2.4 Nech mě to udělat a já pochopím Popis aktivity Pracovní listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.4 Nech mě to udělat a já pochopím 55 2.4.1 Popis aktivity 2.4.2 Pracovní listy"

Transkript

1

2

3 Obsah: strana: 1. Úvod 4 2. Mezipředmětové dny Cesta za poznáním Popis aktivity Pracovní listy 2.2 Ukaž mi a já si zapamatuji Popis aktivity Pracovní listy 2.3 Den exkurzí Popis aktivity Pracovní listy 2.4 Nech mě to udělat a já pochopím Popis aktivity Pracovní listy 3. Ten dělá to a ten zas tohle Oslava Dne Země denní terénní cvičení Workshop 122 3

4 1. ÚVOD Projekt Cesta do hlubin přírodovědných znalostí byl realizován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost tj. ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Byl zahájen a ukončen Jeho cílem je prohloubení znalostí žáků z oblasti přírodovědných předmětů formou prožitkového učení a rozvoj teoretických znalostí aplikovaných v praxi. Dále by měl vést k rozvoji manuální zručnosti žáků a vytváření pracovních návyků. Projekt také klade důraz na mezipředmětové vztahy, na podporu týmové spolupráce, pozitivní ovlivnění sociálního klimatu v třídním kolektivu i celé školy. V jeho průběhu se nám podařilo vybudovat na školním pozemku plochu pro umístění stolů a lavic pro práci žáků. 4 2

5 2. MEZIPŘEDMĚTOVÉ DNY 2.1 CESTA ZA POZNÁNÍM Popis aktivity Jednalo se o soutěž pro žáky 2. stupně, při které plnili úkoly s přírodovědným zaměřením. Díky peněz z projektu se nám podařilo vybudovat na školním pozemku pevnou plochu, nakoupit zahradní nábytek a tím využívat tyto venkovní prostory nejen pro výuku, ale i další činnosti. Proto i část této soutěže se mohla uskutečnit na školním pozemku a jeho blízkém okolí. Žáci 2. stupně byli rozděleni do čtyřčlenných družstev (vždy po jednom zástupci z 6., 7., 8., a 9. ročníku) a plnili různě obodované úlohy z předmětů: matematika, chemie, fyzika, přírodopis a zeměpis. Nejen, že se procvičovali ve svých znalostech z těchto předmětů, ale zároveň si i vyzkoušeli týmovou spolupráci a práci s mapou při hledání jednotlivých stanovišť, které měli vyznačené v přiložené mapce. Na soutěž měli soutěžící vyhrazený čas 2,5 hodiny. Na celé trase bylo připraveno 30 různě obodovaných úkolů. Hlavním kritériem pro vítězství bylo získat co nejvíce bodů. Strategií každého družstva tedy bylo zvolit nejen co nejkratší trasu, ale i vybírat úkoly podle oblíbenosti předmětů a stanoviště s nejvyšším bodovým ohodnocením jednotlivých úkolů. Celá akce byla zakončena v naší tělocvičně vyhlášením výsledků a tří vítězná družstva obdržela drobné ceny. 35

6 2.1.1 Pracovní listy Úkol č. 1: NÁKUP V AKCI bodů Pomůcky: zalaminované obrázky výrobků Popis: 1) Nakup v akci: 4 Poděbradky 8 koláčů 5 koblih 3 tatranky 20dkg kuřecí šunky standard 1 Magnesii přírodní 1 miniroládu 2) Sečti jednotlivé ceny potravin 3) Zaokrouhli na celé koruny 4) Kolik korun ti zbude? V peněžence máš 300,- Kč Řešení: 2) 201,40 Kč 3) 201 Kč 4) 99 Kč 6 4

7 Úkol č. 2: BAZÉN - 80 bodů Pomůcky: -- Popis: Bazén má rozměry 300cm x 25dm. Hloubka naplněného bazénu po okraj je 1m. 1) Kolik litrů vody je v naplněném bazénu? 2) Kolik je to hektolitrů? 3) Bazén je tvaru. (doplň geometrické těleso). Řešení: V = a.b.c V =3.2,5.1 V= 7,5m 3 1) V = 7500dm 3 V = 7500l 2) V = 75hl 3) tvar KVÁDRU 57

8 Úkol č. 3: U TRUHLÁŘE - 30 bodů Pomůcky: -- Popis: Na zhotovení lavičky truhlář potřebuje: 3 dlouhá prkna 5 krátkých prken 14 šroubů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Ve skladu má: 15 dlouhých prken 35 krátkých prken 98 šroubů 1) Kolik laviček může vyrobit? 2) Kolik šroubů mu zbude? Řešení: 1) Může vyrobit pouze 5 laviček. 2) Zbude mu 28 šroubů. 8 6

9 Úkol č. 4: JABLKO - 40 bodů Pomůcky: jablka (počet dle počtu družstev), nůž, prkénko Popis: Rozděl jablko tak, aby každý z tvé skupiny (čtyřčlenné) dostal 3 díly. 1) Pojmenuj zlomkem jeden dílek. 2) Jakou část z jablka dostane každý. Řešení: 1) Jeden dílek je jedna dvanáctina. 2) Každý dostane jednu čtvrtinu jablka. 79

10 Úkol č. 5: KOSTKY - 50 bodů Pomůcky: 5 hracích kostek Popis: Postav komín ze 4 (5) hracích kostek a urči součet na neviditelných (vodorovných) stěnách kostek. Řešení: U hrací kostky je součet na protilehlých stranách vždy 7 Možnosti: Na vrcholu komínu stěna s: jednička 35-1 = 34 dvojka 35-2 = 33 trojka 35-3 = 32 čtyřka 35-4 = 31 pětka 35-5 = 30 šestka 35-6 =29 Obdoba se čtyřmi kostkami. 10 8

11 Úkol č. 6: ROZCESTÍ - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Petr stojí na rozcestí, jehož cesty jsou na sebe kolmé. Honza stojí na jedné kolmici 30m od Petra, Kamil stojí na druhé kolmici, 40m od Petra. 1) Načrtni si obrázek. 2) Jaká je nejkratší cesta mezi Honzou a Kamilem? Řešení: Využití Pythagorovy věty. Nejkratší vzdálenost mezi Kamilem a Honzou je 50m. 11 9

12 Úkol č. 7: MAGNETISMUS - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Dostali byste za úkol zmagnetovat šroubovák. Cesta do hlubin přírodovědných znalostí a) Co k tomu budete potřebovat a jak to provedete? b) K čemu lze využít toho, že je šroubovák zmagnetován? c) Z jakého materiálu by měl být šroubovák vyroben, aby z něj mohl vzniknout magnet? Řešení: a) Šroubovák přejedeme stejným směrem od jednoho konce ke druhému několikrát stejným pólem magnetu. b) Pomocí zmagnetovaného šroubováku můžeme sbírat drobné kovové předměty vyrobené z feromagnetické látky (hřebíčky, šroubky, vruty), které nám při práci upadnou. c) Z magneticky tvrdé feromagnetické látky (oceli)

13 Úkol č. 8: HUSTOTA LÁTEK - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Máte před sebou 4 válečky z různých kovů. Všechny mají stejnou hmotnost a stejný obsah průřezu. a) Váleček ze železa má větší objem než váleček z olova. b) Měď má větší hustotu než železo. c) Železný váleček má menší výšku než váleček z hliníku. d) Olověný váleček je nejmenší. Úkol: Seřaďte kovy podle hustoty od největší po nejmenší. Názvy kovů zapište pomocí chemických značek. Řešení: ρ: Pb (olovo) > Cu (měď) > Fe (železo) > Al (hliník) Bodování: Za splněný úkol seřazení kovů podle dané podmínky 50 bodů. Za každou chybějící chemickou značku (pokud jsou však názvy kovů uvedeny slovně a ve správném pořadí) odečítáme 10 bodů

14 Úkol č. 9: POHYB A RYCHLOST TĚLES - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Vlak vyrazil z výchozí stanice v hod. Během cesty do cílové stanice vlak zastavil ve třech zastávkách, vždy na 2min. První úsek trati (mezi výchozí stanicí a 1. zástavkou) dlouhý 18km ujel vlak za 24min. Mezi 1. a 2. zastávkou jel vlak průměrnou rychlostí 45km/h a cesta trvala 36 min. Úsek mezi 2. a 3. zastávkou byl dlouhý 30km a vlak jím projel za 0,7hod. Poslední část trasy (mezi 3. zastávkou a cílovou stanicí) projel vlak průměrnou rychlostí 15m/s za 1hod. a) V kolik hodin vlak dorazil do cílové stanice? b) Jaká byla celková délka trasy vlaku? c) Jakou průměrnou rychlostí projel vlak celou trasu? (výsledek zaokrouhlete na 1 desetinné místo) Řešení: a) hod. b) 129km c) 46,1km/h Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

15 Úkol č. 10: PÁKA, ROVNOVÁHA NA PÁCE - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Na houpačce sedí ve vzdálenosti 1,2m od středu chlapec s hmotností 40kg. a) Určete moment síly na houpačce (M = F. a). b) V jaké vzdálenosti od středu houpačky musí sedět druhé dítě s hmotností 30kg, aby se obě mohla pohodlně houpat? c) Jaká musí být nejmenší možná délka takto vzniklé houpačky? Řešení: a) M = 480Nm b) 1,6m c) 3,2m Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

16 Úkol č. 11: TEPLO, VNITŘNÍ ENERGIE - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí K ohřátí 1kg vody o 10 C je třeba dodat teplo 42kJ. a) Kolik tepla přijme voda o objemu 0,25l, zvýší-li se její teplota o 10 C? b) Kolik tepla přijme voda o hmotnosti 700g, zvýší-li se její teplota z 15 C na 45 C? c) Kolik tepla odevzdá 500ml vody svému okolí, ochladí-li se o 20 C? Řešení: a) 10,5kJ b) 88,2kJ c) 42kJ Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

17 Úkol č. 12: ELEKTRICKÝ OBVOD - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí V elektrickém obvodu jsou zapojeny 3 žárovky (podle schématu). Určete, které spínače stačí uzavřít: a) aby svítily všechny žárovky b) aby svítily pouze žárovky 1 a 3 c) aby svítila pouze žárovka A B 2 1 C D 3 Řešení: a) A, B, D b) A, D c) A, C Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

18 Úkol č. 13: DOPLŇOVAČKA - 60 bodů Pomůcky: -- Popis: Do věty doplň vhodné slovo tak, aby věta dávala smysl. 1) jsou látky, které označují nebezpečí otravy. 2) Mosaz je slitina a zinku. 3) je životadárná kapalina. 4) Když se pálené vápno rozpustí ve vodě, vznikne vápno. 5) je žlutolesklý kov, používaný ve šperkařství. 6) Jiný název pro tuhu je. Řešení: 1) jedy 2) mědi 3) voda 4) hašené 5) zlato 6) grafit Bodování: Každá správná odpověď = 10 bodů (maximálně 60 bodů)

19 Úkol č. 14: PRAVDA LEŽ - 60 bodů Pomůcky: -- Popis: Odpovídej ANO x NE Cesta do hlubin přírodovědných znalostí 1) Je pravda, že více (běžně) používaný název pro chlorid sodný, je jedlý cukr? 2) Je pravda, že periodickou tabulku prvků sestavil D. I. Mendělejev? 3) Je pravda, že při fotosyntéze vzniká kyslík? 4) Je pravda, že chemický vzorec vody je H 2 O 2? 5) Je pravda, že při zahřívání cukru vzniká karamel? 6) Je pravda, že sádra je to samé jako cement? Řešení: 1) NE 2) ANO 3) ANO 4) NE 5) ANO 6) NE Bodování: Každá správná odpověď = 10 bodů (maximálně 60 bodů)

20 Úkol č. 15: CO PATŘÍ K SOBĚ? - 40 bodů Pomůcky: zalaminovaná karta s obrázky Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Přiřaď k sobě slovo a obrázek (např.: 1 C). 1) Uhlí 2) Bronz 3) Hliník 4) Křišťál A) B) C) D) E) F) G) H) Řešení: 1 E; 2 D; 3 A; 4 F Bodování: Za každé správné přiřazení 10 bodů

21 Úkol č:. 16: KŘÍŽOVKA bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: zalaminovaná karta s obrázky, křížovka (počet odpovídající počtu družstev) Popis: Po vyplnění křížovky nalezni tajenku. Nepiš, co je to, ale z čeho je ta věc vyrobena, popřípadě, co obsahuje

22 Řešení: 1. C U K R 2. D Ř E V O 3. S K L O 4. R T U Ť 5. Z L A T O 6. M Ě Ď 7. P L A S T 8. P O R C E L Á N 9. D I A M A N T 10 Ž E L E Z O Bodování: Za každou správnou odpověď 10 bodů

23 ÚKOL č. 17: KŘÍŽOVKA bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: křížovka (počet se odvíjí podle počtu družstev) Popis: Po vyplnění křížovky nalezni tajenku Otázky: 5) Surovina pro výrobu benzínu a nafty 7) Nejtvrdší nerost 11) Destilovaná nebo slaná 8) Název prvku, jehož chemická značka je Cu 3) Plyn potřebný k dýchání 6) Slitina mědi a cínu 4) Stejnorodá směs vzniklá rozpuštěním látky v kapalině (značí se - kolečko s tečkou) 1) Zapáchající kapalina, která se používá v domácnosti (v kuchyni) 10) Zkratka na plastových lahvích 2) Chemická značka železa 9) Materiál, ze kterého se vyrábí svíčky Řešení: tajenka = CESTA Z MĚSTA 1. O C E T 2. F E 3. K Y S L Í K 4. R O Z T O K 5. R O P A 6. B R O N Z 7. D I A M A N T 8. M Ě Ď 9. V O S K 10. P E T 11. V O D A Bodování: Za každou správnou odpověď 10 bodů

24 ÚKOL č. 18: OSMISMĚRKA - 50 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: osmisměrka (počet se odvíjí podle počtu družstev) Popis: Vyškrtej všechna slova (ve všech směrech) a ze zbylých písmen urči tajenku. SLOVA: ŽELEZO, ZLATO, HLINÍK, CÍN, DŘEVO, VODÍK, LÍH, PVC, UHLÍ, ION, MĚĎ, LPG, GEL Ž E L E Z O K U G P L L D H K E Y Í A K L Í L H U T A I D Ř E V O O N O M Ě Ď N Í Í V M P V C? K Řešení: tajenka = KUDY KAM? Ž E L E Z O K U G P L L D H K E Y Í A K L Í L H U T A I D Ř E V O O N O M Ě Ď N Í Í V M P V C? K Bodování: Určení tajenky = 50 bodů

25 Úkol č. 19: POZOROVÁNÍ ŽÍŽALY - 60 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: rýč (žížala), zkumavka, filtrační papír, černý papír, baterka, smotek vaty, lupa Popis: 1. Abyste mohli pozorovat žížalu a splnit tento úkol, je nutné ji nejprve mít. 2. Máte dvě možnosti: a) vyryjete si ji pomocí rýče b) vyměníte ji za 10 bodů 3. Prohlédněte si tělo žížaly a sepište jeho charakteristické znaky (tvar, barva, členění, povrch) 4. Sledujte, jak se chová žížala při podráždění světlem. a) do zkumavky umístěte navlhčený filtrační papír a konec zkumavky obalte černým papírem b) zkumavku položte vodorovně na stůl a do ní vložte žížalu předním koncem těla c) zkumavku uzavřete smotkem vaty a osvětlete nezakrytou část zkumavky d) stručně popište chování žížaly a vysvětlete důvod chování žížaly Řešení: ad 2) vyrytí žížaly 10 bodů ad 3) každá správná odpověď 10 bodů, celkem 40 bodů tvar válcovité tělo barva hnědá členění v přední části těla opasek, břišní a hřbetní céva, trávicí trubice povrch těla štětinky ad 4) žížala, která žije v půdě, bude mít tendenci po vlhkém papíře zalézt do tmavé části zkumavky 10 bodů 23 25

26 Úkol č. 20: CHRÁNĚNÝ STROM - 70 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: zalaminované popisy stromů, hřebenovka Popis: 1. Stojíte před chráněným stromem. Určete jeho název. Pokud nevíte, máte k dispozici obrázky a podle nich určete název stromu. 2. Z druhé strany obrázku je popis základních vlastností stromů a na jejich základě vyplňte hřebenovku Řešení: 1 Jaké je druhové jméno našeho opadavého jehličnanu 2 Jaký typ květenství vytváří platan 3 Jak se nazývá společenstvo buků 4 Jedovatá jehličnatá dřevina 5 Jaké pohlaví mají jehnědy u habru 6 Co je plodem javoru 1) Platan javorolistý 10 bodů 2) Charakteristika stromů s obrázkem: 60 bodů 3) 1 o p a d a v ý 2 h l á v k a 3 b u č i n a 4 t i s 5 s a m č í 6 d v o u n a ž k y 26 24

27 Úkol č. 21: URČOVÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH ROSTLIN POMOCÍ BOTANICKÉHO KLÍČE - 50 BODŮ Pomůcky: botanické klíče, 6 předložených rostlin Popis: 1. Nastudujte si v botanickém klíči postup k určování názvu známé rostliny. Podle barvy květů nalistujte stejně barevně orámovanou stránku a začnete s určováním vlastností Příklad a ukázka zápisu: 1 a, 2 b, 4 c, 5 b, 6 a jitrocel prostřední 2. Nyní si vyberte z nabízených rostlin jednu a stejným způsobem jako v bodě 1. ji určete a postup zapište. Řešení: - správný postup - 60 bodů název - 10 bodů hluchavka bílá 1b, 13a, 14b, 15b, 19 b, 20 b, 22 b, 23 b, 24 b jetel plazivý 1b, 13 a, 14 b, 15 a, 16 b, 17 b, 18 b jetel luční 1b, 15 a, 16 b, 17 b, 18 a, 19 c, 20 a kopřiva dvoudomá 1 b, 2 a, 3 b, 4 b, 5 a, 6 a máta 1b, 3b, 22 b, 28 a, 29 a, 30 a divizna 1b, 31 b, 51 c, 54 b, 56 b, 57 b, 59 b, 64 c, 72 b, 73 b, 74 b, 75 a 25 27

28 Úkol č. 22: PŘIŘAĎ PLODY K VĚTVIČKÁM, NA KTERÝCH ROSTOU - 90 bodů Pomůcky: větvičky stromů a jim příslušné plody, tabulka pro zápis výsledků Popis: 1. Vaším úkolem je prohlédnout si jednotlivé předložené větvičky a k nim přiřadit příslušné plody 2. Pro lepší kontrolu a také proto, pokud by jste neznali přesný název rostliny nebo plodu, je rostlinám přiřazeno číslo a plodům písmeno. Názvy rostlin a názvy jejich plodů zapište do tabulky Číslo Větvička rostliny (název rostliny rodové i druhové jméno) Písmeno Plod Řešení: Číslo Větvička rostliny Písmeno Plod (název rostliny rodové i druhové jméno) 1 Dub zimní E žalud (nažka) 2 Habr obecný G oříšek v trojlaločnatém listenovém obalu 3 Ořešák královský F vlašský ořech (oříšek obalený zdužnatělou češulí) 4 Růže šípková CH šípek (souplodí nažek) 5 Líska obecná A oříšek 6 Jasan ztepilý B křídlatá nažka 7 Bez černý C bezinky (bobule) 8 Lípa srdčitá D oříšek 9 Buk letní H bukvice Body se řídí správným určením názvu rostliny 28 26

29 Úkol č. 23: ROZHÁZENÝ ATLAS - 60 bodů Pomůcky: 2 obálky s rozstříhanými obrázky organismů Popis: 1. V obálce najdete 2 rozstříhané obrázky. Z jednotlivých dílků složte 2 obrázky. 2. Sestavené organismy pojmenujte (rodové i druhové jméno) Řešení: Mák vlčí správné složení obrázku 10 bodů, název 20 bodů Čáp bílý správné složení obrázku 10 bodů, název 20 bodů 27 29

30 Úkol č. 24: HLEDEJ NÁZVY ROSTLIN - 90 bodů Pomůcky: tabulka pro zápis odpovědí Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí 1. Ve větách jsou ukryté názvy rostlin, najděte je a zapište do připravené tabulky. 2. Rostliny rozdělte na dřeviny (D) a byliny (B) VĚTY: 1. Ta šikmá tabule se musí opravit 2. Pomoc u nás nehledej (bez diakritiky) 3. Prsten se dědí z pokolení na pokolení 4. Darů žena dostala k narozeninám hodně 5. Silní lidé mívají obří zadek 6. V dílně budu brousit židle 7. Zazvonil jsem na zvonek 8. Každý někdy musí brzo vstávat 9. Dobrák osel táhl těžký náklad Pořadí věty Název rostliny D/B Řešení: 1. Máta - B 2. Ocún - B 3. Len - B 4. Růže - D 5. Bříza - D 6. Dub - D 7. Zvonek - B 8. Dýně - B 9. Rákos - B 30 28

31 Úkol č. 25: POZNEJ ČESKOU REPUBLIKU - 60 bodů Pomůcky: zalaminovaná mapa České republiky Popis: 1. K číslům 1-6 přiřaď správné názvy měst. 2. K písmenům A, B, C, D, E přiřaď správné názvy řek. 3. Spoj správně dvojice, které k sobě patří: A Krkonoše B Šumava C Hrubý Jeseník D Krušné hory E Moravskoslezské Beskydy F Jizerské hory a Lysá hora b Klínovec c Sněžka d Smrk e Plechý f Praděd Řešení: 1. Praha 4. Brno 2. Plzeň 5. Ostrava 3. Hradec Králové 6. České Budějovice A Berounka B Vltava C Labe D Morava E Orlice Ac, Be, Cf, Db, Ea, Fd 29 31

32 Úkol č. 26: MĚŘÍTKO MAPY práce s mapou - 90 bodů Pomůcky: zalaminovaná mapa, pravítko, atlas Popis: 1. Který kontinent je na mapě. 2. Urči jaké měřítko má mapa, když 1cm na mapě odpovídá ve skutečnosti 220km. 3. Napiš názvy vyznačených měst. 4. Spočítej přímou vzdušnou vzdálenost mezi městy. a - b, e -c, a - f, c - d,a - d, a - f, f - c, b - d. 5. Jak se nazývá hlavní město tohoto území? 6. Jak se nazývá souostroví na JV? Řešení: 1. Austrálie 2. 1 : A) PERTH B) SYDNEY C) BRISBANE D) HOBART E) ADELAIDE F) MELBOURNE 4. a-b e-c a-f c-d a-d přibližně 1694km přibližně 770km přibližně 1430km přibližně 770km přibližně 1606km 5. CANBERRA 6. NOVÝ ZÉLAND

33 Úkol č. 27: DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE, UTVOŘ DVOJICE - 30 bodů Pomůcky: -- Popis: 1. Doplň chybějící údaje Hlavní poledník rozděluje Zemi na a polokouli, Země je rozdělena na časových pásem. Hlavní rovnoběžka se jmenuje 2. Utvoř dvojice: března A podzimní rovnodennost 2. střídání ročních období B letní slunovrat září C jarní rovnodennost června D otáčení Země kolem své osy 5. střídání dne a nocí E sklon zemské osy Země, obíhání Země kolem Slunce Řešení: VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ polokouli 24 časových pásem ROVNÍK 1C, 2E, 3A, 4B, 5D 31 33

34 Úkol č. 28: URČOVÁNÍ ČASOVÝCH PÁSEM, ZEMĚPISNÉ POLOHY - 80 bodů Pomůcky: atlas světa Popis: 1. V České republice je 9 hodin. Kolih hodin je v následujících státech (městech)? VELKÁ BRITÁNIE (Londýn) NĚMECKO (Berlín) AUSTRÁLIE (Canberra) USA (New York) EGYPT (Káhira) JAPONSKO (Tokio) 2. Na mapě Evropy najděte místa podle těchto souřadnic. 40 s.š., 10 v.d. 41 s.š., 4 z.d. 55 s.š., 8 v.d. 60 s.š., 11 v.d. 60 s.š., 25 v.d. 46 s.š., 6 v.d. Řešení: Velká Británie 8 hod USA 3 hod Německo 9 hod Egypt 10 hod Austrálie 18 hod Japonsko 16 hod Sardinie Irsko Helsinky Madrid Oslo Mt. Blanc 34 32

35 Úkol č. 29: VÝŠKOPIS - 70 bodů Pomůcky: zalaminovaná mapa Popis: 1. Jak se nazývají čáry na mapě, které popisují členitost reliéfu? Jaká je jejich vzdálenost? 2. Urči mezi kterými body jdeš do kopce, z kopce či po rovině: A - B C - D E - F B - D 3. Který z bodů má nejnižší nadmořskou výšku. Jaká je to hodnota. 4. Který z bodů má nejvyšší nadmořskou výšku. Jaká je to hodnota. Řešení: 1. VRSTEVNICE 10m 3. nejnižší E m 2. A - B z kopce 4. nejvyšší A m C - D do kopce E - F do kopce B - D po rovině A - 730m, B - 700m, C - 670m, D - 700m (710m), E - 600m, F - 640m 33 35

36 Úkol č. 30: OSMISMĚRKA - 50 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: nakopírovaná osmisměrka (počet se odvíjí podle počtu družstev) Popis: S A H A R A T G O B I C G R I Z Z L Y V R N A A M A Z O N I E D D M O L E V S I B I Ř O P R O V N Í K L I S N O N O S O R O Ž E C É S E R E N G E T T I S A N T A R K T I D A I T V E L B L O U D Ý E Souostroví v Asii, v němž najdeme tropický deštný les. Jiný název pro medvěda šedého, který žije v severní Americe. Král zvířat. Místní název pro savanu v Brazílii. Nejchladnější světadíl světa. Rovnoběžka rozdělující zeměkouli na dvě poloviny. Největší asijská poušť. Velký savec podobný hrochovi s velkým rohem (žije v Africe). Africký národní park, na jehož území najdeme savanu. Oblast v Asii, kde najdeme jehličnatý les (tajgu). Největší tropický deštný les nacházející se v jižní Americe. Největší poušť světa nacházející se v Africe. Živočich žijící na poušti, v hrbech si nese zásoby vody a tuku. Řešení: INDONESIE GRIZZLY LEV CAMPOS ANTARKTIDA ROVNÍK GOBI NOSOROŽEC SERENGETTI SIBIŘ AMAZONIE SAHARA VELBLOUD Tajenka: tvrdolistý 36 34

37 2.2 UKAŽ MI A JÁ SI ZAPAMATUJI Popis aktivity Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Tato aktivita v sobě zahrnuje celkem 8 přednášek, při kterých zástupci různých profesí seznámili žáky s náplní své činnosti nebo zájmu. Přednáška s panem Stanislavem Pecháčkem chovatelem drobného hmyzu a majitelem Teracentra v Dolní Čermné byla doplněna výstavkou drobného hmyzu. Žáci viděli a dozvěděli se různé zajímavosti např. o kudlance, strašilkách, švábech, cvrčcích, mnohonožkách, zákeřnici. Na vlastní oči si také prohlédli sklípkana. Přednáška s panem Václavem Matějkou vambereckým kronikářem a znalcem hub byla také velmi zajímavá. Zúčastnili se jí žáci 6. ročníku, kteří houby probírali v rámci výuky přírodopisu. Přednáška byla doplněna PowerPointovými prezentacemi s fotografiemi hub. Žáci se seznámili s houbami, které rostou v okolí jejich bydliště. Získali informace o správném způsobu sběru hub a jejich zpracovávání. Dále proběhla přednáška s panem Jaroslavem Drbálkem majitelem firmy Deratex, která zajišťuje v našem okolí deratizaci, dezinfekci a dezinsekci. Během přednášky žáci slyšeli o škodlivých hlodavcích jako je potkan, myš, hraboš, hryzec atd., o správné volbě a umístění nástrahy, viděli deratizační staničku. Dále pan Drbálek vysvětlil žákům, jakým způsobem se provádí dezinsekce (hubení obecně škodlivých a epidemiologických členovců) a dezinfekce (ničení mikroorganismů pomocí chemických postupů). Před Velikonocemi jsme pro žáky domluvili s paní Ivetou Janebovou majitelkou Květinářství U veselého sluníčka přednášku o prodávaných rostlinách a způsobech aranžování. Ke konci přednášky si žáci sami nebo za pomoci paní Kozlové a Janebové naaranžovali misku na velikonoční stůl. Paní Janebové patří velké poděkování, protože veškerý materiál poskytla žákům jako sponzorský dar. Přednáška s praktickou ukázkou úpravy vlasů s paní Petrou Kolečkovou, majitelkou Kadeřnictví Petra byla také pro žáky zajímavá. Kromě péče o vlasy, používání různých nových přístrojů se žáci mohli zeptat na zkušenosti se zakládáním firmy. V pracovním ruchu probíhala i přednáška o stolování s představením oboru Kuchař číšník, vyučovaném na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou. Paní M. Koucká a J. Skoupá nám nejprve představily tento obor. Hovořily o průběhu studia, vyučovaných předmětech, uplatnění v praxi. Předvedly slavnostní prostření stolu a naučily žáky různé techniky skládání ubrousků. Kartografie se může někomu zdát oborem nudným, ale žáci 9. roč. se přesvědčili, že tomu tak není. Pan Ing. Vladimír Kotlář, který pracuje ve Vojenském a hydrometeorologickém ústavu v Dobrušce, žákům popsal vznik mapy od samého začátku až po její vytištění dříve a dnes, ukázal práci s mapou na internetových stránkách. Při přednášce o minerálech s paní Monikou Jungovou se z žáků na chvíli stali aktivní amatérští mineralogové. Žáci viděli ukázky mnoha minerálů a dozvěděli se o nich různé zajímavosti. Kdo měl zájem, dostal štěrkopísek, ze kterého si mohl vybrat české granáty (pyropy)

38 2.2.2 Pracovní listy Přednáška č. 1 - CHOVATEL DROBNÉHO HMYZU Vizitka: Stálá expozice plazů + koutek se zvířaty Po Čt hod. Pá Ne hod. Dolní Čermná 135 Tel: Popis besedy: Beseda, které jsme se zúčastnili se uskutečnila v učebně a byla doplněna výstavkou různých druhů hmyzu. Nejprve se p. Pecháček představil, stručně nás seznámil s obsahem přednášky. Poté nám začal ukazovat jednotlivé druhy hmyzu. O každém druhu nám řekl stručnou charakteristiku kde žije, čím se živí, co je potřeba k jeho chovu a další zajímavosti. Protože každý druh jsme si mohli zblízka prohlédnout, vzít do ruky a ještě se dozvěděli mnoho informací, byla tato přednáška velmi zajímavá. Na závěr nám p. Pecháček zodpověděl všechny naše dotazy. Viděli jsme: moučné červy, cvrčky, sarančata, šváby, strašilky, kudlanku, pakobylku, mnohonožku, štíra, zákeřnici, zlatohlávka a sklípkana. Jaká je náplň Vaší práce? Chov exotických zvířat, pořádání putovních výstav. Jaké materiální vybavení je potřeba k výkonu tohoto povolání? K besedám mobilní terária, vlastní zvířata, povolení k pořádání výstav. Jaké je potřeba mít vzdělání? Středoškolské s maturitou (nejlépe přírodovědného zaměření). Kde se Vaše povolání dá provozovat? Besedy se dají v podstatě uskutečnit kdekoliv v místnosti s menším prostorem pro výstavu. Jak velká je Vaše firma? (počet zaměstnanců + prostory) Podnikám v jedné osobě s občasnou výpomocí, jedná se o soukromé terárium umístěné zatím v jedné místnosti (druhá ve výstavbě) s dětským zookoutkem s výběhem alpak, holandských koz, ovcí ouessantských a göttingenských prasat. Jakým způsobem prezentujete Vaši činnost? (reklama, www stránky, ) Nahodilá reklama, předávání referencí mezi školami, www. teracentrum.cz. Jste spokojen s finanční stránkou Vašeho podnikání? Besedy s ukázkami různých druhů živočichů pomáhají p. Pecháčkovi financovat koutek se zvířaty. Říká, že je možné sloučením těchto aktivit se v tomto oboru uživit

39 Přednáška č. 2 - HOUBY Vizitka: Václav Matějka Mykologická poradna Po - Pá Vamberk - po domluvě, v Ne v Rychnově n. Kn. Klub zahrádkářů - květen - říjen hod. Žamberecká 109, Vamberk Tel: , Popis besedy: Pan V. Matějka není mykolog, ale amatér. Přesto má velké zkušenosti s hledáním a fotografováním hub. Jeho přednáška byla velmi zajímavá, byla doplněna PowerPointovými prezentacemi, také nám přinesl ukázat 3 atlasy hub. Dozvěděli jsme se o rozdělení hub (stejným způsobem jsme si houby dělili při hodině přírodopisu), dále hovořil o otravách houbami, jakým správným způsobem houby sbírat a jakým způsobem je lze upravovat. Zajímavé bylo i vypravování o svítících a léčivých houbách, o lanýžích a jejich sběru, o tom, co se dá z hub i vyrábět. Na fotografiích nám ukazoval i vzácné houby, které našel v blízkém okolí Vamberka. Také nám řekl o existenci a práci Mykologického klubu v Rychnově nad Kněžnou. Na stránkách (www.mkrychnov.estranky.cz) tohoto klubu najdeme informace o houbařské poradně, jsou zde pozvánky na akce a výstavy, fotoalbum. 39 4

40 Přednáška č. 3 - DDD Vizitka: Ing. Jaroslav Drbálek - DERATEX Po Pá dle potřeby a na základě domluvy Pozďatín 67, Budišov u Třebíče Tel: Popis besedy: Při besedě jsme se dozvěděli význam slov deratizace, dezinsekce a dezinfekce. Pan Drbálek nás seznámil se škůdci, které ničí. Patří mezi ně hlavně potkan, krysa, myš, hraboš a hryzec. Ukázal nám deratizační staničku s nástrahou. Vysvětlil nám, jaký je rozdíl mezi potkanem a krysou, že nástrahu tvoří návnada a jed, s jakými škůdci ze třídy hmyzu se nejčastěji setkávají, zmínil také dezinfekční prostředky se kterými se setkáváme v domácnosti. Zodpověděl nám i naše otázky týkající se např. ničení plevelů nebo jak se zbavit kuny. Na závěr besedy jsme dostali podložku pod myš s reklamou této firmy. V jakém roce jste firmu založil? V roce Sídlo má firma v Pozďatíně, okres Třebíč. Tady ve Vamberku máme provozovnu. Jaké materiální vybavení je potřeba k výkonu tohoto povolání? Vlastníme několik automobilů, které slouží k přepravě pracovníků a potřebného materiálu. Dále musíme mít sklady na materiál a chemické přípravky, které používáme k DDD. Z dalších pomůcek to jsou např. krumpáče, postřikovačky, krabičky na nástrahy nebo deratizační staničky. Jaké je potřeba mít vzdělání? Já mám vysokoškolské vzdělání se zaměřením na chemii, další zaměstnanci musí absolvovat školení ukončené zkouškou. Kde se Vaše povolání dá provozovat? Poskytujeme služby DDD po celém území České republiky. Jak velká je Vaše firma? (počet zaměstnanců + prostory) V současnosti firma zaměstnává 7 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, máme přibližně 650 stálých zákazníků (obchodní řetězce, obce, občany, ) Protože naše hlavní činnost probíhá u zákazníků, kromě skladů nepotřebujeme žádné další prostory. Jakým způsobem prezentujete Vaši činnost? (reklama, www stránky, ) Máme auta polepená reklamou, sponzorujeme různé akce,

41 Přednáška č. 4 - ARANŽOVÁNÍ Vizitka: KVĚTINÁŘSTVÍ U VESELÉHO SLUNÍČKA Iveta Janebová - majitelka Po - Pá hod. So hod. Radniční Vamberk Tel: , Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Popis besedy: Beseda o provozu květinářství a aranžování se uskutečnila v učebně výtvarné výchovy. Přišla mezi nás paní Janebová a Kozlová. Paní Janebová je majitelkou obchodu s květinami a proto nás také seznámila s chodem obchodu. Dozvěděli jsme se, jak nakupují květiny, jak se o ně starají, že musí umět latinské názvy rostlin, ale také např. co je to rabat. V obchodě vedle řezaných květin prodávají i pokojové rostliny v květináčích, na jaře sadbu do pařeniště nebo na záhony, umělé květy a pomůcky na aranžování. V každém ročním období se prodávají jiné druhy květin, jejich prodané množství je ovlivněno i různými svátky. K různým příležitostem (např. Vánoce, Velikonoce, Valentýn, Den matek) vyrábějí různé dekorace z živých i umělých květin. Dále dělají vazby květin např. na svatby, pohřby. Dále jsme se dozvěděli, které květiny jsou typické pro jednotlivá roční období. V druhé části přednášky jsme si sami vyzkoušeli aranžování. Dostali jsme připravené mističky s kouskem aranžovací hmoty Florex. Do hmoty jsme zapíchali větvičky Buxusu. Celou velikonoční dekoraci jsme si za pomoci paní Kozlové dozdobili mašličkami, kuřátky, vajíčky, peříčky a dalším dekorativním materiálem. Paní Kozlová použila lepidlo ve spreji, které nastříkala na náš výrobek a posypala polystyrenovými kuličkami. Jaká je náplň Vaší práce? Řídit obchod, nakupovat pokojové, řezané i sušené květiny, dekorativní materiál, substráty, hnojiva a různé druhy květináčů. Jaké druhy řezaných květin nakupujete nejčastěji? Záleží na ročním období, ale nejvíce to jsou růže, karafiáty, gerbery, chryzantémy, tulipány, Dendrobium. Kde nakupujete květiny? Máme asi 9 stálých dodavatelů. Řezané květiny nakupujeme každý den a uchováváme je ve sklepě, kde je asi 18 C. Nejvíce řezaných květin se k nám dováží z Holandska, ale růže např. až z Kolumbie. Kdy prodáte nejvíce květin? Poslední den školního roku. Jaký zajímavý druh rostliny prodáváte? Např. masožravé rostliny

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola ZŠ Dělnická žáky 6. a 7. ročníků

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 011 Kategorie A okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu 1. Na obrázcích je zachycen stejný kostel kdesi v České republice vždy v

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,...

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,... Vzorové příklady k přijímacím zkouškám ) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a), 6,, 4, 48, 96,... b) 87, 764, 6, 4, 4,... c), 6, 8,,, 0, 6,... d),,, 7,,, 7, 9,,... e) ; ; ; ; ; 8 ) Doplňte číslo místo.

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo

ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo Úloha č. 1. Časopis Kvítek stojí 30 Kč a časopis Auto stojí 50 Kč. Paní v trafice prodala stejný počet od každého časopisu a utržila za tyto dva druhy časopisů

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Pracovní list: Hustota 1

Pracovní list: Hustota 1 Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_117 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

povrch, členitost a pohoří

povrch, členitost a pohoří č. 5 název Přírodní podmínky ČR povrch, členitost a pohoří anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 6. V pracovních listech žáci získávají základní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 15 Modřín Ing. Hana

Více

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie.

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie. Název: Oceánie Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky: OBECNÝ FYZICKÝ VY_03_Z6E_20 ZEMĚPIS - Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Vyučovací předmět Pracovní činnosti na II. stupni je tvořen

Více

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY MILESTONE 03 ŽIVOT V PŮDĚ within the framework of the EU-funded project "ACT WELLL!" DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY Ivana Plíšková Brno, December 2014 LIPKA-ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku Poměry a úměrnosti Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku S poměrem lze pracovat jako se zlomkem a : b = a b porovnávat,

Více

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování Mechanické vlastnosti kapalin a plynů opakování 1 Jakým směrem se šíří tlak? 2 Chlapci si zhotovili model hydraulického lisu podle obrázku. Na písty ručních stříkaček působí stejnou silou. Který chlapec

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Povrch a objem těles

Povrch a objem těles Povrch a objem těles ) Kvádr: a.b.c S =.(ab+bc+ac) ) Krychle: a S = 6.a ) Válec: π r.v S = π r.(r+v) Obecně: S podstavy. výška S =. S podstavy + S pláště Vypočtěte objem a povrch kvádru, jehož tělesová

Více

Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie.

Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie. Slovní úlohy - řešené úlohy Úměra, poměr Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie. Každý rozměr zvětšíme tak, že jeho

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci Šablona č. 01.31 Přírodopis iomy a jejich savci notace: Pracovní list s úkoly, které se týkají výskytu savců na Zemi. utor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci řeší úkoly v pracovním listu. Přiřazují

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

63,- Kč Rozměry: 37 cm x 37 cm

63,- Kč Rozměry: 37 cm x 37 cm MIMOKATALOGOVÁ NABÍDKA DUBEN 2015 366789 NÁDOBKA S VÍKEM KVĚTINA velká a objemná na uchování různých potravin jak na potraviny sypké, tak na zeleninu a ovoce s víkem- zdobeným úchytem ve tvaru květiny

Více

Koroze kovů (laboratorní práce)

Koroze kovů (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Koroze kovů (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-02 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015 Máte před sebou PRACOVNÍ LIST Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky: - pracovní list

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Možnosti využití bioodpadů ve školách

Možnosti využití bioodpadů ve školách Možnosti využití bioodpadů ve školách Bioodpad je jediným odpadem, který lze v domácích podmínkách plně recyklovat - kompostovat. Pro zahrádkáře to není nic nového. Kompostovat však můžeme i ve městech

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020 Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy

Více

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mgr. Ludmila Svobodová & kolektiv PRACOVNÍ LISTY pro II. stupeň základních škol a víceletá gymnázia ČÁST BOTANICKÁ Připravili jsme pro vás pracovní listy s mnoha zajímavými úkoly. Můžete si tak ověřit

Více

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II.

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II. Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II. Termíny konání: 9. září 2014 Cíle exkurze: žáci se seznámí s těžbou a zpracováním grafitu pochopí práci v grafitovém dole provedou (slovní) porovnání používaných

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

INSPIROMAT č.5. Přírodovědný seminář. Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. Johann Wolfgang Goethe:

INSPIROMAT č.5. Přírodovědný seminář. Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. Johann Wolfgang Goethe: Johann Wolfgang Goethe: Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. INSPIROMAT č.5 Přírodovědný seminář Ekologické zemědělství 1. Zkuste vlastními slovy vysvětlit,

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu.

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu. PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Ch-II-1 Teplota plamene Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Určení teploty plamene v jeho různých částech Pomůcky: Teorie: Doplňte všechny části

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1 Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1. Je to průhledné? Vytvořte si pracovní prostor zastíněný před přímým světlem, např. pod lavicí. Materiály uložené v sáčku postupně

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze.. FYZIKÁLNÍ VELIČINY Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze.. Doplň chybějící písmena : Každá fyzikální veličina má: 1) - - z v 2) z - - - k 3) - - k l - d - - j - -

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

DŘEVO pracovní list II.

DŘEVO pracovní list II. DŘEVO pracovní list II. Autor : Marie Provázková Stručný popis : Pracovní list seznamující žáky s druhy dřeva, jeho stavbou a využitím. Obsahuje různé typy úkolů - doplňovačky, přivazovačku,výpočtovou

Více

1BMATEMATIKA. 0B9. třída

1BMATEMATIKA. 0B9. třída BMATEMATIKA 0B. třída. Na mapě v měřítku : 40 000 je vyznačena červená turistická trasa o délce cm. Za jak dlouho ujde tuto trasu turista, který se pohybuje stálou rychlostí 4 km/h? (A) za minut (B) za

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze.

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze. Výuka fyziky v projektech se ZŠ se zaměřuje: výuku fyziky a řešení fyzikálních problémů procvičování logiky, dedukce, aplikace znalosti na daný jev ukázku pokusů k danému tématu propojení fyzikálních jevů

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více