VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006

2 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 2-7 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str Přehled pracovníků školy str Údaje o přijímacím řízení, nebo o zápisu k povinné 4. školní docházce a následném přijetí do školy str Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené str. 31 Českou školní inspekcí 9. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb Základní údaje o hospodaření školy str Závěr Výroční zprávy str Obrazové přílohy str. 36 a další 1

3 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2005/2006 V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005/ října 2006 PaedDr. Irena, ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Úplný název školy: Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk (dle rozhodnutí MŠMT ze dne , č.j /05-21 s účinností od ) Sídlo: Přerov nad Labem Přerov nad Labem Právní forma: příspěvková organizace IČO: Právní subjektivita: od Zřizovatel školy: Obec Přerov nad Labem Adresa: Přerov nad Labem Přerov nad Labem Právní forma: obec IČO: Součásti Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem, okres Nymburk: Základní škola IZO kapacita 200 ţáků Mateřská škola IZO kapacita 36 dětí Školní družina IZO kapacita 50 ţáků Školní jídelna IZO kapacita 250 strávníků 2

4 Vedení školy: Ředitelka školy PaedDr. Irena Do funkce ředitelky školy jmenována dne starostou Obce Přerov nad Labem Jiřím Benešem. Zástupkyně ředitelky Mgr. Eva Průšová Do funkce zástupkyně ředitelky (zástupce statutárního orgánu) jmenována dne ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou Vzdělávací program: Základní škola, č. j /96-2 Počet tříd, oddělení a ţáků: školní rok 2004/2005 školní rok 2005/2006 základní škola k k počet tříd: 8 8 počet ročníků: 9 9 počet ţáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň školní družina k k počet oddělení: 2 2 počet ţáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň 1 1 Ve školním roce 2005/2006 probíhalo vzdělávání na 1. stupni ve 4 třídách (3. a 5. ročník byly spojeny ve III. třídě) a na 2. stupni ve 4 třídách. Vzhledem k niţšímu počtu ţáků ve škole a v souladu se školským zákonem poţádala ředitelka školy PaedDr. Irena zřizovatele o povolení výjimky z průměrného počtu žáků ve smyslu 23, odst. 3 školského zákona. Zřizovatel školy, Obec Přerov nad Labem zastoupená starostou Jiřím Benešem, ţádost projednal a výjimku z průměrného 3

5 počtu ţáků na školní rok 2005/2006 schválil (rozhodnutí ze dne , č. j. 384/2005). V souladu s rozhodnutím o povolení výjimky byla mezi zřizovatelem a školou na kalendářní rok 2006 podepsána nová smlouva o úhradě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy. Školská rada: Na veřejném zasedání, které se konalo dne , schválilo obecní zastupitelstvo v bodě č. 205 zřízení Školské rady při Základní škole a mateřské škole Přerov nad Labem, okres Nymburk dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na základě jmenování člena zřizovatelem a výsledků voleb ze dne se staly členy školské rady: PaedDr. Alena Keřtofová, trvale bytem V Rybníčkách 1014, Čelákovice Marcela Pačesová, trvale bytem Přerov nad Labem 289, Přerov nad Labem Lenka Kodešová, trvale bytem Přerov nad Labem 124, Přerov nad Labem První zasedání školské rady svolala ředitelka školy PaedDr. Irena na 21. března 2006 od 17:15 hodin v budově základní školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanovila jednací řád a zvolila předsedu. Tímto zahájila Školská rada při Základní škole a mateřské škole Přerov nad Labem, okres Nymburk svou činnost. Charakteristika školy: Úplnost a velikost školy : Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk je vesnická škola s dlouholetou tradicí, zaloţená v roce Poskytuje stupeň základní vzdělání cca 100 dětem v 1. aţ 9. postupném ročníku. Škola je kapacitně plně vytíţena v součásti mateřská škola, v součásti školní druţina je kapacitně vytíţena z 86%. Kapacita základní školy a školní jídelny je vytíţena z poloviny. Umístění školy : Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a ţáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk) a Čelákovice (okres Praha východ). Jsme jedinou školou v okolí 10 km, která můţe splnit podmínku menšího počtu ţáků ve třídách a umoţnit tak integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných se skutečným individuálním přístupem během běţného celodenního výchovně vzdělávacího procesu. 4

6 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky : Vzdělávání probíhá v 8 kmenových učebnách (4 kmenové učebny jsou zároveň učebnou přírodopisu, chemie a výtvarné výchovy, učebnou dějepisu a zeměpisu, učebnou českého jazyka s knihovnou, učebnou anglického jazyka), v 1 odborné učebně (počítačová učebna), v učebně fyziky a matematiky, v ţákovských dílnách a školní kuchyňce. Součástí školy je tělocvična. Vedle školy je venkovní školní hřiště vhodné zejména pro míčové hry (odbíjená, vybíjená, košíková). Jsou zde i prostory pro šplh, skok daleký a vrh koulí, podmínky pro skok vysoký nejsou vyhovující (chybí doskočiště). Pro ostatní sportovní disciplíny (atletika zejm. běţecké disciplíny, sportovní hry - malá kopaná apod.) je tento prostor nevyhovující a škola vyuţívá cca 400 m vzdálené sportovní hřiště TJ SOKOL. Dvě oddělení školní druţiny vyuţívají pro svoji činnost vhodné samostatné prostory ZŠ především dvě herny ŠD, tělocvičnu, PC učebnu, školní hřiště a hřiště TJ SOKOL. Ambulantní nácviky pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhají v kmenových učebnách učitelek, které tyto nácviky vedou. Vzhledem k počtu ţáků lze hodnotit prostorové podmínky školy jako vyhovující. Vzhled a vnitřní členění budovy, výzdoba a upravenost prostředí školy navozují osobitou a příjemnou atmosféru. Z hlediska materiálně technického zabezpečení vzdělávání stojí za zmínku vybavení jedné počítačové učebny s připojením k Internetu (7 ks PC, 1 laserová tiskárna, 1 barevná tiskárna). ZŠ není dobře vybavena kvalitní audiovizuální a projekční technikou chybí např. videoprojektory, interaktivní tabule, digitální kamera; zpětných projektorů je málo a jsou zastaralé. Vyuţíváme digitální fotoaparát, zastaralý zpětný projektor a dva videopřehrávače. Cílem do budoucna je vybavit školu moderní technikou a zvýšit počet ţákovských PC. Dostačující je vybavení 2 multifunkčními zařízeními (kopírka, scanner, laserová tiskárna), která jsou k dispozici učitelům ve sborovně a ředitelně školy. Největším problémem současnosti je stále se zvyšující potřeba finančních prostředků na vnější i vnitřní opravy budovy celé školy (letité rozvody vody, odpadů, elektřiny, netěsnící okna, špatná izolace ). Vysoké finanční částky jsou vydávány na samotný provoz školy (plyn, elektřina, stočné..). Niţší částky mohou být pak postupně vydávány na modernizaci vybavení a zařízení školy (nutná je postupná obnova ţákovského nábytku a školních tabulí). Průběţně jsou nakupovány moderní učební pomůcky, učební texty, učebnice, pravidelně doplňujeme časopisy pro děti i kniţní fond knihovny, plánujeme vybudování knihovny a studovny. Přestoţe je zřizovatel přesvědčen o nutnosti existence školy v obci a neváhá (v oprávněných případech) navýšit obecní rozpočet pro školu i během kalendářního roku, je stále sloţitější vyjít s finančními částkami a zabezpečit zvyšující se poţadavky na celkovou modernizaci školy a materiální zajištění současného vzdělávání. 5

7 Zaměření školy: Škola má vymezeny tyto klíčové oblasti svého působení: podpora ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami podpora rozvoje komunikativních dovedností ţáků podpora vzdělávání v ICT prevence sociálně patologických jevů podpora rozvoje estetického cítění a dovedností rozvoj pohybových dovedností ţáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách V návaznosti na tyto klíčové oblasti byl koncipován vlastní ŠVP MAXIM (ve smyslu podporování rozvoje osobnosti po všech stránkách směrem k dosaţení osobního maxima rozvoje osobnosti kaţdého ţáka). ŠVP byl po celý školní rok pečlivě připravován, neboť bylo nutné začít s jeho ověřováním od 1. ročníku školního roku 2006/2007 (v následujícím školním roce, kdy vyplývá zavedení ŠVP na školách ze zákona, nebude na naší škole dostatečný počet dětí k otevření samostatného 1. ročníku). Ve školním roce 2005/2006 jsme byli úspěšní v těchto oblastech: tvorba vlastního ŠVP individuální přístup k ţákům a především k ţákům se specifickými vývojovými poruchami učení (je jich pětina ţáků na škole!) či jinými specifiky vytváření bezpečného a pohodového klimatu školy, tolerantního a chápajícího prostředí respektující osobnost dítěte utváření školního prostředí motivujícího k rozvoji zájmu ţáků o vlastní vzdělávání (knihy, výukové programy, vzdělávací postupy, krouţky, projekty, exkurze, poznávací výlety, besedy, divadla ) cílevědomé působení na všechny ţáky v oblasti zneuţívání návykových látek zajištění moţnosti aktivního vyuţití volného času ţáků v rozšířené nabídce krouţků (angličtina hrou, počítačový, keramický, sportovní, pěvecký, aerobic 1. stupeň, dramatický, němčina pro začátečníky) a ve školní druţině podpora dobrých vztahů mezi učiteli v pedagogickém sboru a jejich spolupráce podpora dalšího vzdělávání a sebevzdělávání učitelů, uplatnění získaných poznatků v pedagogické praxi zavádění různých vzdělávacích forem a metod zvýšení PC gramotnosti učitelů a její praktické vyuţití ve vzdělávání i v práci pedagogů úspěšná prezentace školy na veřejnosti (jarmarky, vystoupení pro rodiče, besídky, vývěsní skříňky, výstavy prací ţáků, prezentace školy na www stránkách obce Přerov 6

8 nad Labem, inzeráty v okolním tisku, vydávání školního zpravodaje Labíčko a Školních novin) zkvalitnění školního stravování a zlepšení vztahů mezi zaměstnanci školní jídelny a ţáky rekonstrukce a modernizace materiálně technického vybavení a zařízení: - tři třídy byly vybaveny novými školními tabulemi s částí pro psaní fixem i křídou, po celé ploše magnetické - došlo k celkové rekonstrukci školních šaten - v prostoru šaten, před tělocvičnou a v navazující části schodiště byly opraveny podlahy (část podlahy byla udělána zcela nově), byly opraveny zdi, nátěry oken a dveří, nově bylo vymalováno a poloţeno nové linoleum; v opravených prostorách šaten bylo umístěno 52 šatních skříněk pro ţáky školy - před budovou školy byly natřeny ploty a vrata; - byla dokončena hydroizolace venkovních prostor budovy (v místech před druţinou školy) - byly vyměněny okapové svody části budovy (druţina, šatny) - ve školní jídelně a mateřské škole byly provedeny rozsáhlejší instalatérské práce 7

9 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku obor vzdělání : C Základní vzdělání C/001 Základní škola Dne poţádala škola prostřednictvím zřizovatele o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení - o změnu kódu oboru vzdělání k , neboť škola chtěla zahájit vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu od 1. ročníku ve školním roce 2006/2007. MŠMT rozhodlo dne pod č.j.: 5122/ o změně takto: S účinností od se do školského rejstříku zapisuje: Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní vzdělání C/001 Základní škola - studium denní dobíhající obor C/01 Základní škola - studium denní 8

10 3. Přehled pracovníků školy a) jmenný seznam: pedagogičtí zaměstnanci PaedDr. Irena, VŠ - učitelství ŠPMVZP, ředitelka školy, výchovná poradkyně, koordinátorka ŠVP, vyučuje Z na 2. stupni, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul Mgr. Eva Průšová, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Př Ch), zástupkyně ředitelky školy, vyučuje Př, Ch na 2. stupni, SIPVZ - P1-úvodní modul; metodik environmentální výchovy Mgr. Alena Kolenská, VŠ - učitelství pro 1. st. ZŠ, třídní učitelka 1. ročníku, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; logopedická asistentka, vedení ambulantních nácviků Mgr. Eva Müllerová, VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 3. a 5. ročníku, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; vedení ambulantních nácviků Mgr. Eva Müllerová jr., VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 4. ročníku, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul Mgr. Marie Řepová, VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 2. ročníku, vedení ambulantních nácviků Marie Drobná, SŠ - vychovatelství ŠD, vychovatelka ŠD, třídní učitelka 7. ročníku, vyučuje Vv, Pč, Tk na 2.st. Karolína Salačová, studující při zaměstnání VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 8. ročníku, kariérová poradkyně, vyučuje D, Rv, Tv na 2.st., SIPVZ P1- úvodní modul a 1 volitelný modul Marcela Svašková, SŠ vychovatelství a učitelství pro MŠ, třídní učitelka 9. ročníku, vyučuje Aj na 2.st. a Inf v 6. ročníku, SIPVZ P1-2 volitelné moduly PaedDr. Alena Keřtofová, učitelství pro roč. ZŠ a SŠ (Čj Ov), třídní učitelka 6. ročníku, metodik prevence sociálně patologických jevů, vyučuje Čj, Ov a Hv na 2.st., SIPVZ P1- úvodní modul Alena Malínská, VŠ - učitelská způsobilost skupiny textil a oděv, správce ICTK, metodik IT, vyučuje informatiku na 2.st. (7. 9. ročník); vedoucí vychovatelka ve školní druţině Mgr. František Plzák, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Ma Fy), vyučuje Ma, Fy na 2.stupni provozní zaměstnanci: Ivana Veselá, uklizečka Renata Koutská, uklizečka František Kreif, školník - domovník 9

11 b) personální zabezpečení základní školy (i pracovníci ŠD) pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci pedagogičtí 12 z toho 2 ŠD 11,91 z toho 1,29 ŠD 12 z toho 2 ŠD 11,99 z toho 1,45 ŠD nepedagogičtí 3 2,7 3 2,7 celkem 15 14, ,69 c) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho muţů Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 48 let d) kvalifikace pedagogických pracovníků základní školy kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 1. stupeň stupeň 3 5 vychovatelé 1 1 e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) - 0 f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) - 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) - 0 h) nově přijatí pedagogičtí pracovníci bez poţadované kvalifikace - 0 i) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání 3 10

12 j) specifika pedagogických pracovníků 2. stupně ZŠ - pedagogičtí pracovníci 2. stupně základní školy počet celkem ţeny muţi všichni kvalifikovaní do 3 let praxe ve vedoucích funkcích výchovný poradce koordinátor ŠVP preventista sociálně patologických jevů Na 2. stupni ZŠ vyučovalo 5 pedagogů (tj. 62,5%) bez kvalifikace pro výuku na tomto stupni základní školy. Jedna z nekvalifikovaných učitelek studuje učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zvýšení odborné kvalifikace pedagogického sboru je jedním z cílů zohledněných v koncepci rozvoje školy do roku Věková struktura pedagogických pracovníků 2. stupně ZŠ představuje z dlouhodobého pohledu riziko, neboť 3 vyučující (z toho 2 kvalifikovaní) jsou důchodového věku (37,5 %), další 3 vyučující jsou ve věku do 45 let, dvě učitelky jsou ve věku let a začínající pedagogové zde nepůsobí. Věková struktura pedagogů 2. stupně bude řešena v souvislosti se zvyšováním odborné kvalifikace pedagogického sboru přijímáním nových pracovníků. 11

13 4. Údaje o přijímacím řízení, nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole: střední vzdělávání v šestiletém gymnáziu a osmiletém gymnáziu z 5. ročníku ze 7. ročníku stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou gymnázia zřizovaná krajem počet podaných počet podaných přijato přijato přihlášek přihlášek soukromá gymnázia církevní gymnázia střední vzdělávání z 9. ročníku z nižšího ročníku stupeň vzdělání: počet podaných počet podaných přijato přihlášek přihlášek přijato střední vzdělání střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitní zkouškou

14 Zápis do 1. ročníku základní školy: Zápis do 1. ročníku přítomno u zápisu: 15 přijato po odkladu: 0 Rozhodnutí o odkladu: 1 Celkem přijato k povinné školní docházce do 1. ročníku ve školním roce 2006/ žáků Zápis ţáků do 1. ročníku se konal 1. února 2006 rodiče a jejich děti byli pozváni na Hrad Školštejn k plnění zajímavých úkolů. 13

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Učební plán: Základní škola č.j /96-2 ; ročník Školní rok 2005/2006 Povinné předměty ročník Předmět: celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Informatika Technické činnosti 1 1 Informatika 1 1 Disponibilní dotace Technické kreslení 1 1 Dějepis 1 1 Anglický jazyk 1 1 Týdenní dotace Nepovinné předměty 14

16 Přehled o třídách - stav k třída ročník třídní učitel počet žáků hoši dívky dojíždějí opakuje ročník končí docházku I. 1. Alena Kolenská II. 2. Marie Řepová III Eva Müllerová III IV. 4. Eva Müllerová jr VI. 6. Alena Keřtofová VII. 7. Marie Drobná VIII. 8. Karolína Salačová IX. 9. Marcela Svašková Ve III. třídě byli spojeni ţáci 3. a 5. ročníku. Pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovali učitelé IVP. Tito ţáci měli moţnost docházet na pravidelné ambulantní nácviky ve škole, které byly vedeny kvalifikovanými učitelkami 1. stupně Mgr. A. Kolenskou, Mgr. E. Müllerovou a Mgr. M. Řepovou. Práci učitelek provádějících nácviky koordinovala a řídila výchovná poradkyně PaedDr. Irena. Znovu se osvědčila dobrá spolupráce školy s Pedagogicko psychologickou poradnou v Nymburce, která diagnostikuje a provádí kontrolní vyšetření našich ţáků. Termíny vyšetření zajišťovala výchovná poradkyně ve spolupráci s rodiči a PPP Nymburk. Logopedickou péči na naší škole zajišťovala logopedická asistentka Mgr. A. Kolenská. Pravidelně se účastnila všech odborných i metodických akcí pořádaných PPP Nymburk. Během školního roku měla v péči 19 dětí předškolního a školního věku. Spolupráce logopedické asistentky, ostatních učitelů a rodičů dětí byla na velmi dobré úrovni. Tři ţákyně 4. ročníku a dva ţáci 1. ročníku byli na vysvědčení (po dohodě s rodiči) slovně hodnoceni z českého jazyka a matematiky. V 7. ročníku pokračoval ve vzdělávání jeden ţák s kombinovanou vadou - po dohodě s rodiči i psycholoţkou byl na vysvědčení hodnocen pouze známkami. Spolupráce s rodiči ţáka byla 15

17 velmi významná a vynikající, rodiče byli s kvalitou vzdělávání jejich syna a s přístupem našich učitelů spokojeni. Konzultační hodiny byly nabídnuty všem ţákům školy a probíhaly během celého školního roku. Ţáci si samostatně a podle individuálních potřeb domlouvali konzultace s učiteli v jednotlivých předmětech. Ţáci ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku podle rozpisu Plavecké školy Nymburk. ročník termín plavci neplavci akce p.učitelka plavecký výcvik 1.ročník Kolenská základní plavecký výcvik Řepová zdokonalovací plav.výcvik Müllerová zdokonalovací plav.výcvik Müllerová jr plavecký výcvik 5.ročník Müllerová Dopravní výchova byla zařazena v ročníku v učebních plánech jednotlivých vyučujících i v plánech vychovatelek ŠD, v ročníku v učebních plánech občanské, rodinné a tělesné výchovy. Na dopravním hřišti v Nymburce byli ţáci 4. ročníku a Pokračovali jsme ve spolupráci s Policií ČR obvodním oddělením v Nymburce, a to projektem AJAX (pro ţáky 2. ročníku) a besedou pro ţáky 2. stupně školy na téma Trestní odpovědnost. Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí byl připraven pro ţáky ročníku. Skupinky ţáků během projektového dne plnily praktické úkoly na jednotlivých stanovištích. V ročníku plnili ţáci úkoly Ochrany člověka za mimořádných situací se svými třídními učitelkami. Výchovný program Zdravé zuby pro 1. stupeň vedla paní učitelka Alena Kolenská. Ţáci, kteří správně vyplnili pracovní listy, obdrţeli diplomy a získali titul : 1.ročník - začátečník 12 ţáků 2.ročník - mírně pokročilý 11 ţáků 3.ročník - středně pokročilý 4 ţáci 4.ročník - finalista 11 ţáků 5.ročník - absolvent 4 ţáci Ţáci 9. ročníku se zúčastnili projektu Kvalita (společnost SCIO) testování v základních školách v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. 16

18 41. kola projektu Kalibro se zúčastnili ţáci 5. ročníku a 9. ročníku: vesnické Kalibro celostátní ZŠ 5.r. 1. Český jazyk 58,10% 57,00% 55,50% 2. Matematika 49,90% 47,70% 56,30% 3. Širší humanitní základ 62,50% 61,20% 60,10% 4. Širší přírodovědný základ 63,70% 62,70% 64,40% celostátní vesnické ZŠ 9.r. 1. Český jazyk 70,60% 68,40% 69,90% 2. Matematika 46,10% 44,60% 35,10% 3. Širší humanitní základ 64,90% 63,00% 62,70% 4. Širší přírodovědný základ 63,00% 61,90% 57,30% 5. Anglický jazyk 63,20% 59,60% 56,00% Výchova k volbě povolání je zařazena podle zaměření tematických okruhů metodického pokynu MŠMT do výuky OV, RV, PČ, volitelných předmětů a do dalších aktivit organizovaných školou. Osvědčila se spolupráce s IPS ÚP Nymburk. Minimální program prevence sociálně patologických jevů zpracovala paní učitelka Alena Keřtofová. Obsahoval aktivity pro ţáky školy ve vzdělávacím procesu i volném čase. Účastníme se akce Slunce do škol podporované SFŢP ČR (sluneční kolektory na střeše budovy a ohřev vody). Rodiče byli zváni na společné třídní schůzky, na schůzky k podání informací o prospěchu a chování. Měli moţnost vyuţít i nabízených konzultačních hodin a moţnosti navštívit školu v době výuky. V květnu 2006 jsme se podruhé zapojili do celostátního dotazníkového šetření Škola a já (projekt Kalibro), které bylo zaměřeno na názory rodičů, ţáků, učitelů, ředitelů a dalších členů vedení na školu. V podrobných souhrnných výsledcích jsme získali přehled o obrazu školy v očích našich ţáků, rodičů a učitelů, a zároveň i moţnost porovnat výsledky šetření s celostátními výsledky a s výsledky z prvního šetření (květen 2005). Na následující straně je přehledná tabulka o výsledcích vzdělávání ţáků za školní rok 2005/2006: 17

19 CELKEM absence celkem třída, roč. pololetí ţáků průměrný prospěch vyzname nání prospěl neprospě l neklasifi kován důtka TU důtka ŘŠ 2. st. chování 3. st. chování pochva ly celkem omluv ená neomluve ná I., 1.r , , II., 2.r , , II., 4.r , , III., 3.r , , IV., 5.r , , VI., 6.r , , VII., 7.r , , VIII., 8.r , , IX., 9.r , , , ,

20 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Účast jednotlivých pedagogických pracovníků na akcích DVPP: DVPP DVPP DVPP DVPP " BOZP a PO při práci ve školách a školských zařízeních - školení vedoucích zaměstnanců v souladu s ZP"; ZŠ Komenského, Nymburk "Setkání ředitelů základních škol okresu Nymburk"; penzion "U Potůčku" ve Smrţovce; odjezd hod. "Setkání ředitelů základních škol okresu Nymburk"; penzion "U Potůčku" ve Smrţovce; návrat po 16:00 hod DVPP Setkání vých. poradců; PPP Nymburk DVPP DVPP DVPP Setkání výchovných a kariérových poradců se zástupci středních škol; IPS ÚP Nymburk "Kurz didaktických a motivačních námětů v zeměpisu" - 1.část; auditorium ZŠ Komenského seminář "Právní postavení příspěvkových organizací a novel zákonů, které ovlivnily jejich hospodaření - Školský zákon Čj. 561/2004 Sb."; Nymburk,Tyršova ul., do hod DVPP Mediální výchova; SSŠ Nymburk DVPP Mediální výchova; SSŠ Nymburk DVPP DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 1. část "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; do 15:00 hodin DVPP Školení řidičů referentských vozidel; učebna SSŠ Nymburk DVPP DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do14:30 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do15:00 hodin DVPP Schůzka výchovných poradců; Úřad práce Nymburk; do 16:00 hodin 19

21 DVPP "Vlastní hodnocení školy"; Gymnázium Kladno; do 14:30 hod DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 2. část "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 3. část "Dopady novely vyhlášky o mateřské škole"; ZŠ a MŠ Tyršova ul., Nymburk; prezence 8:45 hod., ukončení 12:00 hod DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 14:00 hodin DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium; 4. část; 3-denní soustředění v Bedřichově DVPP "Jak sestavit plán EVVO"; učebna SSŠ Nymburk Průšová DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP "Co je doma, to se počítá!"; seminář k výukovému programu s pomůckami; budova CENIA, Kodaňská ul.; Praha - Vršovice; do 17:00 hod. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - aplikace průřezového tématu do ŠVP ZV "Ekogramotnost učitelů základních a středních škol"; EKO Gymnázium Poděbrady "EVVO a vedení škol"; EKO Gymnázium Poděbrady; projekt Centrum ekologické výchovy a vzdělávání "Klíčové kompetence ţáků - aktivní učení (nejen) v hodinách přírodopisu"; učebna SSŠ Nymburk "Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání (EVVO) ve ŠVP"; Ekogymnázium Poděbrady "Specifické činnosti učitele chemie a jeho ţáků, zejména experimentování"; učebna SSŠ Nymburk Průšová Průšová Průšová Průšová Průšová Průšová Průšová DVPP historický místopis Průšová DVPP "Vv ve školním vzdělávacím programu - 2.díl";učebna SSŠ Nymburk Müllerová DVPP "Výuka AJ v předškolním a mladším školním věku"; učebna SSŠ Nymburk Müllerová 20

22 DVPP "Zdobení textilu - tisk" - 2.část; učebna SSŠ Nymburk Drobná DVPP "Vv ve školním vzdělávacím programu - 2.díl";učebna SSŠ Nymburk Drobná DVPP "Drátování plochých vánočních ozdob"; učebna SSŠ Nymburk Drobná DVPP DVPP DVPP DVPP Setkání metodiků primární prevence sociálně patol.jevů ; ZŠ Komenského Nymburk Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 1. část Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 2. část Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 3. část Keřtofová Keřtofová Keřtofová Keřtofová DVPP Pracovní schůzka metodiků prevence; zasedací místnost PPP Nymburk Keřtofová DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium; 4. část; 3-denní soustředění v Bedřichově Keřtofová DVPP "Jak začít a neztratit úsměv" - 1. část; učebna SSŠ Nymburk Kolenská DVPP "Jak začít a neztratit úsměv" - 2.část - Centra aktivit; učebna SSŠ Nymburk Kolenská DVPP "Dětská kresba a projevy psychiky dítěte v ní"; učebna SSŠ Nymburk Kolenská DVPP DVPP Pracovní schůzka pro pedagogy ambulantních náprav SVPU nymburského regionu; PPP Nymburk "První setkání aneb netradiční zápis do 1. ročníku"; učebna SSŠ Nymburk Kolenská Kolenská DVPP Proškolení učitelek zdravotnic; Poděbrady, Pionýrů 50 Kolenská DVPP Metodická schůzka pro pedagogy ambulantních náprav Kolenská DVPP "Informační schůzka vychovatelek ŠD a ŠK"; auditorium ZŠ Komenského Nymburk Malínská DVPP "Financování SIPVZ v roce 2006"; učebna SSŠ Nymburk Malínská DVPP Vyuţití interaktivní tabule při vyučování; Gymnázium Nymburk Malínská DVPP "Nejdůleţitější kroky při tvorbě ŠVP v angličtině"; učebna SSŠ Nymburk Müllerová jr DVPP "Výuka AJ v předškolním a mladším školním věku"; učebna SSŠ Nymburk Müllerová jr DVPP "Angličtina a děti SPU"; Dys-centrum Praha Müllerová jr DVPP ŠVP - ZV a koncepce dopravní výchovy; učebna SSŠ Nymburk Řepová 21

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Obsah 1. Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 9 3.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola B. Hrozného Lysá nad Labem je městská škola rodinného typu s dlouholetou tradicí, založená v roce 1745. Poskytuje stupeň základního

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petrovice, okres Příbram Petrovice 196, 262 55 Petrovice u Sedlčan Identifikátor školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více