VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006

2 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 2-7 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str Přehled pracovníků školy str Údaje o přijímacím řízení, nebo o zápisu k povinné 4. školní docházce a následném přijetí do školy str Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené str. 31 Českou školní inspekcí 9. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb Základní údaje o hospodaření školy str Závěr Výroční zprávy str Obrazové přílohy str. 36 a další 1

3 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2005/2006 V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005/ října 2006 PaedDr. Irena, ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Úplný název školy: Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk (dle rozhodnutí MŠMT ze dne , č.j /05-21 s účinností od ) Sídlo: Přerov nad Labem Přerov nad Labem Právní forma: příspěvková organizace IČO: Právní subjektivita: od Zřizovatel školy: Obec Přerov nad Labem Adresa: Přerov nad Labem Přerov nad Labem Právní forma: obec IČO: Součásti Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem, okres Nymburk: Základní škola IZO kapacita 200 ţáků Mateřská škola IZO kapacita 36 dětí Školní družina IZO kapacita 50 ţáků Školní jídelna IZO kapacita 250 strávníků 2

4 Vedení školy: Ředitelka školy PaedDr. Irena Do funkce ředitelky školy jmenována dne starostou Obce Přerov nad Labem Jiřím Benešem. Zástupkyně ředitelky Mgr. Eva Průšová Do funkce zástupkyně ředitelky (zástupce statutárního orgánu) jmenována dne ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou Vzdělávací program: Základní škola, č. j /96-2 Počet tříd, oddělení a ţáků: školní rok 2004/2005 školní rok 2005/2006 základní škola k k počet tříd: 8 8 počet ročníků: 9 9 počet ţáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň školní družina k k počet oddělení: 2 2 počet ţáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň 1 1 Ve školním roce 2005/2006 probíhalo vzdělávání na 1. stupni ve 4 třídách (3. a 5. ročník byly spojeny ve III. třídě) a na 2. stupni ve 4 třídách. Vzhledem k niţšímu počtu ţáků ve škole a v souladu se školským zákonem poţádala ředitelka školy PaedDr. Irena zřizovatele o povolení výjimky z průměrného počtu žáků ve smyslu 23, odst. 3 školského zákona. Zřizovatel školy, Obec Přerov nad Labem zastoupená starostou Jiřím Benešem, ţádost projednal a výjimku z průměrného 3

5 počtu ţáků na školní rok 2005/2006 schválil (rozhodnutí ze dne , č. j. 384/2005). V souladu s rozhodnutím o povolení výjimky byla mezi zřizovatelem a školou na kalendářní rok 2006 podepsána nová smlouva o úhradě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy. Školská rada: Na veřejném zasedání, které se konalo dne , schválilo obecní zastupitelstvo v bodě č. 205 zřízení Školské rady při Základní škole a mateřské škole Přerov nad Labem, okres Nymburk dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na základě jmenování člena zřizovatelem a výsledků voleb ze dne se staly členy školské rady: PaedDr. Alena Keřtofová, trvale bytem V Rybníčkách 1014, Čelákovice Marcela Pačesová, trvale bytem Přerov nad Labem 289, Přerov nad Labem Lenka Kodešová, trvale bytem Přerov nad Labem 124, Přerov nad Labem První zasedání školské rady svolala ředitelka školy PaedDr. Irena na 21. března 2006 od 17:15 hodin v budově základní školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanovila jednací řád a zvolila předsedu. Tímto zahájila Školská rada při Základní škole a mateřské škole Přerov nad Labem, okres Nymburk svou činnost. Charakteristika školy: Úplnost a velikost školy : Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk je vesnická škola s dlouholetou tradicí, zaloţená v roce Poskytuje stupeň základní vzdělání cca 100 dětem v 1. aţ 9. postupném ročníku. Škola je kapacitně plně vytíţena v součásti mateřská škola, v součásti školní druţina je kapacitně vytíţena z 86%. Kapacita základní školy a školní jídelny je vytíţena z poloviny. Umístění školy : Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a ţáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk) a Čelákovice (okres Praha východ). Jsme jedinou školou v okolí 10 km, která můţe splnit podmínku menšího počtu ţáků ve třídách a umoţnit tak integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných se skutečným individuálním přístupem během běţného celodenního výchovně vzdělávacího procesu. 4

6 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky : Vzdělávání probíhá v 8 kmenových učebnách (4 kmenové učebny jsou zároveň učebnou přírodopisu, chemie a výtvarné výchovy, učebnou dějepisu a zeměpisu, učebnou českého jazyka s knihovnou, učebnou anglického jazyka), v 1 odborné učebně (počítačová učebna), v učebně fyziky a matematiky, v ţákovských dílnách a školní kuchyňce. Součástí školy je tělocvična. Vedle školy je venkovní školní hřiště vhodné zejména pro míčové hry (odbíjená, vybíjená, košíková). Jsou zde i prostory pro šplh, skok daleký a vrh koulí, podmínky pro skok vysoký nejsou vyhovující (chybí doskočiště). Pro ostatní sportovní disciplíny (atletika zejm. běţecké disciplíny, sportovní hry - malá kopaná apod.) je tento prostor nevyhovující a škola vyuţívá cca 400 m vzdálené sportovní hřiště TJ SOKOL. Dvě oddělení školní druţiny vyuţívají pro svoji činnost vhodné samostatné prostory ZŠ především dvě herny ŠD, tělocvičnu, PC učebnu, školní hřiště a hřiště TJ SOKOL. Ambulantní nácviky pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhají v kmenových učebnách učitelek, které tyto nácviky vedou. Vzhledem k počtu ţáků lze hodnotit prostorové podmínky školy jako vyhovující. Vzhled a vnitřní členění budovy, výzdoba a upravenost prostředí školy navozují osobitou a příjemnou atmosféru. Z hlediska materiálně technického zabezpečení vzdělávání stojí za zmínku vybavení jedné počítačové učebny s připojením k Internetu (7 ks PC, 1 laserová tiskárna, 1 barevná tiskárna). ZŠ není dobře vybavena kvalitní audiovizuální a projekční technikou chybí např. videoprojektory, interaktivní tabule, digitální kamera; zpětných projektorů je málo a jsou zastaralé. Vyuţíváme digitální fotoaparát, zastaralý zpětný projektor a dva videopřehrávače. Cílem do budoucna je vybavit školu moderní technikou a zvýšit počet ţákovských PC. Dostačující je vybavení 2 multifunkčními zařízeními (kopírka, scanner, laserová tiskárna), která jsou k dispozici učitelům ve sborovně a ředitelně školy. Největším problémem současnosti je stále se zvyšující potřeba finančních prostředků na vnější i vnitřní opravy budovy celé školy (letité rozvody vody, odpadů, elektřiny, netěsnící okna, špatná izolace ). Vysoké finanční částky jsou vydávány na samotný provoz školy (plyn, elektřina, stočné..). Niţší částky mohou být pak postupně vydávány na modernizaci vybavení a zařízení školy (nutná je postupná obnova ţákovského nábytku a školních tabulí). Průběţně jsou nakupovány moderní učební pomůcky, učební texty, učebnice, pravidelně doplňujeme časopisy pro děti i kniţní fond knihovny, plánujeme vybudování knihovny a studovny. Přestoţe je zřizovatel přesvědčen o nutnosti existence školy v obci a neváhá (v oprávněných případech) navýšit obecní rozpočet pro školu i během kalendářního roku, je stále sloţitější vyjít s finančními částkami a zabezpečit zvyšující se poţadavky na celkovou modernizaci školy a materiální zajištění současného vzdělávání. 5

7 Zaměření školy: Škola má vymezeny tyto klíčové oblasti svého působení: podpora ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami podpora rozvoje komunikativních dovedností ţáků podpora vzdělávání v ICT prevence sociálně patologických jevů podpora rozvoje estetického cítění a dovedností rozvoj pohybových dovedností ţáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách V návaznosti na tyto klíčové oblasti byl koncipován vlastní ŠVP MAXIM (ve smyslu podporování rozvoje osobnosti po všech stránkách směrem k dosaţení osobního maxima rozvoje osobnosti kaţdého ţáka). ŠVP byl po celý školní rok pečlivě připravován, neboť bylo nutné začít s jeho ověřováním od 1. ročníku školního roku 2006/2007 (v následujícím školním roce, kdy vyplývá zavedení ŠVP na školách ze zákona, nebude na naší škole dostatečný počet dětí k otevření samostatného 1. ročníku). Ve školním roce 2005/2006 jsme byli úspěšní v těchto oblastech: tvorba vlastního ŠVP individuální přístup k ţákům a především k ţákům se specifickými vývojovými poruchami učení (je jich pětina ţáků na škole!) či jinými specifiky vytváření bezpečného a pohodového klimatu školy, tolerantního a chápajícího prostředí respektující osobnost dítěte utváření školního prostředí motivujícího k rozvoji zájmu ţáků o vlastní vzdělávání (knihy, výukové programy, vzdělávací postupy, krouţky, projekty, exkurze, poznávací výlety, besedy, divadla ) cílevědomé působení na všechny ţáky v oblasti zneuţívání návykových látek zajištění moţnosti aktivního vyuţití volného času ţáků v rozšířené nabídce krouţků (angličtina hrou, počítačový, keramický, sportovní, pěvecký, aerobic 1. stupeň, dramatický, němčina pro začátečníky) a ve školní druţině podpora dobrých vztahů mezi učiteli v pedagogickém sboru a jejich spolupráce podpora dalšího vzdělávání a sebevzdělávání učitelů, uplatnění získaných poznatků v pedagogické praxi zavádění různých vzdělávacích forem a metod zvýšení PC gramotnosti učitelů a její praktické vyuţití ve vzdělávání i v práci pedagogů úspěšná prezentace školy na veřejnosti (jarmarky, vystoupení pro rodiče, besídky, vývěsní skříňky, výstavy prací ţáků, prezentace školy na www stránkách obce Přerov 6

8 nad Labem, inzeráty v okolním tisku, vydávání školního zpravodaje Labíčko a Školních novin) zkvalitnění školního stravování a zlepšení vztahů mezi zaměstnanci školní jídelny a ţáky rekonstrukce a modernizace materiálně technického vybavení a zařízení: - tři třídy byly vybaveny novými školními tabulemi s částí pro psaní fixem i křídou, po celé ploše magnetické - došlo k celkové rekonstrukci školních šaten - v prostoru šaten, před tělocvičnou a v navazující části schodiště byly opraveny podlahy (část podlahy byla udělána zcela nově), byly opraveny zdi, nátěry oken a dveří, nově bylo vymalováno a poloţeno nové linoleum; v opravených prostorách šaten bylo umístěno 52 šatních skříněk pro ţáky školy - před budovou školy byly natřeny ploty a vrata; - byla dokončena hydroizolace venkovních prostor budovy (v místech před druţinou školy) - byly vyměněny okapové svody části budovy (druţina, šatny) - ve školní jídelně a mateřské škole byly provedeny rozsáhlejší instalatérské práce 7

9 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku obor vzdělání : C Základní vzdělání C/001 Základní škola Dne poţádala škola prostřednictvím zřizovatele o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení - o změnu kódu oboru vzdělání k , neboť škola chtěla zahájit vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu od 1. ročníku ve školním roce 2006/2007. MŠMT rozhodlo dne pod č.j.: 5122/ o změně takto: S účinností od se do školského rejstříku zapisuje: Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní vzdělání C/001 Základní škola - studium denní dobíhající obor C/01 Základní škola - studium denní 8

10 3. Přehled pracovníků školy a) jmenný seznam: pedagogičtí zaměstnanci PaedDr. Irena, VŠ - učitelství ŠPMVZP, ředitelka školy, výchovná poradkyně, koordinátorka ŠVP, vyučuje Z na 2. stupni, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul Mgr. Eva Průšová, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Př Ch), zástupkyně ředitelky školy, vyučuje Př, Ch na 2. stupni, SIPVZ - P1-úvodní modul; metodik environmentální výchovy Mgr. Alena Kolenská, VŠ - učitelství pro 1. st. ZŠ, třídní učitelka 1. ročníku, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; logopedická asistentka, vedení ambulantních nácviků Mgr. Eva Müllerová, VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 3. a 5. ročníku, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; vedení ambulantních nácviků Mgr. Eva Müllerová jr., VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 4. ročníku, SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul Mgr. Marie Řepová, VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 2. ročníku, vedení ambulantních nácviků Marie Drobná, SŠ - vychovatelství ŠD, vychovatelka ŠD, třídní učitelka 7. ročníku, vyučuje Vv, Pč, Tk na 2.st. Karolína Salačová, studující při zaměstnání VŠ - učitelství pro 1.st. ZŠ, třídní učitelka 8. ročníku, kariérová poradkyně, vyučuje D, Rv, Tv na 2.st., SIPVZ P1- úvodní modul a 1 volitelný modul Marcela Svašková, SŠ vychovatelství a učitelství pro MŠ, třídní učitelka 9. ročníku, vyučuje Aj na 2.st. a Inf v 6. ročníku, SIPVZ P1-2 volitelné moduly PaedDr. Alena Keřtofová, učitelství pro roč. ZŠ a SŠ (Čj Ov), třídní učitelka 6. ročníku, metodik prevence sociálně patologických jevů, vyučuje Čj, Ov a Hv na 2.st., SIPVZ P1- úvodní modul Alena Malínská, VŠ - učitelská způsobilost skupiny textil a oděv, správce ICTK, metodik IT, vyučuje informatiku na 2.st. (7. 9. ročník); vedoucí vychovatelka ve školní druţině Mgr. František Plzák, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Ma Fy), vyučuje Ma, Fy na 2.stupni provozní zaměstnanci: Ivana Veselá, uklizečka Renata Koutská, uklizečka František Kreif, školník - domovník 9

11 b) personální zabezpečení základní školy (i pracovníci ŠD) pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci pedagogičtí 12 z toho 2 ŠD 11,91 z toho 1,29 ŠD 12 z toho 2 ŠD 11,99 z toho 1,45 ŠD nepedagogičtí 3 2,7 3 2,7 celkem 15 14, ,69 c) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho muţů Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 48 let d) kvalifikace pedagogických pracovníků základní školy kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 1. stupeň stupeň 3 5 vychovatelé 1 1 e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) - 0 f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) - 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) - 0 h) nově přijatí pedagogičtí pracovníci bez poţadované kvalifikace - 0 i) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání 3 10

12 j) specifika pedagogických pracovníků 2. stupně ZŠ - pedagogičtí pracovníci 2. stupně základní školy počet celkem ţeny muţi všichni kvalifikovaní do 3 let praxe ve vedoucích funkcích výchovný poradce koordinátor ŠVP preventista sociálně patologických jevů Na 2. stupni ZŠ vyučovalo 5 pedagogů (tj. 62,5%) bez kvalifikace pro výuku na tomto stupni základní školy. Jedna z nekvalifikovaných učitelek studuje učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zvýšení odborné kvalifikace pedagogického sboru je jedním z cílů zohledněných v koncepci rozvoje školy do roku Věková struktura pedagogických pracovníků 2. stupně ZŠ představuje z dlouhodobého pohledu riziko, neboť 3 vyučující (z toho 2 kvalifikovaní) jsou důchodového věku (37,5 %), další 3 vyučující jsou ve věku do 45 let, dvě učitelky jsou ve věku let a začínající pedagogové zde nepůsobí. Věková struktura pedagogů 2. stupně bude řešena v souvislosti se zvyšováním odborné kvalifikace pedagogického sboru přijímáním nových pracovníků. 11

13 4. Údaje o přijímacím řízení, nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole: střední vzdělávání v šestiletém gymnáziu a osmiletém gymnáziu z 5. ročníku ze 7. ročníku stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou gymnázia zřizovaná krajem počet podaných počet podaných přijato přijato přihlášek přihlášek soukromá gymnázia církevní gymnázia střední vzdělávání z 9. ročníku z nižšího ročníku stupeň vzdělání: počet podaných počet podaných přijato přihlášek přihlášek přijato střední vzdělání střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitní zkouškou

14 Zápis do 1. ročníku základní školy: Zápis do 1. ročníku přítomno u zápisu: 15 přijato po odkladu: 0 Rozhodnutí o odkladu: 1 Celkem přijato k povinné školní docházce do 1. ročníku ve školním roce 2006/ žáků Zápis ţáků do 1. ročníku se konal 1. února 2006 rodiče a jejich děti byli pozváni na Hrad Školštejn k plnění zajímavých úkolů. 13

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Učební plán: Základní škola č.j /96-2 ; ročník Školní rok 2005/2006 Povinné předměty ročník Předmět: celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Informatika Technické činnosti 1 1 Informatika 1 1 Disponibilní dotace Technické kreslení 1 1 Dějepis 1 1 Anglický jazyk 1 1 Týdenní dotace Nepovinné předměty 14

16 Přehled o třídách - stav k třída ročník třídní učitel počet žáků hoši dívky dojíždějí opakuje ročník končí docházku I. 1. Alena Kolenská II. 2. Marie Řepová III Eva Müllerová III IV. 4. Eva Müllerová jr VI. 6. Alena Keřtofová VII. 7. Marie Drobná VIII. 8. Karolína Salačová IX. 9. Marcela Svašková Ve III. třídě byli spojeni ţáci 3. a 5. ročníku. Pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovali učitelé IVP. Tito ţáci měli moţnost docházet na pravidelné ambulantní nácviky ve škole, které byly vedeny kvalifikovanými učitelkami 1. stupně Mgr. A. Kolenskou, Mgr. E. Müllerovou a Mgr. M. Řepovou. Práci učitelek provádějících nácviky koordinovala a řídila výchovná poradkyně PaedDr. Irena. Znovu se osvědčila dobrá spolupráce školy s Pedagogicko psychologickou poradnou v Nymburce, která diagnostikuje a provádí kontrolní vyšetření našich ţáků. Termíny vyšetření zajišťovala výchovná poradkyně ve spolupráci s rodiči a PPP Nymburk. Logopedickou péči na naší škole zajišťovala logopedická asistentka Mgr. A. Kolenská. Pravidelně se účastnila všech odborných i metodických akcí pořádaných PPP Nymburk. Během školního roku měla v péči 19 dětí předškolního a školního věku. Spolupráce logopedické asistentky, ostatních učitelů a rodičů dětí byla na velmi dobré úrovni. Tři ţákyně 4. ročníku a dva ţáci 1. ročníku byli na vysvědčení (po dohodě s rodiči) slovně hodnoceni z českého jazyka a matematiky. V 7. ročníku pokračoval ve vzdělávání jeden ţák s kombinovanou vadou - po dohodě s rodiči i psycholoţkou byl na vysvědčení hodnocen pouze známkami. Spolupráce s rodiči ţáka byla 15

17 velmi významná a vynikající, rodiče byli s kvalitou vzdělávání jejich syna a s přístupem našich učitelů spokojeni. Konzultační hodiny byly nabídnuty všem ţákům školy a probíhaly během celého školního roku. Ţáci si samostatně a podle individuálních potřeb domlouvali konzultace s učiteli v jednotlivých předmětech. Ţáci ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku podle rozpisu Plavecké školy Nymburk. ročník termín plavci neplavci akce p.učitelka plavecký výcvik 1.ročník Kolenská základní plavecký výcvik Řepová zdokonalovací plav.výcvik Müllerová zdokonalovací plav.výcvik Müllerová jr plavecký výcvik 5.ročník Müllerová Dopravní výchova byla zařazena v ročníku v učebních plánech jednotlivých vyučujících i v plánech vychovatelek ŠD, v ročníku v učebních plánech občanské, rodinné a tělesné výchovy. Na dopravním hřišti v Nymburce byli ţáci 4. ročníku a Pokračovali jsme ve spolupráci s Policií ČR obvodním oddělením v Nymburce, a to projektem AJAX (pro ţáky 2. ročníku) a besedou pro ţáky 2. stupně školy na téma Trestní odpovědnost. Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí byl připraven pro ţáky ročníku. Skupinky ţáků během projektového dne plnily praktické úkoly na jednotlivých stanovištích. V ročníku plnili ţáci úkoly Ochrany člověka za mimořádných situací se svými třídními učitelkami. Výchovný program Zdravé zuby pro 1. stupeň vedla paní učitelka Alena Kolenská. Ţáci, kteří správně vyplnili pracovní listy, obdrţeli diplomy a získali titul : 1.ročník - začátečník 12 ţáků 2.ročník - mírně pokročilý 11 ţáků 3.ročník - středně pokročilý 4 ţáci 4.ročník - finalista 11 ţáků 5.ročník - absolvent 4 ţáci Ţáci 9. ročníku se zúčastnili projektu Kvalita (společnost SCIO) testování v základních školách v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. 16

18 41. kola projektu Kalibro se zúčastnili ţáci 5. ročníku a 9. ročníku: vesnické Kalibro celostátní ZŠ 5.r. 1. Český jazyk 58,10% 57,00% 55,50% 2. Matematika 49,90% 47,70% 56,30% 3. Širší humanitní základ 62,50% 61,20% 60,10% 4. Širší přírodovědný základ 63,70% 62,70% 64,40% celostátní vesnické ZŠ 9.r. 1. Český jazyk 70,60% 68,40% 69,90% 2. Matematika 46,10% 44,60% 35,10% 3. Širší humanitní základ 64,90% 63,00% 62,70% 4. Širší přírodovědný základ 63,00% 61,90% 57,30% 5. Anglický jazyk 63,20% 59,60% 56,00% Výchova k volbě povolání je zařazena podle zaměření tematických okruhů metodického pokynu MŠMT do výuky OV, RV, PČ, volitelných předmětů a do dalších aktivit organizovaných školou. Osvědčila se spolupráce s IPS ÚP Nymburk. Minimální program prevence sociálně patologických jevů zpracovala paní učitelka Alena Keřtofová. Obsahoval aktivity pro ţáky školy ve vzdělávacím procesu i volném čase. Účastníme se akce Slunce do škol podporované SFŢP ČR (sluneční kolektory na střeše budovy a ohřev vody). Rodiče byli zváni na společné třídní schůzky, na schůzky k podání informací o prospěchu a chování. Měli moţnost vyuţít i nabízených konzultačních hodin a moţnosti navštívit školu v době výuky. V květnu 2006 jsme se podruhé zapojili do celostátního dotazníkového šetření Škola a já (projekt Kalibro), které bylo zaměřeno na názory rodičů, ţáků, učitelů, ředitelů a dalších členů vedení na školu. V podrobných souhrnných výsledcích jsme získali přehled o obrazu školy v očích našich ţáků, rodičů a učitelů, a zároveň i moţnost porovnat výsledky šetření s celostátními výsledky a s výsledky z prvního šetření (květen 2005). Na následující straně je přehledná tabulka o výsledcích vzdělávání ţáků za školní rok 2005/2006: 17

19 CELKEM absence celkem třída, roč. pololetí ţáků průměrný prospěch vyzname nání prospěl neprospě l neklasifi kován důtka TU důtka ŘŠ 2. st. chování 3. st. chování pochva ly celkem omluv ená neomluve ná I., 1.r , , II., 2.r , , II., 4.r , , III., 3.r , , IV., 5.r , , VI., 6.r , , VII., 7.r , , VIII., 8.r , , IX., 9.r , , , ,

20 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Účast jednotlivých pedagogických pracovníků na akcích DVPP: DVPP DVPP DVPP DVPP " BOZP a PO při práci ve školách a školských zařízeních - školení vedoucích zaměstnanců v souladu s ZP"; ZŠ Komenského, Nymburk "Setkání ředitelů základních škol okresu Nymburk"; penzion "U Potůčku" ve Smrţovce; odjezd hod. "Setkání ředitelů základních škol okresu Nymburk"; penzion "U Potůčku" ve Smrţovce; návrat po 16:00 hod DVPP Setkání vých. poradců; PPP Nymburk DVPP DVPP DVPP Setkání výchovných a kariérových poradců se zástupci středních škol; IPS ÚP Nymburk "Kurz didaktických a motivačních námětů v zeměpisu" - 1.část; auditorium ZŠ Komenského seminář "Právní postavení příspěvkových organizací a novel zákonů, které ovlivnily jejich hospodaření - Školský zákon Čj. 561/2004 Sb."; Nymburk,Tyršova ul., do hod DVPP Mediální výchova; SSŠ Nymburk DVPP Mediální výchova; SSŠ Nymburk DVPP DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 1. část "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; do 15:00 hodin DVPP Školení řidičů referentských vozidel; učebna SSŠ Nymburk DVPP DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do14:30 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do15:00 hodin DVPP Schůzka výchovných poradců; Úřad práce Nymburk; do 16:00 hodin 19

21 DVPP "Vlastní hodnocení školy"; Gymnázium Kladno; do 14:30 hod DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 2. část "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; dvoudenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 3. část "Dopady novely vyhlášky o mateřské škole"; ZŠ a MŠ Tyršova ul., Nymburk; prezence 8:45 hod., ukončení 12:00 hod DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 21:00 hodin DVPP "Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I)"; NIDV Praha 5; třídenní seminář v Kamenných Ţehrovicích, hotel Astra; do 14:00 hodin DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium; 4. část; 3-denní soustředění v Bedřichově DVPP "Jak sestavit plán EVVO"; učebna SSŠ Nymburk Průšová DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP DVPP "Co je doma, to se počítá!"; seminář k výukovému programu s pomůckami; budova CENIA, Kodaňská ul.; Praha - Vršovice; do 17:00 hod. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - aplikace průřezového tématu do ŠVP ZV "Ekogramotnost učitelů základních a středních škol"; EKO Gymnázium Poděbrady "EVVO a vedení škol"; EKO Gymnázium Poděbrady; projekt Centrum ekologické výchovy a vzdělávání "Klíčové kompetence ţáků - aktivní učení (nejen) v hodinách přírodopisu"; učebna SSŠ Nymburk "Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání (EVVO) ve ŠVP"; Ekogymnázium Poděbrady "Specifické činnosti učitele chemie a jeho ţáků, zejména experimentování"; učebna SSŠ Nymburk Průšová Průšová Průšová Průšová Průšová Průšová Průšová DVPP historický místopis Průšová DVPP "Vv ve školním vzdělávacím programu - 2.díl";učebna SSŠ Nymburk Müllerová DVPP "Výuka AJ v předškolním a mladším školním věku"; učebna SSŠ Nymburk Müllerová 20

22 DVPP "Zdobení textilu - tisk" - 2.část; učebna SSŠ Nymburk Drobná DVPP "Vv ve školním vzdělávacím programu - 2.díl";učebna SSŠ Nymburk Drobná DVPP "Drátování plochých vánočních ozdob"; učebna SSŠ Nymburk Drobná DVPP DVPP DVPP DVPP Setkání metodiků primární prevence sociálně patol.jevů ; ZŠ Komenského Nymburk Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 1. část Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 2. část Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium, Gymnázium Jana Nerudy, Praha; do 19:00 hodin; 3. část Keřtofová Keřtofová Keřtofová Keřtofová DVPP Pracovní schůzka metodiků prevence; zasedací místnost PPP Nymburk Keřtofová DVPP Kurz etické výchovy; 2-leté dálkové studium; 4. část; 3-denní soustředění v Bedřichově Keřtofová DVPP "Jak začít a neztratit úsměv" - 1. část; učebna SSŠ Nymburk Kolenská DVPP "Jak začít a neztratit úsměv" - 2.část - Centra aktivit; učebna SSŠ Nymburk Kolenská DVPP "Dětská kresba a projevy psychiky dítěte v ní"; učebna SSŠ Nymburk Kolenská DVPP DVPP Pracovní schůzka pro pedagogy ambulantních náprav SVPU nymburského regionu; PPP Nymburk "První setkání aneb netradiční zápis do 1. ročníku"; učebna SSŠ Nymburk Kolenská Kolenská DVPP Proškolení učitelek zdravotnic; Poděbrady, Pionýrů 50 Kolenská DVPP Metodická schůzka pro pedagogy ambulantních náprav Kolenská DVPP "Informační schůzka vychovatelek ŠD a ŠK"; auditorium ZŠ Komenského Nymburk Malínská DVPP "Financování SIPVZ v roce 2006"; učebna SSŠ Nymburk Malínská DVPP Vyuţití interaktivní tabule při vyučování; Gymnázium Nymburk Malínská DVPP "Nejdůleţitější kroky při tvorbě ŠVP v angličtině"; učebna SSŠ Nymburk Müllerová jr DVPP "Výuka AJ v předškolním a mladším školním věku"; učebna SSŠ Nymburk Müllerová jr DVPP "Angličtina a děti SPU"; Dys-centrum Praha Müllerová jr DVPP ŠVP - ZV a koncepce dopravní výchovy; učebna SSŠ Nymburk Řepová 21

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 1.1 Škola.3 1.1.1 Základní údaje o škole... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více