Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA"

Transkript

1 Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné částky stanovené v Pojistném programu v příloze č. 3 b) zadávací dokumentace jsou načítanými pojistnými částkami organizací, které jsou v Seznamu zadavatelů v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé výslovně doložkou uvedenou v pojistné smlouvě akceptovali, že pojistné částky předmětů vlastních i cizích odpovídají pojistné hodnotě vyjádřené jako nová cena, tzn. nákladům na znovupořízení pojištěných věcí v novém stavu. Vítězný pojistitel tak nebude zkoumat správnost stanovených pojistných částek a nebude namítat podpojištění. Pojistná hodnota pojišťovaných věcí je vyjádřena jako nová cena. Pouze u věcí zvláštní umělecké hodnoty se jedná o cenu obvyklou. Limity pojistného plnění (1. rizika) jsou stanoveny jako limity celkové a maximální možné pro každého a všechny pojištěné a pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé výslovně doložkou uvedenou v pojistné smlouvě akceptovali, že pokud bude v průběhu trvání pojistného roku čerpáno z limitu plnění, pojistitel na základě žádosti pojistníka souhlasí s obnovením limitu pojistného plnění na daný pojistný rok za předpokladu doplacení pojistného při stejné sazbě Místa pojištění Pro pojištění majetku je místem pojištění území České republiky a Slovenské republiky (pro místa SÚS Jihomoravského kraje), na kterých se nachází pojištěný majetek Automatické pojištění nového majetku Veškerý nový majetek patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 10%, nebude pojistitelem požadován doplatek pojistného Živelní pojištění Sdružený živel Pojištění bude sjednáno pro riziko sdruženého živlu včetně doplňkových rizik, tzn. : poškození nebo zničení pojištěné věci požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, kapalinou unikající z vodovodních zařízení a mediem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení, včetně mimořádné spotřeby vody vlivem poškození vodovodního potrubí, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, přetlak nebo zamrznutí, (včetně nákladů na odstranění závady a škod na vodovodních a kanalizačních potrubích a zařízeních na ně připojených), povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním 1/7

2 půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, aerodynamickým třeskem, kouřem, přepětím, vniknutím atmosférických srážek. Roční limity plnění pro sdružený živel záplava, povodeň vichřice, krupobití sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesením, tíha sněhu vodovod přepětí vniknutí atmosférických srážek Vystoupnutí vody z odpadního potrubí Mimořádná spotřeba vody vlivem poškození vodovodního potrubí Kč Kč Kč Kč Kč 1.5. Pojištění odcizení a vandalismu Pojištění krádeže vloupáním a/nebo loupeží včetně poškození pojištěných věcí vandalským činem (zjištěným i nezjištěným pachatelem) v souvislosti s odcizením prostý vandalismus zjištěný i nezjištěný pachatel vč. sprejerů V rámci pojištění jsou zahrnuty i svislé dopravní značky umístěné u pozemních komunikací a na určených místech včetně nákladů na jejich instalaci a odstranění území ČR a SR, PHM v nádržích SÚS JMK, meteostanice na území ČR, hudební nástroje v ZUŠ, dětských domovech a domovech mládeže. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé výslovně doložkou uvedenou v pojistné smlouvě akceptovali, že se pojištění krádeže vztahuje i na krádež, při které pachatel nepřekonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením ( prostá krádež) s ročním limitem Kč s se spoluúčastí Kč. Podmínky zabezpečení majetku pro pojištění odcizení budou předmětem následného jednacího řízení Pojištění skel Rozbití, prasknutí, poškození skla a/nebo zrcadla tak, že je nezbytná jeho výměna včetně provizorního zasklení a nákladů na montáž a demontáž, lešení, povrchovou úpravu. Vztahuje se i na pevně osazené sklo tloušťky menší než 5 mm Pojištění strojů Allriskové pojištění včetně strojních rizik s dopojištěním elektronických prvků strojů. Jedná se o strojní vybavení vlastní i cizí, oprávněně užívané na základě písemného vztahu, včetně příslušenství a včetně speciálních motorových vozidel a mechanismů pro úpravu a údržbu silnic a jejich příslušenství včetně mechanismů s přidělenou RZ a do stáří 15 let Pojištění elektroniky Allriskové pojištění elektroniky stacionární a mobilní. Jedná se o elektronické zařízení vlastní i cizí, oprávněně užívané na základě písemného vztahu, včetně příslušenství včetně elektronických zařízení v sanitních vozech do stáří 15 let. 2/7

3 Pro pojištění mobilní elektroniky je místem pojištění Evropa včetně České republiky 1.9. Pojištění přepravy Věcí, cenností a věcí zvláštní umělecké hodnoty pro riziko sdruženého živlu, odcizení, včetně škod způsobených při havárii vozidla, včetně nakládky a vykládky, pro věci přepravované vozidly pojistníka / pojištěného, vozidly pronajatými a/nebo vozidly silničního dopravce. územní rozsah Česká republika a Evropa 2. KAPITOLA Živelní přerušení provozu pojištění ušlého nájmu, stálých nákladů a vícenákladů 3. KAPITOLA Pojištění obecné odpovědnosti obecná odpovědnost odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou vadou výrobku (včetně stravování a přenosu infekčních chorob), vadou práce odpovědnosti z vlastnictví, držby, užívání, správy a udržování nemovitostí, komunikací, budov, prostor aj), provozu kanceláří a jiných nebytových prostor náhrada nákladů za hrazené služby vynaložené zdravotními pojišťovnami (třetí osoby i zaměstnanci), regresní náhrada orgánu nemocenského pojištění v souvislosti s nárokem na vyplacení dávek nemocenského pojištění odpovědnost za věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti (včetně věcí odložených v šatnách a/nebo místech k tomu určených), včetně vozidel s RZ i zvířat odpovědnost za věci užívané, včetně vozidel s RZ i zvířat vzájemná odpovědnost mezi pojištěnými (křížová) odpovědnost mateřských škol za újmu na zdraví nebo životě dětí bez ohledu na zavinění odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou osobě při výkonu civilní služby škoda nebo újma způsobená při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo úředním postupem náhrada soudního řízení způsobenou žákem nebo studentem při praktickém vyučování u pojištěného nebo v přímé souvislosti s ním, příp. v souvislosti s organizováním soutěž a přehlídek v zájmovém vzdělávání atd. Konkrétní požadavky jsou uvedeny v přílohách 3A a 3B zadávací dokumentace. na principu loss occurence, tzn. rozhodný je vznik škody, nikoli vznesení nároku na náhradu škody 3.1. Roční limit plnění Kč (limit pro jednu pojistnou událost) 3.2. Roční sublimity plnění Kč pro pojištění odpovědnosti za škodu: obecná odpovědnost 3/7

4 odpovědnosti z vlastnictví, držby, užívání, správy a udržování nemovitostí (pozemků, komunikací, budov, prostor), provozu kanceláří a jiných nebytových prostor vzájemná odpovědnost mezi pojištěnými (křížová) odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou osobě při výkonu civilní služby odpovědnost za následnou finanční škodu nebo újmu odpovědnost školských zařízení za škodu nebo újmu na zdraví nebo životě dětí bez ohledu na zavinění způsobenou žáku nebo studentu při praktickém vyučování u pojištěného nebo v přímé souvislosti s ním, příp. v souvislosti s organizováním soutěž a přehlídek v zájmovém vzdělávání i neškolských zařízení způsobenou žáku nebo studentu při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, kdy podle platných právních předpisů odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo za škodu nebo újmu na zdraví způsobenou uchazeči o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání při rekvalifikaci za škodu nebo újmu způsobenou dítěti při vykonávání zákonem dovolené činnosti na základě povolení vydaného tomuto dítěti úřadem práce Kč / Kč pro pojištění odpovědnosti za újmu (dle přílohy 3A, 3B): odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou vadou výrobku, vadou práce škoda nebo újma způsobená při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo úředním postupem náhrada soudního řízení náhrada nákladů za hrazené služby vynaložené zdravotními pojišťovnami (třetí osoby i zaměstnanci), regresní náhrada orgánu nemocenského pojištění v souvislosti s nárokem na vyplacení dávek nemocenského pojištění odpovědnost za věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti (včetně věcí odložených v šatnách a/nebo místech k tomu určených), včetně vozidel s RZ i zvířat odpovědnost za věci užívané, včetně vozidel s RZ i zvířat odpovědnost za čistou finanční škodu nebo újmu Kč pro pojištění odpovědnosti za škodu: způsobenou zaměstnanci na věci při plnění pracovních úkolů v pracovně právním vztahu nebo v přímé souvislosti s ním způsobenou na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy, sbírky známek) 3.3. Územní rozsah pojištění Evropa a Česká republika 4. KAPITOLA Pojištění odpovědnosti - nemajetková újma - ochrana osobnosti 4.1. Roční limit plnění Kč (limit pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku a pro všechny organizace) Ochrana osobnosti - náhrady újmy způsobené neoprávněným zásahem pojištěného do práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické osoby, je-li povinnost pojištěného k její náhradě dána pravomocným soudním rozhodnutím 5. KAPITOLA Profesní odpovědnost zařízení poskytující zdravotnickou péče Do profesního pojištění zařízení poskytujících zdravotnickou péči je zahrnuto 13 zařízení, která jsou přílohou č. 5 zadávací dokumentace. 4/7

5 5.1. Roční limit plnění Kč (limit pro jednu pojistnou událost a každou organizaci činí Kč) 5.2. Roční sublimity plnění Kč pro pojištění odpovědnosti za škodu při poskytování zdravotní péče ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb, Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění i další činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu činnosti pojistníka a pojištěných: Odpovědnost za přenos infekčních chorob, přenos viru HIV, jakékoliv formy hepatitidy, meningitidy a činností krevní banky s limitem plnění Kč Odpovědnost za újmu způsobenou umělým přerušením těhotenství a to i tehdy, jedná-li se o zdravotní výkon neposkytovaný na základě zdravotního pojištění, tzn. úkon za přímou finanční úhradu s limitem plnění Kč Odpovědnost zkoušejícího za škodu nebo újmu způsobenou při provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků a klinických zkoušek zdravotnických prostředků, pokud zkoušející nedodržel postup předepsaný zadavatelem (zejm. protokolu, resp. plánu), které slouží k prokázání dodržení zásad správné klinické praxe a požadavků právních předpisů s limitem plnění Kč Odpovědnost za škodu nebo újmu vyplývající z působení magnetických nebo elektromagnetických polí s limitem Odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou působením jaderné energie a zářením všeho druhu, bez ohledu na to, došlo-li k nenadálé poruše ochranného zařízení sloužícího k vyšetřování nebo léčení, či nikoliv s limitem Odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou výrobkem, jehož součástí jsou látky pocházející z lidského těla ( např. tkáně,orgány, krev při transplantacích apod) nebo z těchto látek získané deriváty nebo biosyntetické výrobky s limitem plnění Kč Odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou výkonem plastické nebo kosmetické chirurgie, je-li její účel estetický s limitem plnění Kč Odpovědnost za škodu nebo újmu způsobená studentu, stážistovi nebo dobrovolníkovi v souvislosti s pojištěnou činností vykonávanou pro pojištěného s limitem plnění Retroaktivní datum s limitem plnění Kč pro každou organizaci Pojištěnými jsou i právní předchůdci pojištěných uvedených v seznamu, osoby, které pojistník nebo pojištěný nebo jejich právní předchůdci použili k výkonu pojištěné činnosti (včetně vysokoškolských, středoškolských studentů, lékařů na stáži, dobrovolníků apod.) 6. KAPITOLA Profesní odpovědnost zařízení poskytujících sociální služby Do profesního pojištění zařízení poskytujících sociální služby je zahrnuto 29 zařízení 6.1. Roční limit plnění Kč (limit pro jednu pojistnou událost a každou organizaci činí Kč) 6.2. Roční sublimity plnění Kč pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění Odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou při poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění s limitem plnění Kč pro jednu organizaci Odpovědnost za škodu nebo újmu způsobená studentu, stážistovi nebo dobrovolníkovi v souvislosti s pojištěnou činností vykonávanou pro pojištěného s limitem plnění V rámci tohoto profesního pojištění je zahrnuto i poskytování zdravotních služeb poskytovatelem sociálních 5/7

6 služeb bez potřeby oprávnění dle zákona o zdravotních službách Retroaktivní datum s limitem plnění Kč pro každou organizaci Pojištěnými jsou i právní předchůdci pojištěných uvedených v seznamu, osoby, které pojistník nebo pojištěný nebo jejich právní předchůdci použili k výkonu pojištěné činnosti (včetně vysokoškolských, středoškolských studentů, dobrovolníků apod.) 7. KAPITOLA Cestovní pojištění 7.1. Územní rozsah Celý svět 7.2. Nejčastěji navštěvované destinace: Rakousko, Slovensko, Německo, Maďarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Belgie, Srbsko, Švédsko, Ukrajina, Nizozemí, Velká Británie, Rusko. Cestovní pojištění využívají všechny organizace, krajský úřad včetně zastupitelů. Jejich zaměstnanci, žáci, studenti, klienti a další pověřené osoby jsou pojištěni automaticky Počet cest v roce 2013 byl člověkodnů, obvyklá délka jedné cesty jsou 3 dny Maximální délka jedné cesty 90 dnů. V každé organizaci JMK bude určený pracovník, který povede přehled zahraničních cest a který bude schopný na dotaz pojistitele potvrdit, zda daná osoba je jejich zaměstnancem (v případě škodné události). Pokud se uskuteční cesta do země, kde je potřebné zajistit vízum, seznam odpovědná osoba pošle pojistiteli s dostatečným předstihem, aby bylo možno vystavit potvrzení. Jednotlivé cesty budou v přehledu hlášeny pojistiteli vždy k pololetí odpovědným pracovníkem dané organizace Limity plnění Min Kč pro pojištění léčebných výloh, asistenční služby, repatriace Limit plnění je stanoven pro každou pojištěnou osobu Léčebné výlohy, asistence, repatriace min Kč Právní pomoc, finanční pomoc min Kč V rámci nabídky zprostředkování finanční pomoci na částku Kč (např. technická pomoc v místě trvalého bydliště) Úrazové pojištění včetně trvalých následků a tělesného poškození způsobeného úrazem Smrt následkem úrazu min Kč Trvalé následky min Kč Tělesné poškození min Kč Pojištění zavazadel min Kč Pojištění odpovědnost za škodu/újmu na životě a zdraví, věci a jiná majetková škoda újma na životě a zdraví min Kč Škoda na věci min Finanční újma (jiná majetková škoda) min Kč 8. Pojistné události 9.1. Informace o pojistných událostech v roce 2013 za pojištění majetku a odpovědnosti 6/7

7 počet nahlášených pojistných událostí za uvedený rok bylo 1001 poskytnuté pojistné plnění Kč (bez rezerv) - Pojistitel bude akceptovat, že pojistné události do výše odhadované škody Kč může zdokumentovat pouze pojištěný a není nutná prohlídka technikem pojišťovny. 9. Vyúčtování pojistného za oddíl A Pojistné bude hrazeno pojistníkem na základě vyúčtování pojistitele 2x ročně Účtování změn v průběhu pojistného roku Změny, které v průběhu pojistného roku nastanou, nebudou zúčtovány, pokud navýšení hodnoty majetku nebude vyšší než 10%. Při dokoupení limitu bude změna zúčtována pololetně Přílohy k předpisům pojistného Příloha k předpisu pojistného bude obsahovat: a) přílohu A obsahující tabulku se seznamem organizací a s předepsaným pojistným za každou pojištěnou organizaci a celkový součet pojistného. Rozpis bude obsahovat následující údaj: Název organizace, IČO, účtované riziko (Členění bude následující: majetek - budovy, věci, stroje, elektronika), pojištění provozní odpovědnosti, nemajetková újma, profesní odpovědnost, cestovní pojištění, pojistné. Příloha bude zpracována tak, aby zadavatel mohl dle uvedené přílohy rozúčtovat pojistné jednotlivým pojištěným organizacím. 7/7

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - OBSAH 1. Základní informace... 2 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných... 2 1.2. Základní informace k poptávce...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/09 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Oddíl H. Oddíl I. Společná ustanovení Pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Zpráva o naplňování pojistné rámcové dohody na období 2008 až 2012 kraje Vysočina

Zpráva o naplňování pojistné rámcové dohody na období 2008 až 2012 kraje Vysočina Zpráva o naplňování pojistné rámcové dohody na období 2008 až 2012 kraje Vysočina pro období roku 2008 Obsah: 1. Úvod 3 1.1 Pojistný program na období 2008 2012 3 1.2 Nová Pojistná rámcová dohoda pro období

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT M - 750 / 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Společná ustanovení Pojištění léčebných

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP-O/100-03). 2. Doplňkové pojistné

Více

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 SLAVIA ------------------- POJIŠŤOVNA Pojistná smlouva č. 5900000978 Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika IČ: 601 97 501 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014 ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zaákoník,

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu a Osobnímu kontu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu a Osobnímu kontu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu a Osobnímu kontu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Vašeho účtu a pomůže Vám řešit nepříjemné situace spojené s cestou do zahraničí.

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojistné podmínky. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005...2

Pojistné podmínky. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005...2 Pojištění majetku a osob Pojištění v KOSTCE 9732 9732 10/2011 05/2011 MHA BO Pojistné podmínky Pro pojištění, která lze sjednat, platí uvedené pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny OBSAH Úvod Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Prohlášení

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ M -200/05 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ OBSAH Část 1. Společná ustanovení Část 2. Pojištění majetku Část 3. Pojištění odpovědnosti za škodu Část 4. Závěrečná ustanovení ČÁST 1.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP/100-07). 2. Doplňkové pojistné

Více

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění odpovědnosti

Více

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění

Více

Auto. pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110. Hlava I. Obecná část

Auto. pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110. Hlava I. Obecná část Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění

Více