JARO Bohumila Natálie Sychrová (žákyně 1. ročníku PrŠ dvouleté)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARO Bohumila Natálie Sychrová (žákyně 1. ročníku PrŠ dvouleté)"

Transkript

1

2 JARO Bohumila Natálie Sychrová (žákyně 1. ročníku PrŠ dvouleté) Vláda zimy už skončila, ledová paní odtančila. Aby sluníčko zas pěkně hřálo a všecičko pozvolna roztálo. Ptačí zpěv už slyšíme kolem nás, svět budí se do jarních krás. Studánky odemykají svými klíčky pramínky, potůčky, horské říčky. My všichni tušíme, že jaro je zas zpátky, začíná bujaré veselí a velikonoční svátky. Pálení čarodějnic a májové krásky nám napovídají, že se blíží měsíc lásky.

3 Důležité termíny Volby do školské rady: Velikonoční prázdniny: čtvrtek pondělí Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí: Sběr starého papíru: a Pálení čarodějnic: čtvrtek Svátek práce: pátek Den vítězství: pátek Den matek: neděle Škola v přírodě: pondělí pátek Zlepšování materiálního vybavení školy Učební pomůcky, školní potřeby byly zakoupeny nové pracovní sešity Příprava k zápisu a Trojjazyčné pexeso Majetek za finanční podpory pana Martina Štěpánka získala škola novou hudební aparaturu, která bude využita při kulturních akcích, činnosti hudebního kroužku a v hodinách hudební výchovy. Jedná se o reproduktory, mikrofon včetně stojanu a bezdrátový mikrofon. Dále byl pořízen externí disk pro archivaci školních fotografií. Od podzimu loňského roku je škola zapojena do projektu Vzájemným učením Cool pedagogem 21. století. Z finančních prostředků získaných z tohoto projektu bylo nakoupeno 20 ks tabletů Samsung Galaxy. Údržba a opravy byla dokončena rekonstrukce cvičné kuchyně v PrŠ (malování, nátěry dveří, výměna podlahy, pořízení nové kuchyňské linky včetně spotřebičů, výměna obkladů), oprava zdiva a výmalba posilovny. V současné době probíhají přípravy realizace opravy oplocení budovy (jižní část). Dále se připravuje výměna podlah ve dvou učebnách praktické školy, pořízení stojanu na kola, zpracování hydrologického průzkumu budovy (z důvodu opakovaného vlhnutí zdiva v suterénu budovy), zpracování energetického auditu (z důvodu připravenosti v případě možnosti získání finančních prostředků z vyhlašovaných dotačních titulů), provedení parkové výsadby před hlavním vchodem do budovy). Většina plánovaných akcí se uskuteční pravděpodobně v závěru školního roku a v době hlavních letních prázdnin, aby nedocházelo k narušování výuky a běžného chodu školy.

4 Zabezpečení školní budovy Vzhledem k tomu, že v nedávné době rozvířily hladinu veřejnosti informace v masmédiích, týkající se nedostatečného zabezpečení školních budov, odcizování věcí, vnikání cizích osob do škol, napadání žáků (s následným ublížením na zdraví či dokonce tragickým úmrtím), byla ve všech školách ČR provedena opatření, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti žáků, ochraně jejich majetku a majetku školy. Za daných okolností jsme byli nuceni zpřísnit pravidla vstupu do školní budovy také my. Oba vstupy do budovy jsou v době od 8.00 hod. do 6.00 hod. uzamčeny (zaměstnanci školy používají klíče a přidělené čipy). V době od 6.00 hod. do 8.00 hod. funguje el. vrátník a otevírání čipem, před vyučováním (od 7.00 hod. do 8.00 hod.) a po ukončení vyučování kontroluje vstup do budovy služba z řad zaměstnanců školy. Hlavní vchod do budovy je monitorován kamerovým systémem. Vstup klientů PPP do budovy je oddělený, provoz řídí pracovnice poradny. Volby do školské rady Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její složení musí být třetinové 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé minimální počet členů rady jsou 3 osoby. Funkční období trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně. Jednací řád, pravomoci školské rady a další informace najdete uveřejněny na stránkách školy. Volby do školské rady se na naší škole konaly a její složení je následující: Bc. Marie Zouharová zástupce zřizovatele Dis. Andrea Pečínková zástupce zřizovatele Zuzana Langerová zástupce zřizovatele Mgr. Ivana Staffová zástupce za pedagogické pracovníky Mgr. Marie Macíková zástupce za pedagogické pracovníky Mgr. Dagmar Žáčková zástupce za pedagogické pracovníky Eva Krejčířová zástupce za zákonné zástupce Marcela Komárková zástupce za zákonné zástupce Lenka Vojtěchová zástupce za zákonné zástupce

5 Školní projekty Kočičí zahrada Projekt pro žáky nižšího stupně ZŠP a žáky 6. ročníku byl zahájen v únoru 2015 a rozvržen do 4 měsíců. Je zaměřen na rozvoj sociálních dovedností dětí a probíhá v rámci prevence rizikového chování. Na každém setkání se pracuje s příběhem kočičích hrdinů, v kruhu nebo ve skupinkách pak děti řeší úkoly a diskutují. Při úvodním setkání se žáci seznámili s hrdiny jednotlivých příběhů, kterými jsou kočky žijící v kočičí zahradě. Během dalších setkání pracují s 12 tématy, z nichž každé je věnováno rozboru osobnosti kočky. Podle toho, co kočky dělají, jak se chovají, jak se vyjadřují apod. jsou jim přisuzovány lidské vlastnosti. Cílem je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky. Příběhy jsou o zodpovědnosti, zvědavosti, tajemství, odmítání neznámého, o strachu, o ztrátě bližního, čestnosti, přátelství, tradicích a zvycích. Projekt vznikl ve spolupráci s Klinikou adiktologie (prevence, léčby a výzkumu závislostí) 1. lékařské fakulty UK v Praze a zapojilo se do něj v ČR několik tisíc škol. Sociologický monitoring V měsíci únoru byl dokončen projekt Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci 3. a 4. ročníku byli testováni v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Nemoc bolest jménem šikana Tento jednodenní projekt v rámci MPP se uskutečnil v pátek Žákům byly vysvětleny pojmy šikana a kyberšikana. Lektor, pan Kotouček z ELIM Letovice, zajímavě prováděl žáky danou problematikou. Při besedě uváděl i příklady ze své praxe, z literatury a filmu, pouštěl krátké filmové ukázky, vedl s žáky rozhovor a společně hledali odpovědi na otázky z dané oblasti. Všichni pracovali nejprve ve třídách, aby si vyjasnili základní pojmy a mohli při besedě vhodně reagovat. Žáci vyplňovali pracovní listy a řešili modelové situace na dané téma. Nižší stupeň využíval knihu Filipova dobrodružství, starší žáci vytvářeli třídní strom a rozebírali problematiku šikany z jiného úhlu, spolupracovali ve skupinách a řešili zadané úkoly.

6 Šetříme elektrickou energií Školní projekt EVVO probíhal od 9. do a byl zaměřen na zvyšování úspor v různých oblastech využívání el. energie v naší škole. Aby byly úspory co nejvyšší, dbali žáci důsledně na dodržování následujících doporučení: 1. Zapínání svítidel podle aktuální potřeby v závislosti na množství denního světla 2. Zapínání přiměřeného počtu svítidel podle aktuální potřeby 3. Důsledně dbát na vypínání svítidel při odchodu z místnosti 4. Nesvítit zbytečně na chodbách 5. Bezprostředně po ukončení práce vypínat počítače i monitory, kopírky, tiskárny, 6. Nenechávat elektrické spotřebiče zbytečně v pohotovostním režimu Vše kontrolovaly a stav elektroměru zapisovaly určené hlídky. Zjištěné výsledky budou porovnávány i s naměřenými hodnotami z loňského roku. Noc s Andersenem H. CH. Andersen, slavný dánský pohádkář, zemřel v 19. století, ale jeho pohádky žijí dodnes a znají je děti i dospělí ve všech koutech světa. Na počest jeho narození byl na 2. dubna stanoven Mezinárodní den dětské knihy a od roku 2000 vznikla akce knihoven, podporující dětské čtenářství. Letos potřetí jsme se do celostátního projektu zapojili také my. Nocování ve škole probíhalo od do Setkání bylo tentokráte věnované nejen pohádkám H. CH. Andersena, ale také pohádkám Jana Drdy, jehož kulaté výročí narození (* ) si letos připomínáme. Ve spolupráci s dětským oddělením Městské knihovny Boskovice jsme se zúčastnili společného předčítání z pohádkových knih a vystoupení divadelní a šermířské skupiny GONFANON v tanečním a hudebním sále boskovického zámku. Potom probíhal bohatý program v prostorách naší školy a po večeři pátrání po urytém pokladu. Na stanovištích byly připraveny různé úkoly, za jejichž splnění dostávaly děti odměny. Nechyběla stezka odvahy ani večer při svíčkách. Vyprávěli jsme si o známém pohádkáři a předčítali jeho pohádky. Zakončení akce krásnými obrázky, vytvoření pohádkového leporela, předání průkazů, diplomů a sladkých odměn bylo ranní tečkou za příjemně strávenou nocí plnou kouzelných pohádek.

7 Přehled jarních akcí v naší škole Březen - Thajsko a Srí Lanka (cestovatelská beseda p. Strakové) - Dentální hygiena (beseda s dentální hygienistkou p. Sychrovou) - příprava zdravé svačinky - 1.pomoc v praxi (praktické ukázky studentek VOŠ zdravotnické) - Čistírna odpadních vod (exkurze ke Světovému dnu vody) - O nejzručnějšího stolaře (soutěž ve výrobě krabičky ze dřeva) - DO-RE-MI (pěvecká soutěž) - Muzikoterapie lektorů Jasanovských - pozorování částečného zatmění Slunce - Krásy jarní přírody (výtvarná soutěž) - Kytice ve váze (výtvarná soutěž ČZS) - plavání v krytém bazénu (pro žáky PrŠ) - velikonoční dílničky se studentkami SPgŠ Boskovice - jarní výzdoba školy - úklidové práce v okolí školy - sběr starého papíru Duben - dopravní soutěž spojená se zdravotní výchovou - Máme rádi přírodu (výtvarná soutěž) - jarní výstavka před ředitelnou a výzdoba tříd - Hororová povídka (literární soutěž MAS Boskovicko Plus) - beseda ve školicím středisku Lipka věnovaná oblasti EVVO - Den Země - jarní práce na školním pozemku - návštěva výstavy Boskovický poklad v Muzeu Boskovicka - Napiš, ulož, odešli (soutěž ke Dnu internetu)

8 Výtvarné soutěže a dílničky Výtvarná soutěž Malujeme do sněhu byla v letošním roce pro žáky novinkou. Všechny třídy využily sněhovou nadílku a svá dílka namalovaly do sněhu potravinářskými barvami. Protože obrázky na sněhu nemají takovou životnost jako kresba či malba na papíře, byly zvěčněny na fotografiích a vy si je můžete prohlédnout na nástěnkách nebo na stránkách školy. V únoru jsme odeslali výtvarné práce některých žáků do Prahy, kde reprezentovaly školu v celostátní soutěži Českého svazu zahrádkářů s názvem Kytice ve váze. První vyhodnocení proběhlo v naší škole, 10 nejlepších žáků bylo odměněno ovocem a kvetoucími prvosenkami, které předala p. Slámová (zástupkyně ČSZ ZO v Boskovicích). S blížícími se jarními svátky navštívily naši školu studentky SPgŠ Boskovice, které připravily pro naše žáky velikonoční dílničky, kde bylo možné si vyrobit velikonoční přáníčka, nazdobit netradičními technikami vajíčka, kreslit na vajíčka vyrobená ze sádry apod. Děkujeme studentkám SPgŠ za příjemně strávené dopoledne. A co nás čeká v dubnu? Výzdoba tříd a chodeb školy obrázky s jarní tematikou, v prostorách před ředitelnou je připravena jarní výstavka prací našich žáků. Žáci se mohou zapojit také do výtvarné soutěže Máme rádi přírodu. Každá třída odevzdá dvě výtvarné práce, které odešleme organizaci Hnutí Brontosaurus do Brna. Muzikoterapie V měsíci únoru jsme zařadili do výuky muzikoterapii, které se dlouhá léta věnují zkušení lektoři Jasanovští. Je určena žákům ZŠP, ZŠS a PrŠ. Jedná se o terapeutický přístup, který využívá jak působení hudby, tak i proces při vytváření hudby a zvuků. Je to práce výhradně s živou hudbou. V praxi používají lektoři nástroje, které jsou převážně lidové a tradiční, většinou vyrobené z přírodních materiálů: bubny (africké bubny djembe, bonga, šamanské bubny, udu), chřestidla, dřevěné flétny, tibetské mísy, didgeridoo, shanti zvonkohry atd. Hra na některé nástroje nevyžaduje velké schopnosti, a přesto má dostatečný účinek. Hraní na nástroje samo o sobě rozvíjí sluchové vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus, cit pro melodii. Lekce muzikoterapie navštěvuje 20 žáků i někteří vyučující.

9 Školní karneval Masopustní tradice je stará jako lidstvo samo. Lidé se rádi převlékali do roztodivných masek a za doprovodu harmoniky a bujarého veselí procházeli vesnicí. Také my jsme se letos poprvé rozhodli v tělocvičně uspořádat školní karneval, kterého se mohli zúčastnit děti, rodiče i zaměstnanci školy, kteří dokázali změnit svůj vzhled k nepoznání. Po tanečním parketu kroužili hrdinové z pohádek, zvířátka, zaměstnanci z různých povolání i bytosti zcela neidentifikovatelné. Karnevalové odpoledne strávily všechny masky zpěvem, tancem, hrami a soutěžemi, při kterých se dokázaly zasmát a pobavit. Moc děkujeme kapele Mariachi Espuelas za pěvecké karnevalové překvapení!!! Pěvecká soutěž DO-RE-MI Tradiční jarní pěvecká soutěž se letos konala již posedmé a většina tříd v ní měla své zastoupení v podobě zpěváka-sólisty nebo pěveckého dua. Někteří účinkující se při zpěvu doprovázeli na housle nebo el. klávesy, jiní využili kytary paní asistentky, zvukového doprovodu z CD nebo zpívali bez doprovodu. Do soutěže bylo přihlášeno 15 pěveckých čísel, která hodnotila učitelská porota ve složení: I. Staffová, J. Kiršnerová, I. Růžičková, čtvrtý porotce byl střídán z řad rodičů. Pěvecké výkony byly velmi vyrovnané a všichni soutěžící předvedli svá vystoupení na výbornou. 1. místo (20 bodů) T. Kraisl, A. Štěpánková, M. Charvátová a D. Podloucký 2. místo (19 bodů) V. Němec, K. Audová, A. Peštová, Ž. Dosedlová 3. místo A. Klusáčková a K. Geršlová, S. Adlerová, J. Ožvoldík, A. Murinová, T. Hasoň a B. N. (18-16 bodů) Sychrová Soutěž mladých redaktorů Na jaře jsme obdrželi radostnou zprávu o vítězství žáků PrŠ v celorepublikové soutěži mladých redaktorů, kterou vyhlásilo vydavatelství Mladá fronta. Za originální literární časopis pro mládež získali žáci PrŠ 1. místo a s ním i knihy dle vlastního výběru v hodnotě Kč. Začátkem března jsme obdrželi zásilku s vybranými tituly a nyní se v hodinách literatury seznamujeme s -náctiletými hrdiny knih a jejich životními osudy.

10 Čajovna V zimních a jarních měsících se u většiny lidí objevuje rýma, kašel a únava. Žáci naší školy se rozhodli těmto příznakům nachlazení předejít, a proto navštívili čajovnu. Nemuseli ani opustit budovu školy, protože nabídka byla sestavena z čajů, které žáci připravili v jednotlivých třídách a přinesli k ochutnání do nazdobené jídelny. Převažovaly čaje bylinkové. Každá třída také krátce informovala ostatní kamarády o příznivých účincích svého čaje. Nechybělo ani čajové pečivo, aromatické lampičky a relaxační hudba. Mohli jsme ochutnat čaj lipový, zázvorový, ibiškový, mátový Ochutnávka čajů se konala v rámci akcí EVVO. Zimní spáči a nespáči Některá zvířata jsou aktivní po celý rok, jiná se na podzim ukládají k zimnímu spánku a na jaře procitají. Žáci naší školy se v rámci akce EVVO zajímali o způsob života některých živočichů. Jejich pracovní materiály a pracovní listy se týkaly způsobu života těchto živočichů: veverka obecná, netopýr velký, srnec lesní, slunéčko sedmitečné, Zapojily se všechny třídy a nejlepší pracovní listy jsou vystaveny na nástěnce v chodbě školy. Beseda s dentální hygienistkou V pátek 6. března 2015 přijala naše pozvání na besedu s dětmi dentální hygienistka Kamila Sychrová, Dis. Nejprve se žáci dozvěděli, kdo je to vlastně dentální hygienistka. Dále se během besedy učili správnou techniku čištění zubů, zopakovali si, z čeho se zub skládá, jak často bychom měli zuby čistit a připomenuli si, které nápoje a potraviny zoubkům škodí. Téměř všichni si přinesli svůj vlastní zubní kartáček, který jim paní Sychrová prohlédla a všem ochotně poradila se správným výběrem pomůcek dentální hygieny. Děkujeme paní Sychrové za příjemnou a užitečnou besedu, která se konala v rámci akcí Zv. Praktické ukázky 1. pomoci Jako každý rok navštívily naši školu studentky VOŠ zdravotnické z Boskovic, které během 2 vyučovacích hodin zopakovaly se žáky základy poskytování 1. pomoci. Po krátké přednášce si všechny děti vyzkoušely obvazovou techniku, masáž srdce a ukládání spolužáka do stabilizované polohy. Beseda z oblasti Zv se dětem líbila a nám nezbývá než doufat, že získané dovednosti nebudeme muset v praxi použít.

11 Exkurze do Čistírny odpadních vod v Boskovicích Na 22. březen byl stanoven Světový den vody (od roku 1993). Hlavním důvodem, proč Spojené národy takovýto den navrhly, je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody nebo nemá přístup k vodě. Za dostatečný přístup k pitné vodě je považován zdroj vzdálený do 1 km od místa bydliště a spotřeba nejméně 20 litrů vody na osobu a den. Přestože my Češi zatím nedostatkem pitné vody netrpíme, dokážeme znečištěnou vodu upravit a znovu využít. Víte, jak a kde takové čištění odpadní vody probíhá? Všichni žáci naší školy měli možnost si prohlédnout tento náročný proces i s odborným výkladem pana inženýra Havíře v Čistírně odpadních vod, která se nachází na okraji Boskovic směrem na Blansko. Exkurze byla velmi zajímavá a my se budeme do budoucna snažit zbytečně neplýtvat pitnou vodou, jejíž proces čištění je časově i finančně velmi náročný. Témata, probíraná se žáky v rámci prevence nežádoucích projevů chování Březen Mladší žáci: Všichni jsme stejní a přesto různí (xenofobie a rasismus) Starší žáci: Xenofobie a rasismus Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace Duben Mladší žáci: Náš volný čas (zájmová činnost) Starší žáci: Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí Mezinárodní romský den Evropský den akcí proti rasismu Dopravní výchova Březen - opakování zásad 1. pomoci, ošetření běžného poranění, obvazová technika - praktická ukázka 1. pomoci ve spolupráci s VOŠ zdravotnickou - cestování dopravními prostředky (chování na zastávce, chování v dopravních prostředcích, ohleduplnost, nástup a výstup)

12 Praktická škola - turnaj žáků, rodičů a učitelů v bowlingu - obchod v praktické škole (učíme se nakupovat) - plavání v krytém bazénu - pozorování částečného zatmění Slunce - vybudování nové cvičné kuchyně pro žáky - příprava svačin a 1-2krát do měsíce příprava jednoduchého oběda - velikonoční pečení (mazance, kuřátka z lineckého těsta aj.) - jarní narozeninová oslava + příprava pokrmů a slavnostní tabule - exkurze na ovčí farmu na Bělé - exkurze do Lebišova zahradnictví - návštěva Muzea Boskovicka (expozice Boskovický poklad) - dubnové přijímací řízení do praktické školy Jarní úklid v okolí školy Pěkné jarní počasí je v každé domácnosti spojeno s pořádným úklidem. Ani škola není v tomto ohledu výjimkou; po zimě bude co dělat na hřišti, v parku, v zahradě, před školou i ve dvoře prostě všude. Úklid budou provádět provozní zaměstnanci i učitelé. Protože budování pěkného prostředí a jeho údržba neodmyslitelně patří k základnímu vzdělání, počítáme s tím, že se do jarního úklidu zapojí v rámci výchovných předmětů také žáci (vítána je i pomoc ze strany zákonných zástupců). Z tohoto důvodu je dobré děti do školy vybavit vhodným pracovním oblečením a obuví, které bude možné použít i v chladnějších jarních dnech a které bude splňovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

13 Školní družina Březen - jarní tvoření - velikonoční tradice a zvyky - vycházky po okolí Boskovic - vycházka a na hřiště Na Chmelnici - soutěž ve znalosti dopravních značek - hry a sporty na hřišti a v tělocvičně Duben - Den Země - pálení čarodějnic - vycházka na hřiště Na Chmelnici - příprava zdravé svačinky - jarní piknik na zahradě - spousta her na hřišti a v tělocvičně Internát Březen - návštěva městské knihovny (Měsíc knihy - oblíbený literární hrdina) - jarní výzdoba internátu - Velikonoce a jejich tradice - velikonoční tvoření - Prostřeno: mazanec s rozinkami Den učitelů (výročí narození J. A. Komenského) Duben - Den Země (jarní úklid internátu a školní zahrady) - výroba čarodějnice (vznik tradice, pověry) - pálení čarodějnic a opékání špekáčků - Prostřeno: plněné papriky s bagetkou Velikonoční pondělí

14 Vítání jara v mateřské škole při JDL V březnu jsme začali vyhlížet první projevy jara. Uspořádali jsme výtvarnou soutěž pod názvem Hřej, sluníčko, hřej, při vycházkách do okolí mateřské školy jsme pozorovali tající sníh, sněženky na zahrádkách, rašící pupeny na keřích a stromech. Nyní se již připravujeme na Velikonoce čeká nás výroba velikonočních dekorací a přáníček, vysévání obilí a výzdoba třídy. Po Velikonocích uspořádáme soutěž Malí zpěváčci, do které se děti zapojí zpěvem, rytmizací a určováním známých písniček podle melodie. Na konci dubna se budeme věnovat bezpečnosti v dopravním provozu, kdy budeme s dětmi při vycházkách pozorovat dopravní prostředky a situace, které poté ztvární v navazující výtvarné soutěži. MŠ při dětském oddělení boskovické nemocnice Březen - Dlaně (haptická hra) - zpěv písní pro radostnou náladu - Třídění odpadů (beseda v rámci EVVO) - Jarní probouzení (koláž při hudbě) - 1. jarní den (vítání jara) - soutěživé dopoledne (hry na rozvoj představivosti a fantazie) Duben - zpěv jarních písní za doprovodu harmonia - Velikonoční jarmark - Jarní strom (výtvarná činnost při hudbě v rámci EVVO) - Třída plná pohody (pantomima se jmény) Ve třídě MŠ při nemocnici společně s dětmi vítáme příchod jara zpěvem písní za doprovodu harmonia. Děti volají sluníčko, nechť přijde mezi nás a prozáří nás svými paprsky. Pozorujeme probouzející se přírodu, její barevnost a rozmanitost... Děti se seznamují s tradicemi a zvyky Velikonoc prostřednictvím literatury, básniček, písniček a různých činností. Společně vyrábíme různé velikonoční dekorace, které si jako vzpomínku na společně prožité hezké chvíle děti odnášejí do svých domovů.

15 Betany Březen - vytvoření a organizace dopolední aktivizační hry na motivy pohádky Tři bratři pro celé zařízení - výroba měsíčního kalendáře, přání, dárků a diplomů, oslava narozenin - stravujeme se zdravě (příprava celozrnných palačinek) - stezka zdraví (údolí říčky Bělé) - účast ve výtvarné soutěži ČZS "Kytice ve váze" - zvířátka naší přírody (pečujeme o krmítko, přikrmujeme před hnízděním, poznáváme ptactvo) - MDŽ (vysévání řeřichy pro maminky do ozdobených misek) - předvelikonoční tradice v postní době (setí osení, výzdoba prostor, vynášení Morany) - muzikohraní - Ovoce do škol (celoroční projekt) - Měsíc knihy (naše knihovnička) - Náš svět (promítání fotografií z cest po severní Indii) - bezpečné sledování zatmění Slunce - návštěva Diakonie v Letovicích (Den otevřených dveří) Duben - beseda o Velikonocích s p. Sekničkou a jeho harmonikou - prohlídka interiérů kostela sv. Jakuba v Boskovicích - návštěva divadelního představení - muzikohraní - jarní přírodou (návštěva Arboreta Šmelcovna) - receptíky pro kuchtíky (připravujeme pokrmy z vajec) - Ovoce do škol (celoroční projekt) - návštěva Městské knihovny v Boskovicích

16 Kalendář velikonočních svátků v roce 2015 aneb jaké obyčeje který den dodržovat Popeleční středa (18.2.) - znamenání popelem, přísný půst Květná = Pašijová neděle (29.3.) - při bohoslužbách se předčítá zpráva o umučení J. Krista, tzv. Pašije. Květy v kostelech mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. Modré pondělí = Žluté pondělí (30.3.) - je zakázáno vykonávat jakoukoliv práci a kostely se zdobí modrým nebo žlutým suknem Šedivé = Tlusté úterý (31.3.) - poslední možnost se dosyta najíst, uklízení a vymetání pavučin Sazometná = Škaredá středa (1.4.) - mají se vymetat komíny a lidé by se neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce. Tento den zradil Jidáš Krista škaredil se na něj. Zelený čtvrtek (2.4.) - jí se zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk po celý rok zdravý Velký pátek (3.4.) - je to den ukřižování J. Krista a přísného půstu, otevírají se hory s poklady, nemá se nic půjčovat (půjčená věc může být očarovaná), nesmí se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo (bylo by namáčené do Kristovy krve) Bílá sobota (4.4.) - konec postní doby, nekonají se obřady ani mše svaté Boží hod velikonoční (5.4.) - zmrtvýchvstání Páně Velikonoční pondělí (6.4.) - chození s pomlázkou, malování kraslic Bílá neděle (12.4.) Nanebevstoupení Páně (14.5.) - vstoupení J. Krista na nebesa 40 dnů po jeho vzkříšení Boží hod svatodušní (24.5.) - oltáře se bohatě zdobí růžemi, lidé dávají do váz větvičky, aby se v nich mohl usadit duch svatý. Čerstvé ratolesti přinášejí do domu štěstí, posvěcené větvičky ochrání před pohromou. Bujaré oslavy, hostiny, tanec a zpěv, zápas proti nečistým silám čarodějnicím. Svatodušní pondělí (25.5.) - jízdy králů Veselé prožití jarních svátků, co nejméně únavy a nachlazení přejí malým i velkým všichni zaměstnanci MŠ, ZŠ a Prš Boskovice.

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ jarní číslo (ročník 8, číslo 3) Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. (omalovánka)

Více

Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy.

Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy. Proč chodíme do školy Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy. Tak učíme se raději, a když nás zkoušky přepadnou, žijeme stále v naději, že také

Více

(omalovánka: slepice s kuřaty)

(omalovánka: slepice s kuřaty) Přišlo jaro Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí. Co ti ptáci štěbetají? Že nám tady rádi dají malovaná vajíčka, co jim snesla slepička. (omalovánka: slepice s kuřaty) ZŠ a PrŠ Boskovice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat.

LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ letní číslo (ročník 8, číslo 4) LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat. (omalovánka) Vymaluj barvy duhy. Kulturní a společenské

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A š k o l n í r o k 2 0

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ivančice 30. září 2014 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 14. 10. 2014 1 2 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 202/203 Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 202/203 schválila školská rada dne :.0.203 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 vypracována k 3. 8. 203

Více