VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2010/2011

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/ Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Strančice, okres Praha - východ adresa školy Revoluční 170 právní forma příspěvková organizace IČO IZO Škola Školní družina Školní jídelna identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Kateřina Schejbalová (statutární zástupce od ) zástupce ředitele: Ing. Ivana Fiedlerová kontakt tel.: fax: www:skola.strancice.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Strančice adresa zřizovatele Revoluční 383 kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Základní škola 295 Školní druţina 90 Školní klub 30 Školní jídelna 300

4 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Počet ţáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,3 19,3 2. stupeň ZŠ ,7 11,8 Školní druţina ,52 Školní klub Školní jídelna x 130 x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 14 Odborné pracovny, knihovna 1 1 Sportovní zařízení venkovní hřiště Dílny a pozemky venkovní prostory Ţákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj podle norem podle moţností výběr podle ŠVP, dle moţnosti školy podle moţností interaktivní tabule,pc s internetem výměna koberců za linoleum, malování nové budovy 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 /2 za obec,2 za školu,2 za rodiče/ Kontakt p. Skamene: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola - ŠVP RVP 1. a 9..ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Škola pro dítě, dítě pro školu Zařazené třídy 1. a 9. ročník 3. Přehled pracovníků školy

5 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 30 Počet učitelů ZŠ 17 Počet vychovatelů ŠD, ŠK 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Úvazky Stupeň Odborná Funkce Počet pracovníci celkem vzdělání kvalifikace 1.stupeň učitelka 9 9,00 VŠ a r. VOŠ, SŠ 2.stupeň učitelka 8 7, 25 VŠ podle předmětů Komentář: Učitelky bez odborné kvalifikace si doplňují vzdělání na VŠ 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace Učitelé 1. stupně 9 4 Učitelé 2. stupně 8 8 Vychovatelky ŠD 3 0 Odborná kvalifikace 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 kuchařka 1,0 SOU 2 kuchařka 1,0 gymnázium 3 pomocná kuchařka 0,75 SOŠ 4 ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SPŠ 5 školník 1,0 SOU 6 školnice-uklízečka 1,0 základní 7 školnice-uklízečka 1,0 SOU 8 hospodářka 0,5 SOŠ 9 školnice-uklízečka 1,0 SOU

6 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 2 0 soukromá gymnázia 2 0 matematická třída 0 0 b) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z niţších ročníků 0 0 e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v niţším ročníku 24 0

7 Komentář: Grafické znázornění SOU s typ školy gymnázia SOŠ maturitou SOU počet přijatých žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Ţáci s Nehodnoceno ţáků s vyzn. dostatečnou I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV V. A V.B Celkem stupeň Třída Počet ţáků Prospěl o Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet ţáků s dostatečno u VI VII VIII IX Celkem Nehodnoceno

8 Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet ţáků s Nehodnoceno ţáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet ţáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I. A I.B II.A II.B III.A III.B IV V. A V.B Celkem stupeň Třída Počet ţáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň ţáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

9 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na ţáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , Počet neomluvených hodin na ţáka 2. stupeň Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení Zrakové postiţení S vadami řeči Tělesné postiţení Mentálně postiţení 6. 1 S vývojovými poruchami učení 5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání mimořádně nadaných ţáků školní řád, klasifikační řád - je sestaven podle psychohygienických zásad ţáci se vyučují podle individuálních plánů na základě podkladů z PPP,škola spolupracuje s SPC, školním psychologem podle moţností se účastní různých vědomostních soutěţí a olympiád - je vydán a schválen pedagogickou i školskou radou informační systém vůči ţákům a rodičům ŢK, informační notýsky na 1. stupni, www stránky, místní časopis Zpravodaj Strančic, mailová pošta, pravidelné třídní schůzky, konzultační hodiny činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC - na škole je výchovný poradce a zřízena funkce školního psychologa

10 prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Průběh a výsledky vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance vyuţívání metod aktivního objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální - pedagogové i ţáci se účastní různých programů k této problematice, kaţdoročně je zpracován MPP přizpůsobeným podmínkám naší školy Spolupráce se školním psychologem a Cestou integracea Policií ČR viz akce školy Vzhledem k nestandartní situaci, která vznikla odvoláním ředitele školy a přechodným obdobím dočasného řízení- nelze posoudit Nelze hodnotit - výuka je v souladu s cíly a zásadami základního vzdělávání, individuální vzdělávací potřeby ţáků jsou respektovány - probírané učivo musí navazovat na starší probranou látku -učebny a jejich vybavení odpovídá finančním moţnostem našeho rozpočtu V některých třídách jsou interaktivní tabule,často se pouţívá internet a didaktická technika - odpovídá hygienickým zásadám podle věku ţáků - v kaţdé hodině -pravidelné schůzky předmětových komisí a metodického sdruţení - ţáky učíme toleranci a úctě k ostatním spoluţákům i dospělým Zařazujeme do výuky - tyto metody se během vyučovací hodiny střídají a tím dochází k efektivnějšímu

11 vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků vyučování -učitel vede ţáky k účasti na výuce a ukazuje jim nové zdroje a prameny informací - učitel při hodině sleduje unavenost a soustředěnost ţáků a podle toho mění tempo výuky Motivace žáků aktivita a zájem ţáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) vyuţívání zkušeností ţáků vliv hodnocení na motivaci ţáků vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností ţáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností ţáků vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem vyuţití klasifikačního řádu -pedagog by měl být vţdy osobním příkladem pro ţáky,měl by umět spravedlivě hodnotit výkon ţáka a pouţívat analýzy chyb k jejich odstraňování, ţáci 1.stupně se snadněji motivují ke splnění úkolů a přímo tím hodnocení vyţadují - kaţdé klima třídy záleţí na vztahu pedagoga a ţáků třídy a na vzájemných vztazích mezi ţáky Spolupráce se školním psychologem přispívá k řešení problémů v kolektivu - pedag. pracovníci školy přistupují odpovědně ke komunikaci,naslouchají argumentům a názorům ţáků - na 2.stupni velice často probíhají diskuse k různým tématům / politika,dění v obci,dění ve světě aj./ - časté vypracování referátů pomáhá zvyšovat vyjadřovací schopnost a zájem o danou látku - učitel vţdy zdůvodňuje hodnocení ţáka,přistupuje k sebehodnocení i hodnocení spoluţáky - hlavní zásady hodnocení jsou uvedeny v klasifikačním řádu a kaţdý ţák je s ním seznámen

12 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje jsou za školní rok 2010/2011 finanční prostředky za školní rok od KÚ, zbytek hrazen z rozpočtu školy od OÚ 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy 1.3 Další studium, vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace Komunikace rodičů a pedagogů,strategie jednání s rodiči Komunikace rodičů a pedagogů,strategie jednání s rodiči Školská legislativa problematika odměn. Ve školství v návaznosti na změny v právním systému pracovník Dušková termín studia Celoročně dálkové st. instituce VŠ- UK Pedagogická fakulta název akce Primární pedagogika Hodrová KÚ Vzdělávací program Hemelíková KÚ Vzdělávací program Fiedlerová Vzdělávací program Dušková Květen 2011 Česká Orffova Vzdělávací program Seminář hudební výchovy společnost Příběh bezpráví a holocaust Bláhová Jeden svět Vzdělávací

13 na školách, MŠMT program Školská legislativa problematika odměn. Ve školství v návaznosti na změny v právním systému Schejbalová KÚ Vzdělávací program 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Škola spolupracuje se Sokolem Strančice, s OÚ Strančice. Akce školy jsou v souladu s učebními plány a vzdělávacími cíly.pravidelně k významným svátkům škola pořádá Dílny s následným prodejem výrobků a Dny otevřených dveří -dopravní výchova 4.roč. Říčany -Otvírání studánek -vystoupení dětí k 1.září -Vítání občánků na OÚ -pravidelná spolupráce s místní knihovnou - spolupráce se sousední školou ZŠ Velké Popovice(turnaj forbal) a ZŠ Mnichovice(fotbalový turnaj);spolupráce s Cestou integrace Dále viz Akce školy 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěţe Matematická olympiáda Pythagoriáda 6.r. Klokánek Přírodovědná soutěţ Natura- Mnichovice Recitační soutěţ Zdravé zuby Dopravní soutěţ Čelákovice 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěţe Florbal turnaj s V. Popovicemi Fotbalový turnaj s Mnichovicemi

14 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Viz inspekční zpráva- protokol č.j. ČŠIS-931/11-S ze dne Akce školy Termín Název akce Pro koho září Dopravní výchova-říčany 4.tř. Exkurze do Hvězdárny- 5.,6.tř. Petřín říjen Poznávací zájezd do Vídně- 2.stupeň + 5.třída po stopách Marie Terezie Návštěva místní knihovny 3.tř. Exkurze do sklárny 7.,8.tř. Beseda s policistou 1.,2.tř. Exkurze-Zelené údolí-chov 5.tř. koní Film Síla lidskosti Nicolas 2.stupeň a 5.tř. Winton listopad Program-vztahy ve třídě, 6.tř.. komunikace-cesta integrace Program- legální drogy-cesta 7.tř. integrace Program- Partnerství a sexualita - 8.tř. Cesta integrace Program-vztahy ve třídě- 9.tř PhDr.I.Míková Ochrana přírody-merlin všichni Návštěva farmy 2.tř. Pochod sv Martina všichni Příběhy bezpráví, člověk v 8.,9. tř. tísni Návštěva zámku Loučeň 4.tř. Exkurze do svíčkárny- Rodas 1.,5.tř. Šestajovice KMD- představení Jak jsem Členové KMD se ztratil aneb Malá vánoční povídka Vánoční dílny-slaměné 5.,7.,8. tř. ozdoby prosinec Vánoční výstava+vánoční Všichni dílny Vystoupení pro seniory Vybraní ţáci Návštěva skanzenu Přerov n. 1.tř. Labem Výstava Play 3.tř. 9.tř. Program- Multikulturní výchovaprevence xenofobie a rasismu- Cesta integrace Exkurze-památník Josefa Lady v Hrusicích Beseda v knihovně 2.tř. 2.tř.

15 Vánoční koncer-bardáček- všichni Říčany Vánoční besídky všichni leden LVVK v Rakousku 7.tř a další vybraní ţáci KMD- muzikál tři mušketýři Členové KMD Matematická olympiáda 5.tř. Program- policie ČR- šikana, kyberšikana 4.,6.,7.tř. únor Filmové představení- Imax- 6.,7.tř. Hubble 3D Návštěva divadla- 8.,9.tř. představení Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka Testy SCIO všichni Divadlo Spejbla a Hurvínka 2.tř. březen Přírodovědný pořad Sovy všichni Besídka pro rodiče 1.tř. Beseda v knihovně 4.,5.tř. Program- policie ČR- šikana 5. tř Program- policie ČR- 3.tř. dopravní výchova Návštěva divadla v Dlouhé 3.tř. Masopust všichni Výtvarná soutěţ Ladův Vybraní ţáci kraj Návštěva dětí z MŠ Stráníček 1.tř. Enviromentální program 6.tř. Voděradské bučiny duben Noc s Andersenem 1. stupeň Beseda s dr. Jiřičnou- 5.tř. Velikonoce Tradice a zvyky o všichni Velikonocích Divadlo pro MŠ 3. tř. Expedice Karakoram 6.roč. Filmové představení- Imax- 8.,9. tř Hubble 3D Dopravní soutěţ-čelákovice 6.,8. tř.- vybraní ţáci Projekt Jsem čtenář 1.tř. Ukliďme svět všichni Projektový den ke Dni Země všichni Bazar 1.stupeň Enviromentální program 2.A Enviromentální program 7.tř. Enviromentální program 9.tř. Návštěva divadelního 6.tř. představení Matematická olympiáda 6.tř květen Enviromentální program 2.B

16 Enviromentální program 8.tř. Návštěva divadla- Členové KMD představení Nájemníci pana Swana Přírodovědný pořad všichni Mláďata Fotosoutěţ Objektiv 2011 Vybraní ţáci Fotbalový turnaj Chlapci 2.stupeň Beseda o 2. svět. válce 5.tř. Přírodovědná soutěţ 5-7.tř. Natura Otvírání studánek Vybraní ţáci Návštěva divadelního 3.tř. festivalu Děti dětem červen IQ park Liberec 6.,7. třída Ozdravně-vzdělávací pobyt 1-4.tř. Návštěva Národního muzea 3.tř. Poznávací pobytový zájezd třída na Slovensko Poznávací pobytový zájezd třída do Chorvatska Rozloučení s rodiči a ţáky- 3.tř. oheň na minigolfu Filmové představení Lidice 8., 9. tř. Výlet do Zoo 3., 6., 8.,tř. Závěrečná akademie ţáků 9.třídy všichni Akce školní družiny Září- štafetové hry v rámci seznámení s novými ţáky Říjen- drakiáda, výzdoba duţinových prostor Listopad- lampiony, Prosinec - předvánoční besídka,výrobky pod stromeček, Leden bobování Únor pečení masopustních koblih, druţinový slavík Březen jarní výzdoba školy, jarní úklid druţinového hřiště Duben pečení Jidášů, hra s morseovou abecedou, oheň s opékáním vuřtů a hře na kytaru Květen výrobky ke Dni matek náhrdelníky, přáníčka, závody vlaštovek Červen návštěva místní cukrárny ke Dni dětí a zakončení školního roku, soutěţe na školním pozemku Sportovní akce v místní sokolovně, návštěvy v místní knihovně Celoroční hra ze ţivota indiánů- lovení bizonů( hod šiškou na cíl) překonávání rozbouřených řek ( běh přes překáţky na čas hledání nových lovišť( šplh na ţebřiny) kreslení map nových lovišť hod pírkem do dálky

17 stopování bizona ( běh po stopách na čas) lov bizona pomocí luku a šípů ZUŠ pobočka Strančice spolupráce se ZŠ Říjen Vítání občánků Duben Vítání občánků 10.Zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999sb. o svobodném přístupu k informacím za období školního roku 2010/2011 a) Celkový počet písemných ţádostí o informace: 0 b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 c) Počet rozsudků soudu,kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 d) Výsledky sankčních řízení za nedodrţování zákona: 0 Zprávu za školní rok 2010/ 2011 sestavila: Mgr. Kateřina Schejbalová, ředitelka ZŠ Komentář: Ve školním roce 2010/2011 došlo v lednu 2011 k odvolání ředitelky- statutárního zástupce Mgr. Evy Mlchové. Dočasným vedením školy byla pověřena Ing. Ivana Fiedlerová. Od 1. července 2011 byla jmenována ředitelkou- statutárním zástupcem ZŠ Strančice Mgr. Kateřina Schejbalová. Vzhledem k nestandartní situaci, která vznikla odvoláním ředitele školy a přechodným obdobím dočasného řízení, nelze posoudit některé poloţky objektivně, zpráva je zpracována statisticky na základě přístupných podkladů.

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: 543 41 DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: 71009761 Školní rok: 2011/ 2012 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Telefon/fax:

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Č.j.: ZŠ MŠ 215/09 Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B - 1 Skartační znak: A 5 Vypracovala : Mgr. Ludmila Ludvová Schválila

Více