Inventarizační průzkum. saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizační průzkum. saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory"

Transkript

1 Lesák Sruby 69 CZ Sruby Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory Sezóna 2009 Lesák, o.s. Sídlo: Arnošta z Pardubic 2597, CZ Pardubice Adresa pro korespondenci: Sruby 69, CZ Sruby IČO: , DIČ: CZ Číslo účtu: /0800, IBAN: CZ Registrováno u ministerstva vnitra ČR, dne pod č.j. VS/1-1/75957/09-R

2 Obsah: 1. Úvod 1 2. Metodika Pasti Umístění pastí Saproxyličtí brouci Třídění materiálu 6 3. Výsledky Světlostní gradient Hostitelská dřevina Stádium odumření Mikrostanoviště Syntéza Doporučení k péči o lokalitu Komentář k odchyceným druhům chráněným zákonem Kovaříkovití (Elateridae) Roháčovití (Lucanidae) Vrubounovití (Scarabaeidae) Komentář k odchyceným druhům faunisticky významným Tesaříkovití (Cerambycidae) Cerylonidae Colydiidae Nosatcovití (Curculionidae) Scraptiidae Staphylinidae 22 Poděkování Literatura 24 + Fotografická příloha (5 s.) a seznam odchycených druhů (24 s.) i

3 Objednatel: AOPK ČR Zhotovitel: Lesák, o.s. Zprávu za Lesák, o.s. zpracovali: Jakub Horák (Ph.D.) Karel Rébl (RNDr.) Doporučená citace: Horák J., Rébl K. (2009) Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory. Manuskript uložen na správě CHKO Křivoklátsko. ii

4 1. Úvod Lánská obora o rozloze necelých 30 km 2 leží v katastrálním území obcí Lány, Ruda, Městečko, Zbečno, Běleč a Lhota. Leží tedy v území dvou okresů Středočeského kraje Kladno a Rakovník. V současné době se jedná o území ve správě Lesní správy Lány (příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky). Celá obora spadá do CHKO Křivoklátsko a v současné době je součástí EVL Lánská obora (CZ ). Současná podoba obory pochází zhruba z roku Obora se nachází v rozpětí nadmořské výšky od 240 do 470 m nad mořem. Území Lánské obory sloužilo vždy především k lovu zvěře. První zmínky o panských štvanicích na jeleny i černou zvěř v lánských a křivoklátských lesích jsou již z raného středověku. Tehdejší majitelé Valdštejnové zřejmě poprvé na ochranu před pytláctvím vybudovali roku 1713 dřevěnou ohradu o délce 47 kilometrů, která vymezila tehdejší oboru o rozloze 96 km 2. Roku 1731 křivoklátské panství získal věnem knížecí rod Fürstenberků. Ti původní oboru zrušili a roku 1816 vznikla lánská obora pro vysokou zvěř o rozloze přes 30 km 2, tedy přibližně v dnešní rozloze. V oboře se v současné době chová kromě jelena evropského také daněk, sika, muflon a černá zvěř. Obrázek 1: EVL Lánská obora (AOPK ČR 2009) Z pohledu přírodovědného se obora nachází v kontinentální biogeografické oblasti. Jedná se o strukturálně velmi zachovalý pozůstatek původních rozvolněných lesů ovlivňovaných pastvou velkých spásačů. Převažují typické lesní půdy kambizemě, pouze kolem potoků fluvizemě a gleje. Jde o mírně zvlněné území, rozbrázděné hluboce zaříznutými údolími potoků. Zachovala se zde především dominantní společenstva bučin 1

5 a dubohabřin v mozaice se suťovými lesy či ploškami pastvin. V současné době 89% rozlohy pokrývá les. Z pohledu této práce je významným fenoménem mnoho bezlesých ploch se solitérními stromy a remízy, které jsou společně s rozvolněným charakterem stromových porostů velmi významné pro řadu saproxylických druhů brouků. V území je prokázán výskyt páchníka hnědého (Osmoderma eremita agg.), tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) či kovaříka Limoniscus violaceus. Výzkumem brouků se v Lánské oboře dlouhodoběji zabýval K. Rébl (Rébl 2009). 2

6 2. Metodika 2.1. Pasti Území bylo sledováno metodou kmenových nárazových pastí. Ta se liší od standardních volně umístěných křížových nárazových pastí, tím, že je past umístěna přímo na kmen. Odchyceným broukům tak signifikantně dominuje složka druhů přímo vázaných na dřevo (Økland 1996, Hyvärinen a kol. 2006). Jedním z důvodů využití kmenových nárazových pastí bylo také to, že vzhledem k početnostem zvěře v oboře je možné sledovat pouze stojící mrtvé dřevo. Použito bylo celkem 16 ks pastí křížové konstrukce, umístěných na dřevinách zhruba v 2 metrech 1 rozmístěných především vzhledem ke stupni oslunění, tedy podél světlostního gradientu parametry: osluněný, polostín a stín. Obrázek 2: Vzhled a umístění kmenové nárazové pasti (NPR Bukačka) Past samotná se skládá ze tří průhledných plexisklových plátů (jeden díl 400 mm široký a 500 mm vysoký a dva díly 200 mm široké a 500 mm vysoké), plastové kruhové stříšky (průměr 450 mm) a spodního trychtýře (horní rozměr 400 mm, spodní rozměr 1 Standardně se využívá prsní výška, zde však byly pasti z důvodu přítomnosti značného počtu vysoké zvěře umístěny výše. 3

7 80 mm) s přichycenou sběrnou nádobkou. V rozích průhledných plátů a na okrajích ostatních dílů byly vyvrtány otvory a jednotlivé díly jsou k sobě připevněny pomocí plastové rychlopásky. Jako konzervační látka ve sběrných nádobkách se používá nasycený roztok chloridu sodného, který uchovává nachytaný materiál v dobrém stavu, a jar, který narušuje povrchové napětí kapaliny. Atraktant nebyl použit proto tudíž pasivní past. Sestavená past se pověsí pomocí hřebíku a drátu na kmen v prsní výšce a proti pohybu se ke kmeni upevní lankem. Takto připevněná past je připravena na pravidelné kontroly a sběry (ca po 14 dnech), při kterých se kapalné médium vždy doplní, případně vymění za nové. Při sběru dat z pastí je potřeba sítko, jemný štěteček, buničitá vata a nádoby na nasbíraný materiál z jednotlivých pastí. Osvědčili se například Petriho misky se stejným průměrem jako sítko. Pasti byly aktivovány v 13. V a deaktivovány při posledním odběru 26. VIII Hlavním důvodem relativně krátkého sledování byla lovecká sezóna v oboře. Provedeno bylo celkem osm sběrů. Termíny sběrů byly 23. V., 10. VI., 21. VI., 5. VII., 19. VII., 2. VIII., 16. VIII. a 26. VIII Umístění pastí Pasti byly umístěny v mapovacím čtvrtkvadrátu 5849c. Konkrétně osluněné a polostinné pasti byly umístěny jihozápadně od lokality U spáleného dubu. Zastíněné pasti byly umístěny v jihozápadní části mírně svažité lokality Kouglova ohrádka. Popis umístění pastí je v Obr Saproxyličtí brouci Saproxylický organismus je ten, který je vázaný na mrtvé dřevo v jakémkoliv okamžiku jeho rozkladu a také na jakýkoliv jiný organismus, který je na mrtvé dřevo vázaný. Saproxyličtí brouci patří do druhově velmi početné skupiny často vzácných a ohrožených organismů. Mnohé saproxylické druhy jsou dobrými indikátory stavu prostředí. Pro studie saproxylických brouků se nejvíce osvědčil odchyt pomocí nárazových pastí nebo fotoeklektorů (např. Hyvärinen a kol. 2006). 4

8 Obrázek 3: Umístění a číslování pastí v sezoně 2009 (správa CHKO Křivoklátsko) 5

9 2.4. Třídění materiálu Odchycení brouci byli determinováni do druhové úrovně. Vzhledem k časové a odborné náročnosti byla u některých skupin determinace odložena na pozdější dobu a druhy jsou v analýzách vedeny pouze v rodové úrovni s příponou sp. (jedná se o marginální část) nebo výjimečně na úrovni čeledí (celkem 61 imag, tedy 34 položek ze čtyř čeledí Scolytidae, Leiodidae, Ciidae, Staphylinidae). 6

10 3. Výsledky Stanovit přesně, který druh je saproxylický, a který již nikoliv je poměrně obtížné. U řady druhů nejsou přesně známy jejich nároky, a proto se v následujících analýzách budeme držet toho, že kmenové nárazové pasti jsou v odchytu saproxylických brouků velmi úspěšné, a že pouze marginální část druhového spektra není saproxylická většinou je alespoň fakultativně saproxylická (např. střevlíkovití). Celkem bylo do 16 kmenových nárazových pastí odchyceno 2688 jedinců řádu Coleoptera. Jednalo se o 281 druhů zastoupených v 212 rodech a 55 čeledích. Odchyceno bylo celkem 42 druhů brouků vedených v červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Farkač a kol. 2005). Čtyři druhy patří do kategorie kriticky ohrožených, 12 druhů je v kategorii ohrožených a 21 druhů v kategorii zranitelných. Čtyři druhy patří mezi zákonem chráněné a dva jsou vedené v přílohách evropské směrnice o stanovištích a jsou tak předměty ochrany v lokalitách Natura Světlostní gradient Pro faunu saproxylických brouků je přirozeně nejdůležitějším parametrem přítomnost mrtvého dřeva. Vzhledem k výskytu řady vzácných a ohrožených druhů vázaných na dřevo je jasné, že tento parametr je v území splněn. Pro analýzu doporučení pro péči o lokalitu a pro život saproxylických brouků obecně je tedy velmi důležitým faktorem kvalita mrtvého dřeva. Vzhledem ke stavu porostů a také k možnostem péče o lokalitu byl jako hlavní sledovaný parametr vybrán světlostní gradient. V grafu (Obr. 3) je znázorněn počet pastí v jednotlivých úrovních osvětlení. Pro parametr osluněný se vždy jednalo o solitéru uprostřed pastvin. V případě parametru polostín šlo o dřevinu umístěnou v okraji remízu či menšího porostu. Parametr stín odpovídá umístění přímo v zapojeném lesním porostu. 7

11 Obrázek 4: Rozmístění pastí vzhledem ke světlostnímu gradientu Z grafu (Obr. 4) je patrné, že s rostoucí mírou oslunění roste i počet odchycených druhů a jedinců. V porovnání parametru osluněný a stín je to v druhové diverzitě více než dvojnásobek a u počtu odchycených jedinců je to dokonce vice než 2 1/3 násobek 2. Obrázek 5: Zastoupení druhů a jedinců vzhledem ke světlostnímu gradientu Následující poměrový graf (Obr. 5) poměrně dobře ilustruje rozložení druhové diverzity a abundance podél světelného gradientu. Druhová diverzita a abundance byla nejvyšší na osluněných stanovištích, oproti tomu nejnižší byla v zastíněných. 2 Vzhledem k tomu, že u osluněných pastí bylo o jednu past více, je počet jedinců v grafu přepočten na relativní četnost tedy jako kdyby bylo pastí po pěti. Skutečný počet odchycených jedinců byl v osluněných pastech Počet druhů není přepočten na relativní hodnotu. 8

12 Co se týče druhové diverzity, je možné vysledovat s vysokou mírou spolehlivosti (R² = 0,9699) jasný lineární trend v růstu druhové diverzity podél světlostního gradientu směrem ze stínu do osluněného. Stejně je tomu i u abundance, kde je lineární trend ještě průkaznější a abundance tedy také s rostoucí mírou osvětlení roste (R² = 0,9982). Laicky řečeno ze stínu na osluněné stanoviště roste diverzita i abundance přibližně dvakrát, přičemž prostřední parametr polostín je přesně mezi tedy je 1,5 násobkem druhové diverzity a abundance ve stínu. Obrázek 6: Relativní zastoupení druhů a jedinců vzhledem ke světlostnímu gradientu Následující graf (Obr. 6) dobře ilustruje klesající druhovou diverzitu směrem od parametru osluněný (OSL) k parametru stín (STN). Pro ilustraci medián 3 (označený čtverečkem) ukazuje přibližně střední hodnotu v druhové diverzitě na past v závislosti na oslunění. Velké obdélníky znázorňují interval, do kterého se vejde většina dat. Je tak vidět, že pasti osluněné a pasti ve stínu mají vyrovnaný interval v druhové diverzitě oproti pastem v polostínu (PST). Nejpravděpodobnějším vysvětlením je to, že parametry osluněný a stín je poměrně snadné definovat, zatímco polostín je přirozeným přechodem (v zásadě ekotonem) mezi těmito dvěma parametry, což i ilustruje přesah z maximálních hodnot do rozmezí osluněného a minimálních do stínu. Obdobně dopadly výsledky i pro abundanci. 3 Hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. 9

13 110 Box Plot of druhy grouped by Oslun Spreadsheet1 10v*16c druhy OSL PST STN Oslun Median 25%-75% Non-Outlier Range Outliers Extremes Obrázek 7: Krabicový graf závislosti druhové diverzity na světostním gradientu V tabulce (Tab. 1) je znázorněna druhová diverzita a abundance brouků odchycených do jednotlivých pastí druhově i v počtu jedinců byla nejbohatší past č. 4, kde počet druhů přesáhl magickou stovku. Jednalo se o solitérní asi 12 m vysoký mrtvý buk napadený troudnatcem kopytovitým (Fomes fomentarius). Poměrně zajímavé je, že osluněné duby vyšly oproti předpokladům jako druhově chudší než osluněné buky. Tabulka 1: Druhová diverzita a abundance ve vztahu k odchytům do jednotlivých pastí číslo pasti jedinci druhy oslunění dřevina stádium mikrostanoviště osluněný dub umírající ano osluněný dub mrtvý ne osluněný buk umírající ano osluněný buk mrtvý ano osluněný dub mrtvý ne osluněný dub umírající ne polostín buk živý ano polostín buk umírající ne polostín buk umírající ano polostín buk umírající ne polostín buk živý ano stín buk umírající ano stín buk mrtvý ne stín buk umírající ano 10

14 číslo pasti jedinci druhy oslunění dřevina stádium mikrostanoviště stín dub mrtvý ne stín buk živý ano V následujícím grafu (Obr. 7) je možné vysledovat rozdíly v odezvě druhů a jedinců jednotlivých čeledí brouků zařazených na červeném seznamu ohrožených druhů k faktoru oslunění. Je vidět, že celkově druhy preferují spíše osluněná stanoviště. Z početněji zastoupených čeledí pozitivně reagují potemníkovití (Tenebrionidae). Negativní vztah k zastíněným stanovištím lze vypozorovat u čeledí Colydiidae, kovaříkovitých (Elateridae), mršníkovitých (Histeridae), lesklecovitých (Monotomidae), Mycetophagidae a drabčíkovitých (Staphylinidae). U žádné čeledi nelze vypozorovat vztah k zastíněným lokalitám. Co se týče abundance je trend velmi podobný, pouze u čeledi Mycetophagidae lze vypozorovat vyšší početnost na zastíněných stanovištích. To může být způsobeno nižším stupněm fruktifikace hub na osluněných stanovištích v poměrně suchém roce Obrázek 8: Vztah druhové diverzity jednotlivých čeledí brouků ke světlostnímu gradientu 11

15 Obrázek 9. Vztah abundance jednotlivých čeledí brouků ke světlostnímu gradientu Vzhledem k tomu, že hlavním sledovanou proměnou byl světlostní gradient, jsou další popsané proměnné spíše odvozené. Přesto je uvádíme, protože jednak mohou pomoci při navrhovaných doporučeních při péči o lokalitu, a dále mohou leccos napovědět o tom, kam dále sledování lokality posunout Hostitelská dřevina Dalším sledovaným parametrem je rod hostitelské dřeviny. Pasti byly umístěny především vzhledem k druhovému složení dřevin v sledované lokalitě. V grafu (Obr. 9) je znázorněn poměr zastoupení dřevin. Dub nebyl zastoupen v polostínu. 12

16 Obrázek 10: Rozmístění pastí vzhledem k rodu hostitelské dřeviny 3.3. Stádium odumření Jedním z důležitých parametrů je pro saproxylické brouky i stádium odumření dřeviny. Vzhledem k hlavnímu sledovanému parametru není tento gradient příliš vyrovnaný. Převažují stádia umírající a mrtvý strom. Parametr živý nebyl zastoupen na osluněných místech, parametr mrtvý zase nebyl zastoupen v polostínu. Obrázek 11: Rozmístění pastí vzhledem ke stupni odumření dřeviny 13

17 3.4. Mikrostanoviště Pro řadu druhů je důležitá přítomnost mikrostanovišť. Je prokázáno, že druhová pestrost saproxylických brouků úzce souvisí právě s přítomností mikrostanovišť (Winter & Möller 2008). V lokalitě byla sledována přítomnost dutin, dřevokazných hub a ohryzané borky. Proměnná mikrostanoviště a parametry presence a absence byly zastoupeny poměrně vyrovnaně podél světlostního gradientu. Obrázek 12: Rozmístění pastí vzhledem k přítomnosti mikrostanovišť 3.5. Syntéza Z analýzy tedy jasně vyplývá, že s rostoucím zastíněním klesá druhová diverzita a početnost saproxylických brouků. Což vyšlo i ve statistické analýze, kdy proměnná světlostní gradient vyšla v parametrické ANOVA jako jediná statisticky signifikantní pro druhovou diverzitu (F = 9,2169; p = 0,0032) a v neparametrickém Kruskal-Wallis testu i pro abundanci (H = 6,686765; p = 0,0353). Ostatní proměnné jako druh dřeviny, stádium odumření ani přítomnost mikrostanoviště nebyly statisticky průkazné. Na osluněných stanovištích navíc byla druhová diverzita statisticky průkazně vyšší než v zastíněných (p = 0,0009), ale i v polostinných (p = 0,0337). Zatímco mezi polostinnými a zastíněnými nebyl průkazný rozdíl (p = 0,0932). V případě abundance se potvrdil významný rozdíl mezi osluněnými a zastíněnými (p = 0,0319), mezi osluněnými a polostinnými, a polostinnými a zastíněnými nebyl významný rozdíl (p = 0,3896; resp. p = 0,9573). 14

18 4. Doporučení k péči o lokalitu Jen málokdy se stane, že jsou výsledky průzkumu tak průkazné. V případě Lánské obory lze konstatovat, že druhová diverzita saproxylických brouků, tedy stěžejní složky lesní biodiverzity indikuje nesmírnou bohatost a zachovalost zdejších lesních ekosystémů. Odchyty v zastíněných lokalitách nepatří ani zdaleka mezi druhově chudé, avšak až do očí bijící je rozdíl mezi osluněnými a zastíněnými lokalitami. Osluněná místa doslova válcují v diverzitě místa zastíněná, přičemž nelze nalézt byť jediný ohrožený druh, který by zastíněné lokality preferoval. Naopak se zdá, že celá řada ohrožených druhů preferuje místa osluněná nebo alespoň polostinná. Doporučení pro péči o lokalitu jsou tedy nabíledni. Jednoznačně by mělo dojít k prosvětlení porostů. Pokud by měla být péče o ohrožené saproxylické brouky a jejich stanoviště míněna vážně, je třeba provést aktivní zásahy především se zřetelem k obhospodařování lokality v minulosti. Z lesnického hlediska je nasnadě provedení clonných sečí ve vybraných porostech. V případě bukových porostů by v úvahu připadaly i nepravidelné náseky, které by navýšily plochu lesních plášťů s osluněnými a polostinnými stromy. Případné zmlazení pionýrských dřevin v násecích by nebylo na škodu, protože by pravděpodobně lákalo zvěř více než zmlazení dominantního dubu a buku. U dubových porostů by při domýcení měli zůstat ponechány výstavky v počtu 3-5 ks na ha, obdobně by mohly být se zřetelem k místním přírodním podmínkám ponechány jako výstavky i buky. Při péči o lokalitu je třeba samozřejmě brát v úvahu vysoké zazvěření lokality. Domníváme se však, že menší oplocenky do 0,25 ha (hrazené například z PPK) by mohly bohatě zabezpečit odrůstání skupinek dřevin a intenzivní pastva v porostech po těžebním zásahu by mohla přispět k výraznějšímu prosvětlení porostů. Část porostů by mohla být, zprvu alespoň experimentálně, navrácena původní péči v podobě pařezin. Ta by se měla provádět především v mladších porostech zhruba ve stáří tyčoviny až dospívající kmenoviny je jasné, že obrážející pařezy bude zvěř intenzivně poškozovat. Přesto se domníváme, že by opět mohlo dojít k pozitivnímu efektu rozvolnění porostů. Navíc by pařezené porosty mohly sloužit jako atraktant pro zvěř, která by pak méně poškozovala zmlazení v okolních prosvětlovaných porostech. Bez přízemních dutin pařezených porostů se neobejde jeden z předmětů ochrany v Lánské oboře kovařík Limoniscus violaceus. Pařezení významně prospívá populacím roháče obecného, ale i dalším nápadným druhům. 15

19 V území Lánské obory se nachází místy výsadby jehličnanů. Jen stěží lze bez dat určit, zda mají průkazný negativní vliv na druhovou diverzitu, lze však hypotetizovat, že ano, a že by jejich místo lépe suplovaly solitérní stromy nové generace. Ještě je třeba poznamenat, že doporučení pro péči o Lánskou oboru jsou pasovány na saproxylické brouky, a to co vyhovuje jim, nemusí vyhovovat jiným skupinám. Konkrétně například intenzivní pastva je příliš neohrožuje, protože většina dospělců není florikolních (květomilných), a pokud ano, vždy si nějaký nektar například v podobě kvetoucích keřů dokážou najít. Pravděpodobně jinak bude na pastvu reagovat bylinné patro a druhy na něj vázané, a tak dále. Již po prvním roce průzkumu, který, jak doufáme, bude dále pokračovat, lze konstatovat, že Lánská obora patří mezi klenoty lesní biodiverzity ve střední Evropě. Je také výstavní skříní generací lesníků, kteří o ni pečují. Naše doporučení k péči o lokalitu nelze brát jako hanopis na její nedostatky. Naopak by mohly za příznivých podmínek přispět k zvýšení druhové diverzity saproxylických brouků. Statut ochrany lokality (Natura 2000 a Zvláště chráněné území), diverzita a početnost ohrožených zástupců naší fauny nabízí pro vlastníky i správce značné možnosti jak získat finance na hospodaření. Některá z doporučení v této zprávě se z pohledu lesního hospodáře mohou zdát finančně nevýhodná. Pokud se na opatření podíváme pohledem dotačních titulů, jsou zde možnosti velmi významné, a to od drobných plateb v podobě subvencování či kompenzace činností jako je stavba oplocenek z programů typu Program péče o krajinu, přes větší akce jako je pařezení, až po vytvoření nových pracovních míst z evropských dotací typu Operační program životního prostředí či Life+. Z těchto fondů lze vzhledem k rozloze a biologické hodnotě lokality čerpat finance v řádech milionů. 16

20 5. Komentář k odchyceným druhům chráněným zákonem 5.1. Kovaříkovití (Elateridae) Obrázek 13: Kovařík Lacon querceus a mapa rozšíření v ČR a SR (Mertlik 2009) kovařík Lacon querceus (Herbst, 1784) O, EN past č. 7; 21. VI. 2009; 1 ex.; past č. 5; 5. VII. 2009; 1 ex. Kovaříci z rodu Lacon patří mezi druhy s velkým potenciálem indikovat vysokou biologickou kvalitu stanovišť. Lacon querceus je z našich druhů rodu nejhojnější, přesto se jedná o vzácného kovaříka žijícího především v dutinách starých a mohutných dubů. Ze dvou nálezů lze jen stěží vyvozovat závěry. Vzhledem k tomu, že jde o velmi skrytě žijící druh, mohou jeho nálezy v nárazových pastech indikovat relativně početnou populaci. Druh preferuje níže položené lokality s velmi starými stromy, tedy dlouhou kontinuitou stromových stanovišť Roháčovití (Lucanidae) Obrázek 14: Roháč obecný (Lucanus cervus) a mapa rozšíření v ČR (Chobot 2009a) 17

21 roháč obecný Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) O, Natura 2000, EN Past č. 2; 5. VII. 2009; 1 ex. Roháč obecný je celoevropsky ohrožený charismatický druh brouka. V poslední době zaznamenal výrazný ústup v rozšíření v rámci ČR, kde patřily jeho populace mezi nejstabilnější a nejsilnější v Evropě. Roháč obecný je brouk primárně vázaný na prosvětlené doubravy pastevního typu, kde se vyskytuje mozaikovitě mrtvé dřevo padlých kmenů, větších větví, pahýlů, kořeny stojících starých stromů, ale často k vývoji postačí pouze pařezy ponechané po těžbě. Vzhledem k tomu, že se jedná o druh poměrně mobilní, je zřejmě nejdůležitějším faktorem při péči o jeho populace mozaika různorodých stanovišť, kde budou roztroušeně zastoupena mikrostanovišti splňující právě zmiňované podmínky Vrubounovití (Scarabaeidae) Obrázek 15: Zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis) a mapa rozšíření v ČR (Chobot 2009b) zdobenec zelenavý Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) SO, VU past č. 16; 21. VI. 2009; 1 ex. Zdobenec zelenavý je hojnější ze dvou druhů rodu v ČR. Dříve se vyskytoval roztroušeně především ve vrchovinných a podhorských smíšených lesích s dostatkem dutých stromů. V současné době však prakticky všude ustoupil a stal se z něj poměrně vzácný prvek naší fauny. Dospělé brouky lze nejčastěji zastihnout na květech. 18

22 Obrázek 16: páchník hnědý (Osmoderma eremita agg.) a mapa rozšíření v ČR (Chobot & Míkovcová 2007) páchník hnědý Osmoderma eremita agg. (Scopoli, 1963) SO, Natura 2000, CR past č. 11; ; 1 ex. Páchník hnědý je druh vázaný vývojem na trouch starých stromů. Nejčastějším stanovištěm jsou osluněné dutiny nebo podkorní kapsy mohutných stromů. Ještě na přelomu minulého století se jednalo o relativně hojný lesní druh zachovalejších lesních komplexů, dnes se s ním však lze setkat téměř bez výjimky pouze ve stromořadích a podobných stanovištích. Jeho výskyt v lesních komplexech lze predikovat jako indikaci časové kontinuity a dlouhodobé rozvolněnosti lesních porostů. Jako opatření při péči o stanoviště jmenovaných zákonem chráněných druhů lze jmenovat přítomnost osluněného mrtvého dřeva v roztroušené mozaice rozvolněných lesních porostů. Takové podmínky v minulosti splňovali pastevní lesy, lesy ve kterých se hrabalo stelivo, pařeziny nebo střední lesy (např. Konvička a kol. 2004). 19

23 6. Komentář k odchyceným druhům faunisticky významným Níže je uveden soupis a komentář ke druhům, které nejsou uvedeny práci Rébl (2009). Jedná se tedy ve většině případů o druhy zaznamenané v území poprvé. Do určité míry tak svědčí o efektivnosti použitých kmenových nárazových pastí Tesaříkovití (Cerambycidae) Obrázek 17: tesařík Necydalis major tesařík Necydalis major Linnaeus, 1758 VU Vzácný druh po celém území ČR. Pouze místy hojnější, často uniká pozornosti. Preferuje vlhké lokality, speciálně spodní částí údolí nebo hustší les. Vyžaduje dřevo napadené stromovými houbami, proto nenapadá suché mrtvé dřevo. Živná rostlina: dub (Quercus), lípa (Tilia), olše (Alnus), habr (Carpinus), vrba (Salix), buk (Fagus) aj Cerylonidae Obrázek 18: Cerylon deplanatum 20

24 Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827 EN Nehojný druh nalézaný převážně pod kůrou topolů, řidčeji vrb Colydiidae Obrázek 19: Synchita undata Synchita (syn. Cicones) undata Guérin-Ménéville, 1844 EN Nehojný podkorní brouk. Jako živná dřevina je uváděn buk a patrně i javor. Vyskytuje se především v jižní Evropě a zasahuje i do vyšších poloh jižní části střední Evropy Nosatcovití (Curculionidae) Obrázek 20: Sitophilus zeamais Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855 Nepůvodní druh, výhradně v importech kukuřice z teplých a suchých oblastí světa. Podobně jako Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) nalezený též v Lánské oboře se ve volné přírodě nevyskytují. Jejich nález lze dát do souvislosti s nakoupeným krmivem a zásypem do krmelců. 21

25 6.5. Scraptiidae Anaspis ruficollis (Fabricius, 1792) Pravděpodobně první nález druhu pro Čechy Staphylinidae Obrázek 21: Batrisus formicarius Batrisus formicarius Aubé, 1833 Tento brouk je znám jako myrmekofilní druh žijící v hnízdech mravenců Lasius brunneus, místy je nacházen také v rozloženém dřevě či pod borkou. Obrázek 22: Scydmaenus perrisi Scydmaenus perrisi Reitter, 1881 Jde trpěného hosta v mraveništích. 22

26 Poděkování Rádi bychom poděkovali za spolupráci a vstřícnost správě CHKO Křivoklátsko, jmenovitě mgr. Anně Hoffmannové, dále řediteli Lesní správy Lány ing. Jiřímu Jandovi a jeho zaměstnancům, RNDr. Evě Vávrové bychom chtěli poděkovat za pomoc při zpracování dat, ing. Alexandru Kohutkovi za logistickou pomoc. 23

27 7. Literatura AOPK ČR (2009) Lánská obora. <http://www.nature.cz/natura2000- design3/web_lokality.php?cast=1805&akc e=karta&id= >. Hyvärinen E. a kol. (2006) A comparison of three trapping methods used to survey forest-dwelling Coleoptera. European Journal of Entomology 103: Chobot K. (2009a) Mapa rozšíření Lucanus cervus v ČR. <www.biolib.cz/cz/taxonmap/id125/>. Chobot K. (2009b) Mapa rozšíření Gnorimus nobilis v ČR. <www.biolib.cz/cz/taxonmap/id141/>. Chobot K., Míkovcová A. (2007) Mapování ohrožených druhů. AOPK ČR. Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004) Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria Olomouc. Mertlik J. (2009) Distribution area in Czech and Slovak Republics Lacon querceus. <www.elateridae.com>. Økland B. (1996) A comparison of three methods of trapping saproxylic beetles. European Journal of Entomology 93: Rébl K. (2009) Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. Elateridarium: v tisku. Schlaghamerský J. (2004) Metodika monitoringu fauny saproxylických brouků. Manuskript uložený na AOPK ČR (nepubl.). Škoudlínová A. (2000) Lánská obora. Okresní úřad Rakovník a Okresní úřad Kladno. Wikipedia (2009) Lánská obora. <http://cs.wikipedia.org/wiki/l%c3%a1n sk%c3%a1_obora>. Winter S., Möller G.C. (2008) Microhabitats in lowland beech forest as monitoring tool for nature conservation. Forest Ecology and Management 255:

28 Fotografická příloha:

29

30

31

32

33

34 Seznam odchycených druhů:

35 čeleď rod druh početnost past č. dřevina datum červený seznam ADERIDAE Euglenes sp. 2 5 dub ADERIDAE Euglenes sp. 2 1 dub ADERIDAE Euglenes sp. 2 6 dub ADERIDAE Euglenes sp. 1 6 dub ADERIDAE Euglenes oculatus 1 1 dub ADERIDAE Euglenes sp. 1 5 dub ADERIDAE Euglenes sp. 1 4 buk ANOBIIDAE Ptinus rufipes 2 4 buk ANOBIIDAE Dorcatoma robusta 2 3 buk ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Ptinus subpillosus 1 11 buk ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 11 buk ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 11 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 8 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 1 8 buk ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 6 dub ANOBIIDAE Ptinus sp. 1 6 dub ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 2 dub ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 2 dub ANOBIIDAE Ptinus subpilosus 1 2 dub ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Ptinomorphus imperialis 1 12 buk ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 3 buk ANOBIIDAE Dorcatoma robusta 1 3 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 3 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 5 13 buk ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 2 15 buk ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 9 7 buk ANOBIIDAE Dorcatoma robusta 5 7 buk ANOBIIDAE Dorcatoma chrysomelina 1 7 buk ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 1 dub ANOBIIDAE Ptinus subpillosus 1 1 dub ANOBIIDAE Ptinus sp. 1 1 dub ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 4 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 2 4 buk ANOBIIDAE Dorcatoma robusta 1 4 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 1 16 buk ANOBIIDAE Ptinus fur 1 16 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 7 buk ANOBIIDAE Ptinomorphus imperialis 1 13 buk ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 11 buk ANOBIIDAE Xestobium rufovillosum 1 11 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 5 13 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 9 buk ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 9 buk ANOBIIDAE Xestobium rufovillosum 1 2 dub ANOBIIDAE Ptinus rufipes 7 2 dub ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 2 dub ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 2 dub ANOBIIDAE Ptinus sp. 2 2 dub ANOBIIDAE Ptinus subpillosus 4 14 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis buk ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 10 buk ANOBIIDAE Ptinomorphus imperialis 1 9 buk ANOBIIDAE Dorcatoma rubusta 1 9 buk ANOBIIDAE Ptinus sp buk ANOBIIDAE Hadrobregmus pertinax 1 7 buk ANOBIIDAE Ptilinus pectinicornis 2 7 buk ANOBIIDAE Dorcatoma robusta 1 7 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 2 7 buk ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 1 dub ANOBIIDAE Dorcatoma dresdensis 1 8 buk ANOBIIDAE Ptinus rufipes 1 8 buk

Doplňování údajů o biodiverzitě přirozených lesních ekosystémů do Databanky přirozených lesů

Doplňování údajů o biodiverzitě přirozených lesních ekosystémů do Databanky přirozených lesů Doplňování údajů o biodiverzitě přirozených lesních ekosystémů do Databanky přirozených lesů Závěrečná zpráva 2009 Jakub Horák Oddělení Indikátorů Biodiverzity Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu

Více

Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae)

Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae) Západočeské entomologické listy (2013), 4: 69 73 ISSN 1804-3062 Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae) Jiří Lahoda Chrastavice 89, 344 01 Domažlice,

Více

FAUNA BEZOBRATLÝCH V OVOCNÉM SADU: PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ BIODIVERZITY A POPULAČNÍCH HUSTOT POMOCÍ PASIVNÍCH KMENOVÝCH NÁRAZOVÝCH PASTÍ

FAUNA BEZOBRATLÝCH V OVOCNÉM SADU: PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ BIODIVERZITY A POPULAČNÍCH HUSTOT POMOCÍ PASIVNÍCH KMENOVÝCH NÁRAZOVÝCH PASTÍ Acta Pruhoniciana 96: 53 64, Průhonice, 2010 FAUNA BEZOBRATLÝCH V OVOCNÉM SADU: PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ BIODIVERZITY A POPULAČNÍCH HUSTOT POMOCÍ PASIVNÍCH KMENOVÝCH NÁRAZOVÝCH PASTÍ FAUNA OF INVERTEBRATES

Více

Průzkum saproxylofágních druhů brouků lokality PS Opičák 2. Etapa. (projekt č )

Průzkum saproxylofágních druhů brouků lokality PS Opičák 2. Etapa. (projekt č ) Průzkum saproxylofágních druhů brouků lokality PS Opičák 2. Etapa (projekt č. 131501) Zpracovatel: ZO ČSOP Armillaria, Rychtářská 926/1446014 Liberec 14 Mgr. Richard Čtvrtečka PhD. 2015 Cílem tohoto průzkumu

Více

Trocha teorie ( snad nikoho nezabije)

Trocha teorie ( snad nikoho nezabije) Trocha teorie ( snad nikoho nezabije) 1 Biodiverzita Biodiverzita rozmanitost života. 2 Druhové bohatství 3/19/2015 Biodiverzita Lze studovat mnoho úrovní biologických prvků (alely, komplexy genů, druhy,

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

Hmyz ve městech a veřejné zeleni. Jiří Řehounek

Hmyz ve městech a veřejné zeleni. Jiří Řehounek Hmyz ve městech a veřejné zeleni Jiří Řehounek Proč se bavit o ochraně hmyzu? Hmyzu je nejvíc Je ekologicky velmi různorodý Jako první citlivě reaguje na změny prostředí Naneštěstí nikoho příliš nezajímá

Více

Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Mikulovický vrch

Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Mikulovický vrch Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Mikulovický vrch Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Mikulovický vrch Ing. Filip Pavel 1 Vysoká nad Labem

Více

Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Lipová. Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Lipová

Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Lipová. Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Lipová Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Lipová Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Lipová Ing. Filip Pavel 1 Vysoká nad Labem 248, 503 31 Vysoká

Více

Zdeněk Kletečka Rozpoznávání přítomnosti významných druhů hmyzu na stromech v sídlech a jiné nelesní zeleni

Zdeněk Kletečka Rozpoznávání přítomnosti významných druhů hmyzu na stromech v sídlech a jiné nelesní zeleni Rozpoznávání přítomnosti významných druhů hmyzu na stromech v sídlech a jiné nelesní zeleni Zdeněk Kletečka 4.1.2017 Rozpoznávání přítomnosti významných druhů hmyzu na stromech v sídlech a jiné nelesní

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Tesařík obrovský a páchník hnědý v Lánské oboře

Tesařík obrovský a páchník hnědý v Lánské oboře 3 Výzkum a dokumentace 1 /16 Ochrana přírody Tesařík obrovský a páchník hnědý v Lánské oboře Radek Hejda, Jaroslav Šreiber, Karel Lankaš Evropsky významná lokalita Lánská obora patří z hlediska biodiverzity

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka Elateridarium 8: 104-111, 1.10.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Petr Kjučukov ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Katedra ekologie lesa Kašperské Hory 19.5.2016 Biodiversita

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Chlum. Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Chlum

Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Chlum. Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Chlum Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Chlum Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Chlum Ing. Filip Pavel Vysoká nad Labem 248, 503 31 Vysoká

Více

Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Ing. Dušan Reininger

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

KÚ Pardubického kraje Komenského nám PARDUBICE. Věc : Těžba v PR Rohová stížnost na postup OOP

KÚ Pardubického kraje Komenského nám PARDUBICE. Věc : Těžba v PR Rohová stížnost na postup OOP KÚ Pardubického kraje Komenského nám. 125 532 11 PARDUBICE Věc : Těžba v PR Rohová stížnost na postup OOP Se značným znepokojením Vám oznamujeme, že jsme koncem měsíce listopadu 2011 zaznamenali případy

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 55, číslo 2, 2009, s. 181 193. Referáty Discussion paper

Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 55, číslo 2, 2009, s. 181 193. Referáty Discussion paper Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 55, číslo 2, 2009, s. 181 193 Referáty Discussion paper PREDACE MEZI BROUKY VÁZANÝMI NA DŘEVINY: ČÁST III. KOMENTOVANÝ SEZNAM BROUKŮ S PREDAČNÍM POTENCIÁLEM JAKUB

Více

ANTONÍN KRÁSA OCHRANA SAPROXYLICKÉHO HMYZU A OPATŘENÍ NA JEHO PODPORU METODIKA AOPK ČR

ANTONÍN KRÁSA OCHRANA SAPROXYLICKÉHO HMYZU A OPATŘENÍ NA JEHO PODPORU METODIKA AOPK ČR ANTONÍN KRÁSA OCHRANA SAPROXYLICKÉHO HMYZU A OPATŘENÍ NA JEHO PODPORU METODIKA AOPK ČR PRAHA 2015 ANTONÍN KRÁSA OCHRANA SAPROXYLICKÉHO HMYZU A OPATŘENÍ NA JEHO PODPORU METODIKA AOPK ČR PRAHA 2015 2014

Více

Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000)

Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000) Západočeské entomologické listy (2010), 1: 1 15 ISSN 1804-3062 Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000) Stanislav Benedikt Částkova 10, 32600 Plzeň;

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika)

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2.2.2010 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku 214 v grafech Zpracoval: Zdeněk Kůta Zdroj dat: ÚHÚL a ORP Benešov, Vlašim a Votice

Více

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Soutok Moravy a Dyje promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vymezení území navrhovaná CHKO rozloha

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Významné druhy brouků vrchu Mileč u Hřebečníků

Významné druhy brouků vrchu Mileč u Hřebečníků Západočeské entomologické listy (2010), 1: 64 68 ISSN 1804-3062 Významné druhy brouků vrchu Mileč u Hřebečníků Miroslav Zýka Hornická 1601, 269 01 Rakovník, e-mail: oryctes@seznam.cz Zýka M. 2010: Významné

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Ing. Jan Leugner, Ph.D. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Úvodní seminář k projektu č. EHP-CZ02-OV

Ing. Jan Leugner, Ph.D. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Úvodní seminář k projektu č. EHP-CZ02-OV Představení projektu, příklady pěstebních opatřeních hodnocených v rámci projektu Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích Ing. Jan Leugner, Ph.D. Výzkumný ústav lesního

Více

Odchytové metody bezobratlých živočichů

Odchytové metody bezobratlých živočichů Odchytové metody bezobratlých živočichů při odběrech je nutno zaznamenat co nejvíce údajů: datum název lokality (faunistický čtverec, coordinates) nadmořská výška metoda sběru aktuální meteorologickou

Více

Entomologický průzkum hradního kopce v Náchodě.

Entomologický průzkum hradního kopce v Náchodě. Entomologický průzkum hradního kopce v Náchodě. Entomologická charakteristika Na sledovaném území je zastoupeno větší množství rozdílných biotopů vzhledem k výskytu druhů s vazbou na možnosti rozmnožování

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý Nízký a střední les alternativa budoucnosti Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kapitola 0 - obsah Obsah prezentace

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., Přírodní památka Víno Datum zpracování:

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8: EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8: Ekologická stabilita v lesních ekosystémech Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina 4.2. Lesnictví Lesnictví představuje jeden ze základních pilířů primárního sektoru. Využívá tradičních přírodních zdrojů, od některých dalších sektorů prvovýroby se však vyznačuje dlouhotrvajícím hospodařením.

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Přestavba lesa v Národním parku Schwarzwald

Přestavba lesa v Národním parku Schwarzwald Přestavba lesa v Národním parku Schwarzwald Jörg Ziegler Nationalpark Schwarzwald Der Schwarzwald Tradiční krajina s mnoha tradicemi a klišé Der Schwarzwald Rýnský zlom Der Schwarzwald pásovité uspořádání

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka Elateridarium 9: 118-122, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Nové a zajímavé nálezy brouků (Insecta: Coleoptera) ze středních Čech

Nové a zajímavé nálezy brouků (Insecta: Coleoptera) ze středních Čech Bohemia centralis, Praha, 28: 411 417, 2007 Nové a zajímavé nálezy brouků (Insecta: Coleoptera) ze středních Čech New and interesting records of beetles (Insecta: Coleoptera) from Central Bohemia Pavel

Více

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha Základní údaje Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha NP Thayatal Vyhlášen 2000 1330 ha Ptačí oblast Podyjí vyhlášena 2004 7666 ha EVL Podyjí vyhlášena 2005 6273 ha - 13 biotopů - 13 druhů Zásady a východiska

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku v grafech ORP Benešov 62 689 ha ORP Votice 23 93 ha

Více

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ Kód ústředního seznamu: Kraj: Pardubický Obec: Bylany Název památného stromu: Lípa za hřištěm Okres: Chrudim Pověřený obecní úřad: Bylany Katastrální území: Bylany [616567]

Více

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ STABILITU A ODOLNOST LESNÍCH POROSTŮ S VÝZNAMNÝM PODÍLEM SMRKU VE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH POLOHÁCH JIŘÍ REMEŠ FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Adaptační

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz)

Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz) Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz) Tento dokument obsahuje autorské řešení vybraných úloh, jejichž zadání je

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants EEA Grants Norway Grants Monitoring přirozených lesů České republiky Mykologie (monitoring lignikolních hub) Jan Běťák, VÚKOZ, v.v.i. 28.4.2015 Proč lignikolní houby? lignikolní houby: ideální modelová

Více

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Autorský kolektiv Ing. Lukáš Bílek Ph.D, Doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D, Mapa je výsledkem

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledi Dermestidae (Coleoptera) v Přírodní rezervaci Peliny v Chocni

Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledi Dermestidae (Coleoptera) v Přírodní rezervaci Peliny v Chocni Elateridarium 7: 84-90, 23.9.2013 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledi Dermestidae (Coleoptera) v Přírodní rezervaci Peliny v Chocni Results

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

ROZHODNUTÍ. nepovoluje

ROZHODNUTÍ. nepovoluje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 9. 4. 2015 JID: 51024/2015/KUUK Číslo jednací: 581/ZPZ/2015/ZD-784 Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Dr.Ing. Přemysl Fiala Ing. Dušan

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Obsah: Carabini Soubor map rozšíření druhu Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784)

Více

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Praha 2004 Expedice Tepelsko 2004 Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Alena Švarcová, Alexandra Brabcová, Jan Dernovšek, Barbora Jindrová, Kateřina

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

ZO Českého svazu ochránců přírody Rybák SVITAVY

ZO Českého svazu ochránců přírody Rybák SVITAVY ZO Českého svazu ochránců přírody Rybák SVITAVY zapsaná jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49350 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze - člen Krajského sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje

Více

1.7.1. Koleopterologický průzkum na území PR Džungle

1.7.1. Koleopterologický průzkum na území PR Džungle 1.7.1. Koleopterologický průzkum na území PR Džungle 1. Úvod Závěrečná zpráva projektu obsahuje výsledky inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) v období duben-červenec 2010. V tabulkové příloze

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Jaronínská

Více

OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN Nepřírodní biotopy a jejich význam pro krajinu a biodiverzitu Mgr. Tomáš Gremlica Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Nepřírodní biotopy Jsou území významně narušená,

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu hnědáska osikového (Euphydryas maturna) v ČR v roce 2013

Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu hnědáska osikového (Euphydryas maturna) v ČR v roce 2013 Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu hnědáska osikového (Euphydryas maturna) v ČR v roce 2013 V následujícím textu jsou uvedeny aktivity, které byly naplánovány k realizaci v roce 2013

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ HÁĎÁTKO BOROVICOVÉ BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS Odbor ochrany proti škodlivým organismům Ing. Petr Kapitola Ing. Martina Jurášková Ztracená 1099, Praha 6, PSČ

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čechy pod Kosířem CZ0713723 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Čechy pod Kosířem Kód lokality: CZ0713723 Kód

Více

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech www.npsumava.cz Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech Miroslav Černý, Aleš Kučera Správa NP a CHKO Šumava Význam odumřelého dřeva - obsah organické hmoty v lesní půdě - půdní vlhkost - členitost

Více