BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012

2 Buchlov z Chrastí tak jsme ho letošní zimu ještě neviděli (foto: -vlk-)

3 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v novém roce Rok 2011 byl prvním rokem nového volebního období zastupitelstva městyse, ve kterém se nám společně podařilo realizovat významné investice v celkové hodnotě 15,5 milionů korun. V rámci projektu, realizovaného s podporou SFŽP ČR, Zlepšení tepelně technických vlastností základní školy, jsme vyměnili okna u přístavby, zateplili obě budovy a zhotovili nové fasády. Kuchyně základní školy prošla náročnou rekonstrukcí, kterou si vyžádal havarijní stav odpadů, v hodnotě necelých 6,5 milionu korun. Po pěti letech od rekonstrukce první etapy ulice Komenského jsme v minulém roce dokončili celkovou opravu místní komunikace vybudováním nové vozovky z asfaltobetonu a chodníků ze zámkové dlažby v úseku od bytového domu č. p. 564 po ulici Boženy Němcové. Tato stavba si vyžádala uvolnit z rozpočtu městyse 4,2 milionu korun. Připravovaný rozpočet městyse na rok 2012 musí reagovat na předpokládaný vývoj ekonomiky v České republice. Bude to pro nás znamenat přibrzdit investiční program a doplnit finanční zdroje řádným vyúčtováním dotací z realizovaného programu energetických úspor veřejných budov. Z těchto důvodů zařadíme do letošního rozpočtu investice v hodnotě do 5 milionů korun. Jedná se o rekonstrukci sociálních zařízení u tělocvičny základní školy a vybudování chodníku s cyklostezkou do průmyslové zóny. Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i celého zastupitelstva městyse hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce Ing. Jiří Černý, starosta BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 1

4 Informace městyse Buchlovice Zastupitelstvo městyse č. 5/2011 ze dne 30. září 2011 Zastupitelstvo městyse Buchlovice schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. a) - prodej části pozemku městyse Buchlovice parcela č. 1473/3 v k.ú. Buchlovice manželům Jiřímu a Pavle Dvořáčkovým, Buchlovice, za cenu 70 Kč/m2 Zastupitelstvo městyse Buchlovice neschválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. a) - prodej pozemku městyse Buchlovice parcela č. 781 v k.ú. Buchlovice pro pana Josefa Hrušku (pro dceru Markétu Lučnou, roz. Hruškovou), Zlechov, (předmětem prodeje mezi původní majitelkou a Hruškovými byla pouze parcela č. 782 o výměře 136 m2, na které stojí nemovitost rodinný domek) a trvá na odstranění černé stavby (nedokončená stavba garáže) na části pronajatého pozemku parcela č prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice p.č. 3243/9 o výměře 143 m2 a 3243/19 o výměře 955 m2 navazujících na žadatele pana Jana Horáka, Buchlovice Zastupitelstvo městyse Buchlovice schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. j) žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice - Petra Holbová, Buchlovice, na rekonstrukci rodinného domu čp. 149 na stavební parcele č v k.ú. Buchlovice, Kč, - Mgr. Vít Čagánek, Buchlovice, navýšení půjčky ze SF RB o Kč, prostředky budou využity na dokončení prací spojených se zateplením a finální úpravou fasády, resp. provedení vnitřních omítek rodinného domu. Zastupitelstvo městyse Buchlovice schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění - prolongaci termínu dočerpání úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení, Dolní náměstí 192/9, Olomouc, dle úvěrové smlouvy reg. č. 243/ z na 3 miliony Kč o 1 rok a současně schválilo i změnu splátkového kalendáře (navýšení anuitní splátky). Zastupitelstvo městyse Buchlovice vzalo na vědomí - kontrolu úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 04/2011 ze dne informace o dokončených nebo současných investicích roku 2011 (Oprava ulice Komenského II. etapa, Zlepšení tepelně- technických vlastností ZŠ Buchlovice a Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Buchlovice) - žádost o poskytnutí podpory výzva č. 27. výzva OPŽP Revitalizace zeleně v Buchlovicích v rámci Operačního programu Životního prostředí prioritní osa -6- Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) a primární oblast podpory Podpora regenerace urbanizované krajiny, podáno dne BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 2

5 Rada městyse Buchlovice č. 18/2011 ze dne Žádost o finanční dar Domov sv. Josefa v Žirči, žadatel Oblastní charita Červený Kostelec, ul. 5. května 1170, Červený Kostelec, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar Domov sv. Josefa v Žirči, žadatel Oblastní charita Červený Kostelec, ul. 5. května 1170, Červený Kostelec a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Žádost o finanční dar žadatel Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Poradenské centrum, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar, žadatel Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Poradenské centrum, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 4/2010 drogerie na tržnici, žadatel ing. Zdeněk Hála, Kyjov, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 4/2010 drogerie na tržnici, žadatel ing. Zdeněk Hála, Kyjov. Žádost o vybudování nových chodníků na místě stávajících před bytovým domem čp. 795 na p. č. 520/1 (majitel pozemku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), žadatel Společenství vlastníků domu, Hradišťská 795, Buchlovice (za společenství Robert Lukeštík), ze dne Rada městyse Buchlovice se seznámila s žádostí o vybudování nových chodníků na místě stávajících před bytovým domem čp. 795 na p. č. 520/1 (majitel pozemku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), žadatel Společenství vlastníků domu, Hradišťská 795, Buchlovice (za společenství Robert Lukeštík) a rozhodla následovně: Městys Buchlovice zařadí do svého plánu prací na rok 2012 opravu chodníku při ulici Hradišťská (u zastávky ČSAD), který slouží veřejnosti. Ostatní chodníky, kterých se žádost dotýká, jsou přístupy k bytovému domu čp. 795, a i když se nacházejí na pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jsou záležitostí Společenství vlastníků domu, Hradišťská 795, Buchlovice. Poděkování za poskytnutí finančního daru městysem Buchlovice, ZO Českého svazu včelařů, o.s. Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice s potěšením přijala poděkování za poskytnutí finančního daru městysem Buchlovice, ZO Českého svazu včelařů, o.s. Buchlovice. Žádost o prodej pozemku p.č. 2085/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Buchlovice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, žadatel Alenka Kelová, Přerov, ze dne Rada městyse Buchlovice se seznámila se žádostí o prodej pozemku p.č. 2085/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Buchlovice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, žadatel Alenka Kelová, Přerov s tím, že dotčený pozemek není majetkem městyse, jeho vlastníkem je Pozemkový fond ČR (dále jen PF). Zároveň neshledala důvod na převod tohoto pozemku, o kterém informuje žadatelka, z PF na městys Buchlovice (pozemek je pro městys nepotřebný). Rada proto žadatelce doporučila jednat o prodeji pozemku výhradně s PF. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 3

6 Oznámení kácení dřevin v rozsahu zpracované projektové dokumentace při břehu přítoku Buchlovického potoka (lokalita Zahrady p.č. 601/3 v majetku Lesů ČR) v termínu do , Lesy ČR, s.p., Správa toků oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, ze dne Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí oznámení kácení dřevin v rozsahu zpracované projektové dokumentace při břehu přítoku Buchlovického potoka (lokalita Zahrady p.č. 601/3 v majetku Lesů ČR) v termínu do , Lesy ČR, s.p., Správa toků oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín. Žádost o dar městyse Buchlovice, žadatel ZO Českého svazu ochránců přírody, p. Karel Tomešek, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar, žadatel ZO Českého svazu ochránců přírody, Karel Tomešek, Buchlovice, a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Žádost o snížení poplatku za svoz odpadů na léta 2011 a 2012 pro dceru Janu, provd. Stricklandovou, bytem v USA, žadatel Oldřich Stránský, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o snížení poplatku za svoz odpadů na léta 2011 a 2012 pro dceru Janu, provd. Stricklandovou, bytem v USA, žadatel Oldřich Stránský, Buchlovice. Výše poplatku na uvedená léta bude činit 250 Kč/rok. Návrh na zvýšení registračních poplatků v místní knihovně na 100 Kč dospělí a 50 Kč důchodci a děti a zrušení poplatku za vystavení průkazů pro nové čtenáře s platností od , pí Mgr. Dagmar Možná, knihovnice Rada městyse Buchlovice schválila návrh knihovnice Mgr. Dagmar Možné na zvýšení registračních poplatků v místní knihovně na 100 Kč dospělí (dosud 60 Kč), 50 Kč důchodci a děti (dosud 30 Kč) a zrušení poplatku za vystavení průkazů pro nové čtenáře (dosud 10 Kč) s platností od Projednání aktualizovaného Operačního plánu zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích na zimní období Rada městyse Buchlovice schválila aktualizovaný Operační plán zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích na zimní období Projednání rozdělení dotace pro jednotlivá občanská sdružení z Buchlovic, účastníků Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti dne Rada městyse Buchlovice schválila rozdělení dotace pro jednotlivá občanská sdružení z Buchlovic, účastníků Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti dne dle předloženého návrhu. Oznámení o pořádání každoroční Tříkrálové sbírky a žádost o spolupráci a oznámení termínu konání sbírky Policii ČR, Oblastní charita Uh. Hradiště, Velehradská 247, Uherské Hradiště Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí oznámení o pořádání každoroční Tříkrálové sbírky a žádost o spolupráci a oznámení termínu konání sbírky Policii ČR, Oblastní charita Uh. Hradiště, Velehradská 247, Uherské Hradiště. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 4

7 Žádost o prodloužení mandátu členů stávající školské rady do , žadatel Mgr. František Klvaňa, ředitel ZŠ Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o prodloužení mandátu členů stávající školské rady do , žadatel Mgr. František Klvaňa, ředitel ZŠ Buchlovice. Žádost o prodloužení mandátu se týká členů školské rady zastupujících rodiče, ing. Jaroslava Mikulíka a Zuzany Krchňavé. Způsob účtování části nákladů za energie buchlovickým občanským sdružením, které užívají prostory Československého kulturního centra čp. 16, prostřednictvím darů městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice schválila způsob účtování části nákladů za energie za kalendářní rok buchlovickým občanským sdružením, které užívají prostory Československého kulturního centra čp. 16, prostřednictvím darů městyse Buchlovice. V praxi to znamená, že náklady za energie budou vypočteny ze skutečnosti předchozího roku a příspěvek pro sdružení bude o tuto částku snížen v aktuálním roce. Toto snížení příspěvku musí být řádně zaúčtováno v účetnictví městyse. Směna pozemků městyse Buchlovice v areálu býv. ZD o výměře 938 m2 za pozemky p.č. 505/220 o výměře 59 m2, p.č. 505/221 o výměře 37 m2, p.č. 505/225 o výměře 24 m2, p.č. 505/228 o výměře 21 m2, p.č. 505/230 o výměře 23 m2, p.č. 505/232 o výměře 62 m2, p.č. 505/72 a p.č. 505/82 o výměře 36 m2 v k.ú. Buchlovice (celková výměra činí 262 m2) za pozemky ve vlastnictví MIP, spol. s.r.o., Velká nad Veličkou 628, vše v k.ú. Buchlovice, určené pro výstavbu cyklostezky Buchlovice Průmyslová zóna Buchlovice Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice směnu pozemků městyse Buchlovice v areálu býv. ZD o výměře 938 m2 za pozemky p.č. 505/220 o výměře 59 m2, p.č. 505/221 o výměře 37 m2, p.č. 505/225 o výměře 24 m2, p.č. 505/228 o výměře 21 m2, p.č. 505/230 o výměře 23 m2, p.č. 505/232 o výměře 62 m2, p.č. 505/72 a p.č. 505/82 o výměře 36 m2 v k.ú. Buchlovice (celková výměra činí 262 m2) za pozemky ve vlastnictví MIP, spol. s.r.o., Velká nad Veličkou 628, vše v k.ú. Buchlovice, určené pro výstavbu cyklostezky Buchlovice Průmyslová zóna Buchlovice. Žádost o prodej části pozemku městyse Buchlovice p.č. 234/15 o výměře 36 m2 v k.ú. Buchlovice, žadatel Daniel Rybárik, Buchlovice Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice prodej části pozemku městyse Buchlovice p.č. 234/15 o výměře 36 m2 v k.ú. Buchlovice, žadatel Daniel Rybárik, Buchlovice. Dodatek č. 1 k Pravidlům č. 5/2010 pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice ke schválení dodatek č. 1 k Pravidlům č. 5/2010 pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 5

8 Díky příznivému počasí se v předvánočním čase věnovali pracovníci Služeb městyse Buchlovice několika drobnějším úkolům, na které dosud nezbyl čas. Například při silnici I/50 odstranili u zastávek černé skládky různého materiálu, mezi kterým se nacházelo i větší množství umělohmotné střešní krytiny. Při silnici na Smraďavku vyzvedli z betonových skruží šachet původní betonové kryty, jež během času naházeli neznámí (zřejmě opilí) darebáci do šachet, a tak se hluboké otevřené šachty staly nebezpečnými pro procházející výletníky a zejména děti. V současné době již žádné nebezpečí chodcům nehrozí. V neposlední řadě opět zrekultivovali posezení u sadu klenotů při silnici na Trnávkách, na něž jistý bezohledný spoluobčan navezl stavební suť s hlínou. Foto ing. Josef Motyčka BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 6

9 Jako každoročně navštívili představitelé městyse starosta ing. Jiří Černý, místostarosta Bořek Žižlavský a členky sociální komise Marie Výstupová a Mgr. Anna Petrášová naše spoluobčany Buchlovjany, žijící v buchlovickém domově seniorů. Pobesedovali s nimi a poté jim předali malé dárky a do nového roku 2012 popřáli ze všeho nejvíce hodně zdraví a spokojenosti. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 7

10 Letošní obecní vánoční strom, který je tradičně umístěn na náměstí u ganála, původně rostl na veřejném prostranství v ulici Váhovy. Protože za léta přerostl a začal být v ulici na obtíž, byl použit k tomuto krásnému účelu. Na fotografiích ing. Josefa Motyčky vidíte jeho převoz ulicemi městečka. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 8

11 V předvánočním čase navštívili Úřad městyse Buchlovice i naši malí školáčci se svojí paní učitelkou Přikrylovou, aby zazpívali milé vánoční koledy. (foto -bž-) Vánoční svátky jsou za námi a na uplynulý poklid a sváteční náladu budeme už jenom vzpomínat. Dobrý pocit z Vánoc si však neodnesou tyto vzrostlé celkem tři smrky nad Buchlovicemi, které neznámá pochybná existence zmrzačila uřezáním jejich vrcholů s největší pravděpodobností na vánoční stromek. Co popřát takovému člověku do nového roku? Asi nic dobrého (-bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 9

12 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

13 Rok na Buchlovsku Když jsme v letošním roce začali spolupracovat s redakcí časopisu TRAVEL profi, který je zaměřen na regionální cestovní ruch, hledali jsme nějaké pojítko, se kterým by si čtenář vybavil náš kraj. A tak jsme si půjčili slova písničky pro nás tolik známé Ej od Buchlova větr věje A že těch informací přivál. Jednou to byl článek o našich kulturních památkách, kterých tu máme víc než dost. Řekněte, který mikroregion se může pochlubit takovou bazilikou, která zdobí Velehrad? Nebo hrad Buchlov, který byl v letošním roce čtenáři idnes oceněn jako Nekrásnější památka ČR, a snad alespoň jednou byl každý z nás v Buchlovicích na zámku. V našem kraji najdeme řadu sakrálních staveb, které by stály za zmínku. Máme být tedy na co patřičně hrdí. Ale musíme se také postarat o to, aby se nám dařila naše hrdost a lokální patriotismus přenášet na další generace. Poté tzv. větr od Buchlova přinesl zajímavý článek o úspěšném projektu, na němž se Místní akční skupina podílela s partnery z Hornolidečska. Za nemalý objem financí se podařilo do deseti obcí mikroregionu pořídit kompletní sváteční a slavnostní kroje či krojové součástky, kterých zde bylo nedostatek. A že to byla náročná práce. O tom nejvíc ví manažerka Marta Polášková. V každé obci bylo zapotřebí najít někoho, kdo se kroji zabývá, kdo by nám poradil všechny ty fígle a záludnosti našich prarodičů, kteří kroj uměli zhotovit a denně se do něj oblékali. A zaplať pánbů, takové lidi tu ještě máme. O tom, že se dílo podařilo, přesvědčila výjimečná přehlídka, která se uskutečnila ve Slovanském sále ve Velehradě. Při té příležitosti se představilo na čtyřicet krojových párů v nové pořízených krojích ze Slovácka a minimálně stejný počet krojovaných z Hornolidečska. Nedá mi, než si zase položit otázku, máme být na co hrdí? Určitě ano. Záhy následoval příspěvek o konferenci zaměřené na cestovní ruch na Buchlovsku. Hotel U Skanzenu na Modré se této úlohy zhostil na jedničku. Účastníci zde hovořili o problémech cestovního ruchu, co je trápí, ale také zde zaznělo několik dobrých nápadů, které bychom časem mohli společnými silami realizovat. A jak manažerka říká: vše začíná a končí vždy u dobrého jídla. Protože ve všech turistických příručkách o Slovácku se dočteme, že tento kraj je typický svou gastronomií, připravili v hotelu podle starých receptur jídelníček složený ze samých dobrot, které jídali naši předkové. Měli jsme možnost ochutnat škvarkovou pomazánku, šlíšky s makem, šumajstr, boží milosti, zelňáky, zabíjačkovou máčku, drkotinu no prostě - co název, to pochoutka. Moc se jim to podařilo. Je to také výzva pro naše ostatní kuchaře a nám nezbývá, než doufat, že se s touto tradiční gastronomií začneme potkávat běžně na jídelníčcích našich restaurací. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

14 Nedávno jsme také psali o jiném neméně zajímavém projektu, který vzniká v současné době. Příběhy z Pohádek a pověstí Buchlovských hor a Hornolidečska, tak se totiž projekt jmenuje, nás zavedou na zajímavá místa čtrnácti obcí mikroregionu Buchlov. Herce Vladimíra Doskočila a Martina Vrtáčka mnozí z vás znají ze Slováckého divadla. V rodícím se filmu je můžeme potkat na toulkách mikroregionem, slyšet, co mnozí z nás ještě neslyšeli a vidět, co jsme také možná ještě neviděli. Ale nechme se překvapit. Film bude hotov na jaře roku 2012 a určitě se ještě o něm dočteme. A protože je v názvu zmiňován také mikroregion Hornolidečska, je potřeba říci, že tento projekt vzniká opět ve spolupráci těchto dvou Místních akčních skupin. A že vám ještě něco schází? Určitě ano. Je to zdejší specifická příroda, která nás obklopuje. Můžeme si ji prohlédnout při pěších procházkách, při výšlapech na kole po husté síti místních cyklostezek, ze hřbetu koně, kterého si můžeme půjčit ve stájích, ale také z ptačí perspektivy v horkovzdušném balonu. Na své si přijdou také milovníci rybaření i adrenalinových sportů. A myslíte, že v zimě se tu ukládáme k zimnímu spánku? Kdepak, máme tady hned tři sjezdovky, což je na tak malou rozlohu nevídané. A když už nás budou bolet nohy nebo celé tělo, tak se nabízí zajít si do lázní Smraďavka, kde si můžeme udělat příjemnou chvilku dobře vybranou procedurou, masáží, relaxací, které nás zase postaví na nohy Putování můžeme zakončit tam, kde jsme jej začali. Ptáte se kde? No přeci u vinaře ve vinném sklepě. Vždyť náš kraj je porostlý vinicemi, o které je třeba se po celý rok dobře starat. A když se rok jako ten letošní vydaří, odměna je více než zasloužená. Pak nezbývá, než vzít do ruky koštovačku, nechat si nalét červené či bílé, maličko upít, a vychutnat si tu vůni, barvu a chuť, která je u každého vinaře jiná, nenapodobitelná. Jste sami překvapeni, co všechno tady u nás máme? Když jsme naše pozvánky přenesli na papír, překvapilo to i nás. Uvědomili jsme BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

15 si, že drobnými články a statěmi přispíváme do časopisů, které vycházejí v celé republice, ale tak trošku zapomínáme na ty domácí. A to bychom chtěli změnit, protože hlavně ti, kteří zde žijí a kteří se o toto všechno starají, si zaslouží, aby se o nich vědělo. A také si v rámci našich možností můžeme navzájem pomáhat. Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov pracuje metodou LEADER, která je určena právě pro rozvoj venkova. Podporuje projekty v oblasti tradiční řemeslné výroby, zemědělství, cestovního ruchu i rozvoji obcí. Nezapomínáme ale ani na různé spolky, které se rovněž mohou o dotaci, ze které si třeba opraví prostory nebo nakoupí pomůcky, přihlásit. Tak co, že Vás právě tato informace zaujala? Zastavte se za námi v Buchlovicích na kus řeči nebo si otevřete naše webové stránky, které vám zprostředkují další užitečné rady. Marta Polášková Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Náměstí Svobody 800, Buchlovice Manažerka Marta Polášková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

16 Přes silnici I/50 již bezpečně V první polovině prosince 2011 byla otevřena nová, téměř čtyřicetimetrová dřevěná lávka nad frekventovanou silnicí I/50 u motorestu Samota ve Chřibech. Turisté, cyklisté a lyžaři tak dostali od Lesů ČR krásný dar v místě jednoho z nejnebezpečnějších přechodů této silnice, která rozděluje naše pohoří. Lávka spojuje hřebenovou chřibskou trasu od Bunče, Brda, Vlčáku ke Ctiborovu dubu, Stříleckému hradu a na Koryčansko. (foto -bž-) Rodiče, dědové či strýcové podpořte nové včelaříky... ZO ČSV Buchlovice pro malé žáky i odrostlejší studenty obnovila VČELAŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE BUCHLOVICE. Jeho aktivní činnost bude zahájena první schůzkou 12. ledna 2012 v učebně přírodopisu ZŠ Buchlovice. Prozatím o kroužek projevilo zájem 11 dětí ve věku od 6 do 12 let. Přesněji řečeno o jejich zájem se postarali samotní rodiče. Je pochopitelné, že malé dítko většinou nemá představu, co bude v kroužku dělat, a spojení se včelami pro děti nezní příliš bezpečně a lákavě. Je však potřeba je trošku popostrčit. Proto se obracím zejména na dospělé příznivce myšlenky omlazení včelařství v Buchlovicích a nejenom na ty, co mají v rodině včelaře. Zmiňte a pohovořte o této možnosti s Vašimi malými či mladými potomky a příbuznými; a společně navštivte internetovou stránku s informacemi, nebo mě kontaktujte jiným způsobem. Miroslav Smatana, mob.: , Včelaření podobá se čtení krásné knihy, která se každou stránkou stává zajímavější a napínavější. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

17 Adventní doba v MŠ Přichází Mikuláš: Vždy na konci roku na nás čeká čas adventní. Měl by to být čas klidu odpočinku, ale většinou to tak nebývá. A co prožily děti v naší mateřské škole? Každoročně 4. prosince děti vystupují na Mikulášském jarmarku, ale přípravy začínají už o něco dřív. Paní učitelky připraví pro děti pásmo básniček a písniček, které pak poctivě nacvičují. Letos vystoupily nejmenší děti Kuřátka jako mrazíci, Berušky jako sněhové vločky a Sluníčka jako čerti. Nutno říci, že děti se pásma naučily velmi hravě také díky paním učitelkám, které je sestavily veselé, hravé a pro děti zábavné. Vystoupení pro většinu nejmenších dětí bylo premiérou a tak se z mrazíků stali zamrzlíci. Berušky měli krásně dojemné pásmo z básniček a písniček o vločkách, vánocích a snech. Ti nejstarší jako čertíci na pódiu pěkně zatopili pod kotlem čertovským pásmem. Velké poděkování patří rodičům, kteří opět potvrdili skvělou spolupráci a dětem připravili krásné kostýmy. I letos 5. prosince přišla Mikulášská družina ze ZŠ pod vedením paní učitelky Janíkové. Družina byla opravdu početná s velkou převahou čertů. Děti se zprvu hodně bály hlavně ty nejmenší a ty co,,zlobily, možná ale i ty, které byly celý rok hodné. Čerti jsou prostě čerti a nikdo neví, co od nich může čekat. Zkusili odnést paní učitelku! Neměli tak velký pytel a děti ji stejně nechtěly pustit. Tak si všichni společně zazpívali písničky o čertech a čerti se hned přidali a tancovali s dětmi. Nakonec Mikuláš všechny děti odměnil sladkým balíčkem. Koledování: 8. prosince dopoledne přišly děti koledovat do Domova seniorů v Buchlovicích s přáním pokoje, radosti a pěkných chvil při zaslouženém odpočinku.vystoupení sklidilo velký potlesk a dojetí bylo oboustranné. Velkým zážitkem pro všechny bylo společné zpívání koled Nesem vám noviny, Štědrý večer nastal a Narodil se Kristus Pán. Na závěr děti všem rozdaly připravené dárečky v podobě perníčků a andělíčků. Obyvatelé domova se na děti také velmi těšili a připravili jim malé občerstvení a sladkosti. Koledování děti zakončily 9. prosince na Úřadu městyse Buchlovice s díky svému zřizovateli a s přáním PF Ježíškova dílna a návštěva výstavy betlémů: Dne navštívily děti Ježíškovu dílnu v Uherském Hradišti, kterou pořádá DDM Šikula. Děti si zde měly možnost vyrobit několik vánočních výrobků. Byly zde k vidění zajímavé výtvarné nápady od různých přáníček, přes veselá zvířátka, až po náročnější zdobení baněk či stromečků z novinového papíru. Nápadů zde bylo opravdu dost. Pěkným zážitkem byla návštěva Galerie Slováckého muzea s výstavou betlémů. K vidění byly betlémy z papíru, keramiky, vyřezávané ze dřeva, z různých odpadových materiálů, pletené z příze a dokonce i z těstovin, které byly inspirací pro děti i dospělé. Štědrý den: Všechny akce jsou už minulostí a teď nás čeká ten nejkrásnější den v roce, Štědrý den. My si ho, ale ve školce uděláme o něco dřív. Děti si zkusí lidové zvyky jako je házení botou, rozkrojení jablíčka nebo pouštění ořechových skořápek. Ježíšek má i pro děti ze školky připravené dárečky. Jsou ještě zabalené, tak nesmím nic prozradit. Věřím, že všem dětem udělají radost. Nakonec jedno přání pro malé i velké: Hodně zdraví, štěstí a krásných společných chvil přeje kolektiv MŠ BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

18 Adventní doba v MŠ obrazem BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

19 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

20 Vernisáž výstavy Kropenky BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

21 pátek 2. prosince 2011 Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

22 Veliký mikulášský jarmark Dne 4. prosince 2011 proběhl na náměstí v Buchlovicích Veliký mikulášský jarmark, který byl připravován ve spolupráci Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov, Mikroregionu Buchlov, Folklorního studia Buchlovice, Děcek z Buchlovic a Městyse Buchlovice. I zpočátku deštivé počasí se umoudřilo, jeho občasná nevlídnost návštěvníky neodradila, a na náměstí bylo po celý den živo a rušno. Lidé si přijeli nejen nakoupit, ale především povzbudit své děti, které vystupovaly v dopoledním programu. Vystřídaly se tu děti z mateřské školy, folklorních kroužků Buchlovjánek a Děcka z Buchlovic, letošními hosty se staly děti ze souborů Štěpnička z Veselí nad Moravou a Leluja z Luhačovického Zálesí. V poledne přilákalo návštěvníky svou vůní maso z kotla, u kterého se tvořila dlouhá řada, úspěch zaznamenával stánek se slivovicí, v němž bylo připraveno 25 výborných vzorků, a místní i přespolní koštovači hodnotili tu svou, ale hlavně tu sousedovu. Hospodyně bylo vidět spíše u stánku s Regionální potravinou, kde zase ony ochutnávaly a hodnotily koláčky, valašské frgály nebo třeba staročeský medovník. Odpolední blok zahájila dechová hudba Buchlovjané, a pak už do samého večera patřilo pódium tónům cimbálových muzik, zpěvákům i tanečníkům. Návštěvníci mohli vidět Buchlovjánek, Polešovjánek, Folklorní studio Buchlovice a CM Rubáš, mužský sbor Míkovjan a CM Slačáci, Old Stars Hradišťan a CM Ohnica. S příchodem setmění už děti i dospělí netrpělivě čekali, zda se i letos podaří rozsvítit nádherný vánoční strom, pod kterým své poselství pronesl otec Rudolf Chmelař a do nového roku popřál starosta Ing. Jiří Černý. Podařilo se, svítil nejenom stromeček, ale zářily všechny dětské oči, kterých v tu chvíli bylo na náměstí opravdu hodně. A to ještě nebylo všechno. Na své kouzelné show veselého Toma se za pódiem připravoval Tomáš Šulaj, jeden z čelních představitelů hereckého souboru Slováckého divadla v Uherském Hradišti, který dokázal děti i starší přihlížející rozparádit tak, že když konečně přijel na povoze Mikuláš se svou družinou, který přivezl spoustu dárečků, zněla po náměstí jedna básnička i písnička za druhou. Děti se předháněly, aby už už nějaký dáreček dostaly. Byl to opravdu příjemný, zajímavý a pro některé i náročný den plný tónů, vůní, čertů i andělů, kteří pomyslným klíčem otevřeli nadcházející předvánoční období. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, realizaci, ale i ukončení, protože v pondělí ráno není na náměstí po Velikém Mikulášském jarmarku ani stopy. Marta Polášková, manažer MAS BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

23 Mikulášská družina navštívila úřad V předvánočním čase navštívila tradičně Úřad městyse Buchlovice družina Mikulášů, čertů a andělů složená z žáků naší základní školy. Tentokrát vedená paní učitelkou Janíkovou. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

24 Křest nové knihy o Chřibech Křest nové knihy Jiřího Jilíka a Bořka Žižlavského proběhl 16. prosince v přátelské a uvolněné atmosféře ve zcela zaplněném obchůdku Rámařství Petry Havlíkové Jilíkové v Uh. Hradišti. Samotného křtu se ujal kmotr knihy otec Petr Kliment Koutný, který je správcem pravoslavné církve ve Střílkách. Autory přišli podpořit i ostatní členové Expedice Chřiby, příbuzní a přátelé. Mnozí návštěvníci si na místě zakoupili tuto knížku jako vánoční dárek pro své blízké. Kniha je rovněž k dostání v buchlovickém informačním centru. J. Vráblová Poděkování Buchlovická jednotka Sboru dobrovolných hasičů děkuje Zlínskému kraji za finanční dar za rok 2011 ve výši Kč Kč, který byl použit jak na provozní účely, tak na pořízení materiálu neinvestičního charakteru. Hasiči si tak pořídili mj. nové vysokotlaké proudnice, zásahové hadice se spojkami, koš na hadice a několik kusů kompletních pracovních a vycházkových stejnokrojů. Z daru byla v neposlední řadě financována i revize dýchacích přístrojů a plicních automatik. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009 Království ledu Foto: Oldřich Stránský Vážení občané městyse Buchlovice, chci Vás co nejsrdečněji pozdravit v novém roce 2009. Pro většinu z nás je nový

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012 Každoročně koncem dubna se začínají zelenat bukoví a duboví velikáni v našich lesích. Tohoto abnormálně prohnutého obra byste našli nedaleko skály

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 Buchlovice osvícené vánočními světly jsme mohli obdivovat ještě na začátku ledna. Foto: Bořek Žižlavský Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravím

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 Před prázdninami ustaly letošní práce na kapli sv. Kříže na Smraďavce. Byly dokončeny venkovní stavby z kamene, terénní úpravy, příchody k pramenům,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIII. LEDEN 2007

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIII. LEDEN 2007 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIII. LEDEN 2007 Kamenný kříž na rozhraní Starých a Nových hor (foto: bž) Vážení spoluobčané, jsem velmi potěšen, že Vás mohu opět co nejsrdečněji pozdravit tentokrát

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-) Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba

Více

Boršické náměstí dnes a před 98 lety 2/2010

Boršické náměstí dnes a před 98 lety 2/2010 Boršické náměstí dnes a před 98 lety 2/2010 Okýnko do mateřské školy Slovo starosty na závěr volebního období 2006 2010 Vážení spoluobčané, pomalu, ale jistě bude končit volební období 2006 2010. Při pohledu

Více

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 5. leden 2007 Slovo starostky k Novému roku Vážení a milí spoluobčané! Na prahu nového roku předstupuji před vás se stručnou vizí působení nového zastupitelstva a nově zvoleného vedení

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012 Zářiové počasí láká k vycházkám do přírody, třeba na nejvyšší horu v okolí na Holý kopec. (foto -vlk-) Vzpomínka na žně Když v červenci svatá Markyta

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Na slovíčko... s panem starostou. Zpravodaj města Bzenec I 15. prosinec 2013. Blíží se konec roku, jak byste jej zhodnotil vy?

Na slovíčko... s panem starostou. Zpravodaj města Bzenec I 15. prosinec 2013. Blíží se konec roku, jak byste jej zhodnotil vy? Zpravodaj města Bzenec I 15. prosinec 2013 Na slovíčko... s panem starostou Blíží se konec roku, jak byste jej zhodnotil vy? Konečně je tady. Tolik vytoužený a s napětím očekávaný Štědrý den. Sice až do

Více

Šestý prezident v Telči

Šestý prezident v Telči 7 červenec 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Po uzávěrce Šestý prezident v Telči Po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a prezidentu

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 Hrad Buchlov byl v sobotu 12. července 2008 svědkem dalšího setkání buchlovických stárků a hodařů. Foto -vlk- Informace městyse Buchlovice Rada městyse

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč

ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava LXIX cena: 15 Kč dění v obci... Obnova komunikace a výstavba mostu u Grúně (viz článek str. 2) Volební poločas Slovo má starosta... Jsou za námi již dva

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA ÚNOR 2011 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...6 LIDÉ KOLEM NÁS Michal Jančík...7

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla:

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla: Městský úřad Klimkovice Leden 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Dárce krve, Hýlov, Lázeňské okénko 3. Informace z rady a zastupitelstva 4. Plesy a PO 5. KlimNet 6. Kotle za hubičku 7. ZUŠ

Více

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP radostí

Více

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku Zahrádkáři v Dobroticích slavili. Str. 4 Vlaďka Dvořáková o Žebrácké opeře. Str. 17 Orfeus vyvolal bouřlivé ovace. Str. 18 a 19 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více