Rozhovor na plese. Přečtěte si: ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor na plese. Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč"

Transkript

1 ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Rozpočet města 2010 str. 4-5 Zimní údržba komunikací str. 6 Ples města Kunovice str. 7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Jaký bude Panský dvůr str Vystoupení žáků ZUŠ str. 13 Z kunovické historie str. 14 Člověk jako poutník str. 15 Společenská kronika str. 16 Kulturní servis Jaké bylo počasí str. 17 str. 18 Příští číslo vychází 26. února 2010, uzávěrka redakčních příspěvků 8. února Rozhovor na plese Ples města Kunovice letos zahajovala společně se starostou Jiřím Vařechou, místostarostkou Ivanou Majíčkovou také ministryně zdravotnictví Dana Jurásková Ples města Kunovice se opět vydařil. Letos byla mezi pozvanými hosty i kunovská rodačka, ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, se kterou jsme měli domluvený krátký rozhovor. V klidném zákoutí šachové klubovny sportovní haly jsme si povídali téměř o všem jak už to tak v životě chodí. Když se vracíte do Kunovic, sjíždíte z Buchlovských hor a otevře se před vámi pohled do otevřené krajiny Dolnomoravského úvalu s věncem Bílých Karpat na horizontu co s vámi tento moment dělá? Vím přesně, který moment myslíte. A já v tento okamžik vnitřně cítím, že se vracím domů. Čím jsem starší, tím víc zde chci být. Mám tu svou rodinu a kontakt s ní je pro mne stále důležitější. Vždy, když zahlédnu nějakou zajímavou zprávu z jižní Moravy, říkám, že su Kunovjanka z Kunovic. Dostanete se domů, do Kunovic, tak často, jak byste si sama přála? Musím říci, že nyní je to trochu horší. Ale když jsem pracovala v nemocnici, tak jsem byla v Kunovicích třeba desetkrát za rok. Jak se přihodí, že se z absolventky zdravotní školy v Uherském Hradišti najednou stane ministryně zdravotnictví? Ono to hlavně vůbec nebylo najednou. To najednou představuje třicet let práce. Odmaturovala jsem na zdravotní škole v Hradišti. Ze základů, které mi dala, jsem žila poměrně dlouhou dobu. Měla jsem ještě s jednou spolužačkou docela kliku, protože jsme nastoupily na pracoviště, které bylo poměrně exkluzivní do Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Strávila jsem zde sedm let a mimo jiné zde dokončila atestaci z anesteziologie a resuscitační péče. V té době jsem byla také přijata na filosofickou fakultu, obor pedagogika ošetřovatelství. Pokračování na str. 12

2 Vybráno z usnesení 54. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Smlouvu o nájmu nebytových prostor a věcí movitých uzavřenou mezi městem Kunovice a Ivanou Němcovou, Cihlářská 527, Kunovice Smlouvu o hudební produkci uzavřenou mezi městem Kunovice a Ing. Jaroslavem Grunou, Přečkovice, Bojkovice nájemní smlouvu na pronájem měřiče rychlosti na rok 2010 mezi městem Kunovice a firmou GEMOS CZ, spol. s r. o., B. Smetany 1599, Čelákovice Smlouvu o poskytování služby Legislativa a dokumentace ISVS a Smlouvu o zpracování dokumentace pro práci s osobními údaji mezi městem Kunovice a firmou ADVICE.CZ, s. r. o., Nečova 1053/8, Praha 4 Modřany vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) ze Základní školy Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, jak bylo předloženo likvidační komisí viz seznamy, které jsou přílohou tohoto usnesení vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) ze Základní školy Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, jak bylo předloženo likvidační komisí viz seznamy, které jsou přílohou tohoto usnesení vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) z Mateřské školy Kunovice, Mládežnická 1321, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, jak bylo předloženo likvidační komisí viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) z města Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění nápojového automatu mezi městem Kunovice a Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. Smlouvu o výpůjčce pozemků p. č. 1045/1 a 1045/4 1045/67 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště mezi městem Kunovice a Stavebním bytovým družstvem SLOVÁCKo, Průmyslová 1144, Uherské Hradiště Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č uzavřenou mezi městem Kunovice a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro připojení odběrného místa sportovního a dětského hřiště v ulici Červená cesta Smlouvu o výpůjčce 8 kusů kontejnerů na bílé sklo a sady 3 kusů kontejnerů na papír, plast a barevné sklo mezi městem Kunovice a společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/19, , Praha 4 zadávací dokumentaci stavby dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 38 v platném znění pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu na akci Sběrný dvůr Kunovice hrazeného z Operačního programu Životního prostředí z prostředků Evropské unie zadávací dokumentaci stavby dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 38 v platném znění pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném Radniční okénko Rozpočet města Kunovice na rok 2010 Na svém prosincovém zasedání, na sklonku loňského roku, schválilo Zastupitelstvo města Kunovice rozpočet města na rok Je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na rozpočtový výhled města Kunovice na roky Podrobněji si jej mohou čtenáři zpravodaje Kunovjan prostudovat na dalších stránkách uvnitř tohoto čísla. Základem letošního rozpočtu jsou jeho finanční zdroje, což jsou převážně daňové příjmy, správní a místní poplatky, příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z pronájmu nemovitostí, příjmy z úroků z účtů a neinvestiční přijatá dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na školství. Z celkového objemu příjmů rozpočtu ve výši tis. Kč, představují vlastní příjmy tis. Kč (z toho daňové příjmy tis. Kč) a dotace tis. Kč. Přiměřeně k výši příjmů byly přizpůsobeny výdaje města vycházející z programu rozvoje města a programu akčních plánů jednotlivých oblastí rozvoje města schválených v roce Především musíme pokrýt závazky vyplývající pro město z uzavřených smluvních vztahů, úhrady úroků z úvěru a splátky jistiny úvěru. Stávající rozpočet však neumožňuje úspěšně pokrýt veškeré potřeby jednotlivých odborů. Na celkových výdajích v částce tis. Kč se částkou tis. Kč podílí výdaje investiční. Pro rok 2010 je rozpočet města přebytkový: příjmy tis. Kč, výdaje tis. Kč. Přebytek ve výši 2 286,00 tis. Kč je určen k financování, tedy na splátku jistiny úvěru z roku Ten si město vzalo na investiční akci Kunovice napojení kanalizační sítě na ČOV Uherské Hradiště a je splatný v roce Z přebytku hospodaření za rok 2009 ve výši cca tis. Kč, po schválení závěrečného účtu města v dubnu 2010, budou první změnou rozpočtu zařazeny do výdajů další připravené akce a projekty a vytvořena rezerva pro rok Z projektů a akcí, jež má město Kunovice připravené, připomínám dostavbu kanalizační sítě, komplexní regeneraci hracích ploch, rekonstrukci šaten Základní školy Červená cesta, rekonstrukci Slovácké bůdy, komunitní centrum, sběrný dvůr a další stavby či projekty. Dosavadní indicie, vycházející ze schváleného státního rozpočtu i ze stanovisek finančních odborníků naznačují, že hospodaření samospráv v roce 2010 bude ve srovnání s loňským rokem náročnější. Jsem však přesvědčen, že město Kunovice svým závazkům dostojí a projekty připravené pro rok 2010 budou realizovány. Ing. Jiří Vařecha podlimitním řízení na realizaci akcí Slovácký sklípek stavební úpravy a Slovácká búda stavební úpravy v Kunovicích v rámci projektu Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia hrazeného z Operačního programu přeshraniční spolupráce strana 2 2/2010

3 změnu Přílohy č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem Kunovice a společností ASEKOL, s. r. o., Dobrušská 1, Praha Braník, která se týká změny pravidel při výpočtu bonusu za sběr drobných elektrozařízení dodatek č. 1 ke smlouvě PK 39/2006 o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu mezi městem Kunovice a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, týkající se účtování DPH v příslušné výši k dohodnutému nájemnému SCHŮZE RADY MĚSTA 18. února 2010 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 11. února 2010 Bere na vědomí: informaci o setkání s podnikateli dne 18. listopadu 2009 informaci o aktuálním stavu účtů města Kunovice ke dni informaci o zajištění XIII. plesu města Kunovice v roce 2010 návrh dispozičního řešení ulic Na Dolině a V Zátiší zpracovaný Ing. Jaroslavem Kunčíkem, doporučení dohodnutá na veřejném projednání s občany, doporučení komise majetkové, stavební a dopravní a dopis občanů ul. V Zátiší řešící nesouhlas s návrhem řešení návrh dispozičního řešení Revitalizace ulice Panská zpra- KUNOVJAN covaný firmou UH IPON, s. r. o., doporučení dohodnutá na veřejném projednání s občany, doporučení komise majetkové, stavební a dopravní Ukládá: vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí připravit novou výzvu na výběr dodavatele akce Letní údržba průjezdních úseků státních silnic, místních komunikací (vozovek, cyklostezek, chodníků) a vybraných veřejných prostranství ve městě Kunovice s upřesněnými podmínkami vedoucímu odboru investic a územního plánování předložit radě města dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace na akci Revitalizace ulice V Zátiší, řešící prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na připomínky občanů vedoucímu odboru investic a územního plánování zapracovat do projektu Revitalizace ulice V Zátiší připomínky rady města, komise stavební dopravní a majetkové a požadavky občanů vedoucímu odboru investic a územního plánování zapracovat do projektu Revitalizace ulice Panská připomínky rady města a občanů Zveřejňuje: záměr města na výpůjčku sportovní haly v Kunovicích, Panská 9 Kunovice na Regiontouru 2010 Ve dnech ledna se konal na brněnském výstavišti veletrh cestovního ruchu Regiontour Kunovice se zde prezentovaly především svým folklorem, leteckým muzeem a zážitkovou turistikou. Cimbálová muzika Lintava měla tu čest zahajovat celý veletrh. Po přestřižení pásky se zraky ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky, primátora města Brna Romana Onderky, hejtmanů z celé republiky a dalších hostů upřely na malého zpěváčka a verbíře Radovana Simana, jehož vystoupení sklidilo velký obdiv a úspěch. Stejný ohlas a velkou pochvalu ministra Vondrušky i hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka si vysloužila cimbálová muzika i Radovánek při otevření expozice Východní Moravy a křtu nových 2/2010 propagačních materiálů našeho kraje. Dále pak muzika vítala návštěvníky u části stánku věnované regionu Slovácko, nad níž se vznášel model letadla L- 410, který nám zapůjčila firma Aircraft Idustries a.s. a který spolu s propagačními materiály zval turisty do Leteckého muzea Kunovice, na vyhlídkové lety i na tandemové seskoky do Slováckého aeroklubu. Na Jízdu králů do Kunovic zvaly nejen nové propagační materiály, ale i vystoupení souboru písní a tanců Handrlák a cimbálové muziky Ohnica v pátek 15. ledna 2010 na hlavním pódiu i u expozice Východní Moravy. Děkuji cimbálovým muzikám Lintava a Ohnica, Radovanu Simanovi a souboru písní a tanců Handrlák za skvělou reprezentaci našeho města. Mgr. Ivana Majíčková, místostarostka strana 3

4 Rozpočet města Kunovice pro rok 2010 PŘÍJMY (v tis. Kč) TŘÍDA POL. SCHVÁLENO UPRAVENO TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze záv. čin. a fčních. pož , , Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin. 960,00 960, Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 600,00 600, Daň z příjmů právnických osob 9 000, , Daň z příjmů právnických osob za obce 950,00 950, DPH , , Popl. za likvidaci kom. odpadu 2 300, , Poplatek ze psů 40,00 40, Poplatek za užívání veřej. prostranství 50,00 50, Poplatek z ubytovací kapacity 25,00 25, Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 240,00 240, Odvod výtěžku z provozování loterií 240,00 240, Správní poplatky 460,00 460, Daň z nemovitostí 7 500, ,00 CELKEM TŘÍDA , ,00 TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 370, , Příjmy z prodeje zboží 3,00 3, Příjmy z pronájmu pozemků 151,00 151, Příjmy z pron. ost. nemovit. a jejich částí 2 396, , Příjmy z pronájmu movitých věcí 6,00 6, Ost. příjmy z pronájmu majetku 613,00 613, Příjmy z úroků 520,00 520, Příjmy z podílů na zisku a dividend 660,00 660, Přijaté sankční platby 370,00 370, Ost. příjmy z fin. vyp. před. l. od jin. veř. roz. 45,00 45, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15,00 15, Příjmy z úhr. dobýv. prostoru a z vydob. nerostů 5,00 5,00 CELKEM TŘÍDA , ,00 TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků 3 000, ,00 CELKEM TŘÍDA , ,00 TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Nein. přij. transfery ze SR v rámci tsf. vztahu 3 987, , Neinvest. přijaté transfery od obcí 570,00 570,00 CELKEM TŘÍDA , ,00 Příjmy celkem , ,00 CELKEM , ,00 strana 4 2/2010

5 Rozpočet města Kunovice pro rok 2010 VÝDAJE (v tis. Kč) PAR TEXT SCHVÁLENO UPRAVENO 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 47,00 47, Podpora podnikání a inovací 2 000, , Vnitřní obchod 898,00 898, Cestovní ruch 216,00 216, Silnice 2 490, , Ost. záležitosti pozemn. komunikací 220,00 220, Provoz veřejné silniční dopravy 535,00 535, Ost. záležitosti v silniční dopravě 80,00 80, Letiště 100,00 100, Pitná voda 55,00 55, Odvád. a čistění odp. vod a naklád. s kaly 2 273, , Předškolní zařízení 1 500, , Základní školy 5 546, , Základní umělecké školy 50,00 50, Filmová tvorba, distrib., kina 570,00 570, Činnosti knihovnické 651,00 651, Činnosti muzeí a galerií 188,00 188, Ost. záležitosti kultury 2 102, , Poř. zach. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. 50,00 50, Rozhlas a televize 60,00 60, Ost. zálež. sdělovacích prostředků 556,00 556, Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostř. 83,00 83, Sportovní zařízení v majetku obce 2 690, , Ost. tělových. činnost 300,00 300, Využití volného času dětí a mládeže 812,00 812, Bytové hospodářství 1 395, , Nebytové hospodářství 343,00 343, Veřejné osvětlení 1 200, , Pohřebnictví 777,00 777, Územní rozvoj 17,00 17, Komunální služby a územní rozvoj j. n , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 70,00 70, Sběr a svoz komunálních odpadů 3 800, , Sběr a svoz ost. odpadů 800,00 800, Využívání a zneškod. nebezp. odpadů 2,00 2, Využívání a zneškod. ostatních odpadů 550,00 550, Prevence vzniku odpadů 105,00 105, Ostatní nakládání s odpady j. n. 500,00 500, Ostatní ochrana půdy a spodní vody j. n. 160,00 160, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 700, , Ostatní činn. k ochr. přírody a krajiny j. n. 30,00 30, Ost. soc.péče a pomoc rodině a manželství 280,00 280, Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv. 100,00 100, Osob. asist., peč. sl. a podp. samostat. bydlení 20,00 20, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 20,00 20, Ost. zálež. civil. připr. na kriz. stavy 70,00 70, Bezpečnost a veřejný pořádek 1 419, , PO - dobrovolná část 768,00 768, Zastupitelstva obcí 2 449, , Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 480,00 480, Pojištění funkčně nespecifikované 300,00 300, Ost. finanční operace 1 050, , Finanční vypořádání minulých let 11,00 11, Ostatní činnosti j. n , ,00 Výdaje celkem , ,00 pol Financování - splátka úvěru z min. let 2 286, ,00 CELKEM , ,00 KUNOVJAN 2/2010 strana 5

6 Zimní údržba komunikací ve městě Rada města Kunovice vydala 5. listopadu 2009 Nařízení města Kunovice č. 2/2009 o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Jeho přílohou je rovněž nový Plán zimní údržby. Zimní údržba je činnost, kterou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. Provádí se pluhováním nebo kartáči a posypem přírodními zdrsňovacími materiály. S posypem se začíná až po odhrnutí sněhu. V případě mrznoucího deště a náledí lze používat také sůl. Při dlouhodobém sněžení se odhrnování sněhu periodicky podle potřeby opakuje. Město zajišťuje zimní údržbu na komunikacích, které vlastní, nikoli na silnicích I., II. a III. třídy, na nichž zajišťuje zimní údržbu Správa a údržba silnic Slovácka. Podle uzavřených smluv provádí zimní údržbu na vozovkách města společnost HRATES, a. s., Uherské Hradiště, na chodnících, cyklostezkách a určených veřejných prostranstvích (parkoviště, autobusové zastávky, přechody pro chodce a přístupy k nim apod.) firma Alena Chrástková, Kunovice. Komunikace jsou rozděleny do tří skupin (pořadí), které mají ze zákona určené časy na zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti v zimním období po ukončení spadu sněhu nebo mrznoucího náledí. V Kunovicích jsou vozovky rozděleny podle pořadí důležitosti takto: I. pořadí (do 4 hodin): Rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým a školským zařízením a další významné místní komunikace: Panská, Na Záhonech, Na Bělince, příjezdová komunikace k letišti (účelová), Pod Kostelem, Jana Hrubého, Záhumní, V Lánech, Letecká část po přejezd, Na Drahách část, Olšavní, Úvoz, U Pálenice, Mládežnická, Obecní, V Humnech část kolem zdravotního střediska, Cihlářská, Červená cesta, Obchodní od obchodního domu SLOVÁCKO po stavebniny VANTO. II. pořadí (do 12 hodin): Sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace: Ve Strhanci, Potočná část, Na Rybníčku, V Humnech část, Na Zelničkách, Na Rybníku, Na Karmaku, Kamenná, Šlerkova horní část, Novoveská část od silnice I/55 po ul. Šlerkova, Na Výšině, Slunečná, Záchalupčí, Na Strnisku, Za Stodolami, V Zátiší, Na Dolině, Farská, Legionářů, veřejná parkoviště na náměstí Svobody, točna autobusů (u I/55 směrem na Ostr. Novou Ves). III. pořadí (nejpozději do 48 hodin): Ostatní obslužné místní komunikace: V Pastouškách, Potočná část, Na Řádku včetně parkoviště, Pod Valy, V Grni, Na Blatách, U Pumpy, V Úzkých, Na Bařince, Na Hrázi, Na Samotě, Šlerkova spodní část, Ohradní, Hliněná, V Hliníku mimo zadní nezpevněnou část, Na Konci, Na Zahrádkách. IV. pořadí: Neudržované místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti: Svahová, Za Mlýnem, V Hliníku část s nezpevněným povrchem, Na Hrázi nezpevněná část mezi ul. Šlerkova a Na Výšině, spojovací komunikace mezi I/55 (Novoveská) a II/498 (Osvobození). Místní komunikace (chodníky, cyklostezky, přechody pro chodce, mosty a vymezená veřejná prostranství) na území města Kunovice jsou rozděleny pro zajištění schůdnosti podle pořadí důležitosti takto: I. pořadí (do 4 hodin): Chodníky podél silnice I/55 a bývalé I/50, chodníky podél II/498, chodníky, které slouží jako přístupové cesty k objektům zdravotnických zařízení, ke školám, vlakovým a autobusovým nádražím, dále schodiště a přechodové lávky, zastávky hromadné dopravy a přístupy k nim, vyznačené přechody pro chodce na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic: Na Rynku, nám. Svobody, tř. Vítězství, Pekařská, Husitská, Novoveská, Lidická, Osvobození, Mládežnická, V Humnech (u zdravotního střediska), Červená cesta (část), Olšavní, U Pálenice. II. pořadí (do 12 hodin): Sběrné chodníky nezařazené do I. pořadí a cyklostezky: Panská, Na Záhonech, Na Bělince, Záhumní, Obecní, V Humnech, Cihlářská, cyklostezka Potočná Petříkovec, cyklostezka podél Olšavy (od ul. Na Rybníčku po lávku přes Olšavu), cyklostezka od ul. Na Řádku směrem k nádraží ČD. III. pořadí (nejpozději do 48 hodin): Ostatní chodníky: Novoveská (k činžákům), Na Výšině, Červená cesta část, Slunečná, Kamenná, Letecká, Farská, Na Strnisku, Na Dolině, Za Stodolami, V Zátiší, V Úzkých, Jana Hrubého, Pod Kostelem, V Grni, Na Zelničkách, Nový Dvůr. IV. pořadí: Neudržované chodníky, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti: Škráškova ulička chodník, Husitská část chodníky v parku Mistra Jana Husa. V případě kalamity se přednostně ošetřují komunikace zařazené v I. pořadí důležitosti. Kalamitní situace nastává při přerušení schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací a vzniklou situaci nelze zvládnout prostředky pro běžnou zimní údržbu komunikací. Mechanismy provádějící zimní údržbu komunikací potřebují volný průjezd ulicemi. Pro průjezd auta s radlicí je nutný volný prostor v minimální šířce 4 m. Nejčastější překážkou bývají stojící automobily. Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Nerespektováním tohoto ustanovení se řidič vozidla dopouští dopravního přestupku, navíc jeho vozidlo může být při průjezdu vozidla zajišťujícího zimní údržbu komunikací poškozeno. Přestože majitelé nemovitostí nejsou povinní zajišťovat schůdnost přilehlých komunikací, město Kunovice jako jejich vlastník uvítá pomoc při odklízení sněhu, především z chodníků. Kromě projevu vzájemné solidarity je to také vizitka, že mám zameteno před vlastním prahem. Všem, kteří s údržbou komunikací městu pomáhají, děkujeme. V případě problémů se zimní údržbou komunikací nás můžete kontaktovat: Jarmila Podškubková, tel.: , , Městská policie Kunovice, tel.: , , , Jarmila Podškubková, vedoucí OSMŽP strana 6 2/2010

7 Foto z Plesu města 2010 KUNOVJAN Předtančení letošního plesu města Kunovice i dalších tanečních vstupů se zhostili členové Tanečního klubu Hildy Preinerové ze slovenské Prievidze na výbornou Parket se zaplnil tanečníky velmi rychle však také bylo vyprodáno! Plesový orchestr Coppelia ani DJ Jaroslav Gruna nenechali tanečníky v klidu. Lákání bohaté tomboly neodolal ani statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš, který byl mezi oficiálními hosty plesu Žízeň pomáhaly hasit mimo jiné také míchané nápoje, které připravovala děvčata ze Střední školy průmyslové a hotelové Uh. Hradiště. I řidiči měli šanci některé koktejly byly bez alkoholu. Děvčata z taneční skupiny FAJN jsou tradiční součástí plesového programu. Letos se kromě tanečního vystoupení ujaly také role hostesek a prodeje tomboly. 2/2010 Půlnoční vystoupení souboru Šaryhan bývá programovým vyvrcholením plesu. Letos předvedly jeho členky orientální tance v kombinaci s ohňovou show. strana 7

8 Deváťáci prezentovali absolventské práce V pondělí 14. a v úterý 15. prosince se v naší škole konala prezentace absolventských prací žáků devátých ročníků. Práce jsou jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka i jeho orientaci v množství poznatků a informačních zdrojů. Škola je letos uplatnila už potřetí. A jak dopadlo srovnání s předcházejícími lety? Pro letošní deváťáky nedopadlo špatně. Znovu se v řadě případů objevila chvályhodná snaha po vlastním úsudku a v mnoha případech také méně chvályhodný dvojhmat Ctrl+C, Ctrl+V. Že ale zkopírovat bez ladu a skladu informace z internetu prostě na vynikající či velmi dobré hodnocení nestačí, je dnes už jasné všem deváťákům. Ti nyní dostanou prostor zhodnotit přínos absolventských prací pro svůj další rozvoj, popřípadě mohou škole vyčíst nedostatky, které na absolventských pracích vidí. A jedna zmínka na závěr: klobouk dolů před autory skvělých prací i před vyučujícími, kteří všechny práce po tři měsíce vedli a na závěr také hodnotili. Monika Němcová, 9.A Ježíškova dílna přilákala stovky příchozích Vánoční dílnička jako ve spoustě jiných škol. Přítomní, a bylo jich několik set, dětí i dospělých, ocenili skvělé nápady, které pedagogové z prvního stupně uplatnili při vymýšlení vánočních dárečků a hlavně nádhernou atmosférou, kterou společně dokázali vytvořit jak účinkující v několika vystoupeních, tak všichni příchozí, kteří se dokonce s celým pedagogickým sborem zapojili do společného zpívání koled. Uznání patří žákům z vyšších ročníků, kteří s přípravou dílničky, ZŠ U Pálenice Novinky v městské knihovně I když nákup nových knih byl ukončen už v listopadu loňského roku, tituly se k rukám čtenářů dostávají po zpracování teprve nyní. Ráda bych upozornila na některé z nich. Pro nejmenší čtenáře jsme zakoupili knížku Martiny Drijverové Zlobilky, od Guida Van Genechtena Víš, co má v plínce myš?, od Jana Sobotky O čertu Pepiášovi a od Liběny Skálové Terezka a dvojčata. Starší děti určitě potěší Čarodějná věž nebo Smrtící souboj od Thomase Breziny nebo naučná publikace Náboženství světa. Jako vždy je nejvíce zastoupena beletrie pro dospělé. Z románů pro ženy bych jmenovala například: Catherine Coulter: Kletba zelených očí, Marcela Mlynářová: Dcera na zabití, a především s její samotnou realizací pomáhali. Předkládáme vám výběr z přáníček, jež škole U Pálenice adresovali rodiče, děti i příchozí, kteří nás při Ježíškově dílničce navštívili. Aby vám všem tady bylo hezky a měli jste se rádi, Vaší škole přeji, aby kolektiv kantorů měl stále spoustu elánu a svěžích nápadů - Přejeme štěstí, lásku a školu hrou - Ahoj! Tví noví žáci - Přejeme vaší, naší škole, aby byla stále plná nápadů, akční, aby do ní chodily děti rády a rády na ni vzpomínaly. Také aby měla dostatek bezvadných učitelů a skvělých dětí. Projekt Den v Asii u dětí uspěl V předvánoční době si žáci sedmých tříd prožili další projektový den, tentokrát s názvem Žijeme v Asii. Během dopoledne děti dokázaly uplatnit vědomosti z dějepisu, zeměpisu i přírodopisu, výtvarné nadání při psaní svých křestních jmen i pohybové dovednosti při stolním tenisu o přestávkách, protože kolébkou tohoto sportu je také Asie, konkrétně Čína. Nejoblíbenější předmět, tedy vaření, nesměl samozřejmě chybět ani v tento den. V poslední hodině žáky čekal ještě jeden úkol, zhodnotit projekt. Sedmáci se shodli na tom, že se jim celý program velmi líbil a přinesl zábavnou formou i řadu nových poznatků. Školní psycholožka poradí i rodičům Ve škole U Pálenice pracuje od začátku listopadu 2009 školní psycholožka Mgr. Michaela Hubíková. Pro většinu dětí už není neznámou, rychle si získala jejich důvěru. Odborné konzultace ale nabízí i rodičům našich žáků, a to v ZŠ U Pálenice každý čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin v kabinetě školního psychologa. Schůzku si můžete domluvit i na ové adrese Pohybové skladby se i podruhé vydařily Po loňské úspěšné premiéře pohybových skladeb se švihadly přišlo i letos v hodině tělesné výchovy nové zadání: zakomponujte do svých vystoupení druhé náčiní - kruhy. Osm skupin děvčat ročníku se dalo do nacvičování a 11. prosince přišel čas se navzájem předvést. Skákalo a točilo se švihadlem, kruhy létaly vzduchem, svištěly po podlaze a různě se vrtěly a točily. Vše děvčata propojila prvky aerobiku, tanečními kroky, ale i gymnastickými cviky. Porota z řad učitelského sboru se shodla na vítězích, vyhrál ale každý, kdo se zúčastnil. Elizabeth Lowell: Zlatá klec, Věra Řeháčková: Když se láska změní v posedlost, Petra Lázničková: Silnější než láska a spousta dalších. Největší zájem je však o knihy Stephenie Meyer: Zatmění, Nový měsíc, Stmívání a Rozbřesk. Ani muži nepřijdou zkrátka. Mohou si půjčit některou z následujících knih: Michael Palmer: Peklo návratů, Frank Herbert: Experiment Dosada, Michael Byrnes: Tajemství svaté krve, P. C. Doherty: Smrt skrývá tvář nebo John Grisham: Odvolání. Z naučných knih bych se ráda zmínila o knize Stanislava Brázdy: Jak se dožít 140 let, Davida Rothkopfa: Supertřída nebo o knize Kde mrtví promlouvají, kterou napsal William M. Bass. Na vaši návštěvu se těší Antonie Kučerová, knihovnice strana 8 2/2010

9 Adventní čas v naší škole V naší škole se již stalo tradicí, že v adventní době přichází mezi žáky pan farář Jaroslav Polách, který vyučuje děti náboženství. Přichází mezi děti, aby poutavou formou seznámil s vánočním příběhem o narození Ježíška. Děti jeho vyprávění ZŠ Červená cesta KUNOVJAN Vítězům blahopřejeme. Všem zúčastněným patří pochvala za vytrvalost a bojovnost. Vánoční dílničky Letos již osmým rokem se konaly v naší škole vánoční dílničky, kde si žáci 1. stupně mohli sami vyrobit, případně zakoupit dárečky k blížícím se Vánocům. A tak měli možnost si vlastnoručně vyrobit betlém, gelovou svíčku, pomalovat k ní svícen, vyrobit přáníčka i rybu, ozdobit baňky, zakoupit si háčkované i keramické zvonečky a další drobnosti, kterými určitě udělali radost svým blízkým. Děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě i prodeji výrobků, děvčatům z vyšších ročníků, které pomáhaly svým mladším spolužákům, i učitelkám za originální nápady a organizaci. pomocí postaviček známých z Betléma samy dramatizovaly. K dobré předvánoční náladě přispělo zpívání známých vánočních koled v doprovodu kytary. Každé dítě bylo obdarováno knížkou s biblickými příběhy. Rovněž děti připravily pro pana faráře malý dárek. Za besedu a vřelý vztah k dětem patří panu Jaroslavu Poláchovi naše poděkování. Vánoční bruslení Tradiční vánoční bruslení se opět uskutečnilo 21. prosince v Uherském Ostrohu. Zdejší ledová plocha byla našim dětem k dispozici celé dvě hodiny a děti z první až deváté třídy si bruslení pořádně užily. Žáci se tak naladili na zimní radovánky, které je čekaly v době vánočních prázdnin. Vánoční turnaj v sudoku Začátkem měsíce prosince se žáci, jež si rádi lámou hlavy nad oblíbenou hrou s čísly, zúčastnili školního kola 4. vánočního turnaje v sudoku, které se uskutečnilo 11. prosince. Celou soutěž organizuje paní učitelka Mgr. Anna Mečiarová, která pro vítěze připravila krásné diplomy. V jednotlivých kategoriích se úspěšnými řešiteli stali žáci: třída: 1. Klára Jagošová, 2. Patricie Novotná, 3. Patrik Šiler, třída: 1. Tomáš Lorenc, 2. Pavel Lorenc, 3. Michal Pešek, třída: 1. Magda Michalcová, 2. Eva Záchvějová 2/2010 Na výstavě obrazů Zdeňka Buriana Žáci páté, sedmé a deváté třídy během měsíce prosince navštívili výstavu známého českého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Aktivně se zapojili do hodinové besedy o tvorbě Zdeňka Buriana. Každý žák si přinesl knihu s jeho ilustracemi, kterou si vypůjčil v knihovně či od známých nebo z vlastní knihovny. V úvodní části besedy se všichni seznámili s knihami a měli možnost na vlastní oči vidět jeho původní obrázky, které našli ve svých knihách. Jednalo se zejména o knihy Jaroslava Foglara, Eduarda Štorcha, Karla Maye, Julese Verna, Jacka Londona nebo Rudyarda Kiplinga. Charitativní prodej na jarmarku I letos naši školu oslovila Nadace DĚTI - KULTURA - SPORT s žádostí o pomoc při zhotovení výrobků a jejich následném prodeji na vánočním jarmarku v Uherském Hradišti. Děti ve škole vyrobily různé ozdoby a předměty, které potom žáci 9. třídy prodávali na jarmarku v Uherském Hradišti. Výtěžek z této akce, jíž se účastní i další školy v okolí, každoročně dostane některé zařízení pro postižené, letos to byla speciální škola. Všem dětem určitě patří pochvala a poděkování, že nemyslí jen na sebe. A zvláštní poděkování pak našim deváťákům, kteří to na jarmarku zvládli i přes mrazivé počasí na jedničku. strana 9

10 Podnikatelský inkubátor Čtenáři Kunovjanu mají jedinečnou příležitost prohlédnout si již dnes, jak bude vypadat Podnikatelský inkubátor v roce Pokud někdo poletí příští rok v létě nad Kunovicemi třeba v horkovzdušném balónu a vítr jej bude nad město směřovat ze severovýchodu, naskytne se mu obdobný pohled. Je zřejmé, že prostor někdejšího Panského dvora se stane skutečnou dominantou města. Procházka od sportovní haly směrem do města nabídne chodci tento pohled: v popředí je parková plocha se stávajícím hřištěm na pétanque, zcela vlevo je vidět část objektu bývalé sýpky, která bude sloužit jako Komunitní centrum a uprostřed a směrem doprava je vidět objekty budoucího Podnikatelského inkubátoru s otevřeným průchodem do jeho nádvoří. strana 10 2/2010

11 Pokud si budeme chtít zkrátit cestu od sportovní haly třeba na městský úřad, uvidíme při vstupu do areálu asi tento obrázek: z větší části vydlážděné nádvoří bude tvořit plochu vhodnou pro nejrůznější akce kulturního i společenského charakteru pořádané pod širým nebem, nebude scházet kutlivovaná zeleň.slunečníky na levé straně obrázku naznačují přítomnost restaurace s letní zahrádkou. Když půjdeme opačným směrem než v předchozím případě, budeme na nádvoří vcházet z ulice Na Rynku obloukovým průchodem v objektu, který je v plánech označován písmenem C. V tomto objektu budou reprezentační prostory, které jako jediné v celém areálu mají krásné klenby. Po průchodu se nám otevře pohled na celé nádvoří s průhledem na sportovní halu. Na rozdíl od ztvárněné podoby budov a nádvoří, setkávání s dlouhonohými štíhlými dívkami v tomto prostoru zaručit nelze. Jsou pouhou fantazií autora této vizualizace 2/2010 strana 11

12 Rozhovor Dana Jurásková Pokračování ze str. 1 To ale asi nebylo poslední místo, kde jste zanechala stopu Když jsem dokončila studia na filosofické fakultě, pracovala jsem jako vrchní sestra neurologické kliniky Thomayerovy nemocnice. Pak jsem byla na mateřské dovolené a v tu dobu za mnou přišli lidé z nemocnice, zda nechci jít do konkursu na hlavní sestru. V Thomayerově nemocnici jsem začínala jako staniční sestra na interně, pak jsem byla vrchní sestrou na neurologii a po vyhraném konkursu jsem se stala náměstkyní ředitele. Vás, jako ministryni zdravotnictví, bude asi dost těžké nachytat při nějaké neznalosti o tom, jak to chodí v nemocničním provozu Přinášejí vám získané zkušenosti z praxe nějakou výhodu ve vaší dnešní funkci? To je naprostá pravda. Je faktem, že jsem provoz nemocnice opustila v únoru loňského roku. Funkce hlavní sestry v nemocnici, to je takový ten správný provozák. Ta to řídí od prádelny a kuchyně až po úklid a všechno ostatní. I když jsem ale byla později ve Všeobecné fakultní nemocnici, tak se jednalo o stejnou provozní funkci, jenom na vyšší úrovni. Ta má na starosti i další věci související s chodem nemocnice. Já jsem ale měla ještě jednu výhodu. V roce 2004 za mnou přišel děkan 1. lékařské fakulty pan profesor Svačina a nabídl mi vedení Ústavu teorie praxe ošetřovatelství. Já jsem tehdy souhlasila a od té doby jsem zažila čtyři roky, kdy jsem pracovala 16 hodin denně: vedla jsem nemocnici s podřízenými a na fakultě jsem měla 30 spolupracovníků a 800 studentů. Bylo to období, kdy se všechno výborně doplňovalo, ale bylo opravdu nesmírně Ministryně Dana Jurásková si na parketu vedla přinejmenším stejně zdatně, jako si vede při nelehkém řízení resortu našeho zdravotnictví náročné. Díky tomu jsem se ale naučila jak psát granty, jak funguje struktura lékařské fakulty, zjistila jsem, co jsou půlené úvazky a jak fungují akademičtí pracovníci v systému lékařství, a to všechno je dnes pro mne opravdu veliká výhoda. Na druhou stranu je nepochybně pravdou, že se do vědy a výzkumu dává málo peněz. Také z toho důvodu se jedná o jednu z priorit programového prohlášení vlády. Tiskem proběhly spekulace, zda nebyly přípravy na pandemii prasečí chřipky uměle vyvolané a nekonaly se v režii farmaceutických firem. Připadá vám něco obdobného vůbec reálné? Média mají velkou moc, ale že by dokázala spustit takovou globální kampaň, to si opravdu představit neumím. Těch subjektů, které by se na něčem podobném musely podílet, by bylo opravdu mnoho. Chtěla bych v této souvislosti říci jedno na jakékoli hodnocení si počkám, až to celé skončí. Česká republika byla ze všech zemí, které pandemickou vakcínu nakoupily, nejkonzervativnější a koupila ji podle dvoudávkového schématu pouze pro půl miliónu osob. Původním záměrem bylo očkování 60 % populace a čelila jsem v tomto směru řadě výtek dle mého soudu neoprávněně. Teď se ale začíná řešit opačný problém co s nakoupenou vakcínou? Podle principu nastaveného hned na začátku, tedy že chceme chránit především nemocné občany, jsme spočítali, kolik vakcíny budeme potřebovat. Vyšlo nám půl milionu lidí k očkování. Mám na mysli 250 tisíc nemocných, dále zdravotníci a další osoby nutné pro zajištění chodu státu. Modely, které jsme měli k dispozici, vycházely ze zkušeností z minulosti, ale jak se ukazuje, výsledky neodpovídají v tuto chvíli reálnému stavu. To ale neznamená, že nemůžeme rozšiřovat skupiny nemocných osob, pro něž je očkovací vakcína vhodná. Zbylá část vakcíny pak půjde do strategické rezervy. Rozhodně ale musím říci, že farmaceutické firmy obviňované z toho, že měly zájem na rozpoutání kampaně o chřipkové pandemii, nabídli kromě jiných i České republice, že s vakcínou můžeme naložit, jak uznáme za vhodné, což znamená, že ji ani nemusíme odebrat. Jaký máte názor na stesky Akademie věd a vědecké veřejnosti, že vláda jíž jste členkou vědě a vědeckému sektoru nepřeje? Akademie věd obtížně prokazuje, na co přidělené prostředky od státu použila, zda měly bezprostřední efekt pro sféru, ve které výzkum v Akademii věd probíhá, a odmítla se v tomto směru zpovídat. To považuji za signál, že je v jejím počínání cosi nezdravého. Principem každého grantu, který poskytuje žadateli finanční prostředky je, že budou zcela průhledně vyúčtovány a budou vynaloženy k tomu účelu, k jakému byly přiděleny. Ale přesto před lety nám všem hrozila nemoc šílených krav, později ptačí chřipka, dnes čelíme chřipce prasečí opravdu to nejsou pouze mediální kampaně? V globalizovaném světě získávají informace zcela jiné rozměry a váhu, než před lety. V některých případech je namístě použít slůvko bohužel. U každé i sebemenší informace záleží na tom, zda je podaná dobře či špatně a zda se dostane na první stránky novin. Taková zpráva pak může být startem příběhu se světovým dopadem. Přiznám se, že už v době diskusí kolem nemoci SARS, nebo ptačí chřipky jsem u nich postrádala jeden strana 12 2/2010

13 fenomén, který naopak tato poslední chřipka má, a sice že se velmi rychle šíří. Zde sehrála naprosto klíčovou roli Světová zdravotnická organizace. Když jsme byli vloni v červnu na zasedání WHO, tak i tam se rozvinula diskuse, že WHO by měla přehodnotit kritéria pro stanovení stádia pandemie. Skutečnost, že se jedno onemocnění vyskytuje na všech kontinentech, ještě nemusí znamenat, že je fatální pro celou populaci. Je potřeba si také uvědomit, že této nemoci v naši republice podlehlo již několik desítek lidí. Stovky obyvatel mají velmi těžký průběh nemoci a musí byt hospitalizováni. To poukazuje na to, že tuto chorobu rozhodně nelze podceňovat a to je nezpochybnitelná realita. Ten vánoční čas KUNOVJAN Povídáme si na plesu města Kunovice, vraťme se k tématu: kolik plesů za sezónu stihnete? Nedávno jsem byla na plesu sester, dnes jsem v Kunovicích a do konce sezóny absolvuji ještě několik plesů po celé republice, jež pořádají fakultní nemocnice, které jsou řízeny státem. Jaké štěstí máte v plesových tombolách? Od jisté chvíle si lístky do tomboly nekupuji. Ta chvíle nastala, když jsem se ocitla v managementu nemocnice. Nechtěla bych se dostat do situace, která se nedávno přihodila na plese v Brně. Hudba doléhající ze sálu do klubovny zvala na taneční parket, příjemný rozhovor skončil. Děkuji vám za něj, paní Jurásková. Zdeněk Kučera V uherskohradišťském Klubu kultury se ve středu 16. prosince uskutečnil vánoční koncert žáků tanečního oboru Základní umělecké školy z Uherského Hradiště, Kunovic a Starého Města pod názvem Ten vánoční čas. Program, který byl sestaven z devíti částí, připravila Jana Kučerová, která také vytvořila taneční choreografie od těch pro nejmenší až po ty pro největší tanečnice a tanečníky. Po jedné choreografii měly v programu Jitka Košíková a Eliška Grabcová. Všechna čísla byla s vánoční a adventní tématikou a celý koncert vyvrcholil krásným nástupem všech účinkujících v závěrečném emotivním čísle. Martina Gogolová Dramaťáci se vydali za hranice všedních dnů Po rozjímání a radování se z vánočních dárků se naše skupina dramaťáků pobočky ZUŠ Kunovice sebrala a v úterý 29. prosince se vydala na cesty. Naším cílem bylo slovenské město Bánovce nad Bebravou a tamní tradiční festival divadel KRÁČÚŇ, na němž jsme vystoupili s představeními Holá pohádka a Svatební košile. Společně s námi se zde představily také soubory například z Popradu nebo Kremnice i ZUŠ Bánovce nad Bebravou. Naším vystoupením jsme zaujali nejen mladé publikum, které nás ocenilo bujarým smíchem a potleskem. Zbytek odpoledne jsme 2/2010 strávili pozorováním představení jiných souborů. Jako poděkování jsme dostali párek v rohlíku, a kdo chtěl, mohl využít bodypaintingu, což je malování na tělo i obličej, kterému jsme nemohli odolat. A tak se někteří z nás vraceli domů s namalovanou škraboškou, jiní jen s úsměvem a dobrým pocitem. Cesta ubíhala rychle, zvlášť, když se všichni položili do říše sladkých tónů, které nás ukolébaly až ke spánku. Tak jsme si vychutnali naši jízdu za hranice republiky i našich představ Lucka Martinková a Iva Gejdošová, žákyně ZUŠ strana 13

14 O dvou věrných srdéčkách Slovácké noviny, dnes Slovácký deník, jsou nejstarším českým tiskem v regionu - vycházely v Uherském Hradišti již od konce 80. let 19. století. V prvních dvou číslech ročníku 1890 se čtenáři dočetli o smutné události, která se odehrála o Vánocích roku 1889 v Kunovicích. Jejími protagonisty byli dva mladí lidé, kteří se měli rádi třiadvacetiletý František Hráček a devatenáctiletá Anna Habartová; již ta příjmenní jakoby předurčovala právě Kunovice za dějiště náledující tragedie. Protože rodiče jejich lásce nepřáli, milenci se rozhodli k zoufalému činu - když spolu nemohou žít, chtějí spolu aspoň umřít. Jak rozhodli, tak také učinili. Dne 1. ledna 1890 přinesly Slovácké noviny následující zprávu. Vražda a samovražda V noci vánoční zastřelili se v Kunovicích chlapec František Hráček a Anna Habartová a zemřeli za krutých bolestí na velký den narození Spasitelova. Jmenovaní milovali se ode dávna beze vší naděje, že jednou budou svoji. Rodičové nechtěli svolit k jejich sňatku a všechny prosby byly marny. Ubožáci měli smutný štědrý večer. Vydali se spolu na jitřní, ale místo do kostela šli do zahrady, kde vložili psaní adresovaná na rodiče do modlitebních knížek a zavázali do šátku Habartové. Hráček po té z dvojky, kterou si před 14 dny zakoupil, střelil milou svoji k srdci a druhou ránu vypálil pak sobě do levé strany prsu. Oba milenci, silně krvácejíce, šli ještě spolu asi padesát kroků k domku souseda Maječky, který je Hráčkovi kmotrem a tam bolestí vysílení klesli k zemi, volajíce zoufale o pomoc. Maječka dopravil je do světnice a povolal lékaře. Byli zaopatřeni svátostmi umírajících. Dopisy na rozloučenou Jak hluboce se milovali a jak bezedné bylo jejich zoufalství vysvítá z dopisů na rozloučenou, které před smrtí napsali rodičům a které noviny uveřejnily 4. ledna. V obsáhlejším listu psaném švabachem žádá Anna rodiče za odpuštění a obviňuje je: Milí rodiči! Přijměte poslední pozdravení ode mne, které Vám dávám a prosím Vás, abyste nám odpustili. Prosím Vás, odpusťte nám. My si jináč pomocť nemožeme nežli tak. My sme se jak dvě věrné srdéčka zapřísahali, že chceme svoji byť. A svoji byť musíme, a když nesmíme byť svoji za živobytí, tak musíme byť po smrti pospolu a v jednom hrobě pochovaní a jeden kříž na nás a na něm nápis: Kdo tady odpočívá? Dvě věrné srdéčka, plné lásky, udusiť se nedajú. Naše srdečka sú zapřísahané a rozejít sa nemožú. Děkujeme Vám za všecko, co ste nám dobrého proukázali. S Bohem tatíčku a mamičko, na posledy Vám dávám. Drazí rodiče, slzavýma očima a třesúcíma rukama těchto pár řádků Záznam matriky zemřelých v Kunovicích z r Vám píšu, abyste věděli, že tak sme zapřísahaní, že jeden druhému ani to nejmenší neodepřeme a skrz Vás takovú ohavnú smrtí ze světa jiť musíme. Jenom si pomyslete, že to Váš hřích bude. Ale aspoň se za nás pomodlete a pěkný pohřeb udělejte. Tak s Bohem! a děkujeme Vám, všecka rodino, kteří ste tak bránili,- a dávám Vám všeckým s Bohem! S Bohem mé kamarádky a všeci kamarádé! S Bohem naše sestry a bratři, naše věrná láska nedá se rozbrániť, nebo ta bojuje až do poslední kapky krvi. Z nás si Vy, kteří bráníte, příklad vemte a nebraňte žádnému, lebo není většího zármutku a žalosti jako taková Mamičko a tatíčku, kdybyste věděli, jak se spolem lúčíme, tak byste zaplakati museli. Hráčkův dopis napsaný latinkou je stručnější: Milí rodiče, modlete se za nás, aby naše ubohé duše byly na milosť přijaté. Neštěstí, veliké neštěstí máme a nešťastní sme, ještě my dvá se rozlúčíme. A s Bohem všecí přátelé, s Bohem! Prosíme Vás, všeci přátelé, lesti sme Vám co ublížili, odpusťte nám, pro lásku Krysta pána, odpusťte nám, s Bohem. V novinách jsou oproti první zprávě i upřesněny okolnosti jejich skonu: Oba byli střelení do spodní části trupu, ne do srdce, a zemřeli odepřevše obklady a všelikou pomoc. Co se dozvídáme z matriky Čtenáře samozřejmě napadne, ke kterému z kunovických rodů Habartů a Hráčků nešťastníci patřili a co bylo příčinou zatvrzelosti jejich rodičů. Dávná událost je dávno zapomenuta. Jen z matriky zemřelých uložené v Brně se dozvídáme několik upřesňujících údajů. Anna Habartova byla dcerou Františka Habarty, výminkáře z Kunovic, její matka Magdalena pocházela z rodu Jana Škrábaly, kunovického půlpodsedníka. František Hráček byl synem Martina Hráčka, domkaře z Kunovic, jeho maminka Marie pocházela z rodu Antonína Gály, domkaře z Kunovic. Z postavení rodin (výminkář, domkař) se dá usuzovat, že v tomto případě nebyly příčinou zatvrzelosti rodičů sociální rozdíly, ale spíše osobní spory. A ještě něco se dá ze strohého zápisu vyčíst pohřeb obou proběhl ve stejný den 27.prosince. Přání milenců být aspoň po smrti spolu se ovšem nenaplnilo. Zatímco Anna, která byla zastřelena a nedopustila se tedy hříchu, byla zcela jistě pochována na hřbitově v rodinné hrobce, František, označený v matrice samovrah nesměl být pochován na hřbitově, ale za hřbitovní zdí, na místě vyhrazeném sebevrahům. A tak si milenci nespočinuli v náručí ani po smrti. Jiří Jilík strana 14 2/2010

15 Na Javořině zazpívali Kunovjané Již popatnácté se poslední den loňského roku uskutečnila na vrcholu nejvyšší hory Bílých Karpat Velké Javořiny tradiční oslava česko-slovenského silvestra. Obyvatelé z obou stran hranice i řada oficiálních hostů si takto symbolicky připomínají sounáležitost obou národů, a to navzdory rozdělení společného státu. Nedílnou součástí akce je i vzpomínka na Josefa Vavrouška, ekologa, bývalého ministra životního prostředí, který před lety tragicky zahynul ve Vysokých Tatrách. Letošní účast na společném silvestru patřila k těm nejhojnějším. Podle pořadatelů se zde sešlo na tisícovku lidí. A své nezastupitelné místo zde měli i Kunovjané. Vystoupení našeho mužského pěveckého sboru výraznou měrou přispělo k působivé a důstojné atmosféře svátečního setkání. red Kino Lípa: Člověk jako poutník V pátek 18. prosince minulého roku se kunovickém kině Lípa uskutečnila vernisáž nazvaná Člověk jako poutník, kterou uspořádalo občanského sdružení Lípa. Výstava obsahuje především fotografie Jiřího Prachaře, Vavřince Havlíčka, ale také obrazy Markéty Meriové, díla vznikající přímo na cestách, zejména ve Skotsku, Francii, Pákistánu a na Islandu. Během vernisáže proběhla projekce studentských filmů z pražské FAMU a ze zlínské filmové školy Tomáše Bati. Vernisáží jsme chtěli mimo jiné upozornit na městem zrekonstruovaný interiér kina Lípa, který by měl sloužit občanům města a který je k podobným aktivitám, tedy k vernisážím, besedám a kurzům, přímo předurčený, říká jeden z organizátorů vernisáže Jiří Prachař. Jako lidé společně tvoříme kulturu. Tím, jak myslíme, co tvoříme a v co věříme. Kino je místem, kde se pro kulturu můžeme scházet, proto jsme jako občanské sdružení otevření všem návrhům a rádi podpoříme každou aktivitu v rámci městského kina, osvětluje Jiří Prachař pohnutky k založení i smysl vlastní činnosti občanského sdružení Lípa. Výstava Člověk jako poutník potrvá téměř do konce února, kdy bude vystřídána výstavou obrazů a grafik Veroniky Daňkové, absolventky zlínské školy pro grafiku a animaci Tomáše Bati. Součástí vernisáže budou opět projekce studentských filmů z pražské FAMU a zlínské filmové školy Tomáše Bati. Program bude doprovázet živá hudba a také občerstvení bude zajištěno. jip pořádá informativní seminář na téma dotace ZELENÁ ÚSPORÁM (program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech) dne v hod. ve velkém sále Pálenice Program: Pozvaní přednášející seznámí zúčastněné s možností získání státní dotace na zateplení fasády a výměnu oken. Zájemcům o dotaci bude na základě vyplněného dotazníku bezplatně a nezávazně proveden tepelně technický výpočet a navrženo opatření vedoucí k úspoře energie na vytápění. Součástí navrženého opatření je jeho cena a výše státní dotace. Tato dotace se týká zejména starší zástavby. 2/2010 strana 15

16 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce ledna oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 91 let Anežka Hostašová 90 let Jan Černý Anna Hanáková 85 let Vratislav Blažek Marie Smištíková Leopold Blažek 80 let Antonín Lůčný Antonín Večeřa Stanislav Prchlík 75 let Antonín Sochorec Vlasta Grunová František Jurásek 70 let Františka Nekardová Františka Podškubková Marie Jurásková Františka Chrástková Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let všechno nejlepší. Úmrtí V průběhu posledních měsíců loňského roku zemřeli tito naši spoluobčané: Listopad František Bartoň Prosinec Stanislav Bednařík Lukáš Kříž Eva Šáchorková Stanislav Juřička Ludmila Jurásková Dne 10. února 2010 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Miroslava Horsáka a 3. března 2010 si připomeneme jeho nedožitých 85 let. S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna a děti Ivana a Miroslav s rodinami. Kunovjanů je opět více než před rokem Trend posledních roků stále pokračuje rok se s rokem sešel a ke 31. prosinci loňského roku bylo o 9 obyvatel Kunovic více než před rokem. Tempo přírůstku obyvatel Kunovic se poněkud zpomalilo, narodilo se méně dětí než v předchozích dvou letech, naproti tomu počet úmrtí je vyšší než v letech 2007 a Jestliže v předchozích dvou letech bylo více narození než úmrtí, v loňském roce tomu bylo naopak. Za rok uvidíme, zda tzv. babyboom v Kunovicích skončil, či se jen na chvilku zastavil, aby následně pokračoval s ještě větší intenzitou Stále však platí pravidlo, že se do Kunovic lidé raději stěhují, než je opouštějí: 96 přihlášených oproti 72 odhlášeným obyvatelům je stále pozitivním výsledkem, i když oproti Tříkrálová sbírka Sobotní ráno 9. ledna již tradičně patřilo tříkrálovým skupinkám, které letos neodradilo ani nevyzpytatelné počasí. Sešlo se jich opravdu mnoho, aby koledovaly po našem městě a na veřeje našich domovů vepsaly svěcenou křídou požehnání K+M+B LP Christus mansionen benedicat, Kristus žehnej tomuto domu. Pro většinu z nich to v tomto roce nebyl úkol vůbec jednoduchý. Ten, kdo by si obul brusle, by možná neprohloupil, neboť ze silnic a chodníků se stalo v sobotu dopoledne jedno velké kluziště. A tak letošní koledu doprovázely drobné pády a velké úsilí všech dostat se až ke dveřím našich domovů. Podařilo se. Všichni koledníci se bez újmy na zdraví vrátili, plní radosti z naplněných pokladniček, ale také ze sladkých odměn z koledování. Završením Tříkrálové sbírky v Kunovicích bylo otevírání pokladniček. Lidé v Kunovicích jsou opravdu štědří, letos se vybralo o Kč více než v loňském roce, a to Kč. Za to jim patří velký dík. Ovšem nejen jim, ale také všem dětem, které místo sobotního odpočinku zamířily k našim prahům. Poděkovat se také sluší rodičům a učitelům, kteří děti podpořili a pozitivně naladili pro dobrou věc. Andrea Olbertová předchozím čtyřem rokům je zejména počet přihlášených výrazně nižší. V kolonkách sňatků a rozvodů nenajdeme žádné překvapivé údaje. Stále platí, že se lidé častěji vdávají a žení, než rozvádějí. Sňatků je více než před rokem a rozvodů méně to je dobře. Stále přece platí, že základem státu je rodina. Do roku 2010 tedy město Kunovice odstartovalo s posádkou čítající obyvatel, přičemž mužů je téměř o tři stovky, přesně o 294 méně, než žen: mužů žije v jednom městě společně s ženami. Ať je pro všechny onen poslední rok první dekády druhého tisíciletí rokem šťastným. Anna Skalková, evidence obyvatelstva Zdeněk Kučera Počet obyvatel celkem Narození Úmrtí Přihlášení k trv. pobytu Odhlášení z trv. pobytu Sňatky Rozvody strana 16 2/2010

17 Středa 3.2. VÁNOČNÍ KOLEDA 17:00 a 19:30 Film USA animovaný, dobrodružný, rodinný film podle povídky Charlese Dickense. Český dabing Mládeži přístupný Neděle 7.2. JULIE A JULIA 17:00 a 19:30 Film USA komedie. Dvě ženy. Dvě doby. Dva osudy a 524 receptů. Obě Julie neměly stejné charisma... zato štěstí na partnery ano. České titulky Mládeži přístupný Středa ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 17:00 a 19:30 Americký animovaný, rodinný film přivádí diváky do města, kde z nebe místo deště padá jídlo. Český dabing Mládeži přístupný Neděle NÁHRADNÍCI 19:30 Film USA akční/sci-fi thriller. Bruce Willis hraje v tomto filmu policistu Greera, ale také jeho dvojníka. Jaké to je, když vašeho dvojníka stihne nehoda? České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa :30 Film USA Kanada, akční /drama / sci-fi/ thriller. Proroctví, na jehož počátku stáli právě Mayové, je nyní podrobně zaznamenané a přezkoumané. V roce 2012 zjistíme pravdu varováni jsme byli... České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Neděle TŘI SEZÓNY V PEKLE 19:30 Film ČR/SR/Německo milostné drama, příběh. Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání. Mládeži do 12 let nevhodný Středa 24.2 ZOMBIELAND 19:30 Americká hororová komedie. To nerozchodíš... Akční komedie vypráví příběh dvou mužů, kteří se snaží přežít ve světě. České titulky Mládeži do 15 let nevhodný Neděle MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE... 17:00 a 19:30 Dokument Miloše Šmídmajera se snaží nahlédnout do intimnějších zákoutí životních peripetií Miloše Formana. Česká verze Mládeži přístupný Vstupné na všechna představení je 30 Kč. Program kina Lípa naleznete na internetové adrese 2/2010 Občanské sdružení Lípa pořádá Výstavu obrazů a grafik Veroniky Daňkové Vernisáž se koná v pátek 26. února v 18 hodin v prostorách kina Lípa Projekce filmů studentů pražské FAMU a zlínské filmové školy Tomáše Bati jako součást programu vernisáže. Živá hudba a občerstvení zajištěno POZVÁNKA NA COUNTRY KARNEVAL Přijďte si s námi zatančit a zasoutěžit na již tradiční country karneval. KAM: Farní domeček v Kunovicích KDY: neděle 14. února 2010 od 14:30 CO VÁS ČEKÁ: Hudební skupina POOL a taneční skupina Popovjánek Ukázky country tanců, soutěže a odměny Každá maska si odnese odměnu! Přijďte si zasoutěžit, pobavit se a zároveň se něco nového naučit. KCM srdečně zve všechny děti i dospělé. Těšíme se na vás. Všem kdo se chtějí zúčastnit jako jezdci letošní jízdy králů! Zájemci se mohou přihlásit do 10. února 2010 u Milana Staška, tel.: be was/were been být become became become stát se begin began begun začít break broke broken zlomit bring brought brought přinést build built built postavit buy bought bought koupit can could been able umět/moci catch caught caught chytit choose chose chosen vybrat come came come pouze přijít 4 cost studenti cost ve cost skupině forma aktivní komunikace stát cut cut cut řezat do did done dělat drink drank drunk pít drive drove driven řídit eat ate eaten jíst AKTIVNI KURZY ANGLICTINY strana 17

18 Jak se Kunovice osamostatňovaly Pro každého trochu aneb počasí roku 2009 Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem a počasí je na tom asi stejně. To loňské se o to aspoň pokoušelo, aby vyhovělo. Po celý rok se chovalo celkem slušně, žádné přívalové deště ani kroupy ani třeskuté mrazy nebo tropická vedra. Takové extrémy se Kunovicím obloukem vyhýbaly, i když se jich loni v naší zemi urodilo požehnaně. Proč pro každého trochu? Protože v lednu jste si zabruslili na rybníku, v únoru jste se mohli proběhnout na běžkách na Hluboček, zimní vláha a šest týdnů pěkného počasí v dubnu a květnu zajistilo dobrou úrodu švestek, až se stromy lámaly, sušší intervaly počasí nepřály plísni bramborové ani jiným chorobám, v létě přišlo vhod i koupaliště, suché září přálo vinařům, a tak jen houbaři museli počkat až do poloviny listopadu a hrozny na ledové víno do poloviny prosince. Komu však počasí nevyhovělo, tak se snad dočká v roce Rok 2009 je z pohledu nashromážděných dat rokem průměrných srážek a o 0,5 C nadprůměrným v teplotě. Za povšimnutí stojí výrazné zimní srážky (leden až březen) 182,7 mm a hned následujících šest týdnů sucha, kdy za celý duben spadlo rekordní minimum srážek, pouhých 0,4 mm. Pozvání na lidové misie Římskokatolická farnost Kunovice zve na lidové misie všechny občany Kunovic. Uskuteční se ve dnech 26. února 7. března 2010 v prostorách farního kostela sv. Petra a Pavla a také na farním domě v Kunovicích. Navštěvují se školy, domovy důchodců, penziony. Program je připravený pro všechny věkové skupiny a s předstihem bude nejen zveřejněn Koncem minulého roku tomu bylo dvacet let, co se v prosinci 1989 konala první veřejná schůze Občanského fóra (OF) v Kunovicích - sál Na Pálenici byl zcela zaplněn. Tehdy občané poprvé využili možnost svobodně a veřejně říkat, co si opravdu myslí. Po více než padesáti letech se na veřejnosti poprvé citovala slova T. G. Masaryka. Poprvé byl také veřejně vysloven požadavek osamostatnit Kunovice a vrátit se ke stavu před rokem Od toho okamžiku se OF začíná připravovat na uskutečnění potřebných kroků, které nás nakonec dovedou k samostatné obci Kunovice: 1. Organizace referenda, jehož výsledek se stal podkladem pro další jednání. 2. Schůzky s představiteli OF ve Starém Městě, s nimiž nás spojoval společný cíl, odtržení od Uherského Hradiště. 3. Podání žádosti o osamostatnění na Městském národním výboru v Uherském Hradišti. S průběhem událostí z první poloviny roku 1990 vás budeme, vážení čtenáři, na stránkách městského zpravodaje Kunovjan postupně seznamovat. Blanka Vojčíková Souvislá sněhová pokrývka ležela 41 dní s maximem 35 cm 24. února a za celý rok ho napadlo 79,5 cm. Nejteplejším dnem s průměrnou teplotou 28,4 C, ale i maximální teplotou 34,7 C se stal 23. červenec. Na nejchladnější den s průměrnou teplotou 13,9 C jsme si museli počkat až do 20. prosince. Nejníže poklesla teplota 9. ledna na 18.3 C. Žádné z těchto čísel se nepřibližuje k rekordním hodnotám za minulých 25 roků. Letních dnů nám bylo dopřáno 51, tropických 12, mrazových 69, ledových 28 a ani jeden arktický. Nejvyšší denní úhrn srážek byl naměřen 22 mm po bouřce 18. července a po vytrvalém dešti 11. listopadu. Dnů, kdy byly naměřeny atmosférické srážky, se vyskytlo 142, z toho 16krát sněhové, a jenom 18krát s úhrnem vyšším než 10 mm. Další ze zajímavostí loňského počasí je absence přízemních mrazů a mlh v jarních měsících nebo mírný průběh bouřek v létě, kdy pouze dvě z dvaceti lze hodnotit jako silné. Pro čtenáře, kteří se chtějí o počasí v Kunovicích dozvědět víc, přikládám tabulku, ve které jsou data z posledních dvou let, dvou roků extrémních a dlouhodobý průměr. Čtenářům Kunovjanu přeji příznivé počasí po celý rok Bohumil Lýsek Průměrné teploty v C Atmosférické srážky v mm leden -0,84-3,65-2,12 2,51-3,36 29,2 39,6 61,1 22,1 32,8 únor 0,96-3,94 3,34 3,30 0,78 28,5 3,4 23,6 7,4 72,5 březen 4,67 0,82 5,33 5,14 4,86 38,6 7,0 96,0 66,1 77,4 duben 10,84 10,02 14,08 10,82 14,81 39,2 32,8 6,8 26,5 0,4 květen 15,97 15,98 17,56 16,35 16,08 61,5 49,0 44,1 72,5 59,2 červen 19,05 19,29 20,33 20,86 18,07 79,2 31,7 147,5 43,9 74 červenec 20,96 18,68 18,68 21,02 21,96 81,3 101,2 46,6 80,9 98,1 srpen 20,36 19,47 21,46 20,55 21,58 64,1 24,3 125,6 78,6 34 září 15,24 11,81 14,54 14,72 17,55 58,6 32,1 144,6 49,3 16,5 říjen 10,18 10,91 13,82 10,79 9,24 35,7 32,0 31,1 26,3 46,4 listopad 4,61 6,80 8,47 7,33 6,34 42,8 35,8 35,7 15,4 49 prosinec 0,11-3,33 1,52 2,62 0,34 41,4 43,1 27,1 46,3 48,4 rok 10,22 8,60 11,42 11,35 10,73 600,1 432,0 789,8 535,3 608,7 na vývěskách v Kunovicích, ale bude také doručen do všech domů. Letošní lidové misie budou v našem městě konat misionáři sv. Vincence de Paul. Poslední misie se konaly v Kunovicích v květnu v roce Za římskokatolickou farnost Kunovice zve srdečně všechny občany Kunovic duchovní správce farnosti P. Jaroslav Polách strana 18 2/2010

19 Z činnosti dobrovolných hasičů Pro zajištění požární ochrany a represe při mimořádných událostech zřídilo město Kunovice dle 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kunovice (dále jen JSDH Kunovice), která je zařazena do požárního poplachového plánu Zlínského kraje jako JPO II/I (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která musí vyjet z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení požárního poplachu v síle nejméně jednoho družstva o zmenšeném početním stavu 1+3 ve složení velitel, strojník a dva hasiči). Z této kategorizace vyplývá, že JSDH Kunovice provádí zásahovou činnost i mimo území svého zřizovatele. Pracovat by měla v tzv. poloprofesionálním režimu nařízených pohotovostí. JSDH Kunovice zasahuje při likvidaci požárů, dopravních nehodách, technických haváriích, poskytuje technickou pomoc při jiných mimořádných událostech, jako je likvidace následků přírodních katastrof a jiných událostí, kde hrozí újmy na zdraví, životě, škody na majetku či kde je ohroženo životní prostředí. Při plnění těchto úkolů spolupracuje v rámci integrovaného záchranného systému i s dalšími složkami jako např. HZS Zlínského kraje, Zdravotní záchrannou službou, Policií ČR a ve městě Kunovice s Městskou policií Kunovice. V roce 2009 měla JSDH Kunovice celkem 21 členů, z toho měsíčně bylo do plánu služeb a pohotovostí zařazeno 12 hasičů. V současné době jsou na členy JSDH kladeny podstatně vyšší nároky, především v oblasti odborných znalostí a zdravotní způsobilosti. V roce 2009 členové jednotky ve svých základních povinnostech a při vedlejší činnosti odpracovali celkem hodin. Toto číslo však vypovídá pouze o evidovaných činnostech a je zde třeba říci, že spousta práce v jednotce, především při údržbě techniky nebo budovy hasičské zbrojnice, nebyla zaznamenána. Nejvýznamnější akcí při údržbě techniky byla generální oprava CAS 24 Š101 Liaz, kterou členové jednotky prováděli vlastními silami. JSDH Kunovice zasahovala v roce 2009 celkem při třiatřiceti událostech, z toho se v patnácti případech jednalo o požár, třikrát zasahovali u dopravní nehody a dvakrát u živelní pohromy. Jednou řešili naši hasiči únik nebezpečné látky, dvakrát odstraňovali padlý strom a v osmi případech poskytovali technickou pomoc. V jednom případě se stala JSDH Kunovice obětí planého poplachu a jeden ze zásahů spadá do kategorie ostatních. Kromě základních povinností členové JSDH Kunovice zajišťovali akce společenského a propagačního charakteru, např. ohňostroj před radnicí na počátku roku 2009, Dětský den v Kunovicích na koupališti, ukázky techniky v Tučapech, Bílovicích, Veletinách a Hluku a při Ekodni Kovosteel Staré Město. Pomáhali i při akcích města ples města, stavění máje, hody, stavění vánočního stromu, zpívání pod vánočním stromem apod. Významná byla také jejich pomoc při údržbě stromů. Činnost JSDH Kunovice financuje ze svého rozpočtu město Kunovice, dotacemi přispívá také Zlínský kraj. Celkové náklady na jednotku v roce 2009 byly Kč, z toho Kč poskytl Zlínský kraj na zajištění akceschopnosti jednotky (z těchto prostředků byly financovány mzdové náklady) a Kč poskytl Zlínský kraj na věcné vybavení (z této dotace byly zakoupeny 4 tlakové láhve k dýchacím přístrojům). Z městských peněz pak byly pořízeny např. 4 dýchací přístroje za Kč, dalších 6 ks lahví k dýchacím přístrojům za Kč, materiál na generální opravu automobilu CAS 24 LIAZ za cca Kč, jeden zásahový oblek za Kč, dvoje zásahové boty za Kč, zimní pneumatiky na nosič kontejnerů AVIA za Kč, pohonné hmoty za Kč atd. Kromě finančních prostředků na činnost JSDH Kunovice poskytlo město finanční prostředky i samotnému sboru dobrovolných hasičů, a to ve výši Kč. Tyto peníze byly určeny především na výchovu mládeže a na podíl na nákladech na provoz hasičské zbrojnice. Hasičům patří za jejich práci veliké poděkování, a nejen jim, ale také jejich rodinám, protože bez jejich podpory by hasiči svou činnost vykonávat nemohli. Do roku 2010 pak už jen přání, aby jejich pomoci bylo potřeba především v prevenci a nikoli při represi, aby hoši vše zvládali ve zdraví a byli dobrým kolektivem, v němž se jeden vždy může spolehnout na druhého. Jarmila Podškubková, vedoucí OSMŽP Aktuálně od zelených stolů Do právě probíhající sezóny přihlásil oddíl stolního tenisu TJ Kunovice celkem čtyři družstva mužů a dvě družstva žáků. Áčko mužů je nováčkem Krajského přeboru I. třídy a po polovině soutěže je na 9. místě z dvanácti účastníků. Mezi Kunovjany si nejlépe vede Pavel Chvíla s 54% úspěšností v odehraných utkáních. Družstvo má určitě na lepší umístění, doplatilo však na zranění Vaška Šmída a pracovní povinnosti Vrati Slunéčka, který nastoupil pouze ve dvou utkáních. V regionálním přeboru I. třídy mužů startují hned dvě naše družstva: béčko je desáté a nováček soutěže céčko sedmé. Nejlepší z našich hráčů v této soutěži je Víťa Autrata s 65% úspěšností. V druhé nejnižší soutěži, v regionálním přeboru IV. třídy, je na 8. místě z dvanáctičlenného pole déčko Kunovic, za které nastupují převážně junioři a pokročilí starší žáci. V regionálním přeboru žactva je v jedenáctičlenném startovním poli A družstvo třetí a B družstvo složené z mladších žáků předposlední, desáté. V letošním ročníku této soutěže dokázaly pouze Kunovice (s nejvyšším počtem hráčů na soupiskách) a Dolní Němčí (s nejkvalitnějším kádrem) přihlásit do soutěže družstva mladších i starších žáků. Žáci a junioři našeho oddílu si letos také dobře vedou v sérii Krajských bodovacích turnajů mládeže Zlínského kraje, když po čtvrtém z celkového počtu osmi turnajů je v průběžném pořadí starších žáků Tomáš Mořický na 6. a Miloš Kopčil na 9. místě z 64 hodnocených hráčů. V mladších žácích je David Kotačka ze 43 účastníků na 20. místě, v dorostencích pak Marek Volák na 21., Mořický na 22., Kopčil na 28. a Martin Velan na 37. místě (hodnoceno 93 závodníků). Aktuální informace o dění v oddílu je možno zhlédnout na webových stránkách Marek Volák 2/2010 strana 19

20 Město Kunovice s občanským sdružením Handrlák, dětskými folklórními soubory, pěveckými sbory a hodovou chasou pořádá sobota hod. Sraz maškar a fašančářů na náměstí Svobody hod. Výstřel z děla a zahájení obchůzky s CM Ohnica hod. Ochutnávka koblihů s ukázkou draní peří v malém sále kulturního zařízení Pálenice zve Ženský pěvecký sbor Tetičky hod hod. Ochutnávka zabíjačkových specialit v Památkovém domku zve Mužský pěvecký sbor z Kunovic a HEK hod. Beseda u cimbálu hraje CM Ohnica velký sál kulturního zařízení Pálenice hod. Divadelní představení Tož, tak ochotnický soubor BAVSA, Staré Město hod. Pochovávání basy hodová chasa SHK KUNOVICE pořádá v sobotu 6. února ve sportovní hale Kunovice MEMORIÁL EDITY MALENOVSKÉ v házené žen za účasti družstev Sokol Poruba B, Jiskra otrokovice B Veselí n. Moravou B, Prior Olomouc Záhoran Senica, SHK Kunovice Máte doma děti ve věku od 4 do 8 let a chcete, aby trávily svůj volný čas sportem? SOFTBALLOVÝ ODDÍL SNAILS KUNOVICE otevírá přípravku pro děti od 4 do 8 let. Pro děti bude jednou týdně, v pondělí od 17 hodin v tělocvičně ZŠ U Pálenice v Kunovicích, připraven sportovní program pod dohledem sportovního trenéra. Přípravka pro děti je ZDARMA! Kontakt: Petr Šťastný, tel: , KUNOVJAN, Městský zpravodaj, Vydává: Městský úřad Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera, Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133, Náklad: výtisků

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 2 779 538,00 2 779 538,00 2 397 879,39

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 2017

Město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 2017 Město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 2017 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Obec ÚTUŠICE IČ:

Obec ÚTUŠICE IČ: Rozpočet na rok 2016 Obec ÚTUŠICE třída 1 Daňové příjmy 7 722 100 třída 2 Nedaňové příjmy 1 958 200 třída 4 Přijaté transfery 119 200 PŘÍJMY CELKEM 9 799 500 třída 5 Běžné výdaje 5 545 300 třída 6 Kapitálové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více