JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007."

Transkript

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne Bylo schváleno zahájení přípravy změny č. 3 územního plánu města Pyšely s ohledem na probíhající stavební úpravy v bývalém pivovaru. - Byl přečten návrh organizačního řádu - po připomínkách zastupitelů bylo jeho projednávání pozastaveno s tím, že bude dopracován. - Byly zodpovězeny otázky zastupitele RNDr. Tomáše Havlíčka Ph.D. týkající se s.r.o. Přípravy staveb Pyšely a počtu zaměstnanců Přípravy staveb Pyšely. - Byla projednána zpráva finančního výboru o kontrole, kterou tento výbor provedl s návrhem opatření. Určen dále počet zaměstnanců s.r.o. Příprava staveb Pyšely a to 8 pracovníků. - Byla projednána havarijní situace ve staré škole, kde padají stropy starosta vysvětlil, že byly učiněny kroky přes krajský úřad k získání dotace na přestavbu. Je již vypracován projekt na přestavbu školy, která má stát 65 milionů. Totéž se týká mateřské školy, kde se předpokládá náklad na přestavbu 7 milionů Kč.. - Byl posouzen počet zaměstnanců městského úřadu ve výši 8 pracovníků. - Bylo rozhodnuto, že zastupitelé a předseda osadního výboru budou dostávat zápisy ze zasedání v elektronické či písemné Duben ,- Kč 72 formě. - Byl projednán a schválen prodej bývalé a pro město nepotřebné studny v Nové Vsi na pozemku parc.č. 653/6. - Byla projednána a schválena žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 440/2 o výměře 47 m 2 v kat. území Zaječice. - Byl projednán a schválen záměr města Pyšely o odkoupení pozemků parc.č. 440/4 a 440/3 z kat. území Zaječice za účelem rozšíření komunikace. - Byl projednán a schválen záměr prodeje pozemků původně vložených do společnosti pro plánovanou stavbu Rescue Centra. - Byl projednán a zamítnut záměr prodeje části pozemku parc.č. 211/4 v k.ú. Zaječice pod chatou pana Pavla Oršulíka. - Byl projednán návrh ředitelky Mateřské školy Pyšely na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok Byla schválena úprava pravidel pro zavedení plynu u některých občanů, kteří mají zaplacen investiční příspěvek na zavedení plynu a kterým plynárny nechtějí přivést plyn proto, že nemohou splnit podmínku plynáren o odběru plynu do půl roku po kolaudaci plynové soustavy. Těmto občanům při pozdějším připojení město zaplatí poplatek, kterýž budou muset uhradit plynárnám a to až do výše maximálně ,- Kč. Těm, kteří příspěvek pro spoluúčast na výstavbě sítí nezaplatí, umožní obec Pyšely Zpravodaj mìstského úøadu též na zapojení plynu po zaplacení příspěvku ,- Kč s tím, že plynárnám náklady za připojení zaplatí oni sami. - Byla projednána zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Pyšely a změna ve složení jednotky tohoto sboru a seznam členů této jednotky. Byl schválen záměr zahrnout sousední obec Řehenice do našeho hasebního obvodu. - Byl projednán a schválen záměr koupě části pozemku z parc.č. 478/1 v kat. území Pyšely pod vodojemem a úpravnou vody, který dosud není ve vlastnictví obce. - Byla vzata na vědomí písemná informace městského úřadu o předpokládaných nákladech na likvidaci odpadů v roce 2007 s tím, že se od občanů vybere o cca ,- Kč méně, než budou činit náklady. - Starosta podal informaci o kontrole, kterou na našem úřadě provedl Finanční úřad Benešov v oblasti použití a zúčtování dotací na městské lesy. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. - Byly projednány a schváleny návrhy na pojmenování ulice parc.č. 400/14 v kat. území Zaječice jako V Rákosí a ulice parc.č. 451/1 tamtéž jako Pětihostská. - Byl projednán návrh na umístění dopravních značek v ulici Husova s tím, že tato ulice bude označena jako zóna s maximální rychlostí 30 km/hod. se stáním pouze na vyhrazených místech. - Starosta podal ústní informaci o úpravách zámeckého parku. - Projednáno znění Petice proti diskriminaci obyvatel venkova organizované Spolkem pro obnovu venkova České republiky. Rozhodnuto, Římskokatolická farnost Pyšely oznamuje program slavností o velikonocích Zelený čtvrtek v 17,00 hodin Velký pátek v 15,00 hodin Velikonoční neděle v 11,00 hodin Velikonoční pondělí v 11,00 hodin Radostné prožívání svátků velikonočních, lásku, mír a pokoj v srdci každého člověka. že zastupitelstvo se s textem petice ztotožňuje a tuto iniciativu podporuje. - Pro sjednocení různých pojmenování centrálního náměstí našeho města rozhodnuto, že se bude jmenovat Náměstí T. G. Masaryka s možností využití zkratky Nám.. - Předseda kontrolního výboru Martin Kolář navrhuje za členy tohoto výboru RNDr. Havlíčka Ph.D. a JUDr.Barešovou. - Na dotaz RNDr.Havlíčka Ph.D. bylo diskutováno o problému placení vodného a stočného občany v oblasti výstavby, kterou v Pyšelích zajišťuje ing. Voslář. Uzavřeno s tím, že jim nelze přiznat dotované vodné a stočné. Bude možno jim toto dotované vodné a stočné přiznat v případě, že se stanou majiteli spoluvlastnického podílu na vodovodu a kanalizaci. Zapsal: dr.pavlík Nařízení obce Pyšely č. 2/2003, kterým se stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (čtěte na straně 2) 1

2 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Dovolím si Vás opět touto cestou seznámit s některými technickými podmínkami pro stavbu vodovodních a kanalizačních přípojek. Jak je všeobecně známo, povinnost dodávky pitné vody z veřejného vodovodu je splněna vtokem vody z vodovodního řadu do vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka je ta část vodovodního potrubí, která vede od uzavíracího šoupěte u hlavního řadu do nemovitosti nebo na pozemek odběratele. Tato vodovodní přípojka je majetkem odběratele a odběratel si ji buduje na své náklady. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Co tedy musí být součástí vodovodní přípojky? Vodovodní přípojka musí obsahovat tak zvanou vodoměrnou soustavu. V té by měly být ve směru přítoku vody tyto díly: kulový ventil, filtr, vodoměr, redukční ventil, zpětná klapka a druhý kulový ventil. Oba krajní ventily jsou tam proto, aby bylo možno celou soustavu v obou směrech uzavřít při výměně některých jejích částí. Celá tato soustava je umístěna buď ve vodoměrné šachtě, nebo v objektu. V Pyšelích je praktikováno pravidlo, že u stávajících staveb je možno tuto soustavu instalovat v objektu, u novostaveb je potřeba vybudovat vodoměrnou šachtu. Z dílů vodoměrné soustavy dodává provozovatel vodovodu zdarma vodoměr, který ze zákona zůstává majetkem provozovatele. Vodoměr je provozovatelem zajištěn proti neoprávněné manipulaci /zaplombován/. Ostatní vyjmenované díly si musí odběratel opatřit sám. Co se týče vodoměrné šachty, tu si odběratel buduje také na své náklady, většinou za plotem, těsně u hranice pozemku. Vlastní šachta se dá dnes opatřit jako prefabrikovaná, dokonce i plastová, která se pouze osadí do vykopané jámy. Celá vodoměrná soustava musí být zabezpečená proti mechanickému poškození a proti mrazu. Pokud dojde z těchto důvodů k poškození vodoměru, provozovatel jej na náklady odběratele vymění. Vodovodní přípojky se v dnešní době budují výhradně z plastových trubek. A co říci ke kanalizační přípojce? Povinnost odvedení odpadních vod je splněna vtokem odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizačního řadu. Kanalizační přípojku si také buduje na své náklady odběratel a je také jeho majetkem. Ani kanalizační přípojka není vodním dílem. Tato přípojka neobsahuje žádné měřící zařízení. Měření množství odvedených odpadních vod se odvozuje z množství vody, odebrané z vodovodního řadu. Tedy, za stejné množství odebrané vody, za které zaplatíte vodné, zaplatíte také stočné. Kanalizační přípojky se dnes také budují výlučně z plastových trubek. Je to buď běžně prodávaná červená /těžká/ řada plastových trubek, které se snadno spojují na kruhová gumová duben 2007 Vodovod a kanalizace přípojky. těsnění, nebo ještě lépe plastové trubky, které byly nabízeny k odprodeji městským úřadem. Nebudu říkat žádnou novinku, ale je dobré kanalizační přípojku na vhodném místě opatřit revizním a údržbovým vstupem. Myslím, že toto je zhruba vše, co byste měli vědět o technických podmínkách stavby vodovodních a kanalizačních přípojek. Opět platí prohlášení, že na všechny dotazy rádi odpovíme také osobně. Ještě maličkost k mému článku v minulém čísle Pyšelských listů. Na základě mnoha dotazů občanů jsem zjistil, že jsem se asi nevyjádřil zcela srozumitelně ohledně paušálu na stočné z vlastního zdroje vody. Někteří občané si myslí, že uvedený paušál je alternativní možností k platbě podle vodoměru za vodu z obecního vodovodu. Takže na vysvětlení: Paušální platba může být pouze platba za stočné za vodu z vlastního zdroje vody, odváděnou do veřejné kanalizace. To znamená, že pokud užíváte vodu z vlastní studny a vypouštíte ji do veřejné kanalizace, platíte stočné buď podle svého vodoměru, který si instalujete u vlastní vodárny, nebo platíte paušální poplatek za osobu a rok. Paušál se tedy v žádném případě nevztahuje na odběr vody z veřejného vodovodu a na odvádění této vody do veřejné kanalizace.. Václav Vitanovský 2 Nařízení obce Pyšely č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů Zastupitelstvo obce Pyšely ve snaze zabezpečit čistotu ovzduší v obci a v důsledku četných stížností občanů se usneslo dne 12. listopadu 2003 podle 102 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s 3 odst. 5 věta druhá a 50 odst. 1 písm. h, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, vydat toto nařízení obce: Čl. 1 Toto nařízení stanoví na území obce Pyšely, včetně jejich místních částí - Kovářovice, Zaječice, Nová Ves a Borová Lhota- podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních, a to s přihlédnutím zejména ke klimatickým podmínkách, stavu ovzduší, hustotě obytné zástavby a charakteru osídlení obce. Čl. 2 Suchým rostlinným materiálem se pro účely tohoto nařízení rozumí zejména listí, větve, tráva a rostlinné natě. Čl. 3 1) Fyzické osoby, fyzické osoby mající oprávnění k podnikání a právnické osoby mohou spalovat suchý rostlinný materiál pouze v období od do a pouze v pátek a v sobotu od hodin do hodin, při vhodných povětrnostních podmínkách a s ohledem na majitele či obyvatele sousedních nemovitostí. Tím není dotčeno oprávnění využít rostlinného materiálu jako odpadu zejména ke kompostování v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Kompostováním se doporučuje likvidovat i čerstvě posekanou trávu. Rostlinný materiál lze bezplatně odkládat i na sběrné stanoviště u ohrady pana Filipa Vosického za obcí v pokračování Husovy ulice. 2) Spalování dřeva, dřevěného uhlí a plynných paliv určených výrobcem v otevřených ohništích, zahradních krbech, nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze provádět po celý rok při vhodných povětrnostních podmínkách s ohledem na majitele či obyvatele sousedních nemovitostí. Čl. 4 Porušení povinnosti stanovené tímto nařízením obce lze posuzovat v případě fyzické osoby jako přestupek, za nějž lze uložit pokutu podle zákona o přestupcích (z.č. 200/1990 Sb. 46), nebo v případě fyzických osob majících oprávnění k podnikání a právnických osob jako jiný správní delikt, za nějž lze uložit pokutu podle zákona o obcích (z.č. 128/2000 Sb. 58 odst.4). Osobu úmyslně narušující občanské soužití schválnostmi, nebo hrubým jednáním (např. k sousedním majitelům nemovitostí) lze postihnout podle zákona o přestupcích (z.č. 200/1990 Sb. 49) Čl. 5 Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem vyvěšení, tj. 1. prosince 2003, vzhledem k tomu, že se jedná o naléhavý obecný zájem. Stanislav Vosický, starosta obce

3 duben 2007 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Nejkrásnějším dnem pro Veroniku Kubašovou a Václava Virága z Pyšel byl Narodila se jim dcera Anička. Přejeme šťastným rodičům hodně radosti z holčičky, všem pevné zdraví a hodně štěstí. V Zaječicích je novým občánkem Michaelka Hrušková, která se narodila Blahopřejeme rodičům Andree Forejtové a Zdeňkovi Hruškovi k této krásné události. Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. V měsíci dubnu oslaví svá významná životní výročí naše spoluobčanky paní Marie Galathová ze Zaječic paní Jarmila Smrčková z Pyšel a paní Marie Paterová z Pyšel. Přejeme jubilantkám hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let života. JEŠTĚ SE SLUŠÍ PŘIVÍTAT NAŠE NOVÉ SPOLUOBČANY. Do Zaječic se přistěhovali paní Adrea Forejtová s dcerami Andrejkou a Michaelkou, dále pan Martin Šimek a paní Ivona Racková se synem Petříkem. Vítáme je mezi námi a přejeme jim, aby v Zaječicích nalezli nový šťastný a klidný domov. Ve středu dne 28.března 2007 zemřel pan Antonín Slavík z Pyšel. Všem, kteří ho znali, sdělujeme tuto smutnou zprávu a prosíme, aby mu věnovali tichou vzpomínku. Rodina Z demografie obce K 22.březnu je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1363 občanů. Borová Lhota 67, Kovářovice 22, Nová Ves - 63, Pyšely- 1023, Zaječice K tomuto datu se od začátku roku přihlásilo k trvalému pobytu 34 nových obyvatel, 11 občanů se odstěhovalo. Narodilo se 6 dětí ( informace nemusí být přesná, některé změny se dozvídáme se zpožděním). HASIČI Zpráva o činnosti JSDHO Pyšely za rok 2006 V roce 2006 fungovala jednotka ve stejném složení jako v letech minulých. V rámci možností se jednotliví členové jednotky zúčastňovali školení výcvikového roku a nácviku na soutěže v požárním sportu a taktická cvičení. V dubnu se Jaroslav Heřman zúčastnil základního kurzu strojníků a úspěšně složil zkoušky. Všichni řidiči kteří jezdí s požární technikou mají profesní osvědčení s oprávněním na používání majáků. Stejně jako v letech minulých i letos se nám daří v případě požáru, nebo jiného výjezdu včas vyjíždět a nestalo se, že by jednotka nevyjela protože nebylo dostatek lidí na provedení zásahu. Je pravda, že ne všichni přistupují k této činnosti stejně zodpovědně a nemohou pochopit, že jsme sice dobrovolní hasiči ale zavázali jsme se, že v případě potřeby pomůžeme těm, kteří to v dané chvíli potřebují a spoléhají se na nás jako hasiče. Na jaře letošního roku nás opět prověřily povodně. Obce v okolí Sázavy prožívaly těžké chvíle a byly vděčny za každou poskytnutou pomoc. Naše jednotka zasahovala v Nespekách, Čtyřkolech a v Javorníce. Pomáhali jsme s pytlováním písku, čerpáním vody i při záchraně osob ze zatopených objektů. Půjčovali jsme techniku kterou máme ve sboru tam kde to bylo potřeba. Jako například kalové nebo plovoucí čerpadlo, popřípadě elektrocentrálu. V neposlední řadě jsme pomáhali organizovat hasiče z okolních sborů tak, aby nezůstaly obce jako Nespeky nebo Poříčí, které nemají vlastní hasiče, bez pomoci. A podle mého názoru se to podařilo docela dobře. Po opadnutí vody jsme pomáhali především v Nespekách s mytím silnic, čerpáním studní a odčerpáním laguny za starou hospodou. Za činnost při povodních jsme obdrželi poděkování od ministra vnitra a HZS Benešov a OSH Benešov. V letošním roce jsme také museli za finanční pomoci OÚ Pyšely investovat do oprav všech tří vozidel. U Favoritu to byla převodovka, která utrpěla újmu při požáru v Dubinách a při té příležitosti jsme nechali namontovat i tažné zařízení. U IFI to byla oprava elektroinstalace, výměna starých hadic a seřízení motoru. A nakonec T 148, kde jsme museli dokonce vyndat motor. Na opravách se podíleli zejména Láďa Hruška, Honza Smutný, Ivan Vnouček, Petr Havelka, Michal Heřman, Michal Vašourek, Pavel Smutný. Výrazně nám pomohl i pan Libor Hruška který nám významnou měrou přispěl radou i rukou a firma Stings, která zapůjčila vysokozdvižný vozík. Do vozidel T 148 CAS 32 a Favorit nám byly namontovány nové vysílačky, které mají mnohem větší výkon a pracují ve více pásmech, takže se zlepšilo spojení s HZS Benešov ale je možné se spojit i s jednotkami v podstatě z celé republiky. V prosinci se nám také podařilo konečně dovézt zásahové obleky objednané OÚ Pyšely v červnu 2006 na výzbrojně požární ochrany v Benešově. Jedná se o šest ochranných obleků především pro NDT v hodnotě skoro Kč. Účast jednotky na akcích a Pomoc na materiálním a organizačním zabezpečení školení velitelů a strojníků Kontrola při pálení Čarodejnic Okrsková soutěž ve Čtyřkolech, a Okresní soutěž ve Vlašimi Taktické cvičení okrsku Mrač a okolí. V letošním roce přišli hasiči z Mrače s novým systémem vyhodnocování jednotlivých disciplín taktického cvi- 3

4 HASIČI duben 2007 čení a podle mě i lepším než se používal dosud. Nenutí totiž družstva soustředit se na rychlost při plnění disciplíny ale preferuje přesné a odborné provedení Asistence při natáčení filmu Báthory Slavnosti hasičů Benešov Barochov memoriál v požárních útocích 2.9. Dámská jízda zajištění výcviku a rozhodčí Záchranářské cvičení Svatošské skály u Karlových Varů. Účast: Láďa Hruška, Zuzka Rezková, Pavel Novák, Pavel Smutný. Jednalo se o cvičení zaměřené na zvýšení odbornosti při záchraně zraněných. Tohoto cvičení se zúčastnili také hasiči z Čerčan a Přestavlk kteří také zprostředkovali tuto akci s pořádající organizací Life Rescue Praha. O víkendu až se obdobného cvičení zúčastnili Jan Smutný, Martin Vašourek a Jarda Heřman Dolínek- tradiční noční cvičení jednotek téměř z celých Čech Asistence při natáčení seriálu ČT Hraběnky Školení NDT Oblast Prevence Ve spolupráci s preventářem OÚ Pyšely panem Karlem Konrádem byla provedena preventivní požární kontrola budov bytového družstva v Pyšelích. Oblast represe V letošním roce jsme měli celkem 16 výjezdů hlášených na HZS Benešov z toho bylo celkem 5 v katastru obce Pyšely. Požáry 3x, 29 lidí, 91 hod. Povodně 7x, 45 lidí, 190 hod. a další hodiny v pohotovosti Záchrana osob 1x, 9 lidí, 18 hod. Dopravní nehoda 2x, 10 lidi, 10 hod. Padlé stromy 2x, 10 lidí, 9 hod. Planý poplach 1x, 6 lidí, 6 hod. Výjezdů se tedy zúčastnilo celkem 109 členů jednotky a odpracovalo 324 hodin. Celkem vyjížděla technika takto: T 148 CAS 32 8x IFA W 50 AS 8x Favorit VA 13x Díky systému Kango + je většina členů zásahové jednotky včas informována o výjezdu a i v případě, že se nemohou včas uvolnit dávají o sobě vědět a hlásí se jakmile jim to situace dovolí a v případě potřeby buď zajišťují zálohu na zbrojnici nebo dojíždí za jednotkou na místo zásahu. Všem kteří se takto angažují děkuji. Oblast pomoci OÚ a občanům V rámci této činnosti jsme v letošním roce vyjížděli především kropit cesty v Pyšelích a v době sucha vozili vodu na hřbitov, ale i zalévali fotbalové hřiště. V zimních měsících to pak byla pomoc při vyprošťování zapadlých vozidel. Bylo to celkem 25 výjezdů. Bohužel jsem letos nestačil podchytit počet členů a hodin. Z výše uvedených dat vyplývá že jsme opět na zbrojnici strávili mnoho hodin. Velitel SDH Pyšely Pavel Smutný ŽIJÍ MEZI NÁMI 4 MOTTO: TJ SOKOL - Prohlubuje a šíří poznání sokolské myšlenky a sokolské výchovy tělesné i mravní, lidských práv, ochrany přírody a slouží pokroku duchovního i hmotného života, aby pravda a spravedlnost vytvořily svět pravého a ušlechtilého lidství. Pěstuje ducha uvědomělého vlastenectví. Pan Josef Procházka se narodil 8. října 1912 v Pyšelích. V tomto roce jeho otec odchází do Bosny a Hercegoviny jako voják v záloze a vrací se až po skončení první světové války. A v témže roce byl v Pyšelích založen TJ SOKOL. Zakládajícími členy byli starosta Josef Vondráček, Karel a Josef Pařízkovi, Josef Kratochvíl, doktor Dlabal, sestra Pařízková a Josef Zahradník. V době první světové války byla činnost Sokola z politických důvodů zakázána, obnovena byla až v roce Již od svých dětských let se pan Procházka aktivně věnoval sportu. Nejdříve se cvičilo na Radnici na náměstí. V roce 1926 realizovali členové výboru TJ SOKOL myšlenku na vlastní budovu s tělocvičnou. Vzali si úvěr půl milionu korun, od majitele panství barona Mattencloida zakoupili objekt sušárny sena ( za 90 tisíc korun, na tu dobu neuvěřitelné peníze) a přilehlé pozemky a ostatní peníze investovali do přístavby a dalších úprav. V sušárně byla položena nová podlaha, bylo upraveno jeviště, vznikly nové sklepy a vepředu se postavila přístavba, v níž je nyní restaurace a byty. V roce 1928 byla sokolovna slavnostně otevřena za účasti zástupců Vinohradského SOKOLA a hudby ze Sázavy. Pyšelští Sokolové pro tuto příležitost nacvičili divadelní představení Grand hotel Nevada, režii měl Čechoameričan p. Dvořák, který měl za manželku pyšelskou rodačku. Nové prostory pro cvičení a konání společenských událostí jsou využívány dodnes. Pan Procházka navštěvoval pyšelskou školu, měšťanskou školu s jednoroční nástavbou absolvoval v Benešově. Pak se vyučil v provozovně svého tatínka, který byl holič a tak pokračoval v rodinné tradici. Se svoji milovanou manželkou Jiřinou se seznámil ve Čtyřkolech a v roce 1934 se s ní oženil. Měli spolu dvě děti, dceru a syna. Pan Procházka dále vypráví, v jak skromných podmínkách vyrůstal, jak si postupně s manželkou budovali svůj domov. Byla to léta plná práce, odříkání, přesto vzpomíná na tuto dobu rád. Pan Procházka se celý život aktivně věnoval sportu, účastnil se jako žák, později dorostenec a nakonec jako dospělý muž všech všesokolských sletů. Těžké bylo i období druhé světové války, cvičit se nesmělo, majetek však byl TJ ponechán. V r komunistický režim zakázal cvičební činnost Sokolům a majetek byl zcizen. Na jeho navrácení čekali až do roku Sportovat se však v Pyšelích nepřestalo, cvičilo se pod jiným názvem. V 50tých letech pan Procházka jako náčelník vedl nácvik na spartakiády. Pan Procházka vzpomíná, jak při cvičení na visuté hrazdě při veletoči spadl a zlomil si ruku. Pyšelský lékař MUDr. Vinš mu ruku dal do prkének a ruka srostla.v této době nebyly žádné rentgeny, přesto ho lékař ošetřil tak dobře, že za několik týdnů se mohl pan Procházka vrátit k cvičení. Je toho hodně, na co pan Procházka vzpomíná. Na lidi, s kterými Pan Josef Procházka spolupracoval a bylo mu s nimi dobře. Vždy mu po boku stáli bratři Libor Podroužek, Václav Kříž a ostatní členové výboru Sokola. Za dlouhá desetiletí odvedli obrovský kus práce pro nás všechny. Pan Procházka i nyní sleduje dění v Sokole, zúčastňuje se všech akcí, ochotně přiloží ruku k dílu při brigádách. Myslí velmi moderně, podporoval plynofikaci sokolovny, její další stavební úpravy, zajímá se o granty na tyto rekonstrukce. Díky tomu, že celý život žil střídmě, zdravě a hlavně sportoval, těší se stále velmi dobré kondici. Přejeme panu Procházkovi hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Děkujeme mu za vlídné přijetí a za rozhovor. L. Zaradičková a M. Pášová

5 duben 2007 OSLAVA Dne 1. března 2007 se v Domově důchodců Pyšely uskutečnila velká sláva. Své 101. narozeniny oslavovala paní Růžena Doktorová. S blahopřáním kromě rodiny, vedení Domova důchodců a Výboru klientů Domova přišli rovněž zástupci z Městského úřadu Pyšely. A tak společně ředitelka domova PhDr.Plíšková, starosta obce pan Vosický s paní Pášovou, dále paní Křížovázástupce za klub seniorů jí pogratulovali. Dárek v podobě básniček a písničky si rovněž pro oslavenkyni připravily děti z Mateřské školy Pyšely. Jejich vystoupení potěšilo srdíčko nejen paní Doktorové, ale i všech přítomných. Příjemnou atmosféru dotvářela slavnostně připravená tabule a vyprávění samotné oslavenkyně. Na konec oslavy zazněly na přání paní Doktorové skladby od Johanna Sebastiana Bacha, které byly symbolickou tečkou za vydařeným slavnostním odpolednem. STALO SE Masopust února 2007 se v Domově důchodců Pyšely konala masopustní zábava. Masopustní veselí začalo úderem 14. hodiny, kdy spustila veselá dechovka v podání nám již známého dua Lišáci. Hudba se nesla celým zámkem a mnohé z nás nalákala k tanci. Masopustní atmosféru dotvářela bohatá výzdoba a úsměvy na tvářích všech přítomných. A jaký by to byl Masopust bez veselých masek Ani tentokrát masky nechyběly, mezi nás zavítali Pipi dlouhá punčocha, štěstí nám přinesl Kominík, přišla princezna Zlatovláska a Jeptiška, Pierot, Sněhulák, šerif a rovněž pan doktor. Masky navštívili rovněž seniory, kteří se zábavy z různých důvodů nezúčastnili. Můžeme říci, že i letos se masopustní zábava vydařila a všichni přítomní si přišli na své. Malý doplněk k dějinám pivovaru v Pyšelích DOPISOVATELÉ Na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století byl pivovar pronajat Šlechtitelské stanici, která vypěstovala šestihrannou bezvousou pšenici s názvem Pyšelka. Tato obilnina ještě na konci šedesátých let minulého století byla na území naší republiky pěstována ( např. v Dobrovicích u Nymburka). V současnosti tato pšenice, která nese název podle našeho města, je v malém množství pěstována na ukázku v Muzeu lidové architektury v Zubrnicích nedaleko Ústí nad Labem. Návštěvu tohoto místa, kde je i kousek našeho městečka, všem vřele doporučuji. Ve skanzenu ležícím pod kopci Českého středohoří se náhle ocitnete o jedno až dvě století zpět. Jitka Zoubková 5

6 DOPISOVATELÉ Vážení, ve čtvrtek jsem se jako host zúčastnil zasedání zastupitelstva obce Pyšely. V tomto dopise bych Vás rád seznámil se svými pocity, které jsem si odnesl a které si dovoluji shrnout do níže uvedených oblastí: 1. Velmi mne překvapila konfrontační atmosféra, která na jednání panovala. Nedělám si iluze o poměrech ve vysoké politice, ale při projednávání věcí ryze praktických, které by měly vyústit ve zlepšení fungování obce ve prospěch všech zúčastněných, mi obstrukční jednání některých zastupitelů připadalo nemístné. Nejsem si jist, zda toto bylo cílem voličů, když jim dávali své hlasy. 2. Pochopil jsem, že zastupitelstvo má 9 členů, kteří mají možnost vyjadřovat se k projednávaným bodům a hlasovat, ale nechápu jak je možné, že do jednání zasahují i hosté. Navíc chování paní JUDr. Barešové, která jako host argumentačně podporovala zastupitele pány Havlíčka a Koláře, bylo zcela nepatřičné, a některé její polohlasné komentáře a poznámky k vystoupení starosty, tajemníka a zastupitelů byly vysloveně urážlivé. 3. Možná, že jsem ovlivněn svým zaměstnáním, ale očekával bych, že pokud někdo nesouhlasí s konkrétním návrhem, předloží návrh alternativní lepší. Toho jsem bohužel, během jednání, kterému jsem byl přítomen, nebyl svědkem ani jednou. Mám speciálně na mysli debatu o havarijním stavu školy a projednávání návrhu na řešení financování začátku oprav školy prodejem obecních Dopis ke zveřejnění pozemků. 4. Nejsem detailně obeznámen s Jednacím řádem zastupitelstva obce, ale předpokládal bych, že na pořad jednání by měly být zařazeny pouze body dobře připravené, řešící konkrétní problém. Jejich povinnou součástí by měly být i variantní návrhy řešení. O těchto variantách je pak možno velmi rychle a efektivně hlasovat a vybrat tak nejlepší řešení, resp. řešení, které bude mít většinovou podporu. Tím je možno předejít nekonečným, dokola se točícím, debatám. Tím pádem mi není jasné, proč jeden ze zastupitelů měl rezervován jeden bod v programu jednání zastupitelstva pod názvem Dotazy dr. Havlíčka, když je naprosto jasné, že on, já, ale i kdokoliv z občanů Pyšel, má právo se na cokoliv zeptat na obecním úřadě v rámci úředních hodin. 5. Za velmi úsměvné považuji vynucené hlasování o počtu zaměstnanců MÚ a firmy Příprava Staveb s.r.o. bez předcházející debaty a shody na objemu práce a požadovaných cílových hospodářských výsledcích. Tento bod bych parafrázoval:...je nám jedno zda vyděláte nebo proděláte, zda MÚ svou agendu zvládne nebo ne, hlavně že jsme vám zrušili půl zaměstnance s měsíčním platem pod 10 tisíc korun Požadavky předložené Osadním výborem ze Zaječic a způsob jednání nechávám bez komentáře, protože jsem ho již nebyl svědkem, a po 3 (slovy TŘECH) hodinách jednání zastupitelstva jsem odešel. duben 2007 Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, myslím, že by bylo prospěšné, aby jste příští jednání zastupitelstva přesunuli do většího sálu a dostatečně včas a viditelně vyvěsili pozvánku. Věřím, že pod dohledem občanů/voličů by Vaše jednání získalo na efektivitě a ubylo osobních exhibicí a obstrukcí. Současně bych vřele doporučil i pevnější ruku při řízení průběhu jednání. Rád bych též předložil zastupitelstvu k uvážení možnost informovat občany o průběhu jednání zastupitelstva na stránkách Pyšelských Listů, tak jako to ve zkrácené podobě dělá i řada dalších obcí (z vlastní zkušenosti: Nespeky a Praha 13) ve svých zpravodajích. Závěrem bych chtěl všechny zastupitele i čtenáře Pyšelských Listů ubezpečit, že na průběhu jednání zastupitelstva jsem neměl a nemám žádný zájem a žádný z bodů se mne osobně nedotýkal snad s vyjímkou bodu řešení financování opravy školy, ale ten se, věřím, týká i řady dalších rodičů žáků Pyšelské školy a jednání jsem navštívil čistě ze zájmu a během něj jsem, s výjimkou pozdravu při příchodu a odchodu, jako host ani slovem nezasáhl do diskuze i když jsem se občas musel hodně držet. Hodně zdaru Vaší práci přeje Tomáš Hlinka Pyšely ve filmu a televizi - Anička jde do školy Dětský film - Anička jde do školy - byl natočen dle knihy Anička z I.A v roce 1962 režisérem Milanem Vošmikem. Scénář zpracoval Ota Hofman, kameraman Jan Novák. Učitelku Miladu Řehákovou hrála paní J.Bohdalová, představitelku hlavní dětské role Aničku Čejkovou - Michaela Chrzanovská, Anniččinu matku Olga Sluníčková, otce Aničky strojvůdce Aloise Čejku hrál Rudolf Hrušínský. Film popisuje příběh šestileté Aničky Čejkové, která se přestěhovala s rodiči z vesnice (asi Pyšely) na nové pražské sídliště. Anička je s tatínkem doma sama, maminka v porodnici s novorozeným bratrem Ondřejem. Anička při první procházce po okolí zabloudí, a pomůže jí její paní učitelka Řeháková. Po nastoupení do první třídy společně se spolužáky uvítají maminku navracející se z nemocnice květinovým špalírem. Rodiče mají s malým bratříčkem mnoho práce a Anička se cítí odstrčená, svěří se Anička tatínkovi při cestě do školy.ve škole se pohádá se svou nejlepší kamarádkou a smíří se až při lampionovém průvodu. Později společně pomáhají svému spolužákovi Oldovi, který má problémy se svým otcem, se učit a zlepší mu tak známku na vysvědčení. V roce 1963 získal film několik cen : (Stříbrného Lva sv.marka XV.MFF pro děti a mládež v Benátkách a čestné uznání III. Celostátní přehlídka čs.filmu pro děti a mládež v Gottwaldově). Tento film jsem neviděl a tak pouze předpokládám, že některé scény z vesnického prostředí se natáčely v naší obci Pyšely. Tato informace je uvedena v poznámkách v Národním filmovém archivu, kde je možné si film také zapůjčit. Honza K Zprávy z o.s. Rytmus aneb přežili jsme Rok 2007 začal v naší organizaci tak trochu jako zlý sen. Ministerstvo práce a sociálních věcí zamítlo naši žádost o dotaci a my jsme byli ze dne na den postaveni před otázku, zda budeme 6 schopni přežít. První lednové dny byly jako divoká jízda. Pracovníci organizace nasadili všechny síly k záchraně. Hledali jsme podporu i náhradní zdroje financování. Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kdo nám v této nelehké situaci pomohli. Děkujeme Městskému úřadu v Benešově a benešovskému Úřadu práce za doporučující dopisy. Děkujeme panu senátorovi Karlu Šebkovi za velké osobní nasazení. Děkujeme všem uživatelům, jejich rodinám i partnerským organizacím za podporu a podpis na petičním archu. Děkujeme všem, kdo nám poskytli cenné rady a informace. Děkujeme naší organizaci, která nehodila flintu do žita, ale našla způsob, jak situaci zvládnout. Tak tedy přežili jsme.

7 duben 2007 DOPISOVATELÉ Situace však není ani zdaleka uspokojivá. MPSV sice dodatečně schválilo dotaci na provoz naší organizace, avšak jen v 1/3 původní výše. Jsme personálně oslabení, musíme omezovat cesty za uživateli, telefony a podobně. Dobrá zpráva pro uživatele však zní: Naše dveře se nezavřely. Jsme tu pro Vás dál a hledáme další zdroje, abychom mohli poskytovat kvalitní služby v plném rozsahu. Nechce se nám zahodit, co se podařilo společně vybudovat. Nechceme se loučit s kolegy, kteří odvádějí vynikající práci. Naši uživatelé jsou se službou spokojeni, spolupráce v regionu funguje výborně, získali jsme značku kvality. Jen škoda, že výsledky a kvalita práce nejsou dostatečným argumentem při rozdělování finančních prostředků. Ještě jednou děkujeme všem, kdo nás jakkoliv podpořili a jsme opravdu rádi, že můžeme pokračovat ve své práci. Rytmus Benešov TAJEMNÝ ALCHYMISTA V době panování císaře Maxmiliána II. žil na dvoře jeho úředníka kouřimského hejtmana Ondřeje Nebřehovského z Nebřehova známý alchymista a lékař. Pracoval nejen pro svého pána, ale i pro měšťany a prostý lid. Po smrti svého příznivce a ochránce Ondřeje Nebřehovského, jenž byl pohřben v kryptě pyšelského kostela, přešel do služeb jeho nástupce Karla Mračského, královského rady a hejtmana kraje Kouřimského.V této době byl alchymista často vídán na jeho panství v Pyšelích. Známý jako samotář a popudlivý stařík, jehož černě oděná postava se mihla obcí, aby se opět někde zjevila v lesích či polích. Často ho také vídali na stráních u popraviště a v lesích u Obory. Sloužící na zámku jej neměli příliš v lásce. Jeho prchlivou, zlostnou povahu mnohý pocítil na své kůži.tak jako mladý sládek, jenž z vozu skládal truhlici a nepatrně s ní klepnul byl alchymistou okamžitě ztrestán sukovicí. Do jeho pokojíku bez oken a malé dílny nikdo nesměl. Šířící se odporný zápach a občasné výbuchy také k jeho oblibě nepřispěly. Shrbená černě oděná kulhající postava se stala postrachem a každý mu šel raději z cesty. Děti již z dálky při pohledu na jeho velkou koženou brašnu, hozenou přes rameno, prchaly s křikem. Zámecký kaplan a místní farář jej neměli rádi pro jeho údajné kacířství a neznabožství, neboť nechodil do kostela. Přesto jeho sláva a um se šířila daleko za hranice panství. Mnohý vysoce postavený šlechtic či císařský úředník zatoužil po jeho službách. Jeho práce pomáhala kovolitcům, hrnčířům a jeho střelný prach měl obrovskou sílu, jak poznali při lámaní kamene v lomu. Vyprávěly se téměř neuvěřitelné legendy o jeho umění. Oživit mrtvého, proměnit obyčejný kov ve zlato, přečíst neviditelné písmo a číst myšlenky, byla jen část toho, co ovládal. Dokonce i dvorní alchymista císaře Rudolfa II. si jej vážil a to je co říct. Nikde nekvetla závist a pomluva tak, jako u dvora samotného císaře, kde jednotlivci soupeřili o jeho přízeň. Manželka pana Karla Mrackého Maruška od něj dostala karafu nevídaného parfému, který jí záviděly i dvorní dámy. A tehdy se událo jeho náhle zmizení, které pobouřilo pána a všechny jeho příznivce. Dokonce se o tom hovořilo i na dvoře císaře. Když sloužící po několika dnech otevřeli jeho kamrlík, tak tam zůstalo jen několik jeho svršků jež vlastnil, jeho kožená brašna a velká, ručně psaná kniha s neznámým písmem. A tehdy se začalo povídat, že dosáhl plného osvícení a dostal se tam, kde již nic pozemského nepotřebuje. Později jej podezírali, že odešel za lepší službou kamsi do přímořských zemí. Pravdu se dnes již nedozvíme. Jen pár poznámek o alchymistovi v kronice malého města nám jej připomene. Legendami obestřená postava tajemného muže zůstane tak pro nás navždy záhadnou. Ladislav Kostrhoun Pyšely a přilehlé obce si pro svoji práci vybírá režie a celé filmové štáby už více jak 50 let. Roku 1956 v bývalém hotelu Vesmír směrem na Pyšelku (Vysoká Lhota) se točil film Muž v povětří s Vlastou Burianem v hlavní roli. V roce 1956 a 1957 byl v Lojovicích natáčen film Advent. Úryvky z Honzíkovy cesty od Bohumila Říhy se filmovaly na poli směrem ke kapličce a u topolů Pyšely a nejbližší okolí k Zaječicím. S koňskými povozy se po poli pohyboval p. Risner Josef st. a p. Antonín Zoubek st. V létě roku 1960 v Zaječicích na návsi filmový štáb tvořil části filmu Osení s Vítem Olmerem v hlavní roli. M.j. na střeše chalupy bratří Baudysových byl postaven traktor, což byla podívaná pro všechny děti z okolí a rovněž tak tvoření umělého sněhu u hospody manželů Havlíčkových. V 70. létech minulého století se v Křivé Vsi točila Zpívající pudřenka a v Nespekách na vozovce u hotelu Lauřím detektivka Smyk. Režisér Karel Kachyňa si vybral okolí cihelny v Nové Vsi v Pyšelích pro film Pouta. Do Pyšel tehdy zavítala Blanka Bohdanová a Radovan Lukavský. Jitka Zoubková Jarní práce v dětském domově. Když vysvitlo sluníčko, tak pro nás začalo plno povinností, pracování a legrace. Jak si to všechno užíváme: Když přijdeme ze školy, tak se jdeme naobědvat. Po dobrém obědě a odpočinku (kluci si jdou obyčejně zahrát fotbal a holky si jen tak povídají) si jdeme plnit povinnosti v podobě jarních prací. Připravujeme záhony, sejeme ve skleníku, kypříme vykvétající záhony nebo trháme plevel, hrabeme listí (což toho tu máme dostatek, takže se nenudíme), zametáme cesty, sbíráme kameny v tráve (to kvůli sekačce), papírky atd. Práce máme hodně, ale užijeme si i legraci. Při pracování si všichni super popovídáme a zasmějeme se. Vzpomeneme si na různé příhody a zážitky ať z minulosti nebo z našeho domova. Je nás tu 6 skupin po 8 dětech, takže když každý přiloží ruku k dílu, uděláme kus práce. I ten nejmenší může zvednout kamínek a dát ho tam, kam patří. Pracovat nás vcelku baví, protože potom, když se díváme, jak to tu hezky vypadá, tak jsme pyšní. Po napsání tohoto článku napadl sníh a přišla zima. Simona Csányi DD a ŠJ Pyšely 7

8 LÉKAŘ duben 2007 Proč jsou malé děti často nemocné? Rýma, kašel, teploty. V zimních měsících a předjaří se v dětských kolektivech školek a škol tyto projevy onemocnění dýchacích cest objevují se železnou pravidelností. Dokola a dokola. Rodiče jsou zoufalí, zaměstnavatelé nervózní a nedůtkliví, neboť nemívají pro častou péči o nemocné dítě zaměstnance pochopení. Opakované infekce však k tomuto věku do určité míry patří. Ve skupině malých dětí se každá nemoc šíří rychlostí blesku také proto, že imunitní systém předškoláka se s řadou infekcí ještě nesetkal, a nemá na ně tedy ještě připravenou imunitní odpověď. Když je také prodělaných infekcí příliš mnoho a příliš rychle za sebou, imunitní systém se vyčerpává a k rozvoji imunitní paměti nedochází.typickým příkladem jsou například opakované a komplikované záněty středního ucha či angíny. Rizikem, že opět onemocní, jsou ohroženy především děti, které se vrací do školky nebo školy příliš brzy. Sliznice nedoléčených dětí jsou totiž k infekci citlivější. Když opět onemocní, dá se ve většině případů počítat s komplikacemi a skutečně dlouhodobou rekonvalescencí dětského organismu. Pravidla prevence infekčních onemocnění dýchacích cest jsou velmi jednoduchá a jsou totožná se zdravým způsobem života. Dle odborníků Imunologického ústavu 2. lékařské fakulty University Karlovy v Praze zahrnují správnou stravu, pohyb a otužování. Ukazuje se, že lidské tělo získává minerály a vitamíny snáze, než z vitamínových přípravků a dalších potravinových doplňků, z přirozené stravy. Tedy především ze zeleniny, ale také z obilovin a mléčných výrobků. Malé děti jsou k jejich nedostatku citlivější než dospělí. Pokud tedy máte pocit, že polknutím jedné multivitamínové tablety vše vyřešíte, není to pravda. Dětský jídelníček by měl obsahovat dostatek ovoce a zeleniny, mléčných výrobků a cereálií, doplněných střídmě masem a rybami. Konkrétně zeleniny a ovoce by děti měly sníst pět porcí denně, v poměru tři porce zeleniny a dvě porce ovoce. Dvakrát denně, nejlépe ráno a večer, by pak mělo dítě dostávat mléčný výrobek. Dodá tělu nejen vápník, ale prospěšné laktobacily. Nejvíce těchto životaschopných organismů, vhodných k osídlení střeva, obsahují polotučné nebo, pokud není dítě obézní a má dostatek pohybu i tučné kefíry, zakysaná mléka, podmáslí a bílé jogurty. Na značce nebo konkrétním Laktobacilu nezáleží, všechny působí prakticky stejně. Větší pozornost věnujte datu výroby. Zakysané nápoje nemívají totiž příliš dlouhou životnost. MUDr.Pavel Biskup praktický lékař pro děti a dorost Pyšely 137 MATEŘSKÁ ŠKOLA Zápis dětí do Mateřské školy Pyšely bude ve středu 25. dubna 2007 v době od hodin Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Kritéria pro přijímání dětí: DO MŠ Pyšely se přijímají děti, které mají státní občanství ČR a trvalý pobyt v Pyšelích a ve spádových obcích (Zaječice, Kovářovice, Nová Ves a Borová Lhota) a to v pořadí: 1. děti, pro které je předškolní vzdělávání posledním rokem před zahájením školní docházky (tzv. předškoláci a děti s odloženou školní docházkou) 2. děti zaměstnaných samoživitelů 3. děti od 3 let, pracujících matek 4. sourozenci dětí, které již do MŠ dochází 5. děti, jejichž matky jsou na MD s druhým dítětem 6. ostatní děti, mladší 4 let ( děti s tzv. docházkou na 4 hodiny) 7. děti s trvalým pobytem mimo obec Pyšely Karneval ve školce Před vstupem do MŠ by děti měly znát: 1. své jméno 2. zvládat základní návyky sebeobsluhy (oblékat se, svlékat se, umět se samostatně najíst) 3. hygienické návyky (použití ručníku, mýdla, mytí rukou, použití WC, kapesníku) Připravujeme na duben 2007: Úterý 3.4. v 15. hodin taneční besídka s p. Karlem Maršálkem Pro menší děti, které ještě nechodí do školky: Út v 10,45 hodin pohádka ve školce Krakonošova velikonoční píšťalička Út. 10. a vždy v 15 hodin Dětský klub Lentilka Pro menší děti, které ještě nechodí do školky. 8

9 duben 2007 ŠKOLA Z historie pyšelské školy 14.díl Zápisy v kronice zdejší školy dokumentují svou dobu. Přinášejí nám poznatky o učitelích a žácích, o odborném, společenském, sportovním, kulturním a politickém dění nejen ve škole. Dle kronik a jiných historických záznamů, které jsou k dispozici, učilo na naší škole od roku 1680 až do dnešního dne asi 285 učitelů. Jejich jmenný seznam, s dobou jejich působení, jsme vydali u příležitosti 700.výročí založení obce jako malou brožurku pro všechny návštěvníky Dne otevřených dveří ve škole a je též umístěn na webových stránkách školy. Na těchto stránkách jsou také dostupné seznamy a fotografie žáků některých ročníků. Měli jsme tu smůlu, že jsme díky poruše na serveru, na kterém byl web umístěn, velkou část pracně získaných materiálů ztratili. Dle času a možností se pracuje na jejich obnově. A ještě je asi nutno říci, že ve 20. stol. až do roku 1989 byli učitelé většinou do škol zařazováni odborem školství na umístěnky, podle dosažené troj nebo dvoupředmětové aprobace. Tím byla dosažena nejen plná obsazenost škol, ale i vysoká odbornost i na školách vesnických nebo v pohraničí. Ve škole nejsou k dispozici všechny kroniky některé zmizely, některé byly odvezeny do archivů. Dvě kroniky, ze kterých jsem doposud čerpal, končí rokem Z další kroniky, založené v 70. letech se psát nic nedá, protože je to kronika sjezdů a hesel o budování a nejsou v ní ani jména dětí ani úspěchy jimi dosažené. A právě úspěchy dětí, které zapsal do kroniky v 60. letech ředitel školy Karel Hašek mne zaujaly a chtěl bych vás s nimi seznámit, protože vypovídají o úspěchu školy ještě dnes. Jsou to ocenění, která žáci a jejich učitelé získali na okresní, oblastní nebo dokonce krajské úrovni, tedy za silné konkurence a rivality v soutěžích sportovních, uměleckých, přírodovědných a v soutěžích požární ochrany: 1. místo, okresní kolo, sólový zpěv, Lenka Dauthová, postoupila do krajského kola v Nymburce, místo, okresní přebor, vrh koulí, Hana Winklerová, místo, okresní přebor, turistické hlídky, Marie Hašková, Marie Šnajberková,Růžena Vnoučková 1. místo, kroužek mladých přírodovědců výpěstky na školním pozemku, místo, oblastní soutěž v šachu, Zdeňka Chaloupková, místo, oblastní soutěž v běhu Mladé fronty, Marcela Ziková, 1963 Čtyři 1. místa ve 4 věkových kategoriích, oblastní soutěž, požární družstva žáků, ,2., a dvě 3. místa, okresní přebor, požární družstva žáků, místo, okresní přebor, turistický orientač.závod, Marie Hašková, Růžena Vnoučková, místo, okresní kolo, orientační závod, Zdeněk Zeman, místo v okresním kole Soutěže tvořivosti mládeže ( STM ), 1964 : recitace, I. kat.,1. místo, Alena Sejková 3. místo, Ilona Neufusová recitace, II. kat., 1. místo, Hana Žabová 3. místo, Radka Macháčková zpěv, II.kat., 3. místo, Jan Slabý hra na klavír, II.kat. 2. místo, Libuše Petrová výtvarné práce, I.kat., Marcela Kukalová II.kat., Jaromír Kukal II. kat., Vlastimil Pařízek 2. místo, okres. soutěž v ruském jazyce, Hana Houzarová, místo, Pionýrské letnice v Čelákovicích, požární družstva, místo, Pionýrské letnice v Čelákovicích, kopaná, místo, krajské kolo, přírodovědná olympiáda, Vlastimil Pařízek, místo, okresní kolo, technická tvořivost mládeže, 1965 : Jiří Sejka, 7.A. vypalovací jehla Jan Valenta, 9.tř. souprava kladek Miloš Trousil, 7.A. modely krmelců pro zvěř 1. místo, oblastní kolo, běh st. žáků na 500 m, Ladislav Kučera, místo, oblastní kolo, běh ml. žáků na 300 m, Jaroslav Táborský, místo, oblastní kolo, běh na 500 m ml.dorostenky, Hana Jedličková, 1965 Velkým darem pro naší obec bylo i velké množství dětí a silné školní ročníky. Pro zajímavost uvádím počty žáků ve třídách z roku 1963 a letošního školního roku 2007: 1963 / počet žáků: 2007 / počet žáků: 1.tř tř tř tř tř tř tř A B tř Pro takové množství dětí, vařily ve školní jídelně dvě paní kuchařky paní Marie Bártová a paní Anna Krejčíková obědů. Zajímavá je i péče lékařů o školní dítka a epidemie, které se časem ve škole vyskytly a kvůli kterým byla často omezena výuka : 1947 epidemie příušnic 1955 celý týden garážoval na školním dvoře autobus zubní ambulance z Prahy, lékaři zhotovili žákům 450 plomb 1957 děti byly prvně na lžičku očkovány proti obrně 1959 dětem byly opět opravovány zuby v pojízdné ambulanci 1960 od tohoto roku byly dětské a zubní prohlídky prováděny v OÚNZ na škole bylo dokončeno očkování proti tetanu případů infekční žloutenky, bylo provedeno očkování nejvíce ohrožených dětí 1962 epidemie příušnic chřipková epidemie epidemie zarděnek, 100 případů V roce 1963 byly v přízemí školy zhotoveny nové skříně na biologické pomůcky. Roku 1963 bylo také započato s vydlážděním chodníku na školním dvoře a před školou. Vydláždění bylo dokončeno v r V 60. letech byl po 5 let na škole dětmi vydáván časopis Bubínek pyšelských pionýrů. Ve školní kronice se ještě dozvíme, že v r nacvičilo 165 žáků se svými učiteli čtyři skladby na III. celostátní spartakiádu a předvedli je v Pyšelích a Říčanech a do Prahy bylo vybráno 45 dětí, které zvládly nácvik dokonale. Tímto zápisy dne 28.srpna 1965 ve druhé školní kronice končí a uzavírají nejen školní rok, ale i jedno pro nás už historické období. Povinnost ředitele školy, psát kroniku, byla zrušena. Prezentace škol jsou zveřejňovány na jejich webových stránkách. Na naší škole zatím v psaní kroniky pokračujeme. Webové stránky máme od roku 1996 a jsou též přidány k webovým stránkám Městského úřadu v Pyšelích. Stránky jsou obměňovány od starší prezentace až po nové záležitosti, jako je rozvrh tříd, provoz družiny, aktivity dětí, prázdniny, jídelníček, připomínky, dotazy a sdělení rodičů škole apod. Informace o životě školy jsou také ve školním časopisu Školníček, který vychází pravidelně měsíčně již XI.rokem, od ledna Jeho zakladatelkami a první redakční radou byly tenkráte dívky z 5. třídy: Tereza Podroužková, Alena Linhartová, Veronika Hajdová a Petra Kaliášová. Název časopisu vymysleli podle školního strašidýlka Školníčka, který prý v naší škole straší a radí dětem, co mají psát do sešitu. Mgr. Vladimír Paclík 9

10 HISTORIE Bereme jako samozřejmost, že každý máme své křestní jméno ( případně jména) a příjmení. Nebylo tomu tak ale vždycky. Naši pohanští předkové si pokud je známo vystačili s jediným jménem. Protože však o nich není známo téměř nic, věnujme se až jménům, která přineslo křesťanství. Není jich nijak málo. Např. Der grosse Namenstagkalender (Velký kalendář jmenin), který vyšel v Německu v r. 1975, obsahuje úctyhodných 3550 jmen! Je tedy z čeho vybírat. Tento bohatý výběr se samozřejmě nevejde do kalendáře, takže 1. listopadu slaví církev svátek Všech svatých. Nyní je třeba říci, že vedle generálního římského kalendáře existují také národní církevní kalendáře a kalendáře občanské. Ty se samozřejmě shodují v hlavních svátcích (např. sv. Josef je ve všech kalendářích uctíván stejně, tj. 19. března), jinak ale jsou mezi nimi značné rozdíly. Např. 23. července má podle občanského kalendáře svátek Libor, kdežto podle církevního Brigita Švédská. Pokud se původu týká, můžeme naše křestní jména rozdělit do několika skupin. Nejstarší jsou jména biblického (tedy vesměs židovského) původu, např. Adam, Anna, Eva, Jakub, Josef nebo Marie. Velmi stará jsou rovněž jména latinského původu. Mezi ně patří např. Beata (= blažená), Felix (= šťastný), Pavel (latinsky Paulus), Petr (= skála), Roman (=říman) nebo Viktor (= vítěz). Germánský původ mají např. jména Jindřich (z německého Heimerich, později Heinrich), Ota ( z německého Otto), Vilém (Wilhelm) nebo dokonce Bedřich, kde bychom to kvůli ryze českému ř nečekali. Toto jméno totiž pochází z německého Fridrich. Konečně se dostáváme ke jménům slovanského původu a těch také není málo. Samozřejmě sem patří jména typu Boleslav, Bořivoj, Ludmila, Stanislav (jméno velmi oblíbené v Polsku), Věra, Václav, Vladislav nebo Vratislav. Křestní jména velmi podléhají dobovým trendům nebo přímo módě. Ve středověku a v raném novověku dávali lidé svým novorozeňatům jména často podle panovníků. Když vládl Leopold, dostalo toto jméno více novorozeňat než jindy, za vlády Marie Terezie nápadně přibylo malých Terezek. Nemusel to být vždy panovník, kdo byl vzorem: Např. na Pardubicku se větší oblibě než jinde těšilo jméno Arnošt (podle Arnošta z Pardubic, našeho prvního arcibiskupa). Když pyšelský učitel Václav Vydra pokřtil svého synka jménem Emanuel, rozpoutal tím éru Emanuelů, která tu trvala až do 20. století. Současná doba má jiné idoly herce, zpěváky a sportovce. Také hrdinové a hrdinky televizních seriálů se těší mimořádné oblibě. Stačí, když televizí proběhne seriál, v němž vystupuje sličná Esmeralda, a příští rok je u nás zaesmeraldováno jako nikdy před tím. Spojením takovýchto cizokrajných jmen s českými příjmeními občas vzniknou pozoruhodné ne-li směšné kombinace, duben 2007 Česká jména a příjmení jejichž nositelé pak z nich bývají nešťastní (Esmeralda Kozlová, Dustin Vomastil apod). Na druhé straně i jména zastarávají a postupně mizí v propadlišti dějin. V době baroka se u nás velmi rozšířila jména Antonín, František nebo Josef, která do té doby byla jen málo frekventovaná. Dnes se sice také vyskytují, ale spíše se jedná o jména, která se dědí v některých rodinách. Ještě vzácnější jsou jména typu Ferdinand, Maxmilián, Leopold, Jeroným nebo Řehoř, přestože i ta bývala kdysi hojná. Zajímavé je, že některá z těchto pozapomenutých jmen se občas vracejí. Znám několik rodin s malým Tadeášem. Před nějakými 30 roky by působil značně výstředně. Do obliby znovu přišly i Elišky, Magdalenky nebo Terezky. Připadají mi jako příjemné osvěžení po Simonách, Romanách nebo Leonách časů nepříliš dávných. Některá jména jsou dnes už prakticky nepoužívaná. Neznám nikoho, kdo by dal svému synovi jméno Florián, Haštal nebo Hroznata. I když kdo ví, třeba i jejich éra se někdy vrátí, jako se vrátilo jméno Tadeáš. S jakým nejvíce neobvyklým jménem jsem se v českém prostředí setkal? V Českých Budějovicích jsem se seznámil s panem účetním Kochem, který se křestním jménem nazýval Chrysogon. Toto jméno řeckého původu se v jejich rodě dědilo. Pokračování v příštím čísle. PhDr. Jiří Chvojka Nečastější jména v Pyšelích U mužů vede Jan (58 nositelů tohoto jména), následuje Jiří (49), Pavel (40), Petr (32), Jaroslav (31), Martin (29), Tomáš (28), Václav ( 24), František (24), Josef (23), Miroslav (22). U žen je nejčastější jméno Marie ( 39), Jana (37), Hana (29), Eva (20), Anna (18). M.Pášová POHLEDNICE Každý Pyšelák ví, že nejhezčí pohled na naše městečko (pardon, teď už zase město) je od Lorety. Přesto pohlednic s tímto záběrem je výrazně méně než z opačné strany, od Obory. Že by se fotografům nechtělo do kopce? Tuto pohlednici nechal krátce před r vydat pan Josef Šmídek. Pamětníci si jistě vzpomenou na jednonohého invalidu z 1. světové války, který měl trafiku v malém domečku vedle staré školy na náměstí. (Dnes součást Městského úřadu.) PhDr. Jiří Chvojka 10

11 duben 2007 KULTURA Regionální muzeum v Jílovém u Prahy Vás zve na výstavu VELIKONOCE S KLUBEM LIDOVÉ TVORBY Výstava potrvá od Dále Vás zve na výstavu JARO výtvarných prací jílovských dětí ZUŠ Vrané nad Vltavou od TEL MUZEUM PODBLANICKA zámek è.1, Vlašim Telefon : , PYšelský KULturní Kalendář duben, květen, červen 2007Až se v DUBNU oteplí - OTEVŘENÍ PYŠELSKÉHO MUZEA 4.4., 2.5., 6.6. STŘEDA Klub seniorů pravidelné schůzky vždy první středu v měsíci ve hod v přízemí MěÚ ÚTERÝ - Zájezd Klubu seniorů do divadla v Benešově. Bližší informace na schůzce seniorů SOBOTA - BI CYKLOVKA na kole za krásami našeho kraje - pro všechny věkové kategorie! V poklidném tempu různě dlouhými trasami dospějeme k jednomu cíli. Bližší informace budou včas plakátovány. PYŠELSKÉ KULTURNÍ LÉTO - 6.ročník 3.6. NEDĚLE DĚTSKÝ DEN z pohádky do pohádky pro sladké odměny a další pěkné ceny SOBOTA ŠKOLNÍ AKADEMIE v pyšelské sokolovně ÚTERÝ DISKOTÉKA pro naše školáky SOBOTA - Výstava: Desetileté výročí otevření pyšelského muzea PĚKNOU ZÁBAVU, POTĚŠENÍ I POUČENÍ PŘI PYŠELSKÝCH RADOVÁNKÁCH VÁM PŘEJE KULTURNÍ KOMISE MĚÚ PYŠELY Změna programu vyhrazena. Vše bude včas plakátováno. Přehled akcí v Muzeu Podblanicka zámek Vlašim v měsíci dubnu výstava Romance z přírody obrazy ing. Lubomír Hejzlar vernisáž ve v 17 hodin přednáška PhDr. Bohumil Císař: Českoslovenští presidenti Autor vypráví o své knize koncert Italské a španělské písně Jakub Pustina - zpěv, Richard Pohl - klavír Jakub Pustina, vítěz mezinárodních pěveckých soutěží a držitel čestných uznání, cen a dalších pěveckých ocenění, je zapsán na seznamu Mladí umělci Kruhu přátel hudby. Koncertuje po celé Evropě a v Austrálii. Jeho ušlechtilý baryton jej předurčuje k ideálně zpěvnému přednesu české a italské písňové tvorby. Barevně podmanivý hlas velikého rozsahu, výmluvné a přesvědčivé herecké gesto, strhující dramatický výraz mu umožňují vyniknout také v nejnáročnějších rolích světového operního repertoáru. Od ledna 2007 hostuje ve Státní opeře Košice a bude hostovat ve Slovenském národním divadle v Bratislavě. Nejoblíbenějším programem jsou Nejslavnější italské a španělské písně, který obsahuje písně: O sole mio, Granada, Funicula, Brazil, Core ngrato, Volare a další. Koncert se koná za podpory Nadace Českého hudebního fondu Mezinárodní den památek a sídel - vstup do Muzea Podblanicka zdarma výstava Reprezentativní výběr prací žáků a studentů výtvarného oboru Základní umělecké školy ve Vlašimi vernisáž ve čtvrtek v 16 hodin Slovo k výstavě Mgr. J. Dvořák žáci dramatického oboru ZUŠ Vlašim pod vedením Mgr. Miloše Povolného Změna programu vyhrazena. 11

12 KULTURA duben 2007 PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH MKS BENEŠOV DUBEN v Pierre Barillet a Jean Pierre Grédy ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY Komedie o čtyřech dějstvích. Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných, podvádějících i podváděných. Starší z obou francouzů J.P. Gredy se narodil v Alexandrii v Egyptě 16. srpna Odešel do Francie studovat lyceum a potom právnickou a filosofickou fakultu. Velmi talentovaně kreslil, a tak se po absolutoriu stal asistentem výpravy ve filmových ateliérech. Pokusil se o štěstí jako scénárista. Spolu s P. Barilletem se vrhli na psaní detektivních komedií. P. Barillet se narodil 24. srpna 1923 v Paříži. Už při studiích na lyceu se začal zajímat o divadlo. První společná komedie nebyla úspěšná divadla ji odmítla. Teprve úspěch hry Gaby Silvia jim otevřel cestu do světa velké dramatiky. Měl štěstí, že mohli pracovat a poučit se u René Claira na jeho Kráskách noci. Zásadně nikdy nedělali odděleně a dialogy si přímo hráli sami. Moudří lidé tvrdí, a snad je to pravda, že národy, žijící blíž k moři pod horoucím vlivem slunečních paprsků, mají více temperamentu. Že jim slunce rozpaluje krev. Že jejich vášně, jejich lásky jsou bouřlivé a překvapující. Obyvatelé naší vlídné, trochu podmračené a krásné země jsou zasmušilejší a uvážlivě měří svoje vzněty. Vzájemné střety těchto vlastností samozřejmě přinášejí mnoho humoru. Takže francouzská hra a výborní čeští herci slibují duchaplnou a svěží zábavu. Co si přát víc?! Hrají: P. Filipovská, J. Kačer, J. Révai, /M. Kubačák/, J. Brejchová, D. Morávková, /A. Kačerová/, J. Ptáčník, Další akce v Městském divadle Na Poště Zastupitelstvo města Benešova Mirek Dvořák - pro školy v Beseda s promítáním cyklocestovatelé Lucie a Mirek, kteří objeli v letech svět.přístupné široké veřejnosti v SUNDAY SINGERS vokálně akustická skupina, doprovodný program k 10.ročníku semináře Fórum výchovy pro zdraví. Koncert je přístupný veřejnosti Ferda Mravenec představení pro MŠ Ferda Mravenec představení pro ZŠ výchovné koncerty pro ZŠ výchovné koncerty pro ZŠ výchovné koncerty pro ZŠ Pavel Novák KAŽDÉ PONDĚLÍ, STŘEDA A PÁTEK TRÉNINKY TANEČNÍ ŠKOLY SALTA ZKOUŠKY OCHOTNICKÝCH SOUBORŮ Připravujeme na květen: 1.5. Benešovský jarmark 3.5. Rodiče s dětmi do divadla MRAZÍK Chudák manžel divadelní představení PACHOLATA. koncert Folkový kvítek - Konopiště Miroslav Donutil CESTOU NECESTOU Program Kino Čerčany duben 2007 Začátky představení v 19,00 hodin, vstupné 69,-+ 1,- Kč Dětská představení začínají v 10,00 hodin, vstupné 30,- Kč sobota - Smrtící nenávist horor pátek - Krtek a oslava dětské představení pátek - Filmové pátky nekomerčních filmů Marcela dokum. film H. Třeštílkové sobota - Královna životopisný film pátek - Krev jako čokoláda horor sobota - Babel thriller sobota - Jedné noci v jednom městě povídkový celovečerní animovaný film sobota - Goyovy příznaky historické drama 12 Bližší informace na internetových stránkách Obce Čerčany

13 duben 2007 FOTBAL A mužstvo Zimní turnaj v Benešově Pyšely Štěchovice 4 3. Pyšelské mužstvo obsadilo na turnaji 1.místo. SPORT Přátelské utkání Pyšely Jírovice mistrovský zápas sehrálo mužstvo Pyšel v Nespekách kde v tradičním derby uhrálo bezbrankovou remízu 0:0. Další zápasy A mužstva Kondrac Pyšely od 16:30hod Pyšely Kostelec u Křížku od 16:30hod Olbramovice Pyšely od 17:00hod Pyšely Velké Popovice od 17:00hod Přípravka ročníky Přátelský zápas v neděli na umělé trávě v Benešově s Benešovem A po celkem vyrovnaném průběhu zápasu jsme prohráli 1:3. Halový turnaj v Říčanech Na silně obsazeném turnaji ročníků 96 jsme kvůli nemocem přijeli s jedním hráčem roč.96, jedním hráčem roč.97(oba navíc hráli za žáky proti Čerčanům) a čtyřmi hráči roč. 98. Za účasti mužstev Spartak Jihlava, ČAFC Praha, Bohemians Praha a FK Říčany (posílené o mladší žáky Sparty Praha) jsme skončili poslední, když jsme měli v průměru o dva roky mladší hráče a sehráli nesmírně kvalitní zápas s vítězným mužstvem FK Říčany. INZERCE Minipřípravka ročníky 1998 a mladší Halový turnaj v Říčanech v sobotu trochu nešťastný turnaj pro naše nejmenší, poznamenaný zraněními a nemocemi některých opor týmu. Nebyli jsme vůbec schopni vstřelit branku ani těm nejslabším soupeřům a naopak jsme téměř ze všech šancí soupeře inkasovali. Výsledky Libuš 0:0, Kunratice 0:2, Admira 0:2, Vršovice 1:1, Klánovice 3:0 a skončili jsme z 8 mužstev na nelichotivém 7. místě Halový turnaj Tempo Praha v neděli DALŠÍ VÍTĚZSTVÍ!!! Na kvalitně obsazeném turnaji ročníků 98 a ml. jsme zaslouženě zvítězili, když jsme neztratili ani bod. Nutno přiznat, že nám pořadatel na naši žádost povolil účast hráče Lukáše Maršouna nar Výsledky Tempo 3:1, Bohemians :2, Slavia Praha 1:0, Horní Měcholupy 4:1,, Střešovice 1:0. Pořadí: 1. Pyšely, 2. Bohemians 1905 roč.98, 3. Slavia Praha roč.99, 4. Střešovice, 5: Tempo Praha, 6. Horní Měcholupy. Turnaj na umělé trávě FC Tempo Praha neděle OPĚT 1. MÍSTO. Hráči ročníku 98 opět dominovali ve své kategorii. Turnaj jsme vyhráli bez ztráta bodu při skóre 22:1, když jediný gól jsme si dali vlastní. Výsledky Loko Vltavín 4:1. Horní Měcholupy 2:0, Tempo Praha 6:0, Kolovraty 3:0, Junior Praha 7:0. Zprávy dodal Ing. Jan Sládek Obecní úřad Senohraby, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, Senohraby, Po dobu rodičovské dovolené stávající ředitelky ZŠ a MŠ, nejdéle však do Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, občanská a morální bezúhonost, dobrý zdravotní stav. Předpokládaný nástup do funkce 7-9/2007. Obsahové náležitosti přihlášky: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný životopis, nástin rozvoje školy v rozsahu max. 4 stran, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), nebo doklad o jeho vyžádání, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele základní školy, čestné prohlášení dle 4 odst., 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích v platném znění, nebo doklad o jeho vyžádání. Přihlášky zasílejte doporučeně nejpozději do na adresu: Obecní úřad Senohraby, Příčná 61, Senohraby, obálku označte slovy konkurz. Případné dotazy na tel.: nebo

14 INZERCE duben 2007 ZAHRADNICKÉ CENTRUM tel.: * OKRASNÉ ROSTLINY a STROMY * SUBSTRÁTY, HNOJIVA, MULČ. KŮRA * BALVANY, JEZÍRKA A DALŠÍ DOPLŇKY * KRBOVÉ a PALIVOVÉ DŘEVO NÁVRHY a REALIZACE ZAHRAD NÁBYTEK a ZAHRADNÍ DOPLŇKY z INDONESIE PRAHA AKTUÁLNÍ NABÍDKA: * ŠIROKÝ SORTIMENT LETNIČEK A TRUHLÍKOVÝCH KVĚTIN * VELKÝ VÝBĚR TRUHLÍKŮ A KVĚTNÍKŮ * KOMPLETNÍ NABÍDKA BALENÝCH SUBSTRÁTŮ, MULČOVACÍ KŮRY PYŠELY A RAŠELINY * VELIKONOČNÍ ZBOŽÍ * OKRASNÉ DŘEVINY, VZROSTLÉ STROMY, TRVALKY, OVOCNÉ STROMY * VŠE PRO ZALOŽENÍ A ÚDRŽBU TRÁVNÍKŮ * ZAHRADNÍ CHEMIE HNOJIVA, POSTŘIKY, HERBICIDY * RUČNÍ PRACOVNÍ NÁŘADÍ, LOPATY, HRÁBĚ, MOTYKY ATD. VČETNĚ NÁSAD, PRACOVNÍ RUKAVICE * RUČNÍ NÁŘADÍ FISKUS BENEŠOV ČTYŘKOLY PRODEJ POZEMKU NA OKRAJI OBCE TURKOVICE U ONDŘEJOVA O ROZLOZE 7483 M 2. POZEMEK JE S EL. PŘÍPOJKOU V KLIDNÉM PROSTŘEDÍ A HEZKÝM VÝHLEDEM. CENA: 1000 KČ/M 2 TEL.: KÁMEN prodej přírodního kamene pro použití: v interieru a exterieru - na dlažby, obklady a zdění v zahradní architektuře - dekorativní valouny, štěrky a kusové kameny Prodejna: Všechromy, u dálnice D1, exit 15 silnice směr Velké Popovice, cca 250 m od dálnice Tel.: Chcete plynofikovat váš rodinný dům? Opravy, montáže a revize plynového zařízení od zhotovení projektu po montáž vašeho kotle a sporáku zajistí fa: František Dvořák tel PYŠELSKÉ LISTY - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne tel , fax , redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY 14

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kronika obce Krásné Údolí IV.díl - rok 2003. Rok. Krásné Údolí. Dopisovaná část ( červen říjen 2008 ) Strana 1 / celkem stran 10

Kronika obce Krásné Údolí IV.díl - rok 2003. Rok. Krásné Údolí. Dopisovaná část ( červen říjen 2008 ) Strana 1 / celkem stran 10 Kronika obce Krásné Údolí IV.díl rok 00 Rok 00 00 Krásné Údolí Dopisovaná část ( červen říjen 008 ) Strana / celkem stran 0 Kronika obce Krásné Údolí IV.díl rok 00 Tento rok byl rokem velkých změn ve školství

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Přítomni : Omluven : Leo Kordas,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 7- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. dubna 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. dubna 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. dubna 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více