Škola dobrých základů 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola dobrých základů 1"

Transkript

1

2 kolektiv pedagogických pracovníků školy Grafické zpracování: M. Hanáková. Neprošlo jazykovou korekcí. 1

3 O B S A H 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PODMÍNKY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ RVP ZV ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠVP UČEBNÍ PLÁN RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN RVP TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU ŠVP ŠKOLA DOBRÝCH ZÁKLADŮ POZNÁMKY K NAŠEMU UČEBNÍMU PLÁNU POZNÁMKY K VYUŽITÍ DISPONIBILNÍCH HODIN UČEBNÍ OSNOVY CHARAKTERISTIKA VÝUKY V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH období: ročník období: 4., 5. ročník období: vzdělávání na 2. stupni VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A VZDĚLÁVACÍ OBORY 1. STUPNĚ Český jazyk...41 Anglický jazyk...51 Matematika...55 Informační a komunikační technologie...67 Prvouka...74 Vlastivěda...83 Přírodověda...87 Společenská výchova...91 Hudební výchova...98 Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A VZDĚLÁVACÍ OBORY 2. STUPNĚ Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Cvičení z českého jazyka Mediální výchova Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Cvičení z matematiky Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství...189

4 Společenská výchova Etická výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Environmentální výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Sportovní hry Praktické činnosti Vedení domácnosti VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení stupeň stupeň Kriteria sebehodnocení žáka AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Oblasti autoevaluace Cíle a kriteria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA, ZDROJE NA INTERNETU:

5 1.1 Název ŠVP 1 Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Psáno: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola dobrých základů 1 Zkratka: ŠVP pro ZV Škola dobrých základů 1 Tento dokument byl vypracován podle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydaný Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opatření ministrů školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne 29. srpna 2005, č. j / ze dne 30. dubna 2007, č. j / ze dne 26. června 2007, č. j / ze dne 16. prosince 2009, č. j / ze dne 20. srpna 2010 a č. j / ze dne 30. července Předkladatel Název školy Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa školy Sokolská 211, Zborovice Kontakt telefon , mobil IČ Datum zařazení do sítě škol , rozhodnutí č. j. 37/96-3 Datum zápisu do rejstříku škol Datum poslední aktualizace , rozhodnutí č. j /2007 Datum vzniku PO DIČ - RED IZO kapacita součásti školy IZO základní škola základní škola 350 IZO školní družina školní družina 90 IZO školní jídelna školní jídelna 250 ID datové schránky rp7muic Adresa pro dálkový přístup 3

6 Statut školy Ředitelka, statutární zástupce ředitelky Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) příspěvková organizace od Mgr. Marcela Hanáková poskytování základního vzdělávání poskytování služeb školní družiny provozování služeb zařízení školního a závodního stravování Další kontakty: telefon mobil zástupkyně ekonomka vedoucí ŠJ Zřizovatel Zřizovatelem školy je Obec Zborovice: Název: Obec Zborovice Web obce: Adresa: Hlavní 37, Zborovice Kontakty: telefon fax starosta Platnost dokumentu Tento školní vzdělávací program platí od 1. září Dokument projednala a schválila pedagogická rada dne 30. června Dokument projednala a schválila školská rada dne 10. srpna Č. j.: 865/2011. Mgr. Marcela Hanáková ředitelka školy razítko školy: 4

7 2 Charakteristika školy podmínky pro uskutečňování RVP ZV 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace (dále jen škola) je úplná základní škola s devíti ročníky. V každém ročníku je jedna třída, označení tříd I. IX. Škola poskytuje žákům pravidelné zájmové vzdělávání ve dvou odděleních školní družiny. Celkem má tedy škola 11 tříd. Tento stav trvá již více než dvě desetiletí. Provozujeme školní jídelnu, která poskytuje žákům školní a zaměstnancům závodní stravování. Charakteristika žáků Jsme spádová venkovská škola, kterou navštěvují děti ze Zborovic, dojíždějí sem žáci z Medlova (část obce Zborovice vzdálená 1 km), z Troubek (4,6 km) a Zdislavic (5,4 km). Díky nízkému počtu žáků ve třídách a ve škole jako celku jsme školou rodinného typu. Vzájemně se všichni známe, mezi mnohými zde jsou příbuzenské vazby, rodiče některých žáků jsou absolventy této školy. Prostředí venkova přináší lidem, kteří zde žijí, vzájemnou blízkost a znalost léty ustálených vztahů. Děti spolu vyrůstají, jejich výběr činností, zájmů, způsobů trávení volného času a kamarádů ke hře je vymezen místními podmínkami a tím, co jim jsou schopni o ochotni nabídnout zejména rodiče. V místní populaci jsou zastoupeni převážně středoškolsky vzdělaní lidé nebo lidé, kteří dosáhli výučního listu. V oblasti je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. Narůstají kompetence pedagogů ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ti jsou dlouhodobě zastoupeni ve stavu žactva školy v míře okolo 7,5%. Máme ojedinělé, ovšem pozitivní zkušenosti se vzděláváním žáků cizinců a dětí z národnostních menšin. Počet žáků školy v letech rok Demografický vývoj v obci je dlouhodobě nepříznivý, populace stárne, mladí lidé odcházejí za prací. Počet žáků školy dlouhodobě neustále klesá viz graf. Od školního roku 2007/2008 zřizovatel pravidelně povoluje škole výjimku z počtu žáků. Nízký počet žáků ve třídách umožňuje intenzivnější práci, individuální přístup učitele k žákovi. Umístění školy Škola se nachází ve vzdálenosti 41 km od krajského města Zlín, 11 km jižně od okresního města Kroměříž. V členité, po staletí osídlené, tradičně zemědělské krajině. Zborovice spadají do mikroregionu Zdounecko- Koryčansko, dominantou krajiny tvořené posledním výběžkem alpského vrásnění jsou Chřiby. Škola je jednou z velkých budov v obci. 5

8 Žáků ze spádových obcí není početně mnoho (kolem 15 %). Zborovice jsou dostupné autobusem i vlakem, žáci se dopravují autobusy, které přijíždějí do Zborovic velmi brzy a pokračují se středoškoláky do Kroměříže. Proto je u nás začátek první vyučovací hodiny posunut již několik desetiletí na 7 40 hodin. Konec vyučování navazuje na zpáteční spoje. Žáci prvního stupně odcházejí na autobusy ze školní družiny, jejíž program je tomu přizpůsoben. Medlov 5 2 ZBOROVICE GPS souřadnice školy: 49 14'52"N,17 16'57"E. 1 Škola 2 Obecní úřad 3 Autobusová zastávka 4 Mateřská škola 5 Vlaková stanice Obec Zborovice Zdounky Troubky, Zdislavice Převzato z 2.2 Vybavení školy Škola má materiální, personální, hygienické, organizační a jiné vybavení odpovídající potřebám kvalitní výuky a umožňující uskutečňovat RVP ZV. Prostorové a materiální podmínky Škola má: - kmenové (univerzální) učebny pro každou třídu vybaveny víceúčelovým a funkčním zařízením, všech devět tříd je vybaveno ergonomickým školním nábytkem, - speciální učebny a prostory (v souladu se vzdělávacím obsahem školy) odborné: učebna informačních a komunikačních technologií (IKT), učebna fyziky chemie, kulturně vzdělávací centrum (KVC); jsou vybaveny speciálním nábytkem, (laboratorními) přístroji, nástroji, literaturou, materiálem a pomůckami, audiovizuální technikou tělovýchovné: tělocvična, školní hříště s asfaltovým povrchem, zapůjčované travnaté fotbalové hřiště jsou vybaveny bezpečným povrchem, nářadím a náčiním, pronajímáme si plavecký bazén v Kroměříži pracovní: cvičná kuchyně, školní pozemek pro zahradnickou činnost jsou dostatečně nebo zčásti vybaveny vhodnými přístroji, nářadím atd. - prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety): kabinet 1. stupně, kabinet D- Vo-Z-Nj, kabinet VP Aj, kabinet F-M-Ikt, kabinet Ch-Př, kabinet Čj-Hv, kabinet MP-Tv jsou vybaveny odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vhodným zařízením pro přípravu učitele a jeho odpočinek, uložené sbírky jsou důsledně evidovány - pracovní, relaxační prostory a prostory pro nenáročné pohybové aktivity - pro společné i individuální tvořivé činnosti a pro společnou či individuální relaxaci (pro žáky i učitele) vyhrazené části kmenových tříd, chodby, vestibul přístavby - prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd vestibul přístavby - prostory pro zájmovou činnost po vyučování oddělení školní družiny ŠD1 a ŠD2, jsou vybaveny pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení - prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičišť, návaznému střídání žáků, oddělené činnosti chlapců a děvčat - prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů - WC a umývárny, vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám 6

9 7 Škola dobrých základů 1 - školní jídelnu - prostory pro společné stravování jsou k tomuto účelu náležitě vybavené a respektující hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků - prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech - prostory (kanceláře, šatny) pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy (ředitelka, zástupkyně ředitelky, ekonomka, vedoucí školní jídelny aj.), vybavené účelným zařízením a komunikační technikou - učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a pomůcky (např. pomůcky pro tělesnou výchovu, pracovní vyučování, hudební a výtvarnou výchovu) umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků - další pomocné prostory pro zajištění chodu školy (sklady, prostory pro třídění odpadu aj.) Vybavení tříd - v kmenových třídách pracujeme s tradičními školními tabulemi, máme k dispozici několik interaktivních tabulí, přenosnou keramickou tabuli, ve třídách jsou rozmístěny magnetické tabule, - dostupnost informací: za zajištění názornosti výuky umístění výukových obrazů, map, schémat aj. a dostupnosti odborné literatury ve třídě odpovídá na 1. stupni třídní učitelka, na 2. stupni vyučující danému předmětu, k výuce lze využít počítače s možností přístupu do místní sítě i na internet, na 1. stupni je součástí výbavy třídy televizor, - ve třech třídách je umístěn klavír (z toho 2 na 1. stupni), - další vybavení je postupně doplňováno podle plánu rozšiřování školních sbírek a požadavků učitelů, - vyučující vedou žáky k tomu, aby se svojí tvořivostí a přístupem k vybavenosti školy podíleli na vytváření příjemného prostředí ke vzdělávání. Učebna informačních a komunikačních technologií (IKT) - učebna má jednotné technické a softwarové vybavení odpovídající požadavkům kvalitní výuky vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, - všechny počítače jsou připojeny k síti, s přístupem k internetu, - škola zajišťuje bezpečnost žáků při práci s internetem pomocí speciálního softwaru, - vybavení učebny IKT umožňuje její využití ve všech ročnících a vzdělávacích oblastech, - v učebně je dlouhodobě umístěn internetový a souborový server, - k dispozici je laserová tiskárna, tisk černě, formát A4, - učebna je vybavena mobilní keramickou tabulí, jsou zde ergonomicky vyhovující polstrované kolečkové židle, - tato místnost se využívá k výuce a také jako dozorová, žáci zde tráví v přítomnosti pedagogického dohledu volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Učebna fyziky chemie - využíváme standardní výukové prostředky (tabule, výukové obrazy) i pomůcky pro interaktivní výuku, v učebně je dostupný internet, výukové programy na školním serveru, - pracovní stoly žáků jsou částečně funkční (rozvod elektřiny, odpady vody), v místnosti schází funkční digestoř, - demonstrační pomůcky a laboratorní vybavení jsou převážně starší, avšak hojné a vyhovující. Kulturně vzdělávací centrum (KVC) - původní školní knihovna, je zde uložen knižní fond žákovské knihovny, - probíhá zde výuka (zejména anglického a německého jazyka a náboženství) a některé zájmové aktivity, - v učebně je k dispozici keramická interaktivní tabule, počítač s přístupem k místní síti i internetu, - při vzdělávání se zde využívají výukové obrazy a uložené knihy, - prostředí je ozvláštněno střešními okny. Cvičná kuchyně Vzhledem k problematickému provozování je užívána v teplejších obdobích školního roku, podmínky a vybavení jsou zde vhodné spíše pro přípravu studených pokrmů.

10 Kabinety, sbírky Škola má k dispozici celou řadu materiálních a technických pomůcek, nových či zachovalých, které jsou užívány již řadu let. Za funkčnost a odbornou správnost materiálů ručí vyučující, jejichž povinností je ve výuce tyto pomůcky využívat. Pomůcky, přístroje, výukové materiály sbírky pro jednotlivé předměty jsou uloženy ve výše uvedených kabinetech. Tam, kde není vyhrazena samostatná místnost, je sbírka uložena a spravována pověřeným učitelem zpravidla ve sborovně, žákovská knihovna je uložena v kulturně vzdělávacím centru a knihy učitelské knihovny jsou uloženy ve sborovně nebo je mají k dispozici učitelé. Důležitou součástí hmotného zázemí školy jsou učebnice, které škola zdarma poskytuje žákům. Fond učebnic se snažíme průběžně obnovovat a modernizovat. Vyučující 1. stupně ze široké a málo přehledné nabídky učebních textů pro ročník využívají především učebnice nakladatelství Nová škola a ALTER. Na 2. stupni jsme ve většině vyučovaných vzdělávacích oborů sáhli po velmi kvalitních učebnicích nakladatelství FRAUS. Žáci ve vyučování hojně využívají doprovodné pracovní sešity. Škola má velmi dobré prostorové podmínky ke vzdělávání. Budova školy je velmi prostorná, má dvě části. Ke škole náleží pavilon. Hlavní budova je historická, se všemi klady a zápory, které s sebou nese její stoletost, byla rekonstruována koncem 80. let. Při vstupu na příchozí dýchá minulost, atmosféru dotvářejí temné chodby a prostorné světlé třídy s vysokými stropy. Po rekonstrukci (2008, 2009) máme kvalitní hygienické zázemí v obou patrech. V přízemí budovy se nachází tělocvična, bohužel je příliš malá, dostačující pro málopočetné skupiny cvičících. Ve zvýšeném přízemí jsou umístěny šatny žáků, dvě kmenové třídy, dvě učebny oddělení školní družiny, kabinet D-Z-Vo a kabinet Tv. V prvním patře se nachází ředitelna, kancelář zástupkyně, sborovna, kancelář ekonomky, tři kmenové třídy, dvě odborné učebny (fyzika-chemie a IKT), kabinet výchovného poradenství a Aj, kabinety Ch-Př a F-M-Ikt. V hlavní budově je soustředěna výuka žáků 2. stupně. V osmdesátých letech minulého století obec zbudovala, zčásti v tzv. akci Z, přístavbu školy. Ta nahradila původní starobylou budovu 1. stupně (národní školy) u kostela, kde je dnes zřízen obecní penzion. Přístavba, kde v 1. patře jsou čtyři velké světlé třídy, dva kabinety a kulturně vzdělávací centrum školy (KVC), slouží ke vzdělávání žáků 1. stupně, pro výuku cizích jazyků a zájmového vzdělávání. V přízemí přístavby je umístěna školní jídelna, její vybavení je odpovídající, modernizace by však prospěla prostoru pro stravování i školní kuchyni. Ve třídách je dostatečný prostor pro předpokládaný počet žáků (nejvýše 25 ve třídě), máme vyhovující povinné vybavení, vyhovující denní i umělé osvětlení a možnost regulace světla, budovy jsou vytápěny ústředně z plynové kotelny školy, teploty místností určených ke vzdělávání jsou vyvážené. Větráme okny, ve třídách v 1. podlaží orientovaných na východ proto bývají v extrémně teplých dnech v době kolem poledne problémy s regulací teploty. Situaci by pomohlo zlepšit zateplení budov. Ve škole jsou provedeny potřebné rozvody vody, elektřiny. Pitný režim žáků a zaměstnanců je zajištěn přístupností kvalitní pitné vody. Pavilon byl využíván dříve, kdy býval ve škole (v souladu s demografickým vývojem) vyšší počet žáků. K jeho využití bychom se rádi vrátili, jeví se to však jako neekonomické. Pavilon je vhodný pro vzdělávání a výchovu žáků v oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a zdraví. Jsou zde: učebna technických prací, školní kuchyňka, dvě malé učebny využitelné pro výuku výtvarné výchovy, pro dramatickou výchovu, pro zájmové vzdělávání práci kroužků. Využívání pavilonu brání zejména potíže s jeho vytápěním. Na oploceném školním pozemku převládají travnaté plochy. Část školního dvora má asfaltový povrch a slouží jako hřiště (využití v hodinách Tv a pro činnost školní družiny). Na pozemku jsme dosáhli založení malého jabloňového sadu a kultivace části plochy pro cvičné záhony na pěstování kulturních rostlin. Je třeba konstatovat, že budova školy není bezbariérová. 8

11 Technické podmínky Ve škole je standardní technické vybavení. Disponujeme projekční technikou, výpočetní technikou, k dispozici jsou prezentační prostředky. Běžně využíváme techniku včetně interaktivních tabulí při vzdělávání i výchově. K základním uživatelským dovednostem a ke správným návykům při zacházení s běžnými přístroji jsou vedeni i žáci v průběhu celého vzdělávání. Vzhledem k rychlému technickému pokroku je úkolem managementu školy zabývat se možnostmi zlepšování technického vybavení školy tak, aby žáci, kteří naši školu zdárně ukončí, nebyli zaskočeni novinkami, s nimiž se setkají ve středním vzdělávání. Dostatečná úroveň vybavení technikou není jedinou podmínkou pro kompetence žáků v oblasti IKT. Při výuce IKT i ve všech dalších předmětech je třeba rozvíjet u žáků zejména kompetence k učení, k řešení problémů a kompetence pracovní v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií. Učit je se techniky nebát, její obsluhu nevzdávat a zároveň s ní manipulovat šetrně a obezřetně. To však vyžaduje dostatečnou technickou gramotnost učitelů, tj. budeme se muset učit spolu s našimi žáky. Aktuální technické vybavení školy je zpracováno v dokumentu ICT plán školy na příslušné období. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Škola dbá: - aby byla dodržena vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a pedagogů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu - aby byl zachováván vhodný režim vyučování s ohledem na hygienu učení a věk žáků - na vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků) - zdravého prostředí učeben a ostatních prostorů školy - podle platných norem (odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů) - na dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin ve škole a okolí - na ochranu žáků před úrazy - na výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů; probíhá pravidelná kontrola zařízení z hlediska jejich bezpečnosti - aby byly dostupné prostředků první pomoci, kontakty na lékaře či jiné speciální služby, učitelé mají praktickou dovednost poskytovat první pomoc Hygienické podmínky jsou podrobně popsány v Provozním řádu školy. Jako v každé jiné vzdělávací instituci nelze ani v naší škole postupovat jinak, než řídit se platnou legislativou a dodržovat všechna předepsaná hygienická opatření. Žáci mají v průběhu vzdělávání a výchovy vždy přístup k pravidelně udržovaným, kvantitativně a kvalitativně dostačujícím a předpisově dle platných norem vybaveným hygienickým zařízením. Psychosociální podmínky Usilujeme o: - vytváření pohody prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy - vzdělávání propojené se skutečným životem - osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti - věkovou přiměřenost a motivující hodnocení - respekt k individualitě žáků, hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem, dostatek zpětné vazby, tolerantnost k chybám a omylům - naplnění potřeb žáků - všestranný prospěch žáka je hlavní moment v přípravě a realizaci vzdělávání - příznivé sociální klima - otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou - ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy - spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází v demokratické společenství - budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, stálých společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce - včasnou informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni - respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům 9

12 Organizační podmínky Škola dobrých základů 1 Platí, jsou zajištěny: - účast všech učitelů na přípravě a realizaci ŠVP ZV - základní pravidla života školy (pro žáky, učitele, jiné uživatele školy), způsoby projednávání problémů se žáky a jejich rodiči - optimální režim výuky v souladu s věkovými možnostmi a potřebami žáků, ve shodě s obsahem vzdělávání a vhodnými způsoby učení, s návazností povinného a nepovinného vzdělávání - optimální režim života školy v souladu s věkovými potřebami žáků a jejich bezpečností (režim odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržování hygieny, zájmová činnost, mimořádné situace) 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Personální podmínky - pedagogičtí pracovníci převážně splňují podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., jsou schopni podílet se i na dalších činnostech ve škole - pedagogičtí pracovníci mají potřebné profesní dovednosti jsou komunikativní ve směru k žákům, jejich rodičům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby, jsou schopní diagnostikovat žáky a motivovat je k další činnosti, udržet neformální kázeň, průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost - ve škole existuje nabídka odborné pomoci žákům a jejich rodičům výchovný poradce, metodik prevence - pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce - řídící pracovníci svými manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi vytvářejí motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, mají koncepční myšlení a styl práce, jsou schopní poradit, ale i zaštítit učitele vůči negativním vnějším vlivům Velikost sboru Pedagogický sbor v daném školním roce tvoří zpravidla alespoň 14 interních pedagogů: ředitel/ka, zástupce/kyně ředitele/ky, pět učitelek pro první stupeň, pět učitelů na 2. stupni, dvě vychovatelky školní družiny. Nově se od školního roku 2010/2011 ve škole můžete setkat s pozicí asistent/ka pedagoga. Aprobovanou výuku zajišťujeme i spoluprací s externími pedagogy (např. pro německý jazyk, náboženství, sborový zpěv). Škola poskytuje poradenské služby: působí zde výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Další zastoupenou odbornou pozicí je metodik a koordinátor ICT. Koordinátorkami ŠVP jsou určeny pro 1. stupeň vedoucí učitelka prvního stupně, pro 2. stupeň zástupkyně ředitelky. Kvalifikovanost pedagogického sboru Cílem vedení školy je dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogických zaměstnanců. Dlouhodobě se průměrná kvalifikovanost pohybuje okolo 82% plně kvalifikovaných. Situace je stálá zejména na 1. stupni. Na 2. stupni při daném počtu pedagogů a vyučovaných předmětů logicky schází některé oborové specializace (dříve aprobace ). Vedení školy se snaží zajistit kvalifikovanost v plné výši nejen vhodným výběrem nově přicházejících pedagogických zaměstnanců, ale také podporou kvalifikačního studia v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 10

13 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 11 Škola dobrých základů 1 Portfolio žáka Každý žák školy si po celou dobu povinné školní docházky vede osobní portfolio. Zásady vedení portfolia jsou součástí pravidel hodnocení. Na 1. stupni zpočátku zajišťuje a pak řídí vedení portfolia třídní učitelka, na druhém stupni se žáci portfoliu věnují samostatně, s kontrolou především v Praktických činnostech. Žák veřejně prezentuje své výsledky a představí své portfolio na konci 8. ročníku v rámci sebeprezentace. Divadlo nejmenšího diváka Škola obnovila ve školním roce 2006/2007 tradici zájezdů do Městského divadla ve Zlíně. Žáci zhlédnou v průběhu školního roku vybraná divadelní představení. Organizaci a dohled zajišťují učitelé školy, účast je nabízena i dětem z MŠ Zborovice. Vítáme rovněž účast rodičů. Zborováček Dlouhodobým celoškolním projektem je školní pěvecký sbor Zborováček založený v říjnu Sbor má významný podíl na rozšíření nabídky zájmových aktivit školy a na vytváření dobrého jména školy, je významný pro užší spolupráci školy s rodinou. Školní mléko, Ovoce do škol Škola je dlouhodobě zapojena do obou dlouhodobých celostátních projektů, které souvisí s výchovou ke zdraví výživovou osvětou školních dětí. Distribuci mléčných výrobků a ovoce zajišťuje vedoucí školní jídelny, na organizaci se podílejí třídní učitelé. Žáky vedeme k správným stravovacím návykům. Zdravé zuby Projekt ZDRAVÉ ZUBY je komplexní, celoplošný výukový program péče o chrup pro žáky 1. stupně základních škol. Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže. Projekt probíhá ve spolupráci s kanceláří WHO (Světová zdravotnická organizace) v ČR, je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Během školního roku žáci pod vedením učitelů nebo doma (s rodiči) plní úkoly v pracovních listech, zasláním kartičky potvrzené zubním lékařem při preventivní prohlídce se mohou stát účastníky soutěže o věcné ceny. Recyklohraní Škola je zapojena do celostátního dlouhodobého projektu z oblasti EVVO, který se zabývá především tříděním a recyklací odpadů. V rámci projektu vedeme žáky k třídění odpadu, k plnění úkolů stanovovaných organizátorem aktivity v jednotlivých školních letech, průběžně sbíráme spotřebované baterie a drobný elektroodpad, pravidelně probíhá sběr starého papíru. Více Školní plán environmentální výchovy Škola má od školního roku 2007/2008 vypracovaný Školní plán EVVO, ve kterém se předpokládá spolupráce se ZO ČSOP Kroměříž PLANORBIS, se střediskem VIS Bílé Karpaty, členství v KEV atd. (viz Plán EVVO). Kurz osobnostní výchovy Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova realizuje škola začleňováním problematiky OSV do vybraných vzdělávacích oborů, samostatným vzdělávacím oborem Společenská výchova, který je ve všech ročnících dotován jednou hodinou týdně a také organizací vícedenního kurzu osobnostní výchovy v 1. a 6. ročníku. Cílem kurzu je utváření kolektivu, seznámení s třídním učitelem, nastavení pravidel třídy. Kurz probíhá mimo kmenovou třídu, zpravidla mimo budovu školy. Družba se ZŠ Štefana Moyzesa Tesárske Mlyňany V roce 2004 byla obnovena spolupráce se slovenskou základní školou v Tesárskych Mlyňanech, zssmtm.edupage.org. Dlouhodobý projekt, kterého se účastní žáci zejména ročníku. Uskutečňuje se na základě písemné dohody formou výměnných družebních setkání žáků a pracovníků obou škol, zapojují se i představitelé obou obcí a zaměstnanci mateřských škol. Mezinárodní aktivita e-twinning V rámci rozvoje informační a komunikační gramotnosti žáků i učitelů se škola od roku 2011 zapojuje do projektu e-twinning. Tato aktivita je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských,

14 12 Škola dobrých základů 1 základních a středních škol v rámci Evropské unie. e-twinning je doprovodná aktivita projektu Comenius, dvě a více škol z různých zemí v něm realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. Naším partnerem bude zejména ZŠ Štefana Moyzesa Tesárske Mlyňany, budeme však hledat i partnery komunikující anglicky popř. německy. Jeden svět na školách, Zapojujeme se do projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách. Jedná se o dlouhodobou materiální a metodickou spolupráci, o organizaci tematických besed a prezentaci dokumentárních snímků v oblasti výchovy demokratického občana, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní a mediální výchovy. Já, občan, Vyučující Výchovy k občanství se se žáky 2. stupně každoročně zapojuje do celostátního projektu Já, občan vyhlašovaného Sdružením pro výchovu k občanství a demokracii (SVOD, viz také Každý ročník má jiné tematické zaměření, které si volí žáci pod vedením učitele. Spolupráce s Policií ČR preventivní projekty Škola dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR. Žáci se nenásilnou formou přiměřenou věku seznamují se zásadami bezpečného chování, s dopravní problematikou, dovídají se o rizicích, jimiž jsou v dnešní době děti ohrožovány, jsou jim představeny činnosti jednotlivých služeb policie. Škola iniciativně vyhledává příležitosti ke spolupráci programy organizované pro žáky ZŠ Policií ČR. Důležitým momentem jsou návštěvy uniformovaného policisty - preventisty ve třídách, zejména z pro závažnost některých témat. BESIP bezpečnost silničního provozu, Dopravní výchova je zařazena zejména na 1. stupni, v I. III. třídě v předmětu prvouka se zaměřujeme na zásady bezpečné chůze a na orientaci v provozu na pozemních komunikacích. Ve IV. třídě se žáci připravují v rámci výuky, popř. v kroužku a při tréninku na dopravním hřišti v Kroměříži na získání Průkazu cyklisty. Starší žáci si v rámci hodin Tělesné výchovy a v době mimo řádnou výuku rozšiřují pod vedením učitelů své vědomosti o problematice silniční dopravy. Někteří z nich absolvují dopravní soutěž. Vzdělávací materiály škole poskytuje regionální pracoviště BESIP Zlínského kraje. HASÍK CZ: Spolupráce s HZS ČR Škola se zapojuje do celostátního projektu Hasík CZ, který je komplexním programem výchovy dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Spolupracujeme s profesionálními hasiči HZS ČR, územního odboru Kroměříž. Projekt APODEMIA Škola realizuje dlouhodobý projekt pro žáky 2. stupně nazvaný APODEMIA cestování za poznáním. V rámci tohoto projektu žáci postupně absolvují čtyři poznávací exkurze - navštíví hlavní město ČR Prahu, hlavní město SR Bratislavu, hlavní město Rakouska Vídeň a vybranou oblast Polska (Osvětim, Krakov, ). Různé školní exkurze V ŠVP plánovaně navazujeme na bohatou tradici školních exkurzí, kdy učitelé v ročním plánu naplánují a pak zorganizují pro žáky poznávací a vzdělávací programy spojené s vycházkou nebo výjezdem mimo školu. Žáci se tak dostávají mimo prostředí školy a získávají nejen vědomosti, ale i občanské a sociální kompetence. Exkurze jsou povinné pro všechny žáky. Moje pokojová rostlina Dlouhodobý projekt ukládá, aby se každý žák od 3. ročníku ve své třídě staral o svoji vlastní pokojovou rostlinu, pokud možno po celou zbývající školní docházku. O prosperitu rostliny budou žáci dbát pod vedením třídních učitelů, na 2. stupni též pod dohledem vyučujících přírodopisu a praktických činností. Budou si vytvářet vztah k živému organismu, rozvíjet pocit osobní odpovědnosti za živý organismus, který je na pravidelné péči člověka zcela závislý, formovat svůj vztah k přírodě. Tento projekt povede k dalšímu zlepšování prostředí školy. Školní hlasatel V zájmu dobré informovanosti rodičů i ostatní veřejnosti škola vydává s finanční podporou KLAPKA, o. s. dva- až čtyřikrát ročně bulletin, na jehož vzniku se podílejí i žáci.

15 13 Škola dobrých základů 1 Školní ples Ve spolupráci s rodiči členy KLAPKA, o. s., zpravidla s MŠ Zborovice a tradičně ŠKK obce Zborovice někteří zaměstnanci školy tradičně organizují Školní ples. Jedná se o jednu z významných kulturněspolečenských akcí v obci. Příprava a realizace jsou náročné, organizátoři plesu dělají svou dobrovolnou prací dobré jméno škole a pomáhají utvářet kladný vztah veřejnosti ke škole. Na kulturním programu večera se se souhlasem zákonných zástupců mohou podílet žáci vyšších ročníků. Celoškolní projekty I. probíhající každoročně Vánoční jarmark žáci se podílí na vánočním programu. Vystoupení školních sborů, recitace, podílí se na výrobě a prodeji vánočních výrobků. Sportovní den na konci školního roku probíhá v době školního vyučování soutěž smíšených družstev (z různých ročníků) v tradičních i netradičních disciplínách. Na organizaci se podílí žáci 9. ročníku. II. probíhající v tříletých cyklech (v termínu podzim- jaro) Podzimní projekty: Den stromů projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Žáci se seznamují se stromy a plody podzimu. Světový den výživy žáci se seznamují se zásadami zdravé výživy teoreticky a prakticky u nás i v EU. OK kolo žáci se zúčastní jízdy zručnosti na školním hřišti, poté plní vědomostní testy, seznamují se s bezpečností silničního provozu Jarní projekty: Měsíc umění žáci se seznamují s literárními texty. Snaží se o vlastní tvorbu, kterou mohou dotvářet ilustracemi. Den v ZOO žáci a učitelé se rozdělí podle tříd na skupiny a vypraví se do nejdostupnějších zoologických zahrad v regionu. Zde vypracovávají zadané úkoly, vše dokončují jednotlivé třídy ve škole formou prezentace. Akademie žáci připraví kulturní program ke Dni matek, mohou se podílet i zájmové útvary. Pravidelně vystupují i školní sbory. 1x za 3 roky se žáci ročníku zúčastní exkurze do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Třídní projekty Třída: I. Jsem školák II. Moje rodina III. Moje obec IV. Moje vlast V. ČR v rámci Evropy VI. Den učitelů VII. Den jazyků VIII. Prezentace portfolia IX. Den Země 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků - škola rozvíjí funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k vedení školy, k rodičům, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělávání navzájem - škola se pravidelně stýká s rodiči žáků (třídní schůzky, konzultace, bulletin, úřední deska, web školy) a jinou veřejností (např. školskou radou pravidelná jednání nejméně 2x ročně) - seznamování se záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života školy, společné jednání při řešení problémů žáků - vzdělávací strategie školy je otevřená vůči rodičům

16 14 Škola dobrých základů 1 - škola dala prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu rodičů - škola vytváří prostor pro setkávání učitelů s rodiči - škola poskytuje poradní servis pro rodiče ve výchovných otázkách - škola shromažďuje, vyhodnocuje a zužitkovává informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání - škola nabízí možnost účasti rodičů ve výuce a na výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou - podporujeme svými iniciativami vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti Zřizovatel Zásadním partnerem školy je zřizovatel Obec Zborovice. Se zřizovatelem komunikuje vedení školy v souladu se školským zákonem a dalšími právními předpisy, kterými se řídí chod příspěvkové organizace. Zřizovatel je naším významným partnerem i v procesu vzdělávání a výchovy. Žáci e setkávají se starostou obce a dalšími představiteli obecního zastupitelstva při slavnostních a kulturních příležitostech a v rámci výuky, např. během besed, exkurzí, vystoupení organizovaných školou. Přínosná je i spolupráce se zástupci spádové obce Troubky Zdislavice. Školská rada V souladu se školským zákonem byla zřizovatelem jako orgán školy zřízena devítičlenná školská rada, která se schází dle potřeby, nejméně 2 x ročně. Jejím účelem je podílet se na správě školy. Projednává zásadní dokumenty: vyjadřuje se k návrhu školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli aj. Sdružení rodičů žáků, příznivců a přátel školy KLAPKA, o. s. V roce 2007 bylo rozhodnutím zákonných zástupců žáků založeno občanské sdružení KLAPKA, o. s. Podílí se na organizaci a zajišťování vzdělávacích a mimoškolních činností určených pro žáky a občanských (sportovních nebo společenských) akcí nad rámec běžného chodu školy. Sdružení se tak stává oficiální záštitou spolupráce rodičů se školou. Školská a kulturní komise obce Zborovice Zaměstnanci školy, kteří byli osloveni zastupiteli obce, z vlastního rozhodnutí hájí zájmy a výsledky činnosti školy v obci prostřednictvím aktivní práce ve ŠKK. Podílíme se na přípravě a realizaci mnohých kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných ŠKK. Mateřská škola Zborovice Vzdělávání v ZŠ navazuje na výsledky práce s dětmi v MŠ. Proto se dlouhodobě snažíme o dobré vztahy a spolupráci s MŠ Zborovice. Jedná se především o tyto aktivity: návštěva předškoláků v I. třídě, spoluúčast dětí z MŠ na Divadle nejmenšího diváka, nabídka kroužku základů angličtiny předškolákům, společná organizace a účast na výchovných, sportovních a kulturních projektech, schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, metodická spolupráce učitelek MŠ a 1. stupně ZŠ aj. Místní a regionální instituce Obecní úřad Zborovice, Obecní úřad Troubky Zdislavice, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice (DZP), místní knihovna, Římskokatolická církev, Pionýrská skupina Zborovice, TJ Sokol Zborovice, TJ Pilana Zborovice, TJ Medlov, SDH Zborovice, SDH Medlov, ZO ČSZ Zborovice, Myslivecké sdružení Zborovice Medlov a další. PČR Kroměříž, Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže MěÚ Kroměříž, Odbor školství, kultury a státní památkové péče MěÚ Kroměříž, Úřad práce Kroměříž, Odbor školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje, MADIO Otrokovice, Muzeum Kroměřížska, Knihovna Kroměřížska, ZUŠ Zdounky, ZO ČSOP Divoky, ZO ČSOP Kroměříž Planorbis, VIS Bílé Karpaty, ALCEDO Vsetín a další. Školská poradenská zařízení Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Kroměříž, Ambulantní centrum pro rodiče a děti Kroměříž, SVP Kroměříž, Speciální pedagogické centrum Kroměříž, K centrum PLUS Kroměříž, Klub mladých JASPIS Kroměříž a další.

17 3 Charakteristika ŠVP Škola dobrých základů Zaměření školy Škola dobrých základů 1 Naše škola je místem pro vzdělávání všech žáků. Ti se zde cítí dobře a bezpečně a chodí do školy rádi. Náš přístup k žákům je jednotný: demokratický, spravedlivý, důsledný a lidský. V naší škole získají žáci základní vědomosti, dovednosti a návyky, tedy ve výsledku kompetence, které budou umět využívat při dalším vzdělávání i v běžném životě. Současně jim umožníme rozvíjet jejich osobnost. Naším společným cílem bude: umět se učit, mít vztah k práci a odpovědný přístup k plnění úkolů umět správně komunikovat umět využívat moderní komunikační prostředky chápat význam znalosti cizích jazyků zájem o poznávání světa zájem o poznávání sebe sama zájem o poznávání druhých, vzájemná tolerance a ohleduplnost, schopnost práce v kolektivu chápat rodinu jako základní a nejvýznamnější oporu, vážit si jí chápat svou obec jako občanskou společnost, které jsme součástí znát krajinu, ve které je náš domov mít blízký vztah ke své zemi, k jejím tradicím, historii i současnosti chápat sebe jako součást Evropy i celého světa bezpečné školní klima a bezpečná škola být ohleduplný a tolerantní k lidem věkově, sociálně, zdravotně i kulturně odlišným, přijímat je být ohleduplný k přírodě, k životnímu prostředí, chránit je chránit své zdraví, neohrožovat zdraví druhých umět účelně trávit volný čas znát nejen svá práva, ale i povinnosti a při uplatňování svých práv brát ohledy na práva ostatních být zodpovědný za svá rozhodnutí a za své chování aby se z našich žáků stali dobří lidé To vše pomůže našim žákům při správném rozhodování o jejich budoucím životě a při rozvíjení nabytých a získávání nových znalostí, dovedností a návyků, tedy kompetencí. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Společně uplatňované postupy, metody a formy práce, činnosti a aktivity na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků dané RVP: Kompetence k učení Některé ze strategií Důraz na čtení s porozuměním. Častá práce s textem, tabulkami, obrázky, grafy, mapami, vyhledávání informací. Vedení žáků k sebehodnocení posouzení vlastního pokroku, dosažených výsledků, dalších možností. Vedení žáků k prezentaci výsledků práce a učení. Vedení žáků k samostatnosti, seberealizaci, tvořivosti. Vedení žáků k plnění zadaných úkolů, hledání řešení problémů. Důraz na mezipředmětové vztahy. Důraz na procvičování a používání získaných dovedností a znalostí, propojování získaných dovedností a znalostí, jejich praktická aplikace. A další. 15

18 Kompetence k řešení problémů komunikativní sociální a personální občanské Některé ze strategií Vedení žáků k tomu, aby nevzdávali zadané úkoly, hledali různá řešení, spolupracovali tam, kde se to požaduje, naopak byli uvědoměle samostatní tam, kde je to uloženo. Důraz na pozornost k okolí rozpoznání problému, zjištění jeho podstaty, pochopení, zdůvodnění problému, návrh řešení nebo zlepšení. Vyhledávání informací podkladů pro práci s problémem. Použití různých (např. netradičních) metod zadávání problémů plošné testování (SCIO, CERMAT aj.). Předkládání problémových úloh z běžného života aplikace teorie v praxi. Použití poznaného k řešení nového. Vedení žáků k potřebě posouzení a ověření správnosti nalezeného řešení. Vyhledávání, třídění, použití informací úměrně věku žáka. Směrování ke kritickému myšlení. Vytváření prostoru pro prosazování žákem nalezeného řešení problému v kolektivu a prostoru pro jeho obhajobu. A další. Důraz na uvědomění si důležitosti kvalitního mluveného i psaného projevu. Vedení žáků ke schopnosti formulovat a vyjadřovat své myšlenky. Vytváření podmínek pro souvislé a kultivované vyjadřování. Podpora výuky metodou čtením a psaním ke kritickému myšlení. Využití metody diskuse ve výuce. Sebehodnocení žáků. Vedení žáků k vyjadřování vlastních názorů a pocitů. Vytváření prostoru pro naslouchání druhým, vhodná kultivace reakce žáka a jeho postojů k projevu ostatních. Postupný rozvoj porozumění obsahu různých typů projevů komunikace textu, mluvenému slovu, hudbě, zvukovému a obrazovému záznamu, internetu. Rozvoj potřeby žáků přemýšlet o slyšeném, viděném, čteném, psaném sdělení. Rozvoj schopností využívat informační a komunikační technologie. Seznámení žáků s úskalími různých typů komunikace s přihlédnutím k věku. A další. Vedení žáků k ochotě spolupracovat na plnění zadaného úkolu využití různých forem, metody skupinová práce. Procvičování kompetencí formou praktických cvičení, různých úkolů, her aj. Vytváření společných pravidel při práci a v kolektivu, důraz na nezbytnost uznání a dodržování společných pravidel pro dosažení úspěchu v práci. Promyšlené funkční poukazování na pozitivní a negativní jevy ve skupině, rozvoj vnímání dobrého, učení se odmítat špatné. Podpora snahy žáků vytvářet příznivé klima v kolektivu, naopak potlačování negativních jevů a vysvětlování jejich dopadu na společné aktivity i jejich důsledků pro jedince. Osvěta před závislostmi. Rozvíjení schopnosti naslouchat, odpovídat, poznávání pojmu asertivita. Rozvíjení ohleduplnosti, úcty při jednání, kladného postoje k dobrým mezilidským vztahům. Podpora vytváření nových vztahů, pomoc při udržování existujících vztahů. Vedení žáků ke zdravému hodnocení vztahů a sebehodnocení vlastního vystupování. Seznámení žáků s existencí manipulace, možnosti obrany přiměřeně věku. Seznamování žáků se základy kooperace a týmové práce. A další. Vedení žáků k respektování druhých lidí názorově, věkově, sociálně, národnostně a jinak odlišných. Objasňování pojmů, zabraňování xenofobním, šovinistickým aj. projevům, vysvětlování jejich nevhodnosti a společenské nepřijatelnosti. Vzdělávání žáků v základech právního fungování občanské společnosti. Vedení žáků k vědomí vlastních práv a povinností a respektování svobody druhých. Podpora schopnosti rozhodovat se, pěstování pocitu zodpovědnosti za vlastní 16

19 Kompetence občanské pracovní Některé ze strategií rozhodnutí i činy. Vedení k pochopení principu viny a trestu. Rozvoj schopnosti pomáhat druhým a potřeby chránit sebe a své zdraví. Vytváření kladného postoje k naší společnosti, k jejím tradicím a kultuře, povzbuzování zájmu o jiné kultury a historii cizích zemí. Postupné utváření občanského postoje žáků, jejich občanské odpovědnosti a potřeby zařadit se v občanské společnosti, přitom podpora schopnosti racionálního posouzení vlastních možností budoucího postavení, plánování budoucnosti a stanovení přiměřených životních cílů. Výchova žáků k vědomí zodpovědnosti za vlastní život a nutnosti co nejlépe řešit problémy, které přináší. Vedení žáků k uvědomování si významu znalosti rodného jazyka i cizího jazyka pro vlastní další rozvoj. Vytváření pozitivního a odpovědného přístupu k přírodě, ke krajině kolem nás. A další. Rozvoj drobné motoriky, manipulačních dovedností, vštěpování pravidel práce s různými materiály. Základní návyky při práci s různými nástroji, dodržování bezpečnosti práce. Důležité hygienické návyky při různých činnostech. Rozvoj schopnosti adaptovat se na stávající pracovní podmínky, vystavování žáků různým pracovním prostředím a účasti při různých pracích. Výcvik zaměřený na získání dovedností, systematizace a čistoty práce. Vedení žáků k pečlivému a důslednému plnění úkolů, k zodpovědnosti za vykonanou práci, k radosti z ní, ke schopnosti reálně vyhodnotit svůj pracovní výsledek a jeho přínos i příčiny případných nedostatků. Výběr prací, kde žáci použijí znalosti a zkušenosti získané v různých předmětech, zdůrazňování mezipředmětových vztahů. Rozvíjení pracovních dovedností souvisejících se životem na venkově. Podpora tvořivosti. Vytváření širokého obrazu o světě práce v povědomí žáka. Pomoc žákům při profesní orientaci. Spolu s rodinou výchova žáků k odpovědnému přístupu k práci, k vědomí její nezbytnosti pro kvalitní život. A další. V ŠVP jsme si vytyčili společné cíle, které vycházejí z možností školy. Některé plánované strategie jejich naplňování uvádí stručně následující tabulka. Podobně jako u naplňování kompetencí i u naplňování cílů ŠVP, v průběhu jeho realizace, budeme postupně hledat, nacházet a učit se další strategie. Cíl Získat kvalitní základní vědomosti a upevnit si je. Umět se učit. Mít vztah k práci. Strategie Posílení časové dotace základních vzdělávacích předmětů (ČJ a M ve všech ročnících, Přv a Vl na 1. stupni, celek Člověk a příroda na 2. stupni). Žák během základního vzdělávání poznává různé formy a metody učení v rámci výuky jednotlivých předmětů, osvojuje si je, využívá zejména ty, které mu vyhovují, poznává své osobní dispozice a nedostatky v učení a pracuje s nimi. Pozitivní přístup k práci a snaha o kvalitu: průběh a výsledky práce žáka jsou objektivně hodnoceny, oceněny a prezentovány různými formami, např. výstavy, prezentace, mediální publikace, účast v soutěžích aj. Zodpovědnost: důsledné trvání na plnění zadaných úkolů, vedení vlastního portfolia. 17

20 Cíl Správně komunikovat. Využívat moderní komunikační prostředky. Chápat význam znalosti cizích jazyků. Zájem o poznávání světa. Zájem o poznávání sebe sama. Zájem o poznávání druhých, vzájemná tolerance a ohleduplnost, schopnost práce v kolektivu. Chápat rodinu jako základní a nejvýznamnější oporu, vážit si jí. Strategie Volba výukových metod, které s ohledem na věkové zvláštnosti vedou žáky k získávání komunikativních dovedností (např. metoda komunitního kruhu, žákovské soutěže na školní a regionální úrovni, referáty, besedy, diskuse, prezentace projektů, exkurze aj.). Teoretické základy získané v předmětu ČJ jsou rozvíjeny ve všech ostatních předmětech, v práci s třídním kolektivem, třídní samosprávou atd. Kromě předmětu IKT se žáci seznamují s moderními komunikačními prostředky v rámci výuky jiných předmětů prostřednictvím výukových programů, vyučováním s využitím výpočetní techniky a interaktivní výuky. Žáci jsou vedeni k práci s PC při plnění zadaných úkolů (mezipředmětová spolupráce). Mohou pracovat v zájmových kroužcích zaměřených na IKT. Třídy budou vybaveny počítači s přístupem k internetu. Učebna IKT je žákům k dispozici k samostatné práci ve vyhrazené době. Všichni žáci se od 3. ročníku vzdělávají v anglickém jazyce, výuce angličtiny předchází kroužek základů angličtiny. Na 2. stupni si žáci mohou zvolit předmět konverzace v anglickém jazyce. Žáci jsou vedeni k aplikaci získaných znalostí (využití cizího jazyka v ostatních předmětech, práce s cizojazyčným časopisem, konverzační soutěže, cizojazyčná korespondence, volba povolání požadavek znalosti cizího jazyka, aj.) V 8. a 9. ročníku si mohou žáci zvolit druhý cizí jazyk němčinu. Dlouhodobé projekty: Jeden svět na školách, Recyklohraní, družba se ZŠ Štefana Moyzesa Tesárske Mlyňany (SK), Celoškolní projekty: Den v ZOO, Škola v Evropě, Evropa ve škole, Exkurze: projekt APODEMIA, výukové programy muzeí, prohlídka ČOV, historická Kroměříž, Malé projekty a běžná výuka ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura Veškeré činnosti ve vzdělávací i výchovné oblasti vedou k utváření osobnosti žáka s ohledem na biologický růst a psychické zrání v době mezi jeho 7. a 15. rokem. V průběhu vzdělávání je žák veden k racionálnímu sebehodnocení, k sebeúctě a zdravému sebevědomí (např. sociohry, soutěže, portfolio). Osobní nadání může rozvíjet v činnostech nad rámec běžné výuky (kroužky, reprezentace školy, soutěže, ). Na konci 2. stupně základní školy žák dospěje k rozhodnutí o směru svého dalšího vzdělávání a budoucí profesní orientaci. Osobnostní výchovou (vyučovanou samostatně i prolínající všemi předměty) jsou žáci vedeni k uvědomělé potřebě rozvoje svého nadání a k dalšímu vzdělávání. Skupinová práce, komunitní kruh, projektové vyučování, školní preventivní program, práce s třídním kolektivem, činnost třídní samosprávy, práce v zájmových útvarech, vedení žáků k objektivnímu hodnocení práce druhých, vedení žáků k přijetí různých rolí ve skupině, k ochotě pomoci druhým. Spolupráce školy s rodiči: školská rada, KLAPKA, o. s., třídní schůzky, konzultační dny a konzultační hodiny, ukázkové hodiny, dny otevřených dveří, konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence, zapojování rodičů do projektů, do aktivit školy mimo běžnou výuku (vedení kroužků, organizace kulturních, společenských a sportovních akcí aj.) Ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost příp. Člověk a zdraví si žáci přiměřeně věku vytvářejí představu o zdravě fungující rodině a jejím významu pro člověka. 18

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více