Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bakalářská práce Autor: Jan Vůjtěch bankovní management Vedoucí práce: Ing. Tomáš Prekop Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Sokolově dne Jan Vůjtěch

3 Poděkování Za veškeré cenné připomínky a odborné rady při řešení bakalářské práce, za vstřícnost a podporu děkuji vedoucímu práce panu Ing. Tomáši Prekopovi. Dále děkuji firmě VUJO s.r.o. za poskytnutí vnitropodnikových informací.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je podrobná analýza Karlovarského kraje zaměřená na podmínky pro malé a střední podnikání. Výsledkem je souhrnná SWOT analýza popisující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Karlovarského kraje. Následuje tvorba vlastního podnikatelského plánu na rozšíření sortimentu služeb Penzionu Ve Skále. Jedná se o reálný projekt a tento podnikatelský záměr by měl majiteli penzionu posloužit jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora projektu. Klíčové pojmy Podnikatelský plán, podnikatelské strategie, malé a střední podniky, SWOT analýza, Karlovarský kraj, cestovní ruch.

5 Annotation The aim of this bachelor project is a detailed analysis of the Karlovy Vary region focused on conditions for small and medium enterprises. The result is a comprehensive SWOT analysis describing the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Karlovy Vary Region. In the next part of this work I create own business plan to extend the range of services in the Penzion Ve Skále. This is a real project and the business plan should help to owner of this guesthouse as a main argument to convince the potential investor of this project. Key words Business plan, business strategy, small and medium enterprises, SWOT analysis, Karlovy Vary Region, tourism.

6 Obsah Úvod Úvod do problematiky tvorby podnikatelského plánu Co je podnikatelský plán? Typy podnikatelských záměrů Prezentace ve výtahu (tzv. Elevator Pitch) Executive Summary (výkonný plán) Zkrácený podnikatelský záměr Plný podnikatelský záměr Internetová verze podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu (vyjma prezentace ve výtahu) Postupy pro vytvoření firemních strategií Analýza prostředí Karlovarského kraje zaměřena na podmínky pro malé a střední podnikání Definice drobných, malých a středních podniků Analýza prostředí Karlovarského kraje Geografická poloha a přírodní podmínky Zemědělství Průmysl a služby Cestovní ruch a lázeňství Souhrnná SWOT analýza Karlovarského kraje Hlavní vývojové tendence v sektoru malého a středního podnikání Vlastní návrh podnikatelského plánu, vymezení podnikatelských strategií v konkrétním podniku Titulní strana Obsah Shrnutí Popis podniku, produktu: Analýza trhu a konkurence Marketingová strategie Produkt (Služba) Price (Cena) Placement (Distribuce) Promotion (Propagace, Komunikace) People (Vlastní personál)... 38

7 4.6.6 Akviziční marketing CRM marketing Organizační plán Finanční plán ESF - strukturální fondy EU Podnikatelský úvěr Vlastní závěr, hodnocení, doporučení analyzovaného podniku Závěr Seznam použité literatury Seznam schémat a grafů Seznam tabulek Přílohy

8 Úvod Současná doba je velmi nepříznivá pro rozvoj malých a středních podniků. Vzhledem k velké konkurenci na trhu a snižování tržeb podnikatelských subjektů bojují firmy o samotné setrvání na trhu. Z důvodu udržení podniku na trhu dochází často ke snižování celkových nákladů včetně mzdových, což vede ke snižování počtu zaměstnanců. V souvislosti se současnou finanční krizí se hovoří o tzv. krizi likvidity, kdy do problémů se splácením závazků či financováním svých projektů se dostává většina malých a středních podniků, které jsou hnacím motorem hospodářského růstu země. Malí a střední podnikatelé hrají významnou roli při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. Evropská unie považuje tento sektor za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Česká republika je zemí, ve které má další charakter vývoje sektoru malých a středních podniků, vzhledem k jeho významu v ekonomice, podstatný dopad na celkový ekonomický a tím i sociální vývoj země a jednotlivých regionů. Je proto nutné hledat možnosti, jak v těžkých chvílích financovat podnikání těchto podniků. Podnik může být financován jednak z cizích zdrojů, kam spadají především úvěry od bank či investice investorů nebo z vlastních zdrojů, kdy je příkladem tvorba rezerv. Další způsoby jsou na rozhraní vlastních a cizích zdrojů, jako třeba dotace. Velmi důležité je tedy mít vypracovaný kvalitní a reálný podnikatelský plán, který nám umožňuje poměřit své plány s realitou a pokud se liší, pomůže nám identifikovat jak a proč. Díky business plánu si malé a střední podniky mohou upevnit své postavení na trhu a zlepšit svoji konkurenceschopnost. 8

9 1 Úvod do problematiky tvorby podnikatelského plánu Tato kapitola obsahuje základní vysvětlení podnikatelské plánu, jeho typy a základní strukturu (co by měl podnikatelský plán obsahovat). 1.1 Co je podnikatelský plán? Podnikatelský plán (podnikatelský záměr či business plán) by měl být alfou a omegou každého podnikatele. Je to základní plán podnikání, který nám řekne, zda je projekt životaschopný a upozorní nás na možná úskalí ještě před samotným počátkem podnikání 1. Podnikatelský záměr lze chápat jako dlouhodobou strategii podnikání, ze které podnikatel vychází a s níž by mělo být celé jeho podnikání v naprostém souladu. Podnikatelský plán je zpravidla dokument střednědobý, což znamená, že by měl být tvořen na 3 5 let (v závislosti na typu podnikání a potřebách projektu). Business plán slouží především samotnému podnikateli, jeho managementu a zaměstnancům k formulaci a definici cílů společnosti a nástrojů, které jsou pro jejich dosažení nezbytné. Podnikatelský plán by měl také zahrnovat veškerá úskalí a bariéry, které bude nutno překonat, nastavení reálného časového horizontu atd. Je třeba si uvědomit, že podmínky na trhu se mění a že firma, podnikatel i jeho plán se musí měnit s ním 2. Sestavení podnikatelského plánu je důležité pokud podnikatel usiluje o finanční prostředky od banky, investora, potencionálního člena představenstva či chce sehnat společníka pro společné podnikání. Podnikatelský plán zde slouží jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora. Vytvoření podnikatelského plánu by mělo být prvním krokem na cestě k úspěšnému podnikání. 1 Institut rozvoje podnikání [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 CzechInvest. Jak napsat podnikatelský plán : aneb kudy vede cesta k úspěchu. 1. vydání. Praha : CzechInvest, s. [online]. [cit ]. Dostupné z: cz.pdf 9

10 1.2 Typy podnikatelských záměrů Podnikatelský záměr je třeba přizpůsobit jeho účelu. Podle tohoto hlediska rozlišujeme tyto čtyři typy: prezentace ve výtahu, executive summary, zkrácený podnikatelský záměr a plný podnikatelský záměr Prezentace ve výtahu (tzv. Elevator Pitch) Jedná se o verbální prezentaci podnikatelského záměru, která by měla být stručná, jasná, srozumitelná a zapamatovatelná, abychom ji mohli použít kdekoli a kdykoli bude potřeba. Prezentace ve výtahu by měla trvat přibližně minutu a měla by se skládat z následujících bodů: Co je moje myšlenka. Jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky. Jaké mám výhody na těchto trzích. Jaké mám výhody oproti konkurenci. Jak hodlám získat peníze. Kolik budu potřebovat celkem. Kolik z toho budu potřebovat financovat externě, co za to nabízím investorovi. Kdo je součástí mého týmu. Jaký je potenciál pro zisk investora. Tento ústní typ prezentace má pouze zaujmout investora, pokud zaujmeme, tak na další schůzce by nás měl čekat již podrobný výklad podnikatelského záměru spojený s diskuzí Executive Summary (výkonný plán) Executive Summary se dá přeložit jako výkonný plán, který je taktéž krátkou verzí podnikatelského záměru. Jedná se o písemnou prezentaci o rozsahu 1 2 stran, kterou bychom měli mít neustále u sebe pro případ, že se setkáme s někým, kdo by mohl být nápomocen naší snaze získat kapitál tzn. předkládáme ji investorům či bankám. V prvním odstavci informujeme o jaký typ investice se jedná a kolik peněz potřebujeme. Nebojme se použít superlativy, které nám pomohou zaujmout. Další odstavec hovoří o našem produktu. Popíšeme ho ve větším detailu, naznačíme maloobchodní cenu tak, aby si investor mohl představit konečný produkt. V dalším odstavci popisujeme náš trh. Zmíníme konečné zákazníky, 3 Ipodnikatel.cz: specializovaný portál pro začínající podnikatele [online]. [cit ]. Dostupné z: 10

11 existenci konkurence. Měli bychom chválit sebe, ale konkurenci nehanit. Následující odstavec hovoří o našem podnikatelském modelu z hlediska finančního. Je třeba naznačit obvykle na tři roky dopředu očekávaný obrat, náklady, zisky/ztráty. Předposlední část popisuje, jak jsme daleko a případně kolik peněz a času už jsme do svého projektu zainvestovali sami. Vysvětlíme, že veškerá přípravná práce je již za námi a že s finanční podporou jsme schopni mít produkt během několika měsíců. Doporučuje se nedávat přesné datum, které se často mění, museli bychom plán pak několikrát přepisovat. V posledním odstavci najde investor naši nabídku a kontakt. Shrneme vše důležité i částku, kterou potřebujeme Zkrácený podnikatelský záměr Zkrácený podnikatelský záměr je již komplexnější dokument. Budeme opět mluvit o sobě, svém týmu a produktu, o trhu a konkurenci, a také o tom, jak s těmito prostředky naložíme. Rozdíl bude ale v tom, že bude mnohem detailnější než Executive Summary. Tento typ podnikatelského záměru má význam jen pro ty podnikatele, kteří se obávají prozradit podstatu svého obchodního tajemství, aby nebyly jejich tajné informace zneužity. Pokud nemají naše podnikatelské záměry unikátní podstatu, není potřeba zkrácený podnikatelský záměr psát. Důležité je si uvědomit, že tento plán nemá zakrýt nedostatky, ale naopak má zakrýt silné stránky a to do té doby, kdy budeme mít dostatečnou důvěru ve svého potencionálního partnera Plný podnikatelský záměr Tento plán většinou dáváme k dispozici pouze těm, kteří podepsali NDA (Non Disclosure Agreement neboli smlouvu o utajení), v níž se investor zavazuje, že veškeré informace, které mu zde poskytneme, použije pouze v rámci procesu zvažování investice do našeho podniku. Témata plného podnikatelského záměru jsou opět stejná jako v Executive Summary, ale budeme o nich hovořit ve větším detailu. Délka plánu se pohybuje mezi 5-10 stranami u firem s krátkou či nulovou minulostí. U firem, které mohou doložit historii účetnictví, katalogy a jiné dokumenty budou plány obsáhlejší. Začínáme krátkým, výstižným popisem, čeho se naše podnikání týká. Některé podnikatelské záměry mívají na začátku bodový souhrn hlavních pozitiv, které mají čtenáře zaujmout. Mělo by se jednat o osnovu, nesnažíme se vysvětlit vše, spíše naznačujeme, co budou obsahovat další stránky. Jestli použijeme formu odstavce či osnovy je na nás. Nelze říci, která forma je lepší, proto se požívají obě. 11

12 Další část je o nás popř. našem týmu. Investor vkládá peníze především do nás, proto přehnaná skromnost není na místě. Nemusíme vkládat plný životopis, stačí zmínit vzdělání a specializaci, pokud je relevantní směrem k podnikání. Další části plného podnikatelského záměru, kterými jsou produkt/služba, trh, konkurence aj. potřebují již velmi podrobný popis a jsou náročnější po obsahové stránce. Pokud ale náš úplný podnikatelský plán neobsahuje žádné podstatná tajemství, není důvod jej nepředložit i namísto zkráceného podnikatelského plánu. Internetová verze podnikatelského plánu Některé firmy mají verze výkonného, zkráceného i plného podnikatelského záměru k dispozici na svých webových stránkách, nicméně jedná se o poměrně komplikovaný proces, protože např. plný podnikatelský záměr je nutné chránit heslem, které je vydáno pouze po podpisu NDA. Někteří investoři to považují za rozumnou a moderní metodu komunikace, podle jiných zase investiční nabídka tohoto typu poněkud zavání zoufalstvím. Také je třeba zvážit, zda prezentovat informace ve formátu PDF tak, aby slova i grafika byly dobře a čitelně zobrazeny i v různých operačních systémech. Pokud si připravíme i elektronickou verzi k rozesílání e- mailem, dejme si pozor na velikost souboru, protože s dobrou grafikou se můžeme hravě dostat i na několik megabytů. V tom případě se musíme zamyslet nad omezením grafických prvků Struktura podnikatelského plánu (vyjma prezentace ve výtahu) Struktura podnikatelského plánu závisí na každém podnikateli. Neexistuje žádná právní úprava, která by stanovovala požadavky na strukturu podnikatelského plánu. Struktura podnikatelského plánu je tedy individuální záležitostí, ale následující kapitoly by měl obsahovat každý podnikatelský plán 5. Titulní strana - obsahuje název a sídlo společnosti, jméno podnikatele, druh podnikání, prohlášení o potřebě financování, prohlášení o důvěrnosti zprávy atd. Obsah usnadňuje orientaci v dokumentu. 4 CzechInvest. Jak napsat podnikatelský plán : aneb kudy vede cesta k úspěchu. 1. vydání. Praha : CzechInvest, s. [online]. [cit ]. Dostupné z: cz.pdf 5 KORÁB, Vojtěch. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2007, 216 s. ISBN

13 Shrnutí stručně informuje o tom, co bude obsahem. Součástí shrnutí bývá také popis podnikatelského záměru a cílů podniku. Popis podniku, produktu představení podniku a produktu. Analýza trhu a konkurence úkolem je definování cílového trhu, analýza zákazníků, analýza konkurenčního prostředí, stanovit distribuční kanály a analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). Marketingový plán jeho součástí je stanovení ceny produktu, způsob a distribuce prodeje, reklama a opatření na podporu prodeje. Organizační plán obsahuje formu vlastnictví podniku, informace o osobách podílejících se na podnikání (zaměstnancích), pracovní podmínky a mzdy. Finanční plán jedna z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu. Ukazuje, jak podnik bude nakládat s finančními prostředky. Součástí by měla být rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash-flow. Přílohy - např. výpisy zisků a ztrát, výpis z obchodního rejstříku, životopisy klíčových osobností podniku, certifikáty, licence, výsledky průzkumu trhu, důležité smlouvy, výsledky propagačních akcí atd. 13

14 2 Postupy pro vytvoření firemních strategií Každá firma (organizace, instituce, společnost) byla založena a existuje proto, aby naplňovala určité poslání výrobu či poskytování služeb svým zákazníkům. Toto poslání (mise) firmy koresponduje se základními představami (vizí) zakladatelů firmy o tom, co bude předmětem podnikání, jací budou zákazníci firmy, jaké potřeby a jakými výrobky a službami bude firma potřeby svých zákazníků uspokojovat. Pro správné nasměrování společnosti do budoucna nám pomůže firemní strategie. Do firemní strategie patří strategické řízení a strategické plánování. Strategické řízení uskutečňované top managementem, případně vlastníky firmy, zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje 6. Strategické řízení společnosti pomáhá udržet nebo získat strategickou konkurenční výhodu a dosáhnout reálných dlouhodobých cílů v určitém čase. Strategické plánování je proces, kterým se formulují dlouhodobé strategické cíle a strategie celé společnosti nebo její organizační složky tak, aby se naplno využily zdroje společnosti v součinnosti s příležitostmi na trhu. Ústřední pojem strategie úzce souvisí s cíli, které firma sleduje. Obecně můžeme říci, že cíle jsou žádoucí budoucí stavy, kterých má být dosaženo. Strategie vyjadřují základní představy o tom, jakou cestou budou firemní cíle dosaženy. Strategické cíle je zpravidla v průběhu času nutno přizpůsobovat měnícímu se podnikatelskému prostředí, případně tomu, jak úspěšně či neúspěšně jsou stávající cíle realizovány. Při tvorbě strategie firmy se doporučuje tento postup: Stanovení cíle a vymezení jeho kritérií. Analýza firmy, jejich objektivních vlastností, možností. Poznání silných a slabých stránek firmy a způsobů jejich ovlivňování. 6 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, 206 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN

15 Analýza okolí firmy (vývoj oboru a trhu a makroprostředí). Vyvození rizik a příležitostí, které z analýzy okolí pro firmu plynou. Tvorba strategie s využitím poznaných vlastností firmy a jejího okolí. Vymezení metod a nástrojů k dosahování dlouhodobých cílů firmy. Rozpracování strategie do taktiky firmy. Prognóza vývoje. Implementace strategie, kontrola jejího uplatňování a její korekce dle průběhu. 15

16 3 Analýza prostředí Karlovarského kraje zaměřena na podmínky pro malé a střední podnikání Tato kapitola obsahuje vymezení malých a středních podniků a následně detailně analyzuje Karlovarský kraj se zaměřením na podmínky pro malé a střední podnikání. Výsledkem je SWOT analýza Karlovarského kraje a očekávané vývojové tendence v sektoru malého a středního podnikání. 3.1 Definice drobných, malých a středních podniků Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. 3.2 Analýza prostředí Karlovarského kraje Komplexní analýza Karlovarského kraje nejprve poukazuje na výhody a nevýhody z hlediska geografické polohy kraje a poté popisuje regionální hospodářství jednotlivých odvětví. 16

17 3.2.1 Geografická poloha a přírodní podmínky Karlovarský kraj vznikl a je nejzápadnějším územím České republiky. Na severu a západě sousedí se Spolkovou republikou Německo, jmenovitě se spolkovými zeměmi Saskem a Bavorskem, na východě s Ústeckým a na jihu s Plzeňským krajem. Karlovarský kraj tvoří území okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Karlovarský kraj je 2. nejmenším krajem ČR, jeho rozloha činí km 2, což jsou 4,2 % z rozlohy České republiky. K žilo v obcích Karlovarského kraje obyvatel, což představuje zhruba 3,0 % obyvatel České republiky 7. Geografickou polohu kraje je nutné posuzovat ze dvou hledisek: z hlediska národní a nadnárodní úrovně. V rámci národního systému je třeba zdůraznit relativní izolovanost kraje, neboť dosažitelnost velkých center, především hlavního města, je navzdory malé vzdušné vzdálenosti zajištěna nedostatečně: chybí dálnice a železniční napojení není přímé. Navíc obě nejvýznamnější velkoměsta v Čechách (Praha, Plzeň) jsou oddělena rozsáhlými oblastmi s nízkou intenzitou osídlení, které lze charakterizovat jako vnitřní periferii. Z těchto důvodů je také intenzita vztahů s vnitrozemím poněkud slabší než u jiných krajů v Čechách. Důsledkem je ovšem i poměrně jednoduché uspořádání regionálních vazeb: primární je podřízenost vůči Praze (např. migrační vztahy, studium na vysoké škole atd.), sekundární jsou vztahy k Plzni jakožto dřívějšímu centru Západočeského kraje. Relativně slabé jsou vzájemné vztahy s Ústeckem. Polohu v nadnárodním systému je oprávněné považovat za výhodnou. Karlovarský kraj je také nejotevřenějším krajem v ČR vůči zahraničí, což mimo jiné dokládá vysoký podíl zde žijících a pracujících cizinců nebo počet zahraničních návštěvníků. V obou případech je tento kraj předstižen pouze pražskou metropolitní oblastí. Přesto i v tomto případě nejsou výhody sousedství s Německem plně využitelné. Hlavním omezujícím faktorem je opět nedostatečná dopravní infrastruktura chybějící dálnice, vedení železnice evropského významu Praha Plzeň Norimberk apod. I přes tento problém jsou však polohové poměry Karlovarského kraje velmi příznivé. Platí to plně při kombinovaném zohlednění vnitrostátní i mezinárodní polohy a současných evropských integračních tendencí. 7 Český statistický úřad: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech. [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

18 Schéma 1: Mapa Karlovarského kraje 8 Karlovarský kraj je z hlediska charakteru své ekonomiky velmi specifický v porovnání s ostatními kraji České republiky. Co do rozlohy je druhý nejmenší, má nejméně obyvatel, nejnižší podíl orné půdy, ovšem na druhou stranu také nemalé a různorodé přírodní a nerostné zdroje, mezi něž patří především minerální a léčivé vody, zásoby hnědého uhlí, ložiska kovových rud, smolince, kaolinu a keramických jílů. Toto vše mělo a má zásadní vliv na formování hospodářského charakteru kraje. Po utlumení těžby neželezných rud se hospodářství Karlovarského kraje rozčlenilo do pestré škály průmyslových odvětví, mezi hlavní patří zejména: Strojírenství, Sklářství, Výroba keramiky, Chemický průmysl, 8 Český statistický úřad: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech. [online]. [cit ]. Dostupné z: 18

19 Těžba (především hnědého uhlí a kaolínu). Výrazné postavení v ekonomice kraje mělo a má lázeňství. Vývoj regionálního hospodářství bylo za posledních 20 let ovlivněno zejména následujícími procesy: Restrukturalizací hospodářství, která způsobila útlum některých tradičních oborů a odvětví textilní a konfekční průmysl, těžba nerostných surovin, některé obory strojírenství, stavebnictví a chemického průmyslu. Konkurenceschopnost firem je založena na využívání příležitosti spočívající v nízkých nákladech na pracovní sílu. Firmy na tento fakt často spoléhají a nedostatečně investují do nových technologií. Stav výrobních prostředků se mnohde dostal na samotnou mez únosnosti. Firmy nemají vlastní odbytovou základnu a přístupy na zahraniční trhy. Zánikem a snižováním počtu velkých podniků, nekoordinovanou podporou ze strany státu, zvyšováním počtu malých a středních podniků a individuálně podnikajících občanů. Změnou podílu primárního, sekundárního a terciárního sektoru, tzn. snižováním podílu zemědělství a průmyslu a zvyšováním podílu služeb. Změnou vlastnických vztahů privatizací, vstupem zahraničního kapitálu do firem a společných podniků. Celková výkonnost ekonomiky je měřena pomocí souhrnných ekonomických ukazatelů, jako jsou hrubá přidaná hodnota, hrubý domácí produkt, tvorba hrubého fixního kapitálu aj. Na HDP vytvořeném v České republice v roce 2010 se Karlovarský kraj podílí pouze 2,1 %, což je nejnižší hodnota mezi všemi kraji ČR. V přepočtu HDP na 1 obyvatele dosahuje Karlovarský kraj 72,3 % průměru ČR. Co se týče srovnání v rámci Evropské unie, v přepočtu HDP na 1 obyvatele dle parity kupní síly (PPS) dosahuje Karlovarský kraj pouze 57,6 % (r. 2010) průměru EU a řadí se tak na poslední místo v pořadí krajů ČR. Za příznivý faktor pro ekonomiku kraje lze bezesporu považovat rostoucí vliv podniků pod zahraniční kontrolou jako důsledek přílivu zahraničního kapitálu. Chybí však velcí investoři, kteří by významnějším způsobem pozitivně ovlivnily místní ekonomiku i rozvoj subdodavatelských vztahů. V roce 2009 byl Karlovarský kraj na 8. místě v tvorbě hrubého 19

20 fixního kapitálu na 1 obyvatele mezi kraji ČR. S vlivem zahraničních společností a růstem investic je spojen i technický pokrok a strukturální změny v ekonomice kraje, které posilují odvětví zaměřená na export, což se projevuje růstu vývozů zboží a služeb. Z hlediska exportní výkonnosti měřené objemem vývozu na 1 obyvatele se Karlovarský kraj v porovnání s ostatními kraji pohybuje na desátém místě (r. 2010). Více než 90 % vývozu směřuje do zemí EU. Poněkud znepokojující se může jevit silná vazba na ekonomiku sousední SRN, do které směřuje zhruba 63 % celkového exportu z kraje. Karlovarský kraj zůstává na posledním místě ve výši průměrné mzdy mezi všemi kraji. Jako jediný má průměrnou mzdu pod korunami, a to Kč (r. 2011). Průměrná mzda v celé zemi je korun. K roku 2010 bylo na území Karlovarského kraje evidováno zhruba podnikatelských subjektů, což znamená velký pokles počtu podniků oproti roku 2005, kdy jich bylo zhruba Poněkud objektivnější pohled o vývoji podnikatelské aktivity poskytuje ukazatel její intenzity, tj. počet podnikatelských subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel. V roce 2010 byla intenzita podnikatelské aktivity v Karlovarském kraji Zemědělství Drobné zemědělské subjekty se často dostávají do existenčních problémů, kdy nejsou schopni odolávat konkurenčním tlakům na trhu a mnozí ukončují svojí činnost. Zemědělství nehraje v hospodářství Karlovarského kraje díky přírodním a klimatickým podmínkám výraznější úlohu, vlivem dovozů levnějších (a více dotovaných) potravin a zemědělských produktů ze zahraničí v posledních letech je zemědělská výroba v kraji omezována. Dochází k poklesu zaměstnanosti, snižuje se rozloha zemědělské půdy a klesají stavy hospodářských zvířat Průmysl a služby Transformace centrálně plánované ekonomiky po roce 1989 a její přechod k ekonomice volného trhu byla v Karlovarském kraji provázena omezováním výroby či úplným zánikem některých velkých průmyslových podniků (např. Škoda Ostrov, Eska Cheb, Tosta Aš aj.). Výrazně se snížila zaměstnanost v největší společnosti na území kraje Sokolovské uhelné, a.s., výrazně omezili počty pracovníků i např. v Karlovarském porcelánu, a.s., či Vlnapu, a.s. 9 Český statistický úřad: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech. [ online]. [cit ]. Dostupné z: 20

21 Nejdek. I přesto si průmyslová výroba udržela významnou pozici v ekonomice kraje. Díky tradici a výhodné strategické geografické poloze kraje sem směřuje řada zahraničních investorů. Z hlediska zaměstnanosti jsou v současné době nejvýznamnějšími podniky na území kraje: Sokolovská uhelná a.s., Witte Nejdek, spol. s.r.o., Karlovarský porcelán, a.s., Karlovarské minerální vody, a.s., Lázně Františkovy Lázně, a.s., Moser, a.s. Působení těchto velkých podniků na trhu je důležité pro následnou spolupráci a poskytování zakázek středním a malým podnikům. Nejvýraznější rozvoj po roce 1989 zaznamenal bezesporu v hospodářství Karlovarského kraje sektor služeb. Zaměstnanost dosahovala vysokých temp růstu a je nadprůměrná mezi kraji ČR. V současnosti je ve službách zaměstnána více než polovina ekonomicky aktivních obyvatel kraje, značná část v lázeňství, které je charakteristickým ekonomickým oborem kraje Cestovní ruch a lázeňství Většina obcí a měst v Karlovarském kraji považuje cestovní ruch za důležité strategické odvětví jejich rozvoje. Od rozvoje cestovního ruchu si slibují řešení problému nezaměstnanosti a zvýšení občanské vybavenosti (služeb). Většina obcí a měst investuje a zamýšlí investovat např. do sportovní infrastruktury, která je využitelná jak turisty, tak i místními obyvateli. S rozvojem cestovního ruchu je spojeno i očekávání zvýšení příjmů obecního či městského rozpočtu. Území Karlovarského kraje je v evropském měřítku ojedinělé počtem vývěrů minerálních vod a plynů a pestrostí jejich chemického složení. Počet vývěrů dosahuje několika set. Hlavními lokalitami s vyhlášenými ochrannými pásmy jsou Karlovy Vary s termálními uhličitými vodami, Jáchymov s termálními radioaktivními vodami a Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Kyselka, Korunní, Nová Ves se studenými uhličitými vodami. Velká část krajiny Karlovarského kraje je krajinou kulturní, poznamenanou v kladném slova smyslu historickými zásahy člověka. Kulturní a památkové dědictví je spolu s přírodním bohatstvím dalším předpokladem rozvoje cestovního ruchu. Typově jsou v Karlovarském kraji zastoupeny všechny druhy památek - hrady a zámky, historická městská architektura (městské domy, kolonády, lázeňské objekty), stavby lidové architektury, technické památky, drobná městská i venkovská architektura. Nejnavštěvovanějšími objekty jsou hrad Loket, zámek Kynžvart, zámek a hrad Bečov nad Teplou a klášter Teplá. 21

22 Nejcharakterističtějším rysem Karlovarského kraje je ale jeho lázeňství v proslulém lázeňském trojúhelníku Karlovy Vary - Mariánské Lázně Františkovy Lázně. V posledních letech se kromě tradičních forem lázeňské péče úspěšně rozvíjejí i další obory v oblasti neakutní zdravotní péče, spojené zejména s novými společenskými trendy zaměřenými na péči o tělo, krásu a zdraví (beauty a fitness programy). Tento segment je vyhledáván především pacienty vyššího středního věku a seniory, často ze zahraniční. Více než polovinu hostů ubytovacích zařízení tvoří cizinci, z nichž nejvyšší podíl tvoří Němci, Rusové, Poláci, Nizozemci a Američané. Důsledkem koncentrace lázeňských míst v Karlovarském kraji je, že lázeňští hosté tvoří cca 30 % návštěvníků kraje. Tomuto významnému sektoru cestovního ruchu je proto věnována mimořádná pozornost i v přijímání opatření na jeho podporu 10. Mezi hlavní komparativní výhody Karlovarského kraje v oblasti rozvoje cestovního ruchu patří zejména: Dostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení Relativně dobrá vybavenost regionu turistickou infrastrukturou v centrech cestovního ruchu (i zde však existují nedostatky, např. ve vybavenosti území sportovně-zábavními centry, vodními parky a dalšími v současné době hojně vyhledávanými atraktivitami). Zlepšující se standard a kvalita služeb cestovního ruchu. Četnost přeshraničních turistických stezek, výskyt rekreačně vhodných vodních ploch a toků, možnosti realizace zimních sportů (zejména v krušnohorských zimních střediscích). Hustá síť turistických stezek, cyklotras a dostatek lyžařských běžeckých tratí, atraktivní prostředí pro rozvoj golfu a také stále intenzivnější a profesionálnější propagace cestovního ruchu v kraji na národních i mezinárodních turistických veletrzích. Díky dotacím z EU nedávno vznikla páteřní cyklostezka vedoucí napříč Karlovarským krajem z Karlových Varů do Chebu. 10 Program rozvoje Karlovarského kraje [online]. [cit ]. Dostupné z: 22

23 3.2.5 Souhrnná SWOT analýza Karlovarského kraje SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem apod. Silné stránky 1. Silný potenciál cestovního ruchu a lázeňství 2. Výhodná příhraniční poloha regionu se SRN v blízkosti evropské dopravní sítě. 3. Diverzifikovaná struktura hospodářského odvětví 4. Existence tradičních výrobních odvětví (porcelán, sklo, hudební nástroje, strojírenství) 5. Značné nerostné bohatství (hnědé uhlí, kaolin, keramické suroviny, kámen) 6. Velký rozsah přírodních léčivých zdrojů (minerálních vod, peloidů) 7. Nízké náklady na pracovní sílu 8. Rostoucí objem výkonů ve službách 9. Dostatečný rozsah ploch pro další rozvoj výroby, služeb a bydlení 10. Příznivá věková struktura obyvatelstva Příležitosti 1. Rozvoj hospodářské spolupráce s regiony SRN 2. Využití významného regionu v srdci Evropy s orientací na cestovní ruch a lázeňství 3. Získání strategických investorů 4. Posilování konkurenceschopnosti kraje podporou inovací 5. Rozvoj činnosti institucí na podporu podnikání 6. Rozvoj nadregionální i mezinárodní spolupráce ve veřejné správě 7. Rekultivace a opětovné využití území po těžbě 8. Potenciál venkova a dalších oblastí mimo lázeňský trojúhelník v oblasti nevyužitých přírodních a kulturních památek a cestovního ruchu 9. Zavedení systému vzdělávání dospělých, příp. zřízení (rozšíření) vysokého školství Slabé stránky 1. Existence pouze jednoho centra, jehož počet obyvatel se pohybuje těsně nad hranicí obyvatel 2. Nízký počet obyvatel a nízká hustota obyvatelstva 3. Absence technických vysokých škol 4. Nedostatek vlastních technologických a výrobních kapacit především malých firem 5. Nedostatečně kvalitní dopravní propojení se sousedními kraji a s hlavním městem 6. Nízká vzdělanostní a kvalifikační úroveň obyvatelstva 7. Velký rozsah útlumových odvětví 8. Neexistence velké průmyslové zóny 9. Vysoký stupeň opotřebení základních výrobních prostředků 10. Nedostatek investičních zdrojů Hrozby 1. Snižování konkurenceschopnosti díky technologické zastaralosti 2. Pokračující odliv kvalifikované pracovní síly 3. Úpadek zemědělství a venkova 4. Zaostávání v zavádění moderních telekomunikačních technologií 5. Útlum některých tradičních oborů výroby (hudební nástroje, porcelán, textilní průmysl) 6. Recese hospodářství Evropského společenství 7. Výkyvy kurzu koruny bez vazby na skutečnou výkonnost ekonomiky 8. Zvyšující se náklady na pracovní sílu Tabulka 1: SWOT analýza Karlovarského kraje 23

24 3.3 Hlavní vývojové tendence v sektoru malého a středního podnikání V sektoru malého a středního podnikání lze očekávat projevy dále uvedených hlavních vývojových tendencí: Sílí konkurence, především na trhu průmyslových a zemědělských výrobků, podněcovaná růstem exportní schopnosti rozvojových zemí, především čínských, indických a jihoamerických podniků. Předvídatelnost vývoje podmínek pro podnikání (technický rozvoj a inovace, pohyby obyvatelstva, ceny a přístup k surovinám, zahraničně politický vývoj apod.) vyžaduje ještě pružnější schopnost reakce na tyto podněty, především cestou inovačních aktivit. Podniky ve své existenci i rozvoji naráží na bariéru nedostatku kvalifikovaných pracovníků především v oblasti výroby, obchodu, výzkumu a vývoje. Rostou náklady na ochranu majetku. Zvyšuje se význam malých podniků pro podporu atraktivnosti života na venkově a v menších městech Zvyšuje se význam schopnosti využívat relevantní informace, využívání informačních a komunikačních technologií již není konkurenční výhodou, ale podmínkou přežití, zvyšují se nároky na manažerské dovednosti podnikatelů i zaměstnanců. Schopnost realizace inovačních záměrů malých a středních podniků je limitována jejich kapitálovou vybaveností a podmínkou realizace těchto projektů je získání vnějších zdrojů financování. Ekonomickým rozvojem roste terciérní a kvartérní sektor a jejich podíl na tvorbě HDP. Rapidně roste poptávka po sociálních službách. V důsledku hyperkonkurence pokračují velké podniky se snižováním fixních nákladů a celkové režie. Také pokračuje zeštíhlování a růst produktivity práce v primárním a sekundárním sektoru, a to v důsledku toho, že velké podniky snižují rizika. Technologické inovace vytváří podmínky pro vývoj a komercionalizaci nových výrobků a služeb. Nová, zejména informační technologie vytváří podmínky, ale i potřeby pro sebezaměstnání. 24

25 Objevují se nové tržní rozvojové trendy. Zákazníci vyžadují individuální přístup při uspokojování jejich zvláštních potřeb. Uplatnění seniorů v podnikání Malé využití dotací z OPPP v Karlovarském kraji (studie příčin). [online]. [cit ]. Dostupné z: download.mpo.cz/get/29938/33934/363086/priloha001.pdf 25

26 4 Vlastní návrh podnikatelského plánu, vymezení podnikatelských strategií v konkrétním podniku Výsledky analýzy jasně prokázali, že cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Především lázeňství udělalo z tohoto kraje cílovou destinaci pro hosty z Čech i z ciziny. V roce 2011 navštívilo náš kraj hostů, tj. o 7,7 % více než ve stejném období minulého roku. Přepočteme-li hosty na obyvatel kraje vychází hostů, druhá nejvyšší hodnota hned za hlavním městem Praha, která má tradičně nejlepší postavení v cestovním ruchu u nás. Podíl cizinců, kteří navštívili v loňském roce náš kraj, byl 67,9 %. V průměrném počtu přenocování 1 hosta za rok 2011 se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě, a to hodnotou 6,1 12. Předchozí poznatky mě přiměly k vytvoření vlastního návrhu podnikatelského plánu v oboru hotelnictví. Rozhodl jsem se vytvořit podnikatelský plán na rozšíření sortimentu služeb v Penzionu Ve Skále a to vzhledem k volným prostorám v objektu. Tento podnikatelský plán by měl posloužit jako nápomocný dokument při realizaci reálného projektu. Fakt, že tento podnikatelský záměr bude využit managementem majitele, mě motivuje ke kvalitnímu zpracování informací, které budou v praxi pravděpodobně využity. Smyslem této práce je vytvořit majiteli představu o tom, s jakými čísly bude v budoucnu počítat. Tato práce by měla především odpovědět na otázku: Jakým způsobem by mělo být využito přízemí Penzionu Ve Skále? 12 Český statistický úřad: Návštěvnost v Karlovarském kraji v roce [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

27 4.1 Titulní strana Titulní strana podnikatelského plánu obsahuje název a sídlo společnosti, jméno podnikatele, druh podnikání, oblast působení společnosti a může obsahovat i firemní kulturu společnosti Základní údaje o firmě: Název společnosti: VUJO s.r.o. Sídlo společnosti: Sokolov, Křížová 116 IČO: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Jednatel společnosti: Ing. Josef Vůjtěch Počet zaměstnanců: 10 Oblast působení firmy Firma VUJO s.r.o působí v současné době v těchto oborech: IT, Výpočetní technika VUJO s.r.o., sídlo: Sokolov Ubytovací služby Penzion Ve Skále, sídlo: Loket Firemní kultura společnosti VUJO s.r.o. Fyzická osoba Josef Vůjtěch byla založena roku Následující rok již čítal firemní tým cca 5 osob. V roce 1997 proběhla transformace z fyzické osoby na společnost VUJO s.r.o. Tento název nese firma doposud. S postupem času stále upevňovala svou pozici na trhu a přestože velké množství firem s podobným zaměřením postupně vznikalo nebo krachovalo, společnost VUJO si své místo na konkurenčním trhu uhájila. Dnes čítá společnost 10 zaměstnanců a patří mezi významné firmy Karlovarského kraje. Penzion Ve Skále vznikl jako investiční projekt firmy VUJO s.r.o. V roce 2002 byla zakoupena chátrající budova v centru města Loket. Po kompletní rekonstrukci, která proběhla v roce 2005, bylo zprovozněno první patro budovy pro ubytovací účely. Druhé patro budovy bylo uvedeno do provozu na jaře roku 2008, čímž vzrostl počet lůžek ze 14 na 30. V dnešní době si penzion vybudoval pevnou pozici na trhu cestovního ruchu v Karlovarském kraji a stále získává větší počet věrných zákazníků. 27

28 4.2 Obsah Tento podnikatelský plán obsahuje: Titulní stranu, Obsah, Stručné shrnutí, Popis podniku, produktu, Analýzu trhu a konkurence, Marketingový plán, Organizační plán, Finanční plán, Závěrečné hodnocení projektu Přílohy. 4.3 Shrnutí Shrnutí stručně informuje o tom, co bude obsahem. Součástí shrnutí bývá také popis podnikatelského záměru a cílů podniku. Popis tématu Podnikatelský záměr zvažuje několik variant, které řeší využití přízemí budovy Penzionu Ve Skále. Nejen kongresové, ale i relaxační služby jsou využívány hosty ubytovacích zařízení jako způsob trávení času na rekreaci. Specifikace cílů: Nabídnout zákazníkovi služby, které zpestří jeho pobyt. Vytvořit zázemí pro firemní akce, kongresy, meetingy, konference, školení a semináře za účelem naplnění kapacity v období vedlejší sezóny. Vytvořit marketingovou strategii zajišťující maximální využití prostor. Nabídnout zákazníkovi služby, které ho nebudou rušit během pobytu. Nezatížit majitele penzionu větším množstvím práce. Časový horizont: realizace projektu na jaře

29 Závěry Smyslem projektu je zprovoznit celou budovu penzionu a poskytnout širokou škálu služeb pro naše zákazníky. Kapacita poskytovaných služeb bude proměnlivá podle typu klientely nebo zájmové aktivity. Veškeré dokončovací práce budou laděny tak aby umožnili plný provoz penzionu s minimálním omezením. Při stavebních pracích bude kladen důraz na pohodlí našich hostů a pokud si to daná situace vyžádá, může být provoz penzionu omezen. Proniknutí na trh není problém. Současná tržní situace a velikost poptávky je velmi pozitivní. Klíčem k úspěchu projektu budou marketingová a organizační strategie. 4.4 Popis podniku, produktu: Tato část podnikatelského plánu se zabývá představením podniku a v našem případě navržením variant dostavby přízemí (popis produktu). Představení podniku Penzion Ve Skále je provozován od června roku Po kompletní rekonstrukci budovy, bylo zprovozněno první patro budovy pro ubytovací účely a jedna místnost v přízemí. K dispozici tehdy bylo 5 pokojů pro 14 osob a společenská místnost, která slouží hostům také jako kuchyňka. V roce 2008 přibylo dalších 6 pokojů, díky rekonstrukci 2. podlaží a počet lůžek se zvýšil na 30. Během příštího roku je cílem uvést do provozu přízemí penzionu, které je doposud nevyužité. Cílem této práce je tedy zodpovědět investorovi otázku: jakým způsobem využít tento volný prostor? Současný provoz penzionu zajišťují 2 zaměstnanci (správci penzionu), objednávky zpracovává vedení firmy a dále je potřeba jedné osoby pro vykonávání marketingových záležitostí. Navržené varianty dostavby přízemí (A) Relaxační centrum (B) Cukrárna / Kavárna (pronájem nebo vlastní zajištění provozu) (C) Konferenční místnost Kombinace výše uvedených návrhů Restaurace rezolutně zamítnuta majitelem 29

30 Budoucí předpokládaný vývoj pro konkrétní variantu (A) Relaxační centrum Využití ze strany hostů penzionu se očekává vysoké. Relaxační centrum by mělo být otevřeno i široké veřejnosti. (B) Kavárna / Cukrárna Mohla by být využívána jak hosty penzionu, tak především obyvateli města i turisty, při dobrém počasí i cyklisty, protože přímo kolem penzionu vede cyklostezka. Přímo před penzionem teče řeka Ohře, takže i vodáci připadají v úvahu. (C) Konferenční místnost Kapacita místnosti může být max. 30 osob. Existuje také možnost, že by investor zřizoval školící středisko. V dnešní době je velká poptávka po školících prostorách a rovněž roste poptávka po firemních teambuildingových akcích v Karlovarském kraji. 4.5 Analýza trhu a konkurence Úkolem je definování cílového trhu, analýza zákazníků, analýza konkurenčního prostředí, stanovení distribučních kanálů a analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). Základní charakteristika trhu Penzion se nachází v obci Loket nad Ohří, což je jedno z turisticky nejatraktivnějších míst Karlovarského kraje. Dominantou města je hrad nad řekou Ohře. Každoročně se v Lokti koná velmi mnoho kulturních akcí (nejen v létě), které přitahují turisty nejen z ČR ale i ze zahraničí (např.: MS v motokrosu, opery a koncerty v přírodním amfiteátru nebo hradní slavnosti). Především při těchto akcích bývají veškeré ubytovací kapacity s dlouhým předstihem zamluveny. Poloha Lokte je velmi výhodná; penzion nemusí být využíván pouze návštěvníky města Loket, ale může sloužit také pro turisty jejichž cílem jsou lázeňská města (Karlovy Vary 8km) nebo jiná turisticky atraktivní místa v okolí či v celém kraji. Karlovarský kraj skýtá velké množství příležitostí jak zde aktivně strávit svou dovolenou. Je třeba si uvědomit, že náš zákazník přijel strávit svůj čas za určitým účelem a ubytování je pouze prostředkem pro realizaci jeho záměru. Komfortní ubytování a doplňující služby by mu měli zpříjemnit čas strávený v našem penzionu. 30

31 Konferenční služby nabízejí hotely v Karlových Varech v plném rozsahu. Jedná se z naprosté většiny o služby vysoké úrovně a komfortu. Věříme, že zájem o konferenční služby v Lokti bude především díky poloze v přírodě a nižší cenové hladině. Současná situace turistického ruchu v Karlovarském kraji Dle Přílohy 1 (Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Karlovarském kraji) jsou zpracovány následující grafy. Počet hostů rok Graf 1: Počet hostů v Karlovarském kraji za posledních 7 let Návštěvnost Karlovarského kraje vrostla za poslední rok o 7,7 % a vykazuje tendenci růstu i nadále. Karlovarský kraj je druhou nejnavštěvovanější lokalitou hned po Praze. Počet přenocování rok Graf 2: Počet přenocování v Karlovarském kraji za posledních 7 let 31

32 V počtu přenocování můžeme sledovat také výrazný růst oproti minulým letem (2009, 2010). Cestovní ruch byl v těchto letech negativně ovlivněn dopadem světové finanční krize v roce V průměrném počtu přenocování 1 hosta za rok 2011 se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě, a to hodnotou 6,1 nocí / pobyt. Počet přenocování za rok měsíc Graf 3: Počet přenocování v Karlovarském kraji během roku 2011 Na tomto grafu můžeme pozorovat sezónní vytížení v měsících duben říjen. Největší počet přenocování se uskutečnilo v srpnu ( ) a nejméně v prosinci ( ). Konkurence v nejbližším okolí Viz také Příloha 2 Seznam ubytovacích kapacit v Lokti nad Ohří Ubytovací zařízení Sortiment nabízených služeb Název Hotel - Café St.Florian Hotel Císař Ferdinand Relaxační centrum Kavárna / cukrárna Konferenční místnost Pronájem prostor Restaurace N A A N N A N A N N Hotel Goethe A A N N A Penzion Ve Skále N N N N N Penzion Hana N N N N N Penzion Ulrika N N N? N Penzion Atmosféra N N N N A Penzion Grácie A N N N N Penzion Magdalena N N N N N Penzion Moravcovi N N N N N vysvětlivky A = ano N = ne? = nevím Tabulka 2: Přehled konkurentů a poskytovaných služeb v Lokti 32

33 5 konkurenčních sil podle Portera Struktura konkurence je analyzována z pohledu Michaela Portera, metodika je zřejmá z následujícího obrázku. Schéma 2: Pět konkurenčních sil podle Portera Konkurenti v odvětví Většina drobných penzionů v Lokti a okolí konkurenci nepředstavuje, protože neposkytují jiné než ubytovací služby. Konkurenci představují 3 hotely v Lokti a dále Karlovy Vary, kde jsou hotelové služby poskytovány na velmi vysoké úrovni. V úvahu připadají hotely cenových kategorií blížících se Penzionu Ve Skále. Luxusní hotely Karlových Varů jsou navštěvovány klientelou, která o ubytování v penzionu nemá zájem. Konkurenční výhody Penzionu Ve Skále: Využití znalostí z oblasti výpočetní techniky - schopnost prodeje, - využití informačních technologií. Vybavení pokojů odpovídá vybavení hotelových pokojů na úrovni 3* i 4*; z toho plyne přijatelnější cena pro zákazníka, protože hotel je dražší. Výhodná poloha na okraji historického centra. 33

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Analýza podmínek podnikání ve městě. Tereza Battová

Analýza podmínek podnikání ve městě. Tereza Battová Analýza podmínek podnikání ve městě Tereza Battová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu podmínek podnikání ve městě a vliv podnikání na jeho rozvoj. V teoretické části

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 Krajská příloha k národní RIS 3 Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 se zapracovanými připomínkami po připomínkovém řízení na přelomu ledna a února 2014 po projednání v krajské S3 platformě

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Inovace nabídky hotelu Stein

Inovace nabídky hotelu Stein VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin Záboj Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce 2014 Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce Bc. Martin Záboj Vysoká škola hotelová v Praze

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Podnikatelský plán na založení drobného podniku

Podnikatelský plán na založení drobného podniku MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Management Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Bakalářská práce AUTOR: Miroslava

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více