VLIV STRUKTURNÍCH VAD NA ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV STRUKTURNÍCH VAD NA ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU"

Transkript

1 VLIV STRUKTURNÍCH VAD NA ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU EFFECT OF STRUCTURAL DEFECTS ON THE FATIGUE BEHAVIOUR OF SAND-CAST Mg ALLOY AZ91 Hnilica František a), Ocenášek Vladivoj b) UJP PRAHA a s, Nad Kamínkou 1345, Praha 5 VUK Panenské Brežany,s.r.o., Panenské Brežany 50, Odolena Voda Abstract Na vzorcích z Mg slitiny AZ91 lité do písku, o chemickém složení 9,14 hm.% Al, 0,78 hm.% Zn, byla studována únavová odolnost pri cyklickém zatežování v tahu. Hladké zkušební tyce, válcového tvaru o prumeru 7 mm, byly zatežovány míjivým cyklem o maximálním napetí 90 MPa. Zpusob únavového porušování byl posuzován fraktografickou analýzou na rádkovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM 5510 LV, struktura slitiny pak svetelnou mikroskopií na metalografických výbrusech. Podle dosažených poctu cyklu do lomu N f lze studované vzorky rozdelit do trí skupin: a) vzorky u nichž došlo k lomu ješte pred dosažením maximálního zatížení, b) vzorky porušené rádove po 10 4 cyklech, c) vzorky porušené rádove po 10 6 cyklech. Fraktografický rozbor ukázal, že rozdílná únavová životnost souvisí predevším s rozsahem a charakterem licích vad u jednotlivých vzorku. Únavové trhliny byly vždy iniciovány na licích vadách (pórech). Délky trhlin, resp. celková plocha únavového lomu, byly prakticky shodné, nezávisle na výrazne rozdílných poctech cyklu do lomu. Výrazný rozdíl byl pozorován ve velikosti plochy defektu, ze kterých iniciovala trhlina A def. Únavová životnost charakterizovaná poctem cyklu do lomu N f vykazovala prímou závislost na faktoru intenzity napetí K max,in = defekty vnitrní.??, kde? = 0,65 pro povrchové defekty a? = 0,5 pro Adef Abstract The numbers of cycles to fracture during tensile cyclic loading were evaluated for samples of sand-cast Mg alloy AZ91 containing 9.14 wt.% Al and 0.78 wt.% Zn. Plain cylindrical test pieces, 7 mm in diameter, have been loaded in tension using an asymmetric cycle with stress ratio R=0 of maximum load 90 MPa. The character of the fracture surface of broken test pieces was studied by scanning electron microscopy. Alloy microstructure was examined on metallographic samples using optical microscopy. The specimens can be divided with respect to their number of cycles to fracture into three groups: a) test pieces broken before the maximum load has been achieved, b) test pieces broken after 10 4 cycles, c) test pieces broken after 10 6 cycles. The fractographic analysis showed that the differences in fatigue lives are connected with the differences in the size, number and type of casting defects present in test pieces. Fatigue cracks initiated always at casting defects such as pores. The crack length and fracture surface areas, respectively, were practically equal and did not depend on the number of cycles to fracture sustained by the test piece. However, the fracture surfaces of the defects initiating the 1

2 main crack A def differed remarkably. The fatigue life, which is characterised by the number of cycles to fracture N f, is correlated to the load intensity factor K max according to the relation K max,in =??, where? = 0,65 for surface defects and? = 0,5 for internal defects. Adef 1. ÚVOD Snaha o snížení hmotnosti výrobku, zejména v automobilovém a leteckém prumyslu, vede k tomu, že slitiny horcíku se znovu dostaly do popredí zájmu [1,2]. Ve snaze zlepšit jejich korozní, mechanické i technologické vlastnosti jsou vyvíjeny jednak nové typy horcíkových slitin a jednak jsou prohlubovány poznatky o vlastnostech a chování slitin stávajících. Vzhledem k jejich predpokládanému použití, jsou to vedle korozních vlastností, vlastnosti únavové a creepové [3,4,5]. U odlitku z Mg slitin navíc casto pozorujeme velký rozptyl techto vlastností. Predmetem príspevku je proto studium souvislostí mezi strukturou a mechanismy iniciace a šírení únavových trhlin v lité Mg slitine a posouzení príciny velkého rozptylu namerených dob únavového života. 2. EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL A METODIKA Ke studiu byla použita Mg slitina AZ91 o chemickém složení 9,14hm. %Al, 0,78% Zn, 0,23% Mn, 0,0085% Cu, 0,024% Si, 0,0044% Fe a 0,0029% Ni. Z odlitku 90x70x200 mm (lití do písku) byly odebrány vzorky pro analýzu struktury, zkoušky tahem a únavové zkoušky, pritom telesa byla odebírána z odlitku tak, aby bylo možné sledovat nehomogenitu materiálu po prurezu odlitku. Odlitky nebyly dále podrobeny žádnému tepelnému zpracování. Statické mechanické vlastnosti, podrobneji dokumentované v [7], vykázaly velký rozptyl: R m = (129 ± 42) MPa, R p0,2 = (85,5 ± 15,0) MPa a A = (3,2 ±1,4) %, pritom byl zjišten pokles techto mechanických vlastností od okraje ke stredu odlitku. Zkoušky únavy byly provedeny na hladkých kruhových tycích o prumeru tela 7 mm (soucinitel vrubovitosti Kt = 1). Zkušební telesa byla zatežována míjivým cyklem (R = 0) na vysokofrekvencním pulsátoru Testronoc 8601 pri frekvenci Hz a jedné hladine namáhání s max = 90 MPa. Na této hladine bylo odzkoušeno 15 zkušebních teles, zkoušky byly ukonceny lomem. Lomové plochy byly hodnoceny jednak pomocí rádkovací elektronové mikroskopie na mikroskopu JEOL 5510 LV a jednak byl zpusob porušování hodnocen svetelnou mikroskopií na rovinách metalografických výbrusu orientovaných kolmo na makroskopickou rovinu únavové lomové plochy, tj. rovnobežne s podélnou osou tyce a se smerem zatežování. Pro kvantitativní hodnocení únavového porušení bylo použito obrazového analyzátoru LUCIA. Kvantitativne byla urcována celková délka únavové trhliny l, merená od místa iniciace v radiálním smeru, celková plocha únavové trhliny a celková plocha defektu, ze kterých iniciovala únavová trhlina (defect area) A def. Pro zpusob urcení velikosti plochy defektu bylo použito postupu a kriterií uvedených v [8]. Podle techto kriterií byla urcována také maximální hodnota faktoru intenzity napetí odpovídající pocátecní velikosti defektu K max,in =??,, kde a = 0,65 pro povrchové defekty a a = 0,5 pro defekty vnitrní. Adef 2

3 3. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 3.1 Struktura odlitku Struktura lité slitiny je tvorena dendritickými bunkami tuhého roztoku fáze a a v mezidendritické oblasti jednak hrubými cásticemi fáze Mg 17 Al 12, krystalizujícími z taveniny pri eutektické teplote a jednak drobnými cásticemi ci vejírky cástic fáze Mg 17 Al 12, které vznikají v prípade pomalejšího chladnutí pod eutektickou teplotou. Pres pomalejší chladnutí není tuhý roztok a homogenní, jak ukazují odlišne se leptající oblasti uvnitr dendritických bunek a na jejich hranicích (obr.1). V mezidendritické oblasti se nacházejí cetné tmave zbarvené póry (obr.1, 2 a 3), a to zejména u tycí vyrobených z materiálu uprostred odlitku (obr. 3). Obr. 1 Detail struktury litiny Fig. 1 Detail of alloy structure Obr. 2 Struktura poblíž povrchu odlitku Fig. 2 Structure near cast surface Obr. 3 Struktura ve stredu odlitku Fig. 3 Structure of middle of cast 3.2 Únavové zkoušky Namerené únavové životy, tj. pocty cyklu do lomu N f, jsou uvedeny na obr. 4., kde jsou tyto zpracovány v grafické forme v závislosti na pravdepodobnosti konecného porušení P. Z uvedeného grafu vyplývá, že únavové životy jsou rozdeleny do dvou oddelených skupin, pritom vzorky z materiálu odebraného blíže k povrchu mely delší dobu života než vzorky uprostred. U nekterých teles, vyrobených z materiálu z prostrední cásti odlitku, došlo k porušení již pri nábehu na zkušební zatížení. Tato telesa nebyla do hodnocení zahrnuta. 3

4 Pravdepodobnost do poruchy P /%/ 99, AZ91-litý do písku S max = 90 MPa R = 0, K t = 1,0 50% 0,5 Obr. 4 Rozdelení únavových životu slitiny AZ91 lité do písku Fig. 4 Probability to failure versus number of cycles to failure N f 3.3 Fraktografická analýza 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 Pocet cyklu do lomu /1/ Typický príklad lomové plochy únavove porušených tycí je ukázaný na obr. 5. Na obrázku jsou vyznaceny cásti lomové plochy vzniklé pri cyklickém zatežování spolu s velikostí jejího prumetu do roviny kolmé k ose vzorku a smeru zatežování (fatigue area) a délky únavové trhliny l, merené od místa iniciace v radiálním smeru. Hodnoty techto parametru jsou pro všechny vzorky uvedeny v tabulce 1. Únavové trhliny ve všech prípadech iniciovaly z póru, pritom se vesmes jednalo o póry povrchové, pouze u jednoho vzorku (ozn. c. 2) bylo možné podle dríve uvedených kritérií považovat oblast póru za vadu vnitrní. Póry u povrchu vzorku, které sloužily jako lokální iniciacní centra únavových trhlin, se vyskytovaly v ruzných výškových hladinách podél podélné osy zkušebních tycí. Pri jejich propojování, pri šírení únavové trhliny, se na únavových plochách tvorily vyšší tvárné stupne a únavová lomová plocha má relativne hrubší Obr. 5 Lomová plocha zkušební tyce Fig. 5 Fracture surface of broken test piece Obr. 6 Místo iniciace únavové trhliny Fig. 6 Initiation centre of fatigue crack reliéf. Príklady charakterizující uvádené iniciacní vady jsou ilustrovány na obr. 6 a 7. Na obr. 4

5 6 jsou vyznaceny obvody oblasti póru, které byly kvantitativne hodnoceny jako prumety plochy iniciacních defektu (defect area) A def. Velikosti plochy defektu, urcované podle dríve uvedených postupu, jsou, spolu s jejich druhými odmocninami, maximální hodnotou iniciacního faktoru intenzity napetí K max,in a poctem cyklu do lomu N f uvedeny v tabulce 1. Na obr. 8 je pak graficky vynesena závislost doby života N f na maximální hodnote iniciacního faktoru intensity napetí K max,in. Tabulka 1 Kvantitativní parametry únavového porušování sample defect area [mm 2 ] (defect area) 1/2 [mm] K max,in [MPam 1/2 ] fat. crack length [mm] fatigue area [mm 2 ] N f type of defect 1 0,123 0,351 1,94 2,3 8, outside 2 0,427 0,653 2,04 2,3 7, inside 3 0,163 0,404 2,08 2,2 7, outside 4 0,456 0,675 2,69 2,0 6, outside 5 0,480 0,693 2,73 2,2 8, outside 6 0,481 0,694 2,73 2,5 8, outside 7 1,513 1,230 3,64 2,5 8, outside 8 1,590 1,261 3,68 2,1 6, outside Table 1 Quantitative fatigue failure parameters N f vers K max,in (sand) 1,E+07 1,E+06 y = 5E+08x -7,4986 R 2 = 0,8807 N f 1,E+05 1,E+04 1,5 2 2,5 3 3,5 4 K max,in [MPam 1/2 ] Obr. 7 Místo iniciace únavové trhliny Fig. 7 Initiation centre of fatigue crack Obr. 8 Závislost N f na K max,in Fig. 8 Dependence N f on K max,in Podle charakteristických morfologických znaku lze na lomové ploše rozlišit ctyri oblasti, pritom poslední cást je tvorena statickým dolomem. Jednotlivé oblasti jsou na obr. 9 oznaceny písmeny A, B, C a dolom D. Oblast A se vyznacuje relativne hladší, méne clenitou lomovou plochou. Nacházíme ji pouze v nekterých prípadech u menších póru v místech iniciace únavové trhliny (obr. 7). Pri detailním pohledu pri vetším zvetšení je zrejmé, že z mikroskopického pohledu je lomová plocha v této cásti tvorena radou drobných faset s ruznou orientací více méne rovnobežných stupnu ci hrbetu (obr. 10), na nekterých fasetách pozorujeme náznaky drobných velmi plochých dulku (obr. 10, 11). Navazující úsek lomové plochy, ozn. B, je charakterizovaný rozmernejšími fasetami s rovnobežným zoubkováním (serrated facets) (obr. 12), resp. rozmernejšími fasetami s ríckovou kresbou (obr. 13). V nekterých prípadech, a to zejména u rozmernejších póru, se 5

6 D C B A Obr. 9 Vyznacení oblastí na lomové ploše Obr. 10 Detail lomové plochy, oblast A Fig. 9 Fracture surface indicating different regions Fig. 10 Detail of fracture surface,region B Obr. 11 Detail lomové plochy z oblasti A Fig. 11 Detail of fracture surface, region A Obr. 12 Lomová plocha, oblast B Fig. 12 Fracture surface, region B 50? m 100? m Obr. 13 Detail lomové plochy z oblasti B Fig. 13 Detail of fracture surface, region B Obr. 14 Lomová plocha, oblast C Fig. 14 Fracture surface, region C oblast A nevyskytuje a fasety se zoubkováním navazují prímo na póry, které jsou místem iniciace únavové trhliny. Detailní charakter a orientace zoubku vzhledem ke smeru šírení únavové trhliny se mení zrejme v závislosti na krystalografické orientaci jednotlivých 6

7 porušených dendritických bunek. Približne od délky únavové trhliny l = 1,5 mm se zpusob porušování mení (oblast C na obr. 9). Morfologické znaky na lomových fasetách, charakterizovaných systémem približne rovnobežných stupnu (tzv. zoubkování), se mení na komplikovanejší mikrofraktografickou kresbu ( obr. 14, 15). Svetlé linie na obrázcích zobrazují mikrostupne oddelující únavové mikroplošky. Tyto mají komplikovaný tvar s prevážnou orientací ve smeru lokálního šírení únavové trhliny. Šírení únavové trhliny probíhá, stejne jako v predchozí oblasti B, traskrystalicky, pri menším zvetšení však není zretelná výrazne rozdílná orientace mikrofraktografických znaku na lomových fasetách. Na detailní kresbe na únavových mikroploškách lze však stále pozorovat vliv krystalografické orientace dendritických bunek vzhledem ke smeru zatežování a lokálnímu smeru šírení únavové trhliny. Na mnoha mikroploškách pozorujeme sít rovnobežných mikrotrhlin (obr. 16), v nekterých oblastech také drobné nevýrazné brázdy pripomínající únavové striace (obr. 17 ). 50? m Obr. 15 Lomová plocha, oblast C Fig. 15 Fracture surface, region C Obr. 16 Detail lomové plochy z oblasti C Fig. 16 Detail of fracture surface, region C 25? m Obr.17 Detail lomové plochy, oblast C Fig.17 Detail of fracture surface, region C Výše popisovaný zpusob porušování, charakterizující oblast ozn. C, prechází v záverecný dolom, pro který je typické mezidendritické porušování s velmi clenitým povrchem. Díky výraznému rozdílu v clenitosti mezi oblastí C, porušenou únavovým mechanismem a statickým dolomem (oblast D) lze pomerne snadno rozlišit tyto cásti lomové plochy a stanovit celkovou délku a plochu únavového lomu (tabulka 1). Zpusob únavového porušování dokresluje také príklad prubehu lomové cáry magistrální trhliny zachycený na obr. 18. Na obrázku jsou vyznaceny jednotlivé úseky charakterizující oblasti oznacované písmeny A, B, C a D. Krome toho je v dolní cásti obrázku, pod lomovou carou, zachycen rez latentní trhlinou, která se po iniciaci a pocátecním rozšírení zastavila. Z prubehu lomové cáry magistrální trhliny a prubehu latentní trhliny si lze udelat predstavu o vzájemném vztahu mezi strukturou materiálu a mechanismy iniciace a šírení trhliny. Po iniciaci z povrchových póru se trhlina dále šírí bud transkrystalicky, nebo v prípade oslabení mezidendritické oblasti prítomností póru, probíhá lom touto mezidendritickou oblastí. Muže pritom docházet k vetvení trhliny a vzniku 7

8 rozsáhlejších sekundárních trhlin. V další etape šírení je lom prevážne transkrystalický, pritom z pocátku se muže celo trhliny odchylovat od smeru kolmého na hlavní osu napetí (oblast B). Pri vetší délce trhliny, vetší hodnote faktoru, resp. rozkmitu faktoru, intensity napetí se odchylky od uvedeného smeru šírení zmenšují a rovina magistrální lomové plochy je i z mikroskopického hlediska méne clenitá a kolmá na hlavní osu zatežování (oblast C). Náhlé rozšírení trhliny, dolom, probehlo mezidendriticky (oblast D) (obr. 18). Z prubehu krivky vynesené na obr. 8 je zrejmá silná závislost doby života N f na D C B A Obr. 18 Rez lomovou plochou orientovaný kolmo na magistrální únavovou trhlinu Fig. 18 Normal section of main fatigue fracture surface pocátecní maximální hodnote faktoru intenzity napetí K max,in., tj. na rozsahu defektu charakterizovaného velikostí plochy póru A def a jejich umístením. Ukazuje se tak, že pro celkovou dobu života jsou rozhodující pocátecní podmínky rozvoje trhliny, tj. prítomnost póru a jejich výše uvedené charakteristiky. Vzhledem k tomu, že celkové délky únavových trhlin, resp. procentuální podíly lomové plochy vytvorené únavovým porušením, jsou približne u všech vzorku stejné a mechanismy šírení trhlin obdobné, zdá se, že etapa šírení únavové trhliny v jejím pozdejším stadiu hraje méne významnou úlohu. Podobné výsledky byly získány také v práci [8] u slitiny AZ91 lité do kokil. Podekování Tento príspevek byl realizován s financní podporou GACR v rámci projektu 106/03/0903. Autori tímto agenture dekují za poskytnutí prostredku potrebných pro výzkum. LITERATURA [1] MORDIKE,B.L.,EBERT,T. Magnesium, Properties-Aplications-Potential, Materials Science and Engineering, A302, 2001, [2] DAS,S. Magnesium for Automotive Applications: Primary Cost Assessment, JOM, November 2003, s [3] SMOLA,B.aj. Materials Science and Engineering A324, 2002, [4] GALL,K. aj. International Journal of Fatigue, 26,2004, [5] EISENMEIER,G. aj. Materials Science and Engineering A,A319, 2001, [6] HORSTEMEYER,M.F., aj. Acta Maretialica, xx,2004,xxx-xxx [7] OCENÁŠEK,V., HNILICA,F. Microstructure and properties of sand and squeeze cast magnesium alloy AZ91, príspevek této konference [8] MAYER,H. aj. Influence of porosity on the fatigue limit of die cast magnesium and aluminium alloys, Int.Journal of Fatigue,25,2003,

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU J.Fiala *, P.Mazal **, M.Kolega *, P.Liškutín ** * University of West Bohemia Plzeň CZ ** Brno University of Technology

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ Radek Nemec, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Príspevek se zabývá

Více

NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA6082

NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA6082 METAL 007 NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA608 FATIGUE PROPERTIES HETEROGENEITY AND ANISOTRPY OF EXTRUSIONS FROM AA608 ALLOY Vladivoj Očenášek*, Petr Sedláček**,

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713LC ZA VYSOKÝCH TEPLOT FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713LC AT HIGH TEMPERATURE.

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713LC ZA VYSOKÝCH TEPLOT FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713LC AT HIGH TEMPERATURE. ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713LC ZA VYSOKÝCH TEPLOT FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713LC AT HIGH TEMPERATURE. Martin Juliš a Karel Obrtlík b Tomáš Podrábský a Martin

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

Pevnost a životnost Jur III

Pevnost a životnost Jur III 1/48 Pevnost a životnost Jur III Milan Růžička, Josef Jurenka, Zbyněk Hrubý Poděkování: Děkuji prof. Ing. Jiřímu Kunzovi, CSc za laskavé svolení s využitím některých obrázků z jeho knihy Aplikovaná lomová

Více

ÚNAVOVÁ PEVNOST LETECKÉ OCELI AISI 4340 S POVRCHEM PO ELEKTROEROZNIVNÍM ŘEZÁNÍ A ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM

ÚNAVOVÁ PEVNOST LETECKÉ OCELI AISI 4340 S POVRCHEM PO ELEKTROEROZNIVNÍM ŘEZÁNÍ A ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM ÚNAVOVÁ PEVNOST LETECKÉ OCELI AISI 4340 S POVRCHEM PO ELEKTROEROZNIVNÍM ŘEZÁNÍ A ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM FATIGUE STRENGTH OF AN AIRCRAFT AISI 4340 STEEL WITH SURFACE AFTER ELECTRO-EROSIVE AND WATER JET

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 Hnilica, F. a), Janík, V. a), Očenášek, V. b), Smola, B. c), Stulíková, I. c)

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS Rudolf Foret a Petr Matušek b a FSI-VUT v Brne,Technická

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

KOROZNÍ ZKOUŠKY VYSOCELEGOVANÝCH DUPLEXNÍCH OCELÍ PŘI POMALÉ RYCHLOSTI DEFORMACE

KOROZNÍ ZKOUŠKY VYSOCELEGOVANÝCH DUPLEXNÍCH OCELÍ PŘI POMALÉ RYCHLOSTI DEFORMACE KOROZNÍ ZKOUŠKY VYSOCELEGOVANÝCH DUPLEXNÍCH OCELÍ PŘI POMALÉ RYCHLOSTI DEFORMACE Dalíková Klára 1,2), Číhal Vladimír 2), Kunz Jiří 1) 1) Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT

Více

Doc. Ing. Jiří Kunz, CSc., Prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc., Ing. Jan Siegl, CSc. Katedra materiálů FJFI ČVUT v Praze, Trojanova 13, Praha 2

Doc. Ing. Jiří Kunz, CSc., Prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc., Ing. Jan Siegl, CSc. Katedra materiálů FJFI ČVUT v Praze, Trojanova 13, Praha 2 KUNZ, J. - NEDBAL, I. - SIEGL, J.: Vliv vodního prostředí a zvýšené teploty na únavové porušování austenitické oceli. In: Degradácia vlastností konštrukčných materiálov (VIII. celoštátna konferencia so

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA Elias TOMEH 1 Abstract: The effect

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jan Čapek. Vliv mikrostrukturních parametrů na mechanické vlastnosti polykrystalického hořčíku Katedra fyziky materiálů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jan Čapek. Vliv mikrostrukturních parametrů na mechanické vlastnosti polykrystalického hořčíku Katedra fyziky materiálů Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jan Čapek Vliv mikrostrukturních parametrů na mechanické vlastnosti polykrystalického hořčíku Katedra fyziky materiálů Vedoucí

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015 ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015 Jiří Faltus a), Jan Siegl b), Vladivoj Očenášek a) Klára Dalíková

Více

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI Jan Masák, Jan Korouš BiSAFE s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4 Příspěvek uvádí výsledky redistribuce napětí, rozvoje deformace a

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

PEVNOST V OHYBU KOVANÝCH PROFILŮ VE SROVNÁNÍ S PROFILY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝMI

PEVNOST V OHYBU KOVANÝCH PROFILŮ VE SROVNÁNÍ S PROFILY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝMI PEVNOST V OHYBU KOVANÝCH PROFILŮ VE SROVNÁNÍ S PROFILY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝMI Pavel ŠVANDA A), Petr SVOBODA B) A Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů,

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu E. Dobešová, J.Skácel Anotace: Pri spalování jsou soucásti motoru vystaveny pomerne vysokým teplotám. V hlave válcu je teplotou nejvíce zatížen výfukový

Více

HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023

HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023 HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023 EVALUATION OF FATIGUE PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOYS AA6082, AA6262 AND AA6023 Jiří Faltus a) Jan Siegl b) Vladivoj Očenášek

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

ÚNAVOVÁ ŽIVOTNOST A ÚNAVOVÝ LOM LITÉ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 792-5A PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ A PŘI ZVÝŠENÝCH TEPLOTÁCH

ÚNAVOVÁ ŽIVOTNOST A ÚNAVOVÝ LOM LITÉ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 792-5A PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ A PŘI ZVÝŠENÝCH TEPLOTÁCH ÚNAVOVÁ ŽIVOTNOST A ÚNAVOVÝ LOM LITÉ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 792-5A PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ A PŘI ZVÝŠENÝCH TEPLOTÁCH FATIGUE LIFE AND FATIGUE FRACTURE OF NICKEL-BASED SUPERALLOY INCONEL 792-5A AT ROOM

Více

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2)

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) 1) New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region, ZČU-Plzeň, Univerzitní 8,

Více

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o. PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových

Více

THE INFLUENCE OF SURFACE CHARACTERISTICS ON HYDROGEN EMBRITTLEMENT OF CARBON STEELS

THE INFLUENCE OF SURFACE CHARACTERISTICS ON HYDROGEN EMBRITTLEMENT OF CARBON STEELS Acta Metallurgica Slovaca, 13, 2007, 4 (495-502) 495 THE INFLUENCE OF SURFACE CHARACTERISTICS ON HYDROGEN EMBRITTLEMENT OF CARBON STEELS Kubečka P., Váňová P., Jonšta P., Filuš F. VSB Technical University

Více

DEFORMACNÍ CHOVÁNÍ ŽÁRUVZDORNÉ CR-NI-SI OCELI DEFORMATION BEHAVIOUR OF A REFRACTORY CR-NI-SI STEEL

DEFORMACNÍ CHOVÁNÍ ŽÁRUVZDORNÉ CR-NI-SI OCELI DEFORMATION BEHAVIOUR OF A REFRACTORY CR-NI-SI STEEL DEFORMACNÍ CHOVÁNÍ ŽÁRUVZDORNÉ CR-NI-SI OCELI DEFORMATION BEHAVIOUR OF A REFRACTORY CR-NI-SI STEEL Miloš Marek a, Ivo Schindler a, Jaroslav Fiala b, Stanislav Nemecek b, Libor Cerný c, Stanislav Rusz a,

Více

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Ing, M. Kašparová 1,2,*, Ing., F. Zahálka 1, Ing., Š. Houdková, PhD. 1 1 ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 57, 316

Více

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků 1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Zpracovatelé zprávy: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, katedra silničních staveb Thákurova 7, 166 29, Praha 6 EUROVIA Services, s.r.o. U Michelského lesa 370, 140 00, Praha 4 Krč Souhrnná zpráva projektu

Více

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Design proposal to prevent deformation of die-cast frames for zinc alloy security intercoms Bc. Simona

Více

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI Ondřej Ekrt, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Tomáš Kubatík a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b a VŠCHT,Ústav kovových materiálů a korozního

Více

Aleš NEVAŘIL 1 ÚČINEK PŖETRŅENÍ LANA KOTVENÉHO STOŅÁRU THE EFFECT OF CABLE FAILURE ON THE GUYED MAST

Aleš NEVAŘIL 1 ÚČINEK PŖETRŅENÍ LANA KOTVENÉHO STOŅÁRU THE EFFECT OF CABLE FAILURE ON THE GUYED MAST Aleš NEVAŘIL 1 ÚČINEK PŖETRŅENÍ LANA KOTVENÉHO STOŅÁRU THE EFFECT OF CABLE FAILURE ON THE GUYED MAST Abstract The paper deals with the phenomena causing failures of anchoring cables of guyed masts and

Více

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT Jiří Kudrman Jindřich Douda Marie Svobodová UJP PRAHA a.s.nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav

Více

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Petr Drašnar, Petr Roškanin, Jan Kudláček, Viktor Kreibich 1) Miroslav Valeš, Linda Diblíková, Martina Pazderová 2) Ján Pajtai 3) 1)ČVUT

Více

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI COMPARISON OF RESISTANCE TO PITTING CORROSION OF WELD JOINTS OF CrNiMo 17-12-2 STEEL PIPINGS Stanislav Lasek,

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

PROBLEMS DURING ROLLING OF FeNi TYPE ALLOYS. Stanislav Němeček a,b Pavel Podaný b Jaroslav Tuček c Tomáš Mužík a Josef Macháček c Čestmír Kahovec c

PROBLEMS DURING ROLLING OF FeNi TYPE ALLOYS. Stanislav Němeček a,b Pavel Podaný b Jaroslav Tuček c Tomáš Mužík a Josef Macháček c Čestmír Kahovec c PROBLÉMY PŘI VÁLCOVÁNÍ SLITIN TYPU FeNi PROBLEMS DURING ROLLING OF FeNi TYPE ALLOYS Stanislav Němeček a,b Pavel Podaný b Jaroslav Tuček c Tomáš Mužík a Josef Macháček c Čestmír Kahovec c a MATEX PM, s.r.o.,

Více

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION Varner D., Černý M., Mareček J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

NÁKLADOVÉ ŠETRENÍ VE SLÉVÁRNE ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S. EVALUATION THE COSTS IN THE FOUNDRY ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S.

NÁKLADOVÉ ŠETRENÍ VE SLÉVÁRNE ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S. EVALUATION THE COSTS IN THE FOUNDRY ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S. NÁKLADOVÉ ŠETRENÍ VE SLÉVÁRNE ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S. EVALUATION THE COSTS IN THE FOUNDRY ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S. Vladislav Kurka a Zdenek Ondrácek b Richard Paseka c Václav Kafka

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY Petra Bublíková 1, Vít Rosnecký 1, Jan Michalička 1, Eliška Keilová 2, Jan Kočík 2, Miroslava Ernestová 2 1 Centrum

Více

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b) OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION Ivo Kuběna, Tomáš Kruml, Pavel Hutař, Luboš Náhlík, Stanislav Seitl,

Více

ANALÝZA CREEPOVÝCH ZKOUŠEK SLITINY IN 792-5A CREEP PROPERTIES/TEST ANALYSIS OF IN 792-5A ALLOY. Jiří Zýka a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c

ANALÝZA CREEPOVÝCH ZKOUŠEK SLITINY IN 792-5A CREEP PROPERTIES/TEST ANALYSIS OF IN 792-5A ALLOY. Jiří Zýka a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c ANALÝZA CREEPOVÝCH ZKOUŠEK SLITINY IN 792-5A CREEP PROPERTIES/TEST ANALYSIS OF IN 792-5A ALLOY Jiří Zýka a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 15600, Praha 5 Zbraslav,

Více

Navařování korozivzdorných trvrdonávarů pro rotační díly plunžrů hydraulických lisů. Zbyněk Bunda

Navařování korozivzdorných trvrdonávarů pro rotační díly plunžrů hydraulických lisů. Zbyněk Bunda SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 Navařování korozivzdorných trvrdonávarů pro rotační díly plunžrů hydraulických lisů ABSTRAKT Zbyněk Bunda Navařování je nanášení kovové vrstvy na povrch výrobku

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK

NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK Ing. Miroslav Vacula, ing.martin Klvač, Robert Mildner, Ing.Tomáš Melichar PhDr. Abstract Cement bonded particle boards are manufactured

Více

VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.

VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at. VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.% Al V. Vodičková *1, P. Kratochvíl 1 1 Technical university of Liberec, Faculty

Více

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a a VŠB Technická

Více

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 78 33 Ostrava Poruba, ČR, E mail: miroslav.prihoda@vsb.cz

Více

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje. STANOVENÍ PŘÍČIN ROZTRŽENÍ HYDROPNEUMATICKÉHO AKUMULÁTORU HYDRAULICKÉHO LISU LISOVACÍ LINKY CAUSE EXPLOSION DETERMINATION OF HYDROPNEUMATIC ACCUMULATOR OF COACHWORK PRESS MACHINE OF MOLDING LINE ABSTRAKT:

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 3 Koncentrace napětí a její

Více

manufacturer and supplier of products for electromagnetic testing of materials

manufacturer and supplier of products for electromagnetic testing of materials manufacturer and supplier of products for electromagnetic testing of materials www.indetec.cz EDDY CURRENT APPLICATIONS IN AVIATION APLIKACE V LETECTVÍ - METODA VÍŘIVÝCH PROUDŮ Povrchové zkoušení a zkoušení

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení STLAČITELNOST Princip: Naneseme-li zatížení na zeminu, dojde k porušení rovnováhy a dochází ke stlačování zeminy (přemístňují se částice). Stlačení je ukončeno jakmile nastane rovnováha mezi působícím

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES Abstrakt Jiří Faltus, Petr Homola, Peter Sláma VÚK Panenské Břežany a.s.,

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 David SEKANINA 1, Radim ČAJKA 2 INTERAKCE PŘEDPJATÝCH PODLAH A PODLOŽÍ

Více

VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE

VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE NA ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN Petr Hora Centrum diagnostiky materiálu, Ústav termomechaniky AV ČR, Veleslavínova, 3 4 Plzeň, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz Abstrakt The effect geometrical

Více

DAMAGE DETECTION IN Mg-ALLOYS BY NONLINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY DETEKCE POŠKOZENÍ Mg SLITIN NELINEARNÍ ULTRAZVUKOVOU SPEKTROSKOPIÍ

DAMAGE DETECTION IN Mg-ALLOYS BY NONLINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY DETEKCE POŠKOZENÍ Mg SLITIN NELINEARNÍ ULTRAZVUKOVOU SPEKTROSKOPIÍ Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2010 November 10-12, 2010 - Hotel Angelo, Pilsen - Czech Republic DAMAGE DETECTION IN Mg-ALLOYS BY NONLINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Mobilní polohovací zařízení ke stereoskopickému PIV systému

Mobilní polohovací zařízení ke stereoskopickému PIV systému Mobilní polohovací zařízení ke stereoskopickému PIV systému Apollo ID: 25952 Datum: 19. 12. 2011 Typ projektu: G funkční vzorek Autoři: Ďurdina Lukáš, Bc., Jedelský Jan, Ing., Ph.D., Jícha Miroslav, prof.

Více

DETEKCE SKRYTÝCH VAD U HLINÍKOVÉ SLITINY POMOCÍ POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE DETECTION OF HIDDEN DEFECTS IN ALUMINIUM ALLOY BY MEANS OF COMPUTER TOMOGRAPHY

DETEKCE SKRYTÝCH VAD U HLINÍKOVÉ SLITINY POMOCÍ POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE DETECTION OF HIDDEN DEFECTS IN ALUMINIUM ALLOY BY MEANS OF COMPUTER TOMOGRAPHY DETEKCE SKRYTÝCH VAD U HLINÍKOVÉ SLITINY POMOCÍ POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE DETECTION OF HIDDEN DEFECTS IN ALUMINIUM ALLOY BY MEANS OF COMPUTER TOMOGRAPHY Abstrakt Jiří CEJP, Petr PLEŠINGER CTU, Faculty of Mechanical

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

STUDY OF PLASTIC DEFORMATION OF MAGNESIUM ALLOYS WITH GRADUATE ALUMINIUM CONTENT

STUDY OF PLASTIC DEFORMATION OF MAGNESIUM ALLOYS WITH GRADUATE ALUMINIUM CONTENT Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 (490-496) 490 STUDY OF PLASTIC DEFORMATION OF MAGNESIUM ALLOYS WITH GRADUATE ALUMINIUM CONTENT Čížek L. 1, Kocich R. 1, Greger M. 1, Praźmowski M. 2, Tański T. 3

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více