VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu Ředitel školy Rozdělovník: Obec Velká Polom Školská rada Archiv ZŠ a MŠ Velká Polom Strana 1 (celkem 22)

2 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Vzdělávací program... 4 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 5 D) Přijímací řízení... 6 E) Zpráva výchovného poradenství... 7 F) Výsledky výchovy a vzdělávání... 8 G) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 8 H) Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 8 I) Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti... 9 J) Údaje o výsledcích inspekční činnosti K) Údaje o hospodaření L) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N) Spolupráce s Občanským sdružením při ZŠ a MŠ O) Další údaje P) Sponzorské dary Strana 2 (celkem 22)

3 A) Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace, IČO: DIČ: CZ Zřizovatel: Obec Velká Polom Ředitel školy: Tomáš Olivka, Mgr. Zástupce ředitele: Jiří Skiba, Mgr. Vedoucí učitelka MŠ: Eva Válková Adresa pro dálkový přístup: Web: Školská rada: 9 členů Součásti školy: MŠ Velká Polom (2 třídy, 48 dětí) MŠ Horní Lhota (1 třída, 25 dětí) 1. stupeň ZŠ (6 tříd, 110 žáků) 2. stupeň ZŠ (7 tříd, 135 žáků) školní družina (2 třídy) školní jídelna Strana 3 (celkem 22)

4 B) Vzdělávací program MŠ Velká Polom vzdělávací projekt Kouzelné hodiny skřítka Časíka. MŠ Horní Lhota roční projekt Sluníčko vypráví. ZŠ ŠVP Škola pro všechny. V letošním školním roce se žáci všech ročníku vzdělávali podle nového školního vzdělávacího programu vytvořeného na míru přesně pro potřeby naší školy. Náboženství pro žáky 1. i 2. stupně Lyžařský výcvik pro žáky ročníku, proběhl v Beskydech. Plavecký výcvik pro ročník povinný, probíhal v krytém bazénu v Kravařích. Dopravní výchova pro ročník, dopravním hřiště v Ostravě - Hrabůvce. Výchova k volbě povolání pro 8. a 9. ročník, zařazena jakou součást tematických plánů Občanské výchovy a Pracovních činností v osmém a devátém ročníku. Enviromentální vzdělávání je zařazováno průběžně do vyučování v rámci přírodopisu, vlastivědy, českého jazyka, výtvarné výchovy, občanské výchovy, rodinné výchovy apod. Ochrana člověka za mimořádných situací žáci byli proškoleni na počátku školního roku v rámci třídnických prací. Testování V průběhu školního roku pokračovalo testování žáků II. stupně, které v rámci projektu Komplexní evaluační analýza prováděla firma Scio Praha. Testy z Matematiky, Jazyka českého, Jazyka anglického a z obecných studijních předpokladů vyplňovali žáci on-line. Strana 4 (celkem 22)

5 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Mateřská škola Velká Polom Pedagogičtí pracovníci: Eva Válková Eva Žídková Věra Brumková Alice Köhlerová Provozní zaměstnanci: Ludmila Rozsypalová Gabriela Hablawetzová Mateřská škola Horní Lhota Pedagogičtí pracovníci: Martina Juchelková Bc. Blanka Kozáková Provozní zaměstnanci: Lenka Janíčková Školní jídelna: Alena Vandlíčková Zdeňka Nábělková Jana Hrbáčová Jarmila Jiříková Anna Tvarůžková Lenka Tešnarová Jana Kozelská Základní škola Provozní pracovníci: Ing. Milena Olivková Ivana Hošková Milan Vaško Ludmila Bubíková Naděžda Koprovská Iva Furmánková vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka uklízečka pracovnice výdeje stravy učitelka učitelka školnice, pracovnice výdeje stravy vedoucí školní jídelny hlavní kuchařka kuchařka provozní pracovnice provozní pracovnice kuchařka kuchařka ekonom ekonom, RD školník uklízečka uklízečka uklízečka Strana 5 (celkem 22)

6 Pedagogičtí pracovníci: Aprobace Funkce / třídnictví Mgr. Tomáš Olivka M TV Ředitel školy Mgr. Jiří Skiba Pč Tv Zástupce ředitele Mgr. Zdenka Kordasová Jč D Výchovný poradce Mgr. Zuzana Coufalová 1. stupeň 1.A Mgr. Marcela Strnadová 1. stupeň 1.B Mgr. Vlastislava Boleslavská 1. stupeň 2.A Mgr. Anna Hrubá 1. stupeň 3.A Mgr. Eva Martínková 1. stupeň 4.A Mgr. Denisa Thiemelová 1. stupeň 5.A Mgr. Naděžda Branžovská CH ZZV 6.A Mgr. Jarmila Krejčí CH PŘ 6.B Mgr. Jitka Švidnochová HV RJ NJ 7.A Mgr. Libuše Gálová ČJ VV 7.B Mgr. Věra Moravcová ČJ OV AJ 8.A Mgr. Jan Šrajer Z TV 9.A Mgr. Gabriela Vrťová M ZT 9.B Mgr. Anna Juchelková M CH - Mgr. Hana Žídková F ZPV - Barbora Rohelová bez aprobace - Magdaléna Gorpielová vychovatelka ŠD - Pavlína Gorpielová vychovatelka ŠD - Marie Bachurová asistentka pedagoga - Michaela Pavlánová asistentka pedagoga - Martin Smeták asistent pedagoga - Ve škole vyučovalo celkem 20 pedagogických pracovníků. Z tohoto počtu bylo 18 pracovníků plně kvalifikovaných pro výuku v základní škole. 1 pracovník se středním pedagogickým vzděláním vyučoval na částečný úvazek na I. stupni. 1 pracovník se středním vzděláním vyučoval anglický jazyk na II. stupni. Neaprobovaně se vyučovaly předměty rodinná výchova, anglický jazyk. D) Přijímací řízení Zápis dětí do MŠ Velká Polom: Dne 2. března 2011 proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se přihlásilo 68 dětí. Z důvodu nově vybudované nové mateřské školy a rekonstrukce staré mateřské školy bylo vyhověno všem. Zápis do MŠ Horní Lhota: Zápis se konal 10. března 2011, přihlásilo se 10 dětí. Všechny děti byly přijaty. Zápis do 1. třídy K zápisu do první třídy se dostavilo 42 dětí, všechny byly přijaty, z toho o odklad požádalo 7 dětí, jeden žák přestupuje na jinou základní školu z důvodu stěhování. Strana 6 (celkem 22)

7 E) Zpráva výchovného poradenství Povinnou školní docházku ukončilo letos na naší škole 35 žáků 9. tříd. I v letošním školním roce měli žáci základních škol možnost podat tři přihlášky ke studiu na střední škole. 13 vycházejících žáků (37 ) bude studovat na gymnáziích nebo různá lycea (přírodovědné lyceum, technické lyceum), 1 žákyně bude studovat na střední umělecké škole, 13 žáků si vybralo ke studiu obory dalších středních odborných škol, např. zdravotnický asistent, obchodní akademie, aplikovaná chemie, informační technologie, stavebnictví, cestovní ruch, veřejnoprávní činnost diplomatické služby, kosmetické služby. 8 našich žáků, kteří se rozhodli se vyučit, si vybralo např. obory instalatér, kuchař číšník a automechanik opravář motorových vozidel. Na osmileté gymnázium v letošním školním roce žádný žák páté třídy přihlášku nepodával. Žáci 8. tříd v rámci přípravy na výběr střední školy, popř. budoucího povolání, absolvovali i letos besedu na IPS pro volbu a změnu povolání ÚP v Ostravě. Integrovaní žáci Ve školním roce 2010/2011 bylo v naší škole 12 integrovaných žáků - žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 3 žáci s mentálním postižením, 1 žákyně se sluchovým postižením, 1 žákyně s tělesným postižením, 6 žáků s vývojovými poruchami učení (jeden z nich se v průběhu školního roku odstěhoval) a 1 žák se specifickou vývojovou poruchou chování. S těmito žáky jsme jako každý rok pracovali podle platné legislativy a spolupracovali jsme se speciálními pracovišti: pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogická centra. Na pomoc pedagogům při práci s dětmi se závažnými postiženími pracoval na naší škole jeden asistent a dvě asistentky pedagoga. Integrovaní žáci jsou podle potřeby a se souhlasem rodičů odesíláni ke kontrolnímu vyšetření. Naši školu pravidelně (většinou dvakrát ročně) navštěvují odborníci z příslušných pedagogických center a s učiteli konzultují odborné postupy k zajištění kvalitní péče a vzdělávání postižených dětí. Strana 7 (celkem 22)

8 F) Výsledky výchovy a vzdělávání Ve škole se vzdělávalo celkem 245 žáků. I. pololetí S vyznamenáním prospělo 157 žáků, žádný žák nebyl klasifikován nedostatečně. Bylo uděleno 10 pochval třídního učitele, kázeňské přestupky byly pouze méně závažné, chování žádného žáka nebylo klasifikováno sníženým stupněm z chování, bylo uděleno 8 napomenutí třídního učitele, 11x důtka třídního učitele a 3x důtka ředitele školy. Docházka V I. pololetí žáci zameškali celkem hodin, všechny byly řádně omluveny. II. pololetí S vyznamenáním prospělo 70 žáků, jeden žák byl klasifikován nedostatečně. Bylo uděleno 21 pochval ředitele školy, 60 pochval třídního učitele, chování dvou žáků bylo klasifikováno sníženým stupněm z chování. 4 napomenutí třídního učitele, 6x důtka třídního učitele. Docházka Ve II. pololetí žáci zameškali celkem hodin, 3 hodiny nebyly omluveny. G) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečnily ve spolupráci s Policií ČR v tomto školním roce besedy pro všechny žáky základní i mateřské školy (např. Základy kriminalistiky, Nebezpečná hra šikana, Právní povědomí, Nedělej si problém zodpovědnost za své jednání). Žáci 8. a 9. tříd navštívili také veřejné soudní jednání. H) Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci DVPP se ve školním roce 2010/2011 vzdělávalo 13 pedagogů na 18 akcích. Strana 8 (celkem 22)

9 I) Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti Mateřská škola Velká Polom Ve školním roce 2010/2011 proběhlo mnoho tradičních, ale také i nových akcí pro děti a jejich rodiče. Na začátku každého školního roku probíhá schůze OSR, na které jsou rodiče seznámeni s plánovaným průběhem školního roku. V rámci výuky - hostování divadélka: Beruška z Havířova, Divadlo v batohu, Divadlo Modrý slon a také Divadlo Patrika Hoffmana. 2x ročně návštěva knihovny ve Velké Polomi, spolupráce s místní pobočkou České pošty, každoroční návštěva planetária. Velké akce - Mikulášská besídka, Velikonoční kouzlení pro všechny zájemce v obci, dvě besedy s Policií Ostrava a focení dětí také dvakrát ročně. V období Vánoc se konala Mikulášská besídka s programem dětí a Vánoční nadílka. Den dětí proběhl ve sportovním areálu Lhoty u Opavy, organizačně zajištěn firmou Gymnastika Špičková z Opavy. Nově proběhl Kurz lyžování na Vaňkově kopci v Horní Lhotě s kvalifikovanými instruktory a kroužek hry na flétničku. Rovněž probíhala celoročně Gymnastika z Opavy a výuka AJ. Vedoucí těchto kroužků připravily 4 ukázkové hodiny pro rodiče. I v tomto roce jsme vyhlásili soutěž pro rodiče a děti, tentokrát pod názvem O nejkrásnějšího čertíka, a která měla velký úspěch. Ve spolupráci s OSR a některými organizacemi, jako jsou myslivci, hasiči nebo s Jezdeckým oddílem Velká Polom, spolupracujeme na těchto akcích: tradiční Uspávání zvířátek, Večer pro ženu, Maškarní rej s Šaškem Hopsalínem a velké oblibě se těší dvoudenní zájezd předškoláků do Beskyd. Maminky připravily dvě burzy dětského ošacení. Máme rovněž dobrou spolupráci s pedagogy prvního stupně ZŠ. Vzájemně se navštěvujeme, děti nám pomáhají s přípravou lucerniček na Uspávání broučků a každý rok nás přijdou navštívit čerti, andělé a Mikuláš ze ZŠ. Naši rodiče vytvořili družstvo hráčů, které nás zastupovalo na volejbalovém turnaji O pohár ředitele školy, kde jsme skončili na pátém místě. Na závěr každého školního roku probíhá Slavnostní rozloučení s předškoláky, které se poprvé uskutečnilo v kulturním sále ZŠ. Naše MŠ se přestěhovala do nové budovy, která je součástí budov ZŠ a od 25. května 2011 sídlíme na ulici 9. května 650 ve Velké Polomi. Veškeré stěhování proběhlo bez problémů díky velmi dobré spolupráci s vedením ZŠ a OSR. Strana 9 (celkem 22)

10 Mateřská škola Horní Lhota V tomto školním roce byly tématem hlavního projektu pohádky. Projekt měl název Sluníčko vypráví. Z poloviny to byly známé lidové pohádky, které jsou svým obsahem velkým zdrojem nápadů pro vzdělávání dětí a z poloviny to byly příběhy z knihy Jóga, hry a pohádky. Prostřednictvím těchto příběhů jsme s dětmi probíraly běžné situace, které mohou nastat v životě každého z dětí a dále jsme se zaměřily na cvičení s prvky jógy a relaxace. Měli jsme i několik doplňkových projektů: projekt Environmentální vzdělávání, Cvičíme v tělocvičně, Připravujeme vystoupení a Prevence patologických jevů. Také jsme vypracovaly metodiku Moje pravá ruka jako materiál pro přehlednější plánování činností v Mateřské škole. Akce pořádané v rámci výuky Velikonoční zajíček - projekt, který byl zakončen stopovanou s hledáním pokladu. Výlet s rodiči - exkurze na letišti Slezského aeroklubu Zábřeh. Hostování loutkového divadla v MŠ HL 2x ročně, několik vystoupení souborů loutkových divadel v Kulturním středisku ve Velké Polomi. Sportování s vodníkem Slámou akce organizačně zajištěná ve spolupráci s SK Gymnastika Špičková ve Lhotě u Opavy. Planetárium v Ostravě Porubě pohádka Martínek a hvězdy. Informace pro rodiče na třídních schůzkách v září a v březnu. Rodiče byli seznámeni s režimem MŠ, výchovnou činností a připravovanými akcemi. Měli možnost svými návrhy, nápady a připomínkami přispět ke zpestření činnosti v mateřské škole. Jsme s nimi v každodenním kontaktu při předávání dětí, nabízíme jim také osobní konzultace. Mohou nahlížet do Školního vzdělávacího programu, ten je stejně jako Rámcový vzdělávací program a Školní řád umístěn v šatně dětí. Spolupráce s rodiči probíhala průběžně během celého školního roku. Pokračovala také spolupráce v oblasti sponzoringu naší MŠ. Jednou za dva týdny se koná návštěva logopedické asistentky v naší MŠ, která vede individuální logopedii (pro šest dětí), několikrát návštěva speciálního pedagoga v MŠ pro konzultace s rodiči. Akce pořádané ve spolupráci s rodiči: Drakiáda. Mikulášská nadílka pro děti. Zdobení adventních věnců. Putování za stříbrnou hvězdičkou (procházka večerní Horní Lhotu s lampiony.) S dětmi jsme připravily vystoupení pro rodiče na vánoce i ke Dni matek. Na závěr školního roku vystoupení starších dětí s pohádkou O neposlušných kůzlátkách, rodiče předškoláků připravili soutěže pro děti a posezení s občerstvením a opékáním. Akce se zúčastnily také paní učitelky budoucích prvních tříd. Strana 10 (celkem 22)

11 Beseda Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Základní škola I. pololetí Akce v rámci vyučování Projektové dny Rodina, Vánoce Akce Mikulášská laťka za účasti zahraniční školy z Polska tato akce je dotovaná grantem přeshraniční spolupráce. Kulturní představení kino, divadlo. Besedy Prevence nežádoucího chování. Testování žáku firmou SCIO. Volba povolání návštěva SPŠ Ostrava Vítkovice. Soutěž ve zpěvu Perníková nota. Konverzace v AJ. Přírodovědný klokan. Dopravní výchova žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. Florbalový turnaj. Lyžařská a snowboardový výcvikový kurs Malenovice. Mimoškolní akce Přeshraniční spolupráce - aktivita číslo 1 Mikulášská laťka. Drakiáda. Turnaj ve Florbale. Zdobení adventních věnců. Setkání strašidel. II. pololetí Projektové dny Hrdý Čech Kulturní den Akce Cyklistické závody v Polsku. Preventivní projekt AJAX ve 2. třídě. Slavnost malého čtenáře. s olympionikem p. Hoškem. Strana 11 (celkem 22)

12 Skřivánek Lyžařský kurs Plavecký výcvik žáků tříd. Tenisový turnaj ostravských škol (naše škola byla pořadatelem akce). Zápis do 1. třídy. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Biologická olympiáda školní, okresní a krajské kolo. Olympiáda v českém jazyce školní a okresní kolo. Matematická soutěž školní a okresní kolo. Chemická olympiáda školní a okresní kolo. Návštěva elektrárny Dlouhé Stráně. Kulturní představení návštěvy kina, divadla. Besedy s Policií Prevence nežádoucího chování. Testování žáku firmou SCIO. Volba povolání návštěva SPŠ Ostrava Vítkovice. Dopravní výchova žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. Vzdělávací program s ukázkou dravých ptáků. Celoroční zapojení do akce Recyklohraní sběr použitých baterií, kdy nejlepší sběrač sesbíral 4 tis. ks baterií. Divadelní představení žáků 7. tříd pod vedením pí. uč. Galové (představení pro žáky 8. a 9. tříd). Divadelní představení žáků 9. třídy pod vedením pí. uč. Rohelové, představení pohádky Mrazík v anglickém jazyce. Škola v přírodě pro žáky 4. a 5. tříd pod vedením pí. uč. Thiemelové a Martínkové ve Valašské senici. Slavnostní ukončení školního roku s oceněním výborných výsledků žáků Exkurze žáků 9. ročníků u soudu. Druhá část dopravní výchovy žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. Streethokej sportovní soutěž pro žáky ročníku. Coca Cola Cup fotbalový turnaj pro žáky II. stupně. Pohár rozhlasu lehkoatletická soutěž. Strana 12 (celkem 22)

13 Mimoškolní akce Odznak všestrannosti olympijských vítězů Účast 8 žáků naší školy na celorepublikovém finále v Praze. Čtyřdenní zájezd dětem plně hrazený z fondu pořadatelů, na Strahovském stadiónu sportovní soutěže ve víceboji a setkání s významnými osobnostmi českého sportu. Žák 8. třídy naší školy Václav Vidlička zvítězil ve své kategorii a dále získal cenu za absolutně nejlepší výkon ve skoku dalekém, další naši žáci se umístili na místě ve svých kategoriích, čímž velice úspěšně reprezentovali naši školu. Malá akademie žáků 4. a 5. třídy pro rodiče a veřejnost Komponovaný pořad složený ze čtyř krátkých divadelních představení na téma nejstarších českých dějin, doplněný recitačními, hudebními, pěveckými a tanečními čísly. Děti si program připravily pod vedením pí. uč. Thiemelové a Martínkové a představení proběhlo v sálové učebně pro rodiče dětí a veřejnost. Soustředění pěveckého souboru Paprsek Jarní víkendové soustředění pěveckého sboru pod vedením pí. uč. Švidrnochové, které probíhá již tradičně v Bohušově. Přeshraniční spolupráce Ve druhém pololetí proběhla aktivita číslo 2 rozvoj spolupráce s pedagogy z polské základní školy a aktivita číslo 3 - míčový víceboj pro žáky naší a partnerské školy na našem novém multifunkčním hřišti. Strana 13 (celkem 22)

14 Pěvecký sbor Paprsek Dlouhodobě je na škole zřízen pěvecký sbor Paprsek, pod vedením Mgr. Jitky Švidrnochové. Zapojení dětí je víceleté, kromě pravidelných cvičení má několik vystoupení při různých slavnostních příležitostech (závěr školního roku, Den učitelů apod.), pořádá koncert v Centru sociálních služeb a každoroční víkendové soustředění. Opavský skřivánek Jana Máchová z 8. třídy se zúčastnila okresního kola pěvecké soutěže Skřivánek Z 26 zpěváků obsadila 3. místo a zajistila si postup do regionálního kola soutěže. Zároveň získala možnost vystoupit na koncertě vítězů, kde zpívala za doprovodu cimbálové muziky Vojtek. Žákyni připravovala p. uč. Jitka Švidrnochová. Strana 14 (celkem 22)

15 Zájezd do Polska Ve dnech se konal zájezd do Polska. Tentokrát vyjeli vybraní žáci naší školy navštívit žáky partnerské školy do polských Naczeslawic, kde se zúčastnili cyklistických závodů. První den žáci bezpečně dorazili na místo, seznámili se s Poláky, a protože bylo krásné počasí, vydali se na 30km dlouhou projížďku skrz okolní vesnice, během níž plnili řadu úkolů. Jelikož tyto úkoly plnili v promíchaných družstvech, tak české i polské děti musely mezi sebou najít společnou řeč, domluvit se a vzájemně si naslouchat a pomáhat si. Po vydařeném výletu se všichni přesunuli do areálu školy, kde si postavili stany a zahráli si spolu různé míčové hry. Na večerním programu nesměl chybět táborák, u kterého se zpívalo, opékalo a hrálo, a také tady panovala skvělá atmosféra. Po klidné noci strávené ve stanech se všichni probudili do dalšího dne a čekalo je to nejdůležitější-cyklistický závod. Toho se zúčastnily kromě českých a polských žáků také děti z okolí, proto zde byla velmi vysoká účast. Dobře připravenou dráhu si tedy projeli všichni závodníci s velkým odhodláním a touhou po vítězství, a to v kategoriích mladší a starší dívky a chlapci, a nechyběl ani štafetový závod. Po skončení závodu přišlo na řadu závěrečné vyhodnocení. Ti nejlepší závodníci získali medaile a diplomy, ale zklamaný neodešel nikdo. Na každého účastníka totiž čekal dárek z velké závěrečné tomboly, která byla příjemnou tečkou za poslední česko-polskou aktivitou tohoto školního roku. Závody DRAČÍCH LODÍ Strana 15 (celkem 22)

16 J) Údaje o výsledcích inspekční činnosti Veřejnoprávní kontrola byla provedena za II. pololetí roku 2010 a I. pololetí roku 2011 ve dnech 2., 5. a Kontrolou nebylo zjištěno, že by příspěvková organizace postupovala při provádění operací v rozporu se zákonem, nebo, že by operace prováděla neúčelně, neefektivně nebo nehospodárně. Dne byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení školního vzdělávacího programu (ŠVP) Mateřské školy s místy poskytovaného vzdělávání MŠ Velká Polom a MŠ Horní Lhota. Výsledek:- ŠVP," Naše príma školka", je zcela v souladu s RVP PV. K) Údaje o hospodaření Plán čerpání finančních prostředků dle jednotlivých zdrojů, včetně očekávaných příjmů za rok 2010, byl splněn, v některých ukazatelích překročen. Návrh rozpočtu pro rok 2011 byl sestaven na základě zkušeností z let minulých a stanovených priorit a předložen ke schválení zřizovateli. Schválený rozpočet je předpokladem zajištění provozu a rozvoje školy v roce Otevřené zůstává dofinancování vybavení nové mateřské školy. Finanční prostředky jsou využívány v souladu se schváleným rozpočtem. Čerpání je průběžné, nákupy materiálu a služeb jsou rozvrženy tak, aby odpovídaly potřebám školy v jednotlivých částech roku a měly zajištěno dostatečné krytí z finančních zdrojů. Účelově vázané prostředky jsou čerpány v souladu se stanovenými pravidly. Pro úhradu čerpání energií nad rámec běžné spotřeby jsou vytvořeny rezervy refakturací stavebním firmám. Příjmy z doplňkové činnosti se každý rok zvyšují, umožňují pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti v závěru roku a vytváření finančních rezerv pro nákup vybavení školy. Rok 2010 probíhal ve znamení realizace získaných projektů z ROP NUTS II Moravskoslezsko a Přeshraniční spolupráce Silesia. Výstavbu Víceúčelového hřiště a aktivity projektu Přeshraniční meziškolní spolupráce zajišťovala v plném rozsahu škola, rekonstrukci školy a výstavbu nové mateřské školy zajišťovala Obec Velká Polom ve spolupráci s ředitelem školy. Financování, výběrová řízení, vedení účetnictví a další aktivity s řešením spojené probíhaly v souladu se stanovenými pravidly projektů. Veškeré prostředky byly vynaloženy účelně. Rekonstrukce školy znamenala i nároky na vybavení nových tříd a dalších prostor. Vybavení bylo hrazeno z projektů, zřizovatelem i školou. Pro vybavení nové mateřské školy je nutno dořešit navýšení dotace školy zřizovatelem. Projekt přeshraniční spolupráce, získaný v roce 2010 je financován z účelově vázané finanční výpomoci zřizovatele, akce a čerpání financí probíhají dle přijatého plánu Strana 16 (celkem 22)

17 projektu, uzavření projektu bude koncem roku 2011, financování donátorem v roce Projekt podporuje sportovní aktivity dětí a vybavení školy pro jejich rozvoj. Projekt OPVK na podporu rozvoje výuky byl podán a získán ve druhém čtvrtletí. První část dotace byla poskytnuta agenturou v květnu, ve výši 805 tisíc Kč, část byla již využita na nákup interaktivních dataprojektorů a notebooků a vybavení učebny informatiky. Pravidelné sledování spotřeby energií zavedené v roce 2007 trvá, dává možnost lepšího přehledu o skutečných nákladech na tuto významnou položku rozpočtu, včetně průběžného promítání do nákladů hlavní a doplňkové činnosti. Účelově vázané prostředky v přiděleném rozpočtu školy jsou v účetnictví sledovány v souladu ČÚS. Pravidelná kontrola nastavení vytápění místností sice přispěla k úspoře energie, avšak nutnost vytápění rekonstruovaných částí školy z důvodu vysychání stavby, nedořešené automatické regulace a zvýšená spotřeba vody na úklid a další činnosti značně zvýšila spotřebu energie. Spotřeba elektřiny stavebními organizacemi je účtována buď na základě přímého měření, nebo kvalifikovaným odhadem. Z dotací poskytovaných ze státního rozpočtu na výuku jsou průběžně nakupovány učebnice a další učební pomůcky v souladu s normativy a přijatým rozpočtovým plánem tak, aby byla zajištěna dobrá úroveň výuky. Nečekané snížení dotace v závěru roku 2010 znamenalo nutnost krytí některých již objednaných učebních pomůcek z darů. Součástí podpory výuky jsou i prostředky pro integraci žáků s fyzickým, či mentálním postižením. Pro možnost využití školy v místě bydliště žáky s pohybovými problémy byly ve spolupráci se zřizovatelem vytvořeny podmínky pro jejich začlenění do řad vrstevníků přípravou nákupu schodolezu, který byl realizován k Mzdy jsou hrazeny z prostředků kraje v souladu s podmínkami poskytování na jednotlivé účely. S rozšířením provozu školní družiny byla nově otevřená třída vybavena moderními hrami pro děti a počítači. Pro zlepšení prostředí školy byly vymalovány třídy na druhém stupni a prostory školní jídelny, sborovny a tělocvičny. Třídy jsou průběžně vybavovány novými lavicemi, z důvodu skončení jejich životnosti. Učebna zeměpisu a dějepisu byla vybavena multifunkční katedrou. Po rekonstrukci budovy bylo dořešeno dovybavení místnosti administrativy, archivu a zástupce ředitele včetně nákupu nové rozhlasové ústředny. Zájem o využití tělocvičny pro sportovní volnočasové aktivity je trvalý, což znamená i přínos škole ve formě finančních prostředků. Okolí školy a školky je udržováno s využitím dříve zakoupené techniky. V příštím roce bude nutná její modernizace. Náklady na odpady jsou zvýšeny o zajištění pravidelného čerpání septiku, prováděného na základě zjištění závady při kontrole Inspekce ŽP v roce Konečné řešení bude realizováno až s vybudování kanalizace v obci. Strana 17 (celkem 22)

18 V oblasti legislativy jsou průběžně aktualizovány vnitřní směrnice školy v souladu s měnícími se zákony a předpisy. Vydávání vnitřních předpisů školy zřizovatelem poněkud komplikuje integritu interního systému směrnic školy. Dobrá úroveň stravování přináší zvyšující se zájem strávníků. Zvyšující se nároky na kvalitu a kvantitu stravování vyžaduje nejen dobré organizační zajištění chodu jídelny, ale i modernizaci vybavení. V posledních dvou letech byla provedena modernizace zařízení kuchyně. V rámci rekonstrukce školy byla jídelna vybavena novými stoly a židlemi hrazenými zřizovatelem. Prostory jídelny vyhovují náročným požadavkům na hygienu, jsou světlé, barevné a útulné. Trvale je kladen důraz na vybavenost a modernizaci výpočetní a reprografické techniky. Počítače a SW vybavení pro výuku je zajišťováno zejména z darů a to jak rodičů, tak např. z fakulty Elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Evidence veškerého majetku je řádně vedena a inventarizována dle platných předpisů. K povinnostem naší organizace patří i důsledně prováděná výběrová řízení, což umožňuje nákup za výhodných podmínek. Veškeré prostředky jsou vynakládány v souladu se schváleným a postupně upravovaným rozpočtem, pravidly projektů a dalších dotací (plavecký a lyžařský výcvik) a pravidly pro čerpání dotace Moravskoslezského kraje. Poskytnutý úvěr na projekt víceúčelového hřiště byt řádně uhrazen. Čerpání FRM je v souladu s pravidly schválenými zřizovatelem, obdobně i poskytnuté investiční prostředky jsou čerpány v souladu s účelem poskytnutí. Kontroly hospodaření jsou prováděny pravidelně jednou ročně zřizovatelem. Získávání sponzorských darů V průběhu roku 2010 jsme získali pro celou příspěvkovou organizaci od sponzorů převážně z řad rodičů celkovou částku Kč. Kromě finanční podpory darují rodiče i učební pomůcky, zejména v MŠ. V tomto roce jsme získali prozatím Kč. Zřizovatel je průběžně informován díky zasílanému přehledu darů. Využití darů je v souladu s darovacími smlouvami, tzn. na podporu vybavení základní školy a mateřských školek učebními pomůckami a podporu sportovních a jiných aktivit dětí. Všechny dary byly přijaty jako účelově neurčené. Počítače zapůjčené v loňském školním roce z VŠB-TU Ostrava, fakulty elektrotechniky a informatiky, byly převedeny darovací smlouvou do majetku školy, jedná se o 10 sestav počítačů (PC + monitor + klávesnice + myš). Strana 18 (celkem 22)

19 L) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Podané dotační žádosti OPVK - EU peníze školám schváleno Kč. Oranžová učebna výsledek bude znám listopad 2011 (Nadace ČEZ posunula termín vyhodnocení) Projekt Comenius zahraniční asistent: schváleno, ale nenašel se vhodný zájemce. V příštím roce podáme projekt znovu a pokusíme se zajistit vhodného uchazeče vlastní akvizicí. Projekt Comenius spolupráce se školami u nás i v Polsku schváleno v prvním kole, bohužel na Slovensku neschváleno pro nedostatek financí národní agentury. Projekt OPVK Investice do rozvoje vzdělávání předmětů zaměřených na biologii, fyziku a chemii - Přírodní vědy od teorií k praxi byla podána žádost o cca Kč, výsledek bude znám do konce roku Zapojení do grantových projektů Zapojení školy do projektu s MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU OPAVSKO Dotace ze skupiny ČEZ zelená energie: Obecným cílem projektu je zvyšovat zájem o využívání alternativních zdrojů energií a podporovat zájem o technické obory. Realizační cíle projektu: 1. Vyškolit pedagogické pracovníky předmětu F, CH, PČ. 2. Připravit pracovní výukový sešit. 3. Pořídit vybavení pro výuku. 4. Organizace soutěže mezi žáky deseti škol. 5. Propagace. Škola získá 11 výrobků na výuku měření a alternativní pohony v částce cca ,- Kč (anemometry, hlukoměr, otáčkoměr, palivové články, modely s vodíkovým a elektrickým motorem atd.). Termín zapojení Zapojení do grantových projektů jako partneři DALEKOHLED Cílem projektu DALEKOHLED je poskytnutí komplexní péče dětem a žákům se speciálním vzdělávacími potřebami formou poradenství, diagnostiky a zejména praktického nácviku nápravných postupů za aktivní účasti jejich rodičů a pedagogů. Projektová žádost bude podána v rámci výzvy Moravskoslezského kraje ESF OPVK. V případě jejího přijetí, budou veškeré aktivity nabízeny cílovým skupinám zdarma. Technika v pohybu Projekt firmy LIBROS podpora bezpečnosti dětí na cestách. Strana 19 (celkem 22)

20 Ostravská univerzita Projekt podpory v rámci OP VK AREA TECHNICA program zvyšování kvality výchovy dětí k technice, řemeslům a přírodovědě ve školních družinách MSK. Projekt o v rámci OPVK SVĚT PRÁCE A TECHNOLOGIÍ VE VÝCHOVĚ - profesní rozvoj vychovatelů školních družin. 1st English, s.r.o. Projekt je podán do OPVK, oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení "Učme (se) učit". Projekt bude zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti anglického jazyka a to jak v oblasti obecné angličtiny, tak odborné angličtiny (zaměření na příslušné předměty zapojených pedagogů), na 2 úrovních: začátečníci a středně pokročilí, s tím, že po absolvování kurzu bude pedagog = student na úrovni, při níž bude schopen složit mezinárodní certifikát či státní jazykovou zkoušku. Učební materiály dostanou pedagogové k dispozici. Projekt bude realizován pravděpodobně v období březen 2012 září 2014, s tím, že v období letních prázdnin, kdy mají pedagogové na ZŠ volno, nebude výuka AJ probíhat. Výuka bude probíhat v intenzitě 1x/2 hodiny/týden, s tím, že výuka bude probíhat jak v místě jazykové školy Andrey, tak v místě partnera projektu. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školy společně pro rozvoj regionu v Operačním programu - Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení projekt nebyl schválen. M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2010/2011 byl realizován jeden projekt OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA Název mikroprojektu: Přeshraniční meziškolní spolupráce Strana 20 (celkem 22)

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více