Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013"

Transkript

1 Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Významné ptačí území IBA Beskydy byla zřízena zejména pro horské druhy ptáků a na tomto území byly vyhlášeny 2 ptačí oblasti: Ptačí oblast Beskydy a ptačí oblasti Horní Vsacko. V IBA Beskydy působí patronátní skupina, která se zabývá nejen výzkumem, ale také ochranou ptáků a osvětovou činností. V tomto roce se členové patronátní skupiny zabývali především monitoringem druhů, které jsou předmětem ochrany v ptačí oblasti Beskydy a také druhů přílohy 1 směrnice o ptácích v příhraniční oblasti Slezských Beskyd. Dále probíhalo mapování a monitoring všech druhů sov, a bylo zorganizováno sčítání chřástala polního v CHKO Beskydy a jejím okolí. Na poli osvětové činnosti byly pro veřejnost zorganizovány 3 vítání ptačího zpěvu. V letošním roce byla dokončena studie zabývající se ochranou ptáků v ptačí oblasti Horní Vsacko a začala probíhat příprava souboru doporučených oblastí Tetřeví oblasti Trojačka. Monitoring druhů, které jsou předmětem ochrany v ptačích oblastech. V ptačí oblasti Beskydy a Horní Vsacko jsou předmětem ochrany: tetřev hlušec, jeřábek lesní, puštík bělavý, kulíšek nejmenší, čáp černý, strakapoud bělohřbetý, datel černý, datlík tříprstý, datel černý, žluna šedá, lejsek malý, chřástal polní a ťuhýk obecný. U tučně zvýrazněných druhů byl v letošním roce prováděn monitoring. Jelikož byly finanční prostředky na monitoring výrazně redukovány, nebyl členy patronátní skupiny již zajišťován monitoring v ptačí oblasti Horní Vsacko a v ptačí oblasti Beskydy se nemonitoroval tetřev hlušec a jeřábek lesní. Tento monitoring zajišťovala správa CHKO Beskydy. I tak bylo při monitoringu v ptačí oblasti Beskydy a ve Slezských Beskydech naježděno 3074 km a v terénu stráveno 385 hodin. Puštík bělavý (Strix uralensis) - kontrolováno bylo celkem 13 lokalit v ptačí oblasti Beskydy a 2 lokality ve Slezských Beskydech. Na každé lokalitě byla v únoru až březnu provedena jedna kontrola. Některé lokality byly navštíveny 1 2 x mimo vlastní monitoring. Z 13 kontrolovaných lokalit byly 3 s pozitivním výskytem během monitoringu. Na jedné lokalitě byl puštík bělavý potvrzen při další kontrole a při dalším průzkumu sov byla nalezena nová lokalita na severovýchodním svahu Lysé hory. Pravděpodobně nová lokalita byla také zjištěna v masívu Noříčí hory. Zda jde o novou lokalitu nelze s jistotou říci. Je možné že se jedná o pár z masívu Radhoště, který lokality střídá. Vzdálenost mezi oběma lokalitami je cca 1 km. Celkově byly v ptačí oblasti Beskydy zjištěny při monitoringu 4 teritoria. Na Horním Vsacku bylo obsazeno 1 teritorium v Břežité. Jedna lokalita nebyla kontrolována. Celkově bylo v IBA Beskydy zjištěno 10 párů puštíka bělavého. Ve Slezských Beskydech během monitoringu nebyl výskyt potvrzen vůbec a teprve až v květnu byla zjištěna samice na jedné z lokalit. Ve Slezských Beskydech byl potvrzen 1 pár. Nízký počet obsazených teritorií byl způsoben silným poklesem početnosti drobných hlodavců po gradaci v roce 2012 a také extrémně nepříznivým počasí na jaře, kdy ještě v první dekádě dubna na horách mrzlo a sněhová pokrývka se držela až do konce dubna.

2 Součástí výzkumu strakapouda bělohřbetého je také jeho odchyt a kroužkování. Foto Jan Šerek Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) monitoring proběl na 12 transektech v ptačí oblasti Beskydy a třech transektech ve Slezských Beskydech. V ptačí oblasti Beskydy bylo zaznamenáno 24 teritorií a ve Slezských Beskydech 4 teritoria. U tohoto druhu stále dochází k mírnému poklesu početnosti, který byl zaznamenán zejména v oblasti Lysé hory. V masívu Smrku se podařilo najít jednu obsazenou dutinu. Jednoho samce se podařilo odchytit a kroužkovat. Jedná se tak o 21. jedince kroužkovaného od roku V celé IBA Beskydy bylo zjištěno 38 teritorií. Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) byl monitorován na 7 transektech, na kterých bylo zjištěno celkem 10 párů. Další pár byl zjištěn při monitoringu bučinových druhů v NPR Mionší, kde se podařilo najít obsazenou dutinu ve výšce asi 5 m nad zemí. Mionší je jedna z nejdéle známých lokalit výskytu tohoto druhu. Výrazný nárůst početnosti byl v letošním roce zaznamenán v oblasti Velkého Polomu, kde probíhá gradace kůrovce. Na transektu byly zjištěny celkem 4 teritoria, což je jedna z nejvyšších koncentrací v Beskydech, která byla dosud zaznamenána. V celé IBA Beskydy bylo zaznamenáno v letošním roce 15 teritorií. Ve Slezských Beskydech byl prokázán pouze výskyt 1 ex. na jednom transektu.

3 Rok 2013 byl pro datlíky příznivý. Datel černý (Dryocopus marcius) na 12 transektech v ptačí oblasti Beskydy bylo zjištěno 19 teritorií, což je menší pokles ve srovnání s rokem V Celé IBA Beskydy bylo zjištěno 53 teritorií. Ve Slezských Beskydech bylo na třech transektech zaznamenáno 5 teritorií. Vyhodnocení počtu teritorií je u datla černého poněkud problematické, protože se jedná o druh s velkou prostorovou aktivitou. Žluna šedá (Picus canus) V SPA Beskydy bylo zaznamenáno celkem 9 teritorií na 12 transektech a v celé IBA bylo zjištěno 23 teritorií. Nová teritoria byla nalezena na Karlovicku, v dlouhodobě opomíjené oblasti Vsetínských vrchů neležící v žádné z ptačích oblastí. Ve Slezských Beskydech byly zjištěny 3 teritoria, z toho na třech transektech byl zjištěn pouze 1 pár a další 2 páry byly v blízkém okolí transektů. Lejsek malý (Ficedula parva) SPA Beskydy bylo na 12 transektech zaznamenáno 25 zpívajících samců V pralese Mionší bylo zjištěno pouhých 5 zp. M, což však bylo dáno pozdním termínem kontroly, kdy velká část samců již nezpívala. Celkem 6 samců se podařilo v IBA Beskydy okroužkovat. V jednom případě byla kontrolována lokalita, kde byl v roce 2011 kroužkován min. tříletý samec. V roce 2013 byl na stejném místě kroužkován dvouletý samec. Zda se mohlo jednat o potomka samce kroužkovaného v roce 2011 nebo šlo o zcela jiného ptáka zůstává otázkou. V každém případě se potvrzuje, že lejsci malí vyhledávají v porostech stále stejná místa, přitom nemusí jít o stejné jedince. V celé IBA Beskydy bylo v zjištěno 48 zpívajících samců. Ve Slezských Beskydech byl lejsek malý zaznamenán pouze na jediném transektu v počtu 1 zp. M. Celkově je možné konstatovat, že populace lejska malého má v Beskydech klesající trend a nejmarkantnější pokles je v ptačí oblasti Horní Vsacko.

4 Lejsek malý je v IBA Beskydy ubývajícím druhem. Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) monitoring prováděla správa CHKO Beskydy a výsledky nejsou k dispozici. Z dalších pozorování jsou údaje pouze ze tří míst. Zajímavý nález peří tetřeví slepice pochází z okolí obce Zubří, což je mimo oblast pravidelného výskytu. Druhým záznamem byl nález stopy v blátě v okolí Masívu Malého Polomu. Další pozorování jsou pak ze Slezských Beskyd. I v letošním roce probíhalo na Polské straně Slezských Beskyd vypouštění tetřevů. Populace tetřeva v IBA Beskydy se stále udržuje pod hranicí trvalé životaschopnosti a pravděpodobně je doplňována vypuštěnými jedinci z Polska. Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) monitoring prováděla správa CHKO Beskydy a její výsledky zatím nejsou k dispozici. Mimo monitoring se však podařilo získat na území IBA Beskydy celkem 33 záznamů z nich bylo vyhodnoceno 32 teritorií. V naprosté většině případů se jednalo o nálezy stop nebo trusu, jen malá část bylo přímých pozorování. Nejvíce záznamů je z centrální části SPA Beskydy v širším okolí obce Morávka. Čáp černý (Ciconia nigra) monitoring byl zaměřen pouze na kontrolu stávajících hnízd. Sledována byla jak hnízda v SPA Beskydy, tak i hnízda ve zbylé části IBA. Ve Slezských Beskydech a 3 hnízda mimo obě zájmová území. Celkem bylo zkontrolováno 21 hnízd z toho 10 bylo obsazeno. Na těchto 10 hnízdech bylo sečteno 16 mláďat. V Letošním roce probíhalo značení barevnými odečítacími kroužky. Pro lepší přehled hnízd je uvedena níže tabulka č. 1.

5 Tab. č. 1 udává přehled hnízd čápa černého. kontrolováno obsazeno Počet mláďat Kroužková no pull Velmi nízká obsazenost hnízd byla zapříčiněna dlouhotrvající zimou, kdy ještě v první dekádě dubna ležela i v nižších polohách sněhová pokrývka a teploty se pohybovaly jen kolem bodu mrazu. V horských polohách vytrvávala sněhová pokrývka téměř až do konce dubna. V letošním roce se podařilo najít 2 nová hnízda na lokalitách, kde v minulosti ptáci hnízdili, ale hnízda spadla. Lejsek bělokrký (Ficedula albicolis) tento druh není předmětem ochrany v žádné z ptačích oblastí, ale jeho monitoring probíhá na všech transektech zároveň s lejskem malým. V ptačí oblasti Beskydy bylo na 12 transektech zjištěno 98 zpívajících samců nebo párů, ve Slezských Beskydech zpívalo 9 samců na třech transektech. Mapování chřástala polního Metodika Mapování navazuje na mapování z minulých let a jednalo se tedy o navazující ročník. Na základě předchozích výskytů chřástala bylo vymezeno 48 tras, které pokrývají nejcennější oblasti výskytu a zároveň zachycují naprostou většinu populace. Mapování bylo zaměřeno prioritně na IBA Beskydy a také na louky při její hranici a bylo rozšířeno na oblast Slezských Beskyd, Třinecka a Jablunkovska. Cílem bylo zachytit jednak změny početnosti v populaci, ale také získat aktuální údaje o rozšíření a na základě tohoto vytipovat lokality, na které je možné zacílit přímou ochranu (spolupráce se zemědělci, agronevi program atd.) Data jsou také zadávána do Nálezové databáze ochrany přírody, kterou spravuje Agentura ochrany přírody. Kromě mapování chřástala je cílem propagovat ochranu chřástala zejména mezi laickou, ale i odbornou veřejností. Protože není v možnostech několika ornitologů zmapovat tak rozsáhlé území, byla snahou mapování naplánovat tak, aby se do něj mohlo zapojit co nejvíce místních lidí. Metodika spočívá v tom, že si zájemce nejlépe v okolí svého bydliště vybere některou z navržených tras a tuto trasu projde ve večerních hodinách ideálně během třetí květnové dekády. Mapovatel během pochůzky zaznamenává pokud možno co nejpřesněji ozývající se samce. Výzva k mapování a metodika byla zveřejněna na stránkách a také v místním regionálním tisku. Výsledky Celkově bylo zaznamenáno 78 volajících samců, z toho na území IBA Beskydy bylo zaznamenáno 40 volajících samců a mimo IBA 38 samců. Do mapování se zapojilo 23 mapovatelů, mezi které patřili ornitologové, strážci přírody, pracovníci správy CHKO Beskydy, skauti, ale setkalo se s ohlasem i široké veřejnosti. Za zmínku stojí to, že se mapování zúčastnili přímo starostové dvou obcí. Výsledky

6 mapování však potvrdily úbytek chřástalů polních ve srovnání s předešlým rokem a celkově klesající trend populace. Rovněž potvrdily již známou skutečnost, že nejpočetnější výskyt byl na dlouhodobě obsazovaných lokalitách. Nejvíce chřástalů bylo zaznamenáno v širším okolí Rysovy poblíž Rožnova pod Radhoštěm, kde bylo sečteno 15 volajících samců. Tato lokalita je však nejvíce ohrožena zástavbou. Informace o výskytu chřástala polního budou dále využity orgány ochrany přírody, zejména správou CHKO Beskydy k jeho ochraně. Abychom zjistili, zda se chřástalovi v Beskydech daří, je třeba znát dlouhodobý vývoj početnosti populace, a proto bude mapování pokračovat i v dalším roce. Uvítáme další zájemce o mapování. Mapování sov Metodika V letošním roce probíhalo i mapování ostatních druhů sov. Již podruhé byla zorganizována akce s již vžitým názvem Beskydské houkání, která se konala o druhém březnovém víkendu na malé ekofarmě v malebné osadě Muchovice pod Lysou horou. Akce se zúčastnilo celkem 12 mapovatelů, kteří za dne částečně prošli vytipované transekty a vyhledávali pobytové znaky lesních kurů. Na zpáteční cestě se po stejné trase vraceli za setmění a mapovali sovy. Počasí však na rozdíl od akce v roce 2012 nepřálo. Mlha, a občasný déšť se odrazil i na minimálním počtu zjištěných sov a letošní akce byla přejmenována z Beskydského houkání na Beskydské ticho. Ačkoliv počasí nepřálo akce se přesto vydařila, neboť se sešla dobrá parta lidí, večer se promítly zajímavé prezentace, podiskutovalo se a panovala velmi přátelská atmosféra. O akci byl velký zájem, protože se přihlásilo téměř 40 zájemců. Vzhledem ke kapacitě ubytování nebylo možné všechny zájemce přijmout a nakonec za nižší účast mohlo nepříznivé počasí, které i přihlášené zájemce odradilo. Právě z důvodu nepříznivého počasí byla druhý dubnový víkend zorganizována další akce v oblasti Velkých Karlovic, které se zúčastnili 4 mapovatelé. Zde probíhalo mapování dosud velmi málo prozkoumané oblasti a podařila se vymapovat nová teritoria sýců rousných a kulíšků nejmenších a také jeřábků lesních. Další mapování sov se zúčastnili již jednotliví mapovatelé. Při mapování byly používány i digitální záznamníky, díky nimž se podařily získat velmi cenné údaje o výskytu sov, ale také výskyty dalších vzácných druhů. Výsledky Nízký stav drobných hlodavců a dlouhotrvající zima vedla k výraznému snížení aktivity sov a pravděpodobně i k poklesu početnosti. Puštík obecný (Strix aluco) v IBA Beskydy bylo zjištěno celkem 46 teritorií. Mimo IBA bylo zjištěno 9 teritorií. Zajímavý byl nález hnízda puštíka se čtyřmi vejci v dutině staré jabloně dne Jabloň se nacházela na zahradě rodinného domu v intravilánu obce Bystřice. Samice seděla na hnízdě silných mrazech, kdy ještě se ranní teploty pohybovaly 16 C pod bodem mrazu. Pár úspěšně vyhnízdil a vyvedl 3 mláďata. Sýc rousný (Aegolius funereus) ve srovnání s rokem 2012 došlo k výraznému poklesu početnosti. Celkově bylo v IBA Beskydy zjištěno 7 houkajících samců. Všechny výskyty byly v centrální části IBA, v SPA Horní Vsacko nebyl zaznamenán vůbec.

7 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) na území IBA Beskydy bylo zjištěno 12 samců, ve Slezských Beskydech byl potvrzen výskyt na třech lokalitách v masívu Girové. Na základě tohoto průzkumu je možné říci, že se v oblasti této hory nachází většina populace hnízdících ve Slezských Beskydech. Oproti roku 2012 byl zaznamenán výrazný pokles početnosti, který je způsoben nižší potravní nabídkou i klimatickými podmínkami, ale také menší intenzitou mapování v podzimním období. Výr velký (Bubo bubo) v letošním roce existuje pouze jediný záznam pozorování 1 ex z července od lesního personálu z oblasti Slavíče. Výr však v Beskydech patří k velmi řídce se vyskytujícím druhům s nepravidelným hnízděním. V Beskydech hnízdí max. 1 2páry. Kalous ušatý (Asio otus) na území IBA Beskydy nebyl zjištěn žádný ex. Mimo IBA byl pozorován 1 houkající M u Jablunkova. Trvale nízká početnost tohoto druhu dokazuje, že se jedná o druh nižších poloh a hornatý charakter Beskyd mu příliš nevyhovuje. Další zajímavá pozorování Budníček zelený (Phylloscopus trochilloides) V roce tomto roce se v centrální a východní části IBA objevili budníčci zelení. Celkem bylo zjištěno 7 zpívajících samců a to 3 v masívu Travného, 3 v masívu Slavíče a 1 na Kozubové. Pravděpodobně byl slyšen ještě další samec v oblasti Radhoště, ale toto pozorování se nepodařilo ověřit. Všechny výskyty byly ve stejném typu biotopu, který představovaly mladé smrčiny střídající se starými bukovými porosty. Jednoho samce se podařilo odchytit a kroužkovat. Je to devátý pták kroužkovaný na našem území. Zajímavé bylo, že se při odchytu samce pohybovala v jeho blízkosti i samice, která několikrát těsně nadlétla síť. Budníček zelený, foto R. Špilák

8 Za pozornost stojí výskyt lejska černohlavého, který byl zjištěn v počtu tří zpívajících samců. Lejsek černohlavý se v Beskydech vyskytuje velmi zřídka. Díky tomu, že byla spuštěná přehrada Šance se v Beskydech objevily druhy, které se zde běžně nevyskytují. Pozorován byl např. vodouš kropenatý, vodouš rudonohý, volavka bílá, bekasina otavní, objevil se zde také orel mořský a orlovec říční. Jak dál s monitoringem v IBA Beskydy? V Beskydech je možné spatřit stopy jeřábka i rysa. Zatím co Ministerstvo životního prostředí investovalo koncem roku Kč na potisk spodního prádla zvířecími motivy, v ptačích oblastech chybí finanční prostředky na zajištění základního monitoringu, který nejenže jsme jako členský stát EU z mezinárodních předpisů povinni zajišťovat, ale je také nezbytný pro ochranu jednotlivých druhů. Monitoring, který doposud v Beskydech probíhal tímto rokem skončil a není jasné, co bude v dalších letech. Zajistit monitoring v takovém rozsahu není bez finančních prostředků reálné. Z uvedeného důvodu se uvažuje o tom, že se pokusíme zajistit nějaký minimální monitoring dle možností jednotlivých spolupracovníků. Největší problém je však v nedostatku spolupracovníků, kteří by se dlouhodobě monitoringu věnovali. Nejhorší situace je v ptačí oblasti Horní Vsacko, kde prakticky nepůsobí žádný místní ornitolog a je zde třeba desítky kilometrů dojíždět. Jedním možných řešení je organizace několika víkendových monitorovacích akcí pro širší okruh zájemců. Výhodou je, že se v krátké době provede průzkum na poměrně velkém území, je to také prostor pro setkání s přáteli nebo navázání nových kontaktů a získání nových zkušeností. V roce 2014 se bude během měsíce března konat akce na monitoring sov a

9 lesních kurů ptačí oblasti Beskydy a v květnu pak akce Moravského ornitologického spolku v ptačí oblasti Horní Vsacko, která bude zaměřena na monitoring lejska malého a strakapouda bělohřbetého a další druhy vázané na bukové a jedlobukové lesy. Poděkování Na monitoringu ptáků v IBA Beskydy se podíleli tito spolupracovníci: Jiří Pavelka, Aleš Vašát, Pavel Bílek,Václav Tomášek, Róbert Špilák, Jan a Martin Šerek, Lukáš Jonák, Kateřina Ševčíková, Ivo Hertl, Libor Praus, Martin Cicvárek, Petr Mitrenga, Lukáš Nytra, Petr Kavka a další, kterým patří poděkování za spolupráci. Daniel Křenek

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Závěrečná zpráva Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Český svaz ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav Listopad 2009 Úvod Projekt Monitoring

Více

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Kód materiálu: VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC Název materiálu: Předmět: Přírodní zdroje Veřovic Zeměpis, environmentální výchova Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Jméno

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Ochrana hnízd motáka lužního na Vysočině v roce 2008

Ochrana hnízd motáka lužního na Vysočině v roce 2008 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ochrana hnízd motáka lužního na Vysočině v roce 2008 Ivan Kunstmüller, Vojtěch Kodet,

Více

Hodnocení vlivů koncepce na ptačí oblasti a evropsky významné lokality v soustavě Natura 2000

Hodnocení vlivů koncepce na ptačí oblasti a evropsky významné lokality v soustavě Natura 2000 Hodnocení vlivů koncepce na ptačí oblasti a evropsky významné lokality v soustavě Natura 2000 Část 2. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje Záměry k převzetí bez věcné změny dle 187, odst. 2,

Více

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy a její začlenění v Karpatech Chráněná krajinná oblast BESKYDY Patří mezi 25 chráněných krajinných oblastí České republiky (13,77% ČR) Byla

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Vymezení nových maloplošně chráněných území v Ptačí oblasti Horní Vsacko a zhodnocení významu klíčových lesních porostů a komplexů pro předmětné a zvláště chráněné druhy ptáků Podpořeno z Programu švýcarsko-české

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Rok se sýkorou koňadrou ANEB OBSAZENOST PTAČÍCH BUDEK V MĚSTSKÝCH ZAHRADÁCH

Rok se sýkorou koňadrou ANEB OBSAZENOST PTAČÍCH BUDEK V MĚSTSKÝCH ZAHRADÁCH TEXT: DANA ADAMOVÁ, FOTO: MATYÁŠ ADAM Rok se sýkorou koňadrou ANEB OBSAZENOST PTAČÍCH BUDEK V MĚSTSKÝCH ZAHRADÁCH Již od roku 2009 probíhá na školách dlouhodobý program Zvyšování hnízdních možností ptáků

Více

Přílohy. Vojvodství Podlasie na mapě Polska. (http://en.wikipedia.org/wiki/podlasie_voivodeship)

Přílohy. Vojvodství Podlasie na mapě Polska. (http://en.wikipedia.org/wiki/podlasie_voivodeship) Přílohy Vojvodství Podlasie na mapě Polska. (http://en.wikipedia.org/wiki/podlasie_voivodeship) Białowieski Park Narodowy Mapa 1: Bělověžský prales s Bělověžským národním parkem. (http://www.szczyty.pl/index.php/pid,bialowieski_park_narodowy.html)

Více

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první publikace vysvětlující téma cross-compliance, označované také jako křížová shoda, podmíněnost či křížová kontrola. Rádi bychom vám touto

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Úvodem K čemu data? Zápis z jarní členské schůze Příprava konference Metody a výsledky výzkumu ptačích

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Studie pro Ministerstvo životního prostředí ČR Česká společnost ornitologická BirdLife Czech Republic Praha 2009 Zpracovali: Mgr.

Více

Posouzení vlivu koncepce Územní plán obce Zděchov návrh na lokality soustavy Natura 2000

Posouzení vlivu koncepce Územní plán obce Zděchov návrh na lokality soustavy Natura 2000 Posouzení vlivu koncepce Územní plán obce Zděchov Posouzení podle 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Mgr. Ivana Paukertová Brno leden 2011 Obsah 1. Úvod 3 1.1 Zadavatel:...3 1.2 Cíl posouzení:...3

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině

Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Dr. Ing. Jan Savický, Ing. Ivo Hertl,

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

OBSAH Doporučená citace díla:

OBSAH Doporučená citace díla: OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Přehled lokalit...2 Metodika sledování lokalit...3 Excerpce publikovaných údajů...3 Komentář k metodice stanovení výše náhrad škod...3 Výsledky...4 Mimohnízdní populace...4

Více

KOMORNÍ LHOTKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KOMORNÍ LHOTKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ C. POSOUZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMORNÍ LHOTKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ VLIVŮ ÚP KOMORNÍ LHOTKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ DLE

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Jiří Havel, Jiří Rotrekl V letech 2003 až 2007 jsme hodnotili výskyt

Více

Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace

Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace Chráněná území v CHKO Beskydy Co skrývají lesní památky a rezervace Většina přírodních rezervací a památek v Beskydech chrání lesy, z celkového počtu 53 je jich 42 alespoň částečně lesních. Mnohé lesní

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 1 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Zpráva o realizaci záchranného transferu labutí velkých

Zpráva o realizaci záchranného transferu labutí velkých -1- DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o realizaci záchranného transferu labutí velkých Praha - Kyje duben, květen, červen 2008

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SČP ČSO.

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SČP ČSO. ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SČP ČSO. Schůze se uskutečnila 10. 12. 2011 od 10:00 hod. v zasedací síni zoologické zahrady v Ústí n./labem. Zúčastnili se: J. Círl, M. Hanzlíková, M. Honců, St. Chvapil,

Více

Systematická část IV. Řád: Sovy (Strigiformes) Ing. Jiří Foit, Ph.D. -noční dravci, výborný zrak a sluch - velké oči, hákovitý zobák

Systematická část IV. Řád: Sovy (Strigiformes) Ing. Jiří Foit, Ph.D. -noční dravci, výborný zrak a sluch - velké oči, hákovitý zobák Ornitologie Systematická část IV Ing. Jiří Foit, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Řád: Sovy (Strigiformes) -noční dravci,

Více

Vývoj a využití feromonu lýkožrouta vrcholkového Ips acuminatus. Milan Švestka. Úvod

Vývoj a využití feromonu lýkožrouta vrcholkového Ips acuminatus. Milan Švestka. Úvod THAYENSIA (Znojmo) 2001, 4: 153-159 Vývoj a využití feromonu lýkožrouta vrcholkového Ips acuminatus Milan Švestka Úvod Předmětný výzkumný námět a záměr řešit daný problém v česko - kanadské spolupráci

Více

Denní motýli Nové Paky

Denní motýli Nové Paky ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Denní motýli Nové Paky a okolí Věra Tranová Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010 / 2011 1 Prohlašuji,

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

PRACOVNÍ LIST PTÁCI NAŠÍ ZAHRADY: (starší žáci)

PRACOVNÍ LIST PTÁCI NAŠÍ ZAHRADY: (starší žáci) PRACOVNÍ LIST PTÁCI NAŠÍ ZAHRADY: (starší žáci) Název: Pracovní listy ptáci naší zahrady Autor: Vít Lazecký Stručný popis: Pracovní listy blíže seznamují s ptáky naší zahrady. Správné řešení je přiloženo.

Více

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků 1/11 5.2.02.15 Ptačí obři a trpaslíci běžci Afrika, J. Amerika, Asie, mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem, křídla zakrnělá nelétají, silné nohy rychlý běh, nemá vyvinutý hřeben, prapor

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice Viz. rozdělovník 2138/ZP/2008-Čr 12.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO PLÁN MONITORINGU PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO Zpracoval: Josef VRÁNA (listopad 2004) Aktualizace: Josef VRÁNA a Jan HORA (květen 2006) 1. Popis ptačí oblasti Ptačí oblast zaujímá středovou část stejnojmenné

Více

ROZHODNUTÍ. nepovoluje

ROZHODNUTÍ. nepovoluje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 9. 4. 2015 JID: 51024/2015/KUUK Číslo jednací: 581/ZPZ/2015/ZD-784 Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze

Více

http://www.ekogroup.cz, tel. 605-567905, email: banas@ekogroup.cz

http://www.ekogroup.cz, tel. 605-567905, email: banas@ekogroup.cz Posudek na hodnocení vlivu záměru: Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech dle 45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, zpracované jakožto součást oznámení záměru dle zákona Zpracoval: RNDr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady Výzkumná stanice Opočno Název zprávy: Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda (3. sdělení) (Poradenské

Více

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY

O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ÈR O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY PETR PEJCHAL, PETR MAJER Èas letních prázdnin a dovolených se již nezadržitelnì chýlí ke konci. Øada lidí však dnes za odpoèinkem èi poznáním

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI NÁVRHU

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI NÁVRHU Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín datum oprávněná úřední osoba

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014 10. 7. 5. 8. 2014 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CVUA1* Čj: MSK 55698/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11805/2014/Řon 246.2 A10 Vyřizuje: RNDr. Lenka Řondíková

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí

Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Plán oblasti povodí Odry - Oznámení SEA Příloha 4.2. Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Tabulka č. 1. - Přehled předmětů ochrany jednotlivých evropsky významných lokalit

Více

Studie. Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny

Studie. Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny Chelčického 4, 702 00 Ostrava 1, Česká republika, tel., fax: +420 596 114 440, tel.: +420 596 114 469, e-mail: rimmel@rceia.cz, http://www.rceia.cz Studie Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren

Více

3.10.2010. Rekreace v územním plánu

3.10.2010. Rekreace v územním plánu Rekrece v územním plánu Rekreace v územním plánu 1 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Etapy zpracování: 1.etapa: Zpracování průzkumů a rozborů v rozsahu územně analytických podkladů 2. etapa: Zpracování návrhu

Více

Zpráva o realizaci mimořádné akce. na mokřadu v Líních. červenec 2006

Zpráva o realizaci mimořádné akce. na mokřadu v Líních. červenec 2006 1- - DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o realizaci mimořádné akce na mokřadu v Líních červenec 2006 Realizátor a investor projektu:

Více

ROZHODNUTÍ. Správě Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk, IČ: 00583171 (dále jen Správa ), ukládá:

ROZHODNUTÍ. Správě Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk, IČ: 00583171 (dále jen Správa ), ukládá: Oblastní inspektorát České Budějovice U Výstaviště 16, P.O.Box 32, 370 21 České Budějovice tel.: 386 109 111, fax: 386 357 581 IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@cb.cizp.cz, www.cizp.cz Dle rozdělovníku Naše

Více

Biomonitoring a záchranné transfery

Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring slouží k poznání určité lokality. Na rozdíl od jednorázového biologického průzkumu monitoruje změny, např. ve velikosti populací sledovaných, vzácných

Více

M A N U Á L. pro patronátní skupiny České společnosti ornitologické zaměřený na komunikaci s vlastníky a uživateli pozemků

M A N U Á L. pro patronátní skupiny České společnosti ornitologické zaměřený na komunikaci s vlastníky a uživateli pozemků VÝZNAMNÉ PTAČÍ ÚZEMÍ / PTAČÍ OBLASTI SOUSTAVY NATURA 2000 M A N U Á L pro patronátní skupiny České společnosti ornitologické zaměřený na komunikaci s vlastníky a uživateli pozemků Vyhlašování významného

Více

Oznámení záměru. podle zákona č. 100/2001 Sb.( příloha č.3) Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Oznámení záměru. podle zákona č. 100/2001 Sb.( příloha č.3) Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.( příloha č.3) Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Vítkovice v Krkonoších lokalita Pode Dvorem -

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2009 číslo 5 Editorial Milí kolegové ornitologové, dostává se vám do rukou další v pořadí již 5. číslo našeho "Zpravodaje. Doufám, že vám přinese

Více

Celková roční zpráva o činnosti DES OP a Záchranné stanice ptactva za rok 2000

Celková roční zpráva o činnosti DES OP a Záchranné stanice ptactva za rok 2000 DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - OCHRANA PTACTVA Záchranná stanice ptactva ul. Zábělská 75 Plzeň 312 19 tel: O19/ 74 600 88 mobil: 0602 145 960, 0606 641 902, 0602 194 095 Celková roční zpráva o činnosti

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

Monitoring hnízdišť rorýsů obecných (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod v roce 2010

Monitoring hnízdišť rorýsů obecných (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod v roce 2010 333 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring hnízdišť rorýsů obecných (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod v

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. kriticky ohrožení (1) 5.5.2010. bukač velký (Botaurus stellaris)

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. kriticky ohrožení (1) 5.5.2010. bukač velký (Botaurus stellaris) Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů Zvláště chráněné druhy ptáků ČR 1 kriticky ohrožené druhy Jan Fechtner Aktualizováno 2009, pro studijní účely dostupné na: www.xxx.cz Upozornění Tento

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRNO ODDĚLENÍ EKOLOGIE LESA Lidická 25/27, 657 20 BRNO SEBRANÉ SPISY PROJEKTU VAV 610/6/02 SVAZEK 3 ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska.

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska. WELL Consulting, s.r.o. Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění "Plavební stupeň Děčín záměr zařazený v kategorii I Vypořádání

Více

Tisková zpráva. Evropany nejvíce trápí hospodářské problémy mezi nimi je na prvním místě nezaměstnanost. Studie GfK Verein nazvaná Výzvy Evropy 2012

Tisková zpráva. Evropany nejvíce trápí hospodářské problémy mezi nimi je na prvním místě nezaměstnanost. Studie GfK Verein nazvaná Výzvy Evropy 2012 Tisková zpráva June 19, 2012 Sandra Lades GfK Verein press Tel. +49 911 395 3606 sandra.lades@gfk-verein.org Ronald Frank GfK Verein studies Tel. +49 911 395 3004 ronald.frank@gfk-verein.org Evropany nejvíce

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

Prosazování politických cílů ministerstvem ŽP v NP Šumava z pohledu o.s. Šumava 21 (Jiří Štich)

Prosazování politických cílů ministerstvem ŽP v NP Šumava z pohledu o.s. Šumava 21 (Jiří Štich) Prosazování politických cílů ministerstvem ŽP v NP Šumava z pohledu o.s. Šumava 21 (Jiří Štich) V referátu stručně vzpomenu některé kauzy, ve kterých bylo naše sdružení podle 70 odst. 2 zákona 114/1992

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Cestovní ruch a lázeňství

Cestovní ruch a lázeňství Cestovní ruch a lázeňství analytický podklad Autoři: Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP, s.r.o., Bc. Barbora Tintěrová, KIS ML, s.r.o., Mgr. Alena Dodoková, Městský úřad Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Rekreační golfové hřiště Cínovec

Rekreační golfové hřiště Cínovec OZNÁMENÍ v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Rekreační golfové hřiště Cínovec Ilustrační foto Mgr. Luboš Motl Bc. Pavlína Hapštáková září říjen 2006 souvisejících

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Výukové programy pro střední školy

Výukové programy pro střední školy Výukové programy pro střední školy Středisko environmentální výchovy Modrý dům 2010/11 Vážení pedagogičtí pracovníci, rádi bychom Vám nabídli programy, které jsou zaměřeny na hodnoty venkova, trvale udržitelný

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 71 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ Aktuality 2011 Vážení přátelé motýlů a přírody, dovolte nám při této příležitosti stručně představit Společnost pro ochranu motýlů České republiky (SOM). Tato organizace je

Více

Aktualizace metodiky pro městskou část Praha 9

Aktualizace metodiky pro městskou část Praha 9 Aktualizace metodiky pro městskou část Praha 9 MČ Praha 9 se rozhodla zapojit se do projektu Index čistoty metodika pro stanovení čistoty veřejných prostranství, aby zjistila vývoj čistoty veřejných prostranství

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová -

Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová - Sídlo ZO: Výbor ZO: Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová - revizorka E-mail:zde.tu@seznam.cz Josef

Více

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Praha 2004 Expedice Tepelsko 2004 Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Alena Švarcová, Alexandra Brabcová, Jan Dernovšek, Barbora Jindrová, Kateřina

Více

Natura 2000. Mgr. Alice Háková

Natura 2000. Mgr. Alice Háková Natura 2000 Mgr. Alice Háková Natura 2000 Soustava chráněných území evropského významu, která zahrnuje nejcennější přírodní stanoviště a chrání také nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů ptačí oblasti,

Více

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část IV.

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část IV. ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část IV. Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 3 - Monitoring návštěvnosti Českého Švýcarska Objednatel: Ústecký kraj Zpracovatel:

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření 2009 Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření Cílem šetření bylo zmapovat názory a postoje obyvatel Krásné Lípy ke kriminalitě a vandalismu v Krásné Lípě

Více

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení.

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení. 3 Rozvodovost V roce bylo rozvedeno 28 113 manželství, 3 což bylo o 2,7 tisíce méně než v roce 2010. Od roku 1989 jde o nejvyšší meziroční pokles počtu rozvodů s výjimkou roku 1999, kdy se roční počet

Více

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor životního prostředí MŽP ČR Ing. Miloslav Kuklík ředitel odboru výkonu státní správy 1 Podskalská 19 128 00 Praha Č.j.:MHMP-082378/OŽP/VI/2000/2001

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více