Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí Lázně Bohdaneč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533 41 Lázně Bohdaneč"

Transkript

1 Náměstí Nasavrky tel.: fax: ID DS: kpddyvy Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí Lázně Bohdaneč NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 10248/ZH/2013 VYŘIZUJE Fišarová, Růžička, Peřina PARDUBICE VAŠE ZNAČKA 04375/13/ORM/PKu Věc: Odborné vyjádření k záměru kácení vybraných stromů v aleji k Neratovu AOPK ČR, SCHKO Železné hory a KS Pardubice (dále jen Agentura ) vydává toto odborné vyjádření na základě žádosti MěÚ Lázně Bohdaneč č.j /13/ORM/Pku, kterou Agentura obdržela dne Obsahem odborného vyjádření má být záměr kácení dřevin v lokalitě Alej k Neratovu v katastrálním území Lázně Bohdaneč. Podle žádosti o kácení jsou stromy navržené ke kácení suché, havarijní nebo silně ohrožující přilehlou silnici a Opatovický kanál a vykazující defekty. Stromy se nacházejí na pozemcích p.č. 903, 905/3, 908, 1091/1, 1091/4, 1091/6, 1092/1 a1460. Dotčené stromy rostou podél komunikace III/0361 v úseku Lázně Bohdaneč Neratov a na obou březích Opatovického kanálu. Alej je registrováným VKP dle registrace MěÚ Lázně Bohdaneč č.j. 067/G- 005/96/Vo ze dne Podkladem tohoto odborného vyjádření byly následující dokumeny a šetření: - žádost MěÚ Lázně Bohdaneč ze dne , včetně oznámení o zahájení řízení, mapová situace se zaměřením jednotlivých stromů a seznamu stromů navržených ke kácení. - vlastní terénní šetření provedené ve dnech a odborné články a studie vztahující se k dané lokalitě, jako např.: MOCEK B., MIKÁT M., 2001: Entomologické zhodnocení alej K Neratovu, k.ú. Lázně Bohdaneč. Nepubl. depon AOPK ČR, LEMBERK V., 2008: Posouzení vlivu na faunu na záměr Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat, varianty A-D. Ms. dep. in Transconsult s.r.o., Hradec Králové, 30 stran., LEMBERK V., 2009: Silnice I/36 Lázně Bohdaneč obchvat. Aktualizace posouzení vlivu na faunu z roku Ms. dep. in Transconsult s.r.o., Hradec Králové, 7 stran, LEMBERK V., 2004: Netopýři (Chiroptera) východních Čech. Lynx, n. s. (Praha), 35: , LEMBERK V., 2012: Výskyt zajímavějších druhů savců ve východních Čechách, (Mammalia). Lynx, n. s. (Praha), 43: elektronická nálezová databáze AOPK ČR (NDOP), obecně přístupná odborná literatura a materiály archivované Agenturou. Studiem archivním materiálů a nálezové databáze NDOP byl v posledních deseti letech v dané lokalitě zjištěn výskyt následujících zvláště chráněných druhů (viz 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen

2 zákon ) (uvedeny pouze ty, jejichž přirozený vývoj může navržené kácení významně ovlivnit): Živočichové silně ohrožený hohol severní (Bucephala clangula), kavka obecná (Corvus monedula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr vodní (Myotis daubentonii), páchník hnědý (Osmoderma eremita), žluva hajní (Oriolus oriolus), ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata), veverka obecná (Sciurus vulgaris) a zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa). V přehledu jsou uvedeny druhy, u kterých bylo v nedávné minulosti zjištěno rozmnožování v přímé vazbě na zdejší stromy. Jde o druhy, které v případě ptáků buď hnízdí v dutinách, nebo v korunách vysokých stromů, v případě netopýrů hledají úkryty v dutinách stromů, larvy uvedených druhů brouků se vyvíjejí v trouchu dutin starých, nebo dožívajících stromů. Během entomologického výzkumu byly zjištěny v předmětné aleji např. na staré stromy vázané druhy brouků z čeledí vrtavcovitých (Ptinidae), červotočovitých (Anobiidae) a kožojedovitých (Dermestidae) a v dutinách přítomnost larev brouků z čeledi potemníkovitých (Tenebrionidae) vázaných na trouch. V dutém torzu dubu (první strom v aleji ve směru z Bohdanče) byl nalezen vzácný, černočerveně zbarvený kovařík Ampedus cardinalis. Jak MOCEK & MIKÁT (2001) dále uvádějí Vzhledem k velkému množství mohutných starých stromů lze předpokládat výskyt bohaté arborikolní entomofauny vázané na dutiny a odumřelé dřevo (v různém stupni rozkladu a vlhkosti) a druhů mykoxylofágních (vázaných na stromové houby nebo na dřevo prorostlé mycelii) a velké množství parazitických druhů a predátorů. Složení entomofauny pozitivně ovlivňuje i pravděpodobná dlouhá časová kontinuita výskytu obdobných porostů v okolí Bohdanče (porosty podél komunikací, vodotečí, na hrázích rybníků). V kultivované středoevropské krajině přežívají v takovýchto druhotných starých porostech s dostatečnou kontinuitou reliktní pralesní druhy bezobratlých, které jsou v hospodářských lesních celcích prakticky vyhubeny (např. kovaříci r. Lacon, některé druhy rodu Ampedus, kovařík Elater ferrugineus, pestrokrovečník Aporthopleura sanguinicollis, páchník hnědý (Osmoderma eremita) zdobenci r. Trichius a Gnorimus, zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa) a mnohé jiné). Studiem Agenturou archivovaných materiálů bylo dále zjištěno, že v roce 2001 byly stromy v aleji ošetřeny z prostředků Ministerstva životního prostředí, konkrétně prostřednictvím Programu péče o krajinu (PPK) a vhodná místa byla dosazena kvalitními školkařskými výpěstky dubů letních a lip srdčitých. Při místním šetření bylo zjištěno následující: V rámci dendrologické části šetření byl posuzován zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektiva předmětných stromů. Terénní šetření bylo provedeno s využitím vizuálních metod hodnocena byla výhradně odolnost stromů proti zlomu. Odolnost proti vyvrácení byla hodnocena pouze na základě viditelných symptomů. Číslování a parametry průměrů kmenů stromů byly převzaty z poskytnutého seznamu stromů navržených ke kácení. Číslování a parametry průměrů kmenů stromů byly převzaty zposkytnutého seznamu stromů navržených ke kácení. 1., 2. olše lepkavé (Alnus glutinosa) průměr kmene 45 cm a 50 cm. Rostou u mostku do kempu v malé vzájemné vzdálenosti. Kmeny jsou na povrchu zdravé, postupně se větvící do koruny. Koruny si navzájem konkurují, proto má olše č. 2 jednostranně vyvinutou korunu a olše č. 1 má kmen odkloněný od první olše. Její koruna se již nachází v kolmém směru a v ose. Koruny stromů jsou vitální. Obě olše lze odstranit. V místě vjezdu do kempu jsou neperspektivní.

3 11. dub letní (Quercus robur) průměr kmene 60 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je zdravá, vitální. Na kmeni, v koruně ani nad kořenovým systémem nebyly zjištěny defekty. Bezpečnostní řez. 13. dub letní průměr kmene 100 cm. Mohutný dvoják. Silný terminál blíže k toku se zlomil, zůstal z něho pahýl. Druhý terminál má vitální, zdravou korunu. Od paty kmene do výšky cca 1 m je infikovaná rána s dutinou. Ve srovnání s mohutností kmene nemá rána s dutinou v současné době negativní vliv na stabilitu stromu. Pro zvýšení provozní bezpečnosti a z důvodu potenciálního stanoviště zvláště chráněných druhů doporučuje Agentura provést sesazení terminálu nad první živou větví. 14. dub letní průměr kmene 100 cm. Krásný jedinec, mohutný dvoják ve výšce 2,2 m. Úžlabí je vyhovující. Koruna je zdravá, vitální. Na jednom terminálu, který směřuje k toku, je podélná obnažená rána a plodnice ohňovce statného (Phellinus robustus). Redukčním řezem odlehčit infikovaný terminál. 15. lípa srdčitá (Tilia cordata) průměr kmene 60 cm. Kmen se postupně větví do koruny. V celém objemu koruny jsou symptomy chřadnutí. Vitalita je zřetelně narušená až výrazně snížená. Lípa je neperspektivní, nelze vyloučit poškozený kořenový systém a pravděpodobnost jejího vyvrácení. Doporučujeme ji skácet (další lípa ve směru k Neratovu se již vyvrátila). 16. lípa srdčitá průměr kmene 65 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Koruna je vitální, objemově redukovaná z důvodu konkurence s korunami stromů č. 15 a 17. Lze ji ponechat bez zásahů. 18. lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Roste v blízkosti dubu č. 17. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je zdravá, vitální, ve vrcholu jsou suché větve. Provozní bezpečnost je vyhovující, lze ji zvýšit realizací bezpečnostního nebo redukčního řezu. 22. dub letní průměr kmene 90 cm. Kmen je zdravý, ve výšce m se větví na dva terminály. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. V koruně jsou symptomy mírného chřadnutí a koruna mírně fragmentuje. Stav dubu je vyhovující. 27. lípa srdčitá průměr kmene 70 cm. Kmen je na povrchu zdravý, ve výšce m se větví na dva terminály. Ve vrcholu jsou suché větve. Spodní cca 2/3 objemu koruny jsou vitální. Agentura doporučuje redukční řez ve vrcholu koruny a lípu ponechat. 31. dub letní průměr kmene 110 cm. Mohutný, na povrchu zdravý kmen. Ve výšce 3,5 m se větví na dva terminály. Z jednoho terminálu zůstal krátký pahýl. Koruna druhého terminálu je vitální. Dub lze ponechat bez zásahů nebo korunu obvodovým řezem redukovat. 34. lípa srdčitá průměr kmene 70 cm. Kmen je na povrchu zdravý, postupně se větvící do koruny. V koruně je patrná zřetelně narušená až výrazně snížená vitalita, vrcholová část chřadne. Na kmeni ani v koruně nejsou defekty, Agentura doporučuje redukční řez a ponechat lípu na dožití. 37. dub letní průměr kmene 125 cm. Koruna je suchá, pouze na kmeni, ve výšce 5 m a 7 m rostou čtyři slabé živé výhony. Kmen sesadit ve výšce 5 6m, nad slabými živými větvemi. 38. dub letní průměr kmene 90 cm. U paty kmene, směrem k silnici, jsou stará poškození. Kmen se ve výšce cca 4 m větví na dva souběžně rostoucí terminály. Jejich úžlabí je vyhovující. Koruna je zdravá, mírně fragmentuje, vyskytují se v ní suché větve. Vitalita je zřetelně narušená až výrazně snížená. Z důvodu infekce báze kmene doporučuje Agentura dub skácet. 39. lípa srdčitá průměr kmene 20 cm. Mladá vitální lípa. Kmen je velmi poškozen, od paty do výšky 1,7 m je velká obnažená rána zasahující až polovinu obvodu kmene. Lípa je neperspektivní. 42. dub letní průměr kmene 105 cm. Od 0,1 do 1 m je na kmeni stará infikovaná rána. Kořenové náběhy jsou méně patrné. Kmen se postupně větví do koruny, koruna objemově převažuje směrem od silnice. Dub je pravděpodobným biotopem zvláště chráněných druhů živočichů, proto je vhodné dub ponechat a sesadit ho řezem ve výšce cca 6 m.

4 43. dub letní průměr kmene 125 cm. Na kmeni, od 3 m do 5 m, je dutina. Korunu tvoří terminál a dvě silné vedlejší větve směřující do prostoru mimo silnici. Koruna je zdravá, vitální, objemově převažuje směrem od silnice. Dub doporučuje Agentura ponechat a korunu řezem redukovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost okolí. 44. dub letní průměr kmene 100 cm. Na bázi kmene je stará velká obnažená rána, která sahá do výšky 1,4 m a zasahuje cca čtvrtinu obvodu kmene. Kmen se postupně větví do koruny, ve výšce m se větví v širokém úhlu na dva terminální výhony. Na kmeni jsou rány sdutinami v místech po odstraněných větvích. Ve výšce 3 m je zacelená rána s plodnicemi ohňovce sp. (Phellinus sp.). Kořenové náběhy nejsou patrné. Koruna je vitální, zdravá. Z dubu vytvořit sesazením kmene torzo, nebo ho skácet. 45. lípa srdčitá průměr kmene 80 cm. Kmen je na povrchu zdravý, na bázi je čerstvě odřený. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Lípa je mírně vykloněná směrem od silnice. Korunu tvoří tři silné kosterní větve a celkem čtyři terminály. Kmen a koruna jsou bez defektů, vitalita je zřetelně narušená. Redukční symetrizační řez. 46. jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) - průměr kmene 40 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Na bázi kmene je rána se závalem hojivého pletiva po mechanickém poškození. Koruna je zdravá, kompaktní. Stav stromu je v současné době vyhovující, rána na kmeni nemá v současné době vliv na stabilitu stromu. 47. dub letní průměr kmene 110 cm. Suché torzo po dalším sesazení torzo ponechat. 51. javor mléč (Acer platanoides) průměr kmene 40 cm. Na bázi kmene je rána se strženou kůrou se závalem hojivého pletiva. Kmen se postupně větví do koruny. Strom je vykloněný nad kanál. Koruna je zdravá, ve vrcholu se symptomy chřadnutí. V současné době neohrožuje okolí, výhledově je neperspektivní. 52. jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) průměr kmene 15 cm. Mladý jedinec se zdravým kmenem i korunou. Koruna je vitální. V současné době stav vyhovuje. 53. dub letní průměr kmene 110 cm. Kmen je na povrchu zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je zdravá, typického habitu, bez silných suchých větví. Na kmeni ani v koruně nebyly shledány defekty. Zdravotní řez. 54. lípa srdčitá průměr kmene 100 cm. Lípa byla předmětem terénního šetření v září V současné době suchý vrchol, chřadnutí koruny a tlaková vidlice v úžlabí kosterních větví. Přítomnost dřevomoru kořenového (Ustulina deusta) nebyla potvrzena. Lípu skácet. 55. olše lepkavá průměr kmene 75 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Je vykloněný nad tok, koruna se nachází již v ose s kmenem. Strom lze v současné době ponechat bez zásahů, nebo skácet. 60. lípa srdčitá průměr kmene 85 cm. Na kmeni, od paty do výšky 1,5 m, je otevřená dutina zasahující centrální válec. Po okraji dutiny jsou silné závaly hojivého pletiva. Koruna byla řezem sesazena na dva silné, různě vysoké pahýly. Na kratším pahýlu je dutina v celé délce v místě po vylomené kosterní větvi. Na delším pahýlu je podélná rána s dutinou. Korunu nahradily sekundární výhony. Koruna je vitální, pravidelně zavětvená. U paty kmene infekce (podezření na dřevomor) neperspektivní, skácet. 61. dub letní průměr kmene 70 cm. Kmen je zdravý, vykloněný nad tok. Roste v krajnici silnice a kořenové náběhy nejsou patrné. Kmen se ve výšce 3,5 m větví na dva terminály s vyhovujícím úžlabím. Koruna je vitální, zdravá. Náklon dubu hodnotí Agentura jako defekt. Ze skutečnosti, že nejsou patrné kořenové náběhy lze usuzovat, že v minulosti došlo pravděpodobně k výškovým úpravám terénu nebo k poškození v kořenové zóně dubu. Nelze vyloučit selhání stromu, proto je neperspektivní. Skácet. 63. dub letní průměr kmene 120 cm. Kmen i koruna jsou zdravé. Kmen se postupně větví do koruny. Koruna není příliš rozložitá, ve vrcholu jsou suché větve. U paty kmene plodnice pstřeně dubového (Fistulina hepatica) dlouhodobě neperspektivní, skácet. 64. dub letní průměr kmene 115 cm. Na kmeni, od paty do výšky cca 3 m, jsou dvě hluboké trhliny. Koruna objemově převažuje směrem nad tok, je redukovaná z důvodu konkurence s korunou stromů č. 63 a 65. Kořenové náběhy jsou málo patrné. Dub je neperspektivní, hrozí jeho selhání, skácet.

5 65. dub letní průměr kmene 100 cm. Kmen je zdravý, koruna štíhlého habitu, málo vyvinutá, ve vrcholu jsou suché větve. Agentura navrhuje bezpečnostní řez. 70. dub letní průměr kmene 150 cm. Kmen je na povrchu zdravý, korunu tvoří dvě mohutné větvící se větve. Jejich úžlabí je vyhovující. Koruna je zdravá, vitální. Agentura doporučuje provedení redukce přetížených větví. 73. lípa srdčitá průměr kmene 90 cm. Kmen je zdravý, korunu tvoří silný terminál směřující nad sousední pozemek a jeden pahýl po odstraněném druhém terminálu. Na pahýlu se vytvořil obrost sekundárních výhonů o průměru do 5 cm. Součástí koruny je dále jedna vedlejší větev směřující nad sousední pozemek. Koruna je vitální, objemově převažuje směrem od silnice. Lípa okolí neohrožuje, lze ponechat, výhledově za 5 let skácet. 78. lípa srdčitá průměr kmene 90 cm. Kmen je zdravý, po svahu od silnice jsou vyvinuté kořenové náběhy. Ve výšce 1,5 1,7 m je velká rána po odstraněné větvi. Po okraji rány je silný zával hojivého pletiva. Kmen se větví ve výšce 3,5 m a 4,5 m na vedlejší větve. Koruna je zdravá, bez defektů. Vitalita je zřetelně narušená. Stav lípy je vyhovující. Odlehčení přetížených větví, popř. symetrizaní řez. 81. lípa srdčitá průměr kmene 80 cm. Kmen je na povrchu zdravý, ve výšce 2,5 m se větví na dvě silné větve s rizikovým úžlabím. Korunu tvoří celkem čtyři terminály a jedna vedlejší větev ve výšce 2,5 m. Ve vrcholu koruny jsou patrné symptomy chřadnutí. Stav lípy je vyhovující. Odlehčení přetížených větví, instalace bezpečnostní vazby. 83. dub letní průměr kmene 130 cm. Na bázi je kmen poškozen, se strženou kůrou až do dřeva. Další rána se strženou kůrou se nachází ve výšce od 1 m do 2,2 m. Po okraji rány je silný zával hojivého pletiva. Třetina až polovina objemu koruny směrem od silnice je suchá, druhá část koruny vykazuje velmi dobrou vitalitu. Bezpečnostní a redukční řez. 88. dub letní průměr kmene 95 cm. Kmen je zdravý, ve výšce cca 8 m se větví v širokém úhlu na dva terminály. Na jednom terminálu je velká podélná rána po vylomené větvi. Kořenové náběhy po svahu od silnice jsou vyvinuté. Protože dub je možným biotopem zvláště chráněných druhů, lze doporučit bezpečnostní a redukční řez, popř. dub přetvořit na torzo. 94. olše lepkavá průměr kmene 60 cm. Kmen je zdravý, koruna vitální. Kmen i s korunou jsou vykloněné přes tok až k jasanu na protějším břehu. Náklon hodnotí Agentura jako je defekt, olše je nestabilní, skácet dub letní průměr kmene 180 cm. Je to suché torzo s rozkládajícími se kořenovými náběhy. Kořenové náběhy jsou infikované, s výskytem plodnic dřevokazné houby. Strom je pro okolí nebezpečný, je neperspektivní. Skácet dub letní průměr kmene 140 cm. Kmen i koruna jsou zdravé, bez výskytu silných suchých větví. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Stav dubu je vyhovující. Bezpečnostní a redukční řez lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Pravděpodobně se jedná o strom rostoucí na břehu Opatovického kanálu, naproti lípě č Tvoří ji dva kmeny o průměru 40 cm a cm. Silný kmen se větví ve výšce 1,7 m na dva terminály. Kmeny jsou vykloněné směrem k toku, koruna roste kolmo v ose s bází kmene. Koruna je zdravá, ve vrcholu se symptomy mírného chřadnutí. Stav lípy hodnotí Agentura jako vyhovující, v současné době lze ponechat lípa srdčitá průměr kmene 50 cm. Roste na břehu Opatovického kanálu, na kmeni je, od paty do 1,5 m, obnažená rána široká až 20 cm. Po okraji rány je silný zával hojivého pletiva. Korunu tvoří dva terminály, objemově převažuje nad tok. Koruna je zdravá, vitální, typického habitu. Skácet infekce kmene lípa srdčitá průměr kmene 70 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Koruna je úzkého habitu, vysoká, se suchým vrcholem. Kácení lípy není nutné, korunu lze výškově redukovat řezem a prozatím ponechat lípa srdčitá průměr kmene 80 cm. Kmen je zdravý, postupně se větvící do koruny. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Koruna je zavětvená, kompaktní, vitální. Důvody ke skácení nebyly zjištěny. Zdravotní řez.

6 122. lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Kmen je vykloněný nad tok. Kmen je zdravý, postupně se větví do koruny. Koruna je zdravá, vitální. Hrozí pád stromu, roste na břehové hraně skácet lípa srdčitá roste vlevo od vjezdu k objektu. Kmen je členitý, o průměru cca 90 cm. Ve výšce cca 3 m se větví v širokém úhlu na dvě mohutné větve. Korunu tvoří celkem tři terminály. Na kmeni je uzavřená trhlina zakončená ve výšce 1,8 m nezacelenou ránou pravděpodobně v místě po odstraněné větvi. Rána je infikovaná, přechází v dutinu. Kořenové náběhy jsou vyvinuté. Vkoruně jsou symptomy mírného chřadnutí s výskytem slabých suchých větví. Za předpokladu odborného ošetření lze lípu ponechat. Redukční řez, odlehčení přetížených větví, popř. stabilizovat korunu bezpečnostními vazbami pravděpodobně lípa (je v terénu označena na kmeni), v seznamu stromů je uveden dub o průměru kmene 70 cm. V terénu není žádný z dubů (dva duby červené a jeden dub letní) na kmeni označen. Lípa srdčitá kmen je na průřezu asymetrický, je vykloněný mimo osu. Ve výšce 2 m se větví na tři silné větve. Korunu tvoří celkem šest terminálů s rizikovými úžlabími. Ve výšce 1,7 2,2 m je rána s dutinou v místě po stržené kůře v minulosti. Vitalita je zřetelně narušená. Redukční (stabilizační) řez, odlehčení přetížených větví olše lepkavá průměr kmene 60 cm. Kmen je mírně esovitý, postupně se větví do koruny, je na něm uzavřená trhlina. Koruna je zdravá. Hrozí riziko pádu olše do Opatovického kanálu, proto je hodnocena jako neperspektivní. Skácet olše lepkavé o průměru kmenů 30 cm, 50 cm, 45 cm, 40 cm, 35 cm 40 cm. Kmeny i koruny olší jsou zdravé, koruny výš nasazené, bez suchých větví. Kmeny jsou průběžné do korun. Na kmenech ani v korunách olší nebyly zjištěny defekty. Jedna olše je vykloněná nad silnici. Tuto vykloněnou olši č. 152 skácet. 9a) olše lepkavá průměr kmene 40 cm. Roste v toku, kmen je nakloněný ve směru proti proudu. Koruna je vitální, s ulomeným vrcholem. Olši lze skácet. 19a) lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Na kmeni, ve výšce 1,8 m, je rána po odstraněném druhém terminálu. Spodní část koruny je vitální, horní polovinu tvoří pouze suchý kmen bez obrostu. Lípa je neperspektivní. Skácet. 29a) lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Na kmeni, v úrovni úžlabí dvou silných terminálů, je dutina. Kmen i s korunou jsou vykloněné nad tok. Na jedné kosterní větvi je rána po vylomené větvi. Náklon lípy je defekt, lípa je neperspektivní, nestabilní. Skácet. 49a) lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Kmen a koruna jsou vykloněné nad tok. Vrchol vykazuje symptomy chřadnutí. Náklon je defektní, lípa je neperspektivní, nestabilní. Skácet. 60a) lípa srdčitá průměr kmene 40 cm. Kmen je vykloněný v úhlu až 45 0 nad tok. Koruna je vitální, kompaktní, estetická. Náklon je hodnocen jako defekt, lípa je nestabilní, neperspektivní. Skácet. 61a) lípa srdčitá - průměr kmene 40 cm. Kmen se postupně větví do koruny, je mírně vykloněný nad tok. Koruna je úzkého habitu, s výskytem slabých suchých větví. Vitalita je zřetelně narušená. Dlouhodobě je lípa neperspektivní. Skácet. 94a) lípa srdčitá průměr kmene 30 cm. Na kmeni, ve výšce cca 4 m, je rána s dutinou v místě po vylomené větvi. Kmen je vykloněý nad tok. Koruna je vitální. Dlouhodobě je lípa neperspektivní. Skácet. 94b) lípa srdčitá průměr kmene 25 cm. Lukovitě prohnutý kmen, koruna je vitální, její vrchol se symptomy chřadnutí. Bez závažných defektů, lípu lze v současné době ponechat bez zásahů nebo v koruně realizovat výškový redukční řez. Dlouhodobě je lípa neperspektivní. 95a) lípa srdčitá průměr kmene 30 cm. Vrchol je ulomený, bezprostředně okolí neohrožuje, je dlouhodobě neperspektivní. 99a) lípa srdčitá průměr kmene 50 cm. Dvoják vykloněný nad tok. Náklon kmene je hodnocen jako defekt, lípa je neperspektivní. Skácet. 112a) lípa srdčitá průměr kmene 60 cm. Je mírně vykloněná směrem k dvojkmeni lípy (č. 111) na pravém břehu. Skácet.

7 132a) lípa srdčitá průměr kmene 70 cm, dvoják s defektním úžlabím. Koruna je zdravá, vitální, objemově převažuje nad tok. Stav lípy je vyhovující. 139a) dub letní průměr kmene 70 cm. Na kmeni je velká rána, koruna je z 80 90% jejího objemu suchá. Ponechat jako torzo. 142a) dub letní průměr kmene 80 cm. Pahýl kmene s jednou slabou živou větví. Ponechat jako torzo. Mezi stromy č. 34 a 37 je třeba odstranit mladý náletový akát (Robinia pseudoacacia). Zoologie Při orientační chiropterologické pochůzce v podvečer dne bylo v aleji pozorováno nejméně 6 jedinců druhu netopýr rezavý. Jde o našeho druhého největšího netopýra. Tento živočich vyhledává mimo období hibernace (tj. mimo období cca listopad březen) úkryty v dutinách starých stromů. V poslední době se sice silně synantropizoval, ale do opláštění panelových domů se přestěhovali spíše samičí reprodukční kolonie. Navíc v souvislosti se zateplením panelových domů jim byly v mnohých případech tyto úkryty znepřístupněny. Lze proto očekávat jejich postupný, alespoň částečný návrat do přirozených úkrytů vzhledem ke své velikosti potřebují velké dutiny v mohutných, starých stromech. V dutinách mohutných stromů se nadále ukrývají jednotlivý samci a na přelomu léta a podzimu v tzv. období přeletů jde o místa, kde se setkávají obě pohlaví za účelem rozmnožení. Při šetření dne byla věnována pozornost výskytu dutin ve stromech, případně výskytu výletových otvorů brouků a dalších pobytových známek vzácných druhů brouků (trus). Dále jsou uvedeny pouze stromy, ve kterých byly některé tyto objekty zjištěny: 13. (5) dub letní velká dutina ve kmeni, 14. (6) - dutina, nález trusu buď zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého, 33 (14) velká centrální dutina, trus páchníka hnědého, možnost osídlení i velkými druhy netopýrů, 42 (22) ve kmeni pravděpodobně centrální dutina, příznaky pro brouky vhodné červené hniloby, žádoucí je seříznutí na torzo nad druhou až třetí živou větví od spodu, 44 (23) uvnitř kmene počíná dutina, vhodné ponechání torza, 47 (24) torzo s velkou dutinou, ponechat, popřípadě pouze mírně snížit, 60 (32) lípa velká dutina ve kmeni, řídce trus zlatohlávka, bylo by vhodné ponechání torza, ale vzhledem k umístění stromu u vjezdu do objektu sádek, není ponechání torza nutné, 104 (56) dub suchý strom, zjištěn řídce trus buď zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého, 78 (109) lípa velká centrální dutina ve spodní části kmene, ponechat torzo minimálně 4 m vysoké, 83 (114) dub mohutný strom, ve kmeni množství výletových otvorů tesaříků, krasců a dalších druhů brouků vyvíjejících se ve dřevě, 43 (130) dub velká otevřená dutina, vhodné i pro velké druhy netopýrů, 37 (132) dub dutiny ve kmeni, trus zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého, ponechat minimálně torzo alespoň 5 6 m vysoké, 31 (134) dub pod stromem trus zlatohlávka skvostného, nebo mladších instarů larev páchníka hnědého. Larvy obou zmíněných druhů brouků se vyvíjejí v dutinách starších nebo dožívajících stromů, larvy páchníka hnědého dorůstají větších velikostí (trus larev páchníka hnědého lze proto odlišit pouze v případě, že je delší než 6 mm). Vhodná je pro ně tzv. červená hniloba. Trouch musí mít vedle příznivého způsobu hnití též určitou vlhkost. Pokud je dutina obsazena některým z těchto druhů, značí to, že zde panují příznivé mikroklimatické podmínky. V takovém případě není žádoucí dutinu otvírat dešti, nebo naopak ji zmenšovat, či ořezávat větve v okolí. Pokud se dutina při snižování koruny otevře dešti, je nutné ji ze shora zastřešit tak, aby do ní nezatékala ve velkém množství dešťová voda, ale současně

8 tak, aby byla zachována přístupnost do dutiny z boku nejen pro brouky, ale např. i pro ptáky nebo netopýry. Čísla stromů uvedená v závorce odpovídají číslování ve znaleckém posudku ing. Kolaříka, Ph.D. ze dne pod č /13. Závěr: Z posouzených stromů doporučuje Agentura ke skácení následující: č. 1,2, 15, 38, 54 64, 94, 104, 115, 122, 142, 152, 9a, 19a, 29a, 49a, 60a, 61a, 94a, 99a, 112a. Perspektivní jedince navrhuje Agentura k ošetření. Stromy č.13, 37, 44, 88, 139a a 142a je vhodné zachovat, ale k zajištění bezpečného okolí je nutné provést hluboký sesazovací řez. Z pohledu ochrany entomofauny lze připustit ořez suchých větví nad silnicí, které svým případným pádem ohrožují provoz na silnici. Větve mimo dosah silnice lze ponechat nebo je ošetřit v rámci redukčního řezu. Dutiny ponechat v původním stavu, chemicky nekonzervovat a trouch nevybírat. Vzhledem k výše uvedeným výskytům zvláště chráněných druhů živočichů je dle našeho názoru před kácením nutné požádat o výjimku podle ustanovení 56 odst. 1 zákona ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů uvedených v 50 zákona. Místně a věcně příslušným orgánem ochrany přírody je v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody. Podle našeho názoru jde o vyřešení předběžné otázky podle 57 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v úplném znění. Proto by měla být otázka povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů vyřešena ještě před vydáním rozhodnutí o povolení kácení stromů. Týká se to především případného kácení stromů s dutinami. Vzhledem ale k přítomnosti druhů, které nejsou vázány pouze na dutiny, jako např. lejsek šedý, který si své hnízdo staví v polodutinách, žluvy hajní hnízdící v korunách stromů, menších druhů netopýrů vyhledávajících úkryty též za odchlipující se kůrou, nebo v prasklinách mohutných stromů, je dle našeho názoru nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody nutnost obdržení výjimky i pro kácení ostatních stromů v aleji. Z hlediska míry rizika pro zde se pohybující osoby a automobily se jako nejproblematičtější jeví početný výskyt zcela suchých větví do průměru 20 cm v okrajových částech korun stromů v aleji. Pro bezpečnostní ořez větví těchto parametrů (suché větve do průměru 20cm) by dle našeho názoru nebylo nutné žádat o výjimku podle ustanovení 56 odst. 1 zákona. Toto je však pouze náš odborný názor, pro případné posouzení této věci je kompetentní Krajský úřad Pardubického kraje. V případě zcela suchého dubu č. 104 aktuální stav tohoto stromu z hlediska jeho stability, dle našeho názoru, naplňuje situaci pro možné uplatnění 8 odst. 4) zákona-kácení bez povolení z důvodu zřejmého a bezprostředního ohrožení života či zdraví osob. Posuzovaná alej patří z hlediska ochrany přírody a krajiny k těm vůbec nejhodnotnějším v rámci celého Pardubického kraje. V případě povolení kácení vybraných stromů doporučujeme pro zachování kontinuity lokality uložení náhradní výsadby dubů a lip do uvolněných úseků a míst v aleji. Na základě provedených terénních šetření a s přihlédnutím ke zkušenostem našeho pracoviště získaných při řešení obdobných řízení, kde na straně jedné stojí snaha o maximální provozní bezpečnost a usnadnění dopravní obslužnosti a na straně druhé zájmy ochrany přírody reprezentované uchováním druhové rozmanitosti, stability populací zvláště chráněných druhů a v neposlední řadě i krajinně estetických charakteristik se domníváme, že nalezení řešení, které by kompromisně skloubilo všechny uvedené zájmy, je zde možné. Pro dosažení tohoto stavu by dle našeho názoru bylo vhodné uspořádat místní šetření s účastníky řízení, s autory posudků a se zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje.

9 Mgr. Vlastimil Peřina VEDOUCÍ SPRÁVY A STŘEDISKA Na vědomí: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, Komenského nám. 125, Pardubice Korespondenční adresa: AOPK ČR SCHKO Železné hory a KS Pardubice Jiráskova Pardubice Při zaslání Vaší odpovědi prostřednictvím datové schránky prosíme o doplnění údajů u příjemce o následující informaci: Org. jednotka Pardubice.

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V 6. lípa RB, RR-OR Poznámka: 1 3 VDH instalace Doporučuji instalaci bezpečnostních vazeb

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6230/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Javor u barokní brány Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Vyhlášeno (kdy): Obec: Pověřený

Více

Město Litvínov Náměstí Míru 11 436 01 Litvínov ROZHODNUTÍ

Město Litvínov Náměstí Míru 11 436 01 Litvínov ROZHODNUTÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 10. 2.2014 JID: 22830/2014/KUUK Jednací číslo: 2954/ZPZ/2013/ZD-622 E-mail: dousa.r@kr-ustecky.cz Město Litvínov

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku:

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku: Arboristika v praxi Arboristika přesahuje od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o zeleň se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky. V anglicky mluvících zemích

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Zpracoval: Ing. Pavel Klevcov Za Komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací

Více

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR.

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR. Památné stromy správního obvodu Čelákovic Čelákovice jako pověřený obecní úřad zajišťují na svém správním území (zahrnujícím Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč)

Více

Hmyz ve městech a veřejné zeleni. Jiří Řehounek

Hmyz ve městech a veřejné zeleni. Jiří Řehounek Hmyz ve městech a veřejné zeleni Jiří Řehounek Proč se bavit o ochraně hmyzu? Hmyzu je nejvíc Je ekologicky velmi různorodý Jako první citlivě reaguje na změny prostředí Naneštěstí nikoho příliš nezajímá

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

MESTSKY URAD HAVLICKUV BROD

MESTSKY URAD HAVLICKUV BROD .V. I I 'V' I 'V' o MESTSKY URAD HAVLICKUV BROD ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Vaše značka/ze dne Naše značka Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka 1.8.2013 OZPI237512013/SB Ing. Miroslav Sobotka, 569497206,

Více

Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody

Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody Klient: Lysin lyská iniciativa 9.května 1484 289 22 Lysá nad Labem Z N A L E C K Ý P O S U D E K Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody Únor 2008 Znalecký posudek Ve věci

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

č.79/2008 Posouzení předmětných stromů z hlediska zdravotního stavu a z bezpečnostního hlediska Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 110 01

č.79/2008 Posouzení předmětných stromů z hlediska zdravotního stavu a z bezpečnostního hlediska Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 110 01 RNDr. Gregorová Božena, CSc. Bobrova 1635/4 14200 Praha 4 - Krč tel: 241 714603 ZNALECKÝ č.79/2008 POSUDEK ': Předmět posudku: Účel posudku: Vlastník: Objednávající : Datum šetření: Datum zpracování: Lípy

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce: Kácení stromů v obci T uklaty

Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce: Kácení stromů v obci T uklaty Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce: Kácení stromů v obci T uklaty Informace o zadavateli veřejné zakázky: Název zadavatele: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS.

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS. A Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc T 585 228 584 F 585 228 584 E olomouc@hnutiduha.cz W www.hnutiduha.cz/olomouc IČO 44936354 ČÚ 2200096544/2010 Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc Tovární 41 772 00 Olomouc

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Ing. Jan Dovrtěl Ing. Miroslav Svoboda Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Židlochovice Lesní závod Židlochovice organizační

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Vypracoval: Mgr. Radek K. Lučan PřF JU,

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Řez dřevin. Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Řez dřevin. Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Řez dřevin Základy arboristiky Základní biologické limity Každý řez je poraněním a poškozením stromu sensu stricto Strom musí vynaložit energii, aby tento zásah sanoval Obranu stromu definuje systém CODIT

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor životního prostředí Pracoviště Praha 1 Nám. Republiky 3 110 00 Praha 1 Ing. V.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor životního prostředí Pracoviště Praha 1 Nám. Republiky 3 110 00 Praha 1 Ing. V. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor životního prostředí Pracoviště Praha 1 Nám. Republiky 3 110 00 Praha 1 Ing. V. Horáček PP/OŽP/01/2011 Čelákovice 4. srpna 2011 Věc: Žádost o kontrolu

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čechy pod Kosířem CZ0713723 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Čechy pod Kosířem Kód lokality: CZ0713723 Kód

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Břeclav - kaple u nádraží

Břeclav - kaple u nádraží Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Břeclav - kaple u nádraží CZ0623003 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Břeclav - kaple u nádraží Kód lokality:

Více

C.1 Tabulka inventarizace sadu

C.1 Tabulka inventarizace sadu C.1 Tabulka inventarizace sadu Souřadnice A8 SS TR 157 50 1649 A9 PS S 73 23 1650 NK A10 PS S 80 25 1651 A11 PS S 83 26 1652 NK A12 DS KV 52 17 1653 obvod hlavni větve 52cm, obvod u paty kmene 117 A13

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 94 13/2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 94 13/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 94 13/2009 o dendrologickém posouzení aleje u Žižkova Pole objednatel posudku: Vysočina, se sídlem v Jihlavě Žižkova 57/1882 Jihlava, PSČ: 587 33 posudek vypracoval:: Ing. Jaroslav

Více

Význam a funkce dřevin

Význam a funkce dřevin Kopidlno 2006 Význam a funkce dřevin biologická, ekologicky stabilizační specifický ekosystém meliorační, izolační, asanační (hygienickozdravotní) naučná, rekreační estetická vjem má na člověka ve většině

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v Husových sadech ve Znojmě. Objednatel posudku : Město Znojmo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. ZÁKLADY ARBORISTIKY Proč ochrana při stavební činnosti Legislativní souvislosti Co je součástí Projektová příprava Ochranná opatření Kontrola Skutečnost x teorie Park x stavba Standard o přírodu a krajinu

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -------------------------------------------------------------- DORUČENKOU! Pan

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu. Obnova stromořadí v ulici Střelecká, Hradec Králové

Více

LETOUNI (CHIROPTERA) OKRESU SVITAVY II

LETOUNI (CHIROPTERA) OKRESU SVITAVY II Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 317-321 ISBN: 80-86046-64-8 LETOUNI (CHIROPTERA) OKRESU SVITAVY II Bats (Chiroptera) of Svitavy district (East Bohemia) II Masarykova 653, 570 01 Litomyšl Lubor

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více