Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí Lázně Bohdaneč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533 41 Lázně Bohdaneč"

Transkript

1 Náměstí Nasavrky tel.: fax: ID DS: kpddyvy Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí Lázně Bohdaneč NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 10248/ZH/2013 VYŘIZUJE Fišarová, Růžička, Peřina PARDUBICE VAŠE ZNAČKA 04375/13/ORM/PKu Věc: Odborné vyjádření k záměru kácení vybraných stromů v aleji k Neratovu AOPK ČR, SCHKO Železné hory a KS Pardubice (dále jen Agentura ) vydává toto odborné vyjádření na základě žádosti MěÚ Lázně Bohdaneč č.j /13/ORM/Pku, kterou Agentura obdržela dne Obsahem odborného vyjádření má být záměr kácení dřevin v lokalitě Alej k Neratovu v katastrálním území Lázně Bohdaneč. Podle žádosti o kácení jsou stromy navržené ke kácení suché, havarijní nebo silně ohrožující přilehlou silnici a Opatovický kanál a vykazující defekty. Stromy se nacházejí na pozemcích p.č. 903, 905/3, 908, 1091/1, 1091/4, 1091/6, 1092/1 a1460. Dotčené stromy rostou podél komunikace III/0361 v úseku Lázně Bohdaneč Neratov a na obou březích Opatovického kanálu. Alej je registrováným VKP dle registrace MěÚ Lázně Bohdaneč č.j. 067/G- 005/96/Vo ze dne Podkladem tohoto odborného vyjádření byly následující dokumeny a šetření: - žádost MěÚ Lázně Bohdaneč ze dne , včetně oznámení o zahájení řízení, mapová situace se zaměřením jednotlivých stromů a seznamu stromů navržených ke kácení. - vlastní terénní šetření provedené ve dnech a odborné články a studie vztahující se k dané lokalitě, jako např.: MOCEK B., MIKÁT M., 2001: Entomologické zhodnocení alej K Neratovu, k.ú. Lázně Bohdaneč. Nepubl. depon AOPK ČR, LEMBERK V., 2008: Posouzení vlivu na faunu na záměr Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat, varianty A-D. Ms. dep. in Transconsult s.r.o., Hradec Králové, 30 stran., LEMBERK V., 2009: Silnice I/36 Lázně Bohdaneč obchvat. Aktualizace posouzení vlivu na faunu z roku Ms. dep. in Transconsult s.r.o., Hradec Králové, 7 stran, LEMBERK V., 2004: Netopýři (Chiroptera) východních Čech. Lynx, n. s. (Praha), 35: , LEMBERK V., 2012: Výskyt zajímavějších druhů savců ve východních Čechách, (Mammalia). Lynx, n. s. (Praha), 43: elektronická nálezová databáze AOPK ČR (NDOP), obecně přístupná odborná literatura a materiály archivované Agenturou. Studiem archivním materiálů a nálezové databáze NDOP byl v posledních deseti letech v dané lokalitě zjištěn výskyt následujících zvláště chráněných druhů (viz 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen

2 zákon ) (uvedeny pouze ty, jejichž přirozený vývoj může navržené kácení významně ovlivnit): Živočichové silně ohrožený hohol severní (Bucephala clangula), kavka obecná (Corvus monedula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr vodní (Myotis daubentonii), páchník hnědý (Osmoderma eremita), žluva hajní (Oriolus oriolus), ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata), veverka obecná (Sciurus vulgaris) a zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa). V přehledu jsou uvedeny druhy, u kterých bylo v nedávné minulosti zjištěno rozmnožování v přímé vazbě na zdejší stromy. Jde o druhy, které v případě ptáků buď hnízdí v dutinách, nebo v korunách vysokých stromů, v případě netopýrů hledají úkryty v dutinách stromů, larvy uvedených druhů brouků se vyvíjejí v trouchu dutin starých, nebo dožívajících stromů. Během entomologického výzkumu byly zjištěny v předmětné aleji např. na staré stromy vázané druhy brouků z čeledí vrtavcovitých (Ptinidae), červotočovitých (Anobiidae) a kožojedovitých (Dermestidae) a v dutinách přítomnost larev brouků z čeledi potemníkovitých (Tenebrionidae) vázaných na trouch. V dutém torzu dubu (první strom v aleji ve směru z Bohdanče) byl nalezen vzácný, černočerveně zbarvený kovařík Ampedus cardinalis. Jak MOCEK & MIKÁT (2001) dále uvádějí Vzhledem k velkému množství mohutných starých stromů lze předpokládat výskyt bohaté arborikolní entomofauny vázané na dutiny a odumřelé dřevo (v různém stupni rozkladu a vlhkosti) a druhů mykoxylofágních (vázaných na stromové houby nebo na dřevo prorostlé mycelii) a velké množství parazitických druhů a predátorů. Složení entomofauny pozitivně ovlivňuje i pravděpodobná dlouhá časová kontinuita výskytu obdobných porostů v okolí Bohdanče (porosty podél komunikací, vodotečí, na hrázích rybníků). V kultivované středoevropské krajině přežívají v takovýchto druhotných starých porostech s dostatečnou kontinuitou reliktní pralesní druhy bezobratlých, které jsou v hospodářských lesních celcích prakticky vyhubeny (např. kovaříci r. Lacon, některé druhy rodu Ampedus, kovařík Elater ferrugineus, pestrokrovečník Aporthopleura sanguinicollis, páchník hnědý (Osmoderma eremita) zdobenci r. Trichius a Gnorimus, zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa) a mnohé jiné). Studiem Agenturou archivovaných materiálů bylo dále zjištěno, že v roce 2001 byly stromy v aleji ošetřeny z prostředků Ministerstva životního prostředí, konkrétně prostřednictvím Programu péče o krajinu (PPK) a vhodná místa byla dosazena kvalitními školkařskými výpěstky dubů letních a lip srdčitých. Při místním šetření bylo zjištěno následující: V rámci dendrologické části šetření byl posuzován zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektiva předmětných stromů. Terénní šetření bylo provedeno s využitím vizuálních metod hodnocena byla výhradně odolnost stromů proti zlomu. Odolnost proti vyvrácení byla hodnocena pouze na základě viditelných symptomů. Číslování a parametry průměrů kmenů stromů byly převzaty z poskytnutého seznamu stromů navržených ke kácení. Číslování a parametry průměrů kmenů stromů byly převzaty zposkytnutého seznamu stromů navržených ke kácení. 1., 2. olše lepkavé (Alnus glutinosa) průměr kmene 45 cm a 50 cm. Rostou u mostku do kempu v malé vzájemné vzdálenosti. Kmeny jsou na povrchu zdravé, postupně se větvící do koruny. Koruny si navzájem konkurují, proto má olše č. 2 jednostranně vyvinutou korunu a olše č. 1 má kmen odkloněný od první olše. Její koruna se již nachází v kolmém směru a v ose. Koruny stromů jsou vitální. Obě olše lze odstranit. V místě vjezdu do kempu jsou neperspektivní.

3 11. dub letní (Quercus robur) průměr kmene 60 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je zdravá, vitální. Na kmeni, v koruně ani nad kořenovým systémem nebyly zjištěny defekty. Bezpečnostní řez. 13. dub letní průměr kmene 100 cm. Mohutný dvoják. Silný terminál blíže k toku se zlomil, zůstal z něho pahýl. Druhý terminál má vitální, zdravou korunu. Od paty kmene do výšky cca 1 m je infikovaná rána s dutinou. Ve srovnání s mohutností kmene nemá rána s dutinou v současné době negativní vliv na stabilitu stromu. Pro zvýšení provozní bezpečnosti a z důvodu potenciálního stanoviště zvláště chráněných druhů doporučuje Agentura provést sesazení terminálu nad první živou větví. 14. dub letní průměr kmene 100 cm. Krásný jedinec, mohutný dvoják ve výšce 2,2 m. Úžlabí je vyhovující. Koruna je zdravá, vitální. Na jednom terminálu, který směřuje k toku, je podélná obnažená rána a plodnice ohňovce statného (Phellinus robustus). Redukčním řezem odlehčit infikovaný terminál. 15. lípa srdčitá (Tilia cordata) průměr kmene 60 cm. Kmen se postupně větví do koruny. V celém objemu koruny jsou symptomy chřadnutí. Vitalita je zřetelně narušená až výrazně snížená. Lípa je neperspektivní, nelze vyloučit poškozený kořenový systém a pravděpodobnost jejího vyvrácení. Doporučujeme ji skácet (další lípa ve směru k Neratovu se již vyvrátila). 16. lípa srdčitá průměr kmene 65 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Koruna je vitální, objemově redukovaná z důvodu konkurence s korunami stromů č. 15 a 17. Lze ji ponechat bez zásahů. 18. lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Roste v blízkosti dubu č. 17. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je zdravá, vitální, ve vrcholu jsou suché větve. Provozní bezpečnost je vyhovující, lze ji zvýšit realizací bezpečnostního nebo redukčního řezu. 22. dub letní průměr kmene 90 cm. Kmen je zdravý, ve výšce m se větví na dva terminály. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. V koruně jsou symptomy mírného chřadnutí a koruna mírně fragmentuje. Stav dubu je vyhovující. 27. lípa srdčitá průměr kmene 70 cm. Kmen je na povrchu zdravý, ve výšce m se větví na dva terminály. Ve vrcholu jsou suché větve. Spodní cca 2/3 objemu koruny jsou vitální. Agentura doporučuje redukční řez ve vrcholu koruny a lípu ponechat. 31. dub letní průměr kmene 110 cm. Mohutný, na povrchu zdravý kmen. Ve výšce 3,5 m se větví na dva terminály. Z jednoho terminálu zůstal krátký pahýl. Koruna druhého terminálu je vitální. Dub lze ponechat bez zásahů nebo korunu obvodovým řezem redukovat. 34. lípa srdčitá průměr kmene 70 cm. Kmen je na povrchu zdravý, postupně se větvící do koruny. V koruně je patrná zřetelně narušená až výrazně snížená vitalita, vrcholová část chřadne. Na kmeni ani v koruně nejsou defekty, Agentura doporučuje redukční řez a ponechat lípu na dožití. 37. dub letní průměr kmene 125 cm. Koruna je suchá, pouze na kmeni, ve výšce 5 m a 7 m rostou čtyři slabé živé výhony. Kmen sesadit ve výšce 5 6m, nad slabými živými větvemi. 38. dub letní průměr kmene 90 cm. U paty kmene, směrem k silnici, jsou stará poškození. Kmen se ve výšce cca 4 m větví na dva souběžně rostoucí terminály. Jejich úžlabí je vyhovující. Koruna je zdravá, mírně fragmentuje, vyskytují se v ní suché větve. Vitalita je zřetelně narušená až výrazně snížená. Z důvodu infekce báze kmene doporučuje Agentura dub skácet. 39. lípa srdčitá průměr kmene 20 cm. Mladá vitální lípa. Kmen je velmi poškozen, od paty do výšky 1,7 m je velká obnažená rána zasahující až polovinu obvodu kmene. Lípa je neperspektivní. 42. dub letní průměr kmene 105 cm. Od 0,1 do 1 m je na kmeni stará infikovaná rána. Kořenové náběhy jsou méně patrné. Kmen se postupně větví do koruny, koruna objemově převažuje směrem od silnice. Dub je pravděpodobným biotopem zvláště chráněných druhů živočichů, proto je vhodné dub ponechat a sesadit ho řezem ve výšce cca 6 m.

4 43. dub letní průměr kmene 125 cm. Na kmeni, od 3 m do 5 m, je dutina. Korunu tvoří terminál a dvě silné vedlejší větve směřující do prostoru mimo silnici. Koruna je zdravá, vitální, objemově převažuje směrem od silnice. Dub doporučuje Agentura ponechat a korunu řezem redukovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost okolí. 44. dub letní průměr kmene 100 cm. Na bázi kmene je stará velká obnažená rána, která sahá do výšky 1,4 m a zasahuje cca čtvrtinu obvodu kmene. Kmen se postupně větví do koruny, ve výšce m se větví v širokém úhlu na dva terminální výhony. Na kmeni jsou rány sdutinami v místech po odstraněných větvích. Ve výšce 3 m je zacelená rána s plodnicemi ohňovce sp. (Phellinus sp.). Kořenové náběhy nejsou patrné. Koruna je vitální, zdravá. Z dubu vytvořit sesazením kmene torzo, nebo ho skácet. 45. lípa srdčitá průměr kmene 80 cm. Kmen je na povrchu zdravý, na bázi je čerstvě odřený. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Lípa je mírně vykloněná směrem od silnice. Korunu tvoří tři silné kosterní větve a celkem čtyři terminály. Kmen a koruna jsou bez defektů, vitalita je zřetelně narušená. Redukční symetrizační řez. 46. jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) - průměr kmene 40 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Na bázi kmene je rána se závalem hojivého pletiva po mechanickém poškození. Koruna je zdravá, kompaktní. Stav stromu je v současné době vyhovující, rána na kmeni nemá v současné době vliv na stabilitu stromu. 47. dub letní průměr kmene 110 cm. Suché torzo po dalším sesazení torzo ponechat. 51. javor mléč (Acer platanoides) průměr kmene 40 cm. Na bázi kmene je rána se strženou kůrou se závalem hojivého pletiva. Kmen se postupně větví do koruny. Strom je vykloněný nad kanál. Koruna je zdravá, ve vrcholu se symptomy chřadnutí. V současné době neohrožuje okolí, výhledově je neperspektivní. 52. jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) průměr kmene 15 cm. Mladý jedinec se zdravým kmenem i korunou. Koruna je vitální. V současné době stav vyhovuje. 53. dub letní průměr kmene 110 cm. Kmen je na povrchu zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je zdravá, typického habitu, bez silných suchých větví. Na kmeni ani v koruně nebyly shledány defekty. Zdravotní řez. 54. lípa srdčitá průměr kmene 100 cm. Lípa byla předmětem terénního šetření v září V současné době suchý vrchol, chřadnutí koruny a tlaková vidlice v úžlabí kosterních větví. Přítomnost dřevomoru kořenového (Ustulina deusta) nebyla potvrzena. Lípu skácet. 55. olše lepkavá průměr kmene 75 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Je vykloněný nad tok, koruna se nachází již v ose s kmenem. Strom lze v současné době ponechat bez zásahů, nebo skácet. 60. lípa srdčitá průměr kmene 85 cm. Na kmeni, od paty do výšky 1,5 m, je otevřená dutina zasahující centrální válec. Po okraji dutiny jsou silné závaly hojivého pletiva. Koruna byla řezem sesazena na dva silné, různě vysoké pahýly. Na kratším pahýlu je dutina v celé délce v místě po vylomené kosterní větvi. Na delším pahýlu je podélná rána s dutinou. Korunu nahradily sekundární výhony. Koruna je vitální, pravidelně zavětvená. U paty kmene infekce (podezření na dřevomor) neperspektivní, skácet. 61. dub letní průměr kmene 70 cm. Kmen je zdravý, vykloněný nad tok. Roste v krajnici silnice a kořenové náběhy nejsou patrné. Kmen se ve výšce 3,5 m větví na dva terminály s vyhovujícím úžlabím. Koruna je vitální, zdravá. Náklon dubu hodnotí Agentura jako defekt. Ze skutečnosti, že nejsou patrné kořenové náběhy lze usuzovat, že v minulosti došlo pravděpodobně k výškovým úpravám terénu nebo k poškození v kořenové zóně dubu. Nelze vyloučit selhání stromu, proto je neperspektivní. Skácet. 63. dub letní průměr kmene 120 cm. Kmen i koruna jsou zdravé. Kmen se postupně větví do koruny. Koruna není příliš rozložitá, ve vrcholu jsou suché větve. U paty kmene plodnice pstřeně dubového (Fistulina hepatica) dlouhodobě neperspektivní, skácet. 64. dub letní průměr kmene 115 cm. Na kmeni, od paty do výšky cca 3 m, jsou dvě hluboké trhliny. Koruna objemově převažuje směrem nad tok, je redukovaná z důvodu konkurence s korunou stromů č. 63 a 65. Kořenové náběhy jsou málo patrné. Dub je neperspektivní, hrozí jeho selhání, skácet.

5 65. dub letní průměr kmene 100 cm. Kmen je zdravý, koruna štíhlého habitu, málo vyvinutá, ve vrcholu jsou suché větve. Agentura navrhuje bezpečnostní řez. 70. dub letní průměr kmene 150 cm. Kmen je na povrchu zdravý, korunu tvoří dvě mohutné větvící se větve. Jejich úžlabí je vyhovující. Koruna je zdravá, vitální. Agentura doporučuje provedení redukce přetížených větví. 73. lípa srdčitá průměr kmene 90 cm. Kmen je zdravý, korunu tvoří silný terminál směřující nad sousední pozemek a jeden pahýl po odstraněném druhém terminálu. Na pahýlu se vytvořil obrost sekundárních výhonů o průměru do 5 cm. Součástí koruny je dále jedna vedlejší větev směřující nad sousední pozemek. Koruna je vitální, objemově převažuje směrem od silnice. Lípa okolí neohrožuje, lze ponechat, výhledově za 5 let skácet. 78. lípa srdčitá průměr kmene 90 cm. Kmen je zdravý, po svahu od silnice jsou vyvinuté kořenové náběhy. Ve výšce 1,5 1,7 m je velká rána po odstraněné větvi. Po okraji rány je silný zával hojivého pletiva. Kmen se větví ve výšce 3,5 m a 4,5 m na vedlejší větve. Koruna je zdravá, bez defektů. Vitalita je zřetelně narušená. Stav lípy je vyhovující. Odlehčení přetížených větví, popř. symetrizaní řez. 81. lípa srdčitá průměr kmene 80 cm. Kmen je na povrchu zdravý, ve výšce 2,5 m se větví na dvě silné větve s rizikovým úžlabím. Korunu tvoří celkem čtyři terminály a jedna vedlejší větev ve výšce 2,5 m. Ve vrcholu koruny jsou patrné symptomy chřadnutí. Stav lípy je vyhovující. Odlehčení přetížených větví, instalace bezpečnostní vazby. 83. dub letní průměr kmene 130 cm. Na bázi je kmen poškozen, se strženou kůrou až do dřeva. Další rána se strženou kůrou se nachází ve výšce od 1 m do 2,2 m. Po okraji rány je silný zával hojivého pletiva. Třetina až polovina objemu koruny směrem od silnice je suchá, druhá část koruny vykazuje velmi dobrou vitalitu. Bezpečnostní a redukční řez. 88. dub letní průměr kmene 95 cm. Kmen je zdravý, ve výšce cca 8 m se větví v širokém úhlu na dva terminály. Na jednom terminálu je velká podélná rána po vylomené větvi. Kořenové náběhy po svahu od silnice jsou vyvinuté. Protože dub je možným biotopem zvláště chráněných druhů, lze doporučit bezpečnostní a redukční řez, popř. dub přetvořit na torzo. 94. olše lepkavá průměr kmene 60 cm. Kmen je zdravý, koruna vitální. Kmen i s korunou jsou vykloněné přes tok až k jasanu na protějším břehu. Náklon hodnotí Agentura jako je defekt, olše je nestabilní, skácet dub letní průměr kmene 180 cm. Je to suché torzo s rozkládajícími se kořenovými náběhy. Kořenové náběhy jsou infikované, s výskytem plodnic dřevokazné houby. Strom je pro okolí nebezpečný, je neperspektivní. Skácet dub letní průměr kmene 140 cm. Kmen i koruna jsou zdravé, bez výskytu silných suchých větví. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Stav dubu je vyhovující. Bezpečnostní a redukční řez lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Pravděpodobně se jedná o strom rostoucí na břehu Opatovického kanálu, naproti lípě č Tvoří ji dva kmeny o průměru 40 cm a cm. Silný kmen se větví ve výšce 1,7 m na dva terminály. Kmeny jsou vykloněné směrem k toku, koruna roste kolmo v ose s bází kmene. Koruna je zdravá, ve vrcholu se symptomy mírného chřadnutí. Stav lípy hodnotí Agentura jako vyhovující, v současné době lze ponechat lípa srdčitá průměr kmene 50 cm. Roste na břehu Opatovického kanálu, na kmeni je, od paty do 1,5 m, obnažená rána široká až 20 cm. Po okraji rány je silný zával hojivého pletiva. Korunu tvoří dva terminály, objemově převažuje nad tok. Koruna je zdravá, vitální, typického habitu. Skácet infekce kmene lípa srdčitá průměr kmene 70 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je úzkého habitu, vysoká, se suchým vrcholem. Kácení lípy není nutné, korunu lze výškově redukovat řezem a prozatím ponechat lípa srdčitá průměr kmene 80 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Koruna je zavětvená, kompaktní, vitální. Důvody ke skácení nebyly zjištěny. Zdravotní řez.

6 122. lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Kmen je vykloněný nad tok. Kmen je zdravý, postupně se větví do koruny. Koruna je zdravá, vitální. Hrozí pád stromu, roste na břehové hraně skácet lípa srdčitá roste vlevo od vjezdu k objektu. Kmen je členitý, o průměru cca 90 cm. Ve výšce cca 3 m se větví v širokém úhlu na dvě mohutné větve. Korunu tvoří celkem tři terminály. Na kmeni je uzavřená trhlina zakončená ve výšce 1,8 m nezacelenou ránou pravděpodobně v místě po odstraněné větvi. Rána je infikovaná, přechází v dutinu. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Vkoruně jsou symptomy mírného chřadnutí s výskytem slabých suchých větví. Za předpokladu odborného ošetření lze lípu ponechat. Redukční řez, odlehčení přetížených větví, popř. stabilizovat korunu bezpečnostními vazbami pravděpodobně lípa (je v terénu označena na kmeni), v seznamu stromů je uveden dub o průměru kmene 70 cm. V terénu není žádný z dubů (dva duby červené a jeden dub letní) na kmeni označen. Lípa srdčitá kmen je na průřezu asymetrický, je vykloněný mimo osu. Ve výšce 2 m se větví na tři silné větve. Korunu tvoří celkem šest terminálů s rizikovými úžlabími. Ve výšce 1,7 2,2 m je rána s dutinou v místě po stržené kůře v minulosti. Vitalita je zřetelně narušená. Redukční (stabilizační) řez, odlehčení přetížených větví olše lepkavá průměr kmene 60 cm. Kmen je mírně esovitý, postupně se větví do koruny, je na něm uzavřená trhlina. Koruna je zdravá. Hrozí riziko pádu olše do Opatovického kanálu, proto je hodnocena jako neperspektivní. Skácet olše lepkavé o průměru kmenů 30 cm, 50 cm, 45 cm, 40 cm, 35 cm 40 cm. Kmeny i koruny olší jsou zdravé, koruny výš nasazené, bez suchých větví. Kmeny jsou průběžné do korun. Na kmenech ani v korunách olší nebyly zjištěny defekty. Jedna olše je vykloněná nad silnici. Tuto vykloněnou olši č. 152 skácet. 9a) olše lepkavá průměr kmene 40 cm. Roste v toku, kmen je nakloněný ve směru proti proudu. Koruna je vitální, s ulomeným vrcholem. Olši lze skácet. 19a) lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Na kmeni, ve výšce 1,8 m, je rána po odstraněném druhém terminálu. Spodní část koruny je vitální, horní polovinu tvoří pouze suchý kmen bez obrostu. Lípa je neperspektivní. Skácet. 29a) lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Na kmeni, v úrovni úžlabí dvou silných terminálů, je dutina. Kmen i s korunou jsou vykloněné nad tok. Na jedné kosterní větvi je rána po vylomené větvi. Náklon lípy je defekt, lípa je neperspektivní, nestabilní. Skácet. 49a) lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Kmen a koruna jsou vykloněné nad tok. Vrchol vykazuje symptomy chřadnutí. Náklon je defektní, lípa je neperspektivní, nestabilní. Skácet. 60a) lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Kmen je vykloněný v úhlu až 45 0 nad tok. Koruna je vitální, kompaktní, estetická. Náklon je hodnocen jako defekt, lípa je nestabilní, neperspektivní. Skácet. 61a) lípa srdčitá - průměr kmene 40 cm. Kmen se postupně větví do koruny, je mírně vykloněný nad tok. Koruna je úzkého habitu, s výskytem slabých suchých větví. Vitalita je zřetelně narušená. Dlouhodobě je lípa neperspektivní. Skácet. 94a) lípa srdčitá průměr kmene 30 cm. Na kmeni, ve výšce cca 4 m, je rána s dutinou v místě po vylomené větvi. Kmen je vykloněý nad tok. Koruna je vitální. Dlouhodobě je lípa neperspektivní. Skácet. 94b) lípa srdčitá průměr kmene 25 cm. Lukovitě prohnutý kmen, koruna je vitální, její vrchol se symptomy chřadnutí. Bez závažných defektů, lípu lze v současné době ponechat bez zásahů nebo v koruně realizovat výškový redukční řez. Dlouhodobě je lípa neperspektivní. 95a) lípa srdčitá průměr kmene 30 cm. Vrchol je ulomený, bezprostředně okolí neohrožuje, je dlouhodobě neperspektivní. 99a) lípa srdčitá průměr kmene 50 cm. Dvoják vykloněný nad tok. Náklon kmene je hodnocen jako defekt, lípa je neperspektivní. Skácet. 112a) lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Je mírně vykloněná směrem k dvojkmeni lípy (č. 111) na pravém břehu. Skácet.

7 132a) lípa srdčitá průměr kmene 70 cm, dvoják s defektním úžlabím. Koruna je zdravá, vitální, objemově převažuje nad tok. Stav lípy je vyhovující. 139a) dub letní průměr kmene 70 cm. Na kmeni je velká rána, koruna je z 80 90% jejího objemu suchá. Ponechat jako torzo. 142a) dub letní průměr kmene 80 cm. Pahýl kmene s jednou slabou živou větví. Ponechat jako torzo. Mezi stromy č. 34 a 37 je třeba odstranit mladý náletový akát (Robinia pseudoacacia). Zoologie Při orientační chiropterologické pochůzce v podvečer dne bylo v aleji pozorováno nejméně 6 jedinců druhu netopýr rezavý. Jde o našeho druhého největšího netopýra. Tento živočich vyhledává mimo období hibernace (tj. mimo období cca listopad březen) úkryty v dutinách starých stromů. V poslední době se sice silně synantropizoval, ale do opláštění panelových domů se přestěhovali spíše samičí reprodukční kolonie. Navíc v souvislosti se zateplením panelových domů jim byly v mnohých případech tyto úkryty znepřístupněny. Lze proto očekávat jejich postupný, alespoň částečný návrat do přirozených úkrytů vzhledem ke své velikosti potřebují velké dutiny v mohutných, starých stromech. V dutinách mohutných stromů se nadále ukrývají jednotlivý samci a na přelomu léta a podzimu v tzv. období přeletů jde o místa, kde se setkávají obě pohlaví za účelem rozmnožení. Při šetření dne byla věnována pozornost výskytu dutin ve stromech, případně výskytu výletových otvorů brouků a dalších pobytových známek vzácných druhů brouků (trus). Dále jsou uvedeny pouze stromy, ve kterých byly některé tyto objekty zjištěny: 13. (5) dub letní velká dutina ve kmeni, 14. (6) - dutina, nález trusu buď zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého, 33 (14) velká centrální dutina, trus páchníka hnědého, možnost osídlení i velkými druhy netopýrů, 42 (22) ve kmeni pravděpodobně centrální dutina, příznaky pro brouky vhodné červené hniloby, žádoucí je seříznutí na torzo nad druhou až třetí živou větví od spodu, 44 (23) uvnitř kmene počíná dutina, vhodné ponechání torza, 47 (24) torzo s velkou dutinou, ponechat, popřípadě pouze mírně snížit, 60 (32) lípa velká dutina ve kmeni, řídce trus zlatohlávka, bylo by vhodné ponechání torza, ale vzhledem k umístění stromu u vjezdu do objektu sádek, není ponechání torza nutné, 104 (56) dub suchý strom, zjištěn řídce trus buď zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého, 78 (109) lípa velká centrální dutina ve spodní části kmene, ponechat torzo minimálně 4 m vysoké, 83 (114) dub mohutný strom, ve kmeni množství výletových otvorů tesaříků, krasců a dalších druhů brouků vyvíjejících se ve dřevě, 43 (130) dub velká otevřená dutina, vhodné i pro velké druhy netopýrů, 37 (132) dub dutiny ve kmeni, trus zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého, ponechat minimálně torzo alespoň 5 6 m vysoké, 31 (134) dub pod stromem trus zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého. Larvy obou zmíněných druhů brouků se vyvíjejí v dutinách starších nebo dožívajících stromů, larvy páchníka hnědého dorůstají větších velikostí (trus larev páchníka hnědého lze proto odlišit pouze v případě, že je delší než 6 mm). Vhodná je pro ně tzv. červená hniloba. Trouch musí mít vedle příznivého způsobu hnití též určitou vlhkost. Pokud je dutina obsazena některým z těchto druhů, značí to, že zde panují příznivé mikroklimatické podmínky. V takovém případě není žádoucí dutinu otvírat dešti, nebo naopak ji zmenšovat, či ořezávat větve v okolí. Pokud se dutina při snižování koruny otevře dešti, je nutné ji ze shora zastřešit tak, aby do ní nezatékala ve velkém množství dešťová voda, ale současně

8 tak, aby byla zachována přístupnost do dutiny z boku nejen pro brouky, ale např. i pro ptáky nebo netopýry. Čísla stromů uvedená v závorce odpovídají číslování ve znaleckém posudku ing. Kolaříka, Ph.D. ze dne pod č /13. Závěr: Z posouzených stromů doporučuje Agentura ke skácení následující: č. 1,2, 15, 38, 54 64, 94, 104, 115, 122, 142, 152, 9a, 19a, 29a, 49a, 60a, 61a, 94a, 99a, 112a. Perspektivní jedince navrhuje Agentura k ošetření. Stromy č.13, 37, 44, 88, 139a a 142a je vhodné zachovat, ale k zajištění bezpečného okolí je nutné provést hluboký sesazovací řez. Z pohledu ochrany entomofauny lze připustit ořez suchých větví nad silnicí, které svým případným pádem ohrožují provoz na silnici. Větve mimo dosah silnice lze ponechat nebo je ošetřit v rámci redukčního řezu. Dutiny ponechat v původním stavu, chemicky nekonzervovat a trouch nevybírat. Vzhledem k výše uvedeným výskytům zvláště chráněných druhů živočichů je dle našeho názoru před kácením nutné požádat o výjimku podle ustanovení 56 odst. 1 zákona ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů uvedených v 50 zákona. Místně a věcně příslušným orgánem ochrany přírody je v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody. Podle našeho názoru jde o vyřešení předběžné otázky podle 57 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v úplném znění. Proto by měla být otázka povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů vyřešena ještě před vydáním rozhodnutí o povolení kácení stromů. Týká se to především případného kácení stromů s dutinami. Vzhledem ale k přítomnosti druhů, které nejsou vázány pouze na dutiny, jako např. lejsek šedý, který si své hnízdo staví v polodutinách, žluvy hajní hnízdící v korunách stromů, menších druhů netopýrů vyhledávajících úkryty též za odchlipující se kůrou, nebo v prasklinách mohutných stromů, je dle našeho názoru nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody nutnost obdržení výjimky i pro kácení ostatních stromů v aleji. Z hlediska míry rizika pro zde se pohybující osoby a automobily se jako nejproblematičtější jeví početný výskyt zcela suchých větví do průměru 20 cm v okrajových částech korun stromů v aleji. Pro bezpečnostní ořez větví těchto parametrů (suché větve do průměru 20cm) by dle našeho názoru nebylo nutné žádat o výjimku podle ustanovení 56 odst. 1 zákona. Toto je však pouze náš odborný názor, pro případné posouzení této věci je kompetentní Krajský úřad Pardubického kraje. V případě zcela suchého dubu č. 104 aktuální stav tohoto stromu z hlediska jeho stability, dle našeho názoru, naplňuje situaci pro možné uplatnění 8 odst. 4) zákona-kácení bez povolení z důvodu zřejmého a bezprostředního ohrožení života či zdraví osob. Posuzovaná alej patří z hlediska ochrany přírody a krajiny k těm vůbec nejhodnotnějším v rámci celého Pardubického kraje. V případě povolení kácení vybraných stromů doporučujeme pro zachování kontinuity lokality uložení náhradní výsadby dubů a lip do uvolněných úseků a míst v aleji. Na základě provedených terénních šetření a s přihlédnutím ke zkušenostem našeho pracoviště získaných při řešení obdobných řízení, kde na straně jedné stojí snaha o maximální provozní bezpečnost a usnadnění dopravní obslužnosti a na straně druhé zájmy ochrany přírody reprezentované uchováním druhové rozmanitosti, stability populací zvláště chráněných druhů a v neposlední řadě i krajinně estetických charakteristik se domníváme, že nalezení řešení, které by kompromisně skloubilo všechny uvedené zájmy, je zde možné. Pro dosažení tohoto stavu by dle našeho názoru bylo vhodné uspořádat místní šetření s účastníky řízení, s autory posudků a se zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje.

9 Mgr. Vlastimil Peřina VEDOUCÍ SPRÁVY A STŘEDISKA Na vědomí: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, Komenského nám. 125, Pardubice Korespondenční adresa: AOPK ČR SCHKO Železné hory a KS Pardubice Jiráskova Pardubice Při zaslání Vaší odpovědi prostřednictvím datové schránky prosíme o doplnění údajů u příjemce o následující informaci: Org. jednotka Pardubice.

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V 6. lípa RB, RR-OR Poznámka: 1 3 VDH instalace Doporučuji instalaci bezpečnostních vazeb

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-4/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-4/2013 výtisk č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-4/2013 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení stavu vrby náhrobní (Salix x sepulcralis Simonk.) rostoucí na pozemku p.č. 623 v k.ú. Čelákovice

Více

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ POSUDEK e. 64-615/07 Předmět: Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení stavu stromů, rostoucích na obvodu parkově upravené plochy na I. Tfiákurova v Pra e 6 a návrhu jejich ošetření.

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov.

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. " Znalecký posudek č. 142/2009 Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. I Zpracoval: Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. Křížkovského 31 60300 Brno Znalecký posudek

Více

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah výška / průěr kene/c stáří 4. Acer capestre 6 4 15 X 2 3 3 3 2 Mladý stro, ale výrazně deforovaný nedostatke prostoru, v koruně patrné časté ořezávání, roste nakloněně sěre ke kounikaci (uhýbá sousedníu

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

AGENTURA OCHRANY PŘíRODY A KRAJINY ČR organizační složka státu

AGENTURA OCHRANY PŘíRODY A KRAJINY ČR organizační složka státu AGENTURA OCHRANY PŘíRODY A KRAJINY ČR organizační složka státu I ZNALECKÝ POSUDEK V záležitosti posouzeni orezu dřevin - stromořadí lip v lipové aleji v intravilánu obce Myslín, okres Písek na pozemcích

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších Ing. Pavel Klevcov Za komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací adresa: Velké Svatoňovice 32 542 35 Velké Svatoňovice tel.: +420 604 149347 e-mail: pavel.klevcov@hi-net.cz IČ: 145 58581 DIČ: CZ

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí

Zápis z jednání komise životního prostředí Zápis z jednání komise životního prostředí dne 25.12.2014 Místo: Plasy Přítomni: Předseda: ing. Miroslav Červený, členové: Jindřich Kučírek, Ing. Michal Radoš, Josef Eret, Jiří Řezáč Program: 1) Posouzení

Více

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě.

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. Projekt péče o stromy Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. 2014 SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: info@safetrees.cz Projekt péče

Více

Váš dopis zn. Čj. Vyřizuje / linka Datum MHMP/165853/2016 Ing. Šlinger/ Počet listů / příloh S-MHMP/2016/165853/OCP/XII/Šli 1/3

Váš dopis zn. Čj. Vyřizuje / linka Datum MHMP/165853/2016 Ing. Šlinger/ Počet listů / příloh S-MHMP/2016/165853/OCP/XII/Šli 1/3 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor ochrany prostředí -dle rozdělovníku- Váš dopis zn. Čj. Vyřizuje / linka Datum MHMP/165853/2016 Ing. Šlinger/236005818 15.2.2016 Sp. zn. Počet listů

Více

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje Pořadové číslo projektu: 11 Název projektu: Revitalizace Jiráskovy aleje Popis projektu: Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 16751/2013 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence ROZHODNUTÍ *KUPAX00L0BJV* KUPAX00L0BJV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: KrÚ 363/2017/OŽPZ/JI Spisová značka: SpKrÚ 84545/2016/OŽP/7

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6230/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

NÁVRH ZELENĚ. Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně. Ing. Petr FÖRCHTGOTT

NÁVRH ZELENĚ. Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně. Ing. Petr FÖRCHTGOTT NÁVRH ZELENĚ Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně Ing. Petr FÖRCHTGOTT PROSINEC 2014 OBSAH Úvod Současný stav... str. 3 Rozsah a cíl návrhu... str. 3 Návrh Odstranění... str. 4 Výsadba... str. 5 Výkaz

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 Fotodokumentace současného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ 09/2016 OBSAH LOKALIZACE... 2 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN... 2 PŘÍLOHY... 4 A) INVENTARIZAČNÍ TABULKY... 4 B) FOTODOKUMENTACE... 9 C) SITUČNÍ ZÁKRES DŘEVIN...

Více

Zdeněk Kletečka Rozpoznávání přítomnosti významných druhů hmyzu na stromech v sídlech a jiné nelesní zeleni

Zdeněk Kletečka Rozpoznávání přítomnosti významných druhů hmyzu na stromech v sídlech a jiné nelesní zeleni Rozpoznávání přítomnosti významných druhů hmyzu na stromech v sídlech a jiné nelesní zeleni Zdeněk Kletečka 4.1.2017 Rozpoznávání přítomnosti významných druhů hmyzu na stromech v sídlech a jiné nelesní

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

R o z h o d n u t í. O d ů v o d n ě n í

R o z h o d n u t í. O d ů v o d n ě n í Praha: 2.6.2016 Číslo jednací: 060330/2016/KÚSK Spisová značka: SZ-060330/2016/KÚSK/2 Vyřizuje: Ing. Jitka Štuklová, l.339 Značka: OŽP/Št R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

Systémový přístup v pohledu na stromy

Systémový přístup v pohledu na stromy Systémový přístup v pohledu na stromy Petr Horáček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Obsah Strana 3 1 Východiska 2 Současnost

Více

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Alej do Velké Kraše Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Cesta mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš, která vede podél říčky Vidnávky je oblíbeným místem procházek občanů a z důvodů minimálního

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Javor u barokní brány Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Vyhlášeno (kdy): Obec: Pověřený

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Lípa u kostela sv. Anny v Bořeticích Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Obec: Pověřený

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Zpracoval: Ing. Pavel Klevcov Za Komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KÚ Pardubického kraje Komenského nám PARDUBICE. Věc : Těžba v PR Rohová stížnost na postup OOP

KÚ Pardubického kraje Komenského nám PARDUBICE. Věc : Těžba v PR Rohová stížnost na postup OOP KÚ Pardubického kraje Komenského nám. 125 532 11 PARDUBICE Věc : Těžba v PR Rohová stížnost na postup OOP Se značným znepokojením Vám oznamujeme, že jsme koncem měsíce listopadu 2011 zaznamenali případy

Více

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech.

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Druh: Crataegus laevigata hloh obecný Parc.č.: 1316/1 Katastrální území: Nýřany Tato odborná informace

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 22/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského

Více

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR.

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR. Památné stromy správního obvodu Čelákovic Čelákovice jako pověřený obecní úřad zajišťují na svém správním území (zahrnujícím Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč)

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Hmyz ve městech a veřejné zeleni. Jiří Řehounek

Hmyz ve městech a veřejné zeleni. Jiří Řehounek Hmyz ve městech a veřejné zeleni Jiří Řehounek Proč se bavit o ochraně hmyzu? Hmyzu je nejvíc Je ekologicky velmi různorodý Jako první citlivě reaguje na změny prostředí Naneštěstí nikoho příliš nezajímá

Více

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku:

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku: Arboristika v praxi Arboristika přesahuje od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o zeleň se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky. V anglicky mluvících zemích

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Fitness park, Hrotovice. Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ

Fitness park, Hrotovice. Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ Fitness park, Hrotovice Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, září 2015 1 1. Použitá metodika

Více

Město Litvínov Náměstí Míru 11 436 01 Litvínov ROZHODNUTÍ

Město Litvínov Náměstí Míru 11 436 01 Litvínov ROZHODNUTÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 10. 2.2014 JID: 22830/2014/KUUK Jednací číslo: 2954/ZPZ/2013/ZD-622 E-mail: dousa.r@kr-ustecky.cz Město Litvínov

Více

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně Číslo stromu Průměr kmene (cm) Obvod kmene (cm) Výška stromu (m) Spodní okraj koruny (m) Šířka koruny (m) Fyziologické stáří Vitalita Zdravotní stav Perspektiva Stabilita Technologie ošetření Naléhavost

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. ZÁKLADY ARBORISTIKY Cíle a limity řezu Legislativní souvislosti Struktura větvení Základní typy větvení Technika řezu Technologické skupiny řezu Způsoby péče o dřeviny Standard o přírodu a krajinu Řada

Více

Příloha 1: INVENTARIZACE DŘEVIN v hrabyňské aleji Číslo druh část výška prumkme (příl. 4)

Příloha 1: INVENTARIZACE DŘEVIN v hrabyňské aleji Číslo druh část výška prumkme (příl. 4) (cm) kme (cm) kor stav 1 Tilia cordata a 15 45 142 5 mladý 3 jmelí, poškozená báze kmene 1-3 2 Tilia cordata a 9 41 130 4 mladý 4 poškozený kmen (narušená stabilita), jmelí 4,5 3 Tilia cordata a 12 39

Více

ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/ LIBEREC KULK 14305/2017. Mgr. Waldhauserová/ OŽPZ 194/2017 OZOP

ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/ LIBEREC KULK 14305/2017. Mgr. Waldhauserová/ OŽPZ 194/2017 OZOP Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Dr. Milady Horákové 185/66 460 07 LIBEREC Obec Horní Libchava Horní Libchava 60

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

PLÁN PÉČE O VZROSTLOU STROMOVOU VEGETACI ODBORNÉ POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

PLÁN PÉČE O VZROSTLOU STROMOVOU VEGETACI ODBORNÉ POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ PLÁN PÉČE O VZROSTLOU STROMOVOU VEGETACI ODBORNÉ POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ Objednatel: Obec BĚLÁ U JEVÍČKA Bělá u Jevíčka 7 569 43 p. Jevíčko Vyřizuje: Petr Nárožný

Více

MESTSKY URAD HAVLICKUV BROD

MESTSKY URAD HAVLICKUV BROD .V. I I 'V' I 'V' o MESTSKY URAD HAVLICKUV BROD ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Vaše značka/ze dne Naše značka Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka 1.8.2013 OZPI237512013/SB Ing. Miroslav Sobotka, 569497206,

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 03 Inventarizace dřevin, probírky PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby JAN ŠAMATA & OLDŘICH

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody

Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody Klient: Lysin lyská iniciativa 9.května 1484 289 22 Lysá nad Labem Z N A L E C K Ý P O S U D E K Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody Únor 2008 Znalecký posudek Ve věci

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY Inventarizace dřevin, návrh a STROMY výška obvod průměr plocha průměr kmene kmene koruny koruny plocha výška SH VS (1- ZS VIT koruny p.č. typ VP latinský název český název (cm) (cm) (m) (m2) (m2) (m) (1-5)

Více

Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA, FOTODOKUMENTACE, VV

Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA, FOTODOKUMENTACE, VV Bc.JAkub MArek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 09/09/2016 Průzkumy a rozbory září/2016

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

PŘÍLOHY. - vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Strakonice seznam kultivarů vhodných do silničních stromořadí...

PŘÍLOHY. - vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Strakonice seznam kultivarů vhodných do silničních stromořadí... PŘÍLOHY - vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Strakonice...3 - seznam kultivarů vhodných do silničních stromořadí...4 - seznam obrazové dokumentace: Obrázek 1 silnice č. 1396 směrem na obec

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce: Kácení stromů v obci T uklaty

Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce: Kácení stromů v obci T uklaty Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce: Kácení stromů v obci T uklaty Informace o zadavateli veřejné zakázky: Název zadavatele: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby OLDŘICH ČÍŽEK

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více