VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1

2 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha východ Sídlo: Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha východ IČO: IZO: ZŠ ŠD ŠJ počet tříd počet žáků počet oddělení počet žáků počet strávníků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 2 48 Celkem Charakteristika školy, školní vzdělávací program Základní škola v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, Kostelecká 1750 zahájila výuku Je školou pavilónového typu, jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. Kromě 27 učeben škola vlastní 9 odborných pracoven pro výuku chemie, přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky, cizích jazyků, dále 3 knihovny (2 žákovské a 1 učitelskou), dílnu, keramickou dílnu s keramickou pecí, 12 kabinetů, cvičnou kuchyni, 2 tělocvičny, relaxační tělocvičnu, víceúčelové a fotbalové hřiště, hřiště pro plážový volejbal. V budově školy se nachází pedagogicko-psychologická poradna, zubní ordinace, prodejna školních potřeb a prodejna s občerstvením. Budova školy plně vyhovuje potřebám výuky, škola má odpovídající materiálně technické podmínky a dostatečnou prostorovou kapacitu. Do školy jsou přijímáni žáci z Brandýsa n/l Staré Boleslavi a přilehlých obcí podle požadavků a zájmu rodičů. Základní škola Na Výsluní, Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je zřízena dnem jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Její součástí je školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem školy je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Zřizovací listina byla schválena zastupitelstvem města dne Zřizovací listina vymezuje hlavní a doplňkovou činnost školy. Základní školu Na Výsluní Kostelecká1750 Brandýs n.l.- Stará Boleslav navštěvovalo k žáků, z toho 317 dívek a 345 chlapců. Ve škole bylo 28 tříd, z toho 17 tříd na 1. stupni, 11 tříd na 2. stupni. Na 1. stupni bylo 393 žáků, na 2. stupni 269 žáků. Školní družina měla 7 oddělení. Počet dětí zapsaných ve školní družině byl 207. Na škole působilo 44 pedagogických pracovníků, z toho 40 učitelů, 4 asistenti pedagoga a 7 vychovatelek školní družiny.

3 Ve školní jídelně pracovalo 6 zaměstnanců. V uplynulém školním roce pracovalo na škole 10 správních zaměstnanců. K výuce byly využívány všechny standardní učebny, odborné pracovny, tělocvičny a dílny. Materiální vybavení školy je velmi dobré, a proto umožňuje výuku na patřičné úrovni. Je průběžně modernizováno a doplňováno. K výuce bylo využíváno 24 interaktivních tabulí /11 na 1. stupni, 13 na 2. stupni pracovna zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, chemie, matematiky, 2 pracovny českého jazyka, 2 pracovny anglického jazyka. Informace o škole, aktivitách a akcích školy jsou k dispozici na Ve školním roce 2012/2013 využívala škola v ročníku školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola. Školní vzdělávací program zachovává profilaci školy s důrazem na kompetence absolventa základní školy v jednotlivých oblastech vzdělávání, respektuje výchovné a vzdělávací potřeby žáků, kvalifikovanost pedagogického sboru a materiální podmínky školy. Navazuje na pozitivní zkušenosti se vzdělávacím programem Základní škola (podle něj se učilo před zavedením ŠVP Nová škola), zdůrazňuje mezipředmětové vztahy, posiluje schopnost žáků zařazovat nové poznatky do širšího kontextu, zodpovědně přistupovat k plnění úkolů a řešení problémů, organizovat svůj učební proces, vzájemně si pomáhat a respektovat jeden druhého, vnímat hodnoty literatury a umění, ochraňovat životní prostředí, vyjadřovat svůj vlastní názor, zvládnout základy anglického a německého jazyka, získávat informace z různých zdrojů, využívat moderní informační technologie, hodnotit výsledky vlastní činnosti. Školní vzdělávací program navazuje na to, co se v minulých letech osvědčilo, a využívá zkušeností z dlouholeté tradice rozšířené výuky cizích jazyků, hudební a tělesné výchovy. Zkušenosti z rozšířené výuky výše uvedených 4 předmětů pozitivně ovlivňují i výuku ve třídách bez rozšířené výuky. Výuka jazyků odpovídá změnám doby, rozšíření EU, požadavkům na dorozumívání se mezi národy. Nadále budeme podporovat komunikaci žáků v anglickém a německém jazyce, přípravu na olympiády a soutěže, dopisování žáků klasické i em, využívání webové kamery, organizaci zájezdů do zahraničí, získávání zahraničních lektorů pro výuku angličtiny a němčiny. Školní vzdělávací program klade důraz na samostatnou četbu a využívání čtenářských zkušeností žáků s cílem vést žáky k pravidelnému a soustavnému čtení, využívání školní i městské knihovny. Zařazení exkurzí a výletů do okolí školy přispívá k poznání regionální kultury a je podkladem ke zpracování projektů. Škola nabízí žákům různé volnočasové aktivity formou zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Očekávané výstupy ŠVP zajišťuje také školní družina pro žáky ročníku. Zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí jsou zapracovány do ročních plánů činnosti jednotlivých ročníků. Výjezdy do zahraničí jsou realizovány do zemí hovořících anglicky nebo německy. Tyto výjezdy jsou realizovány podle vnitřní směrnice školy. Škola vytváří dobré podmínky pro základní vzdělávání, pro rozvíjení nadání žáků i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci měli možnost volby vzdělávacích aktivit, které škola nabízí, a to rozšířenou výuku hudební výchovy a cizích jazyků. Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy navštěvovalo 170 žáků, třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků 140 žáků. Celkem se účastnilo rozšířené výuky výše uvedených předmětů 310 žáků, což představuje 47,9 %. Rozšířená výuka hudební výchovy probíhala v 6 třídách. Několikaleté zkušenosti (výuka byla zahájena ve školním roce 1992/1993) dokazují, že hudba není dětem lhostejná a že správné podchycení jejich zájmu v raném věku je dostatečným předpokladem k tomu, aby se stala trvalou součástí jejich života. Dosavadní praxe potvrzuje, že děti z hudebních tříd mívají lepší paměť, dobré abstraktní myšlení, tvořivě přistupují k řešení problémů, účinně komunikují a spolupracují, váží si vytvořených hodnot, vzájemně si pomáhají, jsou ohleduplní ke svému okolí, poznávají své 3

4 schopnosti a nacházejí své uplatnění. Hudba má vliv i na duševní hygienu dítěte, pomáhá mu k uvolnění a vyrovnání, zdůrazňuje hravost, spontánnost, tvořivost. Tvoří přirozenou protiváhu výuce naukových předmětů. Škola spolupracovala s katedrou hudební výchovy pedagogické fakulty. Škola pokračovala v započatém programu rozšířené výuky cizích jazyků v 7 třídách ročníku. Kromě anglického jazyka, který se žáci učili od 3. ročníku, měli povinnou výuku německého jazyka od 6. ročníku. Stejně jako v minulých letech se žáci účastnili olympiády v anglickém a německém jazyce a dosáhli velmi dobrých výsledků. Ačkoli má škola vynikající podmínky pro tělesnou výchovu, zájem dětí o sportování výrazně klesá. Škola nabízela různé sportovní aktivity v rámci volitelných a nepovinných předmětů a kroužků (sportovní hry, aerobik, volejbal, plavání, fotbal, basketbal). Škola je členem Asociace školních sportovních klubů ČR (od září 1998), počet členů je 38. Žáci se zapojovali do různých sportovních soutěží, v nichž dosáhli řady velmi dobrých výsledků. Žáci všech ročníků měli možnost individuální volby dalších vzdělávacích aktivit (informatika, sborový zpěv, cvičení z českého jazyka a matematiky, kroužek anglického jazyka, keramický a výtvarný kroužek). Všichni vyučující měli vypracované tematické plány. Kromě vymezení základního a rozšiřujícího učiva v nich byla zahrnuta environmentální výchova, výchova k volbě povolání, výchova ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu, sexuální výchova, ekologická výchova, výchova proti projevům rasismu, multikulturní výchova, dopravní výchova. Třídní učitelé měli vypracované minimální preventivní programy vycházející ze školního minimálního preventivního programu. Velká pozornost byla věnována rozvoji čtenářské gramotnosti, spolupráci s městskou knihovnou, využívání žákovské knihovny a moderní technologie. Ve školním roce 2012/2013 integrovala škola 28 žáků se specifickými vývojovými poruchami, z toho 16 na I. stupni a 12 na II. stupni. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální učební plány a realizována individuální péče / využití navýšených finančních prostředků/. Všichni vyučující se řídili vyhláškou č.73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Škola spolupracovala se školní psycholožkou a s pracovnicemi PPP Praha - východ a SPC Stará Boleslav. Rodičům byly doporučovány vhodné postupy a způsoby dohledu na domácí přípravu dětí. Přehled vzdělávacích programů a učebních plánů 1. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 2. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 3. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 4. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 5. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 4

5 6. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka jazyků 7. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka jazyků 8. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka jazyků 9. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka jazyků 3. Personální zabezpečení činnosti škol počet fyzických osob počet přepočtených úvazků ZŠ pedagogové 39 35,2 asistenti 3 1,5 ostatní 3 2,9 ŠD pedagogové 2 2 ostatní 5 3,4 ŠJ ostatní 6 5,37 Pedagogové Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků pedagogické praxe Ředitel školy Mgr. Jiří Mašín 5 PedFUK Tv- 35 Bv Zástupce Mgr. Jan Přibyl 11 II.st. Z-D 11 ředitele Zástupce Ing. Břetislav 5 ČVUT 22 ředitele Krchov Mgr. Jana 5 PřFUK M-Bio 10 Adášková Mgr. Eva 22 PF I. stupeň 18 Beníšková + Aj Mgr. Milena 18 PF II.stupeň 44 Barvichová D Mgr. Helena 22 PF II.st. Aj-Rj 40 Brázdová Mgr. Jana Beranová 10 PF II.st. Tv- Př 13 5

6 Učitel Giorgio Bielinski 20 Lektor Aj 7 Mgr. Nina Černá 22 PF Vv 24 Mgr. Monika 22 PF I.st. 14 Drevová Mgr. Květa 22 PF M-Tv 35 Hájková Mgr. Hana 20 PF I.st. +Tv 24 Hatková Učitel Mgr. Andrej 12 FF Ov 7 Horvát Věra Hrdinová 18 Aj, vých. 21 poradce Mgr. Eva 20 PF I.st. + Tv 6 Honzátková Mgr. Zdena 22 I.st. +Tv 35 Knapová Libuše Kolářová 22 I.st. 48 Mgr. Jarmila Kubešová Mgr. Šárka Kubešová Mgr. Dana Langerová Mgr. Dagmar Lednická Mgr. Marta Misíková Mgr. Dana Novotná Mgr. Kateřina Pavličová Mgr. Jitka Pillmaierová Mgr. Miroslava Podávková Mgr. Radka Poddaná Květa Prokopiusová Mgr. Dana Součková Mgr. Dominika Strankmüllerová Mgr. Marika Sýkorová Mgr. Lucie Šabatková 10 PF Čj PF I.st. + SPPg PF I.st. + Hv + 32 D 20 PF I.st PF I.st PF I.st PF I.st PF II.st. Vv-Rj PF II.st. M-F PF II.st. Čj-Ov PF 2 22 PF I.st PF I.st. +Aj 3 18 PF II.st. Tv + Aj 9 22 PF II.st. Př-Ch 2 6

7 Mgr. Lucie 10 FTVS II.st Tv 2 Tihonová Mgr. Pavla 22 PF II.st. M-Ch 17 Tluchořová Mgr. Věra 20 PF I.st. + Hv 36 Turecká Mgr. Ludmila 22 PF II.st. Čj-Hv 6 Vacková Mgr. Dana 22 PF II.st. Hv 27 Váňová Mgr. Václava 10 PF II.st. Čj-Nj 12 Vartová Mgr. Zuzana 20 MFF M-F 4 Vrtišková Mgr. Zdeňka 22 PF I.st. + Aj 35 Zemanová Mgr. Marie 22 PF Ch- Př 41 Zpěváková Asistentka Mgr. Sylvie 20 PF SPPg 11 pedagoga Schreiberová Asistentka Andrea 20 Kurz as. 13 pedagoga Svobodová Asistentka Diana Pechová 20 Kurz asistenta 10 pedagoga Vychovatelka Ludmila 23 Ved. 31 Halíková vychovatelka Vychovatelka Helena Bílková 21 2 Vychovatelka Ludmila Halíková ml. Vychovatelka Monika Parezová Vychovatelka Ivana Rejzlová Vychovatelka Vychovatelka Zdena Votroubková Kateřina Vaculová Školní jídelna: Jméno třída stupeň poznámka Úvazek Havlasová Miloslava 8 10 vedoucí školní jídelny 1,000 Krumerová Eva 4 10 kuchařka 0,875 Andršová Jana 3 12 pomocná kuchařka 0,875 Petrásová Dana 4 12 kuchařka 0,875 Vaňásková Helena 6 12 vedoucí kuchařka 0,875 7

8 Turčániová Petra 3 7 pomocná kuchařka 0,875. Správní zaměstnanci: Jméno třída stupeň poznámka Beranová Lenka 9 9 účetní Bisová Marcela 2 12 uklízečka Fišerová Květa 8 12 personalistka Machová Hana 2 11 uklízečka Procházka Michal 4 11 topič 0,5 Procházka Michal 5 11 školník Škriňová Iveta 2 11 uklízečka Šťastná Dagmar 2 8 uklízečka Švarcová Hana 2 11 uklízečka Dvořáková Miroslava 2 9 uklízečka Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkový průměr do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let ,2 Přidělení tříd I.A 24 Honzátková Eva I.B 21 Dagmar Lednická I.C 19 Turecká Věra RvHv I.D 17 Vrtišková Zuzana RvHv II.A 21 Květa Prokopiusová II.B 20 Dana Součková II.C 24 Monika Drevová RvHv II.D 20 Hana Hatková III.A 27 Knapová Zdena RvHv III.B 28 Libuše Kolářová RvHv III.C 28 Šárka Kubešová RvHv IV.A 26 Dominika Strankmüllerová IV.B 24 Pavličová Kateřina IV.C 24 Beníšková Eva RvHv V.A 22 Langerová Dana V.B 24 Novotná Dana V.C 24 Misíková Marta RvHv VI.A 24 Zpěváková Marie VI.B 27 Pavla Tluchořová RvJ VI.C 28 Brázdová Helena RvJ VII.A 24 Věra Hrdinová VII.B 23 Šabatková Lucie RvJ VII.C 23 Váňová Dana RvJ VIII.A 20 Hájková Květa 8

9 VIII.B 25 Pillmaierová Jitka RvJ VIII.C 27 Vacková Ludmila IX.A 23 Černá Nina IX.B 25 Poddaná Radka RvJ Seznam zkratek: RvHv rozšířená výuka hudební výchovy Rv J rozšířená výuka jazyků Odborně metodické komise Metodické sdružení : Eva Beníšková Český jazyk : Radka Poddaná Anglický jazyk : Helena Brázdová Matematika-fyzika : Květa Hájková Dějepis-občanská výchova : Milena Barvichová Zeměpis : Věra Hrdinová Přírodopis-chemie : Marie Zpěváková Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Hudební výchova : Dana Váňová Tělesná výchova : Jiří Mašín Pracovní vyučování : Andrej Horvát Rodinná výchova : Andrej Horvát Německý jazyk : Jitka Pillmaierová Správci sbírek 1.stupeň : Věra Turecká Český jazyk : Ludmila Vacková Anglický jazyk : Helena Brázdová Německý jazyk : Jitka Pillmaierová Dějepis: Milena Barvichová Zeměpis : Věra Hrdinová Přírodopis : Lucie Šabatková Matematika: Květa Hájková Chemie : Marie Zpěváková Fyzika : Miroslava Podávková Hudební výchova : Dana Váňová Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Tělesná výchova : Jana Beranová Pracovní vyučování: Andrej Horvát Rodinná výchova : Andrej Horvát Občanská výchova : Milena Barvichová Žákovská knihovna 1.st. : Dana Langerová 2.st. : Ludmila Vacková Knihovna anglického jazyka : Zdena Zemanová Učitelská knihovna : Radka Poddaná Správci pracoven a odborných učeben Chemie : Marie Zpěváková Fyzika : Mirka Podávková Zeměpis : Věra Hrdinová Matematika : Pavla Tluchořová 9

10 Hudební výchova : Dana Váňová /MVD/, Ludmila Vacková /2.st./, Věra Turecká /1.st./ Přírodopis : Lucie Šabatková Cizí jazyky : Zdeňka Zemanová, Helena Brázdová Počítačová pracovna : Radka Poddaná Školní kuchyně : Nina Černá Dílny : Andrej Horvát Dějepis : Milena Barvichová Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Německý jazyk : Nina Černá Jitka Pillmaierová Český jazyk : Jarmila Kubešová, Radka Poddaná, Ludmila Vacková Další funkce požární preventista: Michal Procházka organizátoři sportovních akcí: Jiří Mašín, Lucie Tihonová, Květa Hájková, Hana Hatková organizátoři kulturních akcí: Radka Poddaná, Zuzana Vrtišková odběr cizích časopisů: Helena Brázdová, Zdeňka Zemanová inventarizační komise: Marie Zpěváková, Květa Fišerová, Michal Procházka 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do škol celkem u zápisu poprvé po odkladu letošní odklady celkem nastoupí do 1. tříd 2013/ Pozn: Součet jednotlivých řádků neodpovídá počtu dětí, které skutečně do prvních tříd nastoupily. Mezi zápisem a zahájením školního roku uplynulo několik měsíců a počet dětí, které nastoupily do prvních tříd ovlivnila řada faktorů, třeba stěhování. 5. Výsledky vzdělávání žáků počet prospěch chování žáků vyznam. prospěli neprospěli průměr velmi uspokojivé neuspokojivé dobré I , stupeň II. stupeň , Celkem , počet žáků absence průměr absence pochvala napomenutí TU důtka TU Důtka ŘŠ 10

11 omluvená neomluvená na 1 žáka I , stupeň II , stupeň Celkem , Srovnávací testy v 5. a 9. ročníku Matematika Anglický jazyk Český jazyk 5. ročník 54,38 % 84,63 % 77,74 % 9. ročník 47,39 % 76,74% 70,82 % 6. Prevence sociálně patologických jevů Prevence rizikových jevů probíhala na základě preventivních programů zpracovaných třídními učiteli v hodinách prvouky, vlastivědy, přírodovědy, přírodopisu, chemie, občanské, rodinné a výtvarné výchovy, pracovního vyučování nebo v třídních hodinách. Pedagogové se přitom zaměřovali zejména na sociální vztahy, ochranu zdraví, výživu, pohybové aktivity nebo funkci rodiny. V rámci minimálního preventivního programu byl kladen důraz na proměnu školy, změny jejího klimatu, komunikaci, spolupráci a zdravý životní styl. Program byl zaměřen na všechny věkové kategorie, především však na žáky ve věku let, kdy jsou v největším ohrožení: Programy v rámci prevence rizikových jevů: - SEMIRAMIS pravidelné besedy lektorů se žáky šestých až devátých ročníků. Program je navržen tak, že probíhá dvakrát ročně v rozmezí tří hodin. Třídy ve svých programech postupně navazují na ty předešlé. Věnují se klimatu ve třídě, vztahům, rizikovým jevům ve společnosti, problémům v rodině apod. - Projekt Zdravá škola - Dopravní výchova pravidelný program pro čtvrté třídy. Teoretický blok na podzim, praktický pak na jaře - Vítejte ve škole 1. třídy - Adaptační kurzy šestých tříd v září ve Sloupu v Čechách - Hrou proti AIDS deváté třídy 7. Vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Název kurzu, školení Bakaláři školení BOZP Počet účastníků všichni pedagogové + admin. pracovnice všichni 11

12 práce s interaktivní tabulí čtenářská gramotnost finanční gramotnost nautilus Dys- centrum ICT hudební semináře mzdy, účetnictví 5 vyučující I. stupeň 2 vyučující 1 vyučující 1 asistentka pedagoga zástupce ředitele 3 vyučující účetní Aktivity a prezentace škol na veřejnosti ve školním roce Září Slavnostní zahájení školního roku Třídní schůzky I. ročník Bezpečně do škol I. ABCD Panská zahrada Adaptační kurz VI. C Sloup Třídní schůzky I. ročník Noc ve škole III. C Táborák IV. B Mirakulum III.BC Síla lidskosti (N. Winton) II. Stupeň Divadlo Gong Mauglí III. A, IV. A, V. A Říjen Sbor Slůňata vystoupení v Rudolfinu Čmelák završení projektu( týdenní studijní pobyt v SRN) Čokoládová štafeta I. stupeň Slůňata vystoupení v Rudolfinu Divadlo Tři mušketýři IV. A, V.C Prezentace školy radním města Divadlo Gong Tom Sawyer IV. BC Projektový den EVVO Den stromů - všechny třídy Plavání 2. a 3. ročníku Dopravní výchova IV. A, IV. B Dravci a sovy I. stupeň Podzimní prázdniny Podzimní prázdniny Dopravní výchova IV. C Plavání 2. a 3. ročníku Semiramis VII. C, VI. A Listopad Semiramis VI. BC Semiramis VII. A, VII. B Listování-Zámek VIII. AB, IX. AB Plavání 2. a 3. ročníku Testování VI. Tříd Basketbalový turnaj - Sportcentrum Exkurze Templ-VII.ABC Divadlo V Dlouhé II.AD Bruslení 4. a 5. ročník

13 Staroboleslavský klíč - finále Dopravní výchova IV:A, IV.B Plavání 2. a 3. ročníku Semiramis IX. AB Divadlo Spejbla a Hurvínka 1. ročník Plavání 2. a 3. ročníku Bruslení 4. a 5. ročník Sbírka-Život dětem Vývoj popmusic Svíčkárna II. D, III. A Plavání 2. a 3. ročníku Vybíjená 4. a 5. ročník Prosinec Dopravní výchova IV. C Mikulášské lezení - II. stupeň Plavání 2. a 3. ročníku Síla lidskosti II. Stupeň Mikulášské lezení - I. stupeň Divadlo Horní Počernice Semiramis VIII. A, VIII. B Přednáška o handicapovaných sportovcích Plavání 2. a 3. ročníku Exkurze Templ Vyhlášení nejlepších žáků a studentů kraje Kladno Planeta Země Koncert v kině Živý betlém náměstí Vánoční zpívání Leden Bruslení v Benátkách nad Jizerou III. A, III. B, III. C Návštěva dětí z MŠ Chobotská v I. třídách Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Divadlo Minor Klabzubova jedenáctka IV.C, V.C Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Den otevřených dveří Den otevřených dveří Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Divadlo Minor Knihovna II. C, IV. C Knihovna II. AB Knihovna III. D, IV. AB Návštěva dětí z MŠ Riegrova v I. třídách Ukončení I. pololetí Únor Zápis do I. tříd Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C Lyžařský výcvik Chata Poutník VII. B 13

14 Zlatý Ámos zámek Berchtold Fond Sidus - sbírka Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C Lyžařský výcvik Chata Poutník VII. C Hasík Hasík Jarní prázdniny Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C Březen Hasík Hasík Bruslení I. ročník finanční gramotnost - prezentace Semiramis VI. BC Přebor škol v lyžování Plavání II. A, II. C, III. A, III. C Bruslení v Benátkách nad Jizerou I. A, I. B, I. C, I. D Semiramis VII. AB Planetárium Afrika Hasík - II. A, II. B, II. C Plavání II. A, II. C, III. A, III. C Plavání II. A, II. C, III. A, III. C Projektový den Velikonoce I. B Duben Plavání II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Semiramis VII. C, VI. A Semiramis VIII. AB Plavání II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Lesní pedagogika Planetárium I. CD, V. A Konference mladých EVVO Projektový den Den Země Planetárium 3. a 4. ročník Divadlo U Hasičů 1. ročník Informatika v knihovně VIII. C, VIII. A, VI. AC Semiramis VIII. C Dopravní výchova 4. ročník Planetárium I. AB Květen Semiramis IX. AB Plavání II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Exkurze Terezín IX. B, IX. A Workshop finanční gramotnost Hasík zbrojnice Mezinárodní knižní veletrh Přebor školy v plavání I. stupeň Výchovný koncert ZUŠ 4. a 5. ročník 14

15 Jarmark se vším všudy výročí 25 let od založení školy Festival Uničov Slůňata IQ park Liberec IX. B Ozdravný pobyt I. CD Brada Ozdravný pobyt Sloup II. B Exkurze Koněpruské jeskyně IX. AB Plavecko běžecký pohár krajské kolo Čelákovice IQ park Liberec V. AB ZOO Liberec VI. C, VII. B Mirakulum Milovice I. B, II. A Den dětí Červen Ozdravný pobyt Jenišov III. B Ozdravný pobyt II. D a IV. C Hrabětice Ozdravný pobyt II. C a IV. B Brada Ozdravný pobyt V. C Sloup Sportovní den II. stupeň Zájezd do Anglie Loučeň I. B a II. A Výlet Malá Skála VII. BC Koncert Slůňata Finanční gramotnost 8. a 9. ročník Vědecká konference Praha část VI. B Ozdravný pobyt III. C Sloup Zakončení školního roku, porada Soutěže Dějepisná soutěž Staroboleslavský klíč Dějepisná soutěž Staroboleslavský klíč - finálové kolo - ZŠ Stará Boleslav Matematická soutěž - Klokan - kategorie Cvrček - II., III.třídy kategorie Klokánek - IV., V.třídy kategorie Benjamín - VI., VII.třídy kategorie Kadet - VIII., IX.třídy Macharův Brandýs - Gymnázium Brandýs Mladý zahrádkář - ZŠ Stará Boleslav Finanční gramotnost OA Neratovice Olympiády přehled Dějepisná olympiáda - školní kolo Zeměpisná olympiáda - školní kolo Olympiáda českého jazyka - školní kolo Olympiáda německého jazyka - školní kolo Biologická olympiáda - školní kolo Dějepisná olympiáda - okresní kolo - Gymnázium Říčany Olympiáda anglického jazyka - 2. kategorie - školní kolo Olympiáda anglického jazyka - 1. kategorie - školní kolo Olympiáda německého jazyka - kategorie I AB, II AB - okresní kolo - Gymnázium Čelákovice Olympiáda anglického jazyka - kategorie I A, II A - okresní kolo - Gymnázium Čelákovice 15

16 Olympiáda anglického jazyka - kategorie I B, II B - okresní kolo - Gymnázium J. S. Machara Olympiáda českého jazyka - okresní kolo - Gymnázium J.S.Machara Matematická olympiáda okresní kolo - Gymnázium Říčany Biologická olympiáda - okresní kolo - Gymnázium Říčany Olympiády a soutěže umístění Školní kolo olympiády českého jazyka Účast: 17 žáků 1. místo: Žaneta Tvrdíková IX. B 2. místo: Martin Cirkovský VIII. C Okresní kolo olympiády českého jazyka 6. místo: Martin Cirkovský 10. místo: Žaneta Tvrdíková Školní kolo olympiády anglického jazyka I B 1. místo: Erik Čermák VI. C 2. místo: Petr Fučík VII. C 3. místo: Jiří Nauš VI. C II B 1. místo: Sára Sotonová VIII.C 2. místo: Žaneta Tvrdíková IX.B 3. místo: Dominik Brych IX. C Okresní kolo olympiády anglického jazyka I B Erik Čermák VI. C 12. místo Anna Beníšková VI.C 18. místo II B místo Sára Sotonová VIII.C 3. místo Žaneta Tvrdíková IX.B Krajské kolo olympiáda anglického jazyka 5.místo Sára Sotonová VIII.C Olympiáda v anglickém jazyce pro žáky 5. ročníku 5. místo Margo Burová Školní kolo olympiády německého jazyka účast: 19 žáků I B 1. místo: Kateřina Pirklová VII. B 2. místo: Jakub Šejvl VII. C 3. místo: Eliška Štrobachová VII. C II A 1. místo: Nikol Černá VII. C 2. místo: Maxim Duzhy IX. B 3.místo: Adéla Krpejšová IXB Okresní kolo olympiády německého jazyka I B 2. místo: Jakub Šejvl II A 2. místo: Nikol Černá Krajské kolo olympiády německého jazyka

17 II A 4. místo Nikol Černá Školní kolo zeměpisné olympiády účast: 32 žáků A 6. ročník 1. místo: Jan Novák VI.A B 7. ročník 1. místo: Radek Burian VII.B C ročník 1. místo: Dominik Hulina Okresní kolo zeměpisné olympiády Kategorie A 5. místo: Jan Novák 4. místo: Saša Gottfriedová Školní kolo dějepisné olympiády Účast: 11 žáků 1. místo: Karolína Tučková IX.B 2. místo: Dominik Hulina IX.A Okresní kolo dějepisné olympiády: druhá desítka pořadí Školní biologické olympiády kategorie C účast: 12 žáků 1. místo: Berenika Pilařová VIII. B 2. místo: Karolína Vokálová VIII. B 3. místo: Adéla Krpejšová IX. B kategorie D účast: 7 žáků 1. místo: Radek Burian VII. B 2. místo: Vojtěch Hauptmann VII. B 3. místo: Vojtěch Folwaczny VII. A Okresní kolo biologické olympiády 26 kategorie C Berenika Pilařová 6. místo kategorie D : Radek Burian 15. místo Školní kolo chemické olympiády 1. místo: Dominik Hulina IX.A 2. místo: Vojtěch Brnovjak IX.A 3. místo: Michaela Krchová IX.B Okresní kolo chemické olympiády 6. místo: Vojtěch Brnovjak IX.A 7. místo: Dominik Hulina IX.A Matematická gramotnost Oblastní kolo Neratovice : 1. místo 3 žáci IX.B Macharův Brandýs Účast: 7 žáků Recitační část I. kategorie Lucie Panznerová IX.B Literární část I. kategorie Martin Bouša VII.B, Jaroslav Končelová VII.C Mladý zahrádkář okresní kolo 1. místo: Berenika Pilařová VIII.B 2. místo: Karolína Vokálová VIII.B 17

18 Staroboleslavský klíč účast ve školním kole: 15 žáků nejvyšší počet bodů a postup do finálového kola: Michaela Krchová IX.B finálové kolo: 4. místo Michaela Krchová IX.B Výsledky sportovních soutěží Atletický čtyřboj okresní kolo místo: chlapci místo: dívky Okresní kolo ve stolním tenisu Chlapci ml. + st.: 1. místo dívky st. :1. místo Okresní kolo florbalu chlapci 4. místo Čokoládová štafeta I.třídy 1. místo: I. C II.třídy 1. místo: II. C III.třídy 1. místo: III. C IV.třídy 1. místo: IV. C V.třídy místo: V. B + V.C Mc Donald s Cup okresní kolo 2. místo: mladší chlapci 4. místo: starší chlapci Plavecko - běžecký pohár okresní kolo 1. místo: Pavlína Pokorná VII. B 2. místo: Tereza Erbenová VIII. C krajské kolo 1. místo: Pavlína Pokorná Pohár rozhlasu okresní kolo 2. místo: mladší žákyně 4. místo: starší žáci 3. místo: mladší žáci 2. místo: mladší žákyně 1. místo: starší žákyně Krajské kolo 2. místo: st. žákyně Basketbal okresní kolo 1. místo: chlapci i dívky krajské kolo 2. místo: dívky Minikopaná okresní kolo 2. místo Preventan Cup -vybíjená okresní kolo 2. místo : chlapci 1. místo : dívky krajské kolo: 2. místo Přebor ZŠ v lyžování 1. místo Oblastní kolo Inline Čelákovice St. žáci 1. místo: Ondřej Junek IX.A 2. místo: Lukáš Podval IX.A Ml. Žáci 18

19 3. místo: Ondřej Koloničný VI.B 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce proběhlo šetření ČŠI na základě stížnosti rodičů žákyně 5. A. Inspekce proběhla následně a zjištěné nedostatky uvedené v inspekční zprávě byly následně odstraněny. 10. Základní údaje o hospodaření školy a. Rozpočet školy přidělený KÚ Středočeského kraje Celkový rozpočet pro školu podle Kč úpravy rozpočtu ze dne : z toho platy ,- Kč odvody ,- Kč FKSP ,- Kč ONIV ,- Kč OPPP ,- Kč b. Rozpočet školy přidělený Městem Brandýs n. L. St. Boleslav Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek ,- Kč ,- Kč podrobněji v příloze na konci Výroční zprávy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola je zapojena do několika programů. Kromě programu Ovoce do škol sem určitě patří Adopce na dálku. V rámci tohoto programu sponzorujeme školní docházku dvou dětí z Bangladéše, Tonyho Chisima a Mrinaly Hadima. 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů projekt z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost název projektu: ZŠ Na Výsluní peníze školám číslo projektu: CZ.107/ / projekt schválen v říjnu 2011, začít čerpat jsme mohli od února 2012 ukončení v únoru 2014 celkový rozpočet Kč Máme vybrány tyto klíčové aktivity: čtenářská gramotnost půlení hodin Čj 2. a 6. ročníku + Literární klub ve 4. ročníku Německá konverzace v 8. ročníku digitální technologie půlené hodiny v 5. a 8. ročníku 19

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více