SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ"

Transkript

1 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ Čelákovice jsou dobré místo pro život. Budeme usilovat o to, aby byly ještě lepším místem - pro Čelákováky i návštěvníky našeho města. V O L E B N Í P R O G R A M N E S L I B U J E M E N I C, C O N E D O K Á Ž E M E S P L N I T K D O J S M E Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté je volebním subjektem, podílejícím se významně na dění ve městě od roku Tehdy jsme vstoupili do komunální politiky jako Sdružení nezávislých kandidátů nestraníků. Ve třech funkčních obdobích kandidáti sdružení vykonávali funkci místostarosty a v zastupitelstvu města působili vždy alespoň dvěma mandáty. Byli jsme a nadále chceme být dynamickým a tvůrčím uskupením, schopným vytrvale pracovat pro rozvoj našeho města v koalici s dalšími, programově blízkými subjekty. Chceme pracovat pro Čelákovice, pro město, které máme rádi. Č E L Á K O V I C E V Z R C A D L E U P L Y N U L Ý C H D V A N Á C T I L E T Máme na co navázat Za uplynulá tři volební období jsme se spolupodíleli zejména na: rekonstrukci a dostavbě mateřských škol v Komenského ulici a v Přístavní ulici, generální rekonstrukci nové budovy ZŠ Kostelní, revitalizaci Sedlčánek a Císařské Kuchyně, integraci sídliště V Prokopě znovuobnovením průchodu a průjezdu areálem TOS, kompletních rekonstrukcích komunikací a chodníků, včetně dešťových kanalizací v ulicích Sedláčkova, Stankovského, Rumunská, Na Stráni, Rybářská, U Kovárny, Kostelní, Masarykova, rozšíření městského bytového fondu o byty v Milovicích a realizaci půdních vestaveb a nástaveb v Čelákovicích realizaci komunikací ve všech nových obytných zónách - Jiřina, Nedaniny, Třebízského, Pod Přerovskou cestou a Sedlčánky, vybudování cyklistické stezky do Toušeně a po levé straně Labe od Tvrze k železničnímu mostu, přípravě realizace lávky přes Labe jsme nyní v polovině cesty, rekonstrukci nádraží. 1

2 T R A N S P A R E N T N Í A E F E K T I V N Í V E D E N Í MĚSTA Čelákovice otevřené město Říkáme důrazné ne korupci, klientelismu, prosazování osobních zájmů na úkor města. Chceme pokračovat v nastoupeném trendu transparentnosti jednání úřadu, samosprávných orgánů, jasných výběrových řízení. Nadále budeme prosazovat elektronizaci úřadu a co nejsnazší cestu občanů k požadovaným informacím. Jsme přesvědčeni, že ve vedení města může stát schopný starosta a jeden schopný místostarosta. Budeme usilovat o maximální efektivitu činnosti úřadu a jeho vstřícnost k potřebám občanů. Chceme konstruktivní, kultivovaný dialog, jsme připraveni nést kritiku a přiznat chybu, respektujeme demokratickou výměnu názorů, nasloucháme hlasu občanů města. Veřejnou správu chápeme jako službu občanům města. Budeme prosazovat rozhodování o klíčových problémech na základě koncepčních materiálů projednaných s občany. Chceme nadále podporovat spolupráci měst a obcí nejen ve Zlatém pruhu Polabí, ale i v rámci širšího regionu. Uvědomujeme si finanční možnosti města a nechceme slibovat nic, co nemůžeme splnit. Budeme chtít seriózní debatu o stanovení investičních priorit města. Nevystupujeme anonymně a jsme připraveni nést svůj díl odpovědnosti na správě věcí veřejných. Ž I V É C E N T R U M MĚSTA A R O Z V O J MĚSTA Čelákovice moderní město na Labi Budeme usilovat o to, aby naše město bylo skutečným centrem krásné polabské krajiny. Pokračuje proces zástavby proluky náměstí, je připravena revitalizace náměstí samotného v dotačním řízení projekt postoupil do dalšího kola. Budeme se snažit o dokončení revitalizace náměstí a jeho následného využívání jako skutečného centra města chceme vodní prvky, stinnou zeleň a důstojné prostředí pro občany všech generací. Budeme usilovat o živé náměstí jako místo pro setkávání, využívané také pro pořádání trhů, nabízejících typicky místní a polabské produkty řemeslné či pěstitelské. Ve znovuobnovení tradice místních trhů spatřujeme nejen cestu k oživení centra města, ale i návrat k historickým kořenům Čelákovic. Uvědomujeme si stav komunikací a chodníků v našem městě, a proto stranou naší pozornosti nezůstávají ani další lokality ulice Komenského včetně vstupu do školy, Sokolovská, Prokopa Holého, nezpevněné komunikace v Jiřině, sídliště V Prokopě, a další. Usilujeme o řešení dopravy v klidu, o zvýšení počtu parkovacích míst - nejen v centru města, ale i v okrajových částech, např. v sídlišti V Prokopě a v blízkosti zastávky Jiřina, o zklidnění centra, o vybudování obchvatu města, to vše v rámci vstřícného přístupu k motoristům. Zasadíme se o revizi dopravního značení. Budeme usilovat o obnovu historické lokality Ve Skále a o rekonstrukci Sedláčkovy ulice. Přejeme si, aby se naše město stalo přirozeným centrem společenského a kulturního života s důrazem na historii Polabí. V O L N Ý ČA S A S P O R T O V N Í V Y Ž I T Í Čelákovice město přátelské k seniorům Budeme podporovat kulturní akce pro seniory. Při zamýšlených dostavbách a rekonstrukcích objektů budeme sledovat variabilitu jejich využití uvědomujeme si, že zařízení města musí sloužit potřebám jeho obyvatel v celé šíři věkového spektra. Podpora činnosti pečovatelské 2

3 služby a spolupráce se subjekty, poskytujícími sociální a zdravotní služby, patří mezi naše priority, právě tak jako vybudování veřejného sportovního parku pro seniory. Čelákovice město aktivních obyvatel Formou dotací sportovním subjektům budeme podporovat zejména děti a mládež do 15 let, stejně tak budeme nadále přispívat i na sportovní a společenskou činnost klubů a spolků. Budeme usilovat o posílení podpory sportu zejména pro děti a mládež. Sport vnímáme jako ideální formu prevence před vznikem a nárůstem sociálně patologických jevů. Budeme se snažit o výstavbu nových veřejných hřišť a o obnovu stávajících sportovišť a to nejen v centru města. Nechceme zapomenout ani na vznik skateparku a víceúčelového hřiště pro mládež a pro seniory v našem městě. Svou pozornost věnujeme dovybavení polabské cyklostezky mobiliářem a budeme prosazovat její prodloužení dále podle toku řeky. Úzce spolupracujeme se Zlatým pruhem Polabí, díky naší aktivitě jsou Čelákovice členským městem Fondu Polabí, který z městského rozpočtu podporujeme a nadále podporovat budeme. E K O L O G I E Čelákovice polabské město v zeleni Důrazně odmítáme záměr výstavby paroplynové elektrárny na mochovském katastru. Budeme usilovat o ochranu ekolologického potenciálu našeho města zeleň, voda, ovzduší, spolupracujeme při revitalizaci ČOV Čelákovice, chceme dosáhnout rekonstrukce splaškových kanalizací, zejména v Jiřině. Chceme i nadále usilovat o odstraňování starých ekologických zátěží, vzniklých dlouholetou činností průmyslových podniků. Čisté Labe a zdravé životní prostředí jsou našimi prioritami. Nepodpoříme kvantitativní rozvoj města na úkor kvality života budoucích generací. V Z DĚLÁ V Á N Í A K U L T U R A Čelákovice místo pro naše nejmenší Přes rekonstrukce a dostavby mateřských škol je stále nemožné plně uspokojit všechny žadatele o umístění dítěte do školky. Sledujeme variantní řešení - v areálu Městského domu dětí a mládeže počítáme s novou stavbou Domu dětí, abychom stávající vilu využili pro mateřské centrum. Součástí této dostavby je i dovybavení zahrady MDDM sociálním zázemím pro návštěvníky. Intenzivně budeme usilovat o zajištění dotace na tuto akci. Je před námi rekonstrukce a modernizace poslední mateřské školky - MŠ v Rumunské za cca 14 mil. Kč. I zde bude pokračovat naše úsilí o získání dotace. Budeme podporovat alternativy předškolního a základního vzdělávání a spolupracovat se soukromými subjekty, které tyto alternativy nabízejí. Čelákovice město s kvalitním školstvím Je vydáno stavební povolení na dostavbu ZŠ Kostelní za 86 mil. Kč. Dostavba zahrnuje třípodlažní budovu pro výuku, malou tělocvičnu a venkovní hřiště. Jsme připraveni dokončit sportovní areál u ZŠ Komenského, jehož obnova začala rekonstrukcí spodního hřiště na míčové hry, opět za přispění dotačních prostředků. Budeme spolupracovat s čelákovickými středními školami, chceme jednat o jakémkoli rozšíření vzdělávací nabídky v našem městě. Čelákovice kulturní město Městská knihovna s bohatým knihovním fondem a komfortním čtenářským zázemím, provoz kulturního domu, městské muzeum, jehož budovu město vykoupilo a základní umělecká škola tvoří pilíře kulturní nabídky v našem městě. Je připravena dostavba ZUŠ za 3

4 sokolovnou a na základě stanovení budoucích investičních priorit chceme přispět k vybudování nového polyfunkčního domu v lokalitě Za Kovárnou. V něm by našla potřebné prostory zejména městská knihovna. R O Z V O J MĚSTA Čelákovice místo pro bydlení Důrazně trváme na průhledném přidělování městských bytů formou rozhodnutí kolektivního orgánu. Nedopustíme, aby osobní zájem manipuloval rozhodnutími bytové komise či rady města. Nadále podporujeme privatizaci městských bytů a zpětné investice do městského bytového fondu. Jsme pro důrazný a korektní postup vůči dlužníkům a neplatičům nájemného. Z Á L U Ž Í Budeme usilovat o dosažení dohod s vlastníky pozemků, které by umožnily odkanalizování Záluží, dále povedeme jednání s vedením městyse Nehvizdy ohledně řešení čistoty a stavu rybníka v Záluží. Jsme si vědomi problémů, se kterými se obyvatelé Záluží setkávají. Chceme být partnery místního osadního výboru a společně usilovat o důstojné propojení této městské části s Čelákovicemi, o rekonstrukci elektrického vedení a následnou rekonstrukci komunikací. Chceme usilovat o budoucí možné odstranění železničního nadjezdu, a to v rámci revitalizace železniční trati. S E D LČÁ N K Y A C Í S AŘ S K Á K U C H Y NĚ Sedlčánky a Císařská Kuchyně patří již dnes k ozdobám našeho města. I zde však pociťujeme svůj dluh naši nejmenší zde stále čekají na své hřiště, Císařská Kuchyně stále nemá zpevněné všechny komunikace a chodníky a stranou našeho snažení nesmí zůstat ani objekt sedlčánské školy. V souladu s platným rozhodnutím zastupitelstva města budeme usilovat o zpracování revitalizačního projektu školy na víceúčelový objekt, jehož historická tvář zůstane zachována pro příští generace. I v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni je naším hlavním partnerem osadní výbor. B E Z P EČNOST Čelákovice - bezpečné město Od roku 2006 pracuje v našem městě Městská policie. Jsme přesvědčeni, že její ustavení bylo správným krokem a nadále budeme její rozvoj a činnost intenzivně podporovat. Usilujeme o její úzkou spolupráci s Policií ČR a dalšími subjekty, zejména v oblasti terénní protidrogové prevence. Městskou policii chápeme jako službu občanům, ne jako pouhý nástroj represe. Podporujeme a budeme podporovat občanská sdružení, která pracují v oblasti protidrogové prevence. Podílíme se a nadále se budeme podílet na koordinaci činnosti městské a státní policie. Chceme i nadále usilovat o soustavnou obnovu technického vybavení Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. S V Á M I A P R O V Á S Jsme tu pro Vás. Jsme Čelákováci. V našem středu najdete živnostníky, pedagogy, budoucí lékaře, sportovce, především ale ty, kteří mají toto město v srdci a spojili s ním své životy. Bez Vaší podpory však nedosáhneme cílů, které jsme si předsevzali. Dejte nám svou důvěru 4

5 a my Vás nezklameme. Budeme pracovat pro nás všechny korektně, slušně, zodpovědně, intenzivně. Nechceme laciné sliby. Známe možnosti města a chceme stanovit jasné pořadí investičních priorit. Jsme si vědomi, že řada akcí je projektově připravena a je třeba je dokončit. Nechceme zastavit rozvoj Čelákovic, chceme jej urychlit v rámci zachování finančního zdraví města. Chceme kráčet po ulicích našeho města a být spolu s vámi hrdi na to, že naším domovem jsou polabské Čelákovice. 5

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 Vážení přátelé, dovoluji si vám předložit programové prohlášení Rady městské části Praha 6, které bude sloužit jednotlivým členům koalice jako

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Příloha usnesení RMČ č. 547 ze dne 12.9.2012 Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Obsah: Otevřenost radnice Bytová politika Majetek, finance, investice Vedlejší hospodářská

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace Volební program pro komunální volby 2014 Litomyšl pro všechny generace Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokratické pro nadcházející komunální volby,

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat.

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. Město musí vytvářet podmínky pro kvalitní život svých občanů. Řízení veřejné správy v Přerově potřebuje rekonstrukci. Plán

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH V PROMĚNÁCH Konkrétní závazky PRO PRAHU 9 Rozšíříme Park Přátelství Nová parkovací místa Nová místa v mateřských školách Měníme Prahu 9 na dobrou adresu Volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9 10.

Více

JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM

JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM JEDEN DEN V PRAZE 3 JEDEN DEN V PRAZE 3 1 volební_program_a5_v2.indd 1 12.9.2014 3:10:10 Vážení spoluobčané, SLOVO LÍDRA KANDIDÁTKY uplynuly již více než dva roky od chvíle, kdy se nám podařilo zásadním

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Vážení spoluobčané, Dobrou volbu NOVÉ ŠANCE Vám přeje. Ing. Petr Náhlík, předseda KDU-ČSL v Plzni

Vážení spoluobčané, Dobrou volbu NOVÉ ŠANCE Vám přeje. Ing. Petr Náhlík, předseda KDU-ČSL v Plzni Vážení spoluobčané, předkládáme Vám program plzeňské KDU-ČSL na léta 2014 2018. Náš volební program přináší NOVÉ ŠANCE PRO PLZEŇ, ZKUŠENOST & ELÁN NAŠICH KANDIDÁTŮ. KDU-ČSL vychází z přesvědčení, že odpovědnost

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 Ev.č.: Počet listů:21 Počet příloh:2/4 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 - Boleradice 2013-1 Obsah: Úvodní slovo zastupitelstva 3 Potřeba a charakter strategického plánu 3 Metodika

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED

VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED pro komunální volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed v roce 2014 ŠKOLY A ŠKOLKY MĚSTSKÉ ČÁSTI HRAJÍ V CENTRU PRIM Městská část Brno-střed je zřizovatelem

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více