Rozhovor na plese. Přečtěte si: ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor na plese. Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč"

Transkript

1 ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Rozpočet města 2010 str. 4-5 Zimní údržba komunikací str. 6 Ples města Kunovice str. 7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Jaký bude Panský dvůr str Vystoupení žáků ZUŠ str. 13 Z kunovické historie str. 14 Člověk jako poutník str. 15 Společenská kronika str. 16 Kulturní servis Jaké bylo počasí str. 17 str. 18 Příští číslo vychází 26. února 2010, uzávěrka redakčních příspěvků 8. února Rozhovor na plese Ples města Kunovice letos zahajovala společně se starostou Jiřím Vařechou, místostarostkou Ivanou Majíčkovou také ministryně zdravotnictví Dana Jurásková Ples města Kunovice se opět vydařil. Letos byla mezi pozvanými hosty i kunovská rodačka, ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, se kterou jsme měli domluvený krátký rozhovor. V klidném zákoutí šachové klubovny sportovní haly jsme si povídali téměř o všem jak už to tak v životě chodí. Když se vracíte do Kunovic, sjíždíte z Buchlovských hor a otevře se před vámi pohled do otevřené krajiny Dolnomoravského úvalu s věncem Bílých Karpat na horizontu co s vámi tento moment dělá? Vím přesně, který moment myslíte. A já v tento okamžik vnitřně cítím, že se vracím domů. Čím jsem starší, tím víc zde chci být. Mám tu svou rodinu a kontakt s ní je pro mne stále důležitější. Vždy, když zahlédnu nějakou zajímavou zprávu z jižní Moravy, říkám, že su Kunovjanka z Kunovic. Dostanete se domů, do Kunovic, tak často, jak byste si sama přála? Musím říci, že nyní je to trochu horší. Ale když jsem pracovala v nemocnici, tak jsem byla v Kunovicích třeba desetkrát za rok. Jak se přihodí, že se z absolventky zdravotní školy v Uherském Hradišti najednou stane ministryně zdravotnictví? Ono to hlavně vůbec nebylo najednou. To najednou představuje třicet let práce. Odmaturovala jsem na zdravotní škole v Hradišti. Ze základů, které mi dala, jsem žila poměrně dlouhou dobu. Měla jsem ještě s jednou spolužačkou docela kliku, protože jsme nastoupily na pracoviště, které bylo poměrně exkluzivní do Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Strávila jsem zde sedm let a mimo jiné zde dokončila atestaci z anesteziologie a resuscitační péče. V té době jsem byla také přijata na filosofickou fakultu, obor pedagogika ošetřovatelství. Pokračování na str. 12

2 Vybráno z usnesení 54. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Smlouvu o nájmu nebytových prostor a věcí movitých uzavřenou mezi městem Kunovice a Ivanou Němcovou, Cihlářská 527, Kunovice Smlouvu o hudební produkci uzavřenou mezi městem Kunovice a Ing. Jaroslavem Grunou, Přečkovice, Bojkovice nájemní smlouvu na pronájem měřiče rychlosti na rok 2010 mezi městem Kunovice a firmou GEMOS CZ, spol. s r. o., B. Smetany 1599, Čelákovice Smlouvu o poskytování služby Legislativa a dokumentace ISVS a Smlouvu o zpracování dokumentace pro práci s osobními údaji mezi městem Kunovice a firmou ADVICE.CZ, s. r. o., Nečova 1053/8, Praha 4 Modřany vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) ze Základní školy Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, jak bylo předloženo likvidační komisí viz seznamy, které jsou přílohou tohoto usnesení vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) ze Základní školy Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, jak bylo předloženo likvidační komisí viz seznamy, které jsou přílohou tohoto usnesení vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) z Mateřské školy Kunovice, Mládežnická 1321, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, jak bylo předloženo likvidační komisí viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) z města Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění nápojového automatu mezi městem Kunovice a Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. Smlouvu o výpůjčce pozemků p. č. 1045/1 a 1045/4 1045/67 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště mezi městem Kunovice a Stavebním bytovým družstvem SLOVÁCKo, Průmyslová 1144, Uherské Hradiště Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č uzavřenou mezi městem Kunovice a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro připojení odběrného místa sportovního a dětského hřiště v ulici Červená cesta Smlouvu o výpůjčce 8 kusů kontejnerů na bílé sklo a sady 3 kusů kontejnerů na papír, plast a barevné sklo mezi městem Kunovice a společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/19, , Praha 4 zadávací dokumentaci stavby dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 38 v platném znění pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu na akci Sběrný dvůr Kunovice hrazeného z Operačního programu Životního prostředí z prostředků Evropské unie zadávací dokumentaci stavby dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 38 v platném znění pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném Radniční okénko Rozpočet města Kunovice na rok 2010 Na svém prosincovém zasedání, na sklonku loňského roku, schválilo Zastupitelstvo města Kunovice rozpočet města na rok Je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na rozpočtový výhled města Kunovice na roky Podrobněji si jej mohou čtenáři zpravodaje Kunovjan prostudovat na dalších stránkách uvnitř tohoto čísla. Základem letošního rozpočtu jsou jeho finanční zdroje, což jsou převážně daňové příjmy, správní a místní poplatky, příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z pronájmu nemovitostí, příjmy z úroků z účtů a neinvestiční přijatá dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na školství. Z celkového objemu příjmů rozpočtu ve výši tis. Kč, představují vlastní příjmy tis. Kč (z toho daňové příjmy tis. Kč) a dotace tis. Kč. Přiměřeně k výši příjmů byly přizpůsobeny výdaje města vycházející z programu rozvoje města a programu akčních plánů jednotlivých oblastí rozvoje města schválených v roce Především musíme pokrýt závazky vyplývající pro město z uzavřených smluvních vztahů, úhrady úroků z úvěru a splátky jistiny úvěru. Stávající rozpočet však neumožňuje úspěšně pokrýt veškeré potřeby jednotlivých odborů. Na celkových výdajích v částce tis. Kč se částkou tis. Kč podílí výdaje investiční. Pro rok 2010 je rozpočet města přebytkový: příjmy tis. Kč, výdaje tis. Kč. Přebytek ve výši 2 286,00 tis. Kč je určen k financování, tedy na splátku jistiny úvěru z roku Ten si město vzalo na investiční akci Kunovice napojení kanalizační sítě na ČOV Uherské Hradiště a je splatný v roce Z přebytku hospodaření za rok 2009 ve výši cca tis. Kč, po schválení závěrečného účtu města v dubnu 2010, budou první změnou rozpočtu zařazeny do výdajů další připravené akce a projekty a vytvořena rezerva pro rok Z projektů a akcí, jež má město Kunovice připravené, připomínám dostavbu kanalizační sítě, komplexní regeneraci hracích ploch, rekonstrukci šaten Základní školy Červená cesta, rekonstrukci Slovácké bůdy, komunitní centrum, sběrný dvůr a další stavby či projekty. Dosavadní indicie, vycházející ze schváleného státního rozpočtu i ze stanovisek finančních odborníků naznačují, že hospodaření samospráv v roce 2010 bude ve srovnání s loňským rokem náročnější. Jsem však přesvědčen, že město Kunovice svým závazkům dostojí a projekty připravené pro rok 2010 budou realizovány. Ing. Jiří Vařecha podlimitním řízení na realizaci akcí Slovácký sklípek stavební úpravy a Slovácká búda stavební úpravy v Kunovicích v rámci projektu Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia hrazeného z Operačního programu přeshraniční spolupráce strana 2 2/2010

3 změnu Přílohy č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem Kunovice a společností ASEKOL, s. r. o., Dobrušská 1, Praha Braník, která se týká změny pravidel při výpočtu bonusu za sběr drobných elektrozařízení dodatek č. 1 ke smlouvě PK 39/2006 o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu mezi městem Kunovice a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, týkající se účtování DPH v příslušné výši k dohodnutému nájemnému SCHŮZE RADY MĚSTA 18. února 2010 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 11. února 2010 Bere na vědomí: informaci o setkání s podnikateli dne 18. listopadu 2009 informaci o aktuálním stavu účtů města Kunovice ke dni informaci o zajištění XIII. plesu města Kunovice v roce 2010 návrh dispozičního řešení ulic Na Dolině a V Zátiší zpracovaný Ing. Jaroslavem Kunčíkem, doporučení dohodnutá na veřejném projednání s občany, doporučení komise majetkové, stavební a dopravní a dopis občanů ul. V Zátiší řešící nesouhlas s návrhem řešení návrh dispozičního řešení Revitalizace ulice Panská zpra- KUNOVJAN covaný firmou UH IPON, s. r. o., doporučení dohodnutá na veřejném projednání s občany, doporučení komise majetkové, stavební a dopravní Ukládá: vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí připravit novou výzvu na výběr dodavatele akce Letní údržba průjezdních úseků státních silnic, místních komunikací (vozovek, cyklostezek, chodníků) a vybraných veřejných prostranství ve městě Kunovice s upřesněnými podmínkami vedoucímu odboru investic a územního plánování předložit radě města dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace na akci Revitalizace ulice V Zátiší, řešící prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na připomínky občanů vedoucímu odboru investic a územního plánování zapracovat do projektu Revitalizace ulice V Zátiší připomínky rady města, komise stavební dopravní a majetkové a požadavky občanů vedoucímu odboru investic a územního plánování zapracovat do projektu Revitalizace ulice Panská připomínky rady města a občanů Zveřejňuje: záměr města na výpůjčku sportovní haly v Kunovicích, Panská 9 Kunovice na Regiontouru 2010 Ve dnech ledna se konal na brněnském výstavišti veletrh cestovního ruchu Regiontour Kunovice se zde prezentovaly především svým folklorem, leteckým muzeem a zážitkovou turistikou. Cimbálová muzika Lintava měla tu čest zahajovat celý veletrh. Po přestřižení pásky se zraky ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky, primátora města Brna Romana Onderky, hejtmanů z celé republiky a dalších hostů upřely na malého zpěváčka a verbíře Radovana Simana, jehož vystoupení sklidilo velký obdiv a úspěch. Stejný ohlas a velkou pochvalu ministra Vondrušky i hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka si vysloužila cimbálová muzika i Radovánek při otevření expozice Východní Moravy a křtu nových 2/2010 propagačních materiálů našeho kraje. Dále pak muzika vítala návštěvníky u části stánku věnované regionu Slovácko, nad níž se vznášel model letadla L- 410, který nám zapůjčila firma Aircraft Idustries a.s. a který spolu s propagačními materiály zval turisty do Leteckého muzea Kunovice, na vyhlídkové lety i na tandemové seskoky do Slováckého aeroklubu. Na Jízdu králů do Kunovic zvaly nejen nové propagační materiály, ale i vystoupení souboru písní a tanců Handrlák a cimbálové muziky Ohnica v pátek 15. ledna 2010 na hlavním pódiu i u expozice Východní Moravy. Děkuji cimbálovým muzikám Lintava a Ohnica, Radovanu Simanovi a souboru písní a tanců Handrlák za skvělou reprezentaci našeho města. Mgr. Ivana Majíčková, místostarostka strana 3

4 Rozpočet města Kunovice pro rok 2010 PŘÍJMY (v tis. Kč) TŘÍDA POL. SCHVÁLENO UPRAVENO TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze záv. čin. a fčních. pož , , Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin. 960,00 960, Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 600,00 600, Daň z příjmů právnických osob 9 000, , Daň z příjmů právnických osob za obce 950,00 950, DPH , , Popl. za likvidaci kom. odpadu 2 300, , Poplatek ze psů 40,00 40, Poplatek za užívání veřej. prostranství 50,00 50, Poplatek z ubytovací kapacity 25,00 25, Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 240,00 240, Odvod výtěžku z provozování loterií 240,00 240, Správní poplatky 460,00 460, Daň z nemovitostí 7 500, ,00 CELKEM TŘÍDA , ,00 TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 370, , Příjmy z prodeje zboží 3,00 3, Příjmy z pronájmu pozemků 151,00 151, Příjmy z pron. ost. nemovit. a jejich částí 2 396, , Příjmy z pronájmu movitých věcí 6,00 6, Ost. příjmy z pronájmu majetku 613,00 613, Příjmy z úroků 520,00 520, Příjmy z podílů na zisku a dividend 660,00 660, Přijaté sankční platby 370,00 370, Ost. příjmy z fin. vyp. před. l. od jin. veř. roz. 45,00 45, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15,00 15, Příjmy z úhr. dobýv. prostoru a z vydob. nerostů 5,00 5,00 CELKEM TŘÍDA , ,00 TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků 3 000, ,00 CELKEM TŘÍDA , ,00 TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Nein. přij. transfery ze SR v rámci tsf. vztahu 3 987, , Neinvest. přijaté transfery od obcí 570,00 570,00 CELKEM TŘÍDA , ,00 Příjmy celkem , ,00 CELKEM , ,00 strana 4 2/2010

5 Rozpočet města Kunovice pro rok 2010 VÝDAJE (v tis. Kč) PAR TEXT SCHVÁLENO UPRAVENO 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 47,00 47, Podpora podnikání a inovací 2 000, , Vnitřní obchod 898,00 898, Cestovní ruch 216,00 216, Silnice 2 490, , Ost. záležitosti pozemn. komunikací 220,00 220, Provoz veřejné silniční dopravy 535,00 535, Ost. záležitosti v silniční dopravě 80,00 80, Letiště 100,00 100, Pitná voda 55,00 55, Odvád. a čistění odp. vod a naklád. s kaly 2 273, , Předškolní zařízení 1 500, , Základní školy 5 546, , Základní umělecké školy 50,00 50, Filmová tvorba, distrib., kina 570,00 570, Činnosti knihovnické 651,00 651, Činnosti muzeí a galerií 188,00 188, Ost. záležitosti kultury 2 102, , Poř. zach. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. 50,00 50, Rozhlas a televize 60,00 60, Ost. zálež. sdělovacích prostředků 556,00 556, Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostř. 83,00 83, Sportovní zařízení v majetku obce 2 690, , Ost. tělových. činnost 300,00 300, Využití volného času dětí a mládeže 812,00 812, Bytové hospodářství 1 395, , Nebytové hospodářství 343,00 343, Veřejné osvětlení 1 200, , Pohřebnictví 777,00 777, Územní rozvoj 17,00 17, Komunální služby a územní rozvoj j. n , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 70,00 70, Sběr a svoz komunálních odpadů 3 800, , Sběr a svoz ost. odpadů 800,00 800, Využívání a zneškod. nebezp. odpadů 2,00 2, Využívání a zneškod. ostatních odpadů 550,00 550, Prevence vzniku odpadů 105,00 105, Ostatní nakládání s odpady j. n. 500,00 500, Ostatní ochrana půdy a spodní vody j. n. 160,00 160, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 700, , Ostatní činn. k ochr. přírody a krajiny j. n. 30,00 30, Ost. soc.péče a pomoc rodině a manželství 280,00 280, Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv. 100,00 100, Osob. asist., peč. sl. a podp. samostat. bydlení 20,00 20, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 20,00 20, Ost. zálež. civil. připr. na kriz. stavy 70,00 70, Bezpečnost a veřejný pořádek 1 419, , PO - dobrovolná část 768,00 768, Zastupitelstva obcí 2 449, , Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 480,00 480, Pojištění funkčně nespecifikované 300,00 300, Ost. finanční operace 1 050, , Finanční vypořádání minulých let 11,00 11, Ostatní činnosti j. n , ,00 Výdaje celkem , ,00 pol Financování - splátka úvěru z min. let 2 286, ,00 CELKEM , ,00 KUNOVJAN 2/2010 strana 5

6 Zimní údržba komunikací ve městě Rada města Kunovice vydala 5. listopadu 2009 Nařízení města Kunovice č. 2/2009 o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Jeho přílohou je rovněž nový Plán zimní údržby. Zimní údržba je činnost, kterou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. Provádí se pluhováním nebo kartáči a posypem přírodními zdrsňovacími materiály. S posypem se začíná až po odhrnutí sněhu. V případě mrznoucího deště a náledí lze používat také sůl. Při dlouhodobém sněžení se odhrnování sněhu periodicky podle potřeby opakuje. Město zajišťuje zimní údržbu na komunikacích, které vlastní, nikoli na silnicích I., II. a III. třídy, na nichž zajišťuje zimní údržbu Správa a údržba silnic Slovácka. Podle uzavřených smluv provádí zimní údržbu na vozovkách města společnost HRATES, a. s., Uherské Hradiště, na chodnících, cyklostezkách a určených veřejných prostranstvích (parkoviště, autobusové zastávky, přechody pro chodce a přístupy k nim apod.) firma Alena Chrástková, Kunovice. Komunikace jsou rozděleny do tří skupin (pořadí), které mají ze zákona určené časy na zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti v zimním období po ukončení spadu sněhu nebo mrznoucího náledí. V Kunovicích jsou vozovky rozděleny podle pořadí důležitosti takto: I. pořadí (do 4 hodin): Rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým a školským zařízením a další významné místní komunikace: Panská, Na Záhonech, Na Bělince, příjezdová komunikace k letišti (účelová), Pod Kostelem, Jana Hrubého, Záhumní, V Lánech, Letecká část po přejezd, Na Drahách část, Olšavní, Úvoz, U Pálenice, Mládežnická, Obecní, V Humnech část kolem zdravotního střediska, Cihlářská, Červená cesta, Obchodní od obchodního domu SLOVÁCKO po stavebniny VANTO. II. pořadí (do 12 hodin): Sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace: Ve Strhanci, Potočná část, Na Rybníčku, V Humnech část, Na Zelničkách, Na Rybníku, Na Karmaku, Kamenná, Šlerkova horní část, Novoveská část od silnice I/55 po ul. Šlerkova, Na Výšině, Slunečná, Záchalupčí, Na Strnisku, Za Stodolami, V Zátiší, Na Dolině, Farská, Legionářů, veřejná parkoviště na náměstí Svobody, točna autobusů (u I/55 směrem na Ostr. Novou Ves). III. pořadí (nejpozději do 48 hodin): Ostatní obslužné místní komunikace: V Pastouškách, Potočná část, Na Řádku včetně parkoviště, Pod Valy, V Grni, Na Blatách, U Pumpy, V Úzkých, Na Bařince, Na Hrázi, Na Samotě, Šlerkova spodní část, Ohradní, Hliněná, V Hliníku mimo zadní nezpevněnou část, Na Konci, Na Zahrádkách. IV. pořadí: Neudržované místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti: Svahová, Za Mlýnem, V Hliníku část s nezpevněným povrchem, Na Hrázi nezpevněná část mezi ul. Šlerkova a Na Výšině, spojovací komunikace mezi I/55 (Novoveská) a II/498 (Osvobození). Místní komunikace (chodníky, cyklostezky, přechody pro chodce, mosty a vymezená veřejná prostranství) na území města Kunovice jsou rozděleny pro zajištění schůdnosti podle pořadí důležitosti takto: I. pořadí (do 4 hodin): Chodníky podél silnice I/55 a bývalé I/50, chodníky podél II/498, chodníky, které slouží jako přístupové cesty k objektům zdravotnických zařízení, ke školám, vlakovým a autobusovým nádražím, dále schodiště a přechodové lávky, zastávky hromadné dopravy a přístupy k nim, vyznačené přechody pro chodce na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic: Na Rynku, nám. Svobody, tř. Vítězství, Pekařská, Husitská, Novoveská, Lidická, Osvobození, Mládežnická, V Humnech (u zdravotního střediska), Červená cesta (část), Olšavní, U Pálenice. II. pořadí (do 12 hodin): Sběrné chodníky nezařazené do I. pořadí a cyklostezky: Panská, Na Záhonech, Na Bělince, Záhumní, Obecní, V Humnech, Cihlářská, cyklostezka Potočná Petříkovec, cyklostezka podél Olšavy (od ul. Na Rybníčku po lávku přes Olšavu), cyklostezka od ul. Na Řádku směrem k nádraží ČD. III. pořadí (nejpozději do 48 hodin): Ostatní chodníky: Novoveská (k činžákům), Na Výšině, Červená cesta část, Slunečná, Kamenná, Letecká, Farská, Na Strnisku, Na Dolině, Za Stodolami, V Zátiší, V Úzkých, Jana Hrubého, Pod Kostelem, V Grni, Na Zelničkách, Nový Dvůr. IV. pořadí: Neudržované chodníky, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti: Škráškova ulička chodník, Husitská část chodníky v parku Mistra Jana Husa. V případě kalamity se přednostně ošetřují komunikace zařazené v I. pořadí důležitosti. Kalamitní situace nastává při přerušení schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací a vzniklou situaci nelze zvládnout prostředky pro běžnou zimní údržbu komunikací. Mechanismy provádějící zimní údržbu komunikací potřebují volný průjezd ulicemi. Pro průjezd auta s radlicí je nutný volný prostor v minimální šířce 4 m. Nejčastější překážkou bývají stojící automobily. Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Nerespektováním tohoto ustanovení se řidič vozidla dopouští dopravního přestupku, navíc jeho vozidlo může být při průjezdu vozidla zajišťujícího zimní údržbu komunikací poškozeno. Přestože majitelé nemovitostí nejsou povinní zajišťovat schůdnost přilehlých komunikací, město Kunovice jako jejich vlastník uvítá pomoc při odklízení sněhu, především z chodníků. Kromě projevu vzájemné solidarity je to také vizitka, že mám zameteno před vlastním prahem. Všem, kteří s údržbou komunikací městu pomáhají, děkujeme. V případě problémů se zimní údržbou komunikací nás můžete kontaktovat: Jarmila Podškubková, tel.: , , Městská policie Kunovice, tel.: , , , Jarmila Podškubková, vedoucí OSMŽP strana 6 2/2010

7 Foto z Plesu města 2010 KUNOVJAN Předtančení letošního plesu města Kunovice i dalších tanečních vstupů se zhostili členové Tanečního klubu Hildy Preinerové ze slovenské Prievidze na výbornou Parket se zaplnil tanečníky velmi rychle však také bylo vyprodáno! Plesový orchestr Coppelia ani DJ Jaroslav Gruna nenechali tanečníky v klidu. Lákání bohaté tomboly neodolal ani statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš, který byl mezi oficiálními hosty plesu Žízeň pomáhaly hasit mimo jiné také míchané nápoje, které připravovala děvčata ze Střední školy průmyslové a hotelové Uh. Hradiště. I řidiči měli šanci některé koktejly byly bez alkoholu. Děvčata z taneční skupiny FAJN jsou tradiční součástí plesového programu. Letos se kromě tanečního vystoupení ujaly také role hostesek a prodeje tomboly. 2/2010 Půlnoční vystoupení souboru Šaryhan bývá programovým vyvrcholením plesu. Letos předvedly jeho členky orientální tance v kombinaci s ohňovou show. strana 7

8 Deváťáci prezentovali absolventské práce V pondělí 14. a v úterý 15. prosince se v naší škole konala prezentace absolventských prací žáků devátých ročníků. Práce jsou jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka i jeho orientaci v množství poznatků a informačních zdrojů. Škola je letos uplatnila už potřetí. A jak dopadlo srovnání s předcházejícími lety? Pro letošní deváťáky nedopadlo špatně. Znovu se v řadě případů objevila chvályhodná snaha po vlastním úsudku a v mnoha případech také méně chvályhodný dvojhmat Ctrl+C, Ctrl+V. Že ale zkopírovat bez ladu a skladu informace z internetu prostě na vynikající či velmi dobré hodnocení nestačí, je dnes už jasné všem deváťákům. Ti nyní dostanou prostor zhodnotit přínos absolventských prací pro svůj další rozvoj, popřípadě mohou škole vyčíst nedostatky, které na absolventských pracích vidí. A jedna zmínka na závěr: klobouk dolů před autory skvělých prací i před vyučujícími, kteří všechny práce po tři měsíce vedli a na závěr také hodnotili. Monika Němcová, 9.A Ježíškova dílna přilákala stovky příchozích Vánoční dílnička jako ve spoustě jiných škol. Přítomní, a bylo jich několik set, dětí i dospělých, ocenili skvělé nápady, které pedagogové z prvního stupně uplatnili při vymýšlení vánočních dárečků a hlavně nádhernou atmosférou, kterou společně dokázali vytvořit jak účinkující v několika vystoupeních, tak všichni příchozí, kteří se dokonce s celým pedagogickým sborem zapojili do společného zpívání koled. Uznání patří žákům z vyšších ročníků, kteří s přípravou dílničky, ZŠ U Pálenice Novinky v městské knihovně I když nákup nových knih byl ukončen už v listopadu loňského roku, tituly se k rukám čtenářů dostávají po zpracování teprve nyní. Ráda bych upozornila na některé z nich. Pro nejmenší čtenáře jsme zakoupili knížku Martiny Drijverové Zlobilky, od Guida Van Genechtena Víš, co má v plínce myš?, od Jana Sobotky O čertu Pepiášovi a od Liběny Skálové Terezka a dvojčata. Starší děti určitě potěší Čarodějná věž nebo Smrtící souboj od Thomase Breziny nebo naučná publikace Náboženství světa. Jako vždy je nejvíce zastoupena beletrie pro dospělé. Z románů pro ženy bych jmenovala například: Catherine Coulter: Kletba zelených očí, Marcela Mlynářová: Dcera na zabití, a především s její samotnou realizací pomáhali. Předkládáme vám výběr z přáníček, jež škole U Pálenice adresovali rodiče, děti i příchozí, kteří nás při Ježíškově dílničce navštívili. Aby vám všem tady bylo hezky a měli jste se rádi, Vaší škole přeji, aby kolektiv kantorů měl stále spoustu elánu a svěžích nápadů - Přejeme štěstí, lásku a školu hrou - Ahoj! Tví noví žáci - Přejeme vaší, naší škole, aby byla stále plná nápadů, akční, aby do ní chodily děti rády a rády na ni vzpomínaly. Také aby měla dostatek bezvadných učitelů a skvělých dětí. Projekt Den v Asii u dětí uspěl V předvánoční době si žáci sedmých tříd prožili další projektový den, tentokrát s názvem Žijeme v Asii. Během dopoledne děti dokázaly uplatnit vědomosti z dějepisu, zeměpisu i přírodopisu, výtvarné nadání při psaní svých křestních jmen i pohybové dovednosti při stolním tenisu o přestávkách, protože kolébkou tohoto sportu je také Asie, konkrétně Čína. Nejoblíbenější předmět, tedy vaření, nesměl samozřejmě chybět ani v tento den. V poslední hodině žáky čekal ještě jeden úkol, zhodnotit projekt. Sedmáci se shodli na tom, že se jim celý program velmi líbil a přinesl zábavnou formou i řadu nových poznatků. Školní psycholožka poradí i rodičům Ve škole U Pálenice pracuje od začátku listopadu 2009 školní psycholožka Mgr. Michaela Hubíková. Pro většinu dětí už není neznámou, rychle si získala jejich důvěru. Odborné konzultace ale nabízí i rodičům našich žáků, a to v ZŠ U Pálenice každý čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin v kabinetě školního psychologa. Schůzku si můžete domluvit i na ové adrese Pohybové skladby se i podruhé vydařily Po loňské úspěšné premiéře pohybových skladeb se švihadly přišlo i letos v hodině tělesné výchovy nové zadání: zakomponujte do svých vystoupení druhé náčiní - kruhy. Osm skupin děvčat ročníku se dalo do nacvičování a 11. prosince přišel čas se navzájem předvést. Skákalo a točilo se švihadlem, kruhy létaly vzduchem, svištěly po podlaze a různě se vrtěly a točily. Vše děvčata propojila prvky aerobiku, tanečními kroky, ale i gymnastickými cviky. Porota z řad učitelského sboru se shodla na vítězích, vyhrál ale každý, kdo se zúčastnil. Elizabeth Lowell: Zlatá klec, Věra Řeháčková: Když se láska změní v posedlost, Petra Lázničková: Silnější než láska a spousta dalších. Největší zájem je však o knihy Stephenie Meyer: Zatmění, Nový měsíc, Stmívání a Rozbřesk. Ani muži nepřijdou zkrátka. Mohou si půjčit některou z následujících knih: Michael Palmer: Peklo návratů, Frank Herbert: Experiment Dosada, Michael Byrnes: Tajemství svaté krve, P. C. Doherty: Smrt skrývá tvář nebo John Grisham: Odvolání. Z naučných knih bych se ráda zmínila o knize Stanislava Brázdy: Jak se dožít 140 let, Davida Rothkopfa: Supertřída nebo o knize Kde mrtví promlouvají, kterou napsal William M. Bass. Na vaši návštěvu se těší Antonie Kučerová, knihovnice strana 8 2/2010

9 Adventní čas v naší škole V naší škole se již stalo tradicí, že v adventní době přichází mezi žáky pan farář Jaroslav Polách, který vyučuje děti náboženství. Přichází mezi děti, aby poutavou formou seznámil s vánočním příběhem o narození Ježíška. Děti jeho vyprávění ZŠ Červená cesta KUNOVJAN Vítězům blahopřejeme. Všem zúčastněným patří pochvala za vytrvalost a bojovnost. Vánoční dílničky Letos již osmým rokem se konaly v naší škole vánoční dílničky, kde si žáci 1. stupně mohli sami vyrobit, případně zakoupit dárečky k blížícím se Vánocům. A tak měli možnost si vlastnoručně vyrobit betlém, gelovou svíčku, pomalovat k ní svícen, vyrobit přáníčka i rybu, ozdobit baňky, zakoupit si háčkované i keramické zvonečky a další drobnosti, kterými určitě udělali radost svým blízkým. Děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě i prodeji výrobků, děvčatům z vyšších ročníků, které pomáhaly svým mladším spolužákům, i učitelkám za originální nápady a organizaci. pomocí postaviček známých z Betléma samy dramatizovaly. K dobré předvánoční náladě přispělo zpívání známých vánočních koled v doprovodu kytary. Každé dítě bylo obdarováno knížkou s biblickými příběhy. Rovněž děti připravily pro pana faráře malý dárek. Za besedu a vřelý vztah k dětem patří panu Jaroslavu Poláchovi naše poděkování. Vánoční bruslení Tradiční vánoční bruslení se opět uskutečnilo 21. prosince v Uherském Ostrohu. Zdejší ledová plocha byla našim dětem k dispozici celé dvě hodiny a děti z první až deváté třídy si bruslení pořádně užily. Žáci se tak naladili na zimní radovánky, které je čekaly v době vánočních prázdnin. Vánoční turnaj v sudoku Začátkem měsíce prosince se žáci, jež si rádi lámou hlavy nad oblíbenou hrou s čísly, zúčastnili školního kola 4. vánočního turnaje v sudoku, které se uskutečnilo 11. prosince. Celou soutěž organizuje paní učitelka Mgr. Anna Mečiarová, která pro vítěze připravila krásné diplomy. V jednotlivých kategoriích se úspěšnými řešiteli stali žáci: třída: 1. Klára Jagošová, 2. Patricie Novotná, 3. Patrik Šiler, třída: 1. Tomáš Lorenc, 2. Pavel Lorenc, 3. Michal Pešek, třída: 1. Magda Michalcová, 2. Eva Záchvějová 2/2010 Na výstavě obrazů Zdeňka Buriana Žáci páté, sedmé a deváté třídy během měsíce prosince navštívili výstavu známého českého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Aktivně se zapojili do hodinové besedy o tvorbě Zdeňka Buriana. Každý žák si přinesl knihu s jeho ilustracemi, kterou si vypůjčil v knihovně či od známých nebo z vlastní knihovny. V úvodní části besedy se všichni seznámili s knihami a měli možnost na vlastní oči vidět jeho původní obrázky, které našli ve svých knihách. Jednalo se zejména o knihy Jaroslava Foglara, Eduarda Štorcha, Karla Maye, Julese Verna, Jacka Londona nebo Rudyarda Kiplinga. Charitativní prodej na jarmarku I letos naši školu oslovila Nadace DĚTI - KULTURA - SPORT s žádostí o pomoc při zhotovení výrobků a jejich následném prodeji na vánočním jarmarku v Uherském Hradišti. Děti ve škole vyrobily různé ozdoby a předměty, které potom žáci 9. třídy prodávali na jarmarku v Uherském Hradišti. Výtěžek z této akce, jíž se účastní i další školy v okolí, každoročně dostane některé zařízení pro postižené, letos to byla speciální škola. Všem dětem určitě patří pochvala a poděkování, že nemyslí jen na sebe. A zvláštní poděkování pak našim deváťákům, kteří to na jarmarku zvládli i přes mrazivé počasí na jedničku. strana 9

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 10/2014 CENA 10 Kè U Pálenice mají novou jídelnu Od 2. září 2014 mají žáci Základní školy U Pálenice k dispozici novou jídelnu, která se po prázdninové rekonstrukci stala jednou

Více

Velikonoce v Kunovicích

Velikonoce v Kunovicích ROČNÍK 21 / ČÍSLO 4 DUBEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Výstavba dětských hřišť str. 4 PIK v březnu str. 5 Historie Panského dvora str. 6-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přeshraniční spolupráce

Více

Odlétání na prázdniny

Odlétání na prázdniny ROČNÍK 22 / ČÍSLO 8 SRPEN 2011 CENA 10 Kč Odlétání na prázdniny Takto vstupovaly děti poslední pátek v letošním školním roce na palubu letadla, aby se připravily k odletu na prázdniny při stejnojmenné

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Zápis dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd 2 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 únor 2014 cena 10,- Kč Také do Soběslavi zavítali dální poslové radostné zvěsti, podle tradice Kašpar, Melichar a Baltazar. Mudrcové vinšující šťastný nový rok obcházeli

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

KUNOVJAN. Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! Městský zpravodaj ročník 25. Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel.

KUNOVJAN. Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! Městský zpravodaj ročník 25. Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel. www.mesto-kunovice.cz Číslo: 8/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! OTEVÍRACÍ DOBA: Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel.: 572 549 361 Přečtěte

Více

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy U svatého Jana Jan Kropáč O občanské společnosti Dodnes tu stojí socha svatého Jana Černý kvadrátek na hlavě kněžská kutna větrem rozevlátá s bílou rochetkou Ramena

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY strana 10

Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY strana 10 Měsíčník obyvatel města 23. srpna 2013 číslo 8 - ročník 23 zdarma - neprodejné úvodní slovo Přípravy strategického plánu města začaly strana 8 Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012 LISTY LANŠKROUNSKA 1/XIII LEDEN 2013 CENA 12 Kč Herci Divadla Ve středu se zhostili Tříkrálové hry, s. 5 Foto: K.Kokešová 3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ?

Více

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč LEDEN 2006 Zamyšlení pana Sokola, i když je původně určeno obyvatelům Domova důchodců v Příboře, jistě najde odezvu i u ostatních čtenářů. Ti, kteří celý rok na vydávání

Více

Informace z jednání Rady a Zastupitestva města Klatov. ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz. Akce Čisté město finišuje. Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul.

Informace z jednání Rady a Zastupitestva města Klatov. ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz. Akce Čisté město finišuje. Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul. Akce Čisté město finišuje Vyměňte si starý občanský průkaz Strana 2 Strana 3 Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul. Strana 7 ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz Bez ohleduplnosti je průjezd ulicemi těžký V polovině měsíce

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci 18/2013 Aktuálně z radnice Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7:00 do 21:30 včetně víkendů a svátků a včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více