2.4 Nech mě to udělat a já pochopím Popis aktivity Pracovní listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.4 Nech mě to udělat a já pochopím 55 2.4.1 Popis aktivity 2.4.2 Pracovní listy"

Transkript

1

2

3 Obsah: strana: 1. Úvod 4 2. Mezipředmětové dny Cesta za poznáním Popis aktivity Pracovní listy 2.2 Ukaž mi a já si zapamatuji Popis aktivity Pracovní listy 2.3 Den exkurzí Popis aktivity Pracovní listy 2.4 Nech mě to udělat a já pochopím Popis aktivity Pracovní listy 3. Ten dělá to a ten zas tohle Oslava Dne Země denní terénní cvičení Workshop 122 3

4 1. ÚVOD Projekt Cesta do hlubin přírodovědných znalostí byl realizován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost tj. ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Byl zahájen a ukončen Jeho cílem je prohloubení znalostí žáků z oblasti přírodovědných předmětů formou prožitkového učení a rozvoj teoretických znalostí aplikovaných v praxi. Dále by měl vést k rozvoji manuální zručnosti žáků a vytváření pracovních návyků. Projekt také klade důraz na mezipředmětové vztahy, na podporu týmové spolupráce, pozitivní ovlivnění sociálního klimatu v třídním kolektivu i celé školy. V jeho průběhu se nám podařilo vybudovat na školním pozemku plochu pro umístění stolů a lavic pro práci žáků. 4 2

5 2. MEZIPŘEDMĚTOVÉ DNY 2.1 CESTA ZA POZNÁNÍM Popis aktivity Jednalo se o soutěž pro žáky 2. stupně, při které plnili úkoly s přírodovědným zaměřením. Díky peněz z projektu se nám podařilo vybudovat na školním pozemku pevnou plochu, nakoupit zahradní nábytek a tím využívat tyto venkovní prostory nejen pro výuku, ale i další činnosti. Proto i část této soutěže se mohla uskutečnit na školním pozemku a jeho blízkém okolí. Žáci 2. stupně byli rozděleni do čtyřčlenných družstev (vždy po jednom zástupci z 6., 7., 8., a 9. ročníku) a plnili různě obodované úlohy z předmětů: matematika, chemie, fyzika, přírodopis a zeměpis. Nejen, že se procvičovali ve svých znalostech z těchto předmětů, ale zároveň si i vyzkoušeli týmovou spolupráci a práci s mapou při hledání jednotlivých stanovišť, které měli vyznačené v přiložené mapce. Na soutěž měli soutěžící vyhrazený čas 2,5 hodiny. Na celé trase bylo připraveno 30 různě obodovaných úkolů. Hlavním kritériem pro vítězství bylo získat co nejvíce bodů. Strategií každého družstva tedy bylo zvolit nejen co nejkratší trasu, ale i vybírat úkoly podle oblíbenosti předmětů a stanoviště s nejvyšším bodovým ohodnocením jednotlivých úkolů. Celá akce byla zakončena v naší tělocvičně vyhlášením výsledků a tří vítězná družstva obdržela drobné ceny. 35

6 2.1.1 Pracovní listy Úkol č. 1: NÁKUP V AKCI bodů Pomůcky: zalaminované obrázky výrobků Popis: 1) Nakup v akci: 4 Poděbradky 8 koláčů 5 koblih 3 tatranky 20dkg kuřecí šunky standard 1 Magnesii přírodní 1 miniroládu 2) Sečti jednotlivé ceny potravin 3) Zaokrouhli na celé koruny 4) Kolik korun ti zbude? V peněžence máš 300,- Kč Řešení: 2) 201,40 Kč 3) 201 Kč 4) 99 Kč 6 4

7 Úkol č. 2: BAZÉN - 80 bodů Pomůcky: -- Popis: Bazén má rozměry 300cm x 25dm. Hloubka naplněného bazénu po okraj je 1m. 1) Kolik litrů vody je v naplněném bazénu? 2) Kolik je to hektolitrů? 3) Bazén je tvaru. (doplň geometrické těleso). Řešení: V = a.b.c V =3.2,5.1 V= 7,5m 3 1) V = 7500dm 3 V = 7500l 2) V = 75hl 3) tvar KVÁDRU 57

8 Úkol č. 3: U TRUHLÁŘE - 30 bodů Pomůcky: -- Popis: Na zhotovení lavičky truhlář potřebuje: 3 dlouhá prkna 5 krátkých prken 14 šroubů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Ve skladu má: 15 dlouhých prken 35 krátkých prken 98 šroubů 1) Kolik laviček může vyrobit? 2) Kolik šroubů mu zbude? Řešení: 1) Může vyrobit pouze 5 laviček. 2) Zbude mu 28 šroubů. 8 6

9 Úkol č. 4: JABLKO - 40 bodů Pomůcky: jablka (počet dle počtu družstev), nůž, prkénko Popis: Rozděl jablko tak, aby každý z tvé skupiny (čtyřčlenné) dostal 3 díly. 1) Pojmenuj zlomkem jeden dílek. 2) Jakou část z jablka dostane každý. Řešení: 1) Jeden dílek je jedna dvanáctina. 2) Každý dostane jednu čtvrtinu jablka. 79

10 Úkol č. 5: KOSTKY - 50 bodů Pomůcky: 5 hracích kostek Popis: Postav komín ze 4 (5) hracích kostek a urči součet na neviditelných (vodorovných) stěnách kostek. Řešení: U hrací kostky je součet na protilehlých stranách vždy 7 Možnosti: Na vrcholu komínu stěna s: jednička 35-1 = 34 dvojka 35-2 = 33 trojka 35-3 = 32 čtyřka 35-4 = 31 pětka 35-5 = 30 šestka 35-6 =29 Obdoba se čtyřmi kostkami. 10 8

11 Úkol č. 6: ROZCESTÍ - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Petr stojí na rozcestí, jehož cesty jsou na sebe kolmé. Honza stojí na jedné kolmici 30m od Petra, Kamil stojí na druhé kolmici, 40m od Petra. 1) Načrtni si obrázek. 2) Jaká je nejkratší cesta mezi Honzou a Kamilem? Řešení: Využití Pythagorovy věty. Nejkratší vzdálenost mezi Kamilem a Honzou je 50m. 11 9

12 Úkol č. 7: MAGNETISMUS - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Dostali byste za úkol zmagnetovat šroubovák. Cesta do hlubin přírodovědných znalostí a) Co k tomu budete potřebovat a jak to provedete? b) K čemu lze využít toho, že je šroubovák zmagnetován? c) Z jakého materiálu by měl být šroubovák vyroben, aby z něj mohl vzniknout magnet? Řešení: a) Šroubovák přejedeme stejným směrem od jednoho konce ke druhému několikrát stejným pólem magnetu. b) Pomocí zmagnetovaného šroubováku můžeme sbírat drobné kovové předměty vyrobené z feromagnetické látky (hřebíčky, šroubky, vruty), které nám při práci upadnou. c) Z magneticky tvrdé feromagnetické látky (oceli)

13 Úkol č. 8: HUSTOTA LÁTEK - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Máte před sebou 4 válečky z různých kovů. Všechny mají stejnou hmotnost a stejný obsah průřezu. a) Váleček ze železa má větší objem než váleček z olova. b) Měď má větší hustotu než železo. c) Železný váleček má menší výšku než váleček z hliníku. d) Olověný váleček je nejmenší. Úkol: Seřaďte kovy podle hustoty od největší po nejmenší. Názvy kovů zapište pomocí chemických značek. Řešení: ρ: Pb (olovo) > Cu (měď) > Fe (železo) > Al (hliník) Bodování: Za splněný úkol seřazení kovů podle dané podmínky 50 bodů. Za každou chybějící chemickou značku (pokud jsou však názvy kovů uvedeny slovně a ve správném pořadí) odečítáme 10 bodů

14 Úkol č. 9: POHYB A RYCHLOST TĚLES - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Vlak vyrazil z výchozí stanice v hod. Během cesty do cílové stanice vlak zastavil ve třech zastávkách, vždy na 2min. První úsek trati (mezi výchozí stanicí a 1. zástavkou) dlouhý 18km ujel vlak za 24min. Mezi 1. a 2. zastávkou jel vlak průměrnou rychlostí 45km/h a cesta trvala 36 min. Úsek mezi 2. a 3. zastávkou byl dlouhý 30km a vlak jím projel za 0,7hod. Poslední část trasy (mezi 3. zastávkou a cílovou stanicí) projel vlak průměrnou rychlostí 15m/s za 1hod. a) V kolik hodin vlak dorazil do cílové stanice? b) Jaká byla celková délka trasy vlaku? c) Jakou průměrnou rychlostí projel vlak celou trasu? (výsledek zaokrouhlete na 1 desetinné místo) Řešení: a) hod. b) 129km c) 46,1km/h Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

15 Úkol č. 10: PÁKA, ROVNOVÁHA NA PÁCE - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Na houpačce sedí ve vzdálenosti 1,2m od středu chlapec s hmotností 40kg. a) Určete moment síly na houpačce (M = F. a). b) V jaké vzdálenosti od středu houpačky musí sedět druhé dítě s hmotností 30kg, aby se obě mohla pohodlně houpat? c) Jaká musí být nejmenší možná délka takto vzniklé houpačky? Řešení: a) M = 480Nm b) 1,6m c) 3,2m Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

16 Úkol č. 11: TEPLO, VNITŘNÍ ENERGIE - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí K ohřátí 1kg vody o 10 C je třeba dodat teplo 42kJ. a) Kolik tepla přijme voda o objemu 0,25l, zvýší-li se její teplota o 10 C? b) Kolik tepla přijme voda o hmotnosti 700g, zvýší-li se její teplota z 15 C na 45 C? c) Kolik tepla odevzdá 500ml vody svému okolí, ochladí-li se o 20 C? Řešení: a) 10,5kJ b) 88,2kJ c) 42kJ Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

17 Úkol č. 12: ELEKTRICKÝ OBVOD - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí V elektrickém obvodu jsou zapojeny 3 žárovky (podle schématu). Určete, které spínače stačí uzavřít: a) aby svítily všechny žárovky b) aby svítily pouze žárovky 1 a 3 c) aby svítila pouze žárovka A B 2 1 C D 3 Řešení: a) A, B, D b) A, D c) A, C Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

18 Úkol č. 13: DOPLŇOVAČKA - 60 bodů Pomůcky: -- Popis: Do věty doplň vhodné slovo tak, aby věta dávala smysl. 1) jsou látky, které označují nebezpečí otravy. 2) Mosaz je slitina a zinku. 3) je životadárná kapalina. 4) Když se pálené vápno rozpustí ve vodě, vznikne vápno. 5) je žlutolesklý kov, používaný ve šperkařství. 6) Jiný název pro tuhu je. Řešení: 1) jedy 2) mědi 3) voda 4) hašené 5) zlato 6) grafit Bodování: Každá správná odpověď = 10 bodů (maximálně 60 bodů)

19 Úkol č. 14: PRAVDA LEŽ - 60 bodů Pomůcky: -- Popis: Odpovídej ANO x NE Cesta do hlubin přírodovědných znalostí 1) Je pravda, že více (běžně) používaný název pro chlorid sodný, je jedlý cukr? 2) Je pravda, že periodickou tabulku prvků sestavil D. I. Mendělejev? 3) Je pravda, že při fotosyntéze vzniká kyslík? 4) Je pravda, že chemický vzorec vody je H 2 O 2? 5) Je pravda, že při zahřívání cukru vzniká karamel? 6) Je pravda, že sádra je to samé jako cement? Řešení: 1) NE 2) ANO 3) ANO 4) NE 5) ANO 6) NE Bodování: Každá správná odpověď = 10 bodů (maximálně 60 bodů)

20 Úkol č. 15: CO PATŘÍ K SOBĚ? - 40 bodů Pomůcky: zalaminovaná karta s obrázky Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Přiřaď k sobě slovo a obrázek (např.: 1 C). 1) Uhlí 2) Bronz 3) Hliník 4) Křišťál A) B) C) D) E) F) G) H) Řešení: 1 E; 2 D; 3 A; 4 F Bodování: Za každé správné přiřazení 10 bodů

21 Úkol č:. 16: KŘÍŽOVKA bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: zalaminovaná karta s obrázky, křížovka (počet odpovídající počtu družstev) Popis: Po vyplnění křížovky nalezni tajenku. Nepiš, co je to, ale z čeho je ta věc vyrobena, popřípadě, co obsahuje

22 Řešení: 1. C U K R 2. D Ř E V O 3. S K L O 4. R T U Ť 5. Z L A T O 6. M Ě Ď 7. P L A S T 8. P O R C E L Á N 9. D I A M A N T 10 Ž E L E Z O Bodování: Za každou správnou odpověď 10 bodů

23 ÚKOL č. 17: KŘÍŽOVKA bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: křížovka (počet se odvíjí podle počtu družstev) Popis: Po vyplnění křížovky nalezni tajenku Otázky: 5) Surovina pro výrobu benzínu a nafty 7) Nejtvrdší nerost 11) Destilovaná nebo slaná 8) Název prvku, jehož chemická značka je Cu 3) Plyn potřebný k dýchání 6) Slitina mědi a cínu 4) Stejnorodá směs vzniklá rozpuštěním látky v kapalině (značí se - kolečko s tečkou) 1) Zapáchající kapalina, která se používá v domácnosti (v kuchyni) 10) Zkratka na plastových lahvích 2) Chemická značka železa 9) Materiál, ze kterého se vyrábí svíčky Řešení: tajenka = CESTA Z MĚSTA 1. O C E T 2. F E 3. K Y S L Í K 4. R O Z T O K 5. R O P A 6. B R O N Z 7. D I A M A N T 8. M Ě Ď 9. V O S K 10. P E T 11. V O D A Bodování: Za každou správnou odpověď 10 bodů

24 ÚKOL č. 18: OSMISMĚRKA - 50 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: osmisměrka (počet se odvíjí podle počtu družstev) Popis: Vyškrtej všechna slova (ve všech směrech) a ze zbylých písmen urči tajenku. SLOVA: ŽELEZO, ZLATO, HLINÍK, CÍN, DŘEVO, VODÍK, LÍH, PVC, UHLÍ, ION, MĚĎ, LPG, GEL Ž E L E Z O K U G P L L D H K E Y Í A K L Í L H U T A I D Ř E V O O N O M Ě Ď N Í Í V M P V C? K Řešení: tajenka = KUDY KAM? Ž E L E Z O K U G P L L D H K E Y Í A K L Í L H U T A I D Ř E V O O N O M Ě Ď N Í Í V M P V C? K Bodování: Určení tajenky = 50 bodů

25 Úkol č. 19: POZOROVÁNÍ ŽÍŽALY - 60 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: rýč (žížala), zkumavka, filtrační papír, černý papír, baterka, smotek vaty, lupa Popis: 1. Abyste mohli pozorovat žížalu a splnit tento úkol, je nutné ji nejprve mít. 2. Máte dvě možnosti: a) vyryjete si ji pomocí rýče b) vyměníte ji za 10 bodů 3. Prohlédněte si tělo žížaly a sepište jeho charakteristické znaky (tvar, barva, členění, povrch) 4. Sledujte, jak se chová žížala při podráždění světlem. a) do zkumavky umístěte navlhčený filtrační papír a konec zkumavky obalte černým papírem b) zkumavku položte vodorovně na stůl a do ní vložte žížalu předním koncem těla c) zkumavku uzavřete smotkem vaty a osvětlete nezakrytou část zkumavky d) stručně popište chování žížaly a vysvětlete důvod chování žížaly Řešení: ad 2) vyrytí žížaly 10 bodů ad 3) každá správná odpověď 10 bodů, celkem 40 bodů tvar válcovité tělo barva hnědá členění v přední části těla opasek, břišní a hřbetní céva, trávicí trubice povrch těla štětinky ad 4) žížala, která žije v půdě, bude mít tendenci po vlhkém papíře zalézt do tmavé části zkumavky 10 bodů 23 25

26 Úkol č. 20: CHRÁNĚNÝ STROM - 70 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: zalaminované popisy stromů, hřebenovka Popis: 1. Stojíte před chráněným stromem. Určete jeho název. Pokud nevíte, máte k dispozici obrázky a podle nich určete název stromu. 2. Z druhé strany obrázku je popis základních vlastností stromů a na jejich základě vyplňte hřebenovku Řešení: 1 Jaké je druhové jméno našeho opadavého jehličnanu 2 Jaký typ květenství vytváří platan 3 Jak se nazývá společenstvo buků 4 Jedovatá jehličnatá dřevina 5 Jaké pohlaví mají jehnědy u habru 6 Co je plodem javoru 1) Platan javorolistý 10 bodů 2) Charakteristika stromů s obrázkem: 60 bodů 3) 1 o p a d a v ý 2 h l á v k a 3 b u č i n a 4 t i s 5 s a m č í 6 d v o u n a ž k y 26 24

27 Úkol č. 21: URČOVÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH ROSTLIN POMOCÍ BOTANICKÉHO KLÍČE - 50 BODŮ Pomůcky: botanické klíče, 6 předložených rostlin Popis: 1. Nastudujte si v botanickém klíči postup k určování názvu známé rostliny. Podle barvy květů nalistujte stejně barevně orámovanou stránku a začnete s určováním vlastností Příklad a ukázka zápisu: 1 a, 2 b, 4 c, 5 b, 6 a jitrocel prostřední 2. Nyní si vyberte z nabízených rostlin jednu a stejným způsobem jako v bodě 1. ji určete a postup zapište. Řešení: - správný postup - 60 bodů název - 10 bodů hluchavka bílá 1b, 13a, 14b, 15b, 19 b, 20 b, 22 b, 23 b, 24 b jetel plazivý 1b, 13 a, 14 b, 15 a, 16 b, 17 b, 18 b jetel luční 1b, 15 a, 16 b, 17 b, 18 a, 19 c, 20 a kopřiva dvoudomá 1 b, 2 a, 3 b, 4 b, 5 a, 6 a máta 1b, 3b, 22 b, 28 a, 29 a, 30 a divizna 1b, 31 b, 51 c, 54 b, 56 b, 57 b, 59 b, 64 c, 72 b, 73 b, 74 b, 75 a 25 27

28 Úkol č. 22: PŘIŘAĎ PLODY K VĚTVIČKÁM, NA KTERÝCH ROSTOU - 90 bodů Pomůcky: větvičky stromů a jim příslušné plody, tabulka pro zápis výsledků Popis: 1. Vaším úkolem je prohlédnout si jednotlivé předložené větvičky a k nim přiřadit příslušné plody 2. Pro lepší kontrolu a také proto, pokud by jste neznali přesný název rostliny nebo plodu, je rostlinám přiřazeno číslo a plodům písmeno. Názvy rostlin a názvy jejich plodů zapište do tabulky Číslo Větvička rostliny (název rostliny rodové i druhové jméno) Písmeno Plod Řešení: Číslo Větvička rostliny Písmeno Plod (název rostliny rodové i druhové jméno) 1 Dub zimní E žalud (nažka) 2 Habr obecný G oříšek v trojlaločnatém listenovém obalu 3 Ořešák královský F vlašský ořech (oříšek obalený zdužnatělou češulí) 4 Růže šípková CH šípek (souplodí nažek) 5 Líska obecná A oříšek 6 Jasan ztepilý B křídlatá nažka 7 Bez černý C bezinky (bobule) 8 Lípa srdčitá D oříšek 9 Buk letní H bukvice Body se řídí správným určením názvu rostliny 28 26

29 Úkol č. 23: ROZHÁZENÝ ATLAS - 60 bodů Pomůcky: 2 obálky s rozstříhanými obrázky organismů Popis: 1. V obálce najdete 2 rozstříhané obrázky. Z jednotlivých dílků složte 2 obrázky. 2. Sestavené organismy pojmenujte (rodové i druhové jméno) Řešení: Mák vlčí správné složení obrázku 10 bodů, název 20 bodů Čáp bílý správné složení obrázku 10 bodů, název 20 bodů 27 29

30 Úkol č. 24: HLEDEJ NÁZVY ROSTLIN - 90 bodů Pomůcky: tabulka pro zápis odpovědí Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí 1. Ve větách jsou ukryté názvy rostlin, najděte je a zapište do připravené tabulky. 2. Rostliny rozdělte na dřeviny (D) a byliny (B) VĚTY: 1. Ta šikmá tabule se musí opravit 2. Pomoc u nás nehledej (bez diakritiky) 3. Prsten se dědí z pokolení na pokolení 4. Darů žena dostala k narozeninám hodně 5. Silní lidé mívají obří zadek 6. V dílně budu brousit židle 7. Zazvonil jsem na zvonek 8. Každý někdy musí brzo vstávat 9. Dobrák osel táhl těžký náklad Pořadí věty Název rostliny D/B Řešení: 1. Máta - B 2. Ocún - B 3. Len - B 4. Růže - D 5. Bříza - D 6. Dub - D 7. Zvonek - B 8. Dýně - B 9. Rákos - B 30 28

31 Úkol č. 25: POZNEJ ČESKOU REPUBLIKU - 60 bodů Pomůcky: zalaminovaná mapa České republiky Popis: 1. K číslům 1-6 přiřaď správné názvy měst. 2. K písmenům A, B, C, D, E přiřaď správné názvy řek. 3. Spoj správně dvojice, které k sobě patří: A Krkonoše B Šumava C Hrubý Jeseník D Krušné hory E Moravskoslezské Beskydy F Jizerské hory a Lysá hora b Klínovec c Sněžka d Smrk e Plechý f Praděd Řešení: 1. Praha 4. Brno 2. Plzeň 5. Ostrava 3. Hradec Králové 6. České Budějovice A Berounka B Vltava C Labe D Morava E Orlice Ac, Be, Cf, Db, Ea, Fd 29 31

32 Úkol č. 26: MĚŘÍTKO MAPY práce s mapou - 90 bodů Pomůcky: zalaminovaná mapa, pravítko, atlas Popis: 1. Který kontinent je na mapě. 2. Urči jaké měřítko má mapa, když 1cm na mapě odpovídá ve skutečnosti 220km. 3. Napiš názvy vyznačených měst. 4. Spočítej přímou vzdušnou vzdálenost mezi městy. a - b, e -c, a - f, c - d,a - d, a - f, f - c, b - d. 5. Jak se nazývá hlavní město tohoto území? 6. Jak se nazývá souostroví na JV? Řešení: 1. Austrálie 2. 1 : A) PERTH B) SYDNEY C) BRISBANE D) HOBART E) ADELAIDE F) MELBOURNE 4. a-b e-c a-f c-d a-d přibližně 1694km přibližně 770km přibližně 1430km přibližně 770km přibližně 1606km 5. CANBERRA 6. NOVÝ ZÉLAND

33 Úkol č. 27: DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE, UTVOŘ DVOJICE - 30 bodů Pomůcky: -- Popis: 1. Doplň chybějící údaje Hlavní poledník rozděluje Zemi na a polokouli, Země je rozdělena na časových pásem. Hlavní rovnoběžka se jmenuje 2. Utvoř dvojice: března A podzimní rovnodennost 2. střídání ročních období B letní slunovrat září C jarní rovnodennost června D otáčení Země kolem své osy 5. střídání dne a nocí E sklon zemské osy Země, obíhání Země kolem Slunce Řešení: VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ polokouli 24 časových pásem ROVNÍK 1C, 2E, 3A, 4B, 5D 31 33

34 Úkol č. 28: URČOVÁNÍ ČASOVÝCH PÁSEM, ZEMĚPISNÉ POLOHY - 80 bodů Pomůcky: atlas světa Popis: 1. V České republice je 9 hodin. Kolih hodin je v následujících státech (městech)? VELKÁ BRITÁNIE (Londýn) NĚMECKO (Berlín) AUSTRÁLIE (Canberra) USA (New York) EGYPT (Káhira) JAPONSKO (Tokio) 2. Na mapě Evropy najděte místa podle těchto souřadnic. 40 s.š., 10 v.d. 41 s.š., 4 z.d. 55 s.š., 8 v.d. 60 s.š., 11 v.d. 60 s.š., 25 v.d. 46 s.š., 6 v.d. Řešení: Velká Británie 8 hod USA 3 hod Německo 9 hod Egypt 10 hod Austrálie 18 hod Japonsko 16 hod Sardinie Irsko Helsinky Madrid Oslo Mt. Blanc 34 32

35 Úkol č. 29: VÝŠKOPIS - 70 bodů Pomůcky: zalaminovaná mapa Popis: 1. Jak se nazývají čáry na mapě, které popisují členitost reliéfu? Jaká je jejich vzdálenost? 2. Urči mezi kterými body jdeš do kopce, z kopce či po rovině: A - B C - D E - F B - D 3. Který z bodů má nejnižší nadmořskou výšku. Jaká je to hodnota. 4. Který z bodů má nejvyšší nadmořskou výšku. Jaká je to hodnota. Řešení: 1. VRSTEVNICE 10m 3. nejnižší E m 2. A - B z kopce 4. nejvyšší A m C - D do kopce E - F do kopce B - D po rovině A - 730m, B - 700m, C - 670m, D - 700m (710m), E - 600m, F - 640m 33 35

36 Úkol č. 30: OSMISMĚRKA - 50 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: nakopírovaná osmisměrka (počet se odvíjí podle počtu družstev) Popis: S A H A R A T G O B I C G R I Z Z L Y V R N A A M A Z O N I E D D M O L E V S I B I Ř O P R O V N Í K L I S N O N O S O R O Ž E C É S E R E N G E T T I S A N T A R K T I D A I T V E L B L O U D Ý E Souostroví v Asii, v němž najdeme tropický deštný les. Jiný název pro medvěda šedého, který žije v severní Americe. Král zvířat. Místní název pro savanu v Brazílii. Nejchladnější světadíl světa. Rovnoběžka rozdělující zeměkouli na dvě poloviny. Největší asijská poušť. Velký savec podobný hrochovi s velkým rohem (žije v Africe). Africký národní park, na jehož území najdeme savanu. Oblast v Asii, kde najdeme jehličnatý les (tajgu). Největší tropický deštný les nacházející se v jižní Americe. Největší poušť světa nacházející se v Africe. Živočich žijící na poušti, v hrbech si nese zásoby vody a tuku. Řešení: INDONESIE GRIZZLY LEV CAMPOS ANTARKTIDA ROVNÍK GOBI NOSOROŽEC SERENGETTI SIBIŘ AMAZONIE SAHARA VELBLOUD Tajenka: tvrdolistý 36 34

37 2.2 UKAŽ MI A JÁ SI ZAPAMATUJI Popis aktivity Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Tato aktivita v sobě zahrnuje celkem 8 přednášek, při kterých zástupci různých profesí seznámili žáky s náplní své činnosti nebo zájmu. Přednáška s panem Stanislavem Pecháčkem chovatelem drobného hmyzu a majitelem Teracentra v Dolní Čermné byla doplněna výstavkou drobného hmyzu. Žáci viděli a dozvěděli se různé zajímavosti např. o kudlance, strašilkách, švábech, cvrčcích, mnohonožkách, zákeřnici. Na vlastní oči si také prohlédli sklípkana. Přednáška s panem Václavem Matějkou vambereckým kronikářem a znalcem hub byla také velmi zajímavá. Zúčastnili se jí žáci 6. ročníku, kteří houby probírali v rámci výuky přírodopisu. Přednáška byla doplněna PowerPointovými prezentacemi s fotografiemi hub. Žáci se seznámili s houbami, které rostou v okolí jejich bydliště. Získali informace o správném způsobu sběru hub a jejich zpracovávání. Dále proběhla přednáška s panem Jaroslavem Drbálkem majitelem firmy Deratex, která zajišťuje v našem okolí deratizaci, dezinfekci a dezinsekci. Během přednášky žáci slyšeli o škodlivých hlodavcích jako je potkan, myš, hraboš, hryzec atd., o správné volbě a umístění nástrahy, viděli deratizační staničku. Dále pan Drbálek vysvětlil žákům, jakým způsobem se provádí dezinsekce (hubení obecně škodlivých a epidemiologických členovců) a dezinfekce (ničení mikroorganismů pomocí chemických postupů). Před Velikonocemi jsme pro žáky domluvili s paní Ivetou Janebovou majitelkou Květinářství U veselého sluníčka přednášku o prodávaných rostlinách a způsobech aranžování. Ke konci přednášky si žáci sami nebo za pomoci paní Kozlové a Janebové naaranžovali misku na velikonoční stůl. Paní Janebové patří velké poděkování, protože veškerý materiál poskytla žákům jako sponzorský dar. Přednáška s praktickou ukázkou úpravy vlasů s paní Petrou Kolečkovou, majitelkou Kadeřnictví Petra byla také pro žáky zajímavá. Kromě péče o vlasy, používání různých nových přístrojů se žáci mohli zeptat na zkušenosti se zakládáním firmy. V pracovním ruchu probíhala i přednáška o stolování s představením oboru Kuchař číšník, vyučovaném na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou. Paní M. Koucká a J. Skoupá nám nejprve představily tento obor. Hovořily o průběhu studia, vyučovaných předmětech, uplatnění v praxi. Předvedly slavnostní prostření stolu a naučily žáky různé techniky skládání ubrousků. Kartografie se může někomu zdát oborem nudným, ale žáci 9. roč. se přesvědčili, že tomu tak není. Pan Ing. Vladimír Kotlář, který pracuje ve Vojenském a hydrometeorologickém ústavu v Dobrušce, žákům popsal vznik mapy od samého začátku až po její vytištění dříve a dnes, ukázal práci s mapou na internetových stránkách. Při přednášce o minerálech s paní Monikou Jungovou se z žáků na chvíli stali aktivní amatérští mineralogové. Žáci viděli ukázky mnoha minerálů a dozvěděli se o nich různé zajímavosti. Kdo měl zájem, dostal štěrkopísek, ze kterého si mohl vybrat české granáty (pyropy)

38 2.2.2 Pracovní listy Přednáška č. 1 - CHOVATEL DROBNÉHO HMYZU Vizitka: Stálá expozice plazů + koutek se zvířaty Po Čt hod. Pá Ne hod. Dolní Čermná 135 Tel: Popis besedy: Beseda, které jsme se zúčastnili se uskutečnila v učebně a byla doplněna výstavkou různých druhů hmyzu. Nejprve se p. Pecháček představil, stručně nás seznámil s obsahem přednášky. Poté nám začal ukazovat jednotlivé druhy hmyzu. O každém druhu nám řekl stručnou charakteristiku kde žije, čím se živí, co je potřeba k jeho chovu a další zajímavosti. Protože každý druh jsme si mohli zblízka prohlédnout, vzít do ruky a ještě se dozvěděli mnoho informací, byla tato přednáška velmi zajímavá. Na závěr nám p. Pecháček zodpověděl všechny naše dotazy. Viděli jsme: moučné červy, cvrčky, sarančata, šváby, strašilky, kudlanku, pakobylku, mnohonožku, štíra, zákeřnici, zlatohlávka a sklípkana. Jaká je náplň Vaší práce? Chov exotických zvířat, pořádání putovních výstav. Jaké materiální vybavení je potřeba k výkonu tohoto povolání? K besedám mobilní terária, vlastní zvířata, povolení k pořádání výstav. Jaké je potřeba mít vzdělání? Středoškolské s maturitou (nejlépe přírodovědného zaměření). Kde se Vaše povolání dá provozovat? Besedy se dají v podstatě uskutečnit kdekoliv v místnosti s menším prostorem pro výstavu. Jak velká je Vaše firma? (počet zaměstnanců + prostory) Podnikám v jedné osobě s občasnou výpomocí, jedná se o soukromé terárium umístěné zatím v jedné místnosti (druhá ve výstavbě) s dětským zookoutkem s výběhem alpak, holandských koz, ovcí ouessantských a göttingenských prasat. Jakým způsobem prezentujete Vaši činnost? (reklama, www stránky, ) Nahodilá reklama, předávání referencí mezi školami, www. teracentrum.cz. Jste spokojen s finanční stránkou Vašeho podnikání? Besedy s ukázkami různých druhů živočichů pomáhají p. Pecháčkovi financovat koutek se zvířaty. Říká, že je možné sloučením těchto aktivit se v tomto oboru uživit

39 Přednáška č. 2 - HOUBY Vizitka: Václav Matějka Mykologická poradna Po - Pá Vamberk - po domluvě, v Ne v Rychnově n. Kn. Klub zahrádkářů - květen - říjen hod. Žamberecká 109, Vamberk Tel: , Popis besedy: Pan V. Matějka není mykolog, ale amatér. Přesto má velké zkušenosti s hledáním a fotografováním hub. Jeho přednáška byla velmi zajímavá, byla doplněna PowerPointovými prezentacemi, také nám přinesl ukázat 3 atlasy hub. Dozvěděli jsme se o rozdělení hub (stejným způsobem jsme si houby dělili při hodině přírodopisu), dále hovořil o otravách houbami, jakým správným způsobem houby sbírat a jakým způsobem je lze upravovat. Zajímavé bylo i vypravování o svítících a léčivých houbách, o lanýžích a jejich sběru, o tom, co se dá z hub i vyrábět. Na fotografiích nám ukazoval i vzácné houby, které našel v blízkém okolí Vamberka. Také nám řekl o existenci a práci Mykologického klubu v Rychnově nad Kněžnou. Na stránkách (www.mkrychnov.estranky.cz) tohoto klubu najdeme informace o houbařské poradně, jsou zde pozvánky na akce a výstavy, fotoalbum. 39 4

40 Přednáška č. 3 - DDD Vizitka: Ing. Jaroslav Drbálek - DERATEX Po Pá dle potřeby a na základě domluvy Pozďatín 67, Budišov u Třebíče Tel: Popis besedy: Při besedě jsme se dozvěděli význam slov deratizace, dezinsekce a dezinfekce. Pan Drbálek nás seznámil se škůdci, které ničí. Patří mezi ně hlavně potkan, krysa, myš, hraboš a hryzec. Ukázal nám deratizační staničku s nástrahou. Vysvětlil nám, jaký je rozdíl mezi potkanem a krysou, že nástrahu tvoří návnada a jed, s jakými škůdci ze třídy hmyzu se nejčastěji setkávají, zmínil také dezinfekční prostředky se kterými se setkáváme v domácnosti. Zodpověděl nám i naše otázky týkající se např. ničení plevelů nebo jak se zbavit kuny. Na závěr besedy jsme dostali podložku pod myš s reklamou této firmy. V jakém roce jste firmu založil? V roce Sídlo má firma v Pozďatíně, okres Třebíč. Tady ve Vamberku máme provozovnu. Jaké materiální vybavení je potřeba k výkonu tohoto povolání? Vlastníme několik automobilů, které slouží k přepravě pracovníků a potřebného materiálu. Dále musíme mít sklady na materiál a chemické přípravky, které používáme k DDD. Z dalších pomůcek to jsou např. krumpáče, postřikovačky, krabičky na nástrahy nebo deratizační staničky. Jaké je potřeba mít vzdělání? Já mám vysokoškolské vzdělání se zaměřením na chemii, další zaměstnanci musí absolvovat školení ukončené zkouškou. Kde se Vaše povolání dá provozovat? Poskytujeme služby DDD po celém území České republiky. Jak velká je Vaše firma? (počet zaměstnanců + prostory) V současnosti firma zaměstnává 7 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, máme přibližně 650 stálých zákazníků (obchodní řetězce, obce, občany, ) Protože naše hlavní činnost probíhá u zákazníků, kromě skladů nepotřebujeme žádné další prostory. Jakým způsobem prezentujete Vaši činnost? (reklama, www stránky, ) Máme auta polepená reklamou, sponzorujeme různé akce,

41 Přednáška č. 4 - ARANŽOVÁNÍ Vizitka: KVĚTINÁŘSTVÍ U VESELÉHO SLUNÍČKA Iveta Janebová - majitelka Po - Pá hod. So hod. Radniční Vamberk Tel: , Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Popis besedy: Beseda o provozu květinářství a aranžování se uskutečnila v učebně výtvarné výchovy. Přišla mezi nás paní Janebová a Kozlová. Paní Janebová je majitelkou obchodu s květinami a proto nás také seznámila s chodem obchodu. Dozvěděli jsme se, jak nakupují květiny, jak se o ně starají, že musí umět latinské názvy rostlin, ale také např. co je to rabat. V obchodě vedle řezaných květin prodávají i pokojové rostliny v květináčích, na jaře sadbu do pařeniště nebo na záhony, umělé květy a pomůcky na aranžování. V každém ročním období se prodávají jiné druhy květin, jejich prodané množství je ovlivněno i různými svátky. K různým příležitostem (např. Vánoce, Velikonoce, Valentýn, Den matek) vyrábějí různé dekorace z živých i umělých květin. Dále dělají vazby květin např. na svatby, pohřby. Dále jsme se dozvěděli, které květiny jsou typické pro jednotlivá roční období. V druhé části přednášky jsme si sami vyzkoušeli aranžování. Dostali jsme připravené mističky s kouskem aranžovací hmoty Florex. Do hmoty jsme zapíchali větvičky Buxusu. Celou velikonoční dekoraci jsme si za pomoci paní Kozlové dozdobili mašličkami, kuřátky, vajíčky, peříčky a dalším dekorativním materiálem. Paní Kozlová použila lepidlo ve spreji, které nastříkala na náš výrobek a posypala polystyrenovými kuličkami. Jaká je náplň Vaší práce? Řídit obchod, nakupovat pokojové, řezané i sušené květiny, dekorativní materiál, substráty, hnojiva a různé druhy květináčů. Jaké druhy řezaných květin nakupujete nejčastěji? Záleží na ročním období, ale nejvíce to jsou růže, karafiáty, gerbery, chryzantémy, tulipány, Dendrobium. Kde nakupujete květiny? Máme asi 9 stálých dodavatelů. Řezané květiny nakupujeme každý den a uchováváme je ve sklepě, kde je asi 18 C. Nejvíce řezaných květin se k nám dováží z Holandska, ale růže např. až z Kolumbie. Kdy prodáte nejvíce květin? Poslední den školního roku. Jaký zajímavý druh rostliny prodáváte? Např. masožravé rostliny

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 12/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Reportáže: Slezská tvorba Opava Jihokov České Budějovice Medical Fair Brno Rehaprotex

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ

číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ Angela Rogner MUSÍ OCHRÁNCE ZVÍŘAT BÝT VEGETARIÁN? Za

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

tranzitní nákladní dopravy průjezd centrem města. Městská rada zadala zpracování projektu na příslušné dopravní značení.

tranzitní nákladní dopravy průjezd centrem města. Městská rada zadala zpracování projektu na příslušné dopravní značení. PŘÍŠTĚ!!! Rozšířené vydání FOTOGRAFIE KANDIDÁTŮ Komunální volby ve Velkém Meziříčí 2014 NABÍDKA STAVEBNÍCH PARCEL Obec Uhřínov nabízí k prodeji stavební parcely v nové zástavbě RD. Cena 350 Kč/m2. Více

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Environmentální výchova průřezové téma

Environmentální výchova průřezové téma Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač Úvod...

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 11 číslo Uvnitř najdete Vánoce tradiční i moderní na str. 14 a 15 Noc otevřených dveří bude mít reprízu na str. 21 Liga sportu základních škol zná své vítěze

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

Zpravodaj. www.dobra.cz Obec Dobrá Duben 2010

Zpravodaj. www.dobra.cz Obec Dobrá Duben 2010 www.dobra.cz Obec Dobrá Duben 2010 Zpravodaj NA MISTROV- STVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIOREK PRO ROK 2010 VYBOJOVALA JUDISTKA NIKOLA KESOVÁ SVŮJ PÁTÝ TITUL. Na smrtnou neděli jsme z Cyklobaru vynesli Morenu

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky JARMILA SOBOTKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství prvního stupně základní školy ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY

Více

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12.

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. října 2012 V pátek 2. listopadu 2012 zahájil starosta města Jaroslav Král již

Více

Obsah. Pranostiky na únor

Obsah. Pranostiky na únor Obsah Pranostiky na únor Zprávy z radnice Starostovo okénko Výpis z usnesení rady města Jemnice Fond rozvoje bydlení Nový provozovatel sběrného dvora odpadů Rozšíření počtu kontejnerů na plasty Dětská

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 1. ročník soutěže vyhlašovatel soutěže: Sborník projektů krajského kola r. 2007 2008 organizátor: metodické vedení: sponzoři soutěže: Pardubický

Více