MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová"

Transkript

1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA Zajímavosti mochovských občanů Spolky a sdružení Mochovský cestopis Pozvánky na připravované akce KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MOCHOVĚ... 42

2 12. července 2012 bylo otevřeno dětské hřiště v ulici Na Hrázce článek str. 13 TENTO PROJEKT DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MOCHOV JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROVSKÉHO ZEMĚ- DĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR

3 Redakční sloupek Vážení spoluobčané, jak se již stalo zvykem, úvodem informuji o stavu kauzy kovošrotu TSR. Krajský úřad si nechal vyhotovit znalecký posudek ke studii o vlivu na životní prostřední (EIA), kterou TSR předložilo a to s negativním výsledkem. TSR svou žádost (dle informací ze Středočeského kraje) stáhlo ještě před vyhlášením veřejného projednání záměru kovošrotu. Uvidíme, s jakou kulišárnou přijdou příště. Obec Mochov vydala Tržní řád, který je závazný od Smyslem je lépe ochránit občany Mochova před nepoctivými podomními prodejci. Nově nesmějí obcházet jednotlivé domy, ale mohou nabízet zboží a služby jen na vyhrazených místech okolo náměstí. Více se dočte v samostatném článku uvnitř zpravodaje. Dětské hřiště bylo konečně otevřeno a slouží svému účelu. Ještě jednou si dovolím apelovat na rodiče, aby jejich děti hřiště nepoškozovaly. Zejména prosím, aby děti nejezdily na kolech po nohejbalovém a tenisovém kurtu a neničily tak jejich povrch. Ačkoliv se nám na poprvé nepodařilo prosadit zákaz vjezdu vozidel nad 12t do naší obce, tak jsme vstoupili znovu v jednání s odborem dopravy a SÚSkou a na základě nových argumentů se jednání nebrání. Na závěr jedna pozitivní zpráva. Pan Tomáš Skála, vedoucí Střediska správy a údržby č. 13 Poříčany, mi potvrdil, že začne rekonstrukce povrchu dálnice D11 v úseku mezi kilometry 18 a 13 ve směru na Prahu (tj. podél naší obce). Původní beton je v tomto úseku v nejhorším stavu na celé dálnici. Povrch bude rozrušen a na tomto úseku bude položena celá nová vrstva vozovky v tloušťce cca 12 cm. Pevně doufám, že tato oprava přispěje k významnému snížení hluku z dálnice. Přeji vám pohodové babí léto. Ing. Ladislav Marek starosta obce ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 3

4 z obecního úřadu Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 18/2012, konané Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00 do 21:30 hod. Zasedání se zúčastnilo 11 zastupitelů. Závěrečný účet obce Mochov za rok 2011 Text odůvodnění: Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob. Schválené usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad. Čerpání rozpočtu k Text odůvodnění: Seznámení zastupitelstva s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo bere na vědomí. Kupní smlouva na pozemek v k.ú. Mochov Text odůvodnění: Pozemek parc. č. 503, k.ú. Mochov představuje jedinečnou a na dlouhou dobu poslední možnost, jak rozšířit prostor Sokolského hřiště. Tento prostor představuje rozvojovou zónu pro volnočasové aktivity a její rozšíření se může v budoucnu velmi hodit. Schválené usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje uzavření Kupní smlouvy na pozemek parc.č. 503 v k.ú. Mochov a pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem této kupní smlouvy. Billboard na náměstí NE ELEKTRÁRNĚ Text odůvodnění: Na náměstí jsme na billboard po mrazírnách před cca rokem umístili banner s tématem NE ELEKTRÁRNĚ. Vzhledem k tomu, že problém je odložen na neurčito a aktuálně nečiníme žádné aktivní kroky, nevidím důvod, se roky pouze pasivně strašit touto hrozbou. Navrhuji přesunout billboard do pravé strany náměstí a použít k propagaci obce Mochov. Diskuze: Milan Jirsák nesouhlasím s odůvodněním. Dění na energetickém trhu sleduji asi jako jediný ze zastupitelů prakticky každý den. Dne na tiskové konferenci sdělil předseda představenstva RWE Transgas Martin Herrmann, že:...byly pozastaveny plány na výstavbu nové paroplynové elektrárny u Mochova. Nejpozději v roce 2018 bude projekt znovu posouzen a možná se rozhodne o zahájení výstavby. 4 mochovský zpravodaj

5 Připravuje se Státní energetická koncepce (měla být do konce roku 2011, odložila se, zatím cca do srpna). Dne odeslala RWE nové podklady ke koncepci, tedy po tzv. přerušení stavby. Pozemky pro stavbu elektrárny stále vlastní. V únoru 2012 vystoupil Martin Hermann na Pražském energetickém evropském fóru se stížností na nestabilitu legislativního prostředí v ČR. Únor předsedkyně Energetického regulačního úřadu Vitásková podporuje plyn a je proti podpoře obnovitelných zdrojů. Na květnové pražské konferenci Energy Gas Storage Summit 2012 vystoupil prezident Klaus na podporu těžby břidlicového plynu na území ČR. ČEPS proinvestuje v následujících 10 letech přes 60 miliard Kč. Sem patří i posílení vedení z rozvodny Čechy Střed. Z uvedených údajů vyplývá, že RWE je stále aktivní a podpora plynu roste. V sousedních obcích jsou plakáty stále vyvěšeny. Proč ne tedy v Mochově? Jiná otázka je plnění strategického plánu bod 34. Poskytování informací občanům garant Ladislav Marek, kam patří např. další informační nástěnky. Milan Ptáčník vyjadřujeme tak aktivně možnost realizace elektrárny nástěnky. František Bouček ve středu obce je vhodnější umístit aktuální problémy obce a navigační systém obce Ladislav Marek kompromisní návrh přemístění banneru NE ELEKTRÁRNĚ do pravé části parku a stávající místo bude využito pro informační systém obce Schválené usnesení: astupitelstvo obce Mochov schvaluje přemístění banneru NE ELEKTRÁRNĚ do pravé části parku a stávající místo bude využito pro informační systém obce. Informace o odpojení VO v lokalitě developera RAK CZ a.s. Text odůvodnění MěÚ Čelákovice odbor výstavby vyzval dopisem ze dne doručeným na OÚ v Mochově dne k okamžitému zákazu užívání stavby veřejného osvětlení (dále jen VO) v lokalitě developera RAK CZ a.s. (ulice Východní a U Výmoly) neboť bylo provedeno v rozporu se stavebním povolením. Nyní probíhá řízení o dodatečném povolení stavby. Po jeho úspěšném završení bude možno začít stavbu VO znovu užívat. Diskuze: V rámci diskuze se probíraly možnosti, jak by mohla obec pomoci v řešení situace. V současné době vidí zastupitelstvo obce nutnost vyčkat na dokončení řízení ohledně dodatečného povolení stavby. Zastupitelstvo bere na vědomí. Územní plán Text odůvodnění Obec Mochov má povinnost dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění zpracovat a schválit nový územní plán. Prvním krokem je výběr firmy, která bude zpracovávat územní plán. Navrhuji proto oslovit vybrané subjekty (firmy, které zpracovávaly územní plány v obci Vyšehořovice a Přerov nad Labem a další doporučené) s žádostí o nabídku. Výběr firmy provede následně Výbor pro strategický rozvoj obce. Schválené usnesení (zdržel se: Milan Ptáčník) Zastupitelstvo obce schvaluje podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování dle ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 5

6 47 odst. 1 pořízení územního plánu podle 44 písmena a) a v souladu s 47 určuje Ladislava Marka řízením územního plánu. Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Mochov a pověřuje starostu, aby do vyzval firmy k předložení nabídek. Zastupitelstvo dále pověřuje členy Výboru pro strategický rozvoj obce výběrem vítězné firmy. Žádost o příspěvek na školkovné Text odůvodnění: Příspěvek bude poskytnut podle obecných zásad schválených zastupitelstvem. Schválené usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na prázdninový provoz pro umístění dítěte v MŠ v maximální výši 50 % z prokázaných nákladů, max. však Kč za období červenec až srpen 2012 pro P. K. Diskuze: Ladislav Marek Nemocnice Brandýs n. L. Petice za záchranu brandýské nemocnice Milan Jirsák informace o jednání Výboru pro strategický rozvoj obce dne Řešilo se zabezpečení dětského hřiště sítí; postup pro zajištění aktualizace územního plánu; obalovna reakce na dopis. Milan Jirsák po Mochově chodí občas podomní prodejci. Například v neděli s nabídkou změny smlouvy na dodávky elektřiny, resp. plynu. Jejich jednání bylo velice agresivní. Zatím neexistuje zákon na omezení takovéhoto prodeje, ale je možné vydat místní vyhlášku. Jan Rangl dotaz, proč nebyl jako člen komise přizván k výběrovému řízení dětské na hřiště Ladislav Marek výběrové řízení bylo uskutečněno operativně Jitka Frydrychová proč nebylo dětské hřiště otevřeno k Ladislav Marek je čerstvě vysetá tráva. O oficiálním otevření budou zastupitelé informováni s dostatečným předstihem s přihlédnutím ke stavu trávníku Vlastimila Stará výstava Historie Mochova ve fotografii zahájení v 10:00 dne16.6., (ukončeno ) v učebně Autoškoly (proti Sběrnému dvoru) Zdeňka Jarošová a František Bouček diskuze ohledně e mailů ve věci dětského hřišti problematika velikosti hřiště a vícenákladů Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 19/2012, konané Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00 do 21:00 hod. Zasedání se zúčastnilo 10 zastupitelů, Jan Turek byl omluven. Smlouva o zřízení věcného břemene Vedení 400 kv V410/419 TR Výškov TR Čechy střed Text odůvodnění: Společnost NOSTA-HERTZ spol. s r.o., Perucká 61/13, Praha 2 je pověřena investorem ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 přípravou stavby Vedení 400 kv V410/419 TR Výškov TR Čechy střed, která je v souladu 6 mochovský zpravodaj

7 s dlouhodobou strategií rozvoje přenosové soustavy a spočívá v obnově stávajícího vedení V410 z trafostanice Výškov do trafostanice Čechy Střed na vedení dvojité. Na základě pověření předkládá společnost NOSTA-HERTZ spol. s r.o. Smlouvu o zřízení věcného břemene. Stavbou bude dotčen pozemek parc. č v k. ú. Mochov, který je ve vlastnictví obce Mochov. Schválené usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se Smlouvou o zřízení věcného břemene, která se týká pozemku parc. č. 1566, který je ve vlastnictví obce Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za podmínky finanční náhrady za zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti ve výši Kč bez DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Mochov-kNN, ulice 5. května, Pod Kostelem Text odůvodnění: Firma K. Uhlíř s.r.o., Elektro montáž a prodej, Havlíčkova 894, Čelákovice připravuje pro investora, kterým je ČEZ Distribuce a.s. projektovou dokumentaci na stavbu Mochov-kNN, ul. 5. května, Pod Kostelem IE /37. Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 1590/2, 1593/1, 1593/3, 1593/4, 1593/5, 1499/1, 1498/1, 1587/4, 1557, 1518/1 a 1511 v k. ú. Mochov, které jsou ve vlastnictví obce Mochov. Firma K. Uhlíř s.r.o., Elektromontáž a prodej, Havlíčkova 894, Čelákovice předkládá Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podpisem této smlouvy byl starosta obce pověřen již na zasedání ZO dne usnesením č. 12/11 (k bodu 13). V průběhu řízení došlo k navýšení počtu pozemků, kterých se bude předmětná smlouva týkat a proto firma K. Uhlíř s.r.o., Elektromontáž a prodej předkládá smlouvu znovu. Schválené usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /37, která se týká pozemků parc. č. 1590/2, 1593/1, 1593/3, 1593/4,1593/5, 1499/1, 1498/1, 1587/4, 1557, 1518/1 a 1511, které jsou ve vlastnictví obce Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za podmínky finanční náhrady za zřízení věcného břemene na dotčených nemovitostech ve výši Kč. Nařízení obce Mochov č. 1/2012 Tržní řád Text odůvodnění: Z důvodu množících se případů podomního prodeje v obci a z toho vyplývajících nepříjemných důsledků pro občany obce je nutné stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku a prodej zboží, které budou závazné pro celé území obce Mochov. Podmínky je možno stanovit nařízením obce. Schválené usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje v souladu s 11, 84 odst. 3 a 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení Obce Mochov č. 1/2012 Tržní řád. Navýšení rozpočtu mateřské školy pro rok 2012 Text odůvodnění: Ředitelka mateřské školy předkládá žádost o navýšení rozpočtu mateřské školy pro rok O navýšení rozpočtu žádá z důvodu možnosti zakoupení 1 2 ks herních prvků (1 herní prvek cca Kč) na jižní zahradu MŠ. Jižní zahradu by bylo možno využívat mimo ordinační hodiny praktického lékaře tedy v pondělí, ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 7

8 středu a pátek. Jižní zahradu je dále možno využívat v měsících říjen až březen. V květnu až září není možné pro vysoké teploty jižní zahradu využívat. Pískoviště na jižní zahradě nebude zřízeno z důvodu využívání 2 pískovišť na severní zahradě. Místostarosta svolává schůzku na pátek v 7:00 v prostorách MŠ. Přehodnocení nutnosti prodlouženého provozu mateřské školy Text odůvodnění: Ředitelka mateřské školy předkládá žádost o přehodnocení nutnosti prodlouženého provozu mateřské školy od 16:00 hod do 18:00 hod. a na základě docházky dětí ve školním roce navrhuje jeho zkrácení od 16:00 17:00 hod. Polovina z 50 přihlášených dětí odchází do 15:30 hod., do 17:00 hod. odchází téměř pravidelně většina ze zbývajících dětí. Provoz MŠ se bezdůvodně prodražuje, učitelky jsou placeny za přespočetné hodiny, jsou nuceny si prodloužený provoz mezi sebe dělit. Nelze zajistit jednu učitelku pouze pro prodloužený provoz. Nebylo možné zajistit už od otevření nové třídy. Jedno a dvoutřídní i třítřídní mateřské školy mívají provoz zpravidla do 16:00 hod. Mateřské školy vícetřídní v okolí obce Mochov mají provoz maximálně do 17:00 hod. (Přerov nad Labem, Nehvizdy, Čelákovice). Schválené usnesení: Zastupitelstvo projedná po na zastupitelstvu předané podklady ředitelkou MŠ k věci prodloužené doby do 18:00 hod. Ředitelka MŠ předá informace rodičům o možnostech a nákladech prodlouženého provozu. Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotace pro SRPŠ Text odůvodnění: Kulturní a sociální výbor obdržel dodatečnou žádost o dotaci pro nově vzniklé Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov. Vzhledem k tomu, že jde o nové sdružení zaměřené na práci s dětmi, bylo rozhodnuto příspěvek schválit. Předkladatelka byla upozorněna na nutnost dokladování nákladů a předložení k proplacení na OÚ Mochov. Pro zastupitele upozorňuji, že plán na finanční prostředky a poté rozhodnutí žádat o určitou výši dotace je subjektivním rozhodnutím každého sdružení, stejně tak subjektivním rozhodnutím o schválení dotace výborem. Věříme všem sdružením, že peníze z dotací budou smysluplně využita, řádně dokladována a akce sdružení prezentovány veřejně viz zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mochov ze dne Sdružení bylo upozorněno, že pro své nové aktivity a práci s dětmi může využít nově zrekonstruovanou učebnu Autoškoly, což je jeden z bodů Strategického plánu obce. Nové počiny mohou oznamovat, ale i veřejně dokumentovat na k tomu určené obecní vývěsní tabuli, která je umístěna vpravo od úřední desky obce. Schválené usnesení: Kulturní a sociální výbor projednal doručenou žádost o dotaci pro nově vzniklé Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov pro rok 2012 a navrhuje poskytnout dotaci v žádané výši Kč. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2012 Text odůvodnění: Příjmy a výdaje jsou upraveny dle skutečnosti k Rozpočet zůstává i nadále vyrovnaný. Schválené usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 na rok Zpráva finančního výboru Text odůvodnění: Úprava rozpočtu a kontrola pokladny včetně dokladů. Zastupitelstvo bere na vědomí. Výpis připravil Milan Jirsák 8 mochovský zpravodaj

9 Proč nařízení obce Mochov - Tržní řád Co bylo podnětem pro vytvoření Tržního řádu Nařízení obce Mochov s názvem Tržní řád vzniklo jako reakce na různé podomní prodejce, kteří mohou být pro někoho vítaným zpestřením dne, ale někomu mohou způsobit velké životní problémy. Na konci května letošního roku se asi nejen mně stalo, že na nás zazvonili paní s pánem, kteří se mě snažili velice agresivně přemlouvat na změnu smlouvy na dodávku elektřiny přechodem k jinému poskytovateli. Bylo to stylem: Teď, hned, přineste si vyúčtování atd. Já jsem se s nimi ale velice rychle rozloučil. Důležitá rozhodnutí se nedělají teď, hned, na ulici! To jsou praktiky, které většinou vedou k uzavření smlouvy za velice nevýhodných podmínek, které jsou psané většinou hodně malým písmem a nesrozumitelným jazykem. To ale nemusí vědět všichni z Vás, zejména starší spoluobčané, že se za na první pohled skvělou nabídkou skrývá pro zákazníka nevýhodný obchod. Protože zatím neexistuje zákon, který by takovýto prodej upravoval, navrhnul jsem na jednání zastupitelstva , aby obec vydala místní vyhlášku. To se také stalo. Obecní úřad společně s panem starostou velice rychle připravili nařízení Tržní řád obce, které bylo zastupitelstvem schváleno Tržní řád co by o něm měli občané Mochova vědět Tržní řád: je od závazný pro celé území Mochova; ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 9

10 stanovuje podmínky, za kterých je možné na 3 určených místech v Mochově (viz předchozí obrázek) uskutečnit nabídku, prodej zboží a poskytovat služby v místech mimo provozovnu v době od 7:00 do 18:00 hodin. Co prodejce nesmí: narušovat veřejný pořádek; provozovat podomní a pochůzkový prodej a nabízet zboží či služby mimo 3 vyhrazená místa, například obtěžovat obyvatele na ulici, zvonit či klepat na obydlí, dokonce se domáhat vstupu do domácnosti apod. Nařízení se nevztahuje na: prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo podobných akcích včetně podomního či pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí; prodej v pojízdné prodejně; ohlášené očkování domácích zvířat; veřejné sbírky (ale i tady je potřeba si dávat pozor). Doporučení nejlépe na podomní prodejce vůbec nereagujte, nebavte se s nimi, neotvírejte jim; pokud si na to troufnete, tak jim oznamte, že takovýto prodej či nabídka služeb jsou v obci zakázané, případně to oznamte na Obecní úřad; takovíto prodejci mají nad vámi vždy převahu jsou speciálně školeni v manipulačních technikách a přesvědčovacích metodách a na rozdíl od vás oni přesně vědí, kam vás potřebují dostat; obchod uzavřený ve spěchu, bez všech informací, nemůže být nikdy pro vás výhodný; nikdy nic nepodepisujte!!! Umístění Tržního řádu na stránkách obce - Menu Povinné informace -> položka 14.2 Předpisy Vyhlášky a opatření - Nařízení obce Mochov č. 1/2012 TRŽNÍ ŘÁD - přímý odkaz na dokument Nařízení obce Mochov č. 1/2012 TRŽNÍ ŘÁD Milan Jirsák OZNÁMENÍ REKLAMA ZADARMO AKCE PRODLOUŽENA! Region Pošembeří Možnost ZDARMA inzerovat v elektronickém katalogu podnikatelů a neziskových organizací regionu stále trvá! Díky projektu financovanému z Programu rozvoje venkova mohou Krátké zprávy z podnikatelé, drobní živnostníci a dokonce neziskové organizace inzerovat své služby a produkty zdarma. 10 mochovský zpravodaj

11 Databáze všech inzerátů bude dostupná online na internetu na doplněná o praktické vyhledávání s možností aktualizovat zadané údaje. Pro uživatele, kteří nemají přístup na internet, bude po regionu rozmístěno v obcích celkem 36 vývěsek. Je to jednoduchá příležitost, jak zdarma informovat o tom, co děláme. Určitě lidem pomůže zorientovat se například mezi spolky v obcích, nemluvě o řemeslnících, drobných výrobcích či pěstitelích, uvedla Blanka Svobodová, která provozuje košíkářský atelier laveterina v Českém Brodě. JAK NA TO? Stačí si dole na stáhnout velice jednoduchý formulář, podepsat jej a doručit do kanceláře místní akční skupiny Region Pošembeří (nám. A. z Pardubic 56, Český Brod). Stačí také vyplněný a podepsaný formulář naskenovat a poslat Petře Ištvánikové na Ta také ochotně zodpoví případné dotazy na tel Inzerce je financována prostřednictvím tzv. projektu spolupráce s názvem Venkovská tržnice III, do kterého je kromě MAS Region Pošembeří zapojeno dalších šest místních akčních skupin. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova. Cílem je propojit poptávku obyvatel regionu s nabídkou podnikatelů, živnostníků a neziskových organizací. Výsledkem bude živá databáze praktických informací k okamžitému použití v několika formách katalog, internet, vývěsky. Podrobnosti na: Naše aktivity Venkovská tržnice III Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí REGION POŠEMBEŘÍ CHYSTÁ SEDMOU VÝZVU Region Pošembeří Již 3. září 2012 vyhlásí místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří sedmou výzvu z dotačního programu LEADER. Po jarní podnikatelské výzvě se znovu dostane na potřeby obcí či občanských sdružení. Vyhlášení výzvy: 3. září 2012 Školení žadatelů: 10. září 2012 Příjem žádostí: 24. září od do hodin 25. září od 8.00 do hodin 26. září od 8.00 do hodin Na jaké potřeby bude možné žádat? - Občanské vybavení a služby (Fiche č. 2 NÁŠ DOMOV dobré místo pro současný i budoucí život) - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (Fiche č. 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM cestou našich předků) - Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky (Fiche č. 8 CESTY A MÍSTA propojení regionu) ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 11

12 Potenciální žadatelé mohou již teď vkládat své projektové záměry do zásobníku projektů na Doporučujeme na stejné adrese pod odkazem VII. výzva PODZIM 2012 pročíst PRAVIDLA, PROCES HODNOCENÍ a NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Pro tuto podzimní výzvu je při k rozdělení celkem cca korun. Strategický plán LEADER je program podporující rozvoj v regionech Evropské unie prostřednictvím místních akčních skupin. Filozofií programu je podpora zdola, neboť členy jednotlivých místních akčních skupin jsou zástupci obcí, neziskových organizací či podnikatelů přímo z příslušeného regionu a znají jeho potřeby a strategii rozvoje. I na zvelebení pěších tras lze žádat podporu. Autorka: Hana Vrbovcová ŽIVOTNÍ JUBILEA Chtěl bych být malířem a každé ráno překvapit vás novým obrazem nového dne řekněte si jakou má mít oblohu jakými barvami chcete obléci každou jeho hodinu aby ladila s vaší náladou nebo lépe aby naladila vaši náladu ale měly by to být barvy plné vůní plné radosti aby dny měly krásnou poezii a zněly melodií o radosti ale ať je každý den jiný protože změna je život a život je chuť i vůně a jiskra V. D. V červenci oslavili své životní jubileum: 75 let paní Jungerová Hana 96 let paní Jiroutová Jana 84 let paní Burešová Jarmila 92 let paní Huťková Ljubica 80 let paní Marková Ludmila 86 let pan Marek Ladislav V srpnu oslavili své životní jubileum: 88 let pan Mráček Miroslav 75 let paní Stolariková Emilie 81 let pan Zadák Josef V září oslaví své životní jubileum: 80 let pan Šafr Josef 82 let paní Tůmová Emilie Do dalších let Vám přejeme mnoho krásných a příjemných zážitků, životní pohodu, pevné zdraví, lásku Vašich nejbližších a hodně štěstí. za mochovské občany redakce Mochovského zpravodaje 12 mochovský zpravodaj

13 OBECNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ Dětské hřiště zpřístupněno veřejnosti Dvanáctý červencový podvečer v obci patřil zejména dětem. První mochovské dětské hřiště v ulici Na Hrázce bylo otevřeno pro veřejnost. I přes nepřízeň počasí, která účastníky akce připravila o doprovodný program, bylo krásné sledovat nadšení v očích nejmenších návštěvníků nad vesele působícími atrakcemi. To, po čem mnoho generací dětí v obci mohlo jen snít či dojíždět za zábavou do okolí, se konečně stalo realitou. Dětské hřiště je v rámci realizace místní rozvojové strategie téměř ze dvou třetin financováno z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Veškeré herní prvky jsou certifikovány pro veřejné užití a svou technologií zpracování slibují dlouhou životnost. Nosné konstrukce herních prvků jsou zhotoveny z lepených hranolů s povrchovou impregnací proti působení nepříznivých klimatických jevů. Na zařízeních jsou oproti méně odolné překližce, využívané u běžných typů hřišť, použity desky z tvrzeného, vysoce odolného plastu. Díky vyhlášení soutěže na dodávku herních prvků nad rámec povinnosti se podařilo vystavět hřiště z moderních, trvanlivých materiálů, za cenu běžného standardu. Jelikož vyčleněné finanční prostředky z obecního rozpočtu nedovolily vybavit hřiště více prvky, Sdružení Mochov místo pro život se rozhodlo z vlastních prostředků rozšířit zázemí pískoviště a dokoupit certifikovaný hrací domek. Sdružení dále ozvláštnilo prostor dětského hřiště vlastním návrhem a výrobu dekoračních prvků. Domek společně s dekoracemi budou formou daru předány obci k užívání. Další etapou dokončovacích prací v prostoru dětského hřiště bude podzimní výsadba dřevin. Cílem je vytvořit dostatečné zastínění odpočinkových stanovišť. Zatravnit okolí hřiště se zavázal TJ Sokol Mochov, majitel areálu. Dispoziční řešení rovněž počítá s možností dovybavit hřiště v budoucnu prvkem s rotačním pohybem. Za sebe jsem velmi ráda, že se podařilo v obci zajistit základní zázemí pro rodiny s dětmi, díky kterému si mohou malí neposedové pod dohledem dospělých bezpečně rozvíjet svou motoriku a společně si pohrát s kamarády. (foto - titulní a druhá strana zpravodaje) Provozní doba dětského hřiště je od 1. dubna do 31. října v době od 8:00 do 20:00 hodin, od 1. listopadu do 31. března v době od 8:00 do 17:00 hodin. Ing. Zdeňka Jarošová ŠKOLA Týden v Krkonoších V neděli 17. června naše škola odjela do Pece pod Sněžkou v Krkonoších. Cesta rychle ubíhala a my se těšili, co v nadcházejících dnech uvidíme a zažijeme. Paní učitelky nám hned po dobrém obědě prozradily, kam se vydáme, že se také pokusíme zdolat Sněžku. A také úkoly, které budeme celý týden plnit. Například si každé družstvo mělo samostatně vymyslet a nacvičit bajku. Tu družstva předvedla na závěrečném karnevalu. Každý den jsme plnili i další úkoly a hráli různé sportovní a zábavné hry. Ve středu, aby si naše nohy odpočinuly před celodenním výletem, nás výletní vláček vyvezl do okolí Pece. A my mohli pohodlně poznávat krásy krkonošské přírody. Ve čtvrtek nás čekal náročný den. Zdolat nejvyšší vrchol Čech Sněžku. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 13

14 Cesta na vrchol vedla Obřím dolem. Bohužel jsme z vrcholu nic neviděli. Zatáhlo se a začalo pršet. Cesta zpět už ale byla veselejší pršet přestalo. Po odpočinku na Luční boudě naše cesta vedla přes Výrovku a Richterovy boudy zpět do Pece. Cestou jsme viděli i mapu republiky to jsou zbytky sněhu ve tvaru mapy na svazích Modrého dolu. Večer nás čekal ještě závěrečný karneval a zhodnocení celého pobytu. V pátek ráno po snídani jsme nasedli do autobusu a vydali se domů. Jen jsme si říkali, že celý týden nám moc rychle uběhl a kam asi pojedeme příští rok. Žáci ZŠ Mochov Bajka o koníkovi Byl jeden koník na statku, na statku měl i matku. Dobrodruh chtěl hrozně být, do lesa se však bál jít. Jednoho dne časně zrána, přiletěla k statku vrána. A ta vrána povídá: Koníčku, nechoď do lesa, tam velký strach neklesá. A taky máma povídá: Koníčku, poslechni vránu, nepřeskakuj bránu. Jednoho dne ho přešel strach, a ten strach proměnil se v prach. A když vstoupil do lesa, tam jeho odvaha poklesla. Koník bloudí po lese, a najednou potká prase. Bylo to prase divoké, divoké a široké. Koník se ho ptá: Prasátko, kudy na statek, musím domů, zítra je totiž svátek matek. Prase zachrochtá: Vím, kudy můžeš domů, tamhle cestou kolem stromů. Cestu zpátky našel snadno, za statkem je totiž Kladno. Když doběhl koník na statek, nevytahoval se, že byl sám v temném lese. A tak končí pohádka, co vypráví tři prasátka. Pro družstvo Švábů zrýmovala a napsala Anetka Sekaninová (3. ročník) 14 mochovský zpravodaj

15 Co přinesl uplynulý školní rok S koncem školního roku bychom chtěli v krátkosti informovat o tom, co se nám v letošním školním roce povedlo. V první řadě jsme se snažili plnit cíle našeho ŠVP Škola základ života. Důležité je, aby výuka žáky bavila. Proto jsme pro ně připravili velké množství rozmanitých školních i mimoškolních aktivit: návštěvy divadelních představení v Praze, jarní a podzimní spaní ve škole, exkurze do Skanzenu v Přerově nad Labem a ke sboru čelákovických dobrovolných hasičů. Děti zaujaly i projektové a tematicky orientované dny - např. Den dětí, jarní, jablíčkový, čertí den V prostorách školy se uskutečnily i besedy na téma hudby, cestování, prevence bezpečnosti a zdraví. Na jaře se nám povedlo zorganizovat pro žáky a jejich nejbližší Velikonoční dílničku. Tato akce slavila úspěch, a proto figuruje v našich plánech i na příští rok. Největší tradiční akce školy jsou vánoční besídky pro nejstarší občany obce a pro rodinné příslušníky žáků a škola v přírodě. Ta letošní proběhla v Peci pod Sněžkou. O našem pobytu v Krkonoších si můžete přečíst také v tomto čísle Mochovského zpravodaje. Od 1. září 2011 se ZŠ Mochov zapojila do mezinárodního projektu EU peníze školám. V rámci tohoto projektu se pedagogové účastní odborných seminářů a úspěšně vytvářejí DUMy (digitální učební materiály). 100 materiálů, vytvořených třemi našimi pedagogy, již bylo ověřeno ve vyučovacím procesu. V příštím školním roce bude tvorba materiálů pokračovat. Za evropské peníze, touto činností získanými, byla do školy zakoupena řada tradičních vyučovacích pomůcek, ale i další interaktivní tabule. Od března 2012, kdy se z prostor školy odstěhovala obecní knihovna, se začalo s rekonstrukcí nové třídy, určené pro prvňáčky. V současné době je třída hotova a čeká se jen na 3. září, kdy do ní usednou noví žáčci. Pokud byste měli chuť se o mochovské škole něco dozvědět, podívejte se na naše úplně nové webové stránky: Přejeme Vám krásné léto a doufáme, že se alespoň s některými z Vás v budoucnu setkáme na dalších akcích školy. Zaměstnanci ZŠ Mochov ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 15

16 MATEŘSKÁ ŠKOLA Ani ke konci školního roku děti z mateřské školy nezahálely. V polovině května jely s učitelkami na výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Ne na prohlídku starých chaloupek, ale na poznávání zvířátek z našeho regionu a jejich dovedností. Projekt připravili chovatelé z Chovatelské zahrádky Sadská. Na dvorcích a zahrádkách jednotlivých stavení chovatelé seznamovali děti s hospodářskými zvířaty, jejich způsobem chovu a požadavky na chov. Za spolupráci při povídání byly děti odměněny hračkou malým zvířátkem. Pak si děti s některými zvířaty mohly i pohrát. Viděli jsme například selátka, telátko, ovečku, králíky, morčata Po prohlídce čekal na všechny kouzelník. Čaroval nejen sám, ale i s pomocí jednotlivých odvážných dětí. Po představení čekalo na děti několik soutěží s odměnou. Na rozloučenou jsme do každého oddělení školky dostali knihu o domácích zvířatech, a každé dítě časopis. Druhý den v mateřské škole děti ve velkém oddělení malovaly, lepily nebo kreslily zvíře, které se jim nejvíc líbilo. Obrázky pak učitelky vystavily na nástěnce v šatně. A ještě jedno překvapení čekalo na děti: za několik dní přijela paní Štípková, která den se zvířátky chovatelům pomáhala připravit, se svou pomocnicí. Nejprve si vyzkoušela děti, co si z návštěvy u zvířátek pamatují. Pak se jí děti pochlubily básničkami a písničkami, které o jednotlivých zvířatech znají. Nakonec jsme se všichni šli podívat se na vystavené obrázky a děti vybraly tři nejzdařilejší práce. Za ty byla větší odměna. Menší odměnu pak dostaly za svou práci všechny ostatní děti. Miroslava Kverková, ředitelka 20. května jsme se šli podívat na výstavu Historie Mochova ve fotografiích. Přivítaly nás dvě babičky: babička Agátky Chrastilové a babička Marečka Linky, které nás výstavou provázely, odpovídaly na dotazy dětí i učitelek. Pomoc hlídat děti nebylo potřeba, protože děti byly klidné, soustředěné a opravdu se zájmem si vystavené fotografie prohlížely a s radostí se chlubily, když na panelech našly dům nejen svůj, ale i babičky a dědy, sousedů nebo známých. Starším dětem ¾ hodiny nestačilo. Musely se však rozloučit, protože u dveří už netrpělivě přešlapovaly děti s učitelkami z malého oddělení. 16 mochovský zpravodaj

17 Děkujeme paní Chrastilové za práci, kterou si se shromažďováním fotografií, ale i informací k fotografiím dala a všem, kteří se na vzniku výstavy podíleli. Miroslava Kverková V pátek jsme v naší mateřské škole oslavovali Den dětí. Rozhodli jsme se, že oslavy zahájíme karnevalovým rejem. Sešla se spousta masek. Mohli jste se tady setkat s princeznou, vílou, kočičkou, doktorem nebo Spidermanem. I paní učitelky si pro tuto příležitost oblékly karnevalové kostýmy. V maskách jsme si ve třídách pohráli a pak nás čekala společná diskotéka, při které vypukl ten pravý karnevalový rej. Dosyta vytancovaní jsme masky odložili v šatně a čekalo nás plnění úkolů. Vzhledem k nepřízni počasí bylo ve třídě a ne na zahradě, jak jsme plánovali. Za jejich splnění děti čekala sladká odměna. Na památku si děti odnesly diplom, na kterém samy pracovaly, a malou kytičku. Den jsme si moc hezky užili a myslím, že se líbil nejen dětem, ale i dospělým. Blanka Veverková, učitelka 4. června ráno se děti shromáždily před mateřskou školou. Na zádech batůžky s pitím a pláštěnkou, ale hlavně sáček se suchým chlebem a pečivem. Paní učitelky nesly tašky se svačinkami. Autobus přijel přesně a jeli jsme na výlet do ZOO koutku v Radnicích. Mají tady totiž v ohradách, v hospodářských budovách i v klecích domácí a hospodářská zvířata. Nejen ta jsou tu i zvířata, která jinak žijí volně v přírodě (nejvíc děti překvapila liška jak je malá a slabá. Jak mohla unést Budulínka?). Celým areálem nás provázel majitel a provozovatel ZOO koutku pan Václav Myslivec. O jednotlivých zvířatech nám poutavě vyprávěl. Děti pozorně poslouchaly, některé si s ním o zvířatech povídaly. Pan Myslivec byl překvapený, co vše děti vědí. A tak dětem za odměnu přinesl ukázat čerstvě vylíhnuté kuřátko a káčátko. A suchý chléb a pečivo v batůžku? Tím děti mohly některá zvířátka nakrmit. A co bylo nejlepší? Každého zaujalo určitě něco jiného. Byl to páv na střeše hospodářské budovy nebo ta malá kůzlátka? Možná krůty a krocani. Nebo malinká štěňátka. Možná liška nebo krkavec? To kuřátko bylo taky pěkné. Asi bylo zajímavé vše. Děti si při odpoledním povídání totiž nemohly vybrat. Výlet se zdařil a počasí nám také přálo. Miroslava Kverková ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 17

18 Poslední týden června byl ve znamení loučení. Na rozloučení s předškoláky je ve velkém oddělení každý rok pohádková vycházka, spaní ve školce a předávání knížek na památku. Paní učitelka Eva Krmenčíková připravila pohádkovou vycházku do lesa u Kozovaz s hledáním Království vodní víly. Nezbytný batůžek s pitím, pláštěnkou a se svačinou mají děti na zádech. Paní učitelka už může rozdat čelenky s modrými stužkami, které představují pramínky vody. Čelenka je totiž vstupenka do pohádky. Pak si děti sednou kolem kouzelné malované mapy a hledají cestu za vodní vílou. Snaží se zapamatovat si orientační body na pohádkové cestě. A jdeme. Důležitá je svižná chůze, protože pohádka nečeká. A pozorné sledování okolí cesty, někde jsou schované lístky s úkoly. Při plnění úkolů je třeba se hodně soustředit, protože splnění úkolu nám vždy otevře pokračování cesty. A úkoly nejsou jednoduché. Třeba: povídáme si o Výmole, u mlýna na asfaltu děti kreslí křídou vlnky na vodě, na louce na keři hledají začarované slzy vodní víly, začarovanou cestu musí přejít po kamenech. Ale děti jsou šikovné, nástrahy na cestě zdolají, všechny úkoly společnými silami splní, otázky zodpoví dobře. Království vodní víly je nalezeno, víla je zachráněna. Na děti čeká za odměnu vodní poklad ovocné pitíčko v krabičce. Pitíčko do batůžku, chvíli tiše posedět v království, dobře se dívat jak to tu vypadá, co vše víla v království má. A jdeme zpět. Cesta je rychlá. Děti si povídají o cestě za vílou, rozebírají jednotlivé úkoly a přemýšlí o lesních skřítcích, pomocnících víly. Také je zajímá, jestli najdou království vodní víly, když sem půjdou příště třeba s maminkou. (Nenajdou, protože nebudou mít kouzelnou malovanou mapu. Ta byla jen pro školkové děti.) Ve školce na nás čeká dobrý oběd. Připravená lehátka lákají děti k odpočinku. A už je po odpolední svačině. Ve třídě zůstávají jen předškolní děti. Znovu si zopakují všechny splněné úkoly dnešního dopoledne. Pak dostanou hmotu hodně podobnou hlíně 18 mochovský zpravodaj

19 a vytvoří si z ní na památku obrázek, jak plnily jeden z dnešních úkolů. Pak ještě obrázek vybarvit. A je tu chvilka na hraní. Pak si děti tvoří znovu - slavnostní večeři: první a zároveň poslední ve školce. Chléb s máslem ozdobit sýrem, šunkou, rajčátky, paprikou a okurkou. Surovin je dost, chuti a fantazie také. Ale energie ubývá. Několik dětí odchází po večeři domů. Ti nejodvážnější z předškoláků jdou k televizi na pohádku, do sprchy, vyčistit si zoubky, a pak honem do školkové postýlky. Ještě pohádku na dobrou noc a spát. Je potřeba, aby bylo ticho. Ta vodní víla se skřítky se určitě přijde podívat na práce dětí. Ráno se děti nasnídají a než přijdou první kamarádi do školky, už mají rozehranou hru. Po dopolední svačině se mladší děti rozloučí se svými kamarády: kamarád kamarádovi předá knížku a něco hezkého mu ke vstupu do školy popřeje. Děti pak ještě zazpívají kamarádovu oblíbenou písničku. A všichni si jdou užít poslední společné hry. Na konci školního roku se s dětmi a zaměstnanci rozloučili nejen předškoláci, ale i obě učitelky z malého oddělení: Květuše Bezuchová a Blanka Veverková. Paním učitelkám ještě jednou děkujeme za vše, co pro děti připravily, co je naučily, a přejeme jim hodně energie a chuti do práce na novém pracovišti. V září tedy přivítáme nejen 17 nových dětí, ale i 2 nové učitelky. A kdo to bude? To už se brzy dozvíte. Věřím, že už teď nové paní učitelky přemýšlí o práci v naší mateřské škole, jsou zvědavé, jestli máme i u nás zvídavé, pozorné a šikovné děti. Brzy uvidí, brzy poznají. Začátek školního roku se blíží opravdu rychle Miroslava Kverková, ředitelka SRPŠ při mateřské škole v Mochově Milí čtenáři, rádi bychom Vás seznámili s nově založeným Sdružením rodičů a přátel mateřské školy v Mochově (SRPŠ). Sdružení vzniklo na jaře tohoto roku z iniciativy maminek dětí, které navštěvují místní mateřskou školku. Hlavním důvodem pro jeho založení byla zejména snaha o zpestření odpoledního programu dětí v MŠ. Naším cílem je maximální otevřenost, spolupráce a správná komunikace mezi rodiči a mateřskou školkou. Chceme rozvíjet tuto spolupráci, nabízet rodičům i dětem množství různých aktivit mimo běžný výchovný program školky. Členství ve sdružení, stejně tak jako pořádané akce, jsou dobrovolné, mohou se jich zúčastnit všechny mochovské děti a jejich kamarádi v doprovodu rodičů. Na tato společná ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 19

20 odpoledne zveme i rodiny, jejichž děti již ukončily docházku v mateřské škole, nebo naopak ještě nebyly přijaty, ale také všechny ostatní děti a rodiče, kteří se chtějí zúčastnit akcí, které pořádáme. Stejně tak uvítáme další členy do SRPŠ s nápady a zájmem podílet se na zábavě pro naše ratolesti. Náplní akcí budou aktivity náročnější na čas či materiál, na které není prostor v běžném programu mateřské školky. Akce, které již proběhly Výtvarná dílnička - pod vedením Petry Schamsové jsme vytvářeli nádherné vodníky z různých materiálů. Stříhali jsme, malovali, motali, lepili a domů si pak odnesli krásnou dekoraci Hudební odpoledne - ochotný tatínek Petr Koska se svou rodinou uspořádal břinkací, ťukací, cinkací a zpívající odpoledne, které se zúčastněným moc líbilo, a všichni odcházeli v příjemné náladě Muffinohraní děti si mohly s rodiči zahrát na opravdové cukráře a cukrářky a ozdobit si předem upečené dortíčky. Zdobilo se marcipánem, fondánem, cukrářskými ozdobami či čokoládovými zvířátky dle vlastní fantazie a zručnosti. A nezapomnělo se ani na bezlepkové kamarády. Děti si pak muffiny s pomocí rodičů zabalily do krabiček, které si samy před tím vyrobily a nakonec ozdobily razítky z brambor. Akce, na které se můžete těšit I v příštím školním roce nabízíme dětem i rodičům možnost zúčastnit se našich odpoledních akcí. Setkání budou pravidelná, budeme se scházet jednou za 14 dní tak, aby si rodiče mohli naplánovat svůj čas, a to každé liché pondělí od do hodin v budově mateřské školky. V případě venkovních setkání, bude místo konání upřesněno na letáčcích. Zde je přehled termínů akcí pro první pololetí: Hon za pokladem Výtvarná dílnička Den sousedů Hudební odpoledne Ozvěny olympiády Výtvarná dílnička Mikulášská nadílka Vánoční výtvarná dílnička 20 mochovský zpravodaj

Z á p i s č. 19/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 9. 8. 2012

Z á p i s č. 19/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 9. 8. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 21:00 Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout,

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Zastupitelstvo obce se na zasedání dne 29. 5. 2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Jaromír Čáp, Josef Gajdůšek, Dana Kadlčková, Stanislav

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává. Čl. I. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává. Čl. I. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Obec Hovězí Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada obce Hovězí se na svém 9. zasedání dne 16. března 2015 usnesením č. 9/2015 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Přítomni: Linda Libertinová, Ing. Jiří Janouškovec, Ing. Luděk Zámyslický, Zdena Vestfálová, Ing. Jitka Menclová. Omluveni:

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

kterým se vydává tržní řád

kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Hostěradice č. 1 / 2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Hostěradice se na svém veřejném zasedání dne 18.9.2013, usnesením č. 31/2013, usneslo vydat na základě zmocnění dle

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více