IČ: Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie pro digitální dekoraci fasádních prvků Zadavatel se sídlem : SPYRON s. r.o. Českobrodská 52 Praha 9 Běchovice, IČ: Právní forma zadavatele : Jednatel : Místo dodání : Způsob zadání : společnost s ručením omezeným Vladimír Jansa sídlo společnosti otevřené řízení Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu Praha- Konkurenceschopnost. 1

2 1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky Název kód CPV Digitální tiskárna Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky 2.1. Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie pro digitální dekoraci fasádních prvků, které umožní tisk na speciální deskové materiály včetně skla. (dále jen zařízení ). Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je celkem tis. Kč bez DPH Technická specifikace předmětu veřejné zakázky: Minimální technické parametry stroje jsou stanoveny: - Technologie musí umožňovat tisk na rolové i deskové materiály a musí obsahovat navíjecí a odvíjecí zařízení na rolové materiály - Minimální šíře tisku na rolové materiály 2m - Požadovaná minimální rychlost tisku je 160 m2/hod v CMYK v plné tiskové šířce - Tloušťka materiálu - min. 40 mm - Tisk: minimálně 6 barev + bílá - Možnost tisku ve 3 vrstvách, s možností tisku bílé barvy na vrchní, prostřední i spodní pozici - Proměnlivá velikost tiskové kapky, minimáně 12pl - Tiskové rozlišení: minimálně 1000 dpi - UV technologie vytvrzování barev - Maximální výška tiskového stroje je 200cm, šířka 180cm a délka 640cm - Možnost bezokrajového tisku, Plná záruční doba včetně tiskových hlav 12 měsíců. Konečná cena musí obsahovat veškeré náklady na tiskovou technologii, dopravu a instalaci, včetně zaškolení obsluhy. V ceně dodávky je požadována RIP stanice, včetně sw. Požadované parametry uvedené výše jsou minimální (není-li uvedeno jinak, tzn. není-li uvedeno, že se jedná o maximální hodnotu). Nesplnění i jednoho parametru bude považováno za nesplnění podmínek zadavatele. 2

3 2.3. Ostatní podmínky veřejné zakázky: Uchazeč je povinen dodržet technické požadavky stanovené v bodě 2.2. této zadávací dokumentace k podání nabídek, pokud je nedodrží, bude z výběrového řízení vyloučen a dále jeho nabídka nebude posuzována. Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Dodací lhůta: Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné kupní smlouvy. Dodací lhůta je 14 dní ode dne podpisu příslušné kupní smlouvy poslední smluvní stranou. Záruka: Uchazeč poskytne záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší 12 měsíců. 3. Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky jsou vypracovány ve struktuře odpovídající kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Uchazeč tyto obchodní podmínky pouze doplní o údaje nezbytné pro vznik smlouvy (zejména identifikační údaje uchazeče, cenové údaje a popřípadě jiné údaje, které zadavatel požaduje). Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají uchazeči možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek v souladu s ustanovením 49 zákona. 3

4 Uchazeč je povinen v souladu s právními předpisy vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly na místě plnění, příp. jejich zmocněncům, osobám řídícího orgánu zařazeným do Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy (vše v souladu s 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů). 4. Kvalifikace uchazečů 4.1 Splnění kvalifikace Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 ZVZ, profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 ZVZ, technické kvalifikačních předpokladů podle 56 ZVZ, předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1, písm. c) ZVZ 4.2 Prokázání kvalifikace Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 4.3 Prokázání základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v 53 odst. 1 zákona formou dle 53 odst. 3 písm. a) až d) zákona a v souladu s 57 zákona předložením prostých kopií: výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)], potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k) 4

5 Uchazeči mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odstavec 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Uchazeči mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných uchazečů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát prokazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát uchazeči předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže uchazeč, který předloží prosté kopie: podle 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, podle 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky Prokázání technických kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona předložením seznamu nejméně dvou významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Významnou dodávkou se rozumí dodávka v minimální výši Kč bez DPH; přílohou tohoto seznamu musí být: o osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, o osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo o smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Prokázání splnění profesních, základních i technických kvalifikačních předpokladů zahraničním dodavatelem Pokud prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů zahraniční dodavatel, je povinen prokázat svou kvalifikaci následujícím způsobem (a to v sestupném pořadí): způsobem vyplývajícím ze zvláštního právního předpisu, je-li takový; a není-li ho, 5

6 způsobem a doklady podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele; neexistují-li (nejsou vydávány) některé z nich, čestným prohlášením, pokud podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele není určitý doklad vydáván, nebo neexistuje příslušná povinnost vymezená základními kvalifikačními předpoklady (např. neexistuje institut pojistného na sociální zabezpečení). Zahraniční uchazeč se může prokázat certifikátem dle 143, certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. 5. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci, včetně všech jejich příloh prostřednictvím elektronického systému zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele (elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek). Podle 49 odst. 1 zákona je uchazeč oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a doručená kontaktní osobě předmětné veřejné zakázky. Dodatečné informace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem uchazečům. Zadavatel může v souladu s 49 odst. 4 zákona poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. 6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 6. 1 Nabídková cena Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena v czk, případně cena v czk i v eurech (cena v eurech bude přepočítána na czk ke dni podání nabídky) za dodávku a instalaci zařízení. Tato cena bude rozčleněna na nabídkovou cenu bez částky odpovídající dani z přidané hodnoty (dále jen DPH ), dále uchazeč uvede DPH a celkovou nabídkovou cenu navýšenou o DPH. 6

7 7. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 7.1 Kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 7.2 Způsob hodnocení Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle 78 odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cena. Nabídková cena se hodnotí tak, že se jednotlivé nabídkové ceny se seřadí v pořadí od nejnižší k nejvyšší nabídkové ceně. Při rovnosti nabídkových cen se vítěznou stává nabídka zadavateli dříve doručená. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH. 8. Podání nabídek 8.1 Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. září 2015 v 9:00 h. Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu: SPYRON s.r.o. Českobrodská 52 Praha 9 Běchovice, kontaktní osoba: Vladimír Jansa a to v pracovních dnech od 8.00 do hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty. 8.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29. září 2015 v 9:00 h. v sídle společnosti. Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit členové hodnotící komise zadavatele, zadavatel nebo jeho pověřený zástupce, zástupci řídícího orgánu poskytovatele dotace, statutární orgán uchazeče nebo maximálně 1 zástupce uchazeče (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek), který ve lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku a který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků. Komise otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, zda nabídka splňuje požadavky dle 71 odst. 8 zákona (tj. nabídka je zpracována v požadovaném jazyku, smlouva je podepsána oprávněnou osobou a nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem). 7

8 Po provedení této kontroly komise sdělí přítomným uchazečům následující informace: identifikační údaje uchazeče (tj. jméno obchodní firmy nebo jméno a příjmení, sídlo firmy nebo adresu) zda nabídka splňuje požadavky dle 71 odst. 8 zákona nabídkovou cenu uchazeče 9. Varianty nabídek V souladu s 70 zákona, zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 10. Obsah a forma nabídky, zadávací lhůta, požadavek na poskytnutí jistoty 10.1 Obsah nabídky Nabídka uchazeče bude obsahovat podepsanou kupní smlouvu osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Předložení nepodepsané kupní smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádné kupní smlouvy, bude z výběrového řízení vyloučen a dále jeho nabídka nebude posuzována. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka bude podána v následující struktuře: Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče (příloha č. 1), Doklady k prokázání splnění kvalifikace: - doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů - doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů - doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů - čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Podepsanou kupní smlouvu osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Kalkulaci nabídkové ceny v czk bez dph, nebo v czk bez dph a eurech Čestné prohlášení skutečnosti, že se uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na zpracování této výzvy k podání nabídek. Součástí tohoto čestného prohlášení bude i prohlášení, že uchazeč nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným uchazečem, který podal nabídku. Uchazeč musí doložit jako povinnou součást nabídky dokumenty podle 68 odst. 3: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 8

9 jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle ZOHS v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Forma nabídky Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude podána písemně, v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Všechny listy nabídky by měly být navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude podána 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, vše v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče. Obálka bude označena heslem: Dodávka technologie pro digitální dekoraci fasádních - NEOTVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona (vyrozumění o tom, že nabídka uchazeče byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek) Zadávací lhůta Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 60 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán. Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení Požadavek na poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 11. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: Zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem ( 84 č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu uchazeče související se zrušením zadávacího řízení. Na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemnou formou v souladu se zákonem. 9

10 Ověřit si údaje předložené v nabídce. 12. Povinnosti uchazeče Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). Uchazeči musí vzít na vědomí povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. Nabídky nebudou uchazečům vráceny, pokud tyto zadávací podmínky nestanoví pro konkrétní případy jinak. Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Kupní smlouva včetně přílohy V Praze, dne Vladimír Jansa, jednatel 10

11 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Zadavatel Název: Dodávka technologie pro digitální dekoraci fasádních prvků SPYRON s.r.o. Sídlo: Českobrodská 52, Praha 9 Běchovice, Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Vladimír Jansa Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: DIČ: Nabídková cena v CZK nebo v CZK a EUR Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH: Cena celkem včetně DPH: Čestné prohlášení: Uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec se nepodílel na zpracování této výzvy k podání nabídek. Uchazeč nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným uchazečem, který podal nabídku. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Podpis oprávněné osoby jednat za uchazeče.. razítko Titul, jméno, příjmení 11

12 Příloha č. 2 Kupní smlouva Smlouva č /1/2015/SPYRON Dodávka technologie pro digitální dekoraci fasádních prvků uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany 1. Objednatel: SPYRON s.r.o. Českobrodská Praha 9 - Běchovice zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka IČ: DIČ: CZ Zastoupený: Vladimírem Jansou, jednatelem společnosti Bankovní spojení: /03000 Kontaktní osoba: Vladimír Jansa Osoby oprávněné jednat: Vladimír Jansa ve věcech technických: Martin Richter k předání místa plnění: Martin Richter 2. Dodavatel:.. zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl, vložka. IČ: DIČ: Zastoupený: Bankovní spojení: Číslo účtu: Osoby oprávněné jednat: ve věcech technických: k předání místa plnění: uzavírají tuto smlouvu (dále jen smlouva ), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se 12

13 zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. Preambule Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Dodávka technologie pro digitální dekoraci fasádních prvků (č. reg.: CZ.2.16/3.3.00/25524, číslo v CES: INO/02/01/002756/2015) zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s platnou Příručkou pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a příloh mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako uchazečem vybraným k plnění k této veřejné zakázky. I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je dodání zboží tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky uvedené v preambuli této smlouvy, konkrétně se jedná o.(uchazeč doplní specifické označení dodávané technologie). Součástí smlouvy musí být vyplněná příloha č. 1, která bude obsahovat technickou specifikaci dodávané technologie. 2. Dodavatel prohlašuje, že a) kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce; b) jedná-li se o zboží, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, dodavatel na vyžádání předloží objednateli kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. 3. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit instalaci, příp. montáž zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Dodavatel se rovněž zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu. Služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění, pro jeho obsluhu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, není-li níže výslovně uvedeno jinak. 13

14 4. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit poskytování záručního servisu po celou dobu záruční doby za podmínek uvedených v této smlouvě. 5. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit rovněž: dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení, kontrolu a instalaci, předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, protokolární předání zboží do provozu objednateli, předání protokolu o zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. 7. Dodavatel provede montáž předmětu této smlouvy po dohodě s objednatelem. 8. Kupující se zavazuje upravit vstup do výrobních prostoru tak, aby bylo možné uskutečnit montáž a instalaci zboží. II. Cena 1. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele (clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky. Cena celkem bez DPH DPH 21 % Cena celkem s DPH..,- Kč,- Kč.,- Kč III. Doba plnění, místo plnění a ostatní ujednání 1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení nejpozději do Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín instalace a montáže předmětu (části) této smlouvy na místo plnění. 3. Místem splnění předmětu smlouvy je sídlo firmy Spyron s. r. o, Českobrodská 52, Praha 9-Běchovice. 14

15 4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání zboží, montáži, instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud zboží bylo: řádně předáno včetně příslušné dokumentace, instalováno, zaškolena obsluha, protokolárně převzato objednatelem v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí. 5. Osoby, které převezmou zboží za objednatele a podepíší předávací protokol, budou oznámeny dodavateli v dostatečném předstihu před dodáním předmětu smlouvy. Převzetí zboží jinými osobami, než těmi uvedenými v oznámení, nebude považováno za řádné. 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží. IV. Platební podmínky 1. Platba proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), obsahujícího všechny náležitosti. 20% z ceny veřejné zakázky bude splatné do 5 ti dnů po podpisu smlouvy s výhercem VZ, 80% bude splatné do 14 ti dnů po předání předávacího protokolu o uvedení pořizovaných zařízení do provozu. Platby budou probíhat v CZK nebo EUR. 2. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále na ní musí být uveden text: Název zboží a doplněn text:inovační technologie pro dekoraci fasád, (reg. číslo projektu: CZ.2.16/3.3.00/25524 ). 3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je dodavatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. 4. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Daňový doklad může být vystaven nejdříve dnem následujícího po dni podepsání předávacího protokolu dle čl. III. odst. 4 smlouvy. 15

16 V. Sankce 1. V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách uvedených na jiných místech smlouvy, následující: 1. Bude-li dodavatel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla dle čl. III. smlouvy, nebo s plněním jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši Kč. 2. Smluvní pokuta ve výši Kč za každý den prodlení může být uplatňována rovněž za: a) pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad (včasný nástup je do 48 hodin v pracovní v záruční době dle čl. VI. odst. 6 nebo b) pokud bude odstranění závady trvat déle než 72 hodin, 2. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje. 3. Zaplacením smluvní pokuty dodavatelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním dodavatele. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou. 5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. VI. Záruka, záruční servis 1. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu. 2. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 16

17 3. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době. 4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží minimálně 12 měsíců a běží ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po převzetí předmětu plnění a podepsání předávacího protokolu. 5. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné (v souladu s čl. V., odst. 1. bod 2b této smlouvy) a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty. 6. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin v pracovní dny po nahlášení závady. VII. Odstoupení od smlouvy K odstoupení od smlouvy může dojít v souladu s ustanovením občanského zákoníku, a to ust a následující. VIII. Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 1. Dodavatel se zavazuje k uchování této smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky Dodávka technologie pro digitální dekoraci fasádních prvků v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR a podmínkami Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Dodavatel se zavazuje, že umožní neustálou dostupnost výše uvedených dokladů pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím kontrolu případně audit projektu poskytnout potřebné informace týkajících se dodavatelských činností. 2. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole ), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. IX. Obecná a závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran. 17

18 2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 3. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným a číslovaným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 4. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 5. Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele uvedenou v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejnit úplné znění této smlouvy na jeho profilu zadavatele, povinnost dodavatele poskytnout objednateli seznam svých subdodavatelů, kterým uhradil více než 10% za plnění subdodávky, a to do 60 dnů od splnění smlouvy. 6. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany. 7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a dodavatel obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 Technická specifikace dodávané technologie V Praze dne V dne za objednatele Vladimír Jansa za dodavatele 18

19 Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická specifikace dodávané technologie ve veřejné zakázce Dodávka technologie pro digitální dekoraci fasádních prvků 19

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č.j.24466/2015 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 a 98 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Křížkovského 8 771 47 Olomouc IČ: 61989592. veřejná vysoká škola. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Křížkovského 8 771 47 Olomouc IČ: 61989592. veřejná vysoká škola. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 13458/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka lékařské technologie a drobné lékařské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

OPVK/2014 - Dodávka dataprojektorů V. etapa

OPVK/2014 - Dodávka dataprojektorů V. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822 vyhlašuje nadlimitní veřejnou

Více

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UPOL

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v užším řízení v souladu s ust. 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Aplikační centrum

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č.j.68005/2014 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 a 98 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Servisní služby pro Oracle technologie MF Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon ) u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace. Zadávací dokumentace se zadává v rámci projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více