CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007"

Transkript

1 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006

2 Zhotovitel: EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Objednatel: International Power Opatovice, a. s., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Teplárny Brno, a. s., Pražská teplárenská a. s., ECK Generating, s. r. o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Dalkia Česká republika, a. s., AES Bohemia spol. s r.o., Plzeňská teplárenská, a. s., United Energy, a. s., ŠKO-ENERGO, s. r. o., Teplárna Otrokovice a. s. Asociace energetických manažerů, Číslo smlouvy: Název: Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č (průběžná zpráva) Zpracovali: Ing. Jiří Procházka Ing. Jiří Jež, CSc. Ing. Petr Pavlinec, CSc. Ing. Jan Toufar Ing. Oldřich Muselík, CSc. Ing. Oldřich Buráň, CSc. Ing. Zdeněk Vala Ing. Zdeněk Nuzík Pavel Kučera a kolektiv sekce 0100 Ředitel sekce: Ředitel: Ing. Jiří Jež, CSc. Ing. Zdeněk Špaček, CSc. Rozsah studie: 8 stran textu Zhotovitel je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

3 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 OBSAH 1 SPECIFIKACE PRACÍ ZADÁNÍ VĚCNÝ OBSAH ŘEŠENÍ DÚ 1: Ceny za služby přenosové sítě DÚ 2: Ceny za služby distribučních sítí DÚ 3: Zpracování podkladů k metodice regulace cen SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN TERMÍNY PLNĚNÍ 4 2 POSTUP PRACÍ JEDNÁNÍ S OBJEDNATELEM A DALŠÍMI SUBJEKTY SHRNUTÍ POSTUPU PRACÍ 2 3 CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ CENA ZA REZERVACI KAPACITY PŘENOSOVÉ SÍTĚ CENA ZA POUŽITÍ PŘENOSOVÉ SÍTĚ JEDNOSLOŽKOVÁ CENA ZA SLUŽBU PŘENOSOVÉ SÍTĚ 3.4 CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY V ROCE REKAPITULACE 7 4 CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ VSTUPNÍ ÚDAJE PARAMETRY ERÚ PRO REGULACI CEN DISTRIBUCE V ROCE Stálá složka ceny Cena za použití distribuční sítě Informativní průměrná cena elektřiny dodaná KZ na napěťové úrovni NN Decentrální výroba 4.2. Výkup elektřiny z OZE Podpora výroby elektřiny z KVET a druhotných zdrojů Cena příspěvku KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů Zajištění činnosti zúčtování odchylek OTE, a. s. 7 srpen 2006 Obsah

4 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce PŘEDBĚŽNÉ CENY DISTRIBUCE PRO ROK Platby za rezervaci kapacity sítí VVN mezi regionálními PDS včetně vyrovnání vícenákladů na OZE a KVET se zahrnutím provozovatele PS Ceny za rezervaci kapacity pro oprávněné zákazníky na VVN a VN Ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VVN a VN Jednosložková cena na hladině VN Informativní průměrné jednosložkové ceny za službu sítě pro KZ Vývoj průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro KZ na úrovni NN Vývoj průměrné ceny silové elektřiny v ES ČR na úrovni NN DALŠÍ POSTUP PRACÍ TARIFNÍ SAZBY NA ÚROVNI NN 12 ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K METODICE REGULACE CEN 1.1 ZKUŠENOSTI SUBJEKTŮ ENERGETIKY S METODIKOU REGULACE CEN ELEKTŘINY Ceny za službu přenosové sítě Ceny za systémové služby Ceny za služby distribučních sítí na napěťových hladinách; přístup ke stanovení korekčního faktoru ceny distribuce.1.4 Způsob úhrady distribučních služeb mezi sousedními provozovateli regionálních distribučních soustav na hladinách VVN, VN a NN 7.1. Cenové podmínky lokálních distributorů Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN; metodické přístupy k využití tarifní statistiky pro nastavení regulovaných cen distribuce na úrovni NN Cena pro výrobce za decentrální výrobu a příspěvek konečných zákazníků na tuto výrobu Podpora výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích (OZE) a z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET); cena pro konečné zákazníky za krytí vícenákladů na výkup elektřiny z těchto zdrojů Průměrná cena silové elektřiny pro stanovení nákladů na ztráty, vícenákladů na podporu OZE a KVET a pro vyhodnocení cenové přirážky za nedodržení smluvené hodnoty účiníku Cena elektřiny zajišťovaná dodavatelem poslední instance Cena za činnost OTE Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ Obecné a další názory na nastavené prostředí Oceňování elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 19 srpen 2006 Obsah

5 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce METODIKA PODPORY DECENTRÁLNÍ VÝROBY Objektivní výše podpory decentrální výroby Zahrnutí dodávky elektřiny pro lokální spotřebu do ceny pro decentrální výrobu a analýza vlivu změny úrovně této ceny Zhodnocení výsledků 30 6 ZÁVĚRY PŘEDBĚŽNĚ VYPOČÍTANÉ CENY PŘENOSU A SyS PŘEDBĚŽNĚ VYPOČÍTANÉ CENY DISTRIBUCE ZAJIŠTĚNÍ POSTUPU PRACÍ 2 Poznámka: Tato Průběžná zpráva je v souladu se smlouvou předána objednateli v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu CD-ROM spolu s průvodním dopisem a Potvrzením o převzetí dílčího výstupu. srpen 2006 Obsah

6 Průběžná zpráva ke smlouvě Specifikace prací 1 1 SPECIFIKACE PRACÍ 1.1 ZADÁNÍ Název studie: Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce Evidenční číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: Objednatelé: International Power Opatovice, a.s., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Teplárny Brno, a. s., Pražská teplárenská a. s., ECK Generating, s. r. o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Dalkia Česká republika, a.s., AES Bohemia spol. s r.o., Plzeňská teplárenská, a. s., United Energy, a. s., ŠKO-ENERGO, s. r. o., Teplárna Otrokovice a.s., Asociace energetických manažerů. Cíl řešení: Průzkum názorů a zkušeností s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky a jejich vyhodnocení. Doporučení oprávněných požadavků k aplikaci do metodických postupů tvorby cen a tarifů pro rok Příprava vstupních údajů potřebných pro stanovení regulovaných cen a tarifů v odvětví elektroenergetiky v roce 2007, návrh cen za služby přenosové a distribučních sítí, systémových služeb, návrh ceny příspěvku konečných zákazníků na podporu decentrální výroby, obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok Zpracování podkladů k vydání cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2007, spolupráce na přípravě jeho návrhu a na případných úpravách sekundární legislativy. Specifikace: Návrh tarifních cen za služby distribučních sítí pro jednotlivé kategorie sazeb na všech napěťových úrovních, návrh ceny příspěvku konečných zákazníků na podporu decentrální výroby, obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok 2007 a návrh ceny dodavatele poslední instance. V roce 2007 se předpokládá, že by tarifní ceny měly být ovlivněny zejména meziročními parametry regulace ERÚ. Návrh cen a tarifů v odvětví elektroenergetiky pro rok 2007 bude charakterizován následujícími skutečnostmi: fungování trhu s elektřinou druhým rokem, nadnárodní vliv na oblast přenosu elektřiny, existence tří držitelů licence na distribuci provozujících regionální distribuční soustavy, pravděpodobný nárůst počtu držitelů licence na distribuci provozujících lokální distribuční soustavy, kteří budou žádat o individuální ceny distribuce, uplatnění institutu dodavatele poslední instance. Pozice národního regulátora v oblasti přenosu elektřiny je vymezena existencí nařízení EU č. 1228/2003. Veškeré aktivity provozovatele přenosové soustavy jsou regulovány, přičemž je maximální snaha pro přenesení efektů z mezinárodního obchodu na domácí trh pro zákazníky. Cena silové elektřiny v režimu dodavatele poslední instance je regulovaná. ERÚ ji stanoví na přiměřené úrovni průměrné ceny v příslušné regionální DS se zahrnutím marže pro obchod a ceny odchylky, rozlišeně podle tarifních sazeb na úrovni NN. Tímto způsobem je rovněž zajištěna přiměřená velikost ceny silové elektřiny také ostatním konečným zákazníkům. srpen 2006 Strana 1

7 Průběžná zpráva ke smlouvě Specifikace prací 1 Samostatnou oblastí je návrh tarifních cen distribuce elektřiny pro jednotlivé kategorie sazeb na úrovni nízkého napětí. V roce 2007 se předpokládá, že by tarifní ceny měly být ovlivněny zejména meziročními parametry regulace ERÚ. Vlastní práce na díle jsou rozděleny do částí: zjištění názorů a zkušeností s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky a jejich vyhodnocení, shromáždění a ověření vstupních údajů, potřebných pro stanovení cen, vlastní výpočty variantních návrhů cen pro rok 2007, zahrnující případné úpravy metodiky, součinnost při úpravách sekundární legislativy, spolupráce na přípravě návrhu cenového rozhodnutí ERÚ pro rok Předpokládá se úzká spolupráce objednatelů a zhotovitele jak v části zpracování vstupních údajů, tak při variantních výpočtech cen. Ve spolupráci s ERÚ budou verifikovány vstupní údaje předložené jednotlivými subjekty podle harmonogramu ERÚ. Průběžně dosažené výsledky cen přenosu, distribuce, systémových služeb, podpory obnovitelných zdrojů a kogenerace, decentrální výroby, ceny elektřiny dodavatele poslední instance na rok 2007 budou zhotovitelem konzultovány s objednateli a aktualizovány vstupy na základě upřesněných podkladů. Na základě požadavku ERÚ podle smlouvy č se bude zhotovitel podílet na jednáních pracovních seminářů a na přípravě cenového rozhodnutí ERÚ pro rok Zhotovitel se bude rovněž podle potřeby podílet na úpravách návrhů vyhlášek týkajících se pravidel pro organizování trhu s elektřinou, postupu pro regulaci cen v energetice, pravidel pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidel pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice. Při řešení všech problémových okruhů, specifikovaných v dílčích úkolech bude respektován očekávaný vývoj zdokonalení tržního modelu elektroenergetiky ČR a podán návrh na jejich promítnutí do legislativy (Energetický zákon a s ním související podzákonné normy, vyhlášky týkající se pravidel pro organizování trhu s elektřinou, výkaznictví, regulace apod.) jakož i postup aplikace pravidel pro evropský vnitřní trh s elektřinou a očekávaný postup harmonizace regulace v měřítku EU. 1.2 VĚCNÝ OBSAH ŘEŠENÍ Výsledky řešení poskytnou účastníkům Smlouvy informace o případných úpravách metodiky regulace cen v elektroenergetice a o očekávaných cenách přenosu, systémových služeb, distribuce a ostatních komodit v roce Ve své závěrečné fázi budou podkladem pro ERÚ pro stanovení cen pro rok Řešení Projektu předpokládá přímou součinnost s objednateli prostřednictvím jejich zástupců při pracovních jednáních a na koordinačních seminářích. Práce jsou řešeny ve třech dílčích úkolech: DÚ 1: Ceny za služby přenosové sítě 1. Informace o oblasti řešení: Variantní výpočty cen přenosu a systémových služeb pro rok 2007 v souladu s metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro parametry regulace nastavené ERÚ, jako podklad pro cenové rozhodnutí ERÚ. S využitím uvedených výsledků a v návaznosti na výsledky dosažené v roce 200, za platnosti Článku V smlouvy o důvěrnosti předávaných informací, budou shrnuty výstupy z variantních výpočtů srpen 2006 Strana 2

8 Průběžná zpráva ke smlouvě Specifikace prací 1 ceny za služby přenosové sítě pro časový horizont roku 2007 v souladu s novým energetickým zákonem, souvisejícími vyhláškami a modelem trhu s elektřinou DÚ 2: Ceny za služby distribučních sítí 1. Informace o oblasti řešení: Variantní výpočty cen distribuce pro rok 2007 (včetně tarifních sazeb na úrovni sítí NN) v souladu s metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro nastavené parametry regulace ERÚ, jako podklad pro cenové rozhodnutí ERÚ. Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny, tepla a druhotných energetických zdrojů, aktualizované výkupní ceny, cena příspěvku konečných zákazníků. Podpora decentrální výroby a cena příspěvku konečných zákazníků. S využitím uvedených výsledků a v návaznosti na výsledky dosažené v roce 200, za platnosti Článku V smlouvy o důvěrnosti předávaných informací, budou shrnuty výstupy z variantních výpočtů ceny za služby distribučních sítí pro časový horizont roku 2007 v souladu s novým energetickým zákonem, souvisejícími vyhláškami a modelem trhu s elektřinou DÚ 3: Zpracování podkladů k metodice regulace cen 1. Zjištění a vyhodnocení názorů a zkušeností subjektů energetiky s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky přijatou pro druhé regulační období. 2. Analýza vlivu případných návrhů na úpravu metodiky regulace cen ve druhém regulačním období a formulace doporučení pro regulátora. 3. Přehodnocení metodiky podpory decentrální výroby tak, aby cena pro decentrální výrobu byla poskytována výrobci za každou MWh skutečně dodané elektřiny do sítě územně příslušného provozovatele distribuční soustavy a za elektřinu vyrobenou a dodanou lokální spotřebě výrobce. 4. Přehodnocení metodiky stanovování podpory decentrální výroby se zohledněním skutečnch přínosů v rámci elektrických ztrát v soustavě.. Přehodnotit metodiku platby za SyS u odběratelů v lokální distribuční soustavě tak, aby v případě odběru elektřiny od externího dodavatele platili plnou cenu za SyS. 6. Porovnání podpory KVET a podpory OZE z pohledu významu k ŽP (úspora primárních paliv, snižování emisí CO2, regulovatelnost,...) 7. Spolupráce s regulátorem na stanovení individuálních cen distribuce pro provozovatele lokálních distribučních soustav v případě jejich požadavku na základě analýzy různých případů jejich zapojení v síti. 8. Zdokonalování metodiky a výpočetních algoritmů pro stanovení tarifních sazeb za služby distribučních sítí na úrovni NN. Porovnání výsledků výpočtu tarifních sazeb při variantním použití roční a klouzavé tarifní statistiky při stanovení regulovaných cen na úrovni NN. Slučitelnost průměrných cen jednotlivých tarifních skupin se skladbou výsledných cen v podmínkách otevřeného trhu. 9. Při úpravě metodiky regulace budou uplatněny výsledky koordinačních jednání s objednateli, ERÚ, ČEZ, a.s., nezávislými výrobci, sdružením velkých spotřebitelů elektřiny a s dalšími účastníky řešení této problematiky včetně jejich stanovisek k předkládaným návrhům úprav metodiky regulace. 10. Zpracování informativních výstupů o vývoji postupu a výstupech řešení systémových služeb v ES ČR. srpen 2006 Strana 3

9 Průběžná zpráva ke smlouvě Specifikace prací Na základě požadavku ERÚ spolupráce na přípravě cenového rozhodnutí ERÚ na rok Na základě požadavku ERÚ spolupráce s ERÚ na úpravách vyhlášek. 1.3 SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN V případě, že jednotlivé dílčí části řešení regulace cen přenosu, distribuce a souvisejících komodit v elektroenergetice ve druhém roce druhého regulačního období dle této smlouvy č mají věcnou souvislost s řešením problematiky, zpracovávané na půdě zhotovitele v rámci smluvních vztahů zhotovitele s ERÚ dle smlouvy č a s regulovanými subjekty dle smlouvy č , budou řešení těchto problémů koordinována za společné účasti objednatelů těchto smluv formou společného projednání připomínek zástupců smluvních stran na koordinačních seminářích, svolaných na základě rozhodnutí ERÚ. Za koordinaci tohoto postupu je zodpovědný zhotovitel. Zhotovitel poskytne individuální konzultace jednotlivým objednatelům na základě jejich žádosti. 1.4 TERMÍNY PLNĚNÍ Zahájení prací: První dílčí plnění k průběhu řešení: Druhé dílčí plnění k průběhu řešení: Třetí dílčí plnění o dosažených výsledcích řešení díla: Ukončení prací: Kontrolní termíny plnění: Zhotovitel a objednatelé úkolu budou ve vzájemné součinnosti operativně koordinovat postup a obsah prací ve vazbě na proběhlá koordinační jednání zhotovitele a objednatelů a společná jednání, uskutečněná ve vazbě na ustanovení Článku II této smlouvy. Skutečný počet a termíny společných jednání budou přizpůsobeny potřebám a možnostem objednatelů a zhotovitele. Náplň jednání bude aktualizována podle skutečného stavu prací a požadavků objednatelů. Průběžné výstupy řešení budou operativně předávány objednatelům v písemné i elektronické podobě a případné připomínky k předmětu díla budou po projednání zapracovány a případné vady odstraněny. leden až duben 2006: Práce na DÚ 3, body 3 a : Shromáždění podkladů od jednotlivých subjektů, obsahující jejich názory a zkušenosti s metodikou regulace : Zpráva s vyhodnocenými názory a zkušenostmi jednotlivých subjektů s metodikou regulace, případné návrhy na úpravu metody regulace : Průběžná zpráva o postupu řešení Dílčích úkolů předaná elektronickou poštou : Koordinační seminář a presentace stavu řešení Dílčích úkolů a jejich diskuse, doporučení dalšího postupu řešení, návrh cen za služby přenosové sítě a cen za distribuci. Původně plánovaný termín na byl z technických důvodů zkrácen po dohodě s objednateli. Předání Průběžné zprávy o postupu řešení Dílčích úkolů v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM), potvrzení objednatele o převzetí. srpen 2006 Strana 4

10 Průběžná zpráva ke smlouvě Specifikace prací 1 říjen 2006: Zhotovitel předá objednatelům pro jejich potřeby informaci o průběžných výstupech řešení v elektronické podobě : Zhotovitel předá objednatelům pro jejich potřeby informaci o stavu návrhu cen v elektroenergetice před vydáním cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2007 v elektronické podobě : Závěrečná zpráva : Prezentace výsledků díla. Průběžné výstupy řešení budou operativně předávány objednatelům elektronickou poštou a případné připomínky k předmětu díla budou po projednání zapracovány a případné vady odstraněny. Zhotovitel předá materiály, určené k projednání v rámci pracovních skupin a kontrolních dnů řešení nejpozději 7 dnů před jejich konáním. Zpráva s vyhodnocenými názory a zkušenostmi jednotlivých subjektů s metodikou regulace bude předána objednatelům v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM). Objednatelé potvrdí převzetí na přiloženém formuláři. Zpráva je podkladem pro vystavení první dílčí faktury. Průběžná zpráva o postupu řešení bude předána objednatelům v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM) k Objednatelé potvrdí převzetí na přiloženém formuláři. Průběžná zpráva je podkladem pro vystavení druhé dílčí faktury. Ucelené závěrečné řešení smlouvy v podobě závěrečné zprávy o průběhu prací zhotovitele bude předáno objednatelům v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM) k Objednatelé potvrdí převzetí na přiloženém formuláři. Závěrečná zpráva je podkladem pro vystavení třetí dílčí faktury. Termíny dílčích fakturací: První dílčí faktura bude vystavena na základě předané a objednateli odsouhlasené zprávy s vyhodnocenými názory a zkušenostmi jednotlivých subjektů s metodikou regulace v termínu k Druhá dílčí faktura bude vystavena na základě předané a objednateli odsouhlasené průběžné zprávy o vykonaných pracích v termínu k Třetí dílčí faktura bude vystavena po předání díla v podobě závěrečné zprávy a odsouhlasení díla v termínu k Předkládaná dílčí zpráva je podkladem k dílčí fakturaci a uvádí průběžné výsledky prací dosažené v rámci řešení dílčích úkolů v březnu až srpnu srpen 2006 Strana

11 Průběžná zpráva ke smlouvě Postup prací 2 2 POSTUP PRACÍ Práce probíhaly v souladu s věcným obsahem specifikovaným ve smlouvě o dílo. V souladu se smlouvou o dílo byla k objednatelům předána samostatná zpráva s vyhodnocenými názory a zkušenostmi jednotlivých subjektů s metodikou regulace, včetně návrhů na úpravu metody regulace, na základě podkladů shromážděných od těchto subjektů. V květnu až červenci 2006 byly dále zajišťovány následující činnosti: Ověření vstupních údajů, potřebných pro stanovení cen, na základě výkazů PDS předávaných ERÚ k a výkazu ČEPS, a.s. k ERÚ byl průběžně informován o zjištěných nesrovnalostech ve vykazovaných údajích a byly mu předkládány návrhy na řešení disproporcí. Prostřednictvím ERÚ byly společnosti ČEPS, a.s. poskytnuty podklady týkající se některých technických vstupů a parametrů regulace pro stanovení ceny přenosu a ceny systémových služeb pro rok Ověření výsledků regulace v roce 200, stanovení korekčních faktorů přenosu, systémových služeb a OZE-KVET a jejich promítnutí do ceny přenosu, systémových služeb a do pravidelných měsíčních plateb na podporu OZE-KVET zprostředkovaných PPS od přímých odběratelů z PS a lokální spotřeby v roce Posouzení možnosti úhrady korekčních faktorů z příjmů z aukcí na přeshraničních profilech. ERÚ byl předložen návrh na úpravu textu Přílohy 9 vyhlášky ERÚ č. 438 / 2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů uvedené ve Sbírce zákonů č. 7 / 2004, Částka 19, týkající se ověření výsledků regulace a stanovení korekčních faktorů přenosu, systémových služeb a korekčního faktoru OZE-KVET. Doplňování dodatečně upřesněných údajů ČEPS, a. s. a regionálních PDS. Vytváření a postupné upřesňování výpočetních tabulek cen přenosu a distribuce pro rok Variantní výpočty cen přenosu a systémových služeb pro rok 2007 v souladu s metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro parametry regulace nastavené ERÚ, jako podklad pro návrh cenového rozhodnutí pro rok K byly ERÚ poskytnuty podklady týkající se nastavení cen přenosu pro rok Konzultační činnost pro regionální distributory, týkající se regulace cen distribuce. Prošetření možnosti přehodnocení metodiky podpory decentrální výroby tak, aby cena pro decentrální výrobu byla poskytována výrobci za každou MWh skutečně dodané elektřiny do sítě územně příslušného provozovatele distribuční soustavy a za elektřinu vyrobenou a dodanou lokální spotřebě výrobce. Přehodnocení metodiky stanovování podpory decentrální výroby se zohledněním skutečných přínosů v rámci elektrických ztrát v soustavě. V červenci 2006 byly nastaveny výchozí předpoklady pro výpočet cen za službu přenosové sítě a služby distribučních sítí, se zahrnutím návrhu ceny přenosu elektřiny a systémových služeb předloženého ČEPS, a.s. a cen pro činnost operátora trhu, navržených OTE, a. s. Dne byl ERÚ předán komplex výpočetních tabulek cen přenosu a distribuce pro jednotlivé regulované subjekty jako podklad pro schválení cen přenosu a systémových služeb srpen 2006 Strana 1

12 Průběžná zpráva ke smlouvě Postup prací 2 a dále jako podklad pro jednotlivé regionální distribuční společnosti k nastavení cen distribuce pro rok K byla objednatelům předána elektronickou poštou tato průběžná zpráva o postupu řešení Dílčích úkolů, jako podklad pro jednání koordinačního semináře za společné účasti objednatelů dalších souvisejících smluv s ERÚ, s regionálními distributory, s ČEZ, a. s. a s dodavateli poslední instance, jehož termín byl proti smlouvě o dílo změněn z na se souhlasem objednatelů. Na semináři bude podána stručná informace o stavu řešení dílčích úkolů a návrhu cen za služby přenosové sítě a cen za distribuci, s následnou diskusí a doporučením dalšího postupu řešení. Rovněž se objednatelům předává Průběžná zpráva v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM) proti potvrzení objednatelů o převzetí. 2.1 JEDNÁNÍ S OBJEDNATELI A DALŠÍMI SUBJEKTY V rámci řešení proběhla dvoustranná a vícestranná jednání řešitele s objednateli a dalšími subjekty. Upřesňování vstupních podkladů bylo zajišťováno zejména telefonicky nebo elektronickou poštou. V průběhu května a června byly práce zaměřeny zejména na verifikace výkazů regionálních PDS a opravy údajů ve spolupráci s ERÚ a koordinován postup pro kontaktování subjektů. Dne 8. června 2006 proběhlo jednání se zástupci SVSE ohledně jejich připomínek zaslaných zhotoviteli v rámci plnění DÚ3 zpracování názorů a zkušeností subjektů energetiky s metodikou regulace cen. Výsledky tohoto jednání se projevili při dodatečných připomínkách SVSE k dokumentu zpracovaných zkušeností. Dne 1.8. předal ERÚ zhotoviteli aktualizované podklady výkazy a připomínky k úpravě výpočtu k nastavení cen přenosu distribuce a systémových služeb a dalších regulovaných položek. Údaje byly zkontrolovány, dodatečně opraveny o další podklady a z těchto podkladů aktualizovaným ke dni byly vypočteny ceny prezentované v této průběžné zprávě. 2.2 SHRNUTÍ POSTUPU PRACÍ V souladu s věcnou náplní smlouvy byly kontrolovány vstupní technické údaje, poskytnuté provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli regionálních distribučních soustav ERÚ. Byly sestaveny výpočetní tabulky cen přenosu, systémových služeb a cen distribuce, zohledňující přijatou metodiku regulace cen v elektroenergetice pro druhé regulační období. Postup řešení byl koordinován ERÚ. Výsledkem řešení je podklad pro zpracování návrhu cen přenosu a SyS pro rok 2007 a podklad pro stanovení cen distribuce. Rovněž probíhala spolupráce s ERÚ na novelizaci vyhlášky ERÚ č. 438 / 2001 Sb. (o regulaci), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ERÚ č. 439 / 2001 Sb. (výkaznictví) ve znění pozdějších předpisů. Konstatuje se, že práce na studii probíhají v souladu s dohodnutým harmonogramem věcného a časového řešení úkolu uvedeným ve smlouvě Současný stav prací dává záruku, že podklady potřebné pro stanovení cen distribuce pro rok 2007 budou k dispozici příslušným subjektům v požadovaných termínech, daných harmonogramem podle vyhlášek ERÚ, jako podklad pro vydání cenového rozhodnutí ERÚ pro rok srpen 2006 Strana 2

13 Průběžná zpráva ke smlouvě Ceny za služby přenosové sítě 3 3 CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ V této kapitole se předkládá informace o variantních výpočtech cen přenosu a systémových služeb pro rok 2007 v souladu s metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro parametry regulace nastavené ERÚ, jako podklad pro cenové rozhodnutí ERÚ. Předložené výsledky výpočtů ceny za služby přenosové sítě a systémových služeb pro časový horizont roku 2007 jsou v této fázi řešení předběžné, předpokládá se však, že k podstatným změnám do vydání cenového rozhodnutí již nedojde. 3.1 CENA ZA REZERVACI KAPACITY PŘENOSOVÉ SÍTĚ Klíčování stálých nákladů PPS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu je shodná jako v roce 2006: Na rozhraní PPS a PDS jsou zohledněny zpětné toky z DS do PS. Na rozhraní PPS a konečného zákazníka ACTHERM, spol. s r. o. odebírajícího elektřinu přímo z PS se uvažuje tok jedním směrem z PS. Stálé náklady na RK PS jsou rozděleny mezi regionální PDS podle průměru hodinových maxim bilančních sald odběru z PS ve 4 zimních měsících (XI-II) za 3 předcházející období. V případě přímého odběratele se uvažuje průměr hodinových maxim 4 posledních zimních měsíců (XI/200 až II/2006) ve směru ze sítě PPS. RK PS nehradí export a PVE v režimu čerpání. PVE platí za režim čerpání pouze za použití přenosové sítě, export se na platbě za použití přenosové sítě nepodílí. Stejně jako v roce 2006 není aplikována komponenta G. V roce 2007 platí cenu za rezervaci kapacity 3 PDS a ACTHERM, spol. s r. o. V tabulce 3.1 jsou uvedeny průměrné hodnoty uvažovaných 4 měsíčních maxim jednotlivých odběratelů za 3 zimní období, velikost rezervované kapacity a velikost ročních plateb jednotlivých odběratelů z přenosové sítě, zaokrouhlených na částky umožňující hradit pevné měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu přenosové sítě v celých tisících korunách. Procentní podíly jsou znázorněny v diagramu na obrázku 3.1. Tab. 3.1 Platby za rezervaci kapacity přenosové sítě v roce 2007 Společnost Platba za rezervaci přenosové kapacity Průměrná měsíční hodinová maxima výkonů na RK rozhraní PS/110 kv (bilanční saldo) za 4 měsíce (XI - II) v předcházejících 3 zimních obdobích (průměr maxim) 2003/ / /2007 za 3 zimní období [%] [tis.kč/rok] [tis.kč/měsíc] [MW] [MW] [MW] [MW] ACTHERM, s.r.o. 0, ,3 3,3 ČEZ Distribuce, a.s. 64, , ,0 3 81, ,8 EON Distribuce,a.s. 27, , , 1 812, ,7 PREdistribuce, a.s. 7, ,6 484,3 00,0 486,3 Celkem 100, ,3 6 7, , ,0 PREdistribuce, a.s. 7,66% ACTHERM, s.r.o. 0,0% EON Distribuce,a.s. 27,48% ČEZ Distribuce, a.s. 64,81% Obr. 3.1 Pevná cena za rezervaci kapacity ČEPS, a. s. hrazená jednotlivými společnostmi v roce 2007 srpen 2006 Strana 1

14 Průběžná zpráva ke smlouvě Ceny za služby přenosové sítě 3 Jako pomocná veličina je určena jednotková cena za RK přenosové sítě v roce 2007 ve výši ,27 Kč/MW za rok, která je dána podílem povolených výnosů ČEPS, a. s. a celkového průměrného maximálního výkonu z PS. V tabulce 3.2 a v diagramu na obrázku 3.2 je uveden vývoj ceny za RK přenosové sítě v prvním a druhém regulačním období od roku 2002 do roku Tab. 3.2 Vývoj ceny za rezervaci kapacity přenosové sítě Cena za rezervaci přenosové kapacity Cena [tis.kč/mw] 74, ,04 624,30 610,844 11,266 93,082 Obr. 3.2 Vývoj ceny za RK PS tis.kč/mw rok Pro rok 2007 se u ČEZ Distribuce, a. s. pro stanovení RK již uvažuje ve vstupních datech za měsíce leden a únor 2006 soudobé maximum. Cena v roce 2007 je proti roku 2006 ovlivněna snížením velikosti části příjmů z aukcí na přeshraničních profilech zahrnuté do PV na 600 mil.kč, které byly v roce 2006 mimořádně vyšší. Povolené výnosy dále mírně ovlivnilo zvýšení hodnoty odpisů o 6,7 mil.kč a snížení hodnoty provozních aktiv o 433,9 mil.kč v roce 200. Vliv na náklady dále mají následující činitelé: - Průmyslový eskalační faktor = 101,0 % (4/2006) - Mzdový eskalační faktor = 104,7 % (váha 0,1) - Faktor efektivity = 2,08 % Vývoj plateb jednotlivých společností za rezervaci kapacity v letech je uveden v diagramu na obrázku 3.3. Obr. 3.3 Vývoj plateb za RK PS tis.kč/měs rok PRE JME E.ON (JČE ) ZČE VČE STE SME ČEZ (SČE ) ACTHERM srpen 2006 Strana 2

15 Průběžná zpráva ke smlouvě Ceny za služby přenosové sítě CENA ZA POUŽITÍ PŘENOSOVÉ SÍTĚ Povolené proměnné náklady přenosové sítě v roce 2007 jsou odvozeny z povoleného objemu ztrát, vypočteného z povolené míry ztrát ve výši 1,442 % stanovené ERÚ a z plánovaného množství elektřiny na vstupu z PS včetně kontrahovaného tranzitu, přenesené v síti PPS v roce Ztráty jsou oceněny průměrnou nákupní cenou elektřiny ve výši 119,- Kč/MWh, se zohledněním dorovnání korekčního faktoru ve výši -0,1 mil.kč za použití PS v roce 200 s uvážením časové hodnoty peněz. Cenu za použití přenosové sítě platí následující subjekty: 3 regionální PDS, 1 konečný zákazník (ACTHERM, spol. s r.o.), výrobci odebírající elektřinu z PS (ČEZ, a.s., SU, a.s.), PVE v režimu čerpání. Podíl plateb jednotlivých společností v roce 2006 je znázorněn graficky na obrázku 3.4. PVE 2,17% Výrobci 0,88% ACTHERM 0,04% PRE 7,62% EON Distribuce 30,4% ČEZ Distribuce 8,77% Obr. 3.4 Procentní podíl plateb společností za použití PS v roce 2007 Cena za použití PS v roce 2006 ve výši 27,37 Kč/MWh (21,13 Kč/MWh v roce 2006, 20,13 Kč/MWh v roce 200, 13,41 Kč/MWh v roce 2004 a 1,61 Kč/MWh v roce 2003) je stanovena podílem povolených nákladů na ztráty a plánovaného množství elektřiny odebrané v roce 2007 (přičemž se uvažuje bilanční saldo toku elektřiny na rozhraní sítě PPS se sítěmi regionálních distributorů). Vývoj ceny za použití přenosové sítě v období let je uveden v tabulce 3.3 a na obrázku 3.. Vliv na vývoj ceny: vyjmutí exportu z plateb za použití PS znamenal nárůst ceny od roku 200, větší část korekčního faktoru roku 200 byla vrácena do fondu aukcí, vyšší hodnota povolené míry ztrát, vyšší cena silové elektřiny na krytí ztrát v porovnání s rokem srpen 2006 Strana 3

16 Průběžná zpráva ke smlouvě Ceny za služby přenosové sítě 3 Tab. 3.3 Vývoj ceny za použití přenosové sítě Cena za použití přenosové sítě Cena [Kč/MWh] 17,4 1,61 13,41 20,13 21,13 27,37 Obr. 3. Vývoj ceny za použití PS 30 2 Kč/MWh rok Následující graf na obrázku 3.6 znázorňuje vývoj plateb jednotlivých společností za použití přenosové sítě v tis.kč/rok pro skutečnost v průběhu let 2002 až 200 a pro plánované odběry elektřiny v letech 2006 a Obr. 3.6 Vývoj plateb za použití PS tis.kč/rok rok PRE JME E.ON (JČE ) ZČE VČE STE SME ČEZ (SČE ) ACTHERM Od roku 200 se uvádí platby pro společnost E.ON Distribuce, a. s. a od roku 2006 již také pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. Nárůst plateb od roku 200 je způsoben zejména vyjmutím exportu z přenosové sítě z podílu na platbě za použití přenosové sítě a cenou silové elektřiny na krytí ztrát. Vyšší platby v roce 2007 proti roku 2006 jsou rovněž způsobeny vyšší povolenou mírou ztrát, převedením větší části korekčního faktoru za rok 200 do fondu aukcí na přeshraničních profilech a také očekávaným nižším obchodovaným množstvím elektřiny v PS o 1,238 TWh v roce srpen 2006 Strana 4

17 Průběžná zpráva ke smlouvě Ceny za služby přenosové sítě JEDNOSLOŽKOVÁ CENA ZA SLUŽBU PŘENOSOVÉ SÍTĚ Jednosložkové vyjádření ceny za službu přenosové sítě je pouze informativní. Zahrnuje jak náklady stálé (na RK) tak i proměnné (na použití sítě). Vývoj jednosložkové ceny za službu přenosové sítě od roku 2003 byl následující: rok Jednosložková cena (Kč/MWh) , , , , , ,81 Změna jednosložkové ceny za službu přenosové sítě pro rok 2007 v porovnání s rokem 2006 je způsobena okolnostmi uvedenými výše pro cenu za rezervaci kapacity a pro cenu za použití přenosové sítě. 3.4 CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY V ROCE 2007 Cena za systémové služby je jednotná pro všechny hladiny napětí. Plnou cenu platí koneční zákazníci připojení k PS a DS a ostatní spotřeba PDS. Systémové služby neplatí exportér z přenosové a distribuční soustavy a PVE za elektřinu odebranou při čerpání. Výrobci a samovýrobci nehradí systémové služby za elektřinu spotřebovanou pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla. Výrobce platí sníženou cenu za systémové služby za elektřinu své ostatní spotřeby a cizí spotřeby v areálu výrobny (lokální spotřeba) bez ohledu na to, zda je napájena z odbočkového transformátoru nebo s využitím sítě. Samovýrobci platí systémové služby v plné výši za energii odebíranou ze sítě příslušného držitele licence, nižší cenu platí za svoji i cizí spotřebu napájenou bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy (lokální spotřeba). Platba za systémové služby je konečným zákazníkem připojeným k elektrizační soustavě hrazena spolu s platbou za přenos nebo distribuci elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné elektrické zařízení konečného zákazníka připojeno, a to na základě smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny. Platba je určena součinem spotřeby elektřiny konečného zákazníka a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Platby za systémové služby vůči ČEPS, a. s. zajišťují regionální distributoři, a to i za lokální distributory, kteří mu sdělují ve stanovených termínech potřebné technické údaje. Regionální držitelé licence na distribuci přeúčtovávají cenu za systémové služby po skončení běžného měsíce ve smluvně dohodnutých termínech provozovateli přenosové sítě, který je zodpovědný za nákup podpůrných služeb a za spolehlivý a bezpečný provoz elektrizační soustavy. Náklady na PpS pro rok 2006 stanovil ERÚ ve výši 8,0 mld.kč. K této hodnotě se přičítají povolené náklady a odpisy pro obchod s PpS/SyS, povolený zisk za organizování trhu s PpS a korekce za skutečnost nákladů a výnosů v roce 200. Takto stanovené celkové finanční prostředky jsou pro rok 2007 rozděleny na část hrazenou konečnými zákazníky ES ČR bez ostrovních provozů a na část se sníženou cenou, kterou hradí výrobci, samovýrobci za tzv. lokální spotřebu ve výši 7,19 Kč/MWh. Část připadající na lokální spotřebu stanovil ERÚ ve výši 40 % z ceny, kterou by hradili všichni odběratelé včetně lokální srpen 2006 Strana

18 Průběžná zpráva ke smlouvě Ceny za služby přenosové sítě 3 spotřeby, bez spotřeby v ostrovních provozech. Velikost lokální spotřeby je odhadnuta ČEPS, a. s. ve výši,873 TWh na základě skutečnosti fakturace v roce 200, plánu a očekávané skutečnosti roku Spotřeba konečných zákazníků ES ČR napájená z přenosové a regionálních distribučních soustav, která hradí plnou cenu systémových služeb v roce 2007, byla určena z výkazů těchto provozovatelů sítí ve výši 1,349 TWh. Pro stanovenou výši finančních prostředků na podpůrné služby a po odečtení očekávaných plateb za systémové služby od lokální spotřeby, vychází pevná cena za systémové služby poskytované ČEPS, a. s. v roce 2007 pro konečné zákazníky ES ČR, napájené přímo z přenosové a regionálních distribučních soustav, ve výši 12,78 Kč/MWh. Cena systémových služeb je nižší v porovnání s rokem 2006 vzhledem k tomu, že objem finančních prostředků na podpůrné služby je v rámci regulace ve druhém regulačním období meziročně snižován o 100 mil.kč. Vývoj ceny systémových služeb v období let je uveden v tabulce 3.4 a na obrázku 3.7. Tab. 3.4 Vývoj ceny systémových služeb Cena systémových služeb v Kč/MWh Koneční zákazníci 17,90 19,00 172,00 171,80 16,28 12,78 Lokální spotřeba 8,04 8,00 64,00 64,00 8,64 7, Obr. 3.7 Vývoj ceny systémových služeb Kč/MWh rok Koneční zákazníci Lokální spotřeba V porovnání s rokem 2006 je cena systémových služeb v roce 2007 ovlivněna: meziročním snížením nákladů na nákup podpůrných služeb o 100 mil. Kč na 8,0 mld. Kč, převedením větší části korekčního faktoru roku 200 do fondu aukcí, mírně vyšší očekávanou spotřebou KZ o cca 0,267 TWh v roce 2007, ve které je zahrnuta ostatní spotřeba PDS ve výši 0,091 TWh. srpen 2006 Strana 6

19 Průběžná zpráva ke smlouvě Ceny za služby přenosové sítě 3 3. REKAPITULACE Pro rok 2007 byly vypočítány následující ceny přenosu a systémových služeb: Jednotková cena za RK přenosové sítě ,27 Kč/MW.r Cena za použití PS 27,37 Kč/MWh Jednosložková cena za službu PS 133,81 Kč/MWh Cena SyS pro lokální spotřebu 7,19 Kč/MWh Cena SyS pro konečné zákazníky 12,78 Kč/MWh Ceny odpovídají podkladům a informacím, které měl zhotovitel díla k dispozici v době zpracování této průběžné zprávy. Předpokládá se, že k podstatným změnám do vydání cenového rozhodnutí již nedojde. srpen 2006 Strana 7

20 Průběžná zpráva ke smlouvě Ceny za služby distribučních sítí 4 4 CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Výpočet cen distribuce pro rok 2007 předložený v této kapitole byl prováděn v souladu s platnou metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro předběžně nastavené parametry regulace ERÚ. Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů zatím vychází z výkupních cen a zelených bonusů platných pro rok 2006 stejně jako velikost příspěvků k tržní ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny, tepla a druhotných energetických zdrojů, protože ceny pro rok 2007 jsou na ERÚ ve stadiu zpracování. Výpočty je nutné považovat v této fázi řešení za předběžné, velmi informativní a nezávazné vzhledem k tomu, že ceny distribuce budou dále ovlivněny výsledkem projednání vstupních údajů a metodických postupů, které se týkají: průměrné ceny silové elektřiny, kterou ERÚ stanoví později, návrhů distributorů, velkých odběratelů a výrobců vyjádřených v rámci dotazníkové akce zpracované zhotovitelem a předložené ERÚ ke zvážení, upřesnění výkupních a pevných cen z OZE a KVET a použití velikosti vykupovaného objemu elektřiny z těchto zdrojů podle skutečnosti roku 200, 4.1 VSTUPNÍ ÚDAJE Vstupní údaje použité při přípravě podkladů pro návrh cen distribuce byly převzaty z výkazů distribučních společností předaných ERÚ v termínu do Tabulky výkazů byly upraveny do tvaru vhodného k propojení s výpočetními tabulkami a zkontrolovány. Výsledky chyb zjištěných ve výkazech byly předány ERÚ k dalšímu projednání. Vstupní údaje jsou průběžně aktualizovány v souladu s výsledky jednání ERÚ se zástupci jednotlivých distribučních společností. Povolené výnosy regionálních distributorů pro výpočet cen distribuce v roce 2007 stanovil ERÚ. Byly vytvořeny výpočetní tabulky pro stanovení cen distribuce, přičemž algoritmus výpočtu je průběžně upřesňován v souladu s požadavky ERÚ. Pracovní verze výpočetních tabulek cen distribuce byla předána ERÚ a následně regionálním distributorům dne v týdenním předstihu proti harmonogramu prací na smlouvě. Další verze výpočetních tabulek byly aktualizovány na základě požadavků ERÚ a předávány Úřadu v průběhu srpna PARAMETRY ERÚ PRO REGULACI CEN DISTRIBUCE V ROCE Stálá složka ceny Stálá složka ceny, tj. cena za rezervaci kapacity oprávněných zákazníků na napěťových hladinách VVN a VN distribuční sítě v Kč/MW za rok, je určena velikostí povolených výnosů pro rok 2006 a velikostí rezervované kapacity oprávněných zákazníků na úrovních VVN a VN distribuční sítě. Hodnoty složek povolených výnosů, tj. povolených nákladů, odpisů a zisku, stanovil ERÚ v souladu s vyhláškou ERÚ č. 438/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Povolené náklady jsou eskalovány na rok 2007 pomocí průmyslového eskalačního faktoru k dubnu 2006 a mzdovým eskalačním faktorem za rok 200, přičemž váha těchto faktorů je dána velikostí koeficientu mzdového eskalačního faktoru. Současně je výchozí hodnota povolených nákladů redukována faktorem efektivity v souladu s regulačním vzorcem uvedeným ve vyhlášce ERÚ. srpen 2006 Strana 1

21 Průběžná zpráva ke smlouvě Ceny za služby distribučních sítí 4 Odpisy vychází z úrovně roku 2006 a jsou eskalovány pouze průmyslovým eskalačním faktorem k dubnu Provozní aktiva vychází z úrovně roku 2006 a jsou upravena o změnu v roce 200 z vykázané skutečnosti za rok 200 a z údajů auditu k roku 2004, podle výkazů regionálních PDS. Do povolených výnosů jsou dále promítnuty náklady na unbundling (cca. 200 mil. Kč/původní REAS se rozpouštějí postupně do konce 2. regulačního období). Pro úroveň nízkého napětí je spočtena informativní průměrná jednosložková cena za službu sítě. Výpočet dvousložkové ceny na NN ve formě tarifních sazeb je zpracováván samostatně v návaznosti na jednání s ERÚ a na tarifní statistiku. Průmyslový eskalační faktor = 101,0 (4/200) Údaj uvádí ČSÚ. Je použit v regulačním vzorci k eskalaci povolených nákladů a odpisů z roku 2006 na úroveň roku Mzdový eskalační faktor = 104,7 (2004) Údaj uvádí ČSÚ. Je použit v regulačním vzorci k eskalaci povolených nákladů z roku 2006 na úroveň roku Koeficient mzdového eskalačního faktoru = 0,3 p.j. Údaj byl analyticky stanoven ERÚ. Je použit v regulačním vzorci jako váha vlivu průmyslového a mzdového eskalačního faktoru při eskalaci povolených nákladů z roku 2006 na úroveň roku Faktor efektivity = 2,08 % Redukuje vliv eskalace povolených nákladů s cílem zvyšování efektivity a zůstává ve stejné výši po celé regulační období. Je stanoven tak, aby jím násobená hodnota dosáhla na konci regulovaného období 90 % výše z hodnoty na začátku regulačního období. Míra výnosnosti provozních aktiv distribuce = 7,9 % Míra výnosnosti je stanovena pomocí WACC. Pro rok 200 byla hodnota WACC PDS ve výši 8,114 %, přičemž v roce 2006 byla upravena na hodnotu 7,9 % o změnu sazby daně z příjmů z 26 % na 24 % v souladu s vyhláškou ERÚ č. 438/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V roce 2007 se ponechává na úrovni roku RK mezi napěťovými hladinami RK mezi napěťovými hladinami se stanoví pomocí technických maxim transformací odvozených s pomocí teoretických vzorců stejně jako pro rok Přitom se předpokládá, že doba využití transformace VVN/VN je dána dobou využití úrovně VN. Doba využití transformace VN/NN je rovněž dána dobou využití úrovně VN. Stabilizace cen na jednotlivých úrovních napětí je umožněna prostřednictvím koeficientu korekce povolených výnosů, umožňujícího korigovat rozdělení kumulativní části stálých nákladů mezi napěťovými úrovněmi. Koeficient korekce při stanovení cen pro rok 2007 použit nebyl. Koeficient znevýhodnění rezervace kapacity pro měsíční tarif Koeficient je dán součtem koeficientu nerovnoměrnosti a procentní přirážky stanovené ERÚ jednotně pro všechny PDS ve výši 8 %. Koeficient nerovnoměrnosti je dán poměrem ročního technického maxima a kumulativní hodnoty technických maxim vyděleným 12. Korekční faktor a rozptyl povolených výnosů pro rok 200 = 0 % Korekční faktor za hospodářské výsledky roku 200 je ve výpočtu zahrnut v souladu s vyhláškou ERÚ č. 438/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Povolený rozptyl skutečné hodnoty povolených výnosů od stanovené hodnoty povolených výnosů byl pro roky spadající do prvního regulačního období ponechán ve výši 3 %, ve druhém regulačním období je roven 0%. srpen 2006 Strana 2

22 Průběžná zpráva ke smlouvě Ceny za služby distribučních sítí 4 Stálá složka výnosů od CHZ a OZ na NN v roce 200 je stanovena z tarifní statistiky, u které byla celková spotřeba přepočtena na celkovou spotřebu vykázanou jako skutečnost ve výkazu B2-12. Bazický index spotřebitelských cen = 2,6 % (rok 200); 2,3 % (rok 2006); Indexy jsou použity k zohlednění časové hodnoty peněz u korekčního faktoru za skutečnost roku 200. Časová hodnota peněz se respektuje při stanovení korekčních faktorů v rámci ověřování výsledků regulace v elektroenergetice ve druhém regulačním období vzhledem k tomu, že korekční faktor může být uplatněn v ceně až s určitým časovým zpožděním Cena za použití distribuční sítě Proměnné náklady na napěťových úrovních distribuční sítě jsou stanoveny z povoleného množství ztrát a z ceny SE na krytí ztrát. Povolené množství ztrát na jednotlivých napěťových úrovních distribuční sítě je určeno pomocí koeficientu podílu ztrát napěťové úrovně distribuční soustavy na celkových ztrátách. Celkové ztráty jsou určeny mírou celkových ztrát v distribuční soustavě vztažené ke vstupujícímu toku elektřiny do celé distribuční soustavy v poměrných jednotkách. Míra celkových ztrát je dána součtem míry technických ztrát a míry obchodních ztrát v distribuční soustavě v příslušném roce regulačního období, vztažených ke vstupujícímu toku elektřiny do celé distribuční soustavy a stanovených analyticky Úřadem v procentech. Pro povolenou míru obchodních ztrát se pro rok 2007 uplatňuje koeficient meziročního snížení obchodních ztrát v procentech, stanovený ERÚ. V roce 2006 nebyl uvedený koeficient uplatněn vzhledem k upřesnění míry technických a obchodních ztrát pro rok 2006 na základě analýzy. Kumulativní regionální ceny za použití napěťových hladin distribučních sítí v Kč/MWh pro konečné zákazníky jsou určeny velikostí povolených ztrát na těchto napěťových hladinách, cenou ztrát, náklady na použití sítě vyšších napěťových úrovní a sítí sousedních PDS a odběry elektřiny z příslušné části distribučního systému, které se skládají z odběrů všech konečných zákazníků z dané distribuční napěťové úrovně včetně odběru lokálních distributorů, z exportu, odběru PVE v čerpadlovém provozu a z odběrů výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla, odběru samovýrobců do areálu výrobny a elektřiny transformované na nižší distribuční úroveň napětí kromě NN. Míra celkových, technických a obchodních ztrát Výchozí hodnoty míry technických a obchodních ztrát stanovil ERÚ pro rok 2006 na základě analýzy následovně: Míra technických ztrát Míra obchodních ztrát Míra celkových ztrát % % % ČEZ Distribuce, a. s.,84 0,84 6,68 E.ON Distribuce, a. s. 6,3 1,8 7,93 PRE, a. s.,69 0,9 6,28 Koeficient meziročního snížení míry obchodních ztrát = 2,08 % Koeficient meziročně snižuje obchodní ztráty tak, že se v průběhu celé druhé regulační periody sníží o 10 %. Přitom celkové náklady na ztráty za společnost nejsou předmětem regulační korekce. Pro rok 2007 je pak míra celkových ztrát následující: srpen 2006 Strana 3

23 Průběžná zpráva ke smlouvě Ceny za služby distribučních sítí 4 Míra technických ztrát Míra obchodních ztrát Míra celkových ztrát % % % ČEZ Distribuce, a. s.,84 0,822 6,662 E.ON Distribuce, a. s. 6,3 1,47 7,897 PRE, a. s.,69 0,78 6,268 Koeficient podílu ztrát napěťové úrovně distribuční soustavy na celkových ztrátách Koeficienty přiřazení celkových ztrát na jednotlivé napěťové úrovně jsou odvozeny ze statistiky roků 2002, 2003 a plánu pro roky 2004 a 200. Ve výpočtech byly uvažovány ve výši: VVN VN NN ČEZ Distribuce, a. s. 0,1280 0, ,9806 E.ON Distribuce, a. s. 0, ,3380 0,074 PRE, a. s. 0, , ,669 Průměrné nákupní ceny elektřiny pro krytí ztrát Tab. 4.1 Průměrné nákupní ceny elektřiny Společnost Prům ěrné nákupní ceny elektřiny [Kč/MWh] ČEZ Distribuce, a. s ,3 E.ON Distribuce, a. s ,4 PRE, a. s ,4 Průměrné nákupní ceny silové elektřiny pro krytí ztrát, uvedené v tabulce 4.1, zahrnují průměrné ceny odchylek ve výši 10,- Kč/MWh a byly v této fázi výpočtů cen pro rok 2007 ponechány na úrovni roku Budou upřesněny ERÚ v průběhu druhé poloviny roku Uvedené průměrné ceny silové elektřiny jsou rovněž použity pro stanovení vícenákladů na výkup elektřiny z OZE v jednotlivých distribučních společnostech v roce Průměrné ceny silové elektřiny pro konečné zákazníky, uvažované v jednosložkových cenách, jsou o 1 % až 2,4 % vyšší Informativní průměrná cena elektřiny dodaná KZ na napěťové úrovni NN V roce 2007 jsou všichni koneční zákazníci oprávněnými. Informativní průměrná jednosložková cena dodávky elektřiny pro konečného zákazníka v Kč/MWh v roce 2007 je stanovena z průměrné individuální ceny silové elektřiny (mírně vyšší než ceny uvedené v tabulce 4.1) s připočtením marže obchodu, celostátně jednotné pevné ceny za činnost zúčtování OTE vztažené k odběru konečných zákazníků, ceny za systémové služby, ceny příspěvku na podporu OZE a KVET, z kumulativní jednosložkové ceny za službu distribuční sítě na úrovni NN, z příspěvku pro decentrální výrobu a příspěvku za zprostředkování plateb PDS. Informativní hodnota marže obchodu s elektřinou je dána ziskem obchodu ve výši 12,- Kč/MWh předpokládané ERÚ a cenou obchodu pro KZ na jednotlivých napěťových hladinách v úrovni roku srpen 2006 Strana 4

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k 10.11.2008 podle smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2009 Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Obsah Regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2009 a základní vlivy na změnu cen

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Čtvrté dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (Informace o průběžných výstupech řešení k 1.11.2006) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Druhé dílčí plnění k průběhu řešení smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2008 Zhotovitel: EGÚ

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Závěrečná zpráva ke smlouvě č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Prosinec 2008 Zhotovitel: EGÚ Brno, a. s.

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ b) c) LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV oaza- energo, a.s. oaza-krupka, a.s. říjen 2011 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu... 3

Obsah. Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu... 3 Obsah Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu..................................................................... 3 1 Úvod..................................................................................................................

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 436/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 436/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 436/2013 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

Česká fotovoltaická konference 2008

Česká fotovoltaická konference 2008 Česká fotovoltaická konference 2008 4.11.2008, Kongresové centrum BVV Brno Ing. Martin NěmeN mečekek ředitel úseku Poskytování sítí ČEZ Distribuce, a. s. Základní informace o ČEZ Distribuce, a.s. zásobovaná

Více

Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn.

Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn. Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Elektroenergetika

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR září 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle 2c zákona č.

Více

Tisková zpráva. ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok

Tisková zpráva. ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok 26. listopadu 2014 Tisková zpráva ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok Regulované složky ceny elektřiny v roce 2015 opět mírně klesnou a domácnosti mohou zaplatit v průměru o jednotky

Více

262/2015 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. října 2015. o regulačním výkaznictví

262/2015 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. října 2015. o regulačním výkaznictví 262/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2011

KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2011 KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2011 Obsah Ceny za dodávku a distribuci elektřiny............................. 3 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d.............................. 4 KOMFORT+

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2011 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Návrh nové struktury cen a tarifů pro novou regulační periodu včetně Zásad pro stanovení regulovaných cen v elektroenergetice ve 4.

Návrh nové struktury cen a tarifů pro novou regulační periodu včetně Zásad pro stanovení regulovaných cen v elektroenergetice ve 4. Oponentura ke studii: Návrh nové struktury cen a tarifů pro novou regulační periodu včetně Zásad pro stanovení regulovaných cen v elektroenergetice ve 4. regulačním období Vypracoval: Ing. Martin Michek

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 169 Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 169 Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, 408. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou O B S A H : Strana 5546 Sbírka zákonů č. 408 / 2015 408 VYHLÁŠKA ze dne

Více

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015 Novela energetického zákona a zákona o podporovaných schválená v roce 2015 Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných Souhrnné informace v novele EZ a PZE Základní informace

Více

v distribuční soustavě

v distribuční soustavě Stavy nouze v distribuční soustavě Asociace energetických manažerů seminář 1908 Praha 24. 6. 2009 A.T. Kearney 45/13096 strana 1 Stav nouze v elektroenergetice Do roku 1995 řešení mimořádných stavů v elektrizační

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, p. o. Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec IČ 00846686

Více

Postup stanovení cen za přenos elektřiny. Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy c perci stanovená regulačním vzorcem

Postup stanovení cen za přenos elektřiny. Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy c perci stanovená regulačním vzorcem Postup stanovení cen za přenos elektřiny Příloha č. 1 k vyhlášce č. 150/2007 Sb. Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy c perci v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem i je pořadové

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 První dílčí plnění k průběhu řešení smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Květen 2008 Zhotovitel: EGÚ

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014 Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014 Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad ondrej.tous@eru.cz Obsah prezentace Vlivy na výši cen pro rok 2014 Ekonomické faktory Cena silové elektřiny

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MESIT reality spol. s r.o. Uherské Hradiště Říjen 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne

Více

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Strana 918 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28 79 VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem v roce 2002

Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem v roce 2002 TEPLÁRENSTVÍ Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem v roce 2002 Spor - POLYTEZA, spol. s r. o. Holoubkov a SBD Rokycany, obec Holoubkov, Společenství vlastníků jednotek domu

Více

Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad

Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Konference Co přinese nová tarifní struktura v elektroenergetice?" Konference ERÚ, MPO - 21. ledna 2016 Projekt Nová

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D. HLAVNÍ VÝZVY PRO ČEZ DISTRIBUCE POTŘEBA INOVATIVNÍHO PŘÍSTUPU

Více

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Kvalita dodávek elektrické energie

Kvalita dodávek elektrické energie Kvalita dodávek elektrické energie Ing. Jan Šefránek (Jan.Sefranek@eru.cz) Energetický regulační úřad Kvalita dodávek elektřiny Elektřina se v liberalizovaném prostředí stala zbožím, které musí mít jasně

Více

Změny v r. 2018, nové regulační období, cenová rozhodnutí

Změny v r. 2018, nové regulační období, cenová rozhodnutí Změny v r. 2018, nové regulační období, cenová rozhodnutí Ing. René Neděla Energetický regulační úřad IV Regulační období 11. 1. 2018 Rada Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada ERÚ) ve smyslu

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2009 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Technicko-ekonomické parametry

Více

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad sítí z pohledu ERÚ Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad Obsah prezentace Legislativa pro připojení OZE Současný stav OZE Dopad na konečného zákazníka Potenciál výstavby zdrojů Aktuální

Více

Podpůrné služby a obstarávání regulační energie

Podpůrné služby a obstarávání regulační energie Podpůrné služby a obstarávání regulační energie Richard Kabele sekce Strategie AEM 15.6.2009 Obsah Systémové a podpůrné služby Regulační energie Systémové a podpůrné služby Systémové služby Slouží k zajištění

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR leden 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 leden 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Schéma sítí PS ČR Propojené přenosové soustavy Evropy Přenosová soustava České republiky

Více

Model trhu s podpůrnými službami v prostředí Matlab/Simulink

Model trhu s podpůrnými službami v prostředí Matlab/Simulink Seminář Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování Humusoft - ČNB, Praha 23.5.27 Model trhu s podpůrnými službami v prostředí Matlab/Simulink Petr Horáček, Petr Havel, ČVUT FEL Praha Josef Fantík,

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2014 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

Ceny a tarify v elektroenergetice

Ceny a tarify v elektroenergetice Ceny a tarify v elektroenergetice Tvorba cen elektřiny vychází ze specifických vlastností elektřiny. Hlavními specifiky, které mají přímý vztah k tvorbě cen je: neskladovatelnost elektřiny výroba a spotřeba

Více

MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno-Královo Pole

MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno-Královo Pole ZPRÁVA O ČINNOSTI ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU MĚSTA UHERSKÝ BROD ZAJIŠŤOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ MIX MAX ENERGETIKA, S.R.O. ZA ROK 2012 Činnost energetického managementu města je zajišťována smluvně dodavatelsky

Více

Elektrizační soustava ČR

Elektrizační soustava ČR Elektrizační soustava ČR Miloslava Tesařová Západočeská univerzita v Plzni Katedra elektroenergetiky a ekologie Funkce ES - Zajistit zásobování spotřebitelů elektrickou energií v požadovaném čase, množství

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. prosince 2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. Energetický regulační

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Nerudova 1498/8, 586 1 Jihlava, tel.: 567 33 323, e-mail:eav@eav.cz Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 71, 393 38 Pelhřimov ZK-2-215-13, př.

Více

ODBĚRATEL Česká školní inspekce. Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Česká republika

ODBĚRATEL Česká školní inspekce. Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Česká republika Vydaná faktura Doklad 4F0-45067 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava Variabilní symbol 45067 ODBĚRATEL Česká školní inspekce

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Seznam regulačních výkazů (1) Účetní závěrka s přílohou výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků, termín odevzdání pro jednotlivé držitele do kalendářního roku za předcházející účetní období.

Více

Integrace OZE do ES ČR

Integrace OZE do ES ČR Integrace OZE do ES ČR Petr Zeman generální ředitel a předseda představenstva 22.4.2010 Obsah Profil ČEPS, a.s. Udržitelný rozvoj OZE Vliv spotřeby Vliv na straně zdrojů Studie EGÚ Stav žádostí k 31.1.2010

Více

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Veolia Pr myslové služby R, a.s. 1 / 1 V Ostrav dne 24. února 2015 c: Oznámení o zm názvu spole nosti Vážení obchodní partne i, dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada spole nosti Dalkia Industry CZ, a.s. rozhodla dne 15.01.2015

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov LEGISLATIVNÍ PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/008 ze dne 18. listopadu 008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle c zákona č. 65/1991 Sb.,

Více

AH-ENERGY, s.r.o. Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS

AH-ENERGY, s.r.o. Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS AH-ENERGY, s.r.o., Zlín Standardy kvality dodávek elektřiny AH-ENERGY, s.r.o. ZLÍN Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS Březen 2013 1 AH-ENERGY, s.r.o., Zlín

Více

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o.

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o. Dopad OZE na provoz distribučních sítí Ing. David Mezera, Ph.D., Ing. Martin Kašpírek, Ph.D. david.mezera@eon.cz martin.kaspirek@eon.cz E.ON Česká republika, s.r.o. Distribuce včera-zítra 1882 osvětlení

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

MS UTILITIES & SERVICES a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE MS UTILITIES & SERVICES a.s. Provozovatel : MS UTILITIES & SERVICES a.s. Č. licence skupiny 12: 121219965 Dne: Schválil: Energetický

Více

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. Nad Paloučkem 1715, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. Nad Paloučkem 1715, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ ddk 019802163-0008 Lst: 782 Str: 1564 Dok:251 (DocID: 000071371957-pb0 ZasID: 000071371958-arcd1 zak: 0011203028)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 019802162 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2.

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. 2015 Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969 Sb.,

Více

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY:

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: odběratelům ze sítí nízkého napětí V souladu s 17e odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835 Dopad vývoje cen na průmyslovéodběratele, srovnání cen v jednotlivých zemích ENEF -9.11. 2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská7, 170 00 Praha 7 Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz

Více

Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012,

Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012, Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012, 27.11.2012 Změna systému podpory od 1. ledna 2013 Výkupní ceny Elektřinu v režimu výkupních cen bude vykupovat povinně vykupující Povinně

Více

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh Novela energetického zákona 13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh DŮVODY NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Implementace směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Tisková zpráva 24. listopadu Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018

Tisková zpráva 24. listopadu Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018 Tisková zpráva 24. listopadu 2017 Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

REŽIMY PROVOZU ES ČR. prosinec 2013. Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod

REŽIMY PROVOZU ES ČR. prosinec 2013. Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod REŽIMY PROVOZU ES ČR prosinec 2013 Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod V Praze dne 26. 11. 2013 Ing. Miroslav Šula ředitel sekce Dispečerské řízení Mgr.

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ ddk 019555795-0008 Lst: 1612 Str: 3224 Dok:523 (DocID: 000070372833-pb0 ZasID: 000070372834-arcd1 zak: 0011203028)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 01955579 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 217 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 218 217 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Komentář k hodnocenému roku str.

Více

Ř á d. provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510. Kontakty pro obchodní partnery

Ř á d. provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510. Kontakty pro obchodní partnery Ř á d provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510 Kontakty pro obchodní partnery Adresa: Název provozovatele: MOTORPAL, a.s. Organizační jednotka:

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11 A) Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11 se součtovým

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Energetický zákon a další legislativa

Energetický zákon a další legislativa Energetický zákon a další legislativa Energetická legislativa EU Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky. Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení

Více

Centrální zadavatel město Semily

Centrální zadavatel město Semily Výzva k zahájení zadávacího řízení a Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky realizované druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen

Více

Hobšovice 78, Hobšovice 273 21 Hobšovice CZ. Pejšova 43, Zlonice 273 71 Zlonice CZ. Dřínov, Dřínov 273 71 Dřínov CZ

Hobšovice 78, Hobšovice 273 21 Hobšovice CZ. Pejšova 43, Zlonice 273 71 Zlonice CZ. Dřínov, Dřínov 273 71 Dřínov CZ ddk 013987066-0001 Lst: 2024 Str: 4048 Dok:750 (DocID: 000045716515-pb0 ZasID: 000045716516-arcd1 zak: 0013879326)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 01398706 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Způsoby měření elektřiny

Způsoby měření elektřiny změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 476/2012 Sb. 1.1.2013 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce,

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

Příloha č. 1. Meziroční navýšení ceny pro zákazníky v nejčastějších tarifních sazbách v regionu EON

Příloha č. 1. Meziroční navýšení ceny pro zákazníky v nejčastějších tarifních sazbách v regionu EON Příloha č. 1 navýšení y pro zákazníky v nejčastějších tarifních sazbách v regionu EON 3x25 A 45,0 427-427 3,7 1x25 A 16,0 379-379 18,2 Průměr za sazbu - 386-386 9,5 3x25 A 39,1 2 606-2 606 7,7 1x25 A 25,1

Více