Škola dobrých základů 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola dobrých základů 1"

Transkript

1

2 kolektiv pedagogických pracovníků školy Grafické zpracování: M. Hanáková. Neprošlo jazykovou korekcí. 1

3 O B S A H 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PODMÍNKY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ RVP ZV ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠVP UČEBNÍ PLÁN RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN RVP TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU ŠVP ŠKOLA DOBRÝCH ZÁKLADŮ POZNÁMKY K NAŠEMU UČEBNÍMU PLÁNU POZNÁMKY K VYUŽITÍ DISPONIBILNÍCH HODIN UČEBNÍ OSNOVY CHARAKTERISTIKA VÝUKY V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH období: ročník období: 4., 5. ročník období: vzdělávání na 2. stupni VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A VZDĚLÁVACÍ OBORY 1. STUPNĚ Český jazyk...41 Anglický jazyk...51 Matematika...55 Informační a komunikační technologie...67 Prvouka...74 Vlastivěda...83 Přírodověda...87 Společenská výchova...91 Hudební výchova...98 Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A VZDĚLÁVACÍ OBORY 2. STUPNĚ Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Cvičení z českého jazyka Mediální výchova Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Cvičení z matematiky Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství...189

4 Společenská výchova Etická výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Environmentální výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Sportovní hry Praktické činnosti Vedení domácnosti VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení stupeň stupeň Kriteria sebehodnocení žáka AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Oblasti autoevaluace Cíle a kriteria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA, ZDROJE NA INTERNETU:

5 1.1 Název ŠVP 1 Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Psáno: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola dobrých základů 1 Zkratka: ŠVP pro ZV Škola dobrých základů 1 Tento dokument byl vypracován podle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydaný Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opatření ministrů školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne 29. srpna 2005, č. j / ze dne 30. dubna 2007, č. j / ze dne 26. června 2007, č. j / ze dne 16. prosince 2009, č. j / ze dne 20. srpna 2010 a č. j / ze dne 30. července Předkladatel Název školy Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa školy Sokolská 211, Zborovice Kontakt telefon , mobil IČ Datum zařazení do sítě škol , rozhodnutí č. j. 37/96-3 Datum zápisu do rejstříku škol Datum poslední aktualizace , rozhodnutí č. j /2007 Datum vzniku PO DIČ - RED IZO kapacita součásti školy IZO základní škola základní škola 350 IZO školní družina školní družina 90 IZO školní jídelna školní jídelna 250 ID datové schránky rp7muic Adresa pro dálkový přístup 3

6 Statut školy Ředitelka, statutární zástupce ředitelky Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) příspěvková organizace od Mgr. Marcela Hanáková poskytování základního vzdělávání poskytování služeb školní družiny provozování služeb zařízení školního a závodního stravování Další kontakty: telefon mobil zástupkyně ekonomka vedoucí ŠJ Zřizovatel Zřizovatelem školy je Obec Zborovice: Název: Obec Zborovice Web obce: Adresa: Hlavní 37, Zborovice Kontakty: telefon fax starosta Platnost dokumentu Tento školní vzdělávací program platí od 1. září Dokument projednala a schválila pedagogická rada dne 30. června Dokument projednala a schválila školská rada dne 10. srpna Č. j.: 865/2011. Mgr. Marcela Hanáková ředitelka školy razítko školy: 4

7 2 Charakteristika školy podmínky pro uskutečňování RVP ZV 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace (dále jen škola) je úplná základní škola s devíti ročníky. V každém ročníku je jedna třída, označení tříd I. IX. Škola poskytuje žákům pravidelné zájmové vzdělávání ve dvou odděleních školní družiny. Celkem má tedy škola 11 tříd. Tento stav trvá již více než dvě desetiletí. Provozujeme školní jídelnu, která poskytuje žákům školní a zaměstnancům závodní stravování. Charakteristika žáků Jsme spádová venkovská škola, kterou navštěvují děti ze Zborovic, dojíždějí sem žáci z Medlova (část obce Zborovice vzdálená 1 km), z Troubek (4,6 km) a Zdislavic (5,4 km). Díky nízkému počtu žáků ve třídách a ve škole jako celku jsme školou rodinného typu. Vzájemně se všichni známe, mezi mnohými zde jsou příbuzenské vazby, rodiče některých žáků jsou absolventy této školy. Prostředí venkova přináší lidem, kteří zde žijí, vzájemnou blízkost a znalost léty ustálených vztahů. Děti spolu vyrůstají, jejich výběr činností, zájmů, způsobů trávení volného času a kamarádů ke hře je vymezen místními podmínkami a tím, co jim jsou schopni o ochotni nabídnout zejména rodiče. V místní populaci jsou zastoupeni převážně středoškolsky vzdělaní lidé nebo lidé, kteří dosáhli výučního listu. V oblasti je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. Narůstají kompetence pedagogů ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ti jsou dlouhodobě zastoupeni ve stavu žactva školy v míře okolo 7,5%. Máme ojedinělé, ovšem pozitivní zkušenosti se vzděláváním žáků cizinců a dětí z národnostních menšin. Počet žáků školy v letech rok Demografický vývoj v obci je dlouhodobě nepříznivý, populace stárne, mladí lidé odcházejí za prací. Počet žáků školy dlouhodobě neustále klesá viz graf. Od školního roku 2007/2008 zřizovatel pravidelně povoluje škole výjimku z počtu žáků. Nízký počet žáků ve třídách umožňuje intenzivnější práci, individuální přístup učitele k žákovi. Umístění školy Škola se nachází ve vzdálenosti 41 km od krajského města Zlín, 11 km jižně od okresního města Kroměříž. V členité, po staletí osídlené, tradičně zemědělské krajině. Zborovice spadají do mikroregionu Zdounecko- Koryčansko, dominantou krajiny tvořené posledním výběžkem alpského vrásnění jsou Chřiby. Škola je jednou z velkých budov v obci. 5

8 Žáků ze spádových obcí není početně mnoho (kolem 15 %). Zborovice jsou dostupné autobusem i vlakem, žáci se dopravují autobusy, které přijíždějí do Zborovic velmi brzy a pokračují se středoškoláky do Kroměříže. Proto je u nás začátek první vyučovací hodiny posunut již několik desetiletí na 7 40 hodin. Konec vyučování navazuje na zpáteční spoje. Žáci prvního stupně odcházejí na autobusy ze školní družiny, jejíž program je tomu přizpůsoben. Medlov 5 2 ZBOROVICE GPS souřadnice školy: 49 14'52"N,17 16'57"E. 1 Škola 2 Obecní úřad 3 Autobusová zastávka 4 Mateřská škola 5 Vlaková stanice Obec Zborovice Zdounky Troubky, Zdislavice Převzato z 2.2 Vybavení školy Škola má materiální, personální, hygienické, organizační a jiné vybavení odpovídající potřebám kvalitní výuky a umožňující uskutečňovat RVP ZV. Prostorové a materiální podmínky Škola má: - kmenové (univerzální) učebny pro každou třídu vybaveny víceúčelovým a funkčním zařízením, všech devět tříd je vybaveno ergonomickým školním nábytkem, - speciální učebny a prostory (v souladu se vzdělávacím obsahem školy) odborné: učebna informačních a komunikačních technologií (IKT), učebna fyziky chemie, kulturně vzdělávací centrum (KVC); jsou vybaveny speciálním nábytkem, (laboratorními) přístroji, nástroji, literaturou, materiálem a pomůckami, audiovizuální technikou tělovýchovné: tělocvična, školní hříště s asfaltovým povrchem, zapůjčované travnaté fotbalové hřiště jsou vybaveny bezpečným povrchem, nářadím a náčiním, pronajímáme si plavecký bazén v Kroměříži pracovní: cvičná kuchyně, školní pozemek pro zahradnickou činnost jsou dostatečně nebo zčásti vybaveny vhodnými přístroji, nářadím atd. - prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety): kabinet 1. stupně, kabinet D- Vo-Z-Nj, kabinet VP Aj, kabinet F-M-Ikt, kabinet Ch-Př, kabinet Čj-Hv, kabinet MP-Tv jsou vybaveny odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vhodným zařízením pro přípravu učitele a jeho odpočinek, uložené sbírky jsou důsledně evidovány - pracovní, relaxační prostory a prostory pro nenáročné pohybové aktivity - pro společné i individuální tvořivé činnosti a pro společnou či individuální relaxaci (pro žáky i učitele) vyhrazené části kmenových tříd, chodby, vestibul přístavby - prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd vestibul přístavby - prostory pro zájmovou činnost po vyučování oddělení školní družiny ŠD1 a ŠD2, jsou vybaveny pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení - prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičišť, návaznému střídání žáků, oddělené činnosti chlapců a děvčat - prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů - WC a umývárny, vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám 6

9 7 Škola dobrých základů 1 - školní jídelnu - prostory pro společné stravování jsou k tomuto účelu náležitě vybavené a respektující hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků - prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech - prostory (kanceláře, šatny) pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy (ředitelka, zástupkyně ředitelky, ekonomka, vedoucí školní jídelny aj.), vybavené účelným zařízením a komunikační technikou - učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a pomůcky (např. pomůcky pro tělesnou výchovu, pracovní vyučování, hudební a výtvarnou výchovu) umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků - další pomocné prostory pro zajištění chodu školy (sklady, prostory pro třídění odpadu aj.) Vybavení tříd - v kmenových třídách pracujeme s tradičními školními tabulemi, máme k dispozici několik interaktivních tabulí, přenosnou keramickou tabuli, ve třídách jsou rozmístěny magnetické tabule, - dostupnost informací: za zajištění názornosti výuky umístění výukových obrazů, map, schémat aj. a dostupnosti odborné literatury ve třídě odpovídá na 1. stupni třídní učitelka, na 2. stupni vyučující danému předmětu, k výuce lze využít počítače s možností přístupu do místní sítě i na internet, na 1. stupni je součástí výbavy třídy televizor, - ve třech třídách je umístěn klavír (z toho 2 na 1. stupni), - další vybavení je postupně doplňováno podle plánu rozšiřování školních sbírek a požadavků učitelů, - vyučující vedou žáky k tomu, aby se svojí tvořivostí a přístupem k vybavenosti školy podíleli na vytváření příjemného prostředí ke vzdělávání. Učebna informačních a komunikačních technologií (IKT) - učebna má jednotné technické a softwarové vybavení odpovídající požadavkům kvalitní výuky vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, - všechny počítače jsou připojeny k síti, s přístupem k internetu, - škola zajišťuje bezpečnost žáků při práci s internetem pomocí speciálního softwaru, - vybavení učebny IKT umožňuje její využití ve všech ročnících a vzdělávacích oblastech, - v učebně je dlouhodobě umístěn internetový a souborový server, - k dispozici je laserová tiskárna, tisk černě, formát A4, - učebna je vybavena mobilní keramickou tabulí, jsou zde ergonomicky vyhovující polstrované kolečkové židle, - tato místnost se využívá k výuce a také jako dozorová, žáci zde tráví v přítomnosti pedagogického dohledu volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Učebna fyziky chemie - využíváme standardní výukové prostředky (tabule, výukové obrazy) i pomůcky pro interaktivní výuku, v učebně je dostupný internet, výukové programy na školním serveru, - pracovní stoly žáků jsou částečně funkční (rozvod elektřiny, odpady vody), v místnosti schází funkční digestoř, - demonstrační pomůcky a laboratorní vybavení jsou převážně starší, avšak hojné a vyhovující. Kulturně vzdělávací centrum (KVC) - původní školní knihovna, je zde uložen knižní fond žákovské knihovny, - probíhá zde výuka (zejména anglického a německého jazyka a náboženství) a některé zájmové aktivity, - v učebně je k dispozici keramická interaktivní tabule, počítač s přístupem k místní síti i internetu, - při vzdělávání se zde využívají výukové obrazy a uložené knihy, - prostředí je ozvláštněno střešními okny. Cvičná kuchyně Vzhledem k problematickému provozování je užívána v teplejších obdobích školního roku, podmínky a vybavení jsou zde vhodné spíše pro přípravu studených pokrmů.

10 Kabinety, sbírky Škola má k dispozici celou řadu materiálních a technických pomůcek, nových či zachovalých, které jsou užívány již řadu let. Za funkčnost a odbornou správnost materiálů ručí vyučující, jejichž povinností je ve výuce tyto pomůcky využívat. Pomůcky, přístroje, výukové materiály sbírky pro jednotlivé předměty jsou uloženy ve výše uvedených kabinetech. Tam, kde není vyhrazena samostatná místnost, je sbírka uložena a spravována pověřeným učitelem zpravidla ve sborovně, žákovská knihovna je uložena v kulturně vzdělávacím centru a knihy učitelské knihovny jsou uloženy ve sborovně nebo je mají k dispozici učitelé. Důležitou součástí hmotného zázemí školy jsou učebnice, které škola zdarma poskytuje žákům. Fond učebnic se snažíme průběžně obnovovat a modernizovat. Vyučující 1. stupně ze široké a málo přehledné nabídky učebních textů pro ročník využívají především učebnice nakladatelství Nová škola a ALTER. Na 2. stupni jsme ve většině vyučovaných vzdělávacích oborů sáhli po velmi kvalitních učebnicích nakladatelství FRAUS. Žáci ve vyučování hojně využívají doprovodné pracovní sešity. Škola má velmi dobré prostorové podmínky ke vzdělávání. Budova školy je velmi prostorná, má dvě části. Ke škole náleží pavilon. Hlavní budova je historická, se všemi klady a zápory, které s sebou nese její stoletost, byla rekonstruována koncem 80. let. Při vstupu na příchozí dýchá minulost, atmosféru dotvářejí temné chodby a prostorné světlé třídy s vysokými stropy. Po rekonstrukci (2008, 2009) máme kvalitní hygienické zázemí v obou patrech. V přízemí budovy se nachází tělocvična, bohužel je příliš malá, dostačující pro málopočetné skupiny cvičících. Ve zvýšeném přízemí jsou umístěny šatny žáků, dvě kmenové třídy, dvě učebny oddělení školní družiny, kabinet D-Z-Vo a kabinet Tv. V prvním patře se nachází ředitelna, kancelář zástupkyně, sborovna, kancelář ekonomky, tři kmenové třídy, dvě odborné učebny (fyzika-chemie a IKT), kabinet výchovného poradenství a Aj, kabinety Ch-Př a F-M-Ikt. V hlavní budově je soustředěna výuka žáků 2. stupně. V osmdesátých letech minulého století obec zbudovala, zčásti v tzv. akci Z, přístavbu školy. Ta nahradila původní starobylou budovu 1. stupně (národní školy) u kostela, kde je dnes zřízen obecní penzion. Přístavba, kde v 1. patře jsou čtyři velké světlé třídy, dva kabinety a kulturně vzdělávací centrum školy (KVC), slouží ke vzdělávání žáků 1. stupně, pro výuku cizích jazyků a zájmového vzdělávání. V přízemí přístavby je umístěna školní jídelna, její vybavení je odpovídající, modernizace by však prospěla prostoru pro stravování i školní kuchyni. Ve třídách je dostatečný prostor pro předpokládaný počet žáků (nejvýše 25 ve třídě), máme vyhovující povinné vybavení, vyhovující denní i umělé osvětlení a možnost regulace světla, budovy jsou vytápěny ústředně z plynové kotelny školy, teploty místností určených ke vzdělávání jsou vyvážené. Větráme okny, ve třídách v 1. podlaží orientovaných na východ proto bývají v extrémně teplých dnech v době kolem poledne problémy s regulací teploty. Situaci by pomohlo zlepšit zateplení budov. Ve škole jsou provedeny potřebné rozvody vody, elektřiny. Pitný režim žáků a zaměstnanců je zajištěn přístupností kvalitní pitné vody. Pavilon byl využíván dříve, kdy býval ve škole (v souladu s demografickým vývojem) vyšší počet žáků. K jeho využití bychom se rádi vrátili, jeví se to však jako neekonomické. Pavilon je vhodný pro vzdělávání a výchovu žáků v oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a zdraví. Jsou zde: učebna technických prací, školní kuchyňka, dvě malé učebny využitelné pro výuku výtvarné výchovy, pro dramatickou výchovu, pro zájmové vzdělávání práci kroužků. Využívání pavilonu brání zejména potíže s jeho vytápěním. Na oploceném školním pozemku převládají travnaté plochy. Část školního dvora má asfaltový povrch a slouží jako hřiště (využití v hodinách Tv a pro činnost školní družiny). Na pozemku jsme dosáhli založení malého jabloňového sadu a kultivace části plochy pro cvičné záhony na pěstování kulturních rostlin. Je třeba konstatovat, že budova školy není bezbariérová. 8

11 Technické podmínky Ve škole je standardní technické vybavení. Disponujeme projekční technikou, výpočetní technikou, k dispozici jsou prezentační prostředky. Běžně využíváme techniku včetně interaktivních tabulí při vzdělávání i výchově. K základním uživatelským dovednostem a ke správným návykům při zacházení s běžnými přístroji jsou vedeni i žáci v průběhu celého vzdělávání. Vzhledem k rychlému technickému pokroku je úkolem managementu školy zabývat se možnostmi zlepšování technického vybavení školy tak, aby žáci, kteří naši školu zdárně ukončí, nebyli zaskočeni novinkami, s nimiž se setkají ve středním vzdělávání. Dostatečná úroveň vybavení technikou není jedinou podmínkou pro kompetence žáků v oblasti IKT. Při výuce IKT i ve všech dalších předmětech je třeba rozvíjet u žáků zejména kompetence k učení, k řešení problémů a kompetence pracovní v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií. Učit je se techniky nebát, její obsluhu nevzdávat a zároveň s ní manipulovat šetrně a obezřetně. To však vyžaduje dostatečnou technickou gramotnost učitelů, tj. budeme se muset učit spolu s našimi žáky. Aktuální technické vybavení školy je zpracováno v dokumentu ICT plán školy na příslušné období. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Škola dbá: - aby byla dodržena vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a pedagogů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu - aby byl zachováván vhodný režim vyučování s ohledem na hygienu učení a věk žáků - na vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků) - zdravého prostředí učeben a ostatních prostorů školy - podle platných norem (odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů) - na dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin ve škole a okolí - na ochranu žáků před úrazy - na výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů; probíhá pravidelná kontrola zařízení z hlediska jejich bezpečnosti - aby byly dostupné prostředků první pomoci, kontakty na lékaře či jiné speciální služby, učitelé mají praktickou dovednost poskytovat první pomoc Hygienické podmínky jsou podrobně popsány v Provozním řádu školy. Jako v každé jiné vzdělávací instituci nelze ani v naší škole postupovat jinak, než řídit se platnou legislativou a dodržovat všechna předepsaná hygienická opatření. Žáci mají v průběhu vzdělávání a výchovy vždy přístup k pravidelně udržovaným, kvantitativně a kvalitativně dostačujícím a předpisově dle platných norem vybaveným hygienickým zařízením. Psychosociální podmínky Usilujeme o: - vytváření pohody prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy - vzdělávání propojené se skutečným životem - osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti - věkovou přiměřenost a motivující hodnocení - respekt k individualitě žáků, hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem, dostatek zpětné vazby, tolerantnost k chybám a omylům - naplnění potřeb žáků - všestranný prospěch žáka je hlavní moment v přípravě a realizaci vzdělávání - příznivé sociální klima - otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou - ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy - spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází v demokratické společenství - budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, stálých společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce - včasnou informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni - respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům 9

12 Organizační podmínky Škola dobrých základů 1 Platí, jsou zajištěny: - účast všech učitelů na přípravě a realizaci ŠVP ZV - základní pravidla života školy (pro žáky, učitele, jiné uživatele školy), způsoby projednávání problémů se žáky a jejich rodiči - optimální režim výuky v souladu s věkovými možnostmi a potřebami žáků, ve shodě s obsahem vzdělávání a vhodnými způsoby učení, s návazností povinného a nepovinného vzdělávání - optimální režim života školy v souladu s věkovými potřebami žáků a jejich bezpečností (režim odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržování hygieny, zájmová činnost, mimořádné situace) 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Personální podmínky - pedagogičtí pracovníci převážně splňují podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., jsou schopni podílet se i na dalších činnostech ve škole - pedagogičtí pracovníci mají potřebné profesní dovednosti jsou komunikativní ve směru k žákům, jejich rodičům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby, jsou schopní diagnostikovat žáky a motivovat je k další činnosti, udržet neformální kázeň, průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost - ve škole existuje nabídka odborné pomoci žákům a jejich rodičům výchovný poradce, metodik prevence - pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce - řídící pracovníci svými manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi vytvářejí motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, mají koncepční myšlení a styl práce, jsou schopní poradit, ale i zaštítit učitele vůči negativním vnějším vlivům Velikost sboru Pedagogický sbor v daném školním roce tvoří zpravidla alespoň 14 interních pedagogů: ředitel/ka, zástupce/kyně ředitele/ky, pět učitelek pro první stupeň, pět učitelů na 2. stupni, dvě vychovatelky školní družiny. Nově se od školního roku 2010/2011 ve škole můžete setkat s pozicí asistent/ka pedagoga. Aprobovanou výuku zajišťujeme i spoluprací s externími pedagogy (např. pro německý jazyk, náboženství, sborový zpěv). Škola poskytuje poradenské služby: působí zde výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Další zastoupenou odbornou pozicí je metodik a koordinátor ICT. Koordinátorkami ŠVP jsou určeny pro 1. stupeň vedoucí učitelka prvního stupně, pro 2. stupeň zástupkyně ředitelky. Kvalifikovanost pedagogického sboru Cílem vedení školy je dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogických zaměstnanců. Dlouhodobě se průměrná kvalifikovanost pohybuje okolo 82% plně kvalifikovaných. Situace je stálá zejména na 1. stupni. Na 2. stupni při daném počtu pedagogů a vyučovaných předmětů logicky schází některé oborové specializace (dříve aprobace ). Vedení školy se snaží zajistit kvalifikovanost v plné výši nejen vhodným výběrem nově přicházejících pedagogických zaměstnanců, ale také podporou kvalifikačního studia v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 10

13 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 11 Škola dobrých základů 1 Portfolio žáka Každý žák školy si po celou dobu povinné školní docházky vede osobní portfolio. Zásady vedení portfolia jsou součástí pravidel hodnocení. Na 1. stupni zpočátku zajišťuje a pak řídí vedení portfolia třídní učitelka, na druhém stupni se žáci portfoliu věnují samostatně, s kontrolou především v Praktických činnostech. Žák veřejně prezentuje své výsledky a představí své portfolio na konci 8. ročníku v rámci sebeprezentace. Divadlo nejmenšího diváka Škola obnovila ve školním roce 2006/2007 tradici zájezdů do Městského divadla ve Zlíně. Žáci zhlédnou v průběhu školního roku vybraná divadelní představení. Organizaci a dohled zajišťují učitelé školy, účast je nabízena i dětem z MŠ Zborovice. Vítáme rovněž účast rodičů. Zborováček Dlouhodobým celoškolním projektem je školní pěvecký sbor Zborováček založený v říjnu Sbor má významný podíl na rozšíření nabídky zájmových aktivit školy a na vytváření dobrého jména školy, je významný pro užší spolupráci školy s rodinou. Školní mléko, Ovoce do škol Škola je dlouhodobě zapojena do obou dlouhodobých celostátních projektů, které souvisí s výchovou ke zdraví výživovou osvětou školních dětí. Distribuci mléčných výrobků a ovoce zajišťuje vedoucí školní jídelny, na organizaci se podílejí třídní učitelé. Žáky vedeme k správným stravovacím návykům. Zdravé zuby Projekt ZDRAVÉ ZUBY je komplexní, celoplošný výukový program péče o chrup pro žáky 1. stupně základních škol. Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže. Projekt probíhá ve spolupráci s kanceláří WHO (Světová zdravotnická organizace) v ČR, je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Během školního roku žáci pod vedením učitelů nebo doma (s rodiči) plní úkoly v pracovních listech, zasláním kartičky potvrzené zubním lékařem při preventivní prohlídce se mohou stát účastníky soutěže o věcné ceny. Recyklohraní Škola je zapojena do celostátního dlouhodobého projektu z oblasti EVVO, který se zabývá především tříděním a recyklací odpadů. V rámci projektu vedeme žáky k třídění odpadu, k plnění úkolů stanovovaných organizátorem aktivity v jednotlivých školních letech, průběžně sbíráme spotřebované baterie a drobný elektroodpad, pravidelně probíhá sběr starého papíru. Více Školní plán environmentální výchovy Škola má od školního roku 2007/2008 vypracovaný Školní plán EVVO, ve kterém se předpokládá spolupráce se ZO ČSOP Kroměříž PLANORBIS, se střediskem VIS Bílé Karpaty, členství v KEV atd. (viz Plán EVVO). Kurz osobnostní výchovy Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova realizuje škola začleňováním problematiky OSV do vybraných vzdělávacích oborů, samostatným vzdělávacím oborem Společenská výchova, který je ve všech ročnících dotován jednou hodinou týdně a také organizací vícedenního kurzu osobnostní výchovy v 1. a 6. ročníku. Cílem kurzu je utváření kolektivu, seznámení s třídním učitelem, nastavení pravidel třídy. Kurz probíhá mimo kmenovou třídu, zpravidla mimo budovu školy. Družba se ZŠ Štefana Moyzesa Tesárske Mlyňany V roce 2004 byla obnovena spolupráce se slovenskou základní školou v Tesárskych Mlyňanech, zssmtm.edupage.org. Dlouhodobý projekt, kterého se účastní žáci zejména ročníku. Uskutečňuje se na základě písemné dohody formou výměnných družebních setkání žáků a pracovníků obou škol, zapojují se i představitelé obou obcí a zaměstnanci mateřských škol. Mezinárodní aktivita e-twinning V rámci rozvoje informační a komunikační gramotnosti žáků i učitelů se škola od roku 2011 zapojuje do projektu e-twinning. Tato aktivita je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských,

14 12 Škola dobrých základů 1 základních a středních škol v rámci Evropské unie. e-twinning je doprovodná aktivita projektu Comenius, dvě a více škol z různých zemí v něm realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. Naším partnerem bude zejména ZŠ Štefana Moyzesa Tesárske Mlyňany, budeme však hledat i partnery komunikující anglicky popř. německy. Jeden svět na školách, Zapojujeme se do projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách. Jedná se o dlouhodobou materiální a metodickou spolupráci, o organizaci tematických besed a prezentaci dokumentárních snímků v oblasti výchovy demokratického občana, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní a mediální výchovy. Já, občan, Vyučující Výchovy k občanství se se žáky 2. stupně každoročně zapojuje do celostátního projektu Já, občan vyhlašovaného Sdružením pro výchovu k občanství a demokracii (SVOD, viz také Každý ročník má jiné tematické zaměření, které si volí žáci pod vedením učitele. Spolupráce s Policií ČR preventivní projekty Škola dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR. Žáci se nenásilnou formou přiměřenou věku seznamují se zásadami bezpečného chování, s dopravní problematikou, dovídají se o rizicích, jimiž jsou v dnešní době děti ohrožovány, jsou jim představeny činnosti jednotlivých služeb policie. Škola iniciativně vyhledává příležitosti ke spolupráci programy organizované pro žáky ZŠ Policií ČR. Důležitým momentem jsou návštěvy uniformovaného policisty - preventisty ve třídách, zejména z pro závažnost některých témat. BESIP bezpečnost silničního provozu, Dopravní výchova je zařazena zejména na 1. stupni, v I. III. třídě v předmětu prvouka se zaměřujeme na zásady bezpečné chůze a na orientaci v provozu na pozemních komunikacích. Ve IV. třídě se žáci připravují v rámci výuky, popř. v kroužku a při tréninku na dopravním hřišti v Kroměříži na získání Průkazu cyklisty. Starší žáci si v rámci hodin Tělesné výchovy a v době mimo řádnou výuku rozšiřují pod vedením učitelů své vědomosti o problematice silniční dopravy. Někteří z nich absolvují dopravní soutěž. Vzdělávací materiály škole poskytuje regionální pracoviště BESIP Zlínského kraje. HASÍK CZ: Spolupráce s HZS ČR Škola se zapojuje do celostátního projektu Hasík CZ, který je komplexním programem výchovy dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Spolupracujeme s profesionálními hasiči HZS ČR, územního odboru Kroměříž. Projekt APODEMIA Škola realizuje dlouhodobý projekt pro žáky 2. stupně nazvaný APODEMIA cestování za poznáním. V rámci tohoto projektu žáci postupně absolvují čtyři poznávací exkurze - navštíví hlavní město ČR Prahu, hlavní město SR Bratislavu, hlavní město Rakouska Vídeň a vybranou oblast Polska (Osvětim, Krakov, ). Různé školní exkurze V ŠVP plánovaně navazujeme na bohatou tradici školních exkurzí, kdy učitelé v ročním plánu naplánují a pak zorganizují pro žáky poznávací a vzdělávací programy spojené s vycházkou nebo výjezdem mimo školu. Žáci se tak dostávají mimo prostředí školy a získávají nejen vědomosti, ale i občanské a sociální kompetence. Exkurze jsou povinné pro všechny žáky. Moje pokojová rostlina Dlouhodobý projekt ukládá, aby se každý žák od 3. ročníku ve své třídě staral o svoji vlastní pokojovou rostlinu, pokud možno po celou zbývající školní docházku. O prosperitu rostliny budou žáci dbát pod vedením třídních učitelů, na 2. stupni též pod dohledem vyučujících přírodopisu a praktických činností. Budou si vytvářet vztah k živému organismu, rozvíjet pocit osobní odpovědnosti za živý organismus, který je na pravidelné péči člověka zcela závislý, formovat svůj vztah k přírodě. Tento projekt povede k dalšímu zlepšování prostředí školy. Školní hlasatel V zájmu dobré informovanosti rodičů i ostatní veřejnosti škola vydává s finanční podporou KLAPKA, o. s. dva- až čtyřikrát ročně bulletin, na jehož vzniku se podílejí i žáci.

15 13 Škola dobrých základů 1 Školní ples Ve spolupráci s rodiči členy KLAPKA, o. s., zpravidla s MŠ Zborovice a tradičně ŠKK obce Zborovice někteří zaměstnanci školy tradičně organizují Školní ples. Jedná se o jednu z významných kulturněspolečenských akcí v obci. Příprava a realizace jsou náročné, organizátoři plesu dělají svou dobrovolnou prací dobré jméno škole a pomáhají utvářet kladný vztah veřejnosti ke škole. Na kulturním programu večera se se souhlasem zákonných zástupců mohou podílet žáci vyšších ročníků. Celoškolní projekty I. probíhající každoročně Vánoční jarmark žáci se podílí na vánočním programu. Vystoupení školních sborů, recitace, podílí se na výrobě a prodeji vánočních výrobků. Sportovní den na konci školního roku probíhá v době školního vyučování soutěž smíšených družstev (z různých ročníků) v tradičních i netradičních disciplínách. Na organizaci se podílí žáci 9. ročníku. II. probíhající v tříletých cyklech (v termínu podzim- jaro) Podzimní projekty: Den stromů projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Žáci se seznamují se stromy a plody podzimu. Světový den výživy žáci se seznamují se zásadami zdravé výživy teoreticky a prakticky u nás i v EU. OK kolo žáci se zúčastní jízdy zručnosti na školním hřišti, poté plní vědomostní testy, seznamují se s bezpečností silničního provozu Jarní projekty: Měsíc umění žáci se seznamují s literárními texty. Snaží se o vlastní tvorbu, kterou mohou dotvářet ilustracemi. Den v ZOO žáci a učitelé se rozdělí podle tříd na skupiny a vypraví se do nejdostupnějších zoologických zahrad v regionu. Zde vypracovávají zadané úkoly, vše dokončují jednotlivé třídy ve škole formou prezentace. Akademie žáci připraví kulturní program ke Dni matek, mohou se podílet i zájmové útvary. Pravidelně vystupují i školní sbory. 1x za 3 roky se žáci ročníku zúčastní exkurze do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Třídní projekty Třída: I. Jsem školák II. Moje rodina III. Moje obec IV. Moje vlast V. ČR v rámci Evropy VI. Den učitelů VII. Den jazyků VIII. Prezentace portfolia IX. Den Země 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků - škola rozvíjí funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k vedení školy, k rodičům, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělávání navzájem - škola se pravidelně stýká s rodiči žáků (třídní schůzky, konzultace, bulletin, úřední deska, web školy) a jinou veřejností (např. školskou radou pravidelná jednání nejméně 2x ročně) - seznamování se záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života školy, společné jednání při řešení problémů žáků - vzdělávací strategie školy je otevřená vůči rodičům

16 14 Škola dobrých základů 1 - škola dala prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu rodičů - škola vytváří prostor pro setkávání učitelů s rodiči - škola poskytuje poradní servis pro rodiče ve výchovných otázkách - škola shromažďuje, vyhodnocuje a zužitkovává informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání - škola nabízí možnost účasti rodičů ve výuce a na výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou - podporujeme svými iniciativami vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti Zřizovatel Zásadním partnerem školy je zřizovatel Obec Zborovice. Se zřizovatelem komunikuje vedení školy v souladu se školským zákonem a dalšími právními předpisy, kterými se řídí chod příspěvkové organizace. Zřizovatel je naším významným partnerem i v procesu vzdělávání a výchovy. Žáci e setkávají se starostou obce a dalšími představiteli obecního zastupitelstva při slavnostních a kulturních příležitostech a v rámci výuky, např. během besed, exkurzí, vystoupení organizovaných školou. Přínosná je i spolupráce se zástupci spádové obce Troubky Zdislavice. Školská rada V souladu se školským zákonem byla zřizovatelem jako orgán školy zřízena devítičlenná školská rada, která se schází dle potřeby, nejméně 2 x ročně. Jejím účelem je podílet se na správě školy. Projednává zásadní dokumenty: vyjadřuje se k návrhu školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli aj. Sdružení rodičů žáků, příznivců a přátel školy KLAPKA, o. s. V roce 2007 bylo rozhodnutím zákonných zástupců žáků založeno občanské sdružení KLAPKA, o. s. Podílí se na organizaci a zajišťování vzdělávacích a mimoškolních činností určených pro žáky a občanských (sportovních nebo společenských) akcí nad rámec běžného chodu školy. Sdružení se tak stává oficiální záštitou spolupráce rodičů se školou. Školská a kulturní komise obce Zborovice Zaměstnanci školy, kteří byli osloveni zastupiteli obce, z vlastního rozhodnutí hájí zájmy a výsledky činnosti školy v obci prostřednictvím aktivní práce ve ŠKK. Podílíme se na přípravě a realizaci mnohých kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných ŠKK. Mateřská škola Zborovice Vzdělávání v ZŠ navazuje na výsledky práce s dětmi v MŠ. Proto se dlouhodobě snažíme o dobré vztahy a spolupráci s MŠ Zborovice. Jedná se především o tyto aktivity: návštěva předškoláků v I. třídě, spoluúčast dětí z MŠ na Divadle nejmenšího diváka, nabídka kroužku základů angličtiny předškolákům, společná organizace a účast na výchovných, sportovních a kulturních projektech, schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, metodická spolupráce učitelek MŠ a 1. stupně ZŠ aj. Místní a regionální instituce Obecní úřad Zborovice, Obecní úřad Troubky Zdislavice, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice (DZP), místní knihovna, Římskokatolická církev, Pionýrská skupina Zborovice, TJ Sokol Zborovice, TJ Pilana Zborovice, TJ Medlov, SDH Zborovice, SDH Medlov, ZO ČSZ Zborovice, Myslivecké sdružení Zborovice Medlov a další. PČR Kroměříž, Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže MěÚ Kroměříž, Odbor školství, kultury a státní památkové péče MěÚ Kroměříž, Úřad práce Kroměříž, Odbor školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje, MADIO Otrokovice, Muzeum Kroměřížska, Knihovna Kroměřížska, ZUŠ Zdounky, ZO ČSOP Divoky, ZO ČSOP Kroměříž Planorbis, VIS Bílé Karpaty, ALCEDO Vsetín a další. Školská poradenská zařízení Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Kroměříž, Ambulantní centrum pro rodiče a děti Kroměříž, SVP Kroměříž, Speciální pedagogické centrum Kroměříž, K centrum PLUS Kroměříž, Klub mladých JASPIS Kroměříž a další.

17 3 Charakteristika ŠVP Škola dobrých základů Zaměření školy Škola dobrých základů 1 Naše škola je místem pro vzdělávání všech žáků. Ti se zde cítí dobře a bezpečně a chodí do školy rádi. Náš přístup k žákům je jednotný: demokratický, spravedlivý, důsledný a lidský. V naší škole získají žáci základní vědomosti, dovednosti a návyky, tedy ve výsledku kompetence, které budou umět využívat při dalším vzdělávání i v běžném životě. Současně jim umožníme rozvíjet jejich osobnost. Naším společným cílem bude: umět se učit, mít vztah k práci a odpovědný přístup k plnění úkolů umět správně komunikovat umět využívat moderní komunikační prostředky chápat význam znalosti cizích jazyků zájem o poznávání světa zájem o poznávání sebe sama zájem o poznávání druhých, vzájemná tolerance a ohleduplnost, schopnost práce v kolektivu chápat rodinu jako základní a nejvýznamnější oporu, vážit si jí chápat svou obec jako občanskou společnost, které jsme součástí znát krajinu, ve které je náš domov mít blízký vztah ke své zemi, k jejím tradicím, historii i současnosti chápat sebe jako součást Evropy i celého světa bezpečné školní klima a bezpečná škola být ohleduplný a tolerantní k lidem věkově, sociálně, zdravotně i kulturně odlišným, přijímat je být ohleduplný k přírodě, k životnímu prostředí, chránit je chránit své zdraví, neohrožovat zdraví druhých umět účelně trávit volný čas znát nejen svá práva, ale i povinnosti a při uplatňování svých práv brát ohledy na práva ostatních být zodpovědný za svá rozhodnutí a za své chování aby se z našich žáků stali dobří lidé To vše pomůže našim žákům při správném rozhodování o jejich budoucím životě a při rozvíjení nabytých a získávání nových znalostí, dovedností a návyků, tedy kompetencí. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Společně uplatňované postupy, metody a formy práce, činnosti a aktivity na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků dané RVP: Kompetence k učení Některé ze strategií Důraz na čtení s porozuměním. Častá práce s textem, tabulkami, obrázky, grafy, mapami, vyhledávání informací. Vedení žáků k sebehodnocení posouzení vlastního pokroku, dosažených výsledků, dalších možností. Vedení žáků k prezentaci výsledků práce a učení. Vedení žáků k samostatnosti, seberealizaci, tvořivosti. Vedení žáků k plnění zadaných úkolů, hledání řešení problémů. Důraz na mezipředmětové vztahy. Důraz na procvičování a používání získaných dovedností a znalostí, propojování získaných dovedností a znalostí, jejich praktická aplikace. A další. 15

18 Kompetence k řešení problémů komunikativní sociální a personální občanské Některé ze strategií Vedení žáků k tomu, aby nevzdávali zadané úkoly, hledali různá řešení, spolupracovali tam, kde se to požaduje, naopak byli uvědoměle samostatní tam, kde je to uloženo. Důraz na pozornost k okolí rozpoznání problému, zjištění jeho podstaty, pochopení, zdůvodnění problému, návrh řešení nebo zlepšení. Vyhledávání informací podkladů pro práci s problémem. Použití různých (např. netradičních) metod zadávání problémů plošné testování (SCIO, CERMAT aj.). Předkládání problémových úloh z běžného života aplikace teorie v praxi. Použití poznaného k řešení nového. Vedení žáků k potřebě posouzení a ověření správnosti nalezeného řešení. Vyhledávání, třídění, použití informací úměrně věku žáka. Směrování ke kritickému myšlení. Vytváření prostoru pro prosazování žákem nalezeného řešení problému v kolektivu a prostoru pro jeho obhajobu. A další. Důraz na uvědomění si důležitosti kvalitního mluveného i psaného projevu. Vedení žáků ke schopnosti formulovat a vyjadřovat své myšlenky. Vytváření podmínek pro souvislé a kultivované vyjadřování. Podpora výuky metodou čtením a psaním ke kritickému myšlení. Využití metody diskuse ve výuce. Sebehodnocení žáků. Vedení žáků k vyjadřování vlastních názorů a pocitů. Vytváření prostoru pro naslouchání druhým, vhodná kultivace reakce žáka a jeho postojů k projevu ostatních. Postupný rozvoj porozumění obsahu různých typů projevů komunikace textu, mluvenému slovu, hudbě, zvukovému a obrazovému záznamu, internetu. Rozvoj potřeby žáků přemýšlet o slyšeném, viděném, čteném, psaném sdělení. Rozvoj schopností využívat informační a komunikační technologie. Seznámení žáků s úskalími různých typů komunikace s přihlédnutím k věku. A další. Vedení žáků k ochotě spolupracovat na plnění zadaného úkolu využití různých forem, metody skupinová práce. Procvičování kompetencí formou praktických cvičení, různých úkolů, her aj. Vytváření společných pravidel při práci a v kolektivu, důraz na nezbytnost uznání a dodržování společných pravidel pro dosažení úspěchu v práci. Promyšlené funkční poukazování na pozitivní a negativní jevy ve skupině, rozvoj vnímání dobrého, učení se odmítat špatné. Podpora snahy žáků vytvářet příznivé klima v kolektivu, naopak potlačování negativních jevů a vysvětlování jejich dopadu na společné aktivity i jejich důsledků pro jedince. Osvěta před závislostmi. Rozvíjení schopnosti naslouchat, odpovídat, poznávání pojmu asertivita. Rozvíjení ohleduplnosti, úcty při jednání, kladného postoje k dobrým mezilidským vztahům. Podpora vytváření nových vztahů, pomoc při udržování existujících vztahů. Vedení žáků ke zdravému hodnocení vztahů a sebehodnocení vlastního vystupování. Seznámení žáků s existencí manipulace, možnosti obrany přiměřeně věku. Seznamování žáků se základy kooperace a týmové práce. A další. Vedení žáků k respektování druhých lidí názorově, věkově, sociálně, národnostně a jinak odlišných. Objasňování pojmů, zabraňování xenofobním, šovinistickým aj. projevům, vysvětlování jejich nevhodnosti a společenské nepřijatelnosti. Vzdělávání žáků v základech právního fungování občanské společnosti. Vedení žáků k vědomí vlastních práv a povinností a respektování svobody druhých. Podpora schopnosti rozhodovat se, pěstování pocitu zodpovědnosti za vlastní 16

19 Kompetence občanské pracovní Některé ze strategií rozhodnutí i činy. Vedení k pochopení principu viny a trestu. Rozvoj schopnosti pomáhat druhým a potřeby chránit sebe a své zdraví. Vytváření kladného postoje k naší společnosti, k jejím tradicím a kultuře, povzbuzování zájmu o jiné kultury a historii cizích zemí. Postupné utváření občanského postoje žáků, jejich občanské odpovědnosti a potřeby zařadit se v občanské společnosti, přitom podpora schopnosti racionálního posouzení vlastních možností budoucího postavení, plánování budoucnosti a stanovení přiměřených životních cílů. Výchova žáků k vědomí zodpovědnosti za vlastní život a nutnosti co nejlépe řešit problémy, které přináší. Vedení žáků k uvědomování si významu znalosti rodného jazyka i cizího jazyka pro vlastní další rozvoj. Vytváření pozitivního a odpovědného přístupu k přírodě, ke krajině kolem nás. A další. Rozvoj drobné motoriky, manipulačních dovedností, vštěpování pravidel práce s různými materiály. Základní návyky při práci s různými nástroji, dodržování bezpečnosti práce. Důležité hygienické návyky při různých činnostech. Rozvoj schopnosti adaptovat se na stávající pracovní podmínky, vystavování žáků různým pracovním prostředím a účasti při různých pracích. Výcvik zaměřený na získání dovedností, systematizace a čistoty práce. Vedení žáků k pečlivému a důslednému plnění úkolů, k zodpovědnosti za vykonanou práci, k radosti z ní, ke schopnosti reálně vyhodnotit svůj pracovní výsledek a jeho přínos i příčiny případných nedostatků. Výběr prací, kde žáci použijí znalosti a zkušenosti získané v různých předmětech, zdůrazňování mezipředmětových vztahů. Rozvíjení pracovních dovedností souvisejících se životem na venkově. Podpora tvořivosti. Vytváření širokého obrazu o světě práce v povědomí žáka. Pomoc žákům při profesní orientaci. Spolu s rodinou výchova žáků k odpovědnému přístupu k práci, k vědomí její nezbytnosti pro kvalitní život. A další. V ŠVP jsme si vytyčili společné cíle, které vycházejí z možností školy. Některé plánované strategie jejich naplňování uvádí stručně následující tabulka. Podobně jako u naplňování kompetencí i u naplňování cílů ŠVP, v průběhu jeho realizace, budeme postupně hledat, nacházet a učit se další strategie. Cíl Získat kvalitní základní vědomosti a upevnit si je. Umět se učit. Mít vztah k práci. Strategie Posílení časové dotace základních vzdělávacích předmětů (ČJ a M ve všech ročnících, Přv a Vl na 1. stupni, celek Člověk a příroda na 2. stupni). Žák během základního vzdělávání poznává různé formy a metody učení v rámci výuky jednotlivých předmětů, osvojuje si je, využívá zejména ty, které mu vyhovují, poznává své osobní dispozice a nedostatky v učení a pracuje s nimi. Pozitivní přístup k práci a snaha o kvalitu: průběh a výsledky práce žáka jsou objektivně hodnoceny, oceněny a prezentovány různými formami, např. výstavy, prezentace, mediální publikace, účast v soutěžích aj. Zodpovědnost: důsledné trvání na plnění zadaných úkolů, vedení vlastního portfolia. 17

20 Cíl Správně komunikovat. Využívat moderní komunikační prostředky. Chápat význam znalosti cizích jazyků. Zájem o poznávání světa. Zájem o poznávání sebe sama. Zájem o poznávání druhých, vzájemná tolerance a ohleduplnost, schopnost práce v kolektivu. Chápat rodinu jako základní a nejvýznamnější oporu, vážit si jí. Strategie Volba výukových metod, které s ohledem na věkové zvláštnosti vedou žáky k získávání komunikativních dovedností (např. metoda komunitního kruhu, žákovské soutěže na školní a regionální úrovni, referáty, besedy, diskuse, prezentace projektů, exkurze aj.). Teoretické základy získané v předmětu ČJ jsou rozvíjeny ve všech ostatních předmětech, v práci s třídním kolektivem, třídní samosprávou atd. Kromě předmětu IKT se žáci seznamují s moderními komunikačními prostředky v rámci výuky jiných předmětů prostřednictvím výukových programů, vyučováním s využitím výpočetní techniky a interaktivní výuky. Žáci jsou vedeni k práci s PC při plnění zadaných úkolů (mezipředmětová spolupráce). Mohou pracovat v zájmových kroužcích zaměřených na IKT. Třídy budou vybaveny počítači s přístupem k internetu. Učebna IKT je žákům k dispozici k samostatné práci ve vyhrazené době. Všichni žáci se od 3. ročníku vzdělávají v anglickém jazyce, výuce angličtiny předchází kroužek základů angličtiny. Na 2. stupni si žáci mohou zvolit předmět konverzace v anglickém jazyce. Žáci jsou vedeni k aplikaci získaných znalostí (využití cizího jazyka v ostatních předmětech, práce s cizojazyčným časopisem, konverzační soutěže, cizojazyčná korespondence, volba povolání požadavek znalosti cizího jazyka, aj.) V 8. a 9. ročníku si mohou žáci zvolit druhý cizí jazyk němčinu. Dlouhodobé projekty: Jeden svět na školách, Recyklohraní, družba se ZŠ Štefana Moyzesa Tesárske Mlyňany (SK), Celoškolní projekty: Den v ZOO, Škola v Evropě, Evropa ve škole, Exkurze: projekt APODEMIA, výukové programy muzeí, prohlídka ČOV, historická Kroměříž, Malé projekty a běžná výuka ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura Veškeré činnosti ve vzdělávací i výchovné oblasti vedou k utváření osobnosti žáka s ohledem na biologický růst a psychické zrání v době mezi jeho 7. a 15. rokem. V průběhu vzdělávání je žák veden k racionálnímu sebehodnocení, k sebeúctě a zdravému sebevědomí (např. sociohry, soutěže, portfolio). Osobní nadání může rozvíjet v činnostech nad rámec běžné výuky (kroužky, reprezentace školy, soutěže, ). Na konci 2. stupně základní školy žák dospěje k rozhodnutí o směru svého dalšího vzdělávání a budoucí profesní orientaci. Osobnostní výchovou (vyučovanou samostatně i prolínající všemi předměty) jsou žáci vedeni k uvědomělé potřebě rozvoje svého nadání a k dalšímu vzdělávání. Skupinová práce, komunitní kruh, projektové vyučování, školní preventivní program, práce s třídním kolektivem, činnost třídní samosprávy, práce v zájmových útvarech, vedení žáků k objektivnímu hodnocení práce druhých, vedení žáků k přijetí různých rolí ve skupině, k ochotě pomoci druhým. Spolupráce školy s rodiči: školská rada, KLAPKA, o. s., třídní schůzky, konzultační dny a konzultační hodiny, ukázkové hodiny, dny otevřených dveří, konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence, zapojování rodičů do projektů, do aktivit školy mimo běžnou výuku (vedení kroužků, organizace kulturních, společenských a sportovních akcí aj.) Ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost příp. Člověk a zdraví si žáci přiměřeně věku vytvářejí představu o zdravě fungující rodině a jejím významu pro člověka. 18

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

I. Identifikační údaje

I. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULČICE Obsah I. Identifikační údaje. 1 II. Charakteristika školy... 3 III. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy... 7 B. Výchovné a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH ÚVOD... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Historie školy... 7 2.2 Úplnost a velikost školy... 7 2.3 Vybavení školy...

Více