Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011"

Transkript

1 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací (místní část Vítovice) a dohody o vypořádání nájemného po skončení pronájmu ze dne a smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů (místní část Kroužek) a dohody o vypořádání nájemného po skončení pronájmu ze dne Za dobu pronájmu vodohospodářských zařízení vznikla městu vůči spol. VaK Vyškov pohledávka ve výši ,- Kč. Po podpisu dohody o vypořádání nájemného uhradí VaK Vyškov městu částku 974,- Kč. Zůstatek pohledávky za nájemné ve výši ,- Kč bude při peněžitém zvýšení základního kapitálu spol. VaK Vyškov v r použit na splacení emisního kurzu upsaných Nových akcií a tím bude pohledávka za nájemné vypořádána a město následně obdrží příslušný počet akcií. Usnesení 13/02/11R: Rada města doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.č. 301/1 k.ú. Čechyně o výměře cca 150 m2, s tím, že prodej pozemku bude s věcným břemenem odvodu povrchových vod zapsaným do KN. Usnesení 13/03/11R: Rada města nedoporučuje ZM schválení převodu pozemků p.č. 1003/5 a 1003/6 v k.ú. Kroužek, včetně stavby na pozemcích účelové komunikace z majetku státu do majetku města. Usnesení 13/04/11R: Rada města vzala na vědomí informaci o řešení vlastnických hranic pozemku města p.č. 131/5 k.ú. Kr.Vážany Usnesení 13/05/11R: Rada města schvaluje podepsání smlouvy dle usnesení ZM č. 28/10/09Z ze dne Schváleno, pro 4, proti 1, zdržel se 0 Usnesení 13/06/11R: Rada města nedoporučuje ZM snížení ceny ve věci odprodeje pozemku p.č. 318/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova Stavebnímu bytovému družstvu Domov, Sochorova 399/3, Vyškov. Usnesení 13/07/11R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem Rousínov, 2x připojení p.č. 2356/1 a 2357 Petřík, Bartošek Věcné břemeno na pozemcích KN p.č. 2168, 2169, 2348 k.ú. Rousínov u Vyškova, spočívá v umístění nového kabelového vedení NN, na částech zatížených nemovitostí. Aby mohl vlastník vedení, tj. E.ON Distribuce a.s., na pozemky vstupovat a vjíždět v souvislosti ze zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, je třeba zřídit věcné břemeno. Věcné břemeno je vyznačeno GP pro zřízení věcného břemene a zřizuje se za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč, na dobu neurčitou. Povinný Město Rousínov, oprávněný E.ON Česká republika, a.s. dle smlouvy o budoucí smlouvě ze dne

2 Usnesení 13/08/11R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem Rousínov, přeložka p.b.č. 436 venkovní NN Věcné břemeno na pozemku KN p.č. 766 k.ú. Rousínov u Vyškova, spočívá v umístění podpěrného bodu NN, na části zatížené nemovitosti. Aby mohl vlastník vedení, tj. E.ON Distribuce a.s., na pozemky vstupovat a vjíždět v souvislosti ze zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, je třeba zřídit věcné břemeno. Věcné břemeno je vyznačeno GP pro zřízení věcného břemene a zřizuje se za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč, na dobu neurčitou. Povinný Město Rousínov, oprávněný E.ON Česká republika, a.s. dle smlouvy o budoucí smlouvě ze dne Usnesení 13/09/11R: RM doporučuje ZM revokaci usnesení č. 04/14/11Z ze dne tak, že navýšení kupní ceny o 3% p.a. se bude počítat od do data úhrady nejpozději však do Usnesení 13/10/11R: RM schvaluje smlouvu o pronájmu části pozemku p.č ost. plocha k.ú. Rousínov u Vyškova, o výměře cca 35 m2 za symbolickou 1,- Kč na dobu určitou, počínaje dnem do Usnesení 13/11/11R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 300/8 o výměře 247 m2 orná půda k.ú. Čechyně za cenu 250,- Kč/m2 s tím, že celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu KS. Usnesení 13/12/11R: RM nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši Kč na konání Mezinárodního mistrovství automobilových závodů do vrchu ve Slavkově u Brna. Usnesení 13/13/11R: RM vzala na vědomí výsledky hospodaření města za 01-03/2011: Příjmy RS: tis. Kč, skutečnost ,87 Kč, tj. 29,07 %. Konsolidace příjmů je ve výši ,14 Kč. Výdaje RS: tis Kč, skutečnost ,73 Kč, tj. 14,02 %. Z toho běžné výdaje na rozpočet ,3 tis. Kč je čerpání ve výši ,13 Kč, tj. 18,1 %, kapitálové výdaje na rozpočet ,7 tis. Kč je čerpání ve výši ,6 Kč, tj. 10,78 %. Usnesení 13/14/11R: RM vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací ZŠ, MŠ, ZUŠ a MS za období 01 03/2010. Usnesení 13/15/11R: RM vzala na vědomí výsledky hospodaření města za 01-04/2011: Příjmy RU: tis. Kč, skutečnost ,98 Kč, tj. 62,66 %. Příjmy jsou proti rozpočtu nižší o ,16 Kč, neboť v roce 2010 byly v tomto období přijaty dotace na AT a Zateplení ZŠ. Výdaje RU: tis. Kč, skutečnost ,85 Kč, tj. 20,98 %. Čerpání běžných výdajů na RU ,3 tis. Kč bylo ve výši ,65 Kč, tj. 28,22 %, kapitálové výdaje RU ,7 tis. Kč, bylo čerpáno ,2 Kč, tj. 15,18 %.

3 Usnesení 13/16/11R: RM doporučuje ZM schválit dodatek č.1 k OZV č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který řeší rozšíření stávajících osvobození o: - fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu nezdržují z důvodu umístění v náhradní rodinné péči a ústavní péči a tato skutečnost bude doložena, - fyzické osoby, jejichž pobyt není znám (např. osoby nezvěstné) a osoby blízké doloží o této skutečnosti potvrzení. Usnesení 13/17/11R: RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o Závěrečném účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rakovec za rok 2010 viz příloha Usnesení 13/18/11R: RM vzala na vědomí informaci o možnosti uložení volných finančních prostředků v jiném bankovním domě, nicméně zůstává u usnesení 05/13/11R. Usnesení 13/19/11R: RM souhlasí s poskytnutím mimořádného příspěvku ve výši 3.000,- Kč pro sbor Malé hudební družení na pokrytí nákladů na dopravu do Halászteleku, kam jsou partnerským městem pozváni na mezinárodní akci ve dnech Usnesení 13/20/11R: RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje zakázku na dodávku jevištní techniky pro festival konaný v rámci projektu Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov firmě firma František Kočiš, Kozojídky 85 za nabídkovou cenu Kč vč. DPH s termínem dodání do Usnesení 13/21/11R: RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje zakázku Ozvučení a osvětlení jeviště pro folklorní festival konaný v rámci projektu Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov společnosti P.Z.O. servis, s.r.o., Rokycanova 29, Brno za nabídkovou cenu vč. DPH s termínem plnění ve dnech Usnesení 13/22/11R: RM doporučuje ZM schválení výjimky z OZV města Rousínova č. 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro SDH Rousínov za účelem pořádání veřejných hudebních produkcí na hřišti v Čechyni ve dnech 16.7., 30.7., vždy od 19 do 03 h. Usnesení 13/23/10R: RM nedoporučuje ZM schválení výjimky z OZV města Rousínova č. 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro Ivo Salcburgera, Trávníky 20, Rousínov za účelem pořádání rockového festivalu dne v době od 18 do 02 h v soukromém areálu na ploše bývalého zimního stadionu v Rousínově. Schváleno, pro 4, proti 1, zdržel se 0 Usnesení 13/24/11R: RM doporučuje ZM schválení výjimky z OZV města Rousínova č. 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pana Mgr. Petra Chromého za účelem pořádání veřejných hudebních produkcí na koupališti ve dnech 9.7., 30.7., a vždy od 20 do 02 h.

4 Usnesení 13/25/11R: RM doporučuje ZM schválení výjimky z OZV města Rousínova č. 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro město Rousínov za účelem pořádání koncertu skupiny Ranch na parkovišti u synagogy dne od 20 do 01 hod.. Usnesení 13/26/11R: RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje zakázku na dodávku Měřič rychlosti se solárním panelem firmě GEMOS CZ, spol. s r.o., B. Smetany 1599, Čelákovice za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. Usnesení 13/27/11R: Rada města schvaluje zřízení služby pro potřebné seniory (invalidní nebo starobní důchodce s omezenou pohyblivostí) ze vzdálenějších částí města Rousínova - dovoz a odvoz k lékaři a na nákup a zpět (4 cesty Rousínov a zpět) za cenu 60,- Kč. Usnesení 13/28/11R: Rada města projednala návrh MS na pořízení nové komunální techniky a ukládá vedoucímu MS zjistit možnost pořízení lisu na odpadky za traktor typu JUKON. Termín: Usnesení 13/29/11R: Rada města bere na vědomí informaci o stavu místní komunikace v Kroužku u dětského hřiště a doporučuje zařazení akce do RO a ukládá vedoucímu MS provést výběrové řízení. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 1 Usnesení 13/30/11R: Rada města bere na vědomí informaci o případných vícepracích na opravě místní komunikace v Kr. Vážanech u hřiště (snížení nivelety, oprava opěrné betonové zdi, a zabudování horské vpusti) a ukládá vedoucímu MS vyhlásit výběrové řízení na provedení víceprací. Usnesení 13/31/11R: Rada města bere na vědomí informaci ke stanovisku nájemníků bytů ČSA 30 k výměně oken a ukládá MS jednat s nájemci o zvýšení nájmu v případě výměny oken. Usnesení 13/32/11R: Rada města bere na vědomí informaci o problémech s přípravou bytu v domě ČSA 30 k předání novému nájemci a souhlasí s prominutím nájemného nájemci za měsíc červen Usnesení 13/33/11R: RM souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, Brno na stavební práce Klidová zóna ul. Polní Komunikace a kanalizace dešťová, Rousínov, za nabídkovou cenu ,20 Kč vč. DPH s termínem realizace od do Usnesení 13/34/11R: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Klidová zóna ul. Polní ve městě Rousínov, na základě žádosti evidované pod č.j. JMK 37201/2011 ve výši ,- Kč.

5 Usnesení 13/35/11R: RM souhlasí s vícepracemi na realizaci stavby Okružní křižovatka na silnici III/0476 Rousínov ve výši ,- Kč vč. DPH. Vícepráce řeší nahrazení podkladu ze štěrkodrti podkladem z kameniva zpevněného cementem pod vnitřním mezikruží. Usnesení 13/36/11R: RM odsouhlasila položky víceprací ve výši ,- Kč vč. DPH, které budou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou shp s.r.o., Pražská 38b, Brno. Usnesení 13/37/11R: RM ukládá městu jednat se zpracovatelem územního plánu v tom směru, aby uvedl do souladu textovou a grafickou část změny č. VIII ÚPN SÚ. Termín: Usnesení 13/38/11R: RM navrhuje ZM vyhlásit pořízení změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov. Usnesení 13/39/11R: RM schvaluje výstavbu vodovodu na ulici Hlinky v plném rozsahu projektové dokumentace za předpokladu obdržení finanční podpory z JMK. Usnesení 13/40/11R: RM neschvaluje výstavbu kanalizace za Záložnou ani za předpokladu obdržení finanční podpory z JMK. Usnesení 13/41/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dodatku ke Smlouvě o zajištění financování systému ISD JMK na období od do , který řeší jeden pár spojů linky 731 v úseku Rousínov, aut. st. Rousínov, Slavíkovice v pracovní dny. Město Rousínov se zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na období od do finanční příspěvek ve výši ,- Kč. Usnesení 13/42/11R: Rada města souhlasí s projektovou dokumentací: Novostavba rodinného domu v Královopolských Vážanech - Kalašová Gabriela a Kalaš Tomáš. Jedná se o nepodsklepený přízemní rodinný dům s obytným podkrovím zastřešený sedlovou střechou. Přístup k RD je z účelové komunikace polní cesty. V průčelí pozemku u hranice se stávající polní cestou bude ponechán pás šířky 3m bez oplocení a stavebních objektů pro případné rozšíření cesty, uložení sítí a umístění chodníku. Na úpravu polní cesty byla zpracována Ing. Miroslavem Řičánkem studie místní komunikace v 02/2011. Usnesení 13/43/11R: Rada města souhlasí s projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení Novostavba zpevněné plochy pro osobní auto. Jedná se zpevněnou plochu umístěnou na pozemku stavebníka p.č. 820/2, k.ú. Rousínov u Vyškova, o výměře 33,0 m2 z betonové dlažby uloženou do drceného kameniva. Část zpevněné plochy bude zastřešena jednoduchým přístřeškem. Dešťové vody ze střechy budou likvidovány vsakem na pozemku stavebníka. RM upozorňuje, že stavba je situována dle platného územního plánu v navržené výhledové ploše pro místní komunikaci. Usnesení 13/44/11R: Rada města nesouhlasí s umístěním novostavby dílny pro zpracování brusných papírů na pozemcích p.č zastavěná plocha a nádvoří a p.č zahrada k.ú. Královopolské Vážany z důvodu obav z nadměrného zatížení dopravní infrastruktury a z narušení sousedských vztahů.

6 Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 2 Usnesení 13/45/11R: Rada města souhlasí s výstavbou pneuservisu na pozemku p.č. 1235/1, k. ú. Rousínov u Vyškova za podmínky, že před započetím stavby vlastník pozemku zajistí oddělení jeho části tak, aby byl splněn požadavek nutnosti rozšíření stávající komunikace na šířku 6 m. Usnesení 13/46/11R: RM na základě předložených cenových nabídek zadává zpracování finanční analýzy pro akci: Kompostárna města Rousínova, jako přílohu k žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4., společnosti Agroteam CZ s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice, za nabídkou cenu ,- Kč vč. DPH, s termínem realizace do Usnesení 13/47/11R: Rada města souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení změny trasy (revize) Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně Slavíkovice za cenu ,- Kč vč. DPH s termínem realizace do dvou týdnů od podpisu smlouvy o dílo předání dokumentace v rozsahu pro projednání a do sedmi týdnů předání dokončeného díla. Usnesení 13/48/11R: RM souhlasí s vystavením objednávky na vybudování 4 ks odboček dešťové kanalizace firmě Eurovia CS, a.s. Vídeňská 104, Brno za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH s termínem realizace do Usnesení 13/49/11R: RM souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo na stavební práce Program mobility I. etapa Rousínov se společností INTERSTAV, spol. s r.o., Jamborova 32, Brno za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH s termínem realizace od do Usnesení 13/50/11R: RM na základě předložených nabídek zadává provádění koordinátora BOZP na stavbu Zvýšení bezpečnosti chodců - Rousínov Ing. Vítězslavu Študentovi, Za Vodou 146, Holešov, za nabídkovou cenu ,- Kč (není plátce DPH) s termínem realizace v závislosti od podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace a realizační firmou. Usnesení 13/51/11R: RM souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo se společností Ateliér Velehradský s.r.o., Libušino údolí 76, Brno, na zpracování projektové dokumentace Nový pavilon ZŠ Rousínov za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH s termínem předání projektové dokumentace ve stupni DUR v jednom vyhotovení pro projednání: do 15. června 2011, kompletní dokumentace pro podání žádosti o územní rozhodnutí do 31. července Dokumentace pro stavební povolení bude předána do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí. Usnesení 13/52/11R: RM doporučuje ZM schválit RO č. 2/2011 (viz. příloha), které řeší: Příjmy: navýšení o ,6 tis. Kč JMK Klidová zóna ulice Polní, OPŽP zateplení budovy bývalé školy v m.č. Slavíkovice, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za VHP, pronájem pozemků, místní správa sankce, ostatní nedaňové příjmy, odvod za odnětí půdy ze ZPF, příjmy z prodeje pozemků, příspěvek SŽDC na Změnu ÚP č. VII,

7 pojistné plnění havárie vody v MŠ, dotace Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov, daň z příjmů PO za obec, CVČ příjem z příměstského tábora, Hala přeúčtování el. energie Výdaje: navýšení o 4 461,4 tis. Kč neinvestiční příspěvek ZUŠ, MŠ a MS, nákup pozemků pod komunikacemi a chodníky, navýšení výdajů na Zasíťování ul. Hlinky, Územní studie Kr. Vážany Černé díly, navýšení výdajů na mobilitu, Rekonstrukce splávku v Rousínovci - PD, Změna č. IX ÚPN SÚ Rousínov, upomínkové předměty, ubytování, služby, diplomy a materiál na otevírání nové haly, výměna mládeže projekt Mládež v akci, cedule se znaky partnerských měst, realizované kurzové ztráty, Hala přeúčtování el. Energie, Mikroregion Rakovec vybavení MŠ dotace JMK, CVČ materiál na příměstský tábor, daň PO za obec, dosázení stromů a rekultivace Vážanského potoka u AT Přesuny mezi položkami: Klidová zóna ul. Polní převod z investičních výdajů do neinvestičních, přesun prostředků z pojištění na poplatky souvisejících se službami peněžních ústavů, navýšení položky Přípojka dešťové kanalizace od DCHB se současným snížením položoy přípojky za DCHB Financování snížení o 8 837,2 tis. Kč snížení financování. Usnesení 13/53/11R: RM schvaluje zabezpečení finanční kontroly města interní audit a veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací - v roce 2012 formou služby od nezávislého daňového poradce. Usnesení 13/54/11R: RM schvaluje Ceník č. 3 k Nařízení obce č. 1/2010, který obsahuje změny v souladu s usnesením ZM ze dne první ½ hodina parkování zdarma za použití parkovacích kotoučů. Ceník č. 3 nabývá účinnosti dnem Usnesení 13/55/11R: RM bere na vědomí stanovisko advokáta Mgr. Roberta Stesky k uplatnění smluvní pokuty za prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla dle smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Rousínovem a shp, s.r.o. a ukládá vedení města připravit k odpisu pohledávku za shp, s.r.o. Usnesení 13/56/11R: RM schvaluje nové znění Smlouvy na přezkum hospodaření města Rousínova se společností AUDIT KORREKT s.r.o., IČ: Usnesení 13/57/11R: RM souhlasí s návrhem výstavby haly společnosti BALJER- ZEMBROD, spol. s r. o. upřesněného předloženou vizualizací. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 1 Usnesení 13/58/11R: RM ukládá městu provést právní kontrolu každé smlouvy o provedení práce s cenou nad 500 tis. Kč bez DPH v případě, že smlouva nebude připravena městem.

8 Usnesení 13/59/11R: RM vzala na vědomí informaci o úrazu žáka na židovském hřbitově během školního vyučování. Usnesení 13/60/11R: RM souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na stavební práce Cyklostezka k ZŠ Rousínov se společností STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, , za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH s termínem realizace od do Usnesení 13/61/11R: RM souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na stavební práce Zvýšení bezpečnosti chodců - Rousínov se společností TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka č.p. 2514/4, Prostějov, za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH s termínem realizace od do Ing. František Havíř starosta města, v.r.

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Rozpočet města Mikulova na rok 2014 Návrh rozpočtu byl sestaven dle požadavků odpovědných pracovníků příspěvkových

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více