ÈERVENEC-SRPEN Bechyòská plovárna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÈERVENEC-SRPEN 2002. Bechyòská plovárna"

Transkript

1 ÈERVENEC-SRPEN 2002 Bechyòská plovárna BuïpožehnánaLužnice,øekoméhomládí. Nevím,kolikrátjsempospíchalcestoukLužnici.Odkvìtnadoøíjna jsem dennì sestupoval lázeòskými pìšinkami, které vyúsovaly na bøehu øeky pøedobloukem mostu, tyèícím se knebi. Obdivoval jsem jeho stavbu, jeho mohutnost akrásu adìkoval jsem všem tìm, kteøí most vystavìli.projektantùm za citlivý vztah kpøírodì, dìlníkùm za fortelnou práci avšem ostatním, kteøí se na stavbì mostu podíleli. Pokraèuji ve své cestì dál, procházím pod mohutným obloukem, zakláním hlavu, abych vnímal onu výšku, technickou dokonalost a krásu.asipo 100msezastavujiaobracímsezpìtkmostu.Hledím na jedineènépanorama,zarámovanédomasivníhomostníhooblouku. Korytoøekyse rozevíráavytváøíprostorprojednuznejkrásnìjších plováren na svìtì. Ano, byla zde plovárna, kterou každý obdivoval, kamserádvracel.ivdobìnejvìtšínesvobodybylasvobodnoupùdou, bylamístem, kdesezapomínalona tìžkostiživota.za2.svìtovéválky jsme se tu scházeli a snili jsme o životì v míru. Nikdy jsme nezapochybovali, poèítali jsme dny,které nás od svobody dìlí. Na sokolské plovárnì, tak jsme jí stále øíkali pøesto, že Sokolbyla vté dobìzakázanáorganizace,tamjsmeplánovalisvojibudoucnost. Nastalkvìten1945,válkaskonèila.Prožívalijsmenesmírnoueuforii zvítìzstvíavìøilijsme, žesepøednámiotvírákrásnábudoucnost.pan Krátký, majitel Lázní, vìnoval obnovenému Sokolu kabiny lázeòské plovárnystím,abybylypøenesenynasokolskouplovárnu.snadšením jsmesevrhlidopráce.rozebrat,snést,pøesunoutnavzdálenostasi800 maopìt složit asi 50 kabin nebyla práce snadná. Co odìrek, tøísek, mozolù, podlitin apotu. Vše se podaøilo aplovárna dostala novou podobu.víte, jáobdivuji tudobu. Nikdo seneptal nastavovskounebo stranickoupøíslušnost, každý pracoval jakumìl. Øemeslníciprovádìli práceodbornéamyostatníjsmedìlali,nacojsmestaèili.plovárnunám každýzávidìl.vevodìøeky,kterábylavtétodobìèistá,byvždymírnì podkalenájílnatýmièásteèkami,byloslastísevykoupat.atakjsmetuv pohodì prožívali první pováleèná léta vdružnézábavì, høe aradosti. Pozdìji jsme se zaèali opìt tøídit auèit nenávidìt. Plovárnasi však iv tétodobìzachovalasvobodu. Nikdonechtìlvìøit,žetentostav potrvá dlouho. Dovoltemi,abychvzpomenulnìkolikpostav.Prvnímplovárenským bylantonín Zelenka.Jakotesaøvedlstavbu plovárny.pozdìji byla na plovárnì jeho žena, matka Zelenková, která prodávala obèerstvení. Druhým plovárenským byl Majka Èech, takový typický bechyòský samorost.staralsepeèlivìoplovárnu,postavilsitamsrub,kdepøebýval aèasto zde vyhrával své skladby na harmonium. Vybudoval mola, skákadla,vory,schùdkydoøekyamyjsmemurádipomáhali.soudruzi radnísepøítomnostimajkybáli.bálise,žesenaplovárnì obohatil,ale vìtšístrachmìliztoho,žejezdeskuteènìsvobodnápùda.takpøevzal vedení plovárny po Majkovi Mìstský národní výbor.ne na dlouho, záhypoznal, že plovárnanenílukrativnímpodnikem, neb nevydìlala aninaplatèlovìka,kterýbylsprávouplovárnypovìøen.práce,kterése døíve provádìly svépomocí, nikdo nedìlal. Atak byl hledán nový vedoucíplovárny atím senakonec stal Josef Matìjkaaplovárnamìla opìtzelenou kesvému provozu.vtétodobì zdebylorekonstruováno volejbalové høištì, které ovšem sloužilo pøevážnì nohejbalu. Odehrávaly se zde tvrdé maèe. Vynikajícími hráèi byli Tonda Lenc, Franta Kvìtoò, Evžen Illín, Josef Matìjka se svými ratolestmi, Josef Beèka,KarelaZdenìkFárníkové,MílaKoláø,Kožíšek,bratøíBenešovéa knimsepøipojovaliinìkteøílázeòštíhosté. Na plovárnì mìl každý své vyležené místo. Tìžce nesl, bylo-li nìkým jiným obsazeno. Stálá plovárenská garda se nazývala lázeòskými nebo plovárenskýmipovaleèi.ne, nebyloto válení, byl to odpoèinek po dobøe vykonané práci. Zde bylo místo paní Eisenbergerové,tamrodinyKonývkù,Lencù,Kvìtoòù,Koláøù,Douskù, Kramaøù, Fárníkù, Mikšovských, Beèkù, Polákù, Jankù, Borovièkù, Pitrù, Vozábalù, Pospíšilù, Schmauzù, Vorlíèkù atd. Nejstarším koupajícím se bylpan Gärtner.Bylo muuž pomalu80 let, alena svou øekunezapomnìl. Bechyòskou plovárnu si zamilovali inìkteøí známí umìlci hereèka Irena Kaèírková, Jarda Štercl, Ilja Hurník, Petr Messieurer a další. PravidelnýmhostembylipanVilémTrmalzVídnì. Atakubíhalyrokypolosvobodyažsepøiblížilrok1968.Celýnárod žilvnadìjipražskéhojara.zaèalyprázdninovémìsíceaopìtjsmesnili onovém životì. Ionoho památného srpna jsme nechtìli vìøit, že by tentorozletrodícísesvobodybyludušen.aopìtsetakstalo. Snašíklesajícínadìjíseztrácelivztahkplovárnì.Onatonebylajen nadìje,aleivzrùstajícídevastacevodníhotoku.korytoøekysestávalo odpadnístokou.jenskuteènìtivìrníøekuinadálenavštìvovali.lidése stávali pohodlnými acesta na plovárnu, kam nebylo možné dojet autem,bylapromnohédaleká.atakpomaluajistìplovárnapustla. Ještì jednou kuriozitou se vyznaèovala tato plovárna -nejmenší saunou vèr. Ona to vlastnì ani sauna nebyla. Døevìná bouda s bubínkem, ve kterém se topilo døevem. Když jsme po úmorném hodinovém topení dosáhli teploty C, byli jsme šastni. Apak honem do vysekaného otvoru vledové ploše. Byla to spíše odvaha, nerozvážnost,alepravidelnìjsme1-2kráttýdnìtutokoupelopakovali. Zebøehunásokukovalilidé,kteøísimysleli,žejsmeblázni.Možná,že mìli pravdu, ale nutno øíci, že všichni, kteøí jsme sem pravidelnì chodili,jsmeneonemocnìlichøipkouanirýmou. Po roce 1989 jsme uvažovali oobnovení této krásné plovárny. Kabinky dávno zmizely,posloužilynìkomu za palivo. Vhorníèásti je postaven srub, jehož stavba nebyla nikdy nikým povolena aipøes demolièní pøíkazy zùstala zachována. Celá louka je zarostlá a zaplevelená. Kdysi zde provedené melioraèní práce jsou nefunkèní. Vykasáváme si rukávy aprovádíme první asanaèní zásah posekání plevelného porostu. Nikdo nás nenásleduje, zùstáváme sami. Kde je ona euforie ze svobody? Jeden podnikatel slibuje znaènou finanèní podporu na renovaci plovárny. Nikdo nemùže pøistoupit na jím stanovené podmínky, skuteènost se nekoná. To již nejsou Krátcí ani Paarové. Je vùbec úèelné plovárnu obnovit? Øeka je už opìt èistá, ke koupáníarekreacivhodná,alekdejsouti,kteøísemtakrádichodili? HodnìjichjeužnapravdìBožíatenzbytekjevevìku,kdylidéèasto již nemají sílu ani odvahu zaèít znovu. Atak ona krásná plovárna na Lužnici zùstane jenom snem. Zbyly nám jen vzpomínky, které nás budou provázet až do konce našeho života. My budeme stále vnímat øekulužnicijakoøekusvéhomládí.vesvýchpøedstaváchbudemestále vidìtonukrásnouøeku,spanilouaklidnou,øekuèarovnou. Máøeko,buïzdrávaapøedávejsvéposelstvígeneracímbudoucím! Dr.Jiøí Bumerle

2 Franta Motor Zlomyslnosti,krutostiaironieživotaiBožídaryprorockéhoducha, tovšebylodánodovínkufrantiškumikšovskému,dítětinarozenému napřelomustoletí.bídahospodářskékrizehopřipravilaootceajako sirotka ho stihl osud nejchudších. Jako holičský učeňse naučil všechnydomácí ahospodářsképráce, jak bylotenkrát obvyklé,živil sepakjakonádeníkpracínejtvrdší,vlomechanasilnicích. Jakodětijsmenictakovéhonevěděli,aninevnímali,jenomjsmese vždytěšili,kdyžjsmepotkalifrantumotora,jakábudezábava.franta měl hlavu plnou velikých myšlenek, jak odstranit těžkou avysilující práci apotřeboval to sdílet apropagovat. My byli jeho věrnými a dobrými posluchači aon věděl, že smích je největším pomocníkem řečníka auměl svoje myšlenkypřednést apředvést tak, že to bylo vždynejveselejší divadlo.tvrdá, krutá avysilující práce nedokázala otupit jeho ducha. Všechno, co učinilo zlidí vynálezce avýrobce strojů,pohánělo Frantovymyšlenky,jak seotrocké prácezbavit. Měl řadu návrhů na perpetum mobile. Mělto být ohromný zvon, nebo kilometr dlouhá páka anejlepší bylo, jak využít sílu vody,která je věčná.pozdějipamatuji Frantujakodůchodce,kdymohlvšechen čas aenergiivěnovatpropagacisvých myšlenek.vlétě tobylylavičkyna náměstíakdekolivjindeaplovárna,vzimě pakzbudilovoholičství a Fárníkovadílna,kdesekonaly vřavy,nakterénásfrantaneúnavně zval. Mnoho detailů a ustálených výstupů mi vymizelo zpaměti. Muselobysesejítvícepamětníků,abychomdalivícedohromady. NejlépesipamatujiFrantuzplovárny.Tobylojehovelmioblíbené působiště, kde bylo dostatek zábavychtivých posluchačů lehce přístupných. Franta přicházel denně, atak jednou dopoledne za horšího počasí, kdy bylo na plovárně volno, přišel také ještě jako student fotograf Ivo Gil apořídil nesmrtelnou fotoreportáž Franty Motora.Seriálsnímků vypovídávícnežvšechnaslova. KdybyFranta vystudoval školy,získaldostatek vědomostí,pak s jehozvídavostíapřemýšlivostíasjehopropagačnímtalentem bybyl váženým odborníkem, šiřitelem technického pokroku. Jako ubohý sirotekaudřenýnádeníkbyljenpozoruhodnýmobyvatelembechyně. Jeho stopa zůstává vmyslích pamětníků ajá děkuji náhodnému setkání talentovaného fotografa snaším bechyňským prorokem za dokonaloupamátkunafrantumotora. Majka Čech, 29. XI VÝMĚNA MÍSTA Přinádenicképrácisejehomyšlenkymohlyorientovatnanápady, jak se dřiny zbavit. Upnul se na využití strojů amotorů odtud jeho pojmenování:franta MotoryneboFrantaMotor.Všem říkal Pepíčkua Máňo. Jehopozdravsnámizněl: Ať žijoustrojeamotory! F.M.: Ať žijouproblaholidstva! Cobudenavěky? F.M.: Voda! FrantasedělveZbudilově holičstvíastálesiposunovalšálukolem krku. Obrátil se na pana Voborského: Pepíčku, kolik je nás v republice? PanVoborský: Jápřesně nevím,aletyto,franto,budeš určitě chtítvědětpřesně.no,myslím,žeasikolem15milionů. Franta Motory: Tak si představ, kolik času se ušetří, když uzel uvážeš napevnoajenhopřitáhneš. 1-POČÁTEČNÍ OSTYCH Přinádenicképrácisejehomyšlenkymohlyorientovatnanápady, jak se dřiny zbavit. Upnulse na využití strojů amotorů odtud jeho pojmenování:frantamotorynebofrantamotor.všemříkalpepíčkua Máňo. 3-PSYCHOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ NOVÉHO MÍSTA -ÚVAHA

3 Pepíčku,vidíštuhromadusloženýchcihel,tojeváha,kterábyse dalavyužít! Máňo,jez,jsihubenáapamatuj,žehubenostnakrráseubírrá! 6-ÚDIV, JAK JSOU LIDÉ HLOUPÍ 4-ZAHÁJENÍ PŘESVĚDČOVÁNÍ OVÝZNAMU STROJŮ -PROPOČET Pepíčku,mášděti?Nedělejděti,dělášstátujenotrokyavojáky! Pepíčku,pamatuj si,ževšichni,kteříkončína-teléjsouhovada, krávy, blbci. Podívej: učitelé, vychovatelé, ředitelé, velitelé,. a vyjmenovalasidalšíchdesetpovoláníkončícíchnatelé. VevýčepunaPanské: Franto,můžutiobjednatTesavelu? Franta přehodil nohu přes nohu, neopakovatelně měl kolena kdesi pod bradouaodpověděl: Objednej,alenerozmazlujmě,protoženávykje hrrůza. Pamatuji siza války chlapy;kdyžneměli co kouřit,tak byse i podřízli. 7-SPOKOJEN SÁM SE SEBOU Sláskouvzpomínámna výletsfrantoumotory.domluvilijsmese,že půjdemespolunahutě aonmě ukáže,kudydvakrátdenně chodilakde pracoval. Manželka sdětmi nás doprovodily za most avybavily nás spoustoukremrolí/jak říkal Franta kremolí/.kdyžjsme došlido bývalého lomu, Franta ožil. Ukazoval haldy hlušiny,které vyvozil zkamenného lomu, ukazoval, kde stávala drtička apod. K tomu patří příběh, kdy spolupracovnícifrantuvyhecovali,jestlidokáže drtičkunaložittak,abyji zahltil.opravdusemutopodařiloadrtičkamuselajítdoopravy. 5-SÍLAVODY FrantišekMikšovský,nar vBechyni otec:karelmikšovský,obuvník,nar matka:františkaduspinová,nar ,rodičebylioddáni bratr:janváclavmikšovský,nar vBechyni manželka FrantiškaMikšovského:JosefaHroníková/nar ve Vídni/, sňatek byl uzavřen s Josefou Šefčíkovou, roz. Hroníkovou. Manželstvíbylorozvedeno,alevroce1961byloopětuzavřeno. Manželka zemřela vtáboře,františek Mikšovský bylodsrpna1990 vdomově důchodců vbechyni,zemřel vbechyni. A.+ R. Plachtovi

4 Zhodnocení -VII. zářecká pouť Počasí: píplmetrem tajným měřením bylo zjištěno, že se za počasí modliliibezvěrcinavětrově,atakpoinfarktovémdopolednibyloideální. Otvírač: : tentokrát prenatálního věku byl svojí nezletilou matkou zaparkován nad kanálem a tím se vyřešila jeho slabá chvilka při vyměšování. Zdravicehostí: zvlášť republika Čížkovpřivezlaasitojedinéanejlepší co vlastní (Jindřišku), ačkoliv pana starostu také. Zato Větrov a Plechamrbylvdůsledkuprasečíinfekce zastoupenslabě. Zvonice: její odhalení starostou doprovázelo mohutné dunění rozhoupanýchzvonů. Telegraficky: zpívání, životníjubilea, čestnáobčanství, super tombola, nepřekonatelnékoláče,sekanice,supergulášasuperkozy. Mažorčata: zvládnout pytel blech je jednodušší a prokousat se k metrovémukoláčisepodaří,ažkdyžtohopředvámikousnetedozadku. Válečné loďstvo: překvapily zvláště ponorky svým periskopickým vystoupením asmrtící kachny cvičené na proklovnutí nepřátelských křižníkových pancířů. Jeden z členů osádek překonal i chemické napadenízvlášť nebezpečnoupitnouvodouaukázkazáchranytopícího seneobešlabezslzpřihlížejících. Švestkovéknedlíky: konečně došlokvítězstvídomácích,akorátžese pomíchal favorit s outsídrem. Známý domácí Baloun skončil na posledním,kdežtoznámýovarovýkrálnaprvnímmístě. Tombola: jenseponízaprášilo,protožeknašílítostisinikdonevyzvedl prašnýpytelantuky. Zpívá každá konina: povelmiodvážnémvystoupení republiky Čížkov (medailezadrzost),seoprvenstvídraliduobaby(db),dědatrio(dt)a Bakuledědo(BD).Porozstřelu,kdy(BD)použiliostréatímtrvalezískali prvnícenu-kopyta. Sky dží: ani 14 párů lyží nestačilo zájmu a závodníci museli být vypuštěnive dvou vlnách. Umladšíkategorie zvítězil rozum, závodník zvolildélkulyží50 cm.starší kategoriebylastrašnouukázkou vítězství vůle nad rozumem. Trapné výmluvy špatného mazání, nedostatku prašanuachybná volba tréninkovéhoplánukontrastovalasesveřepou snahou prvních třízávodníků. Zato poslední závodník! Přestože měl nejlepšívybavení idres,přestože dvě předcházejícínocispal slyžemi na nohou(abysi prýzvykl), dojížděl třiminutyza předchozím borcem. Zradila jejzlomenáhůlka,lyžeazdraví. Prostě sinteligencí selyžovat nedá. Lano: vítězstvídomácíchchasníků bylovícnežjednoznačné.plechamr podmiňovalúčastpředemstanovenýmvítězstvímadružstvonenasadil. Různé: odhalení náměstí pro další rok, přidělení hrdého titulu Zářecká barabiznaaodhalení silniční značky Most se trvale neudržuje pana starostudoprovázelypřipravenévýmluvyocizímmajetku. Mažoretky: půvabné svatební vystoupení rozněžnilo i jednotlivce zaskočené pětkami ženichů.puritány ubezpečujeme, žeke svatební nocinedošloaniujednohopáru. Mužoreti: nenítřebavelkých slov,počínajenáročnouskladbou,kterou sisaminahrálianazpívali(budoucízákladcd),přesroztomilékostýmky pošitébarevnýmiflitry,alepředevšímsvýmprovedenímomráčiliširokou veřejnost.zkrátkadůstojnézakončeníprogramu. Závěr: hudba,ženy,víno,zpěv,alkohol,omamnéjedyprostě odpornéa to až hluboce přes půlnoc. Nejlépe tančil pan starosta na tak dlouho slibovanézámkovédlažbě.atakjedinouztrátuutrpělylázně,kdebylpro nulovýzájemzrušenzájezdavšichniseúčastnililéčebnékúryvzářečí. Heslo: padouchnebohrdina,myjsmejednarodina. P.S.Až na konci pouti bylodchycenpoměrně mladšípáreček hlasitých Větrováků,takženenípravda,žeúplně vyhynuli. Červen 2002 Zářecký Krisový Štáb Kudy chodíme -Fuèíkova alej VBechynijistě každýví,kdejefučíkovaalej.dokoncenavzdory tomu, že označení této aleje bylo odstraněno už asi před půlstoletím, když byla rozšiřována silnice před železobetonovým mostem aprodlužován podchod na konci aleje lázeňského lesa. Ano, jeto ta částaleje, kterávedezasilnicípředmostemažk dřevěnému srubu, tedy pod železničním náspemvlečky znádraží dokeramickétovárny.alekdosimyslí,žejetatoalejpojmenována podle Julia Fučíka vpadesátých letech, naprosto se mýlí. Fučík, jehož jméno alej nesla, se jmenoval Stanislav Fučík, byl vprvé polovině minulého stoletívelmi váženýmobčanem bechyňským a alejbylajehojménempojmenovánaužvtřicátýchlétechmin.století snadproto, žebyl dlouholetýmpředsedouokrašlovacíhospolkuv Bechyniaomnohouúpravuměstasezasadil.Kdotobyl? Nezbývá než doslova citovat článek z časopisu Lázně Bechyně: Stanislav Fučík padesátníkem. Dne 5. října 1935 dožil se padesátin Stanislav Fučík, náměstek starosty města (Pozn.: náměstek bylototéž, co dnes místostarosta, tenkrátbezplatu).je známmezinámijižzdobypředválečné(pozn.:předi.svět.válkou) svým upřímným poměrem k myšlence sokolské. Byl proto několikrát zvolen ináměstkem starosty sokolské jednoty.jasné vědomínárodní povinnosti vedlo jej za I.světovéválkydo čsl.legií v Rusku, kde přidělen byl později kordonanční službě ugenerála Štefánika. Jako kurýr zahraniční armády vykonal na počátku republiky dvakrát cestu kolemsvěta.po demobilisaci ujalse opět opuštěné živnosti truhlářské. Srdcem zůstal věren bratrstvu legionářskémuaoněmzákladnímideám,nanichžjeprof.masaryk vybudoval. Věnoval se proto od počátku horlivě organisaci legionářské a náleží k předním pracovníkům v župě. Politicky zakotvilvestraně živnostenské.zjejívůlepřijalmandátnaradnicia bylidvakrátekandidovándoposlaneckésněmovny. PotudčlánekvčasopisuLázně Bechyněč.14zroku1935. Pan Fučík vlastnil důmmezi dnešní radnicí atehdejším katolickým útulkem (Pozn.: dnešnídomov důchodců). Vzadním traktumělvelkoutruhlářskoudílnu.vbechynibylznám především tím,žejehopozornosti jako náměstka starostyneušlosnadžádné pochybení kohokoliv vůči obecnímu dobru aon sám, nebo jím poslaný obecní strážník vždy okamžitě zjednali nápravu. Po jeho smrtižilavdomě jeho manželka, aprotožebylibezdětní,odkázala majetekanemovitostdomovudůchodců spodmínkou,žetentose o ní do smrti bude starat. Tak se stalo; po její smrti byl dům zrekonstruovánastalsesoučástídnešního domovadůchodců. Jméno pana Stanislava Fučíka by si jistě zasloužilo úcty i dnešníchobčanů Bechyně asnadipamětnídeskynatomtodomě. Ale zapadlo už vzapomenutí podobně jako jeho krásná alej, původně svyhlídkounavláčekavlétě svůníblízkérůžovéškolky, zapadla do podivně ošklivéhokouta jakodo jámy bezjakéhokoliv rozhledu, kam není ani příliš příjemné zabloudit. Však i tam zbudované dětské hřiště je spíše smutnou, opuštěnouazničenou zříceninou! Jak nehostinná procházka pro lázeňské hosty ajak podivnýběhtohotosvěta. frk

5 Výstava se koná pod záštitou Ekumenickýchsetkání s Biblí auměním (ESBU). Vernisáž v pondělí 1. července 2002 v hod. Ze své poesie zarecituje Ondřej Rada. Výstava potrvá do 28. července Otevřeno denně: Po -Pá ,So -Ne Vernisáž v pondělí 5. srpna 2002.Výstava potrvá do 31. srpna 2002 Otevřenodenně:Po -Pá , So -Ne Výstavu zahájí v hod. Mgr.Milan Hlaveš, kurátor výstavy. Vystoupí: Latin Street Band. Výstava sekoná pod záštitou Uměleckoprůmyslového musea vpraze. Vystavují: Čermáková Hana, Dias Marek, Dvořák Karel, Fidrich Petr Gatarik Václav, Grec Jakub, Hlušička Jiří, Hlušičková Helena KarolákováMariana, Lada Petr, Lišková Helena, Macek Petr, Mocek Mikuláš, Ouhrabková Iva, Šafr Jaroslav,UhlíkVladimír. Otevřenodenně:od 8.00 do hod. KONCERTYBECHYNĚ Setkání přátel komorní hudby Pondělí Komorní orchestr ČVUTPraha,dirigent Ivo Kraupner sólisté -Ludmila Čermáková (cembalo) -EvženRattay (violoncello) KK Úterý Ivan Štraus, Michaela Štrausová (housle) Ludmila Čermáková (klavír) ZUŠ Středa AdamSoukup, Jan Bartoš (klavír) ZUŠ Čtvrtek Magdalena Tůmová -Bílková (flétna) Ludmila Čermáková (klavír) Evžen Rattay (violoncello) Pátek Koncert mladých účastníků Mezinárodních klavírních kurzů vtýně nad Vltavou (Prague JuniorNote) ZUŠ Sobota KvartetoApollon ZUŠ Pondělí Leoš Čepický(housle),Jiří Žigmund (viola), Jiří Holeňa (klavír) ZUŠ Úterý Kateřina Stegemann (flétna) +soubor ZUŠ Středa Petr Messiereur (housle),tomášlom (kontrabas), Ludmila Čermáková (klavír) Čtvrtek Eva Bublová (varhany) KK Pátek Koncert účastníků SPKH ainterpretačních kurzů Bechyně 2002 ZUŠ Sobota Večer HuHu -Humor vhudbě KD Neděle Delaware Chamber Ensemble, USA (smyčcový soubor) KK Úterý Pátek Koncert skupiny Ester KD - Jaroslav Vodrážka (varhany) KK Začátek všech koncertů v19.30 hod. Legenda: ZUŠ -sálek Základní umělecké školy, KK -Klášterní kostel, KD -KulturnídůmBechyně /Změna programu vyhrazena PROGRAM KLÁŠTERNÍ ZAHRADA Pátek HRYAŠPRÝMY -DS přidivadle O. NedbalaTábor Zahájení - Slavnostní průvod - Divadlo Kvelb České Budějovice, odborný projev našince Brůčka, podpálení pomníku, Popelčina nejmilejší hra DUBOVÁ ZÁTKA-DS přitj Sokol Lázně Toušeň NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA-Divná Bára Praha SÁVITRÍ-Divadlo Líšeň Brno UKRUTNÝ HRABĚ PÁLFY-DSZáškrtAš Sobota POHÁDKY-Divadlo "Na cestě" Liberec OPERACESPUTNIK -Pantomimická skupina Degeni Praha KRAMÁŘSKÉ DIVADLO - De Facto Mimo Jihlava Oběd, POPOVTR(Popovídání vtrávě), KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX Vyhlášenínejlepšíhosouboruzevšechsou borůtrávysezúčastnivších PŘEPODIVNÝ PŘÍBĚH CNOSTNÉŽENYZEFESU -DSTylpřiKD Čelákovice PĚSTNEBO CIRKUS - Marcinovo bílý balet mezidivadly Večeře HOŠI Z NÁROĎÁKU aneb ZABILI KEMRA, PARCHANTI!!!-Kulturně divad. spolek PuchmajerPraha KAŠPAR REK - Divadlo Kvelb České Budějovice MILÁČKU NEBLÁZNI - Divadelní společnost "PÓDIO" Semily VARIACE -ZUŠ Bechyně PUSTINA -Nezávislé divadelníspolečenství Tyan Plzeň Neděle POHÁDKA-Divadlo "Nacestě" Liberec Oběd, POPOVTR DÍVČÍ VÁLKA-Divadelní sdružení Blaník Načeradec ?POPOVTR, rozloučenístrávou. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu Neděle 14. až neděle 21. června 2002 /Kulturní dům DIVADELNÍ FESTIVAL SOUBORŮ HRAJÍCÍCH VTRÁVĚ PÁTEK NEDĚLE programu. Pátek neděle / Sudoměřice u Bechyně / Seminář je určen všem, kdo se chtějí pokusit oprvý, či již opakovaný kontakt se základní hmotou -shlínou. Součástí semináře je DIVADLO VTRÁVĚ. Protože se na semináři pracuje nejen shlínou, ale ise dřevem, lze říci, že se tu spojují nejen materiály,ale irůzné výrazové formy. Pondělí neděle / Sudoměřice u Bechyně / Lektoři semináře: Roman Černík, Nina Gasteva a Mikhail Ivanov. Přihlásit se můžete vkanceláři KD, tel / Kursovné: 800,- Kč. Pondělí neděle / Prostory Kulturního domu /Seminář tibetských léčebných a relaxačních metod. Bližší info. vkanceláři KD. KD,UNádraží 602, Bechyně,tel.: tel./fax: , mobil: ,

6 Sobota 10.srpnaod do hod. /Celodenní renesanční slavnost -rekonstrukce velkolepého příjezdu nového majitele zámku -Petra Voka zrožmberka. Lidový jarmark, ukázky řemesel, šermíři, program proděti, country bál, koncert vážné hudby amnohájiná překvapení. Celodennívstupné: V předprodeji (od ) 50,- Kč/ na místě vden konání akce 80,- Kč / děti, studenti, důchodci, ZTP 50,-Kč/ osoby v dobovém kostýmu zdarma / děti do12 letzdarma. Vstupenka opravňuje ke 40% slevě na prohlídku zámku (mimo nočníprohlídky), muzea Vladimíra Preclíka a Alšovy jihočeské galerie. Renesanční slavnost pořádají: MěstoBechyně a Kulturní důmbechyně, Panství Bechyně a.s., Bechyňský divadelní spolek Lužnice, Agentura Kultur -Kontakt ČeskéBudějovice. Srdečně Vás zvemedo základního kurzu tance a společenské výchovy. Kurzovné 900,- Kč/ gardenka 260,- Kč. V cenách není zahrnuto vstupné na prodlouženou azávěrečný věneček. Cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivýchlekcí aspolečnoufotografii. Vstupné na jednotlivé lekce 50,- Kč, na prodlouženou 60,- Kč a na věneček 70,- Kč.Lektoři kurzu jsou JanaaVáclav Zachovi. ROZPISLEKCÍ 1. lekce Zahájení 27.září lekce 4. října lekce 11. října lekce 25. října lekce Prodloužená 8. listopadu 6. lekce 15.listopadu lekce 22.listopadu lekce 23.listopadu lekce 29.listopadu lekce Věneček 13. prosince Lekce hod. Prodloužená hod. Věneček hod. Přihlášky asloženky si můžete vyzvednout v kanceláři Kulturního domu. Úřední hodiny červen až září po-čt hod. pá hod. S P O N Z O Ř I F E S T I V AL U RESTAURACE NARŮŽKU POTRAVINYULOSOSŮ OPTIKURSÍNY RICHARD FILIP-CSERVIS Pořádané Klubem přátel elektrické dráhytábor - Bechyně Plánované termíny: 6. července 13. července 20. července 27. července 3. srpna 10. srpna 17. srpna 24. srpna 31. srpna 7. září KD,UNádraží 602, Bechyně,tel.: tel./fax: , mobil: ,

7 ŽIVOTNÍ JUBILEA ČERVENEC let Kavan Vladimír, Haškovcová Anna 76 let Čáp Stanislav,Staňková Drahomíra 77 let Hejlíková Milada, Matyásková Anna, Štroufová Marie, Hovorková Vlasta, Čížková Libuše 79 let Haškovec Václav,Prošková Anna, Jirková Marie 80 let Kolář Jan, Hájíčková Božena 81 let Matyásek Václav 82 let Picálková Albína 85 let Pešlová Anna 87 let Hynek Jiří 92 let Novotný František GRATULUJEME Osobní údaje vtéto rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů Vážení nájemníci NazákladěvýměruMFČR č.02/2002přijalaradaměstabechyně na zasedání dne usnesení č. 451/11-02 Rozvýšení nájemnéhoproobdobíod do Toto navýšení se týká obecních bytů abylo stanoveno ve výši4%. Dáledocházísúčinnostíod kezměně vzápočtupodlahové plochy, do které se nyní započítávají všechny místnosti užívané výhradně nájemcem bytu (zděný sklep osazený zárubní, koupelna, záchod, balkon, chodba). Konkrétní částky týkající se nového nájemného budou zaslány všem nájemníkům v dopise spolu s Evidenčnímlistembytu. Dále Vás chceme informovat onových cenách tepla, které s účinnostíod stanovilafirmaerdinga.s.brno.podkladypro stanovené ceny na jednotlivé tepelné zdroje, byly zástupci firmy BytenesBechyně, s.r.o. zkontrolovánoabylo konstatováno,žefirma Erdinga.s.Brnopostupovalaplně vsouladuscenovýmrozhodnutím ERU č. 5/2002ze dne ocenách tepelnéenergieprorok , tudíž byly tyto ceny tepla vztažené na 1m vytápěné plochy odsouhlaseny. PK162,165,166, 168 původní 25,-Kč nová 28,- Kč PK638 původní 21,-Kč nová 26,- Kč CK761 původní 29,-Kč nová 36,- Kč Za Bytenes Bechyně, s.r.o. Král Miroslav, jednatel Procházka pod Bechyní Dne využilonìkolikobèanùBechynìjedineènémožnosti podívat se do podzemí našeho mìsta. Umožnilo nám to dokonèení stavbykanalizaèníhosbìraèe,kteráprobíhalavuplynulýchdvouletech. Zadoprovoduodborníkù,kteøísenatétostavbìpodíleli,jsmesetedy vydalinaponìkud neobvyklou odpoledníprocházku.celkempohodlnì jsme se prošli od vchodu vareálu èistièky Na Parkánech až kvýusti u Smutnéhopotoka naplechamruazpìt.cestou jsme vyslechlizajímavý výkladoprùbìhustavby. Poprohlídceanávratunadennísvìtlojsmesevšichnishodlinatom, že toto ojedinìlé díloje skuteènìhodno obdivu aprojevu uznánívšem pracovníkù,kteøísenastavbìpodíleli. Stavba kanalizaèní štoly je situována vhorninovém masivu pod zástavbou centrální èásti starého mìsta vhloubce cca 40 m. Štola je vedenazprostoruèovdovrchnìsestoupánímaž0,3%vcelkovédélce 837 m, zèehož 663,5 mpøedstavuje hlavní páteøní vìtev štoly mezi ÈOV avyústìním øíèky Smutná, dalších 152 mtvoøí odboèná vìtev štoly, vyúsující na povrch vprostoru skalní stìny mezi klášterem a Lužnicí. Tato odboèná vìtev slouží pro pøipojení spadištì. Zbývajících 21,5 mtvoøí tøiodboèky smìrem kespadištím. Spadištì senacházejí v ulicinaparkánech,nedalekoklášteraaupichlovadomu. 2 Profilštolyvpøevážnédélcedíla èiní5,9m (šíøka 2,6m,výška2,7 m, v prostoru výhyben je širší cca 3,5 m) aje podkovovitý nebo lichobìžníkovitý. Na proražení štoly bylo spotøebováno 15141,6 kg výbušniny zn. 3 Danubit a36297 ks rozbušek. Bylo vytìženo na 6000 m materiálu, m bylo použito pøi stavbì ÈOV ajentisíc vyvezeno do lomu u Hodonic. Stavbajezatímnejvìtšíinvestièníakcínašehomìsta. Zjednání mìstského zastupitelstva dne Prodejnebytovýchprostor Pronajaténebytovéprostoryvčp.166,168,755,756,914,916,918a 919 budou nabídnuty současným nájemcům.současní nájemci budou moci využít předkupního práva po dobu 6 měsíců od předloženínabídkykodprodeji.vpřípadě nevyužitítétonabídkydojde k prodeji obálkovou metodou za nejvyšší nabídku. Obálkovou metodouzastejných podmínek bude prodánibytový prostor vč.p. 911,který vsoučasnédobě nenípronajatý. Prodejepozemků - Schválenprodej částipozemkumanželůmlalákovým. Pozemek přímo sousedí s jejich pozemkem, na kterém mají postavený rodinnýdomek. - Schválen prodej časti pozemku vk.ú. Hvožďany p.kumžákovi, který je majitelem dětského rekreačního zařízení. Jedná se o zastavěnépozemky. 2 - Schválen prodej části zastavěného pozemku o výměře 16 m p.chadimovévlokalitě Plechamr. Zjednání mìstského zastupitelstva dne StanovenípočtučlenůZastupitelstvaMěstaBechyně Vsouladu s 67 a 68 zák.č.128/2000 Sb., oobcích stanovilo Zastupitelstvo Města Bechyně na svém jednání dne pro volebníobdobí počet členů ZastupitelstvaMěstaBechyně na15. ObytnázónaBechyně Prácenaúzemíschválenéhoregulačníhoplánuobytnézóny(území za sídl.5.května )budou pokračovat. Zastupitelé uložili starostovi zajistitgeometrickérozdělenívšechpozemků obytnézóny Bechyně vsouladu se schváleným regulačním plánem Města Bechyně. Tyto prácebymělybýtprovedenydokonceroku. Komplexnínávrh řešeníobytnézónymábýtpředloženzastupitelstvu dokoncezáří. Právnísubjektivitaškolskýchzařízení Od vzniknou nové právní subjekty ZŠ Školní,ZŠ Libušina, MŠ JahůdkaaMŠ čp Právnísubjektivitabylaschválenana základě novelizaceškolskéhozákona. Přípravanovévyhláškyoveřejnémpořádku Do konce listopadu by měla být předložena nová obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku. Podnětem pro toto rozhodnutí byly opakující se stížnosti na neúměrné obtěžování hlukemavibracemizpůsobenýmipřiněkterýchveřejnýchprodukcíve městě.vyhláškabyměla řešitipoužívánízábavnépyrotechniky. Stočnéprorok2002zůstávánezměněno Zastupitelé potvrdili cenu stočného pro rok 2002, která zůstává nezměněnavevýši17,50kč. Prodejepozemků - Neschválen prodej pozemku na stavbu garáží na sídl.na Libuši. Pozemeksenachází vedlestávajícíchgarážízasupermarketem Jednota. - Schválen záměr prodeje pozemků, které tvoří součást zahrádkářské osady Lišky II, kde jsou ostatní pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, který zde bude pozemky rovněžprodávat. 2 - Schválen prodej pozemku vk.ú Hvožďany ovýměře 2077 m, kterýsenacházívzatáčkáchnadbechynísměremnahvožďany, manželůmšobrovým. 2 - Schválenprodej částipozemkuvk.úhvožďanyovýměře600m, vlokalitěplzinskéhopotoka, p.machartovi. - Neschválen prodej části pozemku navazující na zadní část nemovitosti čp.294(travnatýpásnasídl.obránců míru). Podìkování rodièù Našedìtikonèísvoupoumateøskouškolouapoprázdnináchvstoupídoškolzákladních. Konèíjimtedytokrásnéobdobí,kdysiužívalybezstarostnoupohoduaklid,èasher,èas bez povinnostíaúkolù. Tentoèas prožívaly ve 2. mateøské škole Na Libuši ave velké vìtšinìsejimcelétøirokyvìnovalypaníuèitelkyevamarkováamilenaválková.patøíjim velképodìkovánínásvšech.bylaradostpozorovat,covšechnodìtiveškoliècedìlají,co všechnosenauèilyajakácelkovápéèejejimvìnována.imy,rodièové,jsmedoškolky rádi chodili aspotìšením pøijímali pozvání na spoleèná setkání. Na takovou školku budoudìtiirodièevždyckyrádivzpomínat. Zarodièepøedškolákù z2.mšv.šastný

8 Číslo strany Název strany Volby doposlaneckésněmovny PČR-Volební výsledky vbechyni (bez záruky) Okrs. č.1 Okrs. č.2 Okrs. č.3 Okrs. č.4 Okrs. č.5 Okrs. č.6 Okrs. č.7 CELKEM počet % počet 1 NDS 2 0,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 3 0,11 2 DL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 1 0,04 3 ČSSD 69 20, , , , , , , ,37 5 ODA 8 2,42 2 0,41 4 0,90 5 1,12 4 0,69 1 0,22 0 0, ,85 6 Volba pro budoucnost 0 0,00 1 0,21 1 0,23 1 0,22 0 0,00 1 0,22 0 0,00 4 0,14 7 Humanistická aliance 6 1,82 7 1,45 5 1,13 1 0,22 5 0,86 2 0,44 2 2, ,99 8 Akce za zruš.senátuaproti 3 0,91 1 0,21 1 0,23 1 0,22 1 0,17 1 0,22 1 1,10 9 0,32 9 Naděje 0 0,00 0 0,00 1 0,23 1 0,22 1 0,17 3 0,66 1 1,10 7 0,25 11 Republikáni Miroslava Sládka 1 0,30 0 0,00 0 0,00 2 0,45 0 0,00 1 0,22 0 0,00 4 0,14 12 Cesta zm ěny 1 0,30 1 0,21 2 0,45 2 0,45 2 0,34 3 0,66 0 0, ,39 13 ČSNS 2 0,61 2 0,41 3 0,68 4 0,89 5 0,86 5 1,11 0 0, ,74 15 Strana zdravéhorozumu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,44 2 2,20 4 0,14 16 Strana venkova -SOS 0 0,00 2 0,41 2 0,45 2 0,45 4 0,69 1 0,22 1 1, ,42 19 Českápravice 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 Republikáni 0 0,00 2 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,07 21 Sdruženínezávislých 14 4, , , , , ,53 4 4, ,34 22 ODS , , , , , , , ,52 23 KSČM 51 15, , , , , , , ,98 25 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 58 17, , , , , , , ,78 26 Strana za životní jistoty 0 0,00 1 0,21 6 1,36 7 1,56 6 1,03 2 0,44 0 0, ,78 27 Pravý blok 3 0,91 1 0,21 0 0,00 0 0,00 3 0,52 2 0,44 0 0,00 9 0,32 28 Strana zelených 7 2,12 1 0,21 7 1,58 5 1, ,89 5 1,11 1 1, ,31 CELKEM Volby do Poslanecké sněmovny PČR Volební účast vbechyni Volební okrsek Zapsáno v seznamu Skutečně odvolilo %účast , , , , , , ,15 Celkem ,63 KSČM 23% Koalice 12% Volební výsledkyzabechyni-graf Ostatní 7% Volby do Poslanecké sněmovny PČR-srovnánívýsledků ČR-Bechyně (bez záruky) Číslo strany Názevstrany Platné hlasy ČR Platné hlasybechyně %ČR % Bechyně 1 NDS ,11 0,11 2 DL ,08 0,04 3 ČSSD ,20 30,37 5 ODA ,50 0,85 6 Volba pro budoucnost ,35 0,14 7 Humanistická aliance ,17 0,99 8 Akce zazruš.senátu aproti ,20 0,32 9 Naděje ,62 0,25 11 Republikáni MiroslavaSládka ,97 0,14 12 Cesta změny ,27 0,39 13 ČSNS ,81 0,74 15 Stranazdravéhorozumu ,22 0,14 16 Stranavenkova-SOS ,87 0,42 19 Česká pravice ,04 0,00 20 Republikáni ,14 0,07 21 Sdružení nezávislých ,78 5,34 22 ODS ,47 22,52 23 KSČM ,51 22,98 25 Koalice KDU-ČSL, US-DEU ,27 11,78 26 Stranaza životní jistoty ,86 0,78 27 Pravý blok ,59 0,32 28 Stranazelených ,36 1,13 ODS 23% ČSSD 30% SNK 5% %

9 Hudebnípátky vbechyni Srdečně vás zveme na tradiční koncerty absolutních vítězů dětské hudební soutěže Prague Junior Note, které pořádá umělecká agenturav.p.artazušvbechynivrámcibechyňskéhohudebního festivalu. Koncerty se konají ve dnech 5., 12., 19. července 2002 vždy ve hod. vsále ZUŠ Klášterní 39. Tyto koncerty jsou součástí Mazinárodních klavírních kurzů vtýně nad Vltavou, kde během července mají tito talentovaní mladí klavíristé úžasnou příležitoststudovatpodvedenímvynikajícíchzahraničníchpedagogů a sólistů, např. s prof. Pierrem Jasminem z Kanady, prof. Avo Kouyoumdjianem zrakouska,sprof. Frédérikem Lagardem aprof. M.Primachenko-MoussuzFranciebsprof.GeoffreyChacarozAnglie asprof.b.steinerovouzněmeckaasprof.milanemlangremzčr. Tento studijnípobytna kurzech je doplněn koncertovánímpo jižních Čechách Vodňany, Bechyně, Týn nad Vltavou, Písek, České Budějovice.Koncertováníjeprotalentovanéklavíristyvelicedůležité, protožezískávajícennépódiovézkušenosti. Přijďte si poslechnout krásnou hudbu astrhující výkony mladých umělců,kterévás potěší. Určitě zapomenete naproblémy všedních dnů,odpočinetesianačerpátenovýchsil! Mezinárodní klavírní kurzy vtýně nad Vltavou finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace B. Martinů, Hudební nadace OSA, ČEZ JadernáelektrárnaTemelín. Vl.Pospíšilová, V.P.ART Koncerty lektorů vtýně nad Vltavou ve hodin koncertní sál vsdhlinky Zahajovací koncert Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin koncertní sál U Pípalů M. Primachenko-Moussu Francie ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Avo Kouyoumdjian Rakousko ve hodin Zámecké divadlo Božena Steinerová Německo ve hodin Zámecké divadlo Geoffrey Chacaro Anglie 1.8. ve hodin koncertní sál vsd Hlinky Závěrečný koncert Frédéric Lagarde Francie Léto na zámku Prohlídky -zámek je kprohlídkám otevøen dennì kromì pondìlí od do17.00 hodin. Noèní prohlídky s øadou pøekvapení pouze na pøedbìžné rezervace. Telefon 0361/ MuzeumVladimíraPreclíkavbývalé zámeckésýpce otevøenodennìmimopondìlíod 10.00do hodin. Vystaveno je pøes 100 exponátù ztvorby Vl. Preclíka, sochy, obrazy, grafiky. Vmuzeu je instalována prodejní výstava grafik akeramiky PABLA PICASSA Kulturnípoøady 1.7.od19.00hod.DivadloJáryCimrmana POSELZLIPTÁKOVA zámeckájízdárna 12.7.od20.00hod.novýpoøadOndøejeHavelkyajehoMelodyMakersVZPOMÍNKYNA HVÌZDNÝPRACH-zámeckájízdárna 20.7.od 20.00hod.LETÍŠÍPSNOVOTNÝM,zábavnýpoøadplnýhistorekapovídánís diváky,zpíváterezasluková-zámeckájízdárna. 2.8.od17.00hod.MuzeumVl.PreclíkaPODVEÈERMEZISOCHAMI-ukázky zliterární tvorbyvladimírapreclíkavpodáníhercejanakanyzy 3.8.od21.00hod.koncertpodširýmnebemvzámeckémparkuDANBÁRTA ILLUSTRATHOSPHERE.Pøinepøíznivémpoèasívzámeckéjízdárnì od20.00hod.VladimírHronHVÌZDY,KTERÉNEHASNOU-zám.jízdárna 23.8.od17.00hod.MuzeumVladimíraPreclíkaPODVEÈERMEZISOCHAMI-ukázkyz literárnítvorbyvl.preclíkavpodánítomášetöpfera. CELODENNÍRENESANÈNÍ SLAVNOST VSOBOTU OD HODIN PØIVOÒ KBECHYÒSKÉ RÙŽI -rekonstrukce velkolepého pøíjezdu Petra Voka na bechyòskýzámek, lidovýjarmark, ukázky øemesel, šermíøi,taneènice, divadla, kejklíøi, program pro dìti,country bál,koncert vážnéhudby,noèníprohlídky zámku vareálu zámku. Městskémuzeum nanáměstít.g.masaryka -expozice hasičského muzeaotevřenadenně kromě pondělí. Znovu opsech VBechyòském mìstském zpravodaji se již mnohokráte psalo o problémech týkajících se zneèišování mìsta psy aonedodržování mìstské vyhlášky, která stanoví, že majitel má po svém psu výkaly uklidit.tobohuželtrvástále. Couniklopozornostije,žezestranymajitelùpsùdocházíkdalšímu porušování této vyhlášky a to v bodì týkajícího se nadmìrného obtìžováníhlukem.takovýštìkajícíèivyjícípesdokáževedneslušnì obtìžovat své okolí, vnoci pak vyhlásit budíèek pomìrnì širokému okolí. Tose týká nejenom psù, pobíhajících po zahrádkách, ale ipsù chovanýchvèinžovníchdomech. Domnívám se, že by si to majitelé psù mìli laskavì uvìdomit a postaratseoto,abyjejichpsi,kteøízatonemohou,obtìžovalisvéokolí štìkotem avytímconejménì.myslím,žebyjim lidézokolíbylivelmi zavázaníavdìèní. Jitka Wodinská Coje nového voddíle kopané FC Bechyně? A mužstvopotěšilo svépříznivcepostupem dokrajskésoutěže 1.B třídy.tento postup si prakticky zajistilo již třikola před koncem soutěže.fanoušcisetakmohoutěšitnaatraktivnějšísoupeře. Zatím, co A mužstvo bojovalo ošpici okresního přeboru, B mužstvosepohybovalonasestupovýchpříčkáchokresnísoutěže. Naši dorostenci si prohrou snovou Bystřicí zkomplikovali téměř jistýpostupdokrajskéhopřeboru. Starší žáci se udrží v1.a třídě s odřenýma ušima, neboť po většinu soutěže se pohybovali na spodních příčkách tabulky,mladší žáci senaopak zabydleli vjejímstředu. Staršípřípravkunavštěvuje devětamladšídvanácthráčů. Doufáme, ževpříštím ročníkunássvounávštěvoupovzbudítek lepšímvýkonůmamynašepříznivcepotěšímedobrýmivýsledky. P.Zeleňák Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně tenisový oddíl pořádá ve dnech XXXVI.ročník lázeňského tenisového turnaje mužů třídy C V soutěži dospělých dosáhlo družstvo Jiskry Bechyně těchto výsledků: JiskraHumpolec B -JiskraBechyně 2:7 JiskraBechyně A -Dačice 4:5 SlavojPacov-JiskraBechyně A 4:5 JiskraBechyně A -SezimovoÚstí B 5:4 SKPlanán.Lužnicí-JiskraBechyně A 2:7 JiskraBechyně A -JiskraTřeboň A 5:4 Družstvo hraje ve složení: Ing. Hlavnička M., Wágner V., Hartl P., HübnerL.,HlaváčekT.,FolprachtováZ.,VontorováS., V soutěži dospělých v okresním přeboru smíšených družstvech obsadilo družstvotj Jiskry Bechyně B vzákladní skupině Bdruhé místo. 1. TKTábor C : Jiskra Bechyně B 321 7: Loko Veselí n. Luž. B 303 3: TK Soběslav B 303 1:14 2 Výše uvedeným umístěním bylo Družstvo zařazeno do finálové skupinyo1. 4.místovokrese. St. Šmíd Raftové sprinty nalužnici KanoistickýoddílTJ JiskraBechyně pořádá dne otevřené mistrovství Bechyně ve sprintu raftů. Přihlášky přijímá vloděnici TJ Jiskra Bechyně Michal Háša, nebo na čísle 0723/ Jan Pazourek ml. Rafty apádla zajistí pořadatel. Závod se pojede před loděnicítjjiskra.trať budedlouhápřibližně 100m.Začátekzávodu jev9.00hod.aprvnístartsepojedepřibližně v10.30hod. Zároveň zvemevšechnybývalé členykanoistickéhooddílutjjiskrak setkáníupříležitosti50.výročízaloženíoddílu,kteréseuskutečnípři těchto závodech. Informace ktomuto setkání lze získat ujosefa PitlíkaneboJosefaMacáškatel.0602/954084,případně vloděnici. Josef Macášek předseda oddílu kanoistiky

10 Kovoobráběč Práce na CNC iklasických strojích. Perspektiva dalšího odborného růstu. Pracovník kontroly Vzdělání: SŠ strojnická Ostatní schopnosti: Znalost práce na PC, znalostaorientace ve výkresové dokumentaci. Odpovědnost, přemýšlivost, samostatnost. Řidičský průkaz sk. B. Nabízíme zajímavou práci vpříjemném prostředí. Za kvalitní práci nabízíme dobré finanční ohodnocení. Poděkování Děkujeme Zahradnictví u Benešů za kytičky pro předškolní děti na rozloučenou s mateřinkou a manželům Vavřičkovým, že nám umožnili instalovat tablo vevýlozesvéhoobchodu.poděkování patřítéž paní Nestávalové, která mateřince darovala hračky proděti. Přejeme všem hezké léto anastávajícím školákům hodně úspěchů vzš. všichni zmš Jahůdka KONZUM HUGO V ZÁØEÈÍ: VÝSTAVKA KUKONÈENÍ ŠKOLNÍHO ROKU! Kdo zbechyòských osobností mìl špatné mravy,kdo dìlalreparát? Kolikjednièek mìlnáèelník policie? Kdo nemùže najít žádnévysvìdèení? Tovše zjistíte na výstavì vysvìdèení vzáøeèí. Mìstský zpravodaj è.7/2002, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: , nám.t.g.masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2300výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel. 0361/811012a811490,nebo na Tisk RUDI -reklamnístudio, tiskárnaplaná n.luž,tel

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 25. 9. 2002 Usnesení č. 88 ZM schvaluje RZ č. 12/2002 v tomto znění: snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro ZÁŘÍ 2009 S VÝHLEDEM DO ŘÍJNA C O N Á S Č E K Á A N E M I N E TRIO PROKOP HRUBÝ ANDRŠT EVA TORNOVÁ A JEJÍ PŘÁTELÉ Zahájení koncertní sezóny Sobota 13.10. louka před ÚMC Praha 17 BABÍ LÉTO Účast Domova

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Neděle 20. března 2005 10:00 17:30 Účast : Souček Petr, Ing. Konečná Jana, Ing. Majer Petr Musil Jaroslav Omluven: Hosté: Ilčenková Radana

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka

Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka Út 1.1. - Út 31.12. Živá historie Hlinsko Betlém Hlinsko Speciální programy pro školy

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2014/15

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2014/15 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2014/15 Fleret severu disciplina - fleret kadeti x, junioři x, kadetky+juniorky x společná soutěž pořadatel - TJ Baník Most oddíl sportovního šermu ředitel - Petr

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Předkladatel : David Knápek, ředitel KC Obsah:Komentář, příloha Výkaz provozu, příloha Návštěvnost, příloha Přehled hospodaření Komentář k roku 2010 Kulturní centrum i v roce

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

SOUTĚŽE DRUŽSTEV. Krajský přebor I Košutka A. Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie. 1. Šachklub Sokol Klatovy A 9 0 2 27 56.0 45

SOUTĚŽE DRUŽSTEV. Krajský přebor I Košutka A. Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie. 1. Šachklub Sokol Klatovy A 9 0 2 27 56.0 45 ROČENKA 2011 40 let od založení klubu KP senorů 2. Karel Liška KP rapid družstev 3. Košutka KP v blesk. hře družstev 2. Košutka Martin Simet vítěz krajského přeboru v kategorii H12 Počet členů oddílu:

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Sever Golf Tour 2011 2 in 1

Sever Golf Tour 2011 2 in 1 Sever Golf Tour 2011 Vážení golfisté, golfová sezóna začala a tak bychom Vás tímto chtěli pozvat ku účasti na tradičním golfovém turnaji Sever Golf Tour, který se bude konat tuto sobotu na našem hřišti

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více