ANALÝZA UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ MĚSTA BRNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ MĚSTA BRNA"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa ANALÝZA UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ MĚSTA BRNA The analysis of accommodation facilities of Brno Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Autor: Kateřina HAVELKOVÁ Brno, 2012

2

3 MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: H A V E L K O V Á K a t e ř i n a Obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch Název tématu: Analýza ubytovacích zařízení města Brna Analysis of accommodation establishments in Brno Zásady pro vypracování Problémová oblast: Cíl práce: Geografická analýza základní infrastruktury cestovního ruchu Analýza a hodnocení ubytovací infrastruktury v cestovním ruchu města Brna. Postup práce a použité metody: Význam a postavení městského cestovního ruchu v ČR Význam a postavení města Brna v národní a regionální struktuře cestovního ruchu v ČR Ubytovací infrastruktura jako nosný prvek rozvoje cestovního ruchu Analýza funkčně-prostorové struktury a druhové skladby ubytovacích zařízení v Brně Další perspektivy rozvoje ubytovací infrastruktury v Brně Závěrečné doporučení a hodnocení V rámci práce mohou být využity následující metody: analyticko syntetická, dále statistickomatematické metody, popřípadě metodu komparace a analogie. Rozsah grafických prací: dle potřeby

4 Rozsah práce bez příloh: stran bakalářská práce Seznam odborné literatury: Geographie der Freizeit und des Tourismus :Bilanz und Ausblick. Edited by Christoph Becker. 3., unveränderte Aufl. München : Oldenbourg, xv, 887 s. ISBN Hall, C. Michael - Page, Stephen J. The geography of tourism and recreation :environment, place and space. 3rd ed. London : Routledge, xxi, 427 s. ISBN FREYER, Walter. Tourismus : Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie. 10., überarbeitete und aktualisierte Aufl. München : Oldenbourg, s. ISBN Vystoupil J., Šauer M.: Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň, nakl. Čeněk, Vystoupil J. a kol: Atlas cestovního ruchu ČR. ESF MU, MMR, Praha Kapacity a výkony ubytovacích zařízení. ČSu Praha (internetové informace) Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Datum zadání bakalářské práce: Datum odevzdání bakalářské práce: vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Kateřina Havelková Název bakalářské práce: Analýza ubytovacích zařízení města Brna Název práce v angličt ině: Analysis of accommodation establishments in Brno Katedra: regionální ekonomie a správy Vedoucí diplo mové práce: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Rok obhajo by: 2012 Anotace Bakalářská práce se zabývá analýzou a hodnocením ubytovací infrastruktury v cestovním ruchu města Brna. Na začátku je vysvětlen význam městského cestovního ruchu v České republice, postavení města Brna v národní a regionální struktuře cestovního ruchu v České republice a důležitost ubytovací infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. Hlavní část představuje analýza ubytovacích zařízení Brna, a to z různých úhlů pohledu: z hlediska funkčně-prostorové struktury, druhové skladby, vývoje zařízení a využití kapacit. Nakonec jsou uvedeny budoucí perspektivy rozvoje ubytovacích zařízení města Brna. Annotation The bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of accommodation establishments in tourism of Brno. First parts are concentrated on explaining the importance of urban tourism in the Czech Republic, the position of Brno in national and regional structure of tourism in the Czech Republic and the importance of accommodation establishments for tourism development. The main part represents the analysis of accommodation establishments in Brno, which is held from different points of view: functional-spatial structure, structure of the types of accommodation facilities, the development of accommodation establishments and capacity utilization. Finally the future development prospects of accommodation establishments in Brno are listed. Klíčová slova Cestovní ruch, ubytovací zařízení, Brno, srovnávací analýza Keywords Tourism, accommodation establishments, Brno, comparative analysis

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Analýza ubytovacích zařízení města Brna vypracovala samostatně pod vedením doc. RNDr. Jiřího Vystoupila, CSc. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 15. května 2012 vl a st n or učn í podpis a utor a

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. RNDr. Jiřímu Vystoupilovi, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

8 OBSAH ÚVOD MĚSTSKÝ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE VYMEZENÍ POJMU VÝZNAM A POSTAVENÍ MĚSTSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V ČR PŘEDPOKLADY TURISTICKÉ ATRAKTIVITY ČESKÝCH MĚST BRNO A JEHO POSTAVENÍ VE STRUKTUŘE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE UBYTOVACÍ INFRASTRUKTURA VYMEZENÍ A VÝZNAM UBYTOVACÍ INFRASTRUKTURY UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ČR ANALÝZA UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ MĚSTA BRNA METODIKA ANALÝZA FUNKČNĚ-PROSTOROVÉ STRUKTURY A DRUHOVÉ SKLADBY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Funkčně-prostorová struktura ubytovacích zařízení Druhová skladba ubytovacích zařízení a jejich kapacita Komplexní pohled na ubytovací infrastrukturu SROVNÁNÍ ÚDAJŮ SE STATISTIKOU ČSÚ ANALÝZA VÝVOJE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ MĚSTA BRNA ANALÝZA VYUŽITÍ KAPACIT UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ DALŠÍ PERSPEKTIVY ROZVOJE UBYTOVACÍ INFRASTRUKTURY V BRNĚ ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ A HODNOCENÍ...44 ZÁVĚR...46 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...48 SEZNAM GRAFŮ...51 SEZNAM TABULEK...51 SEZNAM KARTODIAGRAMŮ...51 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...51 SEZNAM PŘÍLOH...51

9 ÚVOD Cestování a cestovní ruch je dnes již vžitým fenoménem. Stejně tak, jak postupně rostl jeho význam v životě člověka, roste i jeho význam v ekonomikách jednotlivých států. Cestovní ruch se přitom vyskytuje v různých podobách, což je ovlivněno mimo jiné i atraktivitami, kterými stát oplývá. Jednou z nejčastějších podob cestovního ruchu v České republice je městský cestovní ruch. Města mají v cestovním ruchu České republiky významné postavení, které většinou vyplývá z jejich kulturně-historického bohatství. Jedním z takových měst je i město Brno. Atraktivita měst však nezávisí pouze na jejich kulturním či přírodním bohatství, ale stále více také na kvalitě všech poskytovaných služeb. Mezi služby, které mají rozhodující podíl na tom, zda byl návštěvník se svým pobytem spokojen, patří služby ubytovací. Důvodem k nespokojenosti pak většinou bývá nedostatek lůžek v poptávaných zařízeních nebo nízká kvalita neodpovídající počtu hvězdiček. Jednotlivá města se v rámci svého rozvoje snaží poptávku a nabídku ubytovacích zařízení mapovat s cílem zjistit a odstranit případné nedostatky. Zdrojem informací o ubytovacích zařízeních je v naší zemi nejčastěji Český statistický úřad. I přes jeho nesporný přínos pro získání informací o ubytovacích zařízeních však jeho statistiky nejsou zcela pravdivým obrazem skutečnosti, což je dáno nekompletností seznamů ubytovacích zařízení. Dílčím cílem této práce je tedy zpřesnění údajů poskytovaných Českým statistickým úřadem, což přispěje k reálnějšímu obrazu ubytovacích zařízení v Brně. Hlavním cílem práce je hodnocení a analýza ubytovací infrastruktury v cestovním ruchu města Brna. Práce je členěna do čtyř hlavních částí, přičemž první část se věnuje významu městského cestovního ruchu v České republice a předpokladům turistické atraktivity českých měst. Následující část popisuje význam města Brna ve struktuře cestovního ruchu České republiky, hlavní důvody jeho návštěvy a nejvýznamnější atraktivity. Následuje vymezení ubytovací infrastruktury a jejího významu pro cestovní ruch. Největší prostor je věnován části čtvrté, jež se zabývá analýzou ubytovací infrastruktury v Brně. Podklady pro část analýzy byly získány na základě sběru dat, proto je hned zpočátku popsána jeho metodika a charakteristiky zjišťované u jednotlivých zařízení. Na základě těchto informací byl vytvořen kartodiagram a následně byla provedena analýza funkčně-prostorové a druhové struktury ubytovacích zařízení v Brně. Součástí analýzy je i srovnání výsledků průzkumu s oficiálními daty Českého statistického úřadu. Následuje analýza vývoje ubytovacích zařízení v Brně a analýza využití kapacit, při nichž bylo využito srovnání s dalšími městy České republiky. Jednotlivé části analýzy jsou vždy vhodně doplněny tabulkami a grafy. V závěru práce je nastíněn budoucí vývoj ubytovací infrastruktury v Brně a okolnosti, na kterých bude tento vývoj záležet. Zároveň je uvedeno několik doporučení týkajících se jak samotné ubytovací infrastruktury v Brně, tak dalšího potenciálního průzkumu. 9

10 1 MĚSTSKÝ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Kapitola pojednává o městském cestovním ruchu a jeho významu v rámci cestovního ruchu České republiky (ČR). Popisuje hlavní způsoby měření tohoto významu: celková kapacita ubytovacích zařízení v daném místě, počet návštěvníků a počet přenocování. Následuje analýza předpokladů turistické atraktivity českých měst. 1.1 Vymezení pojmu Za účelem definice městského cestovního ruchu je nutné se, alespoň krátce, zmínit o dalších dvou pojmech, a sice o druhu a formě cestovního ruchu. Druh cestovního ruchu je,,typ cestovního ruchu, pro jehož určení je klíčovým kritériem jevový průběh cestovního ruchu a způsob jeho realizace v závislosti na geografických, ekonomických, společenských a jiných podmínkách, jakož i jeho účinky. Toto obecné kritérium se dále dělí podle objektivních faktorů místa realizace, vztahu k platební bilanci státu, doby trvání pobytu, způsobu zabezpečení cesty a pobytu, převažujícího prostředí pobytu atd. 1 Formou cestovního ruchu rozumíme,,typ cestovního ruchu, pro jehož určení je klíčovým kritériem motivace návštěvníka. Základními motivacemi cestovního ruchu jsou odpočinek, poznávání prostředí a kontakty s lidmi. 2 Souhrnně se tedy dá říci, že městský cestovní ruch je typ cestovního ruchu, při kterém se účastník v rámci svého pobytu pohybuje převážně v prostředí města a k výběru tohoto typu cestovního ruchu vedla účastníka zejména motivace spojená s konkrétními charakteristikami daného města nebo měst (návštěva památek, divadel, parků, možnosti odpočinku, sportu či tzv. genius loci daného místa). V rámci městského cestovního ruchu přitom z hlediska motivace připadá asi 40% na kulturněpoznávací cestovní ruch, který lze charakterizovat následovně: je vyvolán touhou po vědění, rozšiřování znalostí, atd., turistický produkt, který je spotřebováván, se vyznačuje významnými kulturními prvky: jde o návštěvu kulturních objektů, monumentů, představení, koncertů, atd., předpokládá se zásah jakéhosi prostředníka osoby, dokumentu, audio-vizuální techniky jimiž dochází ke zhodnocování daného kulturního produktu. 3 Proto často dochází ke sloučení těchto dvou pojmů a vymezuje se jedna kategorie: městský a kulturně-poznávací cestovní ruch. Chtěla bych upozornit, že ačkoliv asociace město - kulturně-poznávací cestovní ruch se v případě České republiky objevuje celkem často, v této práci se pod pojmem městský cestovní ruch nemyslí automaticky i kulturně-poznávací, protože návštěva některých měst není primárně spojena s kulturním vyžitím (jde například o významná střediska v horských oblastech nebo města lázeňská). 1 ZELENKA, J.; PÁSKOVÁ, M. Výkladový slovník cestovního ruchu. s ZELENKA, J.; PÁSKOVÁ, M. Výkladový slovník cestovního ruchu. s. 89 výraz, kterým se myslí jakási celková atmosféra daného místa 3 Le tourisme culturel en Europe, Etudes. p. 11. Čerpáno z: BADULESCU A; BUGNAR N.; BADULESCU D. Cultural tourism in urban areas. In WYRZYKOVSKI, J. (ed.). Conditions of the foreign tourism development in central and eastern Europe: Urban tourism present state and development perspectives. Vol. 8. p. 11, vlastní překlad 10

11 1.2 Význam a postavení městského cestovního ruchu v ČR,,Vývoj a rozvoj cestovního ruchu v České republice vždy významně souvisel s návštěvností měst. 4 Význam cestovního ruchu v určité oblasti můžeme posuzovat na základě několika ukazatelů. Jsou jimi například zaměstnanost v sektoru cestovního ruchu, kapacita ubytovacích zařízení, počet návštěvníků, počet přenocovaní a výše příjmů z cestovního ruchu. Komplexní informaci o turistické významnosti dané oblasti lze určit také z tzv. satelitního účtu cestovního ruchu, především z příjmů a zaměstnanosti v cestovním ruchu. Tyto informace jsou však v České republice za regiony a města nezjistitelné, proto se pro hodnocení významu měst používají především ostatní výše zmíněné ukazatele. 5 V následující tabulce je uvedeno 25 měst s největší ubytovací kapacitou v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR. Tato města se na celkové ubytovací kapacitě ČR podílejí asi 40-ti procenty, což potvrzuje celkově významné postavení měst v cestovním ruchu naší země. Tabulka č. 1 - Česká města s největší ubytovací kapacitou Město Celkový počet lůžek v HUZ (stav k ) Praha Karlovy Vary Brno Špindlerův Mlýn Mariánské Lázně Pec pod Sněžkou Doksy Plzeň České Budějovice Harrachov Liberec Františkovy Lázně Rokytnice nad Jizerou Luhačovice Ostrava Janské Lázně Železná Ruda Pardubice Olomouc Hradec Králové Český Krumlov Malá Morávka Třeboň Kořenov Jáchymov Daná města celkem ČR celkem % podíl měst 40,1 Pramen: Český statistický úřad (ČSÚ), VYSTOUPIL, J.; ŠAUER M. a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. s VYSTOUPIL, J.; ŠAUER M. a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. s Hromadná ubytovací zařízení = zařízení s minimálně 5 pokoji nebo 10 lůžky poskytující přechodné ubytování hostům. Patří sem hotely, hotely garni, motely, botely, penziony, turistické ubytovny, chatové osady, kempy a ostatní ubytovací zařízení. 11

12 Význam městského cestovního ruchu lze vyčíst také z ukazatele počtu hostů a přenocování. Zatím co vysoká ubytovací kapacita v určitém místě je prvotním ukazatelem jeho turistické významnosti, údaj o počtu hostů, a hlavně o počtu jejich přenocování, je ukazatelem ještě důležitějším, protože vyjadřuje reálnou poptávku a tím i ekonomický přínos cestovního ruchu pro dané místo. Nejvýznamnějších 25 měst z hlediska přenocování zachycuje Tabulka č. 2, přičemž jde vidět, že tato města se na celkovém počtu přenocování realizovaných v naší zemi podílejí téměř 53-mi procenty. Podobný poměr daných měst k celé České republice vidíme i v ukazateli počtu hostů. V případě zahraničních návštěvníků je postavení měst ještě významnější počet hostů a přenocování v daných městech se na počtu hostů a přenocování v celé České republice podílí zhruba 77-mi procenty. Bezkonkurenčním městem z hlediska návštěvnosti je Praha, kdy až 90 % jejích návštěvníků tvoří hosté ze zahraničí, dalšími vysoce navštěvovanými městy jsou Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Brno a Špindlerův Mlýn. Tabulka č. 2 Česká města s nejvyšším počtem přenocování (průměr let ) Počet hostů Počet přenocování Vybraná města v tom % podíl v tom % podíl celkem celkem cizinci cizinců cizinci cizinců Praha , ,8 Karlovy Vary , ,6 Mariánské Lázně , ,2 Brno , ,3 Špindlerův Mlýn , ,0 Františkovy Lázně , ,3 Luhačovice , ,3 Pec pod Sněžkou , ,7 Janské Lázně , ,0 Harrachov , ,9 Jáchymov , ,1 Třeboň , ,8 Karviná , ,5 Poděbrady , ,5 Železná Ruda , ,8 Teplice , ,6 Ostrava , ,3 Jeseník , ,8 Liberec , ,0 Plzeň , ,9 Doksy , ,0 České Budějovice , ,1 Rokytnice nad Jizerou , ,2 Lázně Bohdaneč , ,7 Olomouc , ,6 Vybraná města celkem ČR celkem % podíl měst 51,0 75,4 52,2 77,0 Pramen: ČSÚ, 2011 (ukazatelé u Lázní Bohdaneč jsou vypočítány s pomocí údajů uvedených v Tabulce 5.2 dostupné z: VYSTOUPIL, J.; ŠAUER M. a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. s. 107) 12

13 1.3 Předpoklady turistické atraktivity českých měst Jaké jsou důvody vysokého významu českých měst v národní struktuře cestovního ruchu? Největším lákadlem České republiky je bezesporu město Praha, kdy základním důvodem pobytu je dle provedeného výzkumu 6 turistika, podmíněná hlavními asociacemi, které návštěvníci Prahy uvádějí: nádherné město, historie, památky, tradice, architektura, budovy a konkrétní památky jako Karlův most a Pražský hrad. Můžeme tedy říci, že fyzický inventář historických budov a souhrnná topologická hodnota městské krajiny a městského prostoru spolu s životem města a činností člověka jsou nejvýznamnějšími prvky, které určují atraktivnost města. Všechny tyto hodnoty dávají místu jeho význam a důležitost a zároveň tak zvyšují jeho potenciál pro městský cestovní ruch. 7 Uvedený odstavec lze vyjádřit i tak, že kulturně-historické předpoklady, zvláště jedna z jejich podskupin, kulturně-historické památky, mají specifické postavení v souvislosti s motivací návštěvníků 8 :,,Právě kulturně-historické památky mají významný motivační vliv na migrační pohyb účastníků cestovního ruchu, a to jak v mezinárodním tak domácím měřítku. Klíčovým motivačním impulsem k cestovnímu ruchu zaměřenému na kulturně-historické památky je především seznámení se s historií, architekturou a kulturou konkrétního území. 9 Mezi kulturně-historické památky přitom řadíme památky architektonické a přírodní a soubory materiálních a duchovních projevů člověka, přičemž největší význam pro cestovní ruch mají památky architektonické, kam patří například historická jádra měst, hrady, zámky, městská a lidová architektura, technické památky, chrámy, kostely, rotundy atd. 10 Praha není jediným městem, které je navštěvováno především kvůli svým neopakovatelným památkám. Jakýmsi mezinárodním potvrzením jedinečnosti památky je její zapsání do seznamu UNESCO. Naše země se může pochlubit dvanácti kulturními UNESCO památkami, což znamená, že v přepočtu na plochu státu se v porovnání s ostatními evropskými zeměmi nacházíme na 9. místě v koncentraci kulturních památek UNESCO v Evropě. Jestliže navíc do výčtu zemí nezahrneme San Marino, Maltu, Andoru, Lucembursko a Kypr, což jsou státy charakteristické svou velice malou rozlohou, nachází se naše země na úctyhodném 3. místě. (viz Příloha č.1 - Koncentrace kulturních památek UNESCO v jednotlivých evropských zemích). V tomto ohledu má tedy Česká republika co nabídnout a její potenciál pro rozvoj těchto míst jako center městského cestovního ruchu se zvyšuje. Dalšími významnými atraktivitami nacházejícími se na našem území jsou městské památkové rezervace a zóny. Ty vznikly na místech koncentrace komplexů architektonických staveb, které jsou svým charakterem jedinečné a neopakovatelné. Tyto celky jsou díky svému historickému vývoji vyhledávaným centrem účastníků cestovního ruchu. 11 Česká republika má na svém území 40 městských památkových rezervací a 253 městských památkových zón. 6 Turisté a návštěvníci Prahy. CzechTourism [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Význam genia loci českých památkových míst pro rozvoj cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online] [cit ]. Dostupné z: Kulturně-historické předpoklady vznikly činností člověka a řadíme mezi ně kulturně-historické památky, kulturní zařízení a společenské akce. 8 VYSTOUPIL, J.; ŠAUER, M.; HOLEŠINSKÁ A.; METELKOVÁ P. Základy cestovního ruchu. s VYSTOUPIL, J.; ŠAUER M. a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. s VYSTOUPIL, J.; ŠAUER, M.; HOLEŠINSKÁ A. Geografie cestovního ruchu. DSO. s VYSTOUPIL, J. a kol. Atlas cestovního ruchu České republiky. s

14 Památky UNESCO a městské památkové rezervace a zóny na našem území zachycuje kartodiagram Městské památkové rezervace a zóny a památky UNESCO (viz Příloha č. 2). Česká republika je známá také díky velkému počtu hradů a zámků. Na jejím území se nachází více než 2000 těchto objektů, což ji, v přepočtu na km 2 území, řadí na 1. místo na světě v jejich koncentraci. 12 Dalším činitelem, který má vliv na vysoký počet návštěvníků a přenocování v českých městech, je výskyt lázní ve městech. Neméně důležitá jsou pak města, která jsou středisky horských oblastí. Důvodem k návštěvě města jsou i kongresové a veletržní akce. Nejvýznamnějším střediskem veletržních akcí s mezinárodním významem je město Brno, mezinárodním střediskem v oblasti akcí kongresových je Praha. Významné jsou i města Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Špindlerův Mlýn (viz Příloha č. 3 Veletržní a kongresový cestovní ruch). Celkové hodnocení turistické atraktivity města se tedy skládá z několika hodnocených prvků, jakými jsou výskyt významných kulturně-historických památek a společenských akcí, přítomnost hradů, zámků, lázní apod. Snahou o vyjádření celkového turistického potenciálu českých měst je studie pro hodnocení turistické atraktivnosti českých měst, která bere v úvahu všechny výše zmíněné předpoklady:,,hodnocenými kritérii byla přítomnost městských památkových rezervací a městských památkových zón, významných hradů a zámků, památek UNESCO, významných souborů lidové architektury, významných památek církevní architektury, veletrhů a festivalů mezinárodního významu, významných lázní. Jako doplňkové kritérium byla vyhodnocena vybavenost měst ubytovacími kapacitami a celkovou úrovní návštěvnosti (počet přenocování). Hodnocení bylo provedeno bodovým systémem 1 až 5 s následujícím pořadím: 1. Praha, 2. koncentrace (přítomnost) památky UNESCO, městské památkové rezervace, veletrhů, hradů a zámků, významných souborů lidové architektury, 3. přítomnost městské památkové rezervace městské památkové zóny, případně významnějších hradů a zámků, 4. přítomnost městské památkové zóny, souborů lidové architektury, hradu či zámku regionálního významu, 5. jen atraktivity lokálního významu. 13 V následujícím kartogramu můžeme vidět 99 nejvýznamnějších měst, která se umístila na 1. až 3. pořadí: 12 Castles and chateaux. CzechTourism [online] [cit ]. Dostupné z: vlastní překlad 13 VYSTOUPIL, J.; ŠAUER M. a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. s

15 Kartodiagram č. 1 Městský cestovní ruch Pramen: VYSTOUPIL, J. a kol. Atlas cestovního ruchu České republiky. s. 73 Městem, které jasně dominuje, je hlavní město Praha, dalšími důležitými městy národního významu jsou město Brno, významná lázeňská střediska a některá krajská města (viz Příloha č. 4 tabulka Hodnocení turistické atraktivnosti měst ČR). 15

16 2 BRNO A JEHO POSTAVENÍ VE STRUKTUŘE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Tato kapitola se zabývá významem města Brna v národní a regionální struktuře cestovního ruchu v ČR. Následuje analýza hlavních důvodů návštěvy města a popis jeho nejvýznamnějších atraktivit. Význam a postavení města Brna můžeme, stejně jako v předchozí kapitole, dokumentovat kapacitou ubytovacích zařízení a celkovým počtem ubytovaných hostů a přenocování. Z již uvedených tabulek vyplývá, že město Brno je významným centrem cestovního ruchu České republiky. Brno disponuje 3. největší ubytovací kapacitou s počtem lůžek V počtu ubytovaných hostů se dle Tabulky č. 2 nachází dokonce na 2. místě, což znamená, že z uvedeného seznamu 25-ti měst se téměř 7 % hostů ubytuje právě v Brně. Jestliže ze seznamu vyškrtneme Prahu, pak podíl Brna činí dokonce více než 17 %. V počtu přenocování patří Brnu s číslem místo, kdy se před ním umístila pouze bezkonkurenční Praha a města Karlovy Vary a Mariánské Lázně, což jsou významná lázeňská střediska, pro která je delší pobyt návštěvníků typický. Jak se podíl Brna na cestovním ruchu ČR měnil v čase? Z tabulky č. 3 lze vidět, že význam Brna, měřený počtem hostů a přenocování, až do roku 2009 stoupal. Výjimkou byl pouze rok 2001, kdy došlo ke známým útokům z 11. září. Propad v roce 2009 byl přirozeným důsledkem hospodářské krize - do České republiky přijelo v celkovém objemu méně zahraničních návštěvníků, ale jelikož Prahy se krize z pohledu počtu návštěvníků téměř nedotkla, podíl ostatních měst klesl. Již v roce 2010 ale počet hostů i přenocování opět roste. Tabulka č. 3 Postavení města Brna v ČR ( ) Rok Počet hostů Počet přenocování ČR Brno Podíl Brna ČR Brno Podíl Brna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Pramen: ČSÚ, 2012 V rámci regionu má Brno také důležitou funkci. Brno je největším a zároveň krajským městem Jihomoravského kraje. Význam a postavení Brna v rámci návštěvnosti Jihomoravského kraje nám ukazuje následující tabulka: 16

17 Tabulka č. 4 Návštěvnost Jihomoravského kraje a Brna (průměr let ) Počet hostů Počet přenocování Území v tom % podíl v tom % podíl celkem celkem cizinci cizinců cizinci cizinců Brno , ,3 Jihomoravský kraj , ,4 % podíl Brna 39,9 56,5 35,6 56,1 Pramen: ČSÚ, 2012 Z celkového počtu hostů, kteří se ubytují v Jihomoravském kraji, se jich v Brně průměrně ubytuje téměř 40 %. Ještě větší význam má Brno v případě počtu ubytovaných hostů ze zahraničí podíl Brna je v tomto případě skoro 60 %. Velice podobných podílů dosahuje Brno i v počtu přenocování realizovaných v Jihomoravském kraji. Vybavenost Brna lůžkovými kapacitami je v porovnání s ostatními obcemi a městy v kraji vysoce nadprůměrná. Se svými lůžky se na celkové ubytovací kapacitě Jihomoravského kraje podílí 29,7-mi procenty. 14 Město Brno se v počtu přenocování řadí na 4. místo v ČR. Proč je úspěšnější než řada dalších českých měst? Hledání odpovědi na tuto otázku se skládá z několika kroků: zjištění hlavních důvodů, které vedly k návštěvě města a přenocování; zjištění hlavních forem trávení volného času. Graf č. 1 Důvody návštěvy města Brna Důvod návštěvy Brna - respondenti celkem rekreace návštěva příbuzných, známých sportovní dovolená návštěvy měst zdravotní dovolená turistika služební cesta nákupy zastávka na mé dovolené Pramen: Průzkum návštěvnosti města Brna Centrála cestovního ruchu Jižní Morava [online] [cit ]. Dostupné z: [%] 14 ČSÚ,

18 Podle Průzkumu návštěvnosti města Brna 15 byly nejčastějšími důvody návštěvy rekreace, návštěvy měst a turistika, následované důvodem služební cesty, viz Graf č. 1. Zahraniční návštěvníci přitom uváděli motiv návštěvy měst a turistiky častěji než domácí návštěvníci, kteří přijeli hlavně za známými a rekreací. Pozn.: Z grafu je patrné, že významným důvodem návštěvy Brna byla i návštěva příbuzných a známých. Jelikož ale naše hodnocení významu města vyplývá z hodnocení ukazatelů počtu lůžek, hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních, nebudeme tento důvod do našich úvah zařazovat (návštěvníci s tímto důvodem návštěvy se ve většině případů ubytují u známých). Jaké jsou hlavní formy trávení volného času? Z Tabulky č. 5 je jasně vidět, že nejfrekventovanější formou trávení volného času v Brně je návštěva kulturních a historických památek, kterou uvedlo skoro 71 % dotazovaných. Dalšími často uváděnými aktivitami byly výlety do okolí, nákupy, návštěva přírodních zajímavostí a kulturních a společenských akcí. Tabulka č. 5 Hlavní aktivity návštěvníků Brna Typ aktivity Součet odpovědí "často" a "někdy" (%) 1. Návštěva kulturních a historických památek 70,9 2. Výlety do okolí 43,2 3. Nákupy 42,0 4. Návštěva přírodních zajímavostí 34,9 5. Návštěva kulturních a společenských akcí 34,4 6. Jen relaxace 34,2 7. Pěší turistika 28,1 8. Koupání, plavání 17,2 9. Ostatní sporty 14,5 10. Cykloturistika 10,7 11. Agroturistika 7,2 Pramen: Průzkum návštěvnosti města Brna Centrála cestovního ruchu Jižní Morava [online] [cit ]. Dostupné z: úprava autorka Jestliže se zaměříme na zahraniční návštěvníky, u kterých důvod návštěvy známých nebyl tak často uváděný, zjistíme, že se ještě častěji věnovali návštěvě kulturních a historických památek, kulturních a společenských akcí a výletům do okolí: 15 Průzkum návštěvnosti města Brna Centrála cestovního ruchu Jižní Morava [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 Tabulka č. 6 - Hlavní aktivity návštěvníků Brna domácí a zahraniční respondenti Typ aktivity Pramen: Průzkum návštěvnosti města Brna Centrála cestovního ruchu Jižní Morava [online] [cit ]. Dostupné z: úprava autorka Atraktivita Brna, a tím i jeho úspěšnost v počtu návštěvníků, tedy spočívá hlavně v jeho památkách, což potvrzuje význam kulturně-historických památek pro městský cestovní ruch, jak jsme si uvedli v 1. kapitole. Turisticky nejatraktivnějšími objekty Brna jsou přitom katedrála sv. Petra a Pavla, hrad Špilberk, kapucínský klášter a vyhlídková věž Staré radnice. Počet návštěvníků jednotlivých objektů znázorňuje následující tabulka: Tabulka č. 7 Návštěvnost hlavních památek Brna Domácí respondenti často + málo + někdy vůbec ne Zahraniční respondenti často + málo + někdy vůbec ne Návštěva kulturních a historických památek 64,7 35,3 75,9 24,1 Návštěva kulturních a společenských akcí 36,2 63,8 45,4 54,6 Návštěva přírodních zajímavostí 33,0 67,0 23,3 76,7 Pěší turistika 34,2 65,8 36,4 63,6 Cykloturistika 13,2 86,8 8,7 91,3 Agroturistika 7,1 92,9 7,3 92,7 Koupání, plavání 21,2 78,8 13,8 86,2 Ostatní sporty 15,2 84,8 14,0 86,0 Výlety do okolí 44,3 55,7 42,3 57,7 Nákupy 37,7 62,3 33,0 67,0 Jen relaxace 35,9 64,1 32,9 67,1 Památka Návštěvnost za rok Katedrála sv. Petra a Pavla Hrad Špilberk Kapucínský klášter Vyhlídková věž Staré radnice Pramen: Návštěvnost památek v krajích ČR v letech NIPOS [online] [cit ]. Dostupné z: Turistickou oblíbenost těchto památek potvrzuje i výše zmíněný Průzkum návštěvnosti, který se zabýval i průzkumem míst, které dotazovaní v Brně navštívili (viz Příloha č. 5 Turistické cíle, které navštívilo více než 5 respondentů). Z průzkumu vyplývá i vysoká atraktivita centra města jako celku a jeho kostelů. Údaje o návštěvnosti hradu Špilberk a kapucínského klášteru jsou z roku 2007, neboť v ostatních letech už nebyly k dispozici, ostatní údaje jsou z roku NIPOS je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, bylo zřízeno Ministerstvem kultury ČR NIPOS vykonává i statistickou službu za oblast kultury, kdy sleduje údaje o památkových objektech, které jsou návštěvníkům zpřístupněné za vstupné. Viz NIPOS [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

20 Významnou památkou Brna zapsanou do seznamu UNESCO, o které bohužel nemáme údaje o návštěvnosti, je vila Tugendhat. Ta byla od z důvodu památkové obnovy pro veřejnost uzavřena, od března tohoto roku je ale opět zpřístupněna. 16 Jak bude této zrekonstruované památky využito pro zvýšení atraktivnosti Brna v očích potenciálních návštěvníků bude ale záležet také na způsobech její propagace. Brno činí atraktivnějším i blízkost dalších turisticky vyhledávaných oblastí jako je Moravský kras a Slavkov u Brna, popřípadě další památka zapsaná na seznamu UNESCO Lednickovaltický areál. Hlavní atraktivitou přírodního charakteru je pak Brněnská přehrada s hradem Veveří, který v roce 2009 navštívilo turistů 17. K procházkám a koupání láká i Mariánské údolí nacházející se na východním okraji Brna. Jde o oblast pokrytou lesy s několika vodními nádržemi a jeskyněmi. Častou uváděnou aktivitou byla i návštěva kulturních a společenských akcí. Mezi nejznámější patří například Mezinárodní hudební festival Brno, Bonjour Brno dny francouzské kultury, Febiofest, Brněnská muzejní noc, Brněnské shakespearovské dny, Festival Janáček, Brno město uprostřed Evropy, Vánoční trhy nebo hudební festivaly jako Brněnský Majáles a Čarodějáles a další. 18 Mezi výjimečné sportovní události patří akce konané ne Masarykově okruhu v Brně, v čele s Mistrovstvím světa superbiků a Grand Prix České Republiky, které ročně navštíví až sportovních nadšenců. 19 Nakonec nemůžeme vynechat význam města Brna jako centra veletržních akcí. Veletrhy a výstavy mají v Brně nejdelší tradici v rámci ČR, a to díky Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu. 20,,Brněnské výstaviště bylo vybudováno úmyslně mezi Prahou a Bratislavou u příležitosti oslav 10. výročí založení Československa. Čistou výstavní plochou m 2 se řadí mezi největší výstaviště světa (23. místo). Ročně se na brněnském výstavišti koná zhruba 50 veletrhů, které navštíví téměř 1 milion návštěvníků. 21 Potenciál do budoucna má Brno i jako centrum kongresových akcí. Význam Brna jako centra veletržních a kongresových akcí nám znázorňuje kartodiagram Veletržní a kongresový cestovní ruch (viz Příloha č. 3). Je ale nutné konstatovat, že ve stále se zvyšující konkurenci samotná nabídka atraktivních památek a akcí neobstojí. Velice důležitá je tvorba zajímavých turistických produktů a také neustálé zlepšování turistických služeb, kam patří i dostatečná kapacita a kvalita ubytovacích zařízení více viz Vila Tugendhat [online] [cit ]. Dostupné z: 17 Návštěvnost památek v krajích ČR v roce NIPOS [online] [cit ]. Dostupné z: 18 více viz Kalendář významných akcí. Brno [online] [cit ]. Dostupné z: 19 Kolik lidí doopravdy přijede na Grand Prix? Bystrčník [online] [cit ]. Dostupné z: 20 VYSTOUPIL, J. a kol. Atlas cestovního ruchu České republiky. s Informace o společnosti. BVV [online] [cit ]. Dostupné z: 22 VYSTOUPIL, J.; ŠAUER M. a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. s

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 2012 (2. fáze)

Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 2012 (2. fáze) Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/12 ze dne 17.10.21 Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 22 (2. fáze) Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 22. Podle zákona

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 6. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení vznikla před více než dvěma lety z podnětu odborných sdružení, která zastupují

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů z ostatních trhů

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rezervační systém cestovního ruhu Jižní Moravy

Rezervační systém cestovního ruhu Jižní Moravy Rezervační systém cestovního ruhu Záměr zadavatele: Zavedení rezervačního systému pro služby cestovního ruchu v rámci portálů www.jiznimorava.info a www.jizni-morava.cz Cíl projektu: Zavést rezervační

Více

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma:

Více

KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU, STANDARDY UBYTOVÁNÍ PRO VENKOVSKOU TURISTIKU A AGROTURISTIKU

KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU, STANDARDY UBYTOVÁNÍ PRO VENKOVSKOU TURISTIKU A AGROTURISTIKU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU, STANDARDY UBYTOVÁNÍ PRO VENKOVSKOU TURISTIKU A AGROTURISTIKU

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU

2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU 2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky předložilo v roce 2006 Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období let

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY 1. 2. 3. 4. Hotel McLimon - Šenov u Nového Jičína, Hotel 3*, Pavel Toman - majitel Jedna z podmínek programu Evropské unie pro získání dotací. Nebylo, naše úroveň

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků.

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. Eva Štichhauerová Obsah přednášky 1. Typologie podniků CR poskytujících

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 listopad 2008 1 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_36 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Návrh aktualizace. Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko. pracovní verze

Návrh aktualizace. Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko. pracovní verze Návrh Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko pracovní verze Návrh OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKA, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, HLAVNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE... 8 4. POPIS AKTIVIT

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 23.11.2011 prezentace záměru tvorby strategie cestovního ruchu pro město Kašperské Hory radě města 6.12.2011 rozhovor s paní starostkou

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více