VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu Ředitel školy Rozdělovník: Obec Velká Polom Školská rada Archiv ZŠ a MŠ Velká Polom Strana 1 (celkem 22)

2 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Vzdělávací program... 4 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 5 D) Přijímací řízení... 6 E) Zpráva výchovného poradenství... 7 F) Výsledky výchovy a vzdělávání... 8 G) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 8 H) Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 8 I) Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti... 9 J) Údaje o výsledcích inspekční činnosti K) Údaje o hospodaření L) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N) Spolupráce s Občanským sdružením při ZŠ a MŠ O) Další údaje P) Sponzorské dary Strana 2 (celkem 22)

3 A) Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace, IČO: DIČ: CZ Zřizovatel: Obec Velká Polom Ředitel školy: Tomáš Olivka, Mgr. Zástupce ředitele: Jiří Skiba, Mgr. Vedoucí učitelka MŠ: Eva Válková Adresa pro dálkový přístup: Web: Školská rada: 9 členů Součásti školy: MŠ Velká Polom (2 třídy, 48 dětí) MŠ Horní Lhota (1 třída, 25 dětí) 1. stupeň ZŠ (6 tříd, 110 žáků) 2. stupeň ZŠ (7 tříd, 135 žáků) školní družina (2 třídy) školní jídelna Strana 3 (celkem 22)

4 B) Vzdělávací program MŠ Velká Polom vzdělávací projekt Kouzelné hodiny skřítka Časíka. MŠ Horní Lhota roční projekt Sluníčko vypráví. ZŠ ŠVP Škola pro všechny. V letošním školním roce se žáci všech ročníku vzdělávali podle nového školního vzdělávacího programu vytvořeného na míru přesně pro potřeby naší školy. Náboženství pro žáky 1. i 2. stupně Lyžařský výcvik pro žáky ročníku, proběhl v Beskydech. Plavecký výcvik pro ročník povinný, probíhal v krytém bazénu v Kravařích. Dopravní výchova pro ročník, dopravním hřiště v Ostravě - Hrabůvce. Výchova k volbě povolání pro 8. a 9. ročník, zařazena jakou součást tematických plánů Občanské výchovy a Pracovních činností v osmém a devátém ročníku. Enviromentální vzdělávání je zařazováno průběžně do vyučování v rámci přírodopisu, vlastivědy, českého jazyka, výtvarné výchovy, občanské výchovy, rodinné výchovy apod. Ochrana člověka za mimořádných situací žáci byli proškoleni na počátku školního roku v rámci třídnických prací. Testování V průběhu školního roku pokračovalo testování žáků II. stupně, které v rámci projektu Komplexní evaluační analýza prováděla firma Scio Praha. Testy z Matematiky, Jazyka českého, Jazyka anglického a z obecných studijních předpokladů vyplňovali žáci on-line. Strana 4 (celkem 22)

5 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Mateřská škola Velká Polom Pedagogičtí pracovníci: Eva Válková Eva Žídková Věra Brumková Alice Köhlerová Provozní zaměstnanci: Ludmila Rozsypalová Gabriela Hablawetzová Mateřská škola Horní Lhota Pedagogičtí pracovníci: Martina Juchelková Bc. Blanka Kozáková Provozní zaměstnanci: Lenka Janíčková Školní jídelna: Alena Vandlíčková Zdeňka Nábělková Jana Hrbáčová Jarmila Jiříková Anna Tvarůžková Lenka Tešnarová Jana Kozelská Základní škola Provozní pracovníci: Ing. Milena Olivková Ivana Hošková Milan Vaško Ludmila Bubíková Naděžda Koprovská Iva Furmánková vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka uklízečka pracovnice výdeje stravy učitelka učitelka školnice, pracovnice výdeje stravy vedoucí školní jídelny hlavní kuchařka kuchařka provozní pracovnice provozní pracovnice kuchařka kuchařka ekonom ekonom, RD školník uklízečka uklízečka uklízečka Strana 5 (celkem 22)

6 Pedagogičtí pracovníci: Aprobace Funkce / třídnictví Mgr. Tomáš Olivka M TV Ředitel školy Mgr. Jiří Skiba Pč Tv Zástupce ředitele Mgr. Zdenka Kordasová Jč D Výchovný poradce Mgr. Zuzana Coufalová 1. stupeň 1.A Mgr. Marcela Strnadová 1. stupeň 1.B Mgr. Vlastislava Boleslavská 1. stupeň 2.A Mgr. Anna Hrubá 1. stupeň 3.A Mgr. Eva Martínková 1. stupeň 4.A Mgr. Denisa Thiemelová 1. stupeň 5.A Mgr. Naděžda Branžovská CH ZZV 6.A Mgr. Jarmila Krejčí CH PŘ 6.B Mgr. Jitka Švidnochová HV RJ NJ 7.A Mgr. Libuše Gálová ČJ VV 7.B Mgr. Věra Moravcová ČJ OV AJ 8.A Mgr. Jan Šrajer Z TV 9.A Mgr. Gabriela Vrťová M ZT 9.B Mgr. Anna Juchelková M CH - Mgr. Hana Žídková F ZPV - Barbora Rohelová bez aprobace - Magdaléna Gorpielová vychovatelka ŠD - Pavlína Gorpielová vychovatelka ŠD - Marie Bachurová asistentka pedagoga - Michaela Pavlánová asistentka pedagoga - Martin Smeták asistent pedagoga - Ve škole vyučovalo celkem 20 pedagogických pracovníků. Z tohoto počtu bylo 18 pracovníků plně kvalifikovaných pro výuku v základní škole. 1 pracovník se středním pedagogickým vzděláním vyučoval na částečný úvazek na I. stupni. 1 pracovník se středním vzděláním vyučoval anglický jazyk na II. stupni. Neaprobovaně se vyučovaly předměty rodinná výchova, anglický jazyk. D) Přijímací řízení Zápis dětí do MŠ Velká Polom: Dne 2. března 2011 proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se přihlásilo 68 dětí. Z důvodu nově vybudované nové mateřské školy a rekonstrukce staré mateřské školy bylo vyhověno všem. Zápis do MŠ Horní Lhota: Zápis se konal 10. března 2011, přihlásilo se 10 dětí. Všechny děti byly přijaty. Zápis do 1. třídy K zápisu do první třídy se dostavilo 42 dětí, všechny byly přijaty, z toho o odklad požádalo 7 dětí, jeden žák přestupuje na jinou základní školu z důvodu stěhování. Strana 6 (celkem 22)

7 E) Zpráva výchovného poradenství Povinnou školní docházku ukončilo letos na naší škole 35 žáků 9. tříd. I v letošním školním roce měli žáci základních škol možnost podat tři přihlášky ke studiu na střední škole. 13 vycházejících žáků (37 ) bude studovat na gymnáziích nebo různá lycea (přírodovědné lyceum, technické lyceum), 1 žákyně bude studovat na střední umělecké škole, 13 žáků si vybralo ke studiu obory dalších středních odborných škol, např. zdravotnický asistent, obchodní akademie, aplikovaná chemie, informační technologie, stavebnictví, cestovní ruch, veřejnoprávní činnost diplomatické služby, kosmetické služby. 8 našich žáků, kteří se rozhodli se vyučit, si vybralo např. obory instalatér, kuchař číšník a automechanik opravář motorových vozidel. Na osmileté gymnázium v letošním školním roce žádný žák páté třídy přihlášku nepodával. Žáci 8. tříd v rámci přípravy na výběr střední školy, popř. budoucího povolání, absolvovali i letos besedu na IPS pro volbu a změnu povolání ÚP v Ostravě. Integrovaní žáci Ve školním roce 2010/2011 bylo v naší škole 12 integrovaných žáků - žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 3 žáci s mentálním postižením, 1 žákyně se sluchovým postižením, 1 žákyně s tělesným postižením, 6 žáků s vývojovými poruchami učení (jeden z nich se v průběhu školního roku odstěhoval) a 1 žák se specifickou vývojovou poruchou chování. S těmito žáky jsme jako každý rok pracovali podle platné legislativy a spolupracovali jsme se speciálními pracovišti: pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogická centra. Na pomoc pedagogům při práci s dětmi se závažnými postiženími pracoval na naší škole jeden asistent a dvě asistentky pedagoga. Integrovaní žáci jsou podle potřeby a se souhlasem rodičů odesíláni ke kontrolnímu vyšetření. Naši školu pravidelně (většinou dvakrát ročně) navštěvují odborníci z příslušných pedagogických center a s učiteli konzultují odborné postupy k zajištění kvalitní péče a vzdělávání postižených dětí. Strana 7 (celkem 22)

8 F) Výsledky výchovy a vzdělávání Ve škole se vzdělávalo celkem 245 žáků. I. pololetí S vyznamenáním prospělo 157 žáků, žádný žák nebyl klasifikován nedostatečně. Bylo uděleno 10 pochval třídního učitele, kázeňské přestupky byly pouze méně závažné, chování žádného žáka nebylo klasifikováno sníženým stupněm z chování, bylo uděleno 8 napomenutí třídního učitele, 11x důtka třídního učitele a 3x důtka ředitele školy. Docházka V I. pololetí žáci zameškali celkem hodin, všechny byly řádně omluveny. II. pololetí S vyznamenáním prospělo 70 žáků, jeden žák byl klasifikován nedostatečně. Bylo uděleno 21 pochval ředitele školy, 60 pochval třídního učitele, chování dvou žáků bylo klasifikováno sníženým stupněm z chování. 4 napomenutí třídního učitele, 6x důtka třídního učitele. Docházka Ve II. pololetí žáci zameškali celkem hodin, 3 hodiny nebyly omluveny. G) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečnily ve spolupráci s Policií ČR v tomto školním roce besedy pro všechny žáky základní i mateřské školy (např. Základy kriminalistiky, Nebezpečná hra šikana, Právní povědomí, Nedělej si problém zodpovědnost za své jednání). Žáci 8. a 9. tříd navštívili také veřejné soudní jednání. H) Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci DVPP se ve školním roce 2010/2011 vzdělávalo 13 pedagogů na 18 akcích. Strana 8 (celkem 22)

9 I) Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti Mateřská škola Velká Polom Ve školním roce 2010/2011 proběhlo mnoho tradičních, ale také i nových akcí pro děti a jejich rodiče. Na začátku každého školního roku probíhá schůze OSR, na které jsou rodiče seznámeni s plánovaným průběhem školního roku. V rámci výuky - hostování divadélka: Beruška z Havířova, Divadlo v batohu, Divadlo Modrý slon a také Divadlo Patrika Hoffmana. 2x ročně návštěva knihovny ve Velké Polomi, spolupráce s místní pobočkou České pošty, každoroční návštěva planetária. Velké akce - Mikulášská besídka, Velikonoční kouzlení pro všechny zájemce v obci, dvě besedy s Policií Ostrava a focení dětí také dvakrát ročně. V období Vánoc se konala Mikulášská besídka s programem dětí a Vánoční nadílka. Den dětí proběhl ve sportovním areálu Lhoty u Opavy, organizačně zajištěn firmou Gymnastika Špičková z Opavy. Nově proběhl Kurz lyžování na Vaňkově kopci v Horní Lhotě s kvalifikovanými instruktory a kroužek hry na flétničku. Rovněž probíhala celoročně Gymnastika z Opavy a výuka AJ. Vedoucí těchto kroužků připravily 4 ukázkové hodiny pro rodiče. I v tomto roce jsme vyhlásili soutěž pro rodiče a děti, tentokrát pod názvem O nejkrásnějšího čertíka, a která měla velký úspěch. Ve spolupráci s OSR a některými organizacemi, jako jsou myslivci, hasiči nebo s Jezdeckým oddílem Velká Polom, spolupracujeme na těchto akcích: tradiční Uspávání zvířátek, Večer pro ženu, Maškarní rej s Šaškem Hopsalínem a velké oblibě se těší dvoudenní zájezd předškoláků do Beskyd. Maminky připravily dvě burzy dětského ošacení. Máme rovněž dobrou spolupráci s pedagogy prvního stupně ZŠ. Vzájemně se navštěvujeme, děti nám pomáhají s přípravou lucerniček na Uspávání broučků a každý rok nás přijdou navštívit čerti, andělé a Mikuláš ze ZŠ. Naši rodiče vytvořili družstvo hráčů, které nás zastupovalo na volejbalovém turnaji O pohár ředitele školy, kde jsme skončili na pátém místě. Na závěr každého školního roku probíhá Slavnostní rozloučení s předškoláky, které se poprvé uskutečnilo v kulturním sále ZŠ. Naše MŠ se přestěhovala do nové budovy, která je součástí budov ZŠ a od 25. května 2011 sídlíme na ulici 9. května 650 ve Velké Polomi. Veškeré stěhování proběhlo bez problémů díky velmi dobré spolupráci s vedením ZŠ a OSR. Strana 9 (celkem 22)

10 Mateřská škola Horní Lhota V tomto školním roce byly tématem hlavního projektu pohádky. Projekt měl název Sluníčko vypráví. Z poloviny to byly známé lidové pohádky, které jsou svým obsahem velkým zdrojem nápadů pro vzdělávání dětí a z poloviny to byly příběhy z knihy Jóga, hry a pohádky. Prostřednictvím těchto příběhů jsme s dětmi probíraly běžné situace, které mohou nastat v životě každého z dětí a dále jsme se zaměřily na cvičení s prvky jógy a relaxace. Měli jsme i několik doplňkových projektů: projekt Environmentální vzdělávání, Cvičíme v tělocvičně, Připravujeme vystoupení a Prevence patologických jevů. Také jsme vypracovaly metodiku Moje pravá ruka jako materiál pro přehlednější plánování činností v Mateřské škole. Akce pořádané v rámci výuky Velikonoční zajíček - projekt, který byl zakončen stopovanou s hledáním pokladu. Výlet s rodiči - exkurze na letišti Slezského aeroklubu Zábřeh. Hostování loutkového divadla v MŠ HL 2x ročně, několik vystoupení souborů loutkových divadel v Kulturním středisku ve Velké Polomi. Sportování s vodníkem Slámou akce organizačně zajištěná ve spolupráci s SK Gymnastika Špičková ve Lhotě u Opavy. Planetárium v Ostravě Porubě pohádka Martínek a hvězdy. Informace pro rodiče na třídních schůzkách v září a v březnu. Rodiče byli seznámeni s režimem MŠ, výchovnou činností a připravovanými akcemi. Měli možnost svými návrhy, nápady a připomínkami přispět ke zpestření činnosti v mateřské škole. Jsme s nimi v každodenním kontaktu při předávání dětí, nabízíme jim také osobní konzultace. Mohou nahlížet do Školního vzdělávacího programu, ten je stejně jako Rámcový vzdělávací program a Školní řád umístěn v šatně dětí. Spolupráce s rodiči probíhala průběžně během celého školního roku. Pokračovala také spolupráce v oblasti sponzoringu naší MŠ. Jednou za dva týdny se koná návštěva logopedické asistentky v naší MŠ, která vede individuální logopedii (pro šest dětí), několikrát návštěva speciálního pedagoga v MŠ pro konzultace s rodiči. Akce pořádané ve spolupráci s rodiči: Drakiáda. Mikulášská nadílka pro děti. Zdobení adventních věnců. Putování za stříbrnou hvězdičkou (procházka večerní Horní Lhotu s lampiony.) S dětmi jsme připravily vystoupení pro rodiče na vánoce i ke Dni matek. Na závěr školního roku vystoupení starších dětí s pohádkou O neposlušných kůzlátkách, rodiče předškoláků připravili soutěže pro děti a posezení s občerstvením a opékáním. Akce se zúčastnily také paní učitelky budoucích prvních tříd. Strana 10 (celkem 22)

11 Beseda Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Základní škola I. pololetí Akce v rámci vyučování Projektové dny Rodina, Vánoce Akce Mikulášská laťka za účasti zahraniční školy z Polska tato akce je dotovaná grantem přeshraniční spolupráce. Kulturní představení kino, divadlo. Besedy Prevence nežádoucího chování. Testování žáku firmou SCIO. Volba povolání návštěva SPŠ Ostrava Vítkovice. Soutěž ve zpěvu Perníková nota. Konverzace v AJ. Přírodovědný klokan. Dopravní výchova žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. Florbalový turnaj. Lyžařská a snowboardový výcvikový kurs Malenovice. Mimoškolní akce Přeshraniční spolupráce - aktivita číslo 1 Mikulášská laťka. Drakiáda. Turnaj ve Florbale. Zdobení adventních věnců. Setkání strašidel. II. pololetí Projektové dny Hrdý Čech Kulturní den Akce Cyklistické závody v Polsku. Preventivní projekt AJAX ve 2. třídě. Slavnost malého čtenáře. s olympionikem p. Hoškem. Strana 11 (celkem 22)

12 Skřivánek Lyžařský kurs Plavecký výcvik žáků tříd. Tenisový turnaj ostravských škol (naše škola byla pořadatelem akce). Zápis do 1. třídy. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Biologická olympiáda školní, okresní a krajské kolo. Olympiáda v českém jazyce školní a okresní kolo. Matematická soutěž školní a okresní kolo. Chemická olympiáda školní a okresní kolo. Návštěva elektrárny Dlouhé Stráně. Kulturní představení návštěvy kina, divadla. Besedy s Policií Prevence nežádoucího chování. Testování žáku firmou SCIO. Volba povolání návštěva SPŠ Ostrava Vítkovice. Dopravní výchova žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. Vzdělávací program s ukázkou dravých ptáků. Celoroční zapojení do akce Recyklohraní sběr použitých baterií, kdy nejlepší sběrač sesbíral 4 tis. ks baterií. Divadelní představení žáků 7. tříd pod vedením pí. uč. Galové (představení pro žáky 8. a 9. tříd). Divadelní představení žáků 9. třídy pod vedením pí. uč. Rohelové, představení pohádky Mrazík v anglickém jazyce. Škola v přírodě pro žáky 4. a 5. tříd pod vedením pí. uč. Thiemelové a Martínkové ve Valašské senici. Slavnostní ukončení školního roku s oceněním výborných výsledků žáků Exkurze žáků 9. ročníků u soudu. Druhá část dopravní výchovy žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. Streethokej sportovní soutěž pro žáky ročníku. Coca Cola Cup fotbalový turnaj pro žáky II. stupně. Pohár rozhlasu lehkoatletická soutěž. Strana 12 (celkem 22)

13 Mimoškolní akce Odznak všestrannosti olympijských vítězů Účast 8 žáků naší školy na celorepublikovém finále v Praze. Čtyřdenní zájezd dětem plně hrazený z fondu pořadatelů, na Strahovském stadiónu sportovní soutěže ve víceboji a setkání s významnými osobnostmi českého sportu. Žák 8. třídy naší školy Václav Vidlička zvítězil ve své kategorii a dále získal cenu za absolutně nejlepší výkon ve skoku dalekém, další naši žáci se umístili na místě ve svých kategoriích, čímž velice úspěšně reprezentovali naši školu. Malá akademie žáků 4. a 5. třídy pro rodiče a veřejnost Komponovaný pořad složený ze čtyř krátkých divadelních představení na téma nejstarších českých dějin, doplněný recitačními, hudebními, pěveckými a tanečními čísly. Děti si program připravily pod vedením pí. uč. Thiemelové a Martínkové a představení proběhlo v sálové učebně pro rodiče dětí a veřejnost. Soustředění pěveckého souboru Paprsek Jarní víkendové soustředění pěveckého sboru pod vedením pí. uč. Švidrnochové, které probíhá již tradičně v Bohušově. Přeshraniční spolupráce Ve druhém pololetí proběhla aktivita číslo 2 rozvoj spolupráce s pedagogy z polské základní školy a aktivita číslo 3 - míčový víceboj pro žáky naší a partnerské školy na našem novém multifunkčním hřišti. Strana 13 (celkem 22)

14 Pěvecký sbor Paprsek Dlouhodobě je na škole zřízen pěvecký sbor Paprsek, pod vedením Mgr. Jitky Švidrnochové. Zapojení dětí je víceleté, kromě pravidelných cvičení má několik vystoupení při různých slavnostních příležitostech (závěr školního roku, Den učitelů apod.), pořádá koncert v Centru sociálních služeb a každoroční víkendové soustředění. Opavský skřivánek Jana Máchová z 8. třídy se zúčastnila okresního kola pěvecké soutěže Skřivánek Z 26 zpěváků obsadila 3. místo a zajistila si postup do regionálního kola soutěže. Zároveň získala možnost vystoupit na koncertě vítězů, kde zpívala za doprovodu cimbálové muziky Vojtek. Žákyni připravovala p. uč. Jitka Švidrnochová. Strana 14 (celkem 22)

15 Zájezd do Polska Ve dnech se konal zájezd do Polska. Tentokrát vyjeli vybraní žáci naší školy navštívit žáky partnerské školy do polských Naczeslawic, kde se zúčastnili cyklistických závodů. První den žáci bezpečně dorazili na místo, seznámili se s Poláky, a protože bylo krásné počasí, vydali se na 30km dlouhou projížďku skrz okolní vesnice, během níž plnili řadu úkolů. Jelikož tyto úkoly plnili v promíchaných družstvech, tak české i polské děti musely mezi sebou najít společnou řeč, domluvit se a vzájemně si naslouchat a pomáhat si. Po vydařeném výletu se všichni přesunuli do areálu školy, kde si postavili stany a zahráli si spolu různé míčové hry. Na večerním programu nesměl chybět táborák, u kterého se zpívalo, opékalo a hrálo, a také tady panovala skvělá atmosféra. Po klidné noci strávené ve stanech se všichni probudili do dalšího dne a čekalo je to nejdůležitější-cyklistický závod. Toho se zúčastnily kromě českých a polských žáků také děti z okolí, proto zde byla velmi vysoká účast. Dobře připravenou dráhu si tedy projeli všichni závodníci s velkým odhodláním a touhou po vítězství, a to v kategoriích mladší a starší dívky a chlapci, a nechyběl ani štafetový závod. Po skončení závodu přišlo na řadu závěrečné vyhodnocení. Ti nejlepší závodníci získali medaile a diplomy, ale zklamaný neodešel nikdo. Na každého účastníka totiž čekal dárek z velké závěrečné tomboly, která byla příjemnou tečkou za poslední česko-polskou aktivitou tohoto školního roku. Závody DRAČÍCH LODÍ Strana 15 (celkem 22)

16 J) Údaje o výsledcích inspekční činnosti Veřejnoprávní kontrola byla provedena za II. pololetí roku 2010 a I. pololetí roku 2011 ve dnech 2., 5. a Kontrolou nebylo zjištěno, že by příspěvková organizace postupovala při provádění operací v rozporu se zákonem, nebo, že by operace prováděla neúčelně, neefektivně nebo nehospodárně. Dne byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení školního vzdělávacího programu (ŠVP) Mateřské školy s místy poskytovaného vzdělávání MŠ Velká Polom a MŠ Horní Lhota. Výsledek:- ŠVP," Naše príma školka", je zcela v souladu s RVP PV. K) Údaje o hospodaření Plán čerpání finančních prostředků dle jednotlivých zdrojů, včetně očekávaných příjmů za rok 2010, byl splněn, v některých ukazatelích překročen. Návrh rozpočtu pro rok 2011 byl sestaven na základě zkušeností z let minulých a stanovených priorit a předložen ke schválení zřizovateli. Schválený rozpočet je předpokladem zajištění provozu a rozvoje školy v roce Otevřené zůstává dofinancování vybavení nové mateřské školy. Finanční prostředky jsou využívány v souladu se schváleným rozpočtem. Čerpání je průběžné, nákupy materiálu a služeb jsou rozvrženy tak, aby odpovídaly potřebám školy v jednotlivých částech roku a měly zajištěno dostatečné krytí z finančních zdrojů. Účelově vázané prostředky jsou čerpány v souladu se stanovenými pravidly. Pro úhradu čerpání energií nad rámec běžné spotřeby jsou vytvořeny rezervy refakturací stavebním firmám. Příjmy z doplňkové činnosti se každý rok zvyšují, umožňují pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti v závěru roku a vytváření finančních rezerv pro nákup vybavení školy. Rok 2010 probíhal ve znamení realizace získaných projektů z ROP NUTS II Moravskoslezsko a Přeshraniční spolupráce Silesia. Výstavbu Víceúčelového hřiště a aktivity projektu Přeshraniční meziškolní spolupráce zajišťovala v plném rozsahu škola, rekonstrukci školy a výstavbu nové mateřské školy zajišťovala Obec Velká Polom ve spolupráci s ředitelem školy. Financování, výběrová řízení, vedení účetnictví a další aktivity s řešením spojené probíhaly v souladu se stanovenými pravidly projektů. Veškeré prostředky byly vynaloženy účelně. Rekonstrukce školy znamenala i nároky na vybavení nových tříd a dalších prostor. Vybavení bylo hrazeno z projektů, zřizovatelem i školou. Pro vybavení nové mateřské školy je nutno dořešit navýšení dotace školy zřizovatelem. Projekt přeshraniční spolupráce, získaný v roce 2010 je financován z účelově vázané finanční výpomoci zřizovatele, akce a čerpání financí probíhají dle přijatého plánu Strana 16 (celkem 22)

17 projektu, uzavření projektu bude koncem roku 2011, financování donátorem v roce Projekt podporuje sportovní aktivity dětí a vybavení školy pro jejich rozvoj. Projekt OPVK na podporu rozvoje výuky byl podán a získán ve druhém čtvrtletí. První část dotace byla poskytnuta agenturou v květnu, ve výši 805 tisíc Kč, část byla již využita na nákup interaktivních dataprojektorů a notebooků a vybavení učebny informatiky. Pravidelné sledování spotřeby energií zavedené v roce 2007 trvá, dává možnost lepšího přehledu o skutečných nákladech na tuto významnou položku rozpočtu, včetně průběžného promítání do nákladů hlavní a doplňkové činnosti. Účelově vázané prostředky v přiděleném rozpočtu školy jsou v účetnictví sledovány v souladu ČÚS. Pravidelná kontrola nastavení vytápění místností sice přispěla k úspoře energie, avšak nutnost vytápění rekonstruovaných částí školy z důvodu vysychání stavby, nedořešené automatické regulace a zvýšená spotřeba vody na úklid a další činnosti značně zvýšila spotřebu energie. Spotřeba elektřiny stavebními organizacemi je účtována buď na základě přímého měření, nebo kvalifikovaným odhadem. Z dotací poskytovaných ze státního rozpočtu na výuku jsou průběžně nakupovány učebnice a další učební pomůcky v souladu s normativy a přijatým rozpočtovým plánem tak, aby byla zajištěna dobrá úroveň výuky. Nečekané snížení dotace v závěru roku 2010 znamenalo nutnost krytí některých již objednaných učebních pomůcek z darů. Součástí podpory výuky jsou i prostředky pro integraci žáků s fyzickým, či mentálním postižením. Pro možnost využití školy v místě bydliště žáky s pohybovými problémy byly ve spolupráci se zřizovatelem vytvořeny podmínky pro jejich začlenění do řad vrstevníků přípravou nákupu schodolezu, který byl realizován k Mzdy jsou hrazeny z prostředků kraje v souladu s podmínkami poskytování na jednotlivé účely. S rozšířením provozu školní družiny byla nově otevřená třída vybavena moderními hrami pro děti a počítači. Pro zlepšení prostředí školy byly vymalovány třídy na druhém stupni a prostory školní jídelny, sborovny a tělocvičny. Třídy jsou průběžně vybavovány novými lavicemi, z důvodu skončení jejich životnosti. Učebna zeměpisu a dějepisu byla vybavena multifunkční katedrou. Po rekonstrukci budovy bylo dořešeno dovybavení místnosti administrativy, archivu a zástupce ředitele včetně nákupu nové rozhlasové ústředny. Zájem o využití tělocvičny pro sportovní volnočasové aktivity je trvalý, což znamená i přínos škole ve formě finančních prostředků. Okolí školy a školky je udržováno s využitím dříve zakoupené techniky. V příštím roce bude nutná její modernizace. Náklady na odpady jsou zvýšeny o zajištění pravidelného čerpání septiku, prováděného na základě zjištění závady při kontrole Inspekce ŽP v roce Konečné řešení bude realizováno až s vybudování kanalizace v obci. Strana 17 (celkem 22)

18 V oblasti legislativy jsou průběžně aktualizovány vnitřní směrnice školy v souladu s měnícími se zákony a předpisy. Vydávání vnitřních předpisů školy zřizovatelem poněkud komplikuje integritu interního systému směrnic školy. Dobrá úroveň stravování přináší zvyšující se zájem strávníků. Zvyšující se nároky na kvalitu a kvantitu stravování vyžaduje nejen dobré organizační zajištění chodu jídelny, ale i modernizaci vybavení. V posledních dvou letech byla provedena modernizace zařízení kuchyně. V rámci rekonstrukce školy byla jídelna vybavena novými stoly a židlemi hrazenými zřizovatelem. Prostory jídelny vyhovují náročným požadavkům na hygienu, jsou světlé, barevné a útulné. Trvale je kladen důraz na vybavenost a modernizaci výpočetní a reprografické techniky. Počítače a SW vybavení pro výuku je zajišťováno zejména z darů a to jak rodičů, tak např. z fakulty Elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Evidence veškerého majetku je řádně vedena a inventarizována dle platných předpisů. K povinnostem naší organizace patří i důsledně prováděná výběrová řízení, což umožňuje nákup za výhodných podmínek. Veškeré prostředky jsou vynakládány v souladu se schváleným a postupně upravovaným rozpočtem, pravidly projektů a dalších dotací (plavecký a lyžařský výcvik) a pravidly pro čerpání dotace Moravskoslezského kraje. Poskytnutý úvěr na projekt víceúčelového hřiště byt řádně uhrazen. Čerpání FRM je v souladu s pravidly schválenými zřizovatelem, obdobně i poskytnuté investiční prostředky jsou čerpány v souladu s účelem poskytnutí. Kontroly hospodaření jsou prováděny pravidelně jednou ročně zřizovatelem. Získávání sponzorských darů V průběhu roku 2010 jsme získali pro celou příspěvkovou organizaci od sponzorů převážně z řad rodičů celkovou částku Kč. Kromě finanční podpory darují rodiče i učební pomůcky, zejména v MŠ. V tomto roce jsme získali prozatím Kč. Zřizovatel je průběžně informován díky zasílanému přehledu darů. Využití darů je v souladu s darovacími smlouvami, tzn. na podporu vybavení základní školy a mateřských školek učebními pomůckami a podporu sportovních a jiných aktivit dětí. Všechny dary byly přijaty jako účelově neurčené. Počítače zapůjčené v loňském školním roce z VŠB-TU Ostrava, fakulty elektrotechniky a informatiky, byly převedeny darovací smlouvou do majetku školy, jedná se o 10 sestav počítačů (PC + monitor + klávesnice + myš). Strana 18 (celkem 22)

19 L) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Podané dotační žádosti OPVK - EU peníze školám schváleno Kč. Oranžová učebna výsledek bude znám listopad 2011 (Nadace ČEZ posunula termín vyhodnocení) Projekt Comenius zahraniční asistent: schváleno, ale nenašel se vhodný zájemce. V příštím roce podáme projekt znovu a pokusíme se zajistit vhodného uchazeče vlastní akvizicí. Projekt Comenius spolupráce se školami u nás i v Polsku schváleno v prvním kole, bohužel na Slovensku neschváleno pro nedostatek financí národní agentury. Projekt OPVK Investice do rozvoje vzdělávání předmětů zaměřených na biologii, fyziku a chemii - Přírodní vědy od teorií k praxi byla podána žádost o cca Kč, výsledek bude znám do konce roku Zapojení do grantových projektů Zapojení školy do projektu s MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU OPAVSKO Dotace ze skupiny ČEZ zelená energie: Obecným cílem projektu je zvyšovat zájem o využívání alternativních zdrojů energií a podporovat zájem o technické obory. Realizační cíle projektu: 1. Vyškolit pedagogické pracovníky předmětu F, CH, PČ. 2. Připravit pracovní výukový sešit. 3. Pořídit vybavení pro výuku. 4. Organizace soutěže mezi žáky deseti škol. 5. Propagace. Škola získá 11 výrobků na výuku měření a alternativní pohony v částce cca ,- Kč (anemometry, hlukoměr, otáčkoměr, palivové články, modely s vodíkovým a elektrickým motorem atd.). Termín zapojení Zapojení do grantových projektů jako partneři DALEKOHLED Cílem projektu DALEKOHLED je poskytnutí komplexní péče dětem a žákům se speciálním vzdělávacími potřebami formou poradenství, diagnostiky a zejména praktického nácviku nápravných postupů za aktivní účasti jejich rodičů a pedagogů. Projektová žádost bude podána v rámci výzvy Moravskoslezského kraje ESF OPVK. V případě jejího přijetí, budou veškeré aktivity nabízeny cílovým skupinám zdarma. Technika v pohybu Projekt firmy LIBROS podpora bezpečnosti dětí na cestách. Strana 19 (celkem 22)

20 Ostravská univerzita Projekt podpory v rámci OP VK AREA TECHNICA program zvyšování kvality výchovy dětí k technice, řemeslům a přírodovědě ve školních družinách MSK. Projekt o v rámci OPVK SVĚT PRÁCE A TECHNOLOGIÍ VE VÝCHOVĚ - profesní rozvoj vychovatelů školních družin. 1st English, s.r.o. Projekt je podán do OPVK, oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení "Učme (se) učit". Projekt bude zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti anglického jazyka a to jak v oblasti obecné angličtiny, tak odborné angličtiny (zaměření na příslušné předměty zapojených pedagogů), na 2 úrovních: začátečníci a středně pokročilí, s tím, že po absolvování kurzu bude pedagog = student na úrovni, při níž bude schopen složit mezinárodní certifikát či státní jazykovou zkoušku. Učební materiály dostanou pedagogové k dispozici. Projekt bude realizován pravděpodobně v období březen 2012 září 2014, s tím, že v období letních prázdnin, kdy mají pedagogové na ZŠ volno, nebude výuka AJ probíhat. Výuka bude probíhat v intenzitě 1x/2 hodiny/týden, s tím, že výuka bude probíhat jak v místě jazykové školy Andrey, tak v místě partnera projektu. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školy společně pro rozvoj regionu v Operačním programu - Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení projekt nebyl schválen. M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2010/2011 byl realizován jeden projekt OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA Název mikroprojektu: Přeshraniční meziškolní spolupráce Strana 20 (celkem 22)

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva byla vypracována

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více