Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011"

Transkript

1 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací (místní část Vítovice) a dohody o vypořádání nájemného po skončení pronájmu ze dne a smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů (místní část Kroužek) a dohody o vypořádání nájemného po skončení pronájmu ze dne Za dobu pronájmu vodohospodářských zařízení vznikla městu vůči spol. VaK Vyškov pohledávka ve výši ,- Kč. Po podpisu dohody o vypořádání nájemného uhradí VaK Vyškov městu částku 974,- Kč. Zůstatek pohledávky za nájemné ve výši ,- Kč bude při peněžitém zvýšení základního kapitálu spol. VaK Vyškov v r použit na splacení emisního kurzu upsaných Nových akcií a tím bude pohledávka za nájemné vypořádána a město následně obdrží příslušný počet akcií. Usnesení 13/02/11R: Rada města doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.č. 301/1 k.ú. Čechyně o výměře cca 150 m2, s tím, že prodej pozemku bude s věcným břemenem odvodu povrchových vod zapsaným do KN. Usnesení 13/03/11R: Rada města nedoporučuje ZM schválení převodu pozemků p.č. 1003/5 a 1003/6 v k.ú. Kroužek, včetně stavby na pozemcích účelové komunikace z majetku státu do majetku města. Usnesení 13/04/11R: Rada města vzala na vědomí informaci o řešení vlastnických hranic pozemku města p.č. 131/5 k.ú. Kr.Vážany Usnesení 13/05/11R: Rada města schvaluje podepsání smlouvy dle usnesení ZM č. 28/10/09Z ze dne Schváleno, pro 4, proti 1, zdržel se 0 Usnesení 13/06/11R: Rada města nedoporučuje ZM snížení ceny ve věci odprodeje pozemku p.č. 318/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova Stavebnímu bytovému družstvu Domov, Sochorova 399/3, Vyškov. Usnesení 13/07/11R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem Rousínov, 2x připojení p.č. 2356/1 a 2357 Petřík, Bartošek Věcné břemeno na pozemcích KN p.č. 2168, 2169, 2348 k.ú. Rousínov u Vyškova, spočívá v umístění nového kabelového vedení NN, na částech zatížených nemovitostí. Aby mohl vlastník vedení, tj. E.ON Distribuce a.s., na pozemky vstupovat a vjíždět v souvislosti ze zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, je třeba zřídit věcné břemeno. Věcné břemeno je vyznačeno GP pro zřízení věcného břemene a zřizuje se za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč, na dobu neurčitou. Povinný Město Rousínov, oprávněný E.ON Česká republika, a.s. dle smlouvy o budoucí smlouvě ze dne

2 Usnesení 13/08/11R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem Rousínov, přeložka p.b.č. 436 venkovní NN Věcné břemeno na pozemku KN p.č. 766 k.ú. Rousínov u Vyškova, spočívá v umístění podpěrného bodu NN, na části zatížené nemovitosti. Aby mohl vlastník vedení, tj. E.ON Distribuce a.s., na pozemky vstupovat a vjíždět v souvislosti ze zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, je třeba zřídit věcné břemeno. Věcné břemeno je vyznačeno GP pro zřízení věcného břemene a zřizuje se za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč, na dobu neurčitou. Povinný Město Rousínov, oprávněný E.ON Česká republika, a.s. dle smlouvy o budoucí smlouvě ze dne Usnesení 13/09/11R: RM doporučuje ZM revokaci usnesení č. 04/14/11Z ze dne tak, že navýšení kupní ceny o 3% p.a. se bude počítat od do data úhrady nejpozději však do Usnesení 13/10/11R: RM schvaluje smlouvu o pronájmu části pozemku p.č ost. plocha k.ú. Rousínov u Vyškova, o výměře cca 35 m2 za symbolickou 1,- Kč na dobu určitou, počínaje dnem do Usnesení 13/11/11R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 300/8 o výměře 247 m2 orná půda k.ú. Čechyně za cenu 250,- Kč/m2 s tím, že celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu KS. Usnesení 13/12/11R: RM nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši Kč na konání Mezinárodního mistrovství automobilových závodů do vrchu ve Slavkově u Brna. Usnesení 13/13/11R: RM vzala na vědomí výsledky hospodaření města za 01-03/2011: Příjmy RS: tis. Kč, skutečnost ,87 Kč, tj. 29,07 %. Konsolidace příjmů je ve výši ,14 Kč. Výdaje RS: tis Kč, skutečnost ,73 Kč, tj. 14,02 %. Z toho běžné výdaje na rozpočet ,3 tis. Kč je čerpání ve výši ,13 Kč, tj. 18,1 %, kapitálové výdaje na rozpočet ,7 tis. Kč je čerpání ve výši ,6 Kč, tj. 10,78 %. Usnesení 13/14/11R: RM vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací ZŠ, MŠ, ZUŠ a MS za období 01 03/2010. Usnesení 13/15/11R: RM vzala na vědomí výsledky hospodaření města za 01-04/2011: Příjmy RU: tis. Kč, skutečnost ,98 Kč, tj. 62,66 %. Příjmy jsou proti rozpočtu nižší o ,16 Kč, neboť v roce 2010 byly v tomto období přijaty dotace na AT a Zateplení ZŠ. Výdaje RU: tis. Kč, skutečnost ,85 Kč, tj. 20,98 %. Čerpání běžných výdajů na RU ,3 tis. Kč bylo ve výši ,65 Kč, tj. 28,22 %, kapitálové výdaje RU ,7 tis. Kč, bylo čerpáno ,2 Kč, tj. 15,18 %.

3 Usnesení 13/16/11R: RM doporučuje ZM schválit dodatek č.1 k OZV č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který řeší rozšíření stávajících osvobození o: - fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu nezdržují z důvodu umístění v náhradní rodinné péči a ústavní péči a tato skutečnost bude doložena, - fyzické osoby, jejichž pobyt není znám (např. osoby nezvěstné) a osoby blízké doloží o této skutečnosti potvrzení. Usnesení 13/17/11R: RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o Závěrečném účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rakovec za rok 2010 viz příloha Usnesení 13/18/11R: RM vzala na vědomí informaci o možnosti uložení volných finančních prostředků v jiném bankovním domě, nicméně zůstává u usnesení 05/13/11R. Usnesení 13/19/11R: RM souhlasí s poskytnutím mimořádného příspěvku ve výši 3.000,- Kč pro sbor Malé hudební družení na pokrytí nákladů na dopravu do Halászteleku, kam jsou partnerským městem pozváni na mezinárodní akci ve dnech Usnesení 13/20/11R: RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje zakázku na dodávku jevištní techniky pro festival konaný v rámci projektu Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov firmě firma František Kočiš, Kozojídky 85 za nabídkovou cenu Kč vč. DPH s termínem dodání do Usnesení 13/21/11R: RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje zakázku Ozvučení a osvětlení jeviště pro folklorní festival konaný v rámci projektu Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov společnosti P.Z.O. servis, s.r.o., Rokycanova 29, Brno za nabídkovou cenu vč. DPH s termínem plnění ve dnech Usnesení 13/22/11R: RM doporučuje ZM schválení výjimky z OZV města Rousínova č. 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro SDH Rousínov za účelem pořádání veřejných hudebních produkcí na hřišti v Čechyni ve dnech 16.7., 30.7., vždy od 19 do 03 h. Usnesení 13/23/10R: RM nedoporučuje ZM schválení výjimky z OZV města Rousínova č. 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro Ivo Salcburgera, Trávníky 20, Rousínov za účelem pořádání rockového festivalu dne v době od 18 do 02 h v soukromém areálu na ploše bývalého zimního stadionu v Rousínově. Schváleno, pro 4, proti 1, zdržel se 0 Usnesení 13/24/11R: RM doporučuje ZM schválení výjimky z OZV města Rousínova č. 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pana Mgr. Petra Chromého za účelem pořádání veřejných hudebních produkcí na koupališti ve dnech 9.7., 30.7., a vždy od 20 do 02 h.

4 Usnesení 13/25/11R: RM doporučuje ZM schválení výjimky z OZV města Rousínova č. 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro město Rousínov za účelem pořádání koncertu skupiny Ranch na parkovišti u synagogy dne od 20 do 01 hod.. Usnesení 13/26/11R: RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje zakázku na dodávku Měřič rychlosti se solárním panelem firmě GEMOS CZ, spol. s r.o., B. Smetany 1599, Čelákovice za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. Usnesení 13/27/11R: Rada města schvaluje zřízení služby pro potřebné seniory (invalidní nebo starobní důchodce s omezenou pohyblivostí) ze vzdálenějších částí města Rousínova - dovoz a odvoz k lékaři a na nákup a zpět (4 cesty Rousínov a zpět) za cenu 60,- Kč. Usnesení 13/28/11R: Rada města projednala návrh MS na pořízení nové komunální techniky a ukládá vedoucímu MS zjistit možnost pořízení lisu na odpadky za traktor typu JUKON. Termín: Usnesení 13/29/11R: Rada města bere na vědomí informaci o stavu místní komunikace v Kroužku u dětského hřiště a doporučuje zařazení akce do RO a ukládá vedoucímu MS provést výběrové řízení. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 1 Usnesení 13/30/11R: Rada města bere na vědomí informaci o případných vícepracích na opravě místní komunikace v Kr. Vážanech u hřiště (snížení nivelety, oprava opěrné betonové zdi, a zabudování horské vpusti) a ukládá vedoucímu MS vyhlásit výběrové řízení na provedení víceprací. Usnesení 13/31/11R: Rada města bere na vědomí informaci ke stanovisku nájemníků bytů ČSA 30 k výměně oken a ukládá MS jednat s nájemci o zvýšení nájmu v případě výměny oken. Usnesení 13/32/11R: Rada města bere na vědomí informaci o problémech s přípravou bytu v domě ČSA 30 k předání novému nájemci a souhlasí s prominutím nájemného nájemci za měsíc červen Usnesení 13/33/11R: RM souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, Brno na stavební práce Klidová zóna ul. Polní Komunikace a kanalizace dešťová, Rousínov, za nabídkovou cenu ,20 Kč vč. DPH s termínem realizace od do Usnesení 13/34/11R: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Klidová zóna ul. Polní ve městě Rousínov, na základě žádosti evidované pod č.j. JMK 37201/2011 ve výši ,- Kč.

5 Usnesení 13/35/11R: RM souhlasí s vícepracemi na realizaci stavby Okružní křižovatka na silnici III/0476 Rousínov ve výši ,- Kč vč. DPH. Vícepráce řeší nahrazení podkladu ze štěrkodrti podkladem z kameniva zpevněného cementem pod vnitřním mezikruží. Usnesení 13/36/11R: RM odsouhlasila položky víceprací ve výši ,- Kč vč. DPH, které budou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou shp s.r.o., Pražská 38b, Brno. Usnesení 13/37/11R: RM ukládá městu jednat se zpracovatelem územního plánu v tom směru, aby uvedl do souladu textovou a grafickou část změny č. VIII ÚPN SÚ. Termín: Usnesení 13/38/11R: RM navrhuje ZM vyhlásit pořízení změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov. Usnesení 13/39/11R: RM schvaluje výstavbu vodovodu na ulici Hlinky v plném rozsahu projektové dokumentace za předpokladu obdržení finanční podpory z JMK. Usnesení 13/40/11R: RM neschvaluje výstavbu kanalizace za Záložnou ani za předpokladu obdržení finanční podpory z JMK. Usnesení 13/41/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dodatku ke Smlouvě o zajištění financování systému ISD JMK na období od do , který řeší jeden pár spojů linky 731 v úseku Rousínov, aut. st. Rousínov, Slavíkovice v pracovní dny. Město Rousínov se zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na období od do finanční příspěvek ve výši ,- Kč. Usnesení 13/42/11R: Rada města souhlasí s projektovou dokumentací: Novostavba rodinného domu v Královopolských Vážanech - Kalašová Gabriela a Kalaš Tomáš. Jedná se o nepodsklepený přízemní rodinný dům s obytným podkrovím zastřešený sedlovou střechou. Přístup k RD je z účelové komunikace polní cesty. V průčelí pozemku u hranice se stávající polní cestou bude ponechán pás šířky 3m bez oplocení a stavebních objektů pro případné rozšíření cesty, uložení sítí a umístění chodníku. Na úpravu polní cesty byla zpracována Ing. Miroslavem Řičánkem studie místní komunikace v 02/2011. Usnesení 13/43/11R: Rada města souhlasí s projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení Novostavba zpevněné plochy pro osobní auto. Jedná se zpevněnou plochu umístěnou na pozemku stavebníka p.č. 820/2, k.ú. Rousínov u Vyškova, o výměře 33,0 m2 z betonové dlažby uloženou do drceného kameniva. Část zpevněné plochy bude zastřešena jednoduchým přístřeškem. Dešťové vody ze střechy budou likvidovány vsakem na pozemku stavebníka. RM upozorňuje, že stavba je situována dle platného územního plánu v navržené výhledové ploše pro místní komunikaci. Usnesení 13/44/11R: Rada města nesouhlasí s umístěním novostavby dílny pro zpracování brusných papírů na pozemcích p.č zastavěná plocha a nádvoří a p.č zahrada k.ú. Královopolské Vážany z důvodu obav z nadměrného zatížení dopravní infrastruktury a z narušení sousedských vztahů.

6 Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 2 Usnesení 13/45/11R: Rada města souhlasí s výstavbou pneuservisu na pozemku p.č. 1235/1, k. ú. Rousínov u Vyškova za podmínky, že před započetím stavby vlastník pozemku zajistí oddělení jeho části tak, aby byl splněn požadavek nutnosti rozšíření stávající komunikace na šířku 6 m. Usnesení 13/46/11R: RM na základě předložených cenových nabídek zadává zpracování finanční analýzy pro akci: Kompostárna města Rousínova, jako přílohu k žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4., společnosti Agroteam CZ s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice, za nabídkou cenu ,- Kč vč. DPH, s termínem realizace do Usnesení 13/47/11R: Rada města souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení změny trasy (revize) Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně Slavíkovice za cenu ,- Kč vč. DPH s termínem realizace do dvou týdnů od podpisu smlouvy o dílo předání dokumentace v rozsahu pro projednání a do sedmi týdnů předání dokončeného díla. Usnesení 13/48/11R: RM souhlasí s vystavením objednávky na vybudování 4 ks odboček dešťové kanalizace firmě Eurovia CS, a.s. Vídeňská 104, Brno za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH s termínem realizace do Usnesení 13/49/11R: RM souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo na stavební práce Program mobility I. etapa Rousínov se společností INTERSTAV, spol. s r.o., Jamborova 32, Brno za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH s termínem realizace od do Usnesení 13/50/11R: RM na základě předložených nabídek zadává provádění koordinátora BOZP na stavbu Zvýšení bezpečnosti chodců - Rousínov Ing. Vítězslavu Študentovi, Za Vodou 146, Holešov, za nabídkovou cenu ,- Kč (není plátce DPH) s termínem realizace v závislosti od podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace a realizační firmou. Usnesení 13/51/11R: RM souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo se společností Ateliér Velehradský s.r.o., Libušino údolí 76, Brno, na zpracování projektové dokumentace Nový pavilon ZŠ Rousínov za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH s termínem předání projektové dokumentace ve stupni DUR v jednom vyhotovení pro projednání: do 15. června 2011, kompletní dokumentace pro podání žádosti o územní rozhodnutí do 31. července Dokumentace pro stavební povolení bude předána do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí. Usnesení 13/52/11R: RM doporučuje ZM schválit RO č. 2/2011 (viz. příloha), které řeší: Příjmy: navýšení o ,6 tis. Kč JMK Klidová zóna ulice Polní, OPŽP zateplení budovy bývalé školy v m.č. Slavíkovice, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za VHP, pronájem pozemků, místní správa sankce, ostatní nedaňové příjmy, odvod za odnětí půdy ze ZPF, příjmy z prodeje pozemků, příspěvek SŽDC na Změnu ÚP č. VII,

7 pojistné plnění havárie vody v MŠ, dotace Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov, daň z příjmů PO za obec, CVČ příjem z příměstského tábora, Hala přeúčtování el. energie Výdaje: navýšení o 4 461,4 tis. Kč neinvestiční příspěvek ZUŠ, MŠ a MS, nákup pozemků pod komunikacemi a chodníky, navýšení výdajů na Zasíťování ul. Hlinky, Územní studie Kr. Vážany Černé díly, navýšení výdajů na mobilitu, Rekonstrukce splávku v Rousínovci - PD, Změna č. IX ÚPN SÚ Rousínov, upomínkové předměty, ubytování, služby, diplomy a materiál na otevírání nové haly, výměna mládeže projekt Mládež v akci, cedule se znaky partnerských měst, realizované kurzové ztráty, Hala přeúčtování el. Energie, Mikroregion Rakovec vybavení MŠ dotace JMK, CVČ materiál na příměstský tábor, daň PO za obec, dosázení stromů a rekultivace Vážanského potoka u AT Přesuny mezi položkami: Klidová zóna ul. Polní převod z investičních výdajů do neinvestičních, přesun prostředků z pojištění na poplatky souvisejících se službami peněžních ústavů, navýšení položky Přípojka dešťové kanalizace od DCHB se současným snížením položoy přípojky za DCHB Financování snížení o 8 837,2 tis. Kč snížení financování. Usnesení 13/53/11R: RM schvaluje zabezpečení finanční kontroly města interní audit a veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací - v roce 2012 formou služby od nezávislého daňového poradce. Usnesení 13/54/11R: RM schvaluje Ceník č. 3 k Nařízení obce č. 1/2010, který obsahuje změny v souladu s usnesením ZM ze dne první ½ hodina parkování zdarma za použití parkovacích kotoučů. Ceník č. 3 nabývá účinnosti dnem Usnesení 13/55/11R: RM bere na vědomí stanovisko advokáta Mgr. Roberta Stesky k uplatnění smluvní pokuty za prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla dle smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Rousínovem a shp, s.r.o. a ukládá vedení města připravit k odpisu pohledávku za shp, s.r.o. Usnesení 13/56/11R: RM schvaluje nové znění Smlouvy na přezkum hospodaření města Rousínova se společností AUDIT KORREKT s.r.o., IČ: Usnesení 13/57/11R: RM souhlasí s návrhem výstavby haly společnosti BALJER- ZEMBROD, spol. s r. o. upřesněného předloženou vizualizací. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 1 Usnesení 13/58/11R: RM ukládá městu provést právní kontrolu každé smlouvy o provedení práce s cenou nad 500 tis. Kč bez DPH v případě, že smlouva nebude připravena městem.

8 Usnesení 13/59/11R: RM vzala na vědomí informaci o úrazu žáka na židovském hřbitově během školního vyučování. Usnesení 13/60/11R: RM souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na stavební práce Cyklostezka k ZŠ Rousínov se společností STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, , za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH s termínem realizace od do Usnesení 13/61/11R: RM souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na stavební práce Zvýšení bezpečnosti chodců - Rousínov se společností TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka č.p. 2514/4, Prostějov, za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH s termínem realizace od do Ing. František Havíř starosta města, v.r.

Přijatá usnesení ze 17. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18. července 2012

Přijatá usnesení ze 17. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18. července 2012 Přijatá usnesení ze 17. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18. července 2012 Usnesení 17/01/12R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcných břemen - realizace stavby podzemního komunikačního vedení

Více

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Usnesení 25/01/11R: RM ukládá vedení města jednat o prodeji id. ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603

Více

Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 10. července 2013

Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 10. července 2013 Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 10. července 2013 Usnesení 18/01/13R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemku p.č. 1789/8 ost. plocha, ostatní komunikace v k.ú. Čechyně. Usnesení

Více

Přijatá usnesení z 31. Rady města Rousínova konaného dne 13. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 31. Rady města Rousínova konaného dne 13. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 31. Rady města Rousínova konaného dne 13. listopadu 2013 Usnesení 31/01/13R: RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. Usnesení 22/05/13Z ze dne26.6.2013, v plném rozsahu. Usnesení 31/02/13R:

Více

Přijatá usnesení z 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 29. května 2013

Přijatá usnesení z 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 29. května 2013 Přijatá usnesení z 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 29. května 2013 Usnesení 13/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro realizaci stavby plynárenského Plynovodní přípojka

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

Přijatá usnesení z 11. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18.5.2011

Přijatá usnesení z 11. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18.5.2011 Přijatá usnesení z 11. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18.5.2011 Usnesení 11/01/11R: RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje zakázku na stavební práce PC síť a rekonstrukce elektroinstalace

Více

Přijatá usnesení z 21. Rady města Rousínova konané dne 17. října 2016

Přijatá usnesení z 21. Rady města Rousínova konané dne 17. října 2016 Přijatá usnesení z 21. Rady města Rousínova konané dne 17. října 2016 Usnesení 21/01/16R: RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení a souhlasí s přidělením zakázky firmě Lubomír Sedlařík, Hlinky 1341/3,

Více

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Usnesení 03/01/12R: RM doporučuje ZM schválit projekt III. etapy regenerace panelového sídliště a souhlasí s podáním žádosti

Více

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 20. června 2011 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 20. června 2011 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 20. června 2011 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: Gabriela Malá K zápisu je přiložena presenční listina.

Více

Přijatá usnesení z 23. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 21. srpna 2013

Přijatá usnesení z 23. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 21. srpna 2013 Přijatá usnesení z 23. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 21. srpna 2013 Usnesení 23/01/13R: RM schvaluje Smlouvu budoucí o zřízení práva věcného břemene pro stavbu Rousínov Za dvorkama, přípojka

Více

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Usnesení 09/01/11R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 499 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 500 ost. plocha o výměře 534

Více

Přijatá usnesení z 12. Rady města Rousínova konané dne 27. května 2015

Přijatá usnesení z 12. Rady města Rousínova konané dne 27. května 2015 Přijatá usnesení z 12. Rady města Rousínova konané dne 27. května 2015 Usnesení 12/01/15R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení části pozemku p.č. 779/8 orná půda o výměře 713 m², k.ú.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016

Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016 Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016 Usnesení 24/01/16R: RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní školu Rousínov, okres Vyškov, ve výši 4 494,22 Kč od Klubu

Více

Usnesení. zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010

Usnesení. zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010 Usnesení zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010 1. Zastupitelstvo města Rousínova schválilo: a) ověřovatele zápisu z 2. řádného zasedání ZM paní Vladimíru Haškovou a paní Evu

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Přijatá usnesení z 20. Rady města Rousínova konaného dne 17. září 2014

Přijatá usnesení z 20. Rady města Rousínova konaného dne 17. září 2014 Přijatá usnesení z 20. Rady města Rousínova konaného dne 17. září 2014 Usnesení 20/01/14R: RM schvaluje pořízení zimní výbavy na vozidlo Bonetti - sypačové nástavby SYKO - 1, objem 1,3 m³, v plastovém

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Přijatá usnesení z 26 Rady města Rousínova konaného dne 25. září 2013

Přijatá usnesení z 26 Rady města Rousínova konaného dne 25. září 2013 Přijatá usnesení z 26 Rady města Rousínova konaného dne 25. září 2013 Usnesení 26/01/13R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 1137/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m²

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Přijatá usnesení z 5. zasedání Rady města Rousínova konaného dne

Přijatá usnesení z 5. zasedání Rady města Rousínova konaného dne Přijatá usnesení z 5. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23.2.2011 Usnesení: 05/01/11R: RM souhlasí s podpisem smlouvy o právu provést stavbu s pozdějším majetkoprávním vyrovnáním na akci KPÚ v

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Přijatá usnesení z 8. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 6.4.2011

Přijatá usnesení z 8. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 6.4.2011 Přijatá usnesení z 8. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 6.4.2011 Usnesení 08/01/11R: RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostranství zadního traktu Záložna na dobu určitou do 31.12.2014. Usnesení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Přijatá usnesení ze 12. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 16.května 2012

Přijatá usnesení ze 12. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 16.května 2012 Přijatá usnesení ze 12. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 16.května 2012 Usnesení 12/01/12R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje budovy Čechyně č.p. 82, z majetku města. Usnesení 12/02/12R:

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis. z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 12. zastupitelů Omluveni: Ing. Chromý, Malá, Šedý K zápisu je přiložena presenční

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Přijatá usnesení z 10. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 30. dubna 2013

Přijatá usnesení z 10. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 30. dubna 2013 Přijatá usnesení z 10. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 30. dubna 2013 Usnesení 10/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcných břemen pro realizaci stavby podzemního komunikačního vedení veřejné

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 11.dubna 2012

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 11.dubna 2012 Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 11.dubna 2012 Usnesení 09/01/12R: RM doporučuje ZM odkoupit pozemek p.č. 1476/213 o výměře 489 m2 za cenu 500 Kč/m2 od pana V. K. za účelem

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Usnesení č. RM 0325 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. 1394/01

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 24.02.2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 145/16/ Z14 : ověřovatele

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 02/12/2010 8.14 PD na rekonstrukci kanalizace v části obce Chejlavy 31.12.2011 30.6.2013 ZO ukládá starostovi vyvolat jednání s původním

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 1. srpna 2012

Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 1. srpna 2012 Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 1. srpna 2012 Usnesení 18/01/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru darování pozemků p.č. 949/3 ostatní plocha silnice o výměře 34 m2 a

Více

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané 29. 11. 2016 2016-RM-53-1 Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 29. 11. 2016. 2016-RM-53-2 Rada města bere na

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne Město Slavičín U S N E S E N Í 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne 17. 4. 2007 Usnesení č. 13/0243/07 Ve věci: Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení

Více

Zápis. z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Václav Malý, Gabriela Malá, Pavel Švejnoha, Zdeněk Šedý K zápisu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.11.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 žadatelům dle přílohy prodloužení pronájmů bytových jednotek v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ 22. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 22. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 22. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 1. 6. 2015 Usnesení 286/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. MediClinic (Mgr. V. Polata)

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 6. jednání datum konání: 16.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0085/ZM6/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 6. 2015 (usnesení č. 189-206) USNESENÍ č. 189/14-15 R I. p o v o l u j e nájemcům bytu číslo 7 v domě čp. xxxxxxxxxxxxx na sídl. xxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxx

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-42/2016 Datum jednání: 15.06.2016 Program jednání (USN-R3-930/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více