Velitelství četnického oddělení Náchod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velitelství četnického oddělení Náchod"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013

2 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4 II. Vývoj a dějiny archivního souboru 7 III. Archivní charakteristika archivního souboru 8 IV. Stručný rozbor archivního souboru 8 V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky 10 Seznam použité literatury a zkratek 11 Inventární seznam 13 I. ÚŘEDNÍ KNIHY 14 II. REGISTRATURNÍ POMŮCKY 14 III. SPISOVÝ MATERIÁL 14 IV. FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL 15 Tiráž 16

3 Ú v o d

4 I. Vývoj původce archivního souboru Počátky četnictva, někdy také označované termínem dle francouzského a pruského vzoru Gendarmerie (tedy "ozbrojený lid"), na našem území jsou zasazeny do období Rakouské monarchie. Po Napoleonských válkách a Vídeňském kongresu v letech připadla Rakousku severní část bývalého Italského království včetně Četnického pluku v Lombardii, který později posloužil jako vzor pro vybudování četnictva na celém území monarchie. Lombardské četnictvo bylo vojenským celkem, který se nerozpouštěl ani v době míru a sloužil k vykonávání bezpečnostních funkcí. Z organizačního hlediska byl pluk členěn na 5 eskadron, eskadrona se dělila na 2 křídla, ta na 2 čety, které se skládaly z několika sekcí o 2-3 brigádách o síle 4-5 mužů. Po revolučním roce 1848 a po poražení maďarské revoluce v roce 1849 byl učiněn první krok k rozvoji četnického aparátu. Tím bylo zřízení dalšího četnického pluku v Uhrách. Další krok, pro rozšíření na celé území monarchie, připravil Alexandr Bach, který sestavil zákon o založení četnictva, který vyšel v lednu 1850, jež podepsal František Josef I. Četnictvo bylo ustanoveno jako elitní vojensky organizovaný sbor podléhající ministerstvu války a určený k udržování veřejné bezpečnosti, klidu a pořádku. V čele četnictva stál generální inspektor četnictva, jako prvním jím byl baron Kempen von Fichtenstamm. Po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867, po němž se z Rakouského císařství stalo Rakousko-Uhersko, došlo k reorganizaci četnictva. Byly zrušeny četnické pluky a místo nich byly zřízeny Zemská četnická velitelství (ZČV) a pod ním postupně velitelství oddělení, okresní velitelství a velitelství četnických stanic. Po první světové válce a rozpadu rakouského mocnářství v roce 1918 došlo k ustanovení samostatného Československa. Organizace československého četnictva vycházela z rakouského systému, jehož činnost byla zavedena, již zmíněným zákonem v lednu Československé četnictvo nabylo své definitivní podoby po vydání zákona o četnictvu č. 299/1920 Sb., v němž bylo četnictvo charakterizováno jako vojensky organizovaný strážní sbor k udržování veřejného pořádku a bezpečnosti na celém tehdejším území Československé republiky a také jako orgán politické státní správy. Struktura četnictva byla přizpůsobena teritoriální organizaci republiky. Na vrcholu hierarchie stálo Ministerstvo vnitra, odbor pro četnictvo ČSR, kterému všechny složky podléhaly. Pod ním byl nejvýše postaveným generální velitel četnictva (GVČ) a nejvyšší, již jen teritoriální kompetence, měla zemská četnická velitelství (ZČV), která se dále dělila na velitelství četnických oddělení (VČO), jenž zahrnovala území dvou i více politických okresů. Pod oddělení spadala - 4 -

5 okresní četnická velitelství OČV, jež v rámci své působnosti spravovala několik četnických stanic osazených dvěma až šestnácti četníky s územní kompetencí zahrnující 4-5 katastrů obcí, z nichž jedna stanice byla umístěna v místě sídla okresního hejtmanství a plnila funkci okresního četnického velitelství (OČV). VČO působilo v rozsahu dvou a více okresů (bývalých žup), jeho územní obvody však podléhaly změnám. V případě VČO Náchod to vypadalo následovně: - v roce 1922 mu podléhaly OČV Náchod, OČV Nové Město nad Metují, OČV Rychnov nad Kněžnou, OČV Žamberk, - k roku 1924 mu byly celkem podřízeny 4 OČV, 40 ČS o souhrnném obsazení 212 četníků, - v roce 1935 mu podléhaly OČV Náchod, OČV Broumov, OČV Nové Město nad Metují, OČV Rychnov nad Kněžnou o celkovém počtu 44 ČS, - v roce 1939 a 1940 mu byly podřízeny OČV Náchod, OČV Nové Město nad Metují, OČV Rychnov nad Kněžnou, OČV Žamberk - celkem 52 ČS, 1 ČPKŽPS a 4 ČPKSPS, - a následně v letech bylo VČO Náchod ročleněno mezi okolní VČO. Do roku 1924 byla oddělení číslována, Náchodu náleželo číslo 26. To bylo později zrušeno a zůstal pouze místní název určující sídlo VČO. V čele oddělení stál četnický důstojník, nebyl-li žádný určen, plnil jeho funkce okresní četnický velitel, jehož sídlo se nacházelo ve stejném městě jako oddělení. Povinnostmi velitelů s ohledem k nadřízeným nebo sobě rovným složkám bylo především udržování kontaktu se ZČV, politickými a soudními úřady. Povinnostmi velitelů s ohledem na podřízené složky bylo: kontrola četnických stanic, udržování kázně, další vojenské vzdělávání a vojenský dohled nad četníky ve svém regionu, zajištění praktického cvičení v bezpečnostní službě. Dále také dohled nad výstrojí, výzbrojí, stravováním a ubytováním četníků, vedením kanceláře, evidencí peněz a materiálu. K jeho povinnostem patřilo hledání vhodných příkladů k sestavení Poučných rozkazů, jejichž koncepci museli předkládat prvně ZČV v Praze ke schválení. Písemná agenda měla být omezena na nezbytně nutnou míru. Neměly vznikat neúčelné dokumenty a jejich stylizace měla být především výstižná a stručná. K této organizační struktuře přibyly výnosem ministerstva vnitra ze dne s účinností ke dni četnické pátrací stanice (ČPS) v rámci Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Z počátku vznikaly u některých okresních četnických velitelství, především v sídlech krajských soudů. Výkon pátrací služby byl řízen Ústředním četnickým pátracím oddělením (ÚČPO) v Praze vytvořeným u ZČV v Praze, jenž byl i ústředním orgánem pro četnické pohraniční kontrolní stanice (ČPKS), četnické letecké hlídky (ČLH) a četnické - 5 -

6 silniční kontrolní stanice (ČSKS). Mezi hlavní úkoly vykonávané pátracími stanicemi patřilo spolupátrání při vyšetřování trestných činů, sledování zločinnosti a vedení evidence zločinnosti, evidence cikánů a potulných tlup, motorizované objížďky a podobně. K zefektivnění jejich činnosti používaly různé prostředky, např. motorizované kolo a od roku 1931 služební automobil, fotografický přístroj, soupravu daktyloskopických potřeb, služebního psa. Četnictvo bylo uniformovaný ozbrojený sbor, který měl hájit zájmy občanů, uchovávat pokoj, řád, bezpečnost, veřejný pořádek a bojovat proti kriminalitě s působností mimo obvody měst. Na rozdíl od toho policie, která byla z části uniformovaná a ozbrojená a jejíž funkce byla především preventivního a represivního charakteru, chránící zájmy státu, jeho právní status a vnitřní bezpečnost. Celkově byla služba v četnickém sboru vnímána jako prestižní záležitost, proto byla při výběru nováčků do četnických řad stanovena přísná kriteria. Byl kladen důraz i na celkové vystupování a chování. Pracovní náplň a vystupování četníků byl po dobu služby a v jistých případech i mimo ni podřízen předem daným povinnostem a zákazům. Na druhou stranu byla stanovena i práva a systém požitků, tedy odměn, za konanou četnickou službu dle náročnosti výkonu práce. Pro jednoznačnou identifikaci byli četníci vybaveni jednotnou výstrojí a výzbrojí. Odlišný stejnokroj oblékali od roku 1935 členové četnické letecké hlídky (ČLH). Být příslušníkem četnictva mělo také svoje omezení. V první řadě tím byl zákaz působení v politických stranách a roku 1927 byli zbaveni volebního práva stejně jako ostatní příslušníci ozbrojených sil. Později měli zakázán i vstup do sportovních a zájmových organizací. Sňatek mohl být povolen až po dosažení třiceti let věku a po odsloužení čtyř let. Mohl jim být ale i zamítnut, v případě, že by poškozoval nebo ohrožoval dobré jméno četnictva. V období nacistické okupace nedošlo v organizaci četnictva k zásadním změnám, i když rozsah jejich pravomocí oslaboval. Za Protektorátu Čechy a Morava se situovalo spíše do pozice pořádkové služby, která měla kompetence pouze k protektorátním příslušníkům. Stejně jako německé četnictvo bylo české četnictvo určeno pro práci v terénu a jednotně bylo organizováno podle výnosu říšského vůdce SS z , který odstraňoval odchylky v rámci jednotlivých zemí daný pruským zákonem o policejní správě z roku Protektorátní četnictvo tedy bez větších změn v organizační struktuře fungovalo až do konce okupace a druhé světové války v květnu Ještě před osvobozením, v dubnu 1945, komunisté při projednávání budoucího uspořádání bezpečnostních složek prosadili zrušení četnictva i celého tehdejšího policejního aparátu. Tento dlouhotrvající systém byl následně nahrazen vytvořením jednotné organizace - Sboru národní - 6 -

7 bezpečnosti (SNB), který se stal jediným uniformovaným i neuniformovaným sborem operující v rámci tehdejší republiky. Výnosem ministerstva vnitra z 30. června 1945 byly zrušeny všechny sbory četnictva, uniformované státní policie a obecní policie a byly nahrazeny jednotně organizovaným SNB. SNB měl ve své působnosti činnosti obvykle vykonávané policií, v tomto případě Veřejnou bezpečností (VB) a také byl zaměřen na boj s vnitřním i vnějším nepřítelem vykonávaný prostřednictvím Státní bezpečnosti (StB). V roce 1990 byla tato organizace transformována do Policie, která fungovala i po roce 1993, kdy došlo k rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku a tedy i k rozdělení Policie na českou a slovenskou část. Česká policie je dodnes aktivní složkou státu, jejímž heslem je "pomáhat a chránit". II. Vývoj a dějiny archivního souboru Archiválie fondu Velitelství četnického oddělení Náchod byly zprvu umístěny v archivním oddělení KS MV v Hradci Králové se sídlem v Pardubicích. Po jeho zrušení byly na příkaz tehdejšího náčelníka oddělení převezeny do archivu při FMV ve Spišském Podhradí, včetně větší části dalšího archivního materiálu vzniklého z činnosti policejních a bezpečnostních složek. Po vzájemném jednání se Státním oblastním archivem v Zámrsku v roce 1979 byly písemnosti těchto fondů vzniklé do roku 1945 navráceny do východních Čech. Následně v roce 1990 bylo jednáno o navrácení zbytku písemností tj. do roku 1948, kdy byly bezpečnostní složky přetransformovány do nově vytvořeného SNB. Archiválie vzniklé činností policejních a bepečnostních složek, tematicky označované "Policie a četnictvo do roku 1945" byly v roce 2000 rozdelimitovány do Státních okresních archivů při Státním oblastním archivu v Zámrsku dle územních kompetencí původců, kdy v přímé péči Státního oblastního archivu v Zámrsku zůstaly pouze archivní fondy Velitelství četnických oddělení Náchod, Hradec Králové, Chrudim a Jičín; Četnická pátrací stanice Hradec Králové, Velitelství protektorátní uniformované policie Hradec Králové; Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové a archivní fond Exponovaný štábní četnický důstojník Hradec Králové. Poslední změnou v celkovém obsahu archiválií fondu Velitelství četnického oddělení Náchod byl přírůstek z roku 2003 (číslo přírůstku 112/2003), který byl předán z Archivu MV ČR, - 7 -

8 jímž byl Protokol o pochvalách vedený v letech a balík písemností z let (1906) (1918). III. Archivní charakteristika archivního souboru Archivní fond Velitelství četnického oddělení Náchod zaujímá 00,12 bm. Je tvořen šesti evidenčními jednotkami (4 knihy, 1 karton, 1 fotografie na papírové podložce) a šestnácti inventárními jednotkami. Archiválie tohoto fondu vznikly v rozmezí let Dochovaly se dvě knihy úřední - památník a protokol o pochvalách a dvě registraturní pomůcky - podací deníky, jeden důvěrný a druhý pro zapisování obyčejné agendy. Spisový materiál je roztříden věcně-chronologicky, je obsahem jednoho kartonu a dvěma hlavními kategoriemi byly stanoveny normálie a písemnosti služebně-personálního charakteru. Obsahem fondu je také jedna dochovaná fotografie na papírové podložce. Během pořádání nebyl vytříděn žádný materiál. Knihy, spisový materiál i fotografie jsou zachovány bez zjevného poškození. Základní věcné schéma pro pořádání bylo vymezeno následovně: I. Úřední knihy II. Registraturní pomůcky III. Spisový materiál Normálie Služebně-personální záležitosti IV. Fotografický materiál Fotografie na papírové podložce IV. Stručný rozbor archivního souboru Archiválie Velitelství četnického oddělení Náchod jsou nerovnoměrně dochovány z průběhu let Fond obsahuje neucelenou řadu více typů knih v podobě památníku, protokolu o pochvalách a podacích deníků, obyčejného a důvěrného. Všechny knihy jsou vedeny pouze v určitém časovém úseku, nikoliv pro celý časový rozsah fondu. Všechny knihy jsou opatřeny předtištěnými rubrikami a užitým jazykem je ve všech případech čeština

9 V památníku lze nalézt údaje o zřízení a umístění daného velitelství, jméno nejblíže představeného velitele s časovým vymezením jeho působení, seznam velitelů oddělení s obdobím jejich působnosti v úřadě a v neposlední řadě popis důležitých událostí začínajících vznikem ČSR a obsahující převážně události s celorepublikovým dopadem, vydání nebo úpravy služebních četnických řádů, zákonů a podobně, popis oslav prezidentových narozenin a výročí vzniku republiky, hlášky o povodních, volbách, návštěvách důležitých osobností v regionu nebo podstatných změn na stanici a jiné. Protokol o pochvalách registruje jména a příjmení četníků spolu s jejich hodností, příčinou a druhem vyznamenání (např. pochvalné uznání, veřejná pochvala, pochvalné vysvědčení, čsl. válečný kříž, čsl. revoluční medaile, finanční odměna) a kým bylo vyznamenání uděleno. Závěr knihy je opatřen jmenným rejstříkem. Důvěrný podací protokol je veden v obvyklých rubrikách (došlo, kdo zasílá, číslo jednací, předmět, kdy a jak vyřízeno, poznámka) a jsou v něm evidovány písemnosti jako například obsazení Okresních četnických velitelství (OČV), povýšení, periodické zprávy, zprávy o součinnosti četnictva, zprávy o hospodaření, cvičení říšsko-německého vojska u hranic, nařízení pro odvod koní k vojenským účelům apod. Obyčejný podací protokol z let je taktéž veden v rubrikách a jsou v něm evidovány dokumenty jako např. objednávky, telefonní výkazy, povolení k sňatku, výkaz činnosti, doplnění výstroje a výzbroje, ohlášení ztráty služební zbraně, prosba o příznání odškodného a podobně. Spisový materiál je taktéž dochován spíše torzovitě. Největší podíl na obsahu mají normálie a poté písemnosti služebně-personálního charakteru. Jazyková úprava spisového materiálu je česká a německá. V kategorie normálií jsou nejvíce zastoupeny Poučné rozkazy (Belehrender Befehl), jsou to rozkazy, které na základě konkrétního příkladu vyvozují opatření, díky kterým by se situace neměla již opakovat. Týkají se například úniku zatčených během eskorty, opatrnosti při služebních zákrocích, využití daktyloskopie a služebních psů k vypátrání podezřelých a jiné. Další kategorií jsou Denní rozkazy (TagsBefehl), ty pojednávají v tomto případě například o nároku na prací prostředky, zákazu svatebních inzerátů četníků, poskytnutí služebních pokojů atd. V dalším uskupení písemností označených jako Ostatní se nacházejí rozkazy, výnosy, poučení, opatření, pokyny informující o omezení cizího dopravního provozu, využití zbraní, propouštění zatčených a jiné. Další vymezené kategorie, již svým názvem, vypovídají o svém obsahu: pověření k zatčení osob, pravidla pro vyvěšování vlajek a výnosy k vyvěšování říšských - 9 -

10 vlajek. Služebně personální agenda obsahuje saznam četníků sloužících v Stráži obrany státu (SOS) nebo u polního četnictva, evidenci četníků dle znalostí německého jazyka a písemnosti týkající se pochval. Fond obsahuje také obrazový materiál ve formě jednoho kusu fotografie na papírové podložce, na které je vyobrazen Strážm. Adolf Rychnovský ze stanice Týniště nad Orlicí, který byl dle zápisu v Památníku dne "zastřelen v lese Remízku 19tiletým pytlákem Karlem Horákem z Albrechtic (mimo službu)". Archivní fond obsahuje základní, i když torzovité, údaje o činnosti Velitelství četnického oddělení Náchod a je vhodný pro další badatelské využití. Lze ho využít pro studium četnictva jako všeobecného celku nebo pro hlubší studium velitelství četnických oddělení. Dochované archiválie mohou poskytnout také náhled do formy a obsahu písemné agendy organizace. Z hlediska historického by mohl být využit pro studium pozadí historických událostí a jejich vliv na činnost četnictva nebo pro nástin problematiky, kterou se četníci v daném časovém rozsahu zaobírali. Další informace k problematice velitelství četnických oddělení lze získat při studiu archivních fondů v NA v Praze, kterými by mohly například být: Generální velitel četnictva, Praha; Generální velitel uniformované protektorátní policie, Praha; Inspektor uniformované protektorátní policie, Praha a Zemské četnické velitelství, Praha. V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky Archivní fond Velitelství četnického oddělení Náchod z časového údobí uspořádala a koncept archivní pomůcky připravila v březnu roku 2013 Mgr. Jana Černínová v Státním oblastním archivu v Zámrsku. Čistopis byl vyhotoven v květnu roku 2013 po zpracování čtyř tematicky stejných archivních fondů, ale jiných územních působností, jimiž jsou Velitelství četnického oddělení Náchod, Hradec Králové, Chrudim a Jičín, všech uložených a v přímé péči Státního oblastního archivu v Zámsrku. hist. Inventář schválil ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku Petr Zimmermann, prom

11 Seznam použité literatury Almanach čs. branné moci a četnictva. VIII. ročník. Praha, ERHART, Josef. Rukověť četnictva. Praha, HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. 2. vyd. Praha, MACEK, Pavel; UHLÍŘ Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I - III. díl. Praha, VOJÁČEK, Ladislav. Četnické humoresky z jiného pohledu. Četníci na veřejnosti za první republiky. In Historický obzor, roč. 14, IX/X str Zákon č. 299/1920 Sb. Zákon o četnictvu, novelizovaný roku Seznam použitých zkratek ČES ČLH ČPKS ČPKSPS ČPKŽPS ČPO ČPS ČS ČSKS FMV GVČ KV MV MV NA OČV SNB SOS StB ÚČPO četnická eskortní stanice četnická letecká hlídka četnická pohraniční kontrolní stanice četnická pohraniční kontrolní silniční pasová stanice četnická pohraniční kontrolní železniční pasová stanice četnický pohotovostní oddíl četnická pátrací stanice četnická stanice četnická silniční kontrolní stanice federální ministerstvo vnitra generální velitel četnictva krajská správa ministerstva vnitra ministerstvo vnitra národní archiv okresní četnické velitelství sbor národní bezpečnosti stráž obrany státu státní bezpečnost ústřední četnické pátrací oddělení

12 VB VČO ZČV veřejná bezpečnost velitelství četnického oddělení zemské četnické velitelství

13 I n v e n t á r n í s e z n a m - 4 -

14 inv.č. obsah časový rozsah evid. jedn. I. ÚŘEDNÍ KNIHY 1 Památník 21 x 34 cm, vazba: poloplátěná, čeština (kniha v kartonu č. 1) 2 Protokol o pochvalách 25 x 40 cm, vazba: poloplátěná, čeština obsahuje jmenný rejstřík (kniha v kartonu č. 1) ukn ukn 2 II. REGISTRATURNÍ POMŮCKY 3 Podací protokol důvěrný 25 x 40 cm, vazba: poloplátěná, čeština (kniha v kartonu č. 1) 4 Podací protokol obyčejný 31 x 42 cm, vazba: poloplátěná, čeština ukn ukn 4 III. SPISOVÝ MATERIÁL Normálie 5 Sborové rozkazy 1921 kar 1 6 Poučné rozkazy , 1918, 1938 kar 1 7 Denní rozkazy 1918 kar 1 8 Ostatní rozkazy, pokyny pro výkon služby 1906, 1908, 1910, , kar 1 9 Oběžníky 1913 kar 1 10 Pověření k zatčení osob 1940 kar 1 11 Pravidla pro vyvěšování vlajek 1940 kar 1 12 Výnosy pro poznávací značky a bezpečnostní opatření při jízdě hodnostářů , 1943 kar 1 Služebně-personální záležitosti 13 Seznamy četníků sloužících v Stráži obrany státu (SOS) nebo u polních četníků kar

15 inv.č. obsah časový rozsah evid. jedn. 14 Evidence četníků dle znalosti německého jazyka - seznam četníků dle znalosti německého jazyka - služební lístky s ohlášením znalosti německého jazyka 15 Pochvaly - výpisy z protokolu o pochvalách - žádosti o výpis z protokolu o pochvalách 1940 kar kar 1 IV. FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL 16 Fotografie na papírové podložce Strážm. Adolf Rychnovský rozměry: 6,5 x 10,5 cm (fotografie v kartonu č. 1) 1921 ftn

16 T i r á ž ( e v i d e n č n í ú d a j e o f o n d u ) 1. Název archivní pomůcky (fondu) Velitelství četnického oddělení Náchod 2. Zkratka názvu fondu VČO Náchod 3. Časový rozsah Počet evidenčních jednotek 6 (4 knihy, 1 karton, 1 fotografie na papírové podložce) 5. Počet inventárních jednotek Velikost v bm 0,12 7. Uložení Státní oblastní archiv v Zámrsku 8. Stav ke dni Fond uspořádala a inventarizovala Mgr. Jana Černínová 10. Pomůcku sestavila Mgr. Jana Černínová 11. Počet stran 16 (z toho 12 stran úvodu) 12. Pomůcku schválil Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel SOA v Zámrsku, čj. SOAZ-713/ZA-2013, dne Počet exemplářů Čistopis inventáře Mgr. Jana Černínová 15. Číslo archivní pomůcky Číslo listu NAD

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3512 č. archivní pomůcky 8902 Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové 1942-1945 (1947) inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2015 O b s

Více

Velitelství četnického oddělení Jičín

Velitelství četnického oddělení Jičín STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3511 č. archivní pomůcky 8896 Velitelství četnického oddělení Jičín 1914-1945 (1953) inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Velitelství četnického oddělení Chrudim

Velitelství četnického oddělení Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3516 č. archivní pomůcky 8892 Velitelství četnického oddělení Chrudim 1868-1945 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 448 č. archivní pomůcky: 8930 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice 959-990 (99) inventář Pavlína Janíková

Více

Okresní úřad ochrany práce Jičín

Okresní úřad ochrany práce Jičín STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3359 č. archivní pomůcky: 8984 Okresní úřad ochrany práce Jičín (1940) 1945-1949 inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3354 č. archivní pomůcky: 8963 Úřad práce Pardubice (1929) 1939-1945 inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2943 č. archivní pomůcky: 8966 Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim 1883-1885 (1927) inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr.

Více

Velitelství četnického oddělení Hradec Králové

Velitelství četnického oddělení Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3554 č. archivní pomůcky 8890 Velitelství četnického oddělení Hradec Králové 1929-1945 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č.ev. listu NAD: 543 č. archivní pomůcky: 8913 Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové 1944-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2964 č. archivní pomůcky: 8977 Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice 1918-1919 inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1131 č. archivní pomůcky: 8964 Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice 1941-1945 /1950/ inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O

Více

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1104 č. archivní pomůcky: 8927 Jan Heyl, strojírna Vyhnánov 1948-1950 inventář Jana Vinklerová Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 04 č. archivní pomůcky: 897 Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové 97-98 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 03 O b s

Více

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Organizace Československé dráhy ČSD byla ustavena již v roce 1918 a již v počátcích bylo zajištění ochrany železniční dopravy svěřeno specializovaným

Více

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Běhařov 1926-1950 Inventář EL NAD č.: 1525 AP č.: 558 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 403 č. archivní pomůcky: 8940 Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí (945) 946-948 (949) inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 04 O b s a h Úvod 3

Více

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8881 NAD č.: 360 Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov 1928-1948 (1949) Mgr. Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//2903 Inventář archivní pomůcka č. 8933 NAD č. 2903 Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Zpracoval: Mgr.

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Živnostenský inspektorát Pardubice

Živnostenský inspektorát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 479 č. archivní pomůcky: 8983 Živnostenský inspektorát Pardubice /1895/ 1903-1942 (1951) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946)

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//717 Inventář archivní pomůcka č. 9003 NAD č. 717 Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

Místní národní výbor Zichov

Místní národní výbor Zichov Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Zichov 1945 1957 Inventář EL NAD č.: 1585 AP č.: 452 Miloslava Svobodová Horšovský Týn 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod

Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3380 č. archivní pomůcky: 8974 Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod (1938) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951)

Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//1891 Inventář archivní pomůcka č. 8989 NAD č. 1891 Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951) Zpracoval: Jana Vinklerová

Více

Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou

Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3434 č. archivní pomůcky: 8975 Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou (1901) 1949-1958 inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny

Více

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Cheb Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975 Inventář EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Jana Rájková Cheb 2008 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288 Národní škola Prádlo 1900-1961 Číslo listu NAD: 288 132 I. Vývoj původce archivního souboru Podle dochovaných záznamů o činnosti Místní školní rady v Prádle škola fungovala již v roce 1888. Vyučování probíhalo

Více

Rodinný archiv Hiltlů, Studenec 1874-1979

Rodinný archiv Hiltlů, Studenec 1874-1979 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD 4108 č. archivní pomůcky 8887 Rodinný archiv Hiltlů, Studenec 1874-1979 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny původců fondu 4 II.

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2 1 Vysoká škola finanční a správní o. p. s. Praha METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2 Tématické celky: 1. Správní vývoj českých zemí v letech

Více

Gymnázium Sušice (1960) EL NAD č.: AP č.: 565

Gymnázium Sušice (1960) EL NAD č.: AP č.: 565 Státní okresní archiv Klatovy Gymnázium Sušice (1960) 1961-2001 Manipulační seznam druhého typu EL NAD č.: 2464 AP č.: 565 Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

Josef Janáček, továrna na stroje, Staré Ransko (1871) 1872-1945 (1950)

Josef Janáček, továrna na stroje, Staré Ransko (1871) 1872-1945 (1950) STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1530 č. archivní pomůcky: 8871 Josef Janáček, továrna na stroje, Staré Ransko (1871) 1872-1945 (1950) inventář Mgr. Alžběta Langová Chrudim 2012 O b s

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Velkostatek Radvanice 1928-1947

Velkostatek Radvanice 1928-1947 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//3844 Inventář archivní pomůcka č. 9008 NAD č. 3844 Velkostatek Radvanice 1928-1947 Zpracoval: Tomáš Lána

Více

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č.

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č. Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8999 NAD č. 67 Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939- Zpracovali: Mgr.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950)

Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//2813 Inventář archivní pomůcka č. 9001 NAD č. 2813 Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍHO ARCHIVU V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍHO ARCHIVU V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍHO ARCHIVU V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2013 INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 73 č. archivní pomůcky: 8912 ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ 1946-1948(1949) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3

Více

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Velkostatek Kozolupy 1915 1948 Inventář č. EL NAD: 20060 Číslo. AP: 600 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresního archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL. JAF: 1047 Č. AP: 71 S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t

Více

Místní správní komise Bohuslav (1929)

Místní správní komise Bohuslav (1929) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Místní správní komise Bohuslav (1929) 1945-1946 Inventář Číslo EL NAD: 527 Evidenční číslo pomůcky: 61 Jana Zímová Tachov 2006 Obsah Úvod...3-7

Více

Okresní četnické velitelství Kraslice

Okresní četnické velitelství Kraslice Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Okresní četnické velitelství Kraslice 1918 1938 Inventář EL NAD č.: 291 AP č.: 110 Eva Vlasáková PhDr. Vladimír Vlasák Jindřichovice 2011 Obsah

Více

Cesta komunistů k převzetí moci

Cesta komunistů k převzetí moci Cesta komunistů k převzetí moci vývoj v letech 1945-1948 Učivo dějepisu, 9. ročník Součást projektu Příběhy bezpráví Charakteristika období Pretotalitní stát ne totalitní ne zcela demokartický "omezená"

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Plán činnosti Archivu bezpečnostních sloţek na rok 2013

Plán činnosti Archivu bezpečnostních sloţek na rok 2013 Plán činnosti Archivu bezpečnostních sloţek na rok Mgr. Pavel Kugler 1. zástupce ředitelky Archivu bezpečnostních složek 1 Plán činnosti na rok Úvod Část 1 Přebírání a delimitace archiválií, archivních

Více

Místní školní rada Čepice

Místní školní rada Čepice Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Čepice 1930 1949 Inventář EL NAD č.: 1872 AP č.: 591 Eva Ulrichová Klatovy 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 4132 č. archivní pomůcky: 8911 KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II 1965-1990 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Místní školní rada Bližanovy

Místní školní rada Bližanovy Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Bližanovy 1922 1923 Inventář EL NAD č.: 1869 AP č.: 584 Eva Ulrichová Klatovy 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dějiny policie a četnictva mezi lety 1918-1938 se zaměřením na regiony Lounsko a Mostecko

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dějiny policie a četnictva mezi lety 1918-1938 se zaměřením na regiony Lounsko a Mostecko ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dějiny policie a četnictva mezi lety 1918-1938 se zaměřením na regiony Lounsko a Mostecko History of police and

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Katedra právních dějin. Bakalářská práce. Vývoj policejní správy 1848-1938

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Katedra právních dějin. Bakalářská práce. Vývoj policejní správy 1848-1938 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra právních dějin Bakalářská práce Vývoj policejní správy 1848-1938 Předkládá: Jakub Manfred Adámek Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Mgr. Vendulka Valentová

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Přidání úrovně inventář k následujícím částem organizační struktury:

Přidání úrovně inventář k následujícím částem organizační struktury: Přidání úrovně inventář k následujícím částem organizační struktury: Sekretariát MV - Sekretariát ministra vnitra I. Díl - Sekretariát ministra vnitra II. Díl Sekretariát náměstka MV plk. Jaroslava Klímy

Více

I. Hesla a podhesla pro okresní a krajské soudy

I. Hesla a podhesla pro okresní a krajské soudy PŘÍLOHA č. 2 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy Příloha č. 2 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy SEZNAM HESEL Hesla uvedená v seznamu jsou

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945)

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//144 Inventář archivní pomůcka č. 9005 NAD č. 144 Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927)

Více

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 37 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti jednotek

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

Místní školní rada Bolešiny

Místní školní rada Bolešiny Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Bolešiny 1896 1941 Inventář EL NAD č.: 1871 AP č.: 586 Eva Ulrichová Klatovy 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN OBSAH: 1. ÚVOD 2. VŠEOBECNÉ 3. ORGANIZACE ČINNOSTI 4. AGENDA KONTROLY 5. PERSONÁLNÍ PRÁCE 6. FINANCE 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 9. OSTATNÍ AGENDA Poznámky 1. ÚVOD Obec Drahonín

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

Úvod. I. Vývoj původce archivního souboru

Úvod. I. Vývoj původce archivního souboru Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední škola Planá 1945-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1034 Evidenční číslo pomůcky: 107 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod odboru archivní správy MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a

Více

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Místní školní rada Běšiny EL NAD č.: AP č.: 559

Místní školní rada Běšiny EL NAD č.: AP č.: 559 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Běšiny 1898-1950 Inventář EL NAD č.: 1868 AP č.: 559 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Archiv Univerzity Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2009

Archiv Univerzity Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2009 Archiv Univerzity Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2009 Leden 2010 Úvod Archiv Univerzity Hradec Králové (dále AUHK) je veřejným specializovaným archivem

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Obecní úřad Kněžmost, stavební úřad Ulice: Na Rynku 51 PSČ, obec: 294 02 Kněžmost, tel.

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Obecní úřad Kněžmost, stavební úřad Ulice: Na Rynku 51 PSČ, obec: 294 02 Kněžmost, tel. Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Kněžmost, stavební úřad Ulice: Na Rynku 51 PSČ, obec: 294 02 Kněžmost, tel. 326 784 128 Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

Klub Vojenské Historie Břeclav

Klub Vojenské Historie Břeclav O nás Klub Vojenské Historie Břeclav je občanským sdružením, jehož cílem je sdružovat osoby zabývající se vojenskou historií Břeclavska a v širším pojetí i Jižní Moravy. Naše sdružení se snaží o popularizaci

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1981. Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1981. Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1981 Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 64 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více