7 Financování a finanční cíle operátora telekomunikační sítě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 Financování a finanční cíle operátora telekomunikační sítě"

Transkript

1 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K316 7 Financování a finanční cíle operátora telekomunikační sítě Podnikatelský plán (business plan). Způsoby financování, finanční management. Dlouhodobá a krátkodobá finanční rovnováha. Poměrové ukazatele (likvidita, rentabilita). Marketing v telekomunikacích. 7.1 Podnikatelský plán Před začátkem jakéhokoliv podnikání, zvláště pak tak investičně náročného, jako je poskytování telekomunikačních služeb, je třeba nejlépe písemně sestavit podnikatelský plán, ve kterém se budou nacházet odpovědi na otázky co, kde, jak a pro koho: 1) co (předmět podnikání, tzn. jaké potřeby zákazníků se budou uspokojovat), 2) kde (územní oblast podnikání, stálé objekty, nákup či pronájem, síť poboček, místo v republice, zahraniční obchod, doprava, spojení atd.), 3) jak (obchod, služby, montáže, stavby, výroba - volba technologie), 4) pro koho (jaké budou zákaznické segmenty, hodně malých zákazníků je jistější než několik velkých, ale je to zase méně efektivní, apod.). Pokud chceme podnikat v telekomunikačním odvětví bez velkého počátečního kapitálu, je pravděpodobně třeba nejprve začínat jako montážní a obchodní firma zabývající se prodejem, montáží a servisem koncových telekomunikačních zařízení a postupně akumulovat kapitál a zkušenosti k projektu provozu vlastní telekomunikační sítě pro poskytování služeb nejprve pomocí neveřejné, a potom i třeba veřejné telekomunikační sítě. Ve většině případů je třeba do podnikání vložit počáteční kapitál (např. na základní jmění s.r.o. či a.s.), a proto nás zajímá efektivnost počáteční investice. K tomu je nutno odhadnout budoucí vývoj a) tržeb (cena x množství), průzkum trhu, poptávková křivka, b) investičních výdajů (součet hlav 1-11, pozor na několikaleté investování), c) provozních stálých a proměnných nákladů. Zpravidla lze určitý záměr naplnit různými konkrétními způsoby - variantami, lišícími se například kapacitou, technologií, rozložením investičních výdajů, úrovní provozních nákladů v jednotlivých letech životnosti, odpovídajících tržeb apod. Varianty je třeba sestavit, někdy hovoříme o generování variant. Dále dosadíme do kriteria NPV a vyhodnotíme akce z hlediska efektivnosti projektu, tedy bez vyřešeného financování. Vybere se optimální varianta a pro ní se sestaví studie proveditelnosti - což už je v podstatě hotový podnikatelský plán. Studie proveditelnosti se opět vytváří variantně podle způsobu financování. Problematika financování spočívá především ve vyřešení přiměřeného průběhu cash-flow, tedy toku hotovosti v dlouhodobém i krátkodobém výhledu spolu s problematikou zajištění dostatečné likvidity. Způsob financování musí především odpovědět na otázku kde vzít počáteční kapitál a jak s ním naložit. Často se zjistí, že ekonomicky nejefektivnější varianta je neproveditelná, protože se nedá efektivně "ufinancovat", tzn. vlastní kapitál chybí a cizí kapitál požaduje příliš tvrdé podmínky splácení a případně i příliš vysoký úrok. 45

2 7 Financování a finanční cíle operátora telekomunikační sítě Ve studii proveditelnosti se především experimentuje s tokem hotovosti, rozvahou a výsledovkou záměru. Jde především o volbu formy podnikání, strukturu vlastního a cizího kapitálu, podmínky splácení úvěru či obligací a velikost dividend či podílu ze zisku společníků. Jde o to, aby bilance zdrojů a potřeb byla v každém roce, ale i v kratších obdobích vyrovnaná, tedy blízká nule. Při těchto pracích se využívá experimentů na modelech sestavených v tabulkových procesorech. Jedna z možných struktur podnikatelského plánu by mohla vypadat např. takto: 1. Vymezení projektu. 2. Profil firmy (podniku). 3. Výrobky / služby. 4. Analýza trhu. 5. Marketing a prodej. 6. Technologie. 7. Management a lidské zdroje. 8. Finance. 1. Vymezení projektu Tuto část bude číst potenciální investor, a proto musí být napsaná poutavým způsobem, který čtenáře bude lákat k tomu, aby četl dál. Měla by poskytnout přehled o čem náš záměr je. Co je zdroj síly našeho podniku, plánu? Jaký prospěch může mít náš potencionální partner? Jaké jsou naše základní požadavky na partnera? 2. Profil firmy (podniku) Jakou tržní potřebu uspokojíme? Jaká bude organizace a právní forma? 3. Výrobky/služby charakteristika (fotografie), atraktivní funkční přednosti, srovnání s existujícími (3-5), patenty, probíhající vývoj a výzkum. 4. Analýza trhu Existuje skutečná potřeba našeho výrobku či služby? Vymezení odvětví, jeho popis. Klasifikace (segmentace) zákazníků a faktory, které ovlivňují rozhodování při nákupu. Na který segment se zaměříme? Průzkum poptávky s výsledky ve formě poptávkové křivky. Jaké jsou záměry a možnosti konkurence? 5. Marketing a prodej Reklama. Proč by zákazník dal přednost našemu výrobku resp. námi poskytované službě? cena? kvalita? užitkovost? účelnost? 46

3 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K Technologie Kabely či rádio. Pevná síť či mobilní. Kapacita a prostupnost sítě. Služby s přidanou hodnotou. Administrativa, informační systém. 7. Management a lidské zdroje Jak získat zaměstnance s požadovanými vlastnostmi? Kdo jsou ti lidé? Charakteristika každého zúčastněného manažera. Dosavadní zaměstnání, úspěchy, vzdělání. 8. Finanční informace Jsou důležité, ale nalézají se až zde, abychom měli k dispozici potřebná data. Žádost o financování - kolik potřebujeme kapitálu, jeho struktura. Finanční data - bilance, výsledovka a cash-flow pro nejbližší období (3-5 let). Pro první rok je vhodné provést analýzu toku hotovosti podrobně po měsících. Zpracujeme variantně - optimistickou, nejpravděpodobnější a pesimistickou variantu. Nebojme se dodatečných úprav návrhu. Po dokončení předejme k posouzení několika nestranným osobám z různých oblastí (manažeři, finančníci, technologové...), ale pozor na možnost zcizení nápadu a našeho duševního vlastnictví. 7.2 Organizace investiční činnosti Vývojový cyklus investičního projektu: a) Fáze předinvestiční identifikace možností (oportunity study), předběžný výběr projektu (pre-feasibility study), technicko-ekonomická studie (feasibility study). b) Fáze investiční projektování, kontraktace, výstavba, vyškolení personálu, přejímka projektu. c) Fáze operační poskytování služeb. d) Fáze útlumu a likvidace případně rekonstrukce. 7.3 Způsoby financování a) vlastním kapitálem počátečním osobním vkladem, prodejem akcií, vkladem tichého společníka, 47

4 7 Financování a finanční cíle operátora telekomunikační sítě průběžným nerozdělený zisk minulých let, zisk běžného období. Je nejjednodušší, ale musíme si být vědomi, že i nejnákladnější, i když to není okamžitě zřejmé, protože zdánlivě nemusíme platit žádné úroky. Platíme však daně z příjmu, a ty se pohybují okolo 35 %, což je evidentně nejvíce. Výhodou však z hlediska cash-flow je, že nemusíme nic splácet a první daně zaplatíme až v následujícím roce. Pak je však problém se zálohami na daň z příjmu. Nejméně nákladným financováním podnikatelského záměru je financování odpisy investičního majetku. Je to přirozený způsob jak obnovovat, tedy reprodukovat svou podnikatelskou činnost, protože teoretická možnost rozšířené reprodukce (ukládání odpisů na úrok) je většinou prakticky vykompenzována inflací (např. v energetice). Pokud ovšem podnikáme v technologicky progresivním oboru, jako je např. provoz telekomunikačních sítí, lze rozšířenou reprodukci pomocí vlastních odpisů financovat díky deflaci cen telekomunikačních zařízení. b) cizím kapitálem úvěrem, obligacemi, leasingem. Z hlediska času můžeme rozdělit financování na krátkodobé a dlouhodobé Dlouhodobé financování: Existují v podstatě dva typy výdajů: časté, relativně malé (mzdy, materiál, služby) 10 a méně časté, ale větší (zařízení, budovy) 11. Zdroje finančních prostředků: příjmy, akcie, půjčky. Financování lze chápat jako manažerskou funkci efektivního získávání a užití peněz. Úkoly finančního manažera: finanční plánování, daně, relace mezi požadavky a zdroji, pojištění, Finanční kontrola: účetnictví (finanční účetnictví x podnikové účetnictví), plánování a kontrola příjmů, nákladů a zisku podniku. Vnější finanční zdroje může poskytnout: Emise obligací jako dlužnického cenného papíru. Obligace (dluhopis) je charakterizována svou nominální hodnotou, úrokem, termínem splacení, názvem eminenta, sérií a číslem. Součástí obligace je kupónový arch. S obligacemi se obchoduje na burze přičemž prodejní ceny se mohou i dost značně lišit od vypočtených hodnot. Obecně s poklesem úrokových měr jdou ceny obligací nahoru a naopak. 10 Tzn. provozní výdaje, které v podstatě můžeme ztotožnit s náklady. 11 Tedy investiční výdaje, které do nákladů vstupují ve formě odpisů investičního majetku. 48

5 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K316 Finanční leasing 1 leasingová dohoda, předání stroje do užívání, 2 placení nájmu, 1 leasingová dohoda, předání stroje do užívání, 2 refinanční dohoda (o proúvěrování), 3 kupní smlouva, 4 zaplacení kupní ceny, 5 placení nájmu. Obr. 12 Leasing Vnitřní zdroje: Akcie Akcie, akcionář, burza. práva akcionáře: účastnit se a hlasovat na valných hromadách, výplata dividend, kontrola hospodaření, převod (prodej) akcie, při konkursu právo na přiměřenou část zůstatku, typy: na jméno, na majitele, kmenové, preferenční, zaměstnanecké. Jak se vyplácejí dividendy? Odpisy jako zdroj financování. Zisk jako zdroj financování - akumulace zisku, zvyšování kmenového jmění a.s. Porovnání obligací a akcií: AKCIE kontra OBLIGACE 1. podíl na majetku x dluh, závazek, 2. nominále se nevrací x nominále se v daném termínu vrací, 3. může dostat dividendu x musí dostat úrok, 4. dividendy ze zisku po zdanění x úroky jsou nákladem snižující základ pro daň z příjmu, 5. držitel může ovlivnit x držitel nemůže ovlivnit chod podniku chod podniku. Pro a proti při financování akciovým či zápůjčním kapitálem: jednotlivé formy se vzájemně nevylučují, lze je kombinovat, 49

6 7 Financování a finanční cíle operátora telekomunikační sítě obligace: výhody: nejlevnější, management je má v oblibě, držitel jej neomezuje, jejich prodej se nijak nedotýká práv akcionářů, nevýhody: velké riziko, tj. i ve špatných letech se musí platit úroky, ale nemusí platit dividendy. Nejčastější formou financování cizím kapitálem jsou bankovní úvěry. Zde je nejproblematičtější záležitostí ručení dlužníka bankovnímu domu a dále pak způsob splácení úvěru, o výši úrokové sazby nemluvě Krátkodobé financování Rozdíl mezi příjmy a tržbami, výdaji a náklady z hlediska financování. Nesoudobost, nutnost doplňkových zdrojů. Hotovostní tok: schéma. 1 platba za výrobky a služby, 2 prodej obligací, komerční papíry, 3 nákup, 4 prodej, 5 půjčky, 6 splátky, 7 úroky, 8 platby, 9 mzdy a odměny, 10 daně, 11 dividendy. Obr. 13 Tok hotovosti Cash flow bilance hotovosti: tržby, kapitál, půjčky, obligace, směnky, výplata úroků, dividend, mezd, dodavatelům, státu cash flow = tržby provozní náklady úroky splátky daně (investice) (dividendy), Výpočet přímou a nepřímou metodou: příjmy výdaje nebo zisk + odpisy. Cash flow statement - co získám za informace o mé schopnosti financovat business. Krátkodobá aktiva: aktiva, která lze převést během jednoho roku na hotovost - inventář, cash, jsou likvidní. Krátkodobé závazky: půjčky, mzdy, pojištění... 50

7 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K316 Problém celkového objemu půjčky na povaze podnikání a na velikosti podniku. V telekomunikačním odvětví jde především o získání prostředků na poměrně velkou počáteční investici, bez nutnosti opatření tzv. provozního úvěru, který je charakteristický pro obchodní a výrobní podniky, protože provozní výdaje jsou pak relativně velmi malé a stabilní. Využití přebytku finančních prostředků. Jak vznikne? Co s ním? Cena ztracené příležitosti. Nalezení dobrého "parkoviště", tj. krátkodobé investice: cenné papíry, obchodovatelné s malým rizikem, využití prostředníků, peněžní trh, cenné papíry s držením či splatností do jednoho roku, kapitálový trh - nad jeden rok. Kde získat krátkodobé finance? a) obchodní úvěr, b) půjčka od komerční banky či jiné finanční instituce, c) půjčka od třetích. ad a) nejrozšířenější forma Potvrzení od potřesení rukou až po vytesání smlouvy do kamene otevřený účet, dlužní úpis, náležitosti, úrok, směnka - krátkodobý cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný písemný závazek sepsaný v zákonem stanovené podobě zaplatit určitou částku peněz na určitém místě v určité době určité osobě. Subjekty - dlužník (výstavce, emitent, trasant), věřitel (remitent), směnečník (trasát), tj. subjekt zavázaný směnku zaplatit, pokud ji předtím akceptoval, přijal, provozní leasing - je-li doba leasingu menší než 40 % životnosti, V Praze 31.ledna 1999 ad b) vztah úroku a rizika Směnka zabezpečená a nezabezpečená půjčka, na Kč zabezpečení: budoucími příjmy, factoring, zbožím, hypotéka, nezabezpečená: Dne 30.dubna 1999 zaplatíme za tuto směnku na řad firmy První telefonní a.s. sto osmtisíc Kč GRID společnost s r.o. Jihlava (podpis) část hotovosti musí být uložena na účtu u banky např. tzv. meziúvěr ze stavebního spoření půjčka , je ale předtím naspořeno u banky, tj. skutečný celkový dluh vůči spořitelně je pouze Platí se "výhodný" kreditní úrok "pouze" 9 % z , což je 21600,- naopak se přijmou debetní úroky 2 % z vkladu , což je 2400,- tedy rozdíl 18600,-, což ovšem odpovídá úrokové míře 15,5 % z celkového dluhu ! kontokorent. 51

8 7 Financování a finanční cíle operátora telekomunikační sítě Příklady úvěrů: eskontní úvěr nebo-li směnečný, avalový úvěr - záruka banky zaplatit v případě, že výstavce je platebně neschopný. Banka si účtuje provizi, lombardní úvěr - krátkodobý, poskytovaný proti movité zástavě (cenným papírům), úvěr na otevření akreditivu - akreditiv - zablokování části prostředků ve prospěch dodavatele na účtu odběratele. ad c) Obchodní papíry, finanční společnosti. Ukazatelé: např. rentabilita celkového vloženého kapitálu: (zisk před/po? zdanění + úroky?) / celkový kapitál ROI, vlastního kapitálu: (zisk před/po? zdanění) / vlastní kapitál ROE, rentabilita obratu: zisk před zdaněním / obrat. např. likvidita prvního stupně: stav peněz/krátkodobý cizí kapitál > 20 %, druhého stupně: (stav peněz + odběratelé) / krátkodobý cizí kapitál > 100 %, třetího stupně: oběžné prostředky / krátkodobý cizí kapitál > %. 7.4 Marketing v telekomunikacích MARKETING = Filozofie podnikání. Proniká celým podnikem, všemi jeho činnostmi: Plánování a rozhodování. Organizace a vedení. Informace a kontrola. Personální hospodářství. Hospodaření se zařízením. Materiálové hospodářství. Finanční hospodářství. Výzkum a vývoj. Výroba. Odbyt. - Marketing řeší střet nabídky a poptávky. - Trh je důležitější než podniky. - Marketing se prolíná nákupem, výrobou a prodejem. Definice marketingu (Prof.Kulhavý, Linec) "Marketingem rozumíme jednak takový styl vedení podniku, který se vyznačuje tím, že veškeré dění v podniku je podřízeno požadavkům diktovaným trhem a zároveň lze marketing definovat jako uvědomělé plánování, provádění, kontrolu a řízení všech na odbyt orientovaných aktivit, obzvláště nástrojů odbytové politiky a infrastrukturálních měřítek, s cílem uspokojit - (s respektováním výsledků průzkumu trhu a daných omezení) - latentní a zjevnou poptávku na skutečných i potenciálních trzích při současném dosažení stanovených podnikových cílů a s ohledem na činnost konkurence." 52

9 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K316 Marketing Technika - Poptávkově orientované vedení podniku. - Výrobní politika. - Zákazník stojí na počátku všech rozhodnutí. - Cenová politika. - Koncepce vedení podniku. - Komunikační politika. - Myslet-vést-obchodovat. - Distribuční politika. - Proniká do všech koutů podniku, - Prodejní politika. ke všem zaměstnancům (i k telefonistce). - Plánování. - Sloužit (zákazníkům) je samozřejmostí marketingu. - Provádění. - Kontrola. - Řízení. Charakteristiky marketingu 1. Užitkovost a řešení problémů Typický marketingový přístup k problémům zákazníka lze ilustrovat příkladem firmy na výrobu vrtaček a vrtáků, která pochopila, že zákazník nepotřebuje vrtačky a vrtáky, ale díry, a proto orientuje svůj výrobní program a propagaci na různé způsoby vytváření děr. 2. Dynamika a tvůrčí inovace Ekonomika není svět věčných hodnot, ale má normy a cíle, které se s časem mění. Je nutno neustále zkoumat a zdravě zpochybňovat podnikové vedení, podnikové cíle, obsah operativních, taktických a strategických plánů, vnitropodnikovou komunikaci atd. Inovacemi nejsou míněny jen výrobní inovace, ale i inovace všech odbytových nástrojů, jako distribuční politiky, cenové politiky a komunikace se zákazníkem. 3. Akce, ne reakce Žádný podnik nemůže pasivně čekat na své zákazníky, až k němu přijdou, ale musí jim vyjít vstříc se svými produkty a službami. 4. Stálost a kontinuita Správná marketingová koncepce má vycházet ze starostlivé péče o současné trhy a dlouhodobého vývoje potenciálních trhů. 5. Časová adekvátnost Jedná se o zásadu správného načasování (timing). Příliš brzo je zrovna tak špatně jako příliš pozdě. 6. Strategická orientace na budoucnost 7. Systematické a analytické zpracovávání trhu Marketingový manažer se musí snažit, jak nejvíce je to možné, vyloučit náhodu. Jeho práce se podobá práci konstruktéra. Vše, co lze počítat a měřit, má počítat a měřit. Jen neřešitelné věci nechává na své intuici a zkušenosti. 8. Formalizované a písemné plánování O profesionálním plánování se dá hovořit pouze tehdy, je-li prováděno písemně podle předem stanovených zásad. Toto je velice důležité zvláště pro zpětné vyhodnocení a analýzu odchylek. Formalizace plánování je zvláště důležitá pro velké podniky, kde je nutno provádět srovnávání jednotlivých provozů a různých časových úseků. Bez přesného stanovení zásad není možné vypracovat kvalitní plán pro všechny referáty, oddělení, podnikatelské oblasti, dceřinné společnosti a celý podnik. 53

10 7 Financování a finanční cíle operátora telekomunikační sítě 9. Postupné provádění naplánovaného Úspěšné podniky explicitně dokazují, že za své velké úspěchy vděčí nejen dobrým marketingovým koncepcím, ale obzvláště důslednému plnění naplánovaného. Marketingový mix Na rozhodování zákazníků o koupi působí v podstatě čtyři hlavní faktory: produkt - jeho vlastnosti, kvalita atd., cena - především ve vztahu k cenám konkurence, forma distribuce, účinnost propagace (reklama). Životní cyklus produktu Fáze: Zavádění Růst Zralost Útlum Tržby: Nízké Prudce rostou Dosahují maxima Klesají Zisk: Záporný Zvyšuje se Vysoký Klesá Zákazníci: Příznivci novinek Rychle se přizpůsobující "Průměrní" "Opozdilci" Konkurence: Nepodstatná Zvyšuje se Stabilizovaná Snižuje se Marketing: Stimulace poptávky Maximalizace podílu na trhu Maximalizace Omezit výdaje zisku, udržení podílu na trhu Celková kalkulace Při zavádění nového produktu je třeba udělat průzkum trhu. Jeho výsledkem by měla být poptávková křivka jako závislost poptávky na ceně. 54

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více