VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ , TEL , VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Jana Prokešová, ředitelka školy Mgr. Jiří Jón, zást. řed. Ing. Dana Potocká Předkládá: Mgr. Jana Prokešová, ředitelka školy V Tanvaldě 28. září 2012

2 O B S A H strana I. Zpráva o činnosti Masarykovy ZŠ Tanvald školní rok 2011/ II. Zpráva o činnosti Obchodní akademie Tanvald školní rok 2011/ Přílohy Učební plán základní školy školní rok 2011/2012 Učební plán obchodní akademie školní rok 2011/2012 Údaje o kvalifikaci a aprobaci pedagogických pracovníků Ocenění a diplomy 1

3 I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MASARYKOVY ZŠ TANVALD 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa: Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald Školní 416, Tanvald Právní forma: státní organizace Způsob hospodaření: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: MĚSTO TANVALD (právní forma obec) Palackého 359, Tanvald Vedení školy: Mgr. Jana Prokešová ředitelka Mgr. Stanislav Pěnička zástupce ředitelky Mgr. Jiří Jón zástupce ředitelky Datum zařazení do sítě: poslední změna ze dne Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: zřízena a složena ve smyslu ustanovení 167 zákona č. 561/2004 Sb., má 6 členů, řídí se jednacím řádem 2

4 Přehled součástí ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO kapacita 500 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO kapacita 85 žáků OBCHODNÍ AKADEMIE IZO kapacita 112 žáků ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita 35 žáků 2. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Přehled studijních vzdělávacích programů Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název ŠKOLA POZNÁNÍ A VĚDĚNÍ Školní rok 2011/2012 v ročnících počet žáků Změny v organizaci studia Ve školním roce nedošlo ke změně v organizaci studia, počet tříd zůstal 13 jako v předchozím školním roce. 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY viz příloha, přehled se týká základní i střední školy Přehled pedagogické kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru ZŠ i OA DO 30 let let let 51 let - důch. věk důchodový věk CELKEM OK bez OK z toho studující 1,00 3,00 8,49 7,53 2,50 22,52 0,48 2,95 1,41 0,28 5,12 0,48 0,91 CELKEM 1,48 5,95 9,90 7,81 2,50 27,64 3

5 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Zapisovaní do Počet žádostí Nastoupilo do Zapisovaní do Počet žádostí Nastoupí do 1. třídy o odklad 1. třídy 1. třídy o odklad 1. třídy ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet žáků na Počet žáků na Počet tříd Celkový počet žáků jednu třídu učitele Šk. rok 2010/ / / / / / / / ,8 14,3 10,6 11,1 Přehled prospěchu žáků na konci 2. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2010/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň Pochvaly POCHVALY 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ 1. STUPEŇ STUPEŇ

6 Snížené známky z chování STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ 2. STUPEŇ STUPEŇ 0 5 Počty zameškaných vyučovacích hodin omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí ,4 77 0,4 II. pololetí , ,1 Celkem školní rok , ,5 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2011/2012 Gymnázia SOŠ vč. 8 letá 6 letá 4 letá konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj Kázeňská opatření 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Napomenutí třídního učitele 2 0 Třídní důtka Ředitelská důtka V oblasti výchovně vzdělávací byl důraz položen na rozvíjení osobnosti každého žáka, uplatnění individuálního přístupu, zajištění účinné individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení. Od začátku školního roku probíhala výuka ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu, který vytvořili pedagogové školy na základě Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT. Na Šumburku pokračovala výuka s prvky Montessori. Do přípravy vydávání Školních novin byli zapojeni noví žáci. Také v letošním 5

7 školním roce se škola přihlásila do celostátní soutěže o nejlepší školní časopis. Při výuce byly použity nové učebnice a pracovní sešity nakladatelství Fraus. Ve vyučovacím procesu se stále více uplatňovaly moderní prvky, běžným se stalo využívání interaktivních tabulí, práce s talentovanými žáky probíhala formou přípravy na soutěže, vyhledáváním zajímavých úloh na internetu, diferencovanou prací při vyučovacích hodinách. Práce se slabšími žáky probíhala v průběhu vyučovacích hodin s využitím skupinové a individuální diferencované práce. Žáci měli možnost konzultací z matematiky i českého jazyka. Rovněž různé projekty sehrály ve vyučování velkou roli. Byly využívány mezipředmětové vztahy. V učebnách se vylepšovala vybavenost. Důraz byl kladen na využívání multimediální učebny s interaktivní tabulí a dataprojektorem na většinu předmětů, využívání další multimediální učebny a pokračování ve výuce v novém areálu skleníku. Byly vymalovány některé prostory. Skříňky pro jednotlivé žáky na odkládání učebnic a žákovských potřeb sloužily již pátým rokem a měly kladný ohlas. Fond školní knihovny byl rozšířen o nové tituly se zaměřením na odbornou literaturu a časopisy. Infocentrum Studijní informační centrum podílelo na organizaci: a/ návštěv divadelních a jiných představení pro žáky i pedagogy v Městském divadle v Jablonci nad Nisou a v Městském kině Jas Tanvald. V průběhu školního roku navštívili žáci I. stupně dvě představení v Městském divadle v Jablonci nad Nisou: Putování do Betléma div. představení, Štěně nebo špenát - div. představení, pět představení v tanvaldském kině Jas: O slunečníku, Měsíčníku a Větrníku div. představení, Nosáčkova dobrodružství - Pinocchio div. představení, koncert ZUŠ, Nebojsa v čarovném lese - taneční představení souboru Základní umělecké školy Čelákovice. Žáci II. stupně čtyři představení v Městském divadle v Jablonci nad Nisou: Zmatek nad zmatek div. představení, Zrzavý Orm div. představení, Světové muzikály výchovný koncert, Rychlé šípy div. představení, šest představení v tanvaldském kině Jas: - HAF, Scénické čtení, Festival Jeden svět, koncert ZUŠ, Saxana film. představení, taneční představení souboru Základní umělecké školy Čelákovice b/ odborných přednášek. Odborné přednášky a besedy byly organizovány po dohodě s pedagogy s ohledem na probíranou látku nebo dané aktuální téma u nás a ve světě: Tajemný svět Ekvádoru a Galapág projekce, Workshop Romea pro 8., 9. tř., Orli supi výukový program c/ sbírek. V září se uskutečnila sbírka Světluška pořádaná ředitelem DDM p. J. Žantou (pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením, zejména dětem) s účastí dobrovolníků z 8. a 9. roč. ZŠ, v lednu až červnu sbírka od občanského sdružení Život dětem pořádaná ve školní knihovně (pomoc závažně nemocným dětem z celé ČR) d/ kulturních akcí pořádaných žáky školy, ostatních akcí: Studijní informační centrum se podílelo na organizaci a zajištění těchto akcí: výuky na dětském dopravním hřišti pro 3. až 4. ročník v Jablonci nad Nisou, Atletického trojboje pro 1. stupeň, Poháru běžce Tanvaldu pro 1. stupeň, sportovního dne pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ, zápisu do 1. tř., vánoční dílny na 2. stupni, exkurze do muzea ozubnicové dráhy v Kořenově, fotografování žáků v říjnu firmou Prestigefoto, v červnu firmou Foto Kubát, pro pedagogy vánoční posezení, Den učitelů na Malé Skále, poznávací zájezd do Rakouska, výměna abonentek do divadla v Jablonci nad Nisou, závěrečné setkání pracovníků školy. 6

8 e/ vydávání Školních novin a činnosti školního parlamentu. Studijní informační centrum se podílelo na vydávání Školních novin (shrnování a přepis článků, zpracování a úpravy na PC, výběr fotografií do ŠN, spolupráce na vzhledu ŠN k vytisknutí, spolupráce se zástupci školního parlamentu, organizace schůzky redakční rady, pořízení zápisu školního parlamentu. f/ provozování školní knihovny, studovny a čítárny ve školním literárním klubu. Knižní fond byl ve školním roce 2011/2012 průběžně doplňován o nové tituly s cílem zaktualizovat a rozšířit nabídku knihovny - knihy nakladatelství FRAUS, FRAGMENT, ALBATROS, KNIŽNÍ KLUB, časopisy: Popcorn, Hannah Montana, Bravo, Junior 21. stol., Mateřídouška, Automobil revue, Apetit. Žáci měli možnost hry stolního fotbalu přímo v knihovně. g/ práce s internetem a využití internetu. Spolupráce se správcem školní sítě, možnost využití PC přímo v knihovně - k zjišťování informací, plnění úkolů, k zábavě. Školní parlament Školní parlament se scházel pravidelně jedenkrát za dva týdny, v případě potřeby i vícekrát. Tvořili ho zástupci 5. až 9. ročníku. Nejzajímavější akcí byla Sbírka pro panenku Unicef (peníze byly získány formou sběru papíru), předvánoční projekt, dále Den naruby na Den učitelů si žáci vyměnili role se svými učiteli. Školní noviny Školní noviny vycházely ve školním roce jako dvouměsíčník. Redakční.rada se scházela pravidelně každý týden, kromě toho současně probíhala individuální práce s jednotlivými redaktory. Největší část redakční rady tvořily žákyně 8.ročníku, dále 3 žáci z 9.ročníku. Práce na tvorbě ŠN byla propojená s předmětem tvůrčí psaní náměty pro články, otázky pro ankety atd. Před třemi lety byla redakce Školních novin oslovena redakcí časopisu Romano Vodori a vyzvána k účasti na tvorbě nově vydávaného časopisu, který měl pomáhat k lepší integraci romské menšiny do společnosti. Žáci naší školy, kteří byli zároveň redaktory našich školních novin, se do tohoto projektu zapojili a byli jsme vedeni jako spolupracující redakce. Čtyři žáci pravidelně do časopisu přispívali. Každé vydané číslo nám bylo zasíláno v dostatečném množství tak, aby šlo využívat při vyučování. Pravidelně byl obsah rozebrán a k jednotlivým článkům bylo diskutováno v hodinách tvůrčího psaní v 8. A 9. ročníku. Školní noviny se opět zúčastnily dvou republikových soutěží. V soutěži Časopis roku 2O11 noviny získaly cenu poroty za generační propojení. Tři členky RR se zúčastnily akce v Brně proběhlo tam hodnocení soutěže a zároveň zajímavé workshopy, které byly inspirací pro další práci. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Otázky prevence negativních jevů a odpovídající témata se realizovaly ve vyučovacích hodinách. Na 1. stupni prolínaly všemi vyučovacími předměty, na 2. stupni zůstaly náplní humanitně zaměřených předmětů, např. českého jazyka, etiky, člověka ve společnosti, zeměpisu, přírodopisu i rodinné výchovy. Škola je prostřednictvím infocentra i jednotlivých 7

9 vyučujících garantem některých volnočasových aktivit žáků školní noviny, školní knihovna, internet, nepovinná informatika, sportovní soutěže. Ekologie je jednou z významných částí prevence na naší škole jde i o pěstování pozitivního vztahu žáků k přírodě. V oblasti xenofobie a projevů rasové nenávisti nebyly zaznamenány problémy. Spolupráce s rodiči na třídních schůzkách a informačních dnech představovala základní kontakt. V průběhu školního roku 2011/12 nebyly řešeny vyloženě zásadní problémy, které by souvisely se zneužíváním omamných látek. Z výchovných problémů byly ve spolupráci s třídními učiteli řešeny jevy související se šikanou, doplněné návštěvou rodičů. Nechyběla též účinná spolupráce s Policií ČR a se sociálním odborem MÚ. V září 2011 se uskutečnila exkurze 9.A na místní oddělení Policie ČR, jejíž náplní byla beseda o negativních jevech na Tanvaldsku. V průběhu školního roku se v 5.A a 7.A realizovaly sociologické rozbory třídy vedené paní Mgr. Ullmannovou z PPP v Jablonci nad Nisou, které řešily rovněž problematiku šikany. Škola vychází z tradičních možností, tj. kázeňských postihů formou důtek a snížených známek z chování. Na druhou stranu jsou i problémoví žáci zapojováni do různých aktivit výlety, sport. soutěže atp. Trvalým problémem zůstává kouření žáků v areálu školy, ve škole samotné nebylo zaznamenáno. Ekonomickým přínosem bylo pronajímání tělocvičen v hlavní budově 416 i v budově Šumburk 333. Byl nadále využíván provoz přístupového systému do školy, který současně slouží jako evidence docházky do zaměstnání. 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Kombinované bakalářské studium na FF UJEP v Ústí n. L., obor Německý jazyk a literatura pro školskou praxi. vzdělávací kurz Power-Point ve výuce na ZŠ Interaktivní tabule ve výuce na ZŠ Výše uvedených školení se zúčastnili všichni pedagogové. mimořádné události a ochrana obyvatelstva / / enviromentální výchova nové cesty / / vedení a řízení třídy / / - 2 pedagogové primární protidrogová prevence na školách a možnosti spolupráce škol a věznice Rýnovice - PPP Jablonec nad Nisou / / portfolio dyslektického asistenta- v PPP Jablonec nad Nisou / / konference ICT ve školství škola učitelů informatiky ADHD z pohledu dětského psychiatra - MuDr. Matková systémové souvislosti školní práce - školní konstelace - Mgr. Pavelčák školní třída a intervence - PhDr. Martincová, PhDr. Braun management školní třídy na ZŠ a SŠ - PhDr. Martincová, PhDr. Braun školení pro VP na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou (uplatnění absolventů ZŠ na trhu práce) seminář romské iniciativy Romano Džaniben s tematikou romské historie 8

10 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Zdravá škola Účast v projektu pokračovala. Škola má platné osvědčení /certifikát/ o zařazení do sítě škol podporujících zdraví a realizuje svůj projekt. Zdravá škola je o přístupu k žákům a rodičům a prolíná veškerou činností školy. Spolupráce s rodiči, školami a dalšími organizacemi Spolupráce s rodiči byla již tradičně formou třídních schůzek a informací doplněna možností pravidelného kontaktu každý měsíc, kdy učitel byl k dispozici rodičům ve stanovenou hodinu v měsíci. V některých případech byli rodiče k návštěvě školy přímo pozváni a vyzváni k další spolupráci. V prosinci se uskutečnilo setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci SŠ/prosinec 2011/. Spolupráce s mateřskou školou se odehrála na Šumburku. Třída šumburské mateřské školy navštívila 1. třídu s prvky systému Montessori, s mateřskou školou spolupracovaly i děti ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky. Spolupráce se zahraničními subjekty viz bod 11. Ve školním roce byla opět intenzivní spolupráce s Městskou knihovnou v Tanvaldě. Časté jsou exkurze tříd a besedy v knihovně pod vedením učitelů českého jazyka. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou představovala screeningové šetření úrovně čtení a psaní v hodině českého jazyka ve 2.A i 2.B třídě za účasti třídní učitelky a se souhlasem rodičů žáků. V posledních třech letech škola prostřednictvím školních novin spolupracovala s časopisem Romano Vodori, což je časopis o všem možném psaný dětmi mnoha národností na deseti ZŠ v různých krajích ČR s důrazem kladeným na poznávání odlišných národností i svojí vlastní. Projekt realizovaný sdružením ROMEA byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Spolupráce vyústila ve workshop, který se v prosinci realizoval v naší škole. Zpráva výchovného poradce za školní rok pomoc tř. učitelům s vypracováním individuálních plánů pro integrované žáky -zprostředkování vyšetření v PPP v Jablonci n.n profi testy pro žáky 9. ročníku Úřad práce Jablonec n. N.- školení k uplatnění absolventů ZŠ na trhu práce prezentace OA na ZŠ Výšina pro vycházející žáky -setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci SŠ Vysoké n. Jizerou - účast s vycházejícími žáky na Dnu otevřených dveří na ISŠ účast na odborných seminářích Nory Martincové a Richarda Brauna - školní třída a intervence, management školní třídy na ZŠ a SŠ účast žáků 7.a 8. ročníku na akci Nado TECH- akce na podporu učňovského školství- návštěva Střední školy řemesel a služeb Jablonec nad Nisou a Železný Brod -květen- červen 2012 sociometrie v 5. a v 7. ročníku 9

11 Práce s integrovanými žáky Zvláštní péče byla věnována integrovaným žákům s poruchami učení a chování. Ti byli zařazeni do těchto tříd: 4. A - 1 žák s vývojovou poruchou chování 2. B - 1 žák se zdravotním postižením, sekundárně projevy SPU 4. B - 1 žák s vývojovou poruchou učení 9. A - 1 žák s vývojovou poruchou učení Žákům s vývojovou poruchou učení se pravidelně věnovaly dyslektické asistentky v rozsahu jedné hodiny týdně. Ve své pravidelné péči se řídily individuálním vzdělávacím programem. Pravidelně bylo procvičováno učivo, ve kterém měli žáci nějaké problémy. K evidentnímu zlepšení došlo u všech v oblasti hlasitého čtení a větší samostatnosti v práci. U žáka 9. ročníku nadále přetrvávaly problémy v pravopise. Práce s talentovanými žáky Zvýšenou pozornost věnovali naši učitelé talentovaným žákům. Dostávali možnost uplatnit se ve vyučovacím procesu při realizaci referátů, rovněž při samostatné nebo skupinové práci. Tito žáci dostávají možnost, aby si rozšířili své obzory studiem odborných publikací. Na četbu žáků je kladen velký důraz. Práce s talentovanými žáky probíhala také formou přípravy na soutěže, vyhledáváním zajímavých úloh na internetu a diferencovanou prací při vyučovacích hodinách a domácích úkolech. Zvýšená péče o talentované žáky vyústila v pěkné umístění v olympiádách a soutěžích. Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald je držitelem certifikátu, který potvrzuje, že systém managementu kvality organizace byl prověřen a uznán akreditovaným certifikačním orgánem ve shodě s normou ČSN EN ISO 90012:2009. Certifikovaným systémem managementu kvality je výchovně vzdělávací proces i na základní škole. Čtvrtým rokem se na odloučeném pracovišti Masarykovy ZŠ a OA Tanvald Šumburk praktikovala výuka s prvky pedagogiky Marie Montessori. Ve škole touto metodou vyučovaly tři aprobované učitelky, které navíc vystudovaly roční Montessori kurz akreditovaný ministerstvem školství (2. 4.ročník). V první třídě bylo využíváno některých z pomůcek vytvořených dle metodiky M. Montessori. Při výuce byly uplatňovány některé z prvků této alternativní pedagogiky. Učební proces byl zaměřen zejména na respektování individuality dítěte. Dítě má do jisté míry možnost volby na čem chce pracovat. Důležité ve výuce je propojování předmětů a hledání souvislostí mezi nimi. Je zde snaha o kooperaci mezi dětmi a to ne pouze v homogenních, ale také v heterogenních skupinách (při projektovém vyučování či hudební, výtvarné výchově nebo pracovním vyučování). Prostředí je inspirativní, ve třídách se objevují pomůcky, které byly vyrobeny samotnými učitelkami i za pomoci rodičů, dále pomůcky zakoupené z fondů školy či z projektu EU. Děti s těmito pomůckami rády pracují individuálně i skupinově. Na pomůckách žáci objevují jednotlivé jevy a zákonitosti. Při samotné práci se učitelky snaží respektovat individuální tempo každého dítěte. Dítě se zde učí pracovat s chybou jako součástí života. Samo ji hledá a napravuje. Aby tyto principy mohly být naplněny, musí děti i učitelé plně respektovat pravidla, která si společně vytvořili. Pravidla, která vedou k tiché a respektující práci ve třídě a která si určí samy děti na začátku školního roku. Tento školní rok i nadále úzce spolupracoval doc. Tomáš Kasper z Technické univerzity Liberec. V rámci projektu EU Moderní učitel prováděl audiovizuální záznamy 10

12 výuky a konzultoval s vyučujícími pozitiva a úskalí pedagogiky M. Montessori při jejím zavádění v běžné základní škole. Ve školním roce navštívilo dislokované pracoviště několik studentů se zájmem o tuto možnost výuky v běžné škole. Odezvy jsou kladné. Testování NIQUES Žáci 5. a 9. ročníku se v průběhu školního roku dvakrát účastnili testování v českém i anglickém jazyce a matematice. V prosinci se jednalo o tzv. pilotní testování, které probíhalo pouze na vybraných školách, v květnu se konala celoplošná generální zkouška. V srpnu 2011 se koordinátor ICT na naší škole zúčastnil každoročního běhu Školy učitelů informatiky v Lipnici nad Sázavou, pořádanou katedrou Informatiky při Karlově univerzitě v Praze. Od začátku školního roku probíhá realizace šablon projektu EU Peníze školám. Díky tomuto evropskému grantu naše škola získala druhou kompletně vybavenou multimediální učebnu s interaktivním systémem E-Beam a obnovu terminálové učebny třemi servery. Dále byla díky grantu pořízena pro účely ICT a výuky navigace GPS, notebook Acer 3D vision, digitální kamera, výukový software atd. Na začátku druhého pololetí byla zrealizována počítačová učebna pro 1. stupeň ze starších (odstoupených) počítačů Obchodní akademie. Ve větší míře než v předchozím školním roce využívali naši učitelé nových metod ve výuce: skupinového vyučování, problémového vyučování, práce ve dvojicích. Velmi používaným se stalo i projektové vyučování. V oblasti enviromentální výchovy se škola zapojila do projektu sběru tetrapakových obalů, papíru a PET lahví. Výukového programu Naše obec ve Středisku ekologické výchovy Divizna při liberecké ZOO se účastnili žáci 6.A, žáci 7.A absolvovali program Kde se vzala, tu se vzala energie, žáci 8.A program Komu chutná prales, žáci 9.A program Nemocná planeta. Všechny programy měly u žáků velký úspěch. Naši žáci a studijní informační centrum školy se podíleli na organizaci projektu na podporu zrakově handicapovaných SVĚTLUŠKA. Vzhledem k tomu, že škola ve své výuce používá výukové materiály vytvořené dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání, které podporují zavádění efektivních forem výuky, využívali jsme CERTIFIKÁT PARTNERSKÁ ŠKOLA NAKLADATELSTVÍ FRAUS. Výsledky soutěží 1. místo v souboji týmů v družstvu TJ Bižuterie Jbc v seriálu lyžařských závodů Amer fun cup 1. místo ve skoku na lyžích družstev na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 ve Frenštátě p. R. 2. místo v soutěži O HELPÍKŮV POHÁR krajské kolo postup do celostátního kola 2. místo v seriálu lyžařských závodů 3. místo v soutěži Hlídky mladých zdravotníků I.st. okresní kolo 4. místo ve skoku na lyžích na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 ve Frenštátě p. R. 5. místo v okresním florbalovém turnaji V soutěži Časopis roku 2O11 školní noviny získaly cenu poroty za generační propojení. 11

13 účast v okresním kole: konverzační soutěž v anglickém jazyce, matematická olympiáda, zeměpisná olympiáda, Pythagoriáda, olympiáda v českém jazyce. V těchto soutěžích se nepodařilo získat přední umístění. Je nutno zdůraznit mnohá pěkná umístění žáků 1. stupně v Poháru běžce Tanvaldu. celý školní rok byl už šestým ve znamení projektu Soutěž o nejvšestrannějšího sportovce Masarykovy ZŠ, kdy v měsíčních školních soutěžích soutěžili všichni žáci školy. Každý celý měsíc si mohli vylepšovat své výkony v určité disciplíně stanovené pro jednotlivý měsíc. Po skončení poslední soutěže byl vyhlášen nejvšestrannější sportovec Masarykovy ZŠ v kategorii chlapec a dívka. Motivace žáků i soutěživost byla obrovská i vzhledem k lukrativní ceně za celkové vítězství v soutěži. Soutěžilo se o Mp3 přehrávač, který věnovalo vedení Masarykovy ZŠ a OA. Průběžně byly vyvěšovány výsledky v jednotlivých disciplínách, ale i celkové průběžné bodové hodnocení, což velice příznivě umocňovalo a podněcovalo soutěživost žáků a účast na hodinách tělesné výchovy. Za každou jednotlivou soutěž byli odměněni pouze vítězové, celkově pak první tři v každé kategorii. 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI Viz část OA 10. ZÁKLADBÍ ÚDAJE O HOSPODAŔENÍ ŠKOLY Viz část OA 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Další spolupráce 2. stupně ZŠ s německými dětmi z DDM Insel v Drážďanech - mezinárodní Vánoce 2011 v Drážďanech, květen DDM Dresden v Tanvaldě na studijním a poznávacím pobytu, červenec 2012 Zingst již podeváté prázdninový pobyt u Baltského moře pro deset osob z naší školy. V případě úspěšných žádostí o granty pro další období bude takto nastavená spolupráce pokračovat. 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Výchovná poradkyně školy získala na konci května 2012 Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání - Kurz pro výchovné poradce. Vzdělávací program je akreditován komisí MŠMT pod č.j /

14 13. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY Z CIZÍCH ZDROJŮ Naše škola byla ve školním roce zapojena do projektu EU Peníze školám. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na ZŠ k provádění klíčových aktivit v rámci šablon. Realizace projektu začala k a bude ukončena po uplynutí 30 měsíců. Celková částka je Kč. Pro základní školu byly dále získány granty: Partnerství s DDM Insel Dresden - 25 tis. Kč Inovace učebny PC tis. Kč Vybavení učebny PV Kč Další granty viz OA A. SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY dále zdokonalovat činnost informačního centra /školní literární klub/ po stránce organizace volného času žáků, dodržovat stanovené časy v knihovně a podílet se na činnosti školního parlamentu a školních novin zvýšit hospitační činnost, hlavně u začínajících a nově přijatých pedagogů klást důraz na výuku cizích jazyků na 1. i 2. stupni, žáci by měli dokázat komunikovat na odpovídající úrovni a uplatnit tak své vědomosti v praxi prostřednictvím školních novin získávat děti i z blízkého okolí a navyšovat tak počty žáků školy podpořit snahu pedagogů o práci na projektech EU a krajských grantů věnovat stálou pozornost přeshraniční spolupráci s Domovem dětí v Drážďanech B. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ŠKOLY pokračovat v projektu ZDRAVÁ ŠKOLA rozjezd FOTBALOVÉ AKADEMIE realizovat a rozvíjet Školní vzdělávací program ve všech ročnících podporovat pedagogy v přípravě šablon k vyššímu využití interaktivních tabulí pokračovat ve vydávání školních novin ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Liberci pořádat vzdělávací akce pro pedagogy v rámci DVPP pokračovat v kurzu dopravní výchovy pro žáky 4. tříd, bude zakončen závěrečnou zkouškou s předáním řidičského průkazu na bicykl neustále proškolovat pedagogy s prací IT ve vazbě na interaktivní tabule zdokonalovat obsah a využívání školního skleníku včetně odborné pomoci C. ZÁVĚR Věříme, že budeme pokračovat v nastoleném trendu a vzrůstající úroveň školy udržíme. 13

15 II. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa: Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald Školní 416, Tanvald Právní forma: státní organizace Způsob hospodaření: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: MĚSTO TANVALD (právní forma obec) Palackého 359, Tanvald Vedení školy: Mgr. Jana Prokešová ředitelka Mgr. Stanislav Pěnička zástupce ředitelky Mgr. Jiří Jón zástupce ředitelky Datum zařazení do sítě: poslední změna ze dne Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: zřízena a složena ve smyslu ustanovení 167 zákona č. 561/2004 Sb., má 6 členů, řídí se jednacím řádem 14

16 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j. SCHVÁLENÍ VYUČOVÁN V ROČNÍKU M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 1395/ ze dne , 2., M/004 OBCHODNÍ AKADEMIE / ze dne ČÍSELNÝ KÓD OBORU NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU Č. j. UČEBNÍ PLÁN Č. j. SCHVÁLENÍ OBORU M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 1395/ / M/004 OBCHODNÍ AKADEMIE / / Školní vzdělávací program s názvem Obchodní akademie Tanvald pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie platný od Školní vzdělávací program Obchodní akademie Tanvald škola pro 21. století pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie platný od PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru OK Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důchodový věk Důchodový věk ) Celkem OK 0,57 1 2,05 1,81 1,04 6,47 bez OK 0,48 1,29 0,19 1,96 z toho studující Poznámky: 0,48 0,48 OK odborná kvalifikace ) pracovníci, kteří mají ze zákona nárok na odchod do starobního důchodu Výše uvedené údaje uvádějí přepočtené počty pracovníků podle jejich úvazku. Odborná kvalifikace pedagogického sboru je průběžně zkvalitňována účastní pedagogů na DVPP a odborných seminářích. 15

17 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Pro přijetí do 1. ročníku byl zohledněn prospěch na ZŠ, výsledky olympiád a ústní pohovor. Přijato bylo 16 žáků, z toho 12 dívek a 4 chlapci. Odvolání nebylo podáno žádné. 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH POČET VYZNAMENANÝCH ŽÁKŮ POČET ŽÁKŮ OPAKUJÍCÍCH ROČNÍK POČET VYLOUČENÝCH ZE STUDIA PROSPĚCHOVÉ DŮVODY KÁZEŇSKÉ DŮVODY ABSENCE NA ŽÁKA Výsledky maturitních zkoušek ROČNÍK OA POČET ŽÁKŮ CELKEM POČET ŽÁKŮ S VYZNAMENÁNÍM POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ PROSPĚLI POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEPROSPĚLI Celkový počet žáků 4. ročníku je žáků bylo oprávněno konat maturitní zkoušku v jarním termínu, z nich ve společné části uspěli všichni. Čtyři žáci neuspěli z jednoho předmětu u ústních zkoušek. V podzimním termínu u ústních zkoušek uspěli všichni, ve SČ neuspěly dvě žákyně a to z DT z NJ a M. Snížené stupně z chování 1. stupeň z chování 4 žáci za neomluvenou absenci 2. stupeň z chování 3 žáci za neomluvenou absenci Počty neomluvených hodin Ve školním roce 2011/2012 bylo celkem 186 neomluvených hodin. Neomluvené hodiny byly u sedmi žáků. 16

18 Uplatnění absolventů Technická univerzita v Liberci - obor pedagogika volného času 1 absolventka - obor anglický jazyk německý jazyk 2 absolventky - obor rekreologie 1 absolvent - obor německý jazyk humanitní studia 1 absolventka - obor filologie český jazyk a literatura 1 absolventka - obor podniková ekonomika 1 absolvent Univerzita Palackého v Olomouci - obor mezinárodní humanitární a sociální práce 1 absolventka Bankovní institut Praha (VŠ) - obor ekonomie a marketing zdravotních a sociálních služeb 1absolventka VOŠ Jablonec nad Nisou 5 absolventů Jazyková škola 5 absolventů Nástup do zaměstnání 6 absolventů 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Naše škola pracuje v prevenci zneužívání návykových látek, dodržujeme minimální preventivní program. V této prevenci působíme i v programu Zdravá škola, dále besedami, přednáškami, prostřednictvím Školních novin a Studentských listů. Žáci III. ročníku se v rámci studentské společnosti zaměřili na pořádání preventivních akcí proti sociálně patologickým jevům (AIDS, HIV, drogy, šikana). V rámci společnosti V-TEAM pořádali různé akce: - beseda pro žáky okolních ZŠ, - akce zaměřené proti AIDS, - valentýnská akce prevence pohlavních chorob, - prevence drog zájezd do Liberce. Ve škole nebyla zaznamenána přítomnost omamných látek a v souvislosti s jejich možným užíváním nebyl ze strany policie, ani ze strany jiného subjektu dán podnět k šetření. Přetrvává problém kouření. 17

19 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogové OA se účastnili školení k maturitní zkoušce RNDr. Eva Koucká: - Konference využití software Mathematica na střední škole, která se konala v Praze, - webinář projektu PoMePo = poradenství a metodická pomoc v oblasti vzdělávání online. Výchovná poradkyně Mgr. Eva Ježková: ADHD z pohledu dětského psychiatra MUDr. Matková, - Systémové souvislosti školní práce školní konstelace Mgr. Pavelčák, - Školní třída a intervence PhDr. Martincová, PhDr. Braun, - Management školní třídy na ZŠ a SŠ - PhDr. Martincová, PhDr. Braun, - Školení pro VP na Úřadu práce v JBC, - Školení INT tabule. Metodik prevence Mgr. Vlasta Josífková: - Primární protidrogová prevence na školách, - školení k integrovanému záchrannému systému. Mgr. Lenka Myslivcová: - seminář organizace Romano Džaniben Historie romského etnika na našem území Ing. Zdeňka Juklová: - seminář Jsme v EU, jsme v obraze, - Jak vyučovat o holocaustu, - Zvýšení dostupnosti a atraktivity DVPP s výstupem 2 akreditovaných kurzů pro pedagogy pro online vzdělávání. Ing. Ivana Štěpánová: - konference učitelů účetnictví na VŠE v Praze, - školení k učebnicím Ekonomiky p. Klínského Praha. 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I. ročník Žáci se zúčastnili exkurzí a přednášek doplňujících výuku: - exkurze Coca-Cola Praha, - auto Škoda Mladá Boleslav, - Česká mincovna v Jablonci nad Nisou - Krajská vědecká knihovna v Liberci, - Liberecká radnice, - divadelní představení Ubohý Cyrano v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, - muzeum v Turnově - výstava o Holocaustu, synagoga a židovský hřbitov. Žáci I. ročníku pracovali na projektu Člověk v tísni - Příběhy bezpráví, z místa, kde žijeme, kde patříme k 11 vybraným školám z celé České republiky. 18

20 V rámci mezipředmětových vztahů vypracovali žáci seminární práce a následné prezentace na téma podnikání v krajích ČR. Žáci I. ročníku absolvovali lyžařský výcvik v Jablonci nad Jizerou. 16ti-letí žáci I. ročníku byli vybráni do mezinárodního testování PISA. II. ročník Exkurze - Coca-Cola Praha, - ČNB Praha, - auto Škoda Mladá Boleslav, - divadelní představení Ubohý Cyrano v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Žáci II. ročníku pracovali na projektu Kdo jiný - zaměřený na problematiku pomoci druhým. Žáci pracovali v týmech, zpracovávali například problematiku AIDS v Africe, šikanu, Zúčastnili se i setkání pracovních týmů z ČR. V rámci projektu prezentovali i naši školu na jiných školách. Další projekt Cesty Jizerských hor - s podporou Nadace na ochranu Jizerských hor. Projekt má praktickou literární a teoretickou část. Součástí je i exkurze na hřebeny hor spojená s praktickými úkoly plněnými v přírodě a fotografická soutěž. V rámci mezipředmětových vztahů vypracovali žáci seminární práce - marketingový průzkum vybraného produktu a výzkum profesního růstu manažerů. III. ročník Projekt Představ kamarádovi z Německa české město, nácvik průvodcovství v cizím jazyce, Praha. Žáci založili studentskou společnost V-Team, která se zabývala bojem proti AIDS. V celostátním finále v soutěži Nejlepší studentská společnost JA 2011/2012 obsadili žáci 3. místo ze 118 studentských společností. M. Medek a M. Divíšek reprezentovali školu na cyklistických závodech - Jablonecká šestihodinovka a získali 1. místo. V rámci mezipředmětových vztahů žáci vypracovali seminární práci na téma Osobní finanční rozpočty. Žáci III. ročníku se podíleli na organizaci filmového festivalu Jeden svět a také moderovali projekce a doprovodný program. Žáci absolvovali testy na profesní orientaci. Všichni žáci prošli 14 denní profesní praxí ve vybraných firmách a úřadech v našem regionu. Praxe byla ukončena závěrečnou seminární prací a prezentací dané firmy. Žáci se účastnili tradičního studijního a poznávacího zájezdu do Burbachu v Německu. IV. ročník Kristýna Hofericová obsadila v Krajské soutěži v grafických předmětech 2. místo ve wordprocessingu. Exkurze - Pivovar Svijany. V měsíci únoru pořádali žáci IV. ročníku maturitní ples v Eurocentru v Jablonci n. N. 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více