaha negativních zjištění, výrazné chyby podprůměrný, citelně slabá místa, dostatečný málokdy nejméně čtvrtina celkového počtu bodů 5 Zásadní nedostatky nevyhovující stav, nedostatečný nikdy méně než čtvrtina celkového počtu bodů 6.5 Hodnocení prospěchu v předmětech s převahou výchovného zaměření V předmětech s převahou výchovného zaměření / Pv, Hv, Tv, Vv, Gv a OSV / je důležitým kriteriem při hodnocení prospěchu nejen tvořivost, aktivita, originalita, vědomosti a dovednosti žáka, ale i jeho kázeň a dodržování všech pravidel potřebných pro zajištění bezpečnosti žáků /Tv, Vv, Pv/ a pro vytvoření prostředí, které dovoluje vnímat umění /Hv, Vv/ a respektovat spolužáky /OSV, Gv/.

5 6.6 Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - žáci mají právo a vyučující povinnost na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení, které odpovídající stupni jejich postižení nebo znevýhodnění - vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení vzdělání i chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů - pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv, upřednostňuje se ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkon, při klasifikaci se nevychází z počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl, kontrolní práce a diktáty (patří-li mezi vhodné druhy projevu) píší tito žáci po předchozí přípravě - pokud je to nutné, není dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům - všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají s rodiči a jejich názor je respektován 6.7 Základní pravidla pro použití slovního hodnocení: - slovně nebo kombinací s klasifikačním stupněm může být žák hodnocen jen v odůvodněných případech - slovně může být hodnocen ze všech předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, včetně chování nebo jen v předmětech, do kterých se žákovy speciální vzdělávací potřeby či vývojové poruchy učení nebo chování promítají - o způsobu hodnocení rozhodne na základě žádosti rodičů a doporučení poradenského pracoviště ředitel - ze slovního popisu hodnocení musí být zřejmá úroveň žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku - je hodnocen osobní pokrok žáka, jeho přístup ke vzdělání, porovnává se jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon - hodnocení naznačuje další vývoj žáka a obsahuje zdůvodnění a doporučení, jak předcházet neúspěchům a jak je překonávat - výsledky vzdělávání žáka lze na konci prvního pololetí hodnotit souhrnně za všechny předměty - hodnocení je adresné a osobně se obrací k tomu, komu je určeno k žákovi - žák dostává zpětnou vazbu o průběhu a výsledku svého učení a o tom, jakým způsobem může dosáhnout lepších výsledků Učitel se vyjadřuje k těmto oblastem: - osvojení znalostí základního učiva - úroveň dovedností a schopnost aplikovat získané poznatky - přístup žáka k předmětu (zájem, snaha, úsilí) - úroveň přípravy žáka (příprava žáka na vyučování, domácí úkoly) Učitel vychází: - z hodnocení výsledků ústního i písemného projevu, - z pracovního tempa, - ze schopnosti samostatně pracovat, - ze schopnosti soustředit se Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Do slovního hodnocení vzdělávání se nesmí promítnout chování žáka - převod slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení a naopak se provádí v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Rovněž se převádí slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání Vyučující jednotlivých předmětů ohodnotí všechny níže uvedené složky žákova výkonu /úroveň ovládnutí učiva, myšlení, vyjadřování, celková aplikace vědomostí, píle a zájem o učení/ a převedou je podle tabulky. úroveň ovládnutí učiva 1 výborný ovládá bezpečně 2 chvalitebný ovládá 3 dobrý v podstatě ovládá 4 dostatečný ovládá se značnými mezerami 5 - nedostatečný neovládá úroveň myšlení 1 výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 2 chvalitebný uvažuje celkem samostatně 3 dobrý menší samostatnost v myšlení 4 dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky úroveň vyjadřování 1 výborný výstižné a poměrně přesné 2 chvalitebný celkem výstižné 3 dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 4 dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně celková aplikace vědomostí 1 výborný užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a s jistotou 2 chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 3 dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby 4 dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

6 píle a zájem o učení 1 výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 2 chvalitebný učí se svědomitě 3 dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 4 dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 6.8 Hodnocení žáka na vysvědčení: - při použití klasifikace se výsledky chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni : 1... velmi dobré 2... uspokojivé 3... neuspokojivé - při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu : 1... výborný 2... chvalitebný 3... dobrý 4... dostatečný 5... nedostatečný U...uvolněn - píše se slovně v případě, je-li žák uvolněn z předmětu ze zdravotních důvodů N...nehodnocen - píše se slovně, nelze-li žáka hodnotit např. z důvodů časté absence - výsledky vzdělávání žáka jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobním předpokladům a věku, klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon - klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ - při hodnocení žáků cizinců se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost ovlivňující jejich výkon - celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni : a) prospěl(a) s vyznamenáním... žák není v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu horším než 2, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1, 5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré b) prospěl(a)... žák není v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5 nebo odpovídajícím slovním hodnocením c) neprospěl(a)... žák je v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5 nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo z něho není hodnocen na konci druhého pololetí d) nehodnocen... není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů na konci 2. pololetí 6.9 Postup žáka do vyššího ročníku, opravné a komisionální zkoušky - do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, bez ohledu na prospěch tohoto žáka. - nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy náhradní termín, nejpozději do dvou měsíců po skočení pololetí. Nelze-li žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. - nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy náhradní termín hodnocení nejpozději do konce září následujícího školního roku, do té doby navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník - žák plnící povinnou školní docházku nepostupuje do dalšího ročníku a opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl a nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Z vážných zdravotních důvodů může ředitel školy povolit na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře a žádosti zákonného zástupce žáka opakování ročníku bez ohledu na to, zda ji žák na daném stupni opakoval. Opravné zkoušky : - žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky - opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy, termín je žákovi i zákonnému zástupci žáka sdělen na výpise z katalogového listu žáka spolu s ostatní klasifikací - žák může konat v jednom dnu jen jednu opravnou zkoušku, opravné zkoušky jsou komisionální - žák, který opravnou zkoušku nevykonal nebo se k ní nedostavil, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín, nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, případně znovu do deváté třídy - v odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky na jiné škole Komisionální zkoušky : Komisionální přezkoušení žáka se koná v těchto případech: - opravné zkoušky na konci druhého pololetí, byl-li žák klasifikován nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech s výjimkou předmětů výchovného zaměření - na základě žádosti zákonného zástupce o přezkoušení v případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí (Zákon č. 561/2004 Sb., 52, odst. 4)

Školní řád - 1. Práva žáků: 2. Povinnosti žáků:

Školní řád - 1. Práva žáků: 2. Povinnosti žáků: Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Školní řád - dle 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon č.j.mzš 0049-2016 od 1. 2. 2016 Upravuje : - podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a) Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 1. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Potůčky PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (klasifikační řád) Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 06. 12. 2011 Platnost od: 07.

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Školní řád - dle 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Šk.rok 2011/2012 č.j.

Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Školní řád - dle 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Šk.rok 2011/2012 č.j. Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Školní řád - dle 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Šk.rok 2011/2012 č.j. 513-2011 ŚKOLNÍ ŘÁD JE ZÁVAZNÝ PRO VŠECHNY ŽÁKY, JEJICH ZÁKONNÉ

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků Povinnosti žáků Chování žáků Zacházení se školním majetkem Povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků Povinnosti žáků Chování žáků Zacházení se školním majetkem Povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků 1. Žák má právo na vzdělávání dle příslušné vzdělávacího programu a na školské služby (zákon č. 561/2004 Sb.). 2. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků Povinnosti žáků Chování žáků Zacházení se školním majetkem

ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků Povinnosti žáků Chování žáků Zacházení se školním majetkem ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků 1. Žák má právo na vzdělávání dle příslušné vzdělávacího programu a na školské služby (zákon č. 561/2004 Sb.). 2. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 10 /2005 Vypracoval: Schválil: Mgr. Bronislava Hyklová, ředitel školy Mgr. Bronislava

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon) a z vyhlášky č. 48/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 1. Zásady hodnocení

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

Klasifikační řád. I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a pravidla pro sebehodnocení žáků

Klasifikační řád. I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a pravidla pro sebehodnocení žáků Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Klasifikační řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Školní řád platný od 1. 9. 2012 vypracován podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Ředitel školy se souhlasem Školní rady

Ředitel školy se souhlasem Školní rady Ředitel školy se souhlasem Školní rady podle 30 školského zákona 1 a vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 2 vydává a ustanovuje tento

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. EDUCAnet gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, 148 00, Praha 4 Chodov PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha 1 Hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Příloha č. 1 k bodu č. V- Hodnocení žáků Školního řádu Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Tento klasifikační řád vychází z platných dokumentů, tzn. zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola U Lesa Nový Bor, B.Němcové 539,okres Česká Lípa příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Jindřich Novák, ředitel školy Mgr. Jindřich Novák,

Více

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Kadaň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková Pedagogická rada schválila dne: 30. 8. 2013

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu Základní škola Masarykovo nám. 192, Vratimov Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu Pravidla hodnocení žáků základní školy je zpracováno v souladu se zněním zákona 561/2004Sb.,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2717/2014, počet stran: 10 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

Více