Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6"

Transkript

1 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Jindřich Pacák, DiS, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse Omluveni:, Jana Popelková Přítomní občané - 6 Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno 14 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k nahrávání jednání připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Účetní závěrka za rok Závěrečný účet za rok 2014 včetně Závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok Změna rozpočtu č Kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání ZM 7. Zpráva starosty o dění v městysi 8. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání 9. Projednání změny Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 10. Odměny členů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM 11. Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu 12. Doplnění jednacího řádu finančního výboru 13. Zprávy výborů ZM 14. Diskuse s občany Místostarosta p. Šíma navrhuje zařadit bod Projednání žádosti o spolupráci při zabezpečení požární ochrany v obci Újezd Ing. Srp chybí bod Usnesení Upravený program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Účetní závěrka za rok Závěrečný účet za rok 2014 včetně závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok Změna rozpočtu č Kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání ZM

2 7. Zpráva starosty o dění v městysi 8. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání 9. Projednání změny Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 10. Odměny členů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM 11. Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu 12. Doplnění jednacího řádu finančního výboru 13. Zprávy výborů ZM 14. Projednání žádosti o spolupráci při zabezpečení požární ochrany v obci Újezd 15. Usnesení 16. Diskuse s občany Hlasování o takto upraveném programu: Program byl schválen všemi hlasy. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Pan starosta požádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrženi byli : p Havlík, Bc. Bublová p. Havlík s Bc. Bublovou se omlouvají z důvodu vytíženosti při jednání ZM a navrhují Ing. Křikavu, p. Kleknera. Pro 12 zdržel se 2 proti - Ing. Křikava a p. Klekner byli schváleni jako členové návrhové komise většinou hlasů. Dále pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Ing. Houdek, Ing. Srp Ing. Houdek a Ing. Srp byli schváleni jako ověřovatelé zápisu všemi hlasy. 3. Účetní závěrka za rok 2014 Výkazy sestavené k : Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014, inventarizační zpráva, výkaz zisku a ztrát, rozvaha. p. Havlík žádá zastupitele o připomínky. Zastupitelé ani hosté nemají k účetní závěrce připomínky. Návrh na schválení Účetní závěrky za rok 2014.

3 ZM schvaluje Účetní závěrku městyse Komárov sestavenou ke dni všemi hlasy. 4. Závěrečný účet včetně Závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 Bc. Bublová přečetla zprávu finančního výboru kontrola za období březen duben 2015, dle zadání úkolu od ZM. Předmět kontroly: směrnice, které souvisejí s účtováním, protipovodňová opatření, úspora v DPS, odměny neuvolněným zastupitelům, telefony. p. Havlík oslovil zastupitele, zda mají ke schválení Závěrečného účtu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 a ke zprávě finančního výboru nějaké připomínky p. Havlík - při kontrole prováděné finančním výborem bylo zjištěno, že odměny neuvolněným zastupitelům v roce 2014, po novele Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., nebyly schváleny zastupitelstvem městyse. To znamená, vzhledem ke schvalování závěrečného účtu, že zastupitelstvo musí závěrečný účet schválit buď s výhradou nebo bez výhrad. p. Havlík navrhuje schválit s výhradami a zastupitelstvo městyse by mělo zadat úkol o prověření vyplácení těchto odměn, případně zjištění právního stanoviska. Bc. Holman- schválení s výhradami tzn. že si uvědomujeme chyby p. Havlík ano, úkol z jednání ZM značí, že chceme něco v této věci napravit Ing. Srp proběhly kontroly, audit proč to nebylo zjištěno dříve? Ing. Křikava kontrola bývá namátková, nelze v tom objemu vše zkontrolovat Ing. Srp městys má dohodu s právničkou, kterou jistě honorujeme, pracuje samostatně nebo na naše zadání? p. Havlík služby poskytuje na zadání, městys ji neplatí jako zaměstnance, právnička nekontroluje všechny úkony městyse Bc. Holman bude uvedeno v usnesení, proč je schváleno s výhradou sl. Pelikánová mělo by to být v usnesení uvedeno Návrh na schválení Závěrečného účtu včetně Závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 s výhradami. Pro 13 zdržel se 1 proti - ZM schvaluje Závěrečný účet včetně Závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření městyse Komárov za rok 2014 s výhradami většinou hlasů. Odůvodnění: odměny neuvolněným zastupitelům v roce 2014 nebyly stanoveny v souladu s novelou Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

4 5. Změna rozpočtu č. 3 Příloha zápisu č. 1 Uspořádání Divadelního festivalu Pešík, pomoc zdravotně postiženým, špatné nárokování financování městské policie (účtovali pouze jednu hlídku, nižší počet hodin) Místostarosta p. Šíma - seznámil přítomné s výsledkem schůzky s novou velitelkou Městské policie Hořovice. Vazba mezi novou velitelkou a radnicí (starosta, místostarosta) se velice zlepšila, zasílá instruktážní listy, které slouží k případné kontrole hlídky v Komárově, 14 denní interval schůzek s velitelkou kontrola a vyhodnocení práce hlídek. Spolupráce ohledně bezpečnosti besedy se žáky ZŠ, seniory ( v DPS Komárov) Nábor nových členů městské policie rozšíření od 6/2015. Ing. Křikava podnět pro práci městské policie kontrola bývalých skládkových míst velkoobjemového a nebezpečného odpadu p. Merhaut podnět kontrola u čp. 518, 519 p. Havlík zlepšená komunikace s policií, proběhly namátkové kontroly z naší strany. Na základě těchto skutečností RM doporučuje přesun finančního prostředků na městskou polici. V závěru roku dojde ke zhodnocení práce městské policie a případnému dalšímu rozhodnutí. p. Hirschová - při sestavování daňového přiznání se zjistí výsledek daně z příjmu právnických osob za obce navýšením příjmů došlo k navýšení daně. Daň se musí v rozpočtu promítnout je to dané zákonem. Příjmová část: Daň z příjmu právnických osob za obce Kč Divadelní činnost Kč Ost. záležitosti kultury Vzpomínky rodáka Kč Výdajová část: Vnitřní správa Kč Platby daní a poplatků Kč Ost. záležitosti kultury Vzpomínky rodáka Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Silnice Kč Kč p. Vondal kolik stojí ročně městská policie p. Havlík Kč p. Vondal je připravena úprava Smlouvy s městskou policií p. Havlík otázku můžeme přesunout do diskuse

5 Hlasování o návrhu změny rozpočtu č. 3: Změna rozpočtu č. 3 byla schváleny všemi hlasy. Z jednání ZM odešly účetní. 6. Kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání ZM Úkol: kontrola reklamních ploch na pozemcích ve vlastnictví městyse Ing. Křikava připravil prezentaci všech reklamních ploch kontrola proběhla ve spolupráci s p. Havlíkem a technickou četou městyse. Za využití reklamní plochy platí pouze dva nájemci. p. Havlík - příčina stavu - nikdo se tomu nevěnoval. p. Havlík navrhuje sám za sebe : plocha u KD Komárov využít jako informační plochu městyse Komárov. U ostatních ploch ve vlastnictví městyse RM doporučuje do 1 m² 1000 Kč/ročně, za další započatý m² navýšit o 1000 Kč/ročně. Není potřeba upravovat vyhlášku o místních poplatcích reklamní plochy nespadají do užívání veřejného prostranství, stačí stanovit podmínky, včetně ceníku. p. Vondal navrhuje cenu podstatně vyšší než 1000 Kč /m² ročně p. Klekner reklamy jsou pro drobné komárovské živnostníky, připadá mu cena 1000 Kč /m² neadekvátní Ing. Křikava na stožárech veřejného osvětlení je velikost reklamní tabule omezena vzhledem k povětrnostním podmínkám, aby nedošlo k poškození sloupu p. Havlík úkol byl splněn, zastupitelsvo musí rozhodnout, jestli si pravomoc ke zpracování podmínek a ceníku ponechá, nebo pověří radu městyse. Bc. Holman přiklání se k 1000 Kč/m² p. Vondal navrhuje zohlednit, zda se jedná o reklamu místního podnikatele, nebo podnikatele z jiného města p.havlík reklamy rizikové pro děti jistě není vhodné, aby je při cestě do školy provázela reklama na hernu Mgr. Veverka navrhuje kompetenci ponechat radě městyse Zastupitelstvo městyse ukládá radě městyse zpracovat Směrnici pro umisťování reklamních poutačů na pozemcích a objektech, které jsou ve vlastnictví městyse.

6 7. Zpráva starosty o dění v městysi p. starosta uvedl, že rada městyse se schází každý týden, od posledního jednání zastupitelstva městyse to bylo 8x. Rada městyse: - schválila vydání almanachu o divadelní tradici v Komárově - schválila Volební řád školské rady, která bude mít 6 členů, z toho dva budou zástupci městyse - schválila podání žádostí o dotace na rekonstrukci podlah v suterénu ZŠ, na provoz knihovny a JSDHO Komárov z fondů Středočeského kraje - schválila podání žádostí o dotace na rekonstrukci mateřské školy a zdravotního střediska - schválila zbudování veřejného osvětlení v ul. Bedřicha Smetany a v ul. Sokolovická u čp schválila opravu rozvaděčů veřejného osvětlení, které jsou v havarijním stavu. Rozvaděče jsou již zrekonstruovány a funkční. - schválila rekonstrukci ul. Spojovací, ve výběrovém řízení byla vybrána fa. Strabag - schválila zřízení autobusové zastávky v ul. Záskalská - schválila zadání územní studie pro budoucí zástavbu v lokalitě Nad Kocábkou - schválila vypsání výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení v ul. Spojovací - zahájila jednání s fa. LS Real o dokončení silnice v lokalitě Dráteník I a pokračování v lokalitě Dráteník II za přítomností právníka se stavební specializací p. Havlík upřesnil stav jednání s fa. LS Real došlo v rámci jednání k dohodě, právník JUDr. Sršeň připraví podklady k podpisu smlouvy dokončení etapy Dráteník I, po kolaudaci první etapy městys prodá cestu v lokalitě Dráteník II fa. LS Real jako výhradnímu vlastníkovi okolních pozemků. Ing. Jonák budou připraveny dvě smlouvy o následném bezúplatném převodu komunikace Dráteník I. a Dráteník II. na městys. Termín do konce letošního roku p. Havlík zástupci městyse do školské rady. RM dne jmenovala jako zástupce do školské rady za zřizovatele Mgr. Jiřinu Koppovou a p. Vondala. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty o dění v městysi. 8. Podněty občanů - přijetí podnětů k projednání p. Havlík požádal občany o podněty k projednání. Podněty nebyly vzneseny. 9. Projednání změny Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Místostarosta p. Šíma uvedl, že od vešla v platnost novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Je potřeba schválit případné navýšení odměn neuvolněným zastupitelům.

7 p. Havlík navýšení odměn uvolněným členům zastupitelstva přísluší ze zákona, případné navýšení odměn neuvolněným členům musí schválit zastupitelstvo. Z jednací místnosti odešel starosta p. Merhaut. p. Havlík rada městyse navrhuje odměny, dle novely Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., platné od , neuvolněným členům zastupitelstva nenavyšovat. Pro 13 zdržel se - proti - Zastupitelstvo městyse schvaluje nenavyšování odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle novely Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., platné od všemi hlasy. 10. Odměny členů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM Místostarosta p. Šíma navrhuje odměňovat např. ročně, podle vykonané práce. p. Havlík nelze dost dobře konkretizovat, kdo jak pracuje, navrhuje odměnit předsedy Do jednací místnosti se vrátil starosta p. Merhaut. Ing. Srp návrh na odměňování předsedů podporuje, navrhoval již na posledním jednání ZM Mgr. Havlíková a nejsou všichni předsedové členové zastupitelstva? p. Havlík p. Koňasová (předsedkyně Komise sociální) a p. Fajrajzl (předseda osadního výboru Kleštěnice) nejsou členy zastupitelstva p. Havlík podal návrh k hlasování: předsedům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou zastupiteli městyse Komárov, budou náležet měsíční odměny souladu se schválenými odměnami zastupitelů, kteří vykonávají stejné funkce. Zastupitelstvo městyse schvaluje měsíční odměny předsedům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou zastupiteli městyse, v souladu se schválenými odměnami zastupitelů, kteří vykonávají stejné funkce. 11. Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu Změna v bodě 1.1 do Kč bez DPH - v účetním období tj. 1 rok Změna v bodě původní návrh : RM může rozhodovat o Kč sníženo na Kč Ing. Jonák bod 1.1. bez výběrového řízení RM, u stavebních zakázek budou vždy tři poptávky Ing. Srp zhodnocení směrnice po roce platnosti p. Vondal domnívá se, že směrnice je dobře postavena zakázky do Kč jak bude probíhat zápis jednání v radě o přidělení zakázky

8 starosta p. Merhaut představuje si, že seznámí RM s nabídkou a následnou objednávkou, výsledek projde zápisem rady p. Havlík výběr dodavatele probíhá systémem poptávka, nabídka, objednávka. p. Zeman dává hlasovat o navržené Směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu. Zastupitelstvo městyse schvaluje Směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu všemi hlasy. 12. Doplnění Jednacího řádu finančního výrobu čl. 2 - bod č. 5 předseda finančního výboru je pro svou kontrolní činnost oprávněn nahlížet do souvisejících dokladů a tyto si oproti podpisu i zapůjčit Ing. Křikava nelíbí se mu zapůjčovat originály dokumentů z městyse z důvodu možného poškození nebo ztráty. Bc. Bublová - je to v souvislosti s tím, že je náročné časově sladit přítomnost členů finančního výboru a účetní. Ing. Srp souhlasí s časovou náročností p. Havlík možnost odnést si dokumenty v nějaké formě je důležité Ing. Křikava ochrana osobních údajů p. Havlík mlčenlivost je dána zákonem Mgr. Veverka nesouhlasí s zapůjčováním originálů účetních dokladů Návrh: předseda finančního výboru je pro svou kontrolní činnost oprávněn nahlížet do souvisejících dokladů a pořizovat si jejich kopie a tyto si proti podpisu i zapůjčit. Mgr. Havlíková v dnešní době je to možné i elektronicky, el. evidence faktur a dokladů p. Vondal podporuje Mgr. Havlíkovou elektronický oběh dokladů, není to časově náročné, nevidí v tom problém p. Havlík naopak on v této věci problém vidí, systém uchovávání dat na úřadu není v takovém stavu, aby toto bylo reálné, tato záležitost bude potřebovat investici Ing. Jonák doporučuje tam zmínit obě varianty písemná i elektronická Bc. Bublová navrhuje úpravu jednacího řádu následovně: předseda finančního výboru je pro svou kontrolní činnost oprávněn nahlížet do souvisejících dokladů a pořizovat si jejich kopie. Zastupitelstvo městyse schvaluje úpravu jednacího řádu finančního výboru v Čl. 2 bod 5. : předseda finančního výboru je pro svou kontrolní činnost oprávněn nahlížet do souvisejících dokladů a pořizovat si jejich kopie všemi hlasy.

9 13. Zprávy z výborů ZM Zpráva finančního výboru byla přednesena Bc. Bublovou při projednávání bodu programu č. 4. Jednání kontrolní výboru dne přednesl Mgr. Zeman - kontrola usnesení ZM a RM od do Výsledek: - Uvádět kontrolu usnesení ZM jako samostatný bod - Zápisy RM nevyhodnocené úkoly, soulad zadaných úkolů v zápisu a v usnesení - Jednotný a jednoznačný způsob zápisů Mgr. Zeman navrhuje číslování zadaných úkolů Místostarosta p. Šíma kontrola úkolu z RM - body, které jsou splněny již neuvádíme p. Havlík přiblížil práci rady městyse, všechny úkoly má evidované, v evidenci je uvedeno splnění, propracování atd., každý má možnost nahlédnout jak rada pracuje p. Vondal tuto evidenci by mohla používat i zapisovatelka p. Havlík úřad má objednané uložiště, kam bude moci každý nahlédnout místostarosta p. Šíma evidence úkolů bude k nahlédnutí v nejbližší době na úřadě Mgr. Zeman tabulku plnění úkolů vítá Ing. Houdek upozorňuje na zápis jmen, aby nedošlo ke zkomolení Redakční rada Zprávu přednesl Mgr. Veverka - Inzerce v Komárováku bude řešena koncem května - Odstoupení p.kalátové z redakční rady, rezignace bude podána k rukám starosty - Vyjádřil omluvu za opožděný výtisk Komárováku - Další číslo vyjde , uzávěrka je do Poděkování p. Hoškové za práci v redakční radě, připravila almanach divadla, práce v muzeu. Navrhuje zamyslet se nad oficiálním poděkováním. Ing. Srp domnívá se, že výtisk Komárováku květen červen mělo být 1.5. v poštovní schránce občanů, doporučuje zvážit posunutí uzávěrky atd. odměny nezastupitelům - každý předseda může v průběhu nebo ke konci roku navrhnout členům nějaké odměny nebo ohodnocení

10 Ing. Křikava bude nějaká písemná zpráva o činnosti redakční rady Mgr. Veverka ne p. Havlík - dle jednacího řádu, zprávy o činnosti musí být uložené k nahlédnutí u starosty Ing. Křikava byla nějaká reakce na redakčně upravené články Mgr. Havlíková jediná připomínka vracení ů p. Havlík kapacita ové schránky byla navýšena, přijímání ů by mělo být v pořádku Ing. Křikava v případě, že v Komárováku bude kritika nějaké osoby, dle jednacího řádu se může kritizovaná osoba ještě v tomtéž vydání ke kritice vyjádřit Mgr. Veverka bude umožněno p. Vondal navrhuje jedno zasedání ZM pojmout ve slavnostním duchu a ocenit práci jednotlivců ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru, finančního výboru a redakční rady. 14. Projednání žádosti o spolupráci při zabezpečení požární ochrany v obci Újezd Návrh smlouvy byl postoupen p. Pacákovi, DiS, který ji konzultoval a zhodnotil. p. Pacák, DiS pokud nemůže obec zajistit zabezpečení požární ochrany, může oslovit jinou JSDH. Je to dnes běžná záležitost. Obec Újezd navrhuje finanční příspěvek kč /ročně Místostarosta p. Šíma majetek SDH Újezd může naše jednotka použít. Ing. Křikava - jaký bude postup při souběhu požárů nebo jiných nebezpečných situací p. Pacák, DiS v těchto případech rozhoduje operační středisko, vyhodnotí co je nejnebezpečnější místostarosta p. Šíma navrhuje uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany s obcí Újezd. Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany s obcí Újezd všemi hlasy. p. Havlík závěrečný účet byl schválen s výhradami, měli bychom zaujmout k této věci stanovisko. Mgr. Zeman navrhuje, aby starosta prověřil právní podklad pro vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům v roce Pro 12 zdržel se 2 proti - ZM ukládá starostovi prověřit právní podklad pro vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům v roce 2014.

11 15. Usnesení Starosta p. Merhaut požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení z dnešního jednání zastupitelstva městyse. Návrh usnesení přednesl Ing. Křikava. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. 16. Diskuse Ing. Sojka poděkoval současným radním p. Havlíkovi a Ing. Jonákovi za rozpletení záležitosti Dráteník I a II.. Děkuje za odvahu. Dále děkuje Ing. Andrtovi, který popsal stav z hlediska odborného a z hlediska občana žijícího v této lokalitě. Na radnici jsou určitě k dispozici zápisy Ing. Andrta i JUDr. Sršně je to velice poučné a každý by si to měl přečíst. p. Vondal připojuje se k tomuto poděkování, nyní došlo zatím k tomu nejlepšímu řešení Ing. Srp dětské hřiště na bytovkách mezi garážemi, opravu žádají občané žijící v této lokalitě, pomoc městské policie - vandalismus, venčení psů Řidiči autobusů, nevidí do zrcadla u pošty, je v žalostném stavu. Starosta p. Merhaut zrcadlo není ve vlastnictví městyse, je krajských silnic Ing. Srp ul. U nádržky výjezd na nám. Otty z losu křižovatka není přehledná Místostarosta p. Šíma - z rady vyšel podnět na zadání urbanistické studie na Sídlišti - parkování, odpady, klidová zóna, zeleň na sídlišti - schůzka s architekty je domluvena na , situace je v řešení. p. Fajrajzl předseda osodního výboru Komárovák - doručování na Kleštěnici může zajistit sám starosta p. Merhaut může si vyzvedávat na úřadě p. Fajrazl- ptá se, zda má podat zastupitelstvu stručnou zprávu osadního výboru místostarosta p. Šíma zpráva byla uvedena v Komárováku a byla vyčerpávající, není tedy dnes potřeba p. Havlík návrh úprav Smlouvy s městskou policií, schůzka na MěÚ Hořovice, podněty byly předány právnímu oddělení. Zatím městys neobdržel žádnou odpověď. Navrhuje příští jednání zastupitelstva tématicky věnovat škole (stav budovy, školská rada, dotace na podlahy.) Příprava na investice v dalším roce, čas na přípravu atd.

12 p. Vondal souhlasí s p. Havlíkem, jedno zasedání věnovat škole a školce, doposud nebyla těmto resortům věnována taková pozornost, jakou by si zasloužily. Stav budov a další věci nesouvisející s budovou. p. Havlík - ustavující jednání školské rady, mělo by proběhnout do konce května Bc. Bublová pochůzka s urbanisty na sídlišti a co úprava náměstí také možná další investice Ing. Jonák - přednost bude mít sídliště, je to tristní je tam špatný stav, parkování, hřiště, zeleň, odpadové hospodářství Ing. Srp havarijní situace u bytového domu čp. 329, 330 nejsou chodníky Nikdo z přítomných nevznesl další připomínky, náměty ani dotazy. Starosta pan Merhaut poděkoval přítomným za účast a spolupráci a ve hod. jednání zastupitelstva městyse ukončil.

13 U s n e s e n í č. 3/2015 Zastupitelstvo městyse Komárov 1. Bere na vědomí: 2. Schvaluje: 3. Ukládá: z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne v DK Komárov a) zprávu starosty o dění v městysi b) zprávu kontrolního výboru, finančního výboru a redakční rady a) Účetní závěrku městyse Komárov sestavenou ke dni b) Závěrečný účet včetně Závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření městyse Komárov za rok 2014 s výhradami Odůvodnění: odměny neuvolněným zastupitelům v roce 2014 nebyly stanoveny v souladu s novelou Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. c) změnu rozpočtu č. 3 d) nenavyšování odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle novely Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., platné od e) měsíční odměny předsedům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou zastupiteli městyse, v souladu se schválenými odměnami zastupitelů, kteří vykonávají stejné funkce f) Směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu g) úpravu jednacího řádu finančního výboru v Čl. 2 bod 5: předseda finančního výboru je pro svou kontrolní činnost oprávněn nahlížet do souvisejících dokladů a pořizovat si jejich kopie h) uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany s obcí Újezd. a) radě městyse zpracovat Směrnici pro umísťování reklamních poutačů na pozemcích a objektech, které jsou ve vlastnictví městyse b) starostovi prověřit právní podklad pro vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům v roce Antonín Merhaut v.r... Radim Šíma v.r. starosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Houdek v.r. Ing. Vítězslav Srp v.r.

14

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015 Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: zástupci Městské policie Hořovice Bc. Alena Baierová, Světla

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Josef Chvátal, Eva

Více

Zápis č. 22 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.5.2015

Zápis č. 22 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.5.2015 Zápis č. 22 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.1.2016

Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.1.2016 Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.1.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Host: Jindřich Pacák, DiS. Program: 1. Host RM

Více

Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015

Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015 Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava p. Koňasová předseda Komise sociální p. Koňasová informovala členy

Více

Zápis č. 7 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 15.2.2016

Zápis č. 7 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 15.2.2016 Zápis č. 7 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 15.2.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jiřina Koppová, Milan Vondal (zástupci

Více

Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 27.1.2015

Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 27.1.2015 Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 27.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených

Více

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Přítomni: Mgr. Daniel Havlík, František Lorenc, Mgr. Ladislav Šnajdr, MUDr. Richard Valta, MUDr.

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23. března 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil.

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 18.12.2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM : Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů. Krátkodobě omluveni:

Více

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM Z Á P I S z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 21. 7. 2011 v 18 00 hodin Počet přítomných členů : 10(dle

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi.

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi. 1 Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi. Přítomni: Omluveni: Fila Jiří, Mgr. Gréeová Eva Glos Jaroslav

Více

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné. Z Á P I S ze 45. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.9.2014 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově Přítomni: Ing. Arnošt Juda, p. Josef Dvořák, Ing. Karel Mužátko, Ing. Milan Šípek,

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 18 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 18 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 27.4.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Zástupci zřizovatele ve školské

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: MUDr. Blažek, p. Fischer, MUDr. Forstová, Houžvičková, MUDr.

Více

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0.

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0. Z Á P I S 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 27. 1. 2015 Přítomno : 13 (omluvili se: Zdenka Tillová, Jiří Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více

Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014

Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014 Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Program jednání: - Úprava rozpočtu č. 6. - Příspěvek

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Přitomni: 7 členů zastupitelstva obce omluven Luboš Šorfa a Jaroslav Kaufman Zapisovatelka: Bc. Jitka Pohnerová Občané v počtu

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 3. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 10. 12. 2014 Čas zasedání: 19:00 22:45 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 16:00 16:40 hodin přítomni:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Program jednání: 1. Jednací řád Rady městyse Komárov

Více

ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 dne 12.2.2016

ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 dne 12.2.2016 ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 dne 12.2.2016 Zahájení: Starosta přivítal zastupitele i přítomné na zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně svoláno a oznámeno vč. programu

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Libeř konaného dne 09. 03. 2015

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová,

Více

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Číslo ZO: VIII/2016 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: Vrbata Jakub Přítomno občanů: 23 K bodu

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

Z á p i s ze 4. řádného zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 15.6.2011 v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno - Jundrov

Z á p i s ze 4. řádného zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 15.6.2011 v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno - Jundrov Statutární město Brno, Městská část Brno-Jundrov Zastupitelstvo městské části Z á p i s ze 4. řádného zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 15.6.2011 v zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. listopadu 2012

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. listopadu 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. listopadu 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas.

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOLOUBKOV KONANÉHO DNE 26.4.2004 Přítomni: p. Dezort, p.vondrášek, p. Vild, pí. Černá, pí. Behenská, p. Rejzek, p. Karas, pí. Mgr. Kořánová,, p. MUDr. Jirava příchod

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. 1 Obec Skalice Zastupitelstvo obce Skalice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 8 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 8 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 8 / 04 Dne 27.1.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová)

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2014 konané dne 30. 09. 2014 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta Ing. Oldřich Štarha místostarosta, PaedDr. David Holman, Zdeněk Kříž členové rady

Více

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Omluven: Antonín Merhaut Program: 1. Hosté rady p. Hirschová

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání Stránka č. 1 z 8 Zápis ze 74. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 19. srpna 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Přítomno:

Více

Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš,

Více

Zápis z 39. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 3. března 2014

Zápis z 39. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 3. března 2014 Zápis z 39. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 3. března 2014 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Ing. Jiroušek pp.mgr. Procházková, Ing. Plešinger

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 12.2.2010 Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Josef Paďour Ing. Dana Hubálková Jan Vych Vladimír

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 14.3. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 03. 02. 2015 v 18.15 hod.

Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 03. 02. 2015 v 18.15 hod. Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 03. 02. 2015 v 18.15 hod. 1 / 4 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 4 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 4 Kontrola

Více

Zápis Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 11.4.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 11.4.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková Zápis č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. října 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 15 členů zastupitelstva Omluveni: -- Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis č. 3/2010. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice.

Zápis č. 3/2010. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice. Zápis č. 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice. Přítomni: p. Vaňhara, JUDr. Mokrá, Ing. Baťa, Ing. Bílek, Mgr. Voborská,

Více

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.25 hodin.

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin. Přítomni: viz prezenční listina Z á p i s z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 18. 4. 2013 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-03/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov Předsedající, starosta

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2014 ze dne 15. 9. 2014

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově ZÁPIS o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově Starosta obce zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v 19.00 hod. a přivítal všechny

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17. Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Z á p i s ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Číslo ZO: IV/2015 Přítomno zastupitelů: 14 - nepřítomna a neomluvena: 1 pí. Raabová Přítomno občanů: 18

Více

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Zápis č. 9/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů

Více

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Z Á P I S. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů. Omluven: Pavel Chlup.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne 30.6. 2015, od 18:00 hodin. 4/2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne 30.6. 2015, od 18:00 hodin. 4/2015 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více