ÈERVENEC-SRPEN Bechyòská plovárna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÈERVENEC-SRPEN 2002. Bechyòská plovárna"

Transkript

1 ÈERVENEC-SRPEN 2002 Bechyòská plovárna BuïpožehnánaLužnice,øekoméhomládí. Nevím,kolikrátjsempospíchalcestoukLužnici.Odkvìtnadoøíjna jsem dennì sestupoval lázeòskými pìšinkami, které vyúsovaly na bøehu øeky pøedobloukem mostu, tyèícím se knebi. Obdivoval jsem jeho stavbu, jeho mohutnost akrásu adìkoval jsem všem tìm, kteøí most vystavìli.projektantùm za citlivý vztah kpøírodì, dìlníkùm za fortelnou práci avšem ostatním, kteøí se na stavbì mostu podíleli. Pokraèuji ve své cestì dál, procházím pod mohutným obloukem, zakláním hlavu, abych vnímal onu výšku, technickou dokonalost a krásu.asipo 100msezastavujiaobracímsezpìtkmostu.Hledím na jedineènépanorama,zarámovanédomasivníhomostníhooblouku. Korytoøekyse rozevíráavytváøíprostorprojednuznejkrásnìjších plováren na svìtì. Ano, byla zde plovárna, kterou každý obdivoval, kamserádvracel.ivdobìnejvìtšínesvobodybylasvobodnoupùdou, bylamístem, kdesezapomínalona tìžkostiživota.za2.svìtovéválky jsme se tu scházeli a snili jsme o životì v míru. Nikdy jsme nezapochybovali, poèítali jsme dny,které nás od svobody dìlí. Na sokolské plovárnì, tak jsme jí stále øíkali pøesto, že Sokolbyla vté dobìzakázanáorganizace,tamjsmeplánovalisvojibudoucnost. Nastalkvìten1945,válkaskonèila.Prožívalijsmenesmírnoueuforii zvítìzstvíavìøilijsme, žesepøednámiotvírákrásnábudoucnost.pan Krátký, majitel Lázní, vìnoval obnovenému Sokolu kabiny lázeòské plovárnystím,abybylypøenesenynasokolskouplovárnu.snadšením jsmesevrhlidopráce.rozebrat,snést,pøesunoutnavzdálenostasi800 maopìt složit asi 50 kabin nebyla práce snadná. Co odìrek, tøísek, mozolù, podlitin apotu. Vše se podaøilo aplovárna dostala novou podobu.víte, jáobdivuji tudobu. Nikdo seneptal nastavovskounebo stranickoupøíslušnost, každý pracoval jakumìl. Øemeslníciprovádìli práceodbornéamyostatníjsmedìlali,nacojsmestaèili.plovárnunám každýzávidìl.vevodìøeky,kterábylavtétodobìèistá,byvždymírnì podkalenájílnatýmièásteèkami,byloslastísevykoupat.atakjsmetuv pohodì prožívali první pováleèná léta vdružnézábavì, høe aradosti. Pozdìji jsme se zaèali opìt tøídit auèit nenávidìt. Plovárnasi však iv tétodobìzachovalasvobodu. Nikdonechtìlvìøit,žetentostav potrvá dlouho. Dovoltemi,abychvzpomenulnìkolikpostav.Prvnímplovárenským bylantonín Zelenka.Jakotesaøvedlstavbu plovárny.pozdìji byla na plovárnì jeho žena, matka Zelenková, která prodávala obèerstvení. Druhým plovárenským byl Majka Èech, takový typický bechyòský samorost.staralsepeèlivìoplovárnu,postavilsitamsrub,kdepøebýval aèasto zde vyhrával své skladby na harmonium. Vybudoval mola, skákadla,vory,schùdkydoøekyamyjsmemurádipomáhali.soudruzi radnísepøítomnostimajkybáli.bálise,žesenaplovárnì obohatil,ale vìtšístrachmìliztoho,žejezdeskuteènìsvobodnápùda.takpøevzal vedení plovárny po Majkovi Mìstský národní výbor.ne na dlouho, záhypoznal, že plovárnanenílukrativnímpodnikem, neb nevydìlala aninaplatèlovìka,kterýbylsprávouplovárnypovìøen.práce,kterése døíve provádìly svépomocí, nikdo nedìlal. Atak byl hledán nový vedoucíplovárny atím senakonec stal Josef Matìjkaaplovárnamìla opìtzelenou kesvému provozu.vtétodobì zdebylorekonstruováno volejbalové høištì, které ovšem sloužilo pøevážnì nohejbalu. Odehrávaly se zde tvrdé maèe. Vynikajícími hráèi byli Tonda Lenc, Franta Kvìtoò, Evžen Illín, Josef Matìjka se svými ratolestmi, Josef Beèka,KarelaZdenìkFárníkové,MílaKoláø,Kožíšek,bratøíBenešovéa knimsepøipojovaliinìkteøílázeòštíhosté. Na plovárnì mìl každý své vyležené místo. Tìžce nesl, bylo-li nìkým jiným obsazeno. Stálá plovárenská garda se nazývala lázeòskými nebo plovárenskýmipovaleèi.ne, nebyloto válení, byl to odpoèinek po dobøe vykonané práci. Zde bylo místo paní Eisenbergerové,tamrodinyKonývkù,Lencù,Kvìtoòù,Koláøù,Douskù, Kramaøù, Fárníkù, Mikšovských, Beèkù, Polákù, Jankù, Borovièkù, Pitrù, Vozábalù, Pospíšilù, Schmauzù, Vorlíèkù atd. Nejstarším koupajícím se bylpan Gärtner.Bylo muuž pomalu80 let, alena svou øekunezapomnìl. Bechyòskou plovárnu si zamilovali inìkteøí známí umìlci hereèka Irena Kaèírková, Jarda Štercl, Ilja Hurník, Petr Messieurer a další. PravidelnýmhostembylipanVilémTrmalzVídnì. Atakubíhalyrokypolosvobodyažsepøiblížilrok1968.Celýnárod žilvnadìjipražskéhojara.zaèalyprázdninovémìsíceaopìtjsmesnili onovém životì. Ionoho památného srpna jsme nechtìli vìøit, že by tentorozletrodícísesvobodybyludušen.aopìtsetakstalo. Snašíklesajícínadìjíseztrácelivztahkplovárnì.Onatonebylajen nadìje,aleivzrùstajícídevastacevodníhotoku.korytoøekysestávalo odpadnístokou.jenskuteènìtivìrníøekuinadálenavštìvovali.lidése stávali pohodlnými acesta na plovárnu, kam nebylo možné dojet autem,bylapromnohédaleká.atakpomaluajistìplovárnapustla. Ještì jednou kuriozitou se vyznaèovala tato plovárna -nejmenší saunou vèr. Ona to vlastnì ani sauna nebyla. Døevìná bouda s bubínkem, ve kterém se topilo døevem. Když jsme po úmorném hodinovém topení dosáhli teploty C, byli jsme šastni. Apak honem do vysekaného otvoru vledové ploše. Byla to spíše odvaha, nerozvážnost,alepravidelnìjsme1-2kráttýdnìtutokoupelopakovali. Zebøehunásokukovalilidé,kteøísimysleli,žejsmeblázni.Možná,že mìli pravdu, ale nutno øíci, že všichni, kteøí jsme sem pravidelnì chodili,jsmeneonemocnìlichøipkouanirýmou. Po roce 1989 jsme uvažovali oobnovení této krásné plovárny. Kabinky dávno zmizely,posloužilynìkomu za palivo. Vhorníèásti je postaven srub, jehož stavba nebyla nikdy nikým povolena aipøes demolièní pøíkazy zùstala zachována. Celá louka je zarostlá a zaplevelená. Kdysi zde provedené melioraèní práce jsou nefunkèní. Vykasáváme si rukávy aprovádíme první asanaèní zásah posekání plevelného porostu. Nikdo nás nenásleduje, zùstáváme sami. Kde je ona euforie ze svobody? Jeden podnikatel slibuje znaènou finanèní podporu na renovaci plovárny. Nikdo nemùže pøistoupit na jím stanovené podmínky, skuteènost se nekoná. To již nejsou Krátcí ani Paarové. Je vùbec úèelné plovárnu obnovit? Øeka je už opìt èistá, ke koupáníarekreacivhodná,alekdejsouti,kteøísemtakrádichodili? HodnìjichjeužnapravdìBožíatenzbytekjevevìku,kdylidéèasto již nemají sílu ani odvahu zaèít znovu. Atak ona krásná plovárna na Lužnici zùstane jenom snem. Zbyly nám jen vzpomínky, které nás budou provázet až do konce našeho života. My budeme stále vnímat øekulužnicijakoøekusvéhomládí.vesvýchpøedstaváchbudemestále vidìtonukrásnouøeku,spanilouaklidnou,øekuèarovnou. Máøeko,buïzdrávaapøedávejsvéposelstvígeneracímbudoucím! Dr.Jiøí Bumerle

2 Franta Motor Zlomyslnosti,krutostiaironieživotaiBožídaryprorockéhoducha, tovšebylodánodovínkufrantiškumikšovskému,dítětinarozenému napřelomustoletí.bídahospodářskékrizehopřipravilaootceajako sirotka ho stihl osud nejchudších. Jako holičský učeňse naučil všechnydomácí ahospodářsképráce, jak bylotenkrát obvyklé,živil sepakjakonádeníkpracínejtvrdší,vlomechanasilnicích. Jakodětijsmenictakovéhonevěděli,aninevnímali,jenomjsmese vždytěšili,kdyžjsmepotkalifrantumotora,jakábudezábava.franta měl hlavu plnou velikých myšlenek, jak odstranit těžkou avysilující práci apotřeboval to sdílet apropagovat. My byli jeho věrnými a dobrými posluchači aon věděl, že smích je největším pomocníkem řečníka auměl svoje myšlenkypřednést apředvést tak, že to bylo vždynejveselejší divadlo.tvrdá, krutá avysilující práce nedokázala otupit jeho ducha. Všechno, co učinilo zlidí vynálezce avýrobce strojů,pohánělo Frantovymyšlenky,jak seotrocké prácezbavit. Měl řadu návrhů na perpetum mobile. Mělto být ohromný zvon, nebo kilometr dlouhá páka anejlepší bylo, jak využít sílu vody,která je věčná.pozdějipamatuji Frantujakodůchodce,kdymohlvšechen čas aenergiivěnovatpropagacisvých myšlenek.vlétě tobylylavičkyna náměstíakdekolivjindeaplovárna,vzimě pakzbudilovoholičství a Fárníkovadílna,kdesekonaly vřavy,nakterénásfrantaneúnavně zval. Mnoho detailů a ustálených výstupů mi vymizelo zpaměti. Muselobysesejítvícepamětníků,abychomdalivícedohromady. NejlépesipamatujiFrantuzplovárny.Tobylojehovelmioblíbené působiště, kde bylo dostatek zábavychtivých posluchačů lehce přístupných. Franta přicházel denně, atak jednou dopoledne za horšího počasí, kdy bylo na plovárně volno, přišel také ještě jako student fotograf Ivo Gil apořídil nesmrtelnou fotoreportáž Franty Motora.Seriálsnímků vypovídávícnežvšechnaslova. KdybyFranta vystudoval školy,získaldostatek vědomostí,pak s jehozvídavostíapřemýšlivostíasjehopropagačnímtalentem bybyl váženým odborníkem, šiřitelem technického pokroku. Jako ubohý sirotekaudřenýnádeníkbyljenpozoruhodnýmobyvatelembechyně. Jeho stopa zůstává vmyslích pamětníků ajá děkuji náhodnému setkání talentovaného fotografa snaším bechyňským prorokem za dokonaloupamátkunafrantumotora. Majka Čech, 29. XI VÝMĚNA MÍSTA Přinádenicképrácisejehomyšlenkymohlyorientovatnanápady, jak se dřiny zbavit. Upnul se na využití strojů amotorů odtud jeho pojmenování:franta MotoryneboFrantaMotor.Všem říkal Pepíčkua Máňo. Jehopozdravsnámizněl: Ať žijoustrojeamotory! F.M.: Ať žijouproblaholidstva! Cobudenavěky? F.M.: Voda! FrantasedělveZbudilově holičstvíastálesiposunovalšálukolem krku. Obrátil se na pana Voborského: Pepíčku, kolik je nás v republice? PanVoborský: Jápřesně nevím,aletyto,franto,budeš určitě chtítvědětpřesně.no,myslím,žeasikolem15milionů. Franta Motory: Tak si představ, kolik času se ušetří, když uzel uvážeš napevnoajenhopřitáhneš. 1-POČÁTEČNÍ OSTYCH Přinádenicképrácisejehomyšlenkymohlyorientovatnanápady, jak se dřiny zbavit. Upnulse na využití strojů amotorů odtud jeho pojmenování:frantamotorynebofrantamotor.všemříkalpepíčkua Máňo. 3-PSYCHOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ NOVÉHO MÍSTA -ÚVAHA

3 Pepíčku,vidíštuhromadusloženýchcihel,tojeváha,kterábyse dalavyužít! Máňo,jez,jsihubenáapamatuj,žehubenostnakrráseubírrá! 6-ÚDIV, JAK JSOU LIDÉ HLOUPÍ 4-ZAHÁJENÍ PŘESVĚDČOVÁNÍ OVÝZNAMU STROJŮ -PROPOČET Pepíčku,mášděti?Nedělejděti,dělášstátujenotrokyavojáky! Pepíčku,pamatuj si,ževšichni,kteříkončína-teléjsouhovada, krávy, blbci. Podívej: učitelé, vychovatelé, ředitelé, velitelé,. a vyjmenovalasidalšíchdesetpovoláníkončícíchnatelé. VevýčepunaPanské: Franto,můžutiobjednatTesavelu? Franta přehodil nohu přes nohu, neopakovatelně měl kolena kdesi pod bradouaodpověděl: Objednej,alenerozmazlujmě,protoženávykje hrrůza. Pamatuji siza války chlapy;kdyžneměli co kouřit,tak byse i podřízli. 7-SPOKOJEN SÁM SE SEBOU Sláskouvzpomínámna výletsfrantoumotory.domluvilijsmese,že půjdemespolunahutě aonmě ukáže,kudydvakrátdenně chodilakde pracoval. Manželka sdětmi nás doprovodily za most avybavily nás spoustoukremrolí/jak říkal Franta kremolí/.kdyžjsme došlido bývalého lomu, Franta ožil. Ukazoval haldy hlušiny,které vyvozil zkamenného lomu, ukazoval, kde stávala drtička apod. K tomu patří příběh, kdy spolupracovnícifrantuvyhecovali,jestlidokáže drtičkunaložittak,abyji zahltil.opravdusemutopodařiloadrtičkamuselajítdoopravy. 5-SÍLAVODY FrantišekMikšovský,nar vBechyni otec:karelmikšovský,obuvník,nar matka:františkaduspinová,nar ,rodičebylioddáni bratr:janváclavmikšovský,nar vBechyni manželka FrantiškaMikšovského:JosefaHroníková/nar ve Vídni/, sňatek byl uzavřen s Josefou Šefčíkovou, roz. Hroníkovou. Manželstvíbylorozvedeno,alevroce1961byloopětuzavřeno. Manželka zemřela vtáboře,františek Mikšovský bylodsrpna1990 vdomově důchodců vbechyni,zemřel vbechyni. A.+ R. Plachtovi

4 Zhodnocení -VII. zářecká pouť Počasí: píplmetrem tajným měřením bylo zjištěno, že se za počasí modliliibezvěrcinavětrově,atakpoinfarktovémdopolednibyloideální. Otvírač: : tentokrát prenatálního věku byl svojí nezletilou matkou zaparkován nad kanálem a tím se vyřešila jeho slabá chvilka při vyměšování. Zdravicehostí: zvlášť republika Čížkovpřivezlaasitojedinéanejlepší co vlastní (Jindřišku), ačkoliv pana starostu také. Zato Větrov a Plechamrbylvdůsledkuprasečíinfekce zastoupenslabě. Zvonice: její odhalení starostou doprovázelo mohutné dunění rozhoupanýchzvonů. Telegraficky: zpívání, životníjubilea, čestnáobčanství, super tombola, nepřekonatelnékoláče,sekanice,supergulášasuperkozy. Mažorčata: zvládnout pytel blech je jednodušší a prokousat se k metrovémukoláčisepodaří,ažkdyžtohopředvámikousnetedozadku. Válečné loďstvo: překvapily zvláště ponorky svým periskopickým vystoupením asmrtící kachny cvičené na proklovnutí nepřátelských křižníkových pancířů. Jeden z členů osádek překonal i chemické napadenízvlášť nebezpečnoupitnouvodouaukázkazáchranytopícího seneobešlabezslzpřihlížejících. Švestkovéknedlíky: konečně došlokvítězstvídomácích,akorátžese pomíchal favorit s outsídrem. Známý domácí Baloun skončil na posledním,kdežtoznámýovarovýkrálnaprvnímmístě. Tombola: jenseponízaprášilo,protožeknašílítostisinikdonevyzvedl prašnýpytelantuky. Zpívá každá konina: povelmiodvážnémvystoupení republiky Čížkov (medailezadrzost),seoprvenstvídraliduobaby(db),dědatrio(dt)a Bakuledědo(BD).Porozstřelu,kdy(BD)použiliostréatímtrvalezískali prvnícenu-kopyta. Sky dží: ani 14 párů lyží nestačilo zájmu a závodníci museli být vypuštěnive dvou vlnách. Umladšíkategorie zvítězil rozum, závodník zvolildélkulyží50 cm.starší kategoriebylastrašnouukázkou vítězství vůle nad rozumem. Trapné výmluvy špatného mazání, nedostatku prašanuachybná volba tréninkovéhoplánukontrastovalasesveřepou snahou prvních třízávodníků. Zato poslední závodník! Přestože měl nejlepšívybavení idres,přestože dvě předcházejícínocispal slyžemi na nohou(abysi prýzvykl), dojížděl třiminutyza předchozím borcem. Zradila jejzlomenáhůlka,lyžeazdraví. Prostě sinteligencí selyžovat nedá. Lano: vítězstvídomácíchchasníků bylovícnežjednoznačné.plechamr podmiňovalúčastpředemstanovenýmvítězstvímadružstvonenasadil. Různé: odhalení náměstí pro další rok, přidělení hrdého titulu Zářecká barabiznaaodhalení silniční značky Most se trvale neudržuje pana starostudoprovázelypřipravenévýmluvyocizímmajetku. Mažoretky: půvabné svatební vystoupení rozněžnilo i jednotlivce zaskočené pětkami ženichů.puritány ubezpečujeme, žeke svatební nocinedošloaniujednohopáru. Mužoreti: nenítřebavelkých slov,počínajenáročnouskladbou,kterou sisaminahrálianazpívali(budoucízákladcd),přesroztomilékostýmky pošitébarevnýmiflitry,alepředevšímsvýmprovedenímomráčiliširokou veřejnost.zkrátkadůstojnézakončeníprogramu. Závěr: hudba,ženy,víno,zpěv,alkohol,omamnéjedyprostě odpornéa to až hluboce přes půlnoc. Nejlépe tančil pan starosta na tak dlouho slibovanézámkovédlažbě.atakjedinouztrátuutrpělylázně,kdebylpro nulovýzájemzrušenzájezdavšichniseúčastnililéčebnékúryvzářečí. Heslo: padouchnebohrdina,myjsmejednarodina. P.S.Až na konci pouti bylodchycenpoměrně mladšípáreček hlasitých Větrováků,takženenípravda,žeúplně vyhynuli. Červen 2002 Zářecký Krisový Štáb Kudy chodíme -Fuèíkova alej VBechynijistě každýví,kdejefučíkovaalej.dokoncenavzdory tomu, že označení této aleje bylo odstraněno už asi před půlstoletím, když byla rozšiřována silnice před železobetonovým mostem aprodlužován podchod na konci aleje lázeňského lesa. Ano, jeto ta částaleje, kterávedezasilnicípředmostemažk dřevěnému srubu, tedy pod železničním náspemvlečky znádraží dokeramickétovárny.alekdosimyslí,žejetatoalejpojmenována podle Julia Fučíka vpadesátých letech, naprosto se mýlí. Fučík, jehož jméno alej nesla, se jmenoval Stanislav Fučík, byl vprvé polovině minulého stoletívelmi váženýmobčanem bechyňským a alejbylajehojménempojmenovánaužvtřicátýchlétechmin.století snadproto, žebyl dlouholetýmpředsedouokrašlovacíhospolkuv Bechyniaomnohouúpravuměstasezasadil.Kdotobyl? Nezbývá než doslova citovat článek z časopisu Lázně Bechyně: Stanislav Fučík padesátníkem. Dne 5. října 1935 dožil se padesátin Stanislav Fučík, náměstek starosty města (Pozn.: náměstek bylototéž, co dnes místostarosta, tenkrátbezplatu).je známmezinámijižzdobypředválečné(pozn.:předi.svět.válkou) svým upřímným poměrem k myšlence sokolské. Byl proto několikrát zvolen ináměstkem starosty sokolské jednoty.jasné vědomínárodní povinnosti vedlo jej za I.světovéválkydo čsl.legií v Rusku, kde přidělen byl později kordonanční službě ugenerála Štefánika. Jako kurýr zahraniční armády vykonal na počátku republiky dvakrát cestu kolemsvěta.po demobilisaci ujalse opět opuštěné živnosti truhlářské. Srdcem zůstal věren bratrstvu legionářskémuaoněmzákladnímideám,nanichžjeprof.masaryk vybudoval. Věnoval se proto od počátku horlivě organisaci legionářské a náleží k předním pracovníkům v župě. Politicky zakotvilvestraně živnostenské.zjejívůlepřijalmandátnaradnicia bylidvakrátekandidovándoposlaneckésněmovny. PotudčlánekvčasopisuLázně Bechyněč.14zroku1935. Pan Fučík vlastnil důmmezi dnešní radnicí atehdejším katolickým útulkem (Pozn.: dnešnídomov důchodců). Vzadním traktumělvelkoutruhlářskoudílnu.vbechynibylznám především tím,žejehopozornosti jako náměstka starostyneušlosnadžádné pochybení kohokoliv vůči obecnímu dobru aon sám, nebo jím poslaný obecní strážník vždy okamžitě zjednali nápravu. Po jeho smrtižilavdomě jeho manželka, aprotožebylibezdětní,odkázala majetekanemovitostdomovudůchodců spodmínkou,žetentose o ní do smrti bude starat. Tak se stalo; po její smrti byl dům zrekonstruovánastalsesoučástídnešního domovadůchodců. Jméno pana Stanislava Fučíka by si jistě zasloužilo úcty i dnešníchobčanů Bechyně asnadipamětnídeskynatomtodomě. Ale zapadlo už vzapomenutí podobně jako jeho krásná alej, původně svyhlídkounavláčekavlétě svůníblízkérůžovéškolky, zapadla do podivně ošklivéhokouta jakodo jámy bezjakéhokoliv rozhledu, kam není ani příliš příjemné zabloudit. Však i tam zbudované dětské hřiště je spíše smutnou, opuštěnouazničenou zříceninou! Jak nehostinná procházka pro lázeňské hosty ajak podivnýběhtohotosvěta. frk

5 Výstava se koná pod záštitou Ekumenickýchsetkání s Biblí auměním (ESBU). Vernisáž v pondělí 1. července 2002 v hod. Ze své poesie zarecituje Ondřej Rada. Výstava potrvá do 28. července Otevřeno denně: Po -Pá ,So -Ne Vernisáž v pondělí 5. srpna 2002.Výstava potrvá do 31. srpna 2002 Otevřenodenně:Po -Pá , So -Ne Výstavu zahájí v hod. Mgr.Milan Hlaveš, kurátor výstavy. Vystoupí: Latin Street Band. Výstava sekoná pod záštitou Uměleckoprůmyslového musea vpraze. Vystavují: Čermáková Hana, Dias Marek, Dvořák Karel, Fidrich Petr Gatarik Václav, Grec Jakub, Hlušička Jiří, Hlušičková Helena KarolákováMariana, Lada Petr, Lišková Helena, Macek Petr, Mocek Mikuláš, Ouhrabková Iva, Šafr Jaroslav,UhlíkVladimír. Otevřenodenně:od 8.00 do hod. KONCERTYBECHYNĚ Setkání přátel komorní hudby Pondělí Komorní orchestr ČVUTPraha,dirigent Ivo Kraupner sólisté -Ludmila Čermáková (cembalo) -EvženRattay (violoncello) KK Úterý Ivan Štraus, Michaela Štrausová (housle) Ludmila Čermáková (klavír) ZUŠ Středa AdamSoukup, Jan Bartoš (klavír) ZUŠ Čtvrtek Magdalena Tůmová -Bílková (flétna) Ludmila Čermáková (klavír) Evžen Rattay (violoncello) Pátek Koncert mladých účastníků Mezinárodních klavírních kurzů vtýně nad Vltavou (Prague JuniorNote) ZUŠ Sobota KvartetoApollon ZUŠ Pondělí Leoš Čepický(housle),Jiří Žigmund (viola), Jiří Holeňa (klavír) ZUŠ Úterý Kateřina Stegemann (flétna) +soubor ZUŠ Středa Petr Messiereur (housle),tomášlom (kontrabas), Ludmila Čermáková (klavír) Čtvrtek Eva Bublová (varhany) KK Pátek Koncert účastníků SPKH ainterpretačních kurzů Bechyně 2002 ZUŠ Sobota Večer HuHu -Humor vhudbě KD Neděle Delaware Chamber Ensemble, USA (smyčcový soubor) KK Úterý Pátek Koncert skupiny Ester KD - Jaroslav Vodrážka (varhany) KK Začátek všech koncertů v19.30 hod. Legenda: ZUŠ -sálek Základní umělecké školy, KK -Klášterní kostel, KD -KulturnídůmBechyně /Změna programu vyhrazena PROGRAM KLÁŠTERNÍ ZAHRADA Pátek HRYAŠPRÝMY -DS přidivadle O. NedbalaTábor Zahájení - Slavnostní průvod - Divadlo Kvelb České Budějovice, odborný projev našince Brůčka, podpálení pomníku, Popelčina nejmilejší hra DUBOVÁ ZÁTKA-DS přitj Sokol Lázně Toušeň NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA-Divná Bára Praha SÁVITRÍ-Divadlo Líšeň Brno UKRUTNÝ HRABĚ PÁLFY-DSZáškrtAš Sobota POHÁDKY-Divadlo "Na cestě" Liberec OPERACESPUTNIK -Pantomimická skupina Degeni Praha KRAMÁŘSKÉ DIVADLO - De Facto Mimo Jihlava Oběd, POPOVTR(Popovídání vtrávě), KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX Vyhlášenínejlepšíhosouboruzevšechsou borůtrávysezúčastnivších PŘEPODIVNÝ PŘÍBĚH CNOSTNÉŽENYZEFESU -DSTylpřiKD Čelákovice PĚSTNEBO CIRKUS - Marcinovo bílý balet mezidivadly Večeře HOŠI Z NÁROĎÁKU aneb ZABILI KEMRA, PARCHANTI!!!-Kulturně divad. spolek PuchmajerPraha KAŠPAR REK - Divadlo Kvelb České Budějovice MILÁČKU NEBLÁZNI - Divadelní společnost "PÓDIO" Semily VARIACE -ZUŠ Bechyně PUSTINA -Nezávislé divadelníspolečenství Tyan Plzeň Neděle POHÁDKA-Divadlo "Nacestě" Liberec Oběd, POPOVTR DÍVČÍ VÁLKA-Divadelní sdružení Blaník Načeradec ?POPOVTR, rozloučenístrávou. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu Neděle 14. až neděle 21. června 2002 /Kulturní dům DIVADELNÍ FESTIVAL SOUBORŮ HRAJÍCÍCH VTRÁVĚ PÁTEK NEDĚLE programu. Pátek neděle / Sudoměřice u Bechyně / Seminář je určen všem, kdo se chtějí pokusit oprvý, či již opakovaný kontakt se základní hmotou -shlínou. Součástí semináře je DIVADLO VTRÁVĚ. Protože se na semináři pracuje nejen shlínou, ale ise dřevem, lze říci, že se tu spojují nejen materiály,ale irůzné výrazové formy. Pondělí neděle / Sudoměřice u Bechyně / Lektoři semináře: Roman Černík, Nina Gasteva a Mikhail Ivanov. Přihlásit se můžete vkanceláři KD, tel / Kursovné: 800,- Kč. Pondělí neděle / Prostory Kulturního domu /Seminář tibetských léčebných a relaxačních metod. Bližší info. vkanceláři KD. KD,UNádraží 602, Bechyně,tel.: tel./fax: , mobil: ,

6 Sobota 10.srpnaod do hod. /Celodenní renesanční slavnost -rekonstrukce velkolepého příjezdu nového majitele zámku -Petra Voka zrožmberka. Lidový jarmark, ukázky řemesel, šermíři, program proděti, country bál, koncert vážné hudby amnohájiná překvapení. Celodennívstupné: V předprodeji (od ) 50,- Kč/ na místě vden konání akce 80,- Kč / děti, studenti, důchodci, ZTP 50,-Kč/ osoby v dobovém kostýmu zdarma / děti do12 letzdarma. Vstupenka opravňuje ke 40% slevě na prohlídku zámku (mimo nočníprohlídky), muzea Vladimíra Preclíka a Alšovy jihočeské galerie. Renesanční slavnost pořádají: MěstoBechyně a Kulturní důmbechyně, Panství Bechyně a.s., Bechyňský divadelní spolek Lužnice, Agentura Kultur -Kontakt ČeskéBudějovice. Srdečně Vás zvemedo základního kurzu tance a společenské výchovy. Kurzovné 900,- Kč/ gardenka 260,- Kč. V cenách není zahrnuto vstupné na prodlouženou azávěrečný věneček. Cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivýchlekcí aspolečnoufotografii. Vstupné na jednotlivé lekce 50,- Kč, na prodlouženou 60,- Kč a na věneček 70,- Kč.Lektoři kurzu jsou JanaaVáclav Zachovi. ROZPISLEKCÍ 1. lekce Zahájení 27.září lekce 4. října lekce 11. října lekce 25. října lekce Prodloužená 8. listopadu 6. lekce 15.listopadu lekce 22.listopadu lekce 23.listopadu lekce 29.listopadu lekce Věneček 13. prosince Lekce hod. Prodloužená hod. Věneček hod. Přihlášky asloženky si můžete vyzvednout v kanceláři Kulturního domu. Úřední hodiny červen až září po-čt hod. pá hod. S P O N Z O Ř I F E S T I V AL U RESTAURACE NARŮŽKU POTRAVINYULOSOSŮ OPTIKURSÍNY RICHARD FILIP-CSERVIS Pořádané Klubem přátel elektrické dráhytábor - Bechyně Plánované termíny: 6. července 13. července 20. července 27. července 3. srpna 10. srpna 17. srpna 24. srpna 31. srpna 7. září KD,UNádraží 602, Bechyně,tel.: tel./fax: , mobil: ,

7 ŽIVOTNÍ JUBILEA ČERVENEC let Kavan Vladimír, Haškovcová Anna 76 let Čáp Stanislav,Staňková Drahomíra 77 let Hejlíková Milada, Matyásková Anna, Štroufová Marie, Hovorková Vlasta, Čížková Libuše 79 let Haškovec Václav,Prošková Anna, Jirková Marie 80 let Kolář Jan, Hájíčková Božena 81 let Matyásek Václav 82 let Picálková Albína 85 let Pešlová Anna 87 let Hynek Jiří 92 let Novotný František GRATULUJEME Osobní údaje vtéto rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů Vážení nájemníci NazákladěvýměruMFČR č.02/2002přijalaradaměstabechyně na zasedání dne usnesení č. 451/11-02 Rozvýšení nájemnéhoproobdobíod do Toto navýšení se týká obecních bytů abylo stanoveno ve výši4%. Dáledocházísúčinnostíod kezměně vzápočtupodlahové plochy, do které se nyní započítávají všechny místnosti užívané výhradně nájemcem bytu (zděný sklep osazený zárubní, koupelna, záchod, balkon, chodba). Konkrétní částky týkající se nového nájemného budou zaslány všem nájemníkům v dopise spolu s Evidenčnímlistembytu. Dále Vás chceme informovat onových cenách tepla, které s účinnostíod stanovilafirmaerdinga.s.brno.podkladypro stanovené ceny na jednotlivé tepelné zdroje, byly zástupci firmy BytenesBechyně, s.r.o. zkontrolovánoabylo konstatováno,žefirma Erdinga.s.Brnopostupovalaplně vsouladuscenovýmrozhodnutím ERU č. 5/2002ze dne ocenách tepelnéenergieprorok , tudíž byly tyto ceny tepla vztažené na 1m vytápěné plochy odsouhlaseny. PK162,165,166, 168 původní 25,-Kč nová 28,- Kč PK638 původní 21,-Kč nová 26,- Kč CK761 původní 29,-Kč nová 36,- Kč Za Bytenes Bechyně, s.r.o. Král Miroslav, jednatel Procházka pod Bechyní Dne využilonìkolikobèanùBechynìjedineènémožnosti podívat se do podzemí našeho mìsta. Umožnilo nám to dokonèení stavbykanalizaèníhosbìraèe,kteráprobíhalavuplynulýchdvouletech. Zadoprovoduodborníkù,kteøísenatétostavbìpodíleli,jsmesetedy vydalinaponìkud neobvyklou odpoledníprocházku.celkempohodlnì jsme se prošli od vchodu vareálu èistièky Na Parkánech až kvýusti u Smutnéhopotoka naplechamruazpìt.cestou jsme vyslechlizajímavý výkladoprùbìhustavby. Poprohlídceanávratunadennísvìtlojsmesevšichnishodlinatom, že toto ojedinìlé díloje skuteènìhodno obdivu aprojevu uznánívšem pracovníkù,kteøísenastavbìpodíleli. Stavba kanalizaèní štoly je situována vhorninovém masivu pod zástavbou centrální èásti starého mìsta vhloubce cca 40 m. Štola je vedenazprostoruèovdovrchnìsestoupánímaž0,3%vcelkovédélce 837 m, zèehož 663,5 mpøedstavuje hlavní páteøní vìtev štoly mezi ÈOV avyústìním øíèky Smutná, dalších 152 mtvoøí odboèná vìtev štoly, vyúsující na povrch vprostoru skalní stìny mezi klášterem a Lužnicí. Tato odboèná vìtev slouží pro pøipojení spadištì. Zbývajících 21,5 mtvoøí tøiodboèky smìrem kespadištím. Spadištì senacházejí v ulicinaparkánech,nedalekoklášteraaupichlovadomu. 2 Profilštolyvpøevážnédélcedíla èiní5,9m (šíøka 2,6m,výška2,7 m, v prostoru výhyben je širší cca 3,5 m) aje podkovovitý nebo lichobìžníkovitý. Na proražení štoly bylo spotøebováno 15141,6 kg výbušniny zn. 3 Danubit a36297 ks rozbušek. Bylo vytìženo na 6000 m materiálu, m bylo použito pøi stavbì ÈOV ajentisíc vyvezeno do lomu u Hodonic. Stavbajezatímnejvìtšíinvestièníakcínašehomìsta. Zjednání mìstského zastupitelstva dne Prodejnebytovýchprostor Pronajaténebytovéprostoryvčp.166,168,755,756,914,916,918a 919 budou nabídnuty současným nájemcům.současní nájemci budou moci využít předkupního práva po dobu 6 měsíců od předloženínabídkykodprodeji.vpřípadě nevyužitítétonabídkydojde k prodeji obálkovou metodou za nejvyšší nabídku. Obálkovou metodouzastejných podmínek bude prodánibytový prostor vč.p. 911,který vsoučasnédobě nenípronajatý. Prodejepozemků - Schválenprodej částipozemkumanželůmlalákovým. Pozemek přímo sousedí s jejich pozemkem, na kterém mají postavený rodinnýdomek. - Schválen prodej časti pozemku vk.ú. Hvožďany p.kumžákovi, který je majitelem dětského rekreačního zařízení. Jedná se o zastavěnépozemky. 2 - Schválen prodej části zastavěného pozemku o výměře 16 m p.chadimovévlokalitě Plechamr. Zjednání mìstského zastupitelstva dne StanovenípočtučlenůZastupitelstvaMěstaBechyně Vsouladu s 67 a 68 zák.č.128/2000 Sb., oobcích stanovilo Zastupitelstvo Města Bechyně na svém jednání dne pro volebníobdobí počet členů ZastupitelstvaMěstaBechyně na15. ObytnázónaBechyně Prácenaúzemíschválenéhoregulačníhoplánuobytnézóny(území za sídl.5.května )budou pokračovat. Zastupitelé uložili starostovi zajistitgeometrickérozdělenívšechpozemků obytnézóny Bechyně vsouladu se schváleným regulačním plánem Města Bechyně. Tyto prácebymělybýtprovedenydokonceroku. Komplexnínávrh řešeníobytnézónymábýtpředloženzastupitelstvu dokoncezáří. Právnísubjektivitaškolskýchzařízení Od vzniknou nové právní subjekty ZŠ Školní,ZŠ Libušina, MŠ JahůdkaaMŠ čp Právnísubjektivitabylaschválenana základě novelizaceškolskéhozákona. Přípravanovévyhláškyoveřejnémpořádku Do konce listopadu by měla být předložena nová obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku. Podnětem pro toto rozhodnutí byly opakující se stížnosti na neúměrné obtěžování hlukemavibracemizpůsobenýmipřiněkterýchveřejnýchprodukcíve městě.vyhláškabyměla řešitipoužívánízábavnépyrotechniky. Stočnéprorok2002zůstávánezměněno Zastupitelé potvrdili cenu stočného pro rok 2002, která zůstává nezměněnavevýši17,50kč. Prodejepozemků - Neschválen prodej pozemku na stavbu garáží na sídl.na Libuši. Pozemeksenachází vedlestávajícíchgarážízasupermarketem Jednota. - Schválen záměr prodeje pozemků, které tvoří součást zahrádkářské osady Lišky II, kde jsou ostatní pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, který zde bude pozemky rovněžprodávat. 2 - Schválen prodej pozemku vk.ú Hvožďany ovýměře 2077 m, kterýsenacházívzatáčkáchnadbechynísměremnahvožďany, manželůmšobrovým. 2 - Schválenprodej částipozemkuvk.úhvožďanyovýměře600m, vlokalitěplzinskéhopotoka, p.machartovi. - Neschválen prodej části pozemku navazující na zadní část nemovitosti čp.294(travnatýpásnasídl.obránců míru). Podìkování rodièù Našedìtikonèísvoupoumateøskouškolouapoprázdnináchvstoupídoškolzákladních. Konèíjimtedytokrásnéobdobí,kdysiužívalybezstarostnoupohoduaklid,èasher,èas bez povinnostíaúkolù. Tentoèas prožívaly ve 2. mateøské škole Na Libuši ave velké vìtšinìsejimcelétøirokyvìnovalypaníuèitelkyevamarkováamilenaválková.patøíjim velképodìkovánínásvšech.bylaradostpozorovat,covšechnodìtiveškoliècedìlají,co všechnosenauèilyajakácelkovápéèejejimvìnována.imy,rodièové,jsmedoškolky rádi chodili aspotìšením pøijímali pozvání na spoleèná setkání. Na takovou školku budoudìtiirodièevždyckyrádivzpomínat. Zarodièepøedškolákù z2.mšv.šastný

8 Číslo strany Název strany Volby doposlaneckésněmovny PČR-Volební výsledky vbechyni (bez záruky) Okrs. č.1 Okrs. č.2 Okrs. č.3 Okrs. č.4 Okrs. č.5 Okrs. č.6 Okrs. č.7 CELKEM počet % počet 1 NDS 2 0,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 3 0,11 2 DL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 1 0,04 3 ČSSD 69 20, , , , , , , ,37 5 ODA 8 2,42 2 0,41 4 0,90 5 1,12 4 0,69 1 0,22 0 0, ,85 6 Volba pro budoucnost 0 0,00 1 0,21 1 0,23 1 0,22 0 0,00 1 0,22 0 0,00 4 0,14 7 Humanistická aliance 6 1,82 7 1,45 5 1,13 1 0,22 5 0,86 2 0,44 2 2, ,99 8 Akce za zruš.senátuaproti 3 0,91 1 0,21 1 0,23 1 0,22 1 0,17 1 0,22 1 1,10 9 0,32 9 Naděje 0 0,00 0 0,00 1 0,23 1 0,22 1 0,17 3 0,66 1 1,10 7 0,25 11 Republikáni Miroslava Sládka 1 0,30 0 0,00 0 0,00 2 0,45 0 0,00 1 0,22 0 0,00 4 0,14 12 Cesta zm ěny 1 0,30 1 0,21 2 0,45 2 0,45 2 0,34 3 0,66 0 0, ,39 13 ČSNS 2 0,61 2 0,41 3 0,68 4 0,89 5 0,86 5 1,11 0 0, ,74 15 Strana zdravéhorozumu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,44 2 2,20 4 0,14 16 Strana venkova -SOS 0 0,00 2 0,41 2 0,45 2 0,45 4 0,69 1 0,22 1 1, ,42 19 Českápravice 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 Republikáni 0 0,00 2 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,07 21 Sdruženínezávislých 14 4, , , , , ,53 4 4, ,34 22 ODS , , , , , , , ,52 23 KSČM 51 15, , , , , , , ,98 25 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 58 17, , , , , , , ,78 26 Strana za životní jistoty 0 0,00 1 0,21 6 1,36 7 1,56 6 1,03 2 0,44 0 0, ,78 27 Pravý blok 3 0,91 1 0,21 0 0,00 0 0,00 3 0,52 2 0,44 0 0,00 9 0,32 28 Strana zelených 7 2,12 1 0,21 7 1,58 5 1, ,89 5 1,11 1 1, ,31 CELKEM Volby do Poslanecké sněmovny PČR Volební účast vbechyni Volební okrsek Zapsáno v seznamu Skutečně odvolilo %účast , , , , , , ,15 Celkem ,63 KSČM 23% Koalice 12% Volební výsledkyzabechyni-graf Ostatní 7% Volby do Poslanecké sněmovny PČR-srovnánívýsledků ČR-Bechyně (bez záruky) Číslo strany Názevstrany Platné hlasy ČR Platné hlasybechyně %ČR % Bechyně 1 NDS ,11 0,11 2 DL ,08 0,04 3 ČSSD ,20 30,37 5 ODA ,50 0,85 6 Volba pro budoucnost ,35 0,14 7 Humanistická aliance ,17 0,99 8 Akce zazruš.senátu aproti ,20 0,32 9 Naděje ,62 0,25 11 Republikáni MiroslavaSládka ,97 0,14 12 Cesta změny ,27 0,39 13 ČSNS ,81 0,74 15 Stranazdravéhorozumu ,22 0,14 16 Stranavenkova-SOS ,87 0,42 19 Česká pravice ,04 0,00 20 Republikáni ,14 0,07 21 Sdružení nezávislých ,78 5,34 22 ODS ,47 22,52 23 KSČM ,51 22,98 25 Koalice KDU-ČSL, US-DEU ,27 11,78 26 Stranaza životní jistoty ,86 0,78 27 Pravý blok ,59 0,32 28 Stranazelených ,36 1,13 ODS 23% ČSSD 30% SNK 5% %

9 Hudebnípátky vbechyni Srdečně vás zveme na tradiční koncerty absolutních vítězů dětské hudební soutěže Prague Junior Note, které pořádá umělecká agenturav.p.artazušvbechynivrámcibechyňskéhohudebního festivalu. Koncerty se konají ve dnech 5., 12., 19. července 2002 vždy ve hod. vsále ZUŠ Klášterní 39. Tyto koncerty jsou součástí Mazinárodních klavírních kurzů vtýně nad Vltavou, kde během července mají tito talentovaní mladí klavíristé úžasnou příležitoststudovatpodvedenímvynikajícíchzahraničníchpedagogů a sólistů, např. s prof. Pierrem Jasminem z Kanady, prof. Avo Kouyoumdjianem zrakouska,sprof. Frédérikem Lagardem aprof. M.Primachenko-MoussuzFranciebsprof.GeoffreyChacarozAnglie asprof.b.steinerovouzněmeckaasprof.milanemlangremzčr. Tento studijnípobytna kurzech je doplněn koncertovánímpo jižních Čechách Vodňany, Bechyně, Týn nad Vltavou, Písek, České Budějovice.Koncertováníjeprotalentovanéklavíristyvelicedůležité, protožezískávajícennépódiovézkušenosti. Přijďte si poslechnout krásnou hudbu astrhující výkony mladých umělců,kterévás potěší. Určitě zapomenete naproblémy všedních dnů,odpočinetesianačerpátenovýchsil! Mezinárodní klavírní kurzy vtýně nad Vltavou finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace B. Martinů, Hudební nadace OSA, ČEZ JadernáelektrárnaTemelín. Vl.Pospíšilová, V.P.ART Koncerty lektorů vtýně nad Vltavou ve hodin koncertní sál vsdhlinky Zahajovací koncert Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin koncertní sál U Pípalů M. Primachenko-Moussu Francie ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Avo Kouyoumdjian Rakousko ve hodin Zámecké divadlo Božena Steinerová Německo ve hodin Zámecké divadlo Geoffrey Chacaro Anglie 1.8. ve hodin koncertní sál vsd Hlinky Závěrečný koncert Frédéric Lagarde Francie Léto na zámku Prohlídky -zámek je kprohlídkám otevøen dennì kromì pondìlí od do17.00 hodin. Noèní prohlídky s øadou pøekvapení pouze na pøedbìžné rezervace. Telefon 0361/ MuzeumVladimíraPreclíkavbývalé zámeckésýpce otevøenodennìmimopondìlíod 10.00do hodin. Vystaveno je pøes 100 exponátù ztvorby Vl. Preclíka, sochy, obrazy, grafiky. Vmuzeu je instalována prodejní výstava grafik akeramiky PABLA PICASSA Kulturnípoøady 1.7.od19.00hod.DivadloJáryCimrmana POSELZLIPTÁKOVA zámeckájízdárna 12.7.od20.00hod.novýpoøadOndøejeHavelkyajehoMelodyMakersVZPOMÍNKYNA HVÌZDNÝPRACH-zámeckájízdárna 20.7.od 20.00hod.LETÍŠÍPSNOVOTNÝM,zábavnýpoøadplnýhistorekapovídánís diváky,zpíváterezasluková-zámeckájízdárna. 2.8.od17.00hod.MuzeumVl.PreclíkaPODVEÈERMEZISOCHAMI-ukázky zliterární tvorbyvladimírapreclíkavpodáníhercejanakanyzy 3.8.od21.00hod.koncertpodširýmnebemvzámeckémparkuDANBÁRTA ILLUSTRATHOSPHERE.Pøinepøíznivémpoèasívzámeckéjízdárnì od20.00hod.VladimírHronHVÌZDY,KTERÉNEHASNOU-zám.jízdárna 23.8.od17.00hod.MuzeumVladimíraPreclíkaPODVEÈERMEZISOCHAMI-ukázkyz literárnítvorbyvl.preclíkavpodánítomášetöpfera. CELODENNÍRENESANÈNÍ SLAVNOST VSOBOTU OD HODIN PØIVOÒ KBECHYÒSKÉ RÙŽI -rekonstrukce velkolepého pøíjezdu Petra Voka na bechyòskýzámek, lidovýjarmark, ukázky øemesel, šermíøi,taneènice, divadla, kejklíøi, program pro dìti,country bál,koncert vážnéhudby,noèníprohlídky zámku vareálu zámku. Městskémuzeum nanáměstít.g.masaryka -expozice hasičského muzeaotevřenadenně kromě pondělí. Znovu opsech VBechyòském mìstském zpravodaji se již mnohokráte psalo o problémech týkajících se zneèišování mìsta psy aonedodržování mìstské vyhlášky, která stanoví, že majitel má po svém psu výkaly uklidit.tobohuželtrvástále. Couniklopozornostije,žezestranymajitelùpsùdocházíkdalšímu porušování této vyhlášky a to v bodì týkajícího se nadmìrného obtìžováníhlukem.takovýštìkajícíèivyjícípesdokáževedneslušnì obtìžovat své okolí, vnoci pak vyhlásit budíèek pomìrnì širokému okolí. Tose týká nejenom psù, pobíhajících po zahrádkách, ale ipsù chovanýchvèinžovníchdomech. Domnívám se, že by si to majitelé psù mìli laskavì uvìdomit a postaratseoto,abyjejichpsi,kteøízatonemohou,obtìžovalisvéokolí štìkotem avytímconejménì.myslím,žebyjim lidézokolíbylivelmi zavázaníavdìèní. Jitka Wodinská Coje nového voddíle kopané FC Bechyně? A mužstvopotěšilo svépříznivcepostupem dokrajskésoutěže 1.B třídy.tento postup si prakticky zajistilo již třikola před koncem soutěže.fanoušcisetakmohoutěšitnaatraktivnějšísoupeře. Zatím, co A mužstvo bojovalo ošpici okresního přeboru, B mužstvosepohybovalonasestupovýchpříčkáchokresnísoutěže. Naši dorostenci si prohrou snovou Bystřicí zkomplikovali téměř jistýpostupdokrajskéhopřeboru. Starší žáci se udrží v1.a třídě s odřenýma ušima, neboť po většinu soutěže se pohybovali na spodních příčkách tabulky,mladší žáci senaopak zabydleli vjejímstředu. Staršípřípravkunavštěvuje devětamladšídvanácthráčů. Doufáme, ževpříštím ročníkunássvounávštěvoupovzbudítek lepšímvýkonůmamynašepříznivcepotěšímedobrýmivýsledky. P.Zeleňák Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně tenisový oddíl pořádá ve dnech XXXVI.ročník lázeňského tenisového turnaje mužů třídy C V soutěži dospělých dosáhlo družstvo Jiskry Bechyně těchto výsledků: JiskraHumpolec B -JiskraBechyně 2:7 JiskraBechyně A -Dačice 4:5 SlavojPacov-JiskraBechyně A 4:5 JiskraBechyně A -SezimovoÚstí B 5:4 SKPlanán.Lužnicí-JiskraBechyně A 2:7 JiskraBechyně A -JiskraTřeboň A 5:4 Družstvo hraje ve složení: Ing. Hlavnička M., Wágner V., Hartl P., HübnerL.,HlaváčekT.,FolprachtováZ.,VontorováS., V soutěži dospělých v okresním přeboru smíšených družstvech obsadilo družstvotj Jiskry Bechyně B vzákladní skupině Bdruhé místo. 1. TKTábor C : Jiskra Bechyně B 321 7: Loko Veselí n. Luž. B 303 3: TK Soběslav B 303 1:14 2 Výše uvedeným umístěním bylo Družstvo zařazeno do finálové skupinyo1. 4.místovokrese. St. Šmíd Raftové sprinty nalužnici KanoistickýoddílTJ JiskraBechyně pořádá dne otevřené mistrovství Bechyně ve sprintu raftů. Přihlášky přijímá vloděnici TJ Jiskra Bechyně Michal Háša, nebo na čísle 0723/ Jan Pazourek ml. Rafty apádla zajistí pořadatel. Závod se pojede před loděnicítjjiskra.trať budedlouhápřibližně 100m.Začátekzávodu jev9.00hod.aprvnístartsepojedepřibližně v10.30hod. Zároveň zvemevšechnybývalé členykanoistickéhooddílutjjiskrak setkáníupříležitosti50.výročízaloženíoddílu,kteréseuskutečnípři těchto závodech. Informace ktomuto setkání lze získat ujosefa PitlíkaneboJosefaMacáškatel.0602/954084,případně vloděnici. Josef Macášek předseda oddílu kanoistiky

10 Kovoobráběč Práce na CNC iklasických strojích. Perspektiva dalšího odborného růstu. Pracovník kontroly Vzdělání: SŠ strojnická Ostatní schopnosti: Znalost práce na PC, znalostaorientace ve výkresové dokumentaci. Odpovědnost, přemýšlivost, samostatnost. Řidičský průkaz sk. B. Nabízíme zajímavou práci vpříjemném prostředí. Za kvalitní práci nabízíme dobré finanční ohodnocení. Poděkování Děkujeme Zahradnictví u Benešů za kytičky pro předškolní děti na rozloučenou s mateřinkou a manželům Vavřičkovým, že nám umožnili instalovat tablo vevýlozesvéhoobchodu.poděkování patřítéž paní Nestávalové, která mateřince darovala hračky proděti. Přejeme všem hezké léto anastávajícím školákům hodně úspěchů vzš. všichni zmš Jahůdka KONZUM HUGO V ZÁØEÈÍ: VÝSTAVKA KUKONÈENÍ ŠKOLNÍHO ROKU! Kdo zbechyòských osobností mìl špatné mravy,kdo dìlalreparát? Kolikjednièek mìlnáèelník policie? Kdo nemùže najít žádnévysvìdèení? Tovše zjistíte na výstavì vysvìdèení vzáøeèí. Mìstský zpravodaj è.7/2002, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: , nám.t.g.masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2300výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel. 0361/811012a811490,nebo na Tisk RUDI -reklamnístudio, tiskárnaplaná n.luž,tel

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. +Parkování na Písecké. +Informace pro. +Vítání občánků. +Životní jubilea BECHYŇSKÝ. V takové krásné společnosti +Boží Tělo

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. +Parkování na Písecké. +Informace pro. +Vítání občánků. +Životní jubilea BECHYŇSKÝ. V takové krásné společnosti +Boží Tělo BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 +Informace pro odběratele Vodárenské sdružení Bechyňsko (sdružení obcí) upozorňuje všechny odběratele, že od 1. 7. 2009 se stává provozovatelem vodovodu a kanalizace

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011 NOVÉ PODMÍNKY PŘIDĚLOVÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ budou sjednávat na dobu určitou jednoho roku. Po uplynutí sjednané doby nájmu může být nájemní smlouva i opakovaně prodlužována,

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012 28. říjen Manifestace pražského lidu na Václavském náměstí 28. října 1918 K tomuto státnímu svátku, dni vzniku samostatného československého státu v roce 1918, chci

Více

Z jednání městské rady:

Z jednání městské rady: Z jednání městské rady: MR vzala na vědomí předání podpisových archů občanů města proti zrušení pobočky GE Capital Bank ve Smiřicích, které byly zaslány na ústředí této banky do Prahy. MR byla informována

Více

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7.

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7. z městského úřadu - Ohlédnutí za děním ve městě - ze základní školy - Ekokoutek - Léto v Bělé plné kultury - společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti ČERVENEC SRPEN 7,8/2013 Ve Výstavním sále

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

Co seminář nabídne? Především možnost odborných konzultací se špičkovými profesionály, kterými lektoři akademie ve svých oborech bezesporu

Co seminář nabídne? Především možnost odborných konzultací se špičkovými profesionály, kterými lektoři akademie ve svých oborech bezesporu 7 červenec 2013 ROČNÍK XXIV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Největší francouzský kulturní projekt v Česku se blíží k jubileu FČA číslo 19! Novinka akademie? Jedna, ale podle mě významná.

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

11/2010. www.mesto-modrice.cz

11/2010. www.mesto-modrice.cz /200 o Obsah Zprávy z radnice Komentované usnesení RMM č. 48/200 4 Informace pro občany Oznámení o svozu komunálního odpadu 7 Obsah Z dějin dopravy v Modřicích - rozhovor k výstavě Večer rozsvícených lampiček

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice.

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. +KNOFLÍKIÁDA BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. nebo kousky dřeva, nezapínalo se ale dírkami, ale smyčkami. Když se totiž oděv

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více

Novojicínský. Návrat pametní ˇ desky. Listopad 2007. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ

Novojicínský. Návrat pametní ˇ desky. Listopad 2007. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Novojicínský Listopad 2007 Mesícník mesta Návrat pametní desky g Sobota 6. října 2007, novojičínské náměstí v 9.45 minut dopoledne, dům č.p. 10. Na průčelí domu bílá rouška halí pamětní desku, oživující

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Stavební činnost v našem městě v roce 2010

Stavební činnost v našem městě v roce 2010 V TOMTO VYDÁNÍ: Červen 2010/06 Cyklo novinky v Sezimově Ústí Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vydržení věcného břemene a právo nezbytné cesty Stříbrný klíček 2010 Festiválek Nechanice

Více

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Číslo 3 květen - červen 2010 www.velkebilovice.cz Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Zveme vás na tradiční XII. dětské hody, které se konají v neděli 20. června 2010. Začátek je v 14.30 hod. průvodem

Více

Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen

Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen Ve středu 29. května 2002 byl po téměř třicetileté obnově slavnostně otevřen smiřický zámecký kostel Zjevení Páně. Mnoho smiřických

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

Skladatel putující vesmírem

Skladatel putující vesmírem 28. srpna 2008 ročník XI. číslo 15 Skladatel putující vesmírem Bylo to 13. září roku 1928, kdy se v Opočně narodil hudební skladatel Luboš Sluka. Tenkrát asi nikdo netušil, že jednou jeho ceněná hudba

Více

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně číslo 3, ročník 16 březen 2006 cena 10 Kč Činnost městské policie ve městě zahájena Od 1.3.2006 začne v našem městě působit městská policie. Zpočátku pouze jeden strážník, po složení předepsaných zkoušek

Více