VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ , TEL , VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Jana Prokešová, ředitelka školy Mgr. Jiří Jón, zást. řed. Ing. Dana Potocká Předkládá: Mgr. Jana Prokešová, ředitelka školy V Tanvaldě 28. září 2012

2 O B S A H strana I. Zpráva o činnosti Masarykovy ZŠ Tanvald školní rok 2011/ II. Zpráva o činnosti Obchodní akademie Tanvald školní rok 2011/ Přílohy Učební plán základní školy školní rok 2011/2012 Učební plán obchodní akademie školní rok 2011/2012 Údaje o kvalifikaci a aprobaci pedagogických pracovníků Ocenění a diplomy 1

3 I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MASARYKOVY ZŠ TANVALD 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa: Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald Školní 416, Tanvald Právní forma: státní organizace Způsob hospodaření: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: MĚSTO TANVALD (právní forma obec) Palackého 359, Tanvald Vedení školy: Mgr. Jana Prokešová ředitelka Mgr. Stanislav Pěnička zástupce ředitelky Mgr. Jiří Jón zástupce ředitelky Datum zařazení do sítě: poslední změna ze dne Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: zřízena a složena ve smyslu ustanovení 167 zákona č. 561/2004 Sb., má 6 členů, řídí se jednacím řádem 2

4 Přehled součástí ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO kapacita 500 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO kapacita 85 žáků OBCHODNÍ AKADEMIE IZO kapacita 112 žáků ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita 35 žáků 2. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Přehled studijních vzdělávacích programů Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název ŠKOLA POZNÁNÍ A VĚDĚNÍ Školní rok 2011/2012 v ročnících počet žáků Změny v organizaci studia Ve školním roce nedošlo ke změně v organizaci studia, počet tříd zůstal 13 jako v předchozím školním roce. 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY viz příloha, přehled se týká základní i střední školy Přehled pedagogické kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru ZŠ i OA DO 30 let let let 51 let - důch. věk důchodový věk CELKEM OK bez OK z toho studující 1,00 3,00 8,49 7,53 2,50 22,52 0,48 2,95 1,41 0,28 5,12 0,48 0,91 CELKEM 1,48 5,95 9,90 7,81 2,50 27,64 3

5 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Zapisovaní do Počet žádostí Nastoupilo do Zapisovaní do Počet žádostí Nastoupí do 1. třídy o odklad 1. třídy 1. třídy o odklad 1. třídy ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet žáků na Počet žáků na Počet tříd Celkový počet žáků jednu třídu učitele Šk. rok 2010/ / / / / / / / ,8 14,3 10,6 11,1 Přehled prospěchu žáků na konci 2. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2010/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň Pochvaly POCHVALY 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ 1. STUPEŇ STUPEŇ

6 Snížené známky z chování STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ 2. STUPEŇ STUPEŇ 0 5 Počty zameškaných vyučovacích hodin omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí ,4 77 0,4 II. pololetí , ,1 Celkem školní rok , ,5 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2011/2012 Gymnázia SOŠ vč. 8 letá 6 letá 4 letá konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj Kázeňská opatření 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Napomenutí třídního učitele 2 0 Třídní důtka Ředitelská důtka V oblasti výchovně vzdělávací byl důraz položen na rozvíjení osobnosti každého žáka, uplatnění individuálního přístupu, zajištění účinné individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení. Od začátku školního roku probíhala výuka ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu, který vytvořili pedagogové školy na základě Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT. Na Šumburku pokračovala výuka s prvky Montessori. Do přípravy vydávání Školních novin byli zapojeni noví žáci. Také v letošním 5

7 školním roce se škola přihlásila do celostátní soutěže o nejlepší školní časopis. Při výuce byly použity nové učebnice a pracovní sešity nakladatelství Fraus. Ve vyučovacím procesu se stále více uplatňovaly moderní prvky, běžným se stalo využívání interaktivních tabulí, práce s talentovanými žáky probíhala formou přípravy na soutěže, vyhledáváním zajímavých úloh na internetu, diferencovanou prací při vyučovacích hodinách. Práce se slabšími žáky probíhala v průběhu vyučovacích hodin s využitím skupinové a individuální diferencované práce. Žáci měli možnost konzultací z matematiky i českého jazyka. Rovněž různé projekty sehrály ve vyučování velkou roli. Byly využívány mezipředmětové vztahy. V učebnách se vylepšovala vybavenost. Důraz byl kladen na využívání multimediální učebny s interaktivní tabulí a dataprojektorem na většinu předmětů, využívání další multimediální učebny a pokračování ve výuce v novém areálu skleníku. Byly vymalovány některé prostory. Skříňky pro jednotlivé žáky na odkládání učebnic a žákovských potřeb sloužily již pátým rokem a měly kladný ohlas. Fond školní knihovny byl rozšířen o nové tituly se zaměřením na odbornou literaturu a časopisy. Infocentrum Studijní informační centrum podílelo na organizaci: a/ návštěv divadelních a jiných představení pro žáky i pedagogy v Městském divadle v Jablonci nad Nisou a v Městském kině Jas Tanvald. V průběhu školního roku navštívili žáci I. stupně dvě představení v Městském divadle v Jablonci nad Nisou: Putování do Betléma div. představení, Štěně nebo špenát - div. představení, pět představení v tanvaldském kině Jas: O slunečníku, Měsíčníku a Větrníku div. představení, Nosáčkova dobrodružství - Pinocchio div. představení, koncert ZUŠ, Nebojsa v čarovném lese - taneční představení souboru Základní umělecké školy Čelákovice. Žáci II. stupně čtyři představení v Městském divadle v Jablonci nad Nisou: Zmatek nad zmatek div. představení, Zrzavý Orm div. představení, Světové muzikály výchovný koncert, Rychlé šípy div. představení, šest představení v tanvaldském kině Jas: - HAF, Scénické čtení, Festival Jeden svět, koncert ZUŠ, Saxana film. představení, taneční představení souboru Základní umělecké školy Čelákovice b/ odborných přednášek. Odborné přednášky a besedy byly organizovány po dohodě s pedagogy s ohledem na probíranou látku nebo dané aktuální téma u nás a ve světě: Tajemný svět Ekvádoru a Galapág projekce, Workshop Romea pro 8., 9. tř., Orli supi výukový program c/ sbírek. V září se uskutečnila sbírka Světluška pořádaná ředitelem DDM p. J. Žantou (pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením, zejména dětem) s účastí dobrovolníků z 8. a 9. roč. ZŠ, v lednu až červnu sbírka od občanského sdružení Život dětem pořádaná ve školní knihovně (pomoc závažně nemocným dětem z celé ČR) d/ kulturních akcí pořádaných žáky školy, ostatních akcí: Studijní informační centrum se podílelo na organizaci a zajištění těchto akcí: výuky na dětském dopravním hřišti pro 3. až 4. ročník v Jablonci nad Nisou, Atletického trojboje pro 1. stupeň, Poháru běžce Tanvaldu pro 1. stupeň, sportovního dne pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ, zápisu do 1. tř., vánoční dílny na 2. stupni, exkurze do muzea ozubnicové dráhy v Kořenově, fotografování žáků v říjnu firmou Prestigefoto, v červnu firmou Foto Kubát, pro pedagogy vánoční posezení, Den učitelů na Malé Skále, poznávací zájezd do Rakouska, výměna abonentek do divadla v Jablonci nad Nisou, závěrečné setkání pracovníků školy. 6

8 e/ vydávání Školních novin a činnosti školního parlamentu. Studijní informační centrum se podílelo na vydávání Školních novin (shrnování a přepis článků, zpracování a úpravy na PC, výběr fotografií do ŠN, spolupráce na vzhledu ŠN k vytisknutí, spolupráce se zástupci školního parlamentu, organizace schůzky redakční rady, pořízení zápisu školního parlamentu. f/ provozování školní knihovny, studovny a čítárny ve školním literárním klubu. Knižní fond byl ve školním roce 2011/2012 průběžně doplňován o nové tituly s cílem zaktualizovat a rozšířit nabídku knihovny - knihy nakladatelství FRAUS, FRAGMENT, ALBATROS, KNIŽNÍ KLUB, časopisy: Popcorn, Hannah Montana, Bravo, Junior 21. stol., Mateřídouška, Automobil revue, Apetit. Žáci měli možnost hry stolního fotbalu přímo v knihovně. g/ práce s internetem a využití internetu. Spolupráce se správcem školní sítě, možnost využití PC přímo v knihovně - k zjišťování informací, plnění úkolů, k zábavě. Školní parlament Školní parlament se scházel pravidelně jedenkrát za dva týdny, v případě potřeby i vícekrát. Tvořili ho zástupci 5. až 9. ročníku. Nejzajímavější akcí byla Sbírka pro panenku Unicef (peníze byly získány formou sběru papíru), předvánoční projekt, dále Den naruby na Den učitelů si žáci vyměnili role se svými učiteli. Školní noviny Školní noviny vycházely ve školním roce jako dvouměsíčník. Redakční.rada se scházela pravidelně každý týden, kromě toho současně probíhala individuální práce s jednotlivými redaktory. Největší část redakční rady tvořily žákyně 8.ročníku, dále 3 žáci z 9.ročníku. Práce na tvorbě ŠN byla propojená s předmětem tvůrčí psaní náměty pro články, otázky pro ankety atd. Před třemi lety byla redakce Školních novin oslovena redakcí časopisu Romano Vodori a vyzvána k účasti na tvorbě nově vydávaného časopisu, který měl pomáhat k lepší integraci romské menšiny do společnosti. Žáci naší školy, kteří byli zároveň redaktory našich školních novin, se do tohoto projektu zapojili a byli jsme vedeni jako spolupracující redakce. Čtyři žáci pravidelně do časopisu přispívali. Každé vydané číslo nám bylo zasíláno v dostatečném množství tak, aby šlo využívat při vyučování. Pravidelně byl obsah rozebrán a k jednotlivým článkům bylo diskutováno v hodinách tvůrčího psaní v 8. A 9. ročníku. Školní noviny se opět zúčastnily dvou republikových soutěží. V soutěži Časopis roku 2O11 noviny získaly cenu poroty za generační propojení. Tři členky RR se zúčastnily akce v Brně proběhlo tam hodnocení soutěže a zároveň zajímavé workshopy, které byly inspirací pro další práci. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Otázky prevence negativních jevů a odpovídající témata se realizovaly ve vyučovacích hodinách. Na 1. stupni prolínaly všemi vyučovacími předměty, na 2. stupni zůstaly náplní humanitně zaměřených předmětů, např. českého jazyka, etiky, člověka ve společnosti, zeměpisu, přírodopisu i rodinné výchovy. Škola je prostřednictvím infocentra i jednotlivých 7

9 vyučujících garantem některých volnočasových aktivit žáků školní noviny, školní knihovna, internet, nepovinná informatika, sportovní soutěže. Ekologie je jednou z významných částí prevence na naší škole jde i o pěstování pozitivního vztahu žáků k přírodě. V oblasti xenofobie a projevů rasové nenávisti nebyly zaznamenány problémy. Spolupráce s rodiči na třídních schůzkách a informačních dnech představovala základní kontakt. V průběhu školního roku 2011/12 nebyly řešeny vyloženě zásadní problémy, které by souvisely se zneužíváním omamných látek. Z výchovných problémů byly ve spolupráci s třídními učiteli řešeny jevy související se šikanou, doplněné návštěvou rodičů. Nechyběla též účinná spolupráce s Policií ČR a se sociálním odborem MÚ. V září 2011 se uskutečnila exkurze 9.A na místní oddělení Policie ČR, jejíž náplní byla beseda o negativních jevech na Tanvaldsku. V průběhu školního roku se v 5.A a 7.A realizovaly sociologické rozbory třídy vedené paní Mgr. Ullmannovou z PPP v Jablonci nad Nisou, které řešily rovněž problematiku šikany. Škola vychází z tradičních možností, tj. kázeňských postihů formou důtek a snížených známek z chování. Na druhou stranu jsou i problémoví žáci zapojováni do různých aktivit výlety, sport. soutěže atp. Trvalým problémem zůstává kouření žáků v areálu školy, ve škole samotné nebylo zaznamenáno. Ekonomickým přínosem bylo pronajímání tělocvičen v hlavní budově 416 i v budově Šumburk 333. Byl nadále využíván provoz přístupového systému do školy, který současně slouží jako evidence docházky do zaměstnání. 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Kombinované bakalářské studium na FF UJEP v Ústí n. L., obor Německý jazyk a literatura pro školskou praxi. vzdělávací kurz Power-Point ve výuce na ZŠ Interaktivní tabule ve výuce na ZŠ Výše uvedených školení se zúčastnili všichni pedagogové. mimořádné události a ochrana obyvatelstva / / enviromentální výchova nové cesty / / vedení a řízení třídy / / - 2 pedagogové primární protidrogová prevence na školách a možnosti spolupráce škol a věznice Rýnovice - PPP Jablonec nad Nisou / / portfolio dyslektického asistenta- v PPP Jablonec nad Nisou / / konference ICT ve školství škola učitelů informatiky ADHD z pohledu dětského psychiatra - MuDr. Matková systémové souvislosti školní práce - školní konstelace - Mgr. Pavelčák školní třída a intervence - PhDr. Martincová, PhDr. Braun management školní třídy na ZŠ a SŠ - PhDr. Martincová, PhDr. Braun školení pro VP na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou (uplatnění absolventů ZŠ na trhu práce) seminář romské iniciativy Romano Džaniben s tematikou romské historie 8

10 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Zdravá škola Účast v projektu pokračovala. Škola má platné osvědčení /certifikát/ o zařazení do sítě škol podporujících zdraví a realizuje svůj projekt. Zdravá škola je o přístupu k žákům a rodičům a prolíná veškerou činností školy. Spolupráce s rodiči, školami a dalšími organizacemi Spolupráce s rodiči byla již tradičně formou třídních schůzek a informací doplněna možností pravidelného kontaktu každý měsíc, kdy učitel byl k dispozici rodičům ve stanovenou hodinu v měsíci. V některých případech byli rodiče k návštěvě školy přímo pozváni a vyzváni k další spolupráci. V prosinci se uskutečnilo setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci SŠ/prosinec 2011/. Spolupráce s mateřskou školou se odehrála na Šumburku. Třída šumburské mateřské školy navštívila 1. třídu s prvky systému Montessori, s mateřskou školou spolupracovaly i děti ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky. Spolupráce se zahraničními subjekty viz bod 11. Ve školním roce byla opět intenzivní spolupráce s Městskou knihovnou v Tanvaldě. Časté jsou exkurze tříd a besedy v knihovně pod vedením učitelů českého jazyka. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou představovala screeningové šetření úrovně čtení a psaní v hodině českého jazyka ve 2.A i 2.B třídě za účasti třídní učitelky a se souhlasem rodičů žáků. V posledních třech letech škola prostřednictvím školních novin spolupracovala s časopisem Romano Vodori, což je časopis o všem možném psaný dětmi mnoha národností na deseti ZŠ v různých krajích ČR s důrazem kladeným na poznávání odlišných národností i svojí vlastní. Projekt realizovaný sdružením ROMEA byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Spolupráce vyústila ve workshop, který se v prosinci realizoval v naší škole. Zpráva výchovného poradce za školní rok pomoc tř. učitelům s vypracováním individuálních plánů pro integrované žáky -zprostředkování vyšetření v PPP v Jablonci n.n profi testy pro žáky 9. ročníku Úřad práce Jablonec n. N.- školení k uplatnění absolventů ZŠ na trhu práce prezentace OA na ZŠ Výšina pro vycházející žáky -setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci SŠ Vysoké n. Jizerou - účast s vycházejícími žáky na Dnu otevřených dveří na ISŠ účast na odborných seminářích Nory Martincové a Richarda Brauna - školní třída a intervence, management školní třídy na ZŠ a SŠ účast žáků 7.a 8. ročníku na akci Nado TECH- akce na podporu učňovského školství- návštěva Střední školy řemesel a služeb Jablonec nad Nisou a Železný Brod -květen- červen 2012 sociometrie v 5. a v 7. ročníku 9

11 Práce s integrovanými žáky Zvláštní péče byla věnována integrovaným žákům s poruchami učení a chování. Ti byli zařazeni do těchto tříd: 4. A - 1 žák s vývojovou poruchou chování 2. B - 1 žák se zdravotním postižením, sekundárně projevy SPU 4. B - 1 žák s vývojovou poruchou učení 9. A - 1 žák s vývojovou poruchou učení Žákům s vývojovou poruchou učení se pravidelně věnovaly dyslektické asistentky v rozsahu jedné hodiny týdně. Ve své pravidelné péči se řídily individuálním vzdělávacím programem. Pravidelně bylo procvičováno učivo, ve kterém měli žáci nějaké problémy. K evidentnímu zlepšení došlo u všech v oblasti hlasitého čtení a větší samostatnosti v práci. U žáka 9. ročníku nadále přetrvávaly problémy v pravopise. Práce s talentovanými žáky Zvýšenou pozornost věnovali naši učitelé talentovaným žákům. Dostávali možnost uplatnit se ve vyučovacím procesu při realizaci referátů, rovněž při samostatné nebo skupinové práci. Tito žáci dostávají možnost, aby si rozšířili své obzory studiem odborných publikací. Na četbu žáků je kladen velký důraz. Práce s talentovanými žáky probíhala také formou přípravy na soutěže, vyhledáváním zajímavých úloh na internetu a diferencovanou prací při vyučovacích hodinách a domácích úkolech. Zvýšená péče o talentované žáky vyústila v pěkné umístění v olympiádách a soutěžích. Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald je držitelem certifikátu, který potvrzuje, že systém managementu kvality organizace byl prověřen a uznán akreditovaným certifikačním orgánem ve shodě s normou ČSN EN ISO 90012:2009. Certifikovaným systémem managementu kvality je výchovně vzdělávací proces i na základní škole. Čtvrtým rokem se na odloučeném pracovišti Masarykovy ZŠ a OA Tanvald Šumburk praktikovala výuka s prvky pedagogiky Marie Montessori. Ve škole touto metodou vyučovaly tři aprobované učitelky, které navíc vystudovaly roční Montessori kurz akreditovaný ministerstvem školství (2. 4.ročník). V první třídě bylo využíváno některých z pomůcek vytvořených dle metodiky M. Montessori. Při výuce byly uplatňovány některé z prvků této alternativní pedagogiky. Učební proces byl zaměřen zejména na respektování individuality dítěte. Dítě má do jisté míry možnost volby na čem chce pracovat. Důležité ve výuce je propojování předmětů a hledání souvislostí mezi nimi. Je zde snaha o kooperaci mezi dětmi a to ne pouze v homogenních, ale také v heterogenních skupinách (při projektovém vyučování či hudební, výtvarné výchově nebo pracovním vyučování). Prostředí je inspirativní, ve třídách se objevují pomůcky, které byly vyrobeny samotnými učitelkami i za pomoci rodičů, dále pomůcky zakoupené z fondů školy či z projektu EU. Děti s těmito pomůckami rády pracují individuálně i skupinově. Na pomůckách žáci objevují jednotlivé jevy a zákonitosti. Při samotné práci se učitelky snaží respektovat individuální tempo každého dítěte. Dítě se zde učí pracovat s chybou jako součástí života. Samo ji hledá a napravuje. Aby tyto principy mohly být naplněny, musí děti i učitelé plně respektovat pravidla, která si společně vytvořili. Pravidla, která vedou k tiché a respektující práci ve třídě a která si určí samy děti na začátku školního roku. Tento školní rok i nadále úzce spolupracoval doc. Tomáš Kasper z Technické univerzity Liberec. V rámci projektu EU Moderní učitel prováděl audiovizuální záznamy 10

12 výuky a konzultoval s vyučujícími pozitiva a úskalí pedagogiky M. Montessori při jejím zavádění v běžné základní škole. Ve školním roce navštívilo dislokované pracoviště několik studentů se zájmem o tuto možnost výuky v běžné škole. Odezvy jsou kladné. Testování NIQUES Žáci 5. a 9. ročníku se v průběhu školního roku dvakrát účastnili testování v českém i anglickém jazyce a matematice. V prosinci se jednalo o tzv. pilotní testování, které probíhalo pouze na vybraných školách, v květnu se konala celoplošná generální zkouška. V srpnu 2011 se koordinátor ICT na naší škole zúčastnil každoročního běhu Školy učitelů informatiky v Lipnici nad Sázavou, pořádanou katedrou Informatiky při Karlově univerzitě v Praze. Od začátku školního roku probíhá realizace šablon projektu EU Peníze školám. Díky tomuto evropskému grantu naše škola získala druhou kompletně vybavenou multimediální učebnu s interaktivním systémem E-Beam a obnovu terminálové učebny třemi servery. Dále byla díky grantu pořízena pro účely ICT a výuky navigace GPS, notebook Acer 3D vision, digitální kamera, výukový software atd. Na začátku druhého pololetí byla zrealizována počítačová učebna pro 1. stupeň ze starších (odstoupených) počítačů Obchodní akademie. Ve větší míře než v předchozím školním roce využívali naši učitelé nových metod ve výuce: skupinového vyučování, problémového vyučování, práce ve dvojicích. Velmi používaným se stalo i projektové vyučování. V oblasti enviromentální výchovy se škola zapojila do projektu sběru tetrapakových obalů, papíru a PET lahví. Výukového programu Naše obec ve Středisku ekologické výchovy Divizna při liberecké ZOO se účastnili žáci 6.A, žáci 7.A absolvovali program Kde se vzala, tu se vzala energie, žáci 8.A program Komu chutná prales, žáci 9.A program Nemocná planeta. Všechny programy měly u žáků velký úspěch. Naši žáci a studijní informační centrum školy se podíleli na organizaci projektu na podporu zrakově handicapovaných SVĚTLUŠKA. Vzhledem k tomu, že škola ve své výuce používá výukové materiály vytvořené dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání, které podporují zavádění efektivních forem výuky, využívali jsme CERTIFIKÁT PARTNERSKÁ ŠKOLA NAKLADATELSTVÍ FRAUS. Výsledky soutěží 1. místo v souboji týmů v družstvu TJ Bižuterie Jbc v seriálu lyžařských závodů Amer fun cup 1. místo ve skoku na lyžích družstev na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 ve Frenštátě p. R. 2. místo v soutěži O HELPÍKŮV POHÁR krajské kolo postup do celostátního kola 2. místo v seriálu lyžařských závodů 3. místo v soutěži Hlídky mladých zdravotníků I.st. okresní kolo 4. místo ve skoku na lyžích na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 ve Frenštátě p. R. 5. místo v okresním florbalovém turnaji V soutěži Časopis roku 2O11 školní noviny získaly cenu poroty za generační propojení. 11

13 účast v okresním kole: konverzační soutěž v anglickém jazyce, matematická olympiáda, zeměpisná olympiáda, Pythagoriáda, olympiáda v českém jazyce. V těchto soutěžích se nepodařilo získat přední umístění. Je nutno zdůraznit mnohá pěkná umístění žáků 1. stupně v Poháru běžce Tanvaldu. celý školní rok byl už šestým ve znamení projektu Soutěž o nejvšestrannějšího sportovce Masarykovy ZŠ, kdy v měsíčních školních soutěžích soutěžili všichni žáci školy. Každý celý měsíc si mohli vylepšovat své výkony v určité disciplíně stanovené pro jednotlivý měsíc. Po skončení poslední soutěže byl vyhlášen nejvšestrannější sportovec Masarykovy ZŠ v kategorii chlapec a dívka. Motivace žáků i soutěživost byla obrovská i vzhledem k lukrativní ceně za celkové vítězství v soutěži. Soutěžilo se o Mp3 přehrávač, který věnovalo vedení Masarykovy ZŠ a OA. Průběžně byly vyvěšovány výsledky v jednotlivých disciplínách, ale i celkové průběžné bodové hodnocení, což velice příznivě umocňovalo a podněcovalo soutěživost žáků a účast na hodinách tělesné výchovy. Za každou jednotlivou soutěž byli odměněni pouze vítězové, celkově pak první tři v každé kategorii. 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI Viz část OA 10. ZÁKLADBÍ ÚDAJE O HOSPODAŔENÍ ŠKOLY Viz část OA 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Další spolupráce 2. stupně ZŠ s německými dětmi z DDM Insel v Drážďanech - mezinárodní Vánoce 2011 v Drážďanech, květen DDM Dresden v Tanvaldě na studijním a poznávacím pobytu, červenec 2012 Zingst již podeváté prázdninový pobyt u Baltského moře pro deset osob z naší školy. V případě úspěšných žádostí o granty pro další období bude takto nastavená spolupráce pokračovat. 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Výchovná poradkyně školy získala na konci května 2012 Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání - Kurz pro výchovné poradce. Vzdělávací program je akreditován komisí MŠMT pod č.j /

14 13. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY Z CIZÍCH ZDROJŮ Naše škola byla ve školním roce zapojena do projektu EU Peníze školám. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na ZŠ k provádění klíčových aktivit v rámci šablon. Realizace projektu začala k a bude ukončena po uplynutí 30 měsíců. Celková částka je Kč. Pro základní školu byly dále získány granty: Partnerství s DDM Insel Dresden - 25 tis. Kč Inovace učebny PC tis. Kč Vybavení učebny PV Kč Další granty viz OA A. SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY dále zdokonalovat činnost informačního centra /školní literární klub/ po stránce organizace volného času žáků, dodržovat stanovené časy v knihovně a podílet se na činnosti školního parlamentu a školních novin zvýšit hospitační činnost, hlavně u začínajících a nově přijatých pedagogů klást důraz na výuku cizích jazyků na 1. i 2. stupni, žáci by měli dokázat komunikovat na odpovídající úrovni a uplatnit tak své vědomosti v praxi prostřednictvím školních novin získávat děti i z blízkého okolí a navyšovat tak počty žáků školy podpořit snahu pedagogů o práci na projektech EU a krajských grantů věnovat stálou pozornost přeshraniční spolupráci s Domovem dětí v Drážďanech B. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ŠKOLY pokračovat v projektu ZDRAVÁ ŠKOLA rozjezd FOTBALOVÉ AKADEMIE realizovat a rozvíjet Školní vzdělávací program ve všech ročnících podporovat pedagogy v přípravě šablon k vyššímu využití interaktivních tabulí pokračovat ve vydávání školních novin ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Liberci pořádat vzdělávací akce pro pedagogy v rámci DVPP pokračovat v kurzu dopravní výchovy pro žáky 4. tříd, bude zakončen závěrečnou zkouškou s předáním řidičského průkazu na bicykl neustále proškolovat pedagogy s prací IT ve vazbě na interaktivní tabule zdokonalovat obsah a využívání školního skleníku včetně odborné pomoci C. ZÁVĚR Věříme, že budeme pokračovat v nastoleném trendu a vzrůstající úroveň školy udržíme. 13

15 II. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa: Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald Školní 416, Tanvald Právní forma: státní organizace Způsob hospodaření: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: MĚSTO TANVALD (právní forma obec) Palackého 359, Tanvald Vedení školy: Mgr. Jana Prokešová ředitelka Mgr. Stanislav Pěnička zástupce ředitelky Mgr. Jiří Jón zástupce ředitelky Datum zařazení do sítě: poslední změna ze dne Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: zřízena a složena ve smyslu ustanovení 167 zákona č. 561/2004 Sb., má 6 členů, řídí se jednacím řádem 14

16 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j. SCHVÁLENÍ VYUČOVÁN V ROČNÍKU M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 1395/ ze dne , 2., M/004 OBCHODNÍ AKADEMIE / ze dne ČÍSELNÝ KÓD OBORU NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU Č. j. UČEBNÍ PLÁN Č. j. SCHVÁLENÍ OBORU M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 1395/ / M/004 OBCHODNÍ AKADEMIE / / Školní vzdělávací program s názvem Obchodní akademie Tanvald pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie platný od Školní vzdělávací program Obchodní akademie Tanvald škola pro 21. století pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie platný od PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru OK Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důchodový věk Důchodový věk ) Celkem OK 0,57 1 2,05 1,81 1,04 6,47 bez OK 0,48 1,29 0,19 1,96 z toho studující Poznámky: 0,48 0,48 OK odborná kvalifikace ) pracovníci, kteří mají ze zákona nárok na odchod do starobního důchodu Výše uvedené údaje uvádějí přepočtené počty pracovníků podle jejich úvazku. Odborná kvalifikace pedagogického sboru je průběžně zkvalitňována účastní pedagogů na DVPP a odborných seminářích. 15

17 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Pro přijetí do 1. ročníku byl zohledněn prospěch na ZŠ, výsledky olympiád a ústní pohovor. Přijato bylo 16 žáků, z toho 12 dívek a 4 chlapci. Odvolání nebylo podáno žádné. 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH POČET VYZNAMENANÝCH ŽÁKŮ POČET ŽÁKŮ OPAKUJÍCÍCH ROČNÍK POČET VYLOUČENÝCH ZE STUDIA PROSPĚCHOVÉ DŮVODY KÁZEŇSKÉ DŮVODY ABSENCE NA ŽÁKA Výsledky maturitních zkoušek ROČNÍK OA POČET ŽÁKŮ CELKEM POČET ŽÁKŮ S VYZNAMENÁNÍM POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ PROSPĚLI POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEPROSPĚLI Celkový počet žáků 4. ročníku je žáků bylo oprávněno konat maturitní zkoušku v jarním termínu, z nich ve společné části uspěli všichni. Čtyři žáci neuspěli z jednoho předmětu u ústních zkoušek. V podzimním termínu u ústních zkoušek uspěli všichni, ve SČ neuspěly dvě žákyně a to z DT z NJ a M. Snížené stupně z chování 1. stupeň z chování 4 žáci za neomluvenou absenci 2. stupeň z chování 3 žáci za neomluvenou absenci Počty neomluvených hodin Ve školním roce 2011/2012 bylo celkem 186 neomluvených hodin. Neomluvené hodiny byly u sedmi žáků. 16

18 Uplatnění absolventů Technická univerzita v Liberci - obor pedagogika volného času 1 absolventka - obor anglický jazyk německý jazyk 2 absolventky - obor rekreologie 1 absolvent - obor německý jazyk humanitní studia 1 absolventka - obor filologie český jazyk a literatura 1 absolventka - obor podniková ekonomika 1 absolvent Univerzita Palackého v Olomouci - obor mezinárodní humanitární a sociální práce 1 absolventka Bankovní institut Praha (VŠ) - obor ekonomie a marketing zdravotních a sociálních služeb 1absolventka VOŠ Jablonec nad Nisou 5 absolventů Jazyková škola 5 absolventů Nástup do zaměstnání 6 absolventů 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Naše škola pracuje v prevenci zneužívání návykových látek, dodržujeme minimální preventivní program. V této prevenci působíme i v programu Zdravá škola, dále besedami, přednáškami, prostřednictvím Školních novin a Studentských listů. Žáci III. ročníku se v rámci studentské společnosti zaměřili na pořádání preventivních akcí proti sociálně patologickým jevům (AIDS, HIV, drogy, šikana). V rámci společnosti V-TEAM pořádali různé akce: - beseda pro žáky okolních ZŠ, - akce zaměřené proti AIDS, - valentýnská akce prevence pohlavních chorob, - prevence drog zájezd do Liberce. Ve škole nebyla zaznamenána přítomnost omamných látek a v souvislosti s jejich možným užíváním nebyl ze strany policie, ani ze strany jiného subjektu dán podnět k šetření. Přetrvává problém kouření. 17

19 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogové OA se účastnili školení k maturitní zkoušce RNDr. Eva Koucká: - Konference využití software Mathematica na střední škole, která se konala v Praze, - webinář projektu PoMePo = poradenství a metodická pomoc v oblasti vzdělávání online. Výchovná poradkyně Mgr. Eva Ježková: ADHD z pohledu dětského psychiatra MUDr. Matková, - Systémové souvislosti školní práce školní konstelace Mgr. Pavelčák, - Školní třída a intervence PhDr. Martincová, PhDr. Braun, - Management školní třídy na ZŠ a SŠ - PhDr. Martincová, PhDr. Braun, - Školení pro VP na Úřadu práce v JBC, - Školení INT tabule. Metodik prevence Mgr. Vlasta Josífková: - Primární protidrogová prevence na školách, - školení k integrovanému záchrannému systému. Mgr. Lenka Myslivcová: - seminář organizace Romano Džaniben Historie romského etnika na našem území Ing. Zdeňka Juklová: - seminář Jsme v EU, jsme v obraze, - Jak vyučovat o holocaustu, - Zvýšení dostupnosti a atraktivity DVPP s výstupem 2 akreditovaných kurzů pro pedagogy pro online vzdělávání. Ing. Ivana Štěpánová: - konference učitelů účetnictví na VŠE v Praze, - školení k učebnicím Ekonomiky p. Klínského Praha. 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I. ročník Žáci se zúčastnili exkurzí a přednášek doplňujících výuku: - exkurze Coca-Cola Praha, - auto Škoda Mladá Boleslav, - Česká mincovna v Jablonci nad Nisou - Krajská vědecká knihovna v Liberci, - Liberecká radnice, - divadelní představení Ubohý Cyrano v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, - muzeum v Turnově - výstava o Holocaustu, synagoga a židovský hřbitov. Žáci I. ročníku pracovali na projektu Člověk v tísni - Příběhy bezpráví, z místa, kde žijeme, kde patříme k 11 vybraným školám z celé České republiky. 18

20 V rámci mezipředmětových vztahů vypracovali žáci seminární práce a následné prezentace na téma podnikání v krajích ČR. Žáci I. ročníku absolvovali lyžařský výcvik v Jablonci nad Jizerou. 16ti-letí žáci I. ročníku byli vybráni do mezinárodního testování PISA. II. ročník Exkurze - Coca-Cola Praha, - ČNB Praha, - auto Škoda Mladá Boleslav, - divadelní představení Ubohý Cyrano v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Žáci II. ročníku pracovali na projektu Kdo jiný - zaměřený na problematiku pomoci druhým. Žáci pracovali v týmech, zpracovávali například problematiku AIDS v Africe, šikanu, Zúčastnili se i setkání pracovních týmů z ČR. V rámci projektu prezentovali i naši školu na jiných školách. Další projekt Cesty Jizerských hor - s podporou Nadace na ochranu Jizerských hor. Projekt má praktickou literární a teoretickou část. Součástí je i exkurze na hřebeny hor spojená s praktickými úkoly plněnými v přírodě a fotografická soutěž. V rámci mezipředmětových vztahů vypracovali žáci seminární práce - marketingový průzkum vybraného produktu a výzkum profesního růstu manažerů. III. ročník Projekt Představ kamarádovi z Německa české město, nácvik průvodcovství v cizím jazyce, Praha. Žáci založili studentskou společnost V-Team, která se zabývala bojem proti AIDS. V celostátním finále v soutěži Nejlepší studentská společnost JA 2011/2012 obsadili žáci 3. místo ze 118 studentských společností. M. Medek a M. Divíšek reprezentovali školu na cyklistických závodech - Jablonecká šestihodinovka a získali 1. místo. V rámci mezipředmětových vztahů žáci vypracovali seminární práci na téma Osobní finanční rozpočty. Žáci III. ročníku se podíleli na organizaci filmového festivalu Jeden svět a také moderovali projekce a doprovodný program. Žáci absolvovali testy na profesní orientaci. Všichni žáci prošli 14 denní profesní praxí ve vybraných firmách a úřadech v našem regionu. Praxe byla ukončena závěrečnou seminární prací a prezentací dané firmy. Žáci se účastnili tradičního studijního a poznávacího zájezdu do Burbachu v Německu. IV. ročník Kristýna Hofericová obsadila v Krajské soutěži v grafických předmětech 2. místo ve wordprocessingu. Exkurze - Pivovar Svijany. V měsíci únoru pořádali žáci IV. ročníku maturitní ples v Eurocentru v Jablonci n. N. 19

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více