ÈERVENEC-SRPEN Bechyòská plovárna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÈERVENEC-SRPEN 2002. Bechyòská plovárna"

Transkript

1 ÈERVENEC-SRPEN 2002 Bechyòská plovárna BuïpožehnánaLužnice,øekoméhomládí. Nevím,kolikrátjsempospíchalcestoukLužnici.Odkvìtnadoøíjna jsem dennì sestupoval lázeòskými pìšinkami, které vyúsovaly na bøehu øeky pøedobloukem mostu, tyèícím se knebi. Obdivoval jsem jeho stavbu, jeho mohutnost akrásu adìkoval jsem všem tìm, kteøí most vystavìli.projektantùm za citlivý vztah kpøírodì, dìlníkùm za fortelnou práci avšem ostatním, kteøí se na stavbì mostu podíleli. Pokraèuji ve své cestì dál, procházím pod mohutným obloukem, zakláním hlavu, abych vnímal onu výšku, technickou dokonalost a krásu.asipo 100msezastavujiaobracímsezpìtkmostu.Hledím na jedineènépanorama,zarámovanédomasivníhomostníhooblouku. Korytoøekyse rozevíráavytváøíprostorprojednuznejkrásnìjších plováren na svìtì. Ano, byla zde plovárna, kterou každý obdivoval, kamserádvracel.ivdobìnejvìtšínesvobodybylasvobodnoupùdou, bylamístem, kdesezapomínalona tìžkostiživota.za2.svìtovéválky jsme se tu scházeli a snili jsme o životì v míru. Nikdy jsme nezapochybovali, poèítali jsme dny,které nás od svobody dìlí. Na sokolské plovárnì, tak jsme jí stále øíkali pøesto, že Sokolbyla vté dobìzakázanáorganizace,tamjsmeplánovalisvojibudoucnost. Nastalkvìten1945,válkaskonèila.Prožívalijsmenesmírnoueuforii zvítìzstvíavìøilijsme, žesepøednámiotvírákrásnábudoucnost.pan Krátký, majitel Lázní, vìnoval obnovenému Sokolu kabiny lázeòské plovárnystím,abybylypøenesenynasokolskouplovárnu.snadšením jsmesevrhlidopráce.rozebrat,snést,pøesunoutnavzdálenostasi800 maopìt složit asi 50 kabin nebyla práce snadná. Co odìrek, tøísek, mozolù, podlitin apotu. Vše se podaøilo aplovárna dostala novou podobu.víte, jáobdivuji tudobu. Nikdo seneptal nastavovskounebo stranickoupøíslušnost, každý pracoval jakumìl. Øemeslníciprovádìli práceodbornéamyostatníjsmedìlali,nacojsmestaèili.plovárnunám každýzávidìl.vevodìøeky,kterábylavtétodobìèistá,byvždymírnì podkalenájílnatýmièásteèkami,byloslastísevykoupat.atakjsmetuv pohodì prožívali první pováleèná léta vdružnézábavì, høe aradosti. Pozdìji jsme se zaèali opìt tøídit auèit nenávidìt. Plovárnasi však iv tétodobìzachovalasvobodu. Nikdonechtìlvìøit,žetentostav potrvá dlouho. Dovoltemi,abychvzpomenulnìkolikpostav.Prvnímplovárenským bylantonín Zelenka.Jakotesaøvedlstavbu plovárny.pozdìji byla na plovárnì jeho žena, matka Zelenková, která prodávala obèerstvení. Druhým plovárenským byl Majka Èech, takový typický bechyòský samorost.staralsepeèlivìoplovárnu,postavilsitamsrub,kdepøebýval aèasto zde vyhrával své skladby na harmonium. Vybudoval mola, skákadla,vory,schùdkydoøekyamyjsmemurádipomáhali.soudruzi radnísepøítomnostimajkybáli.bálise,žesenaplovárnì obohatil,ale vìtšístrachmìliztoho,žejezdeskuteènìsvobodnápùda.takpøevzal vedení plovárny po Majkovi Mìstský národní výbor.ne na dlouho, záhypoznal, že plovárnanenílukrativnímpodnikem, neb nevydìlala aninaplatèlovìka,kterýbylsprávouplovárnypovìøen.práce,kterése døíve provádìly svépomocí, nikdo nedìlal. Atak byl hledán nový vedoucíplovárny atím senakonec stal Josef Matìjkaaplovárnamìla opìtzelenou kesvému provozu.vtétodobì zdebylorekonstruováno volejbalové høištì, které ovšem sloužilo pøevážnì nohejbalu. Odehrávaly se zde tvrdé maèe. Vynikajícími hráèi byli Tonda Lenc, Franta Kvìtoò, Evžen Illín, Josef Matìjka se svými ratolestmi, Josef Beèka,KarelaZdenìkFárníkové,MílaKoláø,Kožíšek,bratøíBenešovéa knimsepøipojovaliinìkteøílázeòštíhosté. Na plovárnì mìl každý své vyležené místo. Tìžce nesl, bylo-li nìkým jiným obsazeno. Stálá plovárenská garda se nazývala lázeòskými nebo plovárenskýmipovaleèi.ne, nebyloto válení, byl to odpoèinek po dobøe vykonané práci. Zde bylo místo paní Eisenbergerové,tamrodinyKonývkù,Lencù,Kvìtoòù,Koláøù,Douskù, Kramaøù, Fárníkù, Mikšovských, Beèkù, Polákù, Jankù, Borovièkù, Pitrù, Vozábalù, Pospíšilù, Schmauzù, Vorlíèkù atd. Nejstarším koupajícím se bylpan Gärtner.Bylo muuž pomalu80 let, alena svou øekunezapomnìl. Bechyòskou plovárnu si zamilovali inìkteøí známí umìlci hereèka Irena Kaèírková, Jarda Štercl, Ilja Hurník, Petr Messieurer a další. PravidelnýmhostembylipanVilémTrmalzVídnì. Atakubíhalyrokypolosvobodyažsepøiblížilrok1968.Celýnárod žilvnadìjipražskéhojara.zaèalyprázdninovémìsíceaopìtjsmesnili onovém životì. Ionoho památného srpna jsme nechtìli vìøit, že by tentorozletrodícísesvobodybyludušen.aopìtsetakstalo. Snašíklesajícínadìjíseztrácelivztahkplovárnì.Onatonebylajen nadìje,aleivzrùstajícídevastacevodníhotoku.korytoøekysestávalo odpadnístokou.jenskuteènìtivìrníøekuinadálenavštìvovali.lidése stávali pohodlnými acesta na plovárnu, kam nebylo možné dojet autem,bylapromnohédaleká.atakpomaluajistìplovárnapustla. Ještì jednou kuriozitou se vyznaèovala tato plovárna -nejmenší saunou vèr. Ona to vlastnì ani sauna nebyla. Døevìná bouda s bubínkem, ve kterém se topilo døevem. Když jsme po úmorném hodinovém topení dosáhli teploty C, byli jsme šastni. Apak honem do vysekaného otvoru vledové ploše. Byla to spíše odvaha, nerozvážnost,alepravidelnìjsme1-2kráttýdnìtutokoupelopakovali. Zebøehunásokukovalilidé,kteøísimysleli,žejsmeblázni.Možná,že mìli pravdu, ale nutno øíci, že všichni, kteøí jsme sem pravidelnì chodili,jsmeneonemocnìlichøipkouanirýmou. Po roce 1989 jsme uvažovali oobnovení této krásné plovárny. Kabinky dávno zmizely,posloužilynìkomu za palivo. Vhorníèásti je postaven srub, jehož stavba nebyla nikdy nikým povolena aipøes demolièní pøíkazy zùstala zachována. Celá louka je zarostlá a zaplevelená. Kdysi zde provedené melioraèní práce jsou nefunkèní. Vykasáváme si rukávy aprovádíme první asanaèní zásah posekání plevelného porostu. Nikdo nás nenásleduje, zùstáváme sami. Kde je ona euforie ze svobody? Jeden podnikatel slibuje znaènou finanèní podporu na renovaci plovárny. Nikdo nemùže pøistoupit na jím stanovené podmínky, skuteènost se nekoná. To již nejsou Krátcí ani Paarové. Je vùbec úèelné plovárnu obnovit? Øeka je už opìt èistá, ke koupáníarekreacivhodná,alekdejsouti,kteøísemtakrádichodili? HodnìjichjeužnapravdìBožíatenzbytekjevevìku,kdylidéèasto již nemají sílu ani odvahu zaèít znovu. Atak ona krásná plovárna na Lužnici zùstane jenom snem. Zbyly nám jen vzpomínky, které nás budou provázet až do konce našeho života. My budeme stále vnímat øekulužnicijakoøekusvéhomládí.vesvýchpøedstaváchbudemestále vidìtonukrásnouøeku,spanilouaklidnou,øekuèarovnou. Máøeko,buïzdrávaapøedávejsvéposelstvígeneracímbudoucím! Dr.Jiøí Bumerle

2 Franta Motor Zlomyslnosti,krutostiaironieživotaiBožídaryprorockéhoducha, tovšebylodánodovínkufrantiškumikšovskému,dítětinarozenému napřelomustoletí.bídahospodářskékrizehopřipravilaootceajako sirotka ho stihl osud nejchudších. Jako holičský učeňse naučil všechnydomácí ahospodářsképráce, jak bylotenkrát obvyklé,živil sepakjakonádeníkpracínejtvrdší,vlomechanasilnicích. Jakodětijsmenictakovéhonevěděli,aninevnímali,jenomjsmese vždytěšili,kdyžjsmepotkalifrantumotora,jakábudezábava.franta měl hlavu plnou velikých myšlenek, jak odstranit těžkou avysilující práci apotřeboval to sdílet apropagovat. My byli jeho věrnými a dobrými posluchači aon věděl, že smích je největším pomocníkem řečníka auměl svoje myšlenkypřednést apředvést tak, že to bylo vždynejveselejší divadlo.tvrdá, krutá avysilující práce nedokázala otupit jeho ducha. Všechno, co učinilo zlidí vynálezce avýrobce strojů,pohánělo Frantovymyšlenky,jak seotrocké prácezbavit. Měl řadu návrhů na perpetum mobile. Mělto být ohromný zvon, nebo kilometr dlouhá páka anejlepší bylo, jak využít sílu vody,která je věčná.pozdějipamatuji Frantujakodůchodce,kdymohlvšechen čas aenergiivěnovatpropagacisvých myšlenek.vlétě tobylylavičkyna náměstíakdekolivjindeaplovárna,vzimě pakzbudilovoholičství a Fárníkovadílna,kdesekonaly vřavy,nakterénásfrantaneúnavně zval. Mnoho detailů a ustálených výstupů mi vymizelo zpaměti. Muselobysesejítvícepamětníků,abychomdalivícedohromady. NejlépesipamatujiFrantuzplovárny.Tobylojehovelmioblíbené působiště, kde bylo dostatek zábavychtivých posluchačů lehce přístupných. Franta přicházel denně, atak jednou dopoledne za horšího počasí, kdy bylo na plovárně volno, přišel také ještě jako student fotograf Ivo Gil apořídil nesmrtelnou fotoreportáž Franty Motora.Seriálsnímků vypovídávícnežvšechnaslova. KdybyFranta vystudoval školy,získaldostatek vědomostí,pak s jehozvídavostíapřemýšlivostíasjehopropagačnímtalentem bybyl váženým odborníkem, šiřitelem technického pokroku. Jako ubohý sirotekaudřenýnádeníkbyljenpozoruhodnýmobyvatelembechyně. Jeho stopa zůstává vmyslích pamětníků ajá děkuji náhodnému setkání talentovaného fotografa snaším bechyňským prorokem za dokonaloupamátkunafrantumotora. Majka Čech, 29. XI VÝMĚNA MÍSTA Přinádenicképrácisejehomyšlenkymohlyorientovatnanápady, jak se dřiny zbavit. Upnul se na využití strojů amotorů odtud jeho pojmenování:franta MotoryneboFrantaMotor.Všem říkal Pepíčkua Máňo. Jehopozdravsnámizněl: Ať žijoustrojeamotory! F.M.: Ať žijouproblaholidstva! Cobudenavěky? F.M.: Voda! FrantasedělveZbudilově holičstvíastálesiposunovalšálukolem krku. Obrátil se na pana Voborského: Pepíčku, kolik je nás v republice? PanVoborský: Jápřesně nevím,aletyto,franto,budeš určitě chtítvědětpřesně.no,myslím,žeasikolem15milionů. Franta Motory: Tak si představ, kolik času se ušetří, když uzel uvážeš napevnoajenhopřitáhneš. 1-POČÁTEČNÍ OSTYCH Přinádenicképrácisejehomyšlenkymohlyorientovatnanápady, jak se dřiny zbavit. Upnulse na využití strojů amotorů odtud jeho pojmenování:frantamotorynebofrantamotor.všemříkalpepíčkua Máňo. 3-PSYCHOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ NOVÉHO MÍSTA -ÚVAHA

3 Pepíčku,vidíštuhromadusloženýchcihel,tojeváha,kterábyse dalavyužít! Máňo,jez,jsihubenáapamatuj,žehubenostnakrráseubírrá! 6-ÚDIV, JAK JSOU LIDÉ HLOUPÍ 4-ZAHÁJENÍ PŘESVĚDČOVÁNÍ OVÝZNAMU STROJŮ -PROPOČET Pepíčku,mášděti?Nedělejděti,dělášstátujenotrokyavojáky! Pepíčku,pamatuj si,ževšichni,kteříkončína-teléjsouhovada, krávy, blbci. Podívej: učitelé, vychovatelé, ředitelé, velitelé,. a vyjmenovalasidalšíchdesetpovoláníkončícíchnatelé. VevýčepunaPanské: Franto,můžutiobjednatTesavelu? Franta přehodil nohu přes nohu, neopakovatelně měl kolena kdesi pod bradouaodpověděl: Objednej,alenerozmazlujmě,protoženávykje hrrůza. Pamatuji siza války chlapy;kdyžneměli co kouřit,tak byse i podřízli. 7-SPOKOJEN SÁM SE SEBOU Sláskouvzpomínámna výletsfrantoumotory.domluvilijsmese,že půjdemespolunahutě aonmě ukáže,kudydvakrátdenně chodilakde pracoval. Manželka sdětmi nás doprovodily za most avybavily nás spoustoukremrolí/jak říkal Franta kremolí/.kdyžjsme došlido bývalého lomu, Franta ožil. Ukazoval haldy hlušiny,které vyvozil zkamenného lomu, ukazoval, kde stávala drtička apod. K tomu patří příběh, kdy spolupracovnícifrantuvyhecovali,jestlidokáže drtičkunaložittak,abyji zahltil.opravdusemutopodařiloadrtičkamuselajítdoopravy. 5-SÍLAVODY FrantišekMikšovský,nar vBechyni otec:karelmikšovský,obuvník,nar matka:františkaduspinová,nar ,rodičebylioddáni bratr:janváclavmikšovský,nar vBechyni manželka FrantiškaMikšovského:JosefaHroníková/nar ve Vídni/, sňatek byl uzavřen s Josefou Šefčíkovou, roz. Hroníkovou. Manželstvíbylorozvedeno,alevroce1961byloopětuzavřeno. Manželka zemřela vtáboře,františek Mikšovský bylodsrpna1990 vdomově důchodců vbechyni,zemřel vbechyni. A.+ R. Plachtovi

4 Zhodnocení -VII. zářecká pouť Počasí: píplmetrem tajným měřením bylo zjištěno, že se za počasí modliliibezvěrcinavětrově,atakpoinfarktovémdopolednibyloideální. Otvírač: : tentokrát prenatálního věku byl svojí nezletilou matkou zaparkován nad kanálem a tím se vyřešila jeho slabá chvilka při vyměšování. Zdravicehostí: zvlášť republika Čížkovpřivezlaasitojedinéanejlepší co vlastní (Jindřišku), ačkoliv pana starostu také. Zato Větrov a Plechamrbylvdůsledkuprasečíinfekce zastoupenslabě. Zvonice: její odhalení starostou doprovázelo mohutné dunění rozhoupanýchzvonů. Telegraficky: zpívání, životníjubilea, čestnáobčanství, super tombola, nepřekonatelnékoláče,sekanice,supergulášasuperkozy. Mažorčata: zvládnout pytel blech je jednodušší a prokousat se k metrovémukoláčisepodaří,ažkdyžtohopředvámikousnetedozadku. Válečné loďstvo: překvapily zvláště ponorky svým periskopickým vystoupením asmrtící kachny cvičené na proklovnutí nepřátelských křižníkových pancířů. Jeden z členů osádek překonal i chemické napadenízvlášť nebezpečnoupitnouvodouaukázkazáchranytopícího seneobešlabezslzpřihlížejících. Švestkovéknedlíky: konečně došlokvítězstvídomácích,akorátžese pomíchal favorit s outsídrem. Známý domácí Baloun skončil na posledním,kdežtoznámýovarovýkrálnaprvnímmístě. Tombola: jenseponízaprášilo,protožeknašílítostisinikdonevyzvedl prašnýpytelantuky. Zpívá každá konina: povelmiodvážnémvystoupení republiky Čížkov (medailezadrzost),seoprvenstvídraliduobaby(db),dědatrio(dt)a Bakuledědo(BD).Porozstřelu,kdy(BD)použiliostréatímtrvalezískali prvnícenu-kopyta. Sky dží: ani 14 párů lyží nestačilo zájmu a závodníci museli být vypuštěnive dvou vlnách. Umladšíkategorie zvítězil rozum, závodník zvolildélkulyží50 cm.starší kategoriebylastrašnouukázkou vítězství vůle nad rozumem. Trapné výmluvy špatného mazání, nedostatku prašanuachybná volba tréninkovéhoplánukontrastovalasesveřepou snahou prvních třízávodníků. Zato poslední závodník! Přestože měl nejlepšívybavení idres,přestože dvě předcházejícínocispal slyžemi na nohou(abysi prýzvykl), dojížděl třiminutyza předchozím borcem. Zradila jejzlomenáhůlka,lyžeazdraví. Prostě sinteligencí selyžovat nedá. Lano: vítězstvídomácíchchasníků bylovícnežjednoznačné.plechamr podmiňovalúčastpředemstanovenýmvítězstvímadružstvonenasadil. Různé: odhalení náměstí pro další rok, přidělení hrdého titulu Zářecká barabiznaaodhalení silniční značky Most se trvale neudržuje pana starostudoprovázelypřipravenévýmluvyocizímmajetku. Mažoretky: půvabné svatební vystoupení rozněžnilo i jednotlivce zaskočené pětkami ženichů.puritány ubezpečujeme, žeke svatební nocinedošloaniujednohopáru. Mužoreti: nenítřebavelkých slov,počínajenáročnouskladbou,kterou sisaminahrálianazpívali(budoucízákladcd),přesroztomilékostýmky pošitébarevnýmiflitry,alepředevšímsvýmprovedenímomráčiliširokou veřejnost.zkrátkadůstojnézakončeníprogramu. Závěr: hudba,ženy,víno,zpěv,alkohol,omamnéjedyprostě odpornéa to až hluboce přes půlnoc. Nejlépe tančil pan starosta na tak dlouho slibovanézámkovédlažbě.atakjedinouztrátuutrpělylázně,kdebylpro nulovýzájemzrušenzájezdavšichniseúčastnililéčebnékúryvzářečí. Heslo: padouchnebohrdina,myjsmejednarodina. P.S.Až na konci pouti bylodchycenpoměrně mladšípáreček hlasitých Větrováků,takženenípravda,žeúplně vyhynuli. Červen 2002 Zářecký Krisový Štáb Kudy chodíme -Fuèíkova alej VBechynijistě každýví,kdejefučíkovaalej.dokoncenavzdory tomu, že označení této aleje bylo odstraněno už asi před půlstoletím, když byla rozšiřována silnice před železobetonovým mostem aprodlužován podchod na konci aleje lázeňského lesa. Ano, jeto ta částaleje, kterávedezasilnicípředmostemažk dřevěnému srubu, tedy pod železničním náspemvlečky znádraží dokeramickétovárny.alekdosimyslí,žejetatoalejpojmenována podle Julia Fučíka vpadesátých letech, naprosto se mýlí. Fučík, jehož jméno alej nesla, se jmenoval Stanislav Fučík, byl vprvé polovině minulého stoletívelmi váženýmobčanem bechyňským a alejbylajehojménempojmenovánaužvtřicátýchlétechmin.století snadproto, žebyl dlouholetýmpředsedouokrašlovacíhospolkuv Bechyniaomnohouúpravuměstasezasadil.Kdotobyl? Nezbývá než doslova citovat článek z časopisu Lázně Bechyně: Stanislav Fučík padesátníkem. Dne 5. října 1935 dožil se padesátin Stanislav Fučík, náměstek starosty města (Pozn.: náměstek bylototéž, co dnes místostarosta, tenkrátbezplatu).je známmezinámijižzdobypředválečné(pozn.:předi.svět.válkou) svým upřímným poměrem k myšlence sokolské. Byl proto několikrát zvolen ináměstkem starosty sokolské jednoty.jasné vědomínárodní povinnosti vedlo jej za I.světovéválkydo čsl.legií v Rusku, kde přidělen byl později kordonanční službě ugenerála Štefánika. Jako kurýr zahraniční armády vykonal na počátku republiky dvakrát cestu kolemsvěta.po demobilisaci ujalse opět opuštěné živnosti truhlářské. Srdcem zůstal věren bratrstvu legionářskémuaoněmzákladnímideám,nanichžjeprof.masaryk vybudoval. Věnoval se proto od počátku horlivě organisaci legionářské a náleží k předním pracovníkům v župě. Politicky zakotvilvestraně živnostenské.zjejívůlepřijalmandátnaradnicia bylidvakrátekandidovándoposlaneckésněmovny. PotudčlánekvčasopisuLázně Bechyněč.14zroku1935. Pan Fučík vlastnil důmmezi dnešní radnicí atehdejším katolickým útulkem (Pozn.: dnešnídomov důchodců). Vzadním traktumělvelkoutruhlářskoudílnu.vbechynibylznám především tím,žejehopozornosti jako náměstka starostyneušlosnadžádné pochybení kohokoliv vůči obecnímu dobru aon sám, nebo jím poslaný obecní strážník vždy okamžitě zjednali nápravu. Po jeho smrtižilavdomě jeho manželka, aprotožebylibezdětní,odkázala majetekanemovitostdomovudůchodců spodmínkou,žetentose o ní do smrti bude starat. Tak se stalo; po její smrti byl dům zrekonstruovánastalsesoučástídnešního domovadůchodců. Jméno pana Stanislava Fučíka by si jistě zasloužilo úcty i dnešníchobčanů Bechyně asnadipamětnídeskynatomtodomě. Ale zapadlo už vzapomenutí podobně jako jeho krásná alej, původně svyhlídkounavláčekavlétě svůníblízkérůžovéškolky, zapadla do podivně ošklivéhokouta jakodo jámy bezjakéhokoliv rozhledu, kam není ani příliš příjemné zabloudit. Však i tam zbudované dětské hřiště je spíše smutnou, opuštěnouazničenou zříceninou! Jak nehostinná procházka pro lázeňské hosty ajak podivnýběhtohotosvěta. frk

5 Výstava se koná pod záštitou Ekumenickýchsetkání s Biblí auměním (ESBU). Vernisáž v pondělí 1. července 2002 v hod. Ze své poesie zarecituje Ondřej Rada. Výstava potrvá do 28. července Otevřeno denně: Po -Pá ,So -Ne Vernisáž v pondělí 5. srpna 2002.Výstava potrvá do 31. srpna 2002 Otevřenodenně:Po -Pá , So -Ne Výstavu zahájí v hod. Mgr.Milan Hlaveš, kurátor výstavy. Vystoupí: Latin Street Band. Výstava sekoná pod záštitou Uměleckoprůmyslového musea vpraze. Vystavují: Čermáková Hana, Dias Marek, Dvořák Karel, Fidrich Petr Gatarik Václav, Grec Jakub, Hlušička Jiří, Hlušičková Helena KarolákováMariana, Lada Petr, Lišková Helena, Macek Petr, Mocek Mikuláš, Ouhrabková Iva, Šafr Jaroslav,UhlíkVladimír. Otevřenodenně:od 8.00 do hod. KONCERTYBECHYNĚ Setkání přátel komorní hudby Pondělí Komorní orchestr ČVUTPraha,dirigent Ivo Kraupner sólisté -Ludmila Čermáková (cembalo) -EvženRattay (violoncello) KK Úterý Ivan Štraus, Michaela Štrausová (housle) Ludmila Čermáková (klavír) ZUŠ Středa AdamSoukup, Jan Bartoš (klavír) ZUŠ Čtvrtek Magdalena Tůmová -Bílková (flétna) Ludmila Čermáková (klavír) Evžen Rattay (violoncello) Pátek Koncert mladých účastníků Mezinárodních klavírních kurzů vtýně nad Vltavou (Prague JuniorNote) ZUŠ Sobota KvartetoApollon ZUŠ Pondělí Leoš Čepický(housle),Jiří Žigmund (viola), Jiří Holeňa (klavír) ZUŠ Úterý Kateřina Stegemann (flétna) +soubor ZUŠ Středa Petr Messiereur (housle),tomášlom (kontrabas), Ludmila Čermáková (klavír) Čtvrtek Eva Bublová (varhany) KK Pátek Koncert účastníků SPKH ainterpretačních kurzů Bechyně 2002 ZUŠ Sobota Večer HuHu -Humor vhudbě KD Neděle Delaware Chamber Ensemble, USA (smyčcový soubor) KK Úterý Pátek Koncert skupiny Ester KD - Jaroslav Vodrážka (varhany) KK Začátek všech koncertů v19.30 hod. Legenda: ZUŠ -sálek Základní umělecké školy, KK -Klášterní kostel, KD -KulturnídůmBechyně /Změna programu vyhrazena PROGRAM KLÁŠTERNÍ ZAHRADA Pátek HRYAŠPRÝMY -DS přidivadle O. NedbalaTábor Zahájení - Slavnostní průvod - Divadlo Kvelb České Budějovice, odborný projev našince Brůčka, podpálení pomníku, Popelčina nejmilejší hra DUBOVÁ ZÁTKA-DS přitj Sokol Lázně Toušeň NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA-Divná Bára Praha SÁVITRÍ-Divadlo Líšeň Brno UKRUTNÝ HRABĚ PÁLFY-DSZáškrtAš Sobota POHÁDKY-Divadlo "Na cestě" Liberec OPERACESPUTNIK -Pantomimická skupina Degeni Praha KRAMÁŘSKÉ DIVADLO - De Facto Mimo Jihlava Oběd, POPOVTR(Popovídání vtrávě), KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX Vyhlášenínejlepšíhosouboruzevšechsou borůtrávysezúčastnivších PŘEPODIVNÝ PŘÍBĚH CNOSTNÉŽENYZEFESU -DSTylpřiKD Čelákovice PĚSTNEBO CIRKUS - Marcinovo bílý balet mezidivadly Večeře HOŠI Z NÁROĎÁKU aneb ZABILI KEMRA, PARCHANTI!!!-Kulturně divad. spolek PuchmajerPraha KAŠPAR REK - Divadlo Kvelb České Budějovice MILÁČKU NEBLÁZNI - Divadelní společnost "PÓDIO" Semily VARIACE -ZUŠ Bechyně PUSTINA -Nezávislé divadelníspolečenství Tyan Plzeň Neděle POHÁDKA-Divadlo "Nacestě" Liberec Oběd, POPOVTR DÍVČÍ VÁLKA-Divadelní sdružení Blaník Načeradec ?POPOVTR, rozloučenístrávou. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu Neděle 14. až neděle 21. června 2002 /Kulturní dům DIVADELNÍ FESTIVAL SOUBORŮ HRAJÍCÍCH VTRÁVĚ PÁTEK NEDĚLE programu. Pátek neděle / Sudoměřice u Bechyně / Seminář je určen všem, kdo se chtějí pokusit oprvý, či již opakovaný kontakt se základní hmotou -shlínou. Součástí semináře je DIVADLO VTRÁVĚ. Protože se na semináři pracuje nejen shlínou, ale ise dřevem, lze říci, že se tu spojují nejen materiály,ale irůzné výrazové formy. Pondělí neděle / Sudoměřice u Bechyně / Lektoři semináře: Roman Černík, Nina Gasteva a Mikhail Ivanov. Přihlásit se můžete vkanceláři KD, tel / Kursovné: 800,- Kč. Pondělí neděle / Prostory Kulturního domu /Seminář tibetských léčebných a relaxačních metod. Bližší info. vkanceláři KD. KD,UNádraží 602, Bechyně,tel.: tel./fax: , mobil: ,

6 Sobota 10.srpnaod do hod. /Celodenní renesanční slavnost -rekonstrukce velkolepého příjezdu nového majitele zámku -Petra Voka zrožmberka. Lidový jarmark, ukázky řemesel, šermíři, program proděti, country bál, koncert vážné hudby amnohájiná překvapení. Celodennívstupné: V předprodeji (od ) 50,- Kč/ na místě vden konání akce 80,- Kč / děti, studenti, důchodci, ZTP 50,-Kč/ osoby v dobovém kostýmu zdarma / děti do12 letzdarma. Vstupenka opravňuje ke 40% slevě na prohlídku zámku (mimo nočníprohlídky), muzea Vladimíra Preclíka a Alšovy jihočeské galerie. Renesanční slavnost pořádají: MěstoBechyně a Kulturní důmbechyně, Panství Bechyně a.s., Bechyňský divadelní spolek Lužnice, Agentura Kultur -Kontakt ČeskéBudějovice. Srdečně Vás zvemedo základního kurzu tance a společenské výchovy. Kurzovné 900,- Kč/ gardenka 260,- Kč. V cenách není zahrnuto vstupné na prodlouženou azávěrečný věneček. Cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivýchlekcí aspolečnoufotografii. Vstupné na jednotlivé lekce 50,- Kč, na prodlouženou 60,- Kč a na věneček 70,- Kč.Lektoři kurzu jsou JanaaVáclav Zachovi. ROZPISLEKCÍ 1. lekce Zahájení 27.září lekce 4. října lekce 11. října lekce 25. října lekce Prodloužená 8. listopadu 6. lekce 15.listopadu lekce 22.listopadu lekce 23.listopadu lekce 29.listopadu lekce Věneček 13. prosince Lekce hod. Prodloužená hod. Věneček hod. Přihlášky asloženky si můžete vyzvednout v kanceláři Kulturního domu. Úřední hodiny červen až září po-čt hod. pá hod. S P O N Z O Ř I F E S T I V AL U RESTAURACE NARŮŽKU POTRAVINYULOSOSŮ OPTIKURSÍNY RICHARD FILIP-CSERVIS Pořádané Klubem přátel elektrické dráhytábor - Bechyně Plánované termíny: 6. července 13. července 20. července 27. července 3. srpna 10. srpna 17. srpna 24. srpna 31. srpna 7. září KD,UNádraží 602, Bechyně,tel.: tel./fax: , mobil: ,

7 ŽIVOTNÍ JUBILEA ČERVENEC let Kavan Vladimír, Haškovcová Anna 76 let Čáp Stanislav,Staňková Drahomíra 77 let Hejlíková Milada, Matyásková Anna, Štroufová Marie, Hovorková Vlasta, Čížková Libuše 79 let Haškovec Václav,Prošková Anna, Jirková Marie 80 let Kolář Jan, Hájíčková Božena 81 let Matyásek Václav 82 let Picálková Albína 85 let Pešlová Anna 87 let Hynek Jiří 92 let Novotný František GRATULUJEME Osobní údaje vtéto rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů Vážení nájemníci NazákladěvýměruMFČR č.02/2002přijalaradaměstabechyně na zasedání dne usnesení č. 451/11-02 Rozvýšení nájemnéhoproobdobíod do Toto navýšení se týká obecních bytů abylo stanoveno ve výši4%. Dáledocházísúčinnostíod kezměně vzápočtupodlahové plochy, do které se nyní započítávají všechny místnosti užívané výhradně nájemcem bytu (zděný sklep osazený zárubní, koupelna, záchod, balkon, chodba). Konkrétní částky týkající se nového nájemného budou zaslány všem nájemníkům v dopise spolu s Evidenčnímlistembytu. Dále Vás chceme informovat onových cenách tepla, které s účinnostíod stanovilafirmaerdinga.s.brno.podkladypro stanovené ceny na jednotlivé tepelné zdroje, byly zástupci firmy BytenesBechyně, s.r.o. zkontrolovánoabylo konstatováno,žefirma Erdinga.s.Brnopostupovalaplně vsouladuscenovýmrozhodnutím ERU č. 5/2002ze dne ocenách tepelnéenergieprorok , tudíž byly tyto ceny tepla vztažené na 1m vytápěné plochy odsouhlaseny. PK162,165,166, 168 původní 25,-Kč nová 28,- Kč PK638 původní 21,-Kč nová 26,- Kč CK761 původní 29,-Kč nová 36,- Kč Za Bytenes Bechyně, s.r.o. Král Miroslav, jednatel Procházka pod Bechyní Dne využilonìkolikobèanùBechynìjedineènémožnosti podívat se do podzemí našeho mìsta. Umožnilo nám to dokonèení stavbykanalizaèníhosbìraèe,kteráprobíhalavuplynulýchdvouletech. Zadoprovoduodborníkù,kteøísenatétostavbìpodíleli,jsmesetedy vydalinaponìkud neobvyklou odpoledníprocházku.celkempohodlnì jsme se prošli od vchodu vareálu èistièky Na Parkánech až kvýusti u Smutnéhopotoka naplechamruazpìt.cestou jsme vyslechlizajímavý výkladoprùbìhustavby. Poprohlídceanávratunadennísvìtlojsmesevšichnishodlinatom, že toto ojedinìlé díloje skuteènìhodno obdivu aprojevu uznánívšem pracovníkù,kteøísenastavbìpodíleli. Stavba kanalizaèní štoly je situována vhorninovém masivu pod zástavbou centrální èásti starého mìsta vhloubce cca 40 m. Štola je vedenazprostoruèovdovrchnìsestoupánímaž0,3%vcelkovédélce 837 m, zèehož 663,5 mpøedstavuje hlavní páteøní vìtev štoly mezi ÈOV avyústìním øíèky Smutná, dalších 152 mtvoøí odboèná vìtev štoly, vyúsující na povrch vprostoru skalní stìny mezi klášterem a Lužnicí. Tato odboèná vìtev slouží pro pøipojení spadištì. Zbývajících 21,5 mtvoøí tøiodboèky smìrem kespadištím. Spadištì senacházejí v ulicinaparkánech,nedalekoklášteraaupichlovadomu. 2 Profilštolyvpøevážnédélcedíla èiní5,9m (šíøka 2,6m,výška2,7 m, v prostoru výhyben je širší cca 3,5 m) aje podkovovitý nebo lichobìžníkovitý. Na proražení štoly bylo spotøebováno 15141,6 kg výbušniny zn. 3 Danubit a36297 ks rozbušek. Bylo vytìženo na 6000 m materiálu, m bylo použito pøi stavbì ÈOV ajentisíc vyvezeno do lomu u Hodonic. Stavbajezatímnejvìtšíinvestièníakcínašehomìsta. Zjednání mìstského zastupitelstva dne Prodejnebytovýchprostor Pronajaténebytovéprostoryvčp.166,168,755,756,914,916,918a 919 budou nabídnuty současným nájemcům.současní nájemci budou moci využít předkupního práva po dobu 6 měsíců od předloženínabídkykodprodeji.vpřípadě nevyužitítétonabídkydojde k prodeji obálkovou metodou za nejvyšší nabídku. Obálkovou metodouzastejných podmínek bude prodánibytový prostor vč.p. 911,který vsoučasnédobě nenípronajatý. Prodejepozemků - Schválenprodej částipozemkumanželůmlalákovým. Pozemek přímo sousedí s jejich pozemkem, na kterém mají postavený rodinnýdomek. - Schválen prodej časti pozemku vk.ú. Hvožďany p.kumžákovi, který je majitelem dětského rekreačního zařízení. Jedná se o zastavěnépozemky. 2 - Schválen prodej části zastavěného pozemku o výměře 16 m p.chadimovévlokalitě Plechamr. Zjednání mìstského zastupitelstva dne StanovenípočtučlenůZastupitelstvaMěstaBechyně Vsouladu s 67 a 68 zák.č.128/2000 Sb., oobcích stanovilo Zastupitelstvo Města Bechyně na svém jednání dne pro volebníobdobí počet členů ZastupitelstvaMěstaBechyně na15. ObytnázónaBechyně Prácenaúzemíschválenéhoregulačníhoplánuobytnézóny(území za sídl.5.května )budou pokračovat. Zastupitelé uložili starostovi zajistitgeometrickérozdělenívšechpozemků obytnézóny Bechyně vsouladu se schváleným regulačním plánem Města Bechyně. Tyto prácebymělybýtprovedenydokonceroku. Komplexnínávrh řešeníobytnézónymábýtpředloženzastupitelstvu dokoncezáří. Právnísubjektivitaškolskýchzařízení Od vzniknou nové právní subjekty ZŠ Školní,ZŠ Libušina, MŠ JahůdkaaMŠ čp Právnísubjektivitabylaschválenana základě novelizaceškolskéhozákona. Přípravanovévyhláškyoveřejnémpořádku Do konce listopadu by měla být předložena nová obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku. Podnětem pro toto rozhodnutí byly opakující se stížnosti na neúměrné obtěžování hlukemavibracemizpůsobenýmipřiněkterýchveřejnýchprodukcíve městě.vyhláškabyměla řešitipoužívánízábavnépyrotechniky. Stočnéprorok2002zůstávánezměněno Zastupitelé potvrdili cenu stočného pro rok 2002, která zůstává nezměněnavevýši17,50kč. Prodejepozemků - Neschválen prodej pozemku na stavbu garáží na sídl.na Libuši. Pozemeksenachází vedlestávajícíchgarážízasupermarketem Jednota. - Schválen záměr prodeje pozemků, které tvoří součást zahrádkářské osady Lišky II, kde jsou ostatní pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, který zde bude pozemky rovněžprodávat. 2 - Schválen prodej pozemku vk.ú Hvožďany ovýměře 2077 m, kterýsenacházívzatáčkáchnadbechynísměremnahvožďany, manželůmšobrovým. 2 - Schválenprodej částipozemkuvk.úhvožďanyovýměře600m, vlokalitěplzinskéhopotoka, p.machartovi. - Neschválen prodej části pozemku navazující na zadní část nemovitosti čp.294(travnatýpásnasídl.obránců míru). Podìkování rodièù Našedìtikonèísvoupoumateøskouškolouapoprázdnináchvstoupídoškolzákladních. Konèíjimtedytokrásnéobdobí,kdysiužívalybezstarostnoupohoduaklid,èasher,èas bez povinnostíaúkolù. Tentoèas prožívaly ve 2. mateøské škole Na Libuši ave velké vìtšinìsejimcelétøirokyvìnovalypaníuèitelkyevamarkováamilenaválková.patøíjim velképodìkovánínásvšech.bylaradostpozorovat,covšechnodìtiveškoliècedìlají,co všechnosenauèilyajakácelkovápéèejejimvìnována.imy,rodièové,jsmedoškolky rádi chodili aspotìšením pøijímali pozvání na spoleèná setkání. Na takovou školku budoudìtiirodièevždyckyrádivzpomínat. Zarodièepøedškolákù z2.mšv.šastný

8 Číslo strany Název strany Volby doposlaneckésněmovny PČR-Volební výsledky vbechyni (bez záruky) Okrs. č.1 Okrs. č.2 Okrs. č.3 Okrs. č.4 Okrs. č.5 Okrs. č.6 Okrs. č.7 CELKEM počet % počet 1 NDS 2 0,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 3 0,11 2 DL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 1 0,04 3 ČSSD 69 20, , , , , , , ,37 5 ODA 8 2,42 2 0,41 4 0,90 5 1,12 4 0,69 1 0,22 0 0, ,85 6 Volba pro budoucnost 0 0,00 1 0,21 1 0,23 1 0,22 0 0,00 1 0,22 0 0,00 4 0,14 7 Humanistická aliance 6 1,82 7 1,45 5 1,13 1 0,22 5 0,86 2 0,44 2 2, ,99 8 Akce za zruš.senátuaproti 3 0,91 1 0,21 1 0,23 1 0,22 1 0,17 1 0,22 1 1,10 9 0,32 9 Naděje 0 0,00 0 0,00 1 0,23 1 0,22 1 0,17 3 0,66 1 1,10 7 0,25 11 Republikáni Miroslava Sládka 1 0,30 0 0,00 0 0,00 2 0,45 0 0,00 1 0,22 0 0,00 4 0,14 12 Cesta zm ěny 1 0,30 1 0,21 2 0,45 2 0,45 2 0,34 3 0,66 0 0, ,39 13 ČSNS 2 0,61 2 0,41 3 0,68 4 0,89 5 0,86 5 1,11 0 0, ,74 15 Strana zdravéhorozumu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,44 2 2,20 4 0,14 16 Strana venkova -SOS 0 0,00 2 0,41 2 0,45 2 0,45 4 0,69 1 0,22 1 1, ,42 19 Českápravice 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 Republikáni 0 0,00 2 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,07 21 Sdruženínezávislých 14 4, , , , , ,53 4 4, ,34 22 ODS , , , , , , , ,52 23 KSČM 51 15, , , , , , , ,98 25 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 58 17, , , , , , , ,78 26 Strana za životní jistoty 0 0,00 1 0,21 6 1,36 7 1,56 6 1,03 2 0,44 0 0, ,78 27 Pravý blok 3 0,91 1 0,21 0 0,00 0 0,00 3 0,52 2 0,44 0 0,00 9 0,32 28 Strana zelených 7 2,12 1 0,21 7 1,58 5 1, ,89 5 1,11 1 1, ,31 CELKEM Volby do Poslanecké sněmovny PČR Volební účast vbechyni Volební okrsek Zapsáno v seznamu Skutečně odvolilo %účast , , , , , , ,15 Celkem ,63 KSČM 23% Koalice 12% Volební výsledkyzabechyni-graf Ostatní 7% Volby do Poslanecké sněmovny PČR-srovnánívýsledků ČR-Bechyně (bez záruky) Číslo strany Názevstrany Platné hlasy ČR Platné hlasybechyně %ČR % Bechyně 1 NDS ,11 0,11 2 DL ,08 0,04 3 ČSSD ,20 30,37 5 ODA ,50 0,85 6 Volba pro budoucnost ,35 0,14 7 Humanistická aliance ,17 0,99 8 Akce zazruš.senátu aproti ,20 0,32 9 Naděje ,62 0,25 11 Republikáni MiroslavaSládka ,97 0,14 12 Cesta změny ,27 0,39 13 ČSNS ,81 0,74 15 Stranazdravéhorozumu ,22 0,14 16 Stranavenkova-SOS ,87 0,42 19 Česká pravice ,04 0,00 20 Republikáni ,14 0,07 21 Sdružení nezávislých ,78 5,34 22 ODS ,47 22,52 23 KSČM ,51 22,98 25 Koalice KDU-ČSL, US-DEU ,27 11,78 26 Stranaza životní jistoty ,86 0,78 27 Pravý blok ,59 0,32 28 Stranazelených ,36 1,13 ODS 23% ČSSD 30% SNK 5% %

9 Hudebnípátky vbechyni Srdečně vás zveme na tradiční koncerty absolutních vítězů dětské hudební soutěže Prague Junior Note, které pořádá umělecká agenturav.p.artazušvbechynivrámcibechyňskéhohudebního festivalu. Koncerty se konají ve dnech 5., 12., 19. července 2002 vždy ve hod. vsále ZUŠ Klášterní 39. Tyto koncerty jsou součástí Mazinárodních klavírních kurzů vtýně nad Vltavou, kde během července mají tito talentovaní mladí klavíristé úžasnou příležitoststudovatpodvedenímvynikajícíchzahraničníchpedagogů a sólistů, např. s prof. Pierrem Jasminem z Kanady, prof. Avo Kouyoumdjianem zrakouska,sprof. Frédérikem Lagardem aprof. M.Primachenko-MoussuzFranciebsprof.GeoffreyChacarozAnglie asprof.b.steinerovouzněmeckaasprof.milanemlangremzčr. Tento studijnípobytna kurzech je doplněn koncertovánímpo jižních Čechách Vodňany, Bechyně, Týn nad Vltavou, Písek, České Budějovice.Koncertováníjeprotalentovanéklavíristyvelicedůležité, protožezískávajícennépódiovézkušenosti. Přijďte si poslechnout krásnou hudbu astrhující výkony mladých umělců,kterévás potěší. Určitě zapomenete naproblémy všedních dnů,odpočinetesianačerpátenovýchsil! Mezinárodní klavírní kurzy vtýně nad Vltavou finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace B. Martinů, Hudební nadace OSA, ČEZ JadernáelektrárnaTemelín. Vl.Pospíšilová, V.P.ART Koncerty lektorů vtýně nad Vltavou ve hodin koncertní sál vsdhlinky Zahajovací koncert Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin koncertní sál U Pípalů M. Primachenko-Moussu Francie ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Pierre Jasmin aw.a. Mozart ve hodin Zámecké divadlo Avo Kouyoumdjian Rakousko ve hodin Zámecké divadlo Božena Steinerová Německo ve hodin Zámecké divadlo Geoffrey Chacaro Anglie 1.8. ve hodin koncertní sál vsd Hlinky Závěrečný koncert Frédéric Lagarde Francie Léto na zámku Prohlídky -zámek je kprohlídkám otevøen dennì kromì pondìlí od do17.00 hodin. Noèní prohlídky s øadou pøekvapení pouze na pøedbìžné rezervace. Telefon 0361/ MuzeumVladimíraPreclíkavbývalé zámeckésýpce otevøenodennìmimopondìlíod 10.00do hodin. Vystaveno je pøes 100 exponátù ztvorby Vl. Preclíka, sochy, obrazy, grafiky. Vmuzeu je instalována prodejní výstava grafik akeramiky PABLA PICASSA Kulturnípoøady 1.7.od19.00hod.DivadloJáryCimrmana POSELZLIPTÁKOVA zámeckájízdárna 12.7.od20.00hod.novýpoøadOndøejeHavelkyajehoMelodyMakersVZPOMÍNKYNA HVÌZDNÝPRACH-zámeckájízdárna 20.7.od 20.00hod.LETÍŠÍPSNOVOTNÝM,zábavnýpoøadplnýhistorekapovídánís diváky,zpíváterezasluková-zámeckájízdárna. 2.8.od17.00hod.MuzeumVl.PreclíkaPODVEÈERMEZISOCHAMI-ukázky zliterární tvorbyvladimírapreclíkavpodáníhercejanakanyzy 3.8.od21.00hod.koncertpodširýmnebemvzámeckémparkuDANBÁRTA ILLUSTRATHOSPHERE.Pøinepøíznivémpoèasívzámeckéjízdárnì od20.00hod.VladimírHronHVÌZDY,KTERÉNEHASNOU-zám.jízdárna 23.8.od17.00hod.MuzeumVladimíraPreclíkaPODVEÈERMEZISOCHAMI-ukázkyz literárnítvorbyvl.preclíkavpodánítomášetöpfera. CELODENNÍRENESANÈNÍ SLAVNOST VSOBOTU OD HODIN PØIVOÒ KBECHYÒSKÉ RÙŽI -rekonstrukce velkolepého pøíjezdu Petra Voka na bechyòskýzámek, lidovýjarmark, ukázky øemesel, šermíøi,taneènice, divadla, kejklíøi, program pro dìti,country bál,koncert vážnéhudby,noèníprohlídky zámku vareálu zámku. Městskémuzeum nanáměstít.g.masaryka -expozice hasičského muzeaotevřenadenně kromě pondělí. Znovu opsech VBechyòském mìstském zpravodaji se již mnohokráte psalo o problémech týkajících se zneèišování mìsta psy aonedodržování mìstské vyhlášky, která stanoví, že majitel má po svém psu výkaly uklidit.tobohuželtrvástále. Couniklopozornostije,žezestranymajitelùpsùdocházíkdalšímu porušování této vyhlášky a to v bodì týkajícího se nadmìrného obtìžováníhlukem.takovýštìkajícíèivyjícípesdokáževedneslušnì obtìžovat své okolí, vnoci pak vyhlásit budíèek pomìrnì širokému okolí. Tose týká nejenom psù, pobíhajících po zahrádkách, ale ipsù chovanýchvèinžovníchdomech. Domnívám se, že by si to majitelé psù mìli laskavì uvìdomit a postaratseoto,abyjejichpsi,kteøízatonemohou,obtìžovalisvéokolí štìkotem avytímconejménì.myslím,žebyjim lidézokolíbylivelmi zavázaníavdìèní. Jitka Wodinská Coje nového voddíle kopané FC Bechyně? A mužstvopotěšilo svépříznivcepostupem dokrajskésoutěže 1.B třídy.tento postup si prakticky zajistilo již třikola před koncem soutěže.fanoušcisetakmohoutěšitnaatraktivnějšísoupeře. Zatím, co A mužstvo bojovalo ošpici okresního přeboru, B mužstvosepohybovalonasestupovýchpříčkáchokresnísoutěže. Naši dorostenci si prohrou snovou Bystřicí zkomplikovali téměř jistýpostupdokrajskéhopřeboru. Starší žáci se udrží v1.a třídě s odřenýma ušima, neboť po většinu soutěže se pohybovali na spodních příčkách tabulky,mladší žáci senaopak zabydleli vjejímstředu. Staršípřípravkunavštěvuje devětamladšídvanácthráčů. Doufáme, ževpříštím ročníkunássvounávštěvoupovzbudítek lepšímvýkonůmamynašepříznivcepotěšímedobrýmivýsledky. P.Zeleňák Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně tenisový oddíl pořádá ve dnech XXXVI.ročník lázeňského tenisového turnaje mužů třídy C V soutěži dospělých dosáhlo družstvo Jiskry Bechyně těchto výsledků: JiskraHumpolec B -JiskraBechyně 2:7 JiskraBechyně A -Dačice 4:5 SlavojPacov-JiskraBechyně A 4:5 JiskraBechyně A -SezimovoÚstí B 5:4 SKPlanán.Lužnicí-JiskraBechyně A 2:7 JiskraBechyně A -JiskraTřeboň A 5:4 Družstvo hraje ve složení: Ing. Hlavnička M., Wágner V., Hartl P., HübnerL.,HlaváčekT.,FolprachtováZ.,VontorováS., V soutěži dospělých v okresním přeboru smíšených družstvech obsadilo družstvotj Jiskry Bechyně B vzákladní skupině Bdruhé místo. 1. TKTábor C : Jiskra Bechyně B 321 7: Loko Veselí n. Luž. B 303 3: TK Soběslav B 303 1:14 2 Výše uvedeným umístěním bylo Družstvo zařazeno do finálové skupinyo1. 4.místovokrese. St. Šmíd Raftové sprinty nalužnici KanoistickýoddílTJ JiskraBechyně pořádá dne otevřené mistrovství Bechyně ve sprintu raftů. Přihlášky přijímá vloděnici TJ Jiskra Bechyně Michal Háša, nebo na čísle 0723/ Jan Pazourek ml. Rafty apádla zajistí pořadatel. Závod se pojede před loděnicítjjiskra.trať budedlouhápřibližně 100m.Začátekzávodu jev9.00hod.aprvnístartsepojedepřibližně v10.30hod. Zároveň zvemevšechnybývalé členykanoistickéhooddílutjjiskrak setkáníupříležitosti50.výročízaloženíoddílu,kteréseuskutečnípři těchto závodech. Informace ktomuto setkání lze získat ujosefa PitlíkaneboJosefaMacáškatel.0602/954084,případně vloděnici. Josef Macášek předseda oddílu kanoistiky

10 Kovoobráběč Práce na CNC iklasických strojích. Perspektiva dalšího odborného růstu. Pracovník kontroly Vzdělání: SŠ strojnická Ostatní schopnosti: Znalost práce na PC, znalostaorientace ve výkresové dokumentaci. Odpovědnost, přemýšlivost, samostatnost. Řidičský průkaz sk. B. Nabízíme zajímavou práci vpříjemném prostředí. Za kvalitní práci nabízíme dobré finanční ohodnocení. Poděkování Děkujeme Zahradnictví u Benešů za kytičky pro předškolní děti na rozloučenou s mateřinkou a manželům Vavřičkovým, že nám umožnili instalovat tablo vevýlozesvéhoobchodu.poděkování patřítéž paní Nestávalové, která mateřince darovala hračky proděti. Přejeme všem hezké léto anastávajícím školákům hodně úspěchů vzš. všichni zmš Jahůdka KONZUM HUGO V ZÁØEÈÍ: VÝSTAVKA KUKONÈENÍ ŠKOLNÍHO ROKU! Kdo zbechyòských osobností mìl špatné mravy,kdo dìlalreparát? Kolikjednièek mìlnáèelník policie? Kdo nemùže najít žádnévysvìdèení? Tovše zjistíte na výstavì vysvìdèení vzáøeèí. Mìstský zpravodaj è.7/2002, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: , nám.t.g.masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2300výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel. 0361/811012a811490,nebo na Tisk RUDI -reklamnístudio, tiskárnaplaná n.luž,tel

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a (verze 9. 11. 2016) 29. 30. června 2018 Příjezd cvičenců do Prahy Hlavní dny všesokolského sletu 2018 1. 6. července 2018 10:00 Umělci Sokolu výstava nejvýznamnějších

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu ve spolupráci s Karlínským Spektrem, DDM hl. města Prahy časopisem Československý šach, a šachovými kluby ŠK Holdia DP Praha, Sokol Vyšehrad a ŠK Liběhrad

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro ZÁŘÍ 2009 S VÝHLEDEM DO ŘÍJNA C O N Á S Č E K Á A N E M I N E TRIO PROKOP HRUBÝ ANDRŠT EVA TORNOVÁ A JEJÍ PŘÁTELÉ Zahájení koncertní sezóny Sobota 13.10. louka před ÚMC Praha 17 BABÍ LÉTO Účast Domova

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Mauricius - hledání blbounů je název přednášky Vladimíra Lemberka. Ta začne dnes v 18 hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují.

Mauricius - hledání blbounů je název přednášky Vladimíra Lemberka. Ta začne dnes v 18 hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují. Slavnosti piva a klobás, čtyři plesy, ochutnávka vína, koncert Václava Koubka, florbalový turnaj a míčový pětiboj či akce pro děti. To jsou tipy na některé akce, které se o víkendu od 27. do 29. ledna

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2007

V Ř E S K O V Á K leden 2007 V Ř E S K O V Á K leden 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám úvodem popřál hodně štěstí a zdraví v letošním roce. Přejme si, aby letošní rok byl pro obec rokem, ve kterém se podaří

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města VÝZNAMNÉ A POPULÁRNÍ OSOBNOSTI SVÉ DOBY jiné vnímání za života a po smrti proměnné v čase PŘÍMÝ VLIV NEPŘÍMÝ VLIV finanční podpora výstavby objektů inspirace myšlenkami, nové pohledy publicita spojená

Více

Zápis č. 26/2012 ze zasedání Rady města Český Dub konaného dne od 15,00 hodin

Zápis č. 26/2012 ze zasedání Rady města Český Dub konaného dne od 15,00 hodin Zápis č. 26/2012 ze zasedání Rady města Český Dub konaného dne 11.12.2012 od 15,00 hodin RM/12/318 Zveřejnění nabídky prodeje dřeva a) zveřejnění nabídky prodeje dřeva pro rok 2013 formou zveřejnění na

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str.

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 1998 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 13 Volby do Zastupitelstva

Více

P O Z V Á N K A 2.SOUSTŘEDĚNÍ ČLENŮ REPREZENTAČNÍHO DRUŽSVTA ČESKÉ REPUBLIKY V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU 18.1. 25.1.2003, Churáňov, Zadov

P O Z V Á N K A 2.SOUSTŘEDĚNÍ ČLENŮ REPREZENTAČNÍHO DRUŽSVTA ČESKÉ REPUBLIKY V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU 18.1. 25.1.2003, Churáňov, Zadov P O Z V Á N K A Svaz: Asociace ROB České republiky Název akce: 2.soustředění členů reprezentačního družstva ČR v ROB Zimní tréninkové soustředění Zimní tréninkové soustředění, kondiční Termín konání: 18.1.2003

Více

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII.

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII. Kalendář akcí Měsíc: leden 2017 Veřejné bruslení 1. ledna 2017 13:30 15:00 zimní stadion, vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč Adresa: Vrchovecká 37, Velké Meziříčí Web: http://tsvelmez.cz/sportoviste/zimni

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 25. 9. 2002 Usnesení č. 88 ZM schvaluje RZ č. 12/2002 v tomto znění: snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka K U L T U R N Í C E N T R U M Česká Třebová N a b í d k a p o ř a d ů ŘÍJEN 2015 XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka Sobota 3.

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6)

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6) VÝPIS USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 24. března 2016 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

PLESY NA PROSTĚJOVSKU Městské divadlo v Prostějově. Prostějov. Městské divadlo v Prostějově. Prostějov. Městské divadlo v Prostějově

PLESY NA PROSTĚJOVSKU Městské divadlo v Prostějově. Prostějov. Městské divadlo v Prostějově. Prostějov. Městské divadlo v Prostějově PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2017 TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL LEDEN 6.1. 27. Tradiční městský ples v ě Statutární město 7.1. 12. Pilařský ples Niva Niva SDH Niva 7.1. Reprezentační a stužkovací ples

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 26.10.1998 ve Velké zasedací síni Městského úřadu v Novém Bydžově

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 26.10.1998 ve Velké zasedací síni Městského úřadu v Novém Bydžově U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém ě konaného dne 26.10.1998 ve Velké zasedací síni Městského úřadu v Novém ě PŘÍTOMNI: Fišera, Hons, Horák, Jurička, Košilka, Kruliš, Kunt, ing.

Více

Postřižínský zpravodaj

Postřižínský zpravodaj Postřižínský zpravodaj 5/2015 Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70 Krátké zprávy z obecního úřadu Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Společnost ČEZ Distribuce,

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55)

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) USNESENÍ č. 39/03-15 R zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "T.G. Masaryka č.p. 4, Bechyně - výměna oken ve 2. NP".

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Obecní úřad Benešov u Semil kontakty

Obecní úřad Benešov u Semil kontakty Obecní úřad Benešov u Semil kontakty Starosta: tel./fax 481 62 27 93, 724 180 025 Účetní: tel. 481 62 48 91 E-mail: obec.benesov@iol.cz Stránky: www.benesovusemil.cz Vážení diváci Vítáme Vás při sledování

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více