Slunce, světlo a vůně...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slunce, světlo a vůně..."

Transkript

1 Cena 2, Kè KVĚTEN 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 169 Slunce, světlo a vůně... Konečně je tady květen, měsíc lásky! Snad žádné jiné období v roce neútočí tak intenzivně na naše smysly. Vzduch je naplněn vůní květin, příroda září nádhernými barvami a ptáci cvrlikají své nejkrásnější písně. Jakási magická síla nás táhne ven, do přírody. Všemi póry do nás vstupuje nová energie, nový život. Slunce svítí ještě po osmé hodině večerní a my si tak konec pracovního dne můžeme proměnit v malou dovolenou. Projít se ve svitu zapadajícího slunce, dát si večeři na předzahrádce restaurace nebo posedět na balkoně. I takové malé radosti nám mohou dát energii a přinést pocit štěstí a spokojenosti. Vždyť kdo z nás se dokáže upřímně radovat z maličkostí bez zbytečných bouřkových mraků nad hlavou, nebo se dívat na svět nezatíženýma očima a nevidět potíže tam, kde třeba ani nejsou? Okamžiky štěstí bývají prchavé a my je bohužel často přehlížíme. A právě květen je dobrý důvod k radosti ze života. Užijte si měsíc lásky naplno a nezapomeňte, že druhou květnovou nedě- li, která letos připadá na 14. května, je SVÁTEK MATEK a právě našim maminkám patří všechno kvítí světa! Zdena Lédlová Pranostiky Na mokrý květen přichází suchý červen. V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Déšť svaté Žofie švestky ubije. Městský úřad informuje... Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2. a 3. června 2006 Ve dnech 2. (pátek) a 3. (sobota) června 2006 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na území města jsou vytvořeny 3 volební okrsky: Volební okrsek č. 1 Volební místnost Ždírec n.d., Chrudimská 77, budova školní jídelny. V okrsku jsou zapsáni voliči ze severní části Ždírce n.d. (tj. občané s trvalým pobytem v domech severně od silnice II/345 Žďárská ulice), Kohoutova a Benátek. Zapisovatel: paní V. Ondráčková. Volební okrsek č. 2 Volební místnost Ždírec n.d., Nad Řekou 560, budova DPS. V okrsku jsou zapsáni voliči z jižní části Ždírce n.d. (tj. občané s trvalým pobytem v domech jižně od silnice II/345 Žďárská ulice), Nového Ranska, Údav a Stružince. Zapisovatel: M. Chybová. Volební okrsek č. 3 Volební místnost Horní Studenec 70, budova školy. V okrsku jsou zapsáni voliči z Horního Studence a Nového Studence. Zapisovatel: I. Niklová. V uvedených okrscích volí občané s trvalým pobytem na území města na základě zápisu do stálých seznamu voličů. Občané, kteří žijí ve Ždírci, nemají zde trvalé bydliště a chtějí ve Ždírci volit, mohou včas požádat na Městském úřadu ve Ždírci n.d. o přihlášení k trvalému pobytu ve městě. Žádost je dobré podat co nejdříve. Pokud nepožádají o změnu bydliště, mohou v místě svého trvalého pobytu požádat o vystavení voličského průkazu a to nejdéle do , nebo budou moci volit pouze v místě trvalého bydliště. Informace k problematice podá zájemcům paní Chybová. (pokračování na str. 2)

2 (pokračování ze str. 1) Městský úřad informuje... Jízdní řád autobusu pro občany z městských částí města Ždírec nad Doubravou Pátek 2. června 2006 Linka Benátky, Kohoutov Ždírec n.d. Odjezd autobusu: BENÁTKY, zastávka autobusu hod. KOHOUTOV, zastávka autobusu hod. Příjezd do Ždírce k okrsku č. 1 Školní jídelna ZŠ, vchod od budovy městského úřadu v hod. Odjezd v hod. směrem na Kohoutov a Benátky. Linka Stružinec, Údavy, Nové Ransko Ždírec n.d. Odjezd autobusu: STRUŽINEC, hasičská zbrojnice hod. ÚDAVY, zastávka autobusu hod. NOVÉ RANSKO, zastávka autobusu hod. Příjezd do Ždírce k okrsku č. 2, DPS Nad Řekou 560 v hod. Odjezd od DPS v hod. směrem na Nové Ransko, Údavy, Stružinec. městský úřad Provozní doba sběrného dvora, výkupny a kompostárny Středa Čtvrtek Sobota Odpovědní pracovníci: p. J. Nevšímal, p. B. Málek V jarních měsících bude možné odkládat dřevní odpad (větve stromů, keře, prořezávky) na spaliště dřevního odpadu u ČOV. Jan Martinec Zasedání zastupitelstva a rady města Výběr z usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města z Přítomno: 15 členů ZM, 14 občanů města. Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 21. zasedání zastupitelstva města bez připomínek. Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 21. zasedání do 22. zasedání ZM bez připomínek. Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) počet členů zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou pro volební období 2006 až 2010 na počet 15. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 1. stav účtů města k a náklady na zimní údržbu komunikací v období 11/ /2006 ve výši ,40 Kč. Zastupitelstvo města schválilo směrnici č. 1/06 Oběh účetních dokladů ve znění předloženém městským úřadem. Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou nákladů vynaložených v zimní sezóně 2005/2006 na údržbu lyžařských běžeckých stop ve výši ,00 Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo: 1. že město Ždírec n.d. bude v roce 2007 finančně a materiálně podporovat činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů na úrovni JPO II ve výši odpovídající roku uložilo městskému úřadu vyčlenit při přípravě rozpočtu města na rok 2007 ve výdajích částku potřebnou pro provoz JPO II. Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2006 v rámci kapitol. Úprava rozpočtu tvoří přílohu usnesení. Zastupitelstvo města: 1. zrušilo obecně závaznou vyhlášku města č. 01/2004 Fond rozvoje bydlení města Ždírec n.d. ze dne přijalo obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2006 Fond rozvoje bydlení města Ždírec n.d. 3. stanovilo účinnost vyhlášky č. 2/2006 na 9. dubna Zastupitelstvo města: 1. uzavřelo 10. výběrové řízení na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.d. a poskytne 7 žadatelům dle návrhu rady města celkem částku ,- Kč; seznam žadatelů 2 o půjčku s přidělenou finanční částkou tvoří přílohu usnesení 2. rozhodlo, že město využije na opravu bytových domů ve vlastnictví města v roce 2006 z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.d. celkem částku ,00 Kč. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí geometrické rozdělení pozemku p.č. 342/126 k.ú. Ždírec n.d. o výměře 8597 m 2, provedené na základě usnesení zastupitelstva města č. 11/21/06 z Pozemek byl geometricky rozdělen na pozemek p.č. 342/126 o výměře 525 m 2 a pozemek p.č. 342/128 o výměře 8072 m 2. Předmětem budoucího prodeje ve smyslu usnesení zastupitelstva č. 11/21/06 z bude nadále pozemek p.č. 342/128 o výměře 8072 m 2. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 708/61 zahrada o výměře 109 m 2, geometricky odděleného z pozemku p.č. 708/37 ostatní plocha v k.ú. Horní Studenec Michalu P., bytem Horní Studenec a Miroslavě K., bytem Chotěboř 34 do podílového vlastnictví. Kupní cena je stanovena ve výši 20,- Kč/m 2 pozemku. Kupující uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a s převodem nemovitosti v katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti hradí město.

3 Zasedání zastupitelstva a rady města Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu budovy čp. 122 na pozemku p.č. st. 300 v k.ú. Ždírec nad Doubravou z vlastnictví společnosti OSEVA UNI, a.s., IČ se sídlem Na Bílé 1231, Choceň, do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou. Náklady spojené se sepsáním darovací smlouvy a s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí město. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby manželé Vlastimil a Alena S. převedli jednotku č. 302/12 v domě čp. 302 ve Ždírci nad Doubravou na svého syna Patrika S. Zastupitelstvo města změnilo část usnesení č. 11/14/05 odst. 4. a rozhodlo, že pozemek p.č. 240/2 ostatní plocha k.ú. Ždírec n.d. nebude prodán Společenství vlastníků jednotek IČ , ale jednotlivým vlastníkům jednotek č. 301/1 až 301/12 a 302/1 až 302/12. Ostatní ustanovení usnesení č. 11/14/05 odst. 4. zůstávají nezměněna. Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi pozemku p.č. 342/68 v k.ú. Ždírec n.d. Kupní cena je stanovena na ,- Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí včetně daně z převodu nemovitosti hradí kupující. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 342/68 v k.ú. Ždírec n.d. Pozemek bude nabídnut k prodeji žadatelům, evidovaným v evidenci žadatelů o koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu, vedeném městským úřadem k Pozemek bude prodán formou písemné nabídky v uzavřené obálce, kterou mají právo podat evidovaní žadatelé v termínu stanoveném radou města. Kupní cena pozemku musí činit nejméně ,- Kč. Zastupitelstvo města: 1. projednalo žádost L. Korejse a M. Zvolánka o prodeji pozemku o výměře cca 3000 m 2 v průmyslové zóně II SEVER, k.ú. Horní Studenec, pro výstavbu areálu stavebního dvora 2. uložilo městskému úřadu řešit geometrické rozdělení pozemků v průmyslové zóně ve smyslu žádosti v termínu do společně s dalšími požadavky žadatelů o koupi pozemků v průmyslové zóně, které byly projednány na předchozích zasedáních zastupitelstva města. Zastupitelstvo města: 1. projednalo žádost Českých drah, a.s. o prodej části pozemku p.č. 550/22 o výměře cca 90 m 2, k.ú. Horní Studenec, průmyslová zóna II SEVER 2. uložilo městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje pozemku v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích na úřední desce města. Zastupitelstvo města: 1. projednalo žádost Jednoty, obchodního a výrobního družstva Havlíčkův Brod, doručenou dne pod čj. 520/06 o revokaci usnesení č. 11/21/06 ze dne odmítlo revokovat usnesení č. 11/21/06 z 21. zasedání zastupitelstva města dne Zastupitelstvo města vzalo na vědomí pozvání obce Michelhausen z Dolního Rakouska ve dnech 20. a na návštěvu za účelem projednání možnosti navázání partnerství mezi obcemi. Výběr ze zápisu z 74. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka. Použití důchodu Rada města souhlasí s použitím části invalidního důchodu Bohdany Vančuchové ve výši 1.000,- Kč na nákup potravin dle dokladu, předloženého vedoucí prodejny Jednoty H. Studenec. Uzavření smlouvy o měření rychlosti Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zabezpečení zkušebního úřadního měření mezi městem Ždírec n.d. a společností CZECH RA- DAR a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 33 na jednodenní bezúplatné úřední měření rychlosti vozidel na území města. 3 Oprava budovy čp. 120 Město obdrželo dotaci na opravu budovy čp. 120 kino a knihovna. Předmětem opravy budou prostory nad knihovnou, oprava střechy a okapů, oprava fasády, výměna oken a dveří. Rozsah prací nelze s ohledem na technický stav budovy a neexistenci původní stavební dokumentace přesně stanovit a v průběhu oprav bude nutné upřesňovat rozsah prací. Rada města z tohoto důvodu zadá opravu budovy vybrané firmě bez výběrového řízení. a) rozhodla, že opravu budovy čp. 120 provede firma Josef Bříza, práce ve stavebnictví, Ždírec n.d., v rozsahu dle investičního záměru a v souladu s dotačními podmínkami Ministerstva financí, b) pověřila technickým dozorem stavby Luďka Špinara a Zdeňka Plevu, zaměstnance města, c) uložila starostovi a L. Špinarovi dohodnout s firmou Josef Bříza podmínky smlouvy o dílo. Zadání zpracování projektové dokumentace a) souhlasí s tím, aby město uzavřelo smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení stavby Komunikační napojení závodu Czech Lana ve Ždírci n. D se společností Tebodin Czech Republic, s.r.o. Praha v hodnotě ,- Kč vč. DPH, b) rozhodla, že město zadá zpracování projektové dokumentace pro zadávací řízení a pro realizaci stavby společnosti DRUPOS PROJEKT, v.o.s. Havlíčkův Brod v hodnotě ,- Kč vč. DPH. Uzavření leasingové smlouvy na žací stroj a) schválila nákup travního žacího stroje Starjet Exlusive AJ 102/20V za cenu ,- Kč a čelní sněhové frézy 92 cm na stroj Starjet za cenu ,- Kč formou leasingu s nulovou akontací dle předložených nabídek leasingových společností, b) souhlasí s tím, aby žací stroj Starjet z roku 2002 byl po opravě po- (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) skytnut správci areálu SK Dekora na údržbu hřiště. Smlouva o nájmu tepelných zdrojů Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu tepelných zdrojů mezi Městem Ždírec n.d., Bytovým družstvem Hamerská I a společností Tepelné a realitní služby Chotěboř s.r.o. na základě které bude společnost TRS provozovat kotelny v bytových domech v Jižní ulici čp. 623, 624, 625 a 626. Smlouva je uzavřena s platností od na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Uzavření smlouvy o dílo Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností Skanska DS Brno, závod Litomyšl, na provedení stavby Lávka pro cyklo stezku SO 202 v rámci opravy mostu ev.č na Novém Ransku. Cena za dílo vč. DPH činí ,- Kč. Podmínky nájemní smlouvy Rada města schválila prodloužení výpovědní lhůty u nájemní smlouvy nebytových prostor v domě Žďárská 32 na 12 měsíců a pověřila starostu nebo místostarostu podpisem dodatku nájemní smlouvy. Vyhodnocení nabídek v soutěži č. 2/2006 a 3/2006 a) rozhodla, že město uzavře smlouvu o dílo na akci č. 2/2006 Komunikace Na Balkáně se společností M SILNICE a.s., závod Havlíčkův Brod za cenu ,00 Kč vč. DPH Další posuzované nabídky: 2. COLAS CZ, a.s., nabídnutá cena za dílo ,00 Kč 3. Dvořák Havlíčkův Brod, nabídnutá cena za dílo ,00 Kč b) rozhodla, že město uzavře smlouvu o dílo na akci č. 3/2006 Komunikace K Doubravce se společností M SILNICE a.s., závod Havlíčkův Brod za cenu ,00 Kč vč. DPH Další posuzované nabídky: 2. COLAS CZ, a.s., nabídnutá cena za dílo ,00 Kč 3. Dvořák Havlíčkův Brod, nabídnutá cena za dílo ,00 Kč c) pověřila starostu nebo místostarostu uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem za podmínek daných poptávkovým řízením. Znalecký posudek stavby čp. 400 a 571 Rada města souhlasí s pověřením pana Jiřího Pavláska, bytem Chotěboř, znalce z oboru stavebnictví (specializace na posuzování stavu staveb, posuzování souladu staveb s projektovou dokumentací, posuzovaní výkazu výměr a posuzování technologie provádění staveb) pro zpracování znaleckého posudku projektu a provedení stavby bytového domu a nebytových prostor na náměstí 9. května čp. 400 a 571. Uzavření smlouvy o zajištění odběru elektrozařízení Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společnostmi: a) ELEKTROVIN a.s. Praha 4, Michelská 300/60 b) EKOLAMP s.r.o. Praha 10, Korytná 47/3 c) ASEKOL s.r.o. Praha 4, U Pejřárny 97 Předmětem smluv je zajištění zpětného odběru elektrozařízení a elektromateriálu na sběrném dvoře ve Ždírci n.d. za úplatu. Výběr ze zápisu z 75. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka. Hosté: Jiří Uchytil předseda finančního výboru, Jaroslav Klepetko předseda kontrolního výboru, Petr Ošlejšek jednatel s.r.o. NIMIRU Havl. Brod. Projednání návrhu budoucí kupní smlouvy Pan Ošlejšek seznámil radu a hosty s konkrétními plány společnosti NIMIRU ve výstavbě prodejny v lokalitě Pikulka. Rada projednala návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 342/128 v k.ú. Ždírec n.d. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 342/128 trvalý travní porost o výměře 8072 m 2 v k.ú. Ždírec n.d. v předloženém znění. Smlouva obsahuje podmínky stanovené usnesením zastupitelstva města č. 11/21/06 z Schválení smlouvy na výstavbu dětského hřiště Místostarosta seznámil radu města s návrhem Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 47/06. Na základě této smlouvy poskytne Nadace ČEZ v roce 2006 městu částku 800 tis. Kč jako dar na výstavbu dětského hřiště. a) souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 47/06 mezi městem a Nadací ČEZ se sídlem Seifertova 55/570, Praha 3, IČ: na poskytnutí daru ve výši ,00 Kč na výstavbu dětského hřiště b) rozhodla, že dětské hřiště bude vybudováno na stadionu SK Dekora c) uložila městskému úřadu vyzvat nejméně 3 specializované firmy k podání nabídky na projekt a výstavbu hřiště d) uložila starostovi zajistit splnění podmínek smlouvy o poskytnutí příspěvku Schválení smlouvy o dílo na projektové práce a) souhlasí s návrhem smlouvy o dílo předloženým firmou DRUPOS PROJEKT v.o.s. Havl. Brod na projekt rybníku dle studie revitalizace toku řeky Doubravy b) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo. Vyhodnocení veřejné soutěže č. 1/2006 Místostarosta předložil radě města hodnotící zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné soutěži na rekonstrukci domu čp. 1 ve Ždírci n.d. na 2 byty. a) vzala na vědomí protokol o otevírání obálek ve veřejné soutěži č. 1/2006 4

5 Zasedání zastupitelstva a rady města b) vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné soutěži č. 1/2006 c) rozhodla na základě zprávy hodnotící komise o pořadí uchazečů o veřejnou zakázku č. 1/2006 na prvních třech místech následovně: 1) Jaroslav Kovačka Žďár n.s., nabídnutá cena za dílo vč. DPH: ,00 Kč 2) Josef Bříza Ždírec n.d., nabídnutá cena za dílo vč. DPH: ,00 Kč 3) MEGALITY s.r.o. Žďár n.s., nabídnutá cena za dílo vč. DPH: ,00 Kč d) uložila starostovi zaslat do uchazečům o veřejnou zakázku rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky č. 1/2006 Rekonstrukce nebytových prostor čp. 1 na 2 byty e) pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Kovačka; podpis smlouvy je podmíněn nabytím právní moci rozhodnutí o přidělení zakázky. Výstavba TI pro 10 bytů v Jižní ulici Starosta informoval radu města o získání dotace ve výši ,- Kč na výstavbu technické infrastruktury pro 10 bytů v Jižní ulici. a) rozhodla, že město vyzve 3 stavební společnosti k podání cenové nabídky na výstavbu technické infrastruktury pro 10 bytů v Jižní ulici, tj. SO 01 komunikace, SO 03 kanalizace a SO 04 vodovod výzva č. 4/2006; předpokládané náklady stavby budou cca 1 mil. Kč bez DPH a stavbu není nutné zadávat veřejnou soutěží dle zákona č. 40/2004 Sb. b) rozhodla, že SO 02 plynovod v nákladech do 100 tis. Kč bez DPH zadá město společnosti OLYMPIA P&P s.r.o., Chrudim c) schválila převedení investorství stavby SO 02 plynovod během stavby na a.s. Východočeská plynárenská Hradec Králové, která stavbu dokončí d) rozhodla o převodu stavby plynovodu do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové e) schválila příspěvek města na výstavbu SO 02 plynovod ve výši dle uzavřené smlouvy s VČP, a.s. o budoucí výstavbě plynovodu. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2005 Rada města se seznámila se zprávou Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření města v roce Zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Rada předloží zprávu k projednání 23. zasedání zastupitelstva města. Uzavření kupní smlouvy Rada města rozhodla o uzavření kupní smlouvy s Bohumilou Chvalovou, bytem Biřkov 1 na odkoupení vybudovaných přípojek technické infrastruktury u pozemku p.č. 342/68 ve Ždírci n.d. Kupní cena je stanovena dohodou na ,- Kč za všechny vybudované přípojky. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy kupní. Pronájem pozemku p.č. st. 300 pod budovou sila ve Ždírci n.d. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy, na základě které České dráhy, a.s. s platností od pronajmou městu Ždírec n.d. stavební pozemek p.č. st. 300 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m 2, k.ú. Ždírec n.d. Zakoupení pojízdné plošiny Rada města rozhodla o zakoupení pojízdné rozebíratelné plošiny v ceně ,- Kč s DPH. Plošina je určena zejména pro opravy a údržbu osvětlení, podhledů a oken v sálech tělocvičny u ZŠ Ždírec n.d. Příspěvek mladým hasičům SDH Údavy Rada města rozhodla o příspěvku ve výši 3.000,- Kč na soustředění mladých hasičů SDH Údavy v italském městě Caorle v termínu Oprava kanalizace v Horním Studenci a) souhlasí s likvidací havárie kanalizace DN 300 v prostoru prodejny Jednoty v Horním Studenci a se zadáním opravy firmě Josef Marek, Ždírec 5 n.d.; město uhradí prokazatelně vynaložené náklady spojené s likvidací havárie b) projednala cenový návrh na řešení odvodu dešťové vody do městského kanalizačního řadu v nákladu cca 200 tis. Kč vč. DPH; rada bude řešit možnost realizace investiční akce vzhledem k vývoji příjmů rozpočtu. Oprava budovy v Údavech čp. 43 Rada města se seznámila s návrhem rekonstrukce sociálního zařízení a dalších oprav budovy čp. 43 v Údavech. Jedná se o opravu střechy, komínů, vstupních dveří, rekonstrukci stávajícího přístřešku na sociální zařízení a rekonstrukci původního sociálního zařízení na komory, sloužící jako příslušenství k bytům. a) souhlasí s přípravou opravy budovy a rekonstrukce sociálního zařízení b) rozhodla, že stavební práce provede fa Josef Bříza, Ždírec n.d. c) uložila starostovi připravit s dodavatelem prací harmonogram prací a způsob financování. Nákup kontejnerů na tříděný odpad Rada města rozhodla o nákupu kontejnerů na tříděný odpad, které doplní stávající stanoviště kontejnerů zejména kontejnery na sklo. Schválení dodatku k nájemní smlouvě Rada města schválila Dodatek č. 1/2006 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne Předmětem dodatku je dohoda o výši nájemného za pronájem pozemků, na nichž hospodaří Lesní družstvo obcí. Úhrada prací Rada města rozhodla o úhradě faktury ve výši ,- Kč za provedení přístřešku pro ukládání sportovního nářadí u hřiště Základní školy Ždírec n.d. Jan Martinec

6 Na aktuální téma Pěkně drahé focení Mnozí z Vás si jistě pamatují léty zažitý slogan Duben, měsíc bezpečnosti. Dnešní doba na slogany už tolik nedá, ale o bezpečnost nejen na silnici je třeba usilovat i nadále. Proto jsme naše město přihlásili do akce Bezpečná města, která slibovala jednodenní měření rychlosti motorových vozidel na území města. Pousmálo se na nás štěstí a byli jsme vybráni. Uvedené pěkně drahé focení se uskutečnilo ve čtvrtek 6. dubna mezi 9.00 a hod. na třech místech ve Ždírci a na průjezdu Novým Ranskem a Údavami. Z celkového počtu 639 měření rychlost 50 km/h, povolenou v obci, přesáhlo 69% motoristů! Rychlostí od 50 do 60 km/h jelo 43% motoristů, od 60 do 70 km/h jelo 19% motoristů, rychlostí vyšší než 70 km/h v obci jelo 7% motoristů. Nejvíce neukázněných řidičů bylo v Údavech, kde celých 13% motoristů překročilo rychlost 70 km/h v obci. Zdokumentované přestupky byly postoupeny odboru dopravy MÚ Chotěboř k vyřešení. Jiří Pavlíček Výstavba supermarketu Ve zprávách ze schůze rady města si lze přečíst, že město již uzavřelo s firmou NIMIRU Havlíčkův Brod smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku na Pikulce za účelem výstavby obchodního objektu. Uzavřená smlouva znamená pro firmu NIMIRU možnost požádat o vydání územního rozhodnutí na výstavbu supermarketu, parkoviště a příjezdové komunikace. Příprava smlouvy byla zdlouhavá, jelikož rada má zájem na ochránění vlastnictví města a zároveň chce umožnit investorovi bezproblémovou přípravu stavby obchodního centra. Pan Ošlejšek, jednatel a vlastník společnosti NIMIRU, informoval členy rady města a předsedy výborů zastupitelstva na společné schůzi o nejbližších krocích firmy směřujících k dovršení společného cíle zajištění pohodlného nakupování ve Ždírci nad Doubravou. Zastupitelstvo města podporuje jednomyslně výstavbu obchodního centra, ale zároveň nehodlá bezhlavě a nepromyšleně za každou cenu prodat lukrativní pozemek na Pikulce, ve Ždírci prakticky jediný vhodný pro výstavbu supermarketu. I z tohoto důvodu jsou jednání o kupní smlouvě a zpětném předkupním právu zdlouhavá. Zastupitelé zároveň nechtějí za každou cenu uspěchat realizaci akce a dávají přednost dobře připravenému projektu. Věřím, že výsledkem našeho snažení bude lepší možnost nakupování nejen pro Ždírec, ale i nejbližší okolí. Jan Martinec 6 Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad V místních částech Ždírce n.d. budou přistaveny kontejnery na objemný odpad v těchto termínech: Nové Ransko u prodejny Horní Studenec u kulturního zařízení Nový Studenec u autobusové zastávky Údavy u autobusové zastávky Stružinec na stanovišti kontejnerů Kohoutov u požární nádrže Benátky u hasičské zbrojnice

7 Na aktuální téma Konference ve znamení úspěchů obcí z Vysočiny Od 2. do 4. dubna 2006 se tradičně v Hradci Králové konal již 9. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, zkráceně konference ISSS. Protože se jedná o konferenci, která je největší republikovou akcí, na které se schází úředníci, volení představitelé samosprávy, tvůrci a prodejci informačních technologií, neodpustím si alespoň stručnou informaci o poměrně úspěšné roli zástupců z kraje Vysočina. Na ISSS pravidelně jezdí celkem velké množství zástupců obcí z kraje Vysočina, z nichž někteří svoji obec i kraj velmi dobře reprezentují. V tomto roce úspěšným reprezentantem byla obec Okříšky, která byla vyhodnocena jako druhá v soutěži o nejlepší webové stránky obce a město Telč, které bylo spoluautorem 3D vizualizace města Telče a mikroregionu Telčsko. Tato trojrozměrná vizualizace Telče se umístila na druhém až třetím místě v soutěži o geoaplikaci roku. V rámci různých besed a diskusí, které jsem na konferenci absolvoval, jsem s potěšením i jistým smutkem zároveň vyslechl chválu na pokroky samospráv v úrovni rozvoje a využívání informačních technologií, které Do kontejnerů nelze ukládat železný šrot, elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad jako např. ledničky, televizory, zářivky, obaly od chemikálií apod. Ivana Niklová Co nového na Vysočině duben 2006 bylo na můj vkus však až příliš často doprovázeno povzdechy nad špatnou koordinací této činnosti z centrální úrovně a jistou strnulostí některých orgánů státní správy. Domnívám se, že oznámení, že v dnešní době bouřlivého rozvoje informačních technologií většina Obvodních oddělení policie České republiky nemá připojení na Internet, hovoří za všechny další komentáře. Setkání starostek a starostů Vysočiny Více než 300 starostek, starostů, místostarostek a místostarostů se sjelo 10. dubna 2006 do kulturního domu v Jemnici. Společné setkání s Radou kraje Vysočina, poslanci a senátory za Vysočinu a vedoucími odborů Krajského úřadu kraje Vysočina proběhlo v přátelském duchu. Z mého pohledu považuji za důležité, upozornit z obsahu setkání na dvě věci. Tou první bylo první historické udělení cen Vesnice Vysočiny šesti vítězným obcím krajského kola Vesnice roku: Dukovany (2000), Častrov (2001), Libice nad Doubravou (2002), Vilémov (2003), Radostín (2004) a Jakubov u Moravských Budějovic (2005). Tou druhou věcí bylo potom společné upozornění starostů měst i obcí na opravdu neutěšenou situaci na našich silnicích po skončení neobvykle dlouhé zimy. Zde mi nezbývá, než s hodnocením kvality krajských silnic ze strany starostek a starostů souhlasit. Předpokládám, že v nejbližší době kraj posílí prostředky Správ a údržeb silnic kraje Vysočina určené na opravy silnic po zimě. Dalším krokem potom musí být postupné nastartování ročních investic v řádu stovek miliónů korun do krajských silnic, a to jak do rekonstrukcí, tak souvislých oprav. Je cílem kraje, získat ve prospěch těchto investic i co možná nejvíce finančních prostředků z evropských fondů. Již rok 2007 a zejména potom léta další ukáží, jak se nám tento náš úmysl podařil. Bude dálnice bezpečnější? Úsilí kraje Vysočina nese první konkrétní ovoce. Na dálnici D1 začaly fungovat první 4 proměnné informační tabule a celkem 6 kamer. Na jejich instalaci má velkou zásluhu i kraj Vysočina, který na problémy na dálnici dlouhodobě upozorňuje a poskytl Ministerstvu dopravy studii proveditelnosti. Pokud Ministerstvo dopravy dodrží slib, měla by být do konce roku 2007 na D1 instalována na každých 10 až 20 km proměnná informační tabule a jedna kamera. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 6., MUDr. Josef Cimburek Tyršova 386, Skuteč MUDr. Zdeněk Dvořáček Husova 64, Hlinsko 13., MUDr. Libor Bačkovský Družstevní 1401, Hlinsko 21., MUDr. Michael Chlud Smetanova 842, Hlinsko 27., MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Josef Pullman Maleč 100 tel , 7., MUDr. Helena Palánová Humpolecká 244 tel , MUDr. Hana Kohlová M. Střely 420, Krucemburk tel , MUDr. Ladislav Kříž Plovárenská 482 tel , MUDr. Pavel Jáchym Lánecká 970, Světlá n.s. tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. 7

8 Sloupek pamětníků Železniční stanice Ždírec Krucemburk (VII.) Konec 19. století rok 1899 o Vánocích... Druhým strážním domkem od této stanice směrem na Hlinsko v Č. byl postaven při stavbě dráhy Německý Brod Rosice a Pardubice str. domek č. 21 jednadvacítka na dně bývalého velkého rybníka nazvaného Barchanec na katastru obce Horní Studenec. Koncem 19. století zde bydlel se svojí rodinou vochtr Nápravník a chodil jej střídat supšit mladý strážník trati Josef Marek ze Stružince. Podle vyprávění pamětníků a také nalezené rýmovačky ve staré truhle na půdě chalupy č. 17 ve Stružinci mladým chalupářem z Prahy, museli být oba strážníci samá legrace, veselé kopy. Dnes už si ani nedovedeme představit, jak se tenkrát lidé bavili nebylo rádio, televize, Ve Studenci svou věc odbyl, jitrnice nakoupil, u Bergmanů také páru, pochod zpátky nastoupil. 13. Ale půl ton najednou vzít nemožná je věc, co by o mně řekli lidé, rozumoval si náš švec. 14. Rozhodl se tedy rychle proti tomu nemá nic, že on to na dvě rozdělí v každém krámu polovic! 15. Ten první díl u Bergmanů zvlažil jeho útroby, teď měl nenadále ňáké zvláštní nálady. 16. Spatřil tady ze Stružince tu jednoho souseda, který sáně na nich škopek domů se dřít namáhá. 17. Počkej na mě, půjdem spolu, Korejtkova byla řeč, a hned náklad s beder dolů, do škopku si dal náš švec. (pokračování na str. 9) Zbrusu nová píseň 1. Poslechněte smutný příběh, co se stalo, přihodilo, co se stalo v Studenci a nedalekém Stružinci! 2. Psal se rok tisíc osm set devadesát devět, tak že nové století mělo být co nevidět. 3. Toho roku sněhu bylo, že Dráha nemohla jet, musela jej lidská ruka odházet. 4. Nedaleko od Studence, jest maličké hnízdečko, jménem Stružinec nazvané, romantické hnízdečko. 5. V tom Stružinci bydlí jakýs Jan Korejtko obuvník, toho času samo jedin, žije jako poustevník. 6. Železniční orgánové najímali dělný lid, by mohli tu neřest z dráhy, co nejdříve odklidit. 7. Ze Stružince bylo lidu též síla veliká, nescházelo mezi nimi Korejtky obuvníka. 8. Strážníkovi na Barchanci byl Korejtko přidělen, aby dle svých schopností byl zde nápomocen. 9. Poslední svátek vánoční dostal zvláštní úkol překrutá že zima jest dojít tedy pro páru. 10. Pára je jen pro zahřátí, pro žaludek zase nic, dostal tedy náš švec rozkaz, by přinesl pár jitrnic. 11. Jistě půl tonu od cesty není žádná malá věc, tedy statně ke Studenci, vykračoval si náš švec. Závory na přejezdu trati u strážního domku č. 21 na třicátém kilometru trati od Německého (Havlíčkova) Brodu. Na dolním snímku je ještě zachovalá stará dřevěná signálka u domku č. 21 na Barchanci. Odtud chodily do školy v Údavech děti těchto vochtrů : Nápravníka, Fr. Josefa, Fr. Chmelíka, Karla Kukala, Fr. Smejkala a Jana Škrocha. Jaké zde bylo asi bydlení, když ani do dnešní doby (2001) tu není zaveden elektrický proud! Domek je dávno zrušený a prodán. Bydlí zde Karel Kudrna zaměstnanec ČD výhybkář stanice Ždírec n.d. Ten také občas, když si požádají Lesy, otevře ručně závory. Jinak jsou stále zavřené. Text i foto Bouška M. 8

9 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 8) 18. Když se trochu posilnili, k Pujmanovům vyrazili, sáňky, škopek, jitrnice, páru venku zanecháli. 19. Že jsou dobré jitrnice, to ví každý chlapec dnes, zdaleka že zavánějí ucítil je taky pes! 20. Švec Korejtko, z jeho tónu statečně si uvnitř dále popíjel, soused, do dveří když vstoupil, dobré chutnání mu přeje udílel! Konec. Jak to nakonec dopadlo? Více jak sto let je tomu, rýmovačka o tom nic neříká. Kolik bylo jitrnic, kupoval náhradu? Ještě že měl souseda se saněmi jako svědka, že je sežral pes! Byla z toho v obou vesnicích pořádná legrace. O strážníkovi (vochtrovi) toho moc nevíme. O jeho vystřídači (supšitovi) Josefu Markovi víme, že se narodil Byl nejmladším synem Františka a Marie Markových ze Stružince ze železničářské rodiny. Vystřídač Josef Marek chodil do školy v Horním Studenci v letech Koncem 19. st. roku 1899 bylo Josefovi 26 let. Ve Stružinci si založil rodinu s dcerou Josefa Korejtky, bydleli spolu s rodiči v č.p. 3 (u Tlapalů), dcera Marie nar chodila do školy v Údavech (1913 do ), dcera Kateřina nar do školy v Údavech, syn Josef nar do Údav 1916 a do Měšť. šk. v Hlinsku v Č. Podle poznámky u dcery Marie, se rodina Josefa Marka odstěhovala někam k Hradci Králové. Našemu skladateli v tu dobu bylo 47 let a dále sloužil na dráze ČSD. Pokračování. Miloslav Bouška, kronikář Bývalí majitelé Ranska V době vlády Karla IV. zemřel v roce 1355 Smil z Ronova. Jeho panství zdědil syn Zdeněk, který založil osady Ransko a Pravnov. Pravnovskému plebánovi (knězi) přikázal nájemné, neboli ourk, jak se tehdy říkalo, pouze z 6 lánů na Ransku, protože dědičný nájem z Pravnova odkázal v roce 1366 klášteru v Pohledu. Ransko vzniklo po roce 1355, Pravnov kolem roku Zdeněk z Ronova byl také dobrodincem kláštera žďárského. Příchylnost k tomuto klášteru byla příčinou, že se ronovští páni přidali na stranu císaře Zikmunda, což se jim však nevyplatilo. V roce 1424 přitáhla Žižkova vojska, která byla na cestě na Moravu, a 6. října se zastavila před Přibyslaví. Husité však našli zavřené brány a obyvatele připravené k obraně. Aby za sebou neměli opevněný hrad Ronov, zaútočili na něj a 7. října jej dobyli. Pověst vypráví, že se žena majitele hradu (Zdeňka z Ronova) po zjištění, že její muž a synové jsou mrtví, vrhla do hradního příkopu z hradeb. Po smrti Žižkově a dobytí Přibyslavi převzali husitští Sirotci vládu nad ronovským panstvím. Velel jim hejtman Jan Hertvík z Rušínova. Také Ransko bylo deset let v jejich moci, až do bitvy u Lipan v roce Po této bitvě Sirotci z Ronova odešli. Páni z Ronova se vrátili, ale když viděli, že ronovský hrad je pobořený, přibyslavský vypálený, a jejich majetky jsou zničeny, prodali vše svému příbuznému z Polné jménem Hynce Ptáček z Pikrštejna. Byl to prý muž nevelké postavy a jiskrných očí, jak jej popisoval papež Pius II. Na svém panství máloco zvelebil, protože se věnoval především veřejnému životu. Bojoval v řadách Panské jednoty v bitvě u Lipan. Potom obléhal hrad Sion, dobyl ho, zajal Jana Roháče z Dubé a dopravil jej do Prahy, i když to byl jeho vlastní strýc. V roce 1440 byl zvolen hejtmanem kraje kouřimského. Roku 1444 podepsal smlouvu s Epíkem z Krucemburku o zřízení rybníka, který měl zatápět z poloviny pozemky Hynce Ptáčka, z poloviny pozemky Epíkovy. Byl to rybník Řeka. Téhož roku Hynce Ptáček z Pikrštejna zemřel. Zanechal dceru Žofii. Jeho panství řídil Jan Čabelický, který zařídil, aby se Žofie provdala za Viktorina z Kunštátu, syna krále Jiřího z Poděbrad. Zemřela však po roce při narození dcerušky společně s ní a Viktorín se oženil s kněžnou Těšínskou. Založil v roce 1480 rybník Velké Dářko. Dle starých knih přibyslavských byli za jeho působení majiteli hutí a hamru v Ransku mistři Jakub a Petr, v roce 1485 Hanuš a Petr, v roce 1491 Hanuš a Václav, kteří tohoto roku prodali Ransko Niklu Pivrlovi. Viktorín prodal panství polensko přibyslavské v roce 1486 svému synovci Janu Zajímačovi z Kunštátu. Jeho syn Hynek Boček Zajímač ho roku 1515 přenechal Trčkovi z Lípy. Ten panství prodal roku 1538 Karlu z Valdštejna, jehož dcera si vzala Zachariáše z Hradce. Za jeho vlády byl Ze studenecké kroniky... Rok 1972 Tímto příspěvkem navazuji na Naše noviny duben majitelem huti jakýsi Henzl v Ransku. Karel z Valdštejna získal právo na kutání stříbra a v této činnosti jej Zachariáš z Hradce následoval. Z té příčiny býval často v Přibyslavi, kde si postavil zámeček. Poslední potomek pánů z Hradce, Jáchym Oldřich, prodal v roce 1597 panství Hartviku Žejdlicovi ze Šenfeldu, který byl členem zemského soudu, zemřel roku Měl tři syny: Jan Žejdlic dostal Polnou, Jindřich Přibyslav, a Rudolf Choceň. Oba dva starší bratři však zemřeli, a tak se stal majitelem celého panství Rudolf Žejdlic. Po prohrané bitvě na Bílé Hoře a následné popravě českých pánů zemřel náhle 28. září Po smrti byl Rudolf odsouzen ke ztrátě dvou třetin svého majetku. Ani jeho ostatky nesměly být pohřbeny. Zkonfiskované polensko-přibyslavské panství koupil v roce 1623 kardinál František, kníže z Dietrichsteina. Byl to první majitel z rodu Dietrichsteinů, jejichž jméno je odvozováno od tvrze Dietrichstein v Korutanech. Po smrti kardinála v roce 1636 se ujal majetku jeho synovec Maxmilián. Prodal velkostatek žďárský cisterciákům, a tak byl zámek opět proměněn v klášter. Protože na Ransku nebyli sedláci, nebylo uvedeno v Berní rulle, ačkoliv v majetku Dietrichsteinů bylo až do devatenáctého století, kdy vymřeli, a všech panství, včetně Ranska, se ujali jejich dědicové. Pavel Vomela Po skončení akcí Z se účastníci domů vraceli zalepeni blátem od hlavy až k patě. Zdá se Vám to mož- (pokračování na str. 10)

10 (pokračování ze str. 9) Sloupek pamětníků ná divné, proč tyto podrobnosti píši, ale budoucí pokolení bude přijímat tyto věci jako samozřejmost a myslím, že není na škodu připomenout někdy i ty svízelné podmínky, za jakých se daná věc prováděla. Další akce Z. Na hřbitově bylo obnoveno 50 metrů nové zdi. Když počasí dovolilo, pokračovalo se v budování nového koupaliště. Spolu se Státním statkem se dále budovaly cesty na Vyhnálov a Branišov. Kulturní akce. Z kulturních akcí se konaly v tomto roce tři plesy (Myslivecké sdružení, Požárníci a ČSŽ pořádal maškarní ples). Oslavu MDŽ zajistily členky Českého svazu žen za spolupráce s místní školou, kdy žáci ve své odpolední besídce poděkovali prostřednictvím básniček a scének maminkám za jejich lásku a péči. Zvláště ty nejmenší děti byly milé svou opravdovostí a chutí vystoupit na veřejnosti a nemusím ani podotýkat, že obecenstvo potleskem nešetřilo. Besídka se konala v kinosále, a pro hojnou účast se tam lidé ani nemohli vejít. Členky ČSŽ navštívily nejstarší ženy s gratulací, kytičkou a malou pozorností v podobě bonboniéry a kávy. Tradiční kácení máje bylo pořádáno ČSŽ a členy požárního sboru na sportovním hřišti v Horním Studenci. I přes nepřízeň počasí se kácení máje vydařilo a večer bylo ukončeno veselicí v kinosálu. Oslava MDD 1. června. Naše ženy daly hlavy dohromady a výsledek byl ten, že pro děti uspořádají první dětský karneval v Horním Studenci. Za krásného počasí si vyšlapovaly děti v maskách od místní školy do kinosálu, kde je uvítala kapela složená z místních občanů, kteří dětem udělali malou taneční zábavu. Všichni ti malí převlečení za medvídky, kůzlátka, berušky, kowboje a mnoho jiných se bavili v kole stejně tak jako i ti dospělí nahoře na jevišti. A protože při tanci vysychá v hrdle, čekalo na oslavence občerstvení. Děti si také zahrály různé hry a po veselém karnevalu jim byl promítnut film s pohádkovým námětem. Na podzim se konala pouť a tradiční taneční zábava. Zprávy ze Státního statku. Rostlinná výroba v roce Obiloviny plánovaný výnos: q Obiloviny skutečný výnos: q Výnos z 1 ha: 29,53 q Naše škola Nad plán bylo vyrobeno 563 q obilí. Sklizeň trvala od do Brambory plán: q Brambory skutečnost: q Výnos z 1 ha: 234 q Nad plán bylo vyrobeno 26 vagónů brambor. Luštěnin (bob), ozimé směsky, kukuřice a jetelotrávy bylo také sklizeno nad plán. Živočišná výroba Krávy plán: 405 ks; skutečnost: 427 ks. Telata plán: 119 ks; skutečnost: 144 ks. Jalovice chovné plán: 163 ks; skutečnost: 142 ks. Jalovice březí plán: 30 ks; skutečnost: 24 ks. Skot celkem plán: 896 ks; skutečnost: 931 ks. Prasata celkem plán: 928 ks; skutečnost: 884 ks. Výroba mléka plán: l; skutečnost l; průměrná dojivost: 6,02 l. Průměrná dojivost proti loňskému roku klesla o 0,33 l mléka. Příčinou byl výskyt nakažlivého infekčního zánětu mléčné žlázy v kravíně v Podmoklanech. Během roku bylo v této stáji nutno odporazit 36 kusů dojnic. Zdá se, že tato infekce byla již potlačena. Výroba hovězího masa plán: kg; skutečnost: kg; průměrný přírůstek na kus a den 0,58 kg. Výroba vepřového masa plán: kg; skutečnost: kg; průměrný přírůstek na kus a den: 0,54 kg. Investiční výstavba státního statku. Provedeny meliorační práce zamokřených pozemků na výměře 55 ha. Budována byla posklizňová linka na obilí v Podmoklanech. Dobudování bude provedeno v roce Oprava elektrozařízení v kravíně v Horním Studenci. Rekultivace pozemků po bývalé cihelně na Barchanci. V kronice je psáno, že mrazy a plískanice přišly mnohem dříve, než jsme čekali. Aby brambory byly včas a beze zbytku sklizeny, povolal MNV brigádníky z řad občanů. Velikou pomocí přispěli i sovětští vojáci, kteří v počtu lidí sem denně v tom nejhorším počasí dojížděli, aby pomohli dostat velikou úrodu brambor z pole domů. Za to jim náleží dík nás všech. Příspěvek byl opsán z kroniky pro rok František Sysr Základní škola Ždírec nad Doubravou Letošní jaro se snažili žáci naší školy přivolat všemi možnými způsoby. Malovali na okna tříd jarní květiny, zdobili ve velikonočním duchu třídy, proběhla též výtvarná soutěž Rozkvetlá louka. Soutěže se zúčastnilo 13 jednotlivců a 3 třídy. První místo obsadila Lucie Bartoňová z 9. A, 2. místo patří třídě 1. B, o 3. místo se podělili Veronika Vápeníková (8. B) a Roman a Michal Vomelovi (2. A a 3. B). 10 Ve čtvrtek se v Ledči nad Sázavou uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentoval jako jediný Daniel Michal ze 4. A. Ve velké konkurenci obsadil v kategorii 4. a 5. tříd vynikající 2. místo a postoupil do regionálního kola v Třebíči. Zde si též vedl velmi dobře, i když do celostátního kola nepostoupil. Danielovi patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy a jeho rodičům za to, že ho do Třebíče doprovázeli. Ve středu 22. března proběhla na naší škole zeměpisná olympiáda dvojic žáků 6. ročníku a 8. B. Celkem se (pokračování na str. 11)

11 (pokračování ze str. 10) Naše škola zúčastnilo 22 soutěžících. Olympiáda byla zaměřena na všeobecné zeměpisné znalosti. Dvojice řešily 25 minut test s atlasem, dalších 25 minut vypracovávaly test bez atlasu. Soutěž byla velmi vyrovnaná. Vítězi v kategorii 6. ročníku se stali Daniel Novotný s Josefem Puchýřem (6. A) se ziskem 34 bodů, na místě s počtem 30 bodů se umístili Filip Lambl s Miloslavem Ondráčkem (6. A), Kateřina Stará (6. B) s Terezou Culkovou (6. A) a Jakub Petráček s Evou Ulrichovou (6. B). V kategorii žáků 8. B se o první místo dělily dokonce 3 dvojice: Denisa Rychlíčková s Kateřinou Půžovou, Martina Lojková s Veronikou Novotnou a Radek Michalica s Martinem Culkem se shodným ziskem 26 bodů. V okresním kole zeměpisné olympiády, které se konalo v Havlíčkově Brodě, si dobře vedl žák 9. A Petr Neuvirt. V náročné soutěži obsadil ve své kategorii z celkového počtu dvaceti účastníků pěkné 9. místo. Ve čtvrtek proběhla na naší škole matematická soutěž 3., 4. a 5. ročníků. Tato soutěž se koná již několik let a týká se všech žáků. Ve třetích třídách si 1. místo vybojovala Michaela Culková, druhá byla Dana Piková a na třetím místě skončil Václav Málek (všichni 3. A). Ve čtvrtém ročníku se na 1. místě umístilo hned šest žáků: David Bureš, Aneta Danielová, David Dvořák, Petr Fajt, Daniel Hojný a Filip Tuška (všichni 4. A). V 5. ročníku nejlépe počítala Zuzana Dvořáková (5. A), na místě skončili Jiří Konfršt, Adéla Křivská, Ondřej Doležal, Michaela Novotná (všichni 5. A) a Barbora Pálková (5. B). Pro žáky pátých ročníků pořádá Junior v Chotěboři soutěž pod názvem Všeználek. Za naši školu se zúčastnila čtveřice Denisa Jandová (5. A), Barbora Pálková, Marek Nikl a Lukáš Ondráček (všichni 5. B). Soutěžili v testu, hádankách a hledání přísloví. Z osmi škol se naše družstvo umístilo na místě. Každý rok se touto dobou mají naši žáci možnost zúčastnit cyklistické dopravní soutěže v testech. V 1. kategorii (4., 5. a 6. třída) soutěžilo 57 žáků. Na prvním místě byla Markéta Němcová (4. A) se ziskem 19 bodů, druhé místo obsadil Luděk Redlich (5. B) získal 18 bodů a na třetím místě skončili Michaela Novotná, Petr Dymáček, Daniel Nepovím (všichni 5. A), Michaela Peldová a Lukáš Ondráček (oba 5. B) za zisk 17 bodů. Ve 2. kategorii byli pouze 4 účastníci. Zvítězil Petr Beran (7. A) se ziskem 18 bodů, 2. místo obsadila Anna Culková, která získala 16 bodů a třetí skončila Hana Ježková s 15 body (obě 8. A). Nezapomeneme ani na sport. Ve středu hráli naši žáci volejbalový zápas se ZŠ Krucemburk. Děvčata v sestavě Lenka Půžová (9. A), Tereza Straková, Lucie (pokračování na str. 12) Plavecký kurz v Hlinsku si žáci 4. a 5. tříd opravdu užívají 11

12 Naše škola (pokračování ze str. 11) Novotná, Michaela Sotonová (všechny 9. B), Tereza Klepetková (8. A) a Andrea Tonarová (8. B) všechny sety vyhrála, chlapci naopak nevyhráli ani jeden. Sestava chlapců: z 9. A Jan Culek, Oldřich Dostrašil, Petr Neuvirt, Lukáš Křesťan, Michal Kunst a Luboš Říha, z 9. B Jakub Jelínek a Tomáš Turnhöfer, z 8. B Jan Němec a Martin Culek. Se ZŠ Krucemburk jsme sehráli i utkání ve florbalu. Krucemburští jsou vítězi krajského turnaje a z tohoto pohledu můžeme utkání hodnotit jako velmi úspěšné, i když jsme prohráli 14:20. Naši bojovali ze všech sil a byli krucemburským dobrým a tvrdým soupeřem. V pondělí se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili okresního kola v odbíjené. Tohoto turnaje se zúčastnilo 7 škol, které byly rozděleny do dvou skupin. V naší skupině, kde byly obě chotěbořské školy, jsme skončili druzí, postoupi- Členové učitelského sboru na 11. ZELENOČTVRTEČNÍM POCHODU li do semifinále, kde jsme narazili na našeho stálého rivala chlapce ze ZŠ Krucemburk. Tento zápas jsme prohráli 0:2 a dále jsme hráli o místo. Střetli jsme se ZŠ Buttulova Chotěboř, sehráli vyrovnaný zápas, bohužel soupeř byl nakonec lepší. Obsadili jsme tedy 4. místo. Za naši školu nastoupili: Jan Culek, Oldřich Dostrašil, Lukáš Křesťan, Michal Kunst (všichni 9. A), Tomáš Turnhöfer (9. B), Jan Němec a Martin Culek (8. B). ZŠ Ždírec n.d. děkuje Ing. Vratislavu Voralovi ze Sativy Keřkov za darování vzorků brambor pro pokusy v hodinách pěstitelských prací. Anna Horáková Daniel Michal, žák 4. A, který se zúčastnil oblastního kola v recitaci v Třebíči Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Rok uběhl jako voda a naši malí odvážlivci (tentokrát jich bylo 28) přespali z pátku na sobotu v MŠ. Nejvíc se ale těšili na noční vycházku za skřítky. Již z dálky jsme slyšeli Hejkala a pak jsme zahlédli světýlka a uviděli víly. Děti stály, ani nedutaly. Pusy se jim rozjely až při zpáteční cestě. Ve školce pak všichni krásně usnuly při pohádce. Ráno jsme posnídali čerstvé 12 rohlíky, salám, sýr, koláč s jahodami a bábovku. (To nám upekly pí. Jeníčková a Dočekalová). Pak jsme dětem slavnostně předali medaile BOBŘÍ- KA ODVAHY a už jen čekali na rodiče. Poděkování patří i rodičům. Pí. Čal-

13 Naše škola kovská donesla pro každé dítě cukrovinky a hodně maminek nás obdarovalo bonbóny a čokoládami, abychom se měli dobře. A to jsme se určitě měli. Myslím, že děti měly nádherný zážitek, na který budou dlouho vzpomínat se uskutečnilo další tvořivé odpoledne s rodiči a dětmi, kde si společně mohli vytvořit výrobek z keramiky nás navštívilo divadlo ÚSMĚV s pohádkou O zlé koze jsme se svezli do Krucemburku a zpět pravým anglickým dvoupatrovým autobusem Každý čtvrtek probíhá kurz plavání v Hlinsku v.č. Jiřina Novotná Černobílá kronika Anketa Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o případech v teritoriu města Ždírec nad Doubravou a okolí, které řešili policisté OO PČR Chotěboř v měsíci březnu. Jako trestný čin krádeže a porušování domovní svobody byl kvalifikován čin neznámého pachatele, který po rozbití skleněné výplně okna vnikl do rekreační chaty u rybníka Řeka. Chatu prohledal a odcizil kromě jiného také oblečení, vlněné deky, keramické sošky a další věci. Majitelce vznikla škoda ve výši 4.000,- Kč. Stejným způsobem vnikl neznámý pachatel do včelařské dílny v obci Sobíňov, odkud odcizil potraviny. Škoda na poškozeném okně a odcizených věcech činí 400,- Kč. Ve zkráceném přípravném řízení je řešen případ ženy, která při návštěvě svého známého v obci Podmoklany využila jeho chvilkové nepřítomnosti a odcizila mu ze zásuvky stolu finanční hotovost ve výši ,- Kč. Jako přestupek proti majetku je řešena krádež peněz v ZŠ v Krucemburku. K přestupku proti občanskému soužití došlo ve Ždírci nad Doubravou, kdy byla žena napadena opilým manželem. Věc byla po zpracování oznámena na KOVP při MěÚ Chotěboř. Stejným způsobem byl řešen případ napadení mezi dvěma bratry před restaurací Filippi ve Ždírci nad Doubravou a případ slovního napadení mezi dvěma sestrami v obci Údavy. Na protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě skončil muž, který se v obci Údavy v podnapilém stavu dobýval do bytu své družky. Dne bylo hlídkou Policie ČR kontrolováno ve Ždírci nad Doubravou motorové vozidlo. Policisty bylo zjištěno, že řidič před jízdou požil alkoholické nápoje a zejména skutečnost, že dosud není vlastníkem řidičského oprávnění. Policejní hlídkou byl kontrolován řidič, který předjížděl vozidlo v místě, kde je na vozovce dopravní značení (DZ) plná čára souvislá doplněná DZ příčné pruhy. Protože řidič s přestupkem nesouhlasil, byla věc jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu oznámena na MěÚ Chotěboř, odbor dopravy a silničního hospodářství. Policisté při výkonu služby samozřejmě nezapomínají ani na dohled nad BESIP, na kontrolu osob a přepravovaných věcí za účelem vypátrání hledaných či pohřešovaných osob a věcí pocházejících z trestné činnosti a plní další úkoly. Pprap. Věra Mrtková, Policejní inspektor Obvodního oddělení Policie ČR v Chotěboři Co dělá (přináší) jaro, když ne jedna vlaštovička? Jaro dělá samozřejmě i ta vlaštovička, ale spousta dalších ptáčků. Vrátili se do Ždírce i čápi, rozkvetly lesy a zahrádky. Lidé by si měli provést kolem sebe jarní úklid a těšit se na léto. Žena 63 let Jaro se hlásí spoustou sněženek na naší zahrádce. Žena Vůně jarního ovzduší a krátké sukně. Muž Sluníčko, delší dny a hlavně úsměv na tváři! Žena Od nepaměti 21. březen. Muž Poslední roky nemá jaro žádná pravidla. Přijde si, kdy chce, bez varování. Žena Anketní otázka na červen: Na co by neměl člověk zapomenout, když se opaluje? Sportovní okénko DĚTSKÝ DEN WESTERNOVÝ STYL Sobota 3. června 2006, sportovní středisko SK Dekora Zahájení ve hodin. Při doprovodu živé country hudby skupiny VÍKEND je připravena spousta her s odměnami. Možná přijede i kůň. Srdečně zve odbor SPV SK Dekora 13 Z oddílu kopané Poslední přípravný zápas se I. mužstvu nevydařil: Světlá Dekora 5:2 (0:2) branky: Máša, Musil Na umělé trávě, při večerním osvětlení Dekoře vyšel prvý poločas. Do druhé poloviny jako by ze Světlé nastoupilo jiné mužstvo. Proměněná penalta hráče Dekory zřejmě rozložila přestali spolupracovat a výsledek byl 5 gólů. (pokračování na str. 14)

14 Sportovní okénko Mistrovská utkání podzimní části soutěže 2006/2007 divize skupiny D Napajedla Dekora 3:0 (2:0) Zápas byl odehrán na umělé trávě a výsledek byl ovlivněn nařízenou a proměněnou penaltou domácím hráčem. Následné vyloučení Kysilka, neproměňování šancí a obdržení druhé branky vedlo ke změně taktiky snaha neodjet s debaklem. Dekora Kyjov 0:3 (0:1) V prvém zápase jarní části soutěže na domácí půdě přivítala Dekora mužstvo shodné úrovně. Průběh zápasu však neodpovídal přáním. Domácím se nedařilo proměňovat nabídnuté šance ( 1x tyč, několikrát výborný zásah brankáře, neproměněná penalta v poslední minutě ) naopak hosté dokázali šance i penaltu využít. Hrušovany Dekora 5:0 (3:0) Fotbalový zázrak se nekonal. Hráči Dekory sváděli marný boj s mužstvem na 2. místě tabulky, i když v prvém poločase byli vyrovnaným soupeřem. Opět se projevila stará bolest neproměňování šancí a několik chyb v defenzivní činnosti. Žďár n.s. Dekora 6:0 (2:0) Divizní derby se sousedním Žďárem n.s. se Dekoře nepovedlo. Čekání na vstřelení prvního jarního gólu se dále prodlužuje. Výkon hráčů neměl s divizí nic společného. Dekora Vyškov 1:0 (0:0) branka: Klupka Ždírecké první A mužstvo a příznivci kopané se konečně dočkali. Po vyrovnané hře v 1. poločase došlo ve druhé půli ke zlepšení získáním mírné převahy. Podařilo se vsítit alespoň jednu branku, vítězství udržet a získat tak prvé tři body. B mužstvo vstoupilo do jarní části soutěže okresního přeboru úspěšně. Dekora Lipnice 3:0 (1:0) branky: Legát, Matějka Jiří, Bílek (PK) Na škvárovém hřišti se spíše bojovalo než-li hrál pohledný fotbal. Hosté byli aktivnější na začátku druhé poloviny zápasu. Po obdržení druhé branky domácí převzali iniciativu Superveteráni Vysočina Ždírec na 2. kvalifikačním turnaji v Tanvaldu neuspěli Po neočekávaném přeložení termínu konání 2. kvalifikačního turnaje MČR, odjelo torzo sedmi hráčů do Tanvaldu. Chyběli hráči, kteří hrají mistrovskou soutěž v KP I (Zeman, Rousek a Chládek), Vognar a Radocha reprezentovali na oblastním finále amatérské volejbalové ligy a Havlis odjel na dlouhodobě plánovanou dovolenou v zahraničí. Vysočinu tentokrát reprezentovalo družstvo ve složení Horní (B), Záruba (N), Pykal (N, nyní na smeči), Říha (N, nyní libero), Marek (libero, nyní U), Jakeš (B) a Půža (S). V 1. zápase jsme příliš nevzdorovali favoritu celého turnaje Ústí n.l. a prohráli jsme 0:2. Po neefektivních změnách v sestavě jsme podlehli i veteránům z Michle Praha 0:2. K poslednímu zápasu ve skupině jsme nastoupili proti Olympu Praha, který tentokrát nastoupil v plné sestavě. Po velmi bojovném výkonu jsme zvítězili 2:0 a došlo k počítání míčů (2 vítězné sety na svém kontě mělo kromě nás i družstvo Olympu). Tady jsme doplatili na celkem hladkou poa v závěru utkání proměněním pokutového kopu přidali 3. branku. Šmolovy Dekora 2:0 (1:0) B mužstvo nepotvrdilo dobrý vstup do jarní části soutěže okresního přeboru. Ve Šmolovech se představilo jako techničtější mužstvo, ovšem bez konečného výsledku. Domácí svým nadšením a bojovností překonali techniku a dosáhli vítězství. Zdeněk Marek Starší přípravka Fotbalový turnaj na umělé trávě v Třemošnici 1. dubna 2006 Přelouč 1:1 branka: Pátek P. Havlíčkův Brod 1:0 branka: Malínský Chotěboř 1:2 branka: Badura Ve velmi silně obsazeném turnaji skončila starší přípravka na vynikajícím 2. místě. Turnaj na umělé trávě ve Vepříkově 8. dubna Chotěboř 0:3 Světlá 0:2 Golčův Jeníkov 1:0 branka: Malínský Staré Ransko 4:1 branky: Fousek 3x, Pátek P. Vitanov 1:0 branka: Malínský Starší přípravka obsadila 3. místo. Starší přípravka začíná soutěž v neděli 7. května na Starém Ransku, mladší 14. května v Přibyslavi. Žáci Dekora Dlouhá Ves 9:0 (4:0) branky: Havelka 3x, Pátek P. 2x, Pilař 2x, Černý, Zahradník Jednoznačná záležitost ždíreckých žáků. Dorost Dekora Věžnice 0:4 (0:2) Dorostenci stačili na soupeře pouze v prvním poločase. Miroslav Švanda 14 Z odboru SPV... Je tady měsíc květen a to je čas, kdy odbor SPV Dekora, z pověření Regionální rady ASPV centra Havlíčkův Brod, pořádá regionální soutěže. 13. května 2006 je náš odbor pořadatelem soutěže mládeže v přírodě Medvědí stezkou. Je to soutěž 2členných hlídek v jednotlivých kategoriích, která bude probíhat v okolí sportovního střediska v tzv. Kopanině. 27. května 2006 uspořádá již XI. ročník soutěže Sedmiboj netradičních disciplin. Letos poprvé nebudou soutěžit 4členná družstva, ale dvoučlenná z důvodu větší účasti odborů TJ v regionu. Soutěž proběhne v areálu ZŠ. Zveme zájemce o soutěže k návštěvě těchto akcí. Přijďte povzbudit naše soutěžící. Věra Marková (pokračování na str. 15)

15 Kultura (pokračování ze str. 14) MĚSTSKÁ KNIHOVNA V Městské knihovně a IC je možno zakoupit knihy: Jana Procházková: Z pamětí pana učitele Vladimíra Břízy Pardubice, 2005 (brožovaná, 96 s., 100,- Kč). Pavel Vomela: Válečná léta v Krucemburku Krucemburk, 2005 (brožovaná, 45 s., 40,- Kč). Martin Kamarád: Lesní družstvo v Přibyslavi historie a současnost Přibyslav, 2005 (brožovaná, 61 s., 30,- Kč). Kolektiv autorů: Historie a současnost podnikání na Havlíčkobrodsku Žehušice, 2004 (vázaná, 271 s., 289,- Kč). UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek bude knihovna a IC z důvodu knižního veletrhu zavřena. Sportovní okénko rážku jak od Ústí n.l. ( 9,-18), tak od Michle ( 13,-18) a skončili jsme až na 4. místě ve skupině. V boji o umístění na 10. až 12. místě jsme opět jasně porazili Čelákovice 2:0 a Čakovice, posílené o bývalého reprezentanta Pavlíka, poměrem 2:1. Druhý kvalifikační turnaj vyhrálo při účasti 14 týmů opět družstvo Ústí n.l. před Brnem a Zlíchovem (Praha). Průběžné pořadí po 2 kolech MČR: 1. Ústí n.l. 32 bodů 2. Brno Zlíchov Praha Č. Budějovice H. Králové Olymp Praha Michle Praha Buštěhrad (Kladno) Vysočina Ždírec Žižkov Praha Čakovice Čelákovice Nymburk Vsetín Tanvald 3 Ing. Jiří Půža Tip na dobrou knihu... Benjamin KURAS: Sekl se Orwell o dvacet let? Svoboda a totalita v 21. století Baronet, Praha Jedenáctá česky vydaná kniha Benjamina Kurase vznikla rozšířením textu předneseného na orwellovském sympoziu Centra pro ekonomiku a politiku v červnu S tradičním kurasovským humorem a sarkasmem popisuje události a stav evropské politiky, ekonomiky a kultury hrozící sklouznout do nového totalitního systému. Z některých informací možná mnohé čtenáře i zamrazí, jiní autora prohlásí za dementního paranoika. Připravila Zdena Lédlová Přijďte s námi posedět, popovídat si a zavzpomínat nad knihou: Z pamětí pana učitele Vladimíra Břízy pokračování. BENÁTKY U HLINSKA. HLINSKO KOMORNÍ DIVADLO ORLOVNA od hodin CHCETE NÁS...? Nový zábavný pořad. Účinkují: svérázný a nesmělý vypravěč všedních historek a vtipů Milan Pitkin, herec, kaskadér, moderátor pořadu Chcete mě Zdeněk Srstka, bavič, zpěvák, imitátor, člen divadla Opera František Sysel, zpěvačka, členka divadla Opera Ivana Azubuike od hodin HLINEČANKA Koncert dechové hudby, s hostem Liborem Pantůčkem od hodin CIRKUS UP s Václavem Upírem Krejčím Zábavné odpoledne pro děti i rodiče. Předprodej vstupenek: IC, Husova 41, tel VESELÝ KOPEC až DOMÁCKÁ DŘEVOVÝROBA NA HLINECKU Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná historii lidové dřevovýroby. Městská knihovna a Informační centrum zve občany na malé posezení s autorkou této milé a zajímavé publikace. Beseda se uskuteční dne 11. května 2006 od hodin v novém Domě s pečovatelskou službou. Publikace pojednává o krásné přírodě v okolí Benátek, o lidech, jejich starostech a radostech. Vypráví o školství, o dětských hrách i zlobení. Je plná laskavého humoru a vzpomínání. Za knihovnu Vás srdečně zvou Zdena Lédlová a Dana Matějková Otevřeno denně mimo pondělí (pokud není státním svátkem) od 8.00 do hodin. Poslední prohlídka s průvodcem v hodin. BETLÉM HLINSKO až BIBLICKÉ PŘÍBĚHY Výstava prací žáků ZUŠ Hlinsko inspirovaných biblickými příběhy. Otevírací doba: Denně mimo pondělí od 8.00 do hodin. Polední přestávka od do hodin. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE až JIŘÍ ŠIMEK OBRAZY A LOUT- KY Výstava uspořádaná k 70. autorovým narozeninám. Otevřeno: Út Pá 9 12, h So, Ne, svátky h EXPOZICE: Rodina Adámků, galerie malířů Hlinecka a Karla Lidického, nejstarší dějiny, školství, národopis, řemesla hrnčířství, hračky, sklo, textil. Tel.:

16 Papírnictví Mühlfaitová Helena nabízí služby: oprava obuvi, čištění oděvů, čištění peří, šití péřových dek, peřin a polštářů, potahování knoflíků, výrobu razítek TRODAT, videopůjčovnu a sběr fotoprací včetně digitálních artiklů. Otevírací doba: PO PÁ SO CA Ing. Jindřich Kyncl oznamuje, že kancelář ve VZORU je od uzavřena. Služby ve stejném rozsahu jsou poskytovány na adrese: Družstevní Ždírec nad Doubravou Tel./fax: Mobily: , Na rok 2006 nabízíme tyto zájezdy, na jejichž přípravě se podílíme ve spolupráci s CK KO TOUR a CK M TOUR a které jsou zároveň průvodcovány Ing. Kynclem: Korsika ostrov plný krás cena ,- Kč Normandie, Bretaň, zámky na Loiře cena 7 670,- Kč Lahůdky Azurového pobřeží cena 5 990,- Kč Předvánoční Vídeň cena 499,- Kč Dále nabízíme: tuzemské i zahraniční pobytové a poznávací zájezdy pro jednotlivce i skupiny od řady spolehlivých CK zprostředkování ubytování doma i v cizině!vše KROMĚ CESTY NA MĚSÍC! PRODÁM chatu se zahrádkou ve Ždírci n.d. Cena Kč. Dohoda možná. Tel.: PRODÁM byt 1+kk ve výborném stavu, s krytým garážovým stáním ve Ždírci n.d. Tel.: PRODÁM chatu se zahrádkou z.k. Borovičky v osobním vlastnictví, 557 m 2. Solidní jednání. Tel.: , PRONAJMU byt 3+1 ve Ždírci nad Doubravou v osobním vlastnictví. 3. poschodí, vlastní plynové topení, sklep. Zn.: Volný ihned! Tel.: ; mob PRODÁM staveništní rozvaděč, vrátek, cih. bloky tl. 400 a 300 mm a další stavební materiál, k tomu daruji 200 l sudy 2 ks. Tel.: PRODÁM stan zn. Husky Bizon 4, zcela nový, nepoužitý. 4 osoby velmi pohodlně, 2 velké předsíňky, 2 vchody, dvouplášťový, laminátové tyče, podlepené švy, 3000 mm/cm 2, podlážka 6000 mm/cm 2, váha 4,1 kg, cena slevová, dle dohody. Výborný a kvalitní stan, velký a pevný. Tel.: Kultura Výroky moudrých... DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STŘEŠNÍ OKNA Tel.: Šalomoun (vládl př.n.l.) král judsko-izraelského státu, filozof: Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud. Sapfó z Lesbu (kolem 600 př.n.l.) Řecko básnířka: Rozumbrada je jako eunuch ví přesně jak na to, ale přitom to nedokáže. Pýthagorás ze Samu (asi 580/570-asi 500 př.n.l.) Řecko filozof, matematik: Snažte se ovládat čtyři věci: žaludek, spánek, sex a prchlivost. Lao c (6.-5. stol. př.n.l.) Čína filozof: Člověk, který stojí na špičkách, nemůže stát dlouho. Znát druhé je moudrost. Znát sám sebe je vyšší moudrost. Alkmaión z Krotónu (6.-5. stol. př.n.l.) Řecko filozof, lékař: Špatný přítel je jako stín. Za slunného dne se ho nezbavíš. Přijdou-li mraky, nenajdeš ho. 16

17 PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) BUDUJETE, RENOVUJETE? U nás najdete pomoc. ZÁMEČNICTVÍ JAROSLAV JOSKA Dle vašeho přání zhotovíme: brány branky ploty vrata okna schodiště Na Rozcestí Ždírec nad Doubravou tel.: mobil: OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: , nabízí výkup d eva prodej d eva, eziva, plošných materiál a truhlá ských pot eb veškeré práce v lese, odvoz d eva údržbu ve ejné zelen prodej sazenic, palivového d íví výkon odborné správy les informace: Úst edí : tel , GSM , fax.: LS Staré Ransko , LS Ra ín , LS Nové Veselí , SVD Nové M sto , Obchod s truhl. pot ebami ELEKTROPOS Ing. Oldřich Osmík OBCHODNÍ A SERVISNÍ FIRMA Autorizovaný záruční a pozáruční servis domácích elektrických, kombinovaných a plynových, volně stojících i vestavných, velkých i malých spotřebičů. Nabízíme: dodávky zboží na objednávku poradenský servis montáže spotřebičů a souvisejících rozvodů plyno vodo elektro záruční a pozáruční servis externí a havarijní služby pravidelné slevové akce zákaznickou podporu Sídlo firmy: Havlíčkova 1032, Chotěboř Provozovna: Kamenná 1667, Chotěboř Tel./fax./zázn.: GSM: NA CENĚ SE DOMLUVÍME! Pořiďte si nové bydlení Využijte Oranžovou hypotéku INVESTOR nový produkt na českém trhu Bližší informace: tel NOVÝ PRODUKT NA ČESKÉM TRHU 17

18 Citát Člověk je jen nástrojem, na němž hraje vesmír... Gustav Mahler Městské KINO Ždírec n. D. KVĚTEN pátek v 9.35 hod. ANDĚL PÁNĚ Česká rodinná pohádka. 90 min., přístupný, Kč pátek v hod. ANDĚL PÁNĚ Repríza českého filmu. Slosování vstupenek. 90 min., přístupný, Kč pátek v hod. HOSTEL Thriller USA. Titulky, 94 min., přístupný od 18 let, Kč úterý v hod. ŠKOLNÍ AKADEMIE S PODTITULEM CESTUJEME PO ČESKÉ REPUBLICE Vstupné dobrovolné čtvrtek v a v hod. ŠKOLNÍ AKADEMIE S PODTITULEM CESTUJEME PO ČESKÉ REPUBLICE Vstupné dobrovolné pátek v hod. MNICHOV Thriller USA a Kanady. Titulky, 164 min., přístupný, Kč pátek v a v hod. RAFŤÁCI Nová česká rodinná komedie. 104 min., přístupný, Kč pátek v hod. UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA Komedie Velké Británie. Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení Šatna 2, Kč/ks Občerstvení Úschovna kol 4, Kč/ks Telefon kina Těšíme se na Vaši návštěvu. Kultura CHOTĚBOŘ sál kina Chotěboř EVA A VAŠEK Současně velmi populární dvojice zpěváků EVA a VAŠEK vystoupí se svým programem. Např. Bílá orchidej, Slyšíš jak zvoní, Krásné chvíle, Bílé růže z Athén... Předprodej: Informační centrum Chotěboř, tel.: od hodin sál kina Chotěboř Koncertně divadelní verze muzikálu HAIR v podání skupiny Hair company Prague. Předprodej: Informační centrum Chotěboř, tel.: od hodin sál kina Chotěboř VLADIMÍR ČECH A MIROSLAV PALEČEK Písničkový recitál. Předprodej: Informační centrum Chotěboř, tel.: KD Ostrov HAVLÍČKŮV BROD od hodin VELKÁ ZEBRA aneb Jakže se to jmenujete? Veselohra francouzského autora Bricaire Lassayques. V hlavní roli Ondřej Vetchý. Společenská kronika Narodili se: Jana Trnková, Ždírec n.d Julie Šťastná, Ždírec n.d Jakub Málek, Horní Studenec Milan Březina, Horní Studenec Tobias Kriško, Údavy Aneta Linhartová, Údavy Rodičům upřímně blahopřejeme a malým občánkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky. Úmrtí: zemřela paní Květa Littová ze Ždírce n.d. Čest její památce! Dne to bude 2 roky, co nás navždy opustil pan Bohumil Marek ze Ždírce nad Doubravou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Manželka a dcery s rodinami. Naše noviny Vydává Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Milada Gajdorusová, Anna Horáková, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Dana Matějková, Jiří Pavlíček, Josef Ressl, Jana Uchytilová, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Adresa redakce: MÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: , Elektronický archiv NN: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 850 výtisků. Uzávěrka č Grafická úprava, sazba a tisk GRAFIES Hlinsko. Vytištěno na recyklovaném papíru.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 58 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.června 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program schůze

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 53 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 23.března 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze:

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 2014/03/I ověřovatele zápisu: Ing. Karel Žemlička, Mgr. Oldřich Němec 2014/03/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více