VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006

2 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 2-7 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str Přehled pracovníků školy str Údaje o přijímacím řízení, nebo o zápisu k povinné 4. školní docházce a následném přijetí do školy str Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené str. 31 Českou školní inspekcí 9. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb Základní údaje o hospodaření školy str Závěr Výroční zprávy str Obrazové přílohy str. 36 a další 1

3 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2005/2006 V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005/ října 2006 PaedDr. Irena, ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Úplný název školy: Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk (dle rozhodnutí MŠMT ze dne , č.j /05-21 s účinností od ) Sídlo: Přerov nad Labem Přerov nad Labem Právní forma: příspěvková organizace IČO: Právní subjektivita: od Zřizovatel školy: Obec Přerov nad Labem Adresa: Přerov nad Labem Přerov nad Labem Právní forma: obec IČO: Součásti Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem, okres Nymburk: Základní škola IZO kapacita 200 ţáků Mateřská škola IZO kapacita 36 dětí Školní družina IZO kapacita 50 ţáků Školní jídelna IZO kapacita 250 strávníků 2

4 Vedení školy: Ředitelka školy PaedDr. Irena Do funkce ředitelky školy jmenována dne starostou Obce Přerov nad Labem Jiřím Benešem. Zástupkyně ředitelky Mgr. Eva Průšová Do funkce zástupkyně ředitelky (zástupce statutárního orgánu) jmenována dne ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou Vzdělávací program: Základní škola, č. j /96-2 Počet tříd, oddělení a ţáků: školní rok 2004/2005 školní rok 2005/2006 základní škola k k počet tříd: 8 8 počet ročníků: 9 9 počet ţáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň školní družina k k počet oddělení: 2 2 počet ţáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň 1 1 Ve školním roce 2005/2006 probíhalo vzdělávání na 1. stupni ve 4 třídách (3. a 5. ročník byly spojeny ve III. třídě) a na 2. stupni ve 4 třídách. Vzhledem k niţšímu počtu ţáků ve škole a v souladu se školským zákonem poţádala ředitelka školy PaedDr. Irena zřizovatele o povolení výjimky z průměrného počtu žáků ve smyslu 23, odst. 3 školského zákona. Zřizovatel školy, Obec Přerov nad Labem zastoupená starostou Jiřím Benešem, ţádost projednal a výjimku z průměrného 3

5 počtu ţáků na školní rok 2005/2006 schválil (rozhodnutí ze dne , č. j. 384/2005). V souladu s rozhodnutím o povolení výjimky byla mezi zřizovatelem a školou na kalendářní rok 2006 podepsána nová smlouva o úhradě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy. Školská rada: Na veřejném zasedání, které se konalo dne , schválilo obecní zastupitelstvo v bodě č. 205 zřízení Školské rady při Základní škole a mateřské škole Přerov nad Labem, okres Nymburk dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na základě jmenování člena zřizovatelem a výsledků voleb ze dne se staly členy školské rady: PaedDr. Alena Keřtofová, trvale bytem V Rybníčkách 1014, Čelákovice Marcela Pačesová, trvale bytem Přerov nad Labem 289, Přerov nad Labem Lenka Kodešová, trvale bytem Přerov nad Labem 124, Přerov nad Labem První zasedání školské rady svolala ředitelka školy PaedDr. Irena na 21. března 2006 od 17:15 hodin v budově základní školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanovila jednací řád a zvolila předsedu. Tímto zahájila Školská rada při Základní škole a mateřské škole Přerov nad Labem, okres Nymburk svou činnost. Charakteristika školy: Úplnost a velikost školy : Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk je vesnická škola s dlouholetou tradicí, zaloţená v roce Poskytuje stupeň základní vzdělání cca 100 dětem v 1. aţ 9. postupném ročníku. Škola je kapacitně plně vytíţena v součásti mateřská škola, v součásti školní druţina je kapacitně vytíţena z 86%. Kapacita základní školy a školní jídelny je vytíţena z poloviny. Umístění školy : Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a ţáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk) a Čelákovice (okres Praha východ). Jsme jedinou školou v okolí 10 km, která můţe splnit podmínku menšího počtu ţáků ve třídách a umoţnit tak integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných se skutečným individuálním přístupem během běţného celodenního výchovně vzdělávacího procesu. 4

6 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky : Vzdělávání probíhá v 8 kmenových učebnách (4 kmenové učebny jsou zároveň učebnou přírodopisu, chemie a výtvarné výchovy, učebnou dějepisu a zeměpisu, učebnou českého jazyka s knihovnou, učebnou anglického jazyka), v 1 odborné učebně (počítačová učebna), v učebně fyziky a matematiky, v ţákovských dílnách a školní kuchyňce. Součástí školy je tělocvična. Vedle školy je venkovní školní hřiště vhodné zejména pro míčové hry (odbíjená, vybíjená, košíková). Jsou zde i prostory pro šplh, skok daleký a vrh koulí, podmínky pro skok vysoký nejsou vyhovující (chybí doskočiště). Pro ostatní sportovní disciplíny (atletika zejm. běţecké disciplíny, sportovní hry - malá kopaná apod.) je tento prostor nevyhovující a škola vyuţívá cca 400 m vzdálené sportovní hřiště TJ SOKOL. Dvě oddělení školní druţiny vyuţívají pro svoji činnost vhodné samostatné prostory ZŠ především dvě herny ŠD, tělocvičnu, PC učebnu, školní hřiště a hřiště TJ SOKOL. Ambulantní nácviky pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhají v kmenových učebnách učitelek, které tyto nácviky vedou. Vzhledem k počtu ţáků lze hodnotit prostorové podmínky školy jako vyhovující. Vzhled a vnitřní členění budovy, výzdoba a upravenost prostředí školy navozují osobitou a příjemnou atmosféru. Z hlediska materiálně technického zabezpečení vzdělávání stojí za zmínku vybavení jedné počítačové učebny s připojením k Internetu (7 ks PC, 1 laserová tiskárna, 1 barevná tiskárna). ZŠ není dobře vybavena kvalitní audiovizuální a projekční technikou chybí např. videoprojektory, interaktivní tabule, digitální kamera; zpětných projektorů je málo a jsou zastaralé. Vyuţíváme digitální fotoaparát, zastaralý zpětný projektor a dva videopřehrávače. Cílem do budoucna je vybavit školu moderní technikou a zvýšit počet ţákovských PC. Dostačující je vybavení 2 multifunkčními zařízeními (kopírka, scanner, laserová tiskárna), která jsou k dispozici učitelům ve sborovně a ředitelně školy. Největším problémem současnosti je stále se zvyšující potřeba finančních prostředků na vnější i vnitřní opravy budovy celé školy (letité rozvody vody, odpadů, elektřiny, netěsnící okna, špatná izolace ). Vysoké finanční částky jsou vydávány na samotný provoz školy (plyn, elektřina, stočné..). Niţší částky mohou být pak postupně vydávány na modernizaci vybavení a zařízení školy (nutná je postupná obnova ţákovského nábytku a školních tabulí). Průběţně jsou nakupovány moderní učební pomůcky, učební texty, učebnice, pravidelně doplňujeme časopisy pro děti i kniţní fond knihovny, plánujeme vybudování knihovny a studovny. Přestoţe je zřizovatel přesvědčen o nutnosti existence školy v obci a neváhá (v oprávněných případech) navýšit obecní rozpočet pro školu i během kalendářního roku, je stále sloţitější vyjít s finančními částkami a zabezpečit zvyšující se poţadavky na celkovou modernizaci školy a materiální zajištění současného vzdělávání. 5

7 Zaměření školy: Škola má vymezeny tyto klíčové oblasti svého působení: podpora ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami podpora rozvoje komunikativních dovedností ţáků podpora vzdělávání v ICT prevence sociálně patologických jevů podpora rozvoje estetického cítění a dovedností rozvoj pohybových dovedností ţáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách V návaznosti na tyto klíčové oblasti byl koncipován vlastní ŠVP MAXIM (ve smyslu podporování rozvoje osobnosti po všech stránkách směrem k dosaţení osobního maxima rozvoje osobnosti kaţdého ţáka). ŠVP byl po celý školní rok pečlivě připravován, neboť bylo nutné začít s jeho ověřováním od 1. ročníku školního roku 2006/2007 (v následujícím školním roce, kdy vyplývá zavedení ŠVP na školách ze zákona, nebude na naší škole dostatečný počet dětí k otevření samostatného 1. ročníku). Ve školním roce 2005/2006 jsme byli úspěšní v těchto oblastech: tvorba vlastního ŠVP individuální přístup k ţákům a především k ţákům se specifickými vývojovými poruchami učení (je jich pětina ţáků na škole!) či jinými specifiky vytváření bezpečného a pohodového klimatu školy, tolerantního a chápajícího prostředí respektující osobnost dítěte utváření školního prostředí motivujícího k rozvoji zájmu ţáků o vlastní vzdělávání (knihy, výukové programy, vzdělávací postupy, krouţky, projekty, exkurze, poznávací výlety, besedy, divadla ) cílevědomé působení na všechny ţáky v oblasti zneuţívání návykových látek zajištění moţnosti aktivního vyuţití volného času ţáků v rozšířené nabídce krouţků (angličtina hrou, počítačový, keramický, sportovní, pěvecký, aerobic 1. stupeň, dramatický, němčina pro začátečníky) a ve školní druţině podpora dobrých vztahů mezi učiteli v pedagogickém sboru a jejich spolupráce podpora dalšího vzdělávání a sebevzdělávání učitelů, uplatnění získaných poznatků v pedagogické praxi zavádění různých vzdělávacích forem a metod zvýšení PC gramotnosti učitelů a její praktické vyuţití ve vzdělávání i v práci pedagogů úspěšná prezentace školy na veřejnosti (jarmarky, vystoupení pro rodiče, besídky, vývěsní skříňky, výstavy prací ţáků, prezentace školy na www stránkách obce Přerov 6

8 nad Labem, inzeráty v okolním tisku, vydávání školního zpravodaje Labíčko a Školních novin) zkvalitnění školního stravování a zlepšení vztahů mezi zaměstnanci školní jídelny a ţáky rekonstrukce a modernizace materiálně technického vybavení a zařízení: - tři třídy byly vybaveny novými školními tabulemi s částí pro psaní fixem i křídou, po celé ploše magnetické - došlo k celkové rekonstrukci školních šaten - v prostoru šaten, před tělocvičnou a v navazující části schodiště byly opraveny podlahy (část podlahy byla udělána zcela nově), byly opraveny zdi, nátěry oken a dveří, nově bylo vymalováno a poloţeno nové linoleum; v opravených prostorách šaten bylo umístěno 52 šatních skříněk pro ţáky školy - před budovou školy byly natřeny ploty a vrata; - byla dokončena hydroizolace venkovních prostor budovy (v místech před druţinou školy) - byly vyměněny okapové svody části budovy (druţina, šatny) - ve školní jídelně a mateřské škole byly provedeny rozsáhlejší instalatérské práce 7

9 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku obor vzdělání : C Základní vzdělání C/001 Základní škola Dne poţádala škola prostřednictvím zřizovatele o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení - o změnu kódu oboru vzdělání k , neboť škola chtěla zahájit vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu od 1. ročníku ve školním roce 2006/2007. MŠMT rozhodlo dne pod č.j.: 5122/ o změně takto: S účinností od se do školského rejstříku zapisuje: Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní vzdělání C/001 Základní škola - studium denní dobíhající obor C/01 Základní škola - studium denní 8

10 3. Přehled pracovníků školy a) jmenný seznam: pedagogičtí zaměstnanci PaedDr. Irena, VŠ - učitelství ŠPMVZP, ředitelka školy, výchovná poradkyně, koordinátorka ŠVP, vyučuje Z na 2. stupni, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul Mgr. Eva Průšová, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Př Ch), zástupkyně ředitelky školy, vyučuje Př, Ch na 2. stupni, SIPVZ - P1-úvodní modul; metodik environmentální výchovy Mgr. Alena Kolenská, VŠ - učitelství pro 1. st. ZŠ, třídní učitelka 1. ročníku, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; logopedická asistentka, vedení ambulantních nácviků Mgr. Eva Müllerová, VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 3. a 5. ročníku, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; vedení ambulantních nácviků Mgr. Eva Müllerová jr., VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 4. ročníku, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul Mgr. Marie Řepová, VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 2. ročníku, vedení ambulantních nácviků Marie Drobná, SŠ - vychovatelství ŠD, vychovatelka ŠD, třídní učitelka 7. ročníku, vyučuje Vv, Pč, Tk na 2.st. Karolína Salačová, studující při zaměstnání VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 8. ročníku, kariérová poradkyně, vyučuje D, Rv, Tv na 2.st., SIPVZ P1- úvodní modul a 1 volitelný modul Marcela Svašková, SŠ vychovatelství a učitelství pro MŠ, třídní učitelka 9. ročníku, vyučuje Aj na 2.st. a Inf v 6. ročníku, SIPVZ P1-2 volitelné moduly PaedDr. Alena Keřtofová, učitelství pro roč. ZŠ a SŠ (Čj Ov), třídní učitelka 6. ročníku, metodik prevence sociálně patologických jevů, vyučuje Čj, Ov a Hv na 2.st., SIPVZ P1- úvodní modul Alena Malínská, VŠ - učitelská způsobilost skupiny textil a oděv, správce ICTK, metodik IT, vyučuje informatiku na 2.st. (7. 9. ročník); vedoucí vychovatelka ve školní druţině Mgr. František Plzák, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Ma Fy), vyučuje Ma, Fy na 2.stupni provozní zaměstnanci: Ivana Veselá, uklizečka Renata Koutská, uklizečka František Kreif, školník - domovník 9

11 b) personální zabezpečení základní školy (i pracovníci ŠD) pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci pedagogičtí 12 z toho 2 ŠD 11,91 z toho 1,29 ŠD 12 z toho 2 ŠD 11,99 z toho 1,45 ŠD nepedagogičtí 3 2,7 3 2,7 celkem 15 14, ,69 c) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho muţů Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 48 let d) kvalifikace pedagogických pracovníků základní školy kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 1. stupeň stupeň 3 5 vychovatelé 1 1 e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) - 0 f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) - 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) - 0 h) nově přijatí pedagogičtí pracovníci bez poţadované kvalifikace - 0 i) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání 3 10

12 j) specifika pedagogických pracovníků 2. stupně ZŠ - pedagogičtí pracovníci 2. stupně základní školy počet celkem ţeny muţi všichni kvalifikovaní do 3 let praxe ve vedoucích funkcích výchovný poradce koordinátor ŠVP preventista sociálně patologických jevů Na 2. stupni ZŠ vyučovalo 5 pedagogů (tj. 62,5%) bez kvalifikace pro výuku na tomto stupni základní školy. Jedna z nekvalifikovaných učitelek studuje učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zvýšení odborné kvalifikace pedagogického sboru je jedním z cílů zohledněných v koncepci rozvoje školy do roku Věková struktura pedagogických pracovníků 2. stupně ZŠ představuje z dlouhodobého pohledu riziko, neboť 3 vyučující (z toho 2 kvalifikovaní) jsou důchodového věku (37,5 %), další 3 vyučující jsou ve věku do 45 let, dvě učitelky jsou ve věku let a začínající pedagogové zde nepůsobí. Věková struktura pedagogů 2. stupně bude řešena v souvislosti se zvyšováním odborné kvalifikace pedagogického sboru přijímáním nových pracovníků. 11

13 4. Údaje o přijímacím řízení, nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole: střední vzdělávání v šestiletém gymnáziu a osmiletém gymnáziu z 5. ročníku ze 7. ročníku stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou gymnázia zřizovaná krajem počet podaných počet podaných přijato přijato přihlášek přihlášek soukromá gymnázia církevní gymnázia střední vzdělávání z 9. ročníku z nižšího ročníku stupeň vzdělání: počet podaných počet podaných přijato přihlášek přihlášek přijato střední vzdělání střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitní zkouškou

14 Zápis do 1. ročníku základní školy: Zápis do 1. ročníku přítomno u zápisu: 15 přijato po odkladu: 0 Rozhodnutí o odkladu: 1 Celkem přijato k povinné školní docházce do 1. ročníku ve školním roce 2006/ žáků Zápis ţáků do 1. ročníku se konal 1. února 2006 rodiče a jejich děti byli pozváni na Hrad Školštejn k plnění zajímavých úkolů. 13

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Učební plán: Základní škola č.j /96-2 ; ročník Školní rok 2005/2006 Povinné předměty ročník Předmět: celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Informatika Technické činnosti 1 1 Informatika 1 1 Disponibilní dotace Technické kreslení 1 1 Dějepis 1 1 Anglický jazyk 1 1 Týdenní dotace Nepovinné předměty 14

16 Přehled o třídách - stav k třída ročník třídní učitel počet žáků hoši dívky dojíždějí opakuje ročník končí docházku I. 1. Alena Kolenská II. 2. Marie Řepová III Eva Müllerová III IV. 4. Eva Müllerová jr VI. 6. Alena Keřtofová VII. 7. Marie Drobná VIII. 8. Karolína Salačová IX. 9. Marcela Svašková Ve III. třídě byli spojeni ţáci 3. a 5. ročníku. Pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovali učitelé IVP. Tito ţáci měli moţnost docházet na pravidelné ambulantní nácviky ve škole, které byly vedeny kvalifikovanými učitelkami 1. stupně Mgr. A. Kolenskou, Mgr. E. Müllerovou a Mgr. M. Řepovou. Práci učitelek provádějících nácviky koordinovala a řídila výchovná poradkyně PaedDr. Irena. Znovu se osvědčila dobrá spolupráce školy s Pedagogicko psychologickou poradnou v Nymburce, která diagnostikuje a provádí kontrolní vyšetření našich ţáků. Termíny vyšetření zajišťovala výchovná poradkyně ve spolupráci s rodiči a PPP Nymburk. Logopedickou péči na naší škole zajišťovala logopedická asistentka Mgr. A. Kolenská. Pravidelně se účastnila všech odborných i metodických akcí pořádaných PPP Nymburk. Během školního roku měla v péči 19 dětí předškolního a školního věku. Spolupráce logopedické asistentky, ostatních učitelů a rodičů dětí byla na velmi dobré úrovni. Tři ţákyně 4. ročníku a dva ţáci 1. ročníku byli na vysvědčení (po dohodě s rodiči) slovně hodnoceni z českého jazyka a matematiky. V 7. ročníku pokračoval ve vzdělávání jeden ţák s kombinovanou vadou - po dohodě s rodiči i psycholoţkou byl na vysvědčení hodnocen pouze známkami. Spolupráce s rodiči ţáka byla 15

17 velmi významná a vynikající, rodiče byli s kvalitou vzdělávání jejich syna a s přístupem našich učitelů spokojeni. Konzultační hodiny byly nabídnuty všem ţákům školy a probíhaly během celého školního roku. Ţáci si samostatně a podle individuálních potřeb domlouvali konzultace s učiteli v jednotlivých předmětech. Ţáci ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku podle rozpisu Plavecké školy Nymburk. ročník termín plavci neplavci akce p.učitelka plavecký výcvik 1.ročník Kolenská základní plavecký výcvik Řepová zdokonalovací plav.výcvik Müllerová zdokonalovací plav.výcvik Müllerová jr plavecký výcvik 5.ročník Müllerová Dopravní výchova byla zařazena v ročníku v učebních plánech jednotlivých vyučujících i v plánech vychovatelek ŠD, v ročníku v učebních plánech občanské, rodinné a tělesné výchovy. Na dopravním hřišti v Nymburce byli ţáci 4. ročníku a Pokračovali jsme ve spolupráci s Policií ČR obvodním oddělením v Nymburce, a to projektem AJAX (pro ţáky 2. ročníku) a besedou pro ţáky 2. stupně školy na téma Trestní odpovědnost. Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí byl připraven pro ţáky ročníku. Skupinky ţáků během projektového dne plnily praktické úkoly na jednotlivých stanovištích. V ročníku plnili ţáci úkoly Ochrany člověka za mimořádných situací se svými třídními učitelkami. Výchovný program Zdravé zuby pro 1. stupeň vedla paní učitelka Alena Kolenská. Ţáci, kteří správně vyplnili pracovní listy, obdrţeli diplomy a získali titul : 1.ročník - začátečník 12 ţáků 2.ročník - mírně pokročilý 11 ţáků 3.ročník - středně pokročilý 4 ţáci 4.ročník - finalista 11 ţáků 5.ročník - absolvent 4 ţáci Ţáci 9. ročníku se zúčastnili projektu Kvalita (společnost SCIO) testování v základních školách v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. 16

18 41. kola projektu Kalibro se zúčastnili ţáci 5. ročníku a 9. ročníku: vesnické Kalibro celostátní ZŠ 5.r. 1. Český jazyk 58,10% 57,00% 55,50% 2. Matematika 49,90% 47,70% 56,30% 3. Širší humanitní základ 62,50% 61,20% 60,10% 4. Širší přírodovědný základ 63,70% 62,70% 64,40% celostátní vesnické ZŠ 9.r. 1. Český jazyk 70,60% 68,40% 69,90% 2. Matematika 46,10% 44,60% 35,10% 3. Širší humanitní základ 64,90% 63,00% 62,70% 4. Širší přírodovědný základ 63,00% 61,90% 57,30% 5. Anglický jazyk 63,20% 59,60% 56,00% Výchova k volbě povolání je zařazena podle zaměření tematických okruhů metodického pokynu MŠMT do výuky OV, RV, PČ, volitelných předmětů a do dalších aktivit organizovaných školou. Osvědčila se spolupráce s IPS ÚP Nymburk. Minimální program prevence sociálně patologických jevů zpracovala paní učitelka Alena Keřtofová. Obsahoval aktivity pro ţáky školy ve vzdělávacím procesu i volném čase. Účastníme se akce Slunce do škol podporované SFŢP ČR (sluneční kolektory na střeše budovy a ohřev vody). Rodiče byli zváni na společné třídní schůzky, na schůzky k podání informací o prospěchu a chování. Měli moţnost vyuţít i nabízených konzultačních hodin a moţnosti navštívit školu v době výuky. V květnu 2006 jsme se podruhé zapojili do celostátního dotazníkového šetření Škola a já (projekt Kalibro), které bylo zaměřeno na názory rodičů, ţáků, učitelů, ředitelů a dalších členů vedení na školu. V podrobných souhrnných výsledcích jsme získali přehled o obrazu školy v očích našich ţáků, rodičů a učitelů, a zároveň i moţnost porovnat výsledky šetření s celostátními výsledky a s výsledky z prvního šetření (květen 2005). Na následující straně je přehledná tabulka o výsledcích vzdělávání ţáků za školní rok 2005/2006: 17

19 CELKEM absence celkem třída, roč. pololetí ţáků průměrný prospěch vyzname nání prospěl neprospě l neklasifi kován důtka TU důtka ŘŠ 2. st. chování 3. st. chování pochva ly celkem omluv ená neomluve ná I., 1.r , , II., 2.r , , II., 4.r , , III., 3.r , , IV., 5.r , , VI., 6.r , , VII., 7.r , , VIII., 8.r , , IX., 9.r , , , ,

20 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Účast jednotlivých pedagogických pracovníků na akcích DVPP: DVPP DVPP DVPP DVPP " BOZP a PO při práci ve školách a školských zařízeních - školení vedoucích zaměstnanců v souladu s ZP"; ZŠ Komenského, Nymburk "Setkání ředitelů základních škol okresu Nymburk"; penzion "U Potůčku" ve Smrţovce; odjezd hod. "Setkání ředitelů základních škol okresu Nymburk"; penzion "U Potůčku" ve Smrţovce; návrat po 16:00 hod DVPP Setkání vých. poradců; PPP Nymburk DVPP DVPP DVPP Setkání výchovných a kariérových poradců se zástupci středních škol; IPS ÚP Nymburk "Kurz didaktických a motivačních námětů v zeměpisu" - 1.část; auditorium ZŠ Komenského seminář "Právní postavení příspěvkových organizací a novel zákonů, které ovlivnily jejich hospodaření - Školský zákon Čj. 561/2004 Sb."; Nymburk,Tyršova ul., do hod DVPP Mediální výchova; SSŠ Nymburk DVPP Mediální výchova; SSŠ Nymburk DVPP DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 1. část "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; do 15:00 hodin DVPP Školení řidičů referentských vozidel; učebna SSŠ Nymburk DVPP DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do14:30 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do15:00 hodin DVPP Schůzka výchovných poradců; Úřad práce Nymburk; do 16:00 hodin 19

21 DVPP "Vlastní hodnocení školy"; Gymnázium Kladno; do 14:30 hod DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 2. část "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 3. část "Dopady novely vyhlášky o mateřské škole"; ZŠ a MŠ Tyršova ul., Nymburk; prezence 8:45 hod., ukončení 12:00 hod DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 14:00 hodin DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium; 4. část; 3-denní soustředění v Bedřichově DVPP "Jak sestavit plán EVVO"; učebna SSŠ Nymburk Průšová DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP "Co je doma, to se počítá!"; seminář k výukovému programu s pomůckami; budova CENIA, Kodaňská ul.; Praha - Vršovice; do 17:00 hod. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - aplikace průřezového tématu do ŠVP ZV "Ekogramotnost učitelů základních a středních škol"; EKO Gymnázium Poděbrady "EVVO a vedení škol"; EKO Gymnázium Poděbrady; projekt Centrum ekologické výchovy a vzdělávání "Klíčové kompetence ţáků - aktivní učení (nejen) v hodinách přírodopisu"; učebna SSŠ Nymburk "Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání (EVVO) ve ŠVP"; Ekogymnázium Poděbrady "Specifické činnosti učitele chemie a jeho ţáků, zejména experimentování"; učebna SSŠ Nymburk Průšová Průšová Průšová Průšová Průšová Průšová Průšová DVPP historický místopis Průšová DVPP "Vv ve školním vzdělávacím programu - 2.díl";učebna SSŠ Nymburk Müllerová DVPP "Výuka AJ v předškolním a mladším školním věku"; učebna SSŠ Nymburk Müllerová 20

22 DVPP "Zdobení textilu - tisk" - 2.část; učebna SSŠ Nymburk Drobná DVPP "Vv ve školním vzdělávacím programu - 2.díl";učebna SSŠ Nymburk Drobná DVPP "Drátování plochých vánočních ozdob"; učebna SSŠ Nymburk Drobná DVPP DVPP DVPP DVPP Setkání metodiků primární prevence sociálně patol.jevů ; ZŠ Komenského Nymburk Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 1. část Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 2. část Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 3. část Keřtofová Keřtofová Keřtofová Keřtofová DVPP Pracovní schůzka metodiků prevence; zasedací místnost PPP Nymburk Keřtofová DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium; 4. část; 3-denní soustředění v Bedřichově Keřtofová DVPP "Jak začít a neztratit úsměv" - 1. část; učebna SSŠ Nymburk Kolenská DVPP "Jak začít a neztratit úsměv" - 2.část - Centra aktivit; učebna SSŠ Nymburk Kolenská DVPP "Dětská kresba a projevy psychiky dítěte v ní"; učebna SSŠ Nymburk Kolenská DVPP DVPP Pracovní schůzka pro pedagogy ambulantních náprav SVPU nymburského regionu; PPP Nymburk "První setkání aneb netradiční zápis do 1. ročníku"; učebna SSŠ Nymburk Kolenská Kolenská DVPP Proškolení učitelek zdravotnic; Poděbrady, Pionýrů 50 Kolenská DVPP Metodická schůzka pro pedagogy ambulantních náprav Kolenská DVPP "Informační schůzka vychovatelek ŠD a ŠK"; auditorium ZŠ Komenského Nymburk Malínská DVPP "Financování SIPVZ v roce 2006"; učebna SSŠ Nymburk Malínská DVPP Vyuţití interaktivní tabule při vyučování; Gymnázium Nymburk Malínská DVPP "Nejdůleţitější kroky při tvorbě ŠVP v angličtině"; učebna SSŠ Nymburk Müllerová jr DVPP "Výuka AJ v předškolním a mladším školním věku"; učebna SSŠ Nymburk Müllerová jr DVPP "Angličtina a děti SPU"; Dys-centrum Praha Müllerová jr DVPP ŠVP - ZV a koncepce dopravní výchovy; učebna SSŠ Nymburk Řepová 21

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola B. Hrozného Lysá nad Labem je městská škola rodinného typu s dlouholetou tradicí, založená v roce 1745. Poskytuje stupeň základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Obsah 1. Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2007/2008 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3-10 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 11 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více