MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 464/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 450 ze dne Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: "Jesle Roháčova - zateplení objektu včetně výměny oken" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. 1. zprávu o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem: "Jesle Roháčova - zateplení objektu včetně výměny oken ", která je přílohou č. 1 tohoto usnesení s c h v a l u j e 1. výběr nejvhodnější nabídky v tomto pořadí: 1) STAVEBNÍ PRAHA, s.r.o., Bělehradská 679/94, Praha 2, IČ: ) VÁCLAV HORÁK stavební systémy, Kanín 108, Libice nad Cidlinou, IČ: vyloučení uchazečů dle ustanovení 60, odst.1, a 76, odst. 1) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 1) XEDOS, s.r.o., Bělehradská 1402/47, Praha 2, IČ: ) DKK Stav, s.r.o., Cidlinská 920/4, Liberec, IČ: ) SANTECH Alfa, s.r.o., Štěpánská 2071/37, Praha 1, IČ: ) STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG, s.r.o., Na Pískách 596, Mělník, IČ: ) RENTCENTRUM, spol. s.r.o., Vinoradská 1210/60, Praha 3, IČ: ) BUILDING-LT, s.r.o., Marie Pomocné 309/42, Litoměřice, IČ: návrh smlouvy vítězného uchazeče STAVEBNÍ PRAHA, s.r.o., Bělehradská 679/94, Praha 2, IČ: , která byla konzultovaná s Advokátní kanceláří JUDr. Veselý a která je přílohou č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. V. Hujové, starostce městské části 1.1. Podepsat smlouvu vítězného uchazeče STAVEBNÍ PRAHA, s.r.o., Bělehradská 679/94, Praha 2, IČ: Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek 2.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a o vyloučení uchazečů za zadávacího řízení zveřejněním na profilu zadavatele 2.2. provést veškeré administrativní úkony vyplývající ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Příloha č.2 usnesení č.450 ze dne Smlouva o dílo - STAVEBNÍ PRAHA, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Objednatel: Městská část Praha 3 sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 Žižkov IČ: zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou (dále jen objednatel ) Zhotovitel: STAVEBNÍ PPRAHA s.r.o. Bělehradská 679/94, Praha 2, Vinohrady Zastoupená jednatelem Josefem Švaňou IČ: DIČ: CZ kontaktní osoba: Josef Švaňa telefon: (dále jen zhotovitel ) 1. PŘEDMĚT DÍLA 1.1. Podklady pro vznik této smlouvy (smluvní dokumentaci) tvoří: Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Jesle Roháčova zateplení objektu včetně výměny oken ze dne Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Jesle Roháčova zateplení objektu včetně výměny oken ze dne Projektová dokumentace a výkaz výměr zpracované projektovou kanceláří Lang Špinar atelier s.r.o., Slovenská 6, Praha 10 z 03/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla spočívajícího v provedení zateplení obvodového pláště budovy Jeslí v Praze 3, Roháčova 535/38a, kromě střechy, která již zateplena byla, dále provedení výměny oken, rozšíření vnitřních prostor o plochu lodžií posunutím lodžiové stěny do líce pláště, upravení vstupní strany záměnou sklobetonových stěn za kopilitové s částečným dozděním, provedení souvisejících elektroinstalačních prací, úprav ÚT a ZTI a položení nové podlahové krytiny, to vše v rozsahu projektové dokumentace s názvem: Jesle Roháčova č.p

16 Příloha č.2 usnesení č.450 ze dne Smlouva o dílo - STAVEBNÍ PRAHA, s.r.o. úprava obvodového pláště, která byla zpracovaná projektovou kanceláří Lang Špinar atelier s.r.o., Slovenská 6, Praha 10 v březnu Zhotovitel zajistí kompletní dodávku prací, materiálu a montáží v rozsahu smluvní dokumentace Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě přezkoumal smluvní dokumentaci, že tato je kompletní a že pro řádné provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy nevyžaduje provedení žádných změn či oprav v této dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl místo plnění díla a prohlašuje, že dílo může být provedeno požadovaným způsobem a v požadovaném termínu dle této smlouvy Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, se smluvní dokumentací uvedenou v bodě 1.1 této smlouvy a v souladu s příslušnými právními předpisy. Jakékoliv změny díla mohou být provedeny pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele na základě písemného dodatku k této smlouvě Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl smluvní dokumentaci a další veškeré potřebné dokumenty, které jsou podkladem pro provedení díla, a podpisem této smlouvy potvrzuje jejich převzetí. 2. DOBA PLNĚNÍ 2.1. Termín zahájení provádění díla: Staveniště bude předáno do sedmi dnů po podpisu smlouvy Termín provedení díla: 92 dnů od předání staveniště. 3. CENA DÍLA 3.1. Cena díla se skládá z částky ve výši ,29 Kč a z částky ve výši DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Cena za provedení díla je splatná měsíčně, na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, potvrzeného pověřeným pracovníkem objednatele (technickým dozorem), následně vystaví zhotovitel fakturu. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek nad rámec rozpočtu, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce dle rozpočtu Objednatel neposkytuje zálohy. 2

17 Příloha č.2 usnesení č.450 ze dne Smlouva o dílo - STAVEBNÍ PRAHA, s.r.o Účetní doklady (faktury) musí obsahovat tyto náležitosti: - označení účetního dokladu a jeho číslo - číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření - název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ - předmět dodávky a den jejího splnění, název a číslo stavby - den odeslání účetního dokladu a lhůtu splatnosti, - označení banky vč. znaku a čísla účtu, na který má být úhrada provedena, - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách - razítko a podpis zhotovitele - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu 4.5. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla je zádržné, které bude vyúčtováno poslední fakturou. Poslední fakturu vystaví Zhotovitel po předání a převzetí díla beze všech vad a nedodělků. Objednatel uhradí zádržné až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury Nesprávně nebo neúplně vyplněnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli s vytknutím vady k opravě. Po tuto dobu neběží lhůta splatnosti podle odst. 4.. Po obdržení bezchybné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti. 5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 5.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací, kterými jsou smluvní strany vázány a které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy Zhotovitel poskytne na předmět díla záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců na stavební práce a 36 měsíců na technologické dodávky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu díla objednatelem. V případě vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení, začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného odstranění Součástí smlouvy o dílo je harmonogram provádění díla, který je plně v souladu s harmonogramem uvedeným v nabídce zhotovitele příloha č V případě nedodržení termínu řádného provedení díla ze strany zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Prodlení s termínem dokončení díla o více než 30 kalendářních dnů je považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předávání díla v dohodnutém termínu (dle soupisu o vadách a nedodělcích), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu (dle Zápisu o předání a převzetí díla), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení. 3

18 Příloha č.2 usnesení č.450 ze dne Smlouva o dílo - STAVEBNÍ PRAHA, s.r.o V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve stanovených lhůtách a vady neodstraní ve lhůtách stanovených touto smlouvou, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a každou reklamovanou vadu Zhotovitel se zavazuje k dodržování podmínek části POV projektové dokumentace Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech jejích dodatků byla uvedena v evidenci smluv, vedené Městkou částí Praha 3, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu, či aby byl celý její obsah ze strany objednavatele zveřejněn, zejména v Registru smluv na portále veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek Smlouva o dílo může být změněna pouze písemným dodatkem. Jestliže si strany nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění dotčená ustanovení původní smlouvy. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednavatele v souvislosti s dílem, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč Práva a povinnosti stran touto smlouvu či všeobecnými podmínkami ke smlouvám o zhotovení stavebních prací neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel každý obdrží po dvou vyhotoveních. V Praze dne V Praze dne Objednatel: Zhotovitel: 4

19 Důvodová zpráva Rada městské části Praha 3 na svém zasedání dne usnesením č. 271 schválila zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce pod názvem: Jesle Roháčova - zateplení objektu včetně výměny oken. Bylo osloveno pět dodavatelů : STAVEBNÍ Praha, s.r.o., Bělehradská 679/94, Praha 2, EZ Elmont, spol. s.r.o., nám. Jiřího z Lobkovic, Praha 3, STAVEBNÍ Šeberov, s.r.o., K Jezu 1937/1, Praha 4, COMFORT Trade, s.r.o., Obrovského 402/11, Praha 4 a ARS MEDIA BULDING, s.r.o., Dobré Pole 35, Vitice. Veřejná zakázka byla dále zveřejněná na profilu zadavatele. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídky ( dne do 12,00 hodin ), nabídku podalo 8 uchazečů a to: XEDOS, s.r.o., Bělehradská 1402/47, Praha 2, IČ: , STAVEBNÍ PRAHA, s.r.o., Bělehradská 679/94, Praha 2, IČ: , VÁCLAV HORÁK Stavební systém, Kanín 108, Libice nad Cidlinou, IČ: , DKK Stav, s.r.o., Cidlinská 920/4, Liberec, IČ: , SANTECH ALFA, s.r.o., Štěpánská 2071/37, Praha 1, IČ: , STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG, s.r.o., Na Pískách 596, Mělník, IČ: , RENTCENTRUM, spol. s.r.o., Vinohradská 1210/60, Praha 3, IČ: a BUILDING - LT, s.r.o., Marie Pomocné 309/42, Litoměřice, IČ: Komise pro otevírání obálek zahájila jednání dle ust. 71 zákona. Tajemník komise přistoupil k otevírání obálek podle pořadí, ve kterém byly obálky s nabídkami doručeny do podatelny úřadu. Komise zjišťovala, zda jsou obálky s nabídkami řádně označené, nepoškozené. Dále prováděla hodnocení, zda jsou nabídky zpracovány v požadovaném jazyce a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Po provedené kontrole úplnosti každé nabídky byly opětovně sděleny identifikační údaje uchazečů a informace o tom, zda nabídky splňují požadavky. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH dle ustanovení 78/1b zákona. Předseda komise přečetl nahlas z každé nabídky nabídkovou cenu bez DPH a údaje byly zapsány do protokolu. Tajemník komise nahlas ceny zrekapituloval. XEDOS, s.r.o., Bělehradská 1402/47, Praha 2, IČ: ( nabídková cena bez DPH ,-Kč), STAVEBNÍ PRAHA, s.r.o., Bělehradská 679/94, Praha 2, IČ: , ( ,-Kč bez DPH), VÁCLAV HORÁK Stavební systém, Kanín 108, Libice nad Cidlinou, IČ: , ( ,-Kč bez DPH), DKK Stav, s.r.o., Cidlinská 920/4, Liberec, IČ: , ( ,-Kč bez DPH), SANTECH ALFA, s.r.o., Štěpánská 2071/37, Praha 1, IČ: , ( ,-Kč bez DPH), STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG, s.r.o., Na Pískách 596, Mělník, IČ: , ( ,-Kč bez DPH), RENTCENTRUM, spol. s.r.o., Vinohradská 1210/60, Praha 3, IČ: , ( ,-Kč bez DPH) a BUILDING - LT, s.r.o., Marie Pomocné 309/42, Litoměřice, IČ: ( ,-Kč bez DPH). Komise pro otevírání obálek žádnou nabídku nevyřadila, neboť všechny vyhovovaly požadavkům zákona a zadavatele a jednomyslně rozhodla, že předá všech 8 nabídek uchazečů k dalšímu řízení komisi k posouzení kvalifikace, k posouzení a hodnocení nabídek. Komise k posouzení kvalifikace zahájila jednání dne od hod. v budově Úřadu městské části Praha 3. Komise postupovala podle ustanovení 59 až 62 zákona. Pročetla jednotlivé nabídky, zkontrolovala, zda uchazeči do nabídek založili požadované dokumenty k prokázání kvalifikace a sestavila tabulku, která je součástí protokolu, do které zaznamenala, zda uchazeči splnili požadavky dané zákonem a zadavatelem. Komise při kontrole a hodnocení dokladů v nabídkách uchazečů zjistila, že uchazeč SANTECH Alfa, s.r.o., nesplnil Základní kvalifikační předpoklady 56/3a, neboť v nabídce nedoložil 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších ze stavebních zakázek, které realizoval v posledních pěti letech, jak bylo uloženo v ZD čl. 3.3.a. a rovněž nedoložil, u Technických kvalifikačních předpokladů 56/3c doklad o úspěšném dokončení vzdělání k osobě autorizovaného inženýra, či technika pro pozemní stavby ( ZD čl. 3.3c), i když předložil osvědčení o autorizaci. Komise k posouzení a hodnocení nabídek ve stejném složení pokračovala v jednání komise dle ustanovení 75, 76 a 79 zákona. V prvé řadě komise podle ustanovení 76 posuzovala jednotlivé nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle ustanovení 22 zákona. Komise dále zkontrolovala výkazy výměr a návrhy smluv. Komise zjistila, že uchazeč RENTCENTRUM, spol. s.r.o., sdružení DŘEVOTVAR -řemesla a stavby, s.r.o., který podal nejnižší nabídkovou cenu ,-Kč bez DPH, vyplnil výkaz výměr v rekapitulaci prací sice kompletně, ale v oddílech: Úpravy umělého povrchu, Vytápění, Elektroinstalace, Zdravotní instalace, nevyplnil samostatné výkazy výměr, které jsou nedílnou součástí samotného výkazu výměr a kde jsou konkrétně specifikovány a naceněny jednotlivé položky, a tím nesplnil podmínky zadání. Navíc, dle vyjádření projektanta, v těchto oddílech došlo k zásadnímu

20 podcenění reálných cen. Vzhledem k tomu, že výkaz výměr je neúplný, nelze položky překontrolovat, evidentně jsou podceněné - zvláště u elektroinstalace, kde nabídková cena dosahuje pouhých 10 % ceny dle kontrolního rozpočtu ( ,-Kč k ,-Kč) komise rozhodla, že uchazeč nesplnil požadavky zadavatele a zákona, nabídka je neúplná a proto uchazeče dle ust. 76/1 zákona vyřadila z účasti v zadávacím řízení, neboť nelze výkaz výměr dodatečně doplnit a tento zásadní nedostatek takto ošetřit. Komise zjistila, že uchazeč SANTECH Alfa, s.r.o., v nabídce nedoložil čestné prohlášení o subdodavatelství, jak je uvedeno v ZD čl. 8.1 s odkazem na čl Dále zjistila, že nesložil na účet zadavatele jistotu ve výši ,-Kč a ani toto nezajistil Bankovní zárukou, jak bylo uloženo v ZD čl Dále zjistila, že uchazeč SANTECH Alfa, s.r.o. do nabídky nezaložili alespoň čestné prohlášení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, jak je uvedeno v ZD čl Dále zjistila, že uchazeč SANTECH Alfa, s.r.o., se v návrhu smlouvy, ke které nepřiložil všeobecné podmínky, nezavázal k záruce na stavební práce v trvání 60-ti měsíců a na technologické dodávky v trvání 36 měsíců - jak je uvedeno v zadávací dokumentaci čl Nezavázal se k pevně stanoveným smluvním pokutám v Kč dle ZD čl. 9.4., 9.5, 9.6., 9.7., a to v případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu, smluvní pokutu ve výši Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení a v případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve stanovených lhůtách, smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a každou reklamovanou vadu. Ze strany uchazeče nebyly splněny Základní kvalifikační předpoklady, Technické kvalifikační předpoklady a požadavky zadavatele i zákona, neboť návrh smlouvy o dílo nelze nijak doplňovat, opravovat a dále proto, že ve stanovené lhůtě uchazeč nesložil požadovanou jistotu, což nelze zpětně ošetřit. Nedoložil čestné prohlášení o subdodavatelství, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Nabídka je tedy nepřijatelná a neúplná proto komise rozhodla o vyřazení uchazeče SANTECH Alfa, s.r.o., z účasti v zadávacím řízení dle ust. 60/1 a 76/1 zákona. Komise zjistila, že uchazeč DKK Stav, s.r.o. nesložil na účet zadavatele jistotu ve výši ,- Kč a ani toto nezajistil Bankovní zárukou, jak je uloženo v ZD čl Komise dále zjistila, že do nabídky nezaložil alespoň čestné prohlášení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, jak je uvedeno v ZD čl Komise dále zjistila, že se v návrhu smlouvy o dílo nezavázal k záruce na technologické dodávky v trvání 36 měsíců, ZD čl. 9.2., nezavázal se k pevně stanoveným smluvním pokutám v Kč, dle ZD čl. 9.4., 9.5, 9.6., 9.7., a to v případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu, smluvní pokutu ve výši Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení a v případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve stanovených lhůtách, smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a každou reklamovanou vadu. Protože návrh smlouvy o dílo nelze nijak doplňovat, opravovat a dále proto, že ve stanovené lhůtě uchazeč nesložil požadovanou jistotu, což nelze zpětně ošetřit, nedoložil čestné prohlášení o závazku k uzavření pojistné smlouvy, nesplnil tak požadavky zákona a zadavatele, neboť nabídka je neúplná, komise rozhodla o vyřazení uchazeče DKK Stav, s.r.o., z účasti v zadávacím řízení dle ust, 76/1 zákona a zadavatel toto rozhodnutí akceptuje. Komise u uchazečů XEDOS, s.r.o., STAVEBNÍ Praha, s.r.o. a BUILDING - LT, s.r.o., kteří neměli objasněné subdodavatelství a XEDOS ještě doklad o vzdělání, což jí zákon v tomto případě umožňuje, rozhodla, že je dle ust. 59/4 zákona vyzve, aby písemně objasnili tuto otázku a popřípadě předložili požadované dokumenty, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Komise stanovila termín dodání a objasnění těchto skutečností do ,00 hod. Dne komise pokračovala ve svém jednání, které bylo přerušeno dne Oslovení uchazeči požadované písemnosti doplnili před započetím jednání hodnotící komise. Komise přistoupila k posouzení a hodnocení nabídek u zbylých uchazečů, a to XEDOS, s.r.o., STAVEBNÍ PRAHA, s.r.o., STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG, s.r.o., Václav HORÁK stavební systémy, a BUILDING-LT, s.r.o., a ve stejném složení pokračovala v jednání dle ustanovení 75, 76 a 79 zákona, neboť z důvodu nesplnění kvalifikace, požadavků zákona a zadavatele dne vyřadila již tři uchazeče. Komise podle ustanovení 76 posuzovala jednotlivé nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele,

21 uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle ustanovení 22 zákona. Komise dále zkontrolovala výkazy výměr a návrhy smluv přičemž zjistila, že uchazeč STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG, s.r.o., se v návrhu smlouvy nezavázal ke smluvní pokutě 5.000,-Kč za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu ( dle soupisu o vadách a nedodělcích), jak je uvedeno v ZD bod 9.5., ale pouze k částce 2.500,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. Dále zjistila, že se nezavázal ke smluvní pokutě ve výši 2.500,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a každou reklamovanou vadu v případě, že nezahájí odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve stanovených lhůtách, jak je uvedeno v ZD bod 9.7. Tímto uchazeč nesplnil požadavky zadavatele a protože nabídka nebyla úplná, neboť návrh smlouvy o dílo nelze nijak doplňovat, opravovat a tudíž pochybení nelze ani zpětně ošetřit, komise rozhodla o vyřazení uchazeče STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG, s.r.o., z účasti v zadávacím řízení dle ust. 76/1 zákona. Komise u uchazeče XEDOS, s.r.o., zjistila, že k návrhu smlouvy nepřiložil, jako nedílnou její součást, Všeobecné podmínky ke smlouvě o zhotovení stavebních prací", jak bylo uvedeno v ZD bod 1.1. Součástí zadávací dokumentace je: projektová dokumentace, výkaz výměr a všeobecné podmínky ke smlouvě o zhotovení stavebních prací, které musí být p ř í l o h o u smlouvy., ač byly zveřejněny se zadávací dokumentací na profilu zadavatele. Tím návrh smlouvy není úplný, neboť v uvedených podmínkách jsou ustanovení, která musí být nedílnou součástí smlouvy. Protože uchazeč nesplnil požadavky zadavatele a nabídka tak nebyla úplná, neboť návrh smlouvy o dílo nelze nijak doplňovat, opravovat a tudíž pochybení nelze ani zpětně ošetřit, komise rozhodla o vyřazení uchazeče XEDOS, s.r. o., z účasti v zadávacím řízení dle ust. 76/1 zákona. Komise u uchazeče BUILDING, s.r.o., zjistila, že v návrhu smlouvy nezapracoval podmínku týkající se zhotovitele, který je oprávněn vystavovat faktury do výše 90% ceny díla a zbývající část 10% ceny díla je zádržné, které bude vyúčtováno poslední fakturou, jak je uvedeno v ZD bod 6.6. Dále komise zjistila, že se uchazeč nezavázal ke smluvní pokutě ve výši ,-Kč, jak je uvedeno v ZD bod za to, že pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, nepředloží veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku. Komise dále zjistila, že ve Výkazu výměr nenacenil položku Vedlejší rozpočtové náklady, jako je zařízení staveniště, inženýrská činnost, finanční náklady. Do položky uvedl 0, čímž je výkaz výměr neúplný a nabídkovou cenu nelze hodnotit. Vzhledem k tomu, že uchazeč nesplnil požadavky zadavatele a předložil nabídku, která nebyla úplná, a to i v návrhu smlouvy, kdy se nezavázal ke smluvním pokutám, což nelze dodatečně ošetřit, neboť předložený návrh smlouvy nelze měnit, doplňovat, či jinak upravovat, komise rozhodla o vyřazení uchazeč BUILDING, s.r.o., z účasti v zadávacím řízení dle ustanovení 76/1 zákona. Komise přistoupila k hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH dle ustanovení 78, odst. 1, písm. b) zákona u uchazečů STAVEBNÍ PRAHA, s.r.o., Bělehradská 679/94, Praha 2, IČ: , ( ,-Kč bez DPH), VÁCLAV HORÁK Stavební systém Kanín 108, Libice nad Cidlinou, IČ: , ( ,-Kč bez DPH). Komise na základě tohoto kritéria seřadila nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny bez DPH k nejvyšší nabídkové ceně bez DPH a určila pořadí počínaje č. 1 až 2. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek komise posuzovala nabídkovou cenu dle 77 zákona - mimořádně nízká nabídková cena. Komise nenabyla přesvědčení, že by nejnižší nabídnutá cena bez DPH byla mimořádně nízká ve vztahu k předmětu zakázky, a proto doporučila zadavateli uvedené pořadí uchazečů schválit.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 491/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 444 ze dne 09.06.2014 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 995/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 920 ze dne 19.11.2014 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné podlimitní zakázky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 471/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 441 ze dne 22.06.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 14.01.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné podlimitní zakázky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 786 ze dne 09.12.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 786 ze dne 09.12.2013 č.j.: 832/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 786 ze dne 09.12.2013 Úprava prodejny potravin na samoobslužný prodej, Koněvova 184, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 820/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 754 ze dne 29.11.2013 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 306/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 272 ze dne 23.04.2014 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 18/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 15 ze dne 14.01.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné nadlimtní zakázky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 564/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 531 ze dne 15.07.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 345/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 303 ze dne 11.05.2016 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 406/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 379 ze dne 10.06.2013 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek: "Základní škola nám. Jiřího

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění OBEC KÁMEN Kámen 2, 9 1 Kámen WWW.OBECKAMEN.CZ Email: oukamen@quick.cz 6 26 60 IČO: 00281 V Kámeně dne 12. května 201 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 12/2016. č. 12 ze dne 06.01.2016. MŠ Buková - bourací práce. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 12/2016. č. 12 ze dne 06.01.2016. MŠ Buková - bourací práce. I. č.j.: 12/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 12 ze dne 06.01.2016 MŠ Buková - bourací práce Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení bouracích prací nadzemní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 523/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 475 ze dne 29.06.2016 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 751 25 Veselíčko tel: +420 581 250 841-46 okr. Přerov tel. fax.: +420 581 250 842 www.ddsveselicko.cz email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

*MUSPX019V7FJ I. SMLUVNÍ STRANY. 1.1. Objednatel

*MUSPX019V7FJ I. SMLUVNÍ STRANY. 1.1. Objednatel Naše čj.: MUSP 70982/2013 Naše sp. zn.: *MUSPX019V7FJ * SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 168/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 155 ze dne 11.03.2013 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek: "Ošetřovatelský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1060/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 999 ze dne 14.12.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 526/2015. č. 498 ze dne 22.06.2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 526/2015. č. 498 ze dne 22.06.2015 č.j.: 526/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 498 ze dne 22.06.2015 ZŠ a MŠ Chelčického 42/2614, Praha 3 - oprava střechy části C Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy I SMLOUVA O oúo uzavřená podle 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "smlouva") Objednatel: Obec Pravčice Se sídlem: Pravčice 46, 768 24 Hulín Právní forma: územně samosprávný celek

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská Naše čj.: MUSP 54782/2015 Naše sp. zn.: 54777/2015 RUI/EMLO Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská 1. Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015 č.j.: 791/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 742 ze dne 07.10.2015 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 - havarijní oprava hydroizolace suterenu kuchyně Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 827/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 761 ze dne 29.11.2013 Smlouva o dílo mezi Městskou částí Praha 3 a Univerzitou Jana Amose Komenského Praha Rada městské části I.

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 101616/2015 Naše sp. zn.: 101616/2015 MJP/LESA *MUSPX01JUQO8* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 89/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 69 ze dne 11.02.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

u oddíl vložka tel.! fax

u oddíl vložka tel.! fax Příloha Č. 4 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo pro Projekt I - Prvky USES - Lokalita Ctvrtě, Díly a Kamenec SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ustanovení ~ 2586 a násl. občanského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 439 ze dne 22.06.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 439 ze dne 22.06.2015 č.j.: 466/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 439 ze dne 22.06.2015 ZŠ Jeseniova 96/2400, Praha 3 - sanace obvodového zdiva a oprava kanalizace Rada městské části I. s c h v

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 276/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 256 ze dne 09.04.2014 Organizace sportovního dne v Městské části Praha 3 v květnu 2014 a zakázka malého rozsahu na služby "Děti

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 604/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 604/2014 č.j.: 604/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 564 ze dne 16.07.2014 Dohoda o podmínkách stavby veřejného schodiště v Jeronýmově ulici Rada městské části I. s c h v a l u j e

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou IČ:

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

OPRAVA STŘECHY ZŠ WAGNEROVO NÁMĚSTÍ BEROUN

OPRAVA STŘECHY ZŠ WAGNEROVO NÁMĚSTÍ BEROUN VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ zákon č. 137/2006 Sb. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OPRAVA STŘECHY ZŠ WAGNEROVO NÁMĚSTÍ BEROUN V Berouně dne : 27.5.2011 Zadávací dokumentace Zadavatel tímto stanovuje

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucím HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou IČ:

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 342 ze dne 21.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 342 ze dne 21.05.2014 č.j.: 379/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 342 ze dne 21.05.2014 MŠ Libická 4/ 2271, Praha3 - oprava střechy Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provést opravu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 09.06.2014 vyhlašuje Gymnázium, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62, příspěvková organizace

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Zateplení a izolace nové budovy DD Borohrádek č.p. 529 včetně statiky balkónů v ul. Rudé armády, Borohrádek

Zateplení a izolace nové budovy DD Borohrádek č.p. 529 včetně statiky balkónů v ul. Rudé armády, Borohrádek Domov důchodců Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek vyhlašuje poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení stavebního díla Zateplení a izolace nové budovy DD Borohrádek č.p. 529

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 171/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 11.03.2013 Návrh Dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě o poskytování ochranné a bezpečnostní služby Rada městské

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: PPR-11999-20/ČJ-2012-990656. Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: PPR-11999-20/ČJ-2012-990656. Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: PPR-11999-20/ČJ-2012-990656 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 adresa pro doručování: Policejní prezidium ČR Správa

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 (dále jen smlouva ) uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku mezi MIJO-STAV stavby s.r.o. se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00 IČ: 27833551

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie)

Více

Čj. ORRI/17005-16/vark ORRI/2615-2016 V Rumburku dne 20.05.2016. Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1. Stupeň, Rumburk

Čj. ORRI/17005-16/vark ORRI/2615-2016 V Rumburku dne 20.05.2016. Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1. Stupeň, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se směrnicí č. 2/2015, o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Č. SMLOUVY : SML/209/2015 UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

S M L O U V A O D Í L O - návrh

S M L O U V A O D Í L O - návrh S M L O U V A O D Í L O - návrh ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 Příloha č. 1 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 7/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 7/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 7/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC v souladu se směrnici č. 10/2009 (dále jen směrnice ) a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi: 1. Město Tišnov se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov jehož jménem jedná Jan Schneider,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

dle 7 odst. 3) a 18 odst.3) zákona č.137/2006, o zadávání veřejných zakázek s těmito zadávacími podmínkami:

dle 7 odst. 3) a 18 odst.3) zákona č.137/2006, o zadávání veřejných zakázek s těmito zadávacími podmínkami: Domov důchodců V Podzámčí Říhova 365, Chlumec nad Cidlinou 503 51 vyhlašuje poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení stavebního díla DD v Chlumci nad Cidlinou Stavební úpravy objektu

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 589/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 554 ze dne 05.08.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého

Více

Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016. Mgr. Bušková/257215181

Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016. Mgr. Bušková/257215181 Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016 Mgr. Bušková/257215181 Počet listů 3 22.3.2016 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce podle 12 odst.

Více