Inventarizační průzkum. saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizační průzkum. saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory"

Transkript

1 Lesák Sruby 69 CZ Sruby Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory Sezóna 2009 Lesák, o.s. Sídlo: Arnošta z Pardubic 2597, CZ Pardubice Adresa pro korespondenci: Sruby 69, CZ Sruby IČO: , DIČ: CZ Číslo účtu: /0800, IBAN: CZ Registrováno u ministerstva vnitra ČR, dne pod č.j. VS/1-1/75957/09-R

2 Obsah: 1. Úvod 1 2. Metodika Pasti Umístění pastí Saproxyličtí brouci Třídění materiálu 6 3. Výsledky Světlostní gradient Hostitelská dřevina Stádium odumření Mikrostanoviště Syntéza Doporučení k péči o lokalitu Komentář k odchyceným druhům chráněným zákonem Kovaříkovití (Elateridae) Roháčovití (Lucanidae) Vrubounovití (Scarabaeidae) Komentář k odchyceným druhům faunisticky významným Tesaříkovití (Cerambycidae) Cerylonidae Colydiidae Nosatcovití (Curculionidae) Scraptiidae Staphylinidae 22 Poděkování Literatura 24 + Fotografická příloha (5 s.) a seznam odchycených druhů (24 s.) i

3 Objednatel: AOPK ČR Zhotovitel: Lesák, o.s. Zprávu za Lesák, o.s. zpracovali: Jakub Horák (Ph.D.) Karel Rébl (RNDr.) Doporučená citace: Horák J., Rébl K. (2009) Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory. Manuskript uložen na správě CHKO Křivoklátsko. ii

4 1. Úvod Lánská obora o rozloze necelých 30 km 2 leží v katastrálním území obcí Lány, Ruda, Městečko, Zbečno, Běleč a Lhota. Leží tedy v území dvou okresů Středočeského kraje Kladno a Rakovník. V současné době se jedná o území ve správě Lesní správy Lány (příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky). Celá obora spadá do CHKO Křivoklátsko a v současné době je součástí EVL Lánská obora (CZ ). Současná podoba obory pochází zhruba z roku Obora se nachází v rozpětí nadmořské výšky od 240 do 470 m nad mořem. Území Lánské obory sloužilo vždy především k lovu zvěře. První zmínky o panských štvanicích na jeleny i černou zvěř v lánských a křivoklátských lesích jsou již z raného středověku. Tehdejší majitelé Valdštejnové zřejmě poprvé na ochranu před pytláctvím vybudovali roku 1713 dřevěnou ohradu o délce 47 kilometrů, která vymezila tehdejší oboru o rozloze 96 km 2. Roku 1731 křivoklátské panství získal věnem knížecí rod Fürstenberků. Ti původní oboru zrušili a roku 1816 vznikla lánská obora pro vysokou zvěř o rozloze přes 30 km 2, tedy přibližně v dnešní rozloze. V oboře se v současné době chová kromě jelena evropského také daněk, sika, muflon a černá zvěř. Obrázek 1: EVL Lánská obora (AOPK ČR 2009) Z pohledu přírodovědného se obora nachází v kontinentální biogeografické oblasti. Jedná se o strukturálně velmi zachovalý pozůstatek původních rozvolněných lesů ovlivňovaných pastvou velkých spásačů. Převažují typické lesní půdy kambizemě, pouze kolem potoků fluvizemě a gleje. Jde o mírně zvlněné území, rozbrázděné hluboce zaříznutými údolími potoků. Zachovala se zde především dominantní společenstva bučin 1

5 a dubohabřin v mozaice se suťovými lesy či ploškami pastvin. V současné době 89% rozlohy pokrývá les. Z pohledu této práce je významným fenoménem mnoho bezlesých ploch se solitérními stromy a remízy, které jsou společně s rozvolněným charakterem stromových porostů velmi významné pro řadu saproxylických druhů brouků. V území je prokázán výskyt páchníka hnědého (Osmoderma eremita agg.), tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) či kovaříka Limoniscus violaceus. Výzkumem brouků se v Lánské oboře dlouhodoběji zabýval K. Rébl (Rébl 2009). 2

6 2. Metodika 2.1. Pasti Území bylo sledováno metodou kmenových nárazových pastí. Ta se liší od standardních volně umístěných křížových nárazových pastí, tím, že je past umístěna přímo na kmen. Odchyceným broukům tak signifikantně dominuje složka druhů přímo vázaných na dřevo (Økland 1996, Hyvärinen a kol. 2006). Jedním z důvodů využití kmenových nárazových pastí bylo také to, že vzhledem k početnostem zvěře v oboře je možné sledovat pouze stojící mrtvé dřevo. Použito bylo celkem 16 ks pastí křížové konstrukce, umístěných na dřevinách zhruba v 2 metrech 1 rozmístěných především vzhledem ke stupni oslunění, tedy podél světlostního gradientu parametry: osluněný, polostín a stín. Obrázek 2: Vzhled a umístění kmenové nárazové pasti (NPR Bukačka) Past samotná se skládá ze tří průhledných plexisklových plátů (jeden díl 400 mm široký a 500 mm vysoký a dva díly 200 mm široké a 500 mm vysoké), plastové kruhové stříšky (průměr 450 mm) a spodního trychtýře (horní rozměr 400 mm, spodní rozměr 1 Standardně se využívá prsní výška, zde však byly pasti z důvodu přítomnosti značného počtu vysoké zvěře umístěny výše. 3

7 80 mm) s přichycenou sběrnou nádobkou. V rozích průhledných plátů a na okrajích ostatních dílů byly vyvrtány otvory a jednotlivé díly jsou k sobě připevněny pomocí plastové rychlopásky. Jako konzervační látka ve sběrných nádobkách se používá nasycený roztok chloridu sodného, který uchovává nachytaný materiál v dobrém stavu, a jar, který narušuje povrchové napětí kapaliny. Atraktant nebyl použit proto tudíž pasivní past. Sestavená past se pověsí pomocí hřebíku a drátu na kmen v prsní výšce a proti pohybu se ke kmeni upevní lankem. Takto připevněná past je připravena na pravidelné kontroly a sběry (ca po 14 dnech), při kterých se kapalné médium vždy doplní, případně vymění za nové. Při sběru dat z pastí je potřeba sítko, jemný štěteček, buničitá vata a nádoby na nasbíraný materiál z jednotlivých pastí. Osvědčili se například Petriho misky se stejným průměrem jako sítko. Pasti byly aktivovány v 13. V a deaktivovány při posledním odběru 26. VIII Hlavním důvodem relativně krátkého sledování byla lovecká sezóna v oboře. Provedeno bylo celkem osm sběrů. Termíny sběrů byly 23. V., 10. VI., 21. VI., 5. VII., 19. VII., 2. VIII., 16. VIII. a 26. VIII Umístění pastí Pasti byly umístěny v mapovacím čtvrtkvadrátu 5849c. Konkrétně osluněné a polostinné pasti byly umístěny jihozápadně od lokality U spáleného dubu. Zastíněné pasti byly umístěny v jihozápadní části mírně svažité lokality Kouglova ohrádka. Popis umístění pastí je v Obr Saproxyličtí brouci Saproxylický organismus je ten, který je vázaný na mrtvé dřevo v jakémkoliv okamžiku jeho rozkladu a také na jakýkoliv jiný organismus, který je na mrtvé dřevo vázaný. Saproxyličtí brouci patří do druhově velmi početné skupiny často vzácných a ohrožených organismů. Mnohé saproxylické druhy jsou dobrými indikátory stavu prostředí. Pro studie saproxylických brouků se nejvíce osvědčil odchyt pomocí nárazových pastí nebo fotoeklektorů (např. Hyvärinen a kol. 2006). 4

8 Obrázek 3: Umístění a číslování pastí v sezoně 2009 (správa CHKO Křivoklátsko) 5

9 2.4. Třídění materiálu Odchycení brouci byli determinováni do druhové úrovně. Vzhledem k časové a odborné náročnosti byla u některých skupin determinace odložena na pozdější dobu a druhy jsou v analýzách vedeny pouze v rodové úrovni s příponou sp. (jedná se o marginální část) nebo výjimečně na úrovni čeledí (celkem 61 imag, tedy 34 položek ze čtyř čeledí Scolytidae, Leiodidae, Ciidae, Staphylinidae). 6

10 3. Výsledky Stanovit přesně, který druh je saproxylický, a který již nikoliv je poměrně obtížné. U řady druhů nejsou přesně známy jejich nároky, a proto se v následujících analýzách budeme držet toho, že kmenové nárazové pasti jsou v odchytu saproxylických brouků velmi úspěšné, a že pouze marginální část druhového spektra není saproxylická většinou je alespoň fakultativně saproxylická (např. střevlíkovití). Celkem bylo do 16 kmenových nárazových pastí odchyceno 2688 jedinců řádu Coleoptera. Jednalo se o 281 druhů zastoupených v 212 rodech a 55 čeledích. Odchyceno bylo celkem 42 druhů brouků vedených v červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Farkač a kol. 2005). Čtyři druhy patří do kategorie kriticky ohrožených, 12 druhů je v kategorii ohrožených a 21 druhů v kategorii zranitelných. Čtyři druhy patří mezi zákonem chráněné a dva jsou vedené v přílohách evropské směrnice o stanovištích a jsou tak předměty ochrany v lokalitách Natura Světlostní gradient Pro faunu saproxylických brouků je přirozeně nejdůležitějším parametrem přítomnost mrtvého dřeva. Vzhledem k výskytu řady vzácných a ohrožených druhů vázaných na dřevo je jasné, že tento parametr je v území splněn. Pro analýzu doporučení pro péči o lokalitu a pro život saproxylických brouků obecně je tedy velmi důležitým faktorem kvalita mrtvého dřeva. Vzhledem ke stavu porostů a také k možnostem péče o lokalitu byl jako hlavní sledovaný parametr vybrán světlostní gradient. V grafu (Obr. 3) je znázorněn počet pastí v jednotlivých úrovních osvětlení. Pro parametr osluněný se vždy jednalo o solitéru uprostřed pastvin. V případě parametru polostín šlo o dřevinu umístěnou v okraji remízu či menšího porostu. Parametr stín odpovídá umístění přímo v zapojeném lesním porostu. 7

11 Obrázek 4: Rozmístění pastí vzhledem ke světlostnímu gradientu Z grafu (Obr. 4) je patrné, že s rostoucí mírou oslunění roste i počet odchycených druhů a jedinců. V porovnání parametru osluněný a stín je to v druhové diverzitě více než dvojnásobek a u počtu odchycených jedinců je to dokonce vice než 2 1/3 násobek 2. Obrázek 5: Zastoupení druhů a jedinců vzhledem ke světlostnímu gradientu Následující poměrový graf (Obr. 5) poměrně dobře ilustruje rozložení druhové diverzity a abundance podél světelného gradientu. Druhová diverzita a abundance byla nejvyšší na osluněných stanovištích, oproti tomu nejnižší byla v zastíněných. 2 Vzhledem k tomu, že u osluněných pastí bylo o jednu past více, je počet jedinců v grafu přepočten na relativní četnost tedy jako kdyby bylo pastí po pěti. Skutečný počet odchycených jedinců byl v osluněných pastech Počet druhů není přepočten na relativní hodnotu. 8

12 Co se týče druhové diverzity, je možné vysledovat s vysokou mírou spolehlivosti (R² = 0,9699) jasný lineární trend v růstu druhové diverzity podél světlostního gradientu směrem ze stínu do osluněného. Stejně je tomu i u abundance, kde je lineární trend ještě průkaznější a abundance tedy také s rostoucí mírou osvětlení roste (R² = 0,9982). Laicky řečeno ze stínu na osluněné stanoviště roste diverzita i abundance přibližně dvakrát, přičemž prostřední parametr polostín je přesně mezi tedy je 1,5 násobkem druhové diverzity a abundance ve stínu. Obrázek 6: Relativní zastoupení druhů a jedinců vzhledem ke světlostnímu gradientu Následující graf (Obr. 6) dobře ilustruje klesající druhovou diverzitu směrem od parametru osluněný (OSL) k parametru stín (STN). Pro ilustraci medián 3 (označený čtverečkem) ukazuje přibližně střední hodnotu v druhové diverzitě na past v závislosti na oslunění. Velké obdélníky znázorňují interval, do kterého se vejde většina dat. Je tak vidět, že pasti osluněné a pasti ve stínu mají vyrovnaný interval v druhové diverzitě oproti pastem v polostínu (PST). Nejpravděpodobnějším vysvětlením je to, že parametry osluněný a stín je poměrně snadné definovat, zatímco polostín je přirozeným přechodem (v zásadě ekotonem) mezi těmito dvěma parametry, což i ilustruje přesah z maximálních hodnot do rozmezí osluněného a minimálních do stínu. Obdobně dopadly výsledky i pro abundanci. 3 Hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. 9

13 110 Box Plot of druhy grouped by Oslun Spreadsheet1 10v*16c druhy OSL PST STN Oslun Median 25%-75% Non-Outlier Range Outliers Extremes Obrázek 7: Krabicový graf závislosti druhové diverzity na světostním gradientu V tabulce (Tab. 1) je znázorněna druhová diverzita a abundance brouků odchycených do jednotlivých pastí druhově i v počtu jedinců byla nejbohatší past č. 4, kde počet druhů přesáhl magickou stovku. Jednalo se o solitérní asi 12 m vysoký mrtvý buk napadený troudnatcem kopytovitým (Fomes fomentarius). Poměrně zajímavé je, že osluněné duby vyšly oproti předpokladům jako druhově chudší než osluněné buky. Tabulka 1: Druhová diverzita a abundance ve vztahu k odchytům do jednotlivých pastí číslo pasti jedinci druhy oslunění dřevina stádium mikrostanoviště osluněný dub umírající ano osluněný dub mrtvý ne osluněný buk umírající ano osluněný buk mrtvý ano osluněný dub mrtvý ne osluněný dub umírající ne polostín buk živý ano polostín buk umírající ne polostín buk umírající ano polostín buk umírající ne polostín buk živý ano stín buk umírající ano stín buk mrtvý ne stín buk umírající ano 10

14 číslo pasti jedinci druhy oslunění dřevina stádium mikrostanoviště stín dub mrtvý ne stín buk živý ano V následujícím grafu (Obr. 7) je možné vysledovat rozdíly v odezvě druhů a jedinců jednotlivých čeledí brouků zařazených na červeném seznamu ohrožených druhů k faktoru oslunění. Je vidět, že celkově druhy preferují spíše osluněná stanoviště. Z početněji zastoupených čeledí pozitivně reagují potemníkovití (Tenebrionidae). Negativní vztah k zastíněným stanovištím lze vypozorovat u čeledí Colydiidae, kovaříkovitých (Elateridae), mršníkovitých (Histeridae), lesklecovitých (Monotomidae), Mycetophagidae a drabčíkovitých (Staphylinidae). U žádné čeledi nelze vypozorovat vztah k zastíněným lokalitám. Co se týče abundance je trend velmi podobný, pouze u čeledi Mycetophagidae lze vypozorovat vyšší početnost na zastíněných stanovištích. To může být způsobeno nižším stupněm fruktifikace hub na osluněných stanovištích v poměrně suchém roce Obrázek 8: Vztah druhové diverzity jednotlivých čeledí brouků ke světlostnímu gradientu 11

15 Obrázek 9. Vztah abundance jednotlivých čeledí brouků ke světlostnímu gradientu Vzhledem k tomu, že hlavním sledovanou proměnou byl světlostní gradient, jsou další popsané proměnné spíše odvozené. Přesto je uvádíme, protože jednak mohou pomoci při navrhovaných doporučeních při péči o lokalitu, a dále mohou leccos napovědět o tom, kam dále sledování lokality posunout Hostitelská dřevina Dalším sledovaným parametrem je rod hostitelské dřeviny. Pasti byly umístěny především vzhledem k druhovému složení dřevin v sledované lokalitě. V grafu (Obr. 9) je znázorněn poměr zastoupení dřevin. Dub nebyl zastoupen v polostínu. 12

16 Obrázek 10: Rozmístění pastí vzhledem k rodu hostitelské dřeviny 3.3. Stádium odumření Jedním z důležitých parametrů je pro saproxylické brouky i stádium odumření dřeviny. Vzhledem k hlavnímu sledovanému parametru není tento gradient příliš vyrovnaný. Převažují stádia umírající a mrtvý strom. Parametr živý nebyl zastoupen na osluněných místech, parametr mrtvý zase nebyl zastoupen v polostínu. Obrázek 11: Rozmístění pastí vzhledem ke stupni odumření dřeviny 13

17 3.4. Mikrostanoviště Pro řadu druhů je důležitá přítomnost mikrostanovišť. Je prokázáno, že druhová pestrost saproxylických brouků úzce souvisí právě s přítomností mikrostanovišť (Winter & Möller 2008). V lokalitě byla sledována přítomnost dutin, dřevokazných hub a ohryzané borky. Proměnná mikrostanoviště a parametry presence a absence byly zastoupeny poměrně vyrovnaně podél světlostního gradientu. Obrázek 12: Rozmístění pastí vzhledem k přítomnosti mikrostanovišť 3.5. Syntéza Z analýzy tedy jasně vyplývá, že s rostoucím zastíněním klesá druhová diverzita a početnost saproxylických brouků. Což vyšlo i ve statistické analýze, kdy proměnná světlostní gradient vyšla v parametrické ANOVA jako jediná statisticky signifikantní pro druhovou diverzitu (F = 9,2169; p = 0,0032) a v neparametrickém Kruskal-Wallis testu i pro abundanci (H = 6,686765; p = 0,0353). Ostatní proměnné jako druh dřeviny, stádium odumření ani přítomnost mikrostanoviště nebyly statisticky průkazné. Na osluněných stanovištích navíc byla druhová diverzita statisticky průkazně vyšší než v zastíněných (p = 0,0009), ale i v polostinných (p = 0,0337). Zatímco mezi polostinnými a zastíněnými nebyl průkazný rozdíl (p = 0,0932). V případě abundance se potvrdil významný rozdíl mezi osluněnými a zastíněnými (p = 0,0319), mezi osluněnými a polostinnými, a polostinnými a zastíněnými nebyl významný rozdíl (p = 0,3896; resp. p = 0,9573). 14

18 4. Doporučení k péči o lokalitu Jen málokdy se stane, že jsou výsledky průzkumu tak průkazné. V případě Lánské obory lze konstatovat, že druhová diverzita saproxylických brouků, tedy stěžejní složky lesní biodiverzity indikuje nesmírnou bohatost a zachovalost zdejších lesních ekosystémů. Odchyty v zastíněných lokalitách nepatří ani zdaleka mezi druhově chudé, avšak až do očí bijící je rozdíl mezi osluněnými a zastíněnými lokalitami. Osluněná místa doslova válcují v diverzitě místa zastíněná, přičemž nelze nalézt byť jediný ohrožený druh, který by zastíněné lokality preferoval. Naopak se zdá, že celá řada ohrožených druhů preferuje místa osluněná nebo alespoň polostinná. Doporučení pro péči o lokalitu jsou tedy nabíledni. Jednoznačně by mělo dojít k prosvětlení porostů. Pokud by měla být péče o ohrožené saproxylické brouky a jejich stanoviště míněna vážně, je třeba provést aktivní zásahy především se zřetelem k obhospodařování lokality v minulosti. Z lesnického hlediska je nasnadě provedení clonných sečí ve vybraných porostech. V případě bukových porostů by v úvahu připadaly i nepravidelné náseky, které by navýšily plochu lesních plášťů s osluněnými a polostinnými stromy. Případné zmlazení pionýrských dřevin v násecích by nebylo na škodu, protože by pravděpodobně lákalo zvěř více než zmlazení dominantního dubu a buku. U dubových porostů by při domýcení měli zůstat ponechány výstavky v počtu 3-5 ks na ha, obdobně by mohly být se zřetelem k místním přírodním podmínkám ponechány jako výstavky i buky. Při péči o lokalitu je třeba samozřejmě brát v úvahu vysoké zazvěření lokality. Domníváme se však, že menší oplocenky do 0,25 ha (hrazené například z PPK) by mohly bohatě zabezpečit odrůstání skupinek dřevin a intenzivní pastva v porostech po těžebním zásahu by mohla přispět k výraznějšímu prosvětlení porostů. Část porostů by mohla být, zprvu alespoň experimentálně, navrácena původní péči v podobě pařezin. Ta by se měla provádět především v mladších porostech zhruba ve stáří tyčoviny až dospívající kmenoviny je jasné, že obrážející pařezy bude zvěř intenzivně poškozovat. Přesto se domníváme, že by opět mohlo dojít k pozitivnímu efektu rozvolnění porostů. Navíc by pařezené porosty mohly sloužit jako atraktant pro zvěř, která by pak méně poškozovala zmlazení v okolních prosvětlovaných porostech. Bez přízemních dutin pařezených porostů se neobejde jeden z předmětů ochrany v Lánské oboře kovařík Limoniscus violaceus. Pařezení významně prospívá populacím roháče obecného, ale i dalším nápadným druhům. 15

19 V území Lánské obory se nachází místy výsadby jehličnanů. Jen stěží lze bez dat určit, zda mají průkazný negativní vliv na druhovou diverzitu, lze však hypotetizovat, že ano, a že by jejich místo lépe suplovaly solitérní stromy nové generace. Ještě je třeba poznamenat, že doporučení pro péči o Lánskou oboru jsou pasovány na saproxylické brouky, a to co vyhovuje jim, nemusí vyhovovat jiným skupinám. Konkrétně například intenzivní pastva je příliš neohrožuje, protože většina dospělců není florikolních (květomilných), a pokud ano, vždy si nějaký nektar například v podobě kvetoucích keřů dokážou najít. Pravděpodobně jinak bude na pastvu reagovat bylinné patro a druhy na něj vázané, a tak dále. Již po prvním roce průzkumu, který, jak doufáme, bude dále pokračovat, lze konstatovat, že Lánská obora patří mezi klenoty lesní biodiverzity ve střední Evropě. Je také výstavní skříní generací lesníků, kteří o ni pečují. Naše doporučení k péči o lokalitu nelze brát jako hanopis na její nedostatky. Naopak by mohly za příznivých podmínek přispět k zvýšení druhové diverzity saproxylických brouků. Statut ochrany lokality (Natura 2000 a Zvláště chráněné území), diverzita a početnost ohrožených zástupců naší fauny nabízí pro vlastníky i správce značné možnosti jak získat finance na hospodaření. Některá z doporučení v této zprávě se z pohledu lesního hospodáře mohou zdát finančně nevýhodná. Pokud se na opatření podíváme pohledem dotačních titulů, jsou zde možnosti velmi významné, a to od drobných plateb v podobě subvencování či kompenzace činností jako je stavba oplocenek z programů typu Program péče o krajinu, přes větší akce jako je pařezení, až po vytvoření nových pracovních míst z evropských dotací typu Operační program životního prostředí či Life+. Z těchto fondů lze vzhledem k rozloze a biologické hodnotě lokality čerpat finance v řádech milionů. 16

20 5. Komentář k odchyceným druhům chráněným zákonem 5.1. Kovaříkovití (Elateridae) Obrázek 13: Kovařík Lacon querceus a mapa rozšíření v ČR a SR (Mertlik 2009) kovařík Lacon querceus (Herbst, 1784) O, EN past č. 7; 21. VI. 2009; 1 ex.; past č. 5; 5. VII. 2009; 1 ex. Kovaříci z rodu Lacon patří mezi druhy s velkým potenciálem indikovat vysokou biologickou kvalitu stanovišť. Lacon querceus je z našich druhů rodu nejhojnější, přesto se jedná o vzácného kovaříka žijícího především v dutinách starých a mohutných dubů. Ze dvou nálezů lze jen stěží vyvozovat závěry. Vzhledem k tomu, že jde o velmi skrytě žijící druh, mohou jeho nálezy v nárazových pastech indikovat relativně početnou populaci. Druh preferuje níže položené lokality s velmi starými stromy, tedy dlouhou kontinuitou stromových stanovišť Roháčovití (Lucanidae) Obrázek 14: Roháč obecný (Lucanus cervus) a mapa rozšíření v ČR (Chobot 2009a) 17

21 roháč obecný Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) O, Natura 2000, EN Past č. 2; 5. VII. 2009; 1 ex. Roháč obecný je celoevropsky ohrožený charismatický druh brouka. V poslední době zaznamenal výrazný ústup v rozšíření v rámci ČR, kde patřily jeho populace mezi nejstabilnější a nejsilnější v Evropě. Roháč obecný je brouk primárně vázaný na prosvětlené doubravy pastevního typu, kde se vyskytuje mozaikovitě mrtvé dřevo padlých kmenů, větších větví, pahýlů, kořeny stojících starých stromů, ale často k vývoji postačí pouze pařezy ponechané po těžbě. Vzhledem k tomu, že se jedná o druh poměrně mobilní, je zřejmě nejdůležitějším faktorem při péči o jeho populace mozaika různorodých stanovišť, kde budou roztroušeně zastoupena mikrostanovišti splňující právě zmiňované podmínky Vrubounovití (Scarabaeidae) Obrázek 15: Zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis) a mapa rozšíření v ČR (Chobot 2009b) zdobenec zelenavý Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) SO, VU past č. 16; 21. VI. 2009; 1 ex. Zdobenec zelenavý je hojnější ze dvou druhů rodu v ČR. Dříve se vyskytoval roztroušeně především ve vrchovinných a podhorských smíšených lesích s dostatkem dutých stromů. V současné době však prakticky všude ustoupil a stal se z něj poměrně vzácný prvek naší fauny. Dospělé brouky lze nejčastěji zastihnout na květech. 18

22 Obrázek 16: páchník hnědý (Osmoderma eremita agg.) a mapa rozšíření v ČR (Chobot & Míkovcová 2007) páchník hnědý Osmoderma eremita agg. (Scopoli, 1963) SO, Natura 2000, CR past č. 11; ; 1 ex. Páchník hnědý je druh vázaný vývojem na trouch starých stromů. Nejčastějším stanovištěm jsou osluněné dutiny nebo podkorní kapsy mohutných stromů. Ještě na přelomu minulého století se jednalo o relativně hojný lesní druh zachovalejších lesních komplexů, dnes se s ním však lze setkat téměř bez výjimky pouze ve stromořadích a podobných stanovištích. Jeho výskyt v lesních komplexech lze predikovat jako indikaci časové kontinuity a dlouhodobé rozvolněnosti lesních porostů. Jako opatření při péči o stanoviště jmenovaných zákonem chráněných druhů lze jmenovat přítomnost osluněného mrtvého dřeva v roztroušené mozaice rozvolněných lesních porostů. Takové podmínky v minulosti splňovali pastevní lesy, lesy ve kterých se hrabalo stelivo, pařeziny nebo střední lesy (např. Konvička a kol. 2004). 19

23 6. Komentář k odchyceným druhům faunisticky významným Níže je uveden soupis a komentář ke druhům, které nejsou uvedeny práci Rébl (2009). Jedná se tedy ve většině případů o druhy zaznamenané v území poprvé. Do určité míry tak svědčí o efektivnosti použitých kmenových nárazových pastí Tesaříkovití (Cerambycidae) Obrázek 17: tesařík Necydalis major tesařík Necydalis major Linnaeus, 1758 VU Vzácný druh po celém území ČR. Pouze místy hojnější, často uniká pozornosti. Preferuje vlhké lokality, speciálně spodní částí údolí nebo hustší les. Vyžaduje dřevo napadené stromovými houbami, proto nenapadá suché mrtvé dřevo. Živná rostlina: dub (Quercus), lípa (Tilia), olše (Alnus), habr (Carpinus), vrba (Salix), buk (Fagus) aj Cerylonidae Obrázek 18: Cerylon deplanatum 20

24 Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827 EN Nehojný druh nalézaný převážně pod kůrou topolů, řidčeji vrb Colydiidae Obrázek 19: Synchita undata Synchita (syn. Cicones) undata Guérin-Ménéville, 1844 EN Nehojný podkorní brouk. Jako živná dřevina je uváděn buk a patrně i javor. Vyskytuje se především v jižní Evropě a zasahuje i do vyšších poloh jižní části střední Evropy Nosatcovití (Curculionidae) Obrázek 20: Sitophilus zeamais Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855 Nepůvodní druh, výhradně v importech kukuřice z teplých a suchých oblastí světa. Podobně jako Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) nalezený též v Lánské oboře se ve volné přírodě nevyskytují. Jejich nález lze dát do souvislosti s nakoupeným krmivem a zásypem do krmelců. 21

25 6.5. Scraptiidae Anaspis ruficollis (Fabricius, 1792) Pravděpodobně první nález druhu pro Čechy Staphylinidae Obrázek 21: Batrisus formicarius Batrisus formicarius Aubé, 1833 Tento brouk je znám jako myrmekofilní druh žijící v hnízdech mravenců Lasius brunneus, místy je nacházen také v rozloženém dřevě či pod borkou. Obrázek 22: Scydmaenus perrisi Scydmaenus perrisi Reitter, 1881 Jde trpěného hosta v mraveništích. 22

26 Poděkování Rádi bychom poděkovali za spolupráci a vstřícnost správě CHKO Křivoklátsko, jmenovitě mgr. Anně Hoffmannové, dále řediteli Lesní správy Lány ing. Jiřímu Jandovi a jeho zaměstnancům, RNDr. Evě Vávrové bychom chtěli poděkovat za pomoc při zpracování dat, ing. Alexandru Kohutkovi za logistickou pomoc. 23

27 7. Literatura AOPK ČR (2009) Lánská obora. <http://www.nature.cz/natura2000- design3/web_lokality.php?cast=1805&akc e=karta&id= >. Hyvärinen E. a kol. (2006) A comparison of three trapping methods used to survey forest-dwelling Coleoptera. European Journal of Entomology 103: Chobot K. (2009a) Mapa rozšíření Lucanus cervus v ČR. <www.biolib.cz/cz/taxonmap/id125/>. Chobot K. (2009b) Mapa rozšíření Gnorimus nobilis v ČR. <www.biolib.cz/cz/taxonmap/id141/>. Chobot K., Míkovcová A. (2007) Mapování ohrožených druhů. AOPK ČR. Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004) Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria Olomouc. Mertlik J. (2009) Distribution area in Czech and Slovak Republics Lacon querceus. <www.elateridae.com>. Økland B. (1996) A comparison of three methods of trapping saproxylic beetles. European Journal of Entomology 93: Rébl K. (2009) Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. Elateridarium: v tisku. Schlaghamerský J. (2004) Metodika monitoringu fauny saproxylických brouků. Manuskript uložený na AOPK ČR (nepubl.). Škoudlínová A. (2000) Lánská obora. Okresní úřad Rakovník a Okresní úřad Kladno. Wikipedia (2009) Lánská obora. <http://cs.wikipedia.org/wiki/l%c3%a1n sk%c3%a1_obora>. Winter S., Möller G.C. (2008) Microhabitats in lowland beech forest as monitoring tool for nature conservation. Forest Ecology and Management 255:

28 Fotografická příloha:

29

30

31

32

33

34 Seznam odchycených druhů:

35 čeleď rod druh početnost past č. dřevina datum červený seznam ADERIDAE Euglenes sp. 2 5 dub ADERIDAE Euglenes sp. 2 1 dub ADERIDAE Euglenes sp. 2 6 dub ADERIDAE Euglenes sp. 1 6 dub ADERIDAE Euglenes oculatus 1 1 dub ADERIDAE Euglenes sp. 1 5 dub ADERIDAE Euglenes sp. 1 4 buk ANOBIIDAE Ptinus rufipes 2 4 buk ANOBIIDAE Dorcatoma robusta 2 3 buk ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Ptinus subpillosus 1 11 buk ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 11 buk ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 11 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 8 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 1 8 buk ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 6 dub ANOBIIDAE Ptinus sp. 1 6 dub ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 2 dub ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 2 dub ANOBIIDAE Ptinus subpilosus 1 2 dub ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Ptinomorphus imperialis 1 12 buk ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 3 buk ANOBIIDAE Dorcatoma robusta 1 3 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 3 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 5 13 buk ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 2 15 buk ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 9 7 buk ANOBIIDAE Dorcatoma robusta 5 7 buk ANOBIIDAE Dorcatoma chrysomelina 1 7 buk ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 1 dub ANOBIIDAE Ptinus subpillosus 1 1 dub ANOBIIDAE Ptinus sp. 1 1 dub ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 4 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 2 4 buk ANOBIIDAE Dorcatoma robusta 1 4 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 1 16 buk ANOBIIDAE Ptinus fur 1 16 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 7 buk ANOBIIDAE Ptinomorphus imperialis 1 13 buk ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 11 buk ANOBIIDAE Xestobium rufovillosum 1 11 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 5 13 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 9 buk ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 9 buk ANOBIIDAE Xestobium rufovillosum 1 2 dub ANOBIIDAE Ptinus rufipes 7 2 dub ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 2 dub ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 2 dub ANOBIIDAE Ptinus sp. 2 2 dub ANOBIIDAE Ptinus subpillosus 4 14 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis buk ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 10 buk ANOBIIDAE Ptinomorphus imperialis 1 9 buk ANOBIIDAE Dorcatoma rubusta 1 9 buk ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 7 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 2 7 buk ANOBIIDAE Dorcatoma robusta 1 7 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 2 7 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 1 dub ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 8 buk ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 8 buk

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka Elateridarium 8: 104-111, 1.10.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Monitoring výskytu nejčastějších druhů brouků (Coleoptera) na různých lokalitách jižních Čech.

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Monitoring výskytu nejčastějších druhů brouků (Coleoptera) na různých lokalitách jižních Čech. STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Monitoring výskytu nejčastějších druhů brouků (Coleoptera) na různých lokalitách jižních Čech Petr Kozel Veselí nad Lužnicí 2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ:04.

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. člen konsorcia Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti Nuselská 39, 140 00 Praha 4 - Nusle

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. člen konsorcia Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti Nuselská 39, 140 00 Praha 4 - Nusle AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR člen konsorcia Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti Nuselská 39, 140 00 Praha 4 - Nusle II.F.9 Metodika monitoringu evropsky významného druhu roháč

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991 2010

Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991 2010 Published August, 2012 Klapalekiana, 48: 29 73, 2012 ISSN 1210-6100 Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991 2010 Faunistic survey of beetles (Coleoptera)

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR AOPK ČR v současnosti pracuje v oblasti

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Pavel Moravec 1) & Karel Rébl 2)

Pavel Moravec 1) & Karel Rébl 2) Elateridarium 6: 29-53, 27.2.2012 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Datum: ve Vsetíně, 11.1.2011 Zpracoval: RNDr. Lukáš Spitzer, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, (spitzerl@yahoo.

Datum: ve Vsetíně, 11.1.2011 Zpracoval: RNDr. Lukáš Spitzer, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, (spitzerl@yahoo. Závěrečná zpráva za bod c Specifikace: Mapování historického a recentního výskytu roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v lesních porostech I. a II. zóny CHKO Beskydy Datum: ve Vsetíně, 11.1.2011

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně

Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně Západočeské entomologické listy (2013), 4: 1 9 ISSN 1804-3062 Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně Ivo Těťál Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň, e-mail: itetal@zcm.cz

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích dne 23.11.2013 v restauraci U Málků v Děčíně

Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích dne 23.11.2013 v restauraci U Málků v Děčíně Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích dne 23.11.2013 v restauraci U Málků v Děčíně Šestnáctého setkání našeho klubu se zúčastnilo 22 členů (pořadí dle prezenční listiny:

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více

Úvod. Historické změny stavu lesů na území ČR. Obnova lesa jako funkčního ekosystému. Tomáš Vrška

Úvod. Historické změny stavu lesů na území ČR. Obnova lesa jako funkčního ekosystému. Tomáš Vrška Úvod Tomáš Vrška Historické změny stavu lesů na území ČR Lesy na území České republiky se rozkládají na ploše 2 657 379 ha a pokrývají tedy 33,8 % našeho území. V evropském měřítku mírně nadprůměrné procento

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Loupání a ohryz smrkových porostů Příčiny: vysoké stavy jelení zvěře (dančí, mufloní,

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Faunistické mapování Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska

Faunistické mapování Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska Elateridarium 8: 36-56, 25.2.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Faunistické mapování Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska Faunistics

Více

RegioM 2013. Sborník Regionálního muzea v Mikulově

RegioM 2013. Sborník Regionálního muzea v Mikulově RegioM 2013 Sborník Regionálního muzea v Mikulově ISBN 978-80-85088-44-1 Obsah Příroda Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících.................................... 4 Jiří Matuška Brouci (Coleoptera)

Více

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum výskytu plazů 2010 Zpracovali:

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Motýli okresu Ústí nad Labem...J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1.

Motýli okresu Ústí nad Labem...J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1. Václav Vysoký Bibliografie: Knihy Motýli okresu Ústí nad Labem....J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1. Střevlíkovití okresu Ústí

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing.

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing. Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy Ing. Radovan Kovařík Osnova přednášky Úvod bezpečnost priorita SŽDC a jak problém vznikl

Více

MANAGEMENT MRTVÉHO DŘEVA V HOSPODÁŘSKÝCH LESÍCH

MANAGEMENT MRTVÉHO DŘEVA V HOSPODÁŘSKÝCH LESÍCH MANAGEMENT MRTVÉHO DŘEVA V HOSPODÁŘSKÝCH LESÍCH Certifikovaná metodika Ing. Radek Bače, Ph.D. Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Praha 2014 1 2 DEAD WOOD MANAGEMENT IN PRODUCTION FORESTS Abstract In spite

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533 41 Lázně Bohdaneč

Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533 41 Lázně Bohdaneč Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: 469 326 500 fax: 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.zeleznehory.nature.cz Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Přehled nálezů tesaříka Brachyleptura tesserula (Charpentier, 1825) (Cerambycidae: Coleoptera) z Čech (Česká republika)

Přehled nálezů tesaříka Brachyleptura tesserula (Charpentier, 1825) (Cerambycidae: Coleoptera) z Čech (Česká republika) Elateridarium 3: 174-182, 4.11.2009 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Přehled nálezů tesaříka (Charpentier, 1825) (Cerambycidae: Coleoptera) z Čech (Česká republika) A rewiew of findings

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

NATURA 2000 A ČESKÁ REPUBLIKA (úvod do problematiky)

NATURA 2000 A ČESKÁ REPUBLIKA (úvod do problematiky) NATURA 2000 A ČESKÁ REPUBLIKA (úvod do problematiky) Úvod Natura 2000 je soustava chráněných území vznikajících na základě požadavků směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více