Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí Lázně Bohdaneč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533 41 Lázně Bohdaneč"

Transkript

1 Náměstí Nasavrky tel.: fax: ID DS: kpddyvy Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí Lázně Bohdaneč NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 10248/ZH/2013 VYŘIZUJE Fišarová, Růžička, Peřina PARDUBICE VAŠE ZNAČKA 04375/13/ORM/PKu Věc: Odborné vyjádření k záměru kácení vybraných stromů v aleji k Neratovu AOPK ČR, SCHKO Železné hory a KS Pardubice (dále jen Agentura ) vydává toto odborné vyjádření na základě žádosti MěÚ Lázně Bohdaneč č.j /13/ORM/Pku, kterou Agentura obdržela dne Obsahem odborného vyjádření má být záměr kácení dřevin v lokalitě Alej k Neratovu v katastrálním území Lázně Bohdaneč. Podle žádosti o kácení jsou stromy navržené ke kácení suché, havarijní nebo silně ohrožující přilehlou silnici a Opatovický kanál a vykazující defekty. Stromy se nacházejí na pozemcích p.č. 903, 905/3, 908, 1091/1, 1091/4, 1091/6, 1092/1 a1460. Dotčené stromy rostou podél komunikace III/0361 v úseku Lázně Bohdaneč Neratov a na obou březích Opatovického kanálu. Alej je registrováným VKP dle registrace MěÚ Lázně Bohdaneč č.j. 067/G- 005/96/Vo ze dne Podkladem tohoto odborného vyjádření byly následující dokumeny a šetření: - žádost MěÚ Lázně Bohdaneč ze dne , včetně oznámení o zahájení řízení, mapová situace se zaměřením jednotlivých stromů a seznamu stromů navržených ke kácení. - vlastní terénní šetření provedené ve dnech a odborné články a studie vztahující se k dané lokalitě, jako např.: MOCEK B., MIKÁT M., 2001: Entomologické zhodnocení alej K Neratovu, k.ú. Lázně Bohdaneč. Nepubl. depon AOPK ČR, LEMBERK V., 2008: Posouzení vlivu na faunu na záměr Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat, varianty A-D. Ms. dep. in Transconsult s.r.o., Hradec Králové, 30 stran., LEMBERK V., 2009: Silnice I/36 Lázně Bohdaneč obchvat. Aktualizace posouzení vlivu na faunu z roku Ms. dep. in Transconsult s.r.o., Hradec Králové, 7 stran, LEMBERK V., 2004: Netopýři (Chiroptera) východních Čech. Lynx, n. s. (Praha), 35: , LEMBERK V., 2012: Výskyt zajímavějších druhů savců ve východních Čechách, (Mammalia). Lynx, n. s. (Praha), 43: elektronická nálezová databáze AOPK ČR (NDOP), obecně přístupná odborná literatura a materiály archivované Agenturou. Studiem archivním materiálů a nálezové databáze NDOP byl v posledních deseti letech v dané lokalitě zjištěn výskyt následujících zvláště chráněných druhů (viz 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen

2 zákon ) (uvedeny pouze ty, jejichž přirozený vývoj může navržené kácení významně ovlivnit): Živočichové silně ohrožený hohol severní (Bucephala clangula), kavka obecná (Corvus monedula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr vodní (Myotis daubentonii), páchník hnědý (Osmoderma eremita), žluva hajní (Oriolus oriolus), ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata), veverka obecná (Sciurus vulgaris) a zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa). V přehledu jsou uvedeny druhy, u kterých bylo v nedávné minulosti zjištěno rozmnožování v přímé vazbě na zdejší stromy. Jde o druhy, které v případě ptáků buď hnízdí v dutinách, nebo v korunách vysokých stromů, v případě netopýrů hledají úkryty v dutinách stromů, larvy uvedených druhů brouků se vyvíjejí v trouchu dutin starých, nebo dožívajících stromů. Během entomologického výzkumu byly zjištěny v předmětné aleji např. na staré stromy vázané druhy brouků z čeledí vrtavcovitých (Ptinidae), červotočovitých (Anobiidae) a kožojedovitých (Dermestidae) a v dutinách přítomnost larev brouků z čeledi potemníkovitých (Tenebrionidae) vázaných na trouch. V dutém torzu dubu (první strom v aleji ve směru z Bohdanče) byl nalezen vzácný, černočerveně zbarvený kovařík Ampedus cardinalis. Jak MOCEK & MIKÁT (2001) dále uvádějí Vzhledem k velkému množství mohutných starých stromů lze předpokládat výskyt bohaté arborikolní entomofauny vázané na dutiny a odumřelé dřevo (v různém stupni rozkladu a vlhkosti) a druhů mykoxylofágních (vázaných na stromové houby nebo na dřevo prorostlé mycelii) a velké množství parazitických druhů a predátorů. Složení entomofauny pozitivně ovlivňuje i pravděpodobná dlouhá časová kontinuita výskytu obdobných porostů v okolí Bohdanče (porosty podél komunikací, vodotečí, na hrázích rybníků). V kultivované středoevropské krajině přežívají v takovýchto druhotných starých porostech s dostatečnou kontinuitou reliktní pralesní druhy bezobratlých, které jsou v hospodářských lesních celcích prakticky vyhubeny (např. kovaříci r. Lacon, některé druhy rodu Ampedus, kovařík Elater ferrugineus, pestrokrovečník Aporthopleura sanguinicollis, páchník hnědý (Osmoderma eremita) zdobenci r. Trichius a Gnorimus, zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa) a mnohé jiné). Studiem Agenturou archivovaných materiálů bylo dále zjištěno, že v roce 2001 byly stromy v aleji ošetřeny z prostředků Ministerstva životního prostředí, konkrétně prostřednictvím Programu péče o krajinu (PPK) a vhodná místa byla dosazena kvalitními školkařskými výpěstky dubů letních a lip srdčitých. Při místním šetření bylo zjištěno následující: V rámci dendrologické části šetření byl posuzován zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektiva předmětných stromů. Terénní šetření bylo provedeno s využitím vizuálních metod hodnocena byla výhradně odolnost stromů proti zlomu. Odolnost proti vyvrácení byla hodnocena pouze na základě viditelných symptomů. Číslování a parametry průměrů kmenů stromů byly převzaty z poskytnutého seznamu stromů navržených ke kácení. Číslování a parametry průměrů kmenů stromů byly převzaty zposkytnutého seznamu stromů navržených ke kácení. 1., 2. olše lepkavé (Alnus glutinosa) průměr kmene 45 cm a 50 cm. Rostou u mostku do kempu v malé vzájemné vzdálenosti. Kmeny jsou na povrchu zdravé, postupně se větvící do koruny. Koruny si navzájem konkurují, proto má olše č. 2 jednostranně vyvinutou korunu a olše č. 1 má kmen odkloněný od první olše. Její koruna se již nachází v kolmém směru a v ose. Koruny stromů jsou vitální. Obě olše lze odstranit. V místě vjezdu do kempu jsou neperspektivní.

3 11. dub letní (Quercus robur) průměr kmene 60 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je zdravá, vitální. Na kmeni, v koruně ani nad kořenovým systémem nebyly zjištěny defekty. Bezpečnostní řez. 13. dub letní průměr kmene 100 cm. Mohutný dvoják. Silný terminál blíže k toku se zlomil, zůstal z něho pahýl. Druhý terminál má vitální, zdravou korunu. Od paty kmene do výšky cca 1 m je infikovaná rána s dutinou. Ve srovnání s mohutností kmene nemá rána s dutinou v současné době negativní vliv na stabilitu stromu. Pro zvýšení provozní bezpečnosti a z důvodu potenciálního stanoviště zvláště chráněných druhů doporučuje Agentura provést sesazení terminálu nad první živou větví. 14. dub letní průměr kmene 100 cm. Krásný jedinec, mohutný dvoják ve výšce 2,2 m. Úžlabí je vyhovující. Koruna je zdravá, vitální. Na jednom terminálu, který směřuje k toku, je podélná obnažená rána a plodnice ohňovce statného (Phellinus robustus). Redukčním řezem odlehčit infikovaný terminál. 15. lípa srdčitá (Tilia cordata) průměr kmene 60 cm. Kmen se postupně větví do koruny. V celém objemu koruny jsou symptomy chřadnutí. Vitalita je zřetelně narušená až výrazně snížená. Lípa je neperspektivní, nelze vyloučit poškozený kořenový systém a pravděpodobnost jejího vyvrácení. Doporučujeme ji skácet (další lípa ve směru k Neratovu se již vyvrátila). 16. lípa srdčitá průměr kmene 65 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Koruna je vitální, objemově redukovaná z důvodu konkurence s korunami stromů č. 15 a 17. Lze ji ponechat bez zásahů. 18. lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Roste v blízkosti dubu č. 17. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je zdravá, vitální, ve vrcholu jsou suché větve. Provozní bezpečnost je vyhovující, lze ji zvýšit realizací bezpečnostního nebo redukčního řezu. 22. dub letní průměr kmene 90 cm. Kmen je zdravý, ve výšce m se větví na dva terminály. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. V koruně jsou symptomy mírného chřadnutí a koruna mírně fragmentuje. Stav dubu je vyhovující. 27. lípa srdčitá průměr kmene 70 cm. Kmen je na povrchu zdravý, ve výšce m se větví na dva terminály. Ve vrcholu jsou suché větve. Spodní cca 2/3 objemu koruny jsou vitální. Agentura doporučuje redukční řez ve vrcholu koruny a lípu ponechat. 31. dub letní průměr kmene 110 cm. Mohutný, na povrchu zdravý kmen. Ve výšce 3,5 m se větví na dva terminály. Z jednoho terminálu zůstal krátký pahýl. Koruna druhého terminálu je vitální. Dub lze ponechat bez zásahů nebo korunu obvodovým řezem redukovat. 34. lípa srdčitá průměr kmene 70 cm. Kmen je na povrchu zdravý, postupně se větvící do koruny. V koruně je patrná zřetelně narušená až výrazně snížená vitalita, vrcholová část chřadne. Na kmeni ani v koruně nejsou defekty, Agentura doporučuje redukční řez a ponechat lípu na dožití. 37. dub letní průměr kmene 125 cm. Koruna je suchá, pouze na kmeni, ve výšce 5 m a 7 m rostou čtyři slabé živé výhony. Kmen sesadit ve výšce 5 6m, nad slabými živými větvemi. 38. dub letní průměr kmene 90 cm. U paty kmene, směrem k silnici, jsou stará poškození. Kmen se ve výšce cca 4 m větví na dva souběžně rostoucí terminály. Jejich úžlabí je vyhovující. Koruna je zdravá, mírně fragmentuje, vyskytují se v ní suché větve. Vitalita je zřetelně narušená až výrazně snížená. Z důvodu infekce báze kmene doporučuje Agentura dub skácet. 39. lípa srdčitá průměr kmene 20 cm. Mladá vitální lípa. Kmen je velmi poškozen, od paty do výšky 1,7 m je velká obnažená rána zasahující až polovinu obvodu kmene. Lípa je neperspektivní. 42. dub letní průměr kmene 105 cm. Od 0,1 do 1 m je na kmeni stará infikovaná rána. Kořenové náběhy jsou méně patrné. Kmen se postupně větví do koruny, koruna objemově převažuje směrem od silnice. Dub je pravděpodobným biotopem zvláště chráněných druhů živočichů, proto je vhodné dub ponechat a sesadit ho řezem ve výšce cca 6 m.

4 43. dub letní průměr kmene 125 cm. Na kmeni, od 3 m do 5 m, je dutina. Korunu tvoří terminál a dvě silné vedlejší větve směřující do prostoru mimo silnici. Koruna je zdravá, vitální, objemově převažuje směrem od silnice. Dub doporučuje Agentura ponechat a korunu řezem redukovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost okolí. 44. dub letní průměr kmene 100 cm. Na bázi kmene je stará velká obnažená rána, která sahá do výšky 1,4 m a zasahuje cca čtvrtinu obvodu kmene. Kmen se postupně větví do koruny, ve výšce m se větví v širokém úhlu na dva terminální výhony. Na kmeni jsou rány sdutinami v místech po odstraněných větvích. Ve výšce 3 m je zacelená rána s plodnicemi ohňovce sp. (Phellinus sp.). Kořenové náběhy nejsou patrné. Koruna je vitální, zdravá. Z dubu vytvořit sesazením kmene torzo, nebo ho skácet. 45. lípa srdčitá průměr kmene 80 cm. Kmen je na povrchu zdravý, na bázi je čerstvě odřený. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Lípa je mírně vykloněná směrem od silnice. Korunu tvoří tři silné kosterní větve a celkem čtyři terminály. Kmen a koruna jsou bez defektů, vitalita je zřetelně narušená. Redukční symetrizační řez. 46. jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) - průměr kmene 40 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Na bázi kmene je rána se závalem hojivého pletiva po mechanickém poškození. Koruna je zdravá, kompaktní. Stav stromu je v současné době vyhovující, rána na kmeni nemá v současné době vliv na stabilitu stromu. 47. dub letní průměr kmene 110 cm. Suché torzo po dalším sesazení torzo ponechat. 51. javor mléč (Acer platanoides) průměr kmene 40 cm. Na bázi kmene je rána se strženou kůrou se závalem hojivého pletiva. Kmen se postupně větví do koruny. Strom je vykloněný nad kanál. Koruna je zdravá, ve vrcholu se symptomy chřadnutí. V současné době neohrožuje okolí, výhledově je neperspektivní. 52. jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) průměr kmene 15 cm. Mladý jedinec se zdravým kmenem i korunou. Koruna je vitální. V současné době stav vyhovuje. 53. dub letní průměr kmene 110 cm. Kmen je na povrchu zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je zdravá, typického habitu, bez silných suchých větví. Na kmeni ani v koruně nebyly shledány defekty. Zdravotní řez. 54. lípa srdčitá průměr kmene 100 cm. Lípa byla předmětem terénního šetření v září V současné době suchý vrchol, chřadnutí koruny a tlaková vidlice v úžlabí kosterních větví. Přítomnost dřevomoru kořenového (Ustulina deusta) nebyla potvrzena. Lípu skácet. 55. olše lepkavá průměr kmene 75 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Je vykloněný nad tok, koruna se nachází již v ose s kmenem. Strom lze v současné době ponechat bez zásahů, nebo skácet. 60. lípa srdčitá průměr kmene 85 cm. Na kmeni, od paty do výšky 1,5 m, je otevřená dutina zasahující centrální válec. Po okraji dutiny jsou silné závaly hojivého pletiva. Koruna byla řezem sesazena na dva silné, různě vysoké pahýly. Na kratším pahýlu je dutina v celé délce v místě po vylomené kosterní větvi. Na delším pahýlu je podélná rána s dutinou. Korunu nahradily sekundární výhony. Koruna je vitální, pravidelně zavětvená. U paty kmene infekce (podezření na dřevomor) neperspektivní, skácet. 61. dub letní průměr kmene 70 cm. Kmen je zdravý, vykloněný nad tok. Roste v krajnici silnice a kořenové náběhy nejsou patrné. Kmen se ve výšce 3,5 m větví na dva terminály s vyhovujícím úžlabím. Koruna je vitální, zdravá. Náklon dubu hodnotí Agentura jako defekt. Ze skutečnosti, že nejsou patrné kořenové náběhy lze usuzovat, že v minulosti došlo pravděpodobně k výškovým úpravám terénu nebo k poškození v kořenové zóně dubu. Nelze vyloučit selhání stromu, proto je neperspektivní. Skácet. 63. dub letní průměr kmene 120 cm. Kmen i koruna jsou zdravé. Kmen se postupně větví do koruny. Koruna není příliš rozložitá, ve vrcholu jsou suché větve. U paty kmene plodnice pstřeně dubového (Fistulina hepatica) dlouhodobě neperspektivní, skácet. 64. dub letní průměr kmene 115 cm. Na kmeni, od paty do výšky cca 3 m, jsou dvě hluboké trhliny. Koruna objemově převažuje směrem nad tok, je redukovaná z důvodu konkurence s korunou stromů č. 63 a 65. Kořenové náběhy jsou málo patrné. Dub je neperspektivní, hrozí jeho selhání, skácet.

5 65. dub letní průměr kmene 100 cm. Kmen je zdravý, koruna štíhlého habitu, málo vyvinutá, ve vrcholu jsou suché větve. Agentura navrhuje bezpečnostní řez. 70. dub letní průměr kmene 150 cm. Kmen je na povrchu zdravý, korunu tvoří dvě mohutné větvící se větve. Jejich úžlabí je vyhovující. Koruna je zdravá, vitální. Agentura doporučuje provedení redukce přetížených větví. 73. lípa srdčitá průměr kmene 90 cm. Kmen je zdravý, korunu tvoří silný terminál směřující nad sousední pozemek a jeden pahýl po odstraněném druhém terminálu. Na pahýlu se vytvořil obrost sekundárních výhonů o průměru do 5 cm. Součástí koruny je dále jedna vedlejší větev směřující nad sousední pozemek. Koruna je vitální, objemově převažuje směrem od silnice. Lípa okolí neohrožuje, lze ponechat, výhledově za 5 let skácet. 78. lípa srdčitá průměr kmene 90 cm. Kmen je zdravý, po svahu od silnice jsou vyvinuté kořenové náběhy. Ve výšce 1,5 1,7 m je velká rána po odstraněné větvi. Po okraji rány je silný zával hojivého pletiva. Kmen se větví ve výšce 3,5 m a 4,5 m na vedlejší větve. Koruna je zdravá, bez defektů. Vitalita je zřetelně narušená. Stav lípy je vyhovující. Odlehčení přetížených větví, popř. symetrizaní řez. 81. lípa srdčitá průměr kmene 80 cm. Kmen je na povrchu zdravý, ve výšce 2,5 m se větví na dvě silné větve s rizikovým úžlabím. Korunu tvoří celkem čtyři terminály a jedna vedlejší větev ve výšce 2,5 m. Ve vrcholu koruny jsou patrné symptomy chřadnutí. Stav lípy je vyhovující. Odlehčení přetížených větví, instalace bezpečnostní vazby. 83. dub letní průměr kmene 130 cm. Na bázi je kmen poškozen, se strženou kůrou až do dřeva. Další rána se strženou kůrou se nachází ve výšce od 1 m do 2,2 m. Po okraji rány je silný zával hojivého pletiva. Třetina až polovina objemu koruny směrem od silnice je suchá, druhá část koruny vykazuje velmi dobrou vitalitu. Bezpečnostní a redukční řez. 88. dub letní průměr kmene 95 cm. Kmen je zdravý, ve výšce cca 8 m se větví v širokém úhlu na dva terminály. Na jednom terminálu je velká podélná rána po vylomené větvi. Kořenové náběhy po svahu od silnice jsou vyvinuté. Protože dub je možným biotopem zvláště chráněných druhů, lze doporučit bezpečnostní a redukční řez, popř. dub přetvořit na torzo. 94. olše lepkavá průměr kmene 60 cm. Kmen je zdravý, koruna vitální. Kmen i s korunou jsou vykloněné přes tok až k jasanu na protějším břehu. Náklon hodnotí Agentura jako je defekt, olše je nestabilní, skácet dub letní průměr kmene 180 cm. Je to suché torzo s rozkládajícími se kořenovými náběhy. Kořenové náběhy jsou infikované, s výskytem plodnic dřevokazné houby. Strom je pro okolí nebezpečný, je neperspektivní. Skácet dub letní průměr kmene 140 cm. Kmen i koruna jsou zdravé, bez výskytu silných suchých větví. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Stav dubu je vyhovující. Bezpečnostní a redukční řez lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Pravděpodobně se jedná o strom rostoucí na břehu Opatovického kanálu, naproti lípě č Tvoří ji dva kmeny o průměru 40 cm a cm. Silný kmen se větví ve výšce 1,7 m na dva terminály. Kmeny jsou vykloněné směrem k toku, koruna roste kolmo v ose s bází kmene. Koruna je zdravá, ve vrcholu se symptomy mírného chřadnutí. Stav lípy hodnotí Agentura jako vyhovující, v současné době lze ponechat lípa srdčitá průměr kmene 50 cm. Roste na břehu Opatovického kanálu, na kmeni je, od paty do 1,5 m, obnažená rána široká až 20 cm. Po okraji rány je silný zával hojivého pletiva. Korunu tvoří dva terminály, objemově převažuje nad tok. Koruna je zdravá, vitální, typického habitu. Skácet infekce kmene lípa srdčitá průměr kmene 70 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je úzkého habitu, vysoká, se suchým vrcholem. Kácení lípy není nutné, korunu lze výškově redukovat řezem a prozatím ponechat lípa srdčitá průměr kmene 80 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Koruna je zavětvená, kompaktní, vitální. Důvody ke skácení nebyly zjištěny. Zdravotní řez.

6 122. lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Kmen je vykloněný nad tok. Kmen je zdravý, postupně se větví do koruny. Koruna je zdravá, vitální. Hrozí pád stromu, roste na břehové hraně skácet lípa srdčitá roste vlevo od vjezdu k objektu. Kmen je členitý, o průměru cca 90 cm. Ve výšce cca 3 m se větví v širokém úhlu na dvě mohutné větve. Korunu tvoří celkem tři terminály. Na kmeni je uzavřená trhlina zakončená ve výšce 1,8 m nezacelenou ránou pravděpodobně v místě po odstraněné větvi. Rána je infikovaná, přechází v dutinu. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Vkoruně jsou symptomy mírného chřadnutí s výskytem slabých suchých větví. Za předpokladu odborného ošetření lze lípu ponechat. Redukční řez, odlehčení přetížených větví, popř. stabilizovat korunu bezpečnostními vazbami pravděpodobně lípa (je v terénu označena na kmeni), v seznamu stromů je uveden dub o průměru kmene 70 cm. V terénu není žádný z dubů (dva duby červené a jeden dub letní) na kmeni označen. Lípa srdčitá kmen je na průřezu asymetrický, je vykloněný mimo osu. Ve výšce 2 m se větví na tři silné větve. Korunu tvoří celkem šest terminálů s rizikovými úžlabími. Ve výšce 1,7 2,2 m je rána s dutinou v místě po stržené kůře v minulosti. Vitalita je zřetelně narušená. Redukční (stabilizační) řez, odlehčení přetížených větví olše lepkavá průměr kmene 60 cm. Kmen je mírně esovitý, postupně se větví do koruny, je na něm uzavřená trhlina. Koruna je zdravá. Hrozí riziko pádu olše do Opatovického kanálu, proto je hodnocena jako neperspektivní. Skácet olše lepkavé o průměru kmenů 30 cm, 50 cm, 45 cm, 40 cm, 35 cm 40 cm. Kmeny i koruny olší jsou zdravé, koruny výš nasazené, bez suchých větví. Kmeny jsou průběžné do korun. Na kmenech ani v korunách olší nebyly zjištěny defekty. Jedna olše je vykloněná nad silnici. Tuto vykloněnou olši č. 152 skácet. 9a) olše lepkavá průměr kmene 40 cm. Roste v toku, kmen je nakloněný ve směru proti proudu. Koruna je vitální, s ulomeným vrcholem. Olši lze skácet. 19a) lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Na kmeni, ve výšce 1,8 m, je rána po odstraněném druhém terminálu. Spodní část koruny je vitální, horní polovinu tvoří pouze suchý kmen bez obrostu. Lípa je neperspektivní. Skácet. 29a) lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Na kmeni, v úrovni úžlabí dvou silných terminálů, je dutina. Kmen i s korunou jsou vykloněné nad tok. Na jedné kosterní větvi je rána po vylomené větvi. Náklon lípy je defekt, lípa je neperspektivní, nestabilní. Skácet. 49a) lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Kmen a koruna jsou vykloněné nad tok. Vrchol vykazuje symptomy chřadnutí. Náklon je defektní, lípa je neperspektivní, nestabilní. Skácet. 60a) lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Kmen je vykloněný v úhlu až 45 0 nad tok. Koruna je vitální, kompaktní, estetická. Náklon je hodnocen jako defekt, lípa je nestabilní, neperspektivní. Skácet. 61a) lípa srdčitá - průměr kmene 40 cm. Kmen se postupně větví do koruny, je mírně vykloněný nad tok. Koruna je úzkého habitu, s výskytem slabých suchých větví. Vitalita je zřetelně narušená. Dlouhodobě je lípa neperspektivní. Skácet. 94a) lípa srdčitá průměr kmene 30 cm. Na kmeni, ve výšce cca 4 m, je rána s dutinou v místě po vylomené větvi. Kmen je vykloněý nad tok. Koruna je vitální. Dlouhodobě je lípa neperspektivní. Skácet. 94b) lípa srdčitá průměr kmene 25 cm. Lukovitě prohnutý kmen, koruna je vitální, její vrchol se symptomy chřadnutí. Bez závažných defektů, lípu lze v současné době ponechat bez zásahů nebo v koruně realizovat výškový redukční řez. Dlouhodobě je lípa neperspektivní. 95a) lípa srdčitá průměr kmene 30 cm. Vrchol je ulomený, bezprostředně okolí neohrožuje, je dlouhodobě neperspektivní. 99a) lípa srdčitá průměr kmene 50 cm. Dvoják vykloněný nad tok. Náklon kmene je hodnocen jako defekt, lípa je neperspektivní. Skácet. 112a) lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Je mírně vykloněná směrem k dvojkmeni lípy (č. 111) na pravém břehu. Skácet.

7 132a) lípa srdčitá průměr kmene 70 cm, dvoják s defektním úžlabím. Koruna je zdravá, vitální, objemově převažuje nad tok. Stav lípy je vyhovující. 139a) dub letní průměr kmene 70 cm. Na kmeni je velká rána, koruna je z 80 90% jejího objemu suchá. Ponechat jako torzo. 142a) dub letní průměr kmene 80 cm. Pahýl kmene s jednou slabou živou větví. Ponechat jako torzo. Mezi stromy č. 34 a 37 je třeba odstranit mladý náletový akát (Robinia pseudoacacia). Zoologie Při orientační chiropterologické pochůzce v podvečer dne bylo v aleji pozorováno nejméně 6 jedinců druhu netopýr rezavý. Jde o našeho druhého největšího netopýra. Tento živočich vyhledává mimo období hibernace (tj. mimo období cca listopad březen) úkryty v dutinách starých stromů. V poslední době se sice silně synantropizoval, ale do opláštění panelových domů se přestěhovali spíše samičí reprodukční kolonie. Navíc v souvislosti se zateplením panelových domů jim byly v mnohých případech tyto úkryty znepřístupněny. Lze proto očekávat jejich postupný, alespoň částečný návrat do přirozených úkrytů vzhledem ke své velikosti potřebují velké dutiny v mohutných, starých stromech. V dutinách mohutných stromů se nadále ukrývají jednotlivý samci a na přelomu léta a podzimu v tzv. období přeletů jde o místa, kde se setkávají obě pohlaví za účelem rozmnožení. Při šetření dne byla věnována pozornost výskytu dutin ve stromech, případně výskytu výletových otvorů brouků a dalších pobytových známek vzácných druhů brouků (trus). Dále jsou uvedeny pouze stromy, ve kterých byly některé tyto objekty zjištěny: 13. (5) dub letní velká dutina ve kmeni, 14. (6) - dutina, nález trusu buď zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého, 33 (14) velká centrální dutina, trus páchníka hnědého, možnost osídlení i velkými druhy netopýrů, 42 (22) ve kmeni pravděpodobně centrální dutina, příznaky pro brouky vhodné červené hniloby, žádoucí je seříznutí na torzo nad druhou až třetí živou větví od spodu, 44 (23) uvnitř kmene počíná dutina, vhodné ponechání torza, 47 (24) torzo s velkou dutinou, ponechat, popřípadě pouze mírně snížit, 60 (32) lípa velká dutina ve kmeni, řídce trus zlatohlávka, bylo by vhodné ponechání torza, ale vzhledem k umístění stromu u vjezdu do objektu sádek, není ponechání torza nutné, 104 (56) dub suchý strom, zjištěn řídce trus buď zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého, 78 (109) lípa velká centrální dutina ve spodní části kmene, ponechat torzo minimálně 4 m vysoké, 83 (114) dub mohutný strom, ve kmeni množství výletových otvorů tesaříků, krasců a dalších druhů brouků vyvíjejících se ve dřevě, 43 (130) dub velká otevřená dutina, vhodné i pro velké druhy netopýrů, 37 (132) dub dutiny ve kmeni, trus zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého, ponechat minimálně torzo alespoň 5 6 m vysoké, 31 (134) dub pod stromem trus zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého. Larvy obou zmíněných druhů brouků se vyvíjejí v dutinách starších nebo dožívajících stromů, larvy páchníka hnědého dorůstají větších velikostí (trus larev páchníka hnědého lze proto odlišit pouze v případě, že je delší než 6 mm). Vhodná je pro ně tzv. červená hniloba. Trouch musí mít vedle příznivého způsobu hnití též určitou vlhkost. Pokud je dutina obsazena některým z těchto druhů, značí to, že zde panují příznivé mikroklimatické podmínky. V takovém případě není žádoucí dutinu otvírat dešti, nebo naopak ji zmenšovat, či ořezávat větve v okolí. Pokud se dutina při snižování koruny otevře dešti, je nutné ji ze shora zastřešit tak, aby do ní nezatékala ve velkém množství dešťová voda, ale současně

8 tak, aby byla zachována přístupnost do dutiny z boku nejen pro brouky, ale např. i pro ptáky nebo netopýry. Čísla stromů uvedená v závorce odpovídají číslování ve znaleckém posudku ing. Kolaříka, Ph.D. ze dne pod č /13. Závěr: Z posouzených stromů doporučuje Agentura ke skácení následující: č. 1,2, 15, 38, 54 64, 94, 104, 115, 122, 142, 152, 9a, 19a, 29a, 49a, 60a, 61a, 94a, 99a, 112a. Perspektivní jedince navrhuje Agentura k ošetření. Stromy č.13, 37, 44, 88, 139a a 142a je vhodné zachovat, ale k zajištění bezpečného okolí je nutné provést hluboký sesazovací řez. Z pohledu ochrany entomofauny lze připustit ořez suchých větví nad silnicí, které svým případným pádem ohrožují provoz na silnici. Větve mimo dosah silnice lze ponechat nebo je ošetřit v rámci redukčního řezu. Dutiny ponechat v původním stavu, chemicky nekonzervovat a trouch nevybírat. Vzhledem k výše uvedeným výskytům zvláště chráněných druhů živočichů je dle našeho názoru před kácením nutné požádat o výjimku podle ustanovení 56 odst. 1 zákona ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů uvedených v 50 zákona. Místně a věcně příslušným orgánem ochrany přírody je v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody. Podle našeho názoru jde o vyřešení předběžné otázky podle 57 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v úplném znění. Proto by měla být otázka povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů vyřešena ještě před vydáním rozhodnutí o povolení kácení stromů. Týká se to především případného kácení stromů s dutinami. Vzhledem ale k přítomnosti druhů, které nejsou vázány pouze na dutiny, jako např. lejsek šedý, který si své hnízdo staví v polodutinách, žluvy hajní hnízdící v korunách stromů, menších druhů netopýrů vyhledávajících úkryty též za odchlipující se kůrou, nebo v prasklinách mohutných stromů, je dle našeho názoru nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody nutnost obdržení výjimky i pro kácení ostatních stromů v aleji. Z hlediska míry rizika pro zde se pohybující osoby a automobily se jako nejproblematičtější jeví početný výskyt zcela suchých větví do průměru 20 cm v okrajových částech korun stromů v aleji. Pro bezpečnostní ořez větví těchto parametrů (suché větve do průměru 20cm) by dle našeho názoru nebylo nutné žádat o výjimku podle ustanovení 56 odst. 1 zákona. Toto je však pouze náš odborný názor, pro případné posouzení této věci je kompetentní Krajský úřad Pardubického kraje. V případě zcela suchého dubu č. 104 aktuální stav tohoto stromu z hlediska jeho stability, dle našeho názoru, naplňuje situaci pro možné uplatnění 8 odst. 4) zákona-kácení bez povolení z důvodu zřejmého a bezprostředního ohrožení života či zdraví osob. Posuzovaná alej patří z hlediska ochrany přírody a krajiny k těm vůbec nejhodnotnějším v rámci celého Pardubického kraje. V případě povolení kácení vybraných stromů doporučujeme pro zachování kontinuity lokality uložení náhradní výsadby dubů a lip do uvolněných úseků a míst v aleji. Na základě provedených terénních šetření a s přihlédnutím ke zkušenostem našeho pracoviště získaných při řešení obdobných řízení, kde na straně jedné stojí snaha o maximální provozní bezpečnost a usnadnění dopravní obslužnosti a na straně druhé zájmy ochrany přírody reprezentované uchováním druhové rozmanitosti, stability populací zvláště chráněných druhů a v neposlední řadě i krajinně estetických charakteristik se domníváme, že nalezení řešení, které by kompromisně skloubilo všechny uvedené zájmy, je zde možné. Pro dosažení tohoto stavu by dle našeho názoru bylo vhodné uspořádat místní šetření s účastníky řízení, s autory posudků a se zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje.

9 Mgr. Vlastimil Peřina VEDOUCÍ SPRÁVY A STŘEDISKA Na vědomí: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, Komenského nám. 125, Pardubice Korespondenční adresa: AOPK ČR SCHKO Železné hory a KS Pardubice Jiráskova Pardubice Při zaslání Vaší odpovědi prostřednictvím datové schránky prosíme o doplnění údajů u příjemce o následující informaci: Org. jednotka Pardubice.

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Zpracoval: Ing. Pavel Klevcov Za Komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Vypracoval: Mgr. Radek K. Lučan PřF JU,

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů PŘÍLOHA Zhodnocení výskytu netopýrů na území České republiky a vymezení nevhodných území pro výstavbu větrných elektráren -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁM. T.G.MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www. prostejov.eu Statutární město Prostějov nám.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. (metodika AOPK ČR - v. 2013)

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. (metodika AOPK ČR - v. 2013) OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (metodika AOPK ČR - v. 2013) Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. DŮVODY PRO OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN Oceňování majetku Občansko-právní odpovědnost za škodu Stanovení hmotné škody

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Vizuální hodnocení stavu stromů metodou VTA

Vizuální hodnocení stavu stromů metodou VTA Vizuální hodnocení stavu stromů metodou (Visual Tree Assessment) Petr Horáček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 1 Systémový

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 14 Nepravé jádro

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz Vaše značka/ze dne: / Č.ev.:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H

Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H 17. Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014 KULK 77815/2014 Ing. Kozlovská/498

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Projektová dokumentace k provedení stavby

Projektová dokumentace k provedení stavby IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Místo stavby : Místo realizace projektu Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Investor: Obnova barokního parku zámku ve Zdechovicích Obec Zdechovice Pardubický Pardubice

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing.

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing. Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy Ing. Radovan Kovařík Osnova přednášky Úvod bezpečnost priorita SŽDC a jak problém vznikl

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

ODŮVODNĚNÍ. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

ODŮVODNĚNÍ. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 6. 5. 2013 Jednací číslo: 791/ZPZ/2013 Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký / 970 E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 3. MĚŘENÍ STROMU Veškerá měření a popisy se uskutečňují jen na zaměřených stromech, které se v okamžiku šetření nacházejí na inventarizační ploše

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ POMŮCKY MIKROSKOP LUPY KLÍČ K URČOVÁNÍ PL PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ FOTOAPARÁT VZORKY LIŠEJNÍKŮ A POČÍTAČ MECHŮ KARTY S LIŠEJNÍKY A MECHY LUPY MIKROSKOP mechy a lišejníky Cíl: UKÁZAT, jak rostliny indikují

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Věc: Evropsky významná lokalita Štola Mořic návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a projednání plánu péče

Věc: Evropsky významná lokalita Štola Mořic návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a projednání plánu péče V Praze dne: 24.6.2013 Adresát podle rozdělovníku Číslo jednací: 090985/2013/KUSK Spisová značka: SZ-090985/2013/KUSK/1 Vyřizuje: Radek Kouřík / 257 280 774 Značka: OŽP/Kk Váš dopis - Věc: Evropsky významná

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

CELKEM 40 DRUHŮ PTÁKŮ je v rámci ČR vázáno na přítomnost doupných stromů v krajině

CELKEM 40 DRUHŮ PTÁKŮ je v rámci ČR vázáno na přítomnost doupných stromů v krajině FOTO: DENISA MIKEŠOVÁ 80 CELKEM 40 DRUHŮ PTÁKŮ je v rámci ČR vázáno na přítomnost doupných stromů v krajině Z 27 DRUHŮ ČESKÝCH netopýrů obydluje 13 netopýřích druhů trvale dutinové úkryty AŽ 60 ÚKRYTŮ

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR AOPK ČR v současnosti pracuje v oblasti

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ KRAS 267 18 Karlštejn 85 telefon: 311 681 713 311 681 023 ceskras@nature.cz ID DS: ffydyjp Basgas Energia Czech,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více