Škola dobrých základů 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola dobrých základů 1"

Transkript

1

2 kolektiv pedagogických pracovníků školy Grafické zpracování: M. Hanáková. Neprošlo jazykovou korekcí. 1

3 O B S A H 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PODMÍNKY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ RVP ZV ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠVP UČEBNÍ PLÁN RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN RVP TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU ŠVP ŠKOLA DOBRÝCH ZÁKLADŮ POZNÁMKY K NAŠEMU UČEBNÍMU PLÁNU POZNÁMKY K VYUŽITÍ DISPONIBILNÍCH HODIN UČEBNÍ OSNOVY CHARAKTERISTIKA VÝUKY V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH období: ročník období: 4., 5. ročník období: vzdělávání na 2. stupni VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A VZDĚLÁVACÍ OBORY 1. STUPNĚ Český jazyk...41 Anglický jazyk...51 Matematika...55 Informační a komunikační technologie...67 Prvouka...74 Vlastivěda...83 Přírodověda...87 Společenská výchova...91 Hudební výchova...98 Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A VZDĚLÁVACÍ OBORY 2. STUPNĚ Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Cvičení z českého jazyka Mediální výchova Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Cvičení z matematiky Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství...189

4 Společenská výchova Etická výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Environmentální výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Sportovní hry Praktické činnosti Vedení domácnosti VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení stupeň stupeň Kriteria sebehodnocení žáka AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Oblasti autoevaluace Cíle a kriteria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA, ZDROJE NA INTERNETU:

5 1.1 Název ŠVP 1 Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Psáno: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola dobrých základů 1 Zkratka: ŠVP pro ZV Škola dobrých základů 1 Tento dokument byl vypracován podle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydaný Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opatření ministrů školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne 29. srpna 2005, č. j / ze dne 30. dubna 2007, č. j / ze dne 26. června 2007, č. j / ze dne 16. prosince 2009, č. j / ze dne 20. srpna 2010 a č. j / ze dne 30. července Předkladatel Název školy Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa školy Sokolská 211, Zborovice Kontakt telefon , mobil IČ Datum zařazení do sítě škol , rozhodnutí č. j. 37/96-3 Datum zápisu do rejstříku škol Datum poslední aktualizace , rozhodnutí č. j /2007 Datum vzniku PO DIČ - RED IZO kapacita součásti školy IZO základní škola základní škola 350 IZO školní družina školní družina 90 IZO školní jídelna školní jídelna 250 ID datové schránky rp7muic Adresa pro dálkový přístup 3

6 Statut školy Ředitelka, statutární zástupce ředitelky Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) příspěvková organizace od Mgr. Marcela Hanáková poskytování základního vzdělávání poskytování služeb školní družiny provozování služeb zařízení školního a závodního stravování Další kontakty: telefon mobil zástupkyně ekonomka vedoucí ŠJ Zřizovatel Zřizovatelem školy je Obec Zborovice: Název: Obec Zborovice Web obce: Adresa: Hlavní 37, Zborovice Kontakty: telefon fax starosta Platnost dokumentu Tento školní vzdělávací program platí od 1. září Dokument projednala a schválila pedagogická rada dne 30. června Dokument projednala a schválila školská rada dne 10. srpna Č. j.: 865/2011. Mgr. Marcela Hanáková ředitelka školy razítko školy: 4

7 2 Charakteristika školy podmínky pro uskutečňování RVP ZV 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace (dále jen škola) je úplná základní škola s devíti ročníky. V každém ročníku je jedna třída, označení tříd I. IX. Škola poskytuje žákům pravidelné zájmové vzdělávání ve dvou odděleních školní družiny. Celkem má tedy škola 11 tříd. Tento stav trvá již více než dvě desetiletí. Provozujeme školní jídelnu, která poskytuje žákům školní a zaměstnancům závodní stravování. Charakteristika žáků Jsme spádová venkovská škola, kterou navštěvují děti ze Zborovic, dojíždějí sem žáci z Medlova (část obce Zborovice vzdálená 1 km), z Troubek (4,6 km) a Zdislavic (5,4 km). Díky nízkému počtu žáků ve třídách a ve škole jako celku jsme školou rodinného typu. Vzájemně se všichni známe, mezi mnohými zde jsou příbuzenské vazby, rodiče některých žáků jsou absolventy této školy. Prostředí venkova přináší lidem, kteří zde žijí, vzájemnou blízkost a znalost léty ustálených vztahů. Děti spolu vyrůstají, jejich výběr činností, zájmů, způsobů trávení volného času a kamarádů ke hře je vymezen místními podmínkami a tím, co jim jsou schopni o ochotni nabídnout zejména rodiče. V místní populaci jsou zastoupeni převážně středoškolsky vzdělaní lidé nebo lidé, kteří dosáhli výučního listu. V oblasti je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. Narůstají kompetence pedagogů ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ti jsou dlouhodobě zastoupeni ve stavu žactva školy v míře okolo 7,5%. Máme ojedinělé, ovšem pozitivní zkušenosti se vzděláváním žáků cizinců a dětí z národnostních menšin. Počet žáků školy v letech rok Demografický vývoj v obci je dlouhodobě nepříznivý, populace stárne, mladí lidé odcházejí za prací. Počet žáků školy dlouhodobě neustále klesá viz graf. Od školního roku 2007/2008 zřizovatel pravidelně povoluje škole výjimku z počtu žáků. Nízký počet žáků ve třídách umožňuje intenzivnější práci, individuální přístup učitele k žákovi. Umístění školy Škola se nachází ve vzdálenosti 41 km od krajského města Zlín, 11 km jižně od okresního města Kroměříž. V členité, po staletí osídlené, tradičně zemědělské krajině. Zborovice spadají do mikroregionu Zdounecko- Koryčansko, dominantou krajiny tvořené posledním výběžkem alpského vrásnění jsou Chřiby. Škola je jednou z velkých budov v obci. 5

8 Žáků ze spádových obcí není početně mnoho (kolem 15 %). Zborovice jsou dostupné autobusem i vlakem, žáci se dopravují autobusy, které přijíždějí do Zborovic velmi brzy a pokračují se středoškoláky do Kroměříže. Proto je u nás začátek první vyučovací hodiny posunut již několik desetiletí na 7 40 hodin. Konec vyučování navazuje na zpáteční spoje. Žáci prvního stupně odcházejí na autobusy ze školní družiny, jejíž program je tomu přizpůsoben. Medlov 5 2 ZBOROVICE GPS souřadnice školy: 49 14'52"N,17 16'57"E. 1 Škola 2 Obecní úřad 3 Autobusová zastávka 4 Mateřská škola 5 Vlaková stanice Obec Zborovice Zdounky Troubky, Zdislavice Převzato z 2.2 Vybavení školy Škola má materiální, personální, hygienické, organizační a jiné vybavení odpovídající potřebám kvalitní výuky a umožňující uskutečňovat RVP ZV. Prostorové a materiální podmínky Škola má: - kmenové (univerzální) učebny pro každou třídu vybaveny víceúčelovým a funkčním zařízením, všech devět tříd je vybaveno ergonomickým školním nábytkem, - speciální učebny a prostory (v souladu se vzdělávacím obsahem školy) odborné: učebna informačních a komunikačních technologií (IKT), učebna fyziky chemie, kulturně vzdělávací centrum (KVC); jsou vybaveny speciálním nábytkem, (laboratorními) přístroji, nástroji, literaturou, materiálem a pomůckami, audiovizuální technikou tělovýchovné: tělocvična, školní hříště s asfaltovým povrchem, zapůjčované travnaté fotbalové hřiště jsou vybaveny bezpečným povrchem, nářadím a náčiním, pronajímáme si plavecký bazén v Kroměříži pracovní: cvičná kuchyně, školní pozemek pro zahradnickou činnost jsou dostatečně nebo zčásti vybaveny vhodnými přístroji, nářadím atd. - prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety): kabinet 1. stupně, kabinet D- Vo-Z-Nj, kabinet VP Aj, kabinet F-M-Ikt, kabinet Ch-Př, kabinet Čj-Hv, kabinet MP-Tv jsou vybaveny odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vhodným zařízením pro přípravu učitele a jeho odpočinek, uložené sbírky jsou důsledně evidovány - pracovní, relaxační prostory a prostory pro nenáročné pohybové aktivity - pro společné i individuální tvořivé činnosti a pro společnou či individuální relaxaci (pro žáky i učitele) vyhrazené části kmenových tříd, chodby, vestibul přístavby - prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd vestibul přístavby - prostory pro zájmovou činnost po vyučování oddělení školní družiny ŠD1 a ŠD2, jsou vybaveny pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení - prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičišť, návaznému střídání žáků, oddělené činnosti chlapců a děvčat - prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů - WC a umývárny, vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám 6

9 7 Škola dobrých základů 1 - školní jídelnu - prostory pro společné stravování jsou k tomuto účelu náležitě vybavené a respektující hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků - prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech - prostory (kanceláře, šatny) pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy (ředitelka, zástupkyně ředitelky, ekonomka, vedoucí školní jídelny aj.), vybavené účelným zařízením a komunikační technikou - učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a pomůcky (např. pomůcky pro tělesnou výchovu, pracovní vyučování, hudební a výtvarnou výchovu) umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků - další pomocné prostory pro zajištění chodu školy (sklady, prostory pro třídění odpadu aj.) Vybavení tříd - v kmenových třídách pracujeme s tradičními školními tabulemi, máme k dispozici několik interaktivních tabulí, přenosnou keramickou tabuli, ve třídách jsou rozmístěny magnetické tabule, - dostupnost informací: za zajištění názornosti výuky umístění výukových obrazů, map, schémat aj. a dostupnosti odborné literatury ve třídě odpovídá na 1. stupni třídní učitelka, na 2. stupni vyučující danému předmětu, k výuce lze využít počítače s možností přístupu do místní sítě i na internet, na 1. stupni je součástí výbavy třídy televizor, - ve třech třídách je umístěn klavír (z toho 2 na 1. stupni), - další vybavení je postupně doplňováno podle plánu rozšiřování školních sbírek a požadavků učitelů, - vyučující vedou žáky k tomu, aby se svojí tvořivostí a přístupem k vybavenosti školy podíleli na vytváření příjemného prostředí ke vzdělávání. Učebna informačních a komunikačních technologií (IKT) - učebna má jednotné technické a softwarové vybavení odpovídající požadavkům kvalitní výuky vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, - všechny počítače jsou připojeny k síti, s přístupem k internetu, - škola zajišťuje bezpečnost žáků při práci s internetem pomocí speciálního softwaru, - vybavení učebny IKT umožňuje její využití ve všech ročnících a vzdělávacích oblastech, - v učebně je dlouhodobě umístěn internetový a souborový server, - k dispozici je laserová tiskárna, tisk černě, formát A4, - učebna je vybavena mobilní keramickou tabulí, jsou zde ergonomicky vyhovující polstrované kolečkové židle, - tato místnost se využívá k výuce a také jako dozorová, žáci zde tráví v přítomnosti pedagogického dohledu volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Učebna fyziky chemie - využíváme standardní výukové prostředky (tabule, výukové obrazy) i pomůcky pro interaktivní výuku, v učebně je dostupný internet, výukové programy na školním serveru, - pracovní stoly žáků jsou částečně funkční (rozvod elektřiny, odpady vody), v místnosti schází funkční digestoř, - demonstrační pomůcky a laboratorní vybavení jsou převážně starší, avšak hojné a vyhovující. Kulturně vzdělávací centrum (KVC) - původní školní knihovna, je zde uložen knižní fond žákovské knihovny, - probíhá zde výuka (zejména anglického a německého jazyka a náboženství) a některé zájmové aktivity, - v učebně je k dispozici keramická interaktivní tabule, počítač s přístupem k místní síti i internetu, - při vzdělávání se zde využívají výukové obrazy a uložené knihy, - prostředí je ozvláštněno střešními okny. Cvičná kuchyně Vzhledem k problematickému provozování je užívána v teplejších obdobích školního roku, podmínky a vybavení jsou zde vhodné spíše pro přípravu studených pokrmů.

10 Kabinety, sbírky Škola má k dispozici celou řadu materiálních a technických pomůcek, nových či zachovalých, které jsou užívány již řadu let. Za funkčnost a odbornou správnost materiálů ručí vyučující, jejichž povinností je ve výuce tyto pomůcky využívat. Pomůcky, přístroje, výukové materiály sbírky pro jednotlivé předměty jsou uloženy ve výše uvedených kabinetech. Tam, kde není vyhrazena samostatná místnost, je sbírka uložena a spravována pověřeným učitelem zpravidla ve sborovně, žákovská knihovna je uložena v kulturně vzdělávacím centru a knihy učitelské knihovny jsou uloženy ve sborovně nebo je mají k dispozici učitelé. Důležitou součástí hmotného zázemí školy jsou učebnice, které škola zdarma poskytuje žákům. Fond učebnic se snažíme průběžně obnovovat a modernizovat. Vyučující 1. stupně ze široké a málo přehledné nabídky učebních textů pro ročník využívají především učebnice nakladatelství Nová škola a ALTER. Na 2. stupni jsme ve většině vyučovaných vzdělávacích oborů sáhli po velmi kvalitních učebnicích nakladatelství FRAUS. Žáci ve vyučování hojně využívají doprovodné pracovní sešity. Škola má velmi dobré prostorové podmínky ke vzdělávání. Budova školy je velmi prostorná, má dvě části. Ke škole náleží pavilon. Hlavní budova je historická, se všemi klady a zápory, které s sebou nese její stoletost, byla rekonstruována koncem 80. let. Při vstupu na příchozí dýchá minulost, atmosféru dotvářejí temné chodby a prostorné světlé třídy s vysokými stropy. Po rekonstrukci (2008, 2009) máme kvalitní hygienické zázemí v obou patrech. V přízemí budovy se nachází tělocvična, bohužel je příliš malá, dostačující pro málopočetné skupiny cvičících. Ve zvýšeném přízemí jsou umístěny šatny žáků, dvě kmenové třídy, dvě učebny oddělení školní družiny, kabinet D-Z-Vo a kabinet Tv. V prvním patře se nachází ředitelna, kancelář zástupkyně, sborovna, kancelář ekonomky, tři kmenové třídy, dvě odborné učebny (fyzika-chemie a IKT), kabinet výchovného poradenství a Aj, kabinety Ch-Př a F-M-Ikt. V hlavní budově je soustředěna výuka žáků 2. stupně. V osmdesátých letech minulého století obec zbudovala, zčásti v tzv. akci Z, přístavbu školy. Ta nahradila původní starobylou budovu 1. stupně (národní školy) u kostela, kde je dnes zřízen obecní penzion. Přístavba, kde v 1. patře jsou čtyři velké světlé třídy, dva kabinety a kulturně vzdělávací centrum školy (KVC), slouží ke vzdělávání žáků 1. stupně, pro výuku cizích jazyků a zájmového vzdělávání. V přízemí přístavby je umístěna školní jídelna, její vybavení je odpovídající, modernizace by však prospěla prostoru pro stravování i školní kuchyni. Ve třídách je dostatečný prostor pro předpokládaný počet žáků (nejvýše 25 ve třídě), máme vyhovující povinné vybavení, vyhovující denní i umělé osvětlení a možnost regulace světla, budovy jsou vytápěny ústředně z plynové kotelny školy, teploty místností určených ke vzdělávání jsou vyvážené. Větráme okny, ve třídách v 1. podlaží orientovaných na východ proto bývají v extrémně teplých dnech v době kolem poledne problémy s regulací teploty. Situaci by pomohlo zlepšit zateplení budov. Ve škole jsou provedeny potřebné rozvody vody, elektřiny. Pitný režim žáků a zaměstnanců je zajištěn přístupností kvalitní pitné vody. Pavilon byl využíván dříve, kdy býval ve škole (v souladu s demografickým vývojem) vyšší počet žáků. K jeho využití bychom se rádi vrátili, jeví se to však jako neekonomické. Pavilon je vhodný pro vzdělávání a výchovu žáků v oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a zdraví. Jsou zde: učebna technických prací, školní kuchyňka, dvě malé učebny využitelné pro výuku výtvarné výchovy, pro dramatickou výchovu, pro zájmové vzdělávání práci kroužků. Využívání pavilonu brání zejména potíže s jeho vytápěním. Na oploceném školním pozemku převládají travnaté plochy. Část školního dvora má asfaltový povrch a slouží jako hřiště (využití v hodinách Tv a pro činnost školní družiny). Na pozemku jsme dosáhli založení malého jabloňového sadu a kultivace části plochy pro cvičné záhony na pěstování kulturních rostlin. Je třeba konstatovat, že budova školy není bezbariérová. 8

11 Technické podmínky Ve škole je standardní technické vybavení. Disponujeme projekční technikou, výpočetní technikou, k dispozici jsou prezentační prostředky. Běžně využíváme techniku včetně interaktivních tabulí při vzdělávání i výchově. K základním uživatelským dovednostem a ke správným návykům při zacházení s běžnými přístroji jsou vedeni i žáci v průběhu celého vzdělávání. Vzhledem k rychlému technickému pokroku je úkolem managementu školy zabývat se možnostmi zlepšování technického vybavení školy tak, aby žáci, kteří naši školu zdárně ukončí, nebyli zaskočeni novinkami, s nimiž se setkají ve středním vzdělávání. Dostatečná úroveň vybavení technikou není jedinou podmínkou pro kompetence žáků v oblasti IKT. Při výuce IKT i ve všech dalších předmětech je třeba rozvíjet u žáků zejména kompetence k učení, k řešení problémů a kompetence pracovní v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií. Učit je se techniky nebát, její obsluhu nevzdávat a zároveň s ní manipulovat šetrně a obezřetně. To však vyžaduje dostatečnou technickou gramotnost učitelů, tj. budeme se muset učit spolu s našimi žáky. Aktuální technické vybavení školy je zpracováno v dokumentu ICT plán školy na příslušné období. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Škola dbá: - aby byla dodržena vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a pedagogů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu - aby byl zachováván vhodný režim vyučování s ohledem na hygienu učení a věk žáků - na vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků) - zdravého prostředí učeben a ostatních prostorů školy - podle platných norem (odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů) - na dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin ve škole a okolí - na ochranu žáků před úrazy - na výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů; probíhá pravidelná kontrola zařízení z hlediska jejich bezpečnosti - aby byly dostupné prostředků první pomoci, kontakty na lékaře či jiné speciální služby, učitelé mají praktickou dovednost poskytovat první pomoc Hygienické podmínky jsou podrobně popsány v Provozním řádu školy. Jako v každé jiné vzdělávací instituci nelze ani v naší škole postupovat jinak, než řídit se platnou legislativou a dodržovat všechna předepsaná hygienická opatření. Žáci mají v průběhu vzdělávání a výchovy vždy přístup k pravidelně udržovaným, kvantitativně a kvalitativně dostačujícím a předpisově dle platných norem vybaveným hygienickým zařízením. Psychosociální podmínky Usilujeme o: - vytváření pohody prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy - vzdělávání propojené se skutečným životem - osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti - věkovou přiměřenost a motivující hodnocení - respekt k individualitě žáků, hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem, dostatek zpětné vazby, tolerantnost k chybám a omylům - naplnění potřeb žáků - všestranný prospěch žáka je hlavní moment v přípravě a realizaci vzdělávání - příznivé sociální klima - otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou - ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy - spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází v demokratické společenství - budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, stálých společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce - včasnou informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni - respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům 9

12 Organizační podmínky Škola dobrých základů 1 Platí, jsou zajištěny: - účast všech učitelů na přípravě a realizaci ŠVP ZV - základní pravidla života školy (pro žáky, učitele, jiné uživatele školy), způsoby projednávání problémů se žáky a jejich rodiči - optimální režim výuky v souladu s věkovými možnostmi a potřebami žáků, ve shodě s obsahem vzdělávání a vhodnými způsoby učení, s návazností povinného a nepovinného vzdělávání - optimální režim života školy v souladu s věkovými potřebami žáků a jejich bezpečností (režim odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržování hygieny, zájmová činnost, mimořádné situace) 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Personální podmínky - pedagogičtí pracovníci převážně splňují podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., jsou schopni podílet se i na dalších činnostech ve škole - pedagogičtí pracovníci mají potřebné profesní dovednosti jsou komunikativní ve směru k žákům, jejich rodičům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby, jsou schopní diagnostikovat žáky a motivovat je k další činnosti, udržet neformální kázeň, průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost - ve škole existuje nabídka odborné pomoci žákům a jejich rodičům výchovný poradce, metodik prevence - pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce - řídící pracovníci svými manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi vytvářejí motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, mají koncepční myšlení a styl práce, jsou schopní poradit, ale i zaštítit učitele vůči negativním vnějším vlivům Velikost sboru Pedagogický sbor v daném školním roce tvoří zpravidla alespoň 14 interních pedagogů: ředitel/ka, zástupce/kyně ředitele/ky, pět učitelek pro první stupeň, pět učitelů na 2. stupni, dvě vychovatelky školní družiny. Nově se od školního roku 2010/2011 ve škole můžete setkat s pozicí asistent/ka pedagoga. Aprobovanou výuku zajišťujeme i spoluprací s externími pedagogy (např. pro německý jazyk, náboženství, sborový zpěv). Škola poskytuje poradenské služby: působí zde výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Další zastoupenou odbornou pozicí je metodik a koordinátor ICT. Koordinátorkami ŠVP jsou určeny pro 1. stupeň vedoucí učitelka prvního stupně, pro 2. stupeň zástupkyně ředitelky. Kvalifikovanost pedagogického sboru Cílem vedení školy je dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogických zaměstnanců. Dlouhodobě se průměrná kvalifikovanost pohybuje okolo 82% plně kvalifikovaných. Situace je stálá zejména na 1. stupni. Na 2. stupni při daném počtu pedagogů a vyučovaných předmětů logicky schází některé oborové specializace (dříve aprobace ). Vedení školy se snaží zajistit kvalifikovanost v plné výši nejen vhodným výběrem nově přicházejících pedagogických zaměstnanců, ale také podporou kvalifikačního studia v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 10

13 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 11 Škola dobrých základů 1 Portfolio žáka Každý žák školy si po celou dobu povinné školní docházky vede osobní portfolio. Zásady vedení portfolia jsou součástí pravidel hodnocení. Na 1. stupni zpočátku zajišťuje a pak řídí vedení portfolia třídní učitelka, na druhém stupni se žáci portfoliu věnují samostatně, s kontrolou především v Praktických činnostech. Žák veřejně prezentuje své výsledky a představí své portfolio na konci 8. ročníku v rámci sebeprezentace. Divadlo nejmenšího diváka Škola obnovila ve školním roce 2006/2007 tradici zájezdů do Městského divadla ve Zlíně. Žáci zhlédnou v průběhu školního roku vybraná divadelní představení. Organizaci a dohled zajišťují učitelé školy, účast je nabízena i dětem z MŠ Zborovice. Vítáme rovněž účast rodičů. Zborováček Dlouhodobým celoškolním projektem je školní pěvecký sbor Zborováček založený v říjnu Sbor má významný podíl na rozšíření nabídky zájmových aktivit školy a na vytváření dobrého jména školy, je významný pro užší spolupráci školy s rodinou. Školní mléko, Ovoce do škol Škola je dlouhodobě zapojena do obou dlouhodobých celostátních projektů, které souvisí s výchovou ke zdraví výživovou osvětou školních dětí. Distribuci mléčných výrobků a ovoce zajišťuje vedoucí školní jídelny, na organizaci se podílejí třídní učitelé. Žáky vedeme k správným stravovacím návykům. Zdravé zuby Projekt ZDRAVÉ ZUBY je komplexní, celoplošný výukový program péče o chrup pro žáky 1. stupně základních škol. Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže. Projekt probíhá ve spolupráci s kanceláří WHO (Světová zdravotnická organizace) v ČR, je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Během školního roku žáci pod vedením učitelů nebo doma (s rodiči) plní úkoly v pracovních listech, zasláním kartičky potvrzené zubním lékařem při preventivní prohlídce se mohou stát účastníky soutěže o věcné ceny. Recyklohraní Škola je zapojena do celostátního dlouhodobého projektu z oblasti EVVO, který se zabývá především tříděním a recyklací odpadů. V rámci projektu vedeme žáky k třídění odpadu, k plnění úkolů stanovovaných organizátorem aktivity v jednotlivých školních letech, průběžně sbíráme spotřebované baterie a drobný elektroodpad, pravidelně probíhá sběr starého papíru. Více Školní plán environmentální výchovy Škola má od školního roku 2007/2008 vypracovaný Školní plán EVVO, ve kterém se předpokládá spolupráce se ZO ČSOP Kroměříž PLANORBIS, se střediskem VIS Bílé Karpaty, členství v KEV atd. (viz Plán EVVO). Kurz osobnostní výchovy Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova realizuje škola začleňováním problematiky OSV do vybraných vzdělávacích oborů, samostatným vzdělávacím oborem Společenská výchova, který je ve všech ročnících dotován jednou hodinou týdně a také organizací vícedenního kurzu osobnostní výchovy v 1. a 6. ročníku. Cílem kurzu je utváření kolektivu, seznámení s třídním učitelem, nastavení pravidel třídy. Kurz probíhá mimo kmenovou třídu, zpravidla mimo budovu školy. Družba se ZŠ Štefana Moyzesa Tesárske Mlyňany V roce 2004 byla obnovena spolupráce se slovenskou základní školou v Tesárskych Mlyňanech, zssmtm.edupage.org. Dlouhodobý projekt, kterého se účastní žáci zejména ročníku. Uskutečňuje se na základě písemné dohody formou výměnných družebních setkání žáků a pracovníků obou škol, zapojují se i představitelé obou obcí a zaměstnanci mateřských škol. Mezinárodní aktivita e-twinning V rámci rozvoje informační a komunikační gramotnosti žáků i učitelů se škola od roku 2011 zapojuje do projektu e-twinning. Tato aktivita je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských,

14 12 Škola dobrých základů 1 základních a středních škol v rámci Evropské unie. e-twinning je doprovodná aktivita projektu Comenius, dvě a více škol z různých zemí v něm realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. Naším partnerem bude zejména ZŠ Štefana Moyzesa Tesárske Mlyňany, budeme však hledat i partnery komunikující anglicky popř. německy. Jeden svět na školách, Zapojujeme se do projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách. Jedná se o dlouhodobou materiální a metodickou spolupráci, o organizaci tematických besed a prezentaci dokumentárních snímků v oblasti výchovy demokratického občana, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní a mediální výchovy. Já, občan, Vyučující Výchovy k občanství se se žáky 2. stupně každoročně zapojuje do celostátního projektu Já, občan vyhlašovaného Sdružením pro výchovu k občanství a demokracii (SVOD, viz také Každý ročník má jiné tematické zaměření, které si volí žáci pod vedením učitele. Spolupráce s Policií ČR preventivní projekty Škola dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR. Žáci se nenásilnou formou přiměřenou věku seznamují se zásadami bezpečného chování, s dopravní problematikou, dovídají se o rizicích, jimiž jsou v dnešní době děti ohrožovány, jsou jim představeny činnosti jednotlivých služeb policie. Škola iniciativně vyhledává příležitosti ke spolupráci programy organizované pro žáky ZŠ Policií ČR. Důležitým momentem jsou návštěvy uniformovaného policisty - preventisty ve třídách, zejména z pro závažnost některých témat. BESIP bezpečnost silničního provozu, Dopravní výchova je zařazena zejména na 1. stupni, v I. III. třídě v předmětu prvouka se zaměřujeme na zásady bezpečné chůze a na orientaci v provozu na pozemních komunikacích. Ve IV. třídě se žáci připravují v rámci výuky, popř. v kroužku a při tréninku na dopravním hřišti v Kroměříži na získání Průkazu cyklisty. Starší žáci si v rámci hodin Tělesné výchovy a v době mimo řádnou výuku rozšiřují pod vedením učitelů své vědomosti o problematice silniční dopravy. Někteří z nich absolvují dopravní soutěž. Vzdělávací materiály škole poskytuje regionální pracoviště BESIP Zlínského kraje. HASÍK CZ: Spolupráce s HZS ČR Škola se zapojuje do celostátního projektu Hasík CZ, který je komplexním programem výchovy dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Spolupracujeme s profesionálními hasiči HZS ČR, územního odboru Kroměříž. Projekt APODEMIA Škola realizuje dlouhodobý projekt pro žáky 2. stupně nazvaný APODEMIA cestování za poznáním. V rámci tohoto projektu žáci postupně absolvují čtyři poznávací exkurze - navštíví hlavní město ČR Prahu, hlavní město SR Bratislavu, hlavní město Rakouska Vídeň a vybranou oblast Polska (Osvětim, Krakov, ). Různé školní exkurze V ŠVP plánovaně navazujeme na bohatou tradici školních exkurzí, kdy učitelé v ročním plánu naplánují a pak zorganizují pro žáky poznávací a vzdělávací programy spojené s vycházkou nebo výjezdem mimo školu. Žáci se tak dostávají mimo prostředí školy a získávají nejen vědomosti, ale i občanské a sociální kompetence. Exkurze jsou povinné pro všechny žáky. Moje pokojová rostlina Dlouhodobý projekt ukládá, aby se každý žák od 3. ročníku ve své třídě staral o svoji vlastní pokojovou rostlinu, pokud možno po celou zbývající školní docházku. O prosperitu rostliny budou žáci dbát pod vedením třídních učitelů, na 2. stupni též pod dohledem vyučujících přírodopisu a praktických činností. Budou si vytvářet vztah k živému organismu, rozvíjet pocit osobní odpovědnosti za živý organismus, který je na pravidelné péči člověka zcela závislý, formovat svůj vztah k přírodě. Tento projekt povede k dalšímu zlepšování prostředí školy. Školní hlasatel V zájmu dobré informovanosti rodičů i ostatní veřejnosti škola vydává s finanční podporou KLAPKA, o. s. dva- až čtyřikrát ročně bulletin, na jehož vzniku se podílejí i žáci.

15 13 Škola dobrých základů 1 Školní ples Ve spolupráci s rodiči členy KLAPKA, o. s., zpravidla s MŠ Zborovice a tradičně ŠKK obce Zborovice někteří zaměstnanci školy tradičně organizují Školní ples. Jedná se o jednu z významných kulturněspolečenských akcí v obci. Příprava a realizace jsou náročné, organizátoři plesu dělají svou dobrovolnou prací dobré jméno škole a pomáhají utvářet kladný vztah veřejnosti ke škole. Na kulturním programu večera se se souhlasem zákonných zástupců mohou podílet žáci vyšších ročníků. Celoškolní projekty I. probíhající každoročně Vánoční jarmark žáci se podílí na vánočním programu. Vystoupení školních sborů, recitace, podílí se na výrobě a prodeji vánočních výrobků. Sportovní den na konci školního roku probíhá v době školního vyučování soutěž smíšených družstev (z různých ročníků) v tradičních i netradičních disciplínách. Na organizaci se podílí žáci 9. ročníku. II. probíhající v tříletých cyklech (v termínu podzim- jaro) Podzimní projekty: Den stromů projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Žáci se seznamují se stromy a plody podzimu. Světový den výživy žáci se seznamují se zásadami zdravé výživy teoreticky a prakticky u nás i v EU. OK kolo žáci se zúčastní jízdy zručnosti na školním hřišti, poté plní vědomostní testy, seznamují se s bezpečností silničního provozu Jarní projekty: Měsíc umění žáci se seznamují s literárními texty. Snaží se o vlastní tvorbu, kterou mohou dotvářet ilustracemi. Den v ZOO žáci a učitelé se rozdělí podle tříd na skupiny a vypraví se do nejdostupnějších zoologických zahrad v regionu. Zde vypracovávají zadané úkoly, vše dokončují jednotlivé třídy ve škole formou prezentace. Akademie žáci připraví kulturní program ke Dni matek, mohou se podílet i zájmové útvary. Pravidelně vystupují i školní sbory. 1x za 3 roky se žáci ročníku zúčastní exkurze do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Třídní projekty Třída: I. Jsem školák II. Moje rodina III. Moje obec IV. Moje vlast V. ČR v rámci Evropy VI. Den učitelů VII. Den jazyků VIII. Prezentace portfolia IX. Den Země 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků - škola rozvíjí funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k vedení školy, k rodičům, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělávání navzájem - škola se pravidelně stýká s rodiči žáků (třídní schůzky, konzultace, bulletin, úřední deska, web školy) a jinou veřejností (např. školskou radou pravidelná jednání nejméně 2x ročně) - seznamování se záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života školy, společné jednání při řešení problémů žáků - vzdělávací strategie školy je otevřená vůči rodičům

16 14 Škola dobrých základů 1 - škola dala prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu rodičů - škola vytváří prostor pro setkávání učitelů s rodiči - škola poskytuje poradní servis pro rodiče ve výchovných otázkách - škola shromažďuje, vyhodnocuje a zužitkovává informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání - škola nabízí možnost účasti rodičů ve výuce a na výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou - podporujeme svými iniciativami vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti Zřizovatel Zásadním partnerem školy je zřizovatel Obec Zborovice. Se zřizovatelem komunikuje vedení školy v souladu se školským zákonem a dalšími právními předpisy, kterými se řídí chod příspěvkové organizace. Zřizovatel je naším významným partnerem i v procesu vzdělávání a výchovy. Žáci e setkávají se starostou obce a dalšími představiteli obecního zastupitelstva při slavnostních a kulturních příležitostech a v rámci výuky, např. během besed, exkurzí, vystoupení organizovaných školou. Přínosná je i spolupráce se zástupci spádové obce Troubky Zdislavice. Školská rada V souladu se školským zákonem byla zřizovatelem jako orgán školy zřízena devítičlenná školská rada, která se schází dle potřeby, nejméně 2 x ročně. Jejím účelem je podílet se na správě školy. Projednává zásadní dokumenty: vyjadřuje se k návrhu školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli aj. Sdružení rodičů žáků, příznivců a přátel školy KLAPKA, o. s. V roce 2007 bylo rozhodnutím zákonných zástupců žáků založeno občanské sdružení KLAPKA, o. s. Podílí se na organizaci a zajišťování vzdělávacích a mimoškolních činností určených pro žáky a občanských (sportovních nebo společenských) akcí nad rámec běžného chodu školy. Sdružení se tak stává oficiální záštitou spolupráce rodičů se školou. Školská a kulturní komise obce Zborovice Zaměstnanci školy, kteří byli osloveni zastupiteli obce, z vlastního rozhodnutí hájí zájmy a výsledky činnosti školy v obci prostřednictvím aktivní práce ve ŠKK. Podílíme se na přípravě a realizaci mnohých kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných ŠKK. Mateřská škola Zborovice Vzdělávání v ZŠ navazuje na výsledky práce s dětmi v MŠ. Proto se dlouhodobě snažíme o dobré vztahy a spolupráci s MŠ Zborovice. Jedná se především o tyto aktivity: návštěva předškoláků v I. třídě, spoluúčast dětí z MŠ na Divadle nejmenšího diváka, nabídka kroužku základů angličtiny předškolákům, společná organizace a účast na výchovných, sportovních a kulturních projektech, schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, metodická spolupráce učitelek MŠ a 1. stupně ZŠ aj. Místní a regionální instituce Obecní úřad Zborovice, Obecní úřad Troubky Zdislavice, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice (DZP), místní knihovna, Římskokatolická církev, Pionýrská skupina Zborovice, TJ Sokol Zborovice, TJ Pilana Zborovice, TJ Medlov, SDH Zborovice, SDH Medlov, ZO ČSZ Zborovice, Myslivecké sdružení Zborovice Medlov a další. PČR Kroměříž, Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže MěÚ Kroměříž, Odbor školství, kultury a státní památkové péče MěÚ Kroměříž, Úřad práce Kroměříž, Odbor školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje, MADIO Otrokovice, Muzeum Kroměřížska, Knihovna Kroměřížska, ZUŠ Zdounky, ZO ČSOP Divoky, ZO ČSOP Kroměříž Planorbis, VIS Bílé Karpaty, ALCEDO Vsetín a další. Školská poradenská zařízení Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Kroměříž, Ambulantní centrum pro rodiče a děti Kroměříž, SVP Kroměříž, Speciální pedagogické centrum Kroměříž, K centrum PLUS Kroměříž, Klub mladých JASPIS Kroměříž a další.

17 3 Charakteristika ŠVP Škola dobrých základů Zaměření školy Škola dobrých základů 1 Naše škola je místem pro vzdělávání všech žáků. Ti se zde cítí dobře a bezpečně a chodí do školy rádi. Náš přístup k žákům je jednotný: demokratický, spravedlivý, důsledný a lidský. V naší škole získají žáci základní vědomosti, dovednosti a návyky, tedy ve výsledku kompetence, které budou umět využívat při dalším vzdělávání i v běžném životě. Současně jim umožníme rozvíjet jejich osobnost. Naším společným cílem bude: umět se učit, mít vztah k práci a odpovědný přístup k plnění úkolů umět správně komunikovat umět využívat moderní komunikační prostředky chápat význam znalosti cizích jazyků zájem o poznávání světa zájem o poznávání sebe sama zájem o poznávání druhých, vzájemná tolerance a ohleduplnost, schopnost práce v kolektivu chápat rodinu jako základní a nejvýznamnější oporu, vážit si jí chápat svou obec jako občanskou společnost, které jsme součástí znát krajinu, ve které je náš domov mít blízký vztah ke své zemi, k jejím tradicím, historii i současnosti chápat sebe jako součást Evropy i celého světa bezpečné školní klima a bezpečná škola být ohleduplný a tolerantní k lidem věkově, sociálně, zdravotně i kulturně odlišným, přijímat je být ohleduplný k přírodě, k životnímu prostředí, chránit je chránit své zdraví, neohrožovat zdraví druhých umět účelně trávit volný čas znát nejen svá práva, ale i povinnosti a při uplatňování svých práv brát ohledy na práva ostatních být zodpovědný za svá rozhodnutí a za své chování aby se z našich žáků stali dobří lidé To vše pomůže našim žákům při správném rozhodování o jejich budoucím životě a při rozvíjení nabytých a získávání nových znalostí, dovedností a návyků, tedy kompetencí. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Společně uplatňované postupy, metody a formy práce, činnosti a aktivity na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků dané RVP: Kompetence k učení Některé ze strategií Důraz na čtení s porozuměním. Častá práce s textem, tabulkami, obrázky, grafy, mapami, vyhledávání informací. Vedení žáků k sebehodnocení posouzení vlastního pokroku, dosažených výsledků, dalších možností. Vedení žáků k prezentaci výsledků práce a učení. Vedení žáků k samostatnosti, seberealizaci, tvořivosti. Vedení žáků k plnění zadaných úkolů, hledání řešení problémů. Důraz na mezipředmětové vztahy. Důraz na procvičování a používání získaných dovedností a znalostí, propojování získaných dovedností a znalostí, jejich praktická aplikace. A další. 15

18 Kompetence k řešení problémů komunikativní sociální a personální občanské Některé ze strategií Vedení žáků k tomu, aby nevzdávali zadané úkoly, hledali různá řešení, spolupracovali tam, kde se to požaduje, naopak byli uvědoměle samostatní tam, kde je to uloženo. Důraz na pozornost k okolí rozpoznání problému, zjištění jeho podstaty, pochopení, zdůvodnění problému, návrh řešení nebo zlepšení. Vyhledávání informací podkladů pro práci s problémem. Použití různých (např. netradičních) metod zadávání problémů plošné testování (SCIO, CERMAT aj.). Předkládání problémových úloh z běžného života aplikace teorie v praxi. Použití poznaného k řešení nového. Vedení žáků k potřebě posouzení a ověření správnosti nalezeného řešení. Vyhledávání, třídění, použití informací úměrně věku žáka. Směrování ke kritickému myšlení. Vytváření prostoru pro prosazování žákem nalezeného řešení problému v kolektivu a prostoru pro jeho obhajobu. A další. Důraz na uvědomění si důležitosti kvalitního mluveného i psaného projevu. Vedení žáků ke schopnosti formulovat a vyjadřovat své myšlenky. Vytváření podmínek pro souvislé a kultivované vyjadřování. Podpora výuky metodou čtením a psaním ke kritickému myšlení. Využití metody diskuse ve výuce. Sebehodnocení žáků. Vedení žáků k vyjadřování vlastních názorů a pocitů. Vytváření prostoru pro naslouchání druhým, vhodná kultivace reakce žáka a jeho postojů k projevu ostatních. Postupný rozvoj porozumění obsahu různých typů projevů komunikace textu, mluvenému slovu, hudbě, zvukovému a obrazovému záznamu, internetu. Rozvoj potřeby žáků přemýšlet o slyšeném, viděném, čteném, psaném sdělení. Rozvoj schopností využívat informační a komunikační technologie. Seznámení žáků s úskalími různých typů komunikace s přihlédnutím k věku. A další. Vedení žáků k ochotě spolupracovat na plnění zadaného úkolu využití různých forem, metody skupinová práce. Procvičování kompetencí formou praktických cvičení, různých úkolů, her aj. Vytváření společných pravidel při práci a v kolektivu, důraz na nezbytnost uznání a dodržování společných pravidel pro dosažení úspěchu v práci. Promyšlené funkční poukazování na pozitivní a negativní jevy ve skupině, rozvoj vnímání dobrého, učení se odmítat špatné. Podpora snahy žáků vytvářet příznivé klima v kolektivu, naopak potlačování negativních jevů a vysvětlování jejich dopadu na společné aktivity i jejich důsledků pro jedince. Osvěta před závislostmi. Rozvíjení schopnosti naslouchat, odpovídat, poznávání pojmu asertivita. Rozvíjení ohleduplnosti, úcty při jednání, kladného postoje k dobrým mezilidským vztahům. Podpora vytváření nových vztahů, pomoc při udržování existujících vztahů. Vedení žáků ke zdravému hodnocení vztahů a sebehodnocení vlastního vystupování. Seznámení žáků s existencí manipulace, možnosti obrany přiměřeně věku. Seznamování žáků se základy kooperace a týmové práce. A další. Vedení žáků k respektování druhých lidí názorově, věkově, sociálně, národnostně a jinak odlišných. Objasňování pojmů, zabraňování xenofobním, šovinistickým aj. projevům, vysvětlování jejich nevhodnosti a společenské nepřijatelnosti. Vzdělávání žáků v základech právního fungování občanské společnosti. Vedení žáků k vědomí vlastních práv a povinností a respektování svobody druhých. Podpora schopnosti rozhodovat se, pěstování pocitu zodpovědnosti za vlastní 16

19 Kompetence občanské pracovní Některé ze strategií rozhodnutí i činy. Vedení k pochopení principu viny a trestu. Rozvoj schopnosti pomáhat druhým a potřeby chránit sebe a své zdraví. Vytváření kladného postoje k naší společnosti, k jejím tradicím a kultuře, povzbuzování zájmu o jiné kultury a historii cizích zemí. Postupné utváření občanského postoje žáků, jejich občanské odpovědnosti a potřeby zařadit se v občanské společnosti, přitom podpora schopnosti racionálního posouzení vlastních možností budoucího postavení, plánování budoucnosti a stanovení přiměřených životních cílů. Výchova žáků k vědomí zodpovědnosti za vlastní život a nutnosti co nejlépe řešit problémy, které přináší. Vedení žáků k uvědomování si významu znalosti rodného jazyka i cizího jazyka pro vlastní další rozvoj. Vytváření pozitivního a odpovědného přístupu k přírodě, ke krajině kolem nás. A další. Rozvoj drobné motoriky, manipulačních dovedností, vštěpování pravidel práce s různými materiály. Základní návyky při práci s různými nástroji, dodržování bezpečnosti práce. Důležité hygienické návyky při různých činnostech. Rozvoj schopnosti adaptovat se na stávající pracovní podmínky, vystavování žáků různým pracovním prostředím a účasti při různých pracích. Výcvik zaměřený na získání dovedností, systematizace a čistoty práce. Vedení žáků k pečlivému a důslednému plnění úkolů, k zodpovědnosti za vykonanou práci, k radosti z ní, ke schopnosti reálně vyhodnotit svůj pracovní výsledek a jeho přínos i příčiny případných nedostatků. Výběr prací, kde žáci použijí znalosti a zkušenosti získané v různých předmětech, zdůrazňování mezipředmětových vztahů. Rozvíjení pracovních dovedností souvisejících se životem na venkově. Podpora tvořivosti. Vytváření širokého obrazu o světě práce v povědomí žáka. Pomoc žákům při profesní orientaci. Spolu s rodinou výchova žáků k odpovědnému přístupu k práci, k vědomí její nezbytnosti pro kvalitní život. A další. V ŠVP jsme si vytyčili společné cíle, které vycházejí z možností školy. Některé plánované strategie jejich naplňování uvádí stručně následující tabulka. Podobně jako u naplňování kompetencí i u naplňování cílů ŠVP, v průběhu jeho realizace, budeme postupně hledat, nacházet a učit se další strategie. Cíl Získat kvalitní základní vědomosti a upevnit si je. Umět se učit. Mít vztah k práci. Strategie Posílení časové dotace základních vzdělávacích předmětů (ČJ a M ve všech ročnících, Přv a Vl na 1. stupni, celek Člověk a příroda na 2. stupni). Žák během základního vzdělávání poznává různé formy a metody učení v rámci výuky jednotlivých předmětů, osvojuje si je, využívá zejména ty, které mu vyhovují, poznává své osobní dispozice a nedostatky v učení a pracuje s nimi. Pozitivní přístup k práci a snaha o kvalitu: průběh a výsledky práce žáka jsou objektivně hodnoceny, oceněny a prezentovány různými formami, např. výstavy, prezentace, mediální publikace, účast v soutěžích aj. Zodpovědnost: důsledné trvání na plnění zadaných úkolů, vedení vlastního portfolia. 17

20 Cíl Správně komunikovat. Využívat moderní komunikační prostředky. Chápat význam znalosti cizích jazyků. Zájem o poznávání světa. Zájem o poznávání sebe sama. Zájem o poznávání druhých, vzájemná tolerance a ohleduplnost, schopnost práce v kolektivu. Chápat rodinu jako základní a nejvýznamnější oporu, vážit si jí. Strategie Volba výukových metod, které s ohledem na věkové zvláštnosti vedou žáky k získávání komunikativních dovedností (např. metoda komunitního kruhu, žákovské soutěže na školní a regionální úrovni, referáty, besedy, diskuse, prezentace projektů, exkurze aj.). Teoretické základy získané v předmětu ČJ jsou rozvíjeny ve všech ostatních předmětech, v práci s třídním kolektivem, třídní samosprávou atd. Kromě předmětu IKT se žáci seznamují s moderními komunikačními prostředky v rámci výuky jiných předmětů prostřednictvím výukových programů, vyučováním s využitím výpočetní techniky a interaktivní výuky. Žáci jsou vedeni k práci s PC při plnění zadaných úkolů (mezipředmětová spolupráce). Mohou pracovat v zájmových kroužcích zaměřených na IKT. Třídy budou vybaveny počítači s přístupem k internetu. Učebna IKT je žákům k dispozici k samostatné práci ve vyhrazené době. Všichni žáci se od 3. ročníku vzdělávají v anglickém jazyce, výuce angličtiny předchází kroužek základů angličtiny. Na 2. stupni si žáci mohou zvolit předmět konverzace v anglickém jazyce. Žáci jsou vedeni k aplikaci získaných znalostí (využití cizího jazyka v ostatních předmětech, práce s cizojazyčným časopisem, konverzační soutěže, cizojazyčná korespondence, volba povolání požadavek znalosti cizího jazyka, aj.) V 8. a 9. ročníku si mohou žáci zvolit druhý cizí jazyk němčinu. Dlouhodobé projekty: Jeden svět na školách, Recyklohraní, družba se ZŠ Štefana Moyzesa Tesárske Mlyňany (SK), Celoškolní projekty: Den v ZOO, Škola v Evropě, Evropa ve škole, Exkurze: projekt APODEMIA, výukové programy muzeí, prohlídka ČOV, historická Kroměříž, Malé projekty a běžná výuka ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura Veškeré činnosti ve vzdělávací i výchovné oblasti vedou k utváření osobnosti žáka s ohledem na biologický růst a psychické zrání v době mezi jeho 7. a 15. rokem. V průběhu vzdělávání je žák veden k racionálnímu sebehodnocení, k sebeúctě a zdravému sebevědomí (např. sociohry, soutěže, portfolio). Osobní nadání může rozvíjet v činnostech nad rámec běžné výuky (kroužky, reprezentace školy, soutěže, ). Na konci 2. stupně základní školy žák dospěje k rozhodnutí o směru svého dalšího vzdělávání a budoucí profesní orientaci. Osobnostní výchovou (vyučovanou samostatně i prolínající všemi předměty) jsou žáci vedeni k uvědomělé potřebě rozvoje svého nadání a k dalšímu vzdělávání. Skupinová práce, komunitní kruh, projektové vyučování, školní preventivní program, práce s třídním kolektivem, činnost třídní samosprávy, práce v zájmových útvarech, vedení žáků k objektivnímu hodnocení práce druhých, vedení žáků k přijetí různých rolí ve skupině, k ochotě pomoci druhým. Spolupráce školy s rodiči: školská rada, KLAPKA, o. s., třídní schůzky, konzultační dny a konzultační hodiny, ukázkové hodiny, dny otevřených dveří, konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence, zapojování rodičů do projektů, do aktivit školy mimo běžnou výuku (vedení kroužků, organizace kulturních, společenských a sportovních akcí aj.) Ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost příp. Člověk a zdraví si žáci přiměřeně věku vytvářejí představu o zdravě fungující rodině a jejím významu pro člověka. 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více