Integrační workshop v Karlových Varech,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrační workshop v Karlových Varech, 30.10.2014"

Transkript

1 M U L T I K U L T U R N Í C E N T R U M P R A H A, z. s. Multikulturní centrum Praha, Náplavní 1, Praha 2 Telefon.: , Fax: Integrační workshop v Karlových Varech, Výstupy, priority, doporučení Editoři: Jan Dítko, Jakob Hurrle, Laura Kopecká, Klára Fiedlerová Leden 2014 Tato aktivita je součástí projektu Na práci v ČR (Integrace cizinců na trhu práce v ČR: posílení role českých měst) financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 1

2 Obsah 1 Úvod... 4 Analýza situace v oblasti integrace cizinců v Karlových Varech Výstupy integračního workshopu v Karlových Varech Informace a participace Hlavní identifikovaná témata pro oblast Informace a participace: Mapování situace v oblasti Informace a participace Cíle v oblasti Informace a participace Shrnutí a doporučení v oblasti Informace a participace Vzdělávání a jazyk Hlavní identifikovaná témata pro oblast Vzdělávání a jazyk Mapování situace v oblasti Vzdělávání a jazyk Cíle v oblasti Vzdělávání a jazyk Shrnutí a doporučení pro oblast Vzdělávání a jazyk Volný čas a kultura Hlavní identifikovaná témata pro oblast Kultura: Mapování situace v oblasti Volný čas a kultura Cíle v oblasti Volný čas a kultura Shrnutí a doporučení pro oblast Volný čas a kultura Sociální práce a bezpečnost Hlavní identifikovaná témata pro oblast Sociální práce a bezpečnost: Mapování situace v oblasti Sociální práce a bezpečnost Cíle v oblasti Sociální práce a bezpečnost Shrnutí a doporučení pro oblast Sociální práce a bezpečnost Podnikání a obchod

3 2.5.1 Hlavní identifikovaná témata v oblasti Podnikání a obchod: Mapování situace v oblasti Podnikání a obchod Cíle v oblasti Podnikání a obchod Shrnutí a doporučení pro oblast Podnikání a obchod Příloha: Seznam účastníků

4 1 Úvod Stěhování lidí ze zemí s odlišným kulturním zázemím proměnilo v posledních dekádách tváře mnoha evropských měst. Změnu skladby obyvatelstva lze od roku 1990 pozorovat i v Karlových Varech, kde podle MV ČR dosáhl v roce 2014 podíl cizinců 10,4 %. Je to hodnota srovnatelná s některými městy na Západě a vyšší než ve zbytku České republiky (4,4 %), což vypovídá o atraktivitě tohoto města. Vzhledem k vysokému počtu migrantů může překvapit, že město Karlovy Vary začíná vnímat otázku integrace migrantů intenzivněji jako pole pro městskou politiku teprve v poslední době. Na jednu stranu lze absenci zájmu magistrátní politiky o toto téma vysvětlit tím, že město dlouho chápalo cizince jako lázeňské hosty, a též tím, že integrační proces probíhá relativně samovolně a bez problémů zatím nelze pozorovat trend vedoucí ke vzniku etnických ghett nebo k interkulturním střetům, díky kterým se otázka integrace dostala do centra pozornosti mnoha lokálních politiků na Západě. Situace v západních městech však zároveň přináší i poučení, že je vždy mnohem lepší (a mnohem levnější a efektivnější) vzniku problémů v soužití preventivně předcházet, než se pokoušet o hašení požárů. Proto je velmi chvályhodné, že magistrát města vyjádřil zájem tuto problematiku řešit a zapojuje se do této iniciativy. Město Karlovy Vary nabývá již mnoho let zkušenosti v oblasti soužití s cizinci, přičemž proces integrace probíhá do určité míry přirozeně v lokálních školách. Zároveň je potřeba si uvědomit že mnoho aktivit města má na cizince nějaký dopad, jakkoli jim nejsou primárně určeny. Tyto zkušenosti místních úředníků, učitelů a pracovníků neziskových organizací je možno využít jako základní stavební kameny v procesu integrace cizinců i v dalších oblastech. Vzhledem k existujícím počátečním zkušenostem na poli integrace v oblasti vzdělávání je realizace workshopu pro integraci cizinců další logický krok, který může pomoci přistupovat k otázkám integrace komplexně a strategicky. Workshop se odehrál 30. října 2014 pod vedením neziskové organizace Multikulturní centrum Praha. Struktura workshopu byla inspirována integračními workshopy, které projektový partner Multikulturního centra Praha, německá nadace Bertelsmann-Stiftung, realizovala v posledních letech v mnoha německých městech. Kromě identifikace silných a slabých stránek a priorit byla cílem workshopu i podpora networkingu mezi aktéry z řad migrantů, veřejného a neziskového sektoru i občanské veřejnosti. Výsledky workshopu mají být jedním z podkladů pro proces komunitního plánování sociálních služeb a mohou sloužit samostatně jako podkladový materiál při tvorbě projektových návrhů i při tvorbě integrační strategie města. Rozhodnutí magistrátu uspořádat workshop za účasti nejen jeho zaměstnanců, ale též představitelů dalších institucí a cizineckých spolků přitom svědčí o chápání skutečnosti, že otázku integrace cizinců lze nejlépe řešit společně koordinovaným způsobem. I když 4

5 na samotném workshopu nebyla příležitost otázku spolupráce mezi všemi aktéry řešit systematicky, ukázalo se během workshopu a při přípravných rozhovorech, že by bylo žádoucí, aby se vedení magistrátu pokusilo zlepšit tok informací a nastavení aktivit, které mají dopad na obyvatele z řad cizinců i místních. Výstupy z integračního workshopu v Karlových Varech, který držíte v rukou, byl sestaven editory z Multikulturního centra na základě dokumentace workshopu. V některých místech si editoři dovolují upozornit na skutečnost, že nastavení priorit je odrazem složení účastníků workshopu. Z tohoto důvodu není překvapivé, že existují oblasti, které jsou bezpochybně důležité, ale které byly účastníky workshopu zpracovány jen okrajově, či dokonce chybí. Výsledky otevřeného workshopu nelze proto chápat jako hotový strategický dokument, ale jako výchozí materiál pro další strategické plánování. Dokumentace byla doplněna přehledem dat o populaci cizinců ve městě. I přes určitý pokles migrace v posledních letech dostupná data naznačují, že cizince žijící v Karlových Varech nelze vnímat pouze jako turisty, lázeňské hosty či dočasné migranty cizinci se naopak stávají trvalými obyvateli základních sídelních jednotek. Proměna, kterou město v posledních letech prochází, může být chápána i jako potenciál pro další rozvoj stejně tak ale může nevhodné nastavení politik nebo jejich absence vést ke vzniku konfliktů a zhoršování sousedských vztahů. 5

6 Analýza situace v oblasti integrace cizinců v Karlových Varech V Karlových Varech dochází podobně jako na národní úrovni k postupnému trvalému usidlování cizinců, jejichž příliv začal již v 90. letech. Pozvolný nárůst cizinecké populace získal na intenzitě v roce Spolu se zpřísněním migrační politiky se od roku 2008 počet cizinecké populace stabilizoval a později mírně klesl. Ve městě se zvýšil podíl cizinců s trvalým pobytem, který je podle informací OAMP v kontextu Česka obecně vyšší (u cizinců ze třetích zemí dělal podíl osob s trvalým pobytem v roce 2012 více než 63%) 1. Mapa 1: Zastoupení cizinců v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role v %* 1 Zdroj: OAMP MV ČR,

7 Mapa 2: Zastoupení cizinců v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role v počtech* Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále SLDB 2011) má krajské město Karlovy Vary obyvatel, z čehož je cizinců (11,8 %). 2 V témže roce byl pro srovnání celkový počet cizinců žijících v České republice spočten na , tedy 4,9 % obyvatel. Vyšší počet cizinců v Karlových Varech vůči průměru je dán vedle toho, že se jedná o městský celek, který nabízí obecně více pracovních i podnikatelských příležitostí, zejména díky atraktivitě lázeňského charakteru města Karlovy Vary. Vedle toho, že mají Karlovy Vary i atraktivní okolí a dobré podmínky pro život, přitahuje hlavní skupinu migrantů z Ruska a Ukrajiny a dalších postsovětských zemí i jazyková blízkost. V kontextu celé České republiky jsou v Karlových Varech silněji zastoupeni cizinci s dobrým či nadprůměrným sociálním postavením. Nejpočetnější skupiny cizinců tvoří občané Ruska (1 881), dále Ukrajiny (882), Vietnamu (774), Německa (423), Slovenska (229) a Kazachstánu (122). O záměrech dlouhodobého či trvalého přesídlení cizinců do Karlových Varů svědčí usidlování celých rodin cizinců a také počet dětí na základních školách. V roce 2013 zde navštěvovalo základní školy 218 dětí cizinců, mezi nimi nejvíce Rusů, Ukrajinců a Vietnamců, kteří tvořili bezmála 6 % žáků. Nejvyšší podíl dětí cizinců, téměř 20 %, registruje ZŠ jazyků v Libušině ulici. 2 V období došlo k mírnému poklesu počtu cizinců. 7

8 Tabulka 1: Celkový počet žáků cizinců ve školách v Karlových Varech Celkem dětí-cizinců v ZŠ z toho občanů Ruska z toho občanů Vietnamu z toho občanů Ukrajiny Tabulka 2: Vývoj počtu žáků cizinců v jednotlivých školách v Karlových Varech ZŠ 1. máje 1, Karlovy Vary ZŠ Kollárova 19, Karlovy Vary ZŠ Konečná 25, Karlovy Vary ZŠ Krušnohorská 11, Karlovy Vary ZŠ jazyků, Libušina 31, Karlovy Vary ZŠ Moskevská 25, Karlovy Vary Spec. ZŠ Mozartova 7, Karlovy Vary ZŠ Poštovní 19, Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, Karlovy Vary ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary Graf 1: Vývoj počtu dětí cizinců ve školách v Karlových Varech 8

9 Graf 2: Vývoj počtu dětí po národnostech Populace cizinců je ve městě nerovnoměrně rozmístěna v závislosti na sociálním statusu a zemi původu. Cizinci z postsovětských zemí žijí především v lázeňské zóně v centru města, ve vilové čtvrti v Drahovicích a některých oblastech nové bytové výstavby. V lázeňské zóně se koncentruje skupina nejmajetnějších cizinců původem z Ruska a Ukrajiny, Německa a Kazachstánu. Relativně sociálně slabší Ukrajinci mají rovnoměrnější zastoupení také ve vnitřním městě a na sídlištích. Mapa 3: Počty cizinců z postsovětských zemí v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role * 9

10 Mapa 4: Občané RSFR v počtech v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role * Mapa 5: Občané Ukrajiny v počtech v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role * 10

11 Mapa 6: občané Německa v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role v počtech* Odlišné trajektorie usidlování mají Vietnamci, kteří míří mimo lázeňském území a nejčastěji bydlí ve vnitřním městě, a to v částech Pod lesem, Rybáře a Střed. 11

12 Mapa 7: Občané Vietnamu v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role v počtech* Nerovnoměrné rozmístění lze pozorovat i na základě analýzy podrobnějších dat z SLDB 2011, ve které bylo město Karlovy Vary rozděleno do 50 základních sídelních jednotek (ZSJ). Ty dohromady vytvářejí lázeňské území, vnitřní město, vilovou čtvrť, sídliště a příměstskou zónu. Nejvíce cizinců se usidluje ve vnitřním městě v ZSJ Vítězná, Střed, Rybáře a Pod lesem, kde žije celkem 1792 cizinců. V ZSJ Vítězná a Pod lesem přitom představují cizinci čtvrtinu obyvatel. Nejvyšší počet a nejvýraznější podíl cizinců je v lázeňském území a okolních ZSJ Na výsluní a Na vyhlídce, kde bydlí cizinců, kteří tvoří třetinu místních obyvatel. Cizinci se dále koncentrují ve vilových čtvrtích a rezidenčních oblastech v Dolních a Horních Drahovicích, Doubí, Dvorech a Nových Domcích, kde bydlí 1235 cizinců. Z toho nadprůměrné 13 % zastoupení mají cizinci v Dolních a Horních Drahovicích. V ZSJ s velkými sídlišti Tuhnice, Čaňkovská, Růžový Vrch a Stará Role bydlí 579 cizinců. Nejvyšší zastoupení z toho přitom mají cizinci na sídlištích v Tuhnicích a Čaňkovská, kde tvoří 6-8 % obyvatel. V ostatních ZSJ bydlí pouze malý počet cizinců. Nízký absolutní počet (103 cizinců), ale vysoké relativní zastoupení (v průměrů 27 %) mají cizinci v okolí průmyslových podniků v ZSJ Mattoniho nábřeží a Na sklárně a v blízkosti karlovarského letiště v ZSJ Hůrky. Vedle krátkodobých návštěvníků a sezónních migrantů zde během dne pobývají také trvale žijící cizinci, kteří v lokalitě pracují a podnikají. Jedním ze zajímavých zjištění předchozích výzkumů v oblasti cizinců v Karlových Varech je rozpor mezi vnímaným a skutečným zastoupením cizinců v Karlových Varech. Tento rozpor lze pozorovat na 12

13 několika úrovních: je potřeba rozlišovat mezi oficiálními údaji o počtech cizinců s trvalejšími formami pobytu a skutečnou přítomnost cizinců, která je zpravidla vyšší. Platí to obzvlášť pro lázeňskou sezónu, během které se počet cizinců obvykle výrazně zvyšuje. Do města přijíždějí lázeňští návštěvníci, turisté nebo sezónní migranti, kteří ve městě bydlí pouze několik měsíců v roce. Dalším aspektem je vnímání vyšší přítomnosti rusky mluvících cizinců v městě, než je jejich skutečné zastoupení. Souvisí to znovu se silnou koncentrací ekonomických, spotřebních a rekreačních aktivit rusky mluvících cizinců především v lázeňské zóně. Lázeňský provoz a přítomnost cizinců, kteří jsou v Karlových Varech zastoupeni jak v roli hostů, tak i investorů, jsou zcela klíčové pro fungování místní ekonomiky. Platí to o to víc vzhledem k problematickému postavení zbytku Karlovarského kraje, kde se periferní venkovské oblasti střídají s oblastmi dominované těžbou a těžkým průmyslem. Pro samotné město Karlovy Vary jsou podle Strategického plánu udržitelného rozvoje města zásadní priority rozvoj lázeňství, cestovního ruchu, průmyslu, kvality života a kvality správy města. Jakkoli město začíná objevovat otázku participace cizinců na životě ve městě jako oblast městské politiky teprve v poslední době, je třeba říci, že jeho specifické postavení ho vede už dlouhodobě k jinému pohledu na cizince. Na rozdíl od jiných měst nejsou cizinci v Karlových Varech primárně vnímáni jako cílová skupina příjemců pomoci, ale hlavně jako aktéři rozvoje lázeňství a turismu. Jde především o zahraniční hosty (v roce 2013 se v Karlových Varech ubytovalo cizinců, kteří tvoří 85 % všech návštěvníků) a investoři (v lázeňské zóně vlastní cizinci z postsovětských zemí podle odhadů asi 70% rezidenčních nemovitostí a asi polovinu lázeňských a ubytovacích zařízení). Na druhou stranu jsou součástí reality ve městě také určité obavy z ekonomické moci cizinců, kteří jsou někdy viněni z vytlačování normálního městského života z lázeňské zóny. Otázky integrace cizinců se v Karlových Varech začínají otevírat až v posledních letech. Na úrovni města chybí přehledové studie o cizinecké populaci, která by mapovala charakteristiky a postavení populace cizinců v Karlových Varech (určitý prvotní vhled nabízejí studie z D. Drbohlava a kol. z roku 1999 a Sýkory a kol. z roku 2010). Ve městě zatím není speciální poradní orgán, instituce nebo pracovník, který by se problematikou integrace cizinců zabýval. Na krajské úrovni funguje Výbor pro národnostní menšiny, kde mají mezi cizinci zastoupení občané Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Vietnamu, Německa, Maďarska a Slovenska. Situaci cizinců a podporu jejich integrace mapuje a řeší především CPIC (Centrum pro podporu integrace cizinců při SUZ MV ČR). Přímo na místě ovšem působí několik místních cizineckých spolků. Jejich cílem je především udržování a rozvoj vlastní kultury a tradic, zároveň ale v některých případech i poradenství a pomoc v rámci a mezi komunitami a též spolupráce mezi nimi. V současné době patří mezi nejvýznamnější z nich sdružení Svaz Ukrajinců Bohemie, VietHelp, Spolek pravoslavných věřících při kostele sv. Petra a Pavla a Integra - spolek podpory migrantům. 13

14 Další zdroje: Drbohlav, D. a kol. (1999) Ruská komunita v České republice: Výsledky dotazníkového šetření. Praha. Sýkora, L. A kol. (2010) Případová studie rezidenční segregace v Karlových Varech. Praha. *Obce Kolová a Nová Role byly na mapách zahrnuty do Karlových Varů na základě výzkumu CVMR v r.2010, který v těchto obcích indikoval zvýšený počet cizinců. 14

15 2 Výstupy integračního workshopu v Karlových Varech Jednodenní integrační workshop, který proběhl 30. října 2014 v prostorách Alžbětiných lázní v Karlových Varech, měl několik cílů. V první fázi workshopu šlo o vzájemné seznámení účastníků a vyjasnění toho, jaké oblasti integrace (např. školství, sociální práce, poskytování jazykových kurzů, podnikání atd.) jsou na workshopu vůbec personálně zastoupeny. Na tuto fázi přímo navazoval volný brainstorming na otázku, které z těchto oblastí integrace účastníci považují osobně za nejdůležitější a jakými tématy by se mělo město zabývat. Zachycená témata pak byla rozčleněna do 7 oblastí (rámeček 1), na které se účastníci v následujících plánovacích fázích soustředili v rámci pracovních skupin, které k těmto tématům vznikly. 15

16 Tabulka 3: Tematické oblasti Oblast Počet témat pro oblast Informovanost a komunikace 14 Vzdělávání a jazyk 16 Participace a podpora cizinec. 7 sdružení Bezpečnost 2 Sport, volný čas, kultura 10 Sociální práce 4 Podnikání, ekonomika a obchod 3 V další fázi bylo na základě výše uvedeného rozčlenění vytvořeno 5 pracovních skupin: Informovanost a participace (tyto dvě oblasti byly z důvodu tematické příbuznosti sloučeny do jedné pracovní skupiny) Vzdělávání a jazyk Volný čas a kultura Sociální práce a bezpečnost (tyto dvě oblasti byly z důvodu tematické příbuznosti sloučeny do jedné pracovní skupiny) Podnikání a obchod Každá pracovní skupina pak vytvořila SWOT analýzu své oblasti, na jejímž základě byly vyhodnoceny silné a slabé stránky, identifikovány příležitosti a potenciální hrozby, následně formulovány vize a nakonec vytvořeny akční plány pro jejich realizaci. Následující dokumentace výstupů nepředstavuje výsledky jednotlivých fází v chronologickém pořadí, ale zařazuje je tematicky (nebo sektorálně) do pěti kapitol: 2.1 Informace a participace, 2.2 Vzdělávání a jazyk, 2.3 Volný čas a kultura, 2.4 Sociální práce a bezpečnost a 2.5. Podnikání a obchod. Chceme předem upozornit na důležitý fakt, a to že jakkoli jsou výsledky workshopu cenným podkladem pro další zpracování, nelze je považovat za hotový strategický plán. Výsledky jsou silně ovlivněny skladbou účastníků workshopu, která se navíc částečně lišila v dopolední a odpolední části workshopu. Jak ukazuje následující přehled výstupů, lze též identifikovat určitá bílá místa, která z kapacitních důvodů nebyla na workshopu zpracována, či k nim byl definován malý počet témat. 16

17 Tabulka 4: Přehled práce v pracovních skupinách Informace a participace Vzdělávání a jazyk Kultura Sociální práce a bezpečnost Podnikání a obchod Identifikace silných a Proběhlo Proběhlo Proběhlo Proběhlo Proběhlo slabých stránek Formulace vize Proběhlo Proběhlo Proběhlo Proběhlo Proběhlo Vypracované akční plány pro jednotlivé strategické cíle Vypracován1 akční plán (a náznak 2. akčního plánu) Vypracován 1 akční plán Vypracován 1 akční plán Vypracován 1 akční plán Chybí, doporučujeme doplnit V počáteční fázi workshopu, věnované formulaci vize do budoucnosti, účastníci napsali svoji představu o ideálním stavu v roce 2020 na kartičky, které byly následně tematicky seřazeny. To umožnilo formulovat nadřazující vize, k nimž se vztahují akční plány, které byly formulovány v pozdější části programu. 17

18 2.1 Informace a participace Hlavní identifikovaná témata pro oblast Informace a participace: 18

19 2.1.2 Mapování situace v oblasti Informace a participace Stávající aktéři a aktivity Sdružení národnostních menšin (některá mají i svá média a náboženské spolky) CPIC (Centrum pro podporu integrace cizinců je projektově zřízený subjekt podléhající Správě uprchlických zařízení MV ČR poskytující jazykové, právní a sociální služby formou převážně vzdělávacích kurzů a poradenství. Cílovou skupinou jsou osoby z třetích zemí s dlouhodobým či trvalým pobytem) Výbor pro národnostní menšiny Platforma subjektů pracujících s cizinci Soubor Dyleň Mezinárodní folklórní festival (1 den zaměřený na národnostní menšiny) Konzulát RF v KV Diskusní fóra v rámci projektu Zdravé město (+Mladé fórum) Studentský parlament Buddhistické centrum Webový portál města Radniční listy Primátorský den právní poradenství zdarma Silné a slabé stránky Tabulka 5: Silné a slabé stránky informace a participace Silné stránky + spolupráce CIC s jednotlivými sdruženími + základní informace a kontakty na hnutí a zástupce menšin na webu krajského úřadu KV kraje + podpora mezinárodního folkového festivalu městem KV Slabé stránky - Chybí překlady informací do cizojazyčných mutací (co dělat když, webový portál, Radniční listy) - Absence zástupců menšin v orgánech a strukturách města (komise, výbory) - Absence komise pro národnostní menšiny - (Informační) uzavřenost konzulátu RF - Minimální využití komunikace menšin v rámci diskusních fór a jiných nabízených možností (primátorský den, studijní programy) - Absence neziskových organizací 19

20 s cílovou skupinou cizinci Cíle v oblasti Informace a participace V rámci workshopu byly definovány 4 hlavní cíle: A. Pravidelná setkávání zástupců cizinců a menšin se zástupci města a dalších institucí B. Webové stránky města poskytují jasné informace pro cizince (jazykové mutace, odkazy, tlumočení - stránky se rozšíří o část pro cizince a budou informovat a kontaktních místech, podmínkách legálního pobytu, důležitých aspektech občanského života, řešení životních situací, pozvánky na akce apod.) C. Podpora prezentace cizinců vůči majoritní populaci (dny jiných kultur, sportovní akce, food festival, umělecké soubory, historie, jazyky, tradice) D. Studie zaměřené na současnou situaci a směřování (lze využít stávajících studií) Cíle A a B, které získaly nejvíce preferenčních bodů, byly rozpracovány do podoby akčních plánů: Akční plán Informace a Participace A: Pravidelná setkávání zástupců cizinců a menšin se zástupci města a dalších institucí Strategická aktivita Dílčí aktivita Kdo Kdy Ukazate l Finance Podporovat rozvoj organizací cizinců - zajistit nebytové prostory Najít setkávání prostor Vytvoření seznamu zástupců cizinců (vč. neorganizovaných skupin) MM (p. Baumannová) MM + p. Vaculík (KÚ KV) Za 2 roky? 2016 nejdříve místnost seznam MM Vytvoření seznamu aktérů dalších MM + CPIC seznam 20

21 Nastavení pravidel setkávání MM setkání Akční plán Informace a participace B: Webové stránky města poskytují jasné informace pro cizince Strategická aktivita Webové stránky města poskytují jasné informace pro cizince Dílčí aktivita Kdo Kdy Ukazate l Příprava projektu Odbor dotací a Deadline Existenc formální stránka strategií pro podání e webu žádosti o grant: Příprava projektu obsahová stránka Odbor zodpovědný za integraci Finance Tzv. emerge ntní projekty MV Shrnutí a doporučení v oblasti Informace a participace Shrnutí Město Karlovy Vary si uvědomuje potřebu se tématikou integrace cizinců zabývat, za doklad čeho lze považovat i realizaci integračního workshopu. Mezi silné stránky v této oblasti patří existence krajského Výboru pro národnostní menšiny a Centra pro podporu integrace cizinců (CPIC), neboť obě tyto instituce disponují vazbami na formální i neformální cizinecká sdružení i aktivní cizince. Ve městě působí několik cizineckých organizací (Integra, Klub Hanoi, Viet Help, Svaz Vietnamců, Svaz Ukrajinců Bohemie), dále zde existuje pravoslavný a buddhistický chrám. Aktivní jsou rovněž některé facebookové stránky, např. Vietnamská komunita (https://www.facebook.com/pages/vietnamsk%c3%a1- Men%C5%A1ina/ ?fref=pb&hc_location=profile_browser). Město je zapojeno do projektové sítě zdravých měst a Agendy 21, komunikuje s OAMP Ministerstva vnitra ČR a působí zde rovněž další organizace zabývající se prací s menšinami (Člověk v tísni). Naopak slabou stránkou je nízké zapojení těchto skupin a spolků do akcí pořádaných městem, kde by se zároveň mohly prezentovat, dále je nedostatkem fakt, že v Karlových Varech nepůsobí neziskové organizace s cílovou skupinou cizinci s celostátní působností, chybí zde komise pro národnostní menšiny

22 Webové stránky města neposkytují informace o cizineckých sdruženích ani o možnosti se do nich zapojit, chybí jazykové mutace stránek magistrátu města. Doporučení S ohledem na stanovené cíle doporučujeme následující: Nedostatečná komunikace vůči cizineckým komunitám může prohlubovat izolaci a potenciálně též vést k vyostření vzájemných vztahů mezi majoritní a menšinovou populací. Doporučujeme tedy klást důraz jak na informovanost cizineckých komunit, tak na informovanost majority o cizineckých komunitách přítomných ve městě, přičemž by měly být využívány různorodé informační kanály. publikovat na samostatném webovém portálu či na magistrátním webu základní informace o městě, existujících institucích, vybraných městských vyhláškách apod. v jazycích nejpočetnějších cizineckých komunit. Pro inspiraci viz např. obdobný web realizovaný MM Chomutov (http://www.chomutov-mesto.cz/cz/informace-pro-cizince). Na financování vzniku portálu doporučujeme využít prostředky z projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 (tzv. emergentní projekty). důkladně zmapovat stávající či plánované aktivity a subjekty v oblasti informace a participace, aby se zamezilo dublování aktivit a naopak společnou koordinací bylo dosaženo širšího využití nabízených informací a služeb (např. prohloubit spolupráci a pravidelnou komunikaci mezi městem a cizineckými komunitami např. založením městské Komise pro národnostní menšiny. Vzhledem k absenci volebního práva pro cizince v ČR pěstovat jiné formy neformální politické participace, a to minimálně v oblastech, které se cizinců bezprostředně dotýkají (podnikání, vzdělávání apod.). Jednou z možností neformální participace je ustanovení tematických fokusních skupin, jejichž prostřednictvím by bylo možné komunikovat vzájemné očekávání, požadavky a problémy. vybrané informace pro jednotlivé ciz. komunity šířit rovněž pomocí letáků distribuovaných cíleně přímo cizincům či prostřednictvím cizinci často navštěvovaných míst (např. obecně závazné vyhlášky apod.). Například ve školách lze komunikovat skrze učitele, školní web, FB a další sociální sítě, mobilní aplikace, akce mládeže apod., využít nabídky NNO či dalších subjektů na výuku k aktivní občanské participaci, nabízet základním a středním školám spolupráci v podobě návštěv úředníků zodpovědných za konkrétní oblast přednášky či setkání či pozvat školy (které se předem s tématem seznámí a připraví se) na exkurzi po úřadu, kde jim 22

23 úředníci srozumitelně představí problematiku, kterou se zabývají a ukážou na konkrétních příkladech, kde a jak hledat informace a jak s úřadem nejefektivněji komunikovat, atd. pěstovat dobré sousedské vztahy (soutěž o nejhezčí společný dvoreček nebo vnitroblok, sousedské slavnosti na ulicích atd.), posilovat vzájemnou komunikaci mezi majoritním obyvatelstvem a cizinci a aktivně vytvářet podmínky pro dobré vzájemné soužití např. spoluorganizováním společných sportovních a kulturních akcí, na jejichž organizaci a přípravě se budou podílet sami aktéři. Tento druh akcí by měl být využit k doplnění velkých událostí jako je folklórní festival, který může cílit pouze na určitou skupinu obyvatel. (Více též v doporučení k oblasti workshopu Sociální práce a bezpečnost). pokračovat v pořádání veřejných diskusních fór na téma vzájemného soužití, rozvoje infrastruktury či nové výstavby ve městě a snažit se do těchto debat zapojit zástupce co nejvíce cizineckých komunit. 23

24 2.2 Vzdělávání a jazyk Hlavní identifikovaná témata pro oblast Vzdělávání a jazyk 24

25 2.2.2 Mapování situace v oblasti Vzdělávání a jazyk a) Stávající aktéři a aktivity CPIC (Centrum pro podporu integrace cizinců je projektově zřízený subjekt podléhající Správě uprchlických zařízení MV ČR poskytující jazykové, právní a sociální služby formou převážně vzdělávacích kurzů a poradenství. Cílovou skupinou jsou osoby z třetích zemí s dlouhodobým či trvalým pobytem) ZŠ + MŠ zaměřené na integraci dětí cizinců do školních kolektivů zabývající se multikulturní výchovou Přípravné třídy (ve velké části škol v Karlových Varech a ve vysokém počtu) b) Silné a slabé stránky Silné stránky + CPIC poskytuje kurzy ČJ, asistenci při vyřizování úředních záležitostí na úřadech a tlumočení + všechny školy přijímají děti cizinců + ZŠ a MŠ zaměřené na integraci dětí cizinců (detaily chybí) + velké množství přípravných tříd (nadstandardní počet, částečně využíváno jako řešení nedostatku míst v MŠ) + velká část rodičů je motivována k tomu, aby se děti vzdělávaly + ZŠ připravují i starší děti, které přijely do republiky, na studium na SŠ + existují dotační tituly, z nichž lze financovat podporu výuky dětí-cizinců (ESF, MŠMT) Slabé stránky - v CPIC chybí některé jazyky (např. mongolština) - velké množství dětí v MŠ (28 na jednu učitelku pokud je ve třídě 5 dětí cizinců) - chybí asistenti pro děti cizinců v MŠ - chybí tlumočení při každodenních záležitostech a kontaktech (komunikace se vzdělávacími institucemi, klasicky MŠ), tlumočení se omezuje za vyřízení úředních záležitostí je finančně nákladné - neexistuje centrální evidence dětí s povinnou školní docházkou - neexistuje magistrátní dotační titul na podporu výuky dětí-cizinců - uznávání školní docházky, která je dokončena v jiné zemi a v jiném věku (odlišné vzdělávací systémy) - děti bez trvalého pobytu mají problém s umístěním do MŠ 25

26 - chybí program pro integraci cizinců, rozšířený ve všech školách v KV - děti jsou využívány jako překladatelé (někdy na úkor docházky a školního prospěchu) Cíle v oblasti Vzdělávání a jazyk Tato část, stejně jako předchozí, reflektuje názory účastníků pracovní skupiny. Vzhledem k tomu, že v mnoha oblastech nepanovala ve skupině názorová shoda, jsou prezentované cíle jakýmsi minimálním konsensem, na kterém se podařilo dosáhnout shody. To také může pomoci vyjasnit fakt, že případná další potřebná opatření či vůbec míra potřebnosti definovaných cílů nebyla definována. V rámci workshopu byly definovány 3 hlavní cíle, z nichž byl do podoby akčních plánů rozpracován jeden: A. Zmapovat situaci a vzdělávací potřeby cizinců MŠ, ZŠ, SŠ i celoživotního vzdělávání v Karových Varech s podporou magistrátu KV B. Zjištěné potřeby řešit dlouhodobým projektem (Tento cíl by posléze v procesu workshopu spojen s cílem A) C. Vznik kontaktního místa Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC) poskytuje v oblasti vzdělávání a jazykových otázek určité služby, ale nejsou podle všeho kompletní a jsou limitovány jejich cílovou skupinou (osoby z třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem). O momentálně poskytovaných službách CPIC členové skupiny vzdělávání neměli úplné informace. Účastníci se zmiňovali o potřebě šíření informací o vzdělávacím procesu, řešení životních situací, komunikace ve všech jazycích cizinců zastoupených v KV. Zmiňována byla také potřeba kvalifikovaného koordinátora z oboru, který se v oblasti vzdělávání pohybuje dlouhodobě. Bylo by rovněž na místě se přesně informovat o rozsahu aktivit CPIC či aktivit a portfoliích jiných subjektů a zvážit možnosti užší spolupráce s mezi nimi či rozšíření služeb za pomocí jiného subjektu (NNO, sdružení cizinců, MM). 26

27 Akční plán Vzdělávání a jazyk: Zmapovat situaci a vzdělávací potřeby cizinců MŠ, ZŠ, SŠ i celoživotního vzdělávání v Karových Varech s podporou magistrátu KV Strategická aktivita Zmapovat situaci a vzdělávací potřeby cizinců MŠ, ZŠ, SŠ i celoživotníh o vzdělávání v Karových Varech s podporou magistrátu KV Dílčí aktivita Zařadit náklady na výzkum do rozpočtu MM na 2016 Vytvořit zadání pro výzkum Vyhlášení výběrového řízení na provedení výzkumu Výběr dodavatele Kdo Kdy Ukazatel Finance Odbor strategie a dotací (OSD) Listopad 2015 Schválené zadání OSD+CPIC Březen 2016 Schválené zadání Rozpočet MM KV Rozpočet MM KV MM Duben 2016 vyhlášení Rozpočet MM KV MM Červen 2016 Smlouva s dodavatele m MM Únor 2017 Studie analýza (výzkumná zpráva) Rozpočet MM KV Předání zprávy a Rozpočet MM KV prezentace jejích výsledků Závěry této studie se budou podkladem pro návazný(é) projekt(y), který bude komplexně řešit identifikované nedostatky Shrnutí a doporučení pro oblast Vzdělávání a jazyk Shrnutí Mezi silné stránky v této oblasti patří zejména existující zkušenosti základních škol i mateřských škol se vzděláváním cizinců. Existují přípravné třídy na základních školách (jakkoli se v některých případech může jednat o spíše plošné zařazení dětí z posledních ročníků MŠ do ZŠ z důvodu uvolnění kapacit v MŠ). Do minulého roku byly přípravné třídy primárně určeny pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, od roku 2015 již toto právní vakuum, do kterého se přípravné třídy dostávaly, zmizelo. Faktem nicméně je, že děti s odkladem školní docházky tak s velkou pravděpodobností zůstávají v přípravné třídě ještě druhý rok. Na tento fakt by měly být přípravné třídy připraveny, aby děti neztrácely motivaci opakováním látky. Nicméně zůstává faktem, že se dětem v přípravné třídě dostává mnohdy lepší přípravy na školní povinnosti než v mateřských školách, zejména z důvodu kapacit těchto tříd, které mají ze zákona maximální počet 27

28 žáků ve třídě 15, zatímco počty dětí ve třídě v mateřských školách se pohybují většinou okolo 28). Rodiče žáků cizinců jsou vesměs motivovaní dítě ve vzdělávání podporovat. Dále je velmi pozitivní, že základní školy připravují na studium na středních školách i děti a mládež z řad cizinců starší než 14 let, kteří se do České republiky přistěhovali nedávno a neabsolvovali zde základní školu. Naopak mezi slabé stránky patří nedostatečná podpora integrace dětí cizinců v MŠ z důvodu velké kapacity tříd a absence/nedostatku asistentů či pedagogů pro děti, které potřebují zvýšenou péči a individuální přístup (28 dětí, z toho 4 cizinci na jednoho pedagoga individuální péči a jazykový rozvoj neumožňuje), špatná komunikace s rodiči (nedostatečná jazyková výbava rodičů), tlumočení zajišťované CPIC nabízí tyto služby pouze pro nejnezbytnější komunikaci s úřady, nikoli pro každodenní záležitosti. Není dostatek informačních materiálů v jazyce cizinců, informovanost cizinců o jejich právech a povinnostech vůči českému státu je nízká. Fragmentární je rovněž informovanost o činnostech CPIC a jiných subjektech poskytujících služby v oblasti vzdělávání cizinců napříč spektrem účastníků workshopu. Doporučení S ohledem na stanovené cíle doporučujeme následující: Navrhovaná studie by měla být vytvořena experty, kteří se na poli vzdělávání cizinců pohybují profesionálně mnoho let a mají zkušenosti s řešením komplexních vzdělávacích problémů. Studie by měla přinést doporučení, které by vedlo k dlouhodobému, udržitelnému řešení, jež by do maximální možné míry využívalo stávající lidské i jiné zdroje a vedlo k vyšší efektivitě a spolupráci jednotlivých článků v řetězci. Studie by měla zahrnovat: * analýzu kapacit vzdělávacích institucí * analýzu potřeb dětí, jejich rodičů i pedagogů a škol * zjištění míry porozumění a zapojení rodičů-cizinců do vzdělávacího procesu, pomoci při integraci a jazykové výchově, procesu uznávání vysvědčení a diplomů (nostrifikace), asistence při úspěšném nástupu do ZŠ a SŠ, vstřícnosti škol k cizincům a jejich připravenosti s nimi pracovat, motivace a úspěšnosti dětí cizinců * identifikaci možností pro vzdělávání dospělých migrantů (jazykové i profesní) a přístupu k informacím o vzdělávání 28

29 * identifikaci rizika sociálního vyloučení u cizinců, identifikaci sociální situace cizinců apod. Do doby, než bude analýza zpracována, doporučujeme soustředit se na řešení problému vysokého počtu dětí ve třídách MŠ a na absenci asistentů pedagogů pro děti, které potřebují individuální péči alespoň přechodným opatřením navýšením počtu asistentů pedagogů v MŠ. Financování asistentů pedagogů je možné zajistit z prostředků MV ČR ( emergentní projekty). Ze stejných zdrojů může být financován i případný koordinátor pro vzdělávání, což bylo jedno z témat, které na workshopu též zaznělo. Tuto pozici bychom však rozhodně doporučili zřizovat až poté, co bude její potřeba potvrzena i závěry plánované studie. Při realizaci a plánování dalších aktivit, jako např. jazykových kurzů, je nezbytné spolupracovat s dalšími aktéry (NNO), aby nedocházelo k jejich dublování. Doporučujeme aktérům workshopu seznámit se blíže s činností CPIC a dalších subjektů, neboť není vyloučeno, že některé z chybějících služeb jsou již těmito subjekty částečně pokryty. Na úrovni města by bylo vhodné vytvořit cizineckou platformu (např. Komisi pro národnostní menšiny navrhovanou pracovní skupinou Informovanost a participace, viz výše), která bude fungovat (mimo jiné) jako koordinační orgán pro rozvoj služeb pro cizince. Důkladně zmapovat stávající či plánované aktivity a subjekty aktivní v oblasti vzdělávání ve městě a zvážit možnosti spolupráce (viz např. 29

30 2.3 Volný čas a kultura Hlavní identifikovaná témata pro oblast Kultura: 30

31 2.3.2 Mapování situace v oblasti Volný čas a kultura a) Stávající aktéři a aktivity Centrum pro integraci cizinců (do jaké míry se tématu věnuje?) PROPAGACE Radniční listy (KV), Krajské listy (kraj), ruské noviny Kurortnaja gazeta, Carlsbad revue atd. Folklórní festival v Karlových Varech Den národnostních menšin v Sokolově třeba rozšířit do KV (finanční podpora, dotace, granty) KC místo pro multikulturní festival MFF Karlovy Vary 31

32 b) Silné a slabé stránky Silné stránky + granty a dotace magistrátu města + prostory: Alžbětiny Lázně, KD Stará role, divadlo, letní kino, KV Aréna + spolky Vietnam, VietHelp, taneční soubor, kulturní akce, výuka vietnamštiny + Budhistické kulturní centrum + zahájení lázeňské sezóny + karneval (červen) + seznámení s vietnamskou kulturou na ZŠ Slabé stránky - nedostatečná propagace ze strany cizinců - organizace multikulturního festivalu jen v Sokolově - spolupráce s CIC a dalšími organizacemi mizivá - nedostatečná vymahatelnost zákona na ochranu památek, nízká úroveň ochrany památek - prakticky není využíván potenciál MFF KV + den města KV (červenec, v rámci MFF) + vánoční trhy Cíle v oblasti Volný čas a kultura V rámci workshopu byly definovány 3 hlavní cíle, z nichž byl do podoby akčních plánů rozpracován jeden: A. Zorganizovat multikulturní festival B. Ochrana památek C. Propagace rozmanitostí kultur D. Rozšíření nabídky spolupráce mezi organizacemi cizinců v KV a PIC (CIC?) v KV E. Podporovat rozvoj činností organizací cizinců využití nájemních prostor MM KV za přijatelnou cenu 32

33 Akční plán Volný čas a kultura: Podporovat rozvoj činností organizací cizinců využití nájemních prostor MM KV za přijatelnou cenu Tento cíl si chce řešit nedostatek prostoru pro setkávání příslušníků různých skupin cizinců a menšin a jejich následné schopnosti lépe se koordinovat, organizovat a aktivizovat. Tento cíl se částečně prolíná s cílem zpracovaným pracovní skupinou Informace a participace (CÍL A: Pravidelná setkávání zástupců cizinců a menšin se zástupci města a dalších institucí). Strategická aktivita Podporovat rozvoj činností organizací cizinců využití nájemních prostor MM KV za přijatelnou cenu Dílčí aktivita Zajištění nebyt. prostor MM Schůzka se zástupci nár. menšin Žádost nebyt. prostor odbor majetku města o na Schůzka se zástupci nár. menšin nastavení pravidel a financování Vyjádření Rady města Adaptace prostoru k využívání (základní úpravy, vybavení) Schůzky organizací a spolků, využívání prostoru Kdo Kdy Ukazatel Finance Vedoucí Odboru soc. věcí (OSV?) 9/2015 Schůzky všech národ. menšin (o.s., spolky) OSV 1/2015 Zápis z proběhlé schůzky (účast cca 10 osob) OSV 3/2015 Odpověď (prostor) + info (vyčleněný prostor, náklady, návrh na využití) OSV 4/2015 Podklad pro Radu města Zástupci organizací a spolků, kteří podepíší smlouvu s městem Zástupci organizací a spolků, kteří podepíší smlouvu s 6/2015 Vyjádření rady města/schvále né rozhodnutí 7/2015 Adaptovaný a vybavený prostor 9/2015 Harmonogram využití prostoru Pronájem nebyt. prostor za 1 Kč + cena služeb a poplatků 0 Kč 0 Kč 0 Kč MM MM+spolky 33

34 Podání žádostí o dotace MM na provoz a činnost městem 10/ Shrnutí a doporučení pro oblast Volný čas a kultura Shrnutí Mezi silné stránky v této oblasti patří dostatek subjektů, které se již zabývají nebo by potenciálně byly schopny propagovat kultury menšin žijících v Karlových Varech, stejně jako množství tradičních kulturních akcí, jež v průběhu roku pořádá nebo podporuje město. Naopak slabou stránkou je informovanost o těchto kulturních akcí. Úroveň zapojení spolků menšin byla hodnocena jako nízká. Jako problematická byla také označena vymahatelnost zákona na ochranu památek a celkově nízká úroveň ochrany kulturního dědictví (např. před necitlivými zásahy investorů). Doporučení Doporučujeme městu již od samotného počátku zajišťování místa setkávání nechat značnou část odpovědnosti a inciativity na zástupcích menšin a proces pouze koordinovat a usměrňovat. Rovněž doporučujeme si nechat od spolků připravit návrh aktivit, které by měly zájem v místě setkávání provozovat, a také aktivit zacílených na vzájemné se poznávání s většinovou společností. Ohledně během workshopu opakovaně zmiňovaných multikulturních festivalů doporučujeme městu se při přípravě akcí důkladně zaměřit na vhodnost programu vůči výběru cílových skupin, přínosu obsahu cílovým skupinám a informovanost o akcích. Rovněž doporučujeme zvýšit podíl veřejnosti ze stran menšin, cizinců i většinové populace na plánování a přípravě akcí a zvýšit úroveň zapojování návštěvníků do programu akce (polévkové či jiné soutěže, humorné vědomostní kvízy, prodej exotických jídel s příběhem, výuka oblíbených tanců v zemích cizinců atd.). Také by bylo vhodné se zamyslet nad možnostmi organizování menších akcí například pouličních sousedských slavností, které mají dopad napříč generacemi a národnostmi žijících na daném místě a snižují anonymitu prostoru i vztahů 34

35 mezi obyvateli lokality. Takové akce jsou vhodným doplněním velkých festivalů a umožňují veřejnosti se aktivně zapojit do jejich programu, přípravy i realizace. Jejich náklady jsou výrazně nižší než náklady na velké festivaly a jak již bylo řečeno, při vhodně vybraném programu a místě mají i výrazně větší dopad. Na financování malých i velkých akcí by bylo vhodné se pokusit s podporu města zajistit alespoň částečně financování ze zastupitelských úřadů či spolků zapojených menšin a cizinců. Zároveň doporučujeme zvážit zapojení cizineckých aktivit do Dne města v rámci MFF KV. 35

36 2.4 Sociální práce a bezpečnost Hlavní identifikovaná témata pro oblast Sociální práce a bezpečnost: 36

37 2.4.2 Mapování situace v oblasti Sociální práce a bezpečnost a) Stávající aktéři a aktivity Koncepce integrace cizinců na území ČR Neznalost legislativy spolupráce s NNO přednášky, školení, vzdělávání Terénní sociální práce integrace pro cizince (St. Role MV, obec) Svaz Ukrajinců Bohemia (Děpoltovice), Klub Hanoi (Vietnamci) Integra spolek pomákající migrantům (rusky mluvícím) Ruská federace spolek pravoslavných věřících (Vagin) STUŽ KV, Jana Jandová Ukrajinská církev v ulici Ondřejské (kněz Ondřej) Obec Slováků Vzájemná komunikace výše uvedených subjektů Web města Karlovy Vary (nejdůležitější) Styčný důstojník pro národnostní menšiny (PČR) Koordinátor pro národnostní menšiny (KV) tato pozice na úrovni města neexistuje Krajský koordinátor pro národnostní menšiny OAMP MV ČR Karlovy Vary 37

38 b) Silné a slabé stránky Silné stránky + Dostatek subjektů + Městská policie nabídka osvěty a spolupráce se spolky + Dostatek informací na státních portálech v cizích jazycích + Zájem magistrátu města řešit integraci cizinců Příležitost: Existence neregistrovaných NNO Slabé stránky - Špatná komunikace mezi subjekty - Uzavřenost cizineckých komunit vyúsťuje v neznalost legislativy - Kulturní bariéra - Neexistují překlady městského webu - Koordinátor města - Trestná činnost drogy - Slabé síťování a koordinace obce s NNO - Soc.prac. (by měl ) zkoumat potřeby obyvatel města vč. cizinců - Úředník (by měl) přenášet na NNO, kde chybí služby - Neexistence zmapování cizinců trvale žijících v Karlových varech - Absence interkulturního vzdělávání pro občany - Předsudky - Absence cizinců v samosprávě 38

39 2.4.3 Cíle v oblasti Sociální práce a bezpečnost A. Koordinátor pro integraci cizinců města KV lokalizován na MM KV, podřízen přímo primátorovi B. Komise pro integraci cizinců města KV lokalizován na MM KV, podřízen přímo primátorovi C. Interkulturní vzdělávání zaměstnanců MM KV. Jazyková vybavenost. Téma napříč všemi odbory. D. Vzdělávání cizinců, legislativa, podpora NNO E. Specifika jednotlivých kultur nutné poznat a orientovat se v nich F. Multijazykový web místní samosprávy G. Podpora zaměstnávání cizinců v samosprávě Do podoby akčního plánu byl následně rozpracován strategický cíl A - Koordinátor pro integraci cizinců města KV odbor kancelář primátora MM KV, ve styku s vedoucími všech ostatních odborů Akční plán Sociální práce a bezpečnost: Koordinátor pro integraci cizinců města KV Strategick á aktivita Koordinát or pro integraci cizinců města KV Dílčí aktivita Kdo Kdy Ukazatel Finance Návrh na vytvoření pozice koordinátora vytvoření pozice koordinátora Zpracování karlovarské integrační koncepce (či strategie) s využitím výstupů z workshopu primátor primátor koordinát or Počátek roku 2015 Květen 2015 Prosine c 2015 Návrh na vytvoření pozice, popis pozice vyhlášení výběrového řízení, nabídky kandidátů, pracovní smlouva Vytvořenýdokum ent koncepce schválený Radou města MM MM, eventuelně MV ČR z emergentníc h projektů MM, eventuelně MV ČR z emergentníc h projektů 39

40 Vytvoření komise/praco vní skupiny (vedoucí relevantních odborů, zástupci menšin, NNO) koordinát or Prosine c 2015 Schválení záměru zastupitelstvem, vytvořená pracovní skupina/komise MM, eventuelně MV ČR z emergentníc h projektů Shrnutí a doporučení pro oblast Sociální práce a bezpečnost Shrnutí Mezi silné stránky v této oblasti patří zejména fakt, že se vedení města plánuje aktivně zabývat problematikou integrace cizinců. V Karlových Varech se také již zformovalo dostatečné množství spolků, jejichž představitelé již spolupracují či by byli ochotni blíže spolupracovat s městem. Městská policie je rovněž připravena spolupracovat zejména v oblasti osvěty a spolupráce se spolky. Sociální práci a sociálnímu poradenství se v omezeném rozsahu věnuje CPIC a také další organizace a spolky, jako je Viethelp, Klub Hanoi, Integra atd. V Karlových Varech má pobočku rovněž Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a existuje zde Generální konzulát Ruské federace. Naopak slabou stránkou se zdá být izolace cizinců, ať už z důvodů uzavřenosti jejich komunity, kulturních rozdílů, odlišného způsobu komunikace či předsudků mezi jednotlivými skupinami cizinců a většinovou populací. Komunikace mezi zmíněnými spolky a dalšími subjekty včetně města se jeví jako nedostatečná. Jako slabá stránka byla během workshopu definována i neznalost české legislativy, která je rovněž důsledkem nízké interakce s okolní většinovou společností. Ve městě absentuje terénní práce zaměřené na cizince, jež by monitorovala potřeby cizinců a poskytovala základní služby zaměřené na podporu během každodenního života cizince v Karlových Varech, tedy nejen během návštěv úřadů. Tento typ služeb z principu nemůže suplovat městská policie. Zcela zde chybí jakákoliv forma institucionální podpory pro migranty bez platného povolení k pobytu a také pro azylanty, osoby s doplňkovou ochranou a EU občany (zejména ze zemí jako Bulharsko, Rumunsko, Slovensko atd.) v obtížných situacích těmto kategoriím migrantů není schopno CPIC poskytnout podporu, neboť nepatří mezi jeho cílovou skupinu. Podpora těchto osob probíhá pouze na neformální úrovni a mezi účastníky workshopu panuje o existenci problémů spojených s těmito osobami (a existenci specializovaných služeb) pouze nízké povědomí. Obecným problémem je rovněž nízké využívání tlumočnických služeb u institucí státní správy a samosprávy (např. Úřadem práce, Celní správou, Policií ČR, Městskou policií apod.). 40

41 Doporučení Pro tento cíl považujeme za klíčové komplexně zhodnotit potřeby cizinců i státních a samosprávních institucí ve městě a sestavit podle toho i pracovní náplň a požadavky na osobu koordinátora. Tato osoba by měla nejen mít velmi dobrou znalost cizinecké a integrační problematiky, ale měla by být schopna strategicky přemýšlet a identifikovat případné potřeby města v této oblasti. Pro město by bylo užitečné disponovat sítí tlumočníků či sociokulturních mediátorů z řad osob z nejpočetnějších cizineckých komunit, kteří budou k dispozici orgánům státní správy či samosprávy. Financování těchto osob je možné zajistit z emergentních projektů MV ČR, dále je vhodné se informovat o službách sociokulturních mediátorů (InBáze Praha) či komunitním tlumočení zaváděném pilotně na vybraných Úřadech práce (Fond dalšího vzdělávání Praha). Považujeme za vhodné rozšířit spektrum sociálních služeb pro cizince o terénní sociální poradenství. Vzhledem k nedostatečné kapacitě služeb poskytovaných CPIC doporučujeme outsourcing této služby od externího dodavatele (NNO působící na území města či tradiční NNO, které v ČR v této oblasti působí např. v minulosti v Karlových Varech působila Organizace pro pomoc uprchlíkům). Doporučujeme rovněž přeložit relevantní městské vyhlášky do jazyka nejpočetnějších cizineckých komunit a publikovat je na magistrátním webu, případně integračním portálu, pokud bude realizován, a rovněž je šířit prostřednictvím existující sítě kontaktů či terénní sociální práce. Bylo by vhodné připravit strategii integrace a při jejím plnění se nespoléhat pouze na externí subjekty, ale do maximální míry snažit vytvořit vlastní kapacity (pozici koordinátora integračních aktivit), který bude proces zajišťovat a postupně budovat své know-how. K tomuto cíli může městu pomoci například seznámení se s příklady dobré praxe z jiných českých či EU měst. Doporučujeme městu podporovat participaci cizinců a menšin na rozhodovacích procesech ve městě, integrační vzdělávání úředníků, posílení městské policie o příslušníky menšin (uniformovaní zaměstnanci z řad cizinců jsou v procesu integrace důležitým bodem). Zapojování cizinců do veřejného života lze chápat jako měřítko integrace cizinců, proto doporučujeme se tomuto bodu věnovat a přibližovat. 41

42 2.5 Podnikání a obchod Hlavní identifikovaná témata v oblasti Podnikání a obchod: 42

Priority strategie integrace cizinců pro Praha 12 a Praha-Libuš

Priority strategie integrace cizinců pro Praha 12 a Praha-Libuš M U L T I K U L T U R N Í C E N T R U M P R A H A, o. s. Multikulturní centrum Praha, Náplavní 1, 120 00 Praha 2 Telefon.: 296 325 345, Fax: 296 325 348 e-mail: infocentrum@mkc.cz, www.mkc.cz Priority

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program byl zpracován v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2 3 Pasivita, břemeno, nebo výzva? INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5 Editor: Jaroslav Šotola Na textu spolupracovali: Jan Černý Miloš Hrubý Daniel Hůle Petra Klingerová Vít Kučera Jan Musil Jan Němeček

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov

Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov Strategický plán integrace sociálně vyloučených osob lokality Jáchymov Jáchymov, leden Mgr. Jan Musil, Jan Němeček Štefan Gabčo OBSAH: Základní vize strategického

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV ČR Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a

Více

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE... 4 CHARAKTER REGIONU... 5 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ... 7 POPIS LOKALIT... 8 ROLE AGENTURY

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. II v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg.č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více