Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bakalářská práce Autor: Jan Vůjtěch bankovní management Vedoucí práce: Ing. Tomáš Prekop Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Sokolově dne Jan Vůjtěch

3 Poděkování Za veškeré cenné připomínky a odborné rady při řešení bakalářské práce, za vstřícnost a podporu děkuji vedoucímu práce panu Ing. Tomáši Prekopovi. Dále děkuji firmě VUJO s.r.o. za poskytnutí vnitropodnikových informací.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je podrobná analýza Karlovarského kraje zaměřená na podmínky pro malé a střední podnikání. Výsledkem je souhrnná SWOT analýza popisující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Karlovarského kraje. Následuje tvorba vlastního podnikatelského plánu na rozšíření sortimentu služeb Penzionu Ve Skále. Jedná se o reálný projekt a tento podnikatelský záměr by měl majiteli penzionu posloužit jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora projektu. Klíčové pojmy Podnikatelský plán, podnikatelské strategie, malé a střední podniky, SWOT analýza, Karlovarský kraj, cestovní ruch.

5 Annotation The aim of this bachelor project is a detailed analysis of the Karlovy Vary region focused on conditions for small and medium enterprises. The result is a comprehensive SWOT analysis describing the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Karlovy Vary Region. In the next part of this work I create own business plan to extend the range of services in the Penzion Ve Skále. This is a real project and the business plan should help to owner of this guesthouse as a main argument to convince the potential investor of this project. Key words Business plan, business strategy, small and medium enterprises, SWOT analysis, Karlovy Vary Region, tourism.

6 Obsah Úvod Úvod do problematiky tvorby podnikatelského plánu Co je podnikatelský plán? Typy podnikatelských záměrů Prezentace ve výtahu (tzv. Elevator Pitch) Executive Summary (výkonný plán) Zkrácený podnikatelský záměr Plný podnikatelský záměr Internetová verze podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu (vyjma prezentace ve výtahu) Postupy pro vytvoření firemních strategií Analýza prostředí Karlovarského kraje zaměřena na podmínky pro malé a střední podnikání Definice drobných, malých a středních podniků Analýza prostředí Karlovarského kraje Geografická poloha a přírodní podmínky Zemědělství Průmysl a služby Cestovní ruch a lázeňství Souhrnná SWOT analýza Karlovarského kraje Hlavní vývojové tendence v sektoru malého a středního podnikání Vlastní návrh podnikatelského plánu, vymezení podnikatelských strategií v konkrétním podniku Titulní strana Obsah Shrnutí Popis podniku, produktu: Analýza trhu a konkurence Marketingová strategie Produkt (Služba) Price (Cena) Placement (Distribuce) Promotion (Propagace, Komunikace) People (Vlastní personál)... 38

7 4.6.6 Akviziční marketing CRM marketing Organizační plán Finanční plán ESF - strukturální fondy EU Podnikatelský úvěr Vlastní závěr, hodnocení, doporučení analyzovaného podniku Závěr Seznam použité literatury Seznam schémat a grafů Seznam tabulek Přílohy

8 Úvod Současná doba je velmi nepříznivá pro rozvoj malých a středních podniků. Vzhledem k velké konkurenci na trhu a snižování tržeb podnikatelských subjektů bojují firmy o samotné setrvání na trhu. Z důvodu udržení podniku na trhu dochází často ke snižování celkových nákladů včetně mzdových, což vede ke snižování počtu zaměstnanců. V souvislosti se současnou finanční krizí se hovoří o tzv. krizi likvidity, kdy do problémů se splácením závazků či financováním svých projektů se dostává většina malých a středních podniků, které jsou hnacím motorem hospodářského růstu země. Malí a střední podnikatelé hrají významnou roli při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. Evropská unie považuje tento sektor za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Česká republika je zemí, ve které má další charakter vývoje sektoru malých a středních podniků, vzhledem k jeho významu v ekonomice, podstatný dopad na celkový ekonomický a tím i sociální vývoj země a jednotlivých regionů. Je proto nutné hledat možnosti, jak v těžkých chvílích financovat podnikání těchto podniků. Podnik může být financován jednak z cizích zdrojů, kam spadají především úvěry od bank či investice investorů nebo z vlastních zdrojů, kdy je příkladem tvorba rezerv. Další způsoby jsou na rozhraní vlastních a cizích zdrojů, jako třeba dotace. Velmi důležité je tedy mít vypracovaný kvalitní a reálný podnikatelský plán, který nám umožňuje poměřit své plány s realitou a pokud se liší, pomůže nám identifikovat jak a proč. Díky business plánu si malé a střední podniky mohou upevnit své postavení na trhu a zlepšit svoji konkurenceschopnost. 8

9 1 Úvod do problematiky tvorby podnikatelského plánu Tato kapitola obsahuje základní vysvětlení podnikatelské plánu, jeho typy a základní strukturu (co by měl podnikatelský plán obsahovat). 1.1 Co je podnikatelský plán? Podnikatelský plán (podnikatelský záměr či business plán) by měl být alfou a omegou každého podnikatele. Je to základní plán podnikání, který nám řekne, zda je projekt životaschopný a upozorní nás na možná úskalí ještě před samotným počátkem podnikání 1. Podnikatelský záměr lze chápat jako dlouhodobou strategii podnikání, ze které podnikatel vychází a s níž by mělo být celé jeho podnikání v naprostém souladu. Podnikatelský plán je zpravidla dokument střednědobý, což znamená, že by měl být tvořen na 3 5 let (v závislosti na typu podnikání a potřebách projektu). Business plán slouží především samotnému podnikateli, jeho managementu a zaměstnancům k formulaci a definici cílů společnosti a nástrojů, které jsou pro jejich dosažení nezbytné. Podnikatelský plán by měl také zahrnovat veškerá úskalí a bariéry, které bude nutno překonat, nastavení reálného časového horizontu atd. Je třeba si uvědomit, že podmínky na trhu se mění a že firma, podnikatel i jeho plán se musí měnit s ním 2. Sestavení podnikatelského plánu je důležité pokud podnikatel usiluje o finanční prostředky od banky, investora, potencionálního člena představenstva či chce sehnat společníka pro společné podnikání. Podnikatelský plán zde slouží jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora. Vytvoření podnikatelského plánu by mělo být prvním krokem na cestě k úspěšnému podnikání. 1 Institut rozvoje podnikání [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 CzechInvest. Jak napsat podnikatelský plán : aneb kudy vede cesta k úspěchu. 1. vydání. Praha : CzechInvest, s. [online]. [cit ]. Dostupné z: cz.pdf 9

10 1.2 Typy podnikatelských záměrů Podnikatelský záměr je třeba přizpůsobit jeho účelu. Podle tohoto hlediska rozlišujeme tyto čtyři typy: prezentace ve výtahu, executive summary, zkrácený podnikatelský záměr a plný podnikatelský záměr Prezentace ve výtahu (tzv. Elevator Pitch) Jedná se o verbální prezentaci podnikatelského záměru, která by měla být stručná, jasná, srozumitelná a zapamatovatelná, abychom ji mohli použít kdekoli a kdykoli bude potřeba. Prezentace ve výtahu by měla trvat přibližně minutu a měla by se skládat z následujících bodů: Co je moje myšlenka. Jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky. Jaké mám výhody na těchto trzích. Jaké mám výhody oproti konkurenci. Jak hodlám získat peníze. Kolik budu potřebovat celkem. Kolik z toho budu potřebovat financovat externě, co za to nabízím investorovi. Kdo je součástí mého týmu. Jaký je potenciál pro zisk investora. Tento ústní typ prezentace má pouze zaujmout investora, pokud zaujmeme, tak na další schůzce by nás měl čekat již podrobný výklad podnikatelského záměru spojený s diskuzí Executive Summary (výkonný plán) Executive Summary se dá přeložit jako výkonný plán, který je taktéž krátkou verzí podnikatelského záměru. Jedná se o písemnou prezentaci o rozsahu 1 2 stran, kterou bychom měli mít neustále u sebe pro případ, že se setkáme s někým, kdo by mohl být nápomocen naší snaze získat kapitál tzn. předkládáme ji investorům či bankám. V prvním odstavci informujeme o jaký typ investice se jedná a kolik peněz potřebujeme. Nebojme se použít superlativy, které nám pomohou zaujmout. Další odstavec hovoří o našem produktu. Popíšeme ho ve větším detailu, naznačíme maloobchodní cenu tak, aby si investor mohl představit konečný produkt. V dalším odstavci popisujeme náš trh. Zmíníme konečné zákazníky, 3 Ipodnikatel.cz: specializovaný portál pro začínající podnikatele [online]. [cit ]. Dostupné z: 10

11 existenci konkurence. Měli bychom chválit sebe, ale konkurenci nehanit. Následující odstavec hovoří o našem podnikatelském modelu z hlediska finančního. Je třeba naznačit obvykle na tři roky dopředu očekávaný obrat, náklady, zisky/ztráty. Předposlední část popisuje, jak jsme daleko a případně kolik peněz a času už jsme do svého projektu zainvestovali sami. Vysvětlíme, že veškerá přípravná práce je již za námi a že s finanční podporou jsme schopni mít produkt během několika měsíců. Doporučuje se nedávat přesné datum, které se často mění, museli bychom plán pak několikrát přepisovat. V posledním odstavci najde investor naši nabídku a kontakt. Shrneme vše důležité i částku, kterou potřebujeme Zkrácený podnikatelský záměr Zkrácený podnikatelský záměr je již komplexnější dokument. Budeme opět mluvit o sobě, svém týmu a produktu, o trhu a konkurenci, a také o tom, jak s těmito prostředky naložíme. Rozdíl bude ale v tom, že bude mnohem detailnější než Executive Summary. Tento typ podnikatelského záměru má význam jen pro ty podnikatele, kteří se obávají prozradit podstatu svého obchodního tajemství, aby nebyly jejich tajné informace zneužity. Pokud nemají naše podnikatelské záměry unikátní podstatu, není potřeba zkrácený podnikatelský záměr psát. Důležité je si uvědomit, že tento plán nemá zakrýt nedostatky, ale naopak má zakrýt silné stránky a to do té doby, kdy budeme mít dostatečnou důvěru ve svého potencionálního partnera Plný podnikatelský záměr Tento plán většinou dáváme k dispozici pouze těm, kteří podepsali NDA (Non Disclosure Agreement neboli smlouvu o utajení), v níž se investor zavazuje, že veškeré informace, které mu zde poskytneme, použije pouze v rámci procesu zvažování investice do našeho podniku. Témata plného podnikatelského záměru jsou opět stejná jako v Executive Summary, ale budeme o nich hovořit ve větším detailu. Délka plánu se pohybuje mezi 5-10 stranami u firem s krátkou či nulovou minulostí. U firem, které mohou doložit historii účetnictví, katalogy a jiné dokumenty budou plány obsáhlejší. Začínáme krátkým, výstižným popisem, čeho se naše podnikání týká. Některé podnikatelské záměry mívají na začátku bodový souhrn hlavních pozitiv, které mají čtenáře zaujmout. Mělo by se jednat o osnovu, nesnažíme se vysvětlit vše, spíše naznačujeme, co budou obsahovat další stránky. Jestli použijeme formu odstavce či osnovy je na nás. Nelze říci, která forma je lepší, proto se požívají obě. 11

12 Další část je o nás popř. našem týmu. Investor vkládá peníze především do nás, proto přehnaná skromnost není na místě. Nemusíme vkládat plný životopis, stačí zmínit vzdělání a specializaci, pokud je relevantní směrem k podnikání. Další části plného podnikatelského záměru, kterými jsou produkt/služba, trh, konkurence aj. potřebují již velmi podrobný popis a jsou náročnější po obsahové stránce. Pokud ale náš úplný podnikatelský plán neobsahuje žádné podstatná tajemství, není důvod jej nepředložit i namísto zkráceného podnikatelského plánu. Internetová verze podnikatelského plánu Některé firmy mají verze výkonného, zkráceného i plného podnikatelského záměru k dispozici na svých webových stránkách, nicméně jedná se o poměrně komplikovaný proces, protože např. plný podnikatelský záměr je nutné chránit heslem, které je vydáno pouze po podpisu NDA. Někteří investoři to považují za rozumnou a moderní metodu komunikace, podle jiných zase investiční nabídka tohoto typu poněkud zavání zoufalstvím. Také je třeba zvážit, zda prezentovat informace ve formátu PDF tak, aby slova i grafika byly dobře a čitelně zobrazeny i v různých operačních systémech. Pokud si připravíme i elektronickou verzi k rozesílání e- mailem, dejme si pozor na velikost souboru, protože s dobrou grafikou se můžeme hravě dostat i na několik megabytů. V tom případě se musíme zamyslet nad omezením grafických prvků Struktura podnikatelského plánu (vyjma prezentace ve výtahu) Struktura podnikatelského plánu závisí na každém podnikateli. Neexistuje žádná právní úprava, která by stanovovala požadavky na strukturu podnikatelského plánu. Struktura podnikatelského plánu je tedy individuální záležitostí, ale následující kapitoly by měl obsahovat každý podnikatelský plán 5. Titulní strana - obsahuje název a sídlo společnosti, jméno podnikatele, druh podnikání, prohlášení o potřebě financování, prohlášení o důvěrnosti zprávy atd. Obsah usnadňuje orientaci v dokumentu. 4 CzechInvest. Jak napsat podnikatelský plán : aneb kudy vede cesta k úspěchu. 1. vydání. Praha : CzechInvest, s. [online]. [cit ]. Dostupné z: cz.pdf 5 KORÁB, Vojtěch. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2007, 216 s. ISBN

13 Shrnutí stručně informuje o tom, co bude obsahem. Součástí shrnutí bývá také popis podnikatelského záměru a cílů podniku. Popis podniku, produktu představení podniku a produktu. Analýza trhu a konkurence úkolem je definování cílového trhu, analýza zákazníků, analýza konkurenčního prostředí, stanovit distribuční kanály a analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). Marketingový plán jeho součástí je stanovení ceny produktu, způsob a distribuce prodeje, reklama a opatření na podporu prodeje. Organizační plán obsahuje formu vlastnictví podniku, informace o osobách podílejících se na podnikání (zaměstnancích), pracovní podmínky a mzdy. Finanční plán jedna z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu. Ukazuje, jak podnik bude nakládat s finančními prostředky. Součástí by měla být rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash-flow. Přílohy - např. výpisy zisků a ztrát, výpis z obchodního rejstříku, životopisy klíčových osobností podniku, certifikáty, licence, výsledky průzkumu trhu, důležité smlouvy, výsledky propagačních akcí atd. 13

14 2 Postupy pro vytvoření firemních strategií Každá firma (organizace, instituce, společnost) byla založena a existuje proto, aby naplňovala určité poslání výrobu či poskytování služeb svým zákazníkům. Toto poslání (mise) firmy koresponduje se základními představami (vizí) zakladatelů firmy o tom, co bude předmětem podnikání, jací budou zákazníci firmy, jaké potřeby a jakými výrobky a službami bude firma potřeby svých zákazníků uspokojovat. Pro správné nasměrování společnosti do budoucna nám pomůže firemní strategie. Do firemní strategie patří strategické řízení a strategické plánování. Strategické řízení uskutečňované top managementem, případně vlastníky firmy, zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje 6. Strategické řízení společnosti pomáhá udržet nebo získat strategickou konkurenční výhodu a dosáhnout reálných dlouhodobých cílů v určitém čase. Strategické plánování je proces, kterým se formulují dlouhodobé strategické cíle a strategie celé společnosti nebo její organizační složky tak, aby se naplno využily zdroje společnosti v součinnosti s příležitostmi na trhu. Ústřední pojem strategie úzce souvisí s cíli, které firma sleduje. Obecně můžeme říci, že cíle jsou žádoucí budoucí stavy, kterých má být dosaženo. Strategie vyjadřují základní představy o tom, jakou cestou budou firemní cíle dosaženy. Strategické cíle je zpravidla v průběhu času nutno přizpůsobovat měnícímu se podnikatelskému prostředí, případně tomu, jak úspěšně či neúspěšně jsou stávající cíle realizovány. Při tvorbě strategie firmy se doporučuje tento postup: Stanovení cíle a vymezení jeho kritérií. Analýza firmy, jejich objektivních vlastností, možností. Poznání silných a slabých stránek firmy a způsobů jejich ovlivňování. 6 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, 206 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN

15 Analýza okolí firmy (vývoj oboru a trhu a makroprostředí). Vyvození rizik a příležitostí, které z analýzy okolí pro firmu plynou. Tvorba strategie s využitím poznaných vlastností firmy a jejího okolí. Vymezení metod a nástrojů k dosahování dlouhodobých cílů firmy. Rozpracování strategie do taktiky firmy. Prognóza vývoje. Implementace strategie, kontrola jejího uplatňování a její korekce dle průběhu. 15

16 3 Analýza prostředí Karlovarského kraje zaměřena na podmínky pro malé a střední podnikání Tato kapitola obsahuje vymezení malých a středních podniků a následně detailně analyzuje Karlovarský kraj se zaměřením na podmínky pro malé a střední podnikání. Výsledkem je SWOT analýza Karlovarského kraje a očekávané vývojové tendence v sektoru malého a středního podnikání. 3.1 Definice drobných, malých a středních podniků Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. 3.2 Analýza prostředí Karlovarského kraje Komplexní analýza Karlovarského kraje nejprve poukazuje na výhody a nevýhody z hlediska geografické polohy kraje a poté popisuje regionální hospodářství jednotlivých odvětví. 16

17 3.2.1 Geografická poloha a přírodní podmínky Karlovarský kraj vznikl a je nejzápadnějším územím České republiky. Na severu a západě sousedí se Spolkovou republikou Německo, jmenovitě se spolkovými zeměmi Saskem a Bavorskem, na východě s Ústeckým a na jihu s Plzeňským krajem. Karlovarský kraj tvoří území okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Karlovarský kraj je 2. nejmenším krajem ČR, jeho rozloha činí km 2, což jsou 4,2 % z rozlohy České republiky. K žilo v obcích Karlovarského kraje obyvatel, což představuje zhruba 3,0 % obyvatel České republiky 7. Geografickou polohu kraje je nutné posuzovat ze dvou hledisek: z hlediska národní a nadnárodní úrovně. V rámci národního systému je třeba zdůraznit relativní izolovanost kraje, neboť dosažitelnost velkých center, především hlavního města, je navzdory malé vzdušné vzdálenosti zajištěna nedostatečně: chybí dálnice a železniční napojení není přímé. Navíc obě nejvýznamnější velkoměsta v Čechách (Praha, Plzeň) jsou oddělena rozsáhlými oblastmi s nízkou intenzitou osídlení, které lze charakterizovat jako vnitřní periferii. Z těchto důvodů je také intenzita vztahů s vnitrozemím poněkud slabší než u jiných krajů v Čechách. Důsledkem je ovšem i poměrně jednoduché uspořádání regionálních vazeb: primární je podřízenost vůči Praze (např. migrační vztahy, studium na vysoké škole atd.), sekundární jsou vztahy k Plzni jakožto dřívějšímu centru Západočeského kraje. Relativně slabé jsou vzájemné vztahy s Ústeckem. Polohu v nadnárodním systému je oprávněné považovat za výhodnou. Karlovarský kraj je také nejotevřenějším krajem v ČR vůči zahraničí, což mimo jiné dokládá vysoký podíl zde žijících a pracujících cizinců nebo počet zahraničních návštěvníků. V obou případech je tento kraj předstižen pouze pražskou metropolitní oblastí. Přesto i v tomto případě nejsou výhody sousedství s Německem plně využitelné. Hlavním omezujícím faktorem je opět nedostatečná dopravní infrastruktura chybějící dálnice, vedení železnice evropského významu Praha Plzeň Norimberk apod. I přes tento problém jsou však polohové poměry Karlovarského kraje velmi příznivé. Platí to plně při kombinovaném zohlednění vnitrostátní i mezinárodní polohy a současných evropských integračních tendencí. 7 Český statistický úřad: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech. [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

18 Schéma 1: Mapa Karlovarského kraje 8 Karlovarský kraj je z hlediska charakteru své ekonomiky velmi specifický v porovnání s ostatními kraji České republiky. Co do rozlohy je druhý nejmenší, má nejméně obyvatel, nejnižší podíl orné půdy, ovšem na druhou stranu také nemalé a různorodé přírodní a nerostné zdroje, mezi něž patří především minerální a léčivé vody, zásoby hnědého uhlí, ložiska kovových rud, smolince, kaolinu a keramických jílů. Toto vše mělo a má zásadní vliv na formování hospodářského charakteru kraje. Po utlumení těžby neželezných rud se hospodářství Karlovarského kraje rozčlenilo do pestré škály průmyslových odvětví, mezi hlavní patří zejména: Strojírenství, Sklářství, Výroba keramiky, Chemický průmysl, 8 Český statistický úřad: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech. [online]. [cit ]. Dostupné z: 18

19 Těžba (především hnědého uhlí a kaolínu). Výrazné postavení v ekonomice kraje mělo a má lázeňství. Vývoj regionálního hospodářství bylo za posledních 20 let ovlivněno zejména následujícími procesy: Restrukturalizací hospodářství, která způsobila útlum některých tradičních oborů a odvětví textilní a konfekční průmysl, těžba nerostných surovin, některé obory strojírenství, stavebnictví a chemického průmyslu. Konkurenceschopnost firem je založena na využívání příležitosti spočívající v nízkých nákladech na pracovní sílu. Firmy na tento fakt často spoléhají a nedostatečně investují do nových technologií. Stav výrobních prostředků se mnohde dostal na samotnou mez únosnosti. Firmy nemají vlastní odbytovou základnu a přístupy na zahraniční trhy. Zánikem a snižováním počtu velkých podniků, nekoordinovanou podporou ze strany státu, zvyšováním počtu malých a středních podniků a individuálně podnikajících občanů. Změnou podílu primárního, sekundárního a terciárního sektoru, tzn. snižováním podílu zemědělství a průmyslu a zvyšováním podílu služeb. Změnou vlastnických vztahů privatizací, vstupem zahraničního kapitálu do firem a společných podniků. Celková výkonnost ekonomiky je měřena pomocí souhrnných ekonomických ukazatelů, jako jsou hrubá přidaná hodnota, hrubý domácí produkt, tvorba hrubého fixního kapitálu aj. Na HDP vytvořeném v České republice v roce 2010 se Karlovarský kraj podílí pouze 2,1 %, což je nejnižší hodnota mezi všemi kraji ČR. V přepočtu HDP na 1 obyvatele dosahuje Karlovarský kraj 72,3 % průměru ČR. Co se týče srovnání v rámci Evropské unie, v přepočtu HDP na 1 obyvatele dle parity kupní síly (PPS) dosahuje Karlovarský kraj pouze 57,6 % (r. 2010) průměru EU a řadí se tak na poslední místo v pořadí krajů ČR. Za příznivý faktor pro ekonomiku kraje lze bezesporu považovat rostoucí vliv podniků pod zahraniční kontrolou jako důsledek přílivu zahraničního kapitálu. Chybí však velcí investoři, kteří by významnějším způsobem pozitivně ovlivnily místní ekonomiku i rozvoj subdodavatelských vztahů. V roce 2009 byl Karlovarský kraj na 8. místě v tvorbě hrubého 19

20 fixního kapitálu na 1 obyvatele mezi kraji ČR. S vlivem zahraničních společností a růstem investic je spojen i technický pokrok a strukturální změny v ekonomice kraje, které posilují odvětví zaměřená na export, což se projevuje růstu vývozů zboží a služeb. Z hlediska exportní výkonnosti měřené objemem vývozu na 1 obyvatele se Karlovarský kraj v porovnání s ostatními kraji pohybuje na desátém místě (r. 2010). Více než 90 % vývozu směřuje do zemí EU. Poněkud znepokojující se může jevit silná vazba na ekonomiku sousední SRN, do které směřuje zhruba 63 % celkového exportu z kraje. Karlovarský kraj zůstává na posledním místě ve výši průměrné mzdy mezi všemi kraji. Jako jediný má průměrnou mzdu pod korunami, a to Kč (r. 2011). Průměrná mzda v celé zemi je korun. K roku 2010 bylo na území Karlovarského kraje evidováno zhruba podnikatelských subjektů, což znamená velký pokles počtu podniků oproti roku 2005, kdy jich bylo zhruba Poněkud objektivnější pohled o vývoji podnikatelské aktivity poskytuje ukazatel její intenzity, tj. počet podnikatelských subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel. V roce 2010 byla intenzita podnikatelské aktivity v Karlovarském kraji Zemědělství Drobné zemědělské subjekty se často dostávají do existenčních problémů, kdy nejsou schopni odolávat konkurenčním tlakům na trhu a mnozí ukončují svojí činnost. Zemědělství nehraje v hospodářství Karlovarského kraje díky přírodním a klimatickým podmínkám výraznější úlohu, vlivem dovozů levnějších (a více dotovaných) potravin a zemědělských produktů ze zahraničí v posledních letech je zemědělská výroba v kraji omezována. Dochází k poklesu zaměstnanosti, snižuje se rozloha zemědělské půdy a klesají stavy hospodářských zvířat Průmysl a služby Transformace centrálně plánované ekonomiky po roce 1989 a její přechod k ekonomice volného trhu byla v Karlovarském kraji provázena omezováním výroby či úplným zánikem některých velkých průmyslových podniků (např. Škoda Ostrov, Eska Cheb, Tosta Aš aj.). Výrazně se snížila zaměstnanost v největší společnosti na území kraje Sokolovské uhelné, a.s., výrazně omezili počty pracovníků i např. v Karlovarském porcelánu, a.s., či Vlnapu, a.s. 9 Český statistický úřad: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech. [ online]. [cit ]. Dostupné z: 20

21 Nejdek. I přesto si průmyslová výroba udržela významnou pozici v ekonomice kraje. Díky tradici a výhodné strategické geografické poloze kraje sem směřuje řada zahraničních investorů. Z hlediska zaměstnanosti jsou v současné době nejvýznamnějšími podniky na území kraje: Sokolovská uhelná a.s., Witte Nejdek, spol. s.r.o., Karlovarský porcelán, a.s., Karlovarské minerální vody, a.s., Lázně Františkovy Lázně, a.s., Moser, a.s. Působení těchto velkých podniků na trhu je důležité pro následnou spolupráci a poskytování zakázek středním a malým podnikům. Nejvýraznější rozvoj po roce 1989 zaznamenal bezesporu v hospodářství Karlovarského kraje sektor služeb. Zaměstnanost dosahovala vysokých temp růstu a je nadprůměrná mezi kraji ČR. V současnosti je ve službách zaměstnána více než polovina ekonomicky aktivních obyvatel kraje, značná část v lázeňství, které je charakteristickým ekonomickým oborem kraje Cestovní ruch a lázeňství Většina obcí a měst v Karlovarském kraji považuje cestovní ruch za důležité strategické odvětví jejich rozvoje. Od rozvoje cestovního ruchu si slibují řešení problému nezaměstnanosti a zvýšení občanské vybavenosti (služeb). Většina obcí a měst investuje a zamýšlí investovat např. do sportovní infrastruktury, která je využitelná jak turisty, tak i místními obyvateli. S rozvojem cestovního ruchu je spojeno i očekávání zvýšení příjmů obecního či městského rozpočtu. Území Karlovarského kraje je v evropském měřítku ojedinělé počtem vývěrů minerálních vod a plynů a pestrostí jejich chemického složení. Počet vývěrů dosahuje několika set. Hlavními lokalitami s vyhlášenými ochrannými pásmy jsou Karlovy Vary s termálními uhličitými vodami, Jáchymov s termálními radioaktivními vodami a Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Kyselka, Korunní, Nová Ves se studenými uhličitými vodami. Velká část krajiny Karlovarského kraje je krajinou kulturní, poznamenanou v kladném slova smyslu historickými zásahy člověka. Kulturní a památkové dědictví je spolu s přírodním bohatstvím dalším předpokladem rozvoje cestovního ruchu. Typově jsou v Karlovarském kraji zastoupeny všechny druhy památek - hrady a zámky, historická městská architektura (městské domy, kolonády, lázeňské objekty), stavby lidové architektury, technické památky, drobná městská i venkovská architektura. Nejnavštěvovanějšími objekty jsou hrad Loket, zámek Kynžvart, zámek a hrad Bečov nad Teplou a klášter Teplá. 21

22 Nejcharakterističtějším rysem Karlovarského kraje je ale jeho lázeňství v proslulém lázeňském trojúhelníku Karlovy Vary - Mariánské Lázně Františkovy Lázně. V posledních letech se kromě tradičních forem lázeňské péče úspěšně rozvíjejí i další obory v oblasti neakutní zdravotní péče, spojené zejména s novými společenskými trendy zaměřenými na péči o tělo, krásu a zdraví (beauty a fitness programy). Tento segment je vyhledáván především pacienty vyššího středního věku a seniory, často ze zahraniční. Více než polovinu hostů ubytovacích zařízení tvoří cizinci, z nichž nejvyšší podíl tvoří Němci, Rusové, Poláci, Nizozemci a Američané. Důsledkem koncentrace lázeňských míst v Karlovarském kraji je, že lázeňští hosté tvoří cca 30 % návštěvníků kraje. Tomuto významnému sektoru cestovního ruchu je proto věnována mimořádná pozornost i v přijímání opatření na jeho podporu 10. Mezi hlavní komparativní výhody Karlovarského kraje v oblasti rozvoje cestovního ruchu patří zejména: Dostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení Relativně dobrá vybavenost regionu turistickou infrastrukturou v centrech cestovního ruchu (i zde však existují nedostatky, např. ve vybavenosti území sportovně-zábavními centry, vodními parky a dalšími v současné době hojně vyhledávanými atraktivitami). Zlepšující se standard a kvalita služeb cestovního ruchu. Četnost přeshraničních turistických stezek, výskyt rekreačně vhodných vodních ploch a toků, možnosti realizace zimních sportů (zejména v krušnohorských zimních střediscích). Hustá síť turistických stezek, cyklotras a dostatek lyžařských běžeckých tratí, atraktivní prostředí pro rozvoj golfu a také stále intenzivnější a profesionálnější propagace cestovního ruchu v kraji na národních i mezinárodních turistických veletrzích. Díky dotacím z EU nedávno vznikla páteřní cyklostezka vedoucí napříč Karlovarským krajem z Karlových Varů do Chebu. 10 Program rozvoje Karlovarského kraje [online]. [cit ]. Dostupné z: 22

23 3.2.5 Souhrnná SWOT analýza Karlovarského kraje SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem apod. Silné stránky 1. Silný potenciál cestovního ruchu a lázeňství 2. Výhodná příhraniční poloha regionu se SRN v blízkosti evropské dopravní sítě. 3. Diverzifikovaná struktura hospodářského odvětví 4. Existence tradičních výrobních odvětví (porcelán, sklo, hudební nástroje, strojírenství) 5. Značné nerostné bohatství (hnědé uhlí, kaolin, keramické suroviny, kámen) 6. Velký rozsah přírodních léčivých zdrojů (minerálních vod, peloidů) 7. Nízké náklady na pracovní sílu 8. Rostoucí objem výkonů ve službách 9. Dostatečný rozsah ploch pro další rozvoj výroby, služeb a bydlení 10. Příznivá věková struktura obyvatelstva Příležitosti 1. Rozvoj hospodářské spolupráce s regiony SRN 2. Využití významného regionu v srdci Evropy s orientací na cestovní ruch a lázeňství 3. Získání strategických investorů 4. Posilování konkurenceschopnosti kraje podporou inovací 5. Rozvoj činnosti institucí na podporu podnikání 6. Rozvoj nadregionální i mezinárodní spolupráce ve veřejné správě 7. Rekultivace a opětovné využití území po těžbě 8. Potenciál venkova a dalších oblastí mimo lázeňský trojúhelník v oblasti nevyužitých přírodních a kulturních památek a cestovního ruchu 9. Zavedení systému vzdělávání dospělých, příp. zřízení (rozšíření) vysokého školství Slabé stránky 1. Existence pouze jednoho centra, jehož počet obyvatel se pohybuje těsně nad hranicí obyvatel 2. Nízký počet obyvatel a nízká hustota obyvatelstva 3. Absence technických vysokých škol 4. Nedostatek vlastních technologických a výrobních kapacit především malých firem 5. Nedostatečně kvalitní dopravní propojení se sousedními kraji a s hlavním městem 6. Nízká vzdělanostní a kvalifikační úroveň obyvatelstva 7. Velký rozsah útlumových odvětví 8. Neexistence velké průmyslové zóny 9. Vysoký stupeň opotřebení základních výrobních prostředků 10. Nedostatek investičních zdrojů Hrozby 1. Snižování konkurenceschopnosti díky technologické zastaralosti 2. Pokračující odliv kvalifikované pracovní síly 3. Úpadek zemědělství a venkova 4. Zaostávání v zavádění moderních telekomunikačních technologií 5. Útlum některých tradičních oborů výroby (hudební nástroje, porcelán, textilní průmysl) 6. Recese hospodářství Evropského společenství 7. Výkyvy kurzu koruny bez vazby na skutečnou výkonnost ekonomiky 8. Zvyšující se náklady na pracovní sílu Tabulka 1: SWOT analýza Karlovarského kraje 23

24 3.3 Hlavní vývojové tendence v sektoru malého a středního podnikání V sektoru malého a středního podnikání lze očekávat projevy dále uvedených hlavních vývojových tendencí: Sílí konkurence, především na trhu průmyslových a zemědělských výrobků, podněcovaná růstem exportní schopnosti rozvojových zemí, především čínských, indických a jihoamerických podniků. Předvídatelnost vývoje podmínek pro podnikání (technický rozvoj a inovace, pohyby obyvatelstva, ceny a přístup k surovinám, zahraničně politický vývoj apod.) vyžaduje ještě pružnější schopnost reakce na tyto podněty, především cestou inovačních aktivit. Podniky ve své existenci i rozvoji naráží na bariéru nedostatku kvalifikovaných pracovníků především v oblasti výroby, obchodu, výzkumu a vývoje. Rostou náklady na ochranu majetku. Zvyšuje se význam malých podniků pro podporu atraktivnosti života na venkově a v menších městech Zvyšuje se význam schopnosti využívat relevantní informace, využívání informačních a komunikačních technologií již není konkurenční výhodou, ale podmínkou přežití, zvyšují se nároky na manažerské dovednosti podnikatelů i zaměstnanců. Schopnost realizace inovačních záměrů malých a středních podniků je limitována jejich kapitálovou vybaveností a podmínkou realizace těchto projektů je získání vnějších zdrojů financování. Ekonomickým rozvojem roste terciérní a kvartérní sektor a jejich podíl na tvorbě HDP. Rapidně roste poptávka po sociálních službách. V důsledku hyperkonkurence pokračují velké podniky se snižováním fixních nákladů a celkové režie. Také pokračuje zeštíhlování a růst produktivity práce v primárním a sekundárním sektoru, a to v důsledku toho, že velké podniky snižují rizika. Technologické inovace vytváří podmínky pro vývoj a komercionalizaci nových výrobků a služeb. Nová, zejména informační technologie vytváří podmínky, ale i potřeby pro sebezaměstnání. 24

25 Objevují se nové tržní rozvojové trendy. Zákazníci vyžadují individuální přístup při uspokojování jejich zvláštních potřeb. Uplatnění seniorů v podnikání Malé využití dotací z OPPP v Karlovarském kraji (studie příčin). [online]. [cit ]. Dostupné z: download.mpo.cz/get/29938/33934/363086/priloha001.pdf 25

26 4 Vlastní návrh podnikatelského plánu, vymezení podnikatelských strategií v konkrétním podniku Výsledky analýzy jasně prokázali, že cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Především lázeňství udělalo z tohoto kraje cílovou destinaci pro hosty z Čech i z ciziny. V roce 2011 navštívilo náš kraj hostů, tj. o 7,7 % více než ve stejném období minulého roku. Přepočteme-li hosty na obyvatel kraje vychází hostů, druhá nejvyšší hodnota hned za hlavním městem Praha, která má tradičně nejlepší postavení v cestovním ruchu u nás. Podíl cizinců, kteří navštívili v loňském roce náš kraj, byl 67,9 %. V průměrném počtu přenocování 1 hosta za rok 2011 se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě, a to hodnotou 6,1 12. Předchozí poznatky mě přiměly k vytvoření vlastního návrhu podnikatelského plánu v oboru hotelnictví. Rozhodl jsem se vytvořit podnikatelský plán na rozšíření sortimentu služeb v Penzionu Ve Skále a to vzhledem k volným prostorám v objektu. Tento podnikatelský plán by měl posloužit jako nápomocný dokument při realizaci reálného projektu. Fakt, že tento podnikatelský záměr bude využit managementem majitele, mě motivuje ke kvalitnímu zpracování informací, které budou v praxi pravděpodobně využity. Smyslem této práce je vytvořit majiteli představu o tom, s jakými čísly bude v budoucnu počítat. Tato práce by měla především odpovědět na otázku: Jakým způsobem by mělo být využito přízemí Penzionu Ve Skále? 12 Český statistický úřad: Návštěvnost v Karlovarském kraji v roce [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

27 4.1 Titulní strana Titulní strana podnikatelského plánu obsahuje název a sídlo společnosti, jméno podnikatele, druh podnikání, oblast působení společnosti a může obsahovat i firemní kulturu společnosti Základní údaje o firmě: Název společnosti: VUJO s.r.o. Sídlo společnosti: Sokolov, Křížová 116 IČO: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Jednatel společnosti: Ing. Josef Vůjtěch Počet zaměstnanců: 10 Oblast působení firmy Firma VUJO s.r.o působí v současné době v těchto oborech: IT, Výpočetní technika VUJO s.r.o., sídlo: Sokolov Ubytovací služby Penzion Ve Skále, sídlo: Loket Firemní kultura společnosti VUJO s.r.o. Fyzická osoba Josef Vůjtěch byla založena roku Následující rok již čítal firemní tým cca 5 osob. V roce 1997 proběhla transformace z fyzické osoby na společnost VUJO s.r.o. Tento název nese firma doposud. S postupem času stále upevňovala svou pozici na trhu a přestože velké množství firem s podobným zaměřením postupně vznikalo nebo krachovalo, společnost VUJO si své místo na konkurenčním trhu uhájila. Dnes čítá společnost 10 zaměstnanců a patří mezi významné firmy Karlovarského kraje. Penzion Ve Skále vznikl jako investiční projekt firmy VUJO s.r.o. V roce 2002 byla zakoupena chátrající budova v centru města Loket. Po kompletní rekonstrukci, která proběhla v roce 2005, bylo zprovozněno první patro budovy pro ubytovací účely. Druhé patro budovy bylo uvedeno do provozu na jaře roku 2008, čímž vzrostl počet lůžek ze 14 na 30. V dnešní době si penzion vybudoval pevnou pozici na trhu cestovního ruchu v Karlovarském kraji a stále získává větší počet věrných zákazníků. 27

28 4.2 Obsah Tento podnikatelský plán obsahuje: Titulní stranu, Obsah, Stručné shrnutí, Popis podniku, produktu, Analýzu trhu a konkurence, Marketingový plán, Organizační plán, Finanční plán, Závěrečné hodnocení projektu Přílohy. 4.3 Shrnutí Shrnutí stručně informuje o tom, co bude obsahem. Součástí shrnutí bývá také popis podnikatelského záměru a cílů podniku. Popis tématu Podnikatelský záměr zvažuje několik variant, které řeší využití přízemí budovy Penzionu Ve Skále. Nejen kongresové, ale i relaxační služby jsou využívány hosty ubytovacích zařízení jako způsob trávení času na rekreaci. Specifikace cílů: Nabídnout zákazníkovi služby, které zpestří jeho pobyt. Vytvořit zázemí pro firemní akce, kongresy, meetingy, konference, školení a semináře za účelem naplnění kapacity v období vedlejší sezóny. Vytvořit marketingovou strategii zajišťující maximální využití prostor. Nabídnout zákazníkovi služby, které ho nebudou rušit během pobytu. Nezatížit majitele penzionu větším množstvím práce. Časový horizont: realizace projektu na jaře

29 Závěry Smyslem projektu je zprovoznit celou budovu penzionu a poskytnout širokou škálu služeb pro naše zákazníky. Kapacita poskytovaných služeb bude proměnlivá podle typu klientely nebo zájmové aktivity. Veškeré dokončovací práce budou laděny tak aby umožnili plný provoz penzionu s minimálním omezením. Při stavebních pracích bude kladen důraz na pohodlí našich hostů a pokud si to daná situace vyžádá, může být provoz penzionu omezen. Proniknutí na trh není problém. Současná tržní situace a velikost poptávky je velmi pozitivní. Klíčem k úspěchu projektu budou marketingová a organizační strategie. 4.4 Popis podniku, produktu: Tato část podnikatelského plánu se zabývá představením podniku a v našem případě navržením variant dostavby přízemí (popis produktu). Představení podniku Penzion Ve Skále je provozován od června roku Po kompletní rekonstrukci budovy, bylo zprovozněno první patro budovy pro ubytovací účely a jedna místnost v přízemí. K dispozici tehdy bylo 5 pokojů pro 14 osob a společenská místnost, která slouží hostům také jako kuchyňka. V roce 2008 přibylo dalších 6 pokojů, díky rekonstrukci 2. podlaží a počet lůžek se zvýšil na 30. Během příštího roku je cílem uvést do provozu přízemí penzionu, které je doposud nevyužité. Cílem této práce je tedy zodpovědět investorovi otázku: jakým způsobem využít tento volný prostor? Současný provoz penzionu zajišťují 2 zaměstnanci (správci penzionu), objednávky zpracovává vedení firmy a dále je potřeba jedné osoby pro vykonávání marketingových záležitostí. Navržené varianty dostavby přízemí (A) Relaxační centrum (B) Cukrárna / Kavárna (pronájem nebo vlastní zajištění provozu) (C) Konferenční místnost Kombinace výše uvedených návrhů Restaurace rezolutně zamítnuta majitelem 29

30 Budoucí předpokládaný vývoj pro konkrétní variantu (A) Relaxační centrum Využití ze strany hostů penzionu se očekává vysoké. Relaxační centrum by mělo být otevřeno i široké veřejnosti. (B) Kavárna / Cukrárna Mohla by být využívána jak hosty penzionu, tak především obyvateli města i turisty, při dobrém počasí i cyklisty, protože přímo kolem penzionu vede cyklostezka. Přímo před penzionem teče řeka Ohře, takže i vodáci připadají v úvahu. (C) Konferenční místnost Kapacita místnosti může být max. 30 osob. Existuje také možnost, že by investor zřizoval školící středisko. V dnešní době je velká poptávka po školících prostorách a rovněž roste poptávka po firemních teambuildingových akcích v Karlovarském kraji. 4.5 Analýza trhu a konkurence Úkolem je definování cílového trhu, analýza zákazníků, analýza konkurenčního prostředí, stanovení distribučních kanálů a analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). Základní charakteristika trhu Penzion se nachází v obci Loket nad Ohří, což je jedno z turisticky nejatraktivnějších míst Karlovarského kraje. Dominantou města je hrad nad řekou Ohře. Každoročně se v Lokti koná velmi mnoho kulturních akcí (nejen v létě), které přitahují turisty nejen z ČR ale i ze zahraničí (např.: MS v motokrosu, opery a koncerty v přírodním amfiteátru nebo hradní slavnosti). Především při těchto akcích bývají veškeré ubytovací kapacity s dlouhým předstihem zamluveny. Poloha Lokte je velmi výhodná; penzion nemusí být využíván pouze návštěvníky města Loket, ale může sloužit také pro turisty jejichž cílem jsou lázeňská města (Karlovy Vary 8km) nebo jiná turisticky atraktivní místa v okolí či v celém kraji. Karlovarský kraj skýtá velké množství příležitostí jak zde aktivně strávit svou dovolenou. Je třeba si uvědomit, že náš zákazník přijel strávit svůj čas za určitým účelem a ubytování je pouze prostředkem pro realizaci jeho záměru. Komfortní ubytování a doplňující služby by mu měli zpříjemnit čas strávený v našem penzionu. 30

31 Konferenční služby nabízejí hotely v Karlových Varech v plném rozsahu. Jedná se z naprosté většiny o služby vysoké úrovně a komfortu. Věříme, že zájem o konferenční služby v Lokti bude především díky poloze v přírodě a nižší cenové hladině. Současná situace turistického ruchu v Karlovarském kraji Dle Přílohy 1 (Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Karlovarském kraji) jsou zpracovány následující grafy. Počet hostů rok Graf 1: Počet hostů v Karlovarském kraji za posledních 7 let Návštěvnost Karlovarského kraje vrostla za poslední rok o 7,7 % a vykazuje tendenci růstu i nadále. Karlovarský kraj je druhou nejnavštěvovanější lokalitou hned po Praze. Počet přenocování rok Graf 2: Počet přenocování v Karlovarském kraji za posledních 7 let 31

32 V počtu přenocování můžeme sledovat také výrazný růst oproti minulým letem (2009, 2010). Cestovní ruch byl v těchto letech negativně ovlivněn dopadem světové finanční krize v roce V průměrném počtu přenocování 1 hosta za rok 2011 se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě, a to hodnotou 6,1 nocí / pobyt. Počet přenocování za rok měsíc Graf 3: Počet přenocování v Karlovarském kraji během roku 2011 Na tomto grafu můžeme pozorovat sezónní vytížení v měsících duben říjen. Největší počet přenocování se uskutečnilo v srpnu ( ) a nejméně v prosinci ( ). Konkurence v nejbližším okolí Viz také Příloha 2 Seznam ubytovacích kapacit v Lokti nad Ohří Ubytovací zařízení Sortiment nabízených služeb Název Hotel - Café St.Florian Hotel Císař Ferdinand Relaxační centrum Kavárna / cukrárna Konferenční místnost Pronájem prostor Restaurace N A A N N A N A N N Hotel Goethe A A N N A Penzion Ve Skále N N N N N Penzion Hana N N N N N Penzion Ulrika N N N? N Penzion Atmosféra N N N N A Penzion Grácie A N N N N Penzion Magdalena N N N N N Penzion Moravcovi N N N N N vysvětlivky A = ano N = ne? = nevím Tabulka 2: Přehled konkurentů a poskytovaných služeb v Lokti 32

33 5 konkurenčních sil podle Portera Struktura konkurence je analyzována z pohledu Michaela Portera, metodika je zřejmá z následujícího obrázku. Schéma 2: Pět konkurenčních sil podle Portera Konkurenti v odvětví Většina drobných penzionů v Lokti a okolí konkurenci nepředstavuje, protože neposkytují jiné než ubytovací služby. Konkurenci představují 3 hotely v Lokti a dále Karlovy Vary, kde jsou hotelové služby poskytovány na velmi vysoké úrovni. V úvahu připadají hotely cenových kategorií blížících se Penzionu Ve Skále. Luxusní hotely Karlových Varů jsou navštěvovány klientelou, která o ubytování v penzionu nemá zájem. Konkurenční výhody Penzionu Ve Skále: Využití znalostí z oblasti výpočetní techniky - schopnost prodeje, - využití informačních technologií. Vybavení pokojů odpovídá vybavení hotelových pokojů na úrovni 3* i 4*; z toho plyne přijatelnější cena pro zákazníka, protože hotel je dražší. Výhodná poloha na okraji historického centra. 33

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚVOD DO PŘEDMĚTU SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI POJMY A PROBLEMATIKOU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Zlín, 26. května 2015

Zlín, 26. května 2015 Zlín, 26. května 2015 Ivana Pavelová Zlínský kraj EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Projekt Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III.etapa, registrační

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více