VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu Ředitel školy Rozdělovník: Obec Velká Polom Školská rada Archiv ZŠ a MŠ Velká Polom Strana 1 (celkem 22)

2 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Vzdělávací program... 4 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 5 D) Přijímací řízení... 6 E) Zpráva výchovného poradenství... 7 F) Výsledky výchovy a vzdělávání... 8 G) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 8 H) Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 8 I) Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti... 9 J) Údaje o výsledcích inspekční činnosti K) Údaje o hospodaření L) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N) Spolupráce s Občanským sdružením při ZŠ a MŠ O) Další údaje P) Sponzorské dary Strana 2 (celkem 22)

3 A) Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace, IČO: DIČ: CZ Zřizovatel: Obec Velká Polom Ředitel školy: Tomáš Olivka, Mgr. Zástupce ředitele: Jiří Skiba, Mgr. Vedoucí učitelka MŠ: Eva Válková Adresa pro dálkový přístup: Web: Školská rada: 9 členů Součásti školy: MŠ Velká Polom (2 třídy, 48 dětí) MŠ Horní Lhota (1 třída, 25 dětí) 1. stupeň ZŠ (6 tříd, 110 žáků) 2. stupeň ZŠ (7 tříd, 135 žáků) školní družina (2 třídy) školní jídelna Strana 3 (celkem 22)

4 B) Vzdělávací program MŠ Velká Polom vzdělávací projekt Kouzelné hodiny skřítka Časíka. MŠ Horní Lhota roční projekt Sluníčko vypráví. ZŠ ŠVP Škola pro všechny. V letošním školním roce se žáci všech ročníku vzdělávali podle nového školního vzdělávacího programu vytvořeného na míru přesně pro potřeby naší školy. Náboženství pro žáky 1. i 2. stupně Lyžařský výcvik pro žáky ročníku, proběhl v Beskydech. Plavecký výcvik pro ročník povinný, probíhal v krytém bazénu v Kravařích. Dopravní výchova pro ročník, dopravním hřiště v Ostravě - Hrabůvce. Výchova k volbě povolání pro 8. a 9. ročník, zařazena jakou součást tematických plánů Občanské výchovy a Pracovních činností v osmém a devátém ročníku. Enviromentální vzdělávání je zařazováno průběžně do vyučování v rámci přírodopisu, vlastivědy, českého jazyka, výtvarné výchovy, občanské výchovy, rodinné výchovy apod. Ochrana člověka za mimořádných situací žáci byli proškoleni na počátku školního roku v rámci třídnických prací. Testování V průběhu školního roku pokračovalo testování žáků II. stupně, které v rámci projektu Komplexní evaluační analýza prováděla firma Scio Praha. Testy z Matematiky, Jazyka českého, Jazyka anglického a z obecných studijních předpokladů vyplňovali žáci on-line. Strana 4 (celkem 22)

5 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Mateřská škola Velká Polom Pedagogičtí pracovníci: Eva Válková Eva Žídková Věra Brumková Alice Köhlerová Provozní zaměstnanci: Ludmila Rozsypalová Gabriela Hablawetzová Mateřská škola Horní Lhota Pedagogičtí pracovníci: Martina Juchelková Bc. Blanka Kozáková Provozní zaměstnanci: Lenka Janíčková Školní jídelna: Alena Vandlíčková Zdeňka Nábělková Jana Hrbáčová Jarmila Jiříková Anna Tvarůžková Lenka Tešnarová Jana Kozelská Základní škola Provozní pracovníci: Ing. Milena Olivková Ivana Hošková Milan Vaško Ludmila Bubíková Naděžda Koprovská Iva Furmánková vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka uklízečka pracovnice výdeje stravy učitelka učitelka školnice, pracovnice výdeje stravy vedoucí školní jídelny hlavní kuchařka kuchařka provozní pracovnice provozní pracovnice kuchařka kuchařka ekonom ekonom, RD školník uklízečka uklízečka uklízečka Strana 5 (celkem 22)

6 Pedagogičtí pracovníci: Aprobace Funkce / třídnictví Mgr. Tomáš Olivka M TV Ředitel školy Mgr. Jiří Skiba Pč Tv Zástupce ředitele Mgr. Zdenka Kordasová Jč D Výchovný poradce Mgr. Zuzana Coufalová 1. stupeň 1.A Mgr. Marcela Strnadová 1. stupeň 1.B Mgr. Vlastislava Boleslavská 1. stupeň 2.A Mgr. Anna Hrubá 1. stupeň 3.A Mgr. Eva Martínková 1. stupeň 4.A Mgr. Denisa Thiemelová 1. stupeň 5.A Mgr. Naděžda Branžovská CH ZZV 6.A Mgr. Jarmila Krejčí CH PŘ 6.B Mgr. Jitka Švidnochová HV RJ NJ 7.A Mgr. Libuše Gálová ČJ VV 7.B Mgr. Věra Moravcová ČJ OV AJ 8.A Mgr. Jan Šrajer Z TV 9.A Mgr. Gabriela Vrťová M ZT 9.B Mgr. Anna Juchelková M CH - Mgr. Hana Žídková F ZPV - Barbora Rohelová bez aprobace - Magdaléna Gorpielová vychovatelka ŠD - Pavlína Gorpielová vychovatelka ŠD - Marie Bachurová asistentka pedagoga - Michaela Pavlánová asistentka pedagoga - Martin Smeták asistent pedagoga - Ve škole vyučovalo celkem 20 pedagogických pracovníků. Z tohoto počtu bylo 18 pracovníků plně kvalifikovaných pro výuku v základní škole. 1 pracovník se středním pedagogickým vzděláním vyučoval na částečný úvazek na I. stupni. 1 pracovník se středním vzděláním vyučoval anglický jazyk na II. stupni. Neaprobovaně se vyučovaly předměty rodinná výchova, anglický jazyk. D) Přijímací řízení Zápis dětí do MŠ Velká Polom: Dne 2. března 2011 proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se přihlásilo 68 dětí. Z důvodu nově vybudované nové mateřské školy a rekonstrukce staré mateřské školy bylo vyhověno všem. Zápis do MŠ Horní Lhota: Zápis se konal 10. března 2011, přihlásilo se 10 dětí. Všechny děti byly přijaty. Zápis do 1. třídy K zápisu do první třídy se dostavilo 42 dětí, všechny byly přijaty, z toho o odklad požádalo 7 dětí, jeden žák přestupuje na jinou základní školu z důvodu stěhování. Strana 6 (celkem 22)

7 E) Zpráva výchovného poradenství Povinnou školní docházku ukončilo letos na naší škole 35 žáků 9. tříd. I v letošním školním roce měli žáci základních škol možnost podat tři přihlášky ke studiu na střední škole. 13 vycházejících žáků (37 ) bude studovat na gymnáziích nebo různá lycea (přírodovědné lyceum, technické lyceum), 1 žákyně bude studovat na střední umělecké škole, 13 žáků si vybralo ke studiu obory dalších středních odborných škol, např. zdravotnický asistent, obchodní akademie, aplikovaná chemie, informační technologie, stavebnictví, cestovní ruch, veřejnoprávní činnost diplomatické služby, kosmetické služby. 8 našich žáků, kteří se rozhodli se vyučit, si vybralo např. obory instalatér, kuchař číšník a automechanik opravář motorových vozidel. Na osmileté gymnázium v letošním školním roce žádný žák páté třídy přihlášku nepodával. Žáci 8. tříd v rámci přípravy na výběr střední školy, popř. budoucího povolání, absolvovali i letos besedu na IPS pro volbu a změnu povolání ÚP v Ostravě. Integrovaní žáci Ve školním roce 2010/2011 bylo v naší škole 12 integrovaných žáků - žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 3 žáci s mentálním postižením, 1 žákyně se sluchovým postižením, 1 žákyně s tělesným postižením, 6 žáků s vývojovými poruchami učení (jeden z nich se v průběhu školního roku odstěhoval) a 1 žák se specifickou vývojovou poruchou chování. S těmito žáky jsme jako každý rok pracovali podle platné legislativy a spolupracovali jsme se speciálními pracovišti: pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogická centra. Na pomoc pedagogům při práci s dětmi se závažnými postiženími pracoval na naší škole jeden asistent a dvě asistentky pedagoga. Integrovaní žáci jsou podle potřeby a se souhlasem rodičů odesíláni ke kontrolnímu vyšetření. Naši školu pravidelně (většinou dvakrát ročně) navštěvují odborníci z příslušných pedagogických center a s učiteli konzultují odborné postupy k zajištění kvalitní péče a vzdělávání postižených dětí. Strana 7 (celkem 22)

8 F) Výsledky výchovy a vzdělávání Ve škole se vzdělávalo celkem 245 žáků. I. pololetí S vyznamenáním prospělo 157 žáků, žádný žák nebyl klasifikován nedostatečně. Bylo uděleno 10 pochval třídního učitele, kázeňské přestupky byly pouze méně závažné, chování žádného žáka nebylo klasifikováno sníženým stupněm z chování, bylo uděleno 8 napomenutí třídního učitele, 11x důtka třídního učitele a 3x důtka ředitele školy. Docházka V I. pololetí žáci zameškali celkem hodin, všechny byly řádně omluveny. II. pololetí S vyznamenáním prospělo 70 žáků, jeden žák byl klasifikován nedostatečně. Bylo uděleno 21 pochval ředitele školy, 60 pochval třídního učitele, chování dvou žáků bylo klasifikováno sníženým stupněm z chování. 4 napomenutí třídního učitele, 6x důtka třídního učitele. Docházka Ve II. pololetí žáci zameškali celkem hodin, 3 hodiny nebyly omluveny. G) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečnily ve spolupráci s Policií ČR v tomto školním roce besedy pro všechny žáky základní i mateřské školy (např. Základy kriminalistiky, Nebezpečná hra šikana, Právní povědomí, Nedělej si problém zodpovědnost za své jednání). Žáci 8. a 9. tříd navštívili také veřejné soudní jednání. H) Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci DVPP se ve školním roce 2010/2011 vzdělávalo 13 pedagogů na 18 akcích. Strana 8 (celkem 22)

9 I) Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti Mateřská škola Velká Polom Ve školním roce 2010/2011 proběhlo mnoho tradičních, ale také i nových akcí pro děti a jejich rodiče. Na začátku každého školního roku probíhá schůze OSR, na které jsou rodiče seznámeni s plánovaným průběhem školního roku. V rámci výuky - hostování divadélka: Beruška z Havířova, Divadlo v batohu, Divadlo Modrý slon a také Divadlo Patrika Hoffmana. 2x ročně návštěva knihovny ve Velké Polomi, spolupráce s místní pobočkou České pošty, každoroční návštěva planetária. Velké akce - Mikulášská besídka, Velikonoční kouzlení pro všechny zájemce v obci, dvě besedy s Policií Ostrava a focení dětí také dvakrát ročně. V období Vánoc se konala Mikulášská besídka s programem dětí a Vánoční nadílka. Den dětí proběhl ve sportovním areálu Lhoty u Opavy, organizačně zajištěn firmou Gymnastika Špičková z Opavy. Nově proběhl Kurz lyžování na Vaňkově kopci v Horní Lhotě s kvalifikovanými instruktory a kroužek hry na flétničku. Rovněž probíhala celoročně Gymnastika z Opavy a výuka AJ. Vedoucí těchto kroužků připravily 4 ukázkové hodiny pro rodiče. I v tomto roce jsme vyhlásili soutěž pro rodiče a děti, tentokrát pod názvem O nejkrásnějšího čertíka, a která měla velký úspěch. Ve spolupráci s OSR a některými organizacemi, jako jsou myslivci, hasiči nebo s Jezdeckým oddílem Velká Polom, spolupracujeme na těchto akcích: tradiční Uspávání zvířátek, Večer pro ženu, Maškarní rej s Šaškem Hopsalínem a velké oblibě se těší dvoudenní zájezd předškoláků do Beskyd. Maminky připravily dvě burzy dětského ošacení. Máme rovněž dobrou spolupráci s pedagogy prvního stupně ZŠ. Vzájemně se navštěvujeme, děti nám pomáhají s přípravou lucerniček na Uspávání broučků a každý rok nás přijdou navštívit čerti, andělé a Mikuláš ze ZŠ. Naši rodiče vytvořili družstvo hráčů, které nás zastupovalo na volejbalovém turnaji O pohár ředitele školy, kde jsme skončili na pátém místě. Na závěr každého školního roku probíhá Slavnostní rozloučení s předškoláky, které se poprvé uskutečnilo v kulturním sále ZŠ. Naše MŠ se přestěhovala do nové budovy, která je součástí budov ZŠ a od 25. května 2011 sídlíme na ulici 9. května 650 ve Velké Polomi. Veškeré stěhování proběhlo bez problémů díky velmi dobré spolupráci s vedením ZŠ a OSR. Strana 9 (celkem 22)

10 Mateřská škola Horní Lhota V tomto školním roce byly tématem hlavního projektu pohádky. Projekt měl název Sluníčko vypráví. Z poloviny to byly známé lidové pohádky, které jsou svým obsahem velkým zdrojem nápadů pro vzdělávání dětí a z poloviny to byly příběhy z knihy Jóga, hry a pohádky. Prostřednictvím těchto příběhů jsme s dětmi probíraly běžné situace, které mohou nastat v životě každého z dětí a dále jsme se zaměřily na cvičení s prvky jógy a relaxace. Měli jsme i několik doplňkových projektů: projekt Environmentální vzdělávání, Cvičíme v tělocvičně, Připravujeme vystoupení a Prevence patologických jevů. Také jsme vypracovaly metodiku Moje pravá ruka jako materiál pro přehlednější plánování činností v Mateřské škole. Akce pořádané v rámci výuky Velikonoční zajíček - projekt, který byl zakončen stopovanou s hledáním pokladu. Výlet s rodiči - exkurze na letišti Slezského aeroklubu Zábřeh. Hostování loutkového divadla v MŠ HL 2x ročně, několik vystoupení souborů loutkových divadel v Kulturním středisku ve Velké Polomi. Sportování s vodníkem Slámou akce organizačně zajištěná ve spolupráci s SK Gymnastika Špičková ve Lhotě u Opavy. Planetárium v Ostravě Porubě pohádka Martínek a hvězdy. Informace pro rodiče na třídních schůzkách v září a v březnu. Rodiče byli seznámeni s režimem MŠ, výchovnou činností a připravovanými akcemi. Měli možnost svými návrhy, nápady a připomínkami přispět ke zpestření činnosti v mateřské škole. Jsme s nimi v každodenním kontaktu při předávání dětí, nabízíme jim také osobní konzultace. Mohou nahlížet do Školního vzdělávacího programu, ten je stejně jako Rámcový vzdělávací program a Školní řád umístěn v šatně dětí. Spolupráce s rodiči probíhala průběžně během celého školního roku. Pokračovala také spolupráce v oblasti sponzoringu naší MŠ. Jednou za dva týdny se koná návštěva logopedické asistentky v naší MŠ, která vede individuální logopedii (pro šest dětí), několikrát návštěva speciálního pedagoga v MŠ pro konzultace s rodiči. Akce pořádané ve spolupráci s rodiči: Drakiáda. Mikulášská nadílka pro děti. Zdobení adventních věnců. Putování za stříbrnou hvězdičkou (procházka večerní Horní Lhotu s lampiony.) S dětmi jsme připravily vystoupení pro rodiče na vánoce i ke Dni matek. Na závěr školního roku vystoupení starších dětí s pohádkou O neposlušných kůzlátkách, rodiče předškoláků připravili soutěže pro děti a posezení s občerstvením a opékáním. Akce se zúčastnily také paní učitelky budoucích prvních tříd. Strana 10 (celkem 22)

11 Beseda Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Základní škola I. pololetí Akce v rámci vyučování Projektové dny Rodina, Vánoce Akce Mikulášská laťka za účasti zahraniční školy z Polska tato akce je dotovaná grantem přeshraniční spolupráce. Kulturní představení kino, divadlo. Besedy Prevence nežádoucího chování. Testování žáku firmou SCIO. Volba povolání návštěva SPŠ Ostrava Vítkovice. Soutěž ve zpěvu Perníková nota. Konverzace v AJ. Přírodovědný klokan. Dopravní výchova žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. Florbalový turnaj. Lyžařská a snowboardový výcvikový kurs Malenovice. Mimoškolní akce Přeshraniční spolupráce - aktivita číslo 1 Mikulášská laťka. Drakiáda. Turnaj ve Florbale. Zdobení adventních věnců. Setkání strašidel. II. pololetí Projektové dny Hrdý Čech Kulturní den Akce Cyklistické závody v Polsku. Preventivní projekt AJAX ve 2. třídě. Slavnost malého čtenáře. s olympionikem p. Hoškem. Strana 11 (celkem 22)

12 Skřivánek Lyžařský kurs Plavecký výcvik žáků tříd. Tenisový turnaj ostravských škol (naše škola byla pořadatelem akce). Zápis do 1. třídy. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Biologická olympiáda školní, okresní a krajské kolo. Olympiáda v českém jazyce školní a okresní kolo. Matematická soutěž školní a okresní kolo. Chemická olympiáda školní a okresní kolo. Návštěva elektrárny Dlouhé Stráně. Kulturní představení návštěvy kina, divadla. Besedy s Policií Prevence nežádoucího chování. Testování žáku firmou SCIO. Volba povolání návštěva SPŠ Ostrava Vítkovice. Dopravní výchova žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. Vzdělávací program s ukázkou dravých ptáků. Celoroční zapojení do akce Recyklohraní sběr použitých baterií, kdy nejlepší sběrač sesbíral 4 tis. ks baterií. Divadelní představení žáků 7. tříd pod vedením pí. uč. Galové (představení pro žáky 8. a 9. tříd). Divadelní představení žáků 9. třídy pod vedením pí. uč. Rohelové, představení pohádky Mrazík v anglickém jazyce. Škola v přírodě pro žáky 4. a 5. tříd pod vedením pí. uč. Thiemelové a Martínkové ve Valašské senici. Slavnostní ukončení školního roku s oceněním výborných výsledků žáků Exkurze žáků 9. ročníků u soudu. Druhá část dopravní výchovy žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. Streethokej sportovní soutěž pro žáky ročníku. Coca Cola Cup fotbalový turnaj pro žáky II. stupně. Pohár rozhlasu lehkoatletická soutěž. Strana 12 (celkem 22)

13 Mimoškolní akce Odznak všestrannosti olympijských vítězů Účast 8 žáků naší školy na celorepublikovém finále v Praze. Čtyřdenní zájezd dětem plně hrazený z fondu pořadatelů, na Strahovském stadiónu sportovní soutěže ve víceboji a setkání s významnými osobnostmi českého sportu. Žák 8. třídy naší školy Václav Vidlička zvítězil ve své kategorii a dále získal cenu za absolutně nejlepší výkon ve skoku dalekém, další naši žáci se umístili na místě ve svých kategoriích, čímž velice úspěšně reprezentovali naši školu. Malá akademie žáků 4. a 5. třídy pro rodiče a veřejnost Komponovaný pořad složený ze čtyř krátkých divadelních představení na téma nejstarších českých dějin, doplněný recitačními, hudebními, pěveckými a tanečními čísly. Děti si program připravily pod vedením pí. uč. Thiemelové a Martínkové a představení proběhlo v sálové učebně pro rodiče dětí a veřejnost. Soustředění pěveckého souboru Paprsek Jarní víkendové soustředění pěveckého sboru pod vedením pí. uč. Švidrnochové, které probíhá již tradičně v Bohušově. Přeshraniční spolupráce Ve druhém pololetí proběhla aktivita číslo 2 rozvoj spolupráce s pedagogy z polské základní školy a aktivita číslo 3 - míčový víceboj pro žáky naší a partnerské školy na našem novém multifunkčním hřišti. Strana 13 (celkem 22)

14 Pěvecký sbor Paprsek Dlouhodobě je na škole zřízen pěvecký sbor Paprsek, pod vedením Mgr. Jitky Švidrnochové. Zapojení dětí je víceleté, kromě pravidelných cvičení má několik vystoupení při různých slavnostních příležitostech (závěr školního roku, Den učitelů apod.), pořádá koncert v Centru sociálních služeb a každoroční víkendové soustředění. Opavský skřivánek Jana Máchová z 8. třídy se zúčastnila okresního kola pěvecké soutěže Skřivánek Z 26 zpěváků obsadila 3. místo a zajistila si postup do regionálního kola soutěže. Zároveň získala možnost vystoupit na koncertě vítězů, kde zpívala za doprovodu cimbálové muziky Vojtek. Žákyni připravovala p. uč. Jitka Švidrnochová. Strana 14 (celkem 22)

15 Zájezd do Polska Ve dnech se konal zájezd do Polska. Tentokrát vyjeli vybraní žáci naší školy navštívit žáky partnerské školy do polských Naczeslawic, kde se zúčastnili cyklistických závodů. První den žáci bezpečně dorazili na místo, seznámili se s Poláky, a protože bylo krásné počasí, vydali se na 30km dlouhou projížďku skrz okolní vesnice, během níž plnili řadu úkolů. Jelikož tyto úkoly plnili v promíchaných družstvech, tak české i polské děti musely mezi sebou najít společnou řeč, domluvit se a vzájemně si naslouchat a pomáhat si. Po vydařeném výletu se všichni přesunuli do areálu školy, kde si postavili stany a zahráli si spolu různé míčové hry. Na večerním programu nesměl chybět táborák, u kterého se zpívalo, opékalo a hrálo, a také tady panovala skvělá atmosféra. Po klidné noci strávené ve stanech se všichni probudili do dalšího dne a čekalo je to nejdůležitější-cyklistický závod. Toho se zúčastnily kromě českých a polských žáků také děti z okolí, proto zde byla velmi vysoká účast. Dobře připravenou dráhu si tedy projeli všichni závodníci s velkým odhodláním a touhou po vítězství, a to v kategoriích mladší a starší dívky a chlapci, a nechyběl ani štafetový závod. Po skončení závodu přišlo na řadu závěrečné vyhodnocení. Ti nejlepší závodníci získali medaile a diplomy, ale zklamaný neodešel nikdo. Na každého účastníka totiž čekal dárek z velké závěrečné tomboly, která byla příjemnou tečkou za poslední česko-polskou aktivitou tohoto školního roku. Závody DRAČÍCH LODÍ Strana 15 (celkem 22)

16 J) Údaje o výsledcích inspekční činnosti Veřejnoprávní kontrola byla provedena za II. pololetí roku 2010 a I. pololetí roku 2011 ve dnech 2., 5. a Kontrolou nebylo zjištěno, že by příspěvková organizace postupovala při provádění operací v rozporu se zákonem, nebo, že by operace prováděla neúčelně, neefektivně nebo nehospodárně. Dne byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení školního vzdělávacího programu (ŠVP) Mateřské školy s místy poskytovaného vzdělávání MŠ Velká Polom a MŠ Horní Lhota. Výsledek:- ŠVP," Naše príma školka", je zcela v souladu s RVP PV. K) Údaje o hospodaření Plán čerpání finančních prostředků dle jednotlivých zdrojů, včetně očekávaných příjmů za rok 2010, byl splněn, v některých ukazatelích překročen. Návrh rozpočtu pro rok 2011 byl sestaven na základě zkušeností z let minulých a stanovených priorit a předložen ke schválení zřizovateli. Schválený rozpočet je předpokladem zajištění provozu a rozvoje školy v roce Otevřené zůstává dofinancování vybavení nové mateřské školy. Finanční prostředky jsou využívány v souladu se schváleným rozpočtem. Čerpání je průběžné, nákupy materiálu a služeb jsou rozvrženy tak, aby odpovídaly potřebám školy v jednotlivých částech roku a měly zajištěno dostatečné krytí z finančních zdrojů. Účelově vázané prostředky jsou čerpány v souladu se stanovenými pravidly. Pro úhradu čerpání energií nad rámec běžné spotřeby jsou vytvořeny rezervy refakturací stavebním firmám. Příjmy z doplňkové činnosti se každý rok zvyšují, umožňují pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti v závěru roku a vytváření finančních rezerv pro nákup vybavení školy. Rok 2010 probíhal ve znamení realizace získaných projektů z ROP NUTS II Moravskoslezsko a Přeshraniční spolupráce Silesia. Výstavbu Víceúčelového hřiště a aktivity projektu Přeshraniční meziškolní spolupráce zajišťovala v plném rozsahu škola, rekonstrukci školy a výstavbu nové mateřské školy zajišťovala Obec Velká Polom ve spolupráci s ředitelem školy. Financování, výběrová řízení, vedení účetnictví a další aktivity s řešením spojené probíhaly v souladu se stanovenými pravidly projektů. Veškeré prostředky byly vynaloženy účelně. Rekonstrukce školy znamenala i nároky na vybavení nových tříd a dalších prostor. Vybavení bylo hrazeno z projektů, zřizovatelem i školou. Pro vybavení nové mateřské školy je nutno dořešit navýšení dotace školy zřizovatelem. Projekt přeshraniční spolupráce, získaný v roce 2010 je financován z účelově vázané finanční výpomoci zřizovatele, akce a čerpání financí probíhají dle přijatého plánu Strana 16 (celkem 22)

17 projektu, uzavření projektu bude koncem roku 2011, financování donátorem v roce Projekt podporuje sportovní aktivity dětí a vybavení školy pro jejich rozvoj. Projekt OPVK na podporu rozvoje výuky byl podán a získán ve druhém čtvrtletí. První část dotace byla poskytnuta agenturou v květnu, ve výši 805 tisíc Kč, část byla již využita na nákup interaktivních dataprojektorů a notebooků a vybavení učebny informatiky. Pravidelné sledování spotřeby energií zavedené v roce 2007 trvá, dává možnost lepšího přehledu o skutečných nákladech na tuto významnou položku rozpočtu, včetně průběžného promítání do nákladů hlavní a doplňkové činnosti. Účelově vázané prostředky v přiděleném rozpočtu školy jsou v účetnictví sledovány v souladu ČÚS. Pravidelná kontrola nastavení vytápění místností sice přispěla k úspoře energie, avšak nutnost vytápění rekonstruovaných částí školy z důvodu vysychání stavby, nedořešené automatické regulace a zvýšená spotřeba vody na úklid a další činnosti značně zvýšila spotřebu energie. Spotřeba elektřiny stavebními organizacemi je účtována buď na základě přímého měření, nebo kvalifikovaným odhadem. Z dotací poskytovaných ze státního rozpočtu na výuku jsou průběžně nakupovány učebnice a další učební pomůcky v souladu s normativy a přijatým rozpočtovým plánem tak, aby byla zajištěna dobrá úroveň výuky. Nečekané snížení dotace v závěru roku 2010 znamenalo nutnost krytí některých již objednaných učebních pomůcek z darů. Součástí podpory výuky jsou i prostředky pro integraci žáků s fyzickým, či mentálním postižením. Pro možnost využití školy v místě bydliště žáky s pohybovými problémy byly ve spolupráci se zřizovatelem vytvořeny podmínky pro jejich začlenění do řad vrstevníků přípravou nákupu schodolezu, který byl realizován k Mzdy jsou hrazeny z prostředků kraje v souladu s podmínkami poskytování na jednotlivé účely. S rozšířením provozu školní družiny byla nově otevřená třída vybavena moderními hrami pro děti a počítači. Pro zlepšení prostředí školy byly vymalovány třídy na druhém stupni a prostory školní jídelny, sborovny a tělocvičny. Třídy jsou průběžně vybavovány novými lavicemi, z důvodu skončení jejich životnosti. Učebna zeměpisu a dějepisu byla vybavena multifunkční katedrou. Po rekonstrukci budovy bylo dořešeno dovybavení místnosti administrativy, archivu a zástupce ředitele včetně nákupu nové rozhlasové ústředny. Zájem o využití tělocvičny pro sportovní volnočasové aktivity je trvalý, což znamená i přínos škole ve formě finančních prostředků. Okolí školy a školky je udržováno s využitím dříve zakoupené techniky. V příštím roce bude nutná její modernizace. Náklady na odpady jsou zvýšeny o zajištění pravidelného čerpání septiku, prováděného na základě zjištění závady při kontrole Inspekce ŽP v roce Konečné řešení bude realizováno až s vybudování kanalizace v obci. Strana 17 (celkem 22)

18 V oblasti legislativy jsou průběžně aktualizovány vnitřní směrnice školy v souladu s měnícími se zákony a předpisy. Vydávání vnitřních předpisů školy zřizovatelem poněkud komplikuje integritu interního systému směrnic školy. Dobrá úroveň stravování přináší zvyšující se zájem strávníků. Zvyšující se nároky na kvalitu a kvantitu stravování vyžaduje nejen dobré organizační zajištění chodu jídelny, ale i modernizaci vybavení. V posledních dvou letech byla provedena modernizace zařízení kuchyně. V rámci rekonstrukce školy byla jídelna vybavena novými stoly a židlemi hrazenými zřizovatelem. Prostory jídelny vyhovují náročným požadavkům na hygienu, jsou světlé, barevné a útulné. Trvale je kladen důraz na vybavenost a modernizaci výpočetní a reprografické techniky. Počítače a SW vybavení pro výuku je zajišťováno zejména z darů a to jak rodičů, tak např. z fakulty Elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Evidence veškerého majetku je řádně vedena a inventarizována dle platných předpisů. K povinnostem naší organizace patří i důsledně prováděná výběrová řízení, což umožňuje nákup za výhodných podmínek. Veškeré prostředky jsou vynakládány v souladu se schváleným a postupně upravovaným rozpočtem, pravidly projektů a dalších dotací (plavecký a lyžařský výcvik) a pravidly pro čerpání dotace Moravskoslezského kraje. Poskytnutý úvěr na projekt víceúčelového hřiště byt řádně uhrazen. Čerpání FRM je v souladu s pravidly schválenými zřizovatelem, obdobně i poskytnuté investiční prostředky jsou čerpány v souladu s účelem poskytnutí. Kontroly hospodaření jsou prováděny pravidelně jednou ročně zřizovatelem. Získávání sponzorských darů V průběhu roku 2010 jsme získali pro celou příspěvkovou organizaci od sponzorů převážně z řad rodičů celkovou částku Kč. Kromě finanční podpory darují rodiče i učební pomůcky, zejména v MŠ. V tomto roce jsme získali prozatím Kč. Zřizovatel je průběžně informován díky zasílanému přehledu darů. Využití darů je v souladu s darovacími smlouvami, tzn. na podporu vybavení základní školy a mateřských školek učebními pomůckami a podporu sportovních a jiných aktivit dětí. Všechny dary byly přijaty jako účelově neurčené. Počítače zapůjčené v loňském školním roce z VŠB-TU Ostrava, fakulty elektrotechniky a informatiky, byly převedeny darovací smlouvou do majetku školy, jedná se o 10 sestav počítačů (PC + monitor + klávesnice + myš). Strana 18 (celkem 22)

19 L) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Podané dotační žádosti OPVK - EU peníze školám schváleno Kč. Oranžová učebna výsledek bude znám listopad 2011 (Nadace ČEZ posunula termín vyhodnocení) Projekt Comenius zahraniční asistent: schváleno, ale nenašel se vhodný zájemce. V příštím roce podáme projekt znovu a pokusíme se zajistit vhodného uchazeče vlastní akvizicí. Projekt Comenius spolupráce se školami u nás i v Polsku schváleno v prvním kole, bohužel na Slovensku neschváleno pro nedostatek financí národní agentury. Projekt OPVK Investice do rozvoje vzdělávání předmětů zaměřených na biologii, fyziku a chemii - Přírodní vědy od teorií k praxi byla podána žádost o cca Kč, výsledek bude znám do konce roku Zapojení do grantových projektů Zapojení školy do projektu s MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU OPAVSKO Dotace ze skupiny ČEZ zelená energie: Obecným cílem projektu je zvyšovat zájem o využívání alternativních zdrojů energií a podporovat zájem o technické obory. Realizační cíle projektu: 1. Vyškolit pedagogické pracovníky předmětu F, CH, PČ. 2. Připravit pracovní výukový sešit. 3. Pořídit vybavení pro výuku. 4. Organizace soutěže mezi žáky deseti škol. 5. Propagace. Škola získá 11 výrobků na výuku měření a alternativní pohony v částce cca ,- Kč (anemometry, hlukoměr, otáčkoměr, palivové články, modely s vodíkovým a elektrickým motorem atd.). Termín zapojení Zapojení do grantových projektů jako partneři DALEKOHLED Cílem projektu DALEKOHLED je poskytnutí komplexní péče dětem a žákům se speciálním vzdělávacími potřebami formou poradenství, diagnostiky a zejména praktického nácviku nápravných postupů za aktivní účasti jejich rodičů a pedagogů. Projektová žádost bude podána v rámci výzvy Moravskoslezského kraje ESF OPVK. V případě jejího přijetí, budou veškeré aktivity nabízeny cílovým skupinám zdarma. Technika v pohybu Projekt firmy LIBROS podpora bezpečnosti dětí na cestách. Strana 19 (celkem 22)

20 Ostravská univerzita Projekt podpory v rámci OP VK AREA TECHNICA program zvyšování kvality výchovy dětí k technice, řemeslům a přírodovědě ve školních družinách MSK. Projekt o v rámci OPVK SVĚT PRÁCE A TECHNOLOGIÍ VE VÝCHOVĚ - profesní rozvoj vychovatelů školních družin. 1st English, s.r.o. Projekt je podán do OPVK, oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení "Učme (se) učit". Projekt bude zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti anglického jazyka a to jak v oblasti obecné angličtiny, tak odborné angličtiny (zaměření na příslušné předměty zapojených pedagogů), na 2 úrovních: začátečníci a středně pokročilí, s tím, že po absolvování kurzu bude pedagog = student na úrovni, při níž bude schopen složit mezinárodní certifikát či státní jazykovou zkoušku. Učební materiály dostanou pedagogové k dispozici. Projekt bude realizován pravděpodobně v období březen 2012 září 2014, s tím, že v období letních prázdnin, kdy mají pedagogové na ZŠ volno, nebude výuka AJ probíhat. Výuka bude probíhat v intenzitě 1x/2 hodiny/týden, s tím, že výuka bude probíhat jak v místě jazykové školy Andrey, tak v místě partnera projektu. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školy společně pro rozvoj regionu v Operačním programu - Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení projekt nebyl schválen. M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2010/2011 byl realizován jeden projekt OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA Název mikroprojektu: Přeshraniční meziškolní spolupráce Strana 20 (celkem 22)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva byla vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva byla vypracována

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více