se sídlem Hudcova 78c, Brno , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký posudek č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č."

Transkript

1 STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký posudek č Ve věci : O ceně spoluvlastnického podílu povinného ve výši 1/3 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č u Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, pro obec Čelákovice, kat. území Čelákovice Objednatel: Účel posudku : Mgr. Jan Krejsta soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město Horní 729/32, Brno IČ: Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro potřebu exekučního řízení na základě usnesení č.j. 159 EX 01008/11-071; provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného Martina Vondráčka, bytem V Zeleném údolí 1302/11, Praha Zhotovitel posudku: STATIKUM s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR Odpovědní zpracovatelé: Mgr. David Pejchal, Ing. Lukáš Pejchal, Ing. Jiří Kuchynka Počet stran posudku: stran příloh Počet vyhotovení : 3, z toho 2x objednatel, 1x archiv znaleckého ústavu

2 Obsah 1. NÁLEZ Identifikace předmětu ocenění Charakteristika obce a poloha nemovitosti Popis nemovitosti Vlastnické a evidenční údaje Prohlídka a zaměření nemovitosti Podklady pro vypracování znaleckého posudku OCENĚNÍ Vyhláška 387/2011 Sb Ocenění porovnávací metodou Bytové jednotky REKAPITULACE ZNALECKÁ DOLOŽKA Seznam příloh Příloha č. 1: Fotodokumentace z místního šetření... 2 listy Příloha č. 2: Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa... 5 listů Příloha č. 3: Satelitní snímek... 1 list Příloha č. 4: Sdělení Stavebního odboru Městského úřadu Čelákovice... 1 list Str. 2

3 1. NÁLEZ 1.1 Identifikace předmětu ocenění Spoluvlastnický podíl povinného Martina Vondráčka, bytem V Zeleném údolí 1302/11, Praha , ve výši 1/3 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Prahavýchod, pro obec Čelákovice, kat. území Čelákovice, a to: - - Stavba, část obce Čelákovice, čp. 854, rod.dům na parcele č. St Pozemek, parcela 1020 o výměře 985m², zahrada - - Pozemek, parcela St o výměře 164m2, zastavěná plocha a nádvoří 1.2 Charakteristika obce a poloha nemovitosti Čelákovice leží ve Středočeském kraji, v severovýchodní části okresu Praha-východ. Rozkládají se asi dvacet sedm kilometrů východně od centra Prahy a sedm kilometrů jihovýchodně od města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Součástí města jsou i místní části Sedlčánky, Císařská Kuchyně a Záluží. Ve městě žije v současnosti obyvatel (k ). Ve městě se nachází pošta tři státní a dvě soukromé mateřské školy, dvě státní a jedna soukromá základní škola, gymnázium, SOU-SOŠ, VOŠ a ZUŠ. Ve městě se nachází pediatr, praktický lékař, stomatolog, gynekolog, oční, ORL, psycholog, psychoterapeut, diabetolog, fyzioterapeut, rehabilitace a neurolog. Ve městě se nachází pobočky čtyř bank. Oceňovaná nemovitost se nachází na rohu ulic J. A. Komenského Vančurova, přímo naproti základní školy a gymnázia. V bezprostřední blízkosti nemovitosti se nachází kulturní dům, dopravní hřiště a plavecký bazén. Nemovitost se nachází v klidné části Čelákovic v bezprostřední blízkosti samotného centra města. 1.3 Popis nemovitosti Jedná se dvoupodlažní vilu se stavebně neupraveným podkrovím. Dům je postaven klasickou zděnou technikou z pálených cihel. 1. NP je provedeno z režného zdiva, 2. NP ze zdiva s venkovní omítkou. Střecha je valbová, na kterou navazuje na západní sedlová střecha s polovalbou. Střešní krytina je pálená taška, klempířské prvky jsou provedeny z Pz plechu s nátěrem. Okna a dveře jsou dřevěné. Dle projektové dokumentace se v 1.NP nalézá kuchyň, tři pokoje, koupelna, WC a dvě verandy, ve 2. NP se nachází kuchyň, tři pokoje, pokoj pro služku, koupelna, WC, prádelna, balkon a terasa. Podkroví objektu není dle předložené dokumentace technicky upraveno. Na nemovitosti je dle zjištění znalce prováděna běžná údržba, přičemž ohledání nemovitosti bylo provedeno pouze zvnějšku a do samotné nemovitosti nebyl zástupcům znaleckého ústavu umožněn vstup. Dle sdělení Stavebního úřadu Čelákovice nebyly na nemovitosti po kolaudaci prováděny žádné změny. K nemovitosti náleží rozsáhlá zahrada nacházející se jižně a východně od nemovitosti. V zahradě se nacházejí běžné okrasné dřeviny. Dle sdělení Stavebního úřadu Čelákovice byla nemovitost zkolaudována , po kolaudaci byly na nemovitosti prováděny běžné udržovací práce. Rozsáhlejší rekonstrukce na nemovitosti neproběhla. Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených Str. 3

4 nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou. Movité a nemovité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření. 1.4 Vlastnické a evidenční údaje Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne je na listu vlastnictví č pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj jako vlastníci zapsáni: Choura Luboš V Nedaninách 1362/4, Čelákovice 1/3 Hájková Alena Kaplická 843/75, Podolí, Praha 4 1/3 Vondráček Martin V Zeleném Údolí 1302/11, Kunratice, Praha 414 1/3 1.5 Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti byla provedena dne a za přítomnosti zástupců znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., Mgr. Davida Pejchala a Ing. lukáše Pejchala. Povinný neumožnil vstup do objektu, zaměření a fotodokumentace tak proběhla pouze zvenčí. Další informace o nemovitosti získal znalecký ústav z informací poskytnutých stavebním úřadem v Čelákovicích a z projektové dokumentace nemovitosti poskytnuté povinným. Ocenění je provedeno k datu místního šetření, tj Podklady pro vypracování znaleckého posudku - Výpis z katastru nemovitostí pro obec Čelákovice, k.ú. Čelákovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro níže uvedené nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 1982; vyhotovené dne , dodaný objednatelem posudku. - Doplňující informace k předmětu ocenění poskytnuté objednatelem - Informace z realitního serveru - Vlastní databáze znalce - Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření, ze dne Fotodokumentace z místního šetření, ze dne projektová dokumentace poskytnutá povinným - Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku); - Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 444/2011 s účinností od ; - Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., Str. 4

5 vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb. s účinností od ; - BRADÁČ a kol. Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009; - ZAZVONIL ZBYNĚK Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007; - DUŠEK DAVID Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, 2006; - ZAZVONIL ZBYNĚK Porovnávací hodnota nemovitostí, I.vydání, nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., 2006; - BRADÁČ a kol. Soudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství CERM, HÁLEK VÍTĚZSLAV Oceňování majetku v praxi, I.vydání, DonauMedia s.r.o., ZAZVONIL ZBYNĚK Oceňování nemovitostí výnosový přístup, I.vydání, nakladatelství Oeconomica IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou, Praha, září 2012 Str. 5

6 2. OCENĚNÍ Pro stanovení obvyklé, ( = tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů je v 66 odst.5 uvedeno: Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu dále odkaz na 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb. V 2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes mnoho nástrojů, pomocí nichž lze s přesností sledovat změny nabídkových cen. Na servrech je uváděno datum uvedení do prodeje a jejich případné postupné slevy. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pak musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny vzorku. Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit, aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách: - ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo, předměstí, město, centrum, region, přihraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.), - typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.), - velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např. jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro větší společnosti apod.), - stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní apod.), - kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné), Str. 6

7 - rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální, celostátní, nadnárodní), - řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd) Jako podpůrná metoda je zvolena metoda administrativní Vyhláška 387/2011 Sb. Popisy objektů, výměra, hodnocení Ocenění nemovitosti je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Ocenění staveb Hlavní stavby Rodinný dům Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo 5, typ B domek: Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] 1. NP 14*11+2,45*4,2+3,26*1,4 = 168,85 2. NP 14*8,1+7,4*2,9 = 134,86 Podkroví 7,4*11 = 81,40 6,6*8,1 = 53,46 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. plocha výška 1. NP 168,85 m 2 3,40 m 2. NP 134,86 m 2 2,70 m Podkroví 81,40 m 2 2,00 m 53,46 m 2 1,50 m Obestavěný prostor: Str. 7

8 Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (14*11+2,45*4,2+3,26*1,4)*(3,40) = 574,10 m 3 2. NP (14*8,1+7,4*2,9)*(2,70) = 364,12 m 3 Podkroví (7,4*11)*(2,00) = 162,80 m 3 (6,6*8,1)*(1,50) = 80,19 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 574,10 m 3 2. NP NP 364,12 m 3 Podkroví Z 162,80 m 3 Z 80,19 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 181,21 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení Obj. podíl Část Koeficient standardu [%] [%] 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Zdivo S 22, ,00 22,30 3. Stropy S 8, ,00 8,40 4. Střecha S 5, ,00 5,20 5. Krytina S 3, ,00 3,20 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,80 7. Vnitřní omítky S 6, ,00 6,20 8. Fasádní omítky S 3, ,00 3,10 9. Vnější obklady S 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Okna S 5, ,00 5, Podlahy obytných místností S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 1, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod S 0, ,00 0, Rozvod vody S 3, ,00 3, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5, ,00 5, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní S 3, ,00 3,60 Součet upravených objemových podílů 100,00 Ocenění: Upravený obj. podíl Str. 8

9 Základní cena (dle příl. č. 6): [Kč/m 3 ] = 1 975,- Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1, 1000 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0000 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,0430 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 9 564,79 Plná cena: 1 181,21 m 3 * 9 564,79 Kč/m 3 = ,60 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 81 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 19 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 81 / 100 = 81,000 % ,74 Kč = ,86 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 3 Rodinný dům - zjištěná cena = ,62 Kč Ocenění pozemků Ocenění: Pozemky Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 2,0430 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1550 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 113,67 1,00 2,1550 2, ,45 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 113,67 0,40 2,1550 2, ,18 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a St ,00 500, ,80 nádvoří 28 odstavec 5 zahrada ,00 200, ,30 Stavební pozemky - celkem ,10 Str. 9

10 = ,10 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 3 Pozemky - zjištěná cena = ,70 Kč Ocenění trvalých porostů Porosty Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku: Kč ,10 Celková výměra pozemku m Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m Cena pokryvné plochy porostů Kč ,10 Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy * 0,065 porostů: Cena smíšeného porostu: = ,32 Porosty - zjištěná cena ,32 Kč Str. 10

11 Rekapitulace Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení Ocenění staveb Hlavní stavby Rodinný dům Ocenění staveb celkem ,50 Kč ,50 Kč Ocenění pozemků Pozemky Ocenění pozemků celkem ,70 Kč ,70 Kč Ocenění trvalých porostů Porosty Ocenění trvalých porostů celkem ,30 Kč ,30 Kč Celkem ,50 Kč Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,50 Kč Rekapitulace výsledných cen Ocenění staveb Hlavní stavby Rodinný dům Ocenění staveb celkem ,60 Kč ,60 Kč Ocenění pozemků Pozemky Ocenění pozemků celkem ,70 Kč ,70 Kč Ocenění trvalých porostů Porosty Ocenění trvalých porostů celkem ,30 Kč ,30 Kč Celkem ,60 Kč Str. 11

12 Rekapitulace výsledných cen, celkem ,60 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč slovy: Osmsetdvacetšesttisícsedmsetosmdesát Kč Str. 12

13 2.2 Ocenění porovnávací metodou Bytové jednotky 1) Vila Brandýs nad Labem, 210 m 2, pozemek m 2 Vila, RD Brandýs nad Labem, hezké místo v zástavbě rodinných domků, 6+1, balkón, sklep, garáž, dílny, kryté sezení s krbem, venkovní sezení s grilem, dům po rekonstrukci (elektřina, voda, odpady, topení, střešní krytina, fasáda, podlahy, parkety, plovoucí podlahy), oplocený pozemek m2 včetně zast.plochy, 2x koupelna s vanou (el.bojler), 2x spl.wc, obecní voda + vlastní studna, kanalizace, ÚT plynové (kotel), el.220/380 V, vhodné na trvalé bydlení NABÍDKOVÁ CENA: KČ 2) Rodinný dům Čelákovice, 159 m 2, pozemek 816 m 2 Dům sestává v přízemí z velkého obývacího pokoje s francouzským oknem, 2. pokoje, kuchyně s vybavenou kuch. linkou, koupelny s toaletou, chodby, zádveří a garáže. V patře pak ze tří samostatných pokojů, koupelny s rohovou Str. 13

14 vanou a sprchovým koutem a samostatné toalety. Vytápění plynovým kotlem Junkers, ev. krbovými kamny. Na upravené zahradě je dřevěný zahradní domek, před garáží zámková dlažba. NABÍDKOVÁ CENA: Kč 3) Vila Čelákovice, 180 m 2, pozemek 489 m 2 Prvorepubliková vila 4+1 v Čelákovicích, okr. Praha-východ, užitná plocha 180 m2, pozemek 489 m2. Jedná se o vilu ve velice klidné, v původní zástavbě, s dobrou dostupností do centra. Vila je po částečné rekonstrukci interiéru, s důrazem na zachování původních prvků (původní prosklené pískované interiérové dveře, dřevěná špaletová okna, schodiště s původním kovaným zábradlím, dřevěné podlahy-parkety, dobový nábytek) - nové kompletní rozvody (elektřina i topení v mědi, voda i odpad v plastu), nová koupelna, WC, kuchyně s francouzským oknem do zahrady, krbová kamna. V přízemí domu se nachází vstupní chodba se zádveřím, schodiště, koupelna se sprchovým koutem a přípravou na pračku, samostatné WC, kuchyně se spíží a vstupem na zahradu francouzským oknem a prostorný obývací pokoj s pracovnou (cca. 42,5 m2) a s dobovým kulečníkem, s možností rozdělení příčkou. V podkroví se pak nachází ložnice (cca. 17,5 m2) se vstupem na balkón, pokoj (cca. 16 m2) s možností rozšíření o další půdní prostory (2 x 9 m2), popř. k pořízení šatny a místnost vhodná k vytvoření koupelny (cca. 9 m2), dále je zde i vstup na pochozí úložnou půdu (cca. 20 m2). Součástí domu je i sklípek (cca. 11 m2). Vytápění je řešeno el. kotlem s ústředním topením, popř. krbová kamna a ohřev vody zajišťuje el. bojler. Na zahradě jsou vzrostlé stromy skýtající maximální soukromí, na pozemku je rovněž samostatná zděná garáž (cca. 20 m2) s kůlnou, možnost parkování na pozemku pro další 2 auta. NABÍDKOVÁ CENA: KČ Str. 14

15 Seznam porovnávaných nemovitostí: Vila Brandýs nad Laber Výchozí cena (VC) Kredukce na pramen ceny 1,10 Kpolohy 1,00 Kpodobnosti stavby 1,05 Ktech.stav budovy 1,10 Kvybavení 1,10 Kúvahy znalce 1,00 Kpozemku 1, Kč Cena po redukci na pramen ceny Kč Index odlišnosti 1,398 Dosažitelná cena objektu (JC) Kč Váha (V) 1,00 Rodinný dům Čelákovice Výchozí cena (VC): Kč Kredukce na pramen ceny 1,10 Kpolohy 1,00 Kpodobnosti stavby 0,95 Ktech.stav budovy 1,10 Kvybavení 1,10 Kúvahy znalce 1,00 Kpozemku 0,95 Cena po redukci na pramen ceny Kč Index odlišnosti 1,092 Dosažitelná cena objektu (JC) Kč Váha (V) 1,00 Vila Čelákovice Výchozí cena (VC): Kredukce na pramen ceny 1,10 Kpolohy 1,00 Kpodobnosti stavby 1,05 Ktech.stav budovy 1,05 Kvybavení 1,05 Kúvahy znalce 1,00 Kpozemku 0, Kč Cena po redukci na pramen ceny Kč Index odlišnosti 0,984 Dosažitelná cena objektu (JC) Kč Váha (V) 1,00 kde JC = VC / (K redukce na pramen ceny x K polohy K podobnosti stavby K tech. stav budovy K vybavení K úvahy znalce K pozemku ) Str. 15

16 Minimální jednotková cena za celek: Průměrná jednotková cena za celek ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za celek: Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za celek: Porovnávací hodnota po zaokrouhlení: Kč Kč Kč Kč Kč Porovnávací hodnotou jsme dospěli k tržní hodnotě nemovitostí Kč. Je však potřeba postihnout veškeré právní vztahy, které jsou na nemovitosti vázány, tj. nemovitosti postavené na pozemcích jiných vlastníků či nemovitosti vlastněné podílově jsou obtížněji obchodovatelné. Proto obvyklou cenu podílu 1/3 nemovitostí stanovujeme na Kč. Tato cena je tvořena cenou podílu 1/3 na pozemcích p.č. st a 1020 ve výši Kč (tato cena byla zjištěna porovnávací metodou na základě analýzy trhu a bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že na parcele st stojí stavba) a cenou podílu na stavbě ve výši Kč. V případě pozemků p.č. st a 1020 se nejedná o stavební parcely dle 56 odst. 2 zák. o DPH. Dle sdělení Stavebního úřadu Čelákovice byla stavba zkolaudována dne a splňuje tudíž předpoklady pro osvobození od DPH dle 56 zák. o DPH. Str. 16

17 3. REKAPITULACE Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací, a proto v případě odhadu obvyklé ceny předmětných nemovitostí vycházíme právě z této metody. Cena 1/3 nemovitostí podle cenového předpisu Cena 1/3 nemovitostí zjištěná porovnávacím způsobem Práva a závady Kč Kč 0 Kč Obvyklá (obecná,tržní) cena spoluvlastnického podílu 1/3 na nemovitostech je dle odborného odhadu Kč Cena slovy: jedenmiliondevadesáttisíc Kč Str. 17

18 4. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne (rozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne ) v souladu s ustanovením 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění pro technický stav konstrukcí pozemního stavitelství staveb obytných, průmyslových, občanské vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí. ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady: nemovitostí, podniků, movitostí strojů a zařízení, nehmotného majetku, nepeněžitých vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování a fakturace ve stavebnictví. Znalecký posudek je veden pod číslem V Brně dne Podpis jednatele znaleckého ústavu. Ing. Lukáš Pejchal Str. 18

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6352-24/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6352-24/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6718-390/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6718-390/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 stanovení ceny obvyklé (tržní) nemovitostí bytové jednotky č.2966/19 v budově č.p.2966, 2967 na p.č.st.4687, p.č.st.4688 (jiného vlastníka), vše včetně příslušenství, v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více